VESTAVNÉ LEDNICE NÁVOD K POUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VESTAVNÉ LEDNICE NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 Luxusní chladničky na víno VESTAVNÉ LEDNICE NÁVOD K POUŽITÍ Platí pro následující modely: RU 30IN/RU 42IN/RU 44IN/RU 168IN

2 Vážení zákazníci, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Tento Návod k použití představuje univerzální verzi návodu, určeného pro různé vinotéky naší firmy. Vzhled Vámi zakoupené vinotéky se může poněkud lišit od vzhledu vinotéky, uvedené v návodu. Instrukce pro správné používání a provozování vinotéky se však neliší. Prosíme, přečtěte si pozorně veškeré informace, týkající se Vašeho modelu. Návod k použití si uschovejte pro pozdější potřebu.

3 OBSAH Důležitá bezpečnostní pravidla 4 Části vinotéky 6 Připojení k elektrické síti 7 Návod k instalaci 8 Používání chladničky 9 Péče a údržba 10 Řešení problémů 11 Servis vaší chladničky 12 Schéma zapojení 13 Vaše záruka 14 Záznam o opravě / Záruční list 15

4 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA VAROVÁNÍ Pro snížení nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem při používání chladničky dodržujte následující pravidla: Před používáním chladničky na víno si důkladně prostudujte Návod k použití. NEBEZPEČÍ A VAROVÁNÍ: Ohrožení dětí Uzavření dětí v chladničce a jejich následné udušení nejsou pouze problémem minulosti. Odstavené či opuštěné chladničky jsou nebezpečné i dnes i když budou uloženy pouze několik dní v garáži. Před likvidací Vaší staré chladničky na víno: Odmontujte dveře. Neodstraňujte vnitřní police, děti se tak nebudou moci dostat dovnitř. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály nebo se schovávaly uvnitř chladničky. Nikdy nečistěte chladničku pomocí hořlavých tekutin. Výpary mohou zvýšit nebezpečí vzniku požáru nebo způsobit výbuch. Nikdy neskladujte benzín nebo jiné hořlavé tekutiny v blízkosti chladničky nebo jakýchkoliv jiných zařízení. Výpary mohou zvýšit nebezpečí vzniku požáru nebo způsobit výbuch. BEZPEČNOST PROVOZU ZAŘÍZENÍ Vaše bezpečnost i bezpečnost ostatních jsou velmi důležité Tento Návod k použití obsahuje mnoho bezpečnostních upozornění, která jsou umístěna i na povrchu chladničky. Vždy se takovými upozorněními řiďte. Tohle je symbol výstražné značky, který Vás upozorňuje na možné riziko usmrcení nebo poranění Vás i ostatních. Veškerá bezpečnostní upozornění obsahují i tuto výstražnou značku, doprovázenou slovy DANGER (nebezpečí ), WARNING (varování) nebo CAUTION (upozornění). Danger (nebezpečí) tato značka znamená, že nedodržení tohoto upozornění může mít za následek vážné poranění osob nebo dokonce smrt. Warning (varování) - tato značka znamená, že nedodržení tohoto upozornění může mít za následek závažné poškození výrobku, vážné poraněné osob nebo dokonce smrt. Caution (upozornění) - tato značka znamená, že nedodržení tohoto upozornění může mít za následek lehčí zranění osob či poškození majetku nebo zařízení v nevelkém rozsahu. Veškerá bezpečností upozornění Vás seznámí s možnými následky. Najdete v nich informace, jak možným úrazům předejít a co se může přihodit, pokud bezpečnostní pravidla nedodržíte.

5 Před používáním chladničky je umístěte na vhodné místo a nainstalujte tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Návod si proto pozorně přečtěte. Pro snížení nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem při používání chladničky dodržujte následující pravidla: Přívodní šňůru chladničky zasuňte do třivodičové zásuvky. Neodstraňujte zemnící kolík, nepoužívejte adaptér a nepoužívejte prodlužovací kabel. Všechny panely musí být na svém místě. Doporučujeme připojit chladničku do separátního elektrického okruhu, určeného pouze pro ni. Použije zásuvku, jejíž součástí není vypínač. Nikdy nečistěte chladničku pomocí hořlavých tekutin. Výpary zvyšují nebezpečí požáru nebo mohou způsobit výbuch. Neuskladňujte či nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé tekutiny poblíž chladničky nebo jiného zařízení, v opačném případě by mohlo dojít ke zvýšení nebezpečí vzniku požáru nebo dokonce výbuchu. Před čištěním nebo prováděním údržby chladničky se ujistěte, že přívodní šňůra je vytažena z elektrické zásuvky. Pokud máte mokré ruce, nikdy nezasunujte či nevytahujte zástrčku z elektrické zásuvky. Před prováděním údržby nebo čištěním chladničky ji odpojte od zdroje elektrické energie. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo smrti. Nepokoušejte se sami opravovat nebo vyměňovat jakoukoliv součást chladničky, pokud to není specificky doporučeno v tomto manuálu. Veškeré ostatní opravy musí být provedeny pouze kvalifikovaným technikem. NÁSLEDUJÍCÍMI VAROVÁNÍMI SE ŘIĎTE POUZE TEHDY, POKUD SE TÝKAJÍ VAŠEHO MODELU Instalovat chladničku musí dva nebo více lidí. V opačném případě může dojít k poranění zad nebo jiné části těla. Pro zajištění správné ventilace chladničky je nutné, aby se před její přední částí nenacházely žádné překážky. Zvolte dobře ventilovanou část místnosti s teplotou 16 C 32 C. Chladnička musí být umístěna do prostor, chráněných před povětrnostními vlivy, např. větrem, deštěm, mlhou a podobně. Chladnička nesmí být umístěna vedle elektrických trub, grilů a jiných zdrojů tepla. Chladnička musí být připojena k elektrickým, vodním a odpadním rozvodům v souladu s lokálními normami a předpisy. Je nutné mít k dispozici standardní elektrický přívod (v USA 115V AC, 60 Hz, v Evropě 230V AC, 50 Hz) se správným uzemněním v souladu s národní elektrotechnickou normou a předpisy. Nikdy nenamotávejte nebo nezkrucujte síťovou šňůru chladničky. Doporučená hodnota pojistky (nebo jističe) je 15A. Pro správnou činnost chladničky je nutné, aby stála rovně. Někdy je nutné provést několik nastavení, než bude chladnička správně vyrovnána. Nikdy nedovolujte dětem pracovat s chladničkou, hrát si s ní nebo lézt dovnitř. Při čištění vnitřních částí chladničky nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědla, ani jakýkoliv brusný materiál. Použití takových prostředků může mít za následek poškození vnitřku chladničky nebo změnu barvy čištěného povrchu. Nepoužívejte chladničku k jiným, než určeným účelům.

6 ČÁSTI VINOTÉKY 1. Vnitřní osvětlení 2. Vnitřní ventilátor 3. Přední krycí mřížka 4. Skleněné dveře s nerezovým rámem 5. Panel nastavení teploty 6. Nerezové držadlo 7. Bezpečnostní zámek 8. Vyrovnávací patky 9. Velké police (celkem 5) 10. Police na víno (celkem 1) 11. Uhlíkový filtr

7 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI VAROVÁNÍ Nesprávné použití uzemněné zástrčky může mít za následek zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. V případě poškození přívodní šňůry je nutné nechat ji vyměnit pracovníkem autorizovaného servisního centra firmy Bettertrading. Pro Vaši bezpečnost je nezbytné, aby chladnička byla správně uzemněna. Síťová šňůra chladničky je vybavena třívodičovou zásuvku se zemnícím kolíkem a zástrčku s otvorem pro zemnící kolík. Správné uzemnění minimalizuje možnost úrazu elektrickým proudem. Za žádných okolností neodstraňujte ze zástrčky zemnící kolík. Pro Vaši bezpečnost musí být chladnička řádně uzemněna. Chladnička vyžaduje připojení do sítě (v Evropě 230V 50 Hz) prostřednictvím zásuvky se zemnícím kolíkem. Před připojením je nutná kontrola elektrického rozvodu kvalifikovaným technikem. Pokud technik zjistí, že zásuvka nemá zemnící kolík, bude Vaší povinností nechat ji vyměnit za zásuvku s funkčním zemnícím kolíkem. Přívodní síťová šňůra musí být schována za chladničkou a nesmí být ponechána volně ležet či viset v jejím okolí. V opačném případě může dojít k nepředvídavému zranění. Chladnička musí být vždy připojena do vlastní elektrické zásuvky s napětím, které je shodné se jmenovitým napětím chladničky, uvedeném na štítku chladničky. Pouze tak bude zajištěn maximální výkon chladničky a možnost přetížení elektrického rozvodu s následným zvýšením rizika nebezpeční vzniku požáru z důvodu přehřátí elektrického rozvodu bude eliminována. Nikdy nevytahujte síťovou šňůru ze zásuvky taháním za šňůru. Vždy pevně zástrčku na konci šňůry uchopte prsty a vytáhněte ji ze zásuvky. Pokud dojte k poškození či spečení přívodní šňůry, okamžitě ji nechte vyměnit či opravit. Nikdy nepoužívejte šňůru s prasklinami nebo takovou, které je kdekoliv prodřená. Při přemisťování chladničky buďte na síťovou šňůru opatrní a nepoškoďte ji. PRODLUŽOVACÍ KABEL Z důvodu možného zvýšení potenciálního bezpečnostního rizika nedoporučujeme v žádném případě používat u chladničky prodlužovací kabel. Nicméně, pokud bude použití prodlužovacího kabelu skutečně nezbytné, prodlužovací kabel musí být třivodičový, vybavený zásuvkou se zemnícím kolíkem a zástrčkou se zemnícím otvorem, a určený pro napětí 230 V a proud nejméně 5A. PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA Většina elektrických zařízení obsahuje v sobě několik elektronických desek, nezbytných pro provoz zařízení. Takové desky jsou velmi citlivé na proudové nárazy, které mohou zařízení poškodit nebo zničit. Pokud bude Vaše zařízení používáno v oblasti, městě nebo zemi, ve které často dochází v elektrických rozvodech k proudovým nárazům, doporučujeme všechna Vaše zařízení vybavit přepěťovou ochranu. Uvažovaná přepěťová ochrana musí mít vysokou úroveň zabezpečení, jenom tak dokáže dobře ochránit zařízení, k ní připojené. Pokud máte jakékoliv dotazy, týkající se typu nebo velikosti předpěťové ochrany, prosím kontaktujte licencovaného elektrikáře ve Vaší oblasti. Škody, vzniklé na základě proudového nárazu, nebudou považovány za škody kryté zárukou a záruka na Vaše zařízení tak pozbude platnosti.

8 NÁVOD K INSTALACI Před použitím chladničky na víno Odstraňte veškerý venkovní i vnitřní balící materiál. Ujistěte se, že součástí balení jsou tyto součásti: 1 Návod k použití 5 Velké police 1 Police na víno 2 Klíče Před připojením chladničky do elektrické sítě je ponechte ve vzpřímené poloze po dobu nejméně dvě hodiny. Tím eliminujete možnost špatné funkce chladícího sytému následkem manipulace při přepravě. Pomocí jemného hadříku, namočeného ve vlažné vodě, vytřete vnitřní povrch chladničky. INSTALACE CHADNIČKY NA VÍNO Tato chladnička je určena pro používání buď v otevřeném prostoru, nebo může být vestavěná (plně zapuštěná). Umístěte chladničku na povrch dostatečně pevný na to, aby ji unesl plně naloženou. Vyrovnání chladničky do roviny se provádí nastavením předních vyrovnávacích patek, připevněných ke spodní části chladničky. Umístěte chladničku na místo bez dopadu přímých slunečních paprsků a ve velké vzdálenosti od zdrojů tepla (kamna, tepelný zářič, radiátor, apod.). Sluneční paprsky mohou negativně působit na akrylový povrch, a blízké zdroje tepla mohou zvyšovat spotřebu elektrické energie. Špatnou funkčnost chladničky může způsobovat i velmi nízká okolní teplota. Neumisťujte chladničku do vlhkého prostředí. Připojte chladničku do správně uzemněné zásuvky na zdi. Za žádných okolností neodstraňujte zemnící kolík. S jakýmikoliv otázkami, týkající se připojení chladničky k elektrické síti nebo uzemnění, se prosím obraťte na certifikovaného elektrikáře nebo pracovníka autorizovaného servisu výrobků Bettertrading. NÁVOD K VESTAVĚNÍ CHLADNIČKY Tato chladnička je určena pro používání v otevřeném prostoru nebo může být vestavěná. Pokud plánujete chladničku vestavět, prosím seznamte se s požadavky, uvedenými v tabulce níže na pravé straně. Rozměry otvoru pro chladničku palce (min) mm (min) Šířka mm Hloubka mm Výška mm Rozměry chladničky palce (min) mm (min) Šířka 23 1/2 597 mm Hloubka (včetně držadla) 24 ½ 623 mm Hloubka 22 ¾ 578 mm (bez držadla) Výška mm

9 POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY Doporučujeme nainstalovat chladničku na místo s okolní teplotou v rozmezí C. V případě, že okolní teplota bude vyšší, než teplota doporučená, může to mít negativní vliv na činnost chladničky. Například, pokud umístíte chladničku do místa s velmi nízkou nebo naopak vysokou teplotou, teplota uvnitř chladničky může značně kolísat a nemusí dojít ani k dosažení vnitřní provozní teploty v rozmezí 4 20 C. Doporučené teploty pro chlazení vína: Červená vína ºF ºC Suchá/bílá vína ºF ºC Růžová vína ºF 9 11 ºC Šumová vína ºF 5 8 ºC Ovládací panel chladničky na víno Změnu stupňů z Fahrenheita na Celsia se provádí stiskem tlačítka ºF/ºC. Hodnota teploty ve F nebo C se na displeji zobrazí modrými číslicemi. Unlock = odemknout, Light = světlo, ON/OFF = VYP/ZAP Ovládací panel pro vinotéku s jednou teplotní zónou: VYP/ZAP chladničky se provádí stiskem tlačítka po dobu 3 sekund. ZAP/VYP (ON/OFF) vnitřního osvětlení LED Zvyšování teploty Snižování teploty ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU Pokud nedojte ke stisknutí žádného tlačítka po dobu delší, jak 12 sekund, ovládací panel se automaticky uzamkne a žádné z tlačítek již nebude funkční. Stiskněte a držte obě tlačítka a stisknutá zároveň po dobu 3 sekund a ovládací panel se odemkne. Poté můžete opět nastavovat teplotu nebo vypínat či zapínat vnitřní osvětlení.

10 PÉČE A ÚDRŽBA ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY Chladničku vypněte, vytáhněte šňůru ze zásuvky a odstraňte z chladničky všechny předměty včetně polic. Vnitřní povrch chladničky umyjte teplou vodou a roztokem jedlé sody. Koncentrace roztoku je přibližně 2 polévkové lžíce sody na litr vody. Umyjte police roztokem saponátu. Před čištěním plochy ovládacího panelu nebo jiných elektrických částí vyždímejte z hadříku nebo houby přebytečnou vodu. Vnější povrch chladničky umyjte teplou vodou s tekutým saponátem, dobře opláchnete a vytřete do sucha měkkým hadříkem. Při čištění prvků z nerezové oceli nepoužívejte drátěnku ani ocelový kartáč. V opačném případě může dojít ke vzniku koroze následkem kontaminace nerezových prvků železnými částicemi. VÝPADEK PROUDU U většiny výpadků proudu dojde k nápravě během několika hodin. Pokud při takovém krátkodobém výpadku proudu nebudete zbytečně otevírat dveře chladničky, teplota uvnitř chladničky nebude výpadkem nijak ovlivněna. Pokud dojde k dlouhodobému výpadku elektrického proudu, je nutné učinit odpovídající opatření s cílem ochránit obsah chladničky. PŘEMISŤOVÁNÍ CHLADNIČKY Z chladničky vyjměte všechen obsah. Pomocí lepicí pásky pečlivě upevněte všechny volné předměty (police) uvnitř chladničky. Lepicí páskou zajistěte dveře. Při přepravě musí chladnička zůstat ve vzpřímené poloze. Jako ochranu před poškozením povrchu můžete použít deku nebo jinou podobnou ochranu. TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE Chladničku na víno umístěte do nejchladnějšího místa v místnosti, co nejdále od tepelných zdrojů a bez přímého dopadu slunečního světla.

11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLEM Chladnička nepracuje Vnitřní teplota nedostatečně nízká Chladnička často vypíná a zapíná Světlo nesvítí Vibrace Zdá se, že chladnička je příliš hlučná Nelze dobře uzavřít dveře MOŽNÁ PŘÍČINA Chladnička nepřipojená k elektrické síti Chladnička vypnutá Přerušený jistič nebo vadná pojistka Zkontrolujte nastavení teploty Příliš časté otevírání dveří Dveře nejsou zcela uzavřeny Poškozené těsnění dveří Okolní teplota vyšší, než obvykle Do chladničky byl přidán velký objem obsahu Příliš časté otevírání dveří Dveře nejsou zcela uzavřeny Nesprávně nastavená teplota na ovládacím panelu Poškozené těsnění dveří Chladnička nepřipojená k elektrické síti Přerušený jistič nebo vadná pojistka Tlačítko světla není zapnuté (OFF) Zkontrolujte, zda je chladnička na podlaze vyrovnaná (stojí rovně) Rachotivý zvuk může pocházet z oběhu chladiva, což je běžné Při ukončení každého cyklu můžete slyšet bublavé zvuky, způsobené průtokem chladiva v systému chladničky. Kontrakce a expanze vnitřních stěn mohou způsobovat praskající zvuky Chladnička není správně vyrovnaná (nestojí rovně) Dveře jsou nevyrovnané Chladnička není správně vyrovnaná (nestojí rovně) Špinavé těsnění Posunuté police

12 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLEM Na displeji bliká chybová zpráva E0 Na displeji bliká chybová zpráva E1 Na displeji bliká chybová zpráva E2 Na displeji bliká chybová zpráva HH Na displeji bliká chybová zpráva LL MOŽNÁ PŘÍČINA Porucha připojení kabel nebo jiný elektrický komponent není správně připojený Kontaktujte prosím servisní oddělení firmy na telefonním čísle Závada teplotního snímače Kontaktujte prosím servisní oddělení firmy na telefonním čísle Závada snímače rozmrazování (cívkového snímače) Kontaktujte prosím servisní oddělení firmy na telefonním čísle Teplota uvnitř chladničky vyšší, než 37ºC Teplota uvnitř chladničky nižší, než / 0ºC SERVIS VAŠÍ CHLADNIČKY Jsme hrdí na kvalitu organizace našeho zákaznického servisu a síť odborných servisních techniků, kteří poskytují servis pro naše výrobk. Při zakoupení výrobku můžete mít jistotu, že v případě potřeby dalších informací nebo pomoci, tým zákaznického servisu zde bude vždy pro Vás. Můžete nás volat zdarma. ZÁKAZNICKÝ SERVIS PRO VÝROBKY Informace o produktu Objednávky náhradních dílů Opravy zařízení přímo na místě Ať už máte jakékoliv dotazy, týkající se našich produktů, pomoc je na dosah Zde si můžete objednat díly či příslušenství, které budou dodány přímo k Vám domů. Platba osobním šekem, poštovní poukázkou, kartami Master Card nebo Visa. Autorizované servisní středisko provede odbornou opravu v dobu pro Vás nejvýhodnější. Naši vyškolení technici znají Vaše zařízení dokonale.

13 SCHÉMA ZAPOJENÍ Překlad výrazů z obrázku: Micro-computer controller - Micro-computer regulátor Transformer transformátor Propeller fan vrtulový ventilátor Plug zástrčka Black černý Green/yellow - zelenožlutý White bílý Red červený Light světlo Fan ventilátor Temp. sensor teplotní snímač Defrost sensor snímač odmrazování Overload protector ochrana proti přetížení PTC starter - startér s pozitivním teplotním koeficientem Compressor kompresor

14 VAŠE ZÁRUKA Po dobu jednou roku od data nákupu původním majitelem firma Bettertrading, dle svého uvážení, vymění či opraví kteroukoliv část zařízení na základě vady materiálu nebo práce při normálním používání produktu. Během tohoto období firma Bettertrading dodá veškeré díly i práci, nezbytných k opravě zdarma za podmínky, že zařízení bylo používáno v souladu s písemnými instrukcemi, uvedenými v tomto manuálu. V případě pronájmu nebo komerčního využívání výrobku je záruční doba 90 dní. Firma Bettertrading Vám dodá přiměřeně podobný produkt, buď nový, nebo továrně renovovaný. Veškeré výrobky Bettertrading o objemu menším, než 0,01 m3 musí být na opravu zaslány nebo dopraveny do servisního střediska. Ztrátu potravin nebo jiného materiálu na základě znehodnocení Náhodné nebo následné škody Záruka se nevztahuje na následující díly a s nimi spojené náklady na práci: Pružiny dveří a/nebo jejich rámy Vnitřní výplně dveří, dveřní lišty anebo panty dveří (pokr. vpravo nahoře) Žárovky a/nebo plastová pouzdra Plastové vložky skříně Proražený výparník je důvodem k zániku záruky na celý uzavřený systém Opravy, provedené neautorizovaným technikem OMEZENÁ ZÁRUKA DRUHÝ AŽ PÁTÝ ROK V případě poruchy kompresoru v průběhu druhého až pátého roku od data originálního nákupu poskytne firma Bettertrading zdarma náhradní kompresor. Zákazník však bude hradit práci za opravu a dopravu. V případě pronájmu nebo komerčního využívání výrobku je doba omezené záruky na kompresor jeden rok a devět měsíců. Možné náklady na dopravu produktu do servisní firmy a zpět k uživateli bude hradit uživatel. CO ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ Opravy na místě, které nezahrnují vady materiálu nebo výrobní vady, např. vzdělávání zákazníka, obrácení dveří, nebo správnou instalaci Příplatky včetně, ale ne výhradně, za přesčasové hodiny, práci o víkendu nebo svátcích, mýtné, poplatky za trajekt nebo kilometrovné za cestu do odlehlých oblastí, včetně státu Aljaška. Opravy na místě, spojené s externími problémy, např. zneužíváním či nesprávným používáním produktu, nedostatečnou elektrickou energií, nehodou, požárem, záplavami, nebo vyšší mocí Výměna pojistek v budově nebo resetování jističů. Závady, ke kterým došlo na základě používání zařízení pro jiný účel, než zamýšlený Záruka se nevztahuje na oblasti mimo kontinentální USA.

15 ZÁZNAM O OPRAVĚ Datum Popis závady Lokalita servisního centra Servisní centrum Opravil Podpis ZÁRUČNÍ LIST Prosím vyplňte všechny položky formuláře. V případě zfalšování nebo změn údajů nebude poprodejní servis poskytnut. Tato strana musí být vyplněna poskytovatelem služby a z důvodu platnosti musí být vybavena schvalovacím razítkem. Model Informace o uživateli Informace o nákupu Jméno Firma Adresa Jméno dodavatele Adresa dodavatele Provozovatel Telefonní číslo Telefonní číslo Datum nákupu

16 Better Trading, spol. s.r.o. Dobrovského 29, Brno Sklad: Dornych 102, Brno Tel: Obchod: Servis:

17 Luxusní chladničky na víno VSTAVANÉ CHLADNIČKY NÁVOD NA POUŽITIE Platí pre nasledujúce modely: RU 30IN/RU 42IN/RU 44IN/RU 168IN

18 Vážení zákazníci, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Tento Návod na použitie predstavuje univerzálnu verziu návodu určeného pre rôzne vinotéky našej firmy. Vzhľad vami zakúpenej vinotéky sa môže trochu líšiť od vzhľadu vinotéky uvedenej v návode. Inštrukcie pre správne používanie a prevádzkovanie vinotéky sa však nelíšia. Prosíme, prečítajte si pozorne všetky informácie, týkajúce sa vášho modelu. Návod na použitie si uschovajte na neskoršie použitie.

19 OBSAH Dôležité bezpečnostné pravidlá 4 Časti vinotéky 6 Pripojenie k elektrickej sieti 7 Návod na inštaláciu 8 Používanie chladničky 9 Starostlivosť a údržba 10 Riešenie problémov 11 Servis vašej chladničky 12 Schéma zapojenia 13 Vaša záruka 14 Záznam o oprave / Záručný list 15

20 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ VAROVANIE Na zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom pri používaní chladničky dodržujte nasledujúce pravidlá: Pred používaním chladničky na víno si dôkladne preštudujte Návod na použitie. NEBEZPEČENSTVO A VAROVANIE: Ohrozenie detí Uzavretie detí v chladničke a ich následné udusenie nie sú len problémom minulosti. Odstavené či opustené chladničky sú nebezpečné aj dnes, aj keď budú uložené iba niekoľko dní v garáži. Pred likvidáciou vašej starej chladničky na víno: Odmontujte dvere. Neodstraňujte vnútorné police, deti sa tak nebudú môcť dostať dovnútra. Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali alebo sa schovávali vnútri chladničky. Nikdy nečistite chladničku pomocou horľavých tekutín. Výpary môžu zvýšiť nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo spôsobiť výbuch. Nikdy neskladujte benzín alebo iné horľavé tekutiny v blízkosti chladničky alebo akýchkoľvek iných zariadení. Výpary môžu zvýšiť nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo spôsobiť výbuch. BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY ZARIADENIA Vaša bezpečnosť i bezpečnosť ostatných sú veľmi dôležité Tento Návod na použitie obsahuje mnoho bezpečnostných upozornení, ktoré sú umiestnené aj na povrchu chladničky. Vždy sa takými upozorneniami riaďte. Toto je symbol výstražnej značky, ktorý vás upozorňuje na možné riziko usmrtenia alebo zranenia vás aj ostatných. Všetky bezpečnostné upozornenia obsahujú aj túto výstražnú značku, sprevádzanú slovami DANGER (nebezpečenstvo), WARNING (varovanie) alebo CAUTION (upozornenie). Danger (nebezpečenstvo) - táto značka znamená, že nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok vážne poranenia osôb alebo dokonca smrť. Warning (varovanie) - táto značka znamená, že nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok závažné poškodenie výrobku, vážne poranenie osôb alebo dokonca smrť. Caution (upozornenie) - táto značka znamená, že nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok ľahšie zranenia osôb alebo poškodenie majetku alebo zariadenia v neveľkom rozsahu. Všetky bezpečnostné upozornenia vás zoznámia s možnými následkami. Nájdete v nich informácie, ako možným úrazom predísť a čo sa môže prihodiť, ak bezpečnostné pravidlá nedodržíte.

21 Pred používaním chladničky ju umiestnite na vhodné miesto a nainštalujte tak, ako je uvedené v tomto návode. Návod si preto pozorne prečítajte. Na zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom pri používaní chladničky dodržujte nasledujúce pravidlá: Prívodnú šnúru chladničky zasuňte do trojvodičovej zásuvky. Neodstraňujte uzemňujúci kolík, nepoužívajte adaptér a nepoužívajte predlžovací kábel. Všetky panely musia byť na svojom mieste. Odporúčame pripojiť chladničku do separátneho elektrického okruhu, určeného len pre ňu. Použite zásuvku, ktorej súčasťou nie je vypínač. Nikdy nečistite chladničku pomocou horľavých tekutín. Výpary zvyšujú nebezpečenstvo požiaru alebo môžu spôsobiť výbuch. Neuskladňujte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé tekutiny v blízkosti chladničky alebo iného zariadenia, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k zvýšeniu nebezpečenstva vzniku požiaru alebo dokonca výbuchu. Pred čistením alebo vykonávaním údržby chladničky sa uistite, že prívodný kábel je vytiahnutý z elektrickej zásuvky. Ak máte mokré ruky, nikdy nezasúvajte ani nevyťahujte zástrčku z elektrickej zásuvky. Pred vykonávaním údržby alebo čistením chladničky ju odpojte od zdroja elektrickej energie. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo smrti. Nepokúšajte sa sami opravovať alebo vymieňať akúkoľvek súčasť chladničky, pokiaľ to nie je špecificky odporúčané v tomto manuáli. Všetky ostatné opravy musí vykonať iba kvalifikovaný technik. NASLEDUJÚCIMI VAROVANIAMI SA RIAĎTE LEN VTEDY, AK SA VZŤAHUJÚ NA VÁŠ MO- DEL Inštalovať chladničku musia dvaja alebo viacerí ľudia. V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu chrbtice alebo inej časti tela. Na zaistenie správnej ventilácie chladničky je nutné, aby sa pred jej prednou časťou nenachádzali žiadne prekážky. Zvoľte dobre ventilovanú časť miestnosti s teplotou 16 C - 32 C. Chladnička musí byť umiestnená do priestorov, chránených pred poveternostnými vplyvmi, napr. vetrom, dažďom, hmlou a podobne. Chladnička nesmie byť umiestnená vedľa elektrických rúr, grilov a iných zdrojov tepla. Chladnička musí byť pripojená k elektrickým, vodným a odpadovým rozvodom v súlade s lokálnymi normami a predpismi. Je potrebné mať k dispozícii štandardný elektrický prívod (v USA 115V AC, 60 Hz, v Európe 230V AC, 50 Hz) so správnym uzemnením v súlade s národnou elektrotechnickou normou a predpismi. Nikdy nenamotávajte ani neskrucujte sieťový kábel chladničky. Odporúčaná hodnota poistky (alebo ističa) je 15A. Pre správnu činnosť chladničky je nutné, aby stála rovno. Niekedy je nutné vykonať niekoľko nastavení, než bude chladnička správne vyrovnaná. Nikdy nedovoľte deťom pracovať s chladničkou, hrať sa s ňou alebo liezť dovnútra. Pri čistení vnútorných častí chladničky nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadla, ani akýkoľvek brúsny materiál. Použitie týchto prostriedkov môže mať za následok poškodenie vnútra chladničky alebo zmenu farby čisteného povrchu. Nepoužívajte chladničku na iné, než určené účely.

22 ČÁSTI VINOTÉKY 1. Vnútorné osvetlenie 2. Vnútorný ventilátor 3. Predná krycia mriežka 4. Sklenené dvere s antikorovým rámom 5. Panel nastavenia teploty 6. Antikorové držadlo 7. Bezpečnostný zámok 8. Vyrovnávacie pätky 9. Veľké police (celkom 5) 10. Polica na víno (celkom 1) 11. Uhlíkový filter

23 PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI VAROVANIE Nesprávne použitie uzemnenej zástrčky môže mať za následok zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. V prípade poškodenia prívodného kábla je nutné nechať ho vymeniť pracovníkom autorizovaného servisného centra firmy Bettertrading. Pre vašu bezpečnosť je nevyhnutné, aby bola chladnička správne uzemnená. Sieťový kábel chladničky je vybavený trojvodičovou zásuvkou s uzemňovacím kolíkom a zástrčkou s otvorom na uzemňovací kolík. Správne uzemnenie minimalizuje možnosť úrazu elektrickým prúdom. Za žiadnych okolností neodstraňujte zo zástrčky uzemňovací kolík. Pre vašu bezpečnosť musí byť chladnička riadne uzemnená. Chladnička vyžaduje pripojenie do siete (v Európe 230V 50 Hz) prostredníctvom zásuvky s uzemňovacím kolíkom. Pred pripojením je nutná kontrola elektrického rozvodu kvalifikovaným technikom. Ak technik zistí, že zásuvka nemá uzemňovací kolík, bude vašou povinnosťou nechať ju vymeniť za zásuvku s funkčným uzemňovacím kolíkom. Napájací kábel musí byť schovaný za chladničkou a nesmie byť ponechaný voľne ležiaci alebo visiaci v jej okolí. V opačnom prípade môže dôjsť k nepredvídanému zraneniu. Chladnička musí byť vždy pripojená do vlastnej elektrickej zásuvky s napätím, ktoré je zhodné s menovitým napätím chladničky, uvedeným na štítku chladničky. Iba tak bude zaistený maximálny výkon chladničky a možnosť preťaženia elektrického rozvodu s následným zvýšením rizika nebezpečenstva vzniku požiaru z dôvodu prehriatia elektrického rozvodu bude eliminovaná. Nikdy nevyťahujte sieťovú šnúru zo zásuvky ťahaním za šnúru. Vždy pevne zástrčku na konci šnúry uchopte prstami a vytiahnite ju zo zásuvky. Ak dôjde k poškodeniu alebo spečeniu prívodného kábla, okamžite ho nechajte vymeniť či opraviť. Nikdy nepoužívajte kábel s prasklinami alebo taký, ktorý je kdekoľvek poškodený. Pri premiestňovaní chladničky buďte na sieťový kábel opatrní a nepoškoďte ho. PREDLŽOVACÍ KÁBEL Z dôvodu možného zvýšenia potenciálneho bezpečnostného rizika neodporúčame v žiadnom prípade používať pri chladničke predlžovací kábel. Avšak, ak bude použitie predlžovacieho kábla skutočne nevyhnutné, predlžovací kábel musí byť trojvodičový, vybavený zásuvkou s uzemňovacím kolíkom a zástrčkou s uzemňovacím otvorom, a určený na napätie 230 V a prúd najmenej 5A PREPAŤOVÁ OCHRANA Väčšina elektrických zariadení obsahuje v sebe niekoľko elektronických dosiek, potrebných na prevádzku zariadenia. Takéto dosky sú veľmi citlivé na prúdové nárazy, ktoré môžu zariadenie poškodiť alebo zničiť. Pokiaľ bude vaše zariadenie používané v oblasti, meste alebo krajine, v ktorej často dochádza v elektrických rozvodoch k prúdovým nárazom, odporúčame všetky vaše zariadenia vybaviť prepäťovou ochranu. Určená prepäťová ochrana musí mať vysokú úroveň zabezpečenia, len tak dokáže dobre ochrániť zariadenie, k nej pripojené. Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa typu alebo veľkosti prepäťovej ochrany, prosím kontaktujte licencovaného elektrikára vo vašej oblasti. Škody, ktoré vznikli na základe prúdového nárazu, nebudú považované za škody kryté zárukou a záruka na vaše zariadenie tak stratí platnosť.

24 NÁVOD NA INŠTALÁCIU Pred použitím chladničky na víno Odstráňte všetok vonkajší i vnútorný baliaci materiál. Uistite sa, že súčasťou balenia sú tieto súčasti: 1 Návod na použitie 5 Veľké police 1 Polica na víno 2 Kľúče Pred pripojením chladničky do elektrickej siete ju ponechajte vo vzpriamenej polohe počas najmenej dvoch hodín. Tým eliminujete možnosť nesprávnej funkcie chladiaceho systému následkom manipulácie pri preprave. Pomocou jemnej handričky, namočenej vo vlažnej vode, vytrite vnútorný povrch chladničky. INŠTALÁCIA CHLADNIČKY NA VÍNO Táto chladnička je určená na používanie buď v otvorenom priestore, alebo môže byť vstavaná (plne zapustená). Umiestnite chladničku na povrch dostatočne pevný na to, aby ju uniesol plne naloženú. Vyrovnanie chladničky do roviny sa vykonáva nastavením predných vyrovnávacích pätiek, pripevnených k spodnej časti chladničky. Umiestnite chladničku na miesto bez dopadu priamych slnečných lúčov a vo veľkej vzdialenosti od zdrojov tepla (kachle, tepelný žiarič, radiátor, a pod). Slnečné lúče môžu negatívne pôsobiť na akrilový povrch, a blízke zdroje tepla môžu zvyšovať spotrebu elektrickej energie. Nesprávnu funkčnosť chladničky môže spôsobovať aj veľmi nízka okolitá teplota. Neumiestňujte chladničku do vlhkého prostredia. Pripojte chladničku do správne uzemnenej zásuvky na stene. Za žiadnych okolností neodstraňujte uzemňovací kolík. S akýmikoľvek otázkami, ktoré sa týkajú pripojenia chladničky k elektrickej sieti alebo uzemnenia, sa prosím obráťte na certifikovaného elektrikára alebo pracovníka autorizovaného servisu výrobkov Bettertrading. NÁVOD NA VSTAVANIE CHLADNIČKY Táto chladnička je určená na používanie v otvorenom priestore alebo môže byť vstavaná. Ak plánujete chladničku vstavať, prosím zoznámte sa s požiadavkami, uvedenými v tabuľke nižšie na pravej strane. Rozmery otvoru na chladničku palce (min) mm (min) Šírka 24" 610 mm Hĺbka 26" 661 mm Výška 35" 889 mm Rozmery chladničky palce (min) mm (min) Šírka 23 1/2 597 mm Hĺbka (vrátane držadla) 24 ½ 623 mm Hĺbka 22 ¾ 578 mm (bez držadla) Výška mm

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

NÁVOD PRO OBSLUHU. Chladnička na víno (domácí vinotéka) 21 - lahvová MODEL: KVI-21B NO 16/08

NÁVOD PRO OBSLUHU. Chladnička na víno (domácí vinotéka) 21 - lahvová MODEL: KVI-21B NO 16/08 NÁVOD PRO OBSLUHU Chladnička na víno (domácí vinotéka) 21 - lahvová MODEL: KVI-21B NO 16/08 Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod a dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a provozní pokyny. Obsah: 1.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dvouzónová vinotéka Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína Přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej k případnému dalšímu použití. 1. POPIS SPOTŘEBIČE

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

MINI CANAL DBE. Montážní pokyny / Montážne pokyny

MINI CANAL DBE. Montážní pokyny / Montážne pokyny MINI CANAL DBE Montážní pokyny / Montážne pokyny Před instalací si prosím pečlivě prostudujte montážní návod. Pred inštaláciou si prosím dôkladne preštudujte montážne pokyny. DŮLEŽITÉ / DOLEŽITÉ Upozornění:

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA GZ-51

KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA GZ-51 KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA GZ-51 Návod k obsluze Návod na obsluhu 1 Tento návod obsahuje důležité informace včetně bezpečnostních a instalačních pokynů spotřebiče. Přečtěte si jej prosím pozorně před použitím

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Duální tepelní zóna. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL LCD DISPLAY. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod před použitím vinotéky Hoover

Duální tepelní zóna. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL LCD DISPLAY. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod před použitím vinotéky Hoover Duální tepelní zóna Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL LCD DISPLAY Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod před použitím vinotéky Hoover 1 Děkujeme za váš výběr. Začali jste putování světem plné

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

VINOTÉKA CCV 1420. Návod k použití. Přečtěte si pozorně tento návod pred použitím spotrebiča

VINOTÉKA CCV 1420. Návod k použití. Přečtěte si pozorně tento návod pred použitím spotrebiča VINOTÉKA CCV 1420 Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod pred použitím spotrebiča 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel s displejem 2. Skříňka 3. Nožička na vyvážení 4. Rošt na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME Návod k obsluze Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME CZ SK Český Vinotéka Obsah Bezpečnostní opatření Popis vinotéky Instalace vinotéky Vybalení Instalace Zajištění správné cirkulace vzduchu Požadavky

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 CZ

MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 CZ MANUÁL K ZAHRADNÍMU VENKOVNÍMU GRILU S01794 CZ Děkujeme, že jste si tento výrobek zakoupili u našeho e-shopu. Prosíme o pečlivé prostudování následujícího manuálu. Seznam dílů: UPOZORNĚNÍ: - Nepoužívejte

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL CV 23 Chateaux NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Vinotéka / Vinotéka / Wine cooler Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use 15122011 CZ EN 1. OBECNÉ INFORMACE 1. GENEraL Účelem Harvia automatického dávkovače je aplikovat vodu a směs

Více

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny FREEDOM MICRO Montážní návod / Montážne pokyny Určeno pouze pro vytápění. Pro chlazení prosíme kontaktujte firmu JAGA. Určené len pre vykurovanie. Pre chladenie prosíme kontaktujte firmu JAGA. Před instalací

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Luxusní chladničky na víno

NÁVOD K POUŽITÍ. Luxusní chladničky na víno Luxusní chladničky na víno NÁVOD K POUŽITÍ Platí pro následující modely: US 12 Dark, US 18IN, US 24 (Steel, Dark, Touch), US 28 Steel US 38 (Steel, Dark, Touch) US 43 (Steel, Dark) US 66 (Steel, Dark,

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WELL Crystal Gears byl

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Luxusní chladničky na víno

NÁVOD K POUŽITÍ. Luxusní chladničky na víno Luxusní chladničky na víno NÁVOD K POUŽITÍ Platí pro následující modely: US 12 Dark, US 18IN, US 24 (Steel, Dark, Touch), US 28 Steel US 38 (Steel, Dark, Touch) US 43 (Steel, Dark) US 66 (Steel, Dark,

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

CZ Pokyny pro instalaci a používání

CZ Pokyny pro instalaci a používání CZ Pokyny pro instalaci a používání Instalace (provedení s filtrem) Řiďte se číselným pořadím 1-2 3 Instalace (provedení s odtahem) Řiďte se číselným pořadím 1-2 3 CZ pokyny pro instalaci a používání

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

ELEKTRICKÁ KAMNA ELEKTRICKÁ PEC

ELEKTRICKÁ KAMNA ELEKTRICKÁ PEC ELEKTRICKÁ KAMNA ELEKTRICKÁ PEC GZ-352 Přečtěte si tento návod před použitím. Prečítajte si tento návod pred použitím. Návod k obsluze Návod na obsluhu 1 Začínáme Vyndejte spotřebič z krabice. Odstraňte

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu CZ 3,5 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-629TS + OUT9 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! www.global-export-import.eu Nikdy neodstraňujte zadní panel zařízení,

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

georgia Smart and stylish solution ENG

georgia Smart and stylish solution ENG georgia Smart and stylish solution CZ ENG georgia CZ ENG Ideální pro cukrárny GEORGIA je vitrína určená pro prezentaci a prodej cukrářských výrobků. Všechny police včetně spodní výstavní desky jsou chlazené

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální využití a údržbu.

Více

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..)

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) CZ-Instalační mauál DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) / VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ instalace B0-0-0- STANDESSE Comfort VCSX-. install DA control module B0-00-0- H0-00-0- STANDESSE Comfort VCSX-.

Více

Lampa stojanová dvojitá s energeticky úspornou žárovkou. Lampa stojanová dvojitá. 2x36W 52.02-012

Lampa stojanová dvojitá s energeticky úspornou žárovkou. Lampa stojanová dvojitá. 2x36W 52.02-012 Lampa stojanová dvojitá s energeticky úspornou žárovkou ENERGIESPAR-ARBEITSLEUCHTE Lampa stojanová dvojitá 2x36W 52.02-012 CZ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. A G C I B H D F

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Návod k použití. Návod na použitie 7084 731-00. Chladnička pro komerční použití. Chladnička na komerčné použitie. BCDv 4302 / BCDv 4312

Návod k použití. Návod na použitie 7084 731-00. Chladnička pro komerční použití. Chladnička na komerčné použitie. BCDv 4302 / BCDv 4312 Návod k použití Chladnička pro komerční použití Návod na použitie Chladnička na komerčné použitie 7084 731-00 BCDv 4302 / BCDv 4312 Upozornění k likvidaci Obalový materiál není hračkou pro děti nebezpečí

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 OBSAH I. Hlavní součásti obuvnického stroje. II. Konstrukce III. Schéma elektrického zapojení IV. Instalace a uvedení do provozu V. Obsluha stroje VI.

Více

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP4829/00. Příručka pro uživatele

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP4829/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4829/00 CS Příručka pro uživatele c d b e g a f Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více