Co prostě musíte mít / What you have to have

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co prostě musíte mít / What you have to have"

Transkript

1

2 2 Novinky / News 46 Interiér / Interier 6 Máme novou tvář we have a new visual identity 4 Věříme tomu co děláme we believe in what we do 8 Svěží nápady a inspirace New ideas and inspiration 48 Calimera / Calimera 54 Stojany na Calimera stands for Calimera flowerpots 56 Rosmarin / Rosmarin 58 Doppio / Doppio 60 Doppio truhlík / Doppio flowerbox 10 Na zahradě / In the garden 12 Mareta / Mareta 16 Mareta truhlík / Selfwatering box Mareta 20 Bergamot / Bergamot 22 Linie Siesta / Siesta Line 26 Muškát / Flower Pots Muškat 62 Ola / Ola 64 Triola / Triola 66 Perla / Perla 68 Camay / Camay 70 Luna / Luna 72 Mimosa / Orchidea 27 Narcis / Flower Pots Narcis 28 Lea / Bowl Lea 29 Begonia / Begonia 80 Pomocníci do zahrady the helpers in the garden 30 Podkvětináče / Flower saucer 90 Doplňky / Accessories 2 Novinky / News 32 Vaše zahrádka / Your garden 34 Bergamot / Bergamot 36 Berberis / Berberis 92 Smuteční floristika Funeral flowers 3 Co prostě musíte mít / What you have to have 38 Péče o květiny / Flower care 40 Konvičky a rozprašovače watering Cans and Sprayers 96 když sněží When it is snowing 98 Zimní program / Winter Program ROSETA samozavlažovací žardinka najdete na straně 92 / ROSETA selfwatering bowls and grave vases to be found on page: 92 DOPPIO samozavlažovací truhlík najdete na straně 60 / DOPPIO flower box to be found on page: 60 TRIOLA truhlík na orchideje najdete na straně 64 / triola flower box to be found on page: Rozprašovače EASY / Sprayer EASY 100 Podpora prodeje / Displays 112 Poznámky / Notes 114 Kontakt / Contact

3 Plastia Vám představuje svoji novou vizuální identitu, kterou tvoří symbol Stromu. Plastia is introducing their new visual identity represented by the symbol of a TREE. Proč STROM? Celá staletí nás stromy a jejich dřevo chránily před mrazem a horkem. Zásobují nás svými plody, listy a kořeny lidé využívají v potravinářství a léčitelství. Stromy nám dávají dřevo, ze kterého můžeme vyrobit nástroje i hračky pro děti. Ze dřeva stavíme domy, lodě, mosty. Stromy nám poskytují palivo na oheň, který od chvíle, kdy jsme se ho naučili využívat, pohání civilizaci vpřed. Strom je pro nás v Plastii symbolem KONtiNuity v čase a Úcty k přírodním zdrojům. Stromy jsou svými kořeny v zemi a jejich koruny sahají do oblak. Stromy jsou symbolem života a výrazem sjednocení tří říší: nebeské, pozemské a vodní. Bez kořenů by nemohla vyrůst koruna, bez koruny a jejich listů by nemohl žít strom. Když bude slabý kmen, zlomí se koruna. Tak jako u nás. V Plastii máme zastoupeny všechny složky výrobní firmy. Máme svoji výrobu, nástrojárnu, máme vývoj a konstrukci, máme také prodej, obchod i ekonomické oddělení. Jedno bez druhého nedokáže existovat a teprve dohromady dávají komplexní výsledek. Strom je pro nás v Plastii symbolem CELIStvoSti a KOMPLEXNOSti a důležitosti SPOLUPráce. Náš strom má také ve svém kmeni dvě lidské bytosti, ženu a muže. Tento symbol pro nás představuje spojení člověka s přírodou a spojení dvou protikladů muže a ženy. Také nám ukazuje na důležitost RODINY a dobrého zázemí každého člověka pro zdravý osobní rozvoj. Takovíto lidé potom dokážou dobře a smysluplně pracovat a směřovat svoji firmu směrem k dobré budoucnosti. V dlouhodobé firemní strategii strom odkazuje na důležitost ORGANického růstu. Věříme, že náš nový symbol Vám umožní vidět a vnímat naše firemní hodnoty a během naší spolupráce je s námi budete sdílet. Strom je jedním z nejmocnějších symbolů. Je ztělesněním života. Staré národy většinou věřily, že strom je nabit spoustou energie. Lesy se staly symbolem tajemství a proměny a domovem čarodějů a kouzelníků. Strom byl uctíván téměř ve všech částech světa, kde bylo příznivé podnebí pro jeho růst. Některé symbolické významy stromu jsou skutečně všeobecně platné. Věčně zelené stromy symbolizují dlouhověkost a nesmrtelnost, zatímco opadavé obrodu a znovuzrození. V obou případech však ujišťují lidstvo o plynulosti bytí. In Plastia, we think of a tree as the symbol of WHOLE- NESS, COMPLEXITY and the importance of COOPERA- TION. Also, our tree trunk incorporates two human beings a man and a woman. For us, this symbol represents a communion with nature and a unity of two opposites: a man and a woman. Likewise, it highlights the importance of the FAMILY and a good background for a fair personal development of everyone. Such individuals, then, can work well and with a sense of purpose, directing their companies towards a prosperous future. As far as the company s long-term strategy is concerned, a tree refers to the importance of an ORGANIC growth. We believe our new symbol will enable you to see and perceive our corporate values and share them with us while our cooperation lasts. A tree is one of the most powerful symbols. It is the embodiment of life. Ancient nations largely believed that a tree was charged with lots of energy. A woodland has become the symbol of mystery and transformation, while being the home of sorcerers and magicians. A tree used to be worshipped in nearly all parts of the world where there were favourable growth conditions. Some of the symbolic meanings of a tree really do apply universally. The evergreen trees symbolize longevity and immortality, while the deciduous ones represent renewal and rebirth: either of them reassure the humankind about the continuity of being. Why a TREE? Throughout the centuries trees and their wood have been protecting us from the extremes of frost and heat, providing us with fruit. People also use their leaves and roots in the foodprocessing and farmaceutical industries. Trees give us wood of which we can manufacture tools and toys for children. Wood is the material we use to build houses, ships and bridges. It is the trees that provide fuel for fire that has been driving the civilization forward since the moment we learned how to use it. In Plastia, we cherish a tree as the symbol of CONTINU- ITY in time and RESPECT for natural resources. Trees, with their roots firmly set in the ground and their tops reaching towards the sky, are the symbol of life, the expression of a union of three realms: heaven, earth and water. Without the roots there would be no treetop and without the treetop and its leaves there would be no living tree. If the tree trunk is weak, the treetop will break. Similarly, in Plastia we have all components of a production company represented. We have own production, toolshop, research, development and design, as well as sales and economic departments. No department can exist without the others, and only together they can produce a complete result.

4 6 Věříme tomu, co děláme. Žijeme v době změn, a to nejen technologických. Stále více věcí se odehrává ve virtuálním světě a naše činnosti jsou vysoce specializované. Proto znovu dostává smysl zahradničit nebo prostě jen pěstování v několika nádobách na balkoně. Nejen pro potěchu své duše, ale také pro naše děti, které spolu s námi uvidí, jak vlastně rostou rajčata. Zasadit si vlastníma rukama semínko a pozorovat ho, jak roste, je pro ně velké dobrodružství. Také tím podporujeme zachování biodiverzity, neboť s každým semínkem, která zasadíme, znovu vytváříme tu nádhernou mnohotvárnost přírody, jež je pro náš život na Zemi důležitá. My ve firmě Plastia věříme, že naše výrobky pomáhají lidem udržovat nebo se znovu vracet k prastaré zkušenosti pěstování. Věříme, že to, co děláme, má smysl. We believe in what we do. 7 We are living at the time of changes and not only technological ones. Increasingly, things tend to happen in the virtual world, and our activities are highly specialized. This is why gardening, or just growing plants in a few balcony containers, once more makes good sense. Not just for the delight of your soul, but also for your kids who, along with you, will see tomatoes really grow. For them, planting a seed with their own hands and seeing it grow amount to a grand adventure. In doing so, we also do our bit to maintain biodiversity, for with each seed we sow, we replicate the beautiful variety of natural forms which is so essential for our life on earth. In Plastia company, we believe our products help people maintain, or get back to, the ancient experience of growing. We believe that what we do makes good sense. Lenka Novotná, jednatelka společnosti / General Manager Podporujeme pěstování ve městech, podporujeme komunity. Příroda může bujet i mezi paneláky. V mnoha evropských městech jsou zakládány komunitní zahrady, kde se lidé z města scházejí, společně obdělávají půdu a pěstují. Najednou mizí anonymita sídliště, lidé se znají jménem, prožívají spolu radosti i trable spojené se zahradničením. Společně sklízejí úrodu, hlídají si děti nebo si jenom povídají. Plastia vítá tuto aktivitu a rozhodla se podpořit pěstování v Praze. Podporujeme sdružení Kokoza, které pořádá semináře a workshopy spojené s komunitním pěstováním. We endorse urban gardening, we give our support to communities Nature can flourish even among the blocks of flats. Community gardens are being established in many European cities for people to have somewhere to meet, cultivate land and grow plants. Suddenly, the facelessness of a housing estate fades away, people know each other s names and together they experience the joys and troubles associated with gardening. They collectively harvest the first fruits, look after their children or just chat. Plastia endorses this activity and has taken the decision to support urban gardening in Prague. We give our support to Kokoza society which holds seminaries and workshops oriented towards urban gardening.

5 Přinášíme Vám svěží nápady a inspiraci pro terasu a balkon: 8 Šťavnaté a výrazné barvy přinášejí oživení a radost. Rozzáří zeleň v zahradě a podtrhnou barevnost jednotlivých květů. Vivid, striking colors revitalize and bring joy into our lives. They make green vegetation in the garden shine and highlight the colors of individual flowers Bringing you brand-new ideas and inspiration for your patio and balcony: 9 Přírodní styl je v trendu neustále. Zelené, krémové a béžové květináče a oblé linie nechávají vyniknout rozmanitosti tvarů a barev zelených rostlin. Text and design of the outside space by: ing. Jana Pěkná, Bohemia Living, Editor The naturalistic style is always trendy. Green, creamy and beige flowerpots and their rounded lines have the variety of shapes and colors of green plants excel. Design venkovního prostoru a texty: Ing. Jana Pěkná, šéfredaktorka Bohemia Living

6 Na zahradě In the garden Exteriérové květináče a truhlíky Exterior flower-pots and boxes 10 11

7 Mareta Nebudete se s ní nudit! You will not be bored with it! 12 Mareta samozavlažovací květináč Selfwatering pot 13 Kombinace vrchního a spodního dílu MARETA Vám umožní nepřeberné množství variací, respektujících individuální potřeby Vašich zákazníků. The combination of the upper and the lower parts of MARETA will enable plentiful variations that respect individual needs of your customers. Ø h květina s kořenovým balem 2. květináč Mareta 3. dno květináče Mareta s otvory pro prorůstání kořenů 4. vzlínací dutiny 5. otvor pro vložení knotu 6. otvor pro ukazatel hladiny a zalévání 7. knot 8. řetízek 9. ukazatel hladiny vody 10. rezervoár vody 1. flower with earth left on root 2. mareta flower-pot 3. bottom of Mareta flower-pot with openings for root penetration 4. cavities for capillary rise 5. openings for wick insertion 6. opening to attach the water level gauge and to water the plant 7. wick 8. chain 9. water-level gauge 10. water reservoir Ø * průměr / diameter h* výška / hight

8 Samozavlažovací závěsný květináč MARETA s ukazatelem hladiny vody selfwatering hanging pot Mareta with water level indicator Samozavlažovací závěsný květináč Mareta s ukazatelem hladiny vody + miska Mareta hanging pot Mareta with water level indicator + Mareta saucer Ø 25 Ø 30 Ø 30 Ø 25 Mix and Číslo položky Art. -Nr. Číslo barvy Colour number Číslo položky Art. -Nr. Číslo barvy Colour number Číslo položky Art. -Nr. Ø Číslo barvy Colour number Číslo položky Art. -Nr. Ø Číslo barvy Colour number combine Ø (cm) h (cm) l l Ø l 1 l Ø (cm) h (cm) l l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø mixuj a kombinuj Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø Ø Ø * průměr / diameter h* výška / hight * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity

9 Mareta truhlík příslušenství / accessories: 16 Samozavlažovací truhlík Selfwatering box 1. hladinoměr 2. zalévací šachta 3. knot 4. rezervoár vody 5. cirkulace vzduchu 6. držák truhlíku* 7. spona 1. level gauge 2. watering shaft 3. wick 4. water reservoire 5. air circulation 6. flower box holder* 7. clip 17 L h b L* délka, lenght b* šířka / width h* výška / hight * Háky nejsou povinnou výbavou truhlíků / Flower-box hanger equipmnet optional only

10 Samozavlažovací truhlík MARETA Selfwatering box Mareta Samozavlažovací truhlík MARETA Selfwatering box Mareta Truhlík MARETA bez háků Mareta without hooks Truhlík MARETA s háky Mareta with hooks L Číslo položky Art. -Nr. Číslo barvy Colour number délka / lenght 60, 80 cm b L Číslo položky Art. -Nr. Číslo barvy Colour number b L Číslo položky Art. -Nr. e h b l l knot wick délka / lenght 60, 80 cm L Číslo položky Art. -Nr. e h b l l knot wick , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , L* délka, lenght e* číslo barvy, colour number h* výška / hight b* šířka / width * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity L* délka, lenght b* šířka / width

11 Bergamot Využijte výhod linie Bergamot ve stejném designu i barvě! Take advantage of the Bergamot line in the same design and colour! 20 Samozavlažovací truhlík Bergamot selfwatering box L b h l l knot wick Držák speciálně navržený pro truhlíky Bergamot / Only for Bergamot flower box suitable variabilní délka pro různé rozměry zábradlí / variable lengh to fit different dimentions of railing xx 50 19,5 16, ,5 16,5 6,7 1,8 3 jedinečný způsob fixace / a unique mode of fixation xx 60 19,5 16, ,5 16,5 8,1 2, xx 80 19,5 16, ,5 16,5 10,7 3, Truhlík Bergamot závěsný selfwatering box + hanger a b h l l xx 60 19,5 16, ,5 16,5 8,1 2,6 3 knot wick snadná manipulace s osazeným truhlíkem / an easy handling when the box is planted with flowers 3 5,5 cm Držák Bergamot Bergamot Holder xx kompaktní vložka truhlíku / a compact box inset variabilní nalévací otvor (lze umístit na pravé či levé straně truhlíku) / a variable filling hole (to be mounted b either on the left or the right side of the box) 7,5 cm Hák kovový Bergamot 7,5 cm Bergamot holder 7,5 cm / 1kus,1 pcs SoučáStí TRUHLíku JE: vložka, nalévací otvor, hladinoměr, knot a sponka / box accessories: inset, filling hole, water-level indicator, wick, clip L* délka, lenght b* šířka / width h* výška / hight * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity poznámka: xx = číslo barvy / colour number

12 Siesta Linie Siesta příslušenství Siesta Line accessories 22 Linie Siesta / Siesta Line Profesionální samozavlažovací systém Professional selfwatering system Siesta Lux L b h l l knot wick xx ,5 2, xx , xx ,5 4 * xx ,5 6 4 b vzduch 7 voda 5 5 cm 7,5 cm 1. hladinoměr vody 2. spona 3. nalévací dutina 4. přepadové dutiny zajišťující 5 mm vzduchový prostor pod vložkou 5. rezervoár vody 6. vyrovnávací nožičky pro šikmé plochy 7. vzlínací dutiny 8. knoty 9. vložka s otvory pro kořeny Siestula Siestula Holder / 1 kus,1 pcs cm ,5 cm 1. float level indicator 2. clamp 3. filling cavity 4. spilway cavities to keep the waterlevel steady 5. water - reservoir 6. balancing feet 7. capillary lift cavities 8. wicks 9. insert with openings for roots 3 5,5 cm 21 Siestino Sestino Holder Držák Siesta Siesta Holder xx 6,5 cm poznámka: xx = číslo barvy / colour number * není v barvě 40 / not available in colour 40 * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity L* délka, lenght / b* šířka / width / h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number

13 Žardina Siesta se závěsem selfwatering bowl + hanger Ø A Ø B h l l xx Ø ,5 15,5 2,6 1, xx Ø ,5 1, xx Ø ,3 1,6 Siesta Duo xx Ø 25 + Ø Ø 25 Ø 30 Siesta Trio xx Ø 25 + Ø 30 + Ø 35 Siesta Linie Siesta samozavlažovací květináče Siesta Line selfwatering flower pots Siesta Ø A Ø B h l l xx Ø ,5 15,5 2,6 1, xx Ø ,5 1, xx Ø ,3 1, Ø 25 Ø 30 Ø Květináč Siesta selfwatering flower pot Ø A Ø B h l l xx Ø ,5 25 4,1 1, xx Ø ,3 1, Siesta na zeď selfwatering wall planter L h l l xx ,9 0,8 h L vzduch/air 1 4 voda/water 3 1. vzlínací knot / wicks 2. vzlínací dutiny / cavities 3. otvor pro zalévání a odtok přebytečné vody a pro přístup vzduchu / filling cavity 4. rošt s otvory pro přístup vzduchu ke kořenům / insert with openings for roots * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number poznámka: xx = číslo barvy / colour number h* výška / hight L* délka, lenght * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity

14 Muškát Narcis 26 Květináče / Flower Pots Květináče / Flower Pots Muškát Ø Ø A Ø B h + Azalea + Tulipán xx ,2 10,5 Ø 12 Ø xx ,7 12 Ø 14 Ø xx ,5 13,5 Ø 16 Ø xx ,5 15,5 Ø 18 Ø xx 26 26,5 13,6 20 Ø 20 Ø xx 29 29, Ø 22 Ø xx Ø 27 Ø xx ,5 31 x Ø 35 poznámka: xx = číslo barvy / colour number Muškát ve velikosti Ø 14 Ø 29 k dispozici v barvách 01, 03, 25 Muškát ve velikosti Ø 35 Ø 40 k dispozici v barvách 03 a 25 Muškát Ø 14 Ø 29 available only in 01, 03, 25 colours Muškát Ø 35 Ø 40 available only in 03 and 25 colours poznámka: xx = číslo barvy / colour number Narcis ve velikosti Ø 13 Ø 19 k dispozici v barvách 01, 03, 25 Narcis ve velikosti Ø 23 Ø 28 k dispozici v barvách 01, 03, 24, 25 Narcis ve velikosti Ø 31 Ø 50 k dispozici v barvách 03, 24, 25 Narcis Ø 13 Ø 19 available only in 01, 03, 25 colours Narcis Ø 23 Ø 28 available only in 01, 03, 24, 25 colours Narcis Ø 31 Ø 50 available only in 03, 24, 25 colours Narcis bez vzoru without ornament Ø Ø A Ø B h xx 17 17,2 12,5 12 Ø xx ,5 Ø xx Ø xx ,6 Ø xx ,4 36,5 Ø 40 se vzorem / without ornament xx * ,5 9,5 Ø xx * ,5 Ø xx *19 18, ,6 Ø xx * ,2 16,5 Ø xx * ,9 25,7 Ø 35 + Tulipán h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number poznámka: xx = číslo barvy / colour number h* výška / hight * květináče mají dekor / with decor

15 Lea BEGONIA květináč / Flower pot 28 Žardinka / Bowl Lea Ø Ø A Ø B h + Azalea xx ,3 6,6 Ø xx ,2 8, 0 Ø xx ,3 9,5 Ø xx 30 29,9 15,3 10,9 Ø 24 h* výška / hight Begonia a b a h poznámka: xx = číslo barvy / colour number Begonia a k dispozici v barvách 03, 25 Begonia a k dispozici v barvách 03, 24, 25 Begonia a available only in 03, 25 colours Begonia a available only in 03, 24, 25 colours Lotos a b a h xx xx ,5 2,3 poznámka: xx = číslo barvy / colour number xx ,6 Lotos a k dispozici v barvách 03, xx Lotos a k dispozici v barvách 03, 24, xx ,7 Lotos a available only in 03, 25 colours xx ,5 Lotos a available only in 03, 24, 25 colours xx xx a* šířka / width xx ,5 poznámka: xx = číslo barvy / colour number h* výška / hight 29 + Lotos xx xx , xx xx xx xx xx xx xx LotoS podkvětináč / Flower saucer

16 Azalea Tulipán 30 Podkvětináče / Flower saucer Podkvětináče / Flower saucer Tulipán Ø Ø A Ø B h xx , 0 2, xx ,6 2,5 Azalea Ø Ø A Ø B h xx , xx ,5 2, xx ,2 2, xx ,6 2, xx 20 19,8 15 3, xx ,5 3, xx ,3 3, xx ,5 3,7 poznámka: xx = číslo barvy / colour number Azalea ve velikosti Ø 12 Ø 14 k dispozici v barvách 03 a 25 Azalea ve velikosti Ø 16 k dispozici v barvách 03, 24, 25 Azalea ve velikosti Ø 18 k dispozici v barvách 03, 25 Azalea ve velikosti Ø 20 Ø 24 k dispozici v barvách 03, 24, 25 Azalea ve velikosti Ø 27 k dispozici v barvách 25, 03 Azalea Ø 12 Ø 14 available only in 03 and 25 colours Azalea Ø 16 available only in 03, 24, 25 colours Azalea Ø 18 available only in 03, 25 colours Azalea Ø 20 Ø 24 available only in 03, 24, 25 colours Azalea Ø 27 available only in 25, 03 colours poznámka: xx = číslo barvy / colour number Tulipán Ø 10 k dispozici v barvách 01, 03, 25 Tulipán Ø 12 Ø 20 k dispozici v barvách 01, 03, 24, 25 Tulipán Ø 22 Ø 26 k dispozici v barvách 01, 03, 24, 25 Tulipán Ø 28 Ø 60 k dispozici v barvách 03, 24 Tulipán Ø 10 available only in 01, 03,25 colours Tulipán Ø 12 Ø 20 available only in 01, 03, 24, 25 colours Tulipán Ø 22 Ø 26 available only in 01, 03, 24,25 colours Tulipán Ø 28 Ø 60 available only in 03, 24 colours xx ,5 2, xx ,2 3, xx , 0 3, xx ,8 3, xx ,5 4, xx Ø 24 Ø 24A Ø 20,2 B h4, xx , xx ,6 4, xx ,2 5, xx , xx , xx , xx , xx ,9 h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number poznámka: xx = číslo barvy / colour number h* výška / hight

17 Vaše zahrádka Your garden Podlehněte vášni k pěstování Fall for the passion of growing 32 33

18 Bergamot Využijte výhod linie Bergamot ve stejném designu i barvě! Take advantage of the Bergamot line in the same design and colour! 34 Podlehněte vášni k pěstování, v regálech se přece zelenina nerodí! Fall for the passion of growing, for no vegetable has ever been born in a rack! Bergamot samozavlažovací květináč selfwatering pot a b a h l l xx ,5 1, xx ,4 1, xx xx xx Samozavlažovací truhlík Bergamot selfwatering box L b h l l knot wick xx 50 19,5 16, ,5 16,5 6,7 1, xx 60 19,5 16, ,5 16,5 8,1 2, xx 80 19,5 16, ,5 16,5 10,7 3,5 4 a* šířka / width h* výška / hight b* šířka / width * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity poznámka: xx = číslo barvy / colour number *více informací na straně 20 / more information on page 20

19 Aby Vám to lépe rostlo / For even better growth Podpůrné kruhy / Shrub holder Podpěra pro vysoké rostliny k upevnění na tyč o průměru mm. / Support for high climbing plants, to be attached to rod of mm. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour Ø zelená / green Ø 30 cm 3 ks/ pcs zelená / green Ø 40 cm 3 ks/ pcs 5 Podpůrné kruhy Vario, nastavitelné / Shrub holder Vario Nastavitelná podpěra pro vysoké rostliny. / Adjustable support for high climbing plants, adapts itself. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour Ø zelená / green Ø cm 3 ks/ pcs 5 Upínací clip 3 2,3 cm / Clip-on ties for plants 3 2,3 cm K upevnění a fixaci podpory rostlin. / For fastening and fixing many plants to a support. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour Berberis zelená / green 50 ks Samozavlažovací truhlík / A selfwatering flowerbox Ochranná fólie na rajčata s kruhy 3 kusy / Tomato-ripening hoods with spacing rings, transp 3 pcs Číslo položky / Art. Nr. barva / colour h b 36 Velkoobjemový samozavlažovací truhlík v novém designu. Uvnitř jsou dvě samostatné nádoby, každá s otvorem pro pevné uchycení opory pro rostliny. O rostliny je tak skvěle postaráno průhledná / transparent 1,3 0,65 m 3 ks/ pcs 10 Popisovací visačka / Plant tags Popisovací plastové štítky pro označení s upevňovacím pojítkem. / Plastic tags for labelling, and binder for fixing. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour h 37 A high-volume selfwatering flowerbox with a new design. Two stand-alone receptacles inside, each with an opening to fix the plants firm support. The plants are thus superbly taken care of žlutá / yellow 14 cm 25 ks/ pcs 10 Popisovací plastové štítky pro značení rostlin / Plant labels Plastové značky pro označení rostlin. / Plastic tags for indexing of seed. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour h žlutá / yellow 14 cm 15 ks sáček/ pcs/bag slonová kost / ivory 14 cm 15 ks sáček/ pcs/bag 10 Samozavlažovací truhlík Berberis selfwatering box L b h l l cm 33 cm 78 cm 33 cm 39 cm Popisovací jmenovka plastová 15 5,5 cm / Plant labels 15 5,5 cm Popisovací plastová jmenovka pro značení hrnkových a zahradních rostlin. / Made of plastic, for labelling of pot and garden plants. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour žlutá / yellow 15 cm 15 ks sáček/ pcs/bag slonová kost / ivory 15 cm 15 ks sáček/ pcs/bag 10 * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity h* výška / hight b* šířka / width a* délka / lenght Počet kusů v balení obsah) / self-service package (pieces/contents) VO balení / Sales unit Paletová jednotka / Palette unit

20 Péče o květiny Flower care Konvičky, rozprašovače Watering cans and sprayers 38 39

21 Konvičky a rozprašovače 40 Konvičky a rozprašovače / Watering Cans and Sprayers Cibulka 1,6 l xx mix 41 Octopus 1,9 l xx Octopus 0,7 l xx Cibulka 1,2 l xx poznámka: xx = číslo barvy / colour number

22 Nové ladící barvy / New compatible colours Langostino Mix 1,2 l Kačka tlakový rozprašovač pressure sprayer l ,5 l l Lago Mix 2,2 l Flora Mix 0,6 l Langostino Mix 3 l Konvičky Konvičky a rozprašovače Watering Cans and Sprayers Medusa 0,7 l Medusa 1,8 l Medusa Mix 0,7 l xx xx mix Eva Mix l ,5 l 2. Medusa Mix 1,8 l xx xx mix poznámka: xx = číslo barvy / colour number 3. Rosa Mix 1 l

23 Rozprašovače EASY / Sprayer EASY easy system A B C A B C kovová tryska metal nozzle uzávěr otvoru fixation du bouchon snadné doplnění vody easy water replenishment Rozprašovač medusa easy 0,7 l

Co prostě musíte mít / What you have to have

Co prostě musíte mít / What you have to have Novinky / News Co prostě musíte mít / What you have to have 2 LUNA obal na květináče určený do interiéru najdete na straně 62 / LUNA flower-pot designed for the interior use to be found on page: 62 OLA

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy.

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Nábytek La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Kombinace bílých a šedých tónů rezonuje s vnímáním čistoty a elegance. Pevnost masivního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

REKLAMNÍ ADVERTISING ZÁPALKY MATCHES ENWEX

REKLAMNÍ ADVERTISING ZÁPALKY MATCHES ENWEX REKLAMNÍ ADVERTISING ENWEX TYPY MATCH ZÁPALEK TYPES KRABIČKOVÉ BOX KNÍŽEČKOVÉ BOOK TVAROVÉ VÝSEKY SHAPE KRBOVÉ FIREPLACE Hotelové, Café, Club, Square, Domino, Field, Mini Hranolek, Hranolek, Triangl, Megamini,

Více

Exxcurve. Exxcurve. W 940 x H 1050 x D 560 mm. deska Graphic size: Cena celkem. Exxcurve Mini. W 780 x H 950 x D 460 mm.

Exxcurve. Exxcurve. W 940 x H 1050 x D 560 mm. deska Graphic size: Cena celkem. Exxcurve Mini. W 780 x H 950 x D 460 mm. EXXCOUNTER model MODEL kat. ART č. NR rozměry SIZE grafiky PRICE cena () 57609 57609 Exxcurve Exxcurve W 940 x H 1050 x D 560 2 ks. 390x1000 čelní 1 pcs zahnutá 903x1000 deska, 2 pcs 390x1000 1 ks. 903x1000

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ TRENDS DNEŠNÍMI TRENDY ORGANIC, jsou PURE organické, & HAND CRAFTED přírodní a ručně zpracovávané materiály» Novodobým Respect for směrem nature a cílem is a

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton N A B Í D K A F I R E M N Í H O O B L E Č E N Í A 3 D P Ř E D M Ě T Ů, k o n c e p t, d e s i g n a l a y o u t ( c ) E L L I P S E, 2 0 1 2 Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 F Sterilizace a pomocné vybavení Sterilization and Accessories NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 Nádobky Boxes 135 Držátka ubrousku Napkin Holders 135 Toulce Quivers 136 Kazety,

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Laminated chipboard front sites tops, bottoms and doors of cases, fronts of drawers, desktops, :

Laminated chipboard front sites tops, bottoms and doors of cases, fronts of drawers, desktops, : Standardní dekory a standardní barevné kombinace Standard patterns and standard colour combinations Laminovaná dřevotřísková deska čelní plochy půdy, dna a dveře skříní, čela kontejnerů, stolové desky,

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Manuál vizuálního stylu Flower Lover

Manuál vizuálního stylu Flower Lover Manuál vizuálního stylu Flower Lover Manuál vizuálního stylu Flower Lover flower lover manuál vizuálního stylu 4 Obsah Základní podoba logotypu...5 Logotyp...6 Symbol značky...7 Symbol a logotyp vzájemné

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms I.Tonearms Each tonearm is supplied with accessory kit (tools, screws, protractors, ) - see comments. Stogi S Stogi S* no armbase mounts on Stabi S directly 1 180 Stogi S no armbase silver wiring 1 800

Více

Barva A5 A4 Long Vinný lístek Desky na účtenku

Barva A5 A4 Long Vinný lístek Desky na účtenku JÍDELNÍ LÍSTKY Jídelní lístky jsou základním prvkem v komunikaci mezi restaurací a hostem. Zprostředkovávají první kontakt a právě na nich závisí správná prezentace jídel a nápojů, na jejichž jedinečnosti

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors.

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. VERSA DRILLING Vrtací verze stroje je navržena pro vrtání kolíkovacích otvorů ve schématu

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS

KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS D EVO DOVEDNOST LIDÉ / WOOD DEXTERITY PEOPLE

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO PALERMO Dveřní rám ke skleněným dveřím, používaný u skleněných dělících příček Door frame, installed on glass partition walls Detail 1 / Detail 1 FCM nebo DRM

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

s l y Série SLY je dostupná v těchto povrchových úpravách: SLY range is available in the following finishes: CR chrom chrome plated sly

s l y Série SLY je dostupná v těchto povrchových úpravách: SLY range is available in the following finishes: CR chrom chrome plated sly Série SLY je dostupná v těchto povrchových úpravách: SLY range is available in the following finishes: chrom chrome plated sly Uvedené ceny jsou doporučené MOC bez DPH. Změna cen vyhrazena. s l y SY 010

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz www.sapeli.cz CONCEPT CONCEPT ucelený systém interiérových prvků. Základem interiérového systému CONCEPT jsou dveřní

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

Tabule a tabulové systémy

Tabule a tabulové systémy Strana katalogu Alura - produktová řada 4 Bílé tabule 16 Dělicí zástěny 5 Flipcharty 30 Grafické tabule 4 Kabinety 28 Kombinované tabule 24 Kopírovací tabule 40 Křídlové tabule 20 Křídové tabule 1 Lektorské

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS 2015 2016 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRODUCTION TECHNOLOGY Naše výrobky jsou vyrobeny z kvalitního, tvrdého listnatého dřeva javoru, buku, habru, které se těží převážně v horských oblastech

Více

Katalog standardů Product standards

Katalog standardů Product standards 1 Katalog standardů Product standards www..cz 2 Sanita Bathroom sanita Laufen Pro Ideal Standard/Tonic Villeroy Boch/Memento 3 Umyvadlové, bidetové a sprchové baterie Basin, bidet and shower mixers Hansa

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

www.abclode.cz Mobil: +420 602 207 227, e-mail: ji.novy@seznam.cz

www.abclode.cz Mobil: +420 602 207 227, e-mail: ji.novy@seznam.cz ZÁBAVA PRO VŠECHNY o r i g i n á l n í a v ý j i m e č n é FUN FOR EVERYONE u n i q u e a n d o r i g i n a l Laguna - vodní svět PowerPaddler Lagon Waterpark & PowerPaddler Vodní svět lagun brouzdaliště

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz LAURA www.laurapraha.cz spol. s r.o. velkoobchod školní, kancelářské a výtvarné potřeby, párty program LAURA SKOLA Pražská Kostelec nad Černými lesy Telefon: Telefax: E-mail: info@laurapraha.cz Internet:

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY)

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) a teacher = učitel, učitelka a map = mapa a blackboard = tabule a door = dveře a picture = obraz a window = okno a radio = rozhlas a clock = hodiny

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více