~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:"

Transkript

1 ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků na : peněžní zaměstnavatel zúčtuje zaměstnanci finanční částku za výkon jeho práce, či v souvislosti s trváním zaměstnaní v průběhu či po skončení zaměstnání, nebo nepeněžní zaměstnavatel poskytne zaměstnanci určitou výhodu používat věci, či využívat služby zaměstnavatele za cenu, která je vyjádřena finanční částkou ve výši za cenu tzv. obvyklou. Samostatnou kapitolou je pak poskytnutá výhoda od zaměstnavatele pro zaměstnance používat motorové vozidlo zaměstnavatele i pro soukromé využití, kdy podle daňových předpisů je předmětem zdanění 1% ze vstupní ceny motorového vozidla. V další části si objasníme příjmy, které nejsou předmětem zdanění, a příjmy, které jsou osvobozeny od zdanění. Poslední část je věnována způsobům výpočtu daně daň srážková, zálohová a výpočtům daňové povinnosti. V úvodu je však třeba si vyjmenovat několik právních předpisů, které úzce souvisejí s problematikou provádění daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Jsou to následující zákony a vyhlášky ( výčet nejdůležitějších právních norem ) : Právní předpisy jsou vyjmenovány s odkazem na znění pozdějších předpisů dále jen zkratka ZPP Zákon č. 586/ 1992 Sb. o daních z příjmů, ve zpp. Zákon č. 337/ 1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve zpp. Zákon č. 117/ 1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve zpp. Zákon č. 262/ 2006 Sb. zákoník práce, ve zpp. Zákon č. 589/ 1992 Sb. zákon o pojistném na sociální zabezpečení, ve zpp. Zákon č. 592/ 1992 Sb. zákon o pojistném na zdravotní pojištění, ve zpp. Zákon č. 48 / 1997 Sb. zákon o veřejném zdravotním pojištění, ve zpp. Zákon č. 187/ 2006 Sb. zákon o nemocenském pojištění, ve zpp. Zákon č. 40 / 1964 Sb. občanský zákoník, ve zpp. Zákon č. 513/ 1991 Sb. obchodní zákoník, ve zpp. Zákon č. 455/ 1991 Sb. živnostenský zákon, ve zpp. Zákon č. 326/ 1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve zpp. Zákon č. 118/ 2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Zákon č. 435/ 2004 Sb. o zaměstnanosti, ve zpp.

2 ~ 2 ~ Zákon č. 42 / 1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Vyhláška MF č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb. Vyhláškač. 322/2005 Sb. o dalším studiu, výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodovém pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách. 1. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti zaměstnanci: Poplatníky daně z příjmu fyzických osob jsou fyzické osoby zaměstnanci. Pro správné zdanění příjmu těchto osob je zapotřebí určit: příjmy, které jsou předmětem daně ze závislé činnosti (peněžní i nepeněžní), příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy, které jsou od daně osvobozeny. Příjmy, které jsou předmětem daně ze závislé činnosti: Tyto příjmy jednoznačně vymezuje 6 odst. 1 daňového zákona. Jsou to příjmy vzniklé na základě: A. Pracovněprávního vztahu - pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, a to současného nebo dřívějšího. Jedná se o závislou činnost podle Zákoníku práce, tj. vztah zaměstnavatel (plátce daně) a zaměstnanec (poplatník daně). Služebního nebo členského poměru, a to současného nebo dřívějšího. Příjmy vojáků,či policistů. U členských poměrů, se může jednat o příjem, který je vyplacen fyzické osobě z titulu jen členství a jedná se o výkon práce člena, kdy tento vztah naplňuje určité znaky blížící se pracovněprávnímu vztahu. Blíže nepojmenované smlouvy, nebo jiného vztahu podobného pracovnímu poměru. Jedná se o zvláštní formy závislé činnosti, podle jiného právního předpisu než Zákoník práce. Vyskytují se především u vrcholových managerů, např. akciových společností. Příjmů žáků a studentů z praktického výcviku - příprava na budoucí povolání. Jde o příjmy, které může žák (učeň) na středních odborných učilištích pobírat v souvislosti s praktickou výukou, podle Školského zákona.

3 ~ 3 ~ Příjmů za práci u členů družstev, společníků a jednatelů a komanditistů komandit. společností. Příjmy likvidátorů. U členů družstev se jedná o příjmy, které jsou členům družstva vypláceny z titulu výkonu práce pro družstvo ( aktivně se podílí na rozvoji družstva a jsou tímto družstvem odměňováni). Pokud by se jednalo o trvalý závislý výkon práce člena družstva pro družstvo jednalo by se o příjem uvedený v bodě prvním, tj. příjem z titulu pracovněprávního vztahu k družstvu. Taktéž je posuzován z hlediska zdanitelného příjmu i výkon práce společníka nebo jednatele či komanditisty komanditní společnosti. Může se tedy jednat o příjmy z titulu výkonu práce pro společnost, nebo o závislou práci v rámci pracovněprávního vztahu. U likvidátorů, se jejich zdanitelné příjmy navyšují od i o povinné odvod na soc. zabezpečení. Do se odvádělo pojistné jen na zdravotní pojištění. B. Odměn členů statutárních orgánů a dalších orgánů, pokud nejsou vázáni pracovním poměrem a jsou pouze: členy představenstva a dozorčí rady akciových společností, členy dozorčí rady společnosti s ručením omezeným, členy představenstva a kontrolní komise družstva, Jedná se o zdanitelné odměny uvedených členů, kteří nejsou z titulu tohoto členství v pracovněprávním vztahu, avšak společnost, či družstvo jim z titulu tohoto členství poskytuje odměny. Od se z odměn při dosažení určité výše, podle Zákona o nemocenském pojištění odvádí též pojistné na sociální zabezpečení. Dosud se odvádělo jen pojistné na zdravotní pojištění. Z uvedeného je zřejmé, že plátce daně, který svému členu statutárního orgánu zúčtoval odměnu, přistupuje pro účely zdanění a odvodové povinnosti na sociální a zdravotní pojištění, jakoby tento člen orgánu by klasickým zaměstnancem. C. Poskytnuté náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti nebo po skončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání Za příjmy podléhajícím zdanění se řadí uvedené náhrady poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s likvidací následku újmy na zdraví při pracovním úraze nebo nemoci z povolání. Tato povinnost zaměstnavatele se řídí Zákoníkem práce a dalšími prováděcími předpisy vztahujícími se k problematice pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tyto příjmy jsou předmětem pouze zdanění a nevstupují do vyměřovacího základu (hrubé mzdy) pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

4 ~ 4 ~ D. Poskytnuté náhrady škody zaměstnavatelem zaměstnanci vzniklé zaměstnanci na jeho věcech. Totéž se týká situace, kdy má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci poskytnout náhradu škody, která vznikla zaměstnanci na jeho věcech, v souvislosti s nedodržením povinností, které má zaměstnavatel vůči svému zaměstnanci. Takováto náhrada za poškozené nebo ztracené věci zaměstnance, které jinak obvykle nosí do zaměstnání, musí být do určité limitní částky zaměstnanci vyúčtována do jeho mzdy. Jedná se tedy opět o zdanitelný příjem, který podléhá opět jen zdanění, nikoliv odvodové povinnosti na sociální a zdrav. pojištění. E. Funkční požitky funkční platy, odměny za výkon funkce. Za zdanitelný příjem podle 6 odst. 10 Zákona o dani z příjmů se považuje též funkční plat představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců, s výjimkou platu náležejícího prezidentu republiky a náhrad spojených s výkonem jeho funkce. Za příjem podléhající zdanění se dále považuji i odměny a plnění za výkon funkce v již zmíněných orgánech, dále pak odměny členů územně samosprávních celků, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích. Jedná se o odměny zúčtované v souvislosti se stávající funkcí nebo již po uplynutí funkčního období. Vymezení zdanitelných příjmů ze závislé činnosti nepeněžní příjmy: Jak z uvedených bodů vyplývá, za zdanitelné příjmy se považují příjmy pravidelné nebo jednorázové, bez ohledu na to, zda je na ně právní nárok či nikoliv, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo osoba, na kterou přešlo příslušné právo podle zvláštních předpisů, a zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě ze závislé činnosti. A zde je třeba zmínit tyto jiné formy tj. určité nepeněžní příjmy, které zaměstnavatel předává zaměstnanci formou určité výhody, prospěchu. 1) Nepeněžní příjem cenový rozdíl (cenové zvýhodnění): S odkazem na 6 odst.3) daňového zákona se za zvláštní příjem považuje též částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá práva, služby nebo věci, nižší než je cena zjištěná podle zvláštního předpisu, nebo cena, kterou účtuje jiným osobám. Jde o situace, kdy si zaměstnanec může od zaměstnavatele odebrat se slevou (za cenu zvýhodněnou) než je cena tzv. obvyklá, výrobky zaměstnavatele nebo zaměstnavatelem poskytované služby.

5 ~ 5 ~ 2) Motorové vozidlo poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci ke služebním, ale i soukromým účelům: Pokud zaměstnavatel s odkazem na 6 odst. 6 zákona o dani z příjmu, poskytuje svému zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Znamená to, že pokud zaměstnanec užívá motorové vozidlo po celý kalendářní rok jedná se o 12% vstupní ceny vozidla, které zaměstnanec takto používá, nejméně však Kč 1 000,--za každý kalendářní měsíc. (Tato situace nejméně Kč 1 000,- by se řešila, kdyby vstupní cena motorového vozidla byla pod Kč ,-). Pokud by se jednalo o postupné užívání více vozidel v průběhu kalendářního roku použije se vždy vyšší vstupní cena. Pokud by se jednalo o souběžné používání více vozidel, vypočte se zmíněné 1% vstupních cen u obou vozidel, přičemž u každého vozidla se musí jednat alespoň o Kč 1 000,-. Poznámka: V praxi se vyskytuje postupné užívání motorových vozidel. Méně již varianta průběžného užívání více vozidel. Ještě k pojmu vstupní cena : Pojem vstupní cena je upravena v 29 Zákona o dani z příjmu, kdy pod tímto pojmem se rozumí cena pořizovací, je-li majetek pořízen úplatně. V částce této vstupní ceny nejsou zahrnuty ostatní náklady na provoz motorového vozidla tj. spotřebované pohonné hmoty v rámci soukromých cest. V praxi jsou částky za soukromě spotřebované pohonné hmoty zaměstnanci sraženy přímo z čisté mzdy. Výše 1% vstupní ceny je stanovena včetně DPH. Totéž se vztahuje pro odepisování hodnoty motorového vozidla.! Ze vstupní ceny se vychází i v případě, že vozidlo, které zaměstnanec využívá pro soukromé účely je z účetního hlediska již odepsáno a tudíž jeho zůstatková cena je nulová! 3) Další případy zdanitelných příjmů: Okruh těchto dalších zdanitelných příjmů je uveden v 36 ZDP. Kromě taxativně uvedených zdanitelných příjmů u zvláštních specifických skupin poplatníků je třeba zmínit např. příjmy autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu a televize, příjem plynoucí fyzické osobě při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem a smlouvy na soukromé životní pojištění ve formě odbytného, z příjmů z jednorázového odškodnění budoucích nároků na náhradu za ztrátu příjmu, z úrokového výnosu státních dluhopisů, z výsluhového příspěvku a odbytného u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, příjmy z podílových fondů, divident, atd. Poznámka: Názorné ukázky výpočtů měsíční daňové povinnosti jsou uvedeny v poslední tohoto dílu:

6 ~ 6 ~ Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně platnost od : Příjmy, které nejsou předmětem daně, jsou uvedeny v 6 odst. 7 ZDP. Jsou to příjmy, které je zaměstnavatel povinen nebo může zaměstnanci předat formou peněžní nebo nepeněžní v souvislosti s výkonem práce. Jsou to následující příjmy: Náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem pro zaměstnance zaměstnavatele, jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách. Jiné i a vyšší náhrady, než stanoví zvláštní právní předpis jsou příjmem zdanitelným. Stručný komentář Jak z uvedeného vyplývá, jedná se o nároky zaměstnanců v rámci výkonu pracovní cesty, kdy jednotlivé náhrady nákladů na pracovní cesty jsou řešeny zvláštním právním předpisem což je jednoznačně Zákoník práce, který ve svých řeší nároky zaměstnanců při pracovních cestách. Dále pak vyhláška 472/2012 Sb. s platností od o sazbách základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot. Uvedené právní předpisy v sobě zahrnutí závazné limity poskytování částek stravného při pracovních cestách a to zvlášť u zaměstnanců ve státní sféře a sféře soukromé. Jedná se o následující limity, kdy u zaměstnanců odměňovaných platem viz odkaz na 109 Zákoníku práce činí základní sazby stravného minimální a maximální částky tj. s odkazem na 176 odst. 1 Zákoníku práce ve výši : Kč 66 - Kč 79 trvá-li pracovní cesta 5 12 hodin, Kč Kč 121 trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin nejdéle však 18 hodin, Kč 157 Kč 188 trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Zaměstnavatel ve státní sféře v rámci tzv. mini-maxu určí příslušnou sazbu výše stravného. Pokud by došlo k navýšení nad sazbu maxi tj. (Kč 79, Kč 121, a Kč 188 ), jde o částku nadlimitní, která je již předmětem zdanění. U nestátní sféry jsou pak sazby stravného upraveny v 163odst. 1 Zákoníku práce, kdy sazby jsou upraveny pouze jako minimální bez maximálního limitu tj. Kč 66 trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin, Kč 100 trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, Kč 157 trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.! Pozor! Nezdanitelná výše stravného a při zahraničních pracovních cestách i výše kapesného ( maximálně 40 % z hodnoty zahraničního stravného ) je pro všechny zaměstnance s odkazem na 6 odst. 2 zákona o

7 ~ 7 ~ dani stejná, tj. i pro zaměstnance u zaměstnavatele v podnikatelské sféře. Znamená to, že daňově uznatelná výše maximálního stravného se řídí s odkazem na předešlé maximální částky stravného uvedené v 176 Zákoníku práce. Hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, včetně nákladů na udržování osobních ochranných a pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, jakož i hodnota poskytovaných stejnokrojů, včetně příspěvku na jejich udržování, dále hodnota pracovního oblečení, určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvku na jeho udržování. Stručný komentář : Jedná se o povinnosti zaměstnavatelů zajistit pro zaměstnance podmínky k práci zabezpečením osobních ochranných pracovních prostředků, pracovního oblečení a obuvi, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a v neposlední řadě i ochranných nápojů. Tyto povinnosti zaměstnavatele jsou uvedeny především v Zákoníku práce a dále u ochranných nápojů pak 53 a 55 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Co se týče možnosti zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci příspěvek na udržování pracovního oděvu, je zapotřebí zdůraznit, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci příslušnou částku příspěvku přímo do čisté mzdy, a proto musí jednoznačně vycházet z prokazatelné kalkulace výše poskytnutého příspěvku. Pro případ daňové kontroly je pak zaměstnavatel jednoznačně prokázat příslušnou kalkulaci event. paušálního příspěvku, který zaměstnanci poskytuje formou příspěvku na udržování pracovního oděvu. Náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. Stručný komentář: Po dohodě zaměstnavatel zaměstnanec, může zaměstnanec vykonávat práci pro zaměstnavatele pomocí vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. Zaměstnavatel pak určí formou kalkulace částku náhrady za opotřebení vlastního nářadí, s ohledem na stáří daného nářadí zaměstnance, ( opotřebovanost např. stroje, či předmětu), který si zaměstnanec přinese k výkonu své práce.! Pozor! Určené částky, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje opět do čisté mzdy, musí být přesně zkalkulovány, tak, aby byly z pohledu daňové kontroly prokazatelně daňově neúčinné. Částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal, nebo částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci

8 ~ 8 ~ prokázané výdaje, které za zaměstnavatele vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel. Stručný komentář: Jedná se o prokazatelně poskytnuté zálohy zaměstnanci na výdaje provedené jménem zaměstnavatele, které musí zaměstnanec zaměstnavateli vyúčtovat. Může se však jednat i o výdaje zaměstnance, které musel jménem zaměstnavatele zaměstnanec vynaložit v souvislosti s výkonem práce, kdy tyto výdaje pak oproti příslušnému účetnímu dokladu zaměstnanec zaměstnavateli vyúčtuje a které pak zaměstnavatel zaměstnanci proplatí. Příjmy osvobozené od daně: Příjmy osvobozené od daně jsou uvedeny v 6 odst. 9 ZDP. Jsou to příjmy zaměstnance, které zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout účelově v peněžní či nepeněžní podobě a to do určitého limitu.v případě překročení tohoto limitu budou zaměstnanci tyto nadlimitní částky považovány za zdanitelný příjem a vstoupí mu do vyměřovacího základu. Částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a související s předmětem činnosti zaměstnavatele. Hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů. Hodnota nealkoholických nápojů, které zaměstnanec spotřebuje na pracovišti formou nepeněžního plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP), nebo ze sociálního fondu. Nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům z FKSP, ze sociál. fondu, za účelem sportovního, kulturního nebo zdravotního vyžití. Nepeněžní příspěvek na rekreaci z FKSP nebo sociálního fondu, a to až do výše Kč ,- za kalendářní rok. Hodnota nepeněžních darů poskytovaných z FKSP nebo sociálního fondu a to až do výše Kč 2 000,- za účelem uvedeným v 10 vyhlášky FKSP. Hodnota přechodného ubytování, které je poskytováno zaměstnanci jako nepeněžní plnění v souvislosti s výkonem práce a to až do výše Kč 3 500,-. Peněžní zvýhodnění, poskytnutí bezúročné půjčky nebo výpomoc k překlenutí tíživé finanční situace poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnanci z FKSP nebo sociálního fondu viz. odkaz na 6 odst. 9 písm l) zákona o dani.

9 ~ 9 ~ Příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na nové doplňkové penzijní spoření tzv. III. pilíř či soukromé životní pojištění pro případ dožití nebo případ smrti, hrazený přímo zaměstnavatelem příslušnému peněžnímu fondu. Maximální částka osvobozená od daně činí pro zaměstnance do úhrnu Kč ,- za rok. V roce 2012 to bylo Kč ,-. Příjmy do výše Kč ,- poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci k překlenutí tíživé situace v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie. Příjmy poskytnuté zaměstnanci v souvislosti s náhradou mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény za prvních 21 dnů nemoci a to až do stanoveného možného limitu daného v ust. 192 Zákoníku práce. Částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami ze mzdy zaměstnanci, placením příspěvků na připojištění, atd. Naturální plnění a náhrada výdajů ve výši peněžité hodnoty naturálního plnění, poskytovaná představitelům státní moci. DÍLČÍ ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMU ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DAŇOVÉ POVINNOSTI: Postup určení základu daně je stanoven v 6 odst. 13 DZP, kdy základem daně (dílčím základem daně ) jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel. Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Z uvedeného tedy vyplývá, že zúčtovaný příjem (vyměřovací základ ) se navýší o povinné srážky pojistného, které odvádí zaměstnavatel tj. vyměřovací základ bude navýšen o koeficient 1,34 ( označení super hrubá mzda ). Jedná se o příjem ze závislé činnosti, ze které vyplývá podle zvláštních předpisů účast na sociálním zabezpečení. Jde tedy o klasické pracovněprávní vztahy, tj. pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a to za předpokladu, že zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 dnů a rozhodný příjem dosáhl alespoň od roku 2012 Kč 2 500,--/ měsíc. Z dohody o provedení práce se od odvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění pokud zaměstnavatel zúčtuje zaměstnanci měsíční odměnu převyšující částku Kč ,-.

10 ~ 10 ~ Příklad č.1 - určení dílčího základu daně zaměstnanec: Zaměstnanec dosáhl v měsíci květnu příjem Kč ,- (vyměřovací základ). Dílčí základ daně určíme tím, že navýšíme vyměřovací základ Kč ,- o odvod pojistného na sociální zabezpečení x 25% Kč 6 250,- Odvod pojistného na zdravotní pojištění x 9 % Kč 2 250,- Dílčí základ daně Kč ,-. Příklad č. 2 - určení dílčího základu daně zaměstnanec (peněžní příjem + výhoda poskytnutá zaměstnanci zaměstnavatelem): Zaměstnanec používá se souhlasem zaměstnavatele služební motorové vozidlo i pro soukromé účely. Zaměstnanec má měsíční mzdu Kč ,-. 1% pořizovací ceny motorového vozidla, které zaměstnanec používá i pro soukromé účely činí Kč 8 000,-. Určete dílčí základ daně. Příjem zaměstnance Kč ,- + 1% PC vozidla poskytnutá výhoda ve prospěch zaměstnance Kč 8 000, - = Celkem vyměřovací základ Kč ,- + Odvod pojistného na sociální zabezpečení x 25% Kč ,- + Odvod pojistného na zdravotní pojištění x 9 % Kč 3 870,- + = Celkem dílčí základ daně Kč ,- Zvláštní skupiny zaměstnanců stanovení dílčího základu daně: U některých skupin osob, kterým jejich zaměstnavatel zúčtuje příjem ze závislé činnosti podléhající dani dle 6 odst. 1 písm. b) a c) se tento zdanitelný příjem navýší od i o povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení a to v případech, kdy zúčtovaná odměna dosáhne alespoň rozhodné výše příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění tj. alespoň Kč 2 500,-. Jedná se o příjmové skupiny : Členů družstev, kteří vykonávají pro družstvo práci a jsou tímto družstvem odměňováni a nejsou k družstvu vázáni pracovněprávním vztahem. Společníků a jednatelů s.r.o., kteří se aktivně podílí na rozvoji firmy a jsou touto firmou odměňováni. Komanditistů komanditních společností, kteří vykonávají pro společnost práci a jsou touto společností odměňováni. Odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů společností, kteří jsou zvoleni do těchto orgánů.

11 ~ 11 ~ Odměny za výkon funkce - v obcích, krajích, státních orgánech - zvolení zastupitelé. Odměny z dohody o pracovní činnosti a od i z dohody o provedení práce. Příklad č. 3 - určení dílčího základu daně společník s.r.o. Společník s.r.o., který není vázán ke společnosti pracovním poměrem, vykonává pro společnost práci, za kterou je odměňován měsíční částkou Kč 5 500,-. S ohledem na skutečnost, že je od společník, jednatel a komanditista opět účasten nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění, bude se tato odměna navyšovat o 25% pojistného na sociální zabezpečení a o 9% pojistného na zdravotní pojištění. Samotný výpočet tak bude : Odměna Kč 5 500,- + Odvod pojistného na sociální zabezpečení 25 % Kč 1 375,- Odvod pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatel 9 % Kč 495,- Dílčí základ daně tak bude: Kč 7 370,-. Příklad č. 4 - určení dílčího základu daně statutár (člen dozorčí rady): Člen dozorčí rady je odměňován společností jednou za tři měsíce částkou Kč ,-. Není ke společnosti vázán pracovní smlouvou, je pouze zvolen do dozorčí rady. Dílčí základ daně bude určen: Odměna Kč ,- + Odvod pojistného na sociální zabezpečení 25% Kč ,- Odvod pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatel 9% Kč 4 500,- Dílčí základ daně tak bude: Kč ,-. Příklad č. 5 určení dílčího základu daně u člena představenstva akciové společnosti. Člen představenstva akciové společnosti pobírá za členství v představenstvu odměnu ve čtvrtletní výši Kč ,-. Stanovte dílčí základ daně. Dílčí základ daně tak bude určen z vyměřovacího základu Kč ,-, + Odvod pojistného na sociální zabezpečení 25% Kč 6 250,- Odvod pojistného na zdravotní pojištění 9 % Kč 2 250,- Dílčí základ daně tak bude: Kč ,-

12 ~ 12 ~ Příklad č. 6 určení dílčího základu daně dohoda o pracovní činnosti: Zaměstnanec vykonává práce pro společnost na základě dohody o pracovní činnosti. Tato dohoda je sepsána na dobu určitou od 1.3. do tj na dobu více jak 15 dnů. Zaměstnanec vykonává práce dle potřeby zaměstnavatele, s hodinovou odměnou Kč 60,--/hod. V měsíci dubnu odpracoval 68 hodin. V měsíci květnu odpracoval 40 hodin. Stanovte dílčí základ daně za uvedené měsíce: Dílčí základ daně za měsíc duben bude určen: 68 hod. x Kč 60/hod. = Kč 4 080,-. S ohledem na skutečnost, že v dubnu měsíční odměna dosáhla rozhodného příjmu alespoň Kč 2 500,- (od roku 2012), bude dílčí základ daně částka Kč 4 080,-. V měsíci dubnu tak zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění. Proto se musí uvedená částka navyšovat o povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění. Dílčí základ daně tak bude určen z vyměřovacího základu Kč 4 080,- Odvod pojistného na sociální zabezpečení 25% Kč 1 020,- Odvod pojistného na zdravotní pojištění 9% Kč 368,- Dílčí základ daně tak bude Kč 5 468,- Dílčí základ daně za měsíc květen bude vypočten: 40 hod. x Kč 60/hod. = Kč 2 400,-. Za měsíc květen nedosáhla odměna rozhodného příjmu Kč 2 500,- pro splnění podmínky účasti na nemocenském a zdravotním pojištění. Proto nebude částka odměny navýšena o povinné pojistné za zaměstnavatele tj. 25%+9%. Částka odměny Kč 2 400,- = Dílčí základ daně tak bude Kč 2 400,-. Příklad č. 7 - určení dílčího základu daně dohoda o provedení práce: Od je zaměstnanec účasten nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění pokud jeho měsíční odměna přesáhne částku odměny Kč ,-. Zaměstnanec vykonávající práce na základě dohody o provedení práce obdržel měsíční odměnu za odvedenou práci do měsíce května Kč ,-. S ohledem na skutečnost, že odměna z výkonu práce na dohodu o provedení práce v tomto případě podlehne nemocenskému pojištění musí zaměstnavatel navýšit odměnu o povinné odvody pojistného tj. dílčí základ daně se tak stanoví z odměny Kč ,- + Odvod pojistného na sociální zabezpečení 25% Kč 5 000,- Odvod pojistného na zdravotní pojištění 9% Kč 1 800,-

13 ~ 13 ~ Dílčí základ daně tak bude Kč ,-. Příklad č. 8 - určení dílčího základu daně dohoda o provedení práce: Zaměstnanec vykonávající práce na základě dohody o provedení práce obdržel měsíční odměnu za odvedenou práci do měsíce června Kč ,-. S ohledem na skutečnost, že odměna nepřesáhla rozhodnou částku nad Kč ,- pro podmínku vzniku účasti na nemocenském pojištění, bude tato částka Kč ,- také dílčím základem daně. ZPUSOBY ZDANĚNÍ PŘÍJMU ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZÁLOHOVÁ, SRÁŽKOVÁ DAŇ: Zákon o dani z příjmů rozlišuje dvě formy daňové povinnosti a to: A) zálohovou daň a B) srážkovou daň, při zachování jednotné sazby daně 15%. K bodu a) zálohová daň: Při určování formy je rozhodující, zda poplatník daně podepsal na zdaňovací období u plátce daně (zaměstnavatele ) tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ve smyslu ust. 35 ba ) ZDP. Toto Prohlášení podepisuje poplatník jen jednou a to u plátce daně ( zaměstnavatele ), kde má poplatník daně závislou činnost. Z uvedeného vyplývá, že může toto Prohlášení podepsat jen jednou a u jednoho plátce. V případě, že tak poplatník učiní nejpozději do 30 dnů ode dne nástupu do zaměstnání, bude mu od tohoto měsíce náležet příslušná sleva ze základu daně a bude se vždy jednat a daň zálohovou, a to bez ohledu na výši příjmu (do Kč 5 000,- nad Kč 5 000,-). Tato srážená zálohová daň se pak v rámci ročního zúčtovacího období vyúčtuje na žádost poplatníka (zaměstnance) - viz další díly e-semináře. V případě, že poplatník nepodepsal tiskopis Prohlášení.., a dosáhne v uvedených měsících příjem nad Kč 5 000,- provede plátce daně (zaměstnavatel) srážku daně formou daně zálohové, s tím, že poplatník nemá nárok na příslušné měsíční slevy ze základu daně ve smyslu ust. 35 ba ) ZDP a ani na možnost požádat zaměstnavatele o roční vyúčtování záloh na dani z příjmu. Poznámka: Zaměstnavatel (plátce daně) je pouze povinen předat poplatníkovi (zaměstnanci) k vyplnění tiskopis Prohlášení. Je pak v zájmu poplatníka, aby svému

14 ~ 14 ~ zaměstnavateli tento vyplněný tiskopis předal nejpozději do 30 dnů ode dne nástupu. Tam, kde poplatník nepředá do termínu uvedený tiskopis, nenáleží mu za uvedené měsíce příslušná(é) sleva(y) ze základu daně. Tyto slevy si pak může poplatník uplatnit až v rámci ročního zúčtování záloh na dani. viz. podrobně ve druhém díle e-semináře. K bodu b) - Srážková daň: Srážková daň (daň vybíraná zvláštní sazbou ) se uplatní v případech, kdy poplatník daně nepodepsal tiskopis Prohlášení. a nedosáhne vyměřovacího základu alespoň 5 000,-. Zjištěný základ daně tj. hrubý příjem (vyměřovací základ ) + pojistné na SZ a ZP se pak zaokrouhlí na celé koruny dolů a z takto určeného základu daně se vypočte daň, která je skutečná a v závěru roku se nevyúčtovává.!pozor! Srážková daň sazbou 15% se v žádném případě nepoužije a použije se vždy zálohová daň, a to i z příjmů do Kč 5 000,-- v případech, kdy se jedná o : příjmy za práci společníků, kteří nejsou vázáni pracovněprávním vztahem a z odměn jednatelů s.r.o. a komanditistů komanditních společností, odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, jdeli o členy, kteří jsou daňovými rezidenty. (viz. odkaz na 6 odst. 1 písm.c)). Pozor změna od u daňových nerezidentů: Výjimkou je zvláštní sazba daně (srážková daň), která se u daňových nerezidentů zvyšuje z 15% na 35%. Jedná se především o příjmy ze závislé činnosti vyplácené nerezidentům ČR, jako odměny členům statutárních orgánů (členům dozorčích rad, členům představenstva akciových společností). Viz. odkaz na 36 odst.1, písm. c) ZDP. Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem daně zaměstnavatelem má poplatník zaměstnanec nárok na slevy na sebe, a dále daňové zvýhodnění na děti. Pozornost bude věnována především dokladování nároku na jednotlivé slevy a daňové zvýhodnění na děti poplatníka. V poslední části si pomocí názorných příkladů přiblížíme postupy výpočtu zálohové daně po odpočtu měsíčních slev a daňového zvýhodnění. Třetí část našeho semináře se zaměří v úvodu na názorné příklady výpočtu slev a daňových zvýhodnění až po čistou mzdu a na problematiku ročních slev a daňového zvýhodnění spolu s vyúčtováním roční zálohové daně.

15 ~ 15 ~ PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Každý poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti má právo (nikoliv povinnost ) podepsat tiskopis Prohlášení poplatníka.. Platí zde však zásada, že toto Prohlášení podepíše jen u toho zaměstnavatele, kde má svoji závislou činnost, tzn., v případě, že bude mít více souběžných zaměstnavatelů podepíše Prohlášení.. jen u jednoho z nich. ( Zpravidla tam, kde bude mít vyšší příjem, či úvazek a s tím i vyšší příjem ). ( Obsah Prohlášení.. je uveden v 38k ZDP ). a) Podepsání tiskopisu poplatníkem: Jak již bylo řečeno v předchozím odstavci poplatník pokud bude chtít poskytnout slevu na poplatníka, či další slevy nebo daňové zvýhodnění, vyplní a podepíše tiskopis Prohlášení nejpozději do 30 dnů od nástupu do zaměstnání a pak každoročně nejpozději do 15. února. Pozn.: Zaměstnavatel pouze předá k vyplnění tento tiskopis a upozorní zaměstnance (poplatníka) na termín. Poté je zájem samotného poplatníka, aby tento termín dodržel. Není povinnost zaměstnavatele, urgovat či připomínat zaměstnanci, že dosud tiskopis nevyplnil. Pokud zaměstnanec (poplatník) řádně v termínu Prohlášení. vyplní je povinen zaměstnavatel (plátce) překontrolovat správnost vyplněného Prohlášení a aplikovat tyto slevy již v prvním zúčtovaném měsíci, ve kterém byl tiskopis vyplněn a předložen plátci mzdy. Tam, kde dojde k časovému prodlení tj. zaměstnanec (poplatník) nedodrží shora uvedený termín, bude zaměstnavatel (plátce) uplatňovat zaměstnanci slevy až od měsíce, kdy obdrží vyplněný tiskopis Prohlášení. V žádném případě nemůže za měsíce, kdy došlo k opožděnému vyplnění tiskopisu, slevu kumulovat do měsíce, kdy zaměstnanec tiskopis předložil. Tiskopis Prohlášení poplatníka... K samotnému tiskopisu lze konstatovat, že pro zdaňovací období roku 2012 platí i nadále tiskopis pod vzorem číslo 21. Tímto tiskopisem (vzor 21) si bude uplatňovat slevy a daňové zvýhodnění poplatník, který nastoupil do zaměstnání v roce Tiskopis je vydávám na tříleté zdaňovací období a je nepřenosný k jinému plátci (zaměstnavateli). Pro rok 2013 je vydán tiskopis vzor číslo 22, který se odlišuje pouze v části II. Prohlášení poživatele starobního důchodu.

16 ~ 16 ~ Příklad č. 9: uplatnění slevy v měsíci, kdy je předloženo Prohlášení. Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání k Zaměstnavatel mu předal Prohlášení a upozornil ho na termín vyplnění tiskopisu do 30 dnů ode dne nástupu. Zaměstnanec však tento tiskopis donesl do mzdové účtárny až Od kdy mu bude poprvé náležet sleva? Odpověď: Sleva bude náležet až v zúčtované výplatě za měsíc duben. Za měsíce leden březen se mu sleva zúčtuje v rámci ročního zúčtování. b) Změna zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce - Prohlášení : V případě, že zaměstnanec změní hlavní zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, může pro tento měsíc mít podepsáno Prohlášení u obou zaměstnavatelů, avšak slevy a daňové zvýhodnění bude uplatňovat a může odečíst pouze jeden zaměstnavatel ( platí zde pravidlo prvního zaměstnavatele v daném měsíci ). viz. odkaz na ust. 38k odst. 6 ZDP. Příklad č. 10: uplatnění slevy pouze u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanec ukončil pracovní poměr po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem ke dni U tohoto zaměstnavatele měl podepsáno Prohlášení... K novému zaměstnavateli nastoupil v pondělí , kde ihned po nástupu podepsal nové Prohlášení... U kterého zaměstnavatele bude mít nárok na slevu na poplatníka? Odpověď: Slevu z vypočtené zálohové daně mu stanoví bývalý zaměstnavatel u kterého skončil pracovní poměr Slevy na dani na poplatníka roční, měsíční: a. Sleva na poplatníka od roku 2013 : Pokud poplatník řádně a včas, tak jak uvedeno shora, vyplní, zdokladuje a podepíše Prohlášení, má nárok na základní slevu na poplatníka, která činí i pro rok 2013 : měsíčně Kč 2 070,- - vypočtená základní 15% daň se každý měsíc poníží slevu,

17 ~ 17 ~ roční Kč ,- - vypočtená roční daň 15% se v rámci ročního zúčtování poníží o roční slevu. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že poplatník má nárok v průběhu zdaňovacího ročního období na měsíční slevu ve výši Kč 2 070,-. Při ročním vyúčtování daně se pak poplatníkovi odečte od této vypočtené roční daně, roční sleva Kč ,-. Je třeba zdůraznit, že tato základní roční sleva se poplatníkovi odečte od celoroční daně i tam, kdy byl poplatník zaměstnán jen po část roku. Jedná se buď o situace, kdy je zaměstnanec bez příjmu z důvodu nezaměstnanosti ( nezáleží zda byl evidován na úřadu práce jako uchazeč s nárokem na podporu v nezaměstnanosti ), nebo byl práce neschopen s výplatou nemocenského např. z titulu ochranné lhůty po skončení zaměstnání, event. výplatou peněžité pomoci v mateřství. POZOR ZMĚNA OD ROKU ZRUŠENÍ SLEVY U POŽIVATELE STAROBNÍHO DŮCHODU: Od se v 35ba odst. 1 písm a) ZDP zrušuje základní sleva na poplatníka, který je poživatelem starobního důchodu k datu Jak z uvedeného vyplývá, pro posouzení zda poživateli starobního důchodu náleží sleva na poplatníka či nikoliv, je rozhodující uvedené datum, zda je či není k poživatelem či nikoliv. Na slevu nemá vliv např. zpětné přiznání starobního důchodu. Příklad č. 11: roční sleva, kdy měl poplatník základ roční daně jen po část roku: Zaměstnanec byl v pracovním poměru na dobu určitou od do Podepsal Prohlášení poplatníka. Poté od 1.7. byl zaevidován na úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti. V této evidenci byl až do února následujícího roku. V lednu se obrátil na posledního zaměstnavatele, u kterého skončil pracovní poměr s dotazem, zda mu tento jeho poslední zaměstnavatel provede roční vyúčtování? Jak bude tento bývalý zaměstnavatel postupovat? Odpověď: Po ověření skutečností, že žadatel o roční vyúčtování daně neměl po skončení zaměstnání již žádnou závislou činnost provede bývalý (poslední) zaměstnavatel roční vyúčtování, kdy v tomto ročním vyúčtování poníží vypočtenou roční daň o roční slevu v celkové roční výši Kč ,-.

18 ~ 18 ~ Příklad č. 12: roční sleva, kdy byl poplatník v pracovní neschopnosti po část roku: Zaměstnanec se dohodl se zaměstnavatelem na skončení pracovního poměru ke dni Zaměstnavatel jeho žádosti vyhověl. Podepsal Prohlášení poplatníka... Dne doručil již bývalému zaměstnavateli legitimaci práce neschopného se vznikem pracovní neschopnosti od 4.5. Z titulu ochranné lhůty mu pak místně příslušná správa sociálního zabezpečení začala vyplácet nemocenské od 22.tého dne trvání pracovní neschopnosti. Jeho pracovní neschopnost trvala až do 15. ledna následujícího roku. Dne 16. ledna bývalý zaměstnanec požádal posledního zaměstnavatele o roční vyúčtování daně. Bude mít nárok na roční slevu na poplatníka, když byl finančně zajištěn výplatou nemocenské? Odpověď: Za předpokladu, že bývalý zaměstnavatel obdrží od správy sociálního zabezpečení doklad o skutečné výplatě nemocenského od do, musí pak žadateli o roční vyúčtování vyhovět a zohlednit mu roční slevu ve výši Kč ,-. b. Sleva na dani na manželku (manžela) s nízkým příjmem - roční sleva: Sleva, která činí Kč ,- si může poplatník uplatnit pouze v rámci ročního zúčtování na manželku (manžela), která(ý) žije s poplatníkem ve společné domácnosti a která(ý) buď nemá žádný vlastní příjem, nebo její ( jeho) vlastní příjmy nepřesáhnou částku Kč ,-. Co se zahrnuje či nezahrnuje do příjmu Kč ,- : Zahrnují se: Všechny příjmy z výdělečné činnosti tj. z pracovního poměru, z dohody o pracovní činnosti či provedení práce, příjmy osoby samostatně výdělečně činné, příjmy z pronájmu, dividend. Dále pak výplata dávek nemocenského pojištění, výplata jakéhokoliv druhu důchodů, podpora v nezaměstnanosti. Nezahrnují se: Dávky státní sociální podpory tj. přídavky na děti, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, sociální příspěvek, stipendium v rámci příprava na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, a nově státní příspěvky náležející z doplňkového penzijního spoření od Prokazování příjmů manželky (manžela) :

19 ~ 19 ~ Poplatník, který si v rámci ročního vyúčtování uplatňuje takto slevu na druhou osobu je povinen prokázat pouze totožnost manželky(manžela), a není povinen prokazovat dosažené příjmy, neboť v části III. prohlášení poplatník prohlašuje pravdivost uvedených údajů. Pozn.: V individuálních případech, může mzdová účtárna po dohodě požadovat příslušné doklady, např. poslední důchodový výměr, potvrzení o výši podpory v nezaměstnanosti, čestné prohlášení manželky (manžela). Takovéto dokladování však není povinností poplatníka. Částka roční slevy na dani se zdvojnásobuje na Kč ,- je-li manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P. V takovémto případě musí prokázat tuto skutečnost zaměstnavateli předložením průkazu ZTP/P. Poměrná část roční slevy na manželku (manžela): Jak již řečeno jedná se o roční slevu Kč Tato sleva by se však krátila v případě, že by poplatník např. uzavřel manželství v průběhu roku, pak by se tato sleva určovala poměrnou částí tj. 1/12. Příklad č. 13: určování poměrné roční slevy na manželku (manžela). Poplatník žil s družkou několik let. Teprve v září 2012 s ní uzavřel sňatek. Jeho právoplatnou manželkou se tak stala od tohoto měsíce. Manželka je po celý rok v domácnosti, bez jakýchkoliv příjmů. V rámci ročního vyúčtování uplatňuje poplatník u svého zaměstnavatele i slevu na svoji manželku. Bude mít nárok na celkovou roční slevu Kč ,-. Odpověď: Poplatník bude mít nárok na poměrnou část roční slevy a to na 4/12 tj. 4 x 2070 = Kč 8 280,- c. Sleva na dani - invalidita poplatníka: V souvislosti se změnou koncepce důchodového zákona, kdy se od zrušilo členění invalidity na částečnou a plnou invaliditu, kdy částečná invalidita byla nahrazena invaliditou I. a II. stupně a plná invalidita invaliditou III. stupně, došlo k pojmové úpravě i v ust. 35ba odst. 1 písm.c) ZDP a 35ba odst. 1 písm. d) ZDP. Pro zdaňovací období roku 2013 činí částky na invaliditu: Na invaliditu I. a II. stupně náleží měsíční sleva Kč 210,-, což je 1/12 z roční slevy Kč 2 520,-, tj. pobírá-li poplatník uvedený druh důchodu, nebo došlo-li

20 ~ 20 ~ k zániku nároku na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto druhu důchodu a starobního důchodu. Na invaliditu III. stupně náleží měsíční sleva Kč 420,-, což je 1/12 z roční slevy Kč 5 040,-, tj. pobírá-li poplatník uvedený druh důchodu, nebo došlo-li k zániku nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto druhu důchodu a starobního důchodu, nebo je podle předpisů o důchodovém pojištění invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni. Prokazování nároku na slevy na invaliditu poplatníka: V případě, že poplatník daně zaměstnanec uvede v odd. I. části 2) skutečnosti, že je poživatelem (pobírá) invalidní důchod I.,II. nebo III. stupně, doloží plátci daně zaměstnavateli : a) rozhodnutí o přiznání důchodu, b) potvrzením o výplatě tohoto druhu důchodu a c) každoročně vždy nejpozději do 15. února nové potvrzení o výplatě důchodu. d) při souběhu nároku výplaty druhu invalidního důchodu se starobním důchodem pak potvrzením od finančního úřadu. Poznámka k bodu b) : V praxi poplatník doloží buď složenku o donášce důchodu poštou, nebo převodem z účtu na účet příjemce a nebo potvrzením příslušné správy sociálního zabezpečení, že je poživatelem shora uvedených druhů důchodu. Jak z uvedeného vyplývá, je zde rozhodující skutečnost že žadatel o slevu důchod pobírá! Příklad č. 14: uplatňování slevy na poplatníka invalidního důchodce III. stupně: Zaměstnavatel uzavřel pracovní poměr se zaměstnancem invalidním důchodcem III. stupně od Poplatník zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka. a doložil ještě doklady, že je poživatelem invalidity III. stupně již od roku Jaké měsíční slevy mu budou náležet. Pokud si požádá o roční vyúčtování daně bude mít nárok na slevu na invaliditu v rámci roční slevy, a nebo jen 7/12 tj. od vzniku pracovního poměru?

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - konkrétní možnosti zaměstnavatele RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele,

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015 1 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti řeší ustanovení 6 zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP). Příjmy ze závislé činnosti jsou: A) plnění v podobě 1.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 zejména tím, že její konec v případě, kdy je určena podle týdnů, měsíců nebo let, připadá na den, který se pojmenováním

Více

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů ČMKOS Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů aktualizace pro rok 2015 Obsah Úvod (str. 3 7) Změny v zákoně o

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více