Perspektivní mimounijní země pro vývoz potravin a zemědělsko-potravinářských technologií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Perspektivní mimounijní země pro vývoz potravin a zemědělsko-potravinářských technologií"

Transkript

1

2

3 Perspektivní mimounijní země pro vývoz potravin a zemědělsko-potravinářských technologií Říjen

4 Úvodní slovo Vážení čtenáři, máte v rukou publikaci, která volně navazuje na předchozí materiály Ministerstva zemědělství týkající se agrárního zahraničního obchodu publikované v letech Každé z předešlých vydání Ministerstvo zemědělství obsahově zaměřilo na různé aspekty zahraničního obchodu. I když byly dosavadní publikace tématicky odlišné, měly jednoho společného jmenovatele, a to návod pro exportéry k případné diverzifi kaci obchodních toků a vývozu do zemí mimo Evropskou unii. Tento aspekt je obsažen i v řadě strategických materiálů, které byly v nedávné době schváleny vládou a ve kterých jsou vytyčeny dlouhodobé cíle rozvoje českého hospodářství a obchodu (Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 až 2020 a Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020). Letošní publikace se detailněji zaměřuje na přiblížení dosažených výsledků zahraničního obchodu se zemědělským a potravinářským zbožím ve vybraných obchodně zajímavých zemích mimo Evropskou unii, na podrobnější pohled na obchodní a vybrané ekonomické podmínky v těchto zemích a na možnosti uplatnění českých produktů na jejich trzích. Věříme, že tato příručka přispěje k rozšíření povědomí českých producentů zemědělských výrobků a potravin o obchodně-zahraničních podmínkách a možnostech exportu za hranice Evropské unie.

5 Obsah 1. Charakteristika posledního vývoje agro-potravinářského zahraničního obchodu ČR Srovnání agrárního vývozu ČR s jinými členskými státy Novinky v obchodní politice Prioritní a zájmové země z pohledu MZe Ruská Federace Ukrajina Bělorusko Kazachstán Gruzie Arménie Srbsko Bosna a Hercegovina Čína Vietnam Japonsko Korejská republika Spojené státy americké Kanada Důležité odkazy Seznam zkratek... 93

6

7 Charakteristika posledního vývoje agro-potravinářského zahraničního obchodu ČR Pro ilustraci vývoje agro-potravinářského zahraničního obchodu ČR (AZO ČR) bylo zvoleno období po vstupu ČR do (viz tab. č. 1). Tab. č. 1: Základní údaje o AZO ČR 1 rok vývoz (mil. Kč) dovoz (mil. Kč) obrat (mil. Kč) saldo (mil. Kč) krytí dovozu vývozem (%) index vývozu (2004=100) index dovozu (2004=100) ,63 100,00 100, ,85 127,62 110, ,67 127,66 120, ,91 157,46 137, ,60 173,80 139, ,05 165,31 142, ,25 149, ,84 195,66 167, ,76 240,06 183,73 1 6/ ,40 N/A N/A Zdroj: Český statistický úřad Obrat AZO ČR v této době s výjimkou roku 2009 neustále narůstal, a to díky růstu vývozu i dovozu. Větší dynamiku ve sledovaném období vykázal vývoz, což je z hlediska dlouhodobého trendu velice pozitivní rys. Pro srovnání zatímco dovoz ve sledovaném období vzrostl o 84 %, objem vývozu se bezmála zdvojapůlnásobil (zvýšení o 140 %). Dosavadní údaje za rok naznačují, že trend rychlejšího růstu vývozu před dovozem pokračuje i letos. Jedním z charakteristických rysů AZO ČR je trvalý schodek jeho bilance. Ačkoli absolutní výše schodku v minulých letech rostla, relativní ukazatele vykazovaly i v těchto obdobích v důsledku zvyšujícího se objemu vývozu pozitivní trend. Loňský rok znamenal nejen pokračování pozitivního vývoje poměrného ukazatele krytí dovozu vývozem, ale dokonce i obrat ve vývoji absolutní výše schodku AZO. Pasivum bilance AZO se v roce 2012 oproti předchozím obdobím výrazně snížilo, a to na necelých 25 mld. Kč, a krytí dovozu vývozem dosáhlo v historii členství ČR v dosud nezaznamenané vysoké hodnoty (85,65 %). Tento ukazatel je navíc v prvním pololetí letošního roku ještě o necelé 2 % vyšší. Dynamický růst obratu českého AZO tak spíše svědčí o stále lepším zapojení českých podnikatelů do mezinárodní výměny zboží a rostoucím působení v mezinárodních hodnotových řetězcích. Důvodem 1 Položky agro-potravinářského obchodu obsahují kapitoly celního sazebníku

8 Charakteristika posledního vývoje agro-potravinářského zahraničního obchodu ČR pro rostoucí vývozy i dovozy je nepochybně i sortimentní výměna, která rozšiřuje nabídku produktů pro stále náročnější spotřebitelský trh. Dalším typickým rysem AZO ČR je jeho dominantní orientace na trh 2, která se projevuje zejména na straně vývozu. Zatímco na přelomu tisíciletí dosahoval podíl vývozu do zemí mimo nynější kolem 20 %, (např. v roce 2000 byl tento podíl 19,6 %), po vstupu ČR do podíl mimounijních zemí na českém agrárním vývozu prudce klesal a v roce 2008 dosáhl minimální úrovně 7,8 %. Od té doby se tento ukazatel pohybuje mírně nad hranicí 8 % a k jeho významnějšímu růstu dochází v dosavadním průběhu roku, kdy atakuje 10% hranici. Tento rys je pochopitelný vzhledem ke geografi cké poloze ČR ležící uvnitř kontinentu, bez přístupu k moři a sousedící výhradně se zeměmi. Nicméně neočekávané výkyvy v evropské konjunktuře se do výsledků českého AZO promítají daleko bezprostředněji, o čemž svědčí výkyv vývozu z roku 2009, kdy vývoz do zemí mimo téměř neklesl a veškerý pokles celkového agrárního vývozu byl na vrub sníženého vývozu do. Mimounijní země představují jistě významný absorpční potenciál a mohou se stát náhradním odbytištěm pro případ dalších problémů v v budoucnosti. Podíl těchto zemí na českém agrárním dovozu je tradičně vyšší než v případě vývozu, což je mj. dáno tím, že ze zemí mimo dovážíme celou řadu nekompetitivního zboží, tj. produktů, které nelze v našich klimatických podmínkách vyprodukovat. Tab. č. 2: AZO ČR podle jeho směrování rok vývoz (mil. Kč) podíl na celk. vývozu vývoz mimo (mil. Kč) podíl na celk. vývozu dovoz (mil. Kč) podíl na celk. dovozu dovoz mimo (tis. Kč) podíl na celk. dovozu ,72 % ,28 % ,14 % ,86 % ,27 % ,73 % ,89 % ,11 % ,69 % ,31 % ,43 % ,57 % ,16 % ,84 % ,31 % ,69 % ,19 % ,81 % ,85 % ,15 % ,03 % ,97 % ,73 % ,27 % ,52 % ,48 % ,26 % ,74 % ,73 % ,27 % ,70 % ,30 % ,28 % ,72 % ,15 % ,85 % 1 6/ ,48 % ,52 % ,36 % ,63 % Zdroj: Výpočet dle ČSÚ 2 Pro účely této publikace není za členský stát považováno Chorvatsko, které vstoupilo do 1. července, a statistiky jsou tak kalkulovány na bázi 27

9 6-7 Podle výše uvedených souhrnných údajů je český AZO zejména v posledních letech v docela dobré kondici, nelze ovšem zapomínat na skutečnost, že skladba vyváženého zboží není optimální. Ve vývozu stále zaujímají přední pozice položky s nízkou mírou zpracování a přidané hodnoty, jako je pšenice, surové mléko, semeno řepky olejky nebo surový cukr, který byl v roce 2012 nejvyváženějším druhem zboží i ve vztahu k mimounijním zemím. Přitom vyšší přidaná práce, vyšší míra zpracování a jedinečnost výrobků jsou faktory významně ovlivňující směnné relace daného odvětví a možnost dosažení vyššího zhodnocení pomáhá snižovat podíl přímých obchodních nákladů v ceně výrobku, což umožňuje se více prosazovat i na vzdálenějších trzích. Navíc existují druhy zboží mající vyšší úroveň přidané hodnoty, které se prosazují lépe na trzích mimo než uvnitř unie (např. některé druhy sýrů, sušené mléko a syrovátka).

10 Srovnání agrárního vývozu ČR s jinými členskými státy 2. Srovnání agrárního vývozu ČR s jinými členskými státy Porovnání hodnot celkových vývozů vybraných středoevropských zemí 3 dokládá, že Česká republika se svým objemem vývozu zemědělských výrobků a potravin řadí na čtvrté místo z šesti posuzovaných zemí, a to i přesto, že se vyznačuje nejnižším podílem agrárního zahraničního vývozu na celkovém zahraničním vývozu a potvrzuje tak charakter průmyslové ekonomiky. Obecně je dle statistik zřejmé, že agrární zahraniční vývoz všech sledovaných zemí postupně narůstá. Tabulka č. 3: Agrární vývoz vybraných členských států za období (mil. R) Polsko Rakousko Maďarsko ČR Slovensko Slovinsko Tabulka č. 4: Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu vybraných členských států za období (%) Zdroj: Výpočet dle Eurostat ČR 4,8 4,2 4,2 4,8 Slovensko 4,8 4,5 5,1 6,0 Slovinsko 5,7 5,8 5,3 6,3 Rakousko 8,0 7,4 7,4 7,7 Maďarsko 8,6 8,2 9,0 10,1 Polsko 11,7 11,2 11,1 12,3 Zdroj: Výpočet dle Eurostat Z pohledu teritoriální diverzifi kace exportu je situace nejpříznivější v Rakousku, Polsku a Slovinsku, zatímco ČR a Slovensko jsou velmi silně orientovány na trhy. Nicméně, jsou země, které 3 Rakousko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika

11 8-9 postupně zvyšují zaměření svého vývozu za hranice (Polsko, Rakousko) a země, u nichž dochází naopak k navyšování orientace na (Slovinsko, Maďarsko). Výrazný posun v budoucích statistikách poměru intraobchod/extraobchod lze očekávat v souvislosti se vstupem Chorvatska do v červenci. Tabulka č. 5: Podíl agrárního vývozu do na celkovém agrárním vývozu u vybraných členských států za období (%) Slovinsko 68,1 70,9 71,2 72,6 Polsko 80,7 79,2 78,2 76,3 Rakousko 80,3 79,3 77,8 76,8 Maďarsko 84,4 82,6 83,3 83,8 ČR 92,1 91,6 91,8 91,3 Slovensko 96,4 96,5 96,4 96,2 Zdroj: Výpočet dle Eurostat

12 Novinky v obchodní politice 3. Novinky v obchodní politice Vstup nových členů do WTO Po vstupu Číny (2001) a Ruska (2012) do Světové obchodní organizace (WTO) již neexistuje mnoho ekonomicky významných zemí, které by nebyly jejími členy. Pokud jde právě o uvedený vstup Ruska do WTO, představuje tento krok významný mezník znamenající pozitivní signál i pro české podnikatele. Především se jedná o zvýšení transparentnosti, předvídatelnosti a zjednodušení přístupu na ruský trh. Přijetím svých závazků Rusko fi xovalo maximální hranice dovozních cel, v případě citlivých druhů zboží se zavázalo umožnit přiměřený přístup na svůj trh vytvořením celních kvót a započalo se sbližováním ruských předpisů (veterinárních, fytosanitárních, zdravotních) s mezinárodními standardy. Rovněž proces přijímání nové obchodní legislativy bude transparentnější. Nezanedbatelný je i prvek vyrovnávání konkurenčních podmínek, a to jak v oblasti obchodování, tak v oblasti samotné produkce. Při vstupu do WTO se totiž Rusko zavázalo k eliminaci všech vývozních subvencí a také stanovilo maximální roční limit pro podpory domácích producentů, který se bude v následujících letech ještě postupně snižovat. Z hlediska obchodního významu pro ČR čekají na členství ve WTO ještě Srbsko, Bosna a Hercegovina, Bělorusko, Kazachstán a Ázerbájdžán. Zejména přístupový proces Bosny a Hercegoviny se poměrně rychle blíží svému uzavření a je pravděpodobné, že bude, stejně jako u Jemenu a Afghánistánu, dokončen v rámci 9. zasedání Konference ministrů členských zemí WTO (Bali, prosince ). Ve stádiu závěrečných jednání je i přístup Kazachstánu, nicméně není pravděpodobné, že by byl ukončen do konce letošního roku. Nové obchodní dohody V důsledku toho, že probíhající kolo mnohostranných obchodních jednání ve Světové obchodní organizaci nepostupuje kupředu dostatečně rychle, rozhodla se zvýšit svoji aktivitu směrem k uzavírání dvoustranných obchodních dohod. Tento krok neznamená upozadění významu mnohostranného obchodního systému ze strany, ale parametry sjednávaných dohod naznačuje Evropská unie své ambice, kterých by chtěla následně dosáhnout na multilaterální úrovni. Od roku 2009 sjednává Evropská unie tzv. prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu (Deep and Comprehensive Free Trade Agreements/DCFTAs), jejichž obsahem je vyšší liberalizace jak v celní, tak regulatorní oblasti a dále ochrana práv duševního vlastnictví. Po první dohodě tohoto nového typu platné mezi a Koreou od r , následovaly DCFTA dohody se zeměmi Latinské Ameriky Peru, Kolumbie, Honduras, Nikaragua, Kostarika, Salvador, Panama a Guatemala. V platnosti je prozatím dohoda s Peru (od března ) a Kolumbií (od srpna ). Na straně došlo k postupné eliminaci cel u všech produktů, na straně Kolumbie a Peru byla 4 Úřední věstník L 127/2011

13 10-11 redukována cla např. u mléčných výrobků, chmele, sladu, pektinů a nečokoládových cukrovinek. Dohoda zajišťuje ochranu zeměpisných označení pro cca 120 označení (ČR má na území Kolumbie chráněné označení Českobudějovické pivo). U jednotlivých středoamerických zemí probíhá, v závislosti na postupu národní ratifi kace, zahájení platnosti rozdílně. Nejrychlejší vstup dohody v platnost proběhl u trojice Honduras, Nikaragua a Panama (srpen ). V případě Kostariky a Salvadoru vstoupily dohody o volném obchodu v platnost v říjnu. Nejpomaleji při domácích schvalovacích procedurách postupuje Guatemala, nicméně i zde se platnost dohody očekává v blízkém horizontu. Podmínky této první bi-regionální dohody obsahují okamžitou nebo postupnou eliminaci dovozních cel např. u výrobků z mořských ryb a mořských živočichů, ovoce a zeleniny čerstvé i zpracované a vín. Na straně zemí střední Ameriky dojde k redukci celních sazeb např. u cukrovinek, piva, minerálních vod, některých druhů vín a alkoholických nápojů. Dohoda zajišťuje vzájemnou ochranu zeměpisných označení. Asociační dohoda -Ukrajina, jejíž součástí je prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu, byla parafována 30. března Ratifi kační proces však v současné době brzdí především politické důvody. K podpisu by mělo dojít na listopadovém summitu Východního partnerství ve Vilniusu za předpokladu, že dojde ze strany Ukrajiny k pokroku zejména v justičních oblastech. Dohoda předpokládá liberalizaci cel u nejvýznamnějších vývozních komodit ČR na Ukrajinu, a to u minerálních slazených vod, nečokoládových cukrovinek, potravinářských přípravků, máku, piva, sladu, chmele a kávy a jejích náhražek. U dovozu se zlepší přístup na trh vybraného jižního ovoce, stolního vína a hroznové šťávy. Dohoda zavádí plnou ochranu kompletního seznamu názvů zeměpisných značení potravin, vín a lihovin, tedy i vč. 29 českých názvů. Významného pokroku bylo dosaženo se zeměmi Východního partnerství. sjednala s Arménií, Gruzií a Moldavskem Asociační dohody, jejichž součástí jsou i dohody o volném obchodu. Pokud jde o přínos pro české obchodníky, tak na straně dojde vstupem dohod v platnost zpravidla k odstranění většiny dovozních cel. Na vybrané produkty však bude aplikována ochranná doložka, díky které bude možno při výrazném navýšení dovozů uplatnit zvýšené dovozní clo. V případě Arménie budou navíc na straně uplatňovány celní kvóty na hovězí maso, ryby, vybrané druhy ovoce a zeleniny, džusů, stolních vín a alkoholických nápojů. Na straně Arménie budou dovozní cla pro citlivé zemědělské položky snižována v rámci přechodných období (nejdelší 10 let) a u některých se bude jednat pouze o částečnou redukci cla (vybrané druhy ovoce a zeleniny, med, některé druhy sýrů a stolní vína). Dohoda zahrnuje i dohodu o ochraně zeměpisných označení, která zaručí ochranu všech evropských názvů vč. českých. U obchodní dohody -Moldavsko budou na dovoz citlivých zemědělských položek do Moldavska stanovena přechodná období (maximálně na 10 let) a tarifní kvóty pro vepřové maso, drůbeží maso, mléčné výrobky, zpracované masné produkty, cukr a cukrovinky. Na straně dovozu se zlepší přístup na trh pro většinu agrárního zboží na vybrané položky (vepřové maso, drůbeží maso, mléčné produkty, vajíčka, obilniny a výrobky z obilí, cukr, česnek a cigarety) bude uplatňována výše zmíněná ochranná doložka. Dohoda mezi a Moldavskem o ochraně zeměpisných označení vín, lihovin, zemědělských produktů a potravin, která vstoupila v platnost 1. dubna, zahrnuje kompletní seznam evropských chráněných označení (včetně 33 českých) a bude do nové obchodní dohody začleněna. Pokud jde o Dohodu a volném obchodu -Gruzie, bude po jejím vstupu v platnost, přínosem pro ČR odstranění dovozních cel Gruzie např. na pivo, slad, chmel, potravinové přípravky, cukrovinky a kečup. Pro dovoz zemědělských produktů z Gruzie do budou odstraněna dovozní cla vstupem

14 Novinky v obchodní politice dohody v platnost, avšak vyjma vybraných položek (masa, mléčných produktů, obilnin, vajíček, cukru, hub, kukuřice, cigaret a česneku), pro které bude uplatňována ochranná doložka. Dohoda mezi a Gruzií o ochraně zeměpisných označení vín, lihovin, zemědělských produktů a potravin vstoupila v platnost 1. dubna 2012 a rovněž zahrnuje kompletní seznam evropských chráněných označení (tj. včetně 28 českých). Dohoda bude opět včleněna do obchodní dohody. Mezi zeměmi Západního Balkánu (Republika Srbsko, Republika Makedonie, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Albánská republika) a jsou v platnosti jednotlivé Dohody o stabilizaci a přidružení (SAA), příp. Prozatímní dohody (IA), jejichž součástí jsou i koncese na zemědělské zboží a potraviny. Na straně je pro zboží původem ze zemí Západního Balkánu zajištěn bezcelní přístup pro téměř všechny položky, kromě vína, produktů baby beef, cukru (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Albánie, Černá Hora) a některých druhů ryb a konzervovaných rybích produktů, pro které jsou stanoveny celní kvóty. Dále se u některých produktů ovoce a zeleniny, ruší valorická část cla a u některých zpracovaných výrobků jsou cla snížena (Srbsko vybrané ochucené jogurty, margaríny a mléčné pomazánky, cukrová kukuřice, některé druhy karamel, lihovin, etylalkoholu, cigaret a tabákových výrobků; Srbsko, Bosna a Hercegovina, Albánie, Černá Hora přípravky a konzervy z ryb). Na straně zemí Západního Balkánu jsou uplatňovány celní kvóty na víno a na některé další zemědělské produkty a potraviny (Bosna a Hercegovina živá hospodářská zvířata a některé druhy masa; Albánie některé druhy pšenice a soureže; Makedonie vepřové maso, drůbeží maso, sušené mléko, máslo, sýry a tvaroh, některé citrusové plody, některé semena kukuřice, uzeniny a konzervy z masa a drobů, surový slunečnicový, řepkový a sojový olej, cukrová řepa a třtina a některé přípravky k výživě zvířat; Černá Hora některé druhy ryb a konzervovaných rybích produktů). Ve většině ostatních případů se zboží z vyváží bezcelně nebo se sníženým clem. Dohody dále zahrnují ochranu zeměpisných označení a označení původu vín a lihovin a v některých případech i ochranu zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora). Koncem července byl Radou schválen mandát pro zahájení jednání o SAA mezi a Kosovem, která by měla nahradit nyní uplatňovaný systém preferenčního přístupu Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 z listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení. V květnu 2009, za Předsednictví České republiky v Radě, byla zahájena jednání o Komplexní ekonomické a obchodní dohodě s Kanadou. I přes původní předpoklad, že jednání potrvají maximálně dva roky, došlo k jejich ukončení až v říjnu. Výsledkem zemědělské části negociací, která patřila mezi jednu z nejcitlivějších oblastí, je mj. i stanovení bezcelních kvót na dovoz sýrů z do Kanady a na dovoz hovězího, vepřového masa a sladké kukuřice z Kanady do. Pokud jde o zájmy ČR v oblasti zemědělství, vedle zlepšení přístupu na trh Kanady formou uvolnění dovozních cel u mléčných výrobků, se mezi hlavní cíle řadila ochrana zeměpisných označení českých piv a chmele. Finální podoba dohody však nebyla k datu předložení publikace do tisku známa. V červnu t.r. byl Radou schválen mandát pro zahájení jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi a Spojenými státy americkými (USA). Dle předpokladů bude zemědělství a potravinářství patřit mezi klíčové oblasti vyjednávání. Vedle zlepšení přístupu na trh v obchodu se zbožím budou mezi hlavní oblasti negociací patřit regulatorní otázky, tj. konkrétně ve vztahu k zemědělství jde o sanitární a fytosanitární opatření, pro která obě země uplatňují zcela rozdílné systémy. V červenci se uskutečnilo první kolo jednání, druhé kolo bylo z důvodu politické situace v USA odloženo. ČR bude v dohodě prosazovat odstranění a zlepšení administrace celních kvót USA a zlepšení přístupu na trh USA zejména u mléčných výrobků, cukrovinek, alkoholických a nealkoholic-

15 12-13 kých nápojů, sladu a chmele. U SPS otázek má ČR zájem především na odstranění stávajících a minimalizaci uplatňování nových sanitárních opatření představujících neodůvodněné překážky obchodu (nyní např. kauzy BSE, TSE, Schmallenberg virus). Zároveň ČR podporuje zachování stávajících sanitárních standardů zejména v oblasti ošetřování masa, a to i přes jejich vazbu na obchodní spory USA ve WTO. V roce 2007 bylo na straně rozhodnuto o zahájení jednání zaměřeného na uzavření biregionální dohody o volném obchodu (FTA) -ASEAN 5. Poté, co se tento přístup ukázal jako nepružný a komplikovaný, začala jednat bilaterálně s jednotlivými členskými zeměmi uskupení ASEAN. Jednání se Singapurem byla dokončena v prosinci 2012 s tím, že parafování dohody proběhne ve 2. polovině roku. Sjednání dohody zcela uvolní již tak liberální podmínky dovozu zemědělských a potravinářských produktů do Singapuru, protože od okamžiku vstupu dohody v platnost sníží Singapur veškerá svá dovozní cla na úroveň 0 %. Dohoda rovněž zajišťuje ochranu pěti českých zeměpisných označení (České pivo, Žatecký chmel, Českobudějovické pivo, Budějovický měšťanský var, Budějovické pivo), přičemž pro označení týkající se budějovických piv je dojednána koexistence s obchodními známkami pivovaru Anheuser Bush (Budweiser). Pokrok v negociacích s Malajsií je pomalejší a v současné době se jejich intenzita podstatně snížila. ČR v jednáních prosazuje snížení celních sazeb především u piva, cukrovinek a alkoholických nápojů. Dohoda by měla zajistit ochranu pěti českých zeměpisných označení (České pivo, Žatecký chmel, Českobudějovické pivo, Budějovický měšťanský var, Budějovické pivo). Jednání o FTA s Vietnamem a Thajskem byla zahájena v červnu 2012, resp. v březnu a jsou tedy na samém počátku. Ofenzivními oblastmi ČR jsou snížení dovozních celních sazeb, zajištění široké ochrany zeměpisných označení a maximální konvergence SPS legislativy partnerských zemí s legislativou. Indie je obchodní partner uplatňující poměrně protekcionistickou dovozní politiku s malou ochotou otevírat svůj trh dovozům ze zahraničí. Navíc uplatňuje řadu netarifních překážek obchodu 6, z nichž některé jsou používány diskriminačním způsobem. Bohužel v důsledku nemožnosti najít kompromis ve vzájemných nabídkách koncesí se jednání o DCFTA mezi a Indií v loňském roce zabrzdila a jejich obnovení čeká na rozhodnutí indické vlády, která vzejde z příštích parlamentních voleb (jaro 2014). Po důkladné studii o přínosech a po intenzivní diskusi s podnikateli (zejména v automobilovém průmyslu) započaly negociace o DCFTA mezi a Japonskem v březnu. Zájmem ČR v těchto jednáních je v oblasti zemědělského a potravinářského zboží snížení japonských celních sazeb na mléčné výrobky, sblížení veterinárních a fytosanitárních předpisů a ochrana zeměpisných označení. Pokud jde o negociační proces, očekávají se velice složitá jednání zejména v nezemědělské oblasti (průmyslové výrobky, služby, veřejné zakázky) a není vyloučeno, že by mohlo dojít k suspenzi jednání, nebudou-li tato jednání probíhat uspokojivě co do jejich rychlosti i ambicí. S cílem zabránit klamání spotřebitelů neoprávněným používáním zeměpisných označení zejména pro zemědělskou a potravinářskou produkci zahájila v roce 2010 jednání s Čínou o Dohodě o ochraně zeměpisných označení. Dohoda bude zahrnovat omezené množství označení původem z (pro ČR Evropská komise navrhuje Českobudějovické pivo a Žatecký chmel, ČR dále požaduje ochranu i pro České pivo) a reciproční počet označení původem z Číny. Nicméně podrobnosti dohody jsou stále nejisté, neboť nepanuje shoda na stupni ochrany, rozsahu chráněných zeměpisných označení 5 Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko, Brunej, Vietnam, Laos, Barma a Kambodža. 6 překážky jiné než celní

16 Novinky v obchodní politice (Čína prosazuje zařazení i nezemědělských produktů) ani na krocích vedoucích k dalšímu rozšiřování registru. Jedním z nejvýznamnějších cílů Euro-Středomořského partnerství je vytvoření Euro-středomořské zóny volného obchodu, jejímiž základními stavebními kameny jsou obchodní části asociačních dohod, které má s příslušnými zeměmi uzavřeny. Obchodní část Asociačních dohod s řadou zemí ROMEDu (Tunisko, Maroko, Jordánsko, Egypt, Izrael, Alžírsko, Libanon, Palestina, Sýrie, Libye a Turecko) je již implementována, proto má záměr s některými z nich přikročit ke kvalitativně vyšší smluvní základně, a to formou Komplexní a prohloubené dohody o volném obchodu (DCFTA). V dubnu byla zahájena jednání o DCFTA s Marokem, mandát pro jednání existuje ještě ve vztahu k Egyptu, Jordánsku a Tunisku. Vzhledem k tomu, že má se všemi čtyřmi zmíněnými zeměmi sjednán protokol o dodatečné liberalizaci obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky, lze přínosy budoucích DCFTA z hlediska agrárního zahraničního obchodu spatřovat spíše ve sjednocování regulatorních předpisů a pravidel (SPS) a vyšší ochraně zeměpisných označení produktů původem z a potažmo ČR.

17 Prioritní a zájmové země z pohledu MZe V souladu s projektem Ministerstva zemědělství na podporu vyhledávání exportních příležitostí pro agrobyznys 7 bylo vytipováno 14 zemí mimo Evropskou unii, které jsou pro český obchod významné nebo představují potenciální příležitosti pro české exportéry do budoucna. Vzhledem k rozdílným kritériím pro výběr byly země rozděleny do dvou skupin, a to na skupinu zemí prioritních a skupinu zemí zájmových. Prioritní země představují teritoria, ve kterých ČR realizuje významný podíl svého zemědělského a potravinářského vývozu, má zde dlouhodobé historické renomé, existuje v nich zájem o české technologie a/nebo současně patří mezi země přednostního zájmu české zahraniční politiky (iniciativa ČR/ pro země Východního partnerství apod.). S výjimkou zemí celní unie Rusko, Bělorusko, Kazachstán se všemi prioritními zeměmi existuje či je vyjednávána dohoda o volném obchodu. Patří sem tyto státy: Rusko Bělorusko Gruzie Srbsko Čína Ukrajina Kazachstán Arménie Bosna a Hercegovina Vietnam Mezi zájmové země patří rozvinuté ekonomiky, které jsou rovněž významnými hospodářskými partnery v oblasti celkového zahraničního obchodu, nicméně hlavní potenciál pro český agrární vývoz spočívá v exportu tradičních a kvalitních zpracovaných zemědělských výrobků a speciálních potravin. Jsou zde zahrnuty státy, které nejvíce dováží zpracované zemědělské produkty. S těmito zeměmi je buď ze strany uzavřena dohoda o volném obchodu, či plánováno zahájení negociací o takovémto aktu. Sem byly zahrnuty tyto státy: Japonsko Spojené státy americké Korea Kanada Vzhledem k současnému zaměření proexportní politiky ČR na vývoz výrobků s vyšší přidanou hodnotou byly pro potřebu dalšího směřování proexportní politiky státu vyhodnoceny statistiky zahraničního obchodu ČR se zpracovanými zemědělskými výrobky, u kterých: existují tradiční vývozy, výrobky jsou z mezinárodního hlediska konkurenceschopné existuje u nich exportní potenciál do budoucna. 7 Agrobyznys = obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty + obchod se zemědělskými a potravinářskými technologiemi

18 Prioritní a zájmové země z pohledu MZe Skupina sledovaných zpracovaných zemědělských výrobků pak zahrnuje tyto položky: mléčné výrobky (KN 0402, 0403, 0404, 0405, 0406), slad (KN 1107), chmel (KN 1210), rostlinné výtažky a pektiny (KN 1302), uzeniny (KN 1601), masné konzervy a paštiky (KN 1602), cukrovinky (KN 1704, 1806), droždí (KN 2102), omáčky, polévky apod. (KN 2103, 2104), zmrzliny (KN 2105), ostatní potravinářské přípravky (KN 2106) a alkoholické nápoje (KN 2203, 2204, 2208) dále jen Vybraná skupina zpracovaných výrobků. Pro samotný výběr prioritních zemí pak byla použita tato kritéria: agrární vývozy 8 ČR do dané mimounijní země; celkové agrární dovozy dané mimounijní země; agrární vývozy do dané mimounijní země; vývozy ČR zemědělských a potravinářských technologií do dané země 9 ; podíl českého dovozu vybraných zpracovaných výrobků do dané země na celkových dovozech vybraných zpracovaných výrobků do této země; podíl českého dovozu vybraných zpracovaných výrobků do dané země na dovozech vybraných zpracovaných výrobků do této země; historické vazby; obchodně-politické podmínky vzhledem k ČR/Evropské unii. Prioritní země Tradičně nejvýznamnějším mimounijním obchodním partnerem ČR v oblasti agrárního obchodu je Ruská federace. Agrární obchod s Ruskem je dlouhodobě výrazně přebytkový a jeho obrat činil v roce 2012 zhruba 94,4 milionů R (z toho vývozy ČR představovaly 93,7 %). Vývozy skupiny vybraných zpracovaných výrobků z ČR se podílely na celkovém vývozu zhruba polovinou hodnoty (50,2 mil. R). Na celkových dovozech vybraných zpracovaných výrobků do Ruska se ČR ale podílela jen 1,8 % a je zde zřejmý potenciál pro další zvyšování českých vývozů. V případě vývozů zemědělských a potravinářských technologií, a pokud mluvíme o mimounijních zemích, vykazuje ČR vzhledem k Rusku nejvyšší hodnotu exportu (43,7 mil. R) 10. Ruská federace vstoupila v roce 2012 do WTO, což by mělo v budoucnu vést ke zlepšení tržního prostředí v této zemi i v oblasti zemědělství. Neopomenutelným faktorem je existence Celní unie Rusko, Bělorusko, Kazachstán, ve které platí jednotné obchodní podmínky (jejich základem jsou právě celní koncese Ruské federace). Ukrajina je z hlediska mimounijního agrárního obchodu ČR druhou nejvýznamnější destinací, a to nejen díky tradičně blízkým vzájemným vztahům. I přes silnou orientaci Ukrajiny na zemědělskou produkci vykazuje bilance vzájemného agrárního obchodu na straně ČR přebytek. V roce 2012 byl obrat AZO 56 mil. R (z toho vývozy ČR tvořily přibližně 74 % 41,7 mil. R). Skupina vybraných zpracovaných výrobků se na vývozech podílela zhruba polovinou (18,4 mil. R). Podstatný je rovněž 8 Agrární vývoz vývoz kapitol kombinované celní nomenklatury Pro potřeby této publikace byly vybrány tyto položky celní nomenklatury , , , 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, , 8701, Údaj za rok 2012.

19 16-17 podíl dovozů vybraných zpracovaných výrobků ČR na těchto dovozech Evropské unie na Ukrajinu (5,3 %), stejně jako podíl na světových dovozech těchto produktů na Ukrajinu (cca 2 %). Současně i zemědělské a potravinářské technologie tvoří podstatnou část hodnoty celkových českých vývozů do této země. Velkou příležitost pro české vývozce bude představovat vstup dohody o volném obchodu -Ukrajina v platnost, který se předpokládá do konce r.. Ukrajina patří mezi prioritní země zahraniční politiky ČR (iniciativa Východní partnerství), kam směřuje fi nanční a politická pomoc. Z hlediska historie je tradiční partnerskou obchodní zemí ČR i Bělorusko, se kterým měla ČR v roce 2012 při vzájemném obratu agrárního obchodu ve výši 8,4 mil. R výrazně aktivní saldo a vývozy ČR představovaly zhruba 85 % (7,1 mil. R). Skupina vybraných zpracovaných výrobků se na vývozech podílela 4,1 mil R. Ze všech mimounijních zemí vykazuje ČR právě u Běloruska nejvyšší podíl dovozů vybraných zemědělských výrobků pocházejících z (5,8 %). V roce 2012 byly do Běloruska vyvezeny zemědělské a potravinářské technologie za 9,4 mil. R. S Kazachstánem má ČR aktivní saldo vzájemného agrárního obchodu. V roce 2012 tvořily vývozy z ČR zhruba 87 % (4,8 mil. R) celkového obratu, který dosáhl přibližně 5,5 mil. R. Skupina zpracovaných výrobků se na vývozech podílela hodnotou 0,9 mil. R. I do této země se ČR daří tradičně vyvážet zemědělské a potravinářské technologie v roce 2012 zhruba v hodnotě 4,7 mil. R. Kazachstán je spolu s Ruskem a Běloruskem součástí celní unie a lze tak v tomto prostoru využít výhod jednotného trhu (bezbariérový obchod). Dovozní potenciál Gruzie lze navázat na velmi úzké hospodářsko-investiční vazby, které nyní ČR v této zemi má (ČR je v Gruzii významným investorem). Dále je možné navázat na probíhající projekty zahraniční rozvojové spolupráce (v sektoru zemědělství se v roce 2012 realizovaly projekty zaměřené na podporu kooperace drobných farmářů, rozvoj jejich kapacit a posklizňové skladové hospodářství). V roce 2012 činil obrat vzájemného agrárního obchodu ČR-Gruzie zhruba 7,6 mil. R, avšak agrární vývozy z ČR představují pouze zhruba 17 % z této částky (1,3 mil. R). Nicméně, vývozy skupiny zpracovaných výrobků dosáhly v roce 2012 částky 0,9 mil. R, tj. 80 % agrárních vývozů. V roce 2012 činil vývoz zemědělských a potravinářských technologií z ČR do Gruzie hodnoty 2,6 mil. R. V současnosti probíhají jednání o Asociační dohodě -Gruzie, jejíž součástí je Prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu. Země patří mezi prioritní země zahraniční politiky ČR (iniciativa Východní partnerství), kam směřuje fi nanční a politická pomoc. Historické vazby na ČR hrají roli i v případě Arménie. Země patří mezi prioritní země zahraniční politiky ČR a od roku 2010 probíhají jednání o Asociační dohodě -Arménie, jejíž součástí je Prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu. I přes nízký obrat vzájemného agrárního obchodu (v roce 2012 to bylo zhruba 1,3 mil. R), představuje podíl českých agrárních dovozů do Arménie na agrárních dovozech z relativně vysokou část 2,8 %. Mezi tradiční obchodní partnery ČR patří i země bývalé Jugoslávie. V roce 2012 dosáhl obrat vzájemného agrárního obchodu se Srbskem 22,8 mil. R, z toho vývoz ČR činil 8,9 mil. R. Podíl skupiny vybraných zpracovaných výrobků na vývozech byl zhruba 65 % (5,8 mil. R). Za zmínku stojí i skutečnost, že podíl dovozů ČR do Srbska na celkovém dovozu těchto produktů do Srbska patří mezi nejvyšší. Příležitosti se nabízí také v navázání na projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Na politické úrovni byl učiněn pokrok ve směřování Srbska do, který ČR podporuje. Od 1. září je v platnosti Stabilizační a asociační dohoda -Srbsko. Bosna a Hercegovina patří mezi země, se kterými vykazuje ČR pozitivní saldo vzájemného agrárního obchodu. V roce 2012 tvořil vývoz ČR do této země zhruba 88 % (4 mil. R) z celkového obratu 4,5 mil. R. Skupina zpracovaných výrobků se na této hodnotě podílela zhruba 1,6 mil. R.

20 Prioritní a zájmové země z pohledu MZe I do této země se daří úspěšně vyvážet zemědělské a potravinářské technologie, zejména traktory. V roce 2012 dosahovaly vývozy v této oblasti hodnoty 1,6 mil. R. Bosna a Hercegovina má od roku 2008 podepsánu Stabilizační a asociační dohodu s s cílem směřování ke členství v. V roce 2010 byla také uzavřena dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny o hospodářské spolupráci. Navíc v Bosně a Hercegovině probíhá zahraniční rozvojová spolupráce fi nancovaná ČR, ve které zemědělství představuje jednu z priorit. Dle výše obratu vzájemného agrárního obchodu (111 mil. R) představuje Čína jednoho z předních obchodních partnerů ČR. I přesto, že je saldo vzájemného agrárního obchodu výrazně pasivní a vývozy ČR v roce 2012 dosáhly pouze 17,3 mil. R, vývozy do Číny trvale rostou. Skupina vybraných zpracovaných výrobků se podílela na vývozech ČR do Číny z více než 90 % (16 mil. R). Příležitosti pro české exportéry spočívají především ve stále rostoucí kupní síle obyvatel Číny a rostoucích nárocích obyvatel jak na šíři sortimentu potravin, tak i na jejich kvalitu. Současně probíhají jednání Čína o dohodě o ochraně zeměpisných označení potravin, vín a lihovin, která by měla zajistit ochranu i českým zeměpisným označením potravin na čínském trhu (např. pivo, chmel). V roce 2012 dosáhl obrat vzájemného agrárního obchodu mezi ČR a Vietnamem 34,8 mil. R, přičemž český vývoz činil pouze necelých 7 % z této částky (2,3 mil. R). Hodnota vývozů skupiny zpracovaných produktů představovala 1,7 mil. R. Mimo to ČR vyvezla v roce 2011 do Vietnamu zemědělské a potravinářské technologie v hodnotě 0,9 mil. R. Vzhledem k historické provázanosti obou zemí se zde skrývá obrovský potenciál pro české vývozce. Mnoho vietnamských občanů zná české zemědělské produkty. V letech 2006 až 2010 se ve Vietnamu uskutečnily projekty rozvojové spolupráce v oblasti zemědělství, na které je možné navázat. Další perspektivu skýtají nedávno zahájená jednání o dohodě o volném obchodu s. Zájmové země I přes zeměpisnou vzdálenost i Japonsko představuje potenciální příležitost pro české exportéry, protože jde o jednoho z největších světových dovozců potravin. Relativně malý obrat agrárního obchodu v roce 2012 (17,4 mil. R) je tvořen z více než 90 % (15,9 mil. R) českým exportem a agrární obchod je tedy výrazně přebytkový. Skupina vybraných zpracovaných výrobků se na vývozech podílela podstatně, a to 15,5 mil. R (většinu vývozu však představují chmelové pelety). V případě těchto komodit se Japonsko řadí mezi jedny z předních dovozců potravin z. Trvalý zájem japonské strany je o chmel a pivo ze sladu. Příležitosti může představovat nedávno zahájené jednání Japonsko o dohodě o volném obchodu. Vývozy ČR do Jižní Koreje s obratem AZO 8,9 mil. R v roce 2012 zaznamenaly v porovnání s rokem 2011 nárůst o více než 55 procent na hodnotu 5,4 mil. R. Hodnota vývozů referenční skupiny produktů byla 2,6 mil. R. Vzhledem k tomu, že i Jižní Korea představuje významného dovozce potravin, je příležitostí pro české exportéry skutečnost, že vstupem v platnost dohody o volném obchodu v červenci 2011 došlo k okamžitému odstranění dovozních cel pro většinu výrobků na obou stranách a další liberalizace bude pokračovat do roku Spojené státy americké představují perspektivní (největší dovozce zemědělských produktů ), avšak velmi náročný trh. Obrat vzájemného agrárního obchodu ČR USA v roce 2012 činil 91,8 mil. R

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

Proexportní spolupráce MZe s MZV a MPO v oblasti zemědělství a potravinářství Jaroslava Beneš Špalková

Proexportní spolupráce MZe s MZV a MPO v oblasti zemědělství a potravinářství Jaroslava Beneš Špalková Proexportní spolupráce MZe s MZV a MPO v oblasti zemědělství a potravinářství Jaroslava Beneš Špalková MZV, Praha, 24.6.2014 AGRÁRNÍ OBCHOD ČR 2010 2013 rok Vývoz (mil. Kč) Dovoz (mil. Kč) Saldo (mil.

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2012 Metodické poznámky

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe:

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek

Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek Eva Zakševická, Petra Holovková 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Hlavní překážky obchodu s chemikáliemi V návaznosti na závěry HLG proběhla na podzim

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5. 11. 2008 Předání výsledků

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy, Praha, 2015 1 Vnitřní trh a Společná obchodní politika EU Obchodní vztahy mezi

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2005 a 2006 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Linda Šafaříková Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 6. 2. 2007 Předání

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Zpracovali: Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 13. 5.

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty 3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty Zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty si téměř po celé období 2005 až udržoval (až na nevýznamné

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2005 a 2006 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Linda Šafaříková Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 6. 11.

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 26. 8. 2008 Předání výsledků

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI PRODUKTY

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI PRODUKTY Kód: a-6010-11 Praha, 8. prosinec 2011 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI PRODUKTY Kontakt: Ing. Jan Bílý, odbor statistiky zahraničního obchodu Telefon: 27405 2249 E-mail:

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Zveřejnění dat o AZO ČR za září 2009

Více

Srbsko zajímavý vývoj i příležitosti pro český potravinářský sektor

Srbsko zajímavý vývoj i příležitosti pro český potravinářský sektor Srbsko zajímavý vývoj i příležitosti pro český potravinářský sektor Mgr. Luboš Joza, Ministerstvo průmyslu a obchodu 14. listopadu 2014 Obsah prezentace Zemědělská výroba v Srbsku Srbský maloobchodní trh

Více

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU Používají se v rámci preferenčního systému EU na základě mezinárodních dohod, jednostranných opatření nebo NR č. 1207/01. Příslušné předpisy vymezují, jaký z důkazů

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013 Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 201 Zelená linka pro export (dále jen ZLPE), jako součást exportní strategie pro léta 2012-2020, pokračuje ve své činnosti i nadále. ZLPE

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2011

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2011 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 7. 11.

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765), P7_TA-PROV(0)07 Zrušení některých zastaralých aktů Rady ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne. září 0 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých zastaralých aktů

Více

přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při náročném studiu. Dobrý výsledek u zkoušky z REK je samozřejmý.

přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při náročném studiu. Dobrý výsledek u zkoušky z REK je samozřejmý. Vybraná mezinárodní regionální seskupení VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška (7. 1. 2005) 1 Studentům kombinovaného studia VŠFS přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při

Více

EGAP a podpora exportu. Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014

EGAP a podpora exportu. Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014 EGAP a podpora exportu Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014 EGAP PARTNER ČESKÉHO EXPORTU Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. pomáhá českému exportu od roku 1992 100%

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NA EXPORTNÍCH TRZÍCH Změna struktury obchodních bariér Opouštění tradičních modelů (cla, kvóty) důsledek závazků WTO, regionálních a bilaterálních dohod Nástup skrytých

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2011

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2011 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 11.

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky, která přispívá k odstraňování chudoby v kontextu

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2015

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2015 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2015 TÚ 16 (4224) Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, květen 2015 Obsah Metodické

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC)

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) mil. USD Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) Column1 ODA celkem 4 426,18 4 291,28 4 124,54 4 403,83 I.A Bilaterální ODA 1 359,88 1 298,03

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi. název dohody současný stav jednání a nejbližší kroky Specifické ofenzivní zájmy ČR

Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi. název dohody současný stav jednání a nejbližší kroky Specifické ofenzivní zájmy ČR Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi Další info viz: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150129.pdf země/region, se kterou EU jedná Spojené státy americké

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 12. září Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Podklad pro seminář odboru 31 MF Smilovice 17. 12. 24 Ladislav Prokop odbor vnějších ekonomických vztahů ČNB Charakteristiky vývoje obchodní bilance v období květen

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové nabídky... 2 3. Analýza statistik taiwanského trhu s vínem... 2 3.1. Import vína na Taiwan... 2 3.2. Export vína z Taiwanu...

Více

Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4. Jan Petrůj IDC Insights, Central and Eastern Europe

Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4. Jan Petrůj IDC Insights, Central and Eastern Europe Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4 Jan Petrůj IDC Insights, Central and Eastern Europe IDC: Získáváme data k odhalování IT trendů Střední a východní Evropa Albánie Moldavsko Ázerbájdžán Polsko

Více

Potenciál třetích zemí pro spolupráci v oblasti VaV

Potenciál třetích zemí pro spolupráci v oblasti VaV Potenciál třetích zemí pro spolupráci v oblasti VaV Zdeněk Kučera, Tomáš Vondrák Technologické centrum AV ČR Podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU Praha, Spolupráce

Více

Aktuální kroky v oblasti posílení podpory exportu a ekonomické diplomacie

Aktuální kroky v oblasti posílení podpory exportu a ekonomické diplomacie 1 Aktuální kroky v oblasti posílení podpory exportu a ekonomické diplomacie Martin Tlapa náměstek ministra zahraničních věcí Zasedání pléna Podnikatelské rady Praha, 12. listopadu 2015 2 Dobré jméno v

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014 TÚ 16 Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, únor 2015 Obsah Metodické poznámky... 3 1 Vývoj

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi. název dohody současný stav jednání a nejbližší kroky Specifické ofenzivní zájmy ČR

Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi. název dohody současný stav jednání a nejbližší kroky Specifické ofenzivní zájmy ČR Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi Další info viz: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/ země/region, se kterou EU jedná Spojené státy americké PROBÍHAJÍCÍ

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více