Co prostě musíte mít / What you have to have

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co prostě musíte mít / What you have to have"

Transkript

1

2 2 Novinky / News 46 Interiér / Interier 6 Máme novou tvář we have a new visual identity 4 Věříme tomu co děláme we believe in what we do 8 Svěží nápady a inspirace New ideas and inspiration 48 Calimera / Calimera 54 Stojany na Calimera stands for Calimera flowerpots 56 Rosmarin / Rosmarin 58 Doppio / Doppio 60 Doppio truhlík / Doppio flowerbox 10 Na zahradě / In the garden 12 Mareta / Mareta 16 Mareta truhlík / Selfwatering box Mareta 20 Bergamot / Bergamot 22 Linie Siesta / Siesta Line 26 Muškát / Flower Pots Muškat 62 Ola / Ola 64 Triola / Triola 66 Perla / Perla 68 Camay / Camay 70 Luna / Luna 72 Mimosa / Orchidea 27 Narcis / Flower Pots Narcis 28 Lea / Bowl Lea 29 Begonia / Begonia 80 Pomocníci do zahrady the helpers in the garden 30 Podkvětináče / Flower saucer 90 Doplňky / Accessories 2 Novinky / News 32 Vaše zahrádka / Your garden 34 Bergamot / Bergamot 36 Berberis / Berberis 92 Smuteční floristika Funeral flowers 3 Co prostě musíte mít / What you have to have 38 Péče o květiny / Flower care 40 Konvičky a rozprašovače watering Cans and Sprayers 96 když sněží When it is snowing 98 Zimní program / Winter Program ROSETA samozavlažovací žardinka najdete na straně 92 / ROSETA selfwatering bowls and grave vases to be found on page: 92 DOPPIO samozavlažovací truhlík najdete na straně 60 / DOPPIO flower box to be found on page: 60 TRIOLA truhlík na orchideje najdete na straně 64 / triola flower box to be found on page: Rozprašovače EASY / Sprayer EASY 100 Podpora prodeje / Displays 112 Poznámky / Notes 114 Kontakt / Contact

3 Plastia Vám představuje svoji novou vizuální identitu, kterou tvoří symbol Stromu. Plastia is introducing their new visual identity represented by the symbol of a TREE. Proč STROM? Celá staletí nás stromy a jejich dřevo chránily před mrazem a horkem. Zásobují nás svými plody, listy a kořeny lidé využívají v potravinářství a léčitelství. Stromy nám dávají dřevo, ze kterého můžeme vyrobit nástroje i hračky pro děti. Ze dřeva stavíme domy, lodě, mosty. Stromy nám poskytují palivo na oheň, který od chvíle, kdy jsme se ho naučili využívat, pohání civilizaci vpřed. Strom je pro nás v Plastii symbolem KONtiNuity v čase a Úcty k přírodním zdrojům. Stromy jsou svými kořeny v zemi a jejich koruny sahají do oblak. Stromy jsou symbolem života a výrazem sjednocení tří říší: nebeské, pozemské a vodní. Bez kořenů by nemohla vyrůst koruna, bez koruny a jejich listů by nemohl žít strom. Když bude slabý kmen, zlomí se koruna. Tak jako u nás. V Plastii máme zastoupeny všechny složky výrobní firmy. Máme svoji výrobu, nástrojárnu, máme vývoj a konstrukci, máme také prodej, obchod i ekonomické oddělení. Jedno bez druhého nedokáže existovat a teprve dohromady dávají komplexní výsledek. Strom je pro nás v Plastii symbolem CELIStvoSti a KOMPLEXNOSti a důležitosti SPOLUPráce. Náš strom má také ve svém kmeni dvě lidské bytosti, ženu a muže. Tento symbol pro nás představuje spojení člověka s přírodou a spojení dvou protikladů muže a ženy. Také nám ukazuje na důležitost RODINY a dobrého zázemí každého člověka pro zdravý osobní rozvoj. Takovíto lidé potom dokážou dobře a smysluplně pracovat a směřovat svoji firmu směrem k dobré budoucnosti. V dlouhodobé firemní strategii strom odkazuje na důležitost ORGANického růstu. Věříme, že náš nový symbol Vám umožní vidět a vnímat naše firemní hodnoty a během naší spolupráce je s námi budete sdílet. Strom je jedním z nejmocnějších symbolů. Je ztělesněním života. Staré národy většinou věřily, že strom je nabit spoustou energie. Lesy se staly symbolem tajemství a proměny a domovem čarodějů a kouzelníků. Strom byl uctíván téměř ve všech částech světa, kde bylo příznivé podnebí pro jeho růst. Některé symbolické významy stromu jsou skutečně všeobecně platné. Věčně zelené stromy symbolizují dlouhověkost a nesmrtelnost, zatímco opadavé obrodu a znovuzrození. V obou případech však ujišťují lidstvo o plynulosti bytí. In Plastia, we think of a tree as the symbol of WHOLE- NESS, COMPLEXITY and the importance of COOPERA- TION. Also, our tree trunk incorporates two human beings a man and a woman. For us, this symbol represents a communion with nature and a unity of two opposites: a man and a woman. Likewise, it highlights the importance of the FAMILY and a good background for a fair personal development of everyone. Such individuals, then, can work well and with a sense of purpose, directing their companies towards a prosperous future. As far as the company s long-term strategy is concerned, a tree refers to the importance of an ORGANIC growth. We believe our new symbol will enable you to see and perceive our corporate values and share them with us while our cooperation lasts. A tree is one of the most powerful symbols. It is the embodiment of life. Ancient nations largely believed that a tree was charged with lots of energy. A woodland has become the symbol of mystery and transformation, while being the home of sorcerers and magicians. A tree used to be worshipped in nearly all parts of the world where there were favourable growth conditions. Some of the symbolic meanings of a tree really do apply universally. The evergreen trees symbolize longevity and immortality, while the deciduous ones represent renewal and rebirth: either of them reassure the humankind about the continuity of being. Why a TREE? Throughout the centuries trees and their wood have been protecting us from the extremes of frost and heat, providing us with fruit. People also use their leaves and roots in the foodprocessing and farmaceutical industries. Trees give us wood of which we can manufacture tools and toys for children. Wood is the material we use to build houses, ships and bridges. It is the trees that provide fuel for fire that has been driving the civilization forward since the moment we learned how to use it. In Plastia, we cherish a tree as the symbol of CONTINU- ITY in time and RESPECT for natural resources. Trees, with their roots firmly set in the ground and their tops reaching towards the sky, are the symbol of life, the expression of a union of three realms: heaven, earth and water. Without the roots there would be no treetop and without the treetop and its leaves there would be no living tree. If the tree trunk is weak, the treetop will break. Similarly, in Plastia we have all components of a production company represented. We have own production, toolshop, research, development and design, as well as sales and economic departments. No department can exist without the others, and only together they can produce a complete result.

4 6 Věříme tomu, co děláme. Žijeme v době změn, a to nejen technologických. Stále více věcí se odehrává ve virtuálním světě a naše činnosti jsou vysoce specializované. Proto znovu dostává smysl zahradničit nebo prostě jen pěstování v několika nádobách na balkoně. Nejen pro potěchu své duše, ale také pro naše děti, které spolu s námi uvidí, jak vlastně rostou rajčata. Zasadit si vlastníma rukama semínko a pozorovat ho, jak roste, je pro ně velké dobrodružství. Také tím podporujeme zachování biodiverzity, neboť s každým semínkem, která zasadíme, znovu vytváříme tu nádhernou mnohotvárnost přírody, jež je pro náš život na Zemi důležitá. My ve firmě Plastia věříme, že naše výrobky pomáhají lidem udržovat nebo se znovu vracet k prastaré zkušenosti pěstování. Věříme, že to, co děláme, má smysl. We believe in what we do. 7 We are living at the time of changes and not only technological ones. Increasingly, things tend to happen in the virtual world, and our activities are highly specialized. This is why gardening, or just growing plants in a few balcony containers, once more makes good sense. Not just for the delight of your soul, but also for your kids who, along with you, will see tomatoes really grow. For them, planting a seed with their own hands and seeing it grow amount to a grand adventure. In doing so, we also do our bit to maintain biodiversity, for with each seed we sow, we replicate the beautiful variety of natural forms which is so essential for our life on earth. In Plastia company, we believe our products help people maintain, or get back to, the ancient experience of growing. We believe that what we do makes good sense. Lenka Novotná, jednatelka společnosti / General Manager Podporujeme pěstování ve městech, podporujeme komunity. Příroda může bujet i mezi paneláky. V mnoha evropských městech jsou zakládány komunitní zahrady, kde se lidé z města scházejí, společně obdělávají půdu a pěstují. Najednou mizí anonymita sídliště, lidé se znají jménem, prožívají spolu radosti i trable spojené se zahradničením. Společně sklízejí úrodu, hlídají si děti nebo si jenom povídají. Plastia vítá tuto aktivitu a rozhodla se podpořit pěstování v Praze. Podporujeme sdružení Kokoza, které pořádá semináře a workshopy spojené s komunitním pěstováním. We endorse urban gardening, we give our support to communities Nature can flourish even among the blocks of flats. Community gardens are being established in many European cities for people to have somewhere to meet, cultivate land and grow plants. Suddenly, the facelessness of a housing estate fades away, people know each other s names and together they experience the joys and troubles associated with gardening. They collectively harvest the first fruits, look after their children or just chat. Plastia endorses this activity and has taken the decision to support urban gardening in Prague. We give our support to Kokoza society which holds seminaries and workshops oriented towards urban gardening.

5 Přinášíme Vám svěží nápady a inspiraci pro terasu a balkon: 8 Šťavnaté a výrazné barvy přinášejí oživení a radost. Rozzáří zeleň v zahradě a podtrhnou barevnost jednotlivých květů. Vivid, striking colors revitalize and bring joy into our lives. They make green vegetation in the garden shine and highlight the colors of individual flowers Bringing you brand-new ideas and inspiration for your patio and balcony: 9 Přírodní styl je v trendu neustále. Zelené, krémové a béžové květináče a oblé linie nechávají vyniknout rozmanitosti tvarů a barev zelených rostlin. Text and design of the outside space by: ing. Jana Pěkná, Bohemia Living, Editor The naturalistic style is always trendy. Green, creamy and beige flowerpots and their rounded lines have the variety of shapes and colors of green plants excel. Design venkovního prostoru a texty: Ing. Jana Pěkná, šéfredaktorka Bohemia Living

6 Na zahradě In the garden Exteriérové květináče a truhlíky Exterior flower-pots and boxes 10 11

7 Mareta Nebudete se s ní nudit! You will not be bored with it! 12 Mareta samozavlažovací květináč Selfwatering pot 13 Kombinace vrchního a spodního dílu MARETA Vám umožní nepřeberné množství variací, respektujících individuální potřeby Vašich zákazníků. The combination of the upper and the lower parts of MARETA will enable plentiful variations that respect individual needs of your customers. Ø h květina s kořenovým balem 2. květináč Mareta 3. dno květináče Mareta s otvory pro prorůstání kořenů 4. vzlínací dutiny 5. otvor pro vložení knotu 6. otvor pro ukazatel hladiny a zalévání 7. knot 8. řetízek 9. ukazatel hladiny vody 10. rezervoár vody 1. flower with earth left on root 2. mareta flower-pot 3. bottom of Mareta flower-pot with openings for root penetration 4. cavities for capillary rise 5. openings for wick insertion 6. opening to attach the water level gauge and to water the plant 7. wick 8. chain 9. water-level gauge 10. water reservoir Ø * průměr / diameter h* výška / hight

8 Samozavlažovací závěsný květináč MARETA s ukazatelem hladiny vody selfwatering hanging pot Mareta with water level indicator Samozavlažovací závěsný květináč Mareta s ukazatelem hladiny vody + miska Mareta hanging pot Mareta with water level indicator + Mareta saucer Ø 25 Ø 30 Ø 30 Ø 25 Mix and Číslo položky Art. -Nr. Číslo barvy Colour number Číslo položky Art. -Nr. Číslo barvy Colour number Číslo položky Art. -Nr. Ø Číslo barvy Colour number Číslo položky Art. -Nr. Ø Číslo barvy Colour number combine Ø (cm) h (cm) l l Ø l 1 l Ø (cm) h (cm) l l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø mixuj a kombinuj Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø * průměr / diameter h* výška / hight * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity

9 Mareta truhlík příslušenství / accessories: 16 Samozavlažovací truhlík Selfwatering box 1. hladinoměr 2. zalévací šachta 3. knot 4. rezervoár vody 5. cirkulace vzduchu 6. držák truhlíku* 7. spona 1. level gauge 2. watering shaft 3. wick 4. water reservoire 5. air circulation 6. flower box holder* 7. clip 17 L h b L* délka, lenght b* šířka / width h* výška / hight * Háky nejsou povinnou výbavou truhlíků / Flower-box hanger equipmnet optional only

10 Samozavlažovací truhlík MARETA Selfwatering box Mareta Samozavlažovací truhlík MARETA Selfwatering box Mareta Truhlík MARETA bez háků Mareta without hooks Truhlík MARETA s háky Mareta with hooks L Číslo položky Art. -Nr. Číslo barvy Colour number délka / lenght 60, 80 cm b L Číslo položky Art. -Nr. Číslo barvy Colour number b L Číslo položky Art. -Nr. e h b l l knot wick délka / lenght 60, 80 cm L Číslo položky Art. -Nr. e h b l l knot wick , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , L* délka, lenght e* číslo barvy, colour number h* výška / hight b* šířka / width * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity L* délka, lenght b* šířka / width

11 Bergamot Využijte výhod linie Bergamot ve stejném designu i barvě! Take advantage of the Bergamot line in the same design and colour! 20 Samozavlažovací truhlík Bergamot selfwatering box L b h l l knot wick Držák speciálně navržený pro truhlíky Bergamot / Only for Bergamot flower box suitable variabilní délka pro různé rozměry zábradlí / variable lengh to fit different dimentions of railing xx 50 19,5 16, ,5 16,5 6,7 1,8 3 jedinečný způsob fixace / a unique mode of fixation xx 60 19,5 16, ,5 16,5 8,1 2, xx 80 19,5 16, ,5 16,5 10,7 3, Truhlík Bergamot závěsný selfwatering box + hanger a b h l l xx 60 19,5 16, ,5 16,5 8,1 2,6 3 knot wick snadná manipulace s osazeným truhlíkem / an easy handling when the box is planted with flowers 3 5,5 cm Držák Bergamot Bergamot Holder xx kompaktní vložka truhlíku / a compact box inset variabilní nalévací otvor (lze umístit na pravé či levé straně truhlíku) / a variable filling hole (to be mounted b either on the left or the right side of the box) 7,5 cm Hák kovový Bergamot 7,5 cm Bergamot holder 7,5 cm / 1kus,1 pcs SoučáStí TRUHLíku JE: vložka, nalévací otvor, hladinoměr, knot a sponka / box accessories: inset, filling hole, water-level indicator, wick, clip L* délka, lenght b* šířka / width h* výška / hight * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity poznámka: xx = číslo barvy / colour number

12 Siesta Linie Siesta příslušenství Siesta Line accessories 22 Linie Siesta / Siesta Line Profesionální samozavlažovací systém Professional selfwatering system Siesta Lux L b h l l knot wick xx ,5 2, xx , xx ,5 4 * xx ,5 6 4 b vzduch 7 voda 5 5 cm 7,5 cm 1. hladinoměr vody 2. spona 3. nalévací dutina 4. přepadové dutiny zajišťující 5 mm vzduchový prostor pod vložkou 5. rezervoár vody 6. vyrovnávací nožičky pro šikmé plochy 7. vzlínací dutiny 8. knoty 9. vložka s otvory pro kořeny Siestula Siestula Holder / 1 kus,1 pcs cm ,5 cm 1. float level indicator 2. clamp 3. filling cavity 4. spilway cavities to keep the waterlevel steady 5. water - reservoir 6. balancing feet 7. capillary lift cavities 8. wicks 9. insert with openings for roots 3 5,5 cm 21 Siestino Sestino Holder Držák Siesta Siesta Holder xx 6,5 cm poznámka: xx = číslo barvy / colour number * není v barvě 40 / not available in colour 40 * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity L* délka, lenght / b* šířka / width / h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number

13 Žardina Siesta se závěsem selfwatering bowl + hanger Ø A Ø B h l l xx Ø ,5 15,5 2,6 1, xx Ø ,5 1, xx Ø ,3 1,6 Siesta Duo xx Ø 25 + Ø Ø 25 Ø 30 Siesta Trio xx Ø 25 + Ø 30 + Ø 35 Siesta Linie Siesta samozavlažovací květináče Siesta Line selfwatering flower pots Siesta Ø A Ø B h l l xx Ø ,5 15,5 2,6 1, xx Ø ,5 1, xx Ø ,3 1, Ø 25 Ø 30 Ø Květináč Siesta selfwatering flower pot Ø A Ø B h l l xx Ø ,5 25 4,1 1, xx Ø ,3 1, Siesta na zeď selfwatering wall planter L h l l xx ,9 0,8 h L vzduch/air 1 4 voda/water 3 1. vzlínací knot / wicks 2. vzlínací dutiny / cavities 3. otvor pro zalévání a odtok přebytečné vody a pro přístup vzduchu / filling cavity 4. rošt s otvory pro přístup vzduchu ke kořenům / insert with openings for roots * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number poznámka: xx = číslo barvy / colour number h* výška / hight L* délka, lenght * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity

14 Muškát Narcis 26 Květináče / Flower Pots Květináče / Flower Pots Muškát Ø Ø A Ø B h + Azalea + Tulipán xx ,2 10,5 Ø 12 Ø xx ,7 12 Ø 14 Ø xx ,5 13,5 Ø 16 Ø xx ,5 15,5 Ø 18 Ø xx 26 26,5 13,6 20 Ø 20 Ø xx 29 29, Ø 22 Ø xx Ø 27 Ø xx ,5 31 x Ø 35 poznámka: xx = číslo barvy / colour number Muškát ve velikosti Ø 14 Ø 29 k dispozici v barvách 01, 03, 25 Muškát ve velikosti Ø 35 Ø 40 k dispozici v barvách 03 a 25 Muškát Ø 14 Ø 29 available only in 01, 03, 25 colours Muškát Ø 35 Ø 40 available only in 03 and 25 colours poznámka: xx = číslo barvy / colour number Narcis ve velikosti Ø 13 Ø 19 k dispozici v barvách 01, 03, 25 Narcis ve velikosti Ø 23 Ø 28 k dispozici v barvách 01, 03, 24, 25 Narcis ve velikosti Ø 31 Ø 50 k dispozici v barvách 03, 24, 25 Narcis Ø 13 Ø 19 available only in 01, 03, 25 colours Narcis Ø 23 Ø 28 available only in 01, 03, 24, 25 colours Narcis Ø 31 Ø 50 available only in 03, 24, 25 colours Narcis bez vzoru without ornament Ø Ø A Ø B h xx 17 17,2 12,5 12 Ø xx ,5 Ø xx Ø xx ,6 Ø xx ,4 36,5 Ø 40 se vzorem / without ornament xx * ,5 9,5 Ø xx * ,5 Ø xx *19 18, ,6 Ø xx * ,2 16,5 Ø xx * ,9 25,7 Ø 35 + Tulipán h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number poznámka: xx = číslo barvy / colour number h* výška / hight * květináče mají dekor / with decor

15 Lea BEGONIA květináč / Flower pot 28 Žardinka / Bowl Lea Ø Ø A Ø B h + Azalea xx ,3 6,6 Ø xx ,2 8, 0 Ø xx ,3 9,5 Ø xx 30 29,9 15,3 10,9 Ø 24 h* výška / hight Begonia a b a h poznámka: xx = číslo barvy / colour number Begonia a k dispozici v barvách 03, 25 Begonia a k dispozici v barvách 03, 24, 25 Begonia a available only in 03, 25 colours Begonia a available only in 03, 24, 25 colours Lotos a b a h xx xx ,5 2,3 poznámka: xx = číslo barvy / colour number xx ,6 Lotos a k dispozici v barvách 03, xx Lotos a k dispozici v barvách 03, 24, xx ,7 Lotos a available only in 03, 25 colours xx ,5 Lotos a available only in 03, 24, 25 colours xx xx a* šířka / width xx ,5 poznámka: xx = číslo barvy / colour number h* výška / hight 29 + Lotos xx xx , xx xx xx xx xx xx xx LotoS podkvětináč / Flower saucer

16 Azalea Tulipán 30 Podkvětináče / Flower saucer Podkvětináče / Flower saucer Tulipán Ø Ø A Ø B h xx , 0 2, xx ,6 2,5 Azalea Ø Ø A Ø B h xx , xx ,5 2, xx ,2 2, xx ,6 2, xx 20 19,8 15 3, xx ,5 3, xx ,3 3, xx ,5 3,7 poznámka: xx = číslo barvy / colour number Azalea ve velikosti Ø 12 Ø 14 k dispozici v barvách 03 a 25 Azalea ve velikosti Ø 16 k dispozici v barvách 03, 24, 25 Azalea ve velikosti Ø 18 k dispozici v barvách 03, 25 Azalea ve velikosti Ø 20 Ø 24 k dispozici v barvách 03, 24, 25 Azalea ve velikosti Ø 27 k dispozici v barvách 25, 03 Azalea Ø 12 Ø 14 available only in 03 and 25 colours Azalea Ø 16 available only in 03, 24, 25 colours Azalea Ø 18 available only in 03, 25 colours Azalea Ø 20 Ø 24 available only in 03, 24, 25 colours Azalea Ø 27 available only in 25, 03 colours poznámka: xx = číslo barvy / colour number Tulipán Ø 10 k dispozici v barvách 01, 03, 25 Tulipán Ø 12 Ø 20 k dispozici v barvách 01, 03, 24, 25 Tulipán Ø 22 Ø 26 k dispozici v barvách 01, 03, 24, 25 Tulipán Ø 28 Ø 60 k dispozici v barvách 03, 24 Tulipán Ø 10 available only in 01, 03,25 colours Tulipán Ø 12 Ø 20 available only in 01, 03, 24, 25 colours Tulipán Ø 22 Ø 26 available only in 01, 03, 24,25 colours Tulipán Ø 28 Ø 60 available only in 03, 24 colours xx ,5 2, xx ,2 3, xx , 0 3, xx ,8 3, xx ,5 4, xx Ø 24 Ø 24A Ø 20,2 B h4, xx , xx ,6 4, xx ,2 5, xx , xx , xx , xx , xx ,9 h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number poznámka: xx = číslo barvy / colour number h* výška / hight

17 Vaše zahrádka Your garden Podlehněte vášni k pěstování Fall for the passion of growing 32 33

18 Bergamot Využijte výhod linie Bergamot ve stejném designu i barvě! Take advantage of the Bergamot line in the same design and colour! 34 Podlehněte vášni k pěstování, v regálech se přece zelenina nerodí! Fall for the passion of growing, for no vegetable has ever been born in a rack! Bergamot samozavlažovací květináč selfwatering pot a b a h l l xx ,5 1, xx ,4 1, xx xx xx Samozavlažovací truhlík Bergamot selfwatering box L b h l l knot wick xx 50 19,5 16, ,5 16,5 6,7 1, xx 60 19,5 16, ,5 16,5 8,1 2, xx 80 19,5 16, ,5 16,5 10,7 3,5 4 a* šířka / width h* výška / hight b* šířka / width * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity poznámka: xx = číslo barvy / colour number *více informací na straně 20 / more information on page 20

19 Aby Vám to lépe rostlo / For even better growth Podpůrné kruhy / Shrub holder Podpěra pro vysoké rostliny k upevnění na tyč o průměru mm. / Support for high climbing plants, to be attached to rod of mm. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour Ø zelená / green Ø 30 cm 3 ks/ pcs zelená / green Ø 40 cm 3 ks/ pcs 5 Podpůrné kruhy Vario, nastavitelné / Shrub holder Vario Nastavitelná podpěra pro vysoké rostliny. / Adjustable support for high climbing plants, adapts itself. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour Ø zelená / green Ø cm 3 ks/ pcs 5 Upínací clip 3 2,3 cm / Clip-on ties for plants 3 2,3 cm K upevnění a fixaci podpory rostlin. / For fastening and fixing many plants to a support. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour Berberis zelená / green 50 ks Samozavlažovací truhlík / A selfwatering flowerbox Ochranná fólie na rajčata s kruhy 3 kusy / Tomato-ripening hoods with spacing rings, transp 3 pcs Číslo položky / Art. Nr. barva / colour h b 36 Velkoobjemový samozavlažovací truhlík v novém designu. Uvnitř jsou dvě samostatné nádoby, každá s otvorem pro pevné uchycení opory pro rostliny. O rostliny je tak skvěle postaráno průhledná / transparent 1,3 0,65 m 3 ks/ pcs 10 Popisovací visačka / Plant tags Popisovací plastové štítky pro označení s upevňovacím pojítkem. / Plastic tags for labelling, and binder for fixing. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour h 37 A high-volume selfwatering flowerbox with a new design. Two stand-alone receptacles inside, each with an opening to fix the plants firm support. The plants are thus superbly taken care of žlutá / yellow 14 cm 25 ks/ pcs 10 Popisovací plastové štítky pro značení rostlin / Plant labels Plastové značky pro označení rostlin. / Plastic tags for indexing of seed. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour h žlutá / yellow 14 cm 15 ks sáček/ pcs/bag slonová kost / ivory 14 cm 15 ks sáček/ pcs/bag 10 Samozavlažovací truhlík Berberis selfwatering box L b h l l cm 33 cm 78 cm 33 cm 39 cm Popisovací jmenovka plastová 15 5,5 cm / Plant labels 15 5,5 cm Popisovací plastová jmenovka pro značení hrnkových a zahradních rostlin. / Made of plastic, for labelling of pot and garden plants. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour žlutá / yellow 15 cm 15 ks sáček/ pcs/bag slonová kost / ivory 15 cm 15 ks sáček/ pcs/bag 10 * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity h* výška / hight b* šířka / width a* délka / lenght Počet kusů v balení obsah) / self-service package (pieces/contents) VO balení / Sales unit Paletová jednotka / Palette unit

20 Péče o květiny Flower care Konvičky, rozprašovače Watering cans and sprayers 38 39

21 Konvičky a rozprašovače 40 Konvičky a rozprašovače / Watering Cans and Sprayers Cibulka 1,6 l xx mix 41 Octopus 1,9 l xx Octopus 0,7 l xx Cibulka 1,2 l xx poznámka: xx = číslo barvy / colour number

22 Nové ladící barvy / New compatible colours Langostino Mix 1,2 l Kačka tlakový rozprašovač pressure sprayer l ,5 l l Lago Mix 2,2 l Flora Mix 0,6 l Langostino Mix 3 l Konvičky Konvičky a rozprašovače Watering Cans and Sprayers Medusa 0,7 l Medusa 1,8 l Medusa Mix 0,7 l xx xx mix Eva Mix l ,5 l 2. Medusa Mix 1,8 l xx xx mix poznámka: xx = číslo barvy / colour number 3. Rosa Mix 1 l

23 Rozprašovače EASY / Sprayer EASY easy system A B C A B C kovová tryska metal nozzle uzávěr otvoru fixation du bouchon snadné doplnění vody easy water replenishment Rozprašovač medusa easy 0,7 l

Co prostě musíte mít / What you have to have

Co prostě musíte mít / What you have to have Novinky / News Co prostě musíte mít / What you have to have 2 LUNA obal na květináče určený do interiéru najdete na straně 62 / LUNA flower-pot designed for the interior use to be found on page: 62 OLA

Více

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 TEXTILNÍ TEXTILE PARTIALproduction Produkty Products QUALITY 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 9951 black Základní řada, která vyhoví i těm nejnáročněj- 9951 black Froté vyrobené

Více

Novinky / News. Co prostě musíte mít. What you have to have

Novinky / News. Co prostě musíte mít. What you have to have Novinky / News Co prostě musíte mít What you have to have LUNA obal na květináče určený do interiéru najdete na straně 56 / LUNA flower-pot designed for the interior use to be found on page: 56 Samozavlažovací

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH.

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH. STEP-IN PURE Modely Přehled Vana a sprchový kout v jednom Odnímatelná akrylátová dvířka Pohodlný vstup do sprchového prostoru Snadná obsluha Bezpečný odtokový systém s 2 opdady Moderní odtokový žlab v

Více

KATALo G. CAtALOgue. 2 o 12 / 2013

KATALo G. CAtALOgue. 2 o 12 / 2013 KATALo G CAtALOgue 2 o 12 / 2013 Smalt. TradIČnÍ, vodě o dolná a barevně STÁlÁ technika, s e vrátila v nové netradiční formě. Firma tvoří originální a krásné výrobky, KTerÉ přinesou rados t nejen VÁm,

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T" ' - -"" '" S/)e/"kE)' :" 7. El m. fp '

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T ' - - ' S/)e/kE)' : 7. El m. fp ' El m ='L \ \ 'C\ fp ' T" ' - -"" '" /Z / :" 7 N&~m S/)e/"kE)' znacky Primossa + Dr i"" " Šperky znacky Primossa (Nú-m"e, Primossa / Tradice od roku 1930 Obsah / Content Kolekce / Collection DIAMONDS 4

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy.

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Nábytek La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Kombinace bílých a šedých tónů rezonuje s vnímáním čistoty a elegance. Pevnost masivního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

IV. Žebříky, schodiště. Pool ladders. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Bluestone

IV. Žebříky, schodiště. Pool ladders. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Bluestone IV. Žebříky, schodiště Pool ladders Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Bluestone Bazénové žebříky / Pool ladders IV. Žebříky jsou určeny pro privátní a komerční bazény. Jsou vyrobeno z

Více

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory ABOUT JOY / O PRODUKTU JOY ISAN JOY has its own style and is intended for all people wanting to change the look of their interiors. ISAN JOY is characterized

Více

REKLAMNÍ ADVERTISING ZÁPALKY MATCHES ENWEX

REKLAMNÍ ADVERTISING ZÁPALKY MATCHES ENWEX REKLAMNÍ ADVERTISING ENWEX TYPY MATCH ZÁPALEK TYPES KRABIČKOVÉ BOX KNÍŽEČKOVÉ BOOK TVAROVÉ VÝSEKY SHAPE KRBOVÉ FIREPLACE Hotelové, Café, Club, Square, Domino, Field, Mini Hranolek, Hranolek, Triangl, Megamini,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

Exxcurve. Exxcurve. W 940 x H 1050 x D 560 mm. deska Graphic size: Cena celkem. Exxcurve Mini. W 780 x H 950 x D 460 mm.

Exxcurve. Exxcurve. W 940 x H 1050 x D 560 mm. deska Graphic size: Cena celkem. Exxcurve Mini. W 780 x H 950 x D 460 mm. EXXCOUNTER model MODEL kat. ART č. NR rozměry SIZE grafiky PRICE cena () 57609 57609 Exxcurve Exxcurve W 940 x H 1050 x D 560 2 ks. 390x1000 čelní 1 pcs zahnutá 903x1000 deska, 2 pcs 390x1000 1 ks. 903x1000

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

Platform h a n d b o o k

Platform h a n d b o o k handbook Stolový systém Úvod Stolový systém je otevřená, flexibilní varianta pracoviště. Jedná se o několik pracovních míst v jedné sestavě, v závislosti na počtu jeho uživatelů. Je vhodný pro různé typy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Moderní nábytkový program PORTE

Moderní nábytkový program PORTE P R O G R A M P O R T E 1 P O R T E 2 Program PORTE nabízí jednoduchý a vkusný design. Vstupte spoleènì s námi do svìta moderního bydlení! design Jan Sedláček Moderní nábytkový program PORTE zahrnuje bohatou

Více

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm kolekce CLASSIC Precizní zpracování přírodně činěných, ručně tamponovaných materiálů a použití klasických výrobních postupů dává možnost vzniku klasického výrobku. Individuální výběr každého jednotlivého

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Laufen news wellness. Miloslav Felkl

Laufen news wellness. Miloslav Felkl Laufen news wellness Miloslav Felkl vany a vaničky Kartell vaničky Indura zrušené výrobky Freestanding 175x75x54 cm 2.2233.2.000.yyy.1 Right corner, drop-in 170x86x59 cm 2.233.1.000.yyy.1 Freestanding

Více

Horizont h a n d b o o k

Horizont h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Stolový systém je určen pro vybavování pracovišť administrativy. Základní stolová jednotka, která tvoří hlavní prvek tohoto systému je základním stavebním kamenem pro vytváření

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

VISACÍ ZÁMEK VISACÍ ZÁMEK NEW

VISACÍ ZÁMEK VISACÍ ZÁMEK NEW ZÁMKY, POKLADNY, POŠTOVNÍ SCHRÁNKY PADLOCKS, S, ES NIKLOVÁ VLOŽKA ZÁMKU NICKEL CYLINDER LOCK ZÁMEK MOSAZNÝ PADLOCK BRASS 23000 5 mm 230 mm 23025 25 mm 23030 30 mm 23035 35 mm 230 mm 23045 45 mm 230 mm

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka Topdvířka Katalog Hliníková dvířka www.topdvirka.cz HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FRAMES S 2 3 4 PROFILE: M005 5 6 AG0 Z3 PROFILE: M0003 AG S4 2 3 4 PROFILE: M0054 5 6 AG0 Z5 PROFILE: M000 AG0 HLINÍKOVÁ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Pool ladders... 120 Madla... 124. Handrails... 124 Schodiště... 126. Staircase... 126 Bazénové žebříky, příslušenství... 128

Pool ladders... 120 Madla... 124. Handrails... 124 Schodiště... 126. Staircase... 126 Bazénové žebříky, příslušenství... 128 Žebříky, schodiště Pool ladders, staircase azénové žebříky................................... 20 Pool ladders...................................... 20 Madla........................................... 24

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

georgia Smart and stylish solution ENG

georgia Smart and stylish solution ENG georgia Smart and stylish solution CZ ENG georgia CZ ENG Ideální pro cukrárny GEORGIA je vitrína určená pro prezentaci a prodej cukrářských výrobků. Všechny police včetně spodní výstavní desky jsou chlazené

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

Litinová krbová kamna z Francie

Litinová krbová kamna z Francie Litinová krbová kamna z Francie Litinová krbová kamna Invicta Krbová kamna INVICTA Stoves INVICTA Výhody krbových kamen INVICTA Advantages of Invicta stoves Krbová kamna INVICTA, to je nabídka, která uspokojí

Více

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC x y w z PC105 150 1000 500 112 Identification Type Collection Line Designed by Description BLANC CUARTA suspension lamp (C) BLANC Standard Line Ismael Sugranes Features Technology The lamps of this collection

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Charming... Kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 3 PODZIM ZIMA 2008 / 2009

Charming... Kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 3 PODZIM ZIMA 2008 / 2009 kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 PODZIM ZIMA 2008 / 2009 Rolničky, rolničky... Slyšíte to? Jestli ještě podobné tóny nezní ze všech stran, pak si buďte jisti, že brzo začnou. Vánoce jsou za dveřmi, opět

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Tork ubrousky a prostírání 2016

Tork ubrousky a prostírání 2016 Tork ubrousky a prostírání 2016 Přehled sortimentu Jednoduchý výběr Vytvoříte ten správný dojem Řešení na míru Vašim potřebám Ubrousky do zásobníku Tork Xpressnap N4 --Snižuje spotřebu ubrousků nejméně

Více

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 F Sterilizace a pomocné vybavení Sterilization and Accessories NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 Nádobky Boxes 135 Držátka ubrousku Napkin Holders 135 Toulce Quivers 136 Kazety,

Více

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ TRENDS DNEŠNÍMI TRENDY ORGANIC, jsou PURE organické, & HAND CRAFTED přírodní a ručně zpracovávané materiály» Novodobým Respect for směrem nature a cílem is a

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door MONZA OFFICE

Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door MONZA OFFICE Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door MONZA OFFICE F11SET Zámek pro vnitřní i vnější dveře s otvevíracím tlačítkem, bez aretace Lock for free passage (outside and inside push-buttons)

Více

MONZA OFFICE. Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door

MONZA OFFICE. Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door 3 MONZA OFFICE Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ

Více

P Ø E H L E D P R V K Ù P R O G R A M P O R T E

P Ø E H L E D P R V K Ù P R O G R A M P O R T E PØEHLED PRVKÙ P R O G R A M P O R T E 1 OBSAH 1 KORPUSY KOMOD / CABINET CORPUSES 2 DOPLŇUJÍCÍ PRVKY KORPUSŮ / CORPUS ACCESSORY 3 KOMBINACE KOMOD A - R / RANGE OF CABINETS A - R 7 ZAVĚSNÉ SKŘÍŇKY / WALL

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 Obsah / Content 1. Úvod / Introduction...2 5 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 3. Vnitřní výsuvný box / Built in silent soft closing drawer system...8 9 4. Výsuvný box + RELING...

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Accessories. handbook

Accessories. handbook Accessories handbook Kancelářské doplňky Novum Novum Kalíšek velký Novum Pen pot Novum RAL9022 stříbrná silver 005210 RAL9010 bílá white 005227 RAL9006 chrom chrome finish 005211* RAL9004 černá black 005209*

Více

XIV. Dlažby. Pavings. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Bluestone

XIV. Dlažby. Pavings. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Bluestone XIV. Dlažby Pavings Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Bluestone Dlažby / Pavings and Curbstones XIV. písková sandy yellow Lemová a okolní bazénová dlažba Dlažby v této nabídce jsou určeny

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton N A B Í D K A F I R E M N Í H O O B L E Č E N Í A 3 D P Ř E D M Ě T Ů, k o n c e p t, d e s i g n a l a y o u t ( c ) E L L I P S E, 2 0 1 2 Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current

Více

www.alumia.cz www.klusdesign.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU ARCHITECTURAL LED FIXTURES

www.alumia.cz www.klusdesign.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU ARCHITECTURAL LED FIXTURES www.alumia.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU www.klusdesign.cz ARCHITECTURAL LED FIXTURES PROFILY DO SÁDROKARTONU - ZÁKLADNÍ INFORMACE ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - BASIC INFORMATION ZAPUŠTĚNÉ PROFILY

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA LAURA GLASS MOSAIC

LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC LAURA GLASS MOSAIC 2015 LAURA LAURA GLASS MOSAIC 2015 LAURA Jedná se o čirou skleněnou mozaiku, která je

Více

SHINY, SHINY... DIAMONDS!

SHINY, SHINY... DIAMONDS! PODZIM ZIMA 2007/2008 Otvíráte katalog s novou kolekcí na ich perků. S novinkami, které jsme pro vás připravili a s kterými se ji mů ete setkat a na ivo si je prohlédnout i v obchodech. Trendem leto ní

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Stabilizace břehů Bank Stabilization

Stabilizace břehů Bank Stabilization LLP IP Erasmus No. 11203-1660/KOSICE03 Stabilizace břehů Bank Stabilization doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr Experimentální plochy - závlahová nádrž Bílovec - údolní nádrž Brno Experimental plots - Bilovec

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Minimal Maximal. Prepared for your creative ideas. Připraveno pro Vaše kreativní nápady. Sklo Glass Dřevo Wood Kov Metal Kůže Leather

Minimal Maximal. Prepared for your creative ideas. Připraveno pro Vaše kreativní nápady. Sklo Glass Dřevo Wood Kov Metal Kůže Leather Připraveno pro Vaše kreativní nápady mnoho variant, mnoho možností, ale vždy jen jeden výsledek dokonalý projekt ve všech detailech Prepared for your creative ideas many variants, many options, but always

Více

FaBOS. NOVINKY 2014 EFCO TM Kolekce Wire Kolekce KOBI Kolekce

FaBOS. NOVINKY 2014 EFCO TM Kolekce Wire Kolekce KOBI Kolekce FaBOS NOVINKY 2014 EFCO TM Kolekce Wire Kolekce KOBI Kolekce Description symbols: Important information / DŮleŽité informace S: size of the jewellery C: size of the crystal (the size of small stones -chatons-

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Šperky. značky Primossa

Šperky. značky Primossa značky Primossa Šperky značky Primossa Šperky Primossa / Tradice od roku 1930 Primossa / Since 1930 Obsah Content Kolekce Burki Collection Burki 6 Kolekce Queen Collection Queen 16 Kolekce Lines Collection

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více