První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R"

Transkript

1 První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek T. Jung, M. Brzková Vypracoval Institut biostatistiky a anal!z, Léka#ská a P#írodov$decká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví "R a Ústavem zdravotnick!ch informací a statistiky "R Na zpracování dat se podílí Národní referen%ní centrum

2 P#edmluva (jak to bylo v roce 2008)

3 Ú$ast pozvan%ch &en na screeningovém vy!et"ení Pozvané 'eny, které se nedostavily na vy(et#ení 82,1% Celkem pozváno: 'en Celkem vy!et"eno: 'en Celková míra ú%asti: 17,9 % 17,9% Pozvané a vy(et#ené 'eny Pouze men(ina 'en vyu'ila pozvání k mamografickému screeningovému vy(et#ení Vytvo!il Institut biostatistiky a anal"z, Masarykova univerzita

4 'asov% pr(b)h po$tu vy!et"ení v pilotním projektu Po#et vy$et!en%ch &en Kalendá!ní m"síc N = 'en Pilotní projekt probíhal od %ervence 2007 do února 2008, nejvíce vy(et#ení bylo zaznamenáno v #íjnu a v listopadu 2007 Vytvo!il Institut biostatistiky a anal"z, Masarykova univerzita

5 Ú$ast pozvan%ch &en na screeningovém vy!et"ení!eny narozené v letech ~ let v"ku Pozváno: 'en Vy!et"eno: 'en Míra ú%asti: 16,4 %!eny narozené v letech ~ let v"ku Pozváno: 'en Vy!et"eno: 'en Míra ú%asti: 24,7 % Pozvané 'eny, které se nedostavily na vy(et#ení 83,6% Pozvané 'eny, které se nedostavily na vy(et#ení 75,3% 16,4% Pozvané a vy(et#ené 'eny 24,7% Pozvané a vy(et#ené 'eny Star(í 'eny, které nemají b$'n$ nárok na bezplatnou screeningovou mamografii, vyu'ívaly pozvání k vy(et#ení %ast$ji ne' mlad(í 'eny Vytvo!il Institut biostatistiky a anal"z, Masarykova univerzita

6 Projekt adresného zvaní (2014) Po%ty pozvan!ch

7 Po$et pozvánek v jednotliv%ch m)sících Po%et pozvánek 350, , , ,000 V období leden-zá"í 2014, celkem pozvánek (z anal#zy vylou$eny chybné záznamy, < 0,3 %) Dal(í pozvání daného poji(t$nce První pozvání daného poji(t$nce 150, ,000 50, / / / / / / / / /09 M$síc V lednu bylo pozváno tém$# 300 tisíc poji(t$nc&. Do %ervna se po%et pozvánek pohyboval okolo 200 tisíc a následn$ od %ervence okolo 140 tisíc. Od %ervence jsou (v!znamn$ji) n$kte#í poji(t$nci zváni opakovan$ (p#ibli'n$ 20 tisíc m$sí%n$). Pro anal#zy pokrytí pozváním a míry ú$asti nebudou prozatím opakované pozvánky uva%ovány. Pro aktuální anal#zu (leden-zá&í 2014) je tedy uva%ováno pozvan#ch poji't"nc( (= prvních pozvánek)

8 Po$et pozvan%ch dle pohlaví a v)ku Pozvaní v období leden-zá"í 2014, celkem pozvan#ch Po%et pozvan!ch 250, ,000 Mu'i )eny 150, ,000 50, V$k poji(t$nce Z poji(t$nc& pod 50 let v$ku jsou zvány pouze 'eny na screening nádor& d$lo'ního hrdla a od 45 let i na screening karcinomu prsu. Mezi star(ími pozvan!mi poji(t$nci op$t p#eva'ují 'eny.

9 Po$et pozvan%ch dle jednotliv%ch variant dopisu a jednotliv%ch program( Pozvání v období leden-zá"í 2014, celkem pozvan#ch Varianta dopisu Pozvánka na screening zhoubného nádoru d$lo'ního hrdla prsu kolorekta 1 Skupina mu%i - schází K Skupina %eny - schází C Skupina %eny - schází M Skupina %eny - schází C+M Skupina %eny - schází K Skupina %eny - schází C+K Skupina %eny - schází M+K Skupina %eny - schází C+M+K Celkem pozvan!ch poji(t$nc& K screening kolorekta, C screening d&lo%ního hrdla, M screening prsu Celkov# po$et pozvan#ch není sou$tem pozvan#ch k jednotliv#m program'm, nebo( poji!t&nci jsou zváni k více program'm sou$asn&

10 Pokrytí cílové populace pozváním (coverage by invitation) pom$r mezi po%tem pozvan!ch osob a po%tem osob v cílové populaci

11 Screening karcinomu prsu Pokrytí cílové populace zvaním dle v)ku Pozvání v období leden-zá"í 2014, celkem pozvan#ch )eny ve v&ku let Pokrytí zvaním 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% V$k poji(t$nky Celkové pokrytí zvaním: 23,9 % (pokrytí v období leden-%erven %inilo 18,8 %) Kohorta mlad(ích 'en obsahuje i 'eny poprvé zp&sobilé pro screening Cílová populace = celková cílová populace po dan! screeningov! program

12 Screening karcinomu d)lo&ního hrdla Pokrytí cílové populace zvaním dle v)ku Pozvání v období leden-zá"í 2014, celkem pozvan#ch )eny ve v&ku let Pokrytí zvaním 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% V$k poji(t$nky Celkové pokrytí zvaním: 14,8 % (pokrytí v období leden-%erven %inilo 11,7 %) Pokrytí screeningem je u star(ích 'en ni'(í, a je jich tedy více zváno Cílová populace = celková cílová populace po dan! screeningov! program

13 Screening kolorektálního karcinomu Pokrytí cílové populace zvaním dle pohlaví a v)ku Pozvání v období leden-zá"í 2014, celkem pozvan#ch Mu%i a %eny ve v&ku let Pokrytí zvaním 70% 60% Mu'i )eny 50% 40% 30% 20% 10% 0% V$k poji(t$nce Celkové pokrytí zvaním: 44,1 % (pokrytí v období leden-%erven %inilo 34,8 %) Mezi mlad(ími poji(t$nci jsou i ti poprvé zp&sobilí Pokrytí zvaním je vy((í u mu'&, u kter!ch je ni'(í pokrytí screeningem Cílová populace = celková cílová populace po dan! screeningov! program

14 Screening karcinomu prsu Pokrytí cílové populace zvaním dle v)ku Pozvání v období leden-zá"í 2014, celkem pozvan#ch )eny ve v&ku let Pokrytí zvaním 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% V$k poji(t$nky Celkové pokrytí zvaním: 23,9 % (pokrytí v období leden-%erven %inilo 18,8 %) Kohorta mlad(ích 'en obsahuje i 'eny poprvé zp&sobilé pro screening Cílová populace = celková cílová populace po dan! screeningov! program

15 Screening karcinomu prsu Pokrytí cílové populace zvaním v okresech Pozvání v období leden-zá"í 2014, celkem pozvan#ch )eny ve v&ku let KT: 22,1 UL: 26,9 LI: 23,8 TP: 28,9 MO: 24,7 CL: 22,4 JN: 22,6 CV: 22,2 LT: 25,0 SM: 27,1 TU: 31,3 SO: 23,5 KV: 24,1 LN: 30,6 MB: 23,5 ME: 28,6 JC: 23,3 NA: 20,0 CH: 30,1 KD: 26,4 RA: 26,9 PH: 25,3 NB: 29,2 HK: 23,1 AX: 26,8 RK: 21,4 PS: 24,3 PZ: 24,4 TC: 21,7 BE: 22,9 KO: 24,6 PA: 22,0 RO: 26,8 PM: 23,6 UO: 22,2 KH: 24,4 CR: 18,8 PJ: 22,9 PB: 21,8 BN: 23,3 DO: 19,0 HB: 23,6 SY: 20,2 PI: 21,0 ST: 26,0 PT: 24,9 CB: 23,2 DC: 23,1 TA: 19,8 PE: 11,8 JH: 22,7 JI: 19,9 TR: 13,0 ZR: 18,6 BK: 21,0 SU: 22,0 PV: 22,3 JE: 31,1 OL: 19,3 BR: 26,5 PR: 19,9 OP: 21,1 OT: 23,4KA: 29,6 NJ: 20,0 BO: 21,9 BM: 22,3 VY: 22,7 KM: 17,6 VS: 20,3 ZL: 24,4 FM: 35,8 Pokrytí v procentech < 15,0 15,0-17,5 17,5-20,0 20,0-22,5 > 22,5 CK: 22,8 ZN: 24,7 BV: 19,7 UH: 24,6 HO: 25,5 Celkové pokrytí zvaním: 23,9 % (rozsah mezi okresy "R: 11,8-35,8 %)

16 Míra ú%asti (participation rate) podíl skute%n$ vy(et#en!ch osob mezi osobami pozvan!mi na vy(et#ení

17 Screening karcinomu prsu Míra ú$asti dle v)ku Pozvání v období leden-b"ezen 2014, celkem pozvan#ch )eny ve v&ku let Míra ú%asti 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% V$k poji(t$nky Celková míra ú%asti: 12,6 % (je uva'ována ú%ast na screeningové nebo diagnostické mamografii) Na pozvání ke screeningu karcinomu prsu zareagovala o n$co více ne' desetina 'en, více nejmlad(í, u kter!ch se m&'e jednat o jejich první screening

18 Screening karcinomu d)lo&ního hrdla Míra ú$asti dle v)ku Pozvání v období leden-b"ezen 2014, celkem pozvan#ch )eny ve v&ku let Míra ú%asti 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% V$k poji(t$nky Celková míra ú%asti: 8,1 % (je uva'ována ú%ast na screeningové cytologii, preventivní prohlídce, diagnostick!ch nebo terapeutick!ch v!konech na d$lo'ním hrdle) Kohorta pozvan!ch 'en obsahuje malou a rezistentní %ást populace, co' vede k pom$rn$ nízké mí#e ú%asti

19 Screening kolorektálního karcinomu Míra ú$asti dle pohlaví a v)k u Pozvání v období leden-b"ezen 2014, celkem pozvan#ch Mu%i a %eny ve v&ku let Míra ú%asti 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Mu'i )eny V$k poji(t$nce Celková míra ú%asti: 14,2 % (je uva'ována ú%ast na TOKS nebo kolonoskopii) Na pozvání na screening kolorektálního karcinomu zareagovala více ne' desetina osob. V tomto p#ípad$ lépe reagují star(í poji(t$nci

20 Screening karcinomu prsu Míra ú$asti dle v)ku Pozvání v období leden-b"ezen 2014, celkem pozvan#ch )eny ve v&ku let Míra ú%asti 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% V$k poji(t$nky Celková míra ú%asti: 12,6 % (je uva'ována ú%ast na screeningové nebo diagnostické mamografii) Na pozvání ke screeningu karcinomu prsu zareagovala o n$co více ne' desetina 'en, více nejmlad(í, u kter!ch se m&'e jednat o jejich první screening

21 Screening karcinomu prsu Míra ú$asti v okresech Pozvání v období leden-b"ezen 2014, celkem pozvan#ch )eny ve v&ku let KT: 12,4 UL: 10,2 LI: 15,6 TP: 10,3 MO: 10,8 CL: 13,2 JN: 15,3 CV: 16,4 LT: 14,6 SM: 13,3 TU: 12,3 SO: 12,8 KV: 13,7 LN: 11,9 MB: 11,6 ME: 10,5 JC: 14,1 NA: 15,9 CH: 8,3 KD: 13,3 RA: 9,7 PH: 12,7 NB: 14,2 HK: 12,6 AX: 12,0 RK: 17,0 PS: 8,8 PZ: 13,5 TC: 11,8 BE: 14,8 KO: 14,5 PA: 11,7 RO: 9,7 PM: 11,0 UO: 15,7 KH: 14,3 CR: 9,1 PJ: 12,0 PB: 12,4 BN: 12,2 DO: 10,0 HB: 14,5 SY: 14,1 PI: 14,9 ST: 14,7 PT: 10,4 CB: 13,2 DC: 11,8 TA: 10,7 PE: 16,9 JH: 10,9 JI: 13,3 TR: 16,5 ZR: 15,5 BK: 11,9 SU: 14,9 PV: 13,6 JE: 13,2 OL: 10,4 BR: 11,7 PR: 14,9 OP: 16,1 OT: 12,2KA: 11,0 NJ: 10,3 BO: 14,1 BM: 10,5 VY: 11,7 KM: 15,5 VS: 11,0 ZL: 18,4 FM: 12,5 Míra ú%asti v procentech < 10,0 10,0-11,0 11,0-12,0 12,0-13,0 > 13,0 CK: 12,1 ZN: 11,3 BV: 15,2 UH: 11,6 HO: 14,5 Celková míra ú%asti: 12,6 % (rozsah mezi okresy "R: 8,3-18,4 %)

22 Screening karcinomu prsu Míra ú$asti v okresech ú$ast mimo organizovan% screening DC: 0,1 UL: 0,1 LI: 0,5 TP: 0,4 MO: 0,2 CL: 0,1 JN: 0,1 CV: 0,1 LT: 0,0 SM: 3,0 TU: 0,4 SO: 0,1 KV: 0,1 LN: 0,6 ME: 0,3 MB: 0,4 JC: 0,1 NA: 0,1 CH: 0,0 KD: 0,2 RA: 1,6 PH: 0,3 NB: 1,2 HK: 0,4 AX: 0,6 RK: 0,2 PS: 0,4 TC: 0,3 BE: 0,4 PZ: 0,4 KO: 0,2 PA: 0,8 RO: 0,6 PM: 0,4 UO: 0,1 KH: 0,1 CR: 0,7 PJ: 0,6 PB: 0,4 BN: 0,1 DO: 0,1 HB: 0,1 SY: 0,2 KT: 0,6 ST: 0,0 PT: 0,0 PI: 0,1 CB: 0,2 TA: 0,3 JH: 0,0 Pozvání v období leden-b"ezen 2014, celkem pozvan#ch )eny ve v&ku let PE: 0,6 JI: 0,1 TR: 0,1 ZR: 0,1 BK: 0,0 SU: 0,2 PV: 0,8 BO: 0,1 BM: 0,1 VY: 0,2 JE: 0,0 OL: 0,0 BR: 0,9 PR: 0,1 KM: 0,2 ZL: 0,3 OP: 0,2 OT: 0,3KA: 0,5 NJ: 0,1 VS: 0,0 FM: 0,3 Míra ú%asti v procentech < 0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 > 0,4 CK: 0,0 ZN: 0,0 BV: 0,0 HO: 0,2 UH: 0,1 Celková míra ú%asti: 0,3 % (rozsah mezi okresy "R: 0,0-3,0 %) Celkov$ je ú%ast mimo organizovan! screening (pouze v!kon 89179) nízká, v n$kter!ch okresech je ale v!znamn$j(í

23 Screening karcinomu prsu: Matematick% model nár(stu ú$asti DATA NRC Po%et vy(et#en!ch 'en 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Po$et vy!et"en#ch %en v roce 2013, N = , %eny ve v&ku let *eny p"icházející po pozvání v roce model *eny p"icházející po pozvání v roce 2014 *eny vy!et"ené v roce tisíc 'en vy(et#en!ch v roce 2013 (v$k let, data IBA MU) M$síc leden %erven 2014: 'en vy(et#en!ch po pozvání (sb$r dat NRC) %ervenec prosinec 2014: 'en vy(et#en!ch po pozvání (model p#edpokládan! nár&st o 13,8 %) modelovan! (!) po%et v roce 2014: 606 tisíc 'en -> odhad pokrytí populace ( , let): 65 %

24 Záv$r

25 Záv)r!! b$hem ledna a' zá#í 2014 bylo pozváno p#es 1,6 milionu osob; do jednotliv!ch program& screeningu karcinomu d$lo'ního hrdla, prsu a kolorekta bylo pozváno 498 tisíc, 434 tisíc a p#es 1,2 milionu poji(t$nc&!! do t$chto program& tak bylo b$hem prvních devíti m$síc& roku 2014 pozváno 15, 24 a 44 % jednotliv!ch cílov!ch populací!! pokrytí pozváním se v!razn$ li(í v jednotliv!ch v$kov!ch skupinách a regionech (pr&b$'ná data, komplementární k pokrytí vlastním screeningem)!! podle prvotních v!sledk& (zalo'en!ch na datech osob pozvan!ch b$hem m$síc& leden-b#ezen) na pozvánky do program& screeningu prsu a kolorekta zareagovala více ne' desetina osob!! podle dosavadních v!sledk& p#edpovídáme na léta pokrytí cílové populace 65 %

26 POD*KOVÁNÍ Toto sympozium je po#ádané v rámci projektu 36/14/NAP V!voj a implementace metodiky hodnocení ú%innosti adresného zvaní ob%an& do onkologick!ch screeningov!ch program& "R v rámci programu Národní ak%ní plány a koncepce Ministerstva zdravotnictví "R na rok 2014

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

ČESKÉREALITY.cz. REALITNÍSERVERY.cz. 140 000 nemovitostí každý den PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU MOŽNOSTI INZERCE CENÍK INZERCE

ČESKÉREALITY.cz. REALITNÍSERVERY.cz. 140 000 nemovitostí každý den PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU MOŽNOSTI INZERCE CENÍK INZERCE 140 000 nemovitostí každý den PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU MOŽNOSTI INZERCE CENÍK INZERCE REALITNÍSERVERY.cz Ať už se jedná o prodej či pronájem nemovitosti, chceme návštěvníkům serveru vždy nabídnout maximální

Více

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 Praha 2 0 0 9 Rocenka_MPSV_2009.indd 1 5.11.2009 12:31:57 Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2009 ISBN 978-80-7421-004-4 Rocenka_MPSV_2009.indd

Více

Informační systém SVS ČR

Informační systém SVS ČR Státní veterinární správa České republiky Informační systém SVS ČR Oldřich Valcl, Odbor informačních a komunikačních technologií Liberec, 2010 Povinnosti SVS ČR Veterinární zákon Monitoring a prevence

Více

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA Praha, listopad 2007 Obsah I. Manažerský přehled 5 II. Definice mladých lidí v oblasti politiky

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU. dokumentované na případových studiích

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU. dokumentované na případových studiích Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU dokumentované na případových studiích Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro

Více

ÚVOD Obecné informace o vzorku

ÚVOD Obecné informace o vzorku ÚVOD Projekt Barma vzdálená i blízká, kter! po!ádá Barmské centrum Praha, se za"al rozvíjet v "ervenci 2009 a bude trvat do "ervna 2010. Cílem projektu je usnadn#ní za"len#ní barmsk!ch uprchlík$ do "eské

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

T R U C - i n z e r t

T R U C - i n z e r t T R U C - i n z e r t Inzertní a reklamní noviny s nabídkou stroj a zaízení 19. vydání - dvoumsíník - 1997 Cena 16,- K Je rozesílán státním, družstevním, soukromým podnikm a soukromým osobám v R PEDPLATNÉ

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT Č. CZ.1.07/3.1.00/37.0108 METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ Tato metodika vznikla za finanční podpory MŠMT a je

Více

POKYNY PRO VEDENÍ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ

POKYNY PRO VEDENÍ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. 252 09 Hradištko 123 POKYNY PRO VEDENÍ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ ČR Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. 538 21

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

VÝBĚR. Úvodní slovo - Co nás čeká v příštím roce? Bioplyn je stále v kurzu Připravte se na další příjem žádostí Katalog výrobků pro živočišnou výrobu

VÝBĚR. Úvodní slovo - Co nás čeká v příštím roce? Bioplyn je stále v kurzu Připravte se na další příjem žádostí Katalog výrobků pro živočišnou výrobu prosinec / 2014 VÝBĚR Úvodní slovo - Co nás čeká v příštím roce? Bioplyn je stále v kurzu Připravte se na další příjem žádostí Katalog výrobků pro živočišnou výrobu Vážení čtenáři, chtěl bych vás co nejsrdečněji

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

INVESTIEREN SIE IN SÜDMÄHREN

INVESTIEREN SIE IN SÜDMÄHREN INVESTUJTE NA JI NÍ MORAVÌ INVEST IN SOUTH MORAVIA INVESTIEREN SIE IN SÜDMÄHREN Phare Tento projekt je spolufinancován z prostøedkù EU, z FMP CBC Phare This project was cofinancing by the European Unions

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 29. 30. 5. 2015, Brno www.crcprevention.eu: konference zaměřená na problémy související s prevencí a léčbou kolorektálního karcinomu v EU a v ČR Konferenci organizují

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více