Vznik a vývoj britského sociálního státu ve letech 20. století. Velké Británie po roce 1945'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vznik a vývoj britského sociálního státu ve 40.-60. letech 20. století. Velké Británie po roce 1945'"

Transkript

1 Vznik a vývoj britského sociálního státu ve letech 20. století. Příspěvek k politickým, sociálním a hospodářským dějinám Velké Británie po roce 1945' MARTIN KovÁŘ - JAROMíR SOUKUP - STANISLAV TUMIS Úvod Soubor tří následujících studií si klade za cíl analyzovat sociální politiku brits~"ých vlád od počátku 40. do poloviny 60. let, tj. v dob ě, kdy se v Downing Street vystfídalo celkem osm kabinetů (Churchillova koaliční [ ] a poté konzervatívní vláda [1945], Attleeho první [ ] a druhá labourístická vláda [ ] a konečn ě Churchillova [ ], Edenova [ ], Macmillanova [ ] a Douglas-Homeova konzervativní vláda [ ]). ledná se o v zasadě samostatné práce, vycházející z analýzy četných, předev š ím vydaných pramenů (zejména osobní a institucionální povahy) a ze studia I Tento soubor studií vznikl v rámci Specifického výzkum" I' Semi"áři IICjllOl Jějšícl, dějin Ústa,'".'ivětol'Jíclt t1ifiiu "a Filozofické faklllti! Ullil Jcr:it)' Karlol')' v Pra:e v roce Hlavním výstupem toholo projektu bylo odborné kolokvium.s názvem Sociál"i stát I' německo-britské perspektil 1 jf 20. stoleli, jež proběhlo na Filozofické fakulti: Univerzity Karlovy v Praze 13. listopadu Na tomto kolokviu zaznčly pnspčvky KriZI! německého sociálllhw stálll za Velké hospodářské krize (doc. PhDr. František Stellncr, Ph. O.), Hospodtiřské sollvislosli německého socitilnh.o státu l' 50. lelecll 20. sloleli (PhDr. Radek Sobčnart). Idea sociál"illo stát" ve Velké Britán;; a cesta k jeho "ziiik" ta druhé světové,'álky (phdr. Jaromír Soukup), Vznik a /""go,'á"i sociá/"i/1o státu ve Velké Britú,,;; ( ) (doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.) a ProměllY britské/id socilílllillo stú/1i za,'iády kollzen'atb'c,i ( ) (PhDr. Stanislav Tumis. M.A.). 225

2 Martin Kovář - Jaromír Soukup - Slanislav Tumis rozsáhlé odborné literatury, beroucí v potaz současný stav historického diskurzu na téma, které studie spojuje v jeden logický celek. První studie Jaromíra Soukupa je - po s tručné rekapitulaci "prenatální faze" vývoje britského sociálního státu - předevšún analýzou práce tzv. Beveridgeova výboru a jeho proslulé zprávy z roku 1942, která se podle mnoha ekonomů, historiků a politologů stala "základním kamenem" sociálních reforem, realizovaných na Britských ostrovech po druhé,větové válce. Současně je též analýzou reakce hlavních politicj 'ých stran a klíčových politických osobností na tuto zprávu v letech Druhá studie Martina Kováře má dvě části; první z nich je pokusem o stru čn ou analýzu příčin vítězství lab o uri stů v parlamentních volbách v létě 1945 a složeni první většinové socialistické vlády v Británii; druhá je - logicky - analýzou základních (so u)čás ti britského socialistického státu (tj. zes tátnění důlezitých průmyslových i jiných odvětví, vyt voření povinného systému národního poji š tění a systému nejrů z něj šíc h sociálních dávek, vznik národní zdravotní služby, snaha o "nastartování" bytové výstavby a nesmělý pokus o reformu v oblasti vzděláni) a také analýzou příčin pádu labouristického kabinem na podzim 1951 (nezbytn ě - v kontextu složitých mezinárodních vztahlt). Třeli studie Stanislava Tumise je věnována analýze činnosti čtyř po sobě jdoucích konzervativních vlád v oblasti sociální politiky, zejména zpi'isobů, jimiž se toi)'ové snažili zm ě nit nastaveni zákjadnich parametril fungování britského /Ve/ fare Srare, ať už to bylo - a v tom se odborníci dodnes neshodnou - ku prospěc hu č i ke š kodě věci. Na úvod ještě dvě poznámky. Na prvním mís tě je třeba uvést, že se v případě t ěc hto tří studii jedná o "pouhou" prvni čás t dlouhodobě koncipovaného projektu výzkumu povále č ných britských dějin, ve kterém hodláme i nadále pokračovat (ať u s pří s lušnou institucionální podporou či bez ni) a jehož výsledkem by m ě la být - v delším časovém ho- 226

3 Vznik a vývoj britského sociálního státu ve letech 20. století. rizontu - rozsáhlá odborná monografie (pasáže věnované vývoji sociálního státu ve Velké Británii by měly být její integrální součástí). Za druhé bychom rádi zdůraznili, že se jedná o vůbec první studie, které na toto v České republice vznikly; pevně věříme, že budou inspirací a zdrojem cenných infonnací nejen pro mlše studenty, ale i pro kolegy, kteří se věnují výzkumu této problematiky v jiných evropských či mimoevropských zemích. I. Idea sociálního státu a cesta k jeho vzniku ve Velké Británii v letech Jaromír Soukup Stručná prehistorie britského sociálního státu Vznik sociálního státu ve Velké Británii je oprávněně spojován s činností a legislativou labouristické vlády po roce Jeho počátky ale můžeme sledovat již dříve, především v souvislosti s prací tzv. Bevcridgeova 2 výboru během druhé světové války a zejména s jeho dnes již bez nadsázky legendámí zprávou z roku 1942, která se podle mnoha historiků stala "základním kamenem" sociálních reforem, realizovaných ve druhé polovině 20. stoleti. Jiní odborníci tvrdí, že počátky "státu blahobytu" je nutno hledat již v 19. století a že legislativa po roce 1945 byla "pouhým zavedením pořád]':u do do té doby značně neuspořádaného 2 William Henry Bcveridgc, první baron Bcvcridgc ( ), se narodil v Bengálsku, studoval na Baltiol Col/ege v Oxfordu rl stal se právníkem. Na počátku 20. století spolupracoval s Liberální stranou na jejím systému sociálního zabezpečeni. Po první svi!tove válcc opustil dráhu státního úřednlka a pílsobil na Londoll Schoul ofecollumic:s. Srv. Hartis, J. William Beveridge: A Biography, Oxford 1977; Bcveridge, W. H., Powcr and /njlllence, Landon

4 Martin Kovář -.Jaromír Soukup - Stanislav Tumis systému různých nařízení a zákonů'" Samotná chudinská péče a sociální zákonodárství jsou, přirozeně, ještě mnohem staršího data. První snahy řešít problémy chudých a žebráků pomocí tzv. chudinských zákonů, jež však měly spiše represivní úlohu, spadaji již do středověl-u a raného novověku. 4 Mezi první sl.l1tečně významná opatřeni sociální povahy patříly až tzv. tovární zákony z 19. století, ~1eré omezovaly nebo zakazovaly práci žen a dětí. Významná refommí činnost v této oblasti je spojována s osobností konzervativního premiéra Benjamina Dísraelího, za jehož působení v Downing Street č. i O (1868; ) došlo k přijetí řady nařízení, jež měla zlepšit postavení obyvatelstva; jednalo se předevš ím o nový továmí zákon (Faclories and Workshops Ac/, 1874) a zákon o veřejném zdraví (PlIblic Healt" Ac/, 1875).' Inspirátorem dalších významných sociálních reforem se stala Liberální strana. V roce 1908 byl zjejí iniciativy schválen zákon o starobnich penzích (Old Age Pens;om Ac/), jenž pos~')'1oval dl1chod 1-5 š ilinků týdně osobám starším sedmdesáti let; nový zákon z roku 1919 stanovil penzi na 10 š ilinků. Před první svě tovou válkou, roku 1911, schválil parlament zákon o národním pojištění (Nalionalln.mrllnce Ac/), na jehož příprav ě se kromě budoucích premiérll Davida L10yda George a Winstona Churchilla podílel také již zmíněný William Beveridge. Zákon zavá d ě l povinné zdravotní pojištění a pojištěni v nezaměstnanosti, ovšem pouze pro ty zaměstnance, kteří neplatili d aň z příjmu. V roce 1920 byl tento zákon novelizován. 6 3 Srv. například Glenncrster, H., British Soda/ Policy Si"ce /945, Oxford 1995; Po \Vcl E., The Welfare Slole, London " K této otázce srv. R<ikosnik, J., AIIglicJ..ý clllldill.d..) i zakoll z roku /834. táti I. - Krize a/žbclil1ské chudil/ské p ét~e, in: Hislorický obzor 18, 2007, č. 3-4, s s Srv. Smith, P., Disroelian Conservatism aud Socia/ ReJorm, London 1967; Pell ing, H., Popu/ar Polilics aud Sociely in Lale Vie/orian Britain, London 1968; Scmmel. B. t /mpcriolism alld Socia/ ReJorm, London Podrobněji srv. Gibcrt, B. B., The Evo/ulioll oj Natiolla/ln:wJ"OlIce ill Greal Britain, London 1966; Hay, 1. R., Thc Origins oj IIIc Lihem/ Wclfare Rc/orli/S, London

5 Vznik a vývoj britského sociálního státu ve letech 20. stoleh. V meziválečném období pokračovaly vláda a parlament ve vydávání dalších sociálních nařízení, o uceleném programu sociální podpory ale ještě hovořít nelze. Teprve dopady Velké hospodářské krize, zavádění programu rozsáhlých sociálních reforem ve Spojených státech amerických ve 30. letech a zejména druhá světová válka urychlily vytvoření a prosazení podobného programu i ve Velké Británii. 7 Činnost Beveridgeova výboru a jeho výsledky Léta znamenala pro vznik sociálního státu ve Velké Británii zásadní obrat. Podle mnoha historiků vytvořila válka zcela nové pro stře dí pro so upeření politických stran o moc. Například Paul Addison klade do kontrastu meziválečný antagonismus hlavních politických seskupení a společný přístup - nebo, je ště přesněji řečeno, jejich "pozitivní konsenzus'" - vedoucí k pokusům o reformu sociální politiky za druhé světové války.8 Tento názor je nicméně poněkud zavádějící a nepřesný. Zmiňovaný konsenzus uvnitř vládní koalice býval, zejména ve starší angloamerické historiografii, často přeccll.ován. Ve s kutečnosti se koaliční vláda v otázce sociálních reforem, respektive v názorech na poválečnou rekonstrukcí, snažila, zčásti úspěšně, zakrýt hluboko zakořeněné rozdíly mezi konzervativci a labouristy.!:! 7 Srv. Aldcron. D. H., The IlIter-l\'ar Eeollomy. 8ritaill , London 1970; Bowlcy, M., Hmlsillg alld tllc Slate 19/9-1944, London 1945; Slevcnson, J., Sodal COr/diriowj ill Britaill Berwel!lI tlte IVan;, London II Addisan, P., The Road to rilisIt PoUlie.\' mul lhc Secolld World IVar, Landon 1975, s Jcffreys, K., British Politics alld Sodal PaUey duri/lg tlle Second Wor/d IVa,., in: Thc Hi storical Joumal, Vol. 30, 1987, No. I, s. 124; Lowc, R., Tlle Seeond World War. Consellsus, alld,hc FOtllldariolJ ol the Welfare Slute, in: Twcnticth Ccntury British History, Vol. I, No. 2, s ; Lee, J. M., The Churchill Coalitioll. London 1980 (zejména. druhá knpilola); Hams, 1., Political Va/ues alld tlte Debate Oll State Welfare. / in: Smith, H. (cd.), W"r and Social Char/ge, Manchester 1986, s Srv. též Dcacon, 1., Brndshaw, J., Rcservedlor rite Poo,., Oxford s. 47; Fincr, S. E., Adl'ersGI)' Po/itic:s alld Eleetoral Reform, London 1975; Bcer, S" BI'itaill Agaillst /tse/f, Landon

6 Martin Kovář - Jaromír Soukup - Stanislav Tumis 230 Postoj vlády k programu poválečné obnovy země lze rozdělit do dvou období. První dva roky po vytvoření Churchillovy koaliční vlády se její práce zaměřovala výhradně na válečné záležitosti. Mimo jiné o tom svě dčí fakt, že otázkou poválečné rekonstrukce byl pověřen "vysloužilý" labouristick'ý politik, minisit bez portfeje Arthur Greenwood, jenž v tomto ohledu nevyvinul žádnou iniciativu. Také britský premiér se v této fázi válk)' snažil citlivým domácím tématům, které mohly narušit koaliční jednotu, vyhýbat. Jakmile se ale situace na bojištích začala zlepšovat, ocitla se vláda pod sílícím tlakem odborů a labouristických poslanců, kteří požadovali, aby začala důkladněji pracovat na problému poválečné rekonstrukce. Zlom nastal po vydání tzv. Beveridgeovy zprávy v prosinci 1942, která otázku sociálního zákonodárství umístila do středu politického zájmu. Je značnou ironií osudu. že vznikla spíše náhodou. Beveridgc zača l pracovat pro vládu v polovině roku 1940, kdy jej ministr práce Ernest Bevin požádalo analýzu krátkého průzkumu, jenž se týkal možnosti využiti lidských zdrojů během války. Jejich vzájemné vztahy ale nebyly příliš dobré a ministr se svého "nepohodlného podřízeného" snažil zbavit. to Brzy se mu naskytla dobrá příležitost. V únonl 1941 si delegace odborářil u představitelil koaliční vlády s těžovala na matoucí předpisy, týkající se dávek v nemoci a invaliditě a dalšího sociálního zákonodárství; odboráfi upozorňovali mimo jiné na to, že do složitého systému rilzných dávek je přímo i nepřímo zapojeno bned sedm ministerstev, což činí systém naprosto nepřehledným. " vstříc. V době války museli ministři vyjit odborům alespoň částečně V dubnu 1941 proto byla na zasedání kabinetu předložena k diskusi myšlenka na ustavení mezivládního výboru, jenž by měl 10 Harris, 1., William BeI1eridge... s. 376_ II Srv. Abel-Smilh. B.. The Beveridge Repor/: fls Origins al/rl Olltcomes, in: I-lills, J., Ditch, 1., Glcnncrstcr, H. (cds), Bel'eridge a/ld Sodal SeC/I,.;/)'. An fl/lema/iollal Retrospec/il'e. Oxrord 1994, s. 13. za

7 Vznik a vývoj britského sociálního státu ve letech 20. století. úkol přezkoumat možné úpmvy sociální legislativy. Současně premiér oznámil malé zvýšení dávek v nemoci a v invaliditě. Bevina zpočátku pfedstava existence výše zmíněného výboru nijak nenadchla; když se ale dozvěděl, že by do něj mohl pfesunout Beveridge, stal se jedním z největších zastánců jeho vytvoření (nakonec byl založen v červnu 1941). Většina vládnich činitelů pokládala práci výboru za čistě administrativní záležitost a klonila se k Bevinovu názoru, že by se měl zabývat pouze "technickými detaily"." Dalšími členy výboru byli jmenováni úředníci těch ministerstev, do jejichž působnosti spadaly různé formy sociálních dávek. V průběhu léta 1941 se členové výboru scházeli bez Beveridge, jenž ještě dokončoval své úkoly na ministerstvu práce. To byl také hlavní důvod,jisté laxnosti" jejich práce v této době. JJ Situace se změnila na konci roku 1941, kdy Beveridge sepsal tzv. Heads oj Schellle a ná s ledn ě v lednu 1942 memorandum, jež se staly předlohou jeho zprávy. Tyto dokumenty doporučovaly sjednotit všechny existující druhy pojištění do jednoho systému sociálního zabezpečeni, na němž se m ě li podílet zaměstnavatelé, pojišt ě nci i stát. Dávky měly být vypláceny plošně. Součástí tohoto systému se měl stát povinně každý pracujícl l4 Beveridge rovněž tvrdil, že systém sociálního zabezpečení nemůže úspě š ně fungovat, pokud nebudou splněny tři základni předpoklady. Prvním bylo vytvořeni národní zdravotní služby, která měla poskytovat všem poj ištěncům solidní lékařskou péči zdam,.. Druhým důležitým bodem se stalo vyplácení dětských přídavků každé rodině, jež mě la potomky ve věku do čtrnácti let, a pokud chodily do školy, do šestnácti let." Za třetí podmínku považoval plnou zaměstnanost. Všechna 12 Blake, R. t The Decline of Power, , London 1985, s Během půl roku své existence došel výbomjenjeden pře hled situace ze sto dvaceli sedmi. Srv. Abel-Smilh, B., The Beveridge Report..., s Tamtéž, s K přídavkům na děti podrobněji srv. Macnicol, l, Tlte Movemellt for Fami/y AJ Jowances 19/8-1945, London

8 Martin Kovář - Jaromír Soukup - Stanislav Turnls tato opatření počítala s daleko většími zásahy státu do sociálních a hospodářských záležitostí, než bylo ve Velké Británii v meziválečné době běžné." Jakmile se politikové, odborníci i úředníci na ministerstvu financí dozvěděli o šíři připravované refonny a spočítali, že by nově navrhované sociální zákonodárství přišlo státní pokladnu o 100 % dráž, než kolik na tyto účely vydávali doposud, silně znekliduěli a doporučili Beverídgeovi, aby plán od základu přepracoval. Ten však o změmic h nechtěl slyšet a vláda nakonec rozhodla, že se pod chystanou zprávu podepíše sám; ostatní č l e nové výboru a zaměstnanci ministerstvcch s ní ncměli být spojováni. 17 Tento postup měl marginalizovat vliv chystaného dokumcntu. Skutečnost ale byla odlišná; práce na zprávě se spíše urychlila, Beveridge totiž od této chvile nemusel brát názory ostatnich čle nů výboru v potaz, pokud se nehodily do jeho koncepce; to ale neznamená, že by s jeho názory někteří z nich nesympatizovali Bcveridge na veřejnosti rád mluvilo svých představách a plánech, posk"ytoval četná interview a psal do novin, čímž na jednu stranu získával pro svoji práci velkou publicitu a vzbuzoval u ohyvatelstva očekávání převratných změ n, na druhou stranu tím velmi "zlobil" ministerského předsedu Churchilla a další ministry, zejména proto, že během rozhovorů o chystané zprávě nezřídka tak říkajíc "přestřelil" ; jednomu novináři z deníku Daily Teleg/'aph se například svěřil, že jeho návrhy posunou zemi "na plli cesty k Mos~-v ě'<." Zřejmě n ejproblematičtější částí Beveridgeových návrhů, jež měly za cíl zvýšení životní úrovně obyvatel Velké Britácie, byly plánované dávky v nezaměstnanosti a další formy rllzných sociálních příplatků. Výbor se při jejich koncipováci opíralo výsledky tzv. "průzkumu chu Gladstonc, O., The Tweltlielh-Ce1llury Welfare Sla/e. London 1999, s Frnscr, O., The Evo/lIliun ofthe British Welfare State, London 1985, IH Blake, R., Tlle Declilte... s. 284.

9 Vznik a vývoj britského sociálního státu vc 40.--ií0. Ictcch 20. století. doby", který úspěšně probíhal již padesát let v Londýně, Liverpoolu, Sheffieldu, Plymouthu, Southamptonu, Yorku a Bristolu. Beveridge se výsledky tohoto bádáuí rozhodl aplikovat na stanovení spodní hranice životní úrovně, pod niž neměl žádný Brit klesnout. Jmenoval proto komisi pod vedením výzkumného pracovníka studujícího úrovcli obyvatel Yorlm - Seebohma Rowntreeho, jemuž dal k dispozici ještě statistika, lékaře a odbomika pro výživu z Britské lékařské asociace (Britis" Medical Associaliol/; BMA). Spodni hranice životni úrovně, s níž tito odborníci přišli, byla dosti striktní - mezi tzv. "neefektivní výdaje" (illejjiciel1l spel/dil/g) se počítalo napřiklad pivo, tabák, noviny, knihy nebo lístky do kina." Protože se mělo jednat o vyplácení plošných sociálních dávek, nastal problém s různou výší uájemného v jednotlivých městech. Rowntree dopomčoval stanovit fixni částku podpory a k ni připočíst částku za pronájem; Beveridge však tento návrh zavrhl, protože mu příliš připominal starší systém průzkumu majetkových poměrů (mealls test), zntš~ný v roce 1941" Dalším důležitým bodem se stala otázka, ja~"ým způsobem by tohoto programu měli být zahrnuti všichni obyvatelé Velké Británie. Bevcridge napřiklad nepředpokládal, že by vdané ženy po válce chodily pravidelně do práce, a proto neměly v jeho programu sociálního zabezpečeni stejné místo jako muži, na nichž byly sociálně závislé. Se snižením dávek se ovšem počítalo i u těch žen, které by se rozhodly pracovat. Jejich podpora v nemoci a nezaměstnanosti měla být o 25 % nižší než u mužti, jimž chtěl Beveridge navíc odebrat připlatek za živeni závislé osoby. Jednou z mála výjimek představovala situace, kdy by manžel nebyl soběstačný. Stejně tak i dllchody vdaných žen měly dosabovat pouze 60 % částky mužských penzi a penzí svobodných žen. Beverídge IQ Abel-Smith, B., rite Beveridge Reporl..., s Srv. Bruce, M. (cd.), rhe Rise ojthe Welfare Statl!. English Sodal Pulicy, J60J 1971, London 1971, s

10 Martin Kovář -.Jaromír Soukup - Stanislav Tumls nenamítal nic proti věku odchodu do důchodu, jenž byl v Británii pro ženy stanoven na šedesát a pro muže na pětašede sá t let. zl V březnu 1942 požádal William Beveridge Johna Maynarda Keynese, jenž v té dob ě působil na ministerstvu financí, aby mu sdělil, zda je možné jeho plán finančně zajistit. Keynes byl předloženým systémem sociáll1010 zabezpečení nadšen a stal se jeho velkým příznivcem, pouze doporučí I snižit celkovou částku určenou na důchody přibližně o 100 milionů liber. Bez vědomí ministra financí pak probíhaly další konzultace mezi oběma muži. Keynes ještě Bcveridgovi doporučil, aby na první dítě rodiče nedostávali žádné dávky. Také důchody chtěl zvyšovat postupně (každé dva roky); původně navrhované část,)' měl y dosáhnout až po dvaceti letech. Beveridge tyto návrhy akceptoval a zapracoval je do své závě rečné zprávy.:!:! Premiér Churchill a ministerstvo financí hleděli na zprávy o obsahu připravovaného dokumentu, jež zač ínaly pronikat do tisku, s krajní nelibostí. Ministerský předseda chtěl řešení sociálního zabez pe če ní obyvatelstva ponechat až na období po skončeni druhé světové vál,)', kdy se obyvatelé Velké Británie měli ve volbách ro zhodnout, jakým směrem se bude zemi! dále vyvíjet.') Z tohoto důvodu by Churchill vydání zprávy nejraději zastavil, nelibost labouristl1 a odbormí'! to však vylučovala. z, Národní vláda proto, alespoň zpočátku, odmítala Beveridgovi poskytnout pro st ředky pro její publikování." Nakonec byla Beveridgova zpráva vydána 1. prosince Stát měl podle ní bojovat proti "pěti nejvě tšim 234 ~I Srv. Abel-SmiLh, 8.. Sex, Eq/lulity o"d Sodal SeclIrity. in: Lewis. J. (ed.). IVo me,, 's Welfare al1d Womell 's Rig/liS, London 1983, s. 172 an.; Wallcy, J., Soc;oJ Se Cl/rity: Another British Fai/llre? London 1972, s. 69. Další problémy před s tavova ly opuštčné ženy. svobodné matky, postižení v produktivním veku, svobodné :leny starající se o rodiče ald. 22 Abel-Smith, B., The Beveridge Report..., s. 17. ~ 3 Harris. J., nriljiam Bcveridge..., s Bullock, A., Titr! Life oud Times oj Ernest Bevill, JI: Millister of Labour, London 1967, s. 62. ~s Abel-Smith, 8., The Beveridge Report... s. 17.

11 Vznik n vývoj brilského sociálniho státu ve letech 20. století. z lům moderní doby - chudobě, nemoci, nevšímavosti, š píně a zahálce". Prakticky ihned po svém vydáni se stala pře dmětem vážných polemik. Reakce koaliční vlády na Bevcridgeovu zprávu Mezi předními představiteli Konzervativní strany se v této době nenašli téměř žádní stoupenci radikální sociální reformy. Churchi11ův vlažný postoj v této v ěc i sdileli rovněž jeho spolupracovníci jako lord Beaverbrook č i Kingsley Wood. Hlavním cílem toryů v domácí politice bylo odhodlání omezit vliv labouristů v k oa liční vlád ě. Z tohoto zůstávali konzervativci - zejména jejich vedení - v otázce z rn ěn poválečné hospodářské a sociální politiky nekompromisní. S "progresivním pří s tupem " tak byli spojováni pouze mladší a nebo méně významní členové strany, kt eř í se sdružili do tzv. Výboru pro povále č n é problémy (Post-War Problcms Central Commillee), založeného v roce 1941 pod vedením R. A. Butlera. Butler byl přesvě dčen o tom, že válka učinila vy tvoře ní nové sociální politiky nevyhnutelným; počítal p ř itom s výraznější ro lí státu a souča s n ě se zachováním osobní svobody jednotlivce. Výbor však nebyl př ili š úsp ěš ný, protože se marn ě snažil najít konsenzus mezi jednotlivými frakcemi ve s tra n ě. :! 6 L a bouri s tič tí poslanci mezitím ztráceli s kabinetem, který se na podpoře sociální reformy nedokázal dohodnout, trpělivost." Třebaže věd ě li, jaké následky by mezi v oli č i mě lo opu š t ě ní koaliční vlády, hlasovali v roce 1942 ve sněmov n ě stále čas těji proti jejím návrh ům. V listopadu dokonce jeden z předs tavitelí, strany varoval, že labouristé budou dělat další problémy, poknd nedojde v ře še ní sociální politiky k pokrokn. 2(, Jcffrcys. K., 8rilish Polilie.'!... s Labouristé naslínili svoji politiku v soeiálni oblasti v ně kolika dokumentech již pfcd druhou svi!tovou válkou a na jcjlm začátku. Mezi nejvýznamněj š í písemná vyjádření patfí například Labour's lmmedia/e Programme z roku 1937, Labollr's War Aims ( 1939), Loholll', Ihe rval' alld Peace II Labour'... Hume PoUcy (1 940). Srv. Pcarcc, M., Stcwart, G., British Polilical H;Sloty Democracy a/ld Declim:, London and Ncw York 2002, s. 437 ano 235

12 Martin Kovář - Jaromír Soukup - Stonislav Tumis Labouristé se obávali, že je konzervativci ponechají ve vládě pouze do konce války, poté je l1odstraní" a vráti se k předválečným nonnám. A právě krátce po tomto varování následovalo vydání Beveridgeovy zprávy, jež vyvolala mezi oběma stranami další pnutí. Tisk a veřejnos t reagovaly na zprávu velmi kladně. Podle vzpomínek pamětníků se před specializovaným vládním knihkupectvím vytvořila po vydání zprávy fronta dlouhá jednu míli. Cclkem se prodalo přibližně půl milionu výti skl, (přes padesát tisíc ve Spojených státech americk-ych), což bylo na hustě psanou třísetstránkovou vládní publikaci nevídané. Samotný Beveridge se dostal do centra pozornosti médií; kamkoli šel,.,pronósledovali" jej reportéři a fotografové různých novin. 28 Reakce kabinetu, zejména konzervativců, rozhodně vřelá nebyla. labourističtí ministři vyslovili na jedné straně Bcveridgově systému podporu, na druhé straně však vyjádřili obavy o udržcní koaliční vlády. V tuto chvíli sehrály pozitivní důležitou roli dva faktory: tlak veřejnosti a doplňovaci volby, v nichž toryové nedosáhli tak dobrých výsledků, jak očekávali. Podle stranických analýz byla hlavní příčinou neúspěchu "chybějící komplexní vnitřní politika". Tento vývoj narušil křehkou jednotu Konzervativní strany, když čtyřicet především mladších poslanců sdružených v tzv. Tal)' Reform Commiltee kritizovalo vládu za neschopnost vytvořit jednotnou linii stranické sociální politiky. Vzápětí se proti nim ve straně vytvořila opozice sdružená zejména v Na/ional League for Freedom; stoupenci komplexního programu sociálni refoony tak zl.stali v menšině. Nakonec dokonce hlasovali společně s vládou, když se ukázalo, že labourističtí poslanci, vyprovokovaní vyhýbavými projevy Andersona a Kingsleyho Wooda, naléhají na urychlené zahájení legislativního procesu. Aby Churchill udržel koaliční vládu 2M Srv. Pcarce, M. - Stcwart, G., British..,

13 Vznik a vývoj britského sociólního státu ve letech 20. stolcti. pohromadě, musel přistoupit na některé sociální požadavky, což učinil s krajní nechutí. Podle vyjádření předních labouristických představitelů nechtěl Churchill v roce 1943 s reformou spěchat a Beveridgovu zprávu zamýšlel využít, jak již bylo řečeno, teprve po válce. Úpravu sociálních poměrů přitom hodlal spojit s Konzervativní stranou, a tím vzít labouristům "vítr z plachet".29 Tlak veřejnosti a labouristických poslanců však nedovolil premiérovi tuto strategii rozvinout. Když se ukázalo nemožné zprávu ignorovat, stalo se hlavním cílem toryů využít ji co nejvíce ve svůj prospěch. Jak napsal Harold Nicolson, konzervativní poslanci na veřejnosti principy nové rcfom1y chválili, v zákulisí se naopak snažili její doponičení co nejvíce oslabit. "Toryové tvrdi, že je to všechno báječné, ale spiše utopické a že to, zda si tyto reformy budeme moci dovolit, zjistíme až poté, co se dozvíme, jak bude vypadat bi lance našeho zahraničního obchodu po válce. Někteří současně naznačují, že zavedení sociální reformy povedc k zahálce."'o Pokud Winston Churchill nechtěl riskovat rozpad vlády, nezbývalo mu, než se k Beveridgeově zprávě veřejně vyjádřit. Premiér tak učinil rozhlasovým projevem z 21. března Během své řeči posluchačllll1 sdělil, že i když se válečné úspěchy v poslední době naklonily na stranu spojenců, neznamená 10 zdaleka konec bojů, II je ledy předčasné mluvit podrobně o poválečné vnitřní politice. Současně naznačil, že se současná vláda musí vyvarovat toho, aby sama sebe i své nástupce předčasně zavázala k novým státním výdajům, aniž by znala situaci ve Velké Británii po skončení války. Premiér dále poznamenal: "Nechci níc slibovat ani vyprávět pohádky lěm z vás, kleří jste mi dosud věřili a došli jsle se mnou tak daleko... Je... nuší povinnosti nahlédnout přes mlhu budoucnosti 29 Williams, F., A Prime Millister rememhers, London 1961, s Nicolson, N. (cd.), Haruld NiculsOIl, Diaries alld Letters /939-/945, London 1967, s

14 Martin Kovóř - Jaromír Soukup - Stanislav Tumis do poválečného období a připravit se na situace, jež se pravděpodobně vyskytnou."" Dále Churchill ve prohlásil, že je pro zásadnl zjednodušení a případné rozšíření sociálního poji š těni. Stát měl podle něj ušetřit peníze na administrativě, až se složitý systém poji š tění spojí do jednoho komplexního programu, j ehož budou všichni s oučásti. "Musíte tedy mě i mé kolegy řadit mezi největš í zastánce povinného mirodního poji štění a péče pro všechny vrstvy obyvatel od kolébky do hrobu...,,]2 V následující části projevu se ministerský předseda soustředil na zdravotnictvi, přičemž podpořil založeni národní zdravotní služby (Natiollol Healtll Service; NHS)..,Zdraví našich obyvatel", řekl,.je n ejvě tš ím přínosem, jaký stát může mít... PO~lId si naše země má udržet své místo na svě tě a zůstat velmoci... musíme naše lidi podporovat v toi11, aby byli zdraví a měli velké rodiny."" Nakonec se Churchill dotkl i otázky vzdělání, když zdůraznil nutnost umožnit co největšímu počtu obyvatel studovat; své vystoupení přitom u zavře l slovy, že i když "všichni nemohou dosáhnout stejné úrovn ě. mě li by mít alespoň rovné šance."j4 Dokonce i na stranické konferenci konzervativců mohli členové TOl)' ReJorm COllllllifee chválit Beveridgem navrženy systém sociálního zajištění. V soukromí se však přední konzervativci vyjadřovali o tvůrci refonny i nadále dosti nevybíravě. Jak napsal R. A. Butler, ve s truně obecně panoval názor, že Beveridge neni nic jiného než "starý zly muž. který chce sebrat lidem velké množství jejich pe n ěz. "" Významným mezníkem pro koordinaci různych návrhů na reformu sociálního zabezpečení se stalo jmenováni lorda Wooltona do nově vytvořeného úřadu ministra pro poválečnou obnovu na konci roku Brucc, M. (cd.). Tlle Rise... s Tamtčž. Jl Tamtéž. 34 Tamtéž, s Jcffcrys, K., R. A. BUfler, thr: Board oj Edl/c:atioll aud tije 1944 Edllc:at;oll Ad, Hislory, Vol No. 227, s. 426.

15 Vznik a vývoj britského sociálního státu ve 40.-{jO. letech 20. století. Právě tehdy se vláda v tzv. Bílých knihách (White Papers) zavázala k uskutečnění sociální refonny. Tato iniciativa přitom ještě neznamenala nový, radikální přístup k otázce sociální politiky; šlo spíše o to odvrátit tlak labouristických poslanců a "neztratit kontakt s veřejnosti". O problémech, týkajících se zdravotnictví, a potřebě jeho dalekosáhlé refomly po válce se začalo mluvit již v roce 1941." Hlavním záměrem vlády se stalo přenesení pravomocí a odpovědnosti za zdravotní službu na úrovell místních úřadů. 37 To se také projevilo v Bílé knize o národním zdravotní péči z února 1944." VI"da v úvodu tohoto dokumentu oznámila, že hodlá založit "komplexni zdravotní službu pro každého občana této země. Chceme zajistit, aby se v budoucnu každý muž, žena nebo dítě mohli spolehnout na ošetření a na zdravotní službu. kterou budou potřebovat, a dále na nejlepší dostupné lékařské vybavení, přičemž skončí jejich závislost na tom. zda si tyto vymoženosti mohou dovolit.,j9 Bílá kniha ale nakonec tak převratné změny, jak se tvrdilo v jejím úvodu, nepřinesla..jednalo se spíše o kompromisní dokument vytvořený ve spolupráci labouri stů s konzervativci ve VýbonI pro 36 Plány na reformu jsou ještě staršího data. Již v roce 1920 založilo ministerstvo financi poradní výbor. O šest let pozdi!ji Královská komise pro nnrodni zdravotní pojištěni (Royal COllllllissioll Oll Nariol/al H eclltll l/lsllra/lce) navrhla financovat nllrodni zdravotní službu z daní. Hlavním problémem zavedeni bezplatné mirodni zdmvotní služby se stala její administrativní struktura, s jejíž pomoci by bylo možné koordinovat tři oddčlené léka řské služby (všeobecné I t.!kařc. zubaře a optiky); dal ším úko lem bylo sladil práci nemocnic a místní správy. K této problematice srv. Pater, J. E., Tlle Makil/g 0/ the Natiol/(I/ Hea/(h Sen-'jce, London 1981; Digby, A. The Evolll~ (ion o/genem/ Prac(icc 1850~/94B, Oxford 1999; Honigsbaum, F., Nealth, Nappi~ IICSS (Ind Sccllr;ty: thc Creat;oll olthe Nationa/ Hea/tll Service, London 1989; Watkin, B., Tilc National Hell/th Service, London 1978; Eder, N. R., Natiol1aJ Health IlI.wrance and thc Medical Professioll i/l Brita;1I 19 I 3~39, London )7 Soustředčnl zdravotního zaopatření do rukou místních úřadů podporovaly již před rokem 1939 některé obecní a m~stské rady (napfiklad Londoll COllllly COlIl/cil; LeC). Jejich cílem se stalo vytvoření zdravotního střed i ska v každé obci nebo m čstské čtvrti. Z těchto střed i sek by byl pacient. jenž by potřeboval speciální léčbu, poslán do "druhého stupně" lékařské péče, ti. do obvodní nemocnice. Lowe, R. The rj'elfarc Statc in Britai" si"ce 1945, LondoR 2005, s. 181 ano JH Bílá kniha byla již od počátku považována spiše za poradni dokument než za konkrétní plán pro vytvoření národní zdravotní služby. 39 Brnce, M. (cd.), The Rise... s

16 Martin Kovóř - Jaromír Soukup - Stanislav Tumls 240 poválečnou rekonstrukci (Recalls/me/ioll Cammi/lee). Nejvážnější střet se odehrál kvuli neochotě labouristických představitelů podpořit návrh konzervativních členů výboru na zřízení nových zdravotních stfedisek. 40 Bílá kniha o národní zdravotní péči nakonec navrhovala vytvořit pod dohledem ministerstva zdravotnictví třicet až pětatřicet regionálních výborů," jež by vypracovaly koncepci primární (zdravotnl střediska) a sekundární (oblastní nemocníce) zdravotní péče. Předpokládalo se, že regionální výbory budou rovněž spravovat nemocnice, zatímco obecní a m ěs tské úřady měly zaměstnávat většinu praktických l ékařti. Každá vláda měl a mít k dispozíci poradní výbor, složený z l ékařti; zároveň měla být vytvořena ústřední lékařská rada, která by dohlížela na smluvní pom ěry mezi l ékař i a úřady místní správy. Naplánovaný systém se ale stal terčem silné kritiky je š tě předtím, než mohl být zaveden. První námitky se so u stře dily na administrativní změny, zej ména na zavedení regionálních výborů, jež s sebou podle řady odborníku neslo spíše než zjednodušení systému pos ílení byrokracie. Také praktičtí lékaři nesouhlasili s tím, že by je zaměstnával y místní úřady. tak musela počkat až na novou vládu:-12 V červnu 1944 vydala vláda další Bílou knihu, která se týkala zam ěstnano s ti; Reforma národní zdravotní služby v porovnání s meziválečným obdobím přinášela jejím prostřed nictvím do britské politiky "revo lu ční" myšlenky keynesiiínského statnillo intervencionismu." Ve 20. a 30. letech bylo pro vě t ší nu politikl' nemyslitelné, aby kabinet dlouhodob ě usilovalo vytviíření nových pracovních míst zasahováním do bospodáfstvi země. Změna nastala až v souvislosti s válečným úsilím, kdy ministerstvo financí při rozpočtu práci na pro rok 1941 poprvé použilo keynesiánské teorie, aby u č inílo opatření proti inflaci. V Bílé knize z června 1944 ministři uznali, že pod- 4Q Viz pozniímka Jejich členy se mčli stát ůředníci místních samospriív. 42 Lowe, R., The WelfareState..., s Thune, P., The FOlll1datiol/s o/thc Welfare Stale, London 1982, s

17 Vznik a vývoj britského sociálního státu ve letech 20. století. cenili možnost použití státních peněz na vytváření nových pracovních mist. 44 Stejně jako Bílá kniha o národní zdravotní službě, také Whi/e Paper o zaměstnanosti se stala kompromisem mezi dvěma hlavními poli tickými stranami; logickým výsledkem byly četné vágní formulace. Labourističtí členové Výboru pro poválečnou rekonstrukci se během přípravy tohoto dokumentu snažili prosadit co největší intervenci státu, proti nim se však soustředila silná opozice v če l e s velmi vlivným ministrem financi, sirem Johnem Andersonem. 4S Bilá kniha tak nevyhlašovala plnou zaměstnanost, ale politiku.. vysoké a stabilní míry zaměstnanosti,,,46 což znamenalo méně než 8 % lidi bez prace (mnohem více, než na~ vrhoval Bcveridge).47 Konzervativní členové výbom se domáhali také toho, aby se po válce postupně uvoh'lovala kontrola hospodářství a z111ír~ ilovaly schodky státního rozpočtu. 4 8 Názory o prospěšnosti "omezené intervence státu" byly přesto slyšet i mezi toryi. Jedním z nich byl Oliver Lyttelton, jenž tvrdil, že "cílem strany by měla být co nejvyšší zaměstnanost a současně by její členové měli přijmout 'jistý vliv' státu, který ovšem musí zůstat na co nejnižší úrovni, protože pokud má vláda investovat peníze daňových poplatllikil do průmyslu, musí si nad ním zachovat dohled a kontrolovat jej."" Podle představitelll Konzervativní strany měla být po válce nízká nezaměstnano s t především dik.')' znovuoživení ekonomiky a rozmachu exportu, dále pak díky podpofe soukromého podnikání a stabilitě měny. Labouristickým členiim výboru se přesto podařilo prosadit do dokumentu Keynesovy analýzy příčin nezaměstnanosti 44 Jeffreys, K., Br;t;s" Pofitics..., s S Addison, P., Tlte Road.... s Lowe, R., The Welfare Stute..., s Jeho propočet se pohyboval mezi 3-5 %. 48 Harris. J., William Beveridge... s Jcffreys. K.. 8ritish Polilics... s

18 Martin Kovář - Jaromír Soukup - Stanislav Tumis a některé návrhy způsobů jejich možného odstranění. 50 Obě politické strany chápaly Bílou knihu o zaměstnanosti jako jisté provizorium. Zatímco pro konzervativce dokument představoval "krajní mez", k níž byli ochotni zajít, labourísté jej považovali za pouhý "první krok" na cestě k prosazení plné zaměstnanosti a politif...-y intenzivního státního intervencionismu. Stejně nepřehledný systém jako ve zdravotnictví panoval před druhou světovou válkou také v britském školství. Jeden z největších zmatki'l způsobovalo nejasné rozlišení mezi základním a středním vzdělánín1. Problém spočíval zejména v tom, že střední vzdělání nezahrnovalo všechny děti určitého věj,,"u, nýbrž pouze ty, které navšt ěvovaly tzv. gramma,. schoo/s. Na tomto typu vzdělávacích institucí se běžně platilo školné a navštěvovalo jej pouze 20 % všech dětí od dvanácti do čtrnácti let. Ostatní zllstávaly až do čtrnáctí let na bezplatných základních školách. Dalším problémem se stal přežívající systém provozování škol dobrovolnými organizacemi a církví. V těchlo školách měly hlavní slovo nezávislé výbory správců a nikoli místní školské úřady (loca/ edl/ca/;ona/ au/horl/ies; LEA).sl V roce 1941 jmenoval premiér Churchill do čela Výboru pro vzdělání (Boa/'d q( Edl/ca/;on), předchl,dce ministerstva školství, R. A. Butlera. Během následujících tří let vydal výbor Bílou knihu (1943) a tzv. zákon o vzdělání (též Butlemv zákon, 1944)." Oba dokumenty navazovaly na snahy o reformu vzdělávacího systému z meziválečné doby. V této SO Podle nich je hospodůřskú krize zapřičinčna dtdicitcm v alespoň jedné z pěti složek poptávky - soukromá spotřeba a investice, bčžné a investiční výdaje státu a zahraniční obchod. Úkolem státu je tčmto ztrátám předcházet. Srv. Lowe, R., Tlle Wel Jare State..., s SI V roce 1938 tylo organizace provozovaly přibližně polovinu všech základních škol ve Velké Británii, které navštěvovala necelá třetina školou povinných dětí. Lowe, R., The Welfare Slale..., s s:! Srv. Thom, D., Tilc /944 Edllcatiorl Acl: thc 'art ojpossiblc'?, in: Smith, H. L. (cd.), Wor aud Soda/ Challge. BrWsh Sociely ill lhc Sccolld Wor/d War, Manchester 1986, s ; Simon, 8., Educatioll a/ld the Sucia/ Order, , Landon 1991; Gosden, P., Edllcatio11 illlllesecolld Wor/d IVa,., London

19 Vznik a vývoj britského sociálnfho státu ve letech 20. stoleti. souvislosti je třeba zmínit především tzv. Hadow Report, zprávu poradní komise při Výboru pro vzděláni z roku 1926, jež doporučovala prodloužit povinnou školni docházku do patnácti let věku Cz původních čtrnácti); dále navrhovala vytvořit pouze jeden typ základních škol pro děti do jedenácti let a zřídit n ěkolik typů středních škol. Zákon o vzdělání (1944) zaváděl bezplatné nejen primárni, ale i sekundární vzdělání; součas ně stanovil povinnou školní docházku do pahlácti let věku ditěte s tím, že se v nejbližší době prodlouží o další rok. Věk mezi přechodem ze základní školy na střed ní určil na jedenáct let. Pro učitcle zavádě l tabulkové platy, což mělo smazat dosavadní rozdíly v jejich příjmech. Současně povýšil Výbor pro vzdělání na ministerstvo, jež m ě lo mít dohlcd nad mistními školskými úřady. S implementaci zákona do praxe se počítalo po skončení války. Závěr William Beveridge, jeho činnost a jeho odkaz jsou v historickém di s ~-urzu stále živým a kontroverzním tématem; pro mnohé odborniky i laiky se Beveridgova zpráva stala "základním pramenem" pro vytvoření moderniho sociálnillo slálu. Beveridgeovi příz nivci se, stejně jako jeho odpllfci, v zásadě shodltii na tom, že jeho zpráva byla a stále je dllležitá pro život obyvatel ostrovního státu dodnes. Kritikové jako Corelli Barnelt ve svých analýzách ves měs tvrdí, že Beveridge byl "sentimentální politický idealista, jehož velkolepá vize odstranění chudoby a nezaměs t nanosti zpllsobila poválečný hospodářský úpadek Británie".53 Na levici je naopak často slyšet hlasy, které tvrdí, že k odvrácení údajného úpadku dnešního sociálního státu může dojít pouze po návratu k Beveridgovým původním návrhům Podle dalšich akademiků, například 53 Podrobněji srv. Barnc.tt, C., The Audii o/rval', Landon

20 Vznik a \'ývnj britského sociálního státu ve letech 20. stolcti. TI. Vznik a fungování britského sociálního státu v letech Martin Kovář Parlamentní volby a vytvoření labouristické vlády v roce 1945 Léto roku 1945 bylo pro Velkou Británii významné nejen proto, že skončila druhá světová válka," ale také z toho důvodu, že v parlamentních volbách, jež se konaly po dlouhých deseti letech, zvítězila Labouristická strana, navíc natolik pře svědčivý m zpusobem, že mohla vytvořit vládu bez ohledu na své politické protivníky. Tato skutečno s t měla pro další vývoj ostrovnfllo státu zcela zásadní význam; vzhledem ke své převaze v Dolní s n ě movně totiž mohli labouristé začít realizovat, byť s četnými změnami oproti puvodním před s tavám, svůj předvolebni program, jehož hlavni součástí bylo vytvoření rozsáhlého sociálního stáhl (Welfa.. e State)." Zpi.sob, jakým labouristé v l é tě 1945 vyhráli volby, se - řečeno s jistou nadsázkou - "podobal přílivu, podobně jako tomu bylo při S7 K reakci BritÍllla koncc dmhé světové války srv. Gilbert. M., Secol/d Worfd WClr, London 1990, s. 6 18, 635, 746 an. ; Dmver. 1., IVur rvillwllt Mercy, Laudon s. 300 an.; Stevenson, 1., Britis" Sudety /9/4-45, London 1984, s. 448 an.;cuimcross, A., T"e British Eeo/lOlIly silice /945, London s. 45 ano S8 K dcfinici a povaze (nejcn britského) socialního státu srv. Picrson. c., Bey(md IIIc Welfare Slale?, Cambridge 1998, zv lí'tšlě kapitola; Powcll, M. - l'lcwitt, M., We/fcwe Stale (I/ld Wclfllre Clw/lge, Buckingham 2002, zvlášlt! I. kapitola; Abcl Smith, B. - Titmuss, K. (cds.), The Phifosophy oj Welfare, London 1987, S. 141 ajl.; Wcit-Wilson, 1., States oj Welfare, in: Socinl Policy aod Administration, Vo l. 34, 2000, S. 1-25; Flora, P. - Hcidcnhcimcr, A. J. (cds.), Tllc Development oj' Welfare S/a/es ill Europe uud ill Ameriea, London 1980, S. 19 an. ; Esping-Anderscll, G., Thc Thn:e World~' ofwelfa/'e Capitalism, Cambridge 1990, zvláš t ě I. kapitola; Castlcs, F. - Mitchell, D., ldel1tifyi"g Welfare Sta/e Regilllcs, in: Govcmance, 5, 1990, s. 1-26; Pierson, P., The New Po/ilics ojll1e Welfare Statc, Oxford 2001, S. 455 an.; Georgc, V. - Wilding, P., Ideology aud Sodal Welfal'e, London 1985, s. 62; Marshall, T. H., Social Policy, London 1975, S. 99 an. ; Briggs, A., Tlle Welfare Sla/e in historical perspeclive, in: Europcan Joumal ofsociology, Vol. 2, 196 1, S. 228 an.; Ellwood, O., Poor Support, Ncw York 1988, s. 6. K historickému vývoji tohoto pojmu srv. Lowe, R. - Robcrts, R., Sir Horace lvi/san, 1900-/935, in: Historical 1oumal, Vol. 3D, 1987, s. 655 ano 245

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2008/2224(INI) 12. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o aktivním dialogu s občany o Evropě (2008/2224(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodaj: Gyula

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

Senát Parlamentu České republiky souhlasí s ratifikací

Senát Parlamentu České republiky souhlasí s ratifikací 276 8. funkční období 276 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení, podepsaná

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík Návrh systému odloženého školného Radim Valenčík 1 Otázky, které si - ke škodě věci ne vždy klademe: Školné - co je důležitější, zda či jak zavést? Víme a shodneme se v odpovědi, proč zavést školné? Kdo

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Rétorika vs. praxe v drogové politice

Rétorika vs. praxe v drogové politice Rétorika vs. praxe v drogové politice 27. 11. 2003 Mgr. Josef Radimecký Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad vlády ČR tel. +420296153222 fax +420296153264 Obsah sdělení Hlavní

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více

Informace Úřadu průmyslového vlastnictví ČR k návrhu směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem

Informace Úřadu průmyslového vlastnictví ČR k návrhu směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem Informace Úřadu průmyslového vlastnictví ČR k návrhu směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem Cíl směrnice: Cílem této směrnice je sblížení zákonů členských států EU v oblasti patentování

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz Pozorování. Z předpokladů, přijatých Poradním expertním sborem ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (dále jen PES) a stvrzených zápisem č. 2 z jeho

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Situace v Rakousku 2 Právní základ 2 Oprávněné osoby 3 Dávky 3 Další informace 4 Základní

Více

Federální shromáždění československé socialistické republiky 1972

Federální shromáždění československé socialistické republiky 1972 Federální shromáždění československé socialistické republiky 1972 II,v.o. 4 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám s doporučením přijatým na 54. Mezinárodní konferenci práce Na 54. zasedání Mezinárodní konference

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 13. června 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Praktický průvodce použitelnými právními předpisy v Evropské unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku.

Praktický průvodce použitelnými právními předpisy v Evropské unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku. Obsah ÚVOD 4 1. Proč potřebujeme tohoto průvodce? 4 2. Pravidla ve zkratce 4 ČÁST I: VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ 6 1. Kterému systému sociálního zabezpečení podléhají zaměstnanci, kteří jsou dočasně vysláni do

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln lních věcív Brno, 25. listopadu 2005 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu člen Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku www.cabrnoch.cz

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY TERMÍN: 13. 9. 2010 15. 9. 2010 MÍSTO: Londýn, Velká Británie CÍL CESTY: Setkání se zástupci TUC (Trades Union Congress) TÉMA: Kolektivní vyjednávání na regionální úrovni, regionální

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Skotsko. Robert Aldridge

Skotsko. Robert Aldridge Skotsko Robert Aldridge O Skotsku 5.5 milionu obyvatel 30 % bytů je sociálních (místní úřady a bytové asociace) 32 místních úřadů Pracovní skupina prevence bezdomovectví 45 Nsíc bezdomoveckých 'domácnosq'

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013 Tisková zpráva 22. července 2013, 0:00 Spíše zamračeno... 22. července 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Podniková komunikace T +49 (0) 911 395 2745 F +49 (0)

Více

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 Audit Committee, it s role in the Czech Republic, EU and USA. Vladimír Králíček Úvod V posledním době se relativně často setkáváme s pojmem výbor

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více