A. Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky uvedené za textem, zvolené odpovědi zakroužkujte:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky uvedené za textem, zvolené odpovědi zakroužkujte:"

Transkript

1 Přijímací zkouška z češtiny varianta 1/2013 A. Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky uvedené za textem, zvolené odpovědi zakroužkujte: [1] V Chile otevřou největší a nejdražší pozemní observatoř všech dob. Síť radioteleskopů ALMA (Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array) má vědcům umožnit hledat odpovědi na otázky týkající se počátku vesmíru. Na budování obřího teleskopu, který má mít desetkrát lepší rozlišení než Hubbleův vesmírný dalekohled, se společně s desítkami vědců z celého světa podíleli i Češi. [2] Zařízení se nachází v nadmořské výšce 5050 metrů v poušti Atacama. Jde o jedno z nejsušších míst na planetě nebe bez mraků a stabilní atmosféra jsou pro pozorování hvězd a vzdálených galaxií důležité. Z bezpečnostních důvodů ale nesmí vědci v takto extrémním prostředí pobývat déle než osm hodin. [3] Observatoř ALMA by měla pomoci zodpovědět například otázky, kde a jak vznikají ve vesmíru částečky života nebo proč je sluneční koróna výrazně teplejší než povrch Slunce. Bude možné pozorovat také okraj sluneční soustavy. Teleskopy se dívají na tu část spektra, kterou vyzářily první galaxie krátce poté, co se světlo začalo šířit vesmírem. [4] ALMA má fungovat zcela jinak než ostatní podobná zařízení. Ve svém centru má totiž superpočítač, který sečte signály z jednotlivých antén a vytvoří přesný obraz zkoumané oblasti. [5] Vůbec první obrázky vesmíru pořídila ALMA zhruba před dvěma lety. Tedy v době, kdy disponovala teprve třetinou z plánovaných 66 antén. Podle astrofyzika Jiřího Grygara jsou už první výsledky observatoře ALMA velmi slibné. V životě jsem neviděl tak krásné obrázky vzdálených objektů, neobyčejné detaily. Umožňují nám například poprvé vidět okolí černých veleděr v jádrech galaxií a k horizontům těchto veleděr se přiblížíme už tak blízko, že velice brzy bude možné ověřovat důsledky teorie relativity i v těchto extrémních situacích, poznamenal. (www.rozhlas.cz, , zkráceno a upraveno) A.1. Odpovídají následující tvrzení informacím uvedeným v textu? (1) Na vybudování observatoře ALMA spolupracovali Češi. a) ano b) ne (2) Výzkumníci mohou v tomto zařízení v poušti Atacama pobývat maximálně dva roky. a) ano b) ne (3) Podle plánu má observatoř ALMA pracovat celkem s 66 anténami. a) ano b) ne (4) Na základě vesmírných výzkumů lze ověřovat teorii relativity. a) ano b) ne 4 body

2 A.2. textu: Doplňte větu jedním z nabídnutých výrazů tak, aby nejlépe vystihovala obsah (1) ALMA je observatoř, na jejíž výstavbu byly vynaloženy finanční prostředky. a) dosud nejvyšší b) zanedbatelné c) nevyčíslitelné d) darované (2) Vědci, že výzkum v této observatoři bude znamenat pokrok ve vesmírném výzkumu. a) předpokládají b) neočekávají c) zpochybňují d) popírají (3) V prostředí, ve kterém se nachází observatoř ALMA, smějí lidé pobývat dlouho. a) překvapivě b) libovolně c) omezeně d) extrémně (4) Astrofyzik Jiří Grygar očekává kvalitní výzkumné výsledky. a) v souvislosti s účastí českých vědců b) na základě již pořízených snímků c) navzdory dosavadním neúspěchům d) v souvislosti s vysokými investicemi 4 body A.3. HLEDEJTE SYNONYMA: Který z nabídnutých výrazů je významově NEJBLIŽŠÍ podtržené části věty? (1) V Chile otevřou největší a nejdražší pozemní observatoř všech dob. [odstavec 1] a) prověří b) postaví c) zprovozní d) uzavřou (2) Síť radioteleskopů má vědcům umožnit hledat odpovědi na otázky týkající se počátku vesmíru. [odstavec 1] a) formulovat otázky b) zodpovídat otázky c) klást otázky d) popřít spekulace (3) Sluneční koróna je výrazně teplejší než povrch Slunce. [odstavec 3] a) mírně b) výsledně c) výslovně d) podstatně

3 (4) Podle astrofyzika Jiřího Grygara jsou už první výsledky observatoře ALMA velmi slibné. [odstavec 5] a) nadějné b) zavazující c) zarážející d) překvapivé HLEDEJTE OPOZITA: Který z nabídnutých výrazů má význam OPAČNÝ, než jaký má podtržená část věty? (5) Jde o jedno z nejsušších míst na planetě nebe bez mraků a stabilní atmosféra jsou pro pozorování hvězd a vzdálených galaxií důležité. [odstavec 2] a) kolísavá b) mírná c) stálá d) vysokohorská (6) Teleskopy se dívají na tu část spektra, kterou vyzářily první galaxie krátce poté, co se světlo začalo šířit vesmírem. [odstavec 3] a) bylo schopno se šířit b) se rozhodlo šířit c) se přestalo šířit d) zahájilo svou cestu (7) Ve svém centru má totiž superpočítač, který sečte signály z jednotlivých antén a vytvoří přesný obraz zkoumané oblasti. [odstavec 4] a) úplný b) přibližný c) trojrozměrný d) podrobný (8) Umožňují nám například poprvé vidět okolí černých veleděr v jádrech galaxií. [odstavec 5] a) okamžitě b) zastřeně c) nepřesně d) naposledy 8 bodů A.4. Vyberte nejvhodnější nadpis pro celý text: a) V poušti Atacama se plánuje výstavba obří kosmické observatoře b) Observatoř ALMA musela být uzavřena kvůli extrémním podmínkám c) V chilské poušti se otevře největší kosmická observatoř světa d) Působení českých vědců v observatoři ALMA 2 body

4 B. Napište žádost o roční přerušení studia na MFF UK. Žádost adresujte proděkanovi MFF UK pro studijní záležitosti. Rozsah textu: 100 až 200 slov (včetně náležitostí, jako je adresa apod.; osobní údaje uvádějte fiktivní). Pokud vám nestačí místo, pokračujte na dalším listu papíru. 45 bodů

5 C. Na vynechaná místa vyberte vhodné slovo z nabídnutých podstatných jmen a uveďte ho do správného tvaru: zápis, dopis, podpis, výpis, nápis (1) Měsíční z účtu už banka nezasílá poštou, ale elektronicky. (2) Při vyzvednutí doporučeného musíte na poště předložit občanský průkaz nebo pas. (3) Sekretářka vyhotovila ze schůze. (4) Pravdivost údajů v přihlášce ke studiu na vysoké škole stvrzujete. (5) Neonové nad obchody mohou rušit starobylý vzhled města. 10 bodů

6 D. Vyberte, který z nabídnutých výrazů se nejvíce hodí na vynechané místo, a výraz v nabídce zakroužkujte: Sucho se živí suchem Zhruba před deseti lety jsme si teprve začali zvykat na termín bleskové povodně (flash floods), (1) se označují náhlé přívalové srážky, jež obvykle vznikají na malé ploše, ale z velmi intenzivních dešťů a často na půdách, které mají zhoršenou schopnost vsakování. V tomto roce se začíná stále (2) používat analogický výraz flash drought, který navrhuji překládat jako náhlé sucho. Můžeme jej definovat (3) nečekaně rychle se rozšiřující sucho, které obvykle (4) celé regiony. Důraz je kladen právě (5) rychlost, s jakou se suchá vlna šíří krajinou, zatímco (6) používané definice sucha se týkají např. stavu vody v řekách a nádržích nebo zasýchání zemědělských plodin. Jak vzniká náhlé sucho? V podstatě k němu potřebujeme tři faktory dlouhodobé, obvykle dvou- či tříleté období snížených srážek, celkově teplejší klima a vlnu veder. Ilustrativním (7) je současná situace v USA, ale mohli bychom hovořit (8) o Španělsku či jižní Moravě. Z globálního hlediska je však nejdůležitější situace v USA, (9) americké potraviny tvoří v rámci programu Food for Peace (Jídlo za mír) 60 % světové potravinové pomoci chudým státům. V červenci 2012 panovaly abnormálně suché podmínky na 80 % amerického území a některé oblasti zažívaly (10) sucho od prašných bouří ve třicátých (11) 20. století. Do toho přicházely děsivé požáry z Colorada a silné ničivé větry derecho, které za sebou na východním pobřeží zanechaly zkázu a domácnosti až na dva týdny bez proudu. Ceny potravin začaly stoupat a potvrzovaly jiný, tentokrát sociální jev globalizaci rizik. Sucho v Americe (12) může znamenat podzimní nepokoje v Egyptě a v jiných státech, které jsou (13) na potravinové pomoci. (Václav Cílek, Vesmír 91, 2012, č.11, s. 648, zkráceno a upraveno) (1) a) který b) kterým c) kterého (2) a) častěji b) často c) nejčastěji (3) a) spíše b) stejně c) jako (4) a) postihuje b) vystihuje c) pokračuje (5) a) pro b) na c) za (6) a) běžně b) středně c) knižně (7) a) základem b) příkladem c) odkladem (8) a) alespoň b) jako c) také (9) a) proto b) přestože c) protože (10) a) nejhorší b) nejnižší c) nejlepší (11) a) rocích b) letech c) desetiletích (12) a) totiž b) vždyť c) protože (13) a) přikázané b) závislé c) předvídané 13 bodů

7 E. Napište uvedené výrazy pomocí matematických symbolů a opačně: (1) Představte si, že stojíte u tabule a někdo vám diktuje následující příklady, zapište je (ale nepočítejte je): a) a na třetí plus sedm b, to celé na x-tou b) pět x krát závorka, v ní druhá odmocnina z y, minus x na třetí, závorku uzavřít, to celé lomeno y na druhou, je menší než čtyři sedminy (2) Zapište slovy následující výraz (slovy rozepište i čísla), příklad nepočítejte: n z 13 x k 3 6,4 14 bodů

8 Přijímací zkoušky z češtiny - varianta 1/2013 ŘEŠENÍ A.1. 4 otázky po 1 bodu, celkem 4 body (1) a (2) b (3) a (4) a A.2. 4 otázky po 1 bodu, celkem 4 body (1) a (2) a (3) c (4) b A.3. 8 otázek po 1 bodu, celkem 8 bodů (1) c (2) b (3) d (4) a (5) a (6) c (7) b (8) d A.4. 1 otázka za 2 body c B. text za 45 bodů hodnocen z hlediska jazykové správnosti (celková srozumitelnost, česká slova, české předložkové vazby, syntaktická výstavba atd.) se zvláštním důrazem na správný pravopis, interpunkci, diakritiku, dále z hlediska věcné správnosti (splnění zadání, odpovídající zdůvodnění) a formálních náležitostí (oslovení, adresa, pozdrav, datum; rovněž rozsah) C. 5 otázek po 2 bodech, celkem 10 bodů (vždy 1 bod za správné lemma a 1 za správný tvar; za chybné lemma a správný tvar 0 bodů) (1) výpis / výpisy (2) dopisu (3) zápis / zápisy (4) podpisem / podpisy (5) nápisy D. 13 otázek po 1 bodu, celkem 13 bodů (1) b (8) c (2) a (9) c (3) c (10) a (4) a (11) b (5) b (12) a (6) a (13) b (7) b E. vzorec (1a) za 3 body, vzorec (1b) za 5 bodů, slovní vyjádření vzorce za 6 bodů, celkem 14 bodů (1) a) ( 3 a 7b) x b) 5x( y y 2 x 3 ) 4 7 (2) entá odmocnina z třinácti, minus z lomeno třemi, plus x na kátou, rovná se šesti celým a čtyřem desetinám

Nové obzory astronomie

Nové obzory astronomie ESO Evropská Jižní Observatoř Nové obzory astronomie ESO a astronomie Astronomie je často prezentována jako nejstarší věda. I my, stejně jako lidé minulých století a kultur, stojíme v bázni před majestátným

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Ostrava 2009 Název: PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Autor: Doc. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc. Recenzenti: Doc. Ing. Rudolf BÁLEK,

Více

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry Seminární práce z fyziky na téma Černé díry > student - Jan Pavlíček > třída - septima B > škola - Gymnázium, Fr. Hajdy 34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka > rok - 2003/2004 Seminární práce z fyziky na téma Černé

Více

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj pracovní listy Projekt vznikl podpory: Projekt vznikl za podpory: Projekt vznikl za za podpory: Jméno: Jméno: Škola: Škola: Datum: Datum: Význam astronomie

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz Metodická příručka k testům Zkoušej.cz V českém vzdělávacím systému hraje stále významnější úlohu testování. Didaktický test je podstatnou součástí společné části maturitní zkoušky, formou testů probíhá

Více

Energetická gramotnost Energie a život

Energetická gramotnost Energie a život Energetická gramotnost Energie a život Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. I Mgr. Lukáš Noskievič Energetická gramotnost CZ.1.07/3.1.00/37.0276 PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení The possibilities of financing own housing Anna Křivanová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 2/2007

KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 2/2007 KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 2/2007 1 2/2007 KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) Fotografie nahoře - k článku Astrofotograf roku 2006 strana Fotografie dole - k článku Kometa McNaught nad Sydney strana

Více

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9 Sluneční soustava Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3 Slunce 3 Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8 Hlavní pás asteroidů 9 Vnější planety 9 Jupiter 9 Saturn 11 Uran

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Fyzika pro gymnázia Mechanika F G. Obsah 1

Fyzika pro gymnázia Mechanika F G. Obsah 1 Fyzika pro gymnázia Mechanika F G Obsah 1 Poděkování Děkuji školitelce prof RNDr Janě Musilové, CSc za skvělé vedení mé práce Děkuji konzultantům Mgr Lence Czudkové PhD, Doc RNDr Janu Obdržálkovi, CSc

Více

Průzkum trhu s hypotékami uskutečněný na zakázku časopisu spotřebitelů Dtest

Průzkum trhu s hypotékami uskutečněný na zakázku časopisu spotřebitelů Dtest VŠE, Fakulta informatiky a statistiky Informační studie: Průzkum trhu s hypotékami uskutečněný na zakázku časopisu spotřebitelů Dtest Autoři: Miloš Maryška, Hanka Steinová, Karel Svrček, Jan Zubíček Praha,

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011 Z obsahu O šetření REFLEX 2010 Charakteristiky studentů

Více

ANALÝZA A INTERPRETACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU FIRMY KOSIT

ANALÝZA A INTERPRETACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU FIRMY KOSIT SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ANALÝZA A INTERPRETACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU FIRMY KOSIT BAKALÁŘSKÁ

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů německého jazyka Regionální skupina SEVER Kolektiv

Více

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS Diplomová práce autor: Miluše Vilímková vedoucí práce: prof. Ing. J. Kostelecký, Dr.Sc. konzultant:

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru 322 11. Vesmír a člověk Se značným úsilím hledají biologové, astronomové, chemici, geologové, odborníci na počítače i v jiných oborech odpovědi na otázky vztahu člověka a Vesmíru. Podle antropického principu,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Bc. Šárka Břoušková Ing. David Humenčák Realizátor: LaROS profi s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno www.laros.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským

Více

F.Koukolík Šimpanz a vesmír. Předmluva

F.Koukolík Šimpanz a vesmír. Předmluva F.Koukolík Šimpanz a vesmír Předmluva Setkáváte se s třetí částí volného vyprávění o největším, nejmenším a nejsložitějším světě, o vědě a vědcích. Říká se, že ve více hlavách může být víc rozumu. Tentokrát

Více