VESTAVNÉ LEDNICE NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VESTAVNÉ LEDNICE NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 Luxusní chladničky na víno VESTAVNÉ LEDNICE NÁVOD K POUŽITÍ Platí pro následující modely: RU 30IN/RU 42IN/RU 44IN/RU 168IN

2 Vážení zákazníci, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Tento Návod k použití představuje univerzální verzi návodu, určeného pro různé vinotéky naší firmy. Vzhled Vámi zakoupené vinotéky se může poněkud lišit od vzhledu vinotéky, uvedené v návodu. Instrukce pro správné používání a provozování vinotéky se však neliší. Prosíme, přečtěte si pozorně veškeré informace, týkající se Vašeho modelu. Návod k použití si uschovejte pro pozdější potřebu.

3 OBSAH Důležitá bezpečnostní pravidla 4 Části vinotéky 6 Připojení k elektrické síti 7 Návod k instalaci 8 Používání chladničky 9 Péče a údržba 10 Řešení problémů 11 Servis vaší chladničky 12 Schéma zapojení 13 Vaše záruka 14 Záznam o opravě / Záruční list 15

4 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA VAROVÁNÍ Pro snížení nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem při používání chladničky dodržujte následující pravidla: Před používáním chladničky na víno si důkladně prostudujte Návod k použití. NEBEZPEČÍ A VAROVÁNÍ: Ohrožení dětí Uzavření dětí v chladničce a jejich následné udušení nejsou pouze problémem minulosti. Odstavené či opuštěné chladničky jsou nebezpečné i dnes i když budou uloženy pouze několik dní v garáži. Před likvidací Vaší staré chladničky na víno: Odmontujte dveře. Neodstraňujte vnitřní police, děti se tak nebudou moci dostat dovnitř. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály nebo se schovávaly uvnitř chladničky. Nikdy nečistěte chladničku pomocí hořlavých tekutin. Výpary mohou zvýšit nebezpečí vzniku požáru nebo způsobit výbuch. Nikdy neskladujte benzín nebo jiné hořlavé tekutiny v blízkosti chladničky nebo jakýchkoliv jiných zařízení. Výpary mohou zvýšit nebezpečí vzniku požáru nebo způsobit výbuch. BEZPEČNOST PROVOZU ZAŘÍZENÍ Vaše bezpečnost i bezpečnost ostatních jsou velmi důležité Tento Návod k použití obsahuje mnoho bezpečnostních upozornění, která jsou umístěna i na povrchu chladničky. Vždy se takovými upozorněními řiďte. Tohle je symbol výstražné značky, který Vás upozorňuje na možné riziko usmrcení nebo poranění Vás i ostatních. Veškerá bezpečnostní upozornění obsahují i tuto výstražnou značku, doprovázenou slovy DANGER (nebezpečí ), WARNING (varování) nebo CAUTION (upozornění). Danger (nebezpečí) tato značka znamená, že nedodržení tohoto upozornění může mít za následek vážné poranění osob nebo dokonce smrt. Warning (varování) - tato značka znamená, že nedodržení tohoto upozornění může mít za následek závažné poškození výrobku, vážné poraněné osob nebo dokonce smrt. Caution (upozornění) - tato značka znamená, že nedodržení tohoto upozornění může mít za následek lehčí zranění osob či poškození majetku nebo zařízení v nevelkém rozsahu. Veškerá bezpečností upozornění Vás seznámí s možnými následky. Najdete v nich informace, jak možným úrazům předejít a co se může přihodit, pokud bezpečnostní pravidla nedodržíte.

5 Před používáním chladničky je umístěte na vhodné místo a nainstalujte tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Návod si proto pozorně přečtěte. Pro snížení nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem při používání chladničky dodržujte následující pravidla: Přívodní šňůru chladničky zasuňte do třivodičové zásuvky. Neodstraňujte zemnící kolík, nepoužívejte adaptér a nepoužívejte prodlužovací kabel. Všechny panely musí být na svém místě. Doporučujeme připojit chladničku do separátního elektrického okruhu, určeného pouze pro ni. Použije zásuvku, jejíž součástí není vypínač. Nikdy nečistěte chladničku pomocí hořlavých tekutin. Výpary zvyšují nebezpečí požáru nebo mohou způsobit výbuch. Neuskladňujte či nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé tekutiny poblíž chladničky nebo jiného zařízení, v opačném případě by mohlo dojít ke zvýšení nebezpečí vzniku požáru nebo dokonce výbuchu. Před čištěním nebo prováděním údržby chladničky se ujistěte, že přívodní šňůra je vytažena z elektrické zásuvky. Pokud máte mokré ruce, nikdy nezasunujte či nevytahujte zástrčku z elektrické zásuvky. Před prováděním údržby nebo čištěním chladničky ji odpojte od zdroje elektrické energie. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo smrti. Nepokoušejte se sami opravovat nebo vyměňovat jakoukoliv součást chladničky, pokud to není specificky doporučeno v tomto manuálu. Veškeré ostatní opravy musí být provedeny pouze kvalifikovaným technikem. NÁSLEDUJÍCÍMI VAROVÁNÍMI SE ŘIĎTE POUZE TEHDY, POKUD SE TÝKAJÍ VAŠEHO MODELU Instalovat chladničku musí dva nebo více lidí. V opačném případě může dojít k poranění zad nebo jiné části těla. Pro zajištění správné ventilace chladničky je nutné, aby se před její přední částí nenacházely žádné překážky. Zvolte dobře ventilovanou část místnosti s teplotou 16 C 32 C. Chladnička musí být umístěna do prostor, chráněných před povětrnostními vlivy, např. větrem, deštěm, mlhou a podobně. Chladnička nesmí být umístěna vedle elektrických trub, grilů a jiných zdrojů tepla. Chladnička musí být připojena k elektrickým, vodním a odpadním rozvodům v souladu s lokálními normami a předpisy. Je nutné mít k dispozici standardní elektrický přívod (v USA 115V AC, 60 Hz, v Evropě 230V AC, 50 Hz) se správným uzemněním v souladu s národní elektrotechnickou normou a předpisy. Nikdy nenamotávejte nebo nezkrucujte síťovou šňůru chladničky. Doporučená hodnota pojistky (nebo jističe) je 15A. Pro správnou činnost chladničky je nutné, aby stála rovně. Někdy je nutné provést několik nastavení, než bude chladnička správně vyrovnána. Nikdy nedovolujte dětem pracovat s chladničkou, hrát si s ní nebo lézt dovnitř. Při čištění vnitřních částí chladničky nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědla, ani jakýkoliv brusný materiál. Použití takových prostředků může mít za následek poškození vnitřku chladničky nebo změnu barvy čištěného povrchu. Nepoužívejte chladničku k jiným, než určeným účelům.

6 ČÁSTI VINOTÉKY 1. Vnitřní osvětlení 2. Vnitřní ventilátor 3. Přední krycí mřížka 4. Skleněné dveře s nerezovým rámem 5. Panel nastavení teploty 6. Nerezové držadlo 7. Bezpečnostní zámek 8. Vyrovnávací patky 9. Velké police (celkem 5) 10. Police na víno (celkem 1) 11. Uhlíkový filtr

7 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI VAROVÁNÍ Nesprávné použití uzemněné zástrčky může mít za následek zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. V případě poškození přívodní šňůry je nutné nechat ji vyměnit pracovníkem autorizovaného servisního centra firmy Bettertrading. Pro Vaši bezpečnost je nezbytné, aby chladnička byla správně uzemněna. Síťová šňůra chladničky je vybavena třívodičovou zásuvku se zemnícím kolíkem a zástrčku s otvorem pro zemnící kolík. Správné uzemnění minimalizuje možnost úrazu elektrickým proudem. Za žádných okolností neodstraňujte ze zástrčky zemnící kolík. Pro Vaši bezpečnost musí být chladnička řádně uzemněna. Chladnička vyžaduje připojení do sítě (v Evropě 230V 50 Hz) prostřednictvím zásuvky se zemnícím kolíkem. Před připojením je nutná kontrola elektrického rozvodu kvalifikovaným technikem. Pokud technik zjistí, že zásuvka nemá zemnící kolík, bude Vaší povinností nechat ji vyměnit za zásuvku s funkčním zemnícím kolíkem. Přívodní síťová šňůra musí být schována za chladničkou a nesmí být ponechána volně ležet či viset v jejím okolí. V opačném případě může dojít k nepředvídavému zranění. Chladnička musí být vždy připojena do vlastní elektrické zásuvky s napětím, které je shodné se jmenovitým napětím chladničky, uvedeném na štítku chladničky. Pouze tak bude zajištěn maximální výkon chladničky a možnost přetížení elektrického rozvodu s následným zvýšením rizika nebezpeční vzniku požáru z důvodu přehřátí elektrického rozvodu bude eliminována. Nikdy nevytahujte síťovou šňůru ze zásuvky taháním za šňůru. Vždy pevně zástrčku na konci šňůry uchopte prsty a vytáhněte ji ze zásuvky. Pokud dojte k poškození či spečení přívodní šňůry, okamžitě ji nechte vyměnit či opravit. Nikdy nepoužívejte šňůru s prasklinami nebo takovou, které je kdekoliv prodřená. Při přemisťování chladničky buďte na síťovou šňůru opatrní a nepoškoďte ji. PRODLUŽOVACÍ KABEL Z důvodu možného zvýšení potenciálního bezpečnostního rizika nedoporučujeme v žádném případě používat u chladničky prodlužovací kabel. Nicméně, pokud bude použití prodlužovacího kabelu skutečně nezbytné, prodlužovací kabel musí být třivodičový, vybavený zásuvkou se zemnícím kolíkem a zástrčkou se zemnícím otvorem, a určený pro napětí 230 V a proud nejméně 5A. PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA Většina elektrických zařízení obsahuje v sobě několik elektronických desek, nezbytných pro provoz zařízení. Takové desky jsou velmi citlivé na proudové nárazy, které mohou zařízení poškodit nebo zničit. Pokud bude Vaše zařízení používáno v oblasti, městě nebo zemi, ve které často dochází v elektrických rozvodech k proudovým nárazům, doporučujeme všechna Vaše zařízení vybavit přepěťovou ochranu. Uvažovaná přepěťová ochrana musí mít vysokou úroveň zabezpečení, jenom tak dokáže dobře ochránit zařízení, k ní připojené. Pokud máte jakékoliv dotazy, týkající se typu nebo velikosti předpěťové ochrany, prosím kontaktujte licencovaného elektrikáře ve Vaší oblasti. Škody, vzniklé na základě proudového nárazu, nebudou považovány za škody kryté zárukou a záruka na Vaše zařízení tak pozbude platnosti.

8 NÁVOD K INSTALACI Před použitím chladničky na víno Odstraňte veškerý venkovní i vnitřní balící materiál. Ujistěte se, že součástí balení jsou tyto součásti: 1 Návod k použití 5 Velké police 1 Police na víno 2 Klíče Před připojením chladničky do elektrické sítě je ponechte ve vzpřímené poloze po dobu nejméně dvě hodiny. Tím eliminujete možnost špatné funkce chladícího sytému následkem manipulace při přepravě. Pomocí jemného hadříku, namočeného ve vlažné vodě, vytřete vnitřní povrch chladničky. INSTALACE CHADNIČKY NA VÍNO Tato chladnička je určena pro používání buď v otevřeném prostoru, nebo může být vestavěná (plně zapuštěná). Umístěte chladničku na povrch dostatečně pevný na to, aby ji unesl plně naloženou. Vyrovnání chladničky do roviny se provádí nastavením předních vyrovnávacích patek, připevněných ke spodní části chladničky. Umístěte chladničku na místo bez dopadu přímých slunečních paprsků a ve velké vzdálenosti od zdrojů tepla (kamna, tepelný zářič, radiátor, apod.). Sluneční paprsky mohou negativně působit na akrylový povrch, a blízké zdroje tepla mohou zvyšovat spotřebu elektrické energie. Špatnou funkčnost chladničky může způsobovat i velmi nízká okolní teplota. Neumisťujte chladničku do vlhkého prostředí. Připojte chladničku do správně uzemněné zásuvky na zdi. Za žádných okolností neodstraňujte zemnící kolík. S jakýmikoliv otázkami, týkající se připojení chladničky k elektrické síti nebo uzemnění, se prosím obraťte na certifikovaného elektrikáře nebo pracovníka autorizovaného servisu výrobků Bettertrading. NÁVOD K VESTAVĚNÍ CHLADNIČKY Tato chladnička je určena pro používání v otevřeném prostoru nebo může být vestavěná. Pokud plánujete chladničku vestavět, prosím seznamte se s požadavky, uvedenými v tabulce níže na pravé straně. Rozměry otvoru pro chladničku palce (min) mm (min) Šířka mm Hloubka mm Výška mm Rozměry chladničky palce (min) mm (min) Šířka 23 1/2 597 mm Hloubka (včetně držadla) 24 ½ 623 mm Hloubka 22 ¾ 578 mm (bez držadla) Výška mm

9 POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY Doporučujeme nainstalovat chladničku na místo s okolní teplotou v rozmezí C. V případě, že okolní teplota bude vyšší, než teplota doporučená, může to mít negativní vliv na činnost chladničky. Například, pokud umístíte chladničku do místa s velmi nízkou nebo naopak vysokou teplotou, teplota uvnitř chladničky může značně kolísat a nemusí dojít ani k dosažení vnitřní provozní teploty v rozmezí 4 20 C. Doporučené teploty pro chlazení vína: Červená vína ºF ºC Suchá/bílá vína ºF ºC Růžová vína ºF 9 11 ºC Šumová vína ºF 5 8 ºC Ovládací panel chladničky na víno Změnu stupňů z Fahrenheita na Celsia se provádí stiskem tlačítka ºF/ºC. Hodnota teploty ve F nebo C se na displeji zobrazí modrými číslicemi. Unlock = odemknout, Light = světlo, ON/OFF = VYP/ZAP Ovládací panel pro vinotéku s jednou teplotní zónou: VYP/ZAP chladničky se provádí stiskem tlačítka po dobu 3 sekund. ZAP/VYP (ON/OFF) vnitřního osvětlení LED Zvyšování teploty Snižování teploty ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU Pokud nedojte ke stisknutí žádného tlačítka po dobu delší, jak 12 sekund, ovládací panel se automaticky uzamkne a žádné z tlačítek již nebude funkční. Stiskněte a držte obě tlačítka a stisknutá zároveň po dobu 3 sekund a ovládací panel se odemkne. Poté můžete opět nastavovat teplotu nebo vypínat či zapínat vnitřní osvětlení.

10 PÉČE A ÚDRŽBA ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY Chladničku vypněte, vytáhněte šňůru ze zásuvky a odstraňte z chladničky všechny předměty včetně polic. Vnitřní povrch chladničky umyjte teplou vodou a roztokem jedlé sody. Koncentrace roztoku je přibližně 2 polévkové lžíce sody na litr vody. Umyjte police roztokem saponátu. Před čištěním plochy ovládacího panelu nebo jiných elektrických částí vyždímejte z hadříku nebo houby přebytečnou vodu. Vnější povrch chladničky umyjte teplou vodou s tekutým saponátem, dobře opláchnete a vytřete do sucha měkkým hadříkem. Při čištění prvků z nerezové oceli nepoužívejte drátěnku ani ocelový kartáč. V opačném případě může dojít ke vzniku koroze následkem kontaminace nerezových prvků železnými částicemi. VÝPADEK PROUDU U většiny výpadků proudu dojde k nápravě během několika hodin. Pokud při takovém krátkodobém výpadku proudu nebudete zbytečně otevírat dveře chladničky, teplota uvnitř chladničky nebude výpadkem nijak ovlivněna. Pokud dojde k dlouhodobému výpadku elektrického proudu, je nutné učinit odpovídající opatření s cílem ochránit obsah chladničky. PŘEMISŤOVÁNÍ CHLADNIČKY Z chladničky vyjměte všechen obsah. Pomocí lepicí pásky pečlivě upevněte všechny volné předměty (police) uvnitř chladničky. Lepicí páskou zajistěte dveře. Při přepravě musí chladnička zůstat ve vzpřímené poloze. Jako ochranu před poškozením povrchu můžete použít deku nebo jinou podobnou ochranu. TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE Chladničku na víno umístěte do nejchladnějšího místa v místnosti, co nejdále od tepelných zdrojů a bez přímého dopadu slunečního světla.

11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLEM Chladnička nepracuje Vnitřní teplota nedostatečně nízká Chladnička často vypíná a zapíná Světlo nesvítí Vibrace Zdá se, že chladnička je příliš hlučná Nelze dobře uzavřít dveře MOŽNÁ PŘÍČINA Chladnička nepřipojená k elektrické síti Chladnička vypnutá Přerušený jistič nebo vadná pojistka Zkontrolujte nastavení teploty Příliš časté otevírání dveří Dveře nejsou zcela uzavřeny Poškozené těsnění dveří Okolní teplota vyšší, než obvykle Do chladničky byl přidán velký objem obsahu Příliš časté otevírání dveří Dveře nejsou zcela uzavřeny Nesprávně nastavená teplota na ovládacím panelu Poškozené těsnění dveří Chladnička nepřipojená k elektrické síti Přerušený jistič nebo vadná pojistka Tlačítko světla není zapnuté (OFF) Zkontrolujte, zda je chladnička na podlaze vyrovnaná (stojí rovně) Rachotivý zvuk může pocházet z oběhu chladiva, což je běžné Při ukončení každého cyklu můžete slyšet bublavé zvuky, způsobené průtokem chladiva v systému chladničky. Kontrakce a expanze vnitřních stěn mohou způsobovat praskající zvuky Chladnička není správně vyrovnaná (nestojí rovně) Dveře jsou nevyrovnané Chladnička není správně vyrovnaná (nestojí rovně) Špinavé těsnění Posunuté police

12 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLEM Na displeji bliká chybová zpráva E0 Na displeji bliká chybová zpráva E1 Na displeji bliká chybová zpráva E2 Na displeji bliká chybová zpráva HH Na displeji bliká chybová zpráva LL MOŽNÁ PŘÍČINA Porucha připojení kabel nebo jiný elektrický komponent není správně připojený Kontaktujte prosím servisní oddělení firmy na telefonním čísle Závada teplotního snímače Kontaktujte prosím servisní oddělení firmy na telefonním čísle Závada snímače rozmrazování (cívkového snímače) Kontaktujte prosím servisní oddělení firmy na telefonním čísle Teplota uvnitř chladničky vyšší, než 37ºC Teplota uvnitř chladničky nižší, než / 0ºC SERVIS VAŠÍ CHLADNIČKY Jsme hrdí na kvalitu organizace našeho zákaznického servisu a síť odborných servisních techniků, kteří poskytují servis pro naše výrobk. Při zakoupení výrobku můžete mít jistotu, že v případě potřeby dalších informací nebo pomoci, tým zákaznického servisu zde bude vždy pro Vás. Můžete nás volat zdarma. ZÁKAZNICKÝ SERVIS PRO VÝROBKY Informace o produktu Objednávky náhradních dílů Opravy zařízení přímo na místě Ať už máte jakékoliv dotazy, týkající se našich produktů, pomoc je na dosah Zde si můžete objednat díly či příslušenství, které budou dodány přímo k Vám domů. Platba osobním šekem, poštovní poukázkou, kartami Master Card nebo Visa. Autorizované servisní středisko provede odbornou opravu v dobu pro Vás nejvýhodnější. Naši vyškolení technici znají Vaše zařízení dokonale.

13 SCHÉMA ZAPOJENÍ Překlad výrazů z obrázku: Micro-computer controller - Micro-computer regulátor Transformer transformátor Propeller fan vrtulový ventilátor Plug zástrčka Black černý Green/yellow - zelenožlutý White bílý Red červený Light světlo Fan ventilátor Temp. sensor teplotní snímač Defrost sensor snímač odmrazování Overload protector ochrana proti přetížení PTC starter - startér s pozitivním teplotním koeficientem Compressor kompresor

14 VAŠE ZÁRUKA Po dobu jednou roku od data nákupu původním majitelem firma Bettertrading, dle svého uvážení, vymění či opraví kteroukoliv část zařízení na základě vady materiálu nebo práce při normálním používání produktu. Během tohoto období firma Bettertrading dodá veškeré díly i práci, nezbytných k opravě zdarma za podmínky, že zařízení bylo používáno v souladu s písemnými instrukcemi, uvedenými v tomto manuálu. V případě pronájmu nebo komerčního využívání výrobku je záruční doba 90 dní. Firma Bettertrading Vám dodá přiměřeně podobný produkt, buď nový, nebo továrně renovovaný. Veškeré výrobky Bettertrading o objemu menším, než 0,01 m3 musí být na opravu zaslány nebo dopraveny do servisního střediska. Ztrátu potravin nebo jiného materiálu na základě znehodnocení Náhodné nebo následné škody Záruka se nevztahuje na následující díly a s nimi spojené náklady na práci: Pružiny dveří a/nebo jejich rámy Vnitřní výplně dveří, dveřní lišty anebo panty dveří (pokr. vpravo nahoře) Žárovky a/nebo plastová pouzdra Plastové vložky skříně Proražený výparník je důvodem k zániku záruky na celý uzavřený systém Opravy, provedené neautorizovaným technikem OMEZENÁ ZÁRUKA DRUHÝ AŽ PÁTÝ ROK V případě poruchy kompresoru v průběhu druhého až pátého roku od data originálního nákupu poskytne firma Bettertrading zdarma náhradní kompresor. Zákazník však bude hradit práci za opravu a dopravu. V případě pronájmu nebo komerčního využívání výrobku je doba omezené záruky na kompresor jeden rok a devět měsíců. Možné náklady na dopravu produktu do servisní firmy a zpět k uživateli bude hradit uživatel. CO ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ Opravy na místě, které nezahrnují vady materiálu nebo výrobní vady, např. vzdělávání zákazníka, obrácení dveří, nebo správnou instalaci Příplatky včetně, ale ne výhradně, za přesčasové hodiny, práci o víkendu nebo svátcích, mýtné, poplatky za trajekt nebo kilometrovné za cestu do odlehlých oblastí, včetně státu Aljaška. Opravy na místě, spojené s externími problémy, např. zneužíváním či nesprávným používáním produktu, nedostatečnou elektrickou energií, nehodou, požárem, záplavami, nebo vyšší mocí Výměna pojistek v budově nebo resetování jističů. Závady, ke kterým došlo na základě používání zařízení pro jiný účel, než zamýšlený Záruka se nevztahuje na oblasti mimo kontinentální USA.

15 ZÁZNAM O OPRAVĚ Datum Popis závady Lokalita servisního centra Servisní centrum Opravil Podpis ZÁRUČNÍ LIST Prosím vyplňte všechny položky formuláře. V případě zfalšování nebo změn údajů nebude poprodejní servis poskytnut. Tato strana musí být vyplněna poskytovatelem služby a z důvodu platnosti musí být vybavena schvalovacím razítkem. Model Informace o uživateli Informace o nákupu Jméno Firma Adresa Jméno dodavatele Adresa dodavatele Provozovatel Telefonní číslo Telefonní číslo Datum nákupu

16 Better Trading, spol. s.r.o. Dobrovského 29, Brno Sklad: Dornych 102, Brno Tel: Obchod: Servis:

17 Luxusní chladničky na víno VSTAVANÉ CHLADNIČKY NÁVOD NA POUŽITIE Platí pre nasledujúce modely: RU 30IN/RU 42IN/RU 44IN/RU 168IN

18 Vážení zákazníci, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Tento Návod na použitie predstavuje univerzálnu verziu návodu určeného pre rôzne vinotéky našej firmy. Vzhľad vami zakúpenej vinotéky sa môže trochu líšiť od vzhľadu vinotéky uvedenej v návode. Inštrukcie pre správne používanie a prevádzkovanie vinotéky sa však nelíšia. Prosíme, prečítajte si pozorne všetky informácie, týkajúce sa vášho modelu. Návod na použitie si uschovajte na neskoršie použitie.

19 OBSAH Dôležité bezpečnostné pravidlá 4 Časti vinotéky 6 Pripojenie k elektrickej sieti 7 Návod na inštaláciu 8 Používanie chladničky 9 Starostlivosť a údržba 10 Riešenie problémov 11 Servis vašej chladničky 12 Schéma zapojenia 13 Vaša záruka 14 Záznam o oprave / Záručný list 15

20 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ VAROVANIE Na zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom pri používaní chladničky dodržujte nasledujúce pravidlá: Pred používaním chladničky na víno si dôkladne preštudujte Návod na použitie. NEBEZPEČENSTVO A VAROVANIE: Ohrozenie detí Uzavretie detí v chladničke a ich následné udusenie nie sú len problémom minulosti. Odstavené či opustené chladničky sú nebezpečné aj dnes, aj keď budú uložené iba niekoľko dní v garáži. Pred likvidáciou vašej starej chladničky na víno: Odmontujte dvere. Neodstraňujte vnútorné police, deti sa tak nebudú môcť dostať dovnútra. Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali alebo sa schovávali vnútri chladničky. Nikdy nečistite chladničku pomocou horľavých tekutín. Výpary môžu zvýšiť nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo spôsobiť výbuch. Nikdy neskladujte benzín alebo iné horľavé tekutiny v blízkosti chladničky alebo akýchkoľvek iných zariadení. Výpary môžu zvýšiť nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo spôsobiť výbuch. BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY ZARIADENIA Vaša bezpečnosť i bezpečnosť ostatných sú veľmi dôležité Tento Návod na použitie obsahuje mnoho bezpečnostných upozornení, ktoré sú umiestnené aj na povrchu chladničky. Vždy sa takými upozorneniami riaďte. Toto je symbol výstražnej značky, ktorý vás upozorňuje na možné riziko usmrtenia alebo zranenia vás aj ostatných. Všetky bezpečnostné upozornenia obsahujú aj túto výstražnú značku, sprevádzanú slovami DANGER (nebezpečenstvo), WARNING (varovanie) alebo CAUTION (upozornenie). Danger (nebezpečenstvo) - táto značka znamená, že nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok vážne poranenia osôb alebo dokonca smrť. Warning (varovanie) - táto značka znamená, že nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok závažné poškodenie výrobku, vážne poranenie osôb alebo dokonca smrť. Caution (upozornenie) - táto značka znamená, že nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok ľahšie zranenia osôb alebo poškodenie majetku alebo zariadenia v neveľkom rozsahu. Všetky bezpečnostné upozornenia vás zoznámia s možnými následkami. Nájdete v nich informácie, ako možným úrazom predísť a čo sa môže prihodiť, ak bezpečnostné pravidlá nedodržíte.

21 Pred používaním chladničky ju umiestnite na vhodné miesto a nainštalujte tak, ako je uvedené v tomto návode. Návod si preto pozorne prečítajte. Na zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom pri používaní chladničky dodržujte nasledujúce pravidlá: Prívodnú šnúru chladničky zasuňte do trojvodičovej zásuvky. Neodstraňujte uzemňujúci kolík, nepoužívajte adaptér a nepoužívajte predlžovací kábel. Všetky panely musia byť na svojom mieste. Odporúčame pripojiť chladničku do separátneho elektrického okruhu, určeného len pre ňu. Použite zásuvku, ktorej súčasťou nie je vypínač. Nikdy nečistite chladničku pomocou horľavých tekutín. Výpary zvyšujú nebezpečenstvo požiaru alebo môžu spôsobiť výbuch. Neuskladňujte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé tekutiny v blízkosti chladničky alebo iného zariadenia, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k zvýšeniu nebezpečenstva vzniku požiaru alebo dokonca výbuchu. Pred čistením alebo vykonávaním údržby chladničky sa uistite, že prívodný kábel je vytiahnutý z elektrickej zásuvky. Ak máte mokré ruky, nikdy nezasúvajte ani nevyťahujte zástrčku z elektrickej zásuvky. Pred vykonávaním údržby alebo čistením chladničky ju odpojte od zdroja elektrickej energie. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo smrti. Nepokúšajte sa sami opravovať alebo vymieňať akúkoľvek súčasť chladničky, pokiaľ to nie je špecificky odporúčané v tomto manuáli. Všetky ostatné opravy musí vykonať iba kvalifikovaný technik. NASLEDUJÚCIMI VAROVANIAMI SA RIAĎTE LEN VTEDY, AK SA VZŤAHUJÚ NA VÁŠ MO- DEL Inštalovať chladničku musia dvaja alebo viacerí ľudia. V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu chrbtice alebo inej časti tela. Na zaistenie správnej ventilácie chladničky je nutné, aby sa pred jej prednou časťou nenachádzali žiadne prekážky. Zvoľte dobre ventilovanú časť miestnosti s teplotou 16 C - 32 C. Chladnička musí byť umiestnená do priestorov, chránených pred poveternostnými vplyvmi, napr. vetrom, dažďom, hmlou a podobne. Chladnička nesmie byť umiestnená vedľa elektrických rúr, grilov a iných zdrojov tepla. Chladnička musí byť pripojená k elektrickým, vodným a odpadovým rozvodom v súlade s lokálnymi normami a predpismi. Je potrebné mať k dispozícii štandardný elektrický prívod (v USA 115V AC, 60 Hz, v Európe 230V AC, 50 Hz) so správnym uzemnením v súlade s národnou elektrotechnickou normou a predpismi. Nikdy nenamotávajte ani neskrucujte sieťový kábel chladničky. Odporúčaná hodnota poistky (alebo ističa) je 15A. Pre správnu činnosť chladničky je nutné, aby stála rovno. Niekedy je nutné vykonať niekoľko nastavení, než bude chladnička správne vyrovnaná. Nikdy nedovoľte deťom pracovať s chladničkou, hrať sa s ňou alebo liezť dovnútra. Pri čistení vnútorných častí chladničky nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadla, ani akýkoľvek brúsny materiál. Použitie týchto prostriedkov môže mať za následok poškodenie vnútra chladničky alebo zmenu farby čisteného povrchu. Nepoužívajte chladničku na iné, než určené účely.

22 ČÁSTI VINOTÉKY 1. Vnútorné osvetlenie 2. Vnútorný ventilátor 3. Predná krycia mriežka 4. Sklenené dvere s antikorovým rámom 5. Panel nastavenia teploty 6. Antikorové držadlo 7. Bezpečnostný zámok 8. Vyrovnávacie pätky 9. Veľké police (celkom 5) 10. Polica na víno (celkom 1) 11. Uhlíkový filter

23 PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI VAROVANIE Nesprávne použitie uzemnenej zástrčky môže mať za následok zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. V prípade poškodenia prívodného kábla je nutné nechať ho vymeniť pracovníkom autorizovaného servisného centra firmy Bettertrading. Pre vašu bezpečnosť je nevyhnutné, aby bola chladnička správne uzemnená. Sieťový kábel chladničky je vybavený trojvodičovou zásuvkou s uzemňovacím kolíkom a zástrčkou s otvorom na uzemňovací kolík. Správne uzemnenie minimalizuje možnosť úrazu elektrickým prúdom. Za žiadnych okolností neodstraňujte zo zástrčky uzemňovací kolík. Pre vašu bezpečnosť musí byť chladnička riadne uzemnená. Chladnička vyžaduje pripojenie do siete (v Európe 230V 50 Hz) prostredníctvom zásuvky s uzemňovacím kolíkom. Pred pripojením je nutná kontrola elektrického rozvodu kvalifikovaným technikom. Ak technik zistí, že zásuvka nemá uzemňovací kolík, bude vašou povinnosťou nechať ju vymeniť za zásuvku s funkčným uzemňovacím kolíkom. Napájací kábel musí byť schovaný za chladničkou a nesmie byť ponechaný voľne ležiaci alebo visiaci v jej okolí. V opačnom prípade môže dôjsť k nepredvídanému zraneniu. Chladnička musí byť vždy pripojená do vlastnej elektrickej zásuvky s napätím, ktoré je zhodné s menovitým napätím chladničky, uvedeným na štítku chladničky. Iba tak bude zaistený maximálny výkon chladničky a možnosť preťaženia elektrického rozvodu s následným zvýšením rizika nebezpečenstva vzniku požiaru z dôvodu prehriatia elektrického rozvodu bude eliminovaná. Nikdy nevyťahujte sieťovú šnúru zo zásuvky ťahaním za šnúru. Vždy pevne zástrčku na konci šnúry uchopte prstami a vytiahnite ju zo zásuvky. Ak dôjde k poškodeniu alebo spečeniu prívodného kábla, okamžite ho nechajte vymeniť či opraviť. Nikdy nepoužívajte kábel s prasklinami alebo taký, ktorý je kdekoľvek poškodený. Pri premiestňovaní chladničky buďte na sieťový kábel opatrní a nepoškoďte ho. PREDLŽOVACÍ KÁBEL Z dôvodu možného zvýšenia potenciálneho bezpečnostného rizika neodporúčame v žiadnom prípade používať pri chladničke predlžovací kábel. Avšak, ak bude použitie predlžovacieho kábla skutočne nevyhnutné, predlžovací kábel musí byť trojvodičový, vybavený zásuvkou s uzemňovacím kolíkom a zástrčkou s uzemňovacím otvorom, a určený na napätie 230 V a prúd najmenej 5A PREPAŤOVÁ OCHRANA Väčšina elektrických zariadení obsahuje v sebe niekoľko elektronických dosiek, potrebných na prevádzku zariadenia. Takéto dosky sú veľmi citlivé na prúdové nárazy, ktoré môžu zariadenie poškodiť alebo zničiť. Pokiaľ bude vaše zariadenie používané v oblasti, meste alebo krajine, v ktorej často dochádza v elektrických rozvodoch k prúdovým nárazom, odporúčame všetky vaše zariadenia vybaviť prepäťovou ochranu. Určená prepäťová ochrana musí mať vysokú úroveň zabezpečenia, len tak dokáže dobre ochrániť zariadenie, k nej pripojené. Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa typu alebo veľkosti prepäťovej ochrany, prosím kontaktujte licencovaného elektrikára vo vašej oblasti. Škody, ktoré vznikli na základe prúdového nárazu, nebudú považované za škody kryté zárukou a záruka na vaše zariadenie tak stratí platnosť.

24 NÁVOD NA INŠTALÁCIU Pred použitím chladničky na víno Odstráňte všetok vonkajší i vnútorný baliaci materiál. Uistite sa, že súčasťou balenia sú tieto súčasti: 1 Návod na použitie 5 Veľké police 1 Polica na víno 2 Kľúče Pred pripojením chladničky do elektrickej siete ju ponechajte vo vzpriamenej polohe počas najmenej dvoch hodín. Tým eliminujete možnosť nesprávnej funkcie chladiaceho systému následkom manipulácie pri preprave. Pomocou jemnej handričky, namočenej vo vlažnej vode, vytrite vnútorný povrch chladničky. INŠTALÁCIA CHLADNIČKY NA VÍNO Táto chladnička je určená na používanie buď v otvorenom priestore, alebo môže byť vstavaná (plne zapustená). Umiestnite chladničku na povrch dostatočne pevný na to, aby ju uniesol plne naloženú. Vyrovnanie chladničky do roviny sa vykonáva nastavením predných vyrovnávacích pätiek, pripevnených k spodnej časti chladničky. Umiestnite chladničku na miesto bez dopadu priamych slnečných lúčov a vo veľkej vzdialenosti od zdrojov tepla (kachle, tepelný žiarič, radiátor, a pod). Slnečné lúče môžu negatívne pôsobiť na akrilový povrch, a blízke zdroje tepla môžu zvyšovať spotrebu elektrickej energie. Nesprávnu funkčnosť chladničky môže spôsobovať aj veľmi nízka okolitá teplota. Neumiestňujte chladničku do vlhkého prostredia. Pripojte chladničku do správne uzemnenej zásuvky na stene. Za žiadnych okolností neodstraňujte uzemňovací kolík. S akýmikoľvek otázkami, ktoré sa týkajú pripojenia chladničky k elektrickej sieti alebo uzemnenia, sa prosím obráťte na certifikovaného elektrikára alebo pracovníka autorizovaného servisu výrobkov Bettertrading. NÁVOD NA VSTAVANIE CHLADNIČKY Táto chladnička je určená na používanie v otvorenom priestore alebo môže byť vstavaná. Ak plánujete chladničku vstavať, prosím zoznámte sa s požiadavkami, uvedenými v tabuľke nižšie na pravej strane. Rozmery otvoru na chladničku palce (min) mm (min) Šírka 24" 610 mm Hĺbka 26" 661 mm Výška 35" 889 mm Rozmery chladničky palce (min) mm (min) Šírka 23 1/2 597 mm Hĺbka (vrátane držadla) 24 ½ 623 mm Hĺbka 22 ¾ 578 mm (bez držadla) Výška mm

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj Pokyny k použití Model-300 Návod na obsluhu Operating Instructions Napájecí zdroj se systémem Napájací zdroj so systémom Power Supply with System BK 0011900 / PC AQUACONTROL Kryt aquacontrol Kryt aquacontrol

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

NÁVOD PRO OBSLUHU. Chladnička na víno (domácí vinotéka) 21 - lahvová MODEL: KVI-21B NO 16/08

NÁVOD PRO OBSLUHU. Chladnička na víno (domácí vinotéka) 21 - lahvová MODEL: KVI-21B NO 16/08 NÁVOD PRO OBSLUHU Chladnička na víno (domácí vinotéka) 21 - lahvová MODEL: KVI-21B NO 16/08 Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod a dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a provozní pokyny. Obsah: 1.

Více

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com LED BATERKA 1,5 W POWLI421 POWLI421 SK 1 POPIS (OBR. A) 1. Otočná hlava 2. Hlavný vypínač

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dvouzónová vinotéka Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína Přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej k případnému dalšímu použití. 1. POPIS SPOTŘEBIČE

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

KOMPRESOROVÁ CHLADNIČKA NA VÍNO DX-16.46K / DX-20.62K / DX-28.88K. Návod na použitie

KOMPRESOROVÁ CHLADNIČKA NA VÍNO DX-16.46K / DX-20.62K / DX-28.88K. Návod na použitie KOMPRESOROVÁ CHLADNIČKA NA VÍNO Model: DX-16.46K / DX-20.62K / DX-28.88K Návod na použitie Obsah I. Všeobecné bezpečnostné predpisy 1 II. Technické údaje 2 III. Ovládacie prvky 3 IV. Schéma zapojenia 3

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER. Návod na používanie

KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER. Návod na používanie KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER Návod na používanie 10021654 Vážený zákazník, V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu. Aby sa zabránilo možnému technickému

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Audio přepínač, verze Point electronics

Audio přepínač, verze Point electronics ANALOG AUDIO Audio přepínač, verze Point electronics WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

RIEŠENIE PROBLÉMOV. Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu. Bezpečnosť osôb. Bezpečnosť produktu. Zvláštne opatrenia

RIEŠENIE PROBLÉMOV. Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu. Bezpečnosť osôb. Bezpečnosť produktu. Zvláštne opatrenia Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu Bezpečnosť osôb UPS má svoj vlastný vnútorný napájací zdroj (batériu). V dôsledku toho môžu byť jej výkonové výstupy pod napätím, aj

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

NÁVOD NA POUŽITIE DX-21.60DG

NÁVOD NA POUŽITIE DX-21.60DG DX-21.60DG Chladnička na víno POZOR: PROSÍM, POZORNE SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE A DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY! OBSAH ČASTI CHLADNIČKY NA VÍNO... 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY...

Více

KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA

KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA KLARSTEIN GEHEIMVERSTECK 17 L, 50 W, A +, MINIBAR, MINI LEDNIČKA 10028010 10028011 10030496 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit si produkt značky Klarstein. Prosíme, při používání

Více

JEDI pohon pre garážové brány

JEDI pohon pre garážové brány JEDI pohon pre garážové brány TRITON s.r.o. www.triton.eu Strana 1 z 6 JET DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Zesilovač 2 x 65W Gray Brick electronics

Zesilovač 2 x 65W Gray Brick electronics ANALOG AUDIO Zesilovač 2 x 65W Gray Brick electronics WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL MG-011-05 PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL page 1 SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL 1. VAROVÁNÍ WARNING UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem je oprávněna

Více

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.:

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.: N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: 857030 www.conrad.sk Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE Obj.č.: 85 70 30 Toto zariadenie Vám uľahčí štartovanie

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Vinotéka CCVA 155GL. Návod k obsluze. Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze před použitím vaší vinotéky.

Vinotéka CCVA 155GL. Návod k obsluze. Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze před použitím vaší vinotéky. Vinotéka CCVA 155GL Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze před použitím vaší vinotéky. Návod k obsluze 1 Obsah Části spotřebiče a funkce... 3 Možnost změny směru otvírání dvířek... 3 Důležité bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 6cz33013.fm5 Page 11 Tuesday, July 2, 2002 4:30 PM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ VYUŽITÍ VNITŘNÍHO

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Duální tepelní zóna. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL LCD DISPLAY. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod před použitím vinotéky Hoover

Duální tepelní zóna. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL LCD DISPLAY. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod před použitím vinotéky Hoover Duální tepelní zóna Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL LCD DISPLAY Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod před použitím vinotéky Hoover 1 Děkujeme za váš výběr. Začali jste putování světem plné

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

POS Terminál. Rýchla inštalačná príručka. verzia 1.0 ZPKMU-00125

POS Terminál. Rýchla inštalačná príručka. verzia 1.0 ZPKMU-00125 POS Terminál Rýchla inštalačná príručka verzia 1.0 ZPKMU-00125 Varovania a upozornenia 1. Pred tým než začnete, prečítajte si tento návod a uschovajte ho pre neskoršie použitie. 2. Pred čistením vypnite

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

VINOTÉKA CCV 1420. Návod k použití. Přečtěte si pozorně tento návod pred použitím spotrebiča

VINOTÉKA CCV 1420. Návod k použití. Přečtěte si pozorně tento návod pred použitím spotrebiča VINOTÉKA CCV 1420 Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod pred použitím spotrebiča 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel s displejem 2. Skříňka 3. Nožička na vyvážení 4. Rošt na víno 5. Skleněná dvířka

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544 Návod k použití 1 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato varování jsou v zájmu Vaší bezpečnosti. Před instalací nebo použitím spotřebiče si je důkladně přečtěte. Vaše

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

harvia griffin COLOUR LIGHT Control unit Ridici jednotka

harvia griffin COLOUR LIGHT Control unit Ridici jednotka harvia griffin COLOUR LIGHT Control unit Ridici jednotka 13082008 These instructions for installation and use are intended for owners of colour light units and control units and for electricians responsible

Více

MINI CANAL DBE. Montážní pokyny / Montážne pokyny

MINI CANAL DBE. Montážní pokyny / Montážne pokyny MINI CANAL DBE Montážní pokyny / Montážne pokyny Před instalací si prosím pečlivě prostudujte montážní návod. Pred inštaláciou si prosím dôkladne preštudujte montážne pokyny. DŮLEŽITÉ / DOLEŽITÉ Upozornění:

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

CZ Pokyny pro instalaci a používání

CZ Pokyny pro instalaci a používání CZ Pokyny pro instalaci a používání Instalace (provedení s filtrem) Řiďte se číselným pořadím 1-2 3 Instalace (provedení s odtahem) Řiďte se číselným pořadím 1-2 3 CZ pokyny pro instalaci a používání

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA GZ-51

KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA GZ-51 KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA GZ-51 Návod k obsluze Návod na obsluhu 1 Tento návod obsahuje důležité informace včetně bezpečnostních a instalačních pokynů spotřebiče. Přečtěte si jej prosím pozorně před použitím

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Príručka pre rýchlu inštaláciu Firmware v3.3.4 Vydanie 1. Marec 2009 Obsah Úvodné informácie... 1 Pripojenie ku káblovému/dsl modemu

Více

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny FREEDOM MICRO Montážní návod / Montážne pokyny Určeno pouze pro vytápění. Pro chlazení prosíme kontaktujte firmu JAGA. Určené len pre vykurovanie. Pre chladenie prosíme kontaktujte firmu JAGA. Před instalací

Více

CoreLine Panel jasná voľba pre LED osvetlenie

CoreLine Panel jasná voľba pre LED osvetlenie Lighting CoreLine Panel jasná voľba pre LED osvetlenie CoreLine Panel Či ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci požadujú riešenie osvetlenia, ktoré poskytuje kvalitné svetlo

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

ST-HC Fén Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HC Fén Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HC 7211 Fén Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že

Více

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use 15122011 CZ EN 1. OBECNÉ INFORMACE 1. GENEraL Účelem Harvia automatického dávkovače je aplikovat vodu a směs

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

NÁVOD NA INŠTALÁCIU Ecosun G Sklenený sálavý panel s potlačou

NÁVOD NA INŠTALÁCIU Ecosun G Sklenený sálavý panel s potlačou NÁVOD NA INŠTALÁCIU N618/R01 (01.06.14) - SK Ecosun G Sklenený sálavý panel s potlačou Montážny návod Inštaláciu, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môže vykonávať pracovník s odpovedajúcou

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK 1850W trnová Obsah: 1. Bezpečnostní pokyny a výstrahy 2. Součástí přístroje 3. Použití ke stanovenému účelu 4. Obecné bezpečnostní

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Odsavač par CMBI 970 LX. Návod k obsluze a instalaci

Odsavač par CMBI 970 LX. Návod k obsluze a instalaci Odsavač par CMBI 970 LX Návod k obsluze a instalaci 1 Obsah Úvod...3 Bezpečnostní upozornění...3 Standardní seznam instalačního příslušenství...4 Instalace na strop...5 Popis ovládacích prvků...7 Obsluha...7

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ MiniDry 160 NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Ochranné známky Značky a názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných držiteľov. Informácie

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Luxusní chladničky na víno

NÁVOD K POUŽITÍ. Luxusní chladničky na víno Luxusní chladničky na víno NÁVOD K POUŽITÍ Platí pro následující modely: US 12 Dark, US 18IN, US 24 (Steel, Dark, Touch), US 28 Steel US 38 (Steel, Dark, Touch) US 43 (Steel, Dark) US 66 (Steel, Dark,

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte. V takovém

Více