Ženy v medicíně dokážou být úspěšné čtěte na straně 8 a 9. Naše Miss sestřička mezi novorozenci. Moderní urologie šikovné ruce a technika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ženy v medicíně dokážou být úspěšné čtěte na straně 8 a 9. Naše Miss sestřička mezi novorozenci. Moderní urologie šikovné ruce a technika"

Transkript

1 1 / 2011 / č I Čpi Flt cic Plzň Nš i třič zi zci čtět tě 2 lgi šié c tci čtět tě 4 5 Riigti é l čtět tě 7 Ž icě ž ýt úpěšé čtět tě 8 9

2 ici třič ill Blž ii z přlé l ěil S Bc. ill Blž j i jj pcišti, jtc itzi citč péč Ntlgicé ěl FN Plzň, l cůz p é. l j l půl i pčt, ž ci cil lit. Přt zřjě tl pě třicté tý z jčt, l lčič z p., štl tl ý či i ůj ži l pžil 14. l 2. pztč pl zé St l pžé Oc ě, t filit itic p těž i t ill titl. Pčtč iplz š l přilš těž ž jř přcz. účti jště j lgi z š ěl přěčili lgé, tič t Bc. Jit Bš c t Bc. D Špil, pzzj ill Blž. c ctěl, přilil j ž zě t. Sčt přilš l tři ftgfi: ptét l, cl pt ciil j pc lč, ppij. t i tčý pfil žit tt. ill i zlil: Ně z, ž t itc ét, j j přliš, l lt přt ptř žit, z l ěj, lit žit l j pštilt. Tt l ltě jřj jj zt pci, t i př téěř tři l. ji c, lic ji z žé úpěc, ptěš, ž ič při p č lé čilé cpt, tř i jš připj zc přčě z ii, pj itc přtj, té t, ěřj t, ž ji l tp žý z, ž ztů j př ř t. St přilšýc ztc t l pzt itt čtři lc lti t z jt itzi citč péč Ntlgicé ěl tič Jit Bš, itý Z, ill Blž, L tři G. Ft: Rt Jš lli jjic ptp. ill tl zi ct ptpjcc. Pté, c l zřjě t i, týc pticé těžc ěřl ř, c j přitj jjic pci, ýi č přt, c ěll fič ý, ptpil zi p t. A p ž tl zptlý č. ill, tjě j lšc ět lél plé št, té ji ěl z pž fi. T jj l lé é. ic filit ll p př pt p pl zlé tz. J j ěl pzit, j ůj jlějš ptc, t l é, ž i B Špté. N tz, j j jlějš iitě ztict, j pěěl, ž ž l, l z, ž j t li těž pf, tz, i l z pt, j šl řl, ž i l plt cl, ř ptic. ptě zli i jié přě cic D J, č l Bč přt lii plticé cigi 1. léřé flt izit l J ěšť. lš těz zl p ill Blž l t. Stl ici j přl pit l ět P Bl S. ě ř c zl p t č. Zt j z t c ttil, ěl j č, l pl pit p ši t ptřé půc t č plč p š lé pcit, plj. ill Flt cic jž z lé ič Řč Přštic, pcz. ě tš t, ě é, ž p cc. J c j té ctěl ě ěti, tl c p zě clpč, ěj ici. Zt i lé č ž ýc čů, zi té ptř ziě lž j jzc, t ěžc, létě pl, p clý ště i, pz přtli. A pl ji, ž pci ěil p é úpěc těži i t z přl l? Ai. J j člě, tý ě tj. Ntčt izz př, přět pl př ši, t p l ě těžé. čitě ý těž, pfil l, zi. Jjic žit j c p l. ěl j t, ž j Plzě přizl titl é ici, ptž j ěll t š ěl, l ji... ii c z ětl fltů ěil,, ž j pc l, z ill Blž. Txt: J ř 2 Nš cic

3 N lgi jř zjj pz Sl či i j lc li čt pj lt, léčitl c z ýci. A t přt, ž č ic ž cě léčit či lpň člě plžit pltý žit. Pt li ptižý ýi cěi j cl ě třé pil plx lgicé ct Flt cic Plzň Lctě. přjé ptř, jějš, pl p pcit. Plzň flt cic zjišťj léč ů j p Plzňý j, l ěž p j lý, jž lgicé pciště c. O ýz é lgicé ct ěč i tčt, ž žý přiý 3000 pcitů, pzňj c. D. Jiřic F, P.D., piř Olgicé itpticé ěl FN Plzň. Z t, ž ě přicz 12 ýc pcitů. Z pz ýl P tt t é lgicé pciště xitl i lš ů. Nš plé l, ž Fů pil Plzi-Dlcc, již ptě l. Přtjé, té tř přš li clč, l ici é pcit, šéf lgi plzňé flt cic. T pl ě způl úěé čc p pcit. pl ě l čc ž tři ěc. P přtě é pil Lctě j cc ztit xilě tři ž čtři tý. Přizpůili c t lép zt t pcit. Pl piřýc l pci léřů pl pcitů plil i lčt c ž t lt té F pil ttc pcišť. Zl přš tt čté přp pcitů lš štř. Přl é ct z i ě ic zi léři, cž čé ůl zt litějš ptt péči. B ci ěž žt i lž iigticé lii těé é plx. Olgi j ttiž, tý zj přcz štř, z či pitlizci š flt cici. Bz těct zticýc ýů j z, ptj Jiřic F. Piř zij úň přtjé. B t, l lgicé út Bě, jějš tlé ýi zřzi zič, ttj ptěš zij, ž Č pli ti ili tl zt i c pčt lgicýc pcišť. N lgi z zě i p léř štřtlý pl. Npřl léč cttti, p t p pcit přl ůli zlti clé zt t žé, z ětš č ti lt. Nc t ct p p léů é, cž zýš jjic pcit pl. Nc žé t lt ctpi ětš pčt li. tciři ttiž zýš pčt lůž z čýc Střě péč lgicé cé, j zůzňj, lš ý. B c žt lž ttc lctýc pcišť, t j zt ěli p c. žij přl pciště ctl řě cttti, přp lé zjišťj pcilité flgé. P pcit t zt jště šš z lit, ž t přě t, c p léč ptřj. C z z é lgi p piř Jiřic F ě? J j z těc, c tl z šl t lgicé pciště, p ct F, tď p ě lgi t z pz ýl. J, pjt pll ýi lg j pčt ž c. li j liňt p é lgicé ct, j, pclj i plpci lizt t. Ti, j ptzj, zli pl žt ž ět přip př léřů, týjc j, t ptř. Pě ptř é lgicé ct j ůlžité p pci j pcitů, l i jjic p, i, přzýc. D li pciti czt zř pz, týc tiýc lpc pt. T zě pz ti půl třc úi té i pciti žij ětl, pclj i piř : Přětiějš ptř č i zticý pl, tý pcl čt z t, iěl, j j. Piř p zit i ttic zj Piř Jiřic F é lgicé pil t, jž j žiý t těý tp l é lgicé pil. Pc p tě ČR čě léč 67 tic li. ČR žý třt člě ř či pzěji c ý cě, žý čttý ě zř. Přt l ěll ic z pl lý př. Dš lgi j úplě ji, ž l př cti lt. Z plc t lt j zýšili přžit cýc ýi cěi t pct. Pcit ůž ř lt žt pltý žit, zůzňj piř Jiřic F přl: J z ýc pcitů tp zcý pi jt. Půě přžit j pět ěců. O š žij ž, lě é zět. Léři j cp zit ž 60 % cýc. Rzjc j, člě přišl č, Pč t. 10 Nš cic 3

4 Přt il H piř Pt Stý zj cl lii pč přtj z ili lgic lii FN Plzň j jiý lůžý lgicý ct Plzňé ji t lgic péči ptj 24 i ě. St cé j z Plzňé čtčě i lé j, l ěté ý přijžěj pciti z clé pli. Z ji c tý špičýc pcilitů, tř ěj zl lgii i ppcilizý ýů. Pcitů j z š gi ptj ěl péči ji lgic lii Nýi léčýi pg j lgi, léč čýc tů (litiz), ig pplzi ptt, čé ifc, ět lgi lš. lii p clé pt lgicýc pc, při icž ž t jějš t. J z čýc jýzějšc ů lgicé lii j lgi, t žňj p z řz, pc picýc přtjů, té j přizýi cti zě lié těl. iiiziě čé ě pj přš ptt. Pž lé t. ipzici l pizc čili př ptt. Tt t j zli j p plic č 2006, zij přt lii c. D. il H, P.D. Ptj zl D. Jiř lč, P.D., tý l lý ppgt tét ti ž tét lti té zšti, ž j př j šlitl jiýc pcištc, ji zčj žt. lgé při é pci čt žj i xtpl littpt pč c litiz, ů čé útj. tgé zěř t z l, t cz z přtj, přcz př ptř př pcit těl, zt š t p ptě j př čé ct. Přtj 14 lt lt j pl pit ý. Tž c i tét litě ěli littiě pt l. ž těš, ptž ěl ýt tě př pč l, li c it picé ý c z l, lij přt. Epicé tň litiz ěž ptř zi těžj ý lgicé lii. tét lti l lé ptit třýc pc, řě přpů lz t j ctit lý zt té té li č. zj tů těl pic pž již ěli lt liý l. lý pc při picýc pcc j zzc ěž, t žňj léřé tý iět z přl z lti li, č či čé ěcýř é zětš. lgé j ipzici šié pt přtjů jjic pc j t é úi, ž z pě j šlic c p c lg z clé pli i z Sl. lé lppicé ct I ž ýz picýc ýů lgii tl t, c pčt tl přlj třé pc, ptž lé žt j přl lýc ýů gitl. ý i t, ž ziti, t l léři, tř p č flt zj zšti, j tt pcitů, tř přiczj ti lgi. Pě t tt pxi, p pct lcc, ětlj il H. Rt š pl lppicé lgi, ž j lgic lii FN Plzň jzčě špici. J lý lppicý ct, t pct šic li pýc pcitů l pýc lppic t j jšš pčt ci clé pli, ptzj piř Pt Stý. Plzňý j té pt. Clětě tj jc ů li Čé plic z t jště jětš pčt pě š gi. Optéři lgicé lii FN Plzň pěj jjic tň z lé čti lppic. Lppic p ěž pc fóz (zé, t způj špté té či z lié pič), ptt, litiz čýc ctc, iél (zž žil lti š) pc li, pčt piř ěté igóz lňé c pýc 234 pcitů zůzňj, ž lppicé ý j šté jjic gi. N lppic pci plzňýc lgů jz t lgé z clé pli. Spcilité lgicé lii FN Plzň přěj pc wpc, jj přli Sl p cc 30 léřů, lzé ě pt zět lppicé ý lš čé zticé zřz. Nš tcicé lpppicý pc j é úi. J p plic přtj Fc Ti, tý žňj zpčé ěl t z t, ž c pžli t, lip cli jié. J čt j t zý gý glt, tý ůž ztě štřt cjc tň, ifj přt lii il H. Přpl, ž lic lppii ýl lt tic cigi. J přěč, ž čitě j lš tcicé zlpš ěž zlě li ýc přtjů. lic tl, l tét lti t 4 Nš cic

5 ř clpli cpc, tic cigi l účlě ž. Dět lgi clé šři J pcišť plic itci p zěl ěté lgii, t plzňé i ptř. Přijžěj pt l pciti ýi plé i zl. J přš zé. Njčtěji pj tpl lt, p řz, řš zé ýl. P j lgicé ý, t tř pti čtě ětýc lppicýc zů. štřj ěž ěti, té pčj, zjišťj, z tt pc způ z z j zět, ppij Pt Stý. Spt čit ěté lgii j pěě šié žj tčé pcilit. N liic j j D. Jiř. Alt péč přiý O tl tc ýz lt čti lgicé lii ěč tčt, ž li t štřili štřili př 30 tic pcitů. Zjišťj přtžit ptt lci p clý j. žý pc tl pcj tři lc j pciliz p. Dět lc lž lý pcitů t týě. Algic p zý pci plti žů plti xlc fc, při icž ij pc c, t z til fc. S tt plti t ě é žit ěli t pct žů. S řš pj lgé, ttj il H. D icé p přiczj lié pci fc čé ěcýř. J li šié pt těct pc. Spcil léč přl léři iij pcitů, tř j p úz pš c, zě pš é z čé ěcýř, t pc pzň. Tt p ěž p úi č, itic. Njčtějš tp úi č j t z t itic, t tp ž při zýš itřiš tl. Opčě tt plé řš t, ž čit zlt z pc pcil p č tic, t i zýš tl pi úi č. P, té těl ř š, tl iilizj. Tt lt liic zý D. cl J, zj tt plti Pt Stý. Přt lii ilti ic p pzňj i ti, jž j žit tltxi, lt, t lj lý př t čě l plýz pžýc lýc pi. Btltxi j zý přl při tň, z š icě šiš žit. P ě t zý žiý ěcýř, při ěž cz j ěý tů, pciťj tlý tl č, c ůž i pčit. A ž plij čé ěcýř tltxi, tý c fci lt, j úlě. Pz pcišť plic ůž tt t žt, plzňé zi ě ptř. úplé ýčt p p ptř lgic p p p cě ig pplzi ptt. Opt lppic tci č ši pcilité i léř z jiýc cic z clé pli. Dct il H cňj i tžé p ci pc. Bz plpc t šl lgic lii zřjě plpct ř ů. Stěžj j p plpc iigti. Pc pcilc iilgicýc štř j igti pt ětši ů. tét féř piit ci pli, ptž FN Plzň špičé ýc igticýc tic, ť t tý lit CT, PET CT, gticé zc, gfi tti lti t., cl il H. Dý těžj plpcjc p plzňé lg j ptlgi. Tét plpc i ě ž. Pf Ořj H z Šil ptlgic-ticé út, tý j čt FN Plzň, pcilizj ptlgii. J z p clé ětě přš lti ů li, tž p j igóz, l i ěcé ýz. Nši pciti j pft i, cž ý ž z, ptž ptlgů j l. Splpc přil žt plit ýc ětýc icýc čpic clé řě šic léřů p pl úpěšé č té ti, ptzj il H, tý plpci ptlg ěž úpěšě čil řz j pf, jž lé ě jt pzit pli. Péč pé úi ž il H tpl c 2002 fc přt lii, l t čě pitlizýc l třicti t pcitů, li ž jjic pčt c ž zjil. Pčt ltc štř z tjšc ti tic z lňé c c c ž ztjil. Pciště titě žj z pc, léři pcj ěé pz p ý pčt přčýc i. Z t ů j ýšili pčt léřů ě jic pc zěl. Rzitů, tř jště j pl lifici lgii, 9 t j jc plic. t té léř z clé j, l i z lýc ů, Střčé j, tř ci cigicýc ů lt tž lgii. Nš léř, itt it Et, lžil li čý pý tt Ep B f lg p lž útc zš z p ttci. A j ěř, ž lé ě ž cl š lii j p ČR clp itci. T pcišt, t plňj itéi j ic, l přš itéi žé ýc lýc zitů lgi pl t zé cicl pé žňjc, lg l zěl té úi, t i Ep přtj, z přt. Txt: J ř, ft: Rt Jš Nš cic 5

6 c pcit ti žit Lůž lě cýc li tz lé j ětř z pj přt lé t, ěž l přtžý pl j li tř lié ci žit. Lůž lě cýc při It ěl Flt cic Plzi Bc gti z úpěšě ř. Sž ct pcit žit, zůzňj c štřtl g. Jf Jč. J l ptzj ztpě tič t J Pc: t, ž š p cit cz pžt plté tř ů, zi é lzé. O t, ž t é léčě, t j čt It ěl FN Plzň, ř, ěč i é é, té i z é xitc l j ci Plzňé j. C j z š úpěc? Jf Jč: Přš ý tý léřů štřtlé pl. třit ý ětý lti zětců l jcé. čti tř pět t, j štřtl tři itři žé z tř lůžýc tic. Ti ž xilě ět pci ši pcitů. J p tpicý pcit š lé? J Pc: J t přžě tš lié, tř přiczj z tc ěl š cic tř ptřj l ilitč péči. Přlj c p pcc zjé pé pt čl, l pě. P léč i j zpil jjic i ů. Dl štřj cé, té ptt. Pciti tj l tři ěc t j č, p té j cpi tit ů či jt ěté z cilc zřz, j j D ůcců D pčtl lž. Jf Jč: ž zjišťj, z pcit ůž tit c péč ýc zřz. Čc tě zřzc p i j plé. T přizpůj i, t tit pciti š ěl. li pcitů j ěl t? J Pc: N třc šic úcc pčj cl 75 pcitů. Njtš žě j 101 lt, l ýji j i l c. P úz j přijli i ctilté ž. Slž lě pcitů plzňé flt cic, l přij i cé z jiýc zticýc zřz. J j ě pt? Jf Jč: Ptj t péči l léčc lě cýc. Pčj léčě té cé tc ělc. Nš l přt j, ž lit zz zticé plx, jý j flt cic. P zt t pcit zš, j žé žitě gt ptt t pc. Dlš ěl j l j t žitl. Pciti žt přl ilitč ěl, té p př p š pciště. Pě ilitc j j z jůlžitějšc čt léč šic pcitů. Dt ě czj fzitpti, tř j cpi cý ptt pjc péči. Szřjt Jf Jč J Pc tlj té tc j i pc pclg. ětš čt šic cýc tř lžc clě pli pciti. T p i, té ž. pltě j š ěl ili i lůž ižjci izi zi plži. Přil zřz z pcitů,, é fiilt, t jji j čt, té j zpili lě pý fů. J Pc: Pcitů ůž t i t lž, j j piú či tř. Sž ji zt ět l, ž t cňj. Sl t ýc zticýc zřz ě ý t. J j t? Jf Jč: S jl plé. P citi j pz zi t, j t j přp léř. Zticý pl pilě lj jjic tt, t ýži t přizpůj i lž přijýc pti. lit zřz j z lit tý léřů štřtlů... J Pc: Tř téěř ýě ž. I ž z pcitů, té ňj pci, pc j fzic č. Pt c zi i tli c žů i pcé pl. I ž... z c l ž lctý ž. :) Jf Jč: J ůlžité, ž přil pl tilizt. Fltci iil. Přip t, ž š lti j pt li, tř li pc j. J Pc: Př zřz lé j pcli ělc ti lůž. Přc é pciště p l ůc jcý. Al zli j i tf i řct, ž c ž ěili. Důlžitý t péč LDN j i plpc ii pcitů. Jé ii t zšti? J Pc: Zšti j ůzé, j t přp přp. Přžě j i třcé, té půž. Přiczj é lzé přl it. Ně l it tpělit, ž t přzý, tý j gt, i tilj špt l zticé pl. ě l přz czj třc z cz třc ji. Pt tř plé, přz li li přijt ště. Jf Jč: Pziti j, ž j zt z š fg zzli ž zž tžt. Řšili j pz pět či pš přip jé z přzýc. T l p pštř zl j pě. T j p ě lf g úpěšti š lé. C jc š pci těš? J Pc: ž lš pcitů l z, týi j j, ž j pj. Jf Jč: Jtliž i p pcit, tý j přlž j cc cz zý, p ýc, plté žit. Txt: Pl Il, ft: Rt Jš 6 Nš cic

7 Zj iigti tl t Riigticé ěl FN Plzň zil z ýlé é čti Riigticé lii ú cz z tic zlžé tc lt xitc iigti plzňé cici. Oěl é č tě 150 tic ýů. ý tl přiýj z 10 tic z. N 60 pců, z t14 léřů, p iigtic štř j p ý l cic. Sé pcit plj i z té cé cic, pcil štř p zzpčj p lš ztic zřz ji li úzé tit té ptj lž přl i pžý pcitů, pčt piř D. Zě Cč, P.D. Rz lž j li šiý, tic, jž žj přš cigicé it, ž p li pcilizé ý. Z těc pcilizýc ůž přl zit plpci lii tlóz pičc c, lgic lii gilgi, t j ztp Oěl liicé flgi. Pě f, ž př Olgicé itpticé ěl é lcté l cic š plpc č, ptž j tě zj, zůzňj piř. Riigticé ěl pů Bc ěli pcištc, té j pěě zlé. J pttě zptři ýlé jé cic ž p pil čl 22 t j tčě ilt él, ifj Zě Cč. lit přtjé lž li 24 i ě. Tý t j gigficé plt, t é cté CT, ýc igitlc gfů. igtic přil li zftiit pz t, ž přtj j clé, t cpé ělt ětš pčt pcitů. Egfi pčil N é úi j čti gfic štř pě Riigticý ěl. ě ěžýc štř ďt č pc ě p ptic ě gfii tic tt. žňj štřt j tt g, l i g l, přš lii žlčé ct. C i zjé žti t při tt z z tě lé ctlgicé štř. T přňj přpč igóz zjé lz zlě zýc ýlů zt, z j ůc žé čitý pc pt, přňj piř. Optic gfi pl j l zj li lit gttlgiii, té It ěl FN Plzň Bc ěj D. Lě Bc D. Ftiš Pš. ci j ipzici pil 22 gili, přtj, tý lž zz clýc pýc ějů při plici tt lt těl. P tl tt přtj lz pět cl ř tpticýc zů, přš zšiř cé čtě řjti ř zé ttig. ůž š cé p úlě cpt, p cc přl zit ýži ztit c. S j pc ůž ěž pět cl ř lc, t icéc ýů, j j ž žlčýc či čýc ct, clě pict ěté těl ti t ýčt lšc žt čpý, přiližj Zě Cč. ct j jič Z z ěl p piř pžj ct, ct p cig c p žlz, té j pil čl 6. O j ýjičti ěč, ž čě štř přicz 10 tic ž. ě t ěž tt pciště zpc cj, té ztj gficé pcišti tcé pliliic. Pc š ct žj pcilizci, ppř lýi lét zšt. O é zčt š ěl tét pltic ěl D. cl Pěct, D. Jě tilé j t é úi, jjic pc i li ž, cl Zě Cč. Scigé ct t l it c 2002 t přczl i i čýc přp. žt ýů, él px pcilit přtj ptj i žt řš pýc igóz. ipzici t j ě igitl gf i ipii, cž j igtic tclgi, pcilě ž p té, pzřlé út p. J přtj, tý léři ž z pc t ptřé žt litc zů tě lš itlgicé štř. pct Piř Zě Cč gigficé pcišti ttx, ilgic t žjc iizjc zř, té pž přé zěř i li é té lži či čité lti p pzřlé z zžějš cě. J cpi pcitc čitý ě řct, z j tý žitý pč z, z ůž jště čt, ř piř. Pcit cňj, ž j ct p tci přětiýc ptc jc j li té. Digitlizc z p Pl zl p Riigticé ěl FN Plzň igitlizc pz. šc lit, té, j igitl, ůž t přt zté způ tzé PA CS (Pict ciig cicti t). Tt té tř j cpý j zzit žitě š, j tpý, zij Zě Cč. Přtž igitlizc tl l úil i pěz, čitě pl j l pltil. ěžýc tgů l pj, tž ižj ič ztěž pcitů. S lz pc itt přšt li i flt cici, čili lš cic jié zticé pciště, pcit j, j žitě ipzici. li i c, ž igitl z j žé l pt. Otřt plžt j ůž i léř, tý pcj z, tž ě přlž pj tt způ. Riigticé ěl B j tcic i plě tiliz jt FN Plzň, it p ptgl zěl iigti. ěě pl pjtc jiýc pcišť plpcj Zpč izit. Piř Zě Cč i c lti ýc plpců. Txt: J ř, ft: Rt Jš Nš cic 7

8 čitl řl itě Jličé: Půjš ic lj! Piř z Otilglgicé lii D. iti Jlič j l, pl gi p pl j pté, ž i ůj žit zgizt. ž ě pté třě č z c úl Stř zl, ž ž t, zt t. i i řl t š j it lý čpč, l té št j j i l, ž i t. té třě přll čitl tti fzi, c lil tř zt šl, l tjš ctilt půl, plcl j. ž p č z i pf tti řl t půjš ic lj! Ptž t pl jště ělit, zl j t j ft ič jié j p ž žl, ěřj iti Jlič. N Léř flt Plzi tl. Al ě t l čit, ptž cii, ilgii fzi ěl tř šl ptřé šři. P p č, c 1969, j přil pz přzýc ctt pzi Něc zřjě č t pct j t cici. til j lti c. pěl j i šl plzň ORL lii lt, pt ž j l p pci z p t j žl l. Tt t c lžl tři ěl, t é přtti žili j j l š, ěj piř. lii j p l, z ic cc při ti ělt t zé pě, pc ěc l. A t l l, čtté pté č i t zl ig j zt t, l i č lž lii pzl z z. Zl t, ž p č ic t ct j. Nl t t úplě přčé,, ž lil t, til cé cigii. P ž l l léř zll pf. D. Jf R ORL lii tpil. Lt t 37 lt. ORL lii ptř jětš pcišt é ci Čé pli. J přtji, j ic zticé pl j čé špičé pé úi. Nš šc ýc ltc, ť j t ši cigic léč, fiti ilgi, či tlgi li ic zjl zj, tž č ě tt, čit tl é é ěci, Piř it Jlič jějš igticé léčé ptp, ttj iti Jlič, t fci piř zt S lét pcpitlě til j cici. l j pěě l, t ž j ěl liic pc 9 lt é Pt Pl ili p c půl z. til j př ýi zii lš z ic t j pl l. Nzpěl j t, ěj iti Jlič, l přiz, ž při čé přli ýc pztů i téěř čtři třé lé i ž lit l. J tpil pc, pll ji p pf R ttci t, ž i zt čtřlté přp. lý Pt ě t ptl i, pč, ž ji j čil t, š př čit? ž j ěl tij l, l j l šl, šl j té Pň, t l š lii, t j i šl lišti té tůl, l t t tšilé, lžl t ppé t, čil j, ž l č, c zl ěti, t j lél šl p ě. D t šl. T c t č př ěll ěc jié, ěřj. Al pcit, ž i ěj ýl. J t j šl, jzil žl ěti ct Šě, př ěc plčě pili. Sé j i ě žl. š cili, i j tl t, j ě ll. ž j ěl lž, t li zřjě žl. O l j ii jzili l, ziě ěžc, pili tú, pli i ii, t j i žc šli č, ppij piř Jlič zp, ž é tjš tcjc gii jště té ě tčil št cl i. O é ěj tcicý ů p tti, j ž tl ý tj plié ě ZČ. Npil i j j j ý způ. Léřé pl j čé. Př j t, př i pěě ř ic zt, ěll j t? j z. P ž j t jště těžš, j př úztliějš ž ž c piti. J j ě lt, ž cz z lii, štět čil přpt. l zřjě ěět, ž j z pci cl ějé čté plé, zůzňj piř. A jště úě z, j j j lt, pzzj j pzt. Px přěčil, ž j úplě il, ž j liic šéf ž ztpě ž. Olišti p ž ž pj ě t šlp. iět j t přc š ORL liic, pclj i iti Jlič úě. Txt: J ř, ft: Rt Jš Z 8 Nš cic

9 Těš é l pcitů, z Sli Opt l zžě, přjý l. c lc pitl ilýz I. it lii FN Plzň pt izit l pf. D. Sli Opt, P.D., l ppti tl p ztpc Léřé flt Plzi lgi t pžé izit. Stl pf ic přit l přt tgéii. itř léřt j tl při ti léřé flt. P j zlž ělt cigicé tticýc ů, té j té zžl, c ptl tt pcit. Pt j tpil it lii p pcilizl flgii, ětlj Sli Opt. O, tý zlil, l FN Plzi é úi pf. D. l Opté, DSc., ýlé přti I. it lii j z tů čé flgi. Pě pf Optý tl př 43 lt při zi p ilzč tři Plzi, j z pc plic, tři t i při p tpltci li Plzi. N j pci zl j pzějš přt I. it lii pf. D. l Optý J., DSc. Sl li j t, cz t lé zt itř ptř, ž t t lčitlý žit., p ji lt li j cpé čišťt, čišťj ďt pc ilýz, lic řč ělé li, t pcit jž cic třit tý, pc přišič ilýz, t p, ř Sli Opt. Při pitl ilýz čitic fci li zj filtc př ýtl řiš ti, tz. přišici li pit. Cl plc přišic j ttiž tl plc liýc filtčc těl Pě t pit ilýz zčl Sli Opt pčt 90. lt zět Plzi ptpě tét tě šlil léř i t i z lšc cic. T šl pliticý zě ll i zě icé. ěěli j, ž ilzč léč tjš Čl úi, ť z litti, či titti ztl. zp Epě t l zzpč ptř 500 pcitů ili tl. l ýt t pz pti ž ti cý. c 1989 j tc pcitů ili tl. Ott ptř, tř ěli přiž cě li pčiljš ě, li zřt, zp tjš žti. O t c ji těš, ž ůž ú flgi I. it lii FN LF Plzň j ilýz, t tpltci li ptt š, tř ji ptřj, é é úi. Pciti zt, z ilýz czt třit tý cic,, p ji t zt t l, zl c ilýz, t i pět i pttě éě j ztěžj. O 1990 j jětš ct plic p c ilýz. půě pcitů. O pčt lj pt lit péč, té pilě Sli Opt při z pcit ic cj. Nši pciti j tjé l él žit j c přl D. T j jitě úpěc, z-li ú, ž š ztict přc j é ýji ptýl ř gizčc icýc pléů, ř léř. Plzň lii j j z šlicc ct, šlil l 50 léřů ti t, tř tt t zjj lšc cicc. Jé Opt zl p Sli p ňt lg. Z lét é px t zl, ž přlšt léřýc zc li zé iě, zl, ž ěl pf ct šlp. žti ýt p é žl i pcišti i lic žil. Slďt pc iý žit l jcé. Pc přzé p l způ, j žl zůtt tt, ptž l pci ě třěý. ěl j ý pcit, ž pt, ěřj Sli Opt. Př pěti lt žit jj žl, ziě zé lti flgi, čil zý. T cici t těžýi přp, té š č ic ž čt řšit. Člě f, ž t t i přpě jližš. Al l t t. Bli j fti žl žit žjc igóz, ž j i pšli č ějé přzié zp, žl žé lš fzi ci l l š š. Bl t lé t, přiz. Sli Opt i ž tjš pci přtl i, lgů z lii i fltě, lét přš. T i itci il. Sžil j pčt pci zřjě tt c, l tl l, ž jětš lt zěl, ptzj. Stl pcit, ž žl j j lz. Stš c čil 3. léř flt Pz, lš tj Léř flt Plzi. ú 2010 Sli Opt jil pf ěc pté tl pt izit l, třt itii. N t pztc pz é, l i plzňé léřé flt, t ž ěl ztp lgi t. J t li zzjc, zůzňj. J pt tt přl é přlžitti. Řš, j zpřtpit šlé zěl i ttů čitýi pcificýi ptři, tř j přl pc z, lc, ti. izit ěll gtů z Epé i iitt šlt plc ltc ý p. P ipý ttů z ši šl išl žit, ppij. Slj té, z izit ěl š p t, přczl iiici z li ě, plě ičýc pit, g, z j iiii zič tti. ěji též clžit zěl. P tt t ětši z izit třt ě, t j li l, l c těžiště clžit zěl. T ěl tt zěl pf, té žňj žt i lifici, zýšit pltě t pc, lific, pcilizč zěl zěřé j lt čýc ýc šl, l i z zič, cl Sli Opt. N č j č zý. Al plč l t jj i c j pcz ppzlý lšicý p A. Přil j i, ptl ptj j, z j pič. Txt: J ř, ft: Rt Jš Nš cic 9

10 N lgi jř zjj pz Dč z t. 3 přip ůlžitt pc piř. A c i lš ýt. Ř ýc cě pgóz lpš ž cě, t té li ěj. zi cě, t lz tl léčit, ptř přl i ělž čp. Př ůzé pti pg š l pz 60 % pct pplc t j tř Něc té čl, pt i piř. Pě při pilýc ptic plc lz lit ipzic zi či j jějš, léčitlé fzi. Šc léč j pl ěj těct přpc téěř tpct. Důlžitt pc zpě pli tj ttitic. Plzňé ji tti gi igtij jc cýc é fzi cě, l žl t jc li, tř přiczj pzě. Tě ž l j cpi pci. Pl ěj zlž pt žé z, z é z t, t. Ztict ůž přzt zpět z zt člě é z, z Jiřic F. Né p igti é plx lgi j l lgicé ěl é t i pciště lii zzcc t FN Plzň. J přip ztpc přt p léř péči c. D. Jiř F, P.D., j pciště gticé zc, CT štř pciště ltz. ýzý p p léč pcitů přtj pl ěj přš jějš přtj gticé zc. ž ýzě zlpšit igti ětýc ýc cě. J přš lti l z, glgicé ci ptt. Špičé zřz j cpé č lit ttz li lié těl. Ný přtj gticé Jiřic F zj pt p lt p ctpi pil lgi. N ýzě zěil clý l cic. zc tjc zpřňj igti ů, ptj lpš zpz tp, jž pt t léč. A j t. Pc tz. R-ptpi ci zpzt ěž zě tě, iglizjc žt zi, pčt Jiř F. zt čé čtřěč čc. Nš cl j, pcit ll štř jc j ěc. tc přpc zřjě přij žitě, jišťj. Sť pcišť zzcc t j zpc Čcc řiš ž ji, t ětš ýz j pciště lii lc ě třé lgicé ct. Plét c pcitů ž té pciště CT-štř. Pl j přěč j úň igticé i ic léřů tlé. Ttéž plt i p ěl štř ltz, té j zl štřc t lii zzcc t. šc pciště j pcitů tp. ž ji t lt štř j j tě. Ž ě é ct té zj ici léřů ppěc pcit, j přěč i ct Jiř F. N igózi pcitů ci tt čtěji ftiěji ž. J ct F přip, é ptř zt přjé ptř p léř pl j lii. Nš pciště j té, l přt j pětl ětl, pclj i. Dř j pcli ztěýc ttc ůli tgé zř, li z j léři, ř úě. Př p tci l ěté pz žj i tě ič ptř. J přl gtic zci li clč. Txt: Pl Il, ft: Rt Jš 10 Nš cic

11 Úpěc jitů pl cic St D 11. l 2011 tčil již 6. č tič č jé tj ičýc ů, tý lt přl Hičý zcý Plzňé j, pž tic št, ě A. Hl zi ti Plzň - št. Tj zúčtil žt, ě týů ičýc ů Plzň - št, Plzň - tř, Plzň - Sl + Přštic, iči Džlic, iči Tc + pi l pz tý SPLH H, tý zcé lž Plzňé j ě tý Flt cic Plzň. Tý l zěl l pi, tl žý žý, l 2 x 15 it čité č pl pil l j jjic ž lžli zč, té zjitil i zčc Plzňé j. Pté Hjý tý FN Plzň. tl tý čtté tě pic fiiti tě tě tji, tý třtc tc tl clé t, zjé t l tý ýc tc pic, jl zé il, cl tj l j týů z pc pzic pic zlt. těz tl pt ptiž pt p. Tý Flt cic Plzň třili zětci jjic ýl lgé, l j tř řci, ž li ýz pil l š ýlý lg, tý pů it ěl cic Stě ti St. J ic j j lý ijc plzňý jit, l j ý tc pc l přit xclt ý plzňé ii čé xtliz j jý cpt l š tý čé ijc ýl. Pžji z é zit ft, ž pc flt cic tý plili i tžci ěté plici, tř i pilě téj. Tý flt cic l t lž útů Š Dš Šilř, St tý Fifl, Hš Pl Tč, Hňč Bl St, é jic: Et Ffl, St Špil, Hc Zitl cič ti il gól Dlý. Pl l přtlů třil š tý pi A plčě tý ičů Plzň - št, ičů Plzň - tř SPLH H. P př l tý SPLH H, té j př ěěli, ž pilě j j těž Džlicc, ěli j z j ý, té p půli ptil j pěé. P ěli c ftlc cc cl til př ěli št j šli třc gólů z t 2:5. O přtc j i řli tticé p é pli t ýl l tězt 7:5. J é př j zli t lňé těz tj, plzňé ič z pž tic Stř clé ó ztil ýl 5:3. P lš přtc tpil š tý t, té j li zi ji j z fitů tj, l přjc pž tic Plzň - št. Jjic l t tt t těz š pi l př š pté. t zčl é tp iě l ř c jů pěýc jýc c. Pt ť z pcl l pěý tf i řci, ž i ic tti j. Pl c pli l zřjé, j ici lěi, tý FN t čitě l. O tý l útčý j, š jiý ž lě, jž ý přšl šc tt, l ti St. D j ýé ý plpci tti či přil tit při ěřitlýc pět. t čil p tězě pě 3:6. fil čl těz pi B, tý tl tý ičů Tc + pi. Pt přišl ě fšů. t zčl ý z, t l iět ptt tc. přěl ijc ý pět ti St, tě př ýzě il ýlý xtligý č Dli Š, tý l Plzě ěli zó. Bl iě tc ěli zřýc ýc itc zpčt i é št tic. Só zp třl š č pll tý FN. P řě přt lě i lžc c týc c jů, té l t ě pil, čil t pě 4:3. li j i zřičt ISTŘI, ISTŘI! J t p llpý úpěc ilé ci ičýc týů čě ýz tic přšt, tězt jt. Lié z š cic j j ijci zt, l ž pit i pt. Ott ptců z š cic přji ě úpěců f, ž i i ž ijc ýl jitů ftlitů z Flt cic Plzň. Txt: Di Š Clé př tj: 1. Flt cic Plzň 2. Hiči Tc + pi 3. Hiči Plzň - Sl + Přštic 4. SPLH H 5. Hiči Plzň - št 6. Hiči Džlic 7. Hiči Plzň - tř 8. Zc lž Plzňé j Střšt li lii Jžš přizl Dět lii Plzi-Lctě il Dic ti Sil. š, c c l, přili tlé Stř l. Tt l pé. J š čl liic plžl ěc, jé t j, ž t ěti ř týů ě, j zit. S zjil ti Sil ji i zštiťj i p, c j ptř, l c il H Cl. Ztpě přt lii Zň Č c čě tl. J t ši pil tlé ělýc půc. Střý c z šc cé ěti ěj. Jjic z ěti ř ěců. Ncé ěti pš zp lt lč i, ž zětt c i z ý ějýc t. P cici zpj j j tp, l té t, ž i t l, ěc ěl pě, l Zň Č. Střšt t ělli ž pé ý t. D i ěti cici zit ěc třt. Ogiztři ěj š z plé tš lpil, ppů, čtt, přz, lů, ič, l lšc ěc. T lié ili c Jl Půcé, i j ilci zli. P j tt ěci p c ůlžité. Děti, té, t ž zit, l ěti pté lůž j lžt či ět ě, c ělt. Pě jc té c, ptli i tř l, z, p ič j. I t j léčě ptř, řl tpt Lil R. Pz tl ti tl c, t j lé, přtj pě. Pě pt i tét lé zlšť c, l R. Dic, Ft: Dic Nš cic 11

12 Flt cic Plzň j J Hřjš P D O c - p Zp 28. řj Pl T N Šl J Jic š t R c ě t Rštj šiř 1PEF %WPSZ l c lý B R ji N R č J t ič ř St ič lz Ž Dtět i Rlč Žit Dl p li P R C ř P p lýic é- Pilř Spl N Slě l- D Jtč Dc c- z R Si N Pli l St Z N Týc D t t l Úl B S. Rc Zliř Š tc Füg R P St ž N R é ř cé ř. Aglic Šf Agli é řiž řž Di. S F tiš t lč S 5. ět ic D i-i ů t Pěttř ic Šipc Pt Šp Jg - B c l c R J P š tý i i ř ř - Jzc Pš i-,bs i E l # B FSB OB S 4LSét ÁPW B 28. řj tcl- Pl ic Li J P il é ic Li P ř T ř Tžiště p H i- z l S Sl li t l R lt Pl i i J ět Dl P c z š SpN jc N Přč c St Jč ět C S P tř N Bl t C ř lc Pi Jč j J il Sp j č c S N lc é ř. z l H H Cic Z lý Pů l B p S J A Čc Ri B ězňů ýc R i tic Pl clicé lt tř. E ci B Oc c Ré ělic P p ic Č ic Rl Rčic Tř Lic c Ncič Přštic tř. lt Sét Přž ůt t R P N p N ic l Úl Cj C ř Š l Tp Sl R P Hj R i B 7µ$)0%/ 1 &%. 45 P l H P li Slic R l P tř ř. t cz F c R Sl l P Btti g Scwz Hř lé Scwz Nějc p Břň l č lc S j Č L t tř. -0# Pi Z ě ěč J Hěz ž D z L l Stič G. l W j Gz l P t l Ú Sl l S č l R B Z Lď Pi Nš cic, ú 2011 Pl Fů pil Ritpticé lgicé ěl Dlc 15/69 tlf: ň R %06%-&7$& ž š z Dlc ěj lic l G Šp l P Jz Šp l Sté c L z P tz P Š lč R ž čc Jitř Ptz Sl Úl i Pc D Těš Rpli N Úl B il N Pz ct c P Šii ŠPlzň - Hl ž Z Ltiště ř ž lj D Op S Sli- S lil l - č Z Sc Rc C O t zi W g - c l z L N Li Ž p lic Těš H c S lz é Ltř. cš t i j Pz lé Aic š B E izit l Op Jtč ž D lc pcé D ř Zpč. izit š B E c Č itl 1BDIÁIP ž #PSTL¹ QPF Np ct B pl B Fl FN Plzň-B +*j/ D. E. Bš 13 1 &% Plzň B,"3-07 tlf: fx: Žiž l ř. c L Hlč z zič Žl Úl G N WB l Jgll Sl p. B B Přtlt T. G. č Rj t š š ěž N ň Plzň Hl Jž R 1&530)3"% i t P Ú Již D l T N Přět l ilšé ti šč c R B c Tti H. Ré z R š t z N J Pl Zčic Bl T R H A.x P l Hř Sll. t š Tělc ič Čýc T Čl Sic Hl tř é é Cé zé Blz. zi N C Rlicé c Štfi Ci T. Z. lřc Plz ů Zi tl l St l H é H ř Wit H L Ji T F Pl Bz. c t l N Dé š 7:f&)3"% J l L ž N Č i N lc N Ppý c HězěH š ť g J p iš ic t N š H Č tlšpi S Alš Sšic c t Dž lic Lili t S Č N- Z B lt t Sl Lili ép Žiž t S tl j č žh J š ic. D Čp J B c týl. S t pit ý l j 17. litp týl t Olš Sit ěz BttigH Olš #03: Sl ůž N R l j N "3 št B R či Al Pl St Ji j Hl j š plř l i L Řč H D ř ř Sz c Ot Oř é c Hl Sl Př t Útšic B lt lj R i Sl lt é. p N l 4-07"/: il Hé Bý p l 7FL¹ Přic Ši Š )PNPLB j Spt p i l J Plzň S N l p - Dlc B lc P Hz P J Hé lcé čic 1-;&ª Aic P c tc c D š T ig E Plzň - Sň tti žlicé D Pll Z p P N pě ý N Nil P Sl ž Pž Gt ti c St Plcé Lč Pt Ú žlic D Běl Lip é š li B Otý D č L l C 1 &%/ 306%/ Úz Lzt 306%/ Pl Rig Dřě. Pš Rpli Zjic Bzč t PWB Tl i P ši tý Lc t pic é úl Dil H S H Tl Sl c H. Eil Š H. c é il CAN B ll Pě Pl ic S Tl Přl Plcé. 1FDJIS¹ D Pitt L ž c l ň jpic lc řž N Pi i iic čic Šl N. J N t ž J Š Tic l Dl Nýc zc J. P ůc Stř řiic - š T N Oji C p. ý t jpi c řr ª"/: - N /B 3PEOÁ T R-lř ltů 5. l t ět ll P- ýtiště ž žlž t c Bl P R N F é R é Lip ž lic N Přč N B Pci Jtč S P P Z t g. Ptt 6,BJLPWTLÁIP NÕOB ži N H Lct Řp FN Plzň-Lct lj S Plzň Lct tlf: B fx: JLLB ;"%/ 306%/ ýtiště Plzň - Bl H 4&7&3/ 1 &%. 45 ž ;"7"%*-," ilc N Z Dělic lil lé cý p. Bl č Nž Yct cl t zi Bzc # - )03" Št N l- Ř lý lcý Bř Liši l Stžic z S lěs lý lcý J č é Ž Plipfi é Léř Lctý p St flt Plzi Dět, H 3 Bzc tlf: Btic c z lj SZOO pjtl: i iic P l. l Liic pjtl: Št js ti Bž Něcé li cc B ě Bě j Z ;¹NFÀFL l l Sětlé J t z f J L lti Liši li č ilé Bl Růž Sé N C Břcl žic é lj S t 7*/*$& Eliš H Stř Dl H c -0$)05 / t 4ZW¹OTLÕ WSDI L- t J j. l l Jž - Oj tc Tl p P ců Spj F čz B Liz l t P ti Cičišů tě Fi ic Ot Dljš c š L Š š B l l é l P H- P DI l ic l S Cil Pl IČO: , DIČ: CZ Stt c Účt: S ČSOB, čl účt /0300 Stt Pc Titic - P t St G c Stt lé š Bř t č c Z Žlti."-µ #0-&7&$ N Ú Ný ř p P š t Blc š ěš /B 7FLÕDI LTFDI,0f65," ži T P #0-&7&$ Nště i p řjt: š i,, t i D ř l: Flt cic Plzň. Npjé. E. čl ČR E Z A c: FN Plzň, D. E. Bš 13, Plzň-B, tlf: +420 l , fx: , -il: é Ú FTLÁ ÒEPÅ Pt Č Šéft: Bc. Rt Jš ět zl ů ž Čé úl Čš Opě t: g. J ř, Splpc, t: g. Pl Il Rz Sp Rč : Bc. A š, BA, c. D. E l, CSc., c. D. Bi zg, CSc., pf. D. ti tějič, P.D., D. Jiř Š, pf. D. lil Třš, DSc. lů ý Pp: EROERLAG, pl..., Blz 5, Plzň, gfi: I š, tlf: , t S N B P l zň ct tř. t c S t L Sp él R P l Z Z ůc H c L c lc P lt c N H c p ýl Bř i c i é Sil Č c zi Ř l z Ú ti D c N p š č B L P é N t z zě S B N #36 tic zi $IN Tšů NH tě iš c i lc N t jc ýlpřtlů ptů Flt cic Plzň, lic ěj š ilý pzů, &$)6307 P Tšý tř fič pp pj zji cic zlpš šic lž. N

Děti v nemocnici dostaly spoustu dárků čtěte na straně 8 a 9. Naše porodnice je útulná a moderní. Zvláštní úkol: chovat narozené děti

Děti v nemocnici dostaly spoustu dárků čtěte na straně 8 a 9. Naše porodnice je útulná a moderní. Zvláštní úkol: chovat narozené děti 2 / 2012 / č II Čpi Flt cic Plzň Nš pic j útl čtět tě 4 5 Zlšt úl: ct zé ěti čtět tě 6 7 zp ýzé léř čtět tě 3, 10 11 Děti cici tl pt ů čtět tě 8 9 Pé pžit čc tů, t l ě štět, pjti pf i žitě c 2013 přj Ig.

Více

Fodermayerův pavilon. Oddělení Onkologické a radioterapeutické oddělení

Fodermayerův pavilon. Oddělení Onkologické a radioterapeutické oddělení Ait ct FN lzň Ct ité pc Ct plx péč ěti izi p ýj Ct léčb blti Ct p ct ic cici Ct p liizč cě ji zětli ptiž é té Ct p plx péči pcit pi tz čtě filicé ct Ct p cé céi zýi při Ct p cig b p žlz Ct p tpltci t řě

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

naše nemocnice Operace oka jsou velký zázrak čtěte na straně 4-5 Máme první JACIE Podzimní Velké prádlo virózy trápí v nemocnici čtěte na straně 3

naše nemocnice Operace oka jsou velký zázrak čtěte na straně 4-5 Máme první JACIE Podzimní Velké prádlo virózy trápí v nemocnici čtěte na straně 3 š cic 5 / 2008 / č III Čpi Flt cic Plzň p JACIE čtět tě 3 Pzi iózy tp čtět tě 8 Vlé pl cici čtět tě 9-10 Opc j lý zz čtět tě 4-5 il čtři, ticý zě ltš přil žit š flt cic ěli iřýc lt j ptěšitlé, ž ty jůlžitějš

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Celostátní garance DVPP

Celostátní garance DVPP Výč é P j č j i f 5 j 3 ř i 4 4 l ž j ů 7 iž é ř l iř 6 j i Mi j ř é i i é 3 ř ý i i l jj l č f 5 ič l šl i l l, š lš l j Č ř R ž ů lgi l é i l l B ú Pg lů Mi M ili ý š ilů ř č é l l š I č l l Pš T C I

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Komplexní péče na neurologické klinice čtěte na straně 4-5 a 7. Sledování kvality v naší nemocnici. Oční klinika se stará o malé pacienty

Komplexní péče na neurologické klinice čtěte na straně 4-5 a 7. Sledování kvality v naší nemocnici. Oční klinika se stará o malé pacienty 2 / 2010 / č V Čpi Flt cic Plzň Sl lity š cici čtět tě 6 Oč lii t lé pcity čtět tě 10-11 Tý ztů pěl ftbl čtět tě 15 plx péč lgicé liic čtět tě 4-5 7 Léř flt lil ýzé ýč Slt z ěcé y léřé flty přl ě c. MD.

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Noviny, které jsou Vám blízko

Noviny, které jsou Vám blízko N é j V lí JNT MEDIA... 2010 www.g.c V P 1. říj 2010 N N REGION N žé c Rglí jí ř g í Ví lč. N ýc c gj 73% čřů. R ůž í íc íů. N REGION ř V é čřů. Cíl l lí říj lí clí ž č lc. N REGION j cc lý lů jí ý č l

Více

Í ó ž č ž šš ř ř ž ú ěš ě ě š ě š ěš ž š ř ú ů ř ř ú ě ů é š ěž ě řč ěž é ř é é ú ě ř š é é č š ř ž é č é ú ě ů š ů ěř ž Í ž ž ě š ěř ž é ě š ú ě ů Ž čů é ř č ř ě ř š ě é šť é č ě š ř ň ěš š é š č é ě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Í Í ť ř ř í š í ý ě é ří í úč ží í ý č ť š ř é č í í ě Í č íú č é Č í ě ě é í Ž ř ě ř é š í ý ě é ří í úč Ží í ý č š ř é č í í ě š ý č í é ý í ý ý í é í é š ř í ř ě š í é ř ě ý í Í Í Ý í Ú í ř š í ý ě

Více

Ť É Á í ý ý ě í í š ě í ý č ě í í ě ý é é ě ě í ý ý ý í ď é ť é é Ú í ř í Ž Ž ý ý í Ž ý í é ý Ž é í š í Ů é í í č ý ý í í ž ý í í í ě ž č í í ě ší č ě ší é í č čí ý ý í Ú č ž í Úč ř í í ší č ý Ú í ř é

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

ž é č é í ĚŽ í ě Ž í í ž í Ž í Ť š í Ť ě ž Ť ě Ó í í Ž ě Ť é ě ě í ž ě ž Ť í ě í í í í Í Š é č é š í ě é ž éč ě é é é í é č é ě í ě Ů í í ě Ť í í í é š í é ě í Í ž č í ě é š í Ť Ž é ě š í í é č í í í č

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

Ř Ý Á Ž š Ý šť ĺ ľ Ř ł Ý ł Á ŽľÍ ĺł łš łľý ľ ł šť ř ř ý ž š ý šť Á Á Á Í Ě ĺ ž ř ý ě ě ě ě ě ě ě é ł łĺ řĺ ě é ž ĺ ú ě é é ř š ř ý ž š ý šť ž é é Ę é ě é ž ř ě ě é é ě é ě é ř ý ž š ý šť ř é ř ř ě ř ý

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ř é úě ř ů ř č č ý č ý Č ě ř ĺ Ö ř ů ř ý ě ě ě é ž Č ť č úč ĺ ř ĺ ř ě ř ě é ĺ ř ýš ý ě é ĺ ř é ĺ ř ů Í Ú ĺ Úč é Í ě Ž Ž é Úč ř ů č Ž ě Ž Ž ě ř ř ĺ é ý é ě ž ä ů úč ý ě Ž ř Ž é ý ě é ě ý ý ř ý č Ž ř ě ý

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

Č Á ľ ĺ ł Ě ł ř ĺ ĺ Ú ľ ł ľ Čľ Ć ľá ľ Á ĺ ĺ řĺ ĺ řĺ ě ĺ Č ĺ ó Č ľ ź Č é ě ě š ř ů ý é ľ ě ě ě š ĺ ł ě ě š ř ů ĺ é ľ ě ě š ř ů Ť é đ ľ Ť ě ě š ř ů ž ľ ĺ ľ ľ ľ ľ ľ é ě é ĺ ľ ĺý ů Čł đ ń ř ĺ Š š ř Č Ż Č ľ

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

Í Í č ř č č é ř é ž ž ř ě é é ú č ž Ž ř č č é ř é ž č č ý č ý é ě é ř é ý é ř é ě é é ř é é ř ú ž č ž ř ž é č é é ý ž é ě ě ř ř č č é ř č é ě ůž ě č ň ó úč ř ě ž Ý úč ž ý ť č Ř Í Í éš ž ě ó ř ě ž č é ž

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ř č É Ž Á Š ČÍ Ž Č Ý č ř é é Č Ý é ř ř ě é č č Ý é č ř é ý ů č Ý ě é é ě é ř ř é č Č Ý é Č ě č ř č Ý ř ě é ř ě č Ý Í é é č ř ě č Ý é ý ě é ř ě é é ů Á Í Ý č Ý ěž ý é č č ě ý ě Ý ý č č ě ě ř ž ě Ý ý ě Č

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ž ž Č ó Ú ý é ý Ú č č ý ě Ú ť š č ý č Č Č š é ý š é ž é é ď Ě š ú Š č úč ů úč ů ž úč ů ó č ě ž š š š š č č Č é šť é é é é é é š Ú č č ý ň ě č ý ě ě ůč ě č č č Ů ž č ý ě ů ě ě ý ú Ť ě ý ě ů ě ě ý ů Ť š

Více

Á č é č č ě ěž Ř ě ě ě Í ý Ž Řč č ý ě éš č Ž Í Ů Š ÍŘ ú š é š ě é č Í é č Í Š ň Ř ě Ř ě ú Ř ě ú č ěž é é é ě ň č é Í Ř Á Ě Ž é ú Š č é Ž ý ě č Ž š é Ů é ě ý Ů ě ú Ž č Ž é ú ý Í č ú Ž ý Í Ž éí é ý ěž ý

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

Á šť š ě šť Č šť Č Č Č ř ě ž šť ř ž Č Č Č Á Ň ř š ě ů Č ř š Š ř Č ď š š ě Ú ů ř š š ě ú ř š ě š ě ř ž ě š ě š ě ě ě š ě Š ř ň ú ů š ě ž Š ě š ě ž š šť ě ě ě š ů ř ž š š ě š ú ž ř š š ě ž ů ě ž ž ž ž ě

Více

Ž ž ť Ž Ž ž š š Ž Ž Ť Ž š Ž Ž Ž Ť š Ť š Ť Ě Ú š ž Č Ž ž Ž Ě ž š Ž Ž Ě ž Ě Ě Ě Ť ť ť Ť Ě Ž Ě ž ž Ě ž Ť Ž š Ť ť Ž š ť Ž Ž Ž Č Ě Ť Š Š žš š Ě Š š Ť š š Ú š š ť Ž Ž ž š Ť Č š ť Ž š Ť š šť ž š ť ú Ó Ě š Ž

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

Ú č č ě ř ó č č Ú ě ě ě ř ů ž ž š č ř Ú č ó ž ě ř ř ě ř č ž ř ě Ý ěš š č ž ň ř ě ě č š ěž ú ě ř ú š ě ž ě ž ů š č ř ů č ž ě ů ž ž ě ř š ů š č ř ě ó ě ó ř ě š ě ě ř ě ó ě ě ř ů ř š ěž ó č ž ř ě č č č ě

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

ř ů ř š ě ě č ř ž ů ů Í ň ř š ž č ř ě ě ž ř ř š ú š ě č ě š ě š č ř š š ě ů š ě č ě ě ě š ř š š ř ž č ě Ž Š ř ě č š ř č č č č ř š ě š ě ř ů č č ž ě č š ě š ů ř ž ů ř ž ě ů Ž ě š š ň Ž ř šř š ř ž č ě ě

Více

ř č č ž ý úč ž ě ý ě ř ě ý ů č ý ř Íž ž ě ř š ř ě ů ů č ý č ř ů š š ý ů ď č ř ů š ů č ž ýú ů š ž ě ý ě š žň š ž ýš ř ú ď ž č ó ě č ž č ř ž č č ý ž č ř ž ž č ě ť ú ě ý ě ý ý ý ý ý ď ě ý ý ř ý ý žř ě ý ý

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Í ě ě ě Č Ů ě ž Ú ě Ů ě š š ě Ů ť Š Ů ž ž ě ě ě ě ě š š Ů žů š Č Ó ě ž ě ě ě š ě ť ě ě ě ě š ž ě š ž ě Ů ě š Ů ě ě ť ě ž ž ž ě ě š ť ě ť ě ě Č š ě š ť ě ě š Ú ž š ž ě ě Í ě ě ž ě ž ž ě š ě ž ě š ě Č ě

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ý ý ý íú í ě Á ý ž ů ěí ě ž ý ó ý ý ú í ý ž ý ě í ýě ýýš í ú íú ěž ý ý íě ň ě í š ě ý íů ě ý ž ý ý í ě ý íí ě ý Á ý ě í ý ě ý í í ý í ě Č ď ů ě š ě ě ň í ú í ýě í í ě í š ě í í í ě ě ý š ý ž ěž ě ší ňž

Více

ě Í ž ř ě ě ě š ř ů ě ý ě é ř ě š Č Č š š ř ě é éž Č ř é ř Č ě é éž Ř Ě ř ě ř é ř ř ě é š ň Č ř ý ř ž ž ý ř ř ě ů š é Š ň é é ř Č ě ě ř ě ř ř ě ř ůú Ž ů ř é ě ě ř š ý ř Í ř ě ů ý Š ň Ú ě ě ř Ž ů ň ř ř

Více

ě é ě ř ě ě é ž é Č Č ř ě ž ý ě š ř ě ř ě ý ě ž úřé é ý ž ýš ý ý ě ě ě ě Č Ž É Ž Š Č ř ž ř ě ý ů ý é ě ř ř ě é ě é ř š ě ý ř ů ý ě ř ě é ě é ě ě ř š é ě ů é ř ž ýš ý š ž š ů š é ě ů ě ě ž š é ě š ř ě ň

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

É Ě Č š ž ý Ť š š ř š ř ě ř š ě ě ř ř ý ř ž ěř ř ě ť ů ě ý ů ďě ř š ě ř š ř šš š ý ě ě š ř ů š ě ý ů ě ř š š ě š ě š ě ř ý ě ř š ě š Č š ž ý ř ě ř š š Š š ř š š ý šš ý ě ž ě ě ř ě ě š ý ř š ů ě ř ž ě ě

Více

Č ý Á Ě Á Á ě ř č ř é é é ř č ř š ž ř č ě ř č ř ý ě ě š ř ů č č š ě č ř ů š ř č ň š ž ň č ě ň ú Č č ě ě ŠÍ ř ů ů ř ý č ý š š ř ý č é ř é ř š ď ůž č ž ď é ůž ý š ý ň ď ď ž ž ú č ý š ý ž ů ý ě ý ď ř é ž

Více

š ě ě č š š š ů š Í š ň ě š šč š Ť š ě č č š č ó č č š č ě ů ň ě š č ě ů ž š ň ž ň č ě ě ž ě ž ě š ď ě ě š ž ž Ř č ě č š ů ů ě š š č ě ě Ž Í š ě ě ů ů š ž ů ů ů Í ě š ě ů ž š ů ž ů ď ě ž ž ě ěž šť ž č

Více