VESTAVNÉ LEDNICE NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VESTAVNÉ LEDNICE NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 Luxusní chladničky na víno VESTAVNÉ LEDNICE NÁVOD K POUŽITÍ Platí pro následující modely: RU 30IN/RU 42IN/RU 44IN/RU 168IN

2 Vážení zákazníci, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Tento Návod k použití představuje univerzální verzi návodu, určeného pro různé vinotéky naší firmy. Vzhled Vámi zakoupené vinotéky se může poněkud lišit od vzhledu vinotéky, uvedené v návodu. Instrukce pro správné používání a provozování vinotéky se však neliší. Prosíme, přečtěte si pozorně veškeré informace, týkající se Vašeho modelu. Návod k použití si uschovejte pro pozdější potřebu.

3 OBSAH Důležitá bezpečnostní pravidla 4 Části vinotéky 6 Připojení k elektrické síti 7 Návod k instalaci 8 Používání chladničky 9 Péče a údržba 10 Řešení problémů 11 Servis vaší chladničky 12 Schéma zapojení 13 Vaše záruka 14 Záznam o opravě / Záruční list 15

4 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA VAROVÁNÍ Pro snížení nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem při používání chladničky dodržujte následující pravidla: Před používáním chladničky na víno si důkladně prostudujte Návod k použití. NEBEZPEČÍ A VAROVÁNÍ: Ohrožení dětí Uzavření dětí v chladničce a jejich následné udušení nejsou pouze problémem minulosti. Odstavené či opuštěné chladničky jsou nebezpečné i dnes i když budou uloženy pouze několik dní v garáži. Před likvidací Vaší staré chladničky na víno: Odmontujte dveře. Neodstraňujte vnitřní police, děti se tak nebudou moci dostat dovnitř. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály nebo se schovávaly uvnitř chladničky. Nikdy nečistěte chladničku pomocí hořlavých tekutin. Výpary mohou zvýšit nebezpečí vzniku požáru nebo způsobit výbuch. Nikdy neskladujte benzín nebo jiné hořlavé tekutiny v blízkosti chladničky nebo jakýchkoliv jiných zařízení. Výpary mohou zvýšit nebezpečí vzniku požáru nebo způsobit výbuch. BEZPEČNOST PROVOZU ZAŘÍZENÍ Vaše bezpečnost i bezpečnost ostatních jsou velmi důležité Tento Návod k použití obsahuje mnoho bezpečnostních upozornění, která jsou umístěna i na povrchu chladničky. Vždy se takovými upozorněními řiďte. Tohle je symbol výstražné značky, který Vás upozorňuje na možné riziko usmrcení nebo poranění Vás i ostatních. Veškerá bezpečnostní upozornění obsahují i tuto výstražnou značku, doprovázenou slovy DANGER (nebezpečí ), WARNING (varování) nebo CAUTION (upozornění). Danger (nebezpečí) tato značka znamená, že nedodržení tohoto upozornění může mít za následek vážné poranění osob nebo dokonce smrt. Warning (varování) - tato značka znamená, že nedodržení tohoto upozornění může mít za následek závažné poškození výrobku, vážné poraněné osob nebo dokonce smrt. Caution (upozornění) - tato značka znamená, že nedodržení tohoto upozornění může mít za následek lehčí zranění osob či poškození majetku nebo zařízení v nevelkém rozsahu. Veškerá bezpečností upozornění Vás seznámí s možnými následky. Najdete v nich informace, jak možným úrazům předejít a co se může přihodit, pokud bezpečnostní pravidla nedodržíte.

5 Před používáním chladničky je umístěte na vhodné místo a nainstalujte tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Návod si proto pozorně přečtěte. Pro snížení nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem při používání chladničky dodržujte následující pravidla: Přívodní šňůru chladničky zasuňte do třivodičové zásuvky. Neodstraňujte zemnící kolík, nepoužívejte adaptér a nepoužívejte prodlužovací kabel. Všechny panely musí být na svém místě. Doporučujeme připojit chladničku do separátního elektrického okruhu, určeného pouze pro ni. Použije zásuvku, jejíž součástí není vypínač. Nikdy nečistěte chladničku pomocí hořlavých tekutin. Výpary zvyšují nebezpečí požáru nebo mohou způsobit výbuch. Neuskladňujte či nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé tekutiny poblíž chladničky nebo jiného zařízení, v opačném případě by mohlo dojít ke zvýšení nebezpečí vzniku požáru nebo dokonce výbuchu. Před čištěním nebo prováděním údržby chladničky se ujistěte, že přívodní šňůra je vytažena z elektrické zásuvky. Pokud máte mokré ruce, nikdy nezasunujte či nevytahujte zástrčku z elektrické zásuvky. Před prováděním údržby nebo čištěním chladničky ji odpojte od zdroje elektrické energie. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo smrti. Nepokoušejte se sami opravovat nebo vyměňovat jakoukoliv součást chladničky, pokud to není specificky doporučeno v tomto manuálu. Veškeré ostatní opravy musí být provedeny pouze kvalifikovaným technikem. NÁSLEDUJÍCÍMI VAROVÁNÍMI SE ŘIĎTE POUZE TEHDY, POKUD SE TÝKAJÍ VAŠEHO MODELU Instalovat chladničku musí dva nebo více lidí. V opačném případě může dojít k poranění zad nebo jiné části těla. Pro zajištění správné ventilace chladničky je nutné, aby se před její přední částí nenacházely žádné překážky. Zvolte dobře ventilovanou část místnosti s teplotou 16 C 32 C. Chladnička musí být umístěna do prostor, chráněných před povětrnostními vlivy, např. větrem, deštěm, mlhou a podobně. Chladnička nesmí být umístěna vedle elektrických trub, grilů a jiných zdrojů tepla. Chladnička musí být připojena k elektrickým, vodním a odpadním rozvodům v souladu s lokálními normami a předpisy. Je nutné mít k dispozici standardní elektrický přívod (v USA 115V AC, 60 Hz, v Evropě 230V AC, 50 Hz) se správným uzemněním v souladu s národní elektrotechnickou normou a předpisy. Nikdy nenamotávejte nebo nezkrucujte síťovou šňůru chladničky. Doporučená hodnota pojistky (nebo jističe) je 15A. Pro správnou činnost chladničky je nutné, aby stála rovně. Někdy je nutné provést několik nastavení, než bude chladnička správně vyrovnána. Nikdy nedovolujte dětem pracovat s chladničkou, hrát si s ní nebo lézt dovnitř. Při čištění vnitřních částí chladničky nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědla, ani jakýkoliv brusný materiál. Použití takových prostředků může mít za následek poškození vnitřku chladničky nebo změnu barvy čištěného povrchu. Nepoužívejte chladničku k jiným, než určeným účelům.

6 ČÁSTI VINOTÉKY 1. Vnitřní osvětlení 2. Vnitřní ventilátor 3. Přední krycí mřížka 4. Skleněné dveře s nerezovým rámem 5. Panel nastavení teploty 6. Nerezové držadlo 7. Bezpečnostní zámek 8. Vyrovnávací patky 9. Velké police (celkem 5) 10. Police na víno (celkem 1) 11. Uhlíkový filtr

7 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI VAROVÁNÍ Nesprávné použití uzemněné zástrčky může mít za následek zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. V případě poškození přívodní šňůry je nutné nechat ji vyměnit pracovníkem autorizovaného servisního centra firmy Bettertrading. Pro Vaši bezpečnost je nezbytné, aby chladnička byla správně uzemněna. Síťová šňůra chladničky je vybavena třívodičovou zásuvku se zemnícím kolíkem a zástrčku s otvorem pro zemnící kolík. Správné uzemnění minimalizuje možnost úrazu elektrickým proudem. Za žádných okolností neodstraňujte ze zástrčky zemnící kolík. Pro Vaši bezpečnost musí být chladnička řádně uzemněna. Chladnička vyžaduje připojení do sítě (v Evropě 230V 50 Hz) prostřednictvím zásuvky se zemnícím kolíkem. Před připojením je nutná kontrola elektrického rozvodu kvalifikovaným technikem. Pokud technik zjistí, že zásuvka nemá zemnící kolík, bude Vaší povinností nechat ji vyměnit za zásuvku s funkčním zemnícím kolíkem. Přívodní síťová šňůra musí být schována za chladničkou a nesmí být ponechána volně ležet či viset v jejím okolí. V opačném případě může dojít k nepředvídavému zranění. Chladnička musí být vždy připojena do vlastní elektrické zásuvky s napětím, které je shodné se jmenovitým napětím chladničky, uvedeném na štítku chladničky. Pouze tak bude zajištěn maximální výkon chladničky a možnost přetížení elektrického rozvodu s následným zvýšením rizika nebezpeční vzniku požáru z důvodu přehřátí elektrického rozvodu bude eliminována. Nikdy nevytahujte síťovou šňůru ze zásuvky taháním za šňůru. Vždy pevně zástrčku na konci šňůry uchopte prsty a vytáhněte ji ze zásuvky. Pokud dojte k poškození či spečení přívodní šňůry, okamžitě ji nechte vyměnit či opravit. Nikdy nepoužívejte šňůru s prasklinami nebo takovou, které je kdekoliv prodřená. Při přemisťování chladničky buďte na síťovou šňůru opatrní a nepoškoďte ji. PRODLUŽOVACÍ KABEL Z důvodu možného zvýšení potenciálního bezpečnostního rizika nedoporučujeme v žádném případě používat u chladničky prodlužovací kabel. Nicméně, pokud bude použití prodlužovacího kabelu skutečně nezbytné, prodlužovací kabel musí být třivodičový, vybavený zásuvkou se zemnícím kolíkem a zástrčkou se zemnícím otvorem, a určený pro napětí 230 V a proud nejméně 5A. PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA Většina elektrických zařízení obsahuje v sobě několik elektronických desek, nezbytných pro provoz zařízení. Takové desky jsou velmi citlivé na proudové nárazy, které mohou zařízení poškodit nebo zničit. Pokud bude Vaše zařízení používáno v oblasti, městě nebo zemi, ve které často dochází v elektrických rozvodech k proudovým nárazům, doporučujeme všechna Vaše zařízení vybavit přepěťovou ochranu. Uvažovaná přepěťová ochrana musí mít vysokou úroveň zabezpečení, jenom tak dokáže dobře ochránit zařízení, k ní připojené. Pokud máte jakékoliv dotazy, týkající se typu nebo velikosti předpěťové ochrany, prosím kontaktujte licencovaného elektrikáře ve Vaší oblasti. Škody, vzniklé na základě proudového nárazu, nebudou považovány za škody kryté zárukou a záruka na Vaše zařízení tak pozbude platnosti.

8 NÁVOD K INSTALACI Před použitím chladničky na víno Odstraňte veškerý venkovní i vnitřní balící materiál. Ujistěte se, že součástí balení jsou tyto součásti: 1 Návod k použití 5 Velké police 1 Police na víno 2 Klíče Před připojením chladničky do elektrické sítě je ponechte ve vzpřímené poloze po dobu nejméně dvě hodiny. Tím eliminujete možnost špatné funkce chladícího sytému následkem manipulace při přepravě. Pomocí jemného hadříku, namočeného ve vlažné vodě, vytřete vnitřní povrch chladničky. INSTALACE CHADNIČKY NA VÍNO Tato chladnička je určena pro používání buď v otevřeném prostoru, nebo může být vestavěná (plně zapuštěná). Umístěte chladničku na povrch dostatečně pevný na to, aby ji unesl plně naloženou. Vyrovnání chladničky do roviny se provádí nastavením předních vyrovnávacích patek, připevněných ke spodní části chladničky. Umístěte chladničku na místo bez dopadu přímých slunečních paprsků a ve velké vzdálenosti od zdrojů tepla (kamna, tepelný zářič, radiátor, apod.). Sluneční paprsky mohou negativně působit na akrylový povrch, a blízké zdroje tepla mohou zvyšovat spotřebu elektrické energie. Špatnou funkčnost chladničky může způsobovat i velmi nízká okolní teplota. Neumisťujte chladničku do vlhkého prostředí. Připojte chladničku do správně uzemněné zásuvky na zdi. Za žádných okolností neodstraňujte zemnící kolík. S jakýmikoliv otázkami, týkající se připojení chladničky k elektrické síti nebo uzemnění, se prosím obraťte na certifikovaného elektrikáře nebo pracovníka autorizovaného servisu výrobků Bettertrading. NÁVOD K VESTAVĚNÍ CHLADNIČKY Tato chladnička je určena pro používání v otevřeném prostoru nebo může být vestavěná. Pokud plánujete chladničku vestavět, prosím seznamte se s požadavky, uvedenými v tabulce níže na pravé straně. Rozměry otvoru pro chladničku palce (min) mm (min) Šířka mm Hloubka mm Výška mm Rozměry chladničky palce (min) mm (min) Šířka 23 1/2 597 mm Hloubka (včetně držadla) 24 ½ 623 mm Hloubka 22 ¾ 578 mm (bez držadla) Výška mm

9 POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY Doporučujeme nainstalovat chladničku na místo s okolní teplotou v rozmezí C. V případě, že okolní teplota bude vyšší, než teplota doporučená, může to mít negativní vliv na činnost chladničky. Například, pokud umístíte chladničku do místa s velmi nízkou nebo naopak vysokou teplotou, teplota uvnitř chladničky může značně kolísat a nemusí dojít ani k dosažení vnitřní provozní teploty v rozmezí 4 20 C. Doporučené teploty pro chlazení vína: Červená vína ºF ºC Suchá/bílá vína ºF ºC Růžová vína ºF 9 11 ºC Šumová vína ºF 5 8 ºC Ovládací panel chladničky na víno Změnu stupňů z Fahrenheita na Celsia se provádí stiskem tlačítka ºF/ºC. Hodnota teploty ve F nebo C se na displeji zobrazí modrými číslicemi. Unlock = odemknout, Light = světlo, ON/OFF = VYP/ZAP Ovládací panel pro vinotéku s jednou teplotní zónou: VYP/ZAP chladničky se provádí stiskem tlačítka po dobu 3 sekund. ZAP/VYP (ON/OFF) vnitřního osvětlení LED Zvyšování teploty Snižování teploty ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU Pokud nedojte ke stisknutí žádného tlačítka po dobu delší, jak 12 sekund, ovládací panel se automaticky uzamkne a žádné z tlačítek již nebude funkční. Stiskněte a držte obě tlačítka a stisknutá zároveň po dobu 3 sekund a ovládací panel se odemkne. Poté můžete opět nastavovat teplotu nebo vypínat či zapínat vnitřní osvětlení.

10 PÉČE A ÚDRŽBA ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY Chladničku vypněte, vytáhněte šňůru ze zásuvky a odstraňte z chladničky všechny předměty včetně polic. Vnitřní povrch chladničky umyjte teplou vodou a roztokem jedlé sody. Koncentrace roztoku je přibližně 2 polévkové lžíce sody na litr vody. Umyjte police roztokem saponátu. Před čištěním plochy ovládacího panelu nebo jiných elektrických částí vyždímejte z hadříku nebo houby přebytečnou vodu. Vnější povrch chladničky umyjte teplou vodou s tekutým saponátem, dobře opláchnete a vytřete do sucha měkkým hadříkem. Při čištění prvků z nerezové oceli nepoužívejte drátěnku ani ocelový kartáč. V opačném případě může dojít ke vzniku koroze následkem kontaminace nerezových prvků železnými částicemi. VÝPADEK PROUDU U většiny výpadků proudu dojde k nápravě během několika hodin. Pokud při takovém krátkodobém výpadku proudu nebudete zbytečně otevírat dveře chladničky, teplota uvnitř chladničky nebude výpadkem nijak ovlivněna. Pokud dojde k dlouhodobému výpadku elektrického proudu, je nutné učinit odpovídající opatření s cílem ochránit obsah chladničky. PŘEMISŤOVÁNÍ CHLADNIČKY Z chladničky vyjměte všechen obsah. Pomocí lepicí pásky pečlivě upevněte všechny volné předměty (police) uvnitř chladničky. Lepicí páskou zajistěte dveře. Při přepravě musí chladnička zůstat ve vzpřímené poloze. Jako ochranu před poškozením povrchu můžete použít deku nebo jinou podobnou ochranu. TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE Chladničku na víno umístěte do nejchladnějšího místa v místnosti, co nejdále od tepelných zdrojů a bez přímého dopadu slunečního světla.

11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLEM Chladnička nepracuje Vnitřní teplota nedostatečně nízká Chladnička často vypíná a zapíná Světlo nesvítí Vibrace Zdá se, že chladnička je příliš hlučná Nelze dobře uzavřít dveře MOŽNÁ PŘÍČINA Chladnička nepřipojená k elektrické síti Chladnička vypnutá Přerušený jistič nebo vadná pojistka Zkontrolujte nastavení teploty Příliš časté otevírání dveří Dveře nejsou zcela uzavřeny Poškozené těsnění dveří Okolní teplota vyšší, než obvykle Do chladničky byl přidán velký objem obsahu Příliš časté otevírání dveří Dveře nejsou zcela uzavřeny Nesprávně nastavená teplota na ovládacím panelu Poškozené těsnění dveří Chladnička nepřipojená k elektrické síti Přerušený jistič nebo vadná pojistka Tlačítko světla není zapnuté (OFF) Zkontrolujte, zda je chladnička na podlaze vyrovnaná (stojí rovně) Rachotivý zvuk může pocházet z oběhu chladiva, což je běžné Při ukončení každého cyklu můžete slyšet bublavé zvuky, způsobené průtokem chladiva v systému chladničky. Kontrakce a expanze vnitřních stěn mohou způsobovat praskající zvuky Chladnička není správně vyrovnaná (nestojí rovně) Dveře jsou nevyrovnané Chladnička není správně vyrovnaná (nestojí rovně) Špinavé těsnění Posunuté police

12 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLEM Na displeji bliká chybová zpráva E0 Na displeji bliká chybová zpráva E1 Na displeji bliká chybová zpráva E2 Na displeji bliká chybová zpráva HH Na displeji bliká chybová zpráva LL MOŽNÁ PŘÍČINA Porucha připojení kabel nebo jiný elektrický komponent není správně připojený Kontaktujte prosím servisní oddělení firmy na telefonním čísle Závada teplotního snímače Kontaktujte prosím servisní oddělení firmy na telefonním čísle Závada snímače rozmrazování (cívkového snímače) Kontaktujte prosím servisní oddělení firmy na telefonním čísle Teplota uvnitř chladničky vyšší, než 37ºC Teplota uvnitř chladničky nižší, než / 0ºC SERVIS VAŠÍ CHLADNIČKY Jsme hrdí na kvalitu organizace našeho zákaznického servisu a síť odborných servisních techniků, kteří poskytují servis pro naše výrobk. Při zakoupení výrobku můžete mít jistotu, že v případě potřeby dalších informací nebo pomoci, tým zákaznického servisu zde bude vždy pro Vás. Můžete nás volat zdarma. ZÁKAZNICKÝ SERVIS PRO VÝROBKY Informace o produktu Objednávky náhradních dílů Opravy zařízení přímo na místě Ať už máte jakékoliv dotazy, týkající se našich produktů, pomoc je na dosah Zde si můžete objednat díly či příslušenství, které budou dodány přímo k Vám domů. Platba osobním šekem, poštovní poukázkou, kartami Master Card nebo Visa. Autorizované servisní středisko provede odbornou opravu v dobu pro Vás nejvýhodnější. Naši vyškolení technici znají Vaše zařízení dokonale.

13 SCHÉMA ZAPOJENÍ Překlad výrazů z obrázku: Micro-computer controller - Micro-computer regulátor Transformer transformátor Propeller fan vrtulový ventilátor Plug zástrčka Black černý Green/yellow - zelenožlutý White bílý Red červený Light světlo Fan ventilátor Temp. sensor teplotní snímač Defrost sensor snímač odmrazování Overload protector ochrana proti přetížení PTC starter - startér s pozitivním teplotním koeficientem Compressor kompresor

14 VAŠE ZÁRUKA Po dobu jednou roku od data nákupu původním majitelem firma Bettertrading, dle svého uvážení, vymění či opraví kteroukoliv část zařízení na základě vady materiálu nebo práce při normálním používání produktu. Během tohoto období firma Bettertrading dodá veškeré díly i práci, nezbytných k opravě zdarma za podmínky, že zařízení bylo používáno v souladu s písemnými instrukcemi, uvedenými v tomto manuálu. V případě pronájmu nebo komerčního využívání výrobku je záruční doba 90 dní. Firma Bettertrading Vám dodá přiměřeně podobný produkt, buď nový, nebo továrně renovovaný. Veškeré výrobky Bettertrading o objemu menším, než 0,01 m3 musí být na opravu zaslány nebo dopraveny do servisního střediska. Ztrátu potravin nebo jiného materiálu na základě znehodnocení Náhodné nebo následné škody Záruka se nevztahuje na následující díly a s nimi spojené náklady na práci: Pružiny dveří a/nebo jejich rámy Vnitřní výplně dveří, dveřní lišty anebo panty dveří (pokr. vpravo nahoře) Žárovky a/nebo plastová pouzdra Plastové vložky skříně Proražený výparník je důvodem k zániku záruky na celý uzavřený systém Opravy, provedené neautorizovaným technikem OMEZENÁ ZÁRUKA DRUHÝ AŽ PÁTÝ ROK V případě poruchy kompresoru v průběhu druhého až pátého roku od data originálního nákupu poskytne firma Bettertrading zdarma náhradní kompresor. Zákazník však bude hradit práci za opravu a dopravu. V případě pronájmu nebo komerčního využívání výrobku je doba omezené záruky na kompresor jeden rok a devět měsíců. Možné náklady na dopravu produktu do servisní firmy a zpět k uživateli bude hradit uživatel. CO ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ Opravy na místě, které nezahrnují vady materiálu nebo výrobní vady, např. vzdělávání zákazníka, obrácení dveří, nebo správnou instalaci Příplatky včetně, ale ne výhradně, za přesčasové hodiny, práci o víkendu nebo svátcích, mýtné, poplatky za trajekt nebo kilometrovné za cestu do odlehlých oblastí, včetně státu Aljaška. Opravy na místě, spojené s externími problémy, např. zneužíváním či nesprávným používáním produktu, nedostatečnou elektrickou energií, nehodou, požárem, záplavami, nebo vyšší mocí Výměna pojistek v budově nebo resetování jističů. Závady, ke kterým došlo na základě používání zařízení pro jiný účel, než zamýšlený Záruka se nevztahuje na oblasti mimo kontinentální USA.

15 ZÁZNAM O OPRAVĚ Datum Popis závady Lokalita servisního centra Servisní centrum Opravil Podpis ZÁRUČNÍ LIST Prosím vyplňte všechny položky formuláře. V případě zfalšování nebo změn údajů nebude poprodejní servis poskytnut. Tato strana musí být vyplněna poskytovatelem služby a z důvodu platnosti musí být vybavena schvalovacím razítkem. Model Informace o uživateli Informace o nákupu Jméno Firma Adresa Jméno dodavatele Adresa dodavatele Provozovatel Telefonní číslo Telefonní číslo Datum nákupu

16 Better Trading, spol. s.r.o. Dobrovského 29, Brno Sklad: Dornych 102, Brno Tel: Obchod: Servis:

17 Luxusní chladničky na víno VSTAVANÉ CHLADNIČKY NÁVOD NA POUŽITIE Platí pre nasledujúce modely: RU 30IN/RU 42IN/RU 44IN/RU 168IN

18 Vážení zákazníci, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Tento Návod na použitie predstavuje univerzálnu verziu návodu určeného pre rôzne vinotéky našej firmy. Vzhľad vami zakúpenej vinotéky sa môže trochu líšiť od vzhľadu vinotéky uvedenej v návode. Inštrukcie pre správne používanie a prevádzkovanie vinotéky sa však nelíšia. Prosíme, prečítajte si pozorne všetky informácie, týkajúce sa vášho modelu. Návod na použitie si uschovajte na neskoršie použitie.

19 OBSAH Dôležité bezpečnostné pravidlá 4 Časti vinotéky 6 Pripojenie k elektrickej sieti 7 Návod na inštaláciu 8 Používanie chladničky 9 Starostlivosť a údržba 10 Riešenie problémov 11 Servis vašej chladničky 12 Schéma zapojenia 13 Vaša záruka 14 Záznam o oprave / Záručný list 15

20 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ VAROVANIE Na zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom pri používaní chladničky dodržujte nasledujúce pravidlá: Pred používaním chladničky na víno si dôkladne preštudujte Návod na použitie. NEBEZPEČENSTVO A VAROVANIE: Ohrozenie detí Uzavretie detí v chladničke a ich následné udusenie nie sú len problémom minulosti. Odstavené či opustené chladničky sú nebezpečné aj dnes, aj keď budú uložené iba niekoľko dní v garáži. Pred likvidáciou vašej starej chladničky na víno: Odmontujte dvere. Neodstraňujte vnútorné police, deti sa tak nebudú môcť dostať dovnútra. Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali alebo sa schovávali vnútri chladničky. Nikdy nečistite chladničku pomocou horľavých tekutín. Výpary môžu zvýšiť nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo spôsobiť výbuch. Nikdy neskladujte benzín alebo iné horľavé tekutiny v blízkosti chladničky alebo akýchkoľvek iných zariadení. Výpary môžu zvýšiť nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo spôsobiť výbuch. BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY ZARIADENIA Vaša bezpečnosť i bezpečnosť ostatných sú veľmi dôležité Tento Návod na použitie obsahuje mnoho bezpečnostných upozornení, ktoré sú umiestnené aj na povrchu chladničky. Vždy sa takými upozorneniami riaďte. Toto je symbol výstražnej značky, ktorý vás upozorňuje na možné riziko usmrtenia alebo zranenia vás aj ostatných. Všetky bezpečnostné upozornenia obsahujú aj túto výstražnú značku, sprevádzanú slovami DANGER (nebezpečenstvo), WARNING (varovanie) alebo CAUTION (upozornenie). Danger (nebezpečenstvo) - táto značka znamená, že nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok vážne poranenia osôb alebo dokonca smrť. Warning (varovanie) - táto značka znamená, že nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok závažné poškodenie výrobku, vážne poranenie osôb alebo dokonca smrť. Caution (upozornenie) - táto značka znamená, že nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok ľahšie zranenia osôb alebo poškodenie majetku alebo zariadenia v neveľkom rozsahu. Všetky bezpečnostné upozornenia vás zoznámia s možnými následkami. Nájdete v nich informácie, ako možným úrazom predísť a čo sa môže prihodiť, ak bezpečnostné pravidlá nedodržíte.

21 Pred používaním chladničky ju umiestnite na vhodné miesto a nainštalujte tak, ako je uvedené v tomto návode. Návod si preto pozorne prečítajte. Na zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom pri používaní chladničky dodržujte nasledujúce pravidlá: Prívodnú šnúru chladničky zasuňte do trojvodičovej zásuvky. Neodstraňujte uzemňujúci kolík, nepoužívajte adaptér a nepoužívajte predlžovací kábel. Všetky panely musia byť na svojom mieste. Odporúčame pripojiť chladničku do separátneho elektrického okruhu, určeného len pre ňu. Použite zásuvku, ktorej súčasťou nie je vypínač. Nikdy nečistite chladničku pomocou horľavých tekutín. Výpary zvyšujú nebezpečenstvo požiaru alebo môžu spôsobiť výbuch. Neuskladňujte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé tekutiny v blízkosti chladničky alebo iného zariadenia, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k zvýšeniu nebezpečenstva vzniku požiaru alebo dokonca výbuchu. Pred čistením alebo vykonávaním údržby chladničky sa uistite, že prívodný kábel je vytiahnutý z elektrickej zásuvky. Ak máte mokré ruky, nikdy nezasúvajte ani nevyťahujte zástrčku z elektrickej zásuvky. Pred vykonávaním údržby alebo čistením chladničky ju odpojte od zdroja elektrickej energie. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo smrti. Nepokúšajte sa sami opravovať alebo vymieňať akúkoľvek súčasť chladničky, pokiaľ to nie je špecificky odporúčané v tomto manuáli. Všetky ostatné opravy musí vykonať iba kvalifikovaný technik. NASLEDUJÚCIMI VAROVANIAMI SA RIAĎTE LEN VTEDY, AK SA VZŤAHUJÚ NA VÁŠ MO- DEL Inštalovať chladničku musia dvaja alebo viacerí ľudia. V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu chrbtice alebo inej časti tela. Na zaistenie správnej ventilácie chladničky je nutné, aby sa pred jej prednou časťou nenachádzali žiadne prekážky. Zvoľte dobre ventilovanú časť miestnosti s teplotou 16 C - 32 C. Chladnička musí byť umiestnená do priestorov, chránených pred poveternostnými vplyvmi, napr. vetrom, dažďom, hmlou a podobne. Chladnička nesmie byť umiestnená vedľa elektrických rúr, grilov a iných zdrojov tepla. Chladnička musí byť pripojená k elektrickým, vodným a odpadovým rozvodom v súlade s lokálnymi normami a predpismi. Je potrebné mať k dispozícii štandardný elektrický prívod (v USA 115V AC, 60 Hz, v Európe 230V AC, 50 Hz) so správnym uzemnením v súlade s národnou elektrotechnickou normou a predpismi. Nikdy nenamotávajte ani neskrucujte sieťový kábel chladničky. Odporúčaná hodnota poistky (alebo ističa) je 15A. Pre správnu činnosť chladničky je nutné, aby stála rovno. Niekedy je nutné vykonať niekoľko nastavení, než bude chladnička správne vyrovnaná. Nikdy nedovoľte deťom pracovať s chladničkou, hrať sa s ňou alebo liezť dovnútra. Pri čistení vnútorných častí chladničky nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadla, ani akýkoľvek brúsny materiál. Použitie týchto prostriedkov môže mať za následok poškodenie vnútra chladničky alebo zmenu farby čisteného povrchu. Nepoužívajte chladničku na iné, než určené účely.

22 ČÁSTI VINOTÉKY 1. Vnútorné osvetlenie 2. Vnútorný ventilátor 3. Predná krycia mriežka 4. Sklenené dvere s antikorovým rámom 5. Panel nastavenia teploty 6. Antikorové držadlo 7. Bezpečnostný zámok 8. Vyrovnávacie pätky 9. Veľké police (celkom 5) 10. Polica na víno (celkom 1) 11. Uhlíkový filter

23 PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI VAROVANIE Nesprávne použitie uzemnenej zástrčky môže mať za následok zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. V prípade poškodenia prívodného kábla je nutné nechať ho vymeniť pracovníkom autorizovaného servisného centra firmy Bettertrading. Pre vašu bezpečnosť je nevyhnutné, aby bola chladnička správne uzemnená. Sieťový kábel chladničky je vybavený trojvodičovou zásuvkou s uzemňovacím kolíkom a zástrčkou s otvorom na uzemňovací kolík. Správne uzemnenie minimalizuje možnosť úrazu elektrickým prúdom. Za žiadnych okolností neodstraňujte zo zástrčky uzemňovací kolík. Pre vašu bezpečnosť musí byť chladnička riadne uzemnená. Chladnička vyžaduje pripojenie do siete (v Európe 230V 50 Hz) prostredníctvom zásuvky s uzemňovacím kolíkom. Pred pripojením je nutná kontrola elektrického rozvodu kvalifikovaným technikom. Ak technik zistí, že zásuvka nemá uzemňovací kolík, bude vašou povinnosťou nechať ju vymeniť za zásuvku s funkčným uzemňovacím kolíkom. Napájací kábel musí byť schovaný za chladničkou a nesmie byť ponechaný voľne ležiaci alebo visiaci v jej okolí. V opačnom prípade môže dôjsť k nepredvídanému zraneniu. Chladnička musí byť vždy pripojená do vlastnej elektrickej zásuvky s napätím, ktoré je zhodné s menovitým napätím chladničky, uvedeným na štítku chladničky. Iba tak bude zaistený maximálny výkon chladničky a možnosť preťaženia elektrického rozvodu s následným zvýšením rizika nebezpečenstva vzniku požiaru z dôvodu prehriatia elektrického rozvodu bude eliminovaná. Nikdy nevyťahujte sieťovú šnúru zo zásuvky ťahaním za šnúru. Vždy pevne zástrčku na konci šnúry uchopte prstami a vytiahnite ju zo zásuvky. Ak dôjde k poškodeniu alebo spečeniu prívodného kábla, okamžite ho nechajte vymeniť či opraviť. Nikdy nepoužívajte kábel s prasklinami alebo taký, ktorý je kdekoľvek poškodený. Pri premiestňovaní chladničky buďte na sieťový kábel opatrní a nepoškoďte ho. PREDLŽOVACÍ KÁBEL Z dôvodu možného zvýšenia potenciálneho bezpečnostného rizika neodporúčame v žiadnom prípade používať pri chladničke predlžovací kábel. Avšak, ak bude použitie predlžovacieho kábla skutočne nevyhnutné, predlžovací kábel musí byť trojvodičový, vybavený zásuvkou s uzemňovacím kolíkom a zástrčkou s uzemňovacím otvorom, a určený na napätie 230 V a prúd najmenej 5A PREPAŤOVÁ OCHRANA Väčšina elektrických zariadení obsahuje v sebe niekoľko elektronických dosiek, potrebných na prevádzku zariadenia. Takéto dosky sú veľmi citlivé na prúdové nárazy, ktoré môžu zariadenie poškodiť alebo zničiť. Pokiaľ bude vaše zariadenie používané v oblasti, meste alebo krajine, v ktorej často dochádza v elektrických rozvodoch k prúdovým nárazom, odporúčame všetky vaše zariadenia vybaviť prepäťovou ochranu. Určená prepäťová ochrana musí mať vysokú úroveň zabezpečenia, len tak dokáže dobre ochrániť zariadenie, k nej pripojené. Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa typu alebo veľkosti prepäťovej ochrany, prosím kontaktujte licencovaného elektrikára vo vašej oblasti. Škody, ktoré vznikli na základe prúdového nárazu, nebudú považované za škody kryté zárukou a záruka na vaše zariadenie tak stratí platnosť.

24 NÁVOD NA INŠTALÁCIU Pred použitím chladničky na víno Odstráňte všetok vonkajší i vnútorný baliaci materiál. Uistite sa, že súčasťou balenia sú tieto súčasti: 1 Návod na použitie 5 Veľké police 1 Polica na víno 2 Kľúče Pred pripojením chladničky do elektrickej siete ju ponechajte vo vzpriamenej polohe počas najmenej dvoch hodín. Tým eliminujete možnosť nesprávnej funkcie chladiaceho systému následkom manipulácie pri preprave. Pomocou jemnej handričky, namočenej vo vlažnej vode, vytrite vnútorný povrch chladničky. INŠTALÁCIA CHLADNIČKY NA VÍNO Táto chladnička je určená na používanie buď v otvorenom priestore, alebo môže byť vstavaná (plne zapustená). Umiestnite chladničku na povrch dostatočne pevný na to, aby ju uniesol plne naloženú. Vyrovnanie chladničky do roviny sa vykonáva nastavením predných vyrovnávacích pätiek, pripevnených k spodnej časti chladničky. Umiestnite chladničku na miesto bez dopadu priamych slnečných lúčov a vo veľkej vzdialenosti od zdrojov tepla (kachle, tepelný žiarič, radiátor, a pod). Slnečné lúče môžu negatívne pôsobiť na akrilový povrch, a blízke zdroje tepla môžu zvyšovať spotrebu elektrickej energie. Nesprávnu funkčnosť chladničky môže spôsobovať aj veľmi nízka okolitá teplota. Neumiestňujte chladničku do vlhkého prostredia. Pripojte chladničku do správne uzemnenej zásuvky na stene. Za žiadnych okolností neodstraňujte uzemňovací kolík. S akýmikoľvek otázkami, ktoré sa týkajú pripojenia chladničky k elektrickej sieti alebo uzemnenia, sa prosím obráťte na certifikovaného elektrikára alebo pracovníka autorizovaného servisu výrobkov Bettertrading. NÁVOD NA VSTAVANIE CHLADNIČKY Táto chladnička je určená na používanie v otvorenom priestore alebo môže byť vstavaná. Ak plánujete chladničku vstavať, prosím zoznámte sa s požiadavkami, uvedenými v tabuľke nižšie na pravej strane. Rozmery otvoru na chladničku palce (min) mm (min) Šírka 24" 610 mm Hĺbka 26" 661 mm Výška 35" 889 mm Rozmery chladničky palce (min) mm (min) Šírka 23 1/2 597 mm Hĺbka (vrátane držadla) 24 ½ 623 mm Hĺbka 22 ¾ 578 mm (bez držadla) Výška mm

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL SPA 2838 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Masážní přístroj na nohy Masážny prístroj na nohy Foot massager CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením

Více

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL Dear customer, Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. CONTENTS

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Bibione 1 / Bibione 1 ION / Korsika 1 / Korsika 1 ION Costa Brava 2 / Costa Brava 2 ION / Mallorca 2 Mallorca 2 ION / Mallorca 2 CE ION / Chalkidiki 2 Chalkidiki 2 ION / Tenerife 3 / Tenerife 3 ION NÁVOD

Více

x861 ~220-240 V ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST Kupon č. 3 Kupon č. 1 Kupon č. 2 Záruční doba Záručná lehota Série (výrobní číslo) Séria (výrobné číslo)

x861 ~220-240 V ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST Kupon č. 3 Kupon č. 1 Kupon č. 2 Záruční doba Záručná lehota Série (výrobní číslo) Séria (výrobné číslo) Záruční doba Záručná lehota Typ Typ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST Napětí Napätie Datum a TK závodu Dátum a TK závodu x861 ~220-240 V měsíců ode dne prodeje spotřebiteli mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi

Více

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Česky... 4 > 7 Slovensky... 8 > 11 English...12 > 15 Symboly použité v návodu a na stroji Symboly použité v návode a

Více

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-418-875-11(1) (GB-CZ-SK) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referenční příručka Referenčná príručka GB CZ SK 2012 Sony Corporation (1) BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220

Více

FD 101 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Sušička potravin / Sušička potravín / Food dehydrator

FD 101 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Sušička potravin / Sušička potravín / Food dehydrator FD 101 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Sušička potravin / Sušička potravín / Food dehydrator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje

Více

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod

Více

English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81

English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81 FZS 2002-E 2 English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81 FZS 2002-E 3 1 1 2 3 13 5 4 12 6 7 14 11 9 10 8 4 2 A B C FZS 2002-E 5 3 2 1 A B 4 A

Více

English... 9 Čeština... 27 Slovenčina... 45 Magyarul... 63 Polski... 81 Русский... 101

English... 9 Čeština... 27 Slovenčina... 45 Magyarul... 63 Polski... 81 Русский... 101 FDK 2001-E 2 English... 9 Čeština... 27 Slovenčina... 45 Magyarul... 63 Polski... 81 Русский... 101 FDK 2001-E 3 1 16 CZ 4 2 2 11 1 12 6 15 13 14 FDK 2001-E 5 3 4 6 5 6 FDK 2001-E 7 7 8 CZ 8 FDK 2001-E

Více

English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107

English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107 FZD 4010-E 2 English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107 1 1 5 2 6 7 3 4 8 FZD 4010-E 3 2 11 9 10 3 4 8 5 a b c d 4 6 7 12 8 b a c FZD 4010-E

Více

ZI-HDR100 / ZI-HDR140

ZI-HDR100 / ZI-HDR140 CZ Návod k použití Vysokotlaký čistič EN Operation manual High pressure cleaner ZI-HDR100 / ZI-HDR140 EAN : 9120039238180 / 9120039238197 CZ Před použitím si přečtěte a dodržujte návod k použití a bezpečnostní

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

Model shown is KX-TS580FX

Model shown is KX-TS580FX Operating Instructions Integrated Telephone System Model No. KX-TS560FX KX-TS580FX Model shown is KX-TS580FX English This unit is compatible with Caller ID. You must subscribe to the appropriate service

Více

4-10. Víceúčelový zastřihovač 4 v 1 NÁVOD K OBSLUZE 11-16. Viacúčelový zastrihávač 4 v 1 NÁVOD NA OBSLUHU

4-10. Víceúčelový zastřihovač 4 v 1 NÁVOD K OBSLUZE 11-16. Viacúčelový zastrihávač 4 v 1 NÁVOD NA OBSLUHU Víceúčelový zastřihovač 4 v 1 NÁVOD K OBSLUZE Viacúčelový zastrihávač 4 v 1 NÁVOD NA OBSLUHU Multi-purpose clipper 4 in 1 INSTRUCTIONS FOR USE Multifunkciós 4 az 1-ben hajnyíró KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Wielofunkcyjna

Více

TA 10100 DuAl Návod k použití tablet pc s dotykovým 9,7 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 9,7 displejom user manual

TA 10100 DuAl Návod k použití tablet pc s dotykovým 9,7 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 9,7 displejom user manual TA 10100 Dual Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet PC s dotykovým 9,7 DISPLEJEM tablet PC s dotykovým 9,7 displejom 9.7 TFT Touch Screen Tablet PC Obsah Vítejte... 3 Důležitá upozornění....

Více

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual TA 8200 Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet PC s dotykovým 8 DISPLEJEM tablet PC s dotykovým 8 displejom 8 TFT Touch Screen Tablet PC Obsah Vítejte... 3 Důležitá upozornění.... 3 Tlačítka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. DVD Přehrávač DVD Prehrávač DVD Player DV-2-P 241

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. DVD Přehrávač DVD Prehrávač DVD Player DV-2-P 241 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD Přehrávač DVD Prehrávač DVD Player DV-2-P 241 Obsah Vlastnosti 3 Důležité upozornění 3 Příslušenství 4 Panely a displej 4 Propojení 5 Dálkové ovládání

Více

MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM

MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM Obsah Vlastnosti Důležité upozornění Příslušenství 3 Panel 4 Propojení 5 Nastavení systému 6 Dálkový

Více

SI 1011 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

SI 1011 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL SI 1011 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Napařovací žehlička / Naparovacia žehlička / Żelazko parowe / Steam iron Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilator USER MANUAL

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilator USER MANUAL Epilátor NÁVOD K OBSLUZE Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU Epilator USER MANUAL GB SK CZ Popis částí a příslušenství Ochranná krytka Epilační disky Epilační hlava Kryt disků Pojistka krytu disků Vypínač s pojistkou

Více

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické zariadenie na čapovanie piva NÁVOD NA OBSLUHU 5-16 17-29 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 8 g 16 g 300 g 16 17 4 Elektrické výčepní zařízení

Více

electrolux Vitajte vo svete Electrolux

electrolux Vitajte vo svete Electrolux 28 electrolux Vitajte vo svete Electrolux Ďakujeme vám za výber prvotriedneho výrobku spoločnosti Electrolux, ktorý vám prinesie veľa radosti v budúcnosti. Cieľom našej spoločnosti je ponuka širokej palety

Více

CSA29002 CSA29012 CSA29022

CSA29002 CSA29012 CSA29022 CSA29002 CSA29012 CSA29022 GB CZ HU SK PL Instruction for use Pokyny pro používání Használati utasitás Návod na použitie Instrukcja Obsługi WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating

Více

TA 8300 DUAL Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual

TA 8300 DUAL Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual TA 8300 DUAL Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet PC s dotykovým 8 DISPLEJEM tablet PC s dotykovým 8 displejom 8 TFT Touch Screen Tablet PC Obsah Vítejte... 3 Důležitá upozornění.... 3

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Více

Lenovo A859. Important Product Information Guide v1.0. English/Čeština

Lenovo A859. Important Product Information Guide v1.0. English/Čeština Lenovo A859 Important Product Information Guide v1.0 English/Čeština English Content Read first-regulatory information... 1 Important safety and handling information... 2 Environmental, recycling, and

Více

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilation device USER MANUAL

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilation device USER MANUAL Epilátor NÁVOD K OBSLUZE Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU Epilation device USER MANUAL GB 3-6 7-10 11-14 1 2 2 Epilátor eta 0349 NÁVOD K OBSLUZE S epilačním strojkem můžete odstranit nechtěné chloupky (již od

Více

Lenovo A319. Important Product Information Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A319. Important Product Information Guide v1.0. English/Česky Lenovo A319 Important Product Information Guide v1.0 English/Česky English Content Read first-regulatory information... 1 Important safety and handling information... 2 Environmental, recycling, and disposal

Více

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilator USER MANUAL

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilator USER MANUAL Epilátor NÁVOD K OBSLUZE Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU Epilator USER MANUAL GB SK CZ CZ Popis částí a příslušenství Ochranná krytka Epilační disky Epilační hlava Osvětlení neviditelných chloupků Vypínač epilátoru

Více