Co prostě musíte mít / What you have to have

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co prostě musíte mít / What you have to have"

Transkript

1

2 2 Novinky / News 46 Interiér / Interier 6 Máme novou tvář we have a new visual identity 4 Věříme tomu co děláme we believe in what we do 8 Svěží nápady a inspirace New ideas and inspiration 48 Calimera / Calimera 54 Stojany na Calimera stands for Calimera flowerpots 56 Rosmarin / Rosmarin 58 Doppio / Doppio 60 Doppio truhlík / Doppio flowerbox 10 Na zahradě / In the garden 12 Mareta / Mareta 16 Mareta truhlík / Selfwatering box Mareta 20 Bergamot / Bergamot 22 Linie Siesta / Siesta Line 26 Muškát / Flower Pots Muškat 62 Ola / Ola 64 Triola / Triola 66 Perla / Perla 68 Camay / Camay 70 Luna / Luna 72 Mimosa / Orchidea 27 Narcis / Flower Pots Narcis 28 Lea / Bowl Lea 29 Begonia / Begonia 80 Pomocníci do zahrady the helpers in the garden 30 Podkvětináče / Flower saucer 90 Doplňky / Accessories 2 Novinky / News 32 Vaše zahrádka / Your garden 34 Bergamot / Bergamot 36 Berberis / Berberis 92 Smuteční floristika Funeral flowers 3 Co prostě musíte mít / What you have to have 38 Péče o květiny / Flower care 40 Konvičky a rozprašovače watering Cans and Sprayers 96 když sněží When it is snowing 98 Zimní program / Winter Program ROSETA samozavlažovací žardinka najdete na straně 92 / ROSETA selfwatering bowls and grave vases to be found on page: 92 DOPPIO samozavlažovací truhlík najdete na straně 60 / DOPPIO flower box to be found on page: 60 TRIOLA truhlík na orchideje najdete na straně 64 / triola flower box to be found on page: Rozprašovače EASY / Sprayer EASY 100 Podpora prodeje / Displays 112 Poznámky / Notes 114 Kontakt / Contact

3 Plastia Vám představuje svoji novou vizuální identitu, kterou tvoří symbol Stromu. Plastia is introducing their new visual identity represented by the symbol of a TREE. Proč STROM? Celá staletí nás stromy a jejich dřevo chránily před mrazem a horkem. Zásobují nás svými plody, listy a kořeny lidé využívají v potravinářství a léčitelství. Stromy nám dávají dřevo, ze kterého můžeme vyrobit nástroje i hračky pro děti. Ze dřeva stavíme domy, lodě, mosty. Stromy nám poskytují palivo na oheň, který od chvíle, kdy jsme se ho naučili využívat, pohání civilizaci vpřed. Strom je pro nás v Plastii symbolem KONtiNuity v čase a Úcty k přírodním zdrojům. Stromy jsou svými kořeny v zemi a jejich koruny sahají do oblak. Stromy jsou symbolem života a výrazem sjednocení tří říší: nebeské, pozemské a vodní. Bez kořenů by nemohla vyrůst koruna, bez koruny a jejich listů by nemohl žít strom. Když bude slabý kmen, zlomí se koruna. Tak jako u nás. V Plastii máme zastoupeny všechny složky výrobní firmy. Máme svoji výrobu, nástrojárnu, máme vývoj a konstrukci, máme také prodej, obchod i ekonomické oddělení. Jedno bez druhého nedokáže existovat a teprve dohromady dávají komplexní výsledek. Strom je pro nás v Plastii symbolem CELIStvoSti a KOMPLEXNOSti a důležitosti SPOLUPráce. Náš strom má také ve svém kmeni dvě lidské bytosti, ženu a muže. Tento symbol pro nás představuje spojení člověka s přírodou a spojení dvou protikladů muže a ženy. Také nám ukazuje na důležitost RODINY a dobrého zázemí každého člověka pro zdravý osobní rozvoj. Takovíto lidé potom dokážou dobře a smysluplně pracovat a směřovat svoji firmu směrem k dobré budoucnosti. V dlouhodobé firemní strategii strom odkazuje na důležitost ORGANického růstu. Věříme, že náš nový symbol Vám umožní vidět a vnímat naše firemní hodnoty a během naší spolupráce je s námi budete sdílet. Strom je jedním z nejmocnějších symbolů. Je ztělesněním života. Staré národy většinou věřily, že strom je nabit spoustou energie. Lesy se staly symbolem tajemství a proměny a domovem čarodějů a kouzelníků. Strom byl uctíván téměř ve všech částech světa, kde bylo příznivé podnebí pro jeho růst. Některé symbolické významy stromu jsou skutečně všeobecně platné. Věčně zelené stromy symbolizují dlouhověkost a nesmrtelnost, zatímco opadavé obrodu a znovuzrození. V obou případech však ujišťují lidstvo o plynulosti bytí. In Plastia, we think of a tree as the symbol of WHOLE- NESS, COMPLEXITY and the importance of COOPERA- TION. Also, our tree trunk incorporates two human beings a man and a woman. For us, this symbol represents a communion with nature and a unity of two opposites: a man and a woman. Likewise, it highlights the importance of the FAMILY and a good background for a fair personal development of everyone. Such individuals, then, can work well and with a sense of purpose, directing their companies towards a prosperous future. As far as the company s long-term strategy is concerned, a tree refers to the importance of an ORGANIC growth. We believe our new symbol will enable you to see and perceive our corporate values and share them with us while our cooperation lasts. A tree is one of the most powerful symbols. It is the embodiment of life. Ancient nations largely believed that a tree was charged with lots of energy. A woodland has become the symbol of mystery and transformation, while being the home of sorcerers and magicians. A tree used to be worshipped in nearly all parts of the world where there were favourable growth conditions. Some of the symbolic meanings of a tree really do apply universally. The evergreen trees symbolize longevity and immortality, while the deciduous ones represent renewal and rebirth: either of them reassure the humankind about the continuity of being. Why a TREE? Throughout the centuries trees and their wood have been protecting us from the extremes of frost and heat, providing us with fruit. People also use their leaves and roots in the foodprocessing and farmaceutical industries. Trees give us wood of which we can manufacture tools and toys for children. Wood is the material we use to build houses, ships and bridges. It is the trees that provide fuel for fire that has been driving the civilization forward since the moment we learned how to use it. In Plastia, we cherish a tree as the symbol of CONTINU- ITY in time and RESPECT for natural resources. Trees, with their roots firmly set in the ground and their tops reaching towards the sky, are the symbol of life, the expression of a union of three realms: heaven, earth and water. Without the roots there would be no treetop and without the treetop and its leaves there would be no living tree. If the tree trunk is weak, the treetop will break. Similarly, in Plastia we have all components of a production company represented. We have own production, toolshop, research, development and design, as well as sales and economic departments. No department can exist without the others, and only together they can produce a complete result.

4 6 Věříme tomu, co děláme. Žijeme v době změn, a to nejen technologických. Stále více věcí se odehrává ve virtuálním světě a naše činnosti jsou vysoce specializované. Proto znovu dostává smysl zahradničit nebo prostě jen pěstování v několika nádobách na balkoně. Nejen pro potěchu své duše, ale také pro naše děti, které spolu s námi uvidí, jak vlastně rostou rajčata. Zasadit si vlastníma rukama semínko a pozorovat ho, jak roste, je pro ně velké dobrodružství. Také tím podporujeme zachování biodiverzity, neboť s každým semínkem, která zasadíme, znovu vytváříme tu nádhernou mnohotvárnost přírody, jež je pro náš život na Zemi důležitá. My ve firmě Plastia věříme, že naše výrobky pomáhají lidem udržovat nebo se znovu vracet k prastaré zkušenosti pěstování. Věříme, že to, co děláme, má smysl. We believe in what we do. 7 We are living at the time of changes and not only technological ones. Increasingly, things tend to happen in the virtual world, and our activities are highly specialized. This is why gardening, or just growing plants in a few balcony containers, once more makes good sense. Not just for the delight of your soul, but also for your kids who, along with you, will see tomatoes really grow. For them, planting a seed with their own hands and seeing it grow amount to a grand adventure. In doing so, we also do our bit to maintain biodiversity, for with each seed we sow, we replicate the beautiful variety of natural forms which is so essential for our life on earth. In Plastia company, we believe our products help people maintain, or get back to, the ancient experience of growing. We believe that what we do makes good sense. Lenka Novotná, jednatelka společnosti / General Manager Podporujeme pěstování ve městech, podporujeme komunity. Příroda může bujet i mezi paneláky. V mnoha evropských městech jsou zakládány komunitní zahrady, kde se lidé z města scházejí, společně obdělávají půdu a pěstují. Najednou mizí anonymita sídliště, lidé se znají jménem, prožívají spolu radosti i trable spojené se zahradničením. Společně sklízejí úrodu, hlídají si děti nebo si jenom povídají. Plastia vítá tuto aktivitu a rozhodla se podpořit pěstování v Praze. Podporujeme sdružení Kokoza, které pořádá semináře a workshopy spojené s komunitním pěstováním. We endorse urban gardening, we give our support to communities Nature can flourish even among the blocks of flats. Community gardens are being established in many European cities for people to have somewhere to meet, cultivate land and grow plants. Suddenly, the facelessness of a housing estate fades away, people know each other s names and together they experience the joys and troubles associated with gardening. They collectively harvest the first fruits, look after their children or just chat. Plastia endorses this activity and has taken the decision to support urban gardening in Prague. We give our support to Kokoza society which holds seminaries and workshops oriented towards urban gardening.

5 Přinášíme Vám svěží nápady a inspiraci pro terasu a balkon: 8 Šťavnaté a výrazné barvy přinášejí oživení a radost. Rozzáří zeleň v zahradě a podtrhnou barevnost jednotlivých květů. Vivid, striking colors revitalize and bring joy into our lives. They make green vegetation in the garden shine and highlight the colors of individual flowers Bringing you brand-new ideas and inspiration for your patio and balcony: 9 Přírodní styl je v trendu neustále. Zelené, krémové a béžové květináče a oblé linie nechávají vyniknout rozmanitosti tvarů a barev zelených rostlin. Text and design of the outside space by: ing. Jana Pěkná, Bohemia Living, Editor The naturalistic style is always trendy. Green, creamy and beige flowerpots and their rounded lines have the variety of shapes and colors of green plants excel. Design venkovního prostoru a texty: Ing. Jana Pěkná, šéfredaktorka Bohemia Living

6 Na zahradě In the garden Exteriérové květináče a truhlíky Exterior flower-pots and boxes 10 11

7 Mareta Nebudete se s ní nudit! You will not be bored with it! 12 Mareta samozavlažovací květináč Selfwatering pot 13 Kombinace vrchního a spodního dílu MARETA Vám umožní nepřeberné množství variací, respektujících individuální potřeby Vašich zákazníků. The combination of the upper and the lower parts of MARETA will enable plentiful variations that respect individual needs of your customers. Ø h květina s kořenovým balem 2. květináč Mareta 3. dno květináče Mareta s otvory pro prorůstání kořenů 4. vzlínací dutiny 5. otvor pro vložení knotu 6. otvor pro ukazatel hladiny a zalévání 7. knot 8. řetízek 9. ukazatel hladiny vody 10. rezervoár vody 1. flower with earth left on root 2. mareta flower-pot 3. bottom of Mareta flower-pot with openings for root penetration 4. cavities for capillary rise 5. openings for wick insertion 6. opening to attach the water level gauge and to water the plant 7. wick 8. chain 9. water-level gauge 10. water reservoir Ø * průměr / diameter h* výška / hight

8 Samozavlažovací závěsný květináč MARETA s ukazatelem hladiny vody selfwatering hanging pot Mareta with water level indicator Samozavlažovací závěsný květináč Mareta s ukazatelem hladiny vody + miska Mareta hanging pot Mareta with water level indicator + Mareta saucer Ø 25 Ø 30 Ø 30 Ø 25 Mix and Číslo položky Art. -Nr. Číslo barvy Colour number Číslo položky Art. -Nr. Číslo barvy Colour number Číslo položky Art. -Nr. Ø Číslo barvy Colour number Číslo položky Art. -Nr. Ø Číslo barvy Colour number combine Ø (cm) h (cm) l l Ø l 1 l Ø (cm) h (cm) l l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø mixuj a kombinuj Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø * průměr / diameter h* výška / hight * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity

9 Mareta truhlík příslušenství / accessories: 16 Samozavlažovací truhlík Selfwatering box 1. hladinoměr 2. zalévací šachta 3. knot 4. rezervoár vody 5. cirkulace vzduchu 6. držák truhlíku* 7. spona 1. level gauge 2. watering shaft 3. wick 4. water reservoire 5. air circulation 6. flower box holder* 7. clip 17 L h b L* délka, lenght b* šířka / width h* výška / hight * Háky nejsou povinnou výbavou truhlíků / Flower-box hanger equipmnet optional only

10 Samozavlažovací truhlík MARETA Selfwatering box Mareta Samozavlažovací truhlík MARETA Selfwatering box Mareta Truhlík MARETA bez háků Mareta without hooks Truhlík MARETA s háky Mareta with hooks L Číslo položky Art. -Nr. Číslo barvy Colour number délka / lenght 60, 80 cm b L Číslo položky Art. -Nr. Číslo barvy Colour number b L Číslo položky Art. -Nr. e h b l l knot wick délka / lenght 60, 80 cm L Číslo položky Art. -Nr. e h b l l knot wick , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , L* délka, lenght e* číslo barvy, colour number h* výška / hight b* šířka / width * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity L* délka, lenght b* šířka / width

11 Bergamot Využijte výhod linie Bergamot ve stejném designu i barvě! Take advantage of the Bergamot line in the same design and colour! 20 Samozavlažovací truhlík Bergamot selfwatering box L b h l l knot wick Držák speciálně navržený pro truhlíky Bergamot / Only for Bergamot flower box suitable variabilní délka pro různé rozměry zábradlí / variable lengh to fit different dimentions of railing xx 50 19,5 16, ,5 16,5 6,7 1,8 3 jedinečný způsob fixace / a unique mode of fixation xx 60 19,5 16, ,5 16,5 8,1 2, xx 80 19,5 16, ,5 16,5 10,7 3, Truhlík Bergamot závěsný selfwatering box + hanger a b h l l xx 60 19,5 16, ,5 16,5 8,1 2,6 3 knot wick snadná manipulace s osazeným truhlíkem / an easy handling when the box is planted with flowers 3 5,5 cm Držák Bergamot Bergamot Holder xx kompaktní vložka truhlíku / a compact box inset variabilní nalévací otvor (lze umístit na pravé či levé straně truhlíku) / a variable filling hole (to be mounted b either on the left or the right side of the box) 7,5 cm Hák kovový Bergamot 7,5 cm Bergamot holder 7,5 cm / 1kus,1 pcs SoučáStí TRUHLíku JE: vložka, nalévací otvor, hladinoměr, knot a sponka / box accessories: inset, filling hole, water-level indicator, wick, clip L* délka, lenght b* šířka / width h* výška / hight * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity poznámka: xx = číslo barvy / colour number

12 Siesta Linie Siesta příslušenství Siesta Line accessories 22 Linie Siesta / Siesta Line Profesionální samozavlažovací systém Professional selfwatering system Siesta Lux L b h l l knot wick xx ,5 2, xx , xx ,5 4 * xx ,5 6 4 b vzduch 7 voda 5 5 cm 7,5 cm 1. hladinoměr vody 2. spona 3. nalévací dutina 4. přepadové dutiny zajišťující 5 mm vzduchový prostor pod vložkou 5. rezervoár vody 6. vyrovnávací nožičky pro šikmé plochy 7. vzlínací dutiny 8. knoty 9. vložka s otvory pro kořeny Siestula Siestula Holder / 1 kus,1 pcs cm ,5 cm 1. float level indicator 2. clamp 3. filling cavity 4. spilway cavities to keep the waterlevel steady 5. water - reservoir 6. balancing feet 7. capillary lift cavities 8. wicks 9. insert with openings for roots 3 5,5 cm 21 Siestino Sestino Holder Držák Siesta Siesta Holder xx 6,5 cm poznámka: xx = číslo barvy / colour number * není v barvě 40 / not available in colour 40 * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity L* délka, lenght / b* šířka / width / h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number

13 Žardina Siesta se závěsem selfwatering bowl + hanger Ø A Ø B h l l xx Ø ,5 15,5 2,6 1, xx Ø ,5 1, xx Ø ,3 1,6 Siesta Duo xx Ø 25 + Ø Ø 25 Ø 30 Siesta Trio xx Ø 25 + Ø 30 + Ø 35 Siesta Linie Siesta samozavlažovací květináče Siesta Line selfwatering flower pots Siesta Ø A Ø B h l l xx Ø ,5 15,5 2,6 1, xx Ø ,5 1, xx Ø ,3 1, Ø 25 Ø 30 Ø Květináč Siesta selfwatering flower pot Ø A Ø B h l l xx Ø ,5 25 4,1 1, xx Ø ,3 1, Siesta na zeď selfwatering wall planter L h l l xx ,9 0,8 h L vzduch/air 1 4 voda/water 3 1. vzlínací knot / wicks 2. vzlínací dutiny / cavities 3. otvor pro zalévání a odtok přebytečné vody a pro přístup vzduchu / filling cavity 4. rošt s otvory pro přístup vzduchu ke kořenům / insert with openings for roots * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number poznámka: xx = číslo barvy / colour number h* výška / hight L* délka, lenght * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity

14 Muškát Narcis 26 Květináče / Flower Pots Květináče / Flower Pots Muškát Ø Ø A Ø B h + Azalea + Tulipán xx ,2 10,5 Ø 12 Ø xx ,7 12 Ø 14 Ø xx ,5 13,5 Ø 16 Ø xx ,5 15,5 Ø 18 Ø xx 26 26,5 13,6 20 Ø 20 Ø xx 29 29, Ø 22 Ø xx Ø 27 Ø xx ,5 31 x Ø 35 poznámka: xx = číslo barvy / colour number Muškát ve velikosti Ø 14 Ø 29 k dispozici v barvách 01, 03, 25 Muškát ve velikosti Ø 35 Ø 40 k dispozici v barvách 03 a 25 Muškát Ø 14 Ø 29 available only in 01, 03, 25 colours Muškát Ø 35 Ø 40 available only in 03 and 25 colours poznámka: xx = číslo barvy / colour number Narcis ve velikosti Ø 13 Ø 19 k dispozici v barvách 01, 03, 25 Narcis ve velikosti Ø 23 Ø 28 k dispozici v barvách 01, 03, 24, 25 Narcis ve velikosti Ø 31 Ø 50 k dispozici v barvách 03, 24, 25 Narcis Ø 13 Ø 19 available only in 01, 03, 25 colours Narcis Ø 23 Ø 28 available only in 01, 03, 24, 25 colours Narcis Ø 31 Ø 50 available only in 03, 24, 25 colours Narcis bez vzoru without ornament Ø Ø A Ø B h xx 17 17,2 12,5 12 Ø xx ,5 Ø xx Ø xx ,6 Ø xx ,4 36,5 Ø 40 se vzorem / without ornament xx * ,5 9,5 Ø xx * ,5 Ø xx *19 18, ,6 Ø xx * ,2 16,5 Ø xx * ,9 25,7 Ø 35 + Tulipán h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number poznámka: xx = číslo barvy / colour number h* výška / hight * květináče mají dekor / with decor

15 Lea BEGONIA květináč / Flower pot 28 Žardinka / Bowl Lea Ø Ø A Ø B h + Azalea xx ,3 6,6 Ø xx ,2 8, 0 Ø xx ,3 9,5 Ø xx 30 29,9 15,3 10,9 Ø 24 h* výška / hight Begonia a b a h poznámka: xx = číslo barvy / colour number Begonia a k dispozici v barvách 03, 25 Begonia a k dispozici v barvách 03, 24, 25 Begonia a available only in 03, 25 colours Begonia a available only in 03, 24, 25 colours Lotos a b a h xx xx ,5 2,3 poznámka: xx = číslo barvy / colour number xx ,6 Lotos a k dispozici v barvách 03, xx Lotos a k dispozici v barvách 03, 24, xx ,7 Lotos a available only in 03, 25 colours xx ,5 Lotos a available only in 03, 24, 25 colours xx xx a* šířka / width xx ,5 poznámka: xx = číslo barvy / colour number h* výška / hight 29 + Lotos xx xx , xx xx xx xx xx xx xx LotoS podkvětináč / Flower saucer

16 Azalea Tulipán 30 Podkvětináče / Flower saucer Podkvětináče / Flower saucer Tulipán Ø Ø A Ø B h xx , 0 2, xx ,6 2,5 Azalea Ø Ø A Ø B h xx , xx ,5 2, xx ,2 2, xx ,6 2, xx 20 19,8 15 3, xx ,5 3, xx ,3 3, xx ,5 3,7 poznámka: xx = číslo barvy / colour number Azalea ve velikosti Ø 12 Ø 14 k dispozici v barvách 03 a 25 Azalea ve velikosti Ø 16 k dispozici v barvách 03, 24, 25 Azalea ve velikosti Ø 18 k dispozici v barvách 03, 25 Azalea ve velikosti Ø 20 Ø 24 k dispozici v barvách 03, 24, 25 Azalea ve velikosti Ø 27 k dispozici v barvách 25, 03 Azalea Ø 12 Ø 14 available only in 03 and 25 colours Azalea Ø 16 available only in 03, 24, 25 colours Azalea Ø 18 available only in 03, 25 colours Azalea Ø 20 Ø 24 available only in 03, 24, 25 colours Azalea Ø 27 available only in 25, 03 colours poznámka: xx = číslo barvy / colour number Tulipán Ø 10 k dispozici v barvách 01, 03, 25 Tulipán Ø 12 Ø 20 k dispozici v barvách 01, 03, 24, 25 Tulipán Ø 22 Ø 26 k dispozici v barvách 01, 03, 24, 25 Tulipán Ø 28 Ø 60 k dispozici v barvách 03, 24 Tulipán Ø 10 available only in 01, 03,25 colours Tulipán Ø 12 Ø 20 available only in 01, 03, 24, 25 colours Tulipán Ø 22 Ø 26 available only in 01, 03, 24,25 colours Tulipán Ø 28 Ø 60 available only in 03, 24 colours xx ,5 2, xx ,2 3, xx , 0 3, xx ,8 3, xx ,5 4, xx Ø 24 Ø 24A Ø 20,2 B h4, xx , xx ,6 4, xx ,2 5, xx , xx , xx , xx , xx ,9 h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number poznámka: xx = číslo barvy / colour number h* výška / hight

17 Vaše zahrádka Your garden Podlehněte vášni k pěstování Fall for the passion of growing 32 33

18 Bergamot Využijte výhod linie Bergamot ve stejném designu i barvě! Take advantage of the Bergamot line in the same design and colour! 34 Podlehněte vášni k pěstování, v regálech se přece zelenina nerodí! Fall for the passion of growing, for no vegetable has ever been born in a rack! Bergamot samozavlažovací květináč selfwatering pot a b a h l l xx ,5 1, xx ,4 1, xx xx xx Samozavlažovací truhlík Bergamot selfwatering box L b h l l knot wick xx 50 19,5 16, ,5 16,5 6,7 1, xx 60 19,5 16, ,5 16,5 8,1 2, xx 80 19,5 16, ,5 16,5 10,7 3,5 4 a* šířka / width h* výška / hight b* šířka / width * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity poznámka: xx = číslo barvy / colour number *více informací na straně 20 / more information on page 20

19 Aby Vám to lépe rostlo / For even better growth Podpůrné kruhy / Shrub holder Podpěra pro vysoké rostliny k upevnění na tyč o průměru mm. / Support for high climbing plants, to be attached to rod of mm. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour Ø zelená / green Ø 30 cm 3 ks/ pcs zelená / green Ø 40 cm 3 ks/ pcs 5 Podpůrné kruhy Vario, nastavitelné / Shrub holder Vario Nastavitelná podpěra pro vysoké rostliny. / Adjustable support for high climbing plants, adapts itself. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour Ø zelená / green Ø cm 3 ks/ pcs 5 Upínací clip 3 2,3 cm / Clip-on ties for plants 3 2,3 cm K upevnění a fixaci podpory rostlin. / For fastening and fixing many plants to a support. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour Berberis zelená / green 50 ks Samozavlažovací truhlík / A selfwatering flowerbox Ochranná fólie na rajčata s kruhy 3 kusy / Tomato-ripening hoods with spacing rings, transp 3 pcs Číslo položky / Art. Nr. barva / colour h b 36 Velkoobjemový samozavlažovací truhlík v novém designu. Uvnitř jsou dvě samostatné nádoby, každá s otvorem pro pevné uchycení opory pro rostliny. O rostliny je tak skvěle postaráno průhledná / transparent 1,3 0,65 m 3 ks/ pcs 10 Popisovací visačka / Plant tags Popisovací plastové štítky pro označení s upevňovacím pojítkem. / Plastic tags for labelling, and binder for fixing. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour h 37 A high-volume selfwatering flowerbox with a new design. Two stand-alone receptacles inside, each with an opening to fix the plants firm support. The plants are thus superbly taken care of žlutá / yellow 14 cm 25 ks/ pcs 10 Popisovací plastové štítky pro značení rostlin / Plant labels Plastové značky pro označení rostlin. / Plastic tags for indexing of seed. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour h žlutá / yellow 14 cm 15 ks sáček/ pcs/bag slonová kost / ivory 14 cm 15 ks sáček/ pcs/bag 10 Samozavlažovací truhlík Berberis selfwatering box L b h l l cm 33 cm 78 cm 33 cm 39 cm Popisovací jmenovka plastová 15 5,5 cm / Plant labels 15 5,5 cm Popisovací plastová jmenovka pro značení hrnkových a zahradních rostlin. / Made of plastic, for labelling of pot and garden plants. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour žlutá / yellow 15 cm 15 ks sáček/ pcs/bag slonová kost / ivory 15 cm 15 ks sáček/ pcs/bag 10 * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity h* výška / hight b* šířka / width a* délka / lenght Počet kusů v balení obsah) / self-service package (pieces/contents) VO balení / Sales unit Paletová jednotka / Palette unit

20 Péče o květiny Flower care Konvičky, rozprašovače Watering cans and sprayers 38 39

21 Konvičky a rozprašovače 40 Konvičky a rozprašovače / Watering Cans and Sprayers Cibulka 1,6 l xx mix 41 Octopus 1,9 l xx Octopus 0,7 l xx Cibulka 1,2 l xx poznámka: xx = číslo barvy / colour number

22 Nové ladící barvy / New compatible colours Langostino Mix 1,2 l Kačka tlakový rozprašovač pressure sprayer l ,5 l l Lago Mix 2,2 l Flora Mix 0,6 l Langostino Mix 3 l Konvičky Konvičky a rozprašovače Watering Cans and Sprayers Medusa 0,7 l Medusa 1,8 l Medusa Mix 0,7 l xx xx mix Eva Mix l ,5 l 2. Medusa Mix 1,8 l xx xx mix poznámka: xx = číslo barvy / colour number 3. Rosa Mix 1 l

23 Rozprašovače EASY / Sprayer EASY easy system A B C A B C kovová tryska metal nozzle uzávěr otvoru fixation du bouchon snadné doplnění vody easy water replenishment Rozprašovač medusa easy 0,7 l

FOR THE JOY IN THE GARDEN FREUDE IM GARTEN PRO RADOST NA ZAHRADĚ

FOR THE JOY IN THE GARDEN FREUDE IM GARTEN PRO RADOST NA ZAHRADĚ GARDENICO FOR THE JOY IN THE GARDEN FREUDE IM GARTEN PRO RADOST NA ZAHRADĚ GARDENICO GARDENICO Dear Partners, Since 1998 we design, develop and manufacture over 30 new products every year. We focus on

Více

INDIVIDUALITA. INDIVIDUALITY.

INDIVIDUALITA. INDIVIDUALITY. INDIVIDUALITA. Víte, co v životě chcete a víte, jak toho dosáhnout. Plníte si svá přání a plníte je i svým nejbližším. Protože o tom koneckonců úspěch je. Nepodřizujete se světu, to svět se podřizuje vám.

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36 OBSAH INDEX 0-05 HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FURNITURE FRONTS 06-07 SKLENĚNÉ OBKLADY A PRACOVNÍ DESKY / GLASS FACING AND WORKTOPS 08 PROFILY PRO SKLENĚNÉ POLICE / SYSTEM FOR GLASS SHELVES 09 SVĚTELNÉ

Více

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK Better laboratory for better life Lepší laboratoř pro lepší život 4 Table of Contents Obsah Laboratory resolved to the smallest detail Laboratoř řešená do detailu

Více

since 1991 CAMPING/OUTDOOR/ SPORT&FITNESS

since 1991 CAMPING/OUTDOOR/ SPORT&FITNESS since 1991 CAMPING/OUTDOOR/ SPORT&FITNESS 2015 OBSAH CONTENTS [CZ] Společnost YATE byla založena v roce 1991 a zprvu se zaměřovala pouze na obchodní činnost v oblasti sport, kempink a outdoor. Od roku

Více

YOU ARE WHAT YOU BREATHE

YOU ARE WHAT YOU BREATHE 2015 YOU ARE WHAT YOU BREATHE Jsme tím, co vidíme, a čeho se dotýkáme. Především jsme ale tím, co si představujeme. Skutečně sami sebou jsme ve chvíli, kdy vnímáme svět kolem sebe v tichosti a se zavřenýma

Více

2 015/16. Mateřské školy / Kindergartens

2 015/16. Mateřské školy / Kindergartens 2 015/16 Mateřské školy / Kindergartens Lokki... pro holky a kluky Vybavení pro mateřské školy / Kindergarten equipment ... Originální Komplexní Individuální Kvalitní České Řešení pro dětský interiér Original

Více

EXCEL 85 HIMLITE - DSL 12 VELVETY 45 MOTION 85 X3MM - DSL 12 PROTECTOR 46 TOURIST 86 ESCAPADE - DSL 12 LULLABY 46 SUMMIT LADY 86 VISION - DSL 13

EXCEL 85 HIMLITE - DSL 12 VELVETY 45 MOTION 85 X3MM - DSL 12 PROTECTOR 46 TOURIST 86 ESCAPADE - DSL 12 LULLABY 46 SUMMIT LADY 86 VISION - DSL 13 COLLECTION 205 Collection 205 content tents 5 DATCHA 23 VELVETY 45 ALKO 59 EXCEL 85 HIMLITE - DSL 2 GALAXY II 23 PROTECTOR 46 Waterproof collection 6 MOTION 85 X3MM - DSL 2 BUNGALOW II 23 LULLABY 46

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Servis / Resoling service. Guma EXTASY Rubber EXTASY

Servis / Resoling service. Guma EXTASY Rubber EXTASY 2015 Servis / Resoling service Servis lezeček Náš servis Ti nabízí zkušenost, preciznost, vysokou techničnost a team špičkových odborníků, kteří vědí, co Tvá lezečka potřebuje. Servis provádějí mistři,

Více

Úklidové vozíky, mopy, doplňky

Úklidové vozíky, mopy, doplňky Úklidové vozíky, mopy, doplňky Cleaning Carts, Mops, Accessories www.klaro.cz S tradiční kvalitou With traditional quality V tomto přehledném katalogu, Vám chceme nabídnout velký výběr úklidových vozíků,nejen

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

Nový Hyundai ix35 - favorit třídy C-SUV New Hyundai ix35 - Favorite of the C-SUV Segment

Nový Hyundai ix35 - favorit třídy C-SUV New Hyundai ix35 - Favorite of the C-SUV Segment Číslo 24 / Issue 24 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32010 Nový Hyundai ix35 - favorit třídy C-SUV New Hyundai ix35 - Favorite of the C-SUV Segment Česko-korejské vztahy trvají již 20

Více

Světová premiéra nové generace Hyundai i30 New-generation Hyundai i30 made world debut

Světová premiéra nové generace Hyundai i30 New-generation Hyundai i30 made world debut Číslo 40 / Issue 40 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 92011 Světová premiéra nové generace Hyundai i30 New-generation Hyundai i30 made world debut Zahájení třísměnného provozu Launch

Více

veronika drahotová KINIK

veronika drahotová KINIK veronika drahotová KINIK korektury: Mgr. Magda Pencíková, Clare Wallace grafická úprava: Veronika Drahotová podpora: Studio PosAm tiskárna: Libertas a.s. 1000 kusů Veronika Drahotová 2007 www.veronikadrahotova.com

Více

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS Kde se rodí software Where software is born Martin Tomis strana / page 2 your your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS Company Clients Blízká budoucnost mobilit The

Více

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL Dear customer, Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. CONTENTS

Více

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě

Více

extasy EXTASY EXTASY TO NENÍ JEN NÁZEV EXTASY JE FILOZOFIE, KTERÁ TI DÁ TEN NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK Z LEZENÍ. MNOHALETÝ

extasy EXTASY EXTASY TO NENÍ JEN NÁZEV EXTASY JE FILOZOFIE, KTERÁ TI DÁ TEN NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK Z LEZENÍ. MNOHALETÝ extasy EXTASY EXTASY TO NENÍ JEN NÁZEV EXTASY JE FILOZOFIE, KTERÁ TI DÁ TEN NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK Z LEZENÍ. MNOHALETÝ VÝZKUM, EXPERIMENTOVÁNÍ A NIKDY NEKONČÍCÍ TESTOVÁNÍ TO JSOU INDICIE PRO VYTVOŘENÍ VZORCE

Více

Organizátoři výstavy děkují všem partnerům, kteří se na realizaci výstavy podíleli.

Organizátoři výstavy děkují všem partnerům, kteří se na realizaci výstavy podíleli. Koncepce výstavy: CZECHDESIGN.CZ (Jan Brožek, MgA. Veronika Loušová, Lucie Marková, Jana Vinšová), Jan Kremláček Architektonické řešení výstavy: CZECHDESIGN.CZ (Jan Brožek, MgA. Veronika Loušová ) Architektonické

Více

Floorball 2008-09. Jadberg-Makes floorball easy. TM

Floorball 2008-09. Jadberg-Makes floorball easy. TM Floorball 2008-09 Florbal je to hlavní čemu se v Jadbergu věnujeme a snažíme se, aby naše výrobky byly rok od roku lepší. Na nové kolekci "Floorballcore" jsme si dali opravdu záležet a je jen na vás abyste

Více

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success Miroslav Hampel On a wave of innovation strana / page 3 Na vlně inovací your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients 28 Vášeň / Passion Ladislav Cheben:

Více

ČD Cargo obstálo ČD Cargo Passed Muster Josef Bazala

ČD Cargo obstálo ČD Cargo Passed Muster Josef Bazala REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1 / 2010 ČD Cargo obstálo ČD Cargo Passed Muster Josef Bazala Finanční výzvy roku 2009 The Financial Challenges of 2009 Bogdan Heczko Vlaky,

Více

FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURKISH BELEK

FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURKISH BELEK www.wellnessbook.eu 01/2010 69 Kč 3,19 www.wellnessbook.eu FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURECKÝ BELEK golf, moře, bazén, lázně, výřivky,

Více