Výroční zpráva Annual report EUROMONT GROUP a. s. Inženýrská a montážní firma Engineering and Assembly Company

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual report 2007. EUROMONT GROUP a. s. Inženýrská a montážní firma Engineering and Assembly Company"

Transkript

1 EUROMONT GROUP a. s. Výroční zpráva Annual report 2007 [ zkrácená verze ] [ extract version ] Inženýrská a montážní firma Engineering and Assembly Company EUROMONT GROUP a. s.

2 EUROMONT GROUP a. s. Like good ideas, Tak jako dobré myšlenky, ideal solutions tak i řešení are borne by the wind jsou přinášena větrem INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA Předmět činnosti Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení Projektování elektrických zařízení Montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob Výroba, montáž a opravy strojního zařízení a strojírenská výroba Montáž ocelových konstrukcí Provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Inženýrská činnost Izolatérství Malířské a lakýrnické práce Stavba lešenářských konstrukcí Kontaktní údaje Obchodní jméno: EUROMONT GROUP a. s. Sídlo: Velebudice 210, Most Telefon: Telefax: Den zápisu do OR: Právní forma: akciová společnost IČ: DiČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Číslo účtu: Základní jmění: Kč Počet zaměstnanců: 386 ENGINEERING AND ASSEMBLY COMPANY Objectives of Activity Assembly, repair, maintenance and revision of selected electrical equipment Electrical equipment design Assembly, repair, testing and revision of selected gas equipment Assembly, repair and reconstruction of selected pressure equipment, boilers and pressure vessels Production, assembly and repair of machinery equipment and machinery manufacturing Steel construction assembly Building construction Engineering Insulations Decorating and painting work Scaffolding constructions erection Information on contacting Commercial name: EUROMONT GROUP a. s. Seat: Velebudice 210, Most Phone: Fax: Registration into the Trade Register: Legal form: joint-stock company Registration No.: Tax registration No.: CZ Bank account: Komerční banka a. s Registered capital: CZK Number of employees: 386 Představenstvo Ing. Jan Vopat, Ladislav Medřický, Ing. Petr Klíma Dozorčí rada Zdeněk Uhlíř, Ing. František Šobr, Ing. Michal Procházka Board of directors Ing. Jan Vopat, Ladislav Medřický, Ing. Petr Klíma Supervisory board Zdeněk Uhlíř, Ing. František Šobr, Ing. Michal Procházka

3 Struktura obchodních segmentů Stucture of the business segments Obrat / Turnover 9,2 mld. Euro Počet zaměstnanců / Employees Stavební činnost Civil Průmysl Industrial Služby Services Licence Concessions 100 % Obrat / Turnover 1,4 mld. Euro Počet zaměstnanců / Employees Střední Evropa Central Europe Severní a východní Evropa Nothern & Eastern Europe Západní Evropa Western Europe Severní Amerika North America 51 % Management 49 % EUROMONT GROUP a. s. Obrat / Turnover 49,3 mil. Euro Počet zaměstnanců / Employees 386

4 EUROMONT GROUP a. s. Vážení akcionáři, spolupracovníci a obchodní přátelé, když jsme bilancovali roky 2005 a 2006, bylo jedním z našich hlavních úkolů úspěšně obstát ve skupině Bilfinger Berger. Dnes při hodnocení roku 2007 mohu konstatovat, že společnost plní cíle, které si stanovila, a ve velmi krátké době se stala aktivní součástí společenství Bilfinger Berger. Jsme v rámci této nadnárodní organizace hodnoceni jako jedna z nejlepších společností ve skupině Industrial Services. Stěžejním úkolem roku 2007 byla technologická odstávka ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., kde byl EUROMONT GROUP a. s. hlavním dodavatelem. Tuto akci náročnou na vlastní montážní práce i na koordinaci subdodavatelů jsme úspěšně zvládli. Uznání a poděkování generálního ředitele ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s. za realizaci největší zarážky v historii rafinérského komplexu je nejenom oceněním naší práce, ale i závazkem do budoucna. Certifikáty V průběhu roku 2007 byly činěny zásadní kroky v posílení a restrukturalizaci strojní montážní divize tak, aby byla schopna realizovat investiční akce většího rozsahu. Cílem pro rok 2008 je větší aktivita v různých částech Evropy. Druhým významným úkolem společnosti je dobudování útvaru projekce, zkvalitnění technického personálu a získání dalších certifikací v nových oborech, např. pro montáž plastových potrubí. Za dosažené výsledky roku 2007 je třeba poděkovat všem zaměstnancům společnosti. Současně Vám všem přeji úspěšný rok Ing. Jan Vopat generální ředitel a předseda představenstva EUROMONT GROUP a. s. Dear shareholders, co-workers and business friends, when we were evaluating the years 2005 and 2006, one of our main tasks was to compare favourably within the Bilfinger Berger Group. Nowadays, while evaluating the year 2007, I can state that the company fulfils the goals, which were set, and that it managed to become an active part of Bilfinger Berger Corporation in a very short time. Within this multinational organisation we are rated as one of the best companies in the Industrial Services Group. The technological shutdown at (Czech Refinery), which EUROMONT GROUP a. s. became the main contractor of, represents the fundamental task of We managed successfully this project with its challenging tasks of erection works and co-ordination of subcontractors. Appreciation and acknowledgements of the General Manager of for the realization of the largest shutdown in the history of refinery complex does not only symbolize a reward for our work, but also an engagement for the future. During the year 2007 some essential steps of reinforcement and restructuring of Division of Machinery Assembling were taken, so that the division would be able to realize investment projects of greater scope. The goal for 2008 is more activity in various parts of Europe. Second significant task for our company would be finalization of projection unit, improving the quality of our technical staff and obtaining other certifacation concerning new branches of activity, for example assembly of plastic piping systems. I would like to express my thanks to all the company employees for the results of I would also like to wish you all a successful year Jan Vopat General Manager and Chairman of the Board of Directors EUROMONT GROUP a. s.

5 Základní ekonomické informace Basic economic information Obrat (tis. Kč) Turnover (thousands of CZK) Přidaná hodnota (tis. Kč) Value Added (thousands of CZK) Dlouhodobý majetek (tis. Kč) Fixed Assets (thousands of CZK) Oběžná aktiva (tis. Kč) Current Assets (thousands of CZK) Vlastní kapitál (tis. Kč) Equity (thousands of CZK) Cizí zdroje (tis. Kč) Liabilities (thousands of CZK) Počet zaměstnanců Number of Employees

6 Akciová společnost EUROMONT GROUP Dceřiná společnost Subsidiary Organizační struktura The organization chart EUROMONT GROUP a. s. EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. 25% Generální ředitel General Manager Ing. Jan Vopat Výrobní ředitel Production Director Obchodní ředitel Commercial Director Finanční ředitel Financial Director Ředitel inženýringu Director of Engineering Ředitel pro strategii a rozvoj Director for Strategy and Development Vedoucí odboru správy majetku Head of Real Estate Administration Ladislav Medřický Ing. Petr Klíma Zdeněk Uhlíř Ing. František Šobr Ing. Michal Procházka, M.B.A. Vlastimil Bubák Ředitel divize 03 Stroj. a staveb. údržba Dir. of Div. of Mechanical & Civil Maintenance Ředitel divize 06 Strojní montáže Director of Mechanical Works Division Ředitel divize 07 Elektroúdržba Director of Electrical Maintenance Division Ředitel divize 08 Izolace Director of Insulation Division Ředitel divize 09 Strojní údržba Litvínov Director of Mechanical Maintenance Division Litvínov Ředitel divize 10 Opravy strojů Director of Machinery Repair Division Ředitel divize 11 Elektromontáže Director of Electrical Assembling Division Ředitel divize 12 Povrchové ochrany Director of Division of Surface Treatment Ředitel divize 15 Strojní údržba Kralupy Director of Mechanical Maintenance Division Kralupy n. V. Pavel Bubák Bořivoj Vlček Pavel John Kamil Fridrich František Ehm Václav Pretschner Ing. Václav Krůta Ing. Miroslav Charvát Ing. Jiří Procházka telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil:

7 je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů, zejména pohonných hmot, v České republice. Provozuje rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. V obou lokalitách EUROMONT GROUP a. s. provádí každodenní mechanickou údržbu a v roce 2007 byl i generálním partnerem při celkové odstávce a generálce výrobních jednotek v Litvínově. Jednalo se o unikátní rozsah zarážkových prací, nebo souběžně s odstávkou provozu rafinérie probíhaly údržbářské práce i v Chemopetrolu (nyní UNIPETROL RPA, s. r. o. ). V průmyslovém areálu v Záluží u Litvínova tak bylo během září a října koncentrováno více než dělníků a techniků. Rafinérská výrobní zařízení v Litvínově byla z důvodu údržby mimo provoz plánovaných 40 dnů. EUROMONT GROUP a. s. na této půlmiliardové akci zabezpečoval veškeré zámečnické, svářečské, čisticí, izolatérské, lešenářské a další práce. Součástí kontraktu bylo i zabezpečení logistiky od zařízení staveniště, náhradních zdrojů elektrické energie, pořízení části náhradních dílů až po ubytování zahraničních subdodavatelů. Zarážka v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., Litvínov (září říjen 2007) Shutdown, Litvínov (September October 2007) is the largest crude oil processing company and the largest producer of oil products, especially motor fuels, in the Czech Republic. It operates refineries in Litvínov and Kralupy nad Vltavou. EUROMONT GROUP performs day-to-day mechanical maintenance in both locations and in 2007 has also become the general partner of for the complex shutdown and general repair of production units in Litvínov. The volume of shutdown works was unique, because simultaneously with the shutdown of the refinery units there were also maintenance works performed in Chemopetrol (now UNIPETROL RPA, s. r. o.). There were more than workers and technicians concentrated in the industrial zone in Záluží by Litvínov during September and October. Refinery production facilities in Litvínov were shut down because of maintenance reasons for 40 days as it was planned. During this half of billion investment EUROMONT GROUP was providing all the mechanical and welding works, purifying works, insulation, scaffolding and other works. The contract included also provision of logistics from site arrangements, provision of emergency power supplies, partial spare parts deliveries to accomodation of foreign subcontractors. EUROMONT GROUP a. s. Ocenění kvalitně odvedené práce vyvrcholilo na společenské akci v Divadle Bez zábradlí Před divadelním představením Tango poděkoval generální ředitel České rafinérské I. Souček všem dodavatelům. High quality performed works were also rewarded by organisation of a social event in Divadlo Bez zábradlí.

8 EUROMONT GROUP a. s. se na této miliardové investici podílel realizací průmyslových, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, osvětlení, zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, měření a regulace a ocelových konstrukcí včetně nátěrů. EUROMONT GROUP a. s. was participating in this Billion Investment by performing realization of industrial, power- and weak-circuit wiring, lighting, heating, ventilation, air-conditioning, sanitary, instrumentation and control of steel structures incl. coating. EUROMONT GROUP a. s. Největší výrobce a zpracovatel plochého skla Glaverbel a. s. se v září roku 2007 přejmenoval na AGC Flat Glass Czech a. s. Zároveň v tomto roce významně investoval do nové linky na výrobu plochého skla R3, která bude zásobovat automobilový průmysl. Pec, v Evropě svými rozměry unikátní, má vyrábět tři druhy zeleného skla. The largest flat glass producer and processer Glaverbel was renamed as AGC Flat Glass Czech in September Also, in the same year the company invested significantly in a new flat glass production line R3, which will provide automotive industry with supplies. The furnace, in European measures unique by its proportions, should make tree kinds of green glass. Dne zažehl generální ředitel Š. Popovič pec nové linky na výrobu plochého skla. On 19 November 2007, Š. Popovič ignited the furnace of a new flat glass production line.

9 Výměna kompenzátorů a oprava hrdel potrubních rozvodů Exchange of equalizers and repairs of pipeline sockets 05 Inženýring Engineering investiční dodávky na klíč zajištení projektové dokumentace pro verejnoprávní projednání a realizaci stavby dodávky a montáž technologických zařízení staveb funkce technického dozoru při realizaci stavby výroba, dodávka a montáž samonosných ocelových obloukových hal, střech a přístřešků system MIC 120 ABM (USA) Počet techniků: 11 turn-key investment deliveries ensuring a design documentation for construction management and realization deliveries and assembly of technological equipment of constructions technical supervision on construction realization fabrication, supply and erection of steel building system (arched halls, roofs & penthouses system MIC 120 using automatic building machine; US technology) Number of technicians: 11 Rekonstrukce výměníků 4320 E07 Výměna hořáků na pecích NRL za low NO x Rekonstrukce a modernizace zařízení vodáren Výměna kompenzátorů a oprava hrdel potrubních rozvodů, Litvínov Zaolejované vody potrubí ze sklolaminátu GRE Regulační ventil na potrubí zbytku frakcionátoru VBU Otop potrubí zbytkového plynu v tankovišti LPG bl Snížení emisí hluku, Kralupy n. V. Instalace aparátu ROTEM s příslušenstvím OK Division 08 Euro Support Manufacturing Czechia, s. r. o. Zvýšení provozuschopnosti CHC 1. etapa Oprava nádrží ST264-5, ST6, H51, Kralupy n. V. KR Modifikace jednotky MEROX Provedení GO potrubních řádů chladicí vody DN 1200, čerstvé vody DN 400, v bloku 23 NRL UNIPETROL RPA, s. r. o. Odkalení ventilových komor, inovace regulačních smyček, instalace trojexcentr. klapek Nové čistící místo na 4418 STAMPO-CZ, Litvínov HCU REVAMP Zarážka PSP 2007 Obnova tanku 1311 ST01, Litvínov Plnění nafty a úprava zařízení Příprava a spalování biopaliva 1. etapa vnější nadzemní rozvody SHZ Jiřetín, blok 37 demontáž a montáž potrubí stabilní hasicí zařízení Instalace parního ohříváku a čerpadla LPG Proplach potrubí a výměna čerpadel kondenzátu Obnova hydrantové sítě (30 hydrantů) Reconstruction of heat exchangers 4320 E07 Exchange of burners on furnaces NRL for low NO x Reconstruction and modernization of waterworks facilities Exchange of equalizers and repairs of pipeline sockets, Litvínov Oily waters GRE fibre glass pipeline Control valve at piping of VBU fractionator remainder Heating of residual gas pipeline at the LPG refuelling point block 6420 Reduction of noise emissions, Kralupy n. V. Installation of ROTEM apparatus incl. steel structure accessories Division 08 Euro Support Manufacturing Czechia, s. r. o. Operation efficiency expansion of CHC plant 1st stage Tank repairs ST264-5, ST6, H51, Kralupy n. V. KR Modification of MEROX unit General repair of pipelines cooling water DN 1200, fresh water DN 400, in block 23 NRL UNIPETROL RPA, s. r. o. Defecation of valve chests, innovation of control loops, installation of tripple-eccentric valves New clarification plant on 4418 STAMPO-CZ, Litvínov HCU REVAMP PSP Shutdown 2007 Tank reconstruction 1311 ST01, Litvínov Petroleum fuelling and adjustments of installations Bio-fuel preparation and burning 1st stage piping racks Fixed extinguishing system Jiřetín, block 37 dismantling and erection of pipeline Installation of steam heater and LPG pump Pipeline flushing and exchange of condensate pumps Recovery of pillar hydrants network (30 hydrants) Selektivní hydrogenace montáž napojovacích bodů Selective hydrogenation installation of connection points Příprava a spalování biopaliva 1. etapa VNR Bio-fuel preparation and burning 1st stage piping racks

10 09 15 Divize strojní údržby Mechanical Maintenance Division komplexní údržba strojních technologických zařízení ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s. komplexní údržba strojního technologického zařízení SYNTHOS Kralupy a. s. ETYLBENZEN provozní odstávky technologických zařízení svařovací práce dle evropských norem comprehensive maintenance of machinery equipment in comprehensive maintenance of machinery equipment in SYNTHOS Kralupy a. s. ETHYLBENZENE operational shutdowns of production equipment welding work according to European standards Mechanická údržba provozu Etylbenzen II Sklady produktů Mechanical maintenance of Ethylbenzene II Product storages SYNTHOS Kralupy a. s. Jednotka FCC FCC unit Čespací stanice + zásobníky, blok 35 Pumping station + storage tanks 09 Divize strojní údržby Litvínov Mechanical Maintenance Division Litvínov Počet techniků / Number of technicians: 10 Počet dělníků / Number of workers: 52 Realizace zarážky 2007 stavba KB NRL + CCR, Litvínov Zarážka ethylbenzenu 2007 K-PROTOS, a. s. (SYNTHOS Kralupy a. s.) Realization of shutdown 2007 sites KB NRL+CCR, Litvínov Realization of shutdown 2007 Ethylbenzene unit K-PROTOS, a. s. (SYNTHOS Kralupy a. s.) Zarážkové práce provozu Etylbenzen II Pohled do výrobního provozu Shutdown of Ethylbenzene II View to the production unit SYNTHOS Kralupy a. s. Destilace, hydrogenace Distillation, hydrogenation Čespací stanice LPG LPG pumping station Mechanická údržba potrubních mostů Potrubní most M s havarijní pochodní Mechanical maintenance of piping racks Piping rack M with emergency flare-up 15 Divize strojní údržby Kralupy Mechanical Maintenance Division Kralupy Počet techniků / Number of technicians: 5 Počet dělníků / Number of workers: 12 Komplexní údržba strojních a technologických celků ČESKÁ RAFINERSKÁ a. s., rafinerie Kralupy nad Vltavou Opravy skladovacích tanků ST 281, 208, 210, H 53 Technologické odstávky 2007 blok 25 Údržba jednotky BCD BCD CZ a. s. (v areálu Spolany Neratovice) Comprehensive maintenance of technologic units ČESKÁ RAFINERSKÁ a. s., refinery in Kralupy nad Vltavou Repairs of storage tanks Technologic shutdowns at block 25 Maintenance of BCD unit BCD CZ a. s. (in area of Spolana Neratovice) Zarážkové práce výměníkové pole NRL 2301 Shutdown Yard of exchangers NRL 2301

11 06 Divize strojních montáží Mechanical Assembling Works Division 10 Divize oprav strojů Machinery Repair Division výroba, opravy a montáž vyhrazeného plynového zařízení výroba a montáž potrubních rozvodů výroba a montáž ocelových konstrukcí opravy technologických zařízení demontáž a montáž trubkových svazků pomocí vytahováku obrábění (egalizace) těsnících ploch přírub mobilním soustruhem opravy a instalace výrobních strojů v chemickém, potravinářském a energetickém průmyslu (pístové a šroubové kompresory, turbokompresory, odstředivá a plunžrová čerpadla, vývěvy, parní a hydraulické turbíny, dmychadla, převodovky) renovace mechanických ucpávek vyvažování rotorů vyrovnávání souososti soustrojí laserovým přístrojem měření chvění a vibrací strojů obráběcí práce, renovace, výroba náhradních dílců opravy mazacích přístrojů rekonstrukce vodního a tepelného hospodářství chladících okruhů opravy a renovace pracovních ventilů kompresorů a plunžrových čerpadel Demontáž trubkových svazků jednotky NRC a AVD při zarážce 2007 Dismantling of coil bundles of NRC and AVD unit during shutdown 2007 production, repair and assembly of selected gas equipment production and assembly of piping production and assembly of steel structures production equipment repair dismantling and instalment of coil bundles by means of extractor machining (equalizing) of sealing surfaces and flanges by mobile turning lathe Počet techniků / Number of technicians: 8 Počet dělníků / Number of workers: 30 repairs and installation of production machines in chemical, food and power industries (piston and screw compressors, turbocompressors, centrifugal and plunger pumps, vacuum pumps, steam and hydraulic turbines, blowers, gearboxes) mechanic packing renovation rotor balancing laser balancing of machine shafts measuring of machine vibration metal machining, renovation, production of spare parts repair of greasing machines reconstruction of water and thermal system in cooling curcuits repair and renovation of working valves in compressors and plunger pumps Počet techniků / Number of technicians: 11 Počet dělníků / Number of workers: 46 Obrábění těsnících ploch a přírub mobilním soustruhem Machining of sealing surfaces and flanges by mobile turning lathe Nový kompresor 2305-K01.2 New compressor 2305-K01.2 Oprava chemicko-technologického zařízení jednotek AVD, CLAUS, PSP-VD a LPG při zarážce v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., Litvínov Oprava zařízení jednotky CLAUS 2 při technologické odstávce v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., Litvínov Oprava zařízení jednotky C-DESTILACE při technologické odstávce v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., Litvínov Oprava zařízení jednotky BBU při technologické odstávce v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., Litvínov Oprava zásobníků motorových paliv v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a. s., Litvínov Zarážka 2007, Litvínov Servisní zastoupení na čerpadla KSB Severní, západní a střední Čechy Opravy všech typů strojů, Litvínov, Kralupy n. V. Repairs of technochemical installations at AVD, CLAUS, PSP-VD and LPG plants during the shutdown of, Litvínov Repairs of installations at CLAUS 2 plant during technological shutdown of, Litvínov. Repairs of installations at C-DESTILACE plant during technological shutdown of, Litvínov Repairs of installations at BBU plant during technological shutdown of, Litvínov Repairs of motor fuels reservoirs of, Litvínov Shutdown 2007, Litvínov KSB pumps service office North, West and middle Bohemia All machinery type repair, Litvínov, Kralupy n. V.

12 07 Divize elektroúdržby Electrical Maintenance Division 11 Divize elektromontáží Electrical Assembling Division Zavádění nové linky na výrobu užitkové vody Introduction of the new processing line of industrial water UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov komplexní údržba energetických zařízení projekční činnost v oblasti VN, NN termovizní měření čištění rozváděčů mokrou metodou CT kontrola a nastavení mechanických a elektronických ochran revize elektrických zařízení bez omezení napětí v třídách objektů A, B, C comprehensive maintenance of power generation equipment design activities in MV, LV measurement by infrared camera (ThermaCAMTM E2) clearing of switchgears by wet method CT mechanical and electronic protection equipment testing and adjustment electrical equipment inspection without restricting the voltage in classes A, B, C Počet techniků / Number of technicians: 11 Počet dělníků / Number of workers: 60 Přeložka kabelů a inženýrských sítí (uvolnění pro výstavbu nové výrobní linky R3) Relaying of cables and piping mains (vacancy of space for new R3 product-line erection) AGC Flat Glass Czech a. s., Teplice Část nové haly výrobní linky R3 (před finální instalací výrobních linek) Part of a new hall for R3 production line (before its installation) AGC Flat Glass Czech a. s., Teplice výstavba investičních celků a průmyslové instalace kompletní elektromontáže NN, VN i VVN v třídách objektů A, B a C výstavba a generální opravy energetických a rozvodných zařízení montáže a opravy kabelových souborů a sítí NN a VN, vč. provádění zkoušek zvýšeným napětím montáže systémů elektrického doprovodného ohřevu montáže a opravy osvětlení, hromosvodů a zemnících sítí protipožární utěsňování kabelových prostupů systém HILTI servis VN, opravy rozváděčů a vypínačů VN, jejich bezdemontážní diagnostika a revize průběžná údržba zařízení elektro a MaR construction of turn-key investment units, industrial installation electrical assemblies of LV, MV and HV equipment, class A, B a C erection and general repairs of power supply and distribution equipment assembly and repairs of cable sets and network LV and MV networks, including testing by increased voltage deliveries and assembly of systems of electric conduct heating installation and reairs of lighting, lightning conductors and earthing networks fire-fighting packing of cable pervadings HILTI system MV service, repairs of switchgears and MV circuit breakers, their dismantling-free diagnostics and inspection current maintenance of electrical and instrumentation equipment Počet techniků / Number of technicians: 9 Počet dělníků / Number of workers: 30 Generální opravy turbogenerátoru 14 UNIPETROL RPA, s. r. o. Rekonstrukce trafostanice 0605 hradlo 9 UNIPETROL RPA, s. r. o. Zarážka Příprava a spalování biokalů I. etapa Skanska CZ a. s. (UNIPETROL RPA, s. r. o.) Údržba, diagnostika a servis VN zařízení ABB pro Severní, Západní, Střední Čechy) Údržba elektro a MaR Pražská teplárenská, a. s. Maintenance, diagnosis and servicing of MV ABB equipment for Northern, Western, Central Bohemia Electrical & instrumentation maintenance Pražská teplárenská, a. s. (Prague heating company) Montáž rotoru turboalternátoru po opravě Assembly of the turbo alternator rotor after repair UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov General overhaul of the turbo generator 14 UNIPETROL RPA, s. r. o. Redevelopment of the transformer station 0605 Signal box 9 UNIPETROL RPA, s. r. o. Shutdown 2007 Preparation and incineration of bio sludge I. construction phase Skanska CZ a. s. (UNIPETROL RPA, s. r. o.) Detail kabelových tras v hale R3 Detail of cable raceways in hall R3 AGC Flat Glass Czech a. s., Teplice Periodické revize elektro, rafinérie Litvínov a Kralupy ( ) Závod na výrobu plochého skla R3 (elektro a mech. část) AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group Retrofit vypínačů 6 kv na T-700 ( ) UNIPETROL RPA, s. r. o. Retrofit rozváděčů 6 kv ( ) Příprava a spalování biopaliva I. etapa Skanska CZ a. s. (UNIPETROL RPA, s. r. o.) Rekonstrukce rozvodny 6 kv výrobna močoviny UNIPETROL RPA, s. r. o. Náhrada substrátu na biologické čistírně Skanska CZ a. s. (UNIPETROL RPA, s. r. o.) Rekonstrukce kabelových rozvodů VN a NN v Dubí ČEZ Distribuce, a. s. Kompletní turbogenerátor po opravě The complete turbo generator after repair UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov Servis VN zařízení seznam zákazníků Service of MV-equipment List of Customers UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov, Litvínov Pražská teplárenská, a. s., Praha AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group, Teplice Mostecká uhelná, a. s. Sokolovská uhelná, a. s. ENERGO Tušimice, s. r. o., Kadaň Mě Povrly, a. s. Chevak Cheb a. s. AGC Automotive Czech a. s., Chudeřice u Bíliny Magnesium Elektron CZ s. r. o., Louka u Litvínova AIR PRODUCTS spol. s r. o., Děčín THERMAL-F, a. s., Karlovy Vary PRODECO, a. s., Teplice Periodic electro revisions, refineries Litvínov and Kralupy ( ) R3 flat-glass production plant (electrical- and mechanical part) AGC Flat Glass, a. s., member of AGC Group Retrofit of 6 kv circuit-breakers at T-700 ( ) UNIPETROL RPA, s. r. o. Retrofit 6 kv switch-gears ( ) Preparation and incineration of bio sludge I. construction phase Skanska CZ, a. s. (UNIPETROL RPA, s. r. o.) Reconstruction of 6 kv switching-room urea production unit UNIPETROL RPA, s. r. o. Replacement of substratum at biochemical sewage treatment plant Skanska CZ, a. s. (UNIPETROL RPA, s. r. o.) Reconstruction of MV- and LV cable mains in Dubí ČEZ Distribuce, a. s.

13 03 Divize strojní a stavební údržby Division of Machinery and Civil Building Maintenance Zarážka vnějších nadzemních rozvodů Shutdown of external above-ground piping racks, Litvínov Strojní údržba a investice svařovací a zámečnické práce výroba a montáž potrubních rozvodů montáž potrubí pomocí spojek (VICTAULIC, HENNLICH*STRAUB) montáž potrubí pomocí závěsů HILTI, SIKLA výroba a montáž ocelových konstrukcí montáž sklolaminátového potrubí GRE opravy a montáž textilních strojů výroba a montáž SHZ (stabilní hasicí zařízení) Stavební údržba opravy a údržba budov opravy a údržba cest, panelových ploch zemní práce oprava a údržba střech demolice staveb fasády, zateplovací systémy Mostecká uhelná, a. s. Machinery Maintenance and Investment Projects welding and locksmithery works manufacturing and installation of pipe distribution systems piping intallation utilizing couplings (VICTAULIC, HENNLICH*STRAUB) piping intallation by means of HILTI and SIKLA bearing steel structures manufacturing and erection installation of fibre-glass reinforced piping systems based on epoxy resins textile machine repairs and assembling fabrication and installation of stable extinguishing equipment Civil Maintenance building repairs and maintenance concrete road and areas repairs and maintenance ground work roof repairs and maintenance building demolition facades, padding warm systems Modernizace dílen Střední škola technická Varnsdorf Modernization of workshops Technical High School Varnsdorf Počet techniků / Number of technicians: 9 Počet dělníků / Number of workers: 20 Počet techniků / Number of technicians: 6 Počet dělníků / Number of workers: 21 Zarážka VNR (vnější nadzemní rozvody), Litvínov Zarážka tankoviště, Litvínov Montáž licí linky Nemak Czech Republic s. r. o., Havraň Montáž potrubí GRE (sklolaminátové), Litvínov Zarážka AB Mažeikiu nafta, Litva Centrální spisovna, stavební práce, oprava Mostecká uhelná, a. s. Výměna kompenzací a oprava zeslabených hrdel, Litvínov Instalace autováhy Schenck Process s. r. o. (UNIPETROL DOPRAVA s. r. o.) Vnější nadzemní rozvody External above-ground piping racks UNIPETROL RPA, s. r. o. Instalace autováhy Installation of road weighbridge Schenck Process s. r. o. (UNIPETROL DOPRAVA s. r. o.) VNR Shutdown (external above-ground piping racks), Litvínov Shutdown of refuelling point, Litvínov Installation of casting line Nemak Czech Republic s. r. o., Havraň Erection of GRE pipeline (fibre-glass pipeline), Litvínov Shutdown AB Mažeikiu nafta, Lithuania Central registry civil works, repairs Mostecká uhelná, a. s. Exchange of compensations and repairs of sockets, Litvínov Installation of road weighbridge Schenck Process s. r. o. (UNIPETROL DOPRAVA s. r. o.) Montáž potrubí GRE Erection of GRP pipeline, Litvínov Zarážka tankoviště Shutdown of refuelling point, Litvínov

14 08 Divize izolací Insulation Division 12 Divize povrchové ochrany Division of Surface Treatment tepelné i chladové izolace potrubí, nádrží a kotlů generální opravy hydroizolačních pláš ů plochých i šikmých střech se zateplením výroba a montáž prvků pro vzduchotechniku výroba a montáž klempířských prvků heat and chill insulation of piping, tanks and boilers general repairs of hydroinsulation covering of flat and inclined roofs including heat insulation fabrication and installation of air-conditioning elements fabrication and installation of tinsmith elements kompletní realizace systémů povrchové ochrany certifikace pro aplikaci nátěrových hmot Hempel příprava povrchu pro nátěry abrazivními metodami (tryskání) příprava povrchu pro nátěry vysokotlakou vodou (water jetting bar) žárová metalizace stříkáním (zinek, hliník, Zinacor) aplikace protipožárních nátěrů odborný návrh systémů povrchové ochrany Počet techniků / Number of technicians: 4 Počet dělníků / Number of workers: 12 Zarážka stavby NRL, CCR, VNR, AVD, Litvínov HCU REVAMP Zarážka BBU Modifikace jednotky MEROX Rámy generátorů větrných elektráren Generator frames of wind power-plants SIAG Stahlbau Teplice s. r. o. complete realization of surface treatment systems certification for application of Hempel painting material preparation of surface for painting using abrasive methods (sand-blasting) preparation of surface for painting using high-pressure water (water jetting bar) heat-metallization by jetting (zinc, aluminum, Zinacor) application of fire-fighting painting professional suggestions of surface treatment systems Shutdown NRL, CCR, VNR, AVD buildings, Litvínov HCU REVAMP BBU Shutdown 2007 Modification of MEROX unit Nátěry ocelových kontrukcí oplocení pro tunel Panenská na D8. Painting of fencing steel structures for Panenská D8 highway tunnel NAVATYP a. s. Počet techniků / Number of technicians: 3 Počet dělníků / Number of workers: 10 HCU REVAMP HCU REVAMP CB&I Lummus s. r. o. Obnova nátěrů skladovacích nádrží Renewal of paintings on storage tanks, Litvínov Izolace kotlů cisteren Insulation of cistern drums LOSTR a. s. Oprava hydroizolace vč. klempířských prvků Repair of hydro-insulation incl. sheet-metal elements Euro Support Manufacturing Czechia, s. r. o. Zarážka 2007 obnova nátěrů skladovacích nádrží Litvínov Rámy generátorů větrných elektráren SIAG Stahlbau Teplice s. r. o. HCU REVAMP nátěry potrubí a ocelových konstrukcí Litvínov Metalizace a nátěr armatur I.B.C. Praha, Modifikace jednotky MEROX nátěry potrubí a ocelových konstrukcí Litvínov Nátěry potrubí a ocelových konstrukcí Euro Support Manufacturing Czechia, s. r. o. Shutdown 2007 renewal of painting on storage tanks Litvínov Generator frames of wind power-plants SIAG Stahlbau Teplice s. r. o. HCU REVAMP painting of piping and steel structures Litvínov Metalization and painting of armatures I.B.C. Praha, Modification of MEROX unit painting of piping and steel structures Litvínov Painting of piping and steel structures Euro Support Manufacturing Czechia, s. r. o.

15 EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. Dceřiná společnost ovládaná společností Subsidiary controlled by EUROMONT GROUP a. s. 25 % Ředitel / Director: Miroslav Wagner Tel.: EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o. IČO: Počet zaměstnanců / Number of Employees: 82 Obrat v r / Turnover in 2007: 251 mil. Kč lešení pro izolace a montáž potrubí a výrobních zařízení v průmyslových objektech montáž fasádních lešení montáž zavěšených lešení na ocelových průmyslových mostech a pro sanace betonových mostních konstrukcí montáž prostorových lešení v halách pro montáž konstrukce podhledů lešení okolo sil, reaktorů, kolon a komínů visutá a podpěrná lešení montáže a pronájem pojízdných lešení montáže speciálních osvětlovacích věží Bytový komplex Císařka Praha Metrostav a. s., Praha Administrativní budovy v průmyslové zóně Chomutov Skanska CZ a. s. LCO ( Litvínov) FINTEC spol. s r. o. FCC Heart Cut EUROMONT GROUP a. s. Biopaliva Meřo-Líh ( Litvínov) FINTEC spol. s r. o. Výměna potrubí z Vltavy ( Kralupy) EUROMONT GROUP a. s. Zaolejované vody ( Litvínov) EUROMONT GROUP a. s. Odstávky ČEZ Počerady ELNA Servis Počerady, s. r. o. Odstávky ČEZ Ledvice ČEZ, a. s. Výstavba kolony kyseliny dusičné Ma arsko IN VEST s. r. o. Biopaliva Meřo-Líh ( Kralupy) POTRUBÍ Praha spol. s r. o. Zajištění skalních masivů v Děčíně a Hřensku AZ SANACE, a. s. scaffolding for piping & production equipment erection & insulation (in industrial plants) erection of facade scaffolding erection of suspended scaffolding at industrial racks and for sanitation of concrete bridge structures erection of cubical scaffolding inside halls for erection of lower ceiling structures erection of scaffolding around silos, reactors, columns and chimneys suspended and supporting scaffolding erection and renting of mobile scaffolding renting of LAYHER and LEKO scaffolding systems Císařka Prague housing area Metrostav a. s., Praha Office buildings in the Chomutov Industrial Park Skanska CZ a. s. LCO ( Litvínov) FINTEC spol. s r. o. FCC Heart Cut EUROMONT GROUP a. s. Meřo bio-fuels-spirits ( Litvínov) FINTEC spol. s r. o. Water pipe change from the Vltava River ( Kralupy) EUROMONT GROUP a. s. Oily water ( Litvínov) EUROMONT GROUP a. s. ČEZ Počerady power station shutdown ELNA Servis Počerady, s. r. o. ČEZ Ledvice power station shutdown ČEZ, a. s. Nitric acid column erection in Hungary IN VEST s. r. o. Meřo bio-fuels-spirits ( Kralupy) POTRUBÍ Praha spol. s r. o. Securing rock hills in Děčín and Hřensko AZ SANACE, a. s. Počet techniků / Number of technicians: 10 Počet dělníků / Number of workers: 71

16 The simplest solutions Nejjednodušší řešení are the ones which are jsou ta nejpřirozenější the most natural VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA (zkrácená verze) BEZ VÝHRAD AUDITOR S STATEMENT (abbreviated version) WITH NO RESERVATIONS Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti EUROMONT GROUP a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti EUROMONT GROUP a. s., k a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od do v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti EUROMONT GROUP a. s., k 31. prosinci Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti EURO- MONT GROUP a. s., k 31. prosinci We have audited the financial statements of EUROMONT GROUP a. s., as of 31/12/2007, i.e. Balance Sheet, Income Statement, Statement on Owner s Equity, Cash Flow Statement, including description of used significant accounting methods. The audit has been performed in accordance with Act on Auditors, International Auditors Standards and related application amendments of the Auditors Chamber of the Czech Republic. We are obliged to keep ethical standards in accordance with these regulations and to schedule and perform the audit in such a way so that to have a relevant confidence the financial statements do not include any essential irregularities. The audit includes auditor procedures aimed at acquiring evidence information on figures and facts given in financial statements. The audit includes also the assessment on suitability of accounting methods being used as well, the adequacy of accounting estimations having been performed by the company s management and the assessment of the whole financial statements presentation. In our opinion the financial statements in all essential aspects reflect truly and fairly the assets, liabilities, equity and financial position of the company EUROMONT GROUP a. s. as of 31/12/ 2007 and the financial results and cash flow of the company for the accounting period of 01/01/ /12/2007 in accordance with the valid accounting regulations in the Czech Republic. We have also audited the conformity of the Annual Report with the above stated financial statements. In our opinion the accounting data stated in Annual Report respond in all relevant implications to the above mentioned accounting statements. We have also audited the objective accuracy of data stated in Report on Relationships Among Persons Interconnected with Company EU- ROMONT GROUP a. s., as of 31/12/2007. On the basis of our audit we have not found any significant factual irregularities of figures stated in the Report on Relationships among Persons Interconnected with Company EUROMONT GROUP a. s., as of 31/12/2007. Ernst & Young Audit & Advisory, s. r. o., člen koncernu osvědčení č. 401 zastoupený Ernst & Young Audit & Advisory, s. r. o., member of concern certificate Nr. 401 represented by Jan Metz partner Jan Metz partner Milan Kočka auditor, osvědčení č Milan Kočka auditor, certificate Nr dubna 2008 Praha, Česká republika 10/04/2008 Prague, Czech Republic

17

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

EUROMONT GROUP a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA

EUROMONT GROUP a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA A MONTÁŽNÍ FIRMA AND INSTALLATION COMPANY VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] 2008 AND INSTALLATION COMPANY Předmět činnosti Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

EUROMONTGROUP a.s. Výročnízpráva. Inženýrská amontážní firma

EUROMONTGROUP a.s. Výročnízpráva. Inženýrská amontážní firma EUROMONTGROUP a.s. Výročnízpráva 2009 Inženýrská amontážní firma EUROMONT GROUP a.s. INŽENÝRSKÁ AMONTÁŽNÍ FIRMA Předmět podnikání Prováděnístaveb, jejichzměn aodstraňování Montá ž,opravy,revizeazkoušky

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY EUROMONT GROUP a. s. EUROMONT GROUP a. s. je společností, jejímž majoritním

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY

VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY VÝROČNÍ ZPRÁVA [ zkrácená verze ] ANNUAL REPORT [ extract version ] INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA ENGINEERING AND INSTALLATION COMPANY je společností, jejímž majoritním akcionářem je nadnárodní firma Bilfinger

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo: Datum vzniku: Základní kapitál: IČO: Počet pracovníků: PROFIMONT, komanditní společnost Vážní 531 500 03 Hradec Králové 30. října 1990 Kč 31 046 tis.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Profil skupiny EXTEC. The EXTEC GROUP Profile

Profil skupiny EXTEC. The EXTEC GROUP Profile www.extec.cz www.extec.sk Profil Profile Profil skupiny EXTEC The EXTEC GROUP Profile Skupinu EXTEC tvoří společnosti v Čechách a na Slovensku. Zakladatelé skupiny jsou dlouhodobými a uznávanými odborníky

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

Výrobní program Product line

Výrobní program Product line Výrobní program Product line Výrobní program Product line VEI POWER DISTRIBUTION založil v roce 1962 President Alberto Vaghini. V součastnosti má společnost perfektně členěnou výrobu a logistiku v podniku

Více

All what you need ABOUT Energy in the Czech Republic...

All what you need ABOUT Energy in the Czech Republic... All what you need ABOUT Energy in the Czech Republic... Czech Energy Agency Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 tel.: (+420) 257 099 011 fax: (+420) 257 530 478 e-mail : cea@ceacr.cz Web: www.ceacr.cz Director:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. EUROMONT GROUP a. s. ČLEN SPOLEČENSTVÍ BILFINGER INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA. EUROMONT GROUP a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. EUROMONT GROUP a. s. ČLEN SPOLEČENSTVÍ BILFINGER INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA. EUROMONT GROUP a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 EUROMONT GROUP a. s. ČLEN SPOLEČENSTVÍ BILFINGER INŽENÝRSKÁ A MONTÁŽNÍ FIRMA EUROMONT GROUP a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 01 OBSAH: Struktura společenství Bilfinger 02 Euromont Group a.

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Modernizace systémů potravinářského chlazení Modernizace systémů potravinářského chlazení Základníúdaje o společnosti(1) je jednou z významných českých firem zabývající se: Automatizací procesů a technologií Průmyslovou informatikou Kvalifikační

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS Urban L., Jun J., Fryč J. Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

All what you need ABOUT natural gas in the Czech Republic...

All what you need ABOUT natural gas in the Czech Republic... All what you need ABOUT natural gas in the Czech Republic... Czech Gas Association Address: Novodvorská 803/82, 142 00 Prague 4, Czech Republic Phone: 00420 222 518 811 Fax: 00420 222 510 318 E-mail: cpsvaz@cgoa.cz

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

Nové příležitosti s novými směrnicemi. Zvolte Wilo a ErP Směrnice bude pro Vás dětskou hrou.

Nové příležitosti s novými směrnicemi. Zvolte Wilo a ErP Směrnice bude pro Vás dětskou hrou. Nové příležitosti s novými směrnicemi. Zvolte Wilo a ErP Směrnice bude pro Vás dětskou hrou. Vysoká účinnost se vyplatí. Ekonomicky i ekologicky. Čerpadla patří k největším spotřebičům el. energie > 20%

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED STROJÍRENSKÁ VÝROBA STROJÍRENSKÁ VÝROBA VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Šoupátko rychločinné A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa Quick acting gate valve A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa

Šoupátko rychločinné A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa Quick acting gate valve A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa DN 125 350, Pp 4 20 MPa DN 125 350, Pp 4 20 MPa Použití Rychločinná uzavírací armatura, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a všechny další provozní tekutiny, zejména primárních okruhů jaderných

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika?

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Praha, červen 2013 Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdroje Spotřeba I. Spotřeba Komise usiluje prostřednictvím

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Komplexní servis, výroba a montáže technologických zařízení

PROFIL SPOLEČNOSTI. Komplexní servis, výroba a montáže technologických zařízení PROFIL SPOLEČNOSTI Komplexní servis, výroba a montáže technologických zařízení Společnost poskytuje komplexní služby v profesích strojní, elektro a MaR pro chemický, rafinérský a energetický průmysl. Historie

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation spa díly spa components jedineèná relaxace unique relaxation Swimmingpool Technology Masážní èerpadlo "Sta-Rite" -"Sta-Rite" massage pump 0,7 0,55 Výkon m/h Capacity m/h 2 6 2-250 -25-252 0,75,0 27-25

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

LIST OF OFFERS AND REFERENCES

LIST OF OFFERS AND REFERENCES LIST OF OFFERS AND REFERENCES GENERAL INFORMATION PIKAZ BRNO, spol. s r.o. is a design-engineering company, concentrated mainly to industrial building including machine-technological equipment and energetic

Více

COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti

COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF

PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF VYPÍNAČE S PLYNEM SF 6 PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF 7-38 kv, 800-2500 A, 16-40 ka ABB Power Distribution VŠEOBECNĚ Vypínaãe typové fiady

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS www.hakr.cz All for Power of Fire! HAKR B 101 V21 7 11,5 kw 7 10 kw 14 21 kw Účinnost Efficiency HAKR B 102 V15 varianty / variants varianty / variants

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

strana 1 Měřicí jednotka Rok 2005 Rok 2004 Index Název Kód výrobku

strana 1 Měřicí jednotka Rok 2005 Rok 2004 Index Název Kód výrobku strana 1 Oddíl 28 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení) Division 28 - Manufacture of fabricated metal products 2811000011 Práce výrobní povahy ve skupině 2811 (kromě

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

20 Výroční 14 zpráva

20 Výroční 14 zpráva 2014 Výroční zpráva I 01 I OBSAH Organizační struktura 2 Certifikace jakosti 3 Historie společnosti 4 Zpráva představenstva 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva nezávislého auditora 7 Zpráva auditora k výroční

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více