ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI"

Transkript

1 ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI JANA ROITHOVÁ,b DETLEF SCHRÖDER b Univerzit Krlov v Prze, Přírodovědecká fkult, ktedr orgnické jderné chemie, Hlvov 8, Prh 2, b Ústv orgnické chemie biochemie, v.v.i., Akdemie věd České republiky, Flemingovo nám. 2, Prh 6 Došlo , přeprcováno , přijto Klíčová slov: cetmid, réniové ionty, diktionty, fotoionizce, oxidy kovů, synchrotron Obsh 1. Úvod 2. Princip VUV-fotoionizce monitorování rekcí 3. Příkldy experimentálních studií 3.1. Isomerizční briéry pro ionizovný cetmid 3.2. C H ktivce v OV(OCH 3 ) Termální rektivit diktiontů 4. Shrnutí výhled 1. Úvod Chemie volných iontů v plynné fázi předstvuje důležité pojítko mezi experimentem teorií, protože experimenty jsou prováděny z dobře definovných podmínek studovné systémy jsou většinou dosttečně mlé pro použití přesných kvntově-chemických výpočtů 1. Energetické informce o volných iontech v plynné fázi (především ionizční energie) lze získt pomocí spektroskopických metod 2, které v součsnosti doshují přesnosti blížící se 0,1 mev, le pouze z podmínky, že existuje vhodný neutrální prekurzor. Velmi přesná experimentální dt (přesnost ž ± 10 mev) lze tké získt studiem elektronů vyržených fotonem z hmotově vybrných niontů 3 (metod Photodetchment). Pro stnovení energetiky frgmentů lze použít různé metody fotoionizce 4 nebo tké kvntittivní nlýzu prhového chování při disocici indukovné srážkou 5, kde lze dosáhnout nejlepších přesností okolo 50 mev. Mezi dlší velmi užitečné metody pro určení termodynmických chrkteristik iontů v plynné fázi ptří rovnovážná měření 3,4, termokinetické experimenty 6,7 Cooksov kinetická metod 8, kterou lze použít tké n komplexy přechodných kovů 9. Detilní přehled o těchto metodách lze získt v článku K. M. Ervin 10. Dleko komplikovnější situce nstává v okmžiku, kdy nás zjímá výšk ktivční briéry, která je experimentálními metodmi určován obvykle s velkou chybou, nebo dokonce není možné získt žádné spolehlivé údje. Právě v této oblsti dosáhly moderní metody kvntové chemie v posledních dvceti letech obrovského pokroku velké množství součsných publikcí v oboru chemie v plynné fázi spoléhá n klíčová dt získná z výpočtů. Nicméně stále je nezbytně nutné mít přístup tké k experimentálním údjům pro rekční prhové energie ktivční briéry, bychom mohli testovt přesnost spolehlivost hodnot předpověděných teoretickými metodmi. V souvislosti se součsnou inicitivou pro postvení českého synchrotronu 14 bychom zde rádi předstvili jednu z experimentálních metod, která umožňuje stnovovt vztžné termodynmické hodnoty pomocí kombince fotoionizce fotony z vkuové ultrfilové (VUV) oblsti spektr sledování rektivity. 2. Princip VUV-fotoionizce monitorování rekcí Fotoionizce neutrálního tomu n monoktion se řídí Wnnierovým zákonem, který říká, že pokud energie fotonů dosáhne prhové energie E 0, výtěžek stoupne jko kroková funkce n 0. Při ionizci molekul se situce komplikuje přítomností mnoh vibrčních stvů (obr. 1), přičemž ionizce do kždého vibrčního stvu se rovněž řídí Wnnierovým zákonem. V prxi tedy nezískáváme krokovou závislost ionizčního výtěžku n energii fotonů, le nárůst výtěžku je lineární. Ionizční energii (IE = E 0 ) určujeme většinou lineární extrpolcí nárůstu výtěžku k nule (obr. 1). Anlýz detekce iontů je zložen n metodách hmotnostní spektrometrie. Ionty jsou vytvářeny v iontovém zdroji ionizcí fotony následně vytženy elektrosttickým polem do hmotnostního nlyzátoru detektoru. Nejčstěji používným hmotnostním nlyzátorem je kvdrupól. Zřzení hmotnostního nlyzátoru poskytuje selektivitu pro poždovné ionty eliminuje možný vliv nečistot v iontovém zdroji. Umožňuje tké jednoduché stnovování prhových energií pro frgmentce iontů pouhým přelděním hmotnostního nlyzátoru n hmotu frgmentu sledováním tvorby frgmentu v závislosti n stále se zvyšující energii ionizujícího záření. Studium bimolekulární rektivity iontů s neutrálními tomy/molekulmi v závislosti n jejich vnitřní energii 636

2 než odpovídjící enol-form. Při ionizci se u molekulových ktiontů pořdí obrátí tk, že enol-form rdikálktiontu předstvuje stbilnější tutomer. V přípdě cetmidu lze n příkldu chemické rektivity ukázt, že rdikál-ktion vytvořený elektronovou ionizcí (EI) se převážně vyskytuje v enol-formě (Schém 2) 15. Schém 2 Obr. 1. Schém nárůstu výtěžku monoktiontů (černá plná čár) vznikjících z neutrálních molekulových prekurzorů pomocí fotoionizce. Krokové nárůsty odpovídjící ionizcím do jednotlivých vibrčních stvů jsou nznčeny v šedé brvě lineární extrpolce nárůstu výtěžku je ukázán pomocí přerušovné čáry vyžduje prodloužení experimentálního zřízení o kolizní celu, km lze v plynném stvu zvádět neutrální rektnt, o dlší hmotnostní nlyzátor, který slouží k nlýze vzniklých produktů (Schém 1). Pro lepší kontrolu energie iontu vytvořeného fotoionizcí, detegujeme rovněž elektrony, které jsou vyrženy z neutrální molekuly při ionizci. Pouze v přípdě, že elektrony mjí nulovou kinetickou energii, lze uvžovt, že celá energie fotonu byl přenesen do vytvořeného iontu. 3. Příkldy experimentálních studií Následující příkldy ukzují, jk lze pomocí synchrotronového záření ve VUV oblsti provést experimenty, které poskytují důležitá termodynmická dt tké informce o mechnismech orgnických orgnometlických rekcí. Rozhodující vlstnost, pro kterou je synchrotronové záření nenhrditelné, je možnost sndného přesného ldění fotonové energie v poměrně širokém energetickém spektru Isomerizční briéry pro ionizovný cetmid Z orgnické chemie je dobře známé, že u normálních krbonylových sloučenin je keto-form znčně stbilnější Nevyhnutelně vyvstává otázk, s jk vysokou briérou je spojený tento přesmyk. Vedle celé řdy teoretických metod lze získt experimentální hodnotu výšky isomerizční briéry pomocí sledování rektivity z použití synchrotronového záření. Acetmid je ionizován ve zdroji pomocí VUV záření vytvořený rdikál-ktion (buď v původní keto-formě nebo rovnou v enol-formě) je hmotově vybrán pomocí kvdrupólu. Vybrný ktion reguje s vhodným rekčním prtnerem, který poskytuje selektivní rekce s oběm formmi rdikál-ktiontu. Produkty jsou monitorovány v závislosti n energii ionizujících fotonů. Ztímco všechny prmetry (výběr hmoty rektntu, srážková energie, tlk rektntů, pod.) jsou konstntní, mění se pouze energie fotonů. Vhodným rektntem pro rozlišení rektivity obou isomerů rdikál-ktiontu je methylvinylether, který s keto-formou přenáší pouze náboj, kdežto s enol-formou dochází k přenosu protonu. Pro zmezení překryvu hmot je nutné použít deuterovný cetmid (Schém 3). Výšku briéry tedy sndno určíme v následující sekvenci: neutrální znčený cetmid ionizujeme VUV synchrotronovým zářením, molekulární ktion CD 3 CONH 2 (m/z = 62) vybereme pomocí hmotnostního nlyzátoru (kvdrupól Q1) necháme regovt s neznčeným methylvinyletherem (MVE). Druhý hmotnostní nlyzátor (Q2) nldíme n hmotu produktu specifického pro enol-formu rektntu (CH 3 OCHCH 2 D, m/z = 60) detegujeme produkt. Při experimentu měníme pouze energii ionizujícího záření detegujeme tké vyržené elektrony, bychom mohli normlizovt efektivitu ionizce (obr. 2). Experiment musíme provést tké bez přítomnosti MVE (bez plynu), bychom mohli korigovt dt o signál, který pochází ze smovolné ztráty deuteri z rektntu CD 3 CONH 2. Opkováním experimentu použitím dlších kombincí rektntů (neznčený cetmid se znčeným MVE, Schém 1. Schém geometrie experimentálního zřízení pro studium rektivity iontů v závislosti n jejich vnitřní energii. TOF je time of flight nlyzátor kinetické energie vyržených elektronů 637

3 Schém 3 H/D výměn enolformy s methnolem) jsme získli prhovou energii AE = 10,5 ± 0,1 ev, což dohromdy s ionizční energií cetmidu IE = 9,69 ± 0,02 ev, vede k experimentální hodnotě výšky briéry E = 0,8 ± 0,1 ev pro unimolekulární přesmyk z keto- do enolformy ionizovného cetmidu. Pro srovnání výšk briéry vypočtená pomocí G2-teorie doshuje hodnoty E,th = 1,16 ev, což je sice v uspokojivém souldu s experimentem, le poukzuje to n lehké přecenění spočítné briéry Aktivce C H vzby v OV(OCH 3 ) 3 Ztímco teoretické výsledky z oblsti nepřechodných prvků jsou v součsnosti rovnocenné s experimentálními dty, pokud nejsou dokonce přesnější, v oblsti přechodných kovů vykzují kvntově chemické metody stále ještě znčné nedostky. Pro vývoj účinných teoretických metod jsou nprosto nezbytná přesná experimentální dt vzebných ktivčních energií. Tké v tomto ohledu mohou fotoionizční experimenty se synchrotronovým zářením poskytovt podsttné informce, které nelze zjistit jiným způsobem. Jko příkld uvádíme oxid trimethoxyvndičný, OV(OCH 3 ) 3, který můžeme povžovt z modelový systém pro ktivci vzby C H pomocí oxidu vysokovlenčního přechodného kovu. Obr. 3 ukzuje výtěžek molekulárních iontů OV(OCH 3 ) 3 (obr. 3) primárního frgmentu HOV(OCH 3 ) 2 (obr. 3b), který vzniká po ztrátě formldehydu předstvuje tedy produkt oxidční rekce. Anlýzou křivek iontových výtěžků získáme ionizční energii 9,56 ± 0,04 ev pro neutrální sloučeninu prhovou hodnotu (10,1 ± 0,1 ev pro disocitivní fotoionizci n HOV(OCH 3 ) 2 (cit. 17 ). Obě hodnoty předstvují vztžné hodnoty pro teoretické metody. První popisuje energii potřebnou pro odstrnění jednoho elektronu z vndičních sloučenin, což předstvuje nlogii k vytvoření defektu v pevném stvu. Pomocí teorie lze ukázt, že druhá hodnot, prhová energie pro vznik HOV(OCH 3 ) 2, nepředstvuje pouze termochemickou hrnici pro energetiku rozpdu, le jedná se přímo o výšku briéry pro ktivci C H vzby v OV(OCH 3 ) 3. Experimentálně určená výšk briéry 0,5 ± 0,1 ev byl zreprodukovná s dosttečnou přesností výpočty pomocí teorie hustotního funkcionálu B3LYP (0,82 ev). Ačkoliv v tomto přípdě i jiné funkcionály (BLYP, BP86) poskytují konzistentní energie, některé předchozí práce ukázly, že u vyšších oxidů vndu různé funkcionály poskytují velmi odlišné výsledky 18 právě proto jsou vztžné experimentální hodnoty důležité. Užitečnost získných dt byl demonstrován pozdější prcí, kde kombinovným přístupem experimentu teorie bylo možné určit termochemické hodnoty pro OV (OCH 3 ) 3 od pevné fáze přes plynnou fázi ž ke kvzitermálním frgmentům VO VOH (cit. 19 ) Termální rektivit diktiontů Předchozí příkldy ukzovly použití fotonů s reltivně nízkou energií (9 12 ev), protože prhové hodnoty pro fotoionizci následnou frgmentci molekulárních iontů většiny sloučenin spdjí právě do této oblsti energií. Použití více energetických fotonů ukážeme n příkldu studi bimolekulární rektivity středně velkých Obr. 2. Schémtický nákres titrce rekce pomocí synchrotronového záření, viz text. Reltivní intenzity iontů s m/z = 60 z bez přítomnosti rekčního prtner methylvinyletheru (MVE) v oblsti energie ionizujících fotonů 9,5-11,5 ev 638

4 b b Obr. 3. Fotoionizční výtěžky () molekulárního iontu OV(OCH 3 ) 3 (b) frgmentu HOV(OCH 3 ) 2 v závislosti n energii fotonů použitých pro ionizci neutrálního plynu OV(OCH 3 ) 3 (cit. 5 ) uhlovodíkových diktiontů C m H n s neutrálními uhlovodíky. Tyto rekce předstvují možný mechnismus růstu uhlovodíků v mezihvězdném prostoru nebo plnetárních tmosférách, npř. v ionosféře Titnu Speciální role synchrotronového záření ve výzkumu bimolekulárních rekcí násobně nbitých iontů spočívá v definování jejich vnitřní energie. Je dobře známo, že rektivit iontů se s jejich zvyšující se vnitřní energií může znčně lišit od jejich termální rektivity. Ionty mohou vznikt ve vysoce vzbuzených vibrčních stvech, nebo dokonce mohou být elektronicky excitovány. V téměř všech typech hmotnostních spektrometrů se stndrdně k zchlzení iontů používjí násobné srážky s nerektivním plynem (obvykle vzácným plynem) 25. Při srážkách dochází k přerozdělení energie mezi studovnými ionty tomy plynu, což vede ke snížení vnitřní energie iontů ž n energii odpovídjící teplotě prostředí (termlizce). Mlé násobně nbité ionty nesou vysokou potenciální energii, což z nich činí velmi rektivní částice (superelektrofily), které ve skutečnosti dokonce velmi čsto regují i se vzácnými plyny nemluvě o stopových nečistotách v nich obsžených. V násobných srážkách proto čsto nedosáhneme termlizce, le studovné ionty ztrácíme díky přenosu náboje nebo chemické rekci 26. Dokonce i v přípdě ionizce elektrosprejem, což je technik známá jko málo energetická ionizční metod (tj. poskytuje ionty s mlou vnitřní energií), předstvuje tvorb násobně nbitých iontů z dobře definovných podmínek velký problém 27. V souhrnu lze říci, že termlizce iontů může předstvovt kritický bod ve výzkumu bimolekulárních rekcí násobně nbitých iontů. Jedinečné řešení nbízí synchrotronové záření, které umožňuje přesně definovt vnitřní energii iontů už při jejich tvorbě tím jsně určit závislost mezi vnitřní energií diktiontů jejich rektivitou. Atmosfér Titnu se skládá převážně z dusíku (98,4 %). Druhým nejzstoupenějším plynem je methn. Nedávno zjištěné složení tmosféry Titnu ukázlo vedle nižších uhlovodíků překvpivě vysoký výskyt uhlovodíků s šesti více tomy uhlíku. Mechnismus jejich vzniku nemůže být zložen n rektivitě neutrálních jednou nbitých molekul, protože tyto částice z dných podmínek (extrémně nízká teplot tlk) neregují. N druhou strnu, dvojnásobně nbité střední uhlovodíky podstupují rekci s methnem (rovnice (1)) 23,24, cetylenem 20,21, nebo benzenem 22 poskytují větší uhlovodíky. C n H m CH 4 C n1 H m2 H 2 (1) Možný mechnismus růstu uhlovodíků by tedy mohl zhrnovt tvorbu dvojnásobně nbitých iontů následovnou C C spojením s methnem nebo jiným mlým uhlovodíkem. Vzhledem k prostředí je důležité ukázt, že rekce probíhjí pro zákldní stv diktiontů s mlou vnitřní energií. Chlzení vytvořených iontů je obtížné (viz výše), proto je výhodnější tvořit ionty rovnou s definovnou vnitřní energií z pomocí ionizce fotony. Obr. 4 ukzuje iontový výtěžek rektntu C 7 H 6 v závislosti n energii reltivní intenzit konverze energie fotonů, ev Obr. 4. Závislost iontového výtěžku C 7 H 6, produktu C 8 H 8 z rekce (2) odpovídjící konverze v závislosti n energii ionizujících fotonů 639

5 ionizujících fotonů výtěžek produktu C 8 H 8 pocházejícího z rekce (2). Konverze rektntu n produkt klesá se stoupjící energií fotonů, což ukzuje, že rekce (2) je nejúčinnější pro rektnty v zákldním stvu s nízkou vnitřní energií. C 7 H 6 CH 4 C 8 H 8 H 2 (2) 4. Shrnutí výhled Předstvené příkldy ukzují, že studie rektivity z pomocí VUV synchrotronového záření mjí velký potenciál pro výzkum důležitých témt chemie v plynné fázi, přičemž nezbytným předpokldem k provedení tkových studií je přístup k synchrotronové fotonové lince s vhodnými chrkteristikmi fotonového svzku vybvené vhodným koncovým zřízením ve formě multipólového hmotnostního spektrometru. Experimenty uvedené v této práci byly provedeny n prtuře CERISES 28 n synchrotronech SuperACO SOLEIL ve Frncii. Prmetry vlstnosti CERISES už nejsou pro součsné MS/MS experimenty ideální přístup k zhrničním synchrotronům je pouze omezený, proto by optimlizovné koncové zřízení n možném českém synchrotronu 14 předstvovlo obrovskou výhodu perspektivu pro chemii v plynné fázi. Tto práce byl podpořen Akdemií věd České republiky (Z ) Ministerstvem školství tělovýchovy České republiky (MSM ). JR děkuje z stipendium L Orél pro ženy ve vědě. LITERATURA 1. Zhrdník R.: Acc. Chem. Res. 28, 306 (1995). 2. Held A., Schlg E. W.: Acc. Chem. Res. 31, 467 (1998). 3. Berkowitz J., Ellison G. B., Gutmn D.: J. Phys. Chem. 98, 2744 (1994). 4. Blnksby S. J., Ellison G. B.: Acc. Chem. Res. 36, 255 (2003). 5. Armentrout P. B.: Top. Curr. Chem. 225, 233 (2003). 6. Bouchoux G., Slpin J. Y., Leblnc D.: Int. J. Mss Spectrom. Ion Processes 153, 37 (1996). 7. Brown J. R., Schwerdtfeger P., Schröder D., Schwrz H.: J. Am. Soc. Mss Spectrom. 13, 485 (2002). 8. Wong P. S. H., Cooks R. G.: Acc. Chem. Res. 31, 379 (1998). 9. Schröder D., Schwrz H.: J. Orgnomet. Chem. 504, 123 (1995). 10. Ervin K. M.: Chem. Rev. 101, 391 (2001). 11. Alcmi M., Mo O., Yñez M.: Mss Spectrom. Rev. 20, 195 (2001). 12. Schwrz H.: Int. J. Mss Spectrom. 237, 75 (2004). 13. Mercero J. M., Mtxin J. M., Lopez X., York D. M., Lrgo A., Erikson L. A., Uglde J. M.: Int. J. Mss Spectrom. 240, 37 (2005) Mourgues P., Chmot-Rooke J., Nedev H., Audier, H.-E.: J. Mss Spectrom. 36, 102 (2001). 16. Engeser M., Schröder D., Schwrz H.: Chem. Eur. J. 11, 5975 (2005). 17. Schröder D., Loos J., Engeser M., Schwrz H., Jnkowik C., Berger R., Thissen R., Dutuit O., Döbler J., Suer J.: Inorg. Chem. 43, 1976 (2004). 18. Feyel S., Schwrz H., Schröder D., Dniel C., Hrtl H., Döbler J., Suer J., Sntmbrogio G., Wöste L., Asmis K.: ChemPhysChem 8, 1640 (2007). 19. Schröder D., Engeser M., Schwrz H., Rosenthl E. C. E., Döbler J., Suer J.: Inorg. Chem. 45, 6235 (2006). 20. Roithová J., Schröder D.: J. Am. Chem. Soc. 128, 4208 (2006). 21. Roithová J., Schröder D.: Chem. Eur. J. 13, 2893 (2007). 22. Roithová J., Schröder D.: Phys. Chem. Chem. Phys. 9, 731 (2007). 23. Ricketts C. L., Schröder D., Alcrz C., Roithová J.: Chem. Eur. J. 14, 4779 (2008). 24. Roithová J., Ricketts C. L., Schröder D.: Int. J. Mss Spectrom. 280, 32 (2009). 25. Schröder D., Schwrz H., Clemmer D. E., Chen Y.- M., Armentrout P. B., Brnov V. I., Böhme D. K.: Int. J. Mss Spectrom. Ion Processes 161, 177 (1997). 26. Roithová J., Schröder D., Gruene P., Weiske T., Schwrz H.: J. Phys. Chem., A 110, 2970 (2006). 27. Stce A. J.: Phys. Chem. Chem. Phys. 3, 1935 (2001). 28. Dutuit O., Alcrz C., Gerlich D., Guyon P. M., Hepburn J. W., Métyer-Zeitoun C., Ozenne J. B., Schweizer M., Weng T.: Chem. Phys. 209, 177 (1996). J. Roithová,b nd D. Schröder b ( Deprtment of Orgnic nd Nucler Chemistry, Fculty of Science, Chrles University, Prgue, b Institute of Orgnic Chemistry nd Biochemistry, Acdemy of Sciences of the Czech Republic, Prgue): Rective Monitoring with Synchrotron Rdition s Unique Source of Accurte Benchmrk Dt for Gs-Phse Rections The importnt role of experiments with vcuum ultrviolet (VUV) rdition from synchrotron sources for the determintion of thermodynmic benchmrks for ions in the gs phse is briefly reviewed. Smoothly tunble VUV photons from synchrotron re used to ionize neutrl precursor molecules. Monitoring the ion yields s function of the VUV photon wvelength permits n ccurte determintion of ioniztion energies nd frgmenttion thresholds. The ions formed on photoioniztion bove the ioniztion threshold ber precisely determined internl energy, which cn be used for investigtion of their rectivity in bimoleculr collision processes s function of their internl energy content. This technique is referred to s rective monitoring, which, mong others, llows the determintion of energy brriers in chemicl rections. 640

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita Stbilit tomového jádr Rdioktivit Proton Kldný náboj.67 0-7 kg Stbilní Atomové jádro Protony & Neutrony Neutron Bez náboje.67 0-7 kg Dlouhodobě stbilní jen v jádře Struktur jádr A Z N A nukleonové číslo

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a ODSTRAŇOVÁÍ HERBICIDU ATRAZIU Z POVRCHOVÉ VODY HAA KRÝSOVÁ, JOSEF KRÝSA b, JAA HUBÁČKOVÁ c, JA TŘÍSKA d JAROMÍR JIRKOVSKÝ Ústv fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškov 3, 182 23 Prh 8, b Vysoká

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha Molekulární genetik Ústv biologie lékřské genetiky.lf UK VFN, Prh Polymorfismy lidské DN vyu ívné ve vzebné nlýze, p ímé nep ímé dignostice Mikrostelity (syn. krátké tndemové repetice) STR short tndem

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

SZOCS a, TIBOR PÁLSZEGI c, OĽGA GRANČIČOVÁ a, VELIČ a,b

SZOCS a, TIBOR PÁLSZEGI c, OĽGA GRANČIČOVÁ a, VELIČ a,b 7L-01 FLUORESCENCE MICROSCOPY OF BIOMOLECULES ON A SINGLE MOLECULE LEVEL MARTIN HOF J. Heyrovský Institute of Physicl Chemistry v.v.i., Acdemy of Sciences of the Czech Republic, Dolejškov 3, 182 23 Prgue

Více

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul.

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul. Chemická vazba co je chemická vazba charakteristiky chemické vazby jak vzniká vazba znázornění chemické vazby kovalentní a koordinační vazba vazba σ a π jednoduchá, dvojná a trojná vazba polarita vazby

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY INTOXIKACÍ ANTIDEPRESIVY. MARIE STAŇKOVÁ a, PETER ONDRA b a PETR KURKA a. Experimentální část

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY INTOXIKACÍ ANTIDEPRESIVY. MARIE STAŇKOVÁ a, PETER ONDRA b a PETR KURKA a. Experimentální část MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY INTOXIKACÍ ANTIDEPRESIVY MARIE STAŇKOVÁ, PETER ONDRA b PETR KURKA Ústv soudního lékřství FN Ostrv, 17. listopdu 1790, 708 52 Ostrv-Porub, b Ústv soudního lékřství FN Olomouc, Hněvotínská

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce 5. 1. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur,

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla)

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla) KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 23TVVM hoogenizce (sěšovcí prvidl) Hoogenizce Stvební teriály sou z hledisk zstoupení doinntních složek několikfázové systéy: Dvoufázové trice, vzduch (póry)

Více

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bklářského studi Tém 4 Rovinný rám Zákldní vlstnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzvřený rám Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

ešení Teorie mezinárodního obchodu

ešení Teorie mezinárodního obchodu ešení Teorie mezinárodního obchodu Absolutní výhody P íkld 1 1) mecko má bsolutní výhodu ve výrob ut, nebo vyrobí jedno uto z 30 hodin, ztímco eská republik z 50 hodin. opk eská republik má bsolutní výhodu

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS)

Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS) 1 Úvod... 1 2 Cíle úlohy... 2 3 Předpokládané znalosti... 2 4 Autotest základních znalostí... 2 5 Základy práce se systémem GC-MS (EI)... 3 5.1 Parametry plynového chromatografu... 3 5.2 Základní charakteristiky

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

STANOVENÍ HYDROXYLOVÝCH A NITROXIDOVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRONOVOU PARAMAGNETICKOU REZONANCÍ

STANOVENÍ HYDROXYLOVÝCH A NITROXIDOVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRONOVOU PARAMAGNETICKOU REZONANCÍ STANVENÍ HYDRXYLVÝCH A NITRXIDVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRNVU PARAMAGNETICKU REZNANCÍ MIRSLAV ZEMAN, PAVEL STPKA c, MAREK VECKA, ALEŠ ŽÁK, ALEXANDRA PÍSAŘÍKVÁ, RMAN JIRÁK b, BARBRA STAŇKVÁ,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Cílem tohoto textu je shrnout teorii do jediného celku. Text také nabízí oporu v oblastech, které jsou

Cílem tohoto textu je shrnout teorii do jediného celku. Text také nabízí oporu v oblastech, které jsou MATMATIKA (NJN) PRO KRAJINÁŘ A NÁBYTKÁŘ Robert Mřík 26. říjn 2012 KAT. MATMATIKY FAKULTA LSNICKÁ A DŘVAŘSKÁ MNDLOVA UNIVRZITA V BRNĚ -mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik ABSTRAKT. Předkládný

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 12

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 12 Fkult strojního inženýrství VUT v Brně Ústv konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti Přenášk Spojky brzy Tim ws so lerne tht he coul nme horse in nine lnguges; so ignornt tht he bought cow to

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šblony Mendelov střední škol, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Trojúhelník zákldní pozntky Autor: Mgr. Břetislv Mcek Rok vydání: 2014 Tento projekt je spolufinncován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

Chem. Listy 102, 667 689 (2008) 1P-01 SYNTHESIS AND PROPERTIES OF [Zn(2-BrC 6 H 4 COO) 2.mpc 2 ]

Chem. Listy 102, 667 689 (2008) 1P-01 SYNTHESIS AND PROPERTIES OF [Zn(2-BrC 6 H 4 COO) 2.mpc 2 ] 1P-01 SYNTHESIS AND PRPERTIES F [Zn(2-BrC 6 H 4 C) 2.mpc 2 ] ANNAMÁRIA ERDÉLYIVÁ *, KATARÍNA GYŐRYVÁ, RÓBERT GYEPES b, JANA KVÁŘVÁ c, nd LADISLAV HALÁS University of P. J. Šfárik, Moyzesov 11, 041 54 Košice,

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Gaussovská prvočísla

Gaussovská prvočísla Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 01 mtemtik mtemtická informtik Gussovská rvočísl Autor: Jkub Oršl Gymnázium Brno, tř. Kt. Jroše 14, 658 70 Brno, 4.A Konzultnt ráce: Mgr. Viktor Ježek (Gymnázium

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum) Sp.zn. sukls56597/2012, sukls56641/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Bethistin Myln 8 mg tblety (bethistini dihydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příblovou informci dříve, než zčnete

Více

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +.

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +. Dusíkové pravidlo Základní formulace (platí pro M R a OE +. ): lichá M R = lichý počet dusíků v molekule sudá M R = sudý počet dusíků v molekule nebo nula Pro ionty EE + přesně naopak: lichá hodnota m/z

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Vojtěch Přikryl Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 35 ID 143762 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Daniel Radoš 7.3.2012 21.3.2012 Příprava

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236 01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily ZV 226 ZV 26-1- ZV 226 ZV 26 Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily 15 ž 200, PN 16, 25 Popis Zpětné ventily ZV 2x6 jsou smočinné uzávěry s vynikjícími

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii Miloslav Šanda Ionizace v MS Hmotnostní spektrometrie je fyzikáln chemická metoda, pi které se provádí separace iont podle jejich hmotnosti a náboje m/z

Více

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek Společnost pro technologie ochrny pmátek Národní technické muzeum Stveništní mlty suché mltové směsi při onově pmátek odorný seminář 18. dun 2013 Národní technické muzeum Kostelní 42, Prh 7 1 Stveništní

Více

RIZIKO PLICNÍ RAKOVINY HORNÍKÙ VE VZTAHU K EXPOZICI RADONU

RIZIKO PLICNÍ RAKOVINY HORNÍKÙ VE VZTAHU K EXPOZICI RADONU RIZIKO PLICNÍ RAKOVINY HORNÍKÙ VE VZTAHU K EXPOZICI RADONU LUNG CANCER RISK FROM RADON EXPOSURE IN MINERS TOMÁŠEK L. Pùvodní práce Státní ústv rdièní ochrny, Prh SOUHRN Epidemiologické studie kncerogenního

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME Trendy ekonomiky mngementu / Trends Economics nd Mngement Využití shlukové nlýzy metody hlvních komponent při identifikci fktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME The Use of Cluster Anlysis nd Principl

Více