Motivované ženy 50 plus poklad k objevení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motivované ženy 50 plus poklad k objevení"

Transkript

1 Motivované ženy 50 plus poklad k objevení

2 Workshop: Kariérní postup zaměstnankyně

3 Test genderové citlivosti Na předloženou otázku odpovězte ANO/NE a vaši odpověď vysvětlete, komentujte několika větami.

4 Test genderové citlivosti - hlasování Přečtěte vaši odpověď. Souhlasí ostatní? Hlasovaní.

5 Test genderové citlivosti - vyhodnocení Ženy jsou méně posuzovány na základě svého životopisu než muži? ANO. Když se ženy ucházejí o zaměstnání, je méně pravděpodobné, že budou pozvány na pohovor na základě svého životopisu. V jedné studii byly zaměstnavatelům rozeslány naprosto stejné životopisy a průvodní dopisy lišilo se jen pohlaví uchazečů. Uchazečky byly v menším počtu případů než uchazeči pozvány na pohovor a firmám trvalo o tři dny déle odpovědět jim na jejich žádost o zaměstnání.

6 Test genderové citlivosti - vyhodnocení V zaměstnání jsou ženy obvykle více kritizovány a kárány než muži. NE. Muži jsou více kritizování, více dotazováni a obecně se jim dostává větší pozornosti než ženám. Mohou být i přísněji káráni, protože se od nich více očekává. Očekává se od nich vysoký výkon. Jelikož od žen se očekává méně, bývají méně kárány za svůj výkon nebo jeho absenci.

7 Test genderové citlivosti - vyhodnocení Při diskusi ženy obvykle mluví více než muži? NE. Navzdory vžitému obecnému názoru, že ženy jsou upovídanější, výzkum ukazuje, že na pracovišti muži mluví více než ženy. V jednom experimentu byli muži a ženy požádány, aby slovně popsali obrázky. Ženy v průměru na popis potřebovali 3 minuty, mužům v průměru popis trval 13 minut.

8 Test genderové citlivosti - vyhodnocení Ženy v manažerských funkcích komunikují emotivněji a dramatičtěji než muži? NE. Ženy ve vedoucí pozici nejsou o nic emotivnější a dramatičtější než muži. Přílišná emoční otevřenost se považuje u lidí v manažerských funkcích za nevhodnou. Přátelský styl komunikace se považuje za efektivní u nadřízených mužského i ženského pohlaví.

9 Test genderové citlivosti - vyhodnocení Ženy v podřízených funkcích čekají na povýšení (karierní postup) namísto aby se o něj aktivně snažily? ANO. Ve svém klasickém díle The Managerial Women ( Manažerky ) Hennig a Jardim konstatují, že ženy na všech úrovních řízení vykazují syndrom čekej až tě vyberou. Ženy věří, že jejich dobrý pracovní výkon neujde pozornosti a bude odměněn. Nejsou příliš asertivní v propagaci vlastní osoby.

10 Test genderové citlivosti - vyhodnocení V práci při komunikaci muži více využívají svého osobního prostoru než ženy? ANO. Muži více využívají svůj osobní prostor zeširoka se usadí na židli či křesle a používají rozmáchlejší gesta. Ženy sedí upjatěji, s nohama u sebe a pažemi u těla a používají úspornější gesta. Když se k sobě muži a ženy blíží na ulici, ženy s větší pravděpodobností ustoupí muži z cesty. Muži s větší pravděpodobností mívají doma svůj vlastní prostor pracovnu. Tato rozpínavější kontrola prostoru je charakteristická pro muže ve vyšším postavení.

11 Test genderové citlivosti - vyhodnocení Muži i ženy v podřízených funkcích obvykle soudí, že ženy v nadřízených funkcích komunikují lépe než muži? ANO. Navzdory neochotě většiny lidí mít za šéfa ženu se má za to, že ženy umí lépe komunikovat. Ženy v manažerských funkcích jsou považovány za ohleduplnější, přístupné novým myšlenkám, úsilí svých podřízených podporují více než muži. Podřízení obojího pohlaví vykazují vyšší pracovní morálku a větší uspokojení z práce, když jim šéfuje žena.

12 Videoklip

13 Zastoupení žen v řídících funkcích Skleněný strop Neviditelná bariéra znemožňující ženám postup na vyšší pozice. Bariéry společenské (nerovnost v přístupu k zaměstnání či vzdělávání), tzv. bariéra odlišnosti (stereotypní výběr uchazečů, kteří se příliš neodlišují), institucionální (není zajišťována informovanost o pozici žen na vedoucích a řídících funkcích), segregace pracovního trhu (menší prosazování žen na vyšších funkcích, častěji ve feminizovaných odvětvích), old-boy s networks (sítě neformálních vztahů mezi muži). Skleněný útes Ochota firem jmenovat více žen do řídích funkcí v době ekonomické krize a špatných hospodářských výsledků firem. Ženy ve vedoucích pozicích tak mohou být vystaveny větší kritice než muži na stejné pozici.

14 Zastoupení žen v řídících funkcích Jsou ženy v ČR dostatečně zastoupeny v řídících pozicích ve firmách a organizacích?

15 Zastoupení žen v řídících funkcích Testy provedené v USA například ukázaly, že se šance ženy na přijetí do orchestru zvýšily, pokud uchazeči hráli za plentou. V České republice je podle výzkumů jen 7 % žen mezi řediteli velkých podniků, navíc jde vesměs o firmy, které i ve vedení nabízejí nižší plat.

16 Rovné odměňování Jsou ženy v ČR za stejnou práci hodnoceny stejně vysokou mzdou jako muži?

17 Celkově mzdy M x Ž Podíl mediánu mezd žen na mediánu mezd mužů = 80 %, GPG = 20% Podíl průměrné mzdy žen na průměrné mzdě mužů = 75 %, GPG = 25% Medián smířlivější než průměr, zanedbává extrémy. GPG = Gender Pay Gap = platový rozdíl na základě pohlaví

18 Mediány mezd podle vzdělání

19 Struktura GPG Čistý vliv pohlaví na GPG je 10% v rozpočtovém sektoru a téměř 20 % v soukromém sektoru. Poměr se ještě zhoršuje se zvyšujícím se Poměr se ještě zhoršuje se zvyšujícím se vzděláním a zastávanou pozicí. V manažerské sféře pak ženy na srovnatelných pozicích a s odpovídajícími zkušenostmi vydělávají jen cca 55% toho, co muži!

20 Výhody RP na pracovišti Vyplatí se firmě zavádět a prosazovat rovné příležitosti žen a mužů?

21 Výhody RP na pracovišti Prevence nelegálního jednání a čelení žalobám diskriminace je nezákonná Přímá diskriminace - 2, odstavec 3 Antidiskriminačního zákona Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Např. nižší mzda za stejnou práci. Nepřímá diskriminace - 3, odstavec 1 Antidiskriminačního zákona Nepřímou diskriminací se rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním. Např. omezená možnost pracovat na částečný úvazek, ta výrazněji dopadá na ženy.

22 Výhody RP na pracovišti Perspektiva zákazníků/-ic Je dobře zdokumentováno, že ženy jsou zodpovědné za většinu rozhodnutí o koupi. Složení personálu, které odráží rozložení zákaznické úrovně, společně s genderově neutrálním kariérním a platovým postupem pomáhá organizacím rozvíjet produkty a služby. Péče o lidský kapitál Ženy reprezentují málo využívaný potenciál dovedností. Více žen než mužů dosahuje vysokoškolského vzdělání, tento fakt není zhodnocen v jejich platovém ohodnocení ani v pozici na trhu práce. Lepší využití lidského kapitálu vede k vyšší ziskovosti organizace.

23 Výhody RP na pracovišti Udržení schopných zaměstnanců/-kyň Nežádoucí fluktuace zaměstnanců s sebou přináší zbytečně zvýšené náklady na nábor a zaškolení. Politiky rovnosti ve vztahu k personálu a rovnost odměňování napomáhají snížit náklady a umožňují efektivněji využít čas. Snížení rizik Organizace, které jsou známé kvůli diskriminačním postupům vůči ženám, mohou snadněji ztratit důvěru investorů, akcionářů, personálu i zákazníků, také riskují soudní řízení nebo stížnosti k institucím dohlížejícím na uplatňování rovných šancí.

24 Ekonomické výhody RP Vyplatí se ekonomicky firmě zavádět a prosazovat rovné příležitosti žen a mužů?

25 Ekonomické výhody RP Seriózní studie ukazují, že uplatnění rovných příležitostí ve firmě zvyšuje produktivitu zaměstnanců/- kyň, která přispívá ke zvýšení zisku firmy. Celkový výnos akcionářům byl u skupiny firem s největším zastoupením žen ve vedení o 34% vyšší než u skupiny s nejnižším zastoupením (výzkum společnosti Catalyst na 353 firmách z 500 nejproduktivnějších amerických firem). Pokud umožníte přísun potenciálních talentek, posilníte tak kreativitu, flexibilitu, konkurenceschopnost a růst vaší společnosti.

26 Audiospot: Soutěž CZECH TOP 100

27 Poděkování Děkujeme všem hostům, diskutujícím, učastnicím a účastníkům našeho projektu, lektorkám, lektorům. Děkujeme za spolupráci také našim dodavatelům: MC TRITON, TRIBO, o.s., AMICON, o.s. a dalším. Váš tým projektu Motivované ženy 50 plus poklad k objevení Projekt Motivované ženy 50 plus, poklad k objevení je financován Evropským sociálním fondem- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Rovné příležitosti do firem speciální vydání

Rovné příležitosti do firem speciální vydání Rovné příležitosti do firem speciální vydání Tento zpravodaj je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. 04:: Rovné příležitosti v praxi 04:: Prostřednictvím našich

Více

Jak získat rodiče a pečující osoby ZPÁTKY DO ZAMĚSTNÁNÍ? Aneb jak být dobrým zaměstnavatelem. Příručka pro zaměstnavatele

Jak získat rodiče a pečující osoby ZPÁTKY DO ZAMĚSTNÁNÍ? Aneb jak být dobrým zaměstnavatelem. Příručka pro zaměstnavatele Jak získat rodiče a pečující osoby ZPÁTKY DO ZAMĚSTNÁNÍ? Aneb jak být dobrým zaměstnavatelem. Příručka pro zaměstnavatele Tato publikace vychází v rámci projektu OP LZZ Zpátky do zaměstnání, který je financován

Více

JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH

JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH V předešlých textech jsme si ukázali, že rovné příležitosti mezi ženami a muži se týkají i odměňování. Ostatně odměna zaměstnanci za jeho efektivní působnost

Více

APLIKACE GENDER MANAGEMENTU VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

APLIKACE GENDER MANAGEMENTU VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT APLIKACE GENDER MANAGEMENTU VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr. METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Obsah

Více

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Rovné příležitosti

Více

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce Obsah Úvod 1. Teoretická část Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Postavení žen na trhu práce z hlediska rovných příležitostí Genderové

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Age management řízení zohledňující věk zaměstnaných

Age management řízení zohledňující věk zaměstnaných Age management řízení zohledňující věk zaměstnaných Zdrženlivost zaměstnavatelů v zaměstnávání starších osob je trend, který je s ohledem na demografické změny české populace třeba řešit. Stárnutí evropské

Více

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Přínosy uplatňování Rovných příležitostí žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 Obsah Úvod 5 Slovo o projektu 5 Ze života projektu genderové

Více

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci.

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci. Gender Management Vybrané texty Gender Centrum FSS MU Brno V roce 2004 vydalo Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v rámci projektu "Gender management" podpořeného Nadací Open

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ. Euroface Consulting s. r. o.

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ. Euroface Consulting s. r. o. GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 1 Úvod... 3 Slovo o projektu... 3 Zaměstnavatelé podílející se na projektu...

Více

Dodržování rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny (v rámci dodržování lidských práv)

Dodržování rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny (v rámci dodržování lidských práv) Dodržování rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny (v rámci dodržování lidských práv) Materiál byl zpracován autorským kolektivem Ostravské univerzity v Ostravě pod vedením doc. PhDr. Jany Kutnohorské,

Více

Gender v managementu

Gender v managementu Gender v managementu LUCIA SZABOVÁ * Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na praktickou stránku naplňování politik harmonizace kariéry žen a rodinného života, která by měla vycházet ze strany samotných žen

Více

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung.

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Ženy v České republice v roce 2008 6/2008 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí jako téma v kontextu rodinné politiky 2. Změny v institucionálních mechanismech

Více

Rozmanitost v práci Přehled dobrých firemních postupů v sektoru telekomunikací

Rozmanitost v práci Přehled dobrých firemních postupů v sektoru telekomunikací Rozmanitost v práci Přehled dobrých firemních postupů v sektoru telekomunikací Rovné příležitosti pro všechny Zvyšování povědomí a podpora 1. Odkaz 2007 - Evropský rok rovných příležitostí pro všechny:

Více

DIVERZITA (NEJEN) NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ VE FIREMNÍ PRAXI V ROZMANITOSTI JE SÍLA

DIVERZITA (NEJEN) NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ VE FIREMNÍ PRAXI V ROZMANITOSTI JE SÍLA DIVERZITA (NEJEN) NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ VE FIREMNÍ PRAXI V ROZMANITOSTI JE SÍLA Diverzita (nejen) náboženského vyznání ve firemní praxi V rozmanitosti je síla Diverzita (nejen) náboženského vyznání ve firemní

Více

Percepce administrátora z pohledu gender

Percepce administrátora z pohledu gender UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Percepce administrátora z pohledu gender Jan Žárský Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

MEZI PÉČÍ A PRACÍ. Diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit

MEZI PÉČÍ A PRACÍ. Diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit MEZI PÉČÍ A PRACÍ Diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit OBSAH ÚVOD ÚVOD 1. PÉČE A PRÁCE 2. OSOBNÍ INVENTURA 50+ 3. FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE 4. PEČUJÍCÍ NA TRHU PRÁCE - OPRÁVNĚNÉ NÁROKY 3 4 6 10 14

Více

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI VÝBĚR Z TEXTŮ ELEKTRONICKÉHO ZPRAVODAJE PORTÁLU WWW.MUZIAZENY.CZ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem čtvrté speciální vydání Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. 04:: Rovné příležitosti

Více

COUNTRY: CZECH REPUBLIC INTRODUCTION CHAPTER 1. JOB SECURITY

COUNTRY: CZECH REPUBLIC INTRODUCTION CHAPTER 1. JOB SECURITY COUNTRY: CZECH REPUBLIC INTRODUCTION Tato národní zpráva se věnuje problematice flexicurity v ČR z genderové perspektivy. Jejím cílem je identifikovat a analyzovat existující politická opatření v ČR, která

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Linda Sokačová Jitka Kolářová v rámci projektu Rovné šance 2007 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. David Beňák Vypracovala: Alena Kmochová Čelákovice 2011 1 Čestné

Více

Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání

Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání Publikace byla vydána v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Vzděláním k překonání genderových stereotypů a nerovností, který byl

Více