VESTAVNÉ LEDNICE NÁVOD K POUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VESTAVNÉ LEDNICE NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 Luxusní chladničky na víno VESTAVNÉ LEDNICE NÁVOD K POUŽITÍ Platí pro následující modely: RU 30IN/RU 42IN/RU 44IN/RU 168IN

2 Vážení zákazníci, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Tento Návod k použití představuje univerzální verzi návodu, určeného pro různé vinotéky naší firmy. Vzhled Vámi zakoupené vinotéky se může poněkud lišit od vzhledu vinotéky, uvedené v návodu. Instrukce pro správné používání a provozování vinotéky se však neliší. Prosíme, přečtěte si pozorně veškeré informace, týkající se Vašeho modelu. Návod k použití si uschovejte pro pozdější potřebu.

3 OBSAH Důležitá bezpečnostní pravidla 4 Části vinotéky 6 Připojení k elektrické síti 7 Návod k instalaci 8 Používání chladničky 9 Péče a údržba 10 Řešení problémů 11 Servis vaší chladničky 12 Schéma zapojení 13 Vaše záruka 14 Záznam o opravě / Záruční list 15

4 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA VAROVÁNÍ Pro snížení nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem při používání chladničky dodržujte následující pravidla: Před používáním chladničky na víno si důkladně prostudujte Návod k použití. NEBEZPEČÍ A VAROVÁNÍ: Ohrožení dětí Uzavření dětí v chladničce a jejich následné udušení nejsou pouze problémem minulosti. Odstavené či opuštěné chladničky jsou nebezpečné i dnes i když budou uloženy pouze několik dní v garáži. Před likvidací Vaší staré chladničky na víno: Odmontujte dveře. Neodstraňujte vnitřní police, děti se tak nebudou moci dostat dovnitř. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály nebo se schovávaly uvnitř chladničky. Nikdy nečistěte chladničku pomocí hořlavých tekutin. Výpary mohou zvýšit nebezpečí vzniku požáru nebo způsobit výbuch. Nikdy neskladujte benzín nebo jiné hořlavé tekutiny v blízkosti chladničky nebo jakýchkoliv jiných zařízení. Výpary mohou zvýšit nebezpečí vzniku požáru nebo způsobit výbuch. BEZPEČNOST PROVOZU ZAŘÍZENÍ Vaše bezpečnost i bezpečnost ostatních jsou velmi důležité Tento Návod k použití obsahuje mnoho bezpečnostních upozornění, která jsou umístěna i na povrchu chladničky. Vždy se takovými upozorněními řiďte. Tohle je symbol výstražné značky, který Vás upozorňuje na možné riziko usmrcení nebo poranění Vás i ostatních. Veškerá bezpečnostní upozornění obsahují i tuto výstražnou značku, doprovázenou slovy DANGER (nebezpečí ), WARNING (varování) nebo CAUTION (upozornění). Danger (nebezpečí) tato značka znamená, že nedodržení tohoto upozornění může mít za následek vážné poranění osob nebo dokonce smrt. Warning (varování) - tato značka znamená, že nedodržení tohoto upozornění může mít za následek závažné poškození výrobku, vážné poraněné osob nebo dokonce smrt. Caution (upozornění) - tato značka znamená, že nedodržení tohoto upozornění může mít za následek lehčí zranění osob či poškození majetku nebo zařízení v nevelkém rozsahu. Veškerá bezpečností upozornění Vás seznámí s možnými následky. Najdete v nich informace, jak možným úrazům předejít a co se může přihodit, pokud bezpečnostní pravidla nedodržíte.

5 Před používáním chladničky je umístěte na vhodné místo a nainstalujte tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Návod si proto pozorně přečtěte. Pro snížení nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem při používání chladničky dodržujte následující pravidla: Přívodní šňůru chladničky zasuňte do třivodičové zásuvky. Neodstraňujte zemnící kolík, nepoužívejte adaptér a nepoužívejte prodlužovací kabel. Všechny panely musí být na svém místě. Doporučujeme připojit chladničku do separátního elektrického okruhu, určeného pouze pro ni. Použije zásuvku, jejíž součástí není vypínač. Nikdy nečistěte chladničku pomocí hořlavých tekutin. Výpary zvyšují nebezpečí požáru nebo mohou způsobit výbuch. Neuskladňujte či nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé tekutiny poblíž chladničky nebo jiného zařízení, v opačném případě by mohlo dojít ke zvýšení nebezpečí vzniku požáru nebo dokonce výbuchu. Před čištěním nebo prováděním údržby chladničky se ujistěte, že přívodní šňůra je vytažena z elektrické zásuvky. Pokud máte mokré ruce, nikdy nezasunujte či nevytahujte zástrčku z elektrické zásuvky. Před prováděním údržby nebo čištěním chladničky ji odpojte od zdroje elektrické energie. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo smrti. Nepokoušejte se sami opravovat nebo vyměňovat jakoukoliv součást chladničky, pokud to není specificky doporučeno v tomto manuálu. Veškeré ostatní opravy musí být provedeny pouze kvalifikovaným technikem. NÁSLEDUJÍCÍMI VAROVÁNÍMI SE ŘIĎTE POUZE TEHDY, POKUD SE TÝKAJÍ VAŠEHO MODELU Instalovat chladničku musí dva nebo více lidí. V opačném případě může dojít k poranění zad nebo jiné části těla. Pro zajištění správné ventilace chladničky je nutné, aby se před její přední částí nenacházely žádné překážky. Zvolte dobře ventilovanou část místnosti s teplotou 16 C 32 C. Chladnička musí být umístěna do prostor, chráněných před povětrnostními vlivy, např. větrem, deštěm, mlhou a podobně. Chladnička nesmí být umístěna vedle elektrických trub, grilů a jiných zdrojů tepla. Chladnička musí být připojena k elektrickým, vodním a odpadním rozvodům v souladu s lokálními normami a předpisy. Je nutné mít k dispozici standardní elektrický přívod (v USA 115V AC, 60 Hz, v Evropě 230V AC, 50 Hz) se správným uzemněním v souladu s národní elektrotechnickou normou a předpisy. Nikdy nenamotávejte nebo nezkrucujte síťovou šňůru chladničky. Doporučená hodnota pojistky (nebo jističe) je 15A. Pro správnou činnost chladničky je nutné, aby stála rovně. Někdy je nutné provést několik nastavení, než bude chladnička správně vyrovnána. Nikdy nedovolujte dětem pracovat s chladničkou, hrát si s ní nebo lézt dovnitř. Při čištění vnitřních částí chladničky nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědla, ani jakýkoliv brusný materiál. Použití takových prostředků může mít za následek poškození vnitřku chladničky nebo změnu barvy čištěného povrchu. Nepoužívejte chladničku k jiným, než určeným účelům.

6 ČÁSTI VINOTÉKY 1. Vnitřní osvětlení 2. Vnitřní ventilátor 3. Přední krycí mřížka 4. Skleněné dveře s nerezovým rámem 5. Panel nastavení teploty 6. Nerezové držadlo 7. Bezpečnostní zámek 8. Vyrovnávací patky 9. Velké police (celkem 5) 10. Police na víno (celkem 1) 11. Uhlíkový filtr

7 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI VAROVÁNÍ Nesprávné použití uzemněné zástrčky může mít za následek zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. V případě poškození přívodní šňůry je nutné nechat ji vyměnit pracovníkem autorizovaného servisního centra firmy Bettertrading. Pro Vaši bezpečnost je nezbytné, aby chladnička byla správně uzemněna. Síťová šňůra chladničky je vybavena třívodičovou zásuvku se zemnícím kolíkem a zástrčku s otvorem pro zemnící kolík. Správné uzemnění minimalizuje možnost úrazu elektrickým proudem. Za žádných okolností neodstraňujte ze zástrčky zemnící kolík. Pro Vaši bezpečnost musí být chladnička řádně uzemněna. Chladnička vyžaduje připojení do sítě (v Evropě 230V 50 Hz) prostřednictvím zásuvky se zemnícím kolíkem. Před připojením je nutná kontrola elektrického rozvodu kvalifikovaným technikem. Pokud technik zjistí, že zásuvka nemá zemnící kolík, bude Vaší povinností nechat ji vyměnit za zásuvku s funkčním zemnícím kolíkem. Přívodní síťová šňůra musí být schována za chladničkou a nesmí být ponechána volně ležet či viset v jejím okolí. V opačném případě může dojít k nepředvídavému zranění. Chladnička musí být vždy připojena do vlastní elektrické zásuvky s napětím, které je shodné se jmenovitým napětím chladničky, uvedeném na štítku chladničky. Pouze tak bude zajištěn maximální výkon chladničky a možnost přetížení elektrického rozvodu s následným zvýšením rizika nebezpeční vzniku požáru z důvodu přehřátí elektrického rozvodu bude eliminována. Nikdy nevytahujte síťovou šňůru ze zásuvky taháním za šňůru. Vždy pevně zástrčku na konci šňůry uchopte prsty a vytáhněte ji ze zásuvky. Pokud dojte k poškození či spečení přívodní šňůry, okamžitě ji nechte vyměnit či opravit. Nikdy nepoužívejte šňůru s prasklinami nebo takovou, které je kdekoliv prodřená. Při přemisťování chladničky buďte na síťovou šňůru opatrní a nepoškoďte ji. PRODLUŽOVACÍ KABEL Z důvodu možného zvýšení potenciálního bezpečnostního rizika nedoporučujeme v žádném případě používat u chladničky prodlužovací kabel. Nicméně, pokud bude použití prodlužovacího kabelu skutečně nezbytné, prodlužovací kabel musí být třivodičový, vybavený zásuvkou se zemnícím kolíkem a zástrčkou se zemnícím otvorem, a určený pro napětí 230 V a proud nejméně 5A. PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA Většina elektrických zařízení obsahuje v sobě několik elektronických desek, nezbytných pro provoz zařízení. Takové desky jsou velmi citlivé na proudové nárazy, které mohou zařízení poškodit nebo zničit. Pokud bude Vaše zařízení používáno v oblasti, městě nebo zemi, ve které často dochází v elektrických rozvodech k proudovým nárazům, doporučujeme všechna Vaše zařízení vybavit přepěťovou ochranu. Uvažovaná přepěťová ochrana musí mít vysokou úroveň zabezpečení, jenom tak dokáže dobře ochránit zařízení, k ní připojené. Pokud máte jakékoliv dotazy, týkající se typu nebo velikosti předpěťové ochrany, prosím kontaktujte licencovaného elektrikáře ve Vaší oblasti. Škody, vzniklé na základě proudového nárazu, nebudou považovány za škody kryté zárukou a záruka na Vaše zařízení tak pozbude platnosti.

8 NÁVOD K INSTALACI Před použitím chladničky na víno Odstraňte veškerý venkovní i vnitřní balící materiál. Ujistěte se, že součástí balení jsou tyto součásti: 1 Návod k použití 5 Velké police 1 Police na víno 2 Klíče Před připojením chladničky do elektrické sítě je ponechte ve vzpřímené poloze po dobu nejméně dvě hodiny. Tím eliminujete možnost špatné funkce chladícího sytému následkem manipulace při přepravě. Pomocí jemného hadříku, namočeného ve vlažné vodě, vytřete vnitřní povrch chladničky. INSTALACE CHADNIČKY NA VÍNO Tato chladnička je určena pro používání buď v otevřeném prostoru, nebo může být vestavěná (plně zapuštěná). Umístěte chladničku na povrch dostatečně pevný na to, aby ji unesl plně naloženou. Vyrovnání chladničky do roviny se provádí nastavením předních vyrovnávacích patek, připevněných ke spodní části chladničky. Umístěte chladničku na místo bez dopadu přímých slunečních paprsků a ve velké vzdálenosti od zdrojů tepla (kamna, tepelný zářič, radiátor, apod.). Sluneční paprsky mohou negativně působit na akrylový povrch, a blízké zdroje tepla mohou zvyšovat spotřebu elektrické energie. Špatnou funkčnost chladničky může způsobovat i velmi nízká okolní teplota. Neumisťujte chladničku do vlhkého prostředí. Připojte chladničku do správně uzemněné zásuvky na zdi. Za žádných okolností neodstraňujte zemnící kolík. S jakýmikoliv otázkami, týkající se připojení chladničky k elektrické síti nebo uzemnění, se prosím obraťte na certifikovaného elektrikáře nebo pracovníka autorizovaného servisu výrobků Bettertrading. NÁVOD K VESTAVĚNÍ CHLADNIČKY Tato chladnička je určena pro používání v otevřeném prostoru nebo může být vestavěná. Pokud plánujete chladničku vestavět, prosím seznamte se s požadavky, uvedenými v tabulce níže na pravé straně. Rozměry otvoru pro chladničku palce (min) mm (min) Šířka mm Hloubka mm Výška mm Rozměry chladničky palce (min) mm (min) Šířka 23 1/2 597 mm Hloubka (včetně držadla) 24 ½ 623 mm Hloubka 22 ¾ 578 mm (bez držadla) Výška mm

9 POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY Doporučujeme nainstalovat chladničku na místo s okolní teplotou v rozmezí C. V případě, že okolní teplota bude vyšší, než teplota doporučená, může to mít negativní vliv na činnost chladničky. Například, pokud umístíte chladničku do místa s velmi nízkou nebo naopak vysokou teplotou, teplota uvnitř chladničky může značně kolísat a nemusí dojít ani k dosažení vnitřní provozní teploty v rozmezí 4 20 C. Doporučené teploty pro chlazení vína: Červená vína ºF ºC Suchá/bílá vína ºF ºC Růžová vína ºF 9 11 ºC Šumová vína ºF 5 8 ºC Ovládací panel chladničky na víno Změnu stupňů z Fahrenheita na Celsia se provádí stiskem tlačítka ºF/ºC. Hodnota teploty ve F nebo C se na displeji zobrazí modrými číslicemi. Unlock = odemknout, Light = světlo, ON/OFF = VYP/ZAP Ovládací panel pro vinotéku s jednou teplotní zónou: VYP/ZAP chladničky se provádí stiskem tlačítka po dobu 3 sekund. ZAP/VYP (ON/OFF) vnitřního osvětlení LED Zvyšování teploty Snižování teploty ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU Pokud nedojte ke stisknutí žádného tlačítka po dobu delší, jak 12 sekund, ovládací panel se automaticky uzamkne a žádné z tlačítek již nebude funkční. Stiskněte a držte obě tlačítka a stisknutá zároveň po dobu 3 sekund a ovládací panel se odemkne. Poté můžete opět nastavovat teplotu nebo vypínat či zapínat vnitřní osvětlení.

10 PÉČE A ÚDRŽBA ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY Chladničku vypněte, vytáhněte šňůru ze zásuvky a odstraňte z chladničky všechny předměty včetně polic. Vnitřní povrch chladničky umyjte teplou vodou a roztokem jedlé sody. Koncentrace roztoku je přibližně 2 polévkové lžíce sody na litr vody. Umyjte police roztokem saponátu. Před čištěním plochy ovládacího panelu nebo jiných elektrických částí vyždímejte z hadříku nebo houby přebytečnou vodu. Vnější povrch chladničky umyjte teplou vodou s tekutým saponátem, dobře opláchnete a vytřete do sucha měkkým hadříkem. Při čištění prvků z nerezové oceli nepoužívejte drátěnku ani ocelový kartáč. V opačném případě může dojít ke vzniku koroze následkem kontaminace nerezových prvků železnými částicemi. VÝPADEK PROUDU U většiny výpadků proudu dojde k nápravě během několika hodin. Pokud při takovém krátkodobém výpadku proudu nebudete zbytečně otevírat dveře chladničky, teplota uvnitř chladničky nebude výpadkem nijak ovlivněna. Pokud dojde k dlouhodobému výpadku elektrického proudu, je nutné učinit odpovídající opatření s cílem ochránit obsah chladničky. PŘEMISŤOVÁNÍ CHLADNIČKY Z chladničky vyjměte všechen obsah. Pomocí lepicí pásky pečlivě upevněte všechny volné předměty (police) uvnitř chladničky. Lepicí páskou zajistěte dveře. Při přepravě musí chladnička zůstat ve vzpřímené poloze. Jako ochranu před poškozením povrchu můžete použít deku nebo jinou podobnou ochranu. TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE Chladničku na víno umístěte do nejchladnějšího místa v místnosti, co nejdále od tepelných zdrojů a bez přímého dopadu slunečního světla.

11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLEM Chladnička nepracuje Vnitřní teplota nedostatečně nízká Chladnička často vypíná a zapíná Světlo nesvítí Vibrace Zdá se, že chladnička je příliš hlučná Nelze dobře uzavřít dveře MOŽNÁ PŘÍČINA Chladnička nepřipojená k elektrické síti Chladnička vypnutá Přerušený jistič nebo vadná pojistka Zkontrolujte nastavení teploty Příliš časté otevírání dveří Dveře nejsou zcela uzavřeny Poškozené těsnění dveří Okolní teplota vyšší, než obvykle Do chladničky byl přidán velký objem obsahu Příliš časté otevírání dveří Dveře nejsou zcela uzavřeny Nesprávně nastavená teplota na ovládacím panelu Poškozené těsnění dveří Chladnička nepřipojená k elektrické síti Přerušený jistič nebo vadná pojistka Tlačítko světla není zapnuté (OFF) Zkontrolujte, zda je chladnička na podlaze vyrovnaná (stojí rovně) Rachotivý zvuk může pocházet z oběhu chladiva, což je běžné Při ukončení každého cyklu můžete slyšet bublavé zvuky, způsobené průtokem chladiva v systému chladničky. Kontrakce a expanze vnitřních stěn mohou způsobovat praskající zvuky Chladnička není správně vyrovnaná (nestojí rovně) Dveře jsou nevyrovnané Chladnička není správně vyrovnaná (nestojí rovně) Špinavé těsnění Posunuté police

12 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLEM Na displeji bliká chybová zpráva E0 Na displeji bliká chybová zpráva E1 Na displeji bliká chybová zpráva E2 Na displeji bliká chybová zpráva HH Na displeji bliká chybová zpráva LL MOŽNÁ PŘÍČINA Porucha připojení kabel nebo jiný elektrický komponent není správně připojený Kontaktujte prosím servisní oddělení firmy na telefonním čísle Závada teplotního snímače Kontaktujte prosím servisní oddělení firmy na telefonním čísle Závada snímače rozmrazování (cívkového snímače) Kontaktujte prosím servisní oddělení firmy na telefonním čísle Teplota uvnitř chladničky vyšší, než 37ºC Teplota uvnitř chladničky nižší, než / 0ºC SERVIS VAŠÍ CHLADNIČKY Jsme hrdí na kvalitu organizace našeho zákaznického servisu a síť odborných servisních techniků, kteří poskytují servis pro naše výrobk. Při zakoupení výrobku můžete mít jistotu, že v případě potřeby dalších informací nebo pomoci, tým zákaznického servisu zde bude vždy pro Vás. Můžete nás volat zdarma. ZÁKAZNICKÝ SERVIS PRO VÝROBKY Informace o produktu Objednávky náhradních dílů Opravy zařízení přímo na místě Ať už máte jakékoliv dotazy, týkající se našich produktů, pomoc je na dosah Zde si můžete objednat díly či příslušenství, které budou dodány přímo k Vám domů. Platba osobním šekem, poštovní poukázkou, kartami Master Card nebo Visa. Autorizované servisní středisko provede odbornou opravu v dobu pro Vás nejvýhodnější. Naši vyškolení technici znají Vaše zařízení dokonale.

13 SCHÉMA ZAPOJENÍ Překlad výrazů z obrázku: Micro-computer controller - Micro-computer regulátor Transformer transformátor Propeller fan vrtulový ventilátor Plug zástrčka Black černý Green/yellow - zelenožlutý White bílý Red červený Light světlo Fan ventilátor Temp. sensor teplotní snímač Defrost sensor snímač odmrazování Overload protector ochrana proti přetížení PTC starter - startér s pozitivním teplotním koeficientem Compressor kompresor

14 VAŠE ZÁRUKA Po dobu jednou roku od data nákupu původním majitelem firma Bettertrading, dle svého uvážení, vymění či opraví kteroukoliv část zařízení na základě vady materiálu nebo práce při normálním používání produktu. Během tohoto období firma Bettertrading dodá veškeré díly i práci, nezbytných k opravě zdarma za podmínky, že zařízení bylo používáno v souladu s písemnými instrukcemi, uvedenými v tomto manuálu. V případě pronájmu nebo komerčního využívání výrobku je záruční doba 90 dní. Firma Bettertrading Vám dodá přiměřeně podobný produkt, buď nový, nebo továrně renovovaný. Veškeré výrobky Bettertrading o objemu menším, než 0,01 m3 musí být na opravu zaslány nebo dopraveny do servisního střediska. Ztrátu potravin nebo jiného materiálu na základě znehodnocení Náhodné nebo následné škody Záruka se nevztahuje na následující díly a s nimi spojené náklady na práci: Pružiny dveří a/nebo jejich rámy Vnitřní výplně dveří, dveřní lišty anebo panty dveří (pokr. vpravo nahoře) Žárovky a/nebo plastová pouzdra Plastové vložky skříně Proražený výparník je důvodem k zániku záruky na celý uzavřený systém Opravy, provedené neautorizovaným technikem OMEZENÁ ZÁRUKA DRUHÝ AŽ PÁTÝ ROK V případě poruchy kompresoru v průběhu druhého až pátého roku od data originálního nákupu poskytne firma Bettertrading zdarma náhradní kompresor. Zákazník však bude hradit práci za opravu a dopravu. V případě pronájmu nebo komerčního využívání výrobku je doba omezené záruky na kompresor jeden rok a devět měsíců. Možné náklady na dopravu produktu do servisní firmy a zpět k uživateli bude hradit uživatel. CO ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ Opravy na místě, které nezahrnují vady materiálu nebo výrobní vady, např. vzdělávání zákazníka, obrácení dveří, nebo správnou instalaci Příplatky včetně, ale ne výhradně, za přesčasové hodiny, práci o víkendu nebo svátcích, mýtné, poplatky za trajekt nebo kilometrovné za cestu do odlehlých oblastí, včetně státu Aljaška. Opravy na místě, spojené s externími problémy, např. zneužíváním či nesprávným používáním produktu, nedostatečnou elektrickou energií, nehodou, požárem, záplavami, nebo vyšší mocí Výměna pojistek v budově nebo resetování jističů. Závady, ke kterým došlo na základě používání zařízení pro jiný účel, než zamýšlený Záruka se nevztahuje na oblasti mimo kontinentální USA.

15 ZÁZNAM O OPRAVĚ Datum Popis závady Lokalita servisního centra Servisní centrum Opravil Podpis ZÁRUČNÍ LIST Prosím vyplňte všechny položky formuláře. V případě zfalšování nebo změn údajů nebude poprodejní servis poskytnut. Tato strana musí být vyplněna poskytovatelem služby a z důvodu platnosti musí být vybavena schvalovacím razítkem. Model Informace o uživateli Informace o nákupu Jméno Firma Adresa Jméno dodavatele Adresa dodavatele Provozovatel Telefonní číslo Telefonní číslo Datum nákupu

16 Better Trading, spol. s.r.o. Dobrovského 29, Brno Sklad: Dornych 102, Brno Tel: Obchod: Servis:

17 Luxusní chladničky na víno VSTAVANÉ CHLADNIČKY NÁVOD NA POUŽITIE Platí pre nasledujúce modely: RU 30IN/RU 42IN/RU 44IN/RU 168IN

18 Vážení zákazníci, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Tento Návod na použitie predstavuje univerzálnu verziu návodu určeného pre rôzne vinotéky našej firmy. Vzhľad vami zakúpenej vinotéky sa môže trochu líšiť od vzhľadu vinotéky uvedenej v návode. Inštrukcie pre správne používanie a prevádzkovanie vinotéky sa však nelíšia. Prosíme, prečítajte si pozorne všetky informácie, týkajúce sa vášho modelu. Návod na použitie si uschovajte na neskoršie použitie.

19 OBSAH Dôležité bezpečnostné pravidlá 4 Časti vinotéky 6 Pripojenie k elektrickej sieti 7 Návod na inštaláciu 8 Používanie chladničky 9 Starostlivosť a údržba 10 Riešenie problémov 11 Servis vašej chladničky 12 Schéma zapojenia 13 Vaša záruka 14 Záznam o oprave / Záručný list 15

20 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ VAROVANIE Na zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom pri používaní chladničky dodržujte nasledujúce pravidlá: Pred používaním chladničky na víno si dôkladne preštudujte Návod na použitie. NEBEZPEČENSTVO A VAROVANIE: Ohrozenie detí Uzavretie detí v chladničke a ich následné udusenie nie sú len problémom minulosti. Odstavené či opustené chladničky sú nebezpečné aj dnes, aj keď budú uložené iba niekoľko dní v garáži. Pred likvidáciou vašej starej chladničky na víno: Odmontujte dvere. Neodstraňujte vnútorné police, deti sa tak nebudú môcť dostať dovnútra. Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali alebo sa schovávali vnútri chladničky. Nikdy nečistite chladničku pomocou horľavých tekutín. Výpary môžu zvýšiť nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo spôsobiť výbuch. Nikdy neskladujte benzín alebo iné horľavé tekutiny v blízkosti chladničky alebo akýchkoľvek iných zariadení. Výpary môžu zvýšiť nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo spôsobiť výbuch. BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY ZARIADENIA Vaša bezpečnosť i bezpečnosť ostatných sú veľmi dôležité Tento Návod na použitie obsahuje mnoho bezpečnostných upozornení, ktoré sú umiestnené aj na povrchu chladničky. Vždy sa takými upozorneniami riaďte. Toto je symbol výstražnej značky, ktorý vás upozorňuje na možné riziko usmrtenia alebo zranenia vás aj ostatných. Všetky bezpečnostné upozornenia obsahujú aj túto výstražnú značku, sprevádzanú slovami DANGER (nebezpečenstvo), WARNING (varovanie) alebo CAUTION (upozornenie). Danger (nebezpečenstvo) - táto značka znamená, že nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok vážne poranenia osôb alebo dokonca smrť. Warning (varovanie) - táto značka znamená, že nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok závažné poškodenie výrobku, vážne poranenie osôb alebo dokonca smrť. Caution (upozornenie) - táto značka znamená, že nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok ľahšie zranenia osôb alebo poškodenie majetku alebo zariadenia v neveľkom rozsahu. Všetky bezpečnostné upozornenia vás zoznámia s možnými následkami. Nájdete v nich informácie, ako možným úrazom predísť a čo sa môže prihodiť, ak bezpečnostné pravidlá nedodržíte.

21 Pred používaním chladničky ju umiestnite na vhodné miesto a nainštalujte tak, ako je uvedené v tomto návode. Návod si preto pozorne prečítajte. Na zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom pri používaní chladničky dodržujte nasledujúce pravidlá: Prívodnú šnúru chladničky zasuňte do trojvodičovej zásuvky. Neodstraňujte uzemňujúci kolík, nepoužívajte adaptér a nepoužívajte predlžovací kábel. Všetky panely musia byť na svojom mieste. Odporúčame pripojiť chladničku do separátneho elektrického okruhu, určeného len pre ňu. Použite zásuvku, ktorej súčasťou nie je vypínač. Nikdy nečistite chladničku pomocou horľavých tekutín. Výpary zvyšujú nebezpečenstvo požiaru alebo môžu spôsobiť výbuch. Neuskladňujte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé tekutiny v blízkosti chladničky alebo iného zariadenia, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k zvýšeniu nebezpečenstva vzniku požiaru alebo dokonca výbuchu. Pred čistením alebo vykonávaním údržby chladničky sa uistite, že prívodný kábel je vytiahnutý z elektrickej zásuvky. Ak máte mokré ruky, nikdy nezasúvajte ani nevyťahujte zástrčku z elektrickej zásuvky. Pred vykonávaním údržby alebo čistením chladničky ju odpojte od zdroja elektrickej energie. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo smrti. Nepokúšajte sa sami opravovať alebo vymieňať akúkoľvek súčasť chladničky, pokiaľ to nie je špecificky odporúčané v tomto manuáli. Všetky ostatné opravy musí vykonať iba kvalifikovaný technik. NASLEDUJÚCIMI VAROVANIAMI SA RIAĎTE LEN VTEDY, AK SA VZŤAHUJÚ NA VÁŠ MO- DEL Inštalovať chladničku musia dvaja alebo viacerí ľudia. V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu chrbtice alebo inej časti tela. Na zaistenie správnej ventilácie chladničky je nutné, aby sa pred jej prednou časťou nenachádzali žiadne prekážky. Zvoľte dobre ventilovanú časť miestnosti s teplotou 16 C - 32 C. Chladnička musí byť umiestnená do priestorov, chránených pred poveternostnými vplyvmi, napr. vetrom, dažďom, hmlou a podobne. Chladnička nesmie byť umiestnená vedľa elektrických rúr, grilov a iných zdrojov tepla. Chladnička musí byť pripojená k elektrickým, vodným a odpadovým rozvodom v súlade s lokálnymi normami a predpismi. Je potrebné mať k dispozícii štandardný elektrický prívod (v USA 115V AC, 60 Hz, v Európe 230V AC, 50 Hz) so správnym uzemnením v súlade s národnou elektrotechnickou normou a predpismi. Nikdy nenamotávajte ani neskrucujte sieťový kábel chladničky. Odporúčaná hodnota poistky (alebo ističa) je 15A. Pre správnu činnosť chladničky je nutné, aby stála rovno. Niekedy je nutné vykonať niekoľko nastavení, než bude chladnička správne vyrovnaná. Nikdy nedovoľte deťom pracovať s chladničkou, hrať sa s ňou alebo liezť dovnútra. Pri čistení vnútorných častí chladničky nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadla, ani akýkoľvek brúsny materiál. Použitie týchto prostriedkov môže mať za následok poškodenie vnútra chladničky alebo zmenu farby čisteného povrchu. Nepoužívajte chladničku na iné, než určené účely.

22 ČÁSTI VINOTÉKY 1. Vnútorné osvetlenie 2. Vnútorný ventilátor 3. Predná krycia mriežka 4. Sklenené dvere s antikorovým rámom 5. Panel nastavenia teploty 6. Antikorové držadlo 7. Bezpečnostný zámok 8. Vyrovnávacie pätky 9. Veľké police (celkom 5) 10. Polica na víno (celkom 1) 11. Uhlíkový filter

23 PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI VAROVANIE Nesprávne použitie uzemnenej zástrčky môže mať za následok zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. V prípade poškodenia prívodného kábla je nutné nechať ho vymeniť pracovníkom autorizovaného servisného centra firmy Bettertrading. Pre vašu bezpečnosť je nevyhnutné, aby bola chladnička správne uzemnená. Sieťový kábel chladničky je vybavený trojvodičovou zásuvkou s uzemňovacím kolíkom a zástrčkou s otvorom na uzemňovací kolík. Správne uzemnenie minimalizuje možnosť úrazu elektrickým prúdom. Za žiadnych okolností neodstraňujte zo zástrčky uzemňovací kolík. Pre vašu bezpečnosť musí byť chladnička riadne uzemnená. Chladnička vyžaduje pripojenie do siete (v Európe 230V 50 Hz) prostredníctvom zásuvky s uzemňovacím kolíkom. Pred pripojením je nutná kontrola elektrického rozvodu kvalifikovaným technikom. Ak technik zistí, že zásuvka nemá uzemňovací kolík, bude vašou povinnosťou nechať ju vymeniť za zásuvku s funkčným uzemňovacím kolíkom. Napájací kábel musí byť schovaný za chladničkou a nesmie byť ponechaný voľne ležiaci alebo visiaci v jej okolí. V opačnom prípade môže dôjsť k nepredvídanému zraneniu. Chladnička musí byť vždy pripojená do vlastnej elektrickej zásuvky s napätím, ktoré je zhodné s menovitým napätím chladničky, uvedeným na štítku chladničky. Iba tak bude zaistený maximálny výkon chladničky a možnosť preťaženia elektrického rozvodu s následným zvýšením rizika nebezpečenstva vzniku požiaru z dôvodu prehriatia elektrického rozvodu bude eliminovaná. Nikdy nevyťahujte sieťovú šnúru zo zásuvky ťahaním za šnúru. Vždy pevne zástrčku na konci šnúry uchopte prstami a vytiahnite ju zo zásuvky. Ak dôjde k poškodeniu alebo spečeniu prívodného kábla, okamžite ho nechajte vymeniť či opraviť. Nikdy nepoužívajte kábel s prasklinami alebo taký, ktorý je kdekoľvek poškodený. Pri premiestňovaní chladničky buďte na sieťový kábel opatrní a nepoškoďte ho. PREDLŽOVACÍ KÁBEL Z dôvodu možného zvýšenia potenciálneho bezpečnostného rizika neodporúčame v žiadnom prípade používať pri chladničke predlžovací kábel. Avšak, ak bude použitie predlžovacieho kábla skutočne nevyhnutné, predlžovací kábel musí byť trojvodičový, vybavený zásuvkou s uzemňovacím kolíkom a zástrčkou s uzemňovacím otvorom, a určený na napätie 230 V a prúd najmenej 5A PREPAŤOVÁ OCHRANA Väčšina elektrických zariadení obsahuje v sebe niekoľko elektronických dosiek, potrebných na prevádzku zariadenia. Takéto dosky sú veľmi citlivé na prúdové nárazy, ktoré môžu zariadenie poškodiť alebo zničiť. Pokiaľ bude vaše zariadenie používané v oblasti, meste alebo krajine, v ktorej často dochádza v elektrických rozvodoch k prúdovým nárazom, odporúčame všetky vaše zariadenia vybaviť prepäťovou ochranu. Určená prepäťová ochrana musí mať vysokú úroveň zabezpečenia, len tak dokáže dobre ochrániť zariadenie, k nej pripojené. Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa typu alebo veľkosti prepäťovej ochrany, prosím kontaktujte licencovaného elektrikára vo vašej oblasti. Škody, ktoré vznikli na základe prúdového nárazu, nebudú považované za škody kryté zárukou a záruka na vaše zariadenie tak stratí platnosť.

24 NÁVOD NA INŠTALÁCIU Pred použitím chladničky na víno Odstráňte všetok vonkajší i vnútorný baliaci materiál. Uistite sa, že súčasťou balenia sú tieto súčasti: 1 Návod na použitie 5 Veľké police 1 Polica na víno 2 Kľúče Pred pripojením chladničky do elektrickej siete ju ponechajte vo vzpriamenej polohe počas najmenej dvoch hodín. Tým eliminujete možnosť nesprávnej funkcie chladiaceho systému následkom manipulácie pri preprave. Pomocou jemnej handričky, namočenej vo vlažnej vode, vytrite vnútorný povrch chladničky. INŠTALÁCIA CHLADNIČKY NA VÍNO Táto chladnička je určená na používanie buď v otvorenom priestore, alebo môže byť vstavaná (plne zapustená). Umiestnite chladničku na povrch dostatočne pevný na to, aby ju uniesol plne naloženú. Vyrovnanie chladničky do roviny sa vykonáva nastavením predných vyrovnávacích pätiek, pripevnených k spodnej časti chladničky. Umiestnite chladničku na miesto bez dopadu priamych slnečných lúčov a vo veľkej vzdialenosti od zdrojov tepla (kachle, tepelný žiarič, radiátor, a pod). Slnečné lúče môžu negatívne pôsobiť na akrilový povrch, a blízke zdroje tepla môžu zvyšovať spotrebu elektrickej energie. Nesprávnu funkčnosť chladničky môže spôsobovať aj veľmi nízka okolitá teplota. Neumiestňujte chladničku do vlhkého prostredia. Pripojte chladničku do správne uzemnenej zásuvky na stene. Za žiadnych okolností neodstraňujte uzemňovací kolík. S akýmikoľvek otázkami, ktoré sa týkajú pripojenia chladničky k elektrickej sieti alebo uzemnenia, sa prosím obráťte na certifikovaného elektrikára alebo pracovníka autorizovaného servisu výrobkov Bettertrading. NÁVOD NA VSTAVANIE CHLADNIČKY Táto chladnička je určená na používanie v otvorenom priestore alebo môže byť vstavaná. Ak plánujete chladničku vstavať, prosím zoznámte sa s požiadavkami, uvedenými v tabuľke nižšie na pravej strane. Rozmery otvoru na chladničku palce (min) mm (min) Šírka 24" 610 mm Hĺbka 26" 661 mm Výška 35" 889 mm Rozmery chladničky palce (min) mm (min) Šírka 23 1/2 597 mm Hĺbka (vrátane držadla) 24 ½ 623 mm Hĺbka 22 ¾ 578 mm (bez držadla) Výška mm

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

GORE-TEX PRODUCTS. Protection and Comfort. Moisture (rain, snow, etc.) Vlhkost (déšť, sníh, atd.) Vlhkosť (dážď, sneh, atď.)

GORE-TEX PRODUCTS. Protection and Comfort. Moisture (rain, snow, etc.) Vlhkost (déšť, sníh, atd.) Vlhkosť (dážď, sneh, atď.) GORE-TEX PRODUCTS Protection and Comfort Moisture (rain, snow, etc.) Vlhkost (déšť, sníh, atd.) Vlhkosť (dážď, sneh, atď.) Water vapour (sweat) Vodní pára (pot) Vodná para (pot) Outer fabric Vnější tkanina

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem NÁVOD K OBSLUZE Elektrické topidlo s ventilátorem Professor DL-04T Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby. strana 1 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrasonic Humidifier

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrasonic Humidifier Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrasonic Humidifier GZ-986 Návod k obsluze Návod na obsluhu User manual 1 CZ Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Přečtěte

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

118/1 Návod k obsluze

118/1 Návod k obsluze 118/1 Návod k obsluze Obr. 1 Obr. 2 Vysoké napětí Nesundávejte kryt! Uvnitř je vysoké napětí! DŮLEŽITÉ POKYNY Přečtěte si tyto pokyny před použitím. Pokud používáte elektrické spotřebiče, dodržujte následujících

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet Instalace a obsluha IP telefonu Well 8820 IP Upozornění: Než zařízení IP telefon WELL 8820IP připojíte

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo 2 Integrovaný systém reverzibilního tepelného

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica _T35_W35.book Seite Dienstag, 7. Oktober 2006 2:0 4 T35 W35 GB Thermoelectric cooler Instruction Manual 6 D Thermoelektrische Kühlbox F Glacière thermoélectrique E Nevera termoeléctrica I Frigorifero termoelettrico

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Příručka User Manual pro uživatele

Příručka User Manual pro uživatele Treasuring Važte si své your svobody. freedom. English Česky Trezor Yale Safe Yale Příručka User Manual pro uživatele For Pro modely: models: YSB/00/EB STANDARD YSB/00/EB YSB/50/EB STANDARD YSB/50/EB YSB/400/EB

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

N119/R06 (22.01.15) CH 2000 B TURBO ELEKTRICKÝ KONVEKTOR ELECTRIC CONVECTOR. Pokyny pro uživatele User instructions

N119/R06 (22.01.15) CH 2000 B TURBO ELEKTRICKÝ KONVEKTOR ELECTRIC CONVECTOR. Pokyny pro uživatele User instructions N119/R06 (22.01.15) CH 2000 B TURBO ELEKTRICKÝ KONVEKTOR ELECTRIC CONVECTOR CZ GB Pokyny pro uživatele User instructions ELEKTRICKÝ KONVEKTOR CH2000B-TURBO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (čtěte před uvedením topného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO PALERMO Dveřní rám ke skleněným dveřím, používaný u skleněných dělících příček Door frame, installed on glass partition walls Detail 1 / Detail 1 FCM nebo DRM

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL Dear customer, Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. CONTENTS

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více