Výroční zpráva Annual report EUROMONT GROUP a. s. Inženýrská a montážní firma Engineering and Assembly Company

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual report 2007. EUROMONT GROUP a. s. Inženýrská a montážní firma Engineering and Assembly Company"

Transkript

1 EUROMONT GROUP a. s. Výroční zpráva Annual report 2007 [ zkrácená verze ] [ extract version ] Inženýrská a montážní firma Engineering and Assembly Company EUROMONT GROUP a. s.

2 EUROMONT GROUP a. s. Like good ideas, Tak jako dobré myšlenky, ideal solutions tak i řešení are borne by the wind jsou přinášena větrem INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA Předmět činnosti Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení Projektování elektrických zařízení Montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob Výroba, montáž a opravy strojního zařízení a strojírenská výroba Montáž ocelových konstrukcí Provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Inženýrská činnost Izolatérství Malířské a lakýrnické práce Stavba lešenářských konstrukcí Kontaktní údaje Obchodní jméno: EUROMONT GROUP a. s. Sídlo: Velebudice 210, Most Telefon: Telefax: Den zápisu do OR: Právní forma: akciová společnost IČ: DiČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Číslo účtu: Základní jmění: Kč Počet zaměstnanců: 386 ENGINEERING AND ASSEMBLY COMPANY Objectives of Activity Assembly, repair, maintenance and revision of selected electrical equipment Electrical equipment design Assembly, repair, testing and revision of selected gas equipment Assembly, repair and reconstruction of selected pressure equipment, boilers and pressure vessels Production, assembly and repair of machinery equipment and machinery manufacturing Steel construction assembly Building construction Engineering Insulations Decorating and painting work Scaffolding constructions erection Information on contacting Commercial name: EUROMONT GROUP a. s. Seat: Velebudice 210, Most Phone: Fax: Registration into the Trade Register: Legal form: joint-stock company Registration No.: Tax registration No.: CZ Bank account: Komerční banka a. s Registered capital: CZK Number of employees: 386 Představenstvo Ing. Jan Vopat, Ladislav Medřický, Ing. Petr Klíma Dozorčí rada Zdeněk Uhlíř, Ing. František Šobr, Ing. Michal Procházka Board of directors Ing. Jan Vopat, Ladislav Medřický, Ing. Petr Klíma Supervisory board Zdeněk Uhlíř, Ing. František Šobr, Ing. Michal Procházka

3 Struktura obchodních segmentů Stucture of the business segments Obrat / Turnover 9,2 mld. Euro Počet zaměstnanců / Employees Stavební činnost Civil Průmysl Industrial Služby Services Licence Concessions 100 % Obrat / Turnover 1,4 mld. Euro Počet zaměstnanců / Employees Střední Evropa Central Europe Severní a východní Evropa Nothern & Eastern Europe Západní Evropa Western Europe Severní Amerika North America 51 % Management 49 % EUROMONT GROUP a. s. Obrat / Turnover 49,3 mil. Euro Počet zaměstnanců / Employees 386

4 EUROMONT GROUP a. s. Vážení akcionáři, spolupracovníci a obchodní přátelé, když jsme bilancovali roky 2005 a 2006, bylo jedním z našich hlavních úkolů úspěšně obstát ve skupině Bilfinger Berger. Dnes při hodnocení roku 2007 mohu konstatovat, že společnost plní cíle, které si stanovila, a ve velmi krátké době se stala aktivní součástí společenství Bilfinger Berger. Jsme v rámci této nadnárodní organizace hodnoceni jako jedna z nejlepších společností ve skupině Industrial Services. Stěžejním úkolem roku 2007 byla technologická odstávka ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., kde byl EUROMONT GROUP a. s. hlavním dodavatelem. Tuto akci náročnou na vlastní montážní práce i na koordinaci subdodavatelů jsme úspěšně zvládli. Uznání a poděkování generálního ředitele ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s. za realizaci největší zarážky v historii rafinérského komplexu je nejenom oceněním naší práce, ale i závazkem do budoucna. Certifikáty V průběhu roku 2007 byly činěny zásadní kroky v posílení a restrukturalizaci strojní montážní divize tak, aby byla schopna realizovat investiční akce většího rozsahu. Cílem pro rok 2008 je větší aktivita v různých částech Evropy. Druhým významným úkolem společnosti je dobudování útvaru projekce, zkvalitnění technického personálu a získání dalších certifikací v nových oborech, např. pro montáž plastových potrubí. Za dosažené výsledky roku 2007 je třeba poděkovat všem zaměstnancům společnosti. Současně Vám všem přeji úspěšný rok Ing. Jan Vopat generální ředitel a předseda představenstva EUROMONT GROUP a. s. Dear shareholders, co-workers and business friends, when we were evaluating the years 2005 and 2006, one of our main tasks was to compare favourably within the Bilfinger Berger Group. Nowadays, while evaluating the year 2007, I can state that the company fulfils the goals, which were set, and that it managed to become an active part of Bilfinger Berger Corporation in a very short time. Within this multinational organisation we are rated as one of the best companies in the Industrial Services Group. The technological shutdown at (Czech Refinery), which EUROMONT GROUP a. s. became the main contractor of, represents the fundamental task of We managed successfully this project with its challenging tasks of erection works and co-ordination of subcontractors. Appreciation and acknowledgements of the General Manager of for the realization of the largest shutdown in the history of refinery complex does not only symbolize a reward for our work, but also an engagement for the future. During the year 2007 some essential steps of reinforcement and restructuring of Division of Machinery Assembling were taken, so that the division would be able to realize investment projects of greater scope. The goal for 2008 is more activity in various parts of Europe. Second significant task for our company would be finalization of projection unit, improving the quality of our technical staff and obtaining other certifacation concerning new branches of activity, for example assembly of plastic piping systems. I would like to express my thanks to all the company employees for the results of I would also like to wish you all a successful year Jan Vopat General Manager and Chairman of the Board of Directors EUROMONT GROUP a. s.

5 Základní ekonomické informace Basic economic information Obrat (tis. Kč) Turnover (thousands of CZK) Přidaná hodnota (tis. Kč) Value Added (thousands of CZK) Dlouhodobý majetek (tis. Kč) Fixed Assets (thousands of CZK) Oběžná aktiva (tis. Kč) Current Assets (thousands of CZK) Vlastní kapitál (tis. Kč) Equity (thousands of CZK) Cizí zdroje (tis. Kč) Liabilities (thousands of CZK) Počet zaměstnanců Number of Employees

6 Akciová společnost EUROMONT GROUP Dceřiná společnost Subsidiary Organizační struktura The organization chart EUROMONT GROUP a. s. EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. 25% Generální ředitel General Manager Ing. Jan Vopat Výrobní ředitel Production Director Obchodní ředitel Commercial Director Finanční ředitel Financial Director Ředitel inženýringu Director of Engineering Ředitel pro strategii a rozvoj Director for Strategy and Development Vedoucí odboru správy majetku Head of Real Estate Administration Ladislav Medřický Ing. Petr Klíma Zdeněk Uhlíř Ing. František Šobr Ing. Michal Procházka, M.B.A. Vlastimil Bubák Ředitel divize 03 Stroj. a staveb. údržba Dir. of Div. of Mechanical & Civil Maintenance Ředitel divize 06 Strojní montáže Director of Mechanical Works Division Ředitel divize 07 Elektroúdržba Director of Electrical Maintenance Division Ředitel divize 08 Izolace Director of Insulation Division Ředitel divize 09 Strojní údržba Litvínov Director of Mechanical Maintenance Division Litvínov Ředitel divize 10 Opravy strojů Director of Machinery Repair Division Ředitel divize 11 Elektromontáže Director of Electrical Assembling Division Ředitel divize 12 Povrchové ochrany Director of Division of Surface Treatment Ředitel divize 15 Strojní údržba Kralupy Director of Mechanical Maintenance Division Kralupy n. V. Pavel Bubák Bořivoj Vlček Pavel John Kamil Fridrich František Ehm Václav Pretschner Ing. Václav Krůta Ing. Miroslav Charvát Ing. Jiří Procházka telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil:

7 je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů, zejména pohonných hmot, v České republice. Provozuje rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. V obou lokalitách EUROMONT GROUP a. s. provádí každodenní mechanickou údržbu a v roce 2007 byl i generálním partnerem při celkové odstávce a generálce výrobních jednotek v Litvínově. Jednalo se o unikátní rozsah zarážkových prací, nebo souběžně s odstávkou provozu rafinérie probíhaly údržbářské práce i v Chemopetrolu (nyní UNIPETROL RPA, s. r. o. ). V průmyslovém areálu v Záluží u Litvínova tak bylo během září a října koncentrováno více než dělníků a techniků. Rafinérská výrobní zařízení v Litvínově byla z důvodu údržby mimo provoz plánovaných 40 dnů. EUROMONT GROUP a. s. na této půlmiliardové akci zabezpečoval veškeré zámečnické, svářečské, čisticí, izolatérské, lešenářské a další práce. Součástí kontraktu bylo i zabezpečení logistiky od zařízení staveniště, náhradních zdrojů elektrické energie, pořízení části náhradních dílů až po ubytování zahraničních subdodavatelů. Zarážka v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., Litvínov (září říjen 2007) Shutdown, Litvínov (September October 2007) is the largest crude oil processing company and the largest producer of oil products, especially motor fuels, in the Czech Republic. It operates refineries in Litvínov and Kralupy nad Vltavou. EUROMONT GROUP performs day-to-day mechanical maintenance in both locations and in 2007 has also become the general partner of for the complex shutdown and general repair of production units in Litvínov. The volume of shutdown works was unique, because simultaneously with the shutdown of the refinery units there were also maintenance works performed in Chemopetrol (now UNIPETROL RPA, s. r. o.). There were more than workers and technicians concentrated in the industrial zone in Záluží by Litvínov during September and October. Refinery production facilities in Litvínov were shut down because of maintenance reasons for 40 days as it was planned. During this half of billion investment EUROMONT GROUP was providing all the mechanical and welding works, purifying works, insulation, scaffolding and other works. The contract included also provision of logistics from site arrangements, provision of emergency power supplies, partial spare parts deliveries to accomodation of foreign subcontractors. EUROMONT GROUP a. s. Ocenění kvalitně odvedené práce vyvrcholilo na společenské akci v Divadle Bez zábradlí Před divadelním představením Tango poděkoval generální ředitel České rafinérské I. Souček všem dodavatelům. High quality performed works were also rewarded by organisation of a social event in Divadlo Bez zábradlí.

8 EUROMONT GROUP a. s. se na této miliardové investici podílel realizací průmyslových, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, osvětlení, zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, měření a regulace a ocelových konstrukcí včetně nátěrů. EUROMONT GROUP a. s. was participating in this Billion Investment by performing realization of industrial, power- and weak-circuit wiring, lighting, heating, ventilation, air-conditioning, sanitary, instrumentation and control of steel structures incl. coating. EUROMONT GROUP a. s. Největší výrobce a zpracovatel plochého skla Glaverbel a. s. se v září roku 2007 přejmenoval na AGC Flat Glass Czech a. s. Zároveň v tomto roce významně investoval do nové linky na výrobu plochého skla R3, která bude zásobovat automobilový průmysl. Pec, v Evropě svými rozměry unikátní, má vyrábět tři druhy zeleného skla. The largest flat glass producer and processer Glaverbel was renamed as AGC Flat Glass Czech in September Also, in the same year the company invested significantly in a new flat glass production line R3, which will provide automotive industry with supplies. The furnace, in European measures unique by its proportions, should make tree kinds of green glass. Dne zažehl generální ředitel Š. Popovič pec nové linky na výrobu plochého skla. On 19 November 2007, Š. Popovič ignited the furnace of a new flat glass production line.

9 Výměna kompenzátorů a oprava hrdel potrubních rozvodů Exchange of equalizers and repairs of pipeline sockets 05 Inženýring Engineering investiční dodávky na klíč zajištení projektové dokumentace pro verejnoprávní projednání a realizaci stavby dodávky a montáž technologických zařízení staveb funkce technického dozoru při realizaci stavby výroba, dodávka a montáž samonosných ocelových obloukových hal, střech a přístřešků system MIC 120 ABM (USA) Počet techniků: 11 turn-key investment deliveries ensuring a design documentation for construction management and realization deliveries and assembly of technological equipment of constructions technical supervision on construction realization fabrication, supply and erection of steel building system (arched halls, roofs & penthouses system MIC 120 using automatic building machine; US technology) Number of technicians: 11 Rekonstrukce výměníků 4320 E07 Výměna hořáků na pecích NRL za low NO x Rekonstrukce a modernizace zařízení vodáren Výměna kompenzátorů a oprava hrdel potrubních rozvodů, Litvínov Zaolejované vody potrubí ze sklolaminátu GRE Regulační ventil na potrubí zbytku frakcionátoru VBU Otop potrubí zbytkového plynu v tankovišti LPG bl Snížení emisí hluku, Kralupy n. V. Instalace aparátu ROTEM s příslušenstvím OK Division 08 Euro Support Manufacturing Czechia, s. r. o. Zvýšení provozuschopnosti CHC 1. etapa Oprava nádrží ST264-5, ST6, H51, Kralupy n. V. KR Modifikace jednotky MEROX Provedení GO potrubních řádů chladicí vody DN 1200, čerstvé vody DN 400, v bloku 23 NRL UNIPETROL RPA, s. r. o. Odkalení ventilových komor, inovace regulačních smyček, instalace trojexcentr. klapek Nové čistící místo na 4418 STAMPO-CZ, Litvínov HCU REVAMP Zarážka PSP 2007 Obnova tanku 1311 ST01, Litvínov Plnění nafty a úprava zařízení Příprava a spalování biopaliva 1. etapa vnější nadzemní rozvody SHZ Jiřetín, blok 37 demontáž a montáž potrubí stabilní hasicí zařízení Instalace parního ohříváku a čerpadla LPG Proplach potrubí a výměna čerpadel kondenzátu Obnova hydrantové sítě (30 hydrantů) Reconstruction of heat exchangers 4320 E07 Exchange of burners on furnaces NRL for low NO x Reconstruction and modernization of waterworks facilities Exchange of equalizers and repairs of pipeline sockets, Litvínov Oily waters GRE fibre glass pipeline Control valve at piping of VBU fractionator remainder Heating of residual gas pipeline at the LPG refuelling point block 6420 Reduction of noise emissions, Kralupy n. V. Installation of ROTEM apparatus incl. steel structure accessories Division 08 Euro Support Manufacturing Czechia, s. r. o. Operation efficiency expansion of CHC plant 1st stage Tank repairs ST264-5, ST6, H51, Kralupy n. V. KR Modification of MEROX unit General repair of pipelines cooling water DN 1200, fresh water DN 400, in block 23 NRL UNIPETROL RPA, s. r. o. Defecation of valve chests, innovation of control loops, installation of tripple-eccentric valves New clarification plant on 4418 STAMPO-CZ, Litvínov HCU REVAMP PSP Shutdown 2007 Tank reconstruction 1311 ST01, Litvínov Petroleum fuelling and adjustments of installations Bio-fuel preparation and burning 1st stage piping racks Fixed extinguishing system Jiřetín, block 37 dismantling and erection of pipeline Installation of steam heater and LPG pump Pipeline flushing and exchange of condensate pumps Recovery of pillar hydrants network (30 hydrants) Selektivní hydrogenace montáž napojovacích bodů Selective hydrogenation installation of connection points Příprava a spalování biopaliva 1. etapa VNR Bio-fuel preparation and burning 1st stage piping racks

10 09 15 Divize strojní údržby Mechanical Maintenance Division komplexní údržba strojních technologických zařízení ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s. komplexní údržba strojního technologického zařízení SYNTHOS Kralupy a. s. ETYLBENZEN provozní odstávky technologických zařízení svařovací práce dle evropských norem comprehensive maintenance of machinery equipment in comprehensive maintenance of machinery equipment in SYNTHOS Kralupy a. s. ETHYLBENZENE operational shutdowns of production equipment welding work according to European standards Mechanická údržba provozu Etylbenzen II Sklady produktů Mechanical maintenance of Ethylbenzene II Product storages SYNTHOS Kralupy a. s. Jednotka FCC FCC unit Čespací stanice + zásobníky, blok 35 Pumping station + storage tanks 09 Divize strojní údržby Litvínov Mechanical Maintenance Division Litvínov Počet techniků / Number of technicians: 10 Počet dělníků / Number of workers: 52 Realizace zarážky 2007 stavba KB NRL + CCR, Litvínov Zarážka ethylbenzenu 2007 K-PROTOS, a. s. (SYNTHOS Kralupy a. s.) Realization of shutdown 2007 sites KB NRL+CCR, Litvínov Realization of shutdown 2007 Ethylbenzene unit K-PROTOS, a. s. (SYNTHOS Kralupy a. s.) Zarážkové práce provozu Etylbenzen II Pohled do výrobního provozu Shutdown of Ethylbenzene II View to the production unit SYNTHOS Kralupy a. s. Destilace, hydrogenace Distillation, hydrogenation Čespací stanice LPG LPG pumping station Mechanická údržba potrubních mostů Potrubní most M s havarijní pochodní Mechanical maintenance of piping racks Piping rack M with emergency flare-up 15 Divize strojní údržby Kralupy Mechanical Maintenance Division Kralupy Počet techniků / Number of technicians: 5 Počet dělníků / Number of workers: 12 Komplexní údržba strojních a technologických celků ČESKÁ RAFINERSKÁ a. s., rafinerie Kralupy nad Vltavou Opravy skladovacích tanků ST 281, 208, 210, H 53 Technologické odstávky 2007 blok 25 Údržba jednotky BCD BCD CZ a. s. (v areálu Spolany Neratovice) Comprehensive maintenance of technologic units ČESKÁ RAFINERSKÁ a. s., refinery in Kralupy nad Vltavou Repairs of storage tanks Technologic shutdowns at block 25 Maintenance of BCD unit BCD CZ a. s. (in area of Spolana Neratovice) Zarážkové práce výměníkové pole NRL 2301 Shutdown Yard of exchangers NRL 2301

11 06 Divize strojních montáží Mechanical Assembling Works Division 10 Divize oprav strojů Machinery Repair Division výroba, opravy a montáž vyhrazeného plynového zařízení výroba a montáž potrubních rozvodů výroba a montáž ocelových konstrukcí opravy technologických zařízení demontáž a montáž trubkových svazků pomocí vytahováku obrábění (egalizace) těsnících ploch přírub mobilním soustruhem opravy a instalace výrobních strojů v chemickém, potravinářském a energetickém průmyslu (pístové a šroubové kompresory, turbokompresory, odstředivá a plunžrová čerpadla, vývěvy, parní a hydraulické turbíny, dmychadla, převodovky) renovace mechanických ucpávek vyvažování rotorů vyrovnávání souososti soustrojí laserovým přístrojem měření chvění a vibrací strojů obráběcí práce, renovace, výroba náhradních dílců opravy mazacích přístrojů rekonstrukce vodního a tepelného hospodářství chladících okruhů opravy a renovace pracovních ventilů kompresorů a plunžrových čerpadel Demontáž trubkových svazků jednotky NRC a AVD při zarážce 2007 Dismantling of coil bundles of NRC and AVD unit during shutdown 2007 production, repair and assembly of selected gas equipment production and assembly of piping production and assembly of steel structures production equipment repair dismantling and instalment of coil bundles by means of extractor machining (equalizing) of sealing surfaces and flanges by mobile turning lathe Počet techniků / Number of technicians: 8 Počet dělníků / Number of workers: 30 repairs and installation of production machines in chemical, food and power industries (piston and screw compressors, turbocompressors, centrifugal and plunger pumps, vacuum pumps, steam and hydraulic turbines, blowers, gearboxes) mechanic packing renovation rotor balancing laser balancing of machine shafts measuring of machine vibration metal machining, renovation, production of spare parts repair of greasing machines reconstruction of water and thermal system in cooling curcuits repair and renovation of working valves in compressors and plunger pumps Počet techniků / Number of technicians: 11 Počet dělníků / Number of workers: 46 Obrábění těsnících ploch a přírub mobilním soustruhem Machining of sealing surfaces and flanges by mobile turning lathe Nový kompresor 2305-K01.2 New compressor 2305-K01.2 Oprava chemicko-technologického zařízení jednotek AVD, CLAUS, PSP-VD a LPG při zarážce v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., Litvínov Oprava zařízení jednotky CLAUS 2 při technologické odstávce v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., Litvínov Oprava zařízení jednotky C-DESTILACE při technologické odstávce v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., Litvínov Oprava zařízení jednotky BBU při technologické odstávce v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., Litvínov Oprava zásobníků motorových paliv v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., Litvínov Zarážka 2007, Litvínov Servisní zastoupení na čerpadla KSB Severní, západní a střední Čechy Opravy všech typů strojů, Litvínov, Kralupy n. V. Repairs of technochemical installations at AVD, CLAUS, PSP-VD and LPG plants during the shutdown of, Litvínov Repairs of installations at CLAUS 2 plant during technological shutdown of, Litvínov. Repairs of installations at C-DESTILACE plant during technological shutdown of, Litvínov Repairs of installations at BBU plant during technological shutdown of, Litvínov Repairs of motor fuels reservoirs of, Litvínov Shutdown 2007, Litvínov KSB pumps service office North, West and middle Bohemia All machinery type repair, Litvínov, Kralupy n. V.

12 07 Divize elektroúdržby Electrical Maintenance Division 11 Divize elektromontáží Electrical Assembling Division Zavádění nové linky na výrobu užitkové vody Introduction of the new processing line of industrial water UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov komplexní údržba energetických zařízení projekční činnost v oblasti VN, NN termovizní měření čištění rozváděčů mokrou metodou CT kontrola a nastavení mechanických a elektronických ochran revize elektrických zařízení bez omezení napětí v třídách objektů A, B, C comprehensive maintenance of power generation equipment design activities in MV, LV measurement by infrared camera (ThermaCAMTM E2) clearing of switchgears by wet method CT mechanical and electronic protection equipment testing and adjustment electrical equipment inspection without restricting the voltage in classes A, B, C Počet techniků / Number of technicians: 11 Počet dělníků / Number of workers: 60 Přeložka kabelů a inženýrských sítí (uvolnění pro výstavbu nové výrobní linky R3) Relaying of cables and piping mains (vacancy of space for new R3 product-line erection) AGC Flat Glass Czech a. s., Teplice Část nové haly výrobní linky R3 (před finální instalací výrobních linek) Part of a new hall for R3 production line (before its installation) AGC Flat Glass Czech a. s., Teplice výstavba investičních celků a průmyslové instalace kompletní elektromontáže NN, VN i VVN v třídách objektů A, B a C výstavba a generální opravy energetických a rozvodných zařízení montáže a opravy kabelových souborů a sítí NN a VN, vč. provádění zkoušek zvýšeným napětím montáže systémů elektrického doprovodného ohřevu montáže a opravy osvětlení, hromosvodů a zemnících sítí protipožární utěsňování kabelových prostupů systém HILTI servis VN, opravy rozváděčů a vypínačů VN, jejich bezdemontážní diagnostika a revize průběžná údržba zařízení elektro a MaR construction of turn-key investment units, industrial installation electrical assemblies of LV, MV and HV equipment, class A, B a C erection and general repairs of power supply and distribution equipment assembly and repairs of cable sets and network LV and MV networks, including testing by increased voltage deliveries and assembly of systems of electric conduct heating installation and reairs of lighting, lightning conductors and earthing networks fire-fighting packing of cable pervadings HILTI system MV service, repairs of switchgears and MV circuit breakers, their dismantling-free diagnostics and inspection current maintenance of electrical and instrumentation equipment Počet techniků / Number of technicians: 9 Počet dělníků / Number of workers: 30 Generální opravy turbogenerátoru 14 UNIPETROL RPA, s. r. o. Rekonstrukce trafostanice 0605 hradlo 9 UNIPETROL RPA, s. r. o. Zarážka Příprava a spalování biokalů I. etapa Skanska CZ a. s. (UNIPETROL RPA, s. r. o.) Údržba, diagnostika a servis VN zařízení ABB pro Severní, Západní, Střední Čechy) Údržba elektro a MaR Pražská teplárenská, a. s. Maintenance, diagnosis and servicing of MV ABB equipment for Northern, Western, Central Bohemia Electrical & instrumentation maintenance Pražská teplárenská, a. s. (Prague heating company) Montáž rotoru turboalternátoru po opravě Assembly of the turbo alternator rotor after repair UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov General overhaul of the turbo generator 14 UNIPETROL RPA, s. r. o. Redevelopment of the transformer station 0605 Signal box 9 UNIPETROL RPA, s. r. o. Shutdown 2007 Preparation and incineration of bio sludge I. construction phase Skanska CZ a. s. (UNIPETROL RPA, s. r. o.) Detail kabelových tras v hale R3 Detail of cable raceways in hall R3 AGC Flat Glass Czech a. s., Teplice Periodické revize elektro, rafinérie Litvínov a Kralupy ( ) Závod na výrobu plochého skla R3 (elektro a mech. část) AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group Retrofit vypínačů 6 kv na T-700 ( ) UNIPETROL RPA, s. r. o. Retrofit rozváděčů 6 kv ( ) Příprava a spalování biopaliva I. etapa Skanska CZ a. s. (UNIPETROL RPA, s. r. o.) Rekonstrukce rozvodny 6 kv výrobna močoviny UNIPETROL RPA, s. r. o. Náhrada substrátu na biologické čistírně Skanska CZ a. s. (UNIPETROL RPA, s. r. o.) Rekonstrukce kabelových rozvodů VN a NN v Dubí ČEZ Distribuce, a. s. Kompletní turbogenerátor po opravě The complete turbo generator after repair UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov Servis VN zařízení seznam zákazníků Service of MV-equipment List of Customers UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov, Litvínov Pražská teplárenská, a. s., Praha AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group, Teplice Mostecká uhelná, a. s. Sokolovská uhelná, a. s. ENERGO Tušimice, s. r. o., Kadaň Mě Povrly, a. s. Chevak Cheb a. s. AGC Automotive Czech a. s., Chudeřice u Bíliny Magnesium Elektron CZ s. r. o., Louka u Litvínova AIR PRODUCTS spol. s r. o., Děčín THERMAL-F, a. s., Karlovy Vary PRODECO, a. s., Teplice Periodic electro revisions, refineries Litvínov and Kralupy ( ) R3 flat-glass production plant (electrical- and mechanical part) AGC Flat Glass, a. s., member of AGC Group Retrofit of 6 kv circuit-breakers at T-700 ( ) UNIPETROL RPA, s. r. o. Retrofit 6 kv switch-gears ( ) Preparation and incineration of bio sludge I. construction phase Skanska CZ, a. s. (UNIPETROL RPA, s. r. o.) Reconstruction of 6 kv switching-room urea production unit UNIPETROL RPA, s. r. o. Replacement of substratum at biochemical sewage treatment plant Skanska CZ, a. s. (UNIPETROL RPA, s. r. o.) Reconstruction of MV- and LV cable mains in Dubí ČEZ Distribuce, a. s.

13 03 Divize strojní a stavební údržby Division of Machinery and Civil Building Maintenance Zarážka vnějších nadzemních rozvodů Shutdown of external above-ground piping racks, Litvínov Strojní údržba a investice svařovací a zámečnické práce výroba a montáž potrubních rozvodů montáž potrubí pomocí spojek (VICTAULIC, HENNLICH*STRAUB) montáž potrubí pomocí závěsů HILTI, SIKLA výroba a montáž ocelových konstrukcí montáž sklolaminátového potrubí GRE opravy a montáž textilních strojů výroba a montáž SHZ (stabilní hasicí zařízení) Stavební údržba opravy a údržba budov opravy a údržba cest, panelových ploch zemní práce oprava a údržba střech demolice staveb fasády, zateplovací systémy Mostecká uhelná, a. s. Machinery Maintenance and Investment Projects welding and locksmithery works manufacturing and installation of pipe distribution systems piping intallation utilizing couplings (VICTAULIC, HENNLICH*STRAUB) piping intallation by means of HILTI and SIKLA bearing steel structures manufacturing and erection installation of fibre-glass reinforced piping systems based on epoxy resins textile machine repairs and assembling fabrication and installation of stable extinguishing equipment Civil Maintenance building repairs and maintenance concrete road and areas repairs and maintenance ground work roof repairs and maintenance building demolition facades, padding warm systems Modernizace dílen Střední škola technická Varnsdorf Modernization of workshops Technical High School Varnsdorf Počet techniků / Number of technicians: 9 Počet dělníků / Number of workers: 20 Počet techniků / Number of technicians: 6 Počet dělníků / Number of workers: 21 Zarážka VNR (vnější nadzemní rozvody), Litvínov Zarážka tankoviště, Litvínov Montáž licí linky Nemak Czech Republic s. r. o., Havraň Montáž potrubí GRE (sklolaminátové), Litvínov Zarážka AB Mažeikiu nafta, Litva Centrální spisovna, stavební práce, oprava Mostecká uhelná, a. s. Výměna kompenzací a oprava zeslabených hrdel, Litvínov Instalace autováhy Schenck Process s. r. o. (UNIPETROL DOPRAVA s. r. o.) Vnější nadzemní rozvody External above-ground piping racks UNIPETROL RPA, s. r. o. Instalace autováhy Installation of road weighbridge Schenck Process s. r. o. (UNIPETROL DOPRAVA s. r. o.) VNR Shutdown (external above-ground piping racks), Litvínov Shutdown of refuelling point, Litvínov Installation of casting line Nemak Czech Republic s. r. o., Havraň Erection of GRE pipeline (fibre-glass pipeline), Litvínov Shutdown AB Mažeikiu nafta, Lithuania Central registry civil works, repairs Mostecká uhelná, a. s. Exchange of compensations and repairs of sockets, Litvínov Installation of road weighbridge Schenck Process s. r. o. (UNIPETROL DOPRAVA s. r. o.) Montáž potrubí GRE Erection of GRP pipeline, Litvínov Zarážka tankoviště Shutdown of refuelling point, Litvínov

14 08 Divize izolací Insulation Division 12 Divize povrchové ochrany Division of Surface Treatment tepelné i chladové izolace potrubí, nádrží a kotlů generální opravy hydroizolačních pláš ů plochých i šikmých střech se zateplením výroba a montáž prvků pro vzduchotechniku výroba a montáž klempířských prvků heat and chill insulation of piping, tanks and boilers general repairs of hydroinsulation covering of flat and inclined roofs including heat insulation fabrication and installation of air-conditioning elements fabrication and installation of tinsmith elements kompletní realizace systémů povrchové ochrany certifikace pro aplikaci nátěrových hmot Hempel příprava povrchu pro nátěry abrazivními metodami (tryskání) příprava povrchu pro nátěry vysokotlakou vodou (water jetting bar) žárová metalizace stříkáním (zinek, hliník, Zinacor) aplikace protipožárních nátěrů odborný návrh systémů povrchové ochrany Počet techniků / Number of technicians: 4 Počet dělníků / Number of workers: 12 Zarážka stavby NRL, CCR, VNR, AVD, Litvínov HCU REVAMP Zarážka BBU Modifikace jednotky MEROX Rámy generátorů větrných elektráren Generator frames of wind power-plants SIAG Stahlbau Teplice s. r. o. complete realization of surface treatment systems certification for application of Hempel painting material preparation of surface for painting using abrasive methods (sand-blasting) preparation of surface for painting using high-pressure water (water jetting bar) heat-metallization by jetting (zinc, aluminum, Zinacor) application of fire-fighting painting professional suggestions of surface treatment systems Shutdown NRL, CCR, VNR, AVD buildings, Litvínov HCU REVAMP BBU Shutdown 2007 Modification of MEROX unit Nátěry ocelových kontrukcí oplocení pro tunel Panenská na D8. Painting of fencing steel structures for Panenská D8 highway tunnel NAVATYP a. s. Počet techniků / Number of technicians: 3 Počet dělníků / Number of workers: 10 HCU REVAMP HCU REVAMP CB&I Lummus s. r. o. Obnova nátěrů skladovacích nádrží Renewal of paintings on storage tanks, Litvínov Izolace kotlů cisteren Insulation of cistern drums LOSTR a. s. Oprava hydroizolace vč. klempířských prvků Repair of hydro-insulation incl. sheet-metal elements Euro Support Manufacturing Czechia, s. r. o. Zarážka 2007 obnova nátěrů skladovacích nádrží Litvínov Rámy generátorů větrných elektráren SIAG Stahlbau Teplice s. r. o. HCU REVAMP nátěry potrubí a ocelových konstrukcí Litvínov Metalizace a nátěr armatur I.B.C. Praha, Modifikace jednotky MEROX nátěry potrubí a ocelových konstrukcí Litvínov Nátěry potrubí a ocelových konstrukcí Euro Support Manufacturing Czechia, s. r. o. Shutdown 2007 renewal of painting on storage tanks Litvínov Generator frames of wind power-plants SIAG Stahlbau Teplice s. r. o. HCU REVAMP painting of piping and steel structures Litvínov Metalization and painting of armatures I.B.C. Praha, Modification of MEROX unit painting of piping and steel structures Litvínov Painting of piping and steel structures Euro Support Manufacturing Czechia, s. r. o.

15 EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. Dceřiná společnost ovládaná společností Subsidiary controlled by EUROMONT GROUP a. s. 25 % Ředitel / Director: Miroslav Wagner Tel.: EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. IČO: Počet zaměstnanců / Number of Employees: 82 Obrat v r / Turnover in 2007: 251 mil. Kč lešení pro izolace a montáž potrubí a výrobních zařízení v průmyslových objektech montáž fasádních lešení montáž zavěšených lešení na ocelových průmyslových mostech a pro sanace betonových mostních konstrukcí montáž prostorových lešení v halách pro montáž konstrukce podhledů lešení okolo sil, reaktorů, kolon a komínů visutá a podpěrná lešení montáže a pronájem pojízdných lešení montáže speciálních osvětlovacích věží Bytový komplex Císařka Praha Metrostav a. s., Praha Administrativní budovy v průmyslové zóně Chomutov Skanska CZ a. s. LCO ( Litvínov) FINTEC spol. s r. o. FCC Heart Cut EUROMONT GROUP a. s. Biopaliva Meřo-Líh ( Litvínov) FINTEC spol. s r. o. Výměna potrubí z Vltavy ( Kralupy) EUROMONT GROUP a. s. Zaolejované vody ( Litvínov) EUROMONT GROUP a. s. Odstávky ČEZ Počerady ELNA Servis Počerady, s. r. o. Odstávky ČEZ Ledvice ČEZ, a. s. Výstavba kolony kyseliny dusičné Ma arsko IN VEST s. r. o. Biopaliva Meřo-Líh ( Kralupy) POTRUBÍ Praha spol. s r. o. Zajištění skalních masivů v Děčíně a Hřensku AZ SANACE, a. s. scaffolding for piping & production equipment erection & insulation (in industrial plants) erection of facade scaffolding erection of suspended scaffolding at industrial racks and for sanitation of concrete bridge structures erection of cubical scaffolding inside halls for erection of lower ceiling structures erection of scaffolding around silos, reactors, columns and chimneys suspended and supporting scaffolding erection and renting of mobile scaffolding renting of LAYHER and LEKO scaffolding systems Císařka Prague housing area Metrostav a. s., Praha Office buildings in the Chomutov Industrial Park Skanska CZ a. s. LCO ( Litvínov) FINTEC spol. s r. o. FCC Heart Cut EUROMONT GROUP a. s. Meřo bio-fuels-spirits ( Litvínov) FINTEC spol. s r. o. Water pipe change from the Vltava River ( Kralupy) EUROMONT GROUP a. s. Oily water ( Litvínov) EUROMONT GROUP a. s. ČEZ Počerady power station shutdown ELNA Servis Počerady, s. r. o. ČEZ Ledvice power station shutdown ČEZ, a. s. Nitric acid column erection in Hungary IN VEST s. r. o. Meřo bio-fuels-spirits ( Kralupy) POTRUBÍ Praha spol. s r. o. Securing rock hills in Děčín and Hřensko AZ SANACE, a. s. Počet techniků / Number of technicians: 10 Počet dělníků / Number of workers: 71

16 The simplest solutions Nejjednodušší řešení are the ones which are jsou ta nejpřirozenější the most natural VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA (zkrácená verze) BEZ VÝHRAD AUDITOR S STATEMENT (abbreviated version) WITH NO RESERVATIONS Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti EUROMONT GROUP a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti EUROMONT GROUP a. s., k a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od do v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti EUROMONT GROUP a. s., k 31. prosinci Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti EURO- MONT GROUP a. s., k 31. prosinci We have audited the financial statements of EUROMONT GROUP a. s., as of 31/12/2007, i.e. Balance Sheet, Income Statement, Statement on Owner s Equity, Cash Flow Statement, including description of used significant accounting methods. The audit has been performed in accordance with Act on Auditors, International Auditors Standards and related application amendments of the Auditors Chamber of the Czech Republic. We are obliged to keep ethical standards in accordance with these regulations and to schedule and perform the audit in such a way so that to have a relevant confidence the financial statements do not include any essential irregularities. The audit includes auditor procedures aimed at acquiring evidence information on figures and facts given in financial statements. The audit includes also the assessment on suitability of accounting methods being used as well, the adequacy of accounting estimations having been performed by the company s management and the assessment of the whole financial statements presentation. In our opinion the financial statements in all essential aspects reflect truly and fairly the assets, liabilities, equity and financial position of the company EUROMONT GROUP a. s. as of 31/12/ 2007 and the financial results and cash flow of the company for the accounting period of 01/01/ /12/2007 in accordance with the valid accounting regulations in the Czech Republic. We have also audited the conformity of the Annual Report with the above stated financial statements. In our opinion the accounting data stated in Annual Report respond in all relevant implications to the above mentioned accounting statements. We have also audited the objective accuracy of data stated in Report on Relationships Among Persons Interconnected with Company EU- ROMONT GROUP a. s., as of 31/12/2007. On the basis of our audit we have not found any significant factual irregularities of figures stated in the Report on Relationships among Persons Interconnected with Company EUROMONT GROUP a. s., as of 31/12/2007. Ernst & Young Audit & Advisory, s. r. o., člen koncernu osvědčení č. 401 zastoupený Ernst & Young Audit & Advisory, s. r. o., member of concern certificate Nr. 401 represented by Jan Metz partner Jan Metz partner Milan Kočka auditor, osvědčení č Milan Kočka auditor, certificate Nr dubna 2008 Praha, Česká republika 10/04/2008 Prague, Czech Republic

17

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY EUROMONT GROUP a. s. EUROMONT GROUP a. s. je společností, jejímž majoritním

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY je společností, jejímž majoritním akcionářem je nadnárodní firma Bilfinger

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Komplexní servis, výroba a montáže technologických zařízení

PROFIL SPOLEČNOSTI. Komplexní servis, výroba a montáže technologických zařízení PROFIL SPOLEČNOSTI Komplexní servis, výroba a montáže technologických zařízení Společnost poskytuje komplexní služby v profesích strojní, elektro a MaR pro chemický, rafinérský a energetický průmysl. Historie

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED STROJÍRENSKÁ VÝROBA STROJÍRENSKÁ VÝROBA VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City Tomáš Halva Společnost Emerson Centrála v St. Louis, Missouri, USA NYSE: EMR Globální výrobce a poskytovatel technologií 2 Přibližně 133 000 zaměstnanců

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

ELCOM, a.s. Pavel Růčka E0053498. ELCOM, a.s.

ELCOM, a.s. Pavel Růčka E0053498. ELCOM, a.s. ELCOM, a.s. Pavel Růčka Presentation Agenda Company Introduction Vision system for resistor Modern Car Headlamps Low-Beam LED positioning ELCOM Fact Sheet Founded in 1990 Based in the Czech Republic 150

Více

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB Prezentace společnosti Technická kancelář pro projektování, výpočty a konstrukci energetických zařízení PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB 2013 Činnost Projekční a konstrukční činnost v oblasti

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

Exteriéry Exteriors. Představení společnosti Company introduction

Exteriéry Exteriors. Představení společnosti Company introduction Exteriéry Exteriors Představení společnosti Company introduction Interiéry Interiors Představení společnosti Company introduction Představení společnosti Company introduction Profil společnosti základní

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo 2 Integrovaný systém reverzibilního tepelného

Více

Technická správa budov

Technická správa budov Technická správa budov je naše radost Facility technical administration is what we take care of Technická správa budov Technical Administration of Buildings Perfektní technický stav objektů, ve kterých

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

VGP PARK OLOMOUC developed by

VGP PARK OLOMOUC developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK OLOMOUC developed by VGP PARK OLOMOUC LOCATION SPECIFICATIONS Class A semi-industrial buildings in a prime industrial zone at the southern border of

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a. s. (dále jen AG) je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem čerpadel,

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

Ivan Klučka 1 PRACOVNÍ STÁŽ

Ivan Klučka 1 PRACOVNÍ STÁŽ Ivan Klučka 1 PRACOVNÍ STÁŽ Tento článek je věnován pracovní stáži ve firmě HProject s.r.o. Tato stáž proběhla v rámci projektu MSEK Partnerství v oblasti energetiky. Článek popisuje činnost firmy HProject

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Bezpečnostní silniční bariéry

Bezpečnostní silniční bariéry april 2007 Headquarters: via resciani, 16 46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy phone +39. 0376 685 1 fax +39. 0376 685 600 info@marcegaglia.com www.marcegaglia.com Sales offices and plants: strada Roveri,

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o poskytnutých bankovních garancích:

a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o poskytnutých bankovních garancích: Příloha k účetní závěrce Annex to the Financial Statement 3.12 Závazky neuvedené v rozvaze a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ 10, PRAHA 6

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ 10, PRAHA 6 INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Vítězné náměstí 10, Praha 6 je komerční objekt v městské zástavbě nacházející

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE Lubomír Myslík COMPANY PROFILE SECAR BOHEMIA, a.s., established in 1992 100% owned by Czech proprietors 150 employees Average annual turnover:

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on Relationships between the Related Parties of the Company ZPRÁVA SPOLEČNOSTI O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI (pro účetní období končící 31. prosincem

Více