Pavel Dobe : krtání financí v dopravû je nepfiijatelné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pavel Dobe : krtání financí v dopravû je nepfiijatelné"

Transkript

1 PM 9/2011 politika ekonomika byznys Pavel Dobe : krtání financí v dopravû je nepfiijatelné Speciální pfiíloha zamûfiená na stavebnictví Smart grids jsou velkou v zvou

2

3 OBSAH Ach ty ãeské dálnice... Během letních měsíců jsem autem procestovala stovky kilometrů po evropských dálnicích. Jejich úseky se v jednotlivých zemích lišily výší poplatků, které se za jejich průjezd platí, ale především kvalitou povrchu. Ať už šlo o dálnice německé, rakouské, italské, slovinské nebo chorvatské, všude se jezdilo lépe než u nás v Čechách. Rozhodně přitom neplatí, že by se všude jednalo o úseky nové. Německo, které se pyšní snad nejhustší sítí dálnic a zcela bez poplatků, své cesty opravuje a udržuje tak, že si může na většině dálnic dovolit ponechat neomezenou nejvyšší povolenou rychlost. To by na naší D1 opravdu nešlo. U nás máme jedny z nejdražších cen pohonných hmot v Evropě a od příštího roku se opět zvedne suma za dálniční známku. Naše dálnice stojí hodně peněz, ale kvalitní zkrátka nejsou. Proč tomu tak je a jak se to má změnit, vysvětluje ministr dopravy Pavel Dobeš. Stavby, nejen ty dopravní, jsou předmětem naší speciální přílohy. Najdete v ní nejen prognózy dalšího vývoje tohoto dnes stagnujícího odvětví, ale i čerstvé nominace na Stavbu roku Pozornost zaslouží i téma energetické, ve kterém se zaměřujeme na smart grids. Implementace tzv. inteligentních sítí, která nás v budoucnu čeká, podstatně změní celou koncepci naší energetiky. Doufejme, že k lepšímu. Marcela Staňková Vaše náměty a komentáře uvítám na: OBSAH 5 POLITICK KOMENTÁ Jifií Pehe: âeské politické vûjiãky 16 VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNA Investice do smart grids budou probíhat postupnû 25 Pfiíloha Stavebnictví 49 SAMOSPRÁVA Tisícovka starostû pochodovala Prahou 6 ROZHOVOR Pavel Dobe : Musíme napravit chyby z minulosti 50 VùDA A V ZKUM Alena Krejãí: Vûda je nekoneãná detektivka 10 FINANCE Pavel Kysilka: Sázíme na jednoduchost sluïeb a perfektní poradenství 12 KORUPCE Zastavme korupci 14 E-AUKCE V hody elektronick ch nákupû 18 ÚOHS Pfiedseda ÚOHS Petr Rafaj vsadil na zku enost 20 MONITORING Informace z vlády a ministerstev 22 ROZHOVOR Luká Abazid: Víc neï jen kabel s internetem 24 INFORMACE Z PARLAMENTU âr 36 SMART GRIDS Jifií Borkovec: Smart grids jsou velkou v zvou 40 PRÁVO A LEGISLATIVA Tomá Sokol: Sázet na ãísla je nemrav nemravná 43 TRHY A KOMODITY Petr Dufek: Jestfiábi v ânb stáhli kfiídla, do hry o sazby vstupuje opût kurz koruny 46 ICT Ztracen notebook pro firmu znamená statisícové ztráty 60 KULTURA 62 KNIÎNÍ KLUB Novinky na ich nakladatelství Parlamentní magazín 3

4 politika ekonomika byznys Máme vliv Parlamentní magazín je seriózní politicko-ekonomick mûsíãník s aktuálním a ucelen m zpravodajstvím z oblasti celé státní správy a podnikatelského sektoru. Elektronickou podobu ãasopisu najdete na

5 POLITICK KOMENTÁ âeské politické vûjiãky V ãeské politice existuje nûkolik témat, která hrají roli jak chsi politick ch atrap. V podstatû to nejsou témata skuteãná, ale jen umûle implantovaná do vefiejného prostoru jako pokus té které strany získat pár bodû v Ïebfiíãcích popularity. Jde obvykle o témata, která dobře rezonují ve veřejnosti, protože mají většinovou podporu. Jedním z nich je například už dlouhá léta přímá volba prezidenta. Politici z různých stran přímou volbu slibují, dokonce se jistým způsobem předhánějí v tom, kdo chce přímou volbu více. Zároveň ale veřejnosti přímo, nebo raději mezi řádky, sdělují, že prosadit přímou volbu bude navzdory jejich úsilí velmi těžké. Politické strany se totiž nejspíš neshodnou na detailech, které jsou pro tu kterou stranu údajně velmi důležité. Z takového jednání se v podstatě dá usoudit, že politické strany ve skutečnosti přímou volbu nechtějí. Je to svým způsobem logické, protože by se v podobě přímé volby zbavily možností prosadit s pomocí různých zákulisních obchodů svého kandidáta nebo alespoň něco z nepřímé volby získat od ostatních stran. Zároveň ale dobře znají, co si o celé věci myslí veřejnost, takže pravidelně rozehrávají hru na to, kdo chce přímou volbu prezidenta nejvíce, popřípadě, která strana je největším kazisvětem. Podobným tématem je omezení poslanecké imunity nebo zmrazování poslaneckých a senátorských platů. I v těchto případech se rozehrávají pravidelné politické hry a staví se pro veřejnost celé Potěmkinovy vesnice, po jejichž shlédnutí má občan usoudit, že politici a politické strany si nepřejí nic více, než konečně stav věcí změnit. Jenže nakonec se to pokaždé tak nějak zadrhne. Do tohoto okruhu českých politických evergreenů se pomalu začíná řadit i boj s korupcí. Všechny politické strany s ní chtějí všemožně bojovat, ale navzdory tomu, že základní opatření, která by k tomu vedla, jsou v podstatě známá a ve světě vyzkoušená, se nakonec vždy ukáže, že je to úkol nad lidské síly. Nebo, lépe řečeno, politické strany se snaží veřejnost přesvědčit, že je to úkol nad lidské síly. Rády by prý systém protikorupčních opatření přijaly, ale tu, jako v případě protikorupčních agentů nebo centrálního registru kont, jim v tom prý brání strach o nějakou základní svobodu, tu zase nesystémovost toho či onoho opatření. Mohli bychom dnes už dokonce sestavit určitý slovníček pojmů, které politici používají, aby na jedné straně ukázali, že cosi velmi chtějí prosadit, ale na straně druhé se snaží všemi silami tomu zabránit. Výše zmíněná nesystémovost je takovým klíčovým slovem. Další oblíbenou výmluvou je časová tíseň nebo nekonstruktivnost ostatních stran. V poslední době se také stala populární výmluva na Evropskou unii. Ta nám buď v něčem brání, nebo po nás něco nesmyslného chce, takže čeští politici vlastně nemohou udělat to, co by podle veřejnosti smysl mělo. Dobrým výstražným signálem pro veřejnost je, když nějaký politik nebo strana navrhnou opatření, které už dopředu má jen mizivou šanci být schváleno bez nějaké předběžné dohody vládní koalice s opozicí, zejména v případech, kdy se vyžaduje souhlas obou komor. Ten je zapotřebí v případech změn ústavy (k jejichž přijetí je navíc zapotřebí ústavních většin), některých mezinárodních smluv a změn volebního zákona. Když tedy například skupinka senátorů za ODS oznámí, že navrhne zmenšení Senátu a s ním související změnu senátorské funkce na bezplatnou či čestnou, veřejnost by se měla cítit kvůli takové manipulaci téměř uražená. Ne proto, že by návrh nedával smysl, ale proto, že je naprosto neprůchodný, a všichni politici to vědí. Návrhem spadajícím do oblasti politické utopie je i s nikým neprojednaný návrh z dílny místopředsedkyně vlády pro legislativní záležitosti Karoliny Peake zavést do ústavy institut konstruktivní nedůvěry. Což o to, české politice by jistě prospělo, kdyby opozice mohla vyslovit vládě nedůvěru pouze v případě, že už má připravené náhradní řešení, jenže způsob, jakým byl návrh prezentován, ukazuje, že jde zase jen o další politickou atrapu. Tedy o snahu navrhnout něco, co by mohlo být populární u veřejnosti, která je ale, pokud jde o reálné možnosti dopředu diskvalifikována už tím, že návrh není dopředu konzultován s opozicí, bez které podobná ústavní změna neprojde. Cílem je ukázat, že vláda myslí konstruktivně, zatímco opozice maří její úsilí. Ve skutečnosti se tak především maří důvěra veřejnosti v demokratickou politiku. Jifií Pehe politolog V echny politické strany chtûjí s korupcí v emoïnû bojovat, ale navzdory tomu, Ïe základní opatfiení, která by k tomu vedla, jsou v podstatû známá a ve svûtû vyzkou ená, se nakonec vïdy ukáïe, Ïe je to úkol nad lidské síly. Parlamentní magazín 5

6 ROZHOVOR Musíme napravit chyby z minulosti Je nejmlad í z na ich ministrû. V posledních dnech na sebe upoutal pozornost razantním poïadavkem na nav ení rozpoãtu svého rezortu, kterého nakonec docílil. I tak ministra dopravy Pavla Dobe e ãekají nelehké úkoly, tfieba ten, jak se vypofiádat se stavbami za 29 miliard korun, které byly nasmlouvány v minul ch letech a dnes leïí v uplíku a nebezpeãnû se prodraïují.

7 ROZHOVOR Pane ministře, nakonec se Vám podařilo získat na financování dopravních staveb další 4 miliardy korun. Proč jsou podle Vás další prostředky pro Váš rezort tak důležité? Průřezem tripartity, odkud jsem se právě vrátil, zaznělo unisono, že škrtání finančních prostředků v segmentu dopravy by byl naprosto krizový a nepřijatelný scénář. Jedná se o prorůstový sektor, kde se jakékoliv prostředky financované státem z velké míry odrážejí na příjmové stránce rozpočtu. Ze stokoruny jde 55 korun přímo do příjmové stránky formou korporátní daně, DPH, zaměstnání lidí apod. místo toho, abychom šli cestou zlepšování výběru daní, který klesá právě proto, že nepodporujme tyto prorůstové segmenty. Naši snahu o navýšení finančních prostředků do dopravní infrastruktury podpořila Asociace krajů ČR, členové NERV, ekonomičtí experti, odbory i zaměstnavatelé. Žádali jste další finance, ale i ostatní rezorty si musely utáhnout opasky. Jak je to s úsporami uvnitř Vaší organizace? Samozřejmě jsme hledali úspory i na své straně. Jen namátkou, za právní služby jsme vloni platili 450 mil. Kč, dnes je to téměř desetkrát méně (47 mil. Kč). Škrtáme na dopravních agendách, v BESIPu, na běžných neinvestičních nákladech. Nedáváme žádné milionové odměny. Kde je podle Vás možné při výstavbě dopravní infrastruktury do budoucna ušetřit? Je třeba hledat chytré investice. A samozřejmě motivovat. Ušetří-li stavební společnost, projektant nebo pomůže-li kraj, musí z toho vidět nějaký benefit. Ten bude spočívat v tom, že ušetřené prostředky se vrátí v daném regionu do jiné potřebné stavby. To znamená, že ušetříme a vystavíme tam toho víc. Jak se díváte na zavedení tzv. expertních posudků? V tomto ohledu jsme se shodli s akademiky z vysokých škol z Prahy, Brna i Pardubic, z odborníky z Centra dopravního výzkumu nebo TAZUSu. Expertní posudky, tedy oponentní posudky na úrovni projektanta, jsou potřeba. Není možné, aby jediný, kdo určuje velikost projektu, byla projektová kancelář, tedy někdo, kdo má percentuální výnos z výše zakázky. Nikdo přece nebude dělat menší projekt, dostane-li z něj méně peněz. A to se bohužel v minulosti stávalo. Také se stavěly stavby, které počítaly s intenzitou dopravy ve výhledu let, přitom jejich životnost byla mnohem nižší. Stavělo se dráž a než intenzita dopravy dosáhla předpokládaného stupně, komunikace už potřebovala opravit. To je samozřejmě chyba. Mnohé dopravní stavby zbytečně komplikuje a prodražuje i zdlouhavý proces územní a stavební přípravy... Současná praxe je taková, že se do zásad územního rozvoje (ZÚR) zanese liniová stavba, potom probíhá velmi dlouhé územní a stavební řízení, EIA a v celém tomto období je možné řešit různé směny a prodeje pozemků. Často se nám pak zemědělská půda, která tu byla v době zanesení liniové stavby do ZÚR, změní na stavební pozemek, tudíž její cena mnohonásobně vzroste. To je samozřejmě naprosto nehorázné. Například samotná stavba 511 D1 Běchovice stojí 4 mld. Kč, výkupy pozemků 6,5 mld. Kč. To je podle mého názoru spekulace. Proto podporujeme zákon o změně zákona o vyvlastnění, to znamená výkupu pozemků. Pevně doufám, že návrh ze strany MMR, se kterým na této věci spolupracujeme, půjde už na podzim do parlamentu. Jak bude nový model vypadat? Chceme jít německým modelem, který tam léta dobře funguje. Půjde o dvě oddělená řízení. Jedno o samotném vyvlastnění. Dojde-li ze strany soudu k rozhodnutí o vyvlastnění pozemků pro liniové stavby, ať už železniční nebo silniční, budeme v tuto chvíli moci začít stavět. Pak může běžet i několik let řízení o výši samotné ceny, ale stavba se již bude realizovat. Dále Kontrola kvality staveb by mûla b t vícenásobná, protoïe následné náklady jsou enormní a daleko vy í, neï kdybychom udûlali dva nebo tfii testy navíc. je důležité, aby cena vycházela z data, kdy bylo poprvé rozhodnuto o tom, že stavba do ZÚR patří. Samozřejmě tím nechci omezovat vlastnická práva, třeba pokud si někdo koupil pozemek v roce 1940, tak na ceny v této době to není možné. Chci jen omezit období, odkdy vím, že po daném pozemku povede liniová stavba a dávat cenu obvyklou v době toho rozhodnutí, aby nedocházelo ke zbytečným spekulacím. Jak je možné, že i nové úseky silnic a dálnic vykazují záhy po svém otevření řadu nedostatků a závad a potřebují opravy? Buďme trochu objektivní, kilometrů, které se otevírají, je celá řada a chyb není zase tolik, jen jsou daleko viditelnější. Ale to v žádném případě neznamená, že to není INZERCE Autobusy s levnějším mýtem již od září za mýtné se staví dálnice Česko vybralo už 30 miliard Kč stát podporuje hromadnou dopravu občanů autobusy po dálnicích s nejnižšími tarify přeregistrace nutná na kontaktních či distribučních místech podrobnosti na nebo callcentru

8 ROZHOVOR problém, který je třeba řešit. Za prvé je třeba vynaložit dostatek finančních prostředků na samotnou přípravu dokumentace, neodbýt geologické posudky. Oponentní posudek by pak měl sledovat kvalitu technologického řešení dané stavby. Druhá věc je oddělování výběrových řízení. Pokud je ve stavbě např. mostová konstrukce, měly by se mosty soutěžit samostatně. S tím souvisí také to, že bychom měli jít trochu formou tzv. principu design & bild, to znamená soutěžit funkční mosty, které nemusí být překrásné, ale musí být levnější. Projektantovi by měl být dán prostor pro alternativní řešení. A další podstatná věc je kontrola kvality. Tady musíme opravdu využít státní instituce, jako je Centrum dopravního výzkumu, vlastní laboratoře ŘSD, případně kontrolní mechanizmus i SFDI. Kontrola by měla být vícenásobná, protože následné náklady jsou enormní a daleko vyšší, než kdybychom udělali dva nebo tři testy navíc. Už jsem mluvil o významu expertních posudků. I tady chceme prosadit motivační faktor, najde-li někdo finančně méně náročné řešení, bude to zohledněno v odměně. Nakonec je potřeba klást důraz na garance, tak aby byly i fiskálně výhodné. Tady jednoznačně tlačíme na developery, protože oni ponesou břemeno finanční náročnosti, a tak budou velmi dbát na to, aby měli stavbu řádně připravenou. Řadu let se jako o jednom z možných způsobů financování dopravních staveb hovoří o projektech veřejného a soukromého sektoru, tzv. PPP projektech. V čem spatřujete hlavní důvod dosavadních neúspěchů při uplatňování těchto projektů u nás a jak vidíte jejich budoucnost? To je složitá otázka, na kterou je třeba se podívat z více úhlů pohledu. Nyní jsem byl v Sopotech na neformální radě ministrů, kde jedno významné téma bylo právě financování PPP projektů. Jednoznačně tam zaznělo, že tam, kde je dostatečná dopravní intenzita, je jako doplňkový segment pro investování možné. O PPP projektech jsem nedávno mluvil i s ministrem dopravy Figeľem na Slovensku, kde mají zkušenosti pozitivní, ale i negativní. PPP projekty jsou rozhodně cestou, kterou můžeme nastoupit, ale musí splňovat několik zásadních parametrů. Je třeba nastavit legislativu tak, aby riziko bylo vyvážené pro soukromý subjekt i pro stát. Míra rizika se vypočítává od míry zisku a to je věc, která se v ostatních státech ne vždy historicky povedla. Za jakých podmínek by u nás bylo možné PPP projekty realizovat? V podstatě tu jsou tři možnosti financování dopravních projektů buď výhradně soukromými subjekty, nebo ve spolupráci s kraji, nebo developery. Jedná se o finančně velmi náročné projekty, a proto je třeba dobře zvážit, na jakých komunikacích tento způsob financování použít. V prvním případě by si poskytovatel musel sám vzít úvěr, ale někdo by mu musel garantovat, že vynaložené finanční prostředky v budoucnu získá. Takovou garanci může poskytnout buď stát za spolupráce MF, které má ale v tuto chvíli k PPP projektům poněkud zdrženlivé stanovisko, nebo ŘSD garancí na základě majetku. K tomu ale musíme ŘSD nejprve transformovat do akciové společnosti. Druhý způsob je financování za pomoci krajů, o kterém nyní uvažujeme. Tuto variantu jsme chtěli řešit na úrovni hl. m. Prahy právě u zmíněné stavby 511, kde by si Praha mohla vzít úvěr na své vlastní majetky na základě smluvního vztahu s MD, které by jednou majetky vykoupilo a výši závazku na sebe převzalo. Odbor městského investora by měl jako investor možnost mluvit do vlastní stavby, ŘSD by vypomáhalo s výstavbou a TSK by byla v průběhu let správcem komunikace a z výnosů by ji udržovala. Tady je důležité nastavit výkonové zpoplatnění, které přesně ukazuje intenzitu dopravy a je znám přesný výnos, na rozdíl od dnešního časového zpoplatnění, které je velmi vágní. Ministerstvo dopravy má ale z minulých let nasmlouvánu řadu staveb, na které dnes chybí finance. Jak budete postupovat v těchto případech? Jednou z nejvût ích bolestí dopravy je dlouhodobost pfii pfiípravû staveb, ale krátkodobost ve finanãním v hledu. Opravdu, v tuto chvíli čelíme velkému problému. Z let máme smlouvy na stavby ve výši 29 mld. Kč, které jsou plně financované z národních zdrojů. Přitom cena stavebních prací byla v té době na jedné z nejvyšších úrovní, takže kdybychom ty stavby soutěžili dnes, mohla by být cena až o 10 % nižší. Kromě toho, že tyto projekty leží někde v šuplíku a my čekáme až na ně budou peníze, se každoročně o 2 3 % prodražují díky indexu stavebních prací. A tady je možné hledat další princip financování, tj. že si prostředky půjčí u komerčních bank nebo jiných subjektů samotný developer. Tím by ministerstvo dopravy bylo schopné stavby postavit, dlouhodobě by se podle indexu stavebních prací nezvyšovaly jejich ceny a přitom bychom ještě vytvořili pracovní příležitosti. Tyto závazky ale jednou bude ŘSD muset převzít a zaplatit. Důležité je proto připravit a jednoznačně legislativně ošetřit odloženou splatnost a najít garanci. Při plánování je důležité uvažovat tak, aby po nás našim následovníkům nezůstal dáreček ve výši mnoha miliard nových závazků do budoucích let, ale aby to korespondovalo s očekávanými výhledy. Jednou z největších bolestí dopravy je totiž dlouhodobost při přípravě staveb, ale krátkodobost ve finančním výhledu. Každopádně ze strany developerů takový návrh je a já pevně doufám, že v průběhu následujících měsíců najdeme variantní řešení jak doby, tak legislativní úpravy i výběru staveb, které mají prioritu. Marcela Staňková Mgr. Pavel Dobe Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze, FSV obor Evropská studia. Na střední škole v ČR studoval jeden rok, zbývající část studia absolvoval a maturitní zkoušku složil na střední škole v USA. V minulosti pracoval ve společnosti Deloitte. Později byl projektovým manažerem při zpracování žádostí o granty ze strukturálních fondů EU a státních fondů. V letech pracoval pro diplomatické zastoupení hlavního města Prahy v Bruselu (tzv. Pražský dům) v pozici zástupce ředitele. Mimo jiné z této pozice vyjednával získání zastoupení agentury Galileo (GNSS) do Prahy, účastnil se propagace Prahy v průběhu českého předsednictví v EU v první polovině roku

9 INZERCE Nav ení rozpoãtu SFDI o 4 miliardy nestaãí Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR je zklamaný z jednání, která předcházela schvalování státního rozpočtu pro rok 2012 i z jejich výsledku, který přinesl navýšení nákladů pro Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) pouze o 4 mld. Kč, tedy na celkových 41 mld. Kč. Uvedená částka neřeší tristní situaci, ve které se v současné době stavebnictví, zejména dopravní infrastruktura, nachází. Vzhledem k tomu, že se již delší dobu nepřipravují nové stavební projekty a není zahajována příprava staveb, svaz navrhuje směrovat podstatnou část z dodatečně přidělených finančních prostředků do projektové a inženýrské přípravy staveb pozemních komunikací s cílem: akcelerovat a finančně posílit projektovou přípravu staveb uvedených v přílohách č. 6 (projektová příprava dálnic a rychlostních silnic) a č. 7 (projektová příprava silnic I. tříd) rozpočtu SFDI tak, aby tyto stavby byly projekčně připraveny k zahájení výkupu pozemků již v roce 2013, a mohly tak získat stavební povolení v průběhu roku 2014; tím bude zajištěn plynulý přechod investora od náhradních projektů OPD I k přípravě nových projektů k OPD II, znovu nastartovat projektovou přípravu těch staveb, které byly zastaveny koncem roku 2009 nebo v průběhu let 2010 a 2011 a které se musí stát nosným programem druhé poloviny plánovacího období OPD II, výkupy pozemků nefinancovat z těchto prostředků a zahajovat pouze ty, u nichž inženýrská činnost před zahájením výkupů prokáže reálnou možnost jejich získání. K zajištění finančního posílení rozpočtu SFDI je třeba navýšit finanční limity přípravy staveb pozemních komunikací minimálně pětkrát ze stávajících 431 mil. Kč na 2,155 mld. Kč s tím, že projektová příprava staveb dálnic a rychlostních silnic bude navýšena šestkrát (ze stávajících 235 mil. na 1,410 mld. Kč) a projektová příprava staveb I. tříd bude navýšena 3,8krát (ze stávajících 196 mil. Kč na 745 mil. Kč). SPS ČR Elektřina přímo ze zdroje...

10 FINANCE Jak byste charakterizoval nejbližší firemní strategii? Strategie, kterou jsme v tomto týdnu představili svým manažerům, reaguje na změněnou situaci po krizi. Ukázalo se, že krize ovlivnila nejen celou ekonomiku jako takovou, ale přelila se i do hlav lidí. A zejména tady v Česku se mentalita od vypuknutí krize velmi změnila. Češi bývali vždycky spíš lidé se sklonem k šetrnosti, což se ale dramaticky začalo měnit někdy v roce 2003 a 2004, kdy došlo ke spotřební a investiční euforii. Ta trvala u firem až do vzniku krize, ale pak přišel obrovský šok. A ten dosud přežívá. Mluvíme o tzv. poúrazovém šoku nebo pokrizovém traumatu. Na tuto situaci naše strategie přesně reaguje. Co je jejím základem? Základ strategie tvoří tři pilíře, které podrobně rozvíjíme pro všechny klíčové segmenty. První z nich je perfektní poradenství, založené na důkladném poznání potřeb klienta, ať již jde o firemní sektor nebo domácnosti. Druhý pilíř strategie je založen na tom, aby naše bankovnictví bylo pro každého klienta srozumitelné a snadné. Naším cílem je, aby návštěva banky byla příjemným zážitkem a zároveň perfektní službou. Třetí pilíř strategie je založený na velmi cílevědomém budování důvěry klientů a celé veřejnosti k nám. Tyto tři pilíře by nás v nejbližších letech měly dovést k naší ambici být vnímáni jako banka číslo jedna v České republice. Doménou České spořitelny bylo dlouho retailové bankovnictví. Jak se Vám daří více pronikat do segmentu firemního bankovnictví? Připravujete nějaké novinky v tomto odvětví? Spořitelna byla opravdu tradičně vnímána jako retailová banka, ale v mezidobí se situace podstatně změnila. Dnes máme i dominantní pozici v oblasti veřejného sektoru a municipalit, kde v některých oblastech zaujímáme až 50% podíl na trhu. Velmi silní jsme v oblasti malých středních firem a velkých českých firem a to je dobrý základ, na kterém nyní můžeme stavět náš další růst. V rámci strategického horizontu se i v tomto segmentu chceme posunout z druhého místa a stát se bankou číslo jedna. Sázíme na jednoduchost sluïeb a perfektní poradenství Ing. Pavel Kysilka, CSc., generální fieditel âeské spofiitelny, NejdÛvûryhodnûj í banky roku 2010 v soutûïi Fincentra, popisuje souãasn bankovní trh i jeho dal í smûfiování. Silnou stránku České spořitelny je bezpochyby nabídka pro obce a města. O jaké produkty je zde největší zájem? Čím jsou požadavky těchto klientů specifické? Veřejný sektor je tradiční doménou České spořitelny. Celý vztah k veřejnému sektoru a municipalitám je budován na perfektním poradenství. Kromě toho spravujeme aktiva měst a obcí. Pro ilustraci pár čísel: V tuto chvíli obhospodařujeme městům a obcím 90 mld. Kč na depozitech, úvěry činí téměř 30 mld. Kč. Vedeme účty 3400 obcím, což je více než polovina z celkového počtu. Spořitelna je velmi silná i v oblasti emise dluhopisů, nabízíme ale další doplňkové služby, jako odkupy pohledávek, zajišťování různých rizik, poskytujeme komplex služeb spojených s platebním stykem apod. Kromě toho nabízíme dotační poradenství, které je díky EU fondům pro města velmi důležitou sou- 10 Parlamentní magazín

11 FINANCE částí jejich rozvoje. Zde máme silnou dceřinou společnost GRANTIKA, která městům pomáhá při zpracování a řízení těchto projektů. Zajišťujeme tedy komplexní obsluhu potřeb municipalit, měst nebo veřejného sektoru. Jaké pozorujete v současnosti trendy v hospodaření či v požadavcích klientů veřejné správy? Z hlediska účelu je dnes pro města klíčová oblast technické a dopravní infrastruktury. Dále oblast zdravotnictví, školství, sociálních služeb apod. Novinkou je dnes možná schopnost municipalit využívat i další zdroje financování ať to jsou EU fondy nebo některé další zdroje. V loňském roce jsme spolufinancovali obcím takové projekty v celkové výši 10 mld. Kč, z toho naše úvěrové zdroje činily skoro 5 mld. Kč. Pomáhali jsme tak financovat téměř polovinu. I letos tu pokračuje velká dynamika, výše realizovaných projektů se za prvních osm měsíců blíží 6 mld. Kč, naše prostředky z toho tvoří více než 3 mld. Kč. Obcím jsme letos pomohli využít i zvýhodněné zdroje z globálního úvěru EIB v celkové výši téměř dvou mld. Kč. Jaké důsledky by v budoucnu mohlo mít pro Vaši banku zavedení nového zákona o rozpočtových pravidlech, podle kterého by si nově města a obce měla zřizovat účty u ČNB nemohl by odsun části těchto peněz snížit schopnost soukromých bank úvěrovat ekonomiku? Obava, kterou vyjadřujete, platí pro sektor bankovnictví jako celek. Peníze jsou v ekonomice jedny a když je přesunete z jednoho zdroje do druhého, nepochybně to pro jeden z těch zdrojů bude znamenat do značné míry ztrátu schopnosti participovat na projektech v takové míře jako předtím. Z pozice České spořitelny přímé ohrožení nevidím, neboť jsme jak po stránce kapitálu, tak po stránce likvidity velmi dobře vybaveni. Máme velmi dobrý poměr úvěrů vůči vkladům a díky tomu dostatek volných zdrojů na participování na velkých projektech. Připravujete v souvislosti se sílící konkurencí nějaké novinky ve svém produktovém portfoliu? V naší strategii se snažíme vyhovět specifickým potřebám různých klientských sektorů. Ukazuje se, že stejně jako u šatů jeden střih a jedna velikost nemohou vyhovovat všem. V příštím roce uvidíte při návštěvě České spořitelny mnohem více rozrůzněnou nabídku šitou na míru jednotlivým segmentům. Bude se lišit nabídka produktů, služeb, typem komunikace, ale i prostředím, kde ji budeme nabízet. Cesta, kterou jdeme, je založena na kombinaci toho, co se dnes snaží nabízet některé menší banky, které nově vstoupily na trh, tedy rychlá a jednoduchá obsluha prostřednictvím nových technologií. Vedle toho ale budujeme perfektní poradenství, o němž jsme přesvědčeni, že vždy zůstane doménou bankovnictví. Takže odlivu klientů k novým bankám, které jsou založeny na on-line komunikaci, se neobáváte? Pochopitelně, že některé klienty to může přilákat. Pro ně musíme mít stejnou nabídku, ale i něco navíc. Naše strategie je založena na tom, že budeme mít nabídku velmi jednoduché a levné obsluhy, ale to, co nakonec zvítězí a přesvědčí klienta, je budování dlouhodobého vztahu a důvěry. Ta je založena na skutečně dobrém poradenství a dobrém poznání potřeb klienta. Takže dlouhodobě se toho nebojíme, i když někteří klienti mohou mít chuť vyzkoušet si nějakou službu jinde. My jsme přesvědčeni, že se pak stejně vrátí k nám, protože komplexnost nabídky a důvěra, kterou k nám klienti mají, jsou tím klíčovým, co rozhoduje. âeská spofiitelna vede úãty 3400 obcím, coï je více neï polovina z celkového poãtu. Zaznamenali jste letos růst spotřebitelské poptávky, nebo stále zůstává poměrně slabá? Spotřebitelská poptávka v ekonomice je celkově velmi slabá. Ani letos růst spotřeby domácností nepřispěje k růstu HDP, který zůstává tažen čistě exporty. Letos je alespoň trochu patrný druhý faktor růstu, kterým jsou investice firem. Mírné zlepšení spotřebitelské poptávky domácností očekáváme v příštím roce. Hezký růst sledujeme naopak u hypoték, kde se dá hovořit dokonce o boomu. V bankovním sektoru se současná nechuť utrácet projevuje i v tom, že spotřebitelské úvěrování je dnes velmi obtížnou částí našeho byznysu. V oblasti spotřeby domácností ale v celé Evropě dosud funguje pokrizové trauma. Jak se ve srovnání s loňským rokem vyvíjí poptávka po úvěrech firem? Ta je rostoucí částí našeho byznysu. Firmy jsou velmi obezřetné. Nejprve využívaly vlastní volné kapacity, ty jsou ale již vyčerpány a nyní sledujeme zájem firem o investiční úvěrování. Často se jedná o firmy, které dosti bolestivě prošly krizí. Naší strategií ale bylo zůstat s těmito firmami i v dobách zlých, i když se objektivně stávaly velmi rizikové. Dnes se nám to vrací, protože loajalita i důvěra k nám se projevuje v tom, že firmy mají chuť s námi pokračovat i v době svého růstu. Jak byste charakterizoval český bankovní trh a jaký na něm očekáváte vývoj? Dnešní trh je velmi dynamický jak na straně produktových inovací, tak na straně inovací v oblasti služeb a celkové nabídky. Pokud chce jakákoliv banka držet krok, musí být v inovacích buď na čele, nebo přinejmenším dohánět inovace ostatních âesk bankovní trh je v oblasti cen, zejména úrokû a poplatkû, ostfie konkurenãní. bank. Zároveň platí, že je to v oblasti cen, zejména úroků a poplatků, trh ostře konkurenční. Chceme-li udržet naše příjmy a zároveň přiměřené ceny, znamená to růst a pečovat o svoje klienty, abychom rostli i s nimi. Ale to je náš úděl a pro ekonomiku a klienty je to pozitivní trend. Jak by podle Vás měly vypadat bankovní služby budoucnosti? Přesně tak, jak je postavena naše strategie. Trend, který sledujeme, spočívá v rozkročení banky na dvou nohách na jedné straně k velmi snadné a rychlé obsluze základních služeb a na druhé ve špičkovém perfektním poradenství, tlumočeném srozumitelným klientským jazykem. Jedině tudy může bankovnictví dál jít. Marcela Staňková âeská spofiitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Česká spořitelna, jejíž historie sahá až do roku 1825, je členem Erste Group, jednoho z největších poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě. V České republice je bankou s největším počtem klientůasnejširšísítípoboček a bankomatů. Se svými 12 dceřinými společnostmi pokrývá celé spektrum potřeb klientů v oblasti bankovnictví a navazujících finančních službách. Parlamentní magazín 11

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

SMARTstavebnictví. Kvalitní rozpočet je klíčový. Strategie pro stavebnictví. Lokace, lokace, lokace... a nic víc?

SMARTstavebnictví. Kvalitní rozpočet je klíčový. Strategie pro stavebnictví. Lokace, lokace, lokace... a nic víc? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy listopad 2010 Strategie pro stavebnictví budoucnosti Investice do inovací jako konkurenční výhoda str. 4 Kvalitní rozpočet je klíčový Investoři

Více

Budoucnost ãeského venkova

Budoucnost ãeského venkova 5 / 2008 Zpravodajsk mûsíãník pro státní správu a podnikatele Budoucnost ãeského venkova rozhovor s Petrem Gandalovičem Nelehk osud vládní koalice Vláda chce usnadnit podnikatelům administrativu Stavebnictví

Více

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (3/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny slovo ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, posledních několik týdnů pro nás bylo nesmírně náročných, zejména z pohledu našich

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

4/2013 FIREMNÍ. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji

4/2013 FIREMNÍ. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji PARTNER FIREMNÍ 4/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji Energie? Kdo se nestará, zaplatí zpravidla nejvíce > 6: Petr Vanča: Krize nám pomohla > 10: Podpora podnikání: Připravuje se

Více

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje Ročník Roãník 12 17 č. ã.7 8/2013 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový PrÛmysl

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

SMARTstavebnictví. Analýza výsledků stavebnictví za rok 2010. Efektivní projektový controlling. Udržitelné stavění

SMARTstavebnictví. Analýza výsledků stavebnictví za rok 2010. Efektivní projektový controlling. Udržitelné stavění SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy březen 2011 Efektivní projektový controlling Aneb již žádné polštáře a nemilá překvapení na konec str. 10 Analýza výsledků stavebnictví

Více

20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012)

20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012) SPECIAL REPORT 15-19. října 2012 Za podpory 20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012) Obsah: Dočká se vnitřní trh EU svého dokončení? Již dvacet let mohou občané EU využívat výhod vnitřního trhu, který je považován

Více

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Jan Světlík: Nový byznys vidíme v CNG,

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny www.abiaqr.cz Ročník Roãník 12 17 č. ã. 9 10/ 5/20082013 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Stavebnictví po letech začalo růst

Stavebnictví po letech začalo růst energetika to podstatné pro firmy a veřejnou správu březen duben 2015 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi S p e c l i á 5 Peníze na dopravní stavby jsou. Jen je vyčerpat 8

Více

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství.

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 3 I BŘEZEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Problémem je zejména nadměrná administrativa spojená s evidováním projektů OPŽP v tzv. systému ISPROFIN,

Více

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily červenec 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Finanční poradenství Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily Obnovitelné

Více

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných Ročník Roãník 12 16 č. ã. 11 12/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový Nej

Více

Pane Babiši, vaše loňské veřejné vystoupení proti korupci a poměrům v nejvyšších patrech české politiky a byznysu vzbudilo poměrně

Pane Babiši, vaše loňské veřejné vystoupení proti korupci a poměrům v nejvyšších patrech české politiky a byznysu vzbudilo poměrně Ročník Roãník 12 16 č. ã.4/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový Konkurenceschopnost

Více

Zelená úsporám: Bude míň peněz?

Zelená úsporám: Bude míň peněz? měsíčník pro firmy a veřejnou správu únor 2013 www.moravskehospodarstvi.cz 2 4 Zaměřeno na dotace Zelená úsporám: Bude míň peněz? 7 Budoucnost českého odpadového hospodářství 8 česká republika přístav

Více

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 nová pracovní místa kvalitní zdravotnictví opravené silnice příliv investic omezení dopravní obslužnosti ekonomická destabilizace nárůst nezaměstnanosti privatizace

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

ČEZINFO. Energetický trh? Rovnice s mnoha neznámými Elektřinu i plyn lze nově objednat přes SMS

ČEZINFO. Energetický trh? Rovnice s mnoha neznámými Elektřinu i plyn lze nově objednat přes SMS ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 20 duben 2012 Podařilo se nám vše zefektivnit, takže nyní vyrábíme ve dvou směnách to samé, k čemu jsme dříve potřebovali tři, říká Kazimír Gembala,

Více

Unijní návnada. Dotace z Bruselu umějí firmy nalákat, stejně jako odradit. Exkluzivní anketa s finalisty soutěže Manažer roku str.

Unijní návnada. Dotace z Bruselu umějí firmy nalákat, stejně jako odradit. Exkluzivní anketa s finalisty soutěže Manažer roku str. Exkluzivní anketa s finalisty soutěže Manažer roku str. 43 85 číslo 4 l 13. 4. 2015 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Časopis pro Unijní návnada Dotace z

Více

Výsledky 95. mezinárodní konference práce

Výsledky 95. mezinárodní konference práce Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytváří hodnoty 7 06 Výsledky 95. mezinárodní konference práce Školení k Zákoníku práce Konzultace s vedoucími OEÚ ZÚ Rekordní počet citací Česká spořitelna

Více