Perspektivní mimounijní země pro vývoz potravin a zemědělsko-potravinářských technologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Perspektivní mimounijní země pro vývoz potravin a zemědělsko-potravinářských technologií"

Transkript

1

2

3 Perspektivní mimounijní země pro vývoz potravin a zemědělsko-potravinářských technologií Říjen

4 Úvodní slovo Vážení čtenáři, máte v rukou publikaci, která volně navazuje na předchozí materiály Ministerstva zemědělství týkající se agrárního zahraničního obchodu publikované v letech Každé z předešlých vydání Ministerstvo zemědělství obsahově zaměřilo na různé aspekty zahraničního obchodu. I když byly dosavadní publikace tématicky odlišné, měly jednoho společného jmenovatele, a to návod pro exportéry k případné diverzifi kaci obchodních toků a vývozu do zemí mimo Evropskou unii. Tento aspekt je obsažen i v řadě strategických materiálů, které byly v nedávné době schváleny vládou a ve kterých jsou vytyčeny dlouhodobé cíle rozvoje českého hospodářství a obchodu (Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 až 2020 a Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020). Letošní publikace se detailněji zaměřuje na přiblížení dosažených výsledků zahraničního obchodu se zemědělským a potravinářským zbožím ve vybraných obchodně zajímavých zemích mimo Evropskou unii, na podrobnější pohled na obchodní a vybrané ekonomické podmínky v těchto zemích a na možnosti uplatnění českých produktů na jejich trzích. Věříme, že tato příručka přispěje k rozšíření povědomí českých producentů zemědělských výrobků a potravin o obchodně-zahraničních podmínkách a možnostech exportu za hranice Evropské unie.

5 Obsah 1. Charakteristika posledního vývoje agro-potravinářského zahraničního obchodu ČR Srovnání agrárního vývozu ČR s jinými členskými státy Novinky v obchodní politice Prioritní a zájmové země z pohledu MZe Ruská Federace Ukrajina Bělorusko Kazachstán Gruzie Arménie Srbsko Bosna a Hercegovina Čína Vietnam Japonsko Korejská republika Spojené státy americké Kanada Důležité odkazy Seznam zkratek... 93

6

7 Charakteristika posledního vývoje agro-potravinářského zahraničního obchodu ČR Pro ilustraci vývoje agro-potravinářského zahraničního obchodu ČR (AZO ČR) bylo zvoleno období po vstupu ČR do (viz tab. č. 1). Tab. č. 1: Základní údaje o AZO ČR 1 rok vývoz (mil. Kč) dovoz (mil. Kč) obrat (mil. Kč) saldo (mil. Kč) krytí dovozu vývozem (%) index vývozu (2004=100) index dovozu (2004=100) ,63 100,00 100, ,85 127,62 110, ,67 127,66 120, ,91 157,46 137, ,60 173,80 139, ,05 165,31 142, ,25 149, ,84 195,66 167, ,76 240,06 183,73 1 6/ ,40 N/A N/A Zdroj: Český statistický úřad Obrat AZO ČR v této době s výjimkou roku 2009 neustále narůstal, a to díky růstu vývozu i dovozu. Větší dynamiku ve sledovaném období vykázal vývoz, což je z hlediska dlouhodobého trendu velice pozitivní rys. Pro srovnání zatímco dovoz ve sledovaném období vzrostl o 84 %, objem vývozu se bezmála zdvojapůlnásobil (zvýšení o 140 %). Dosavadní údaje za rok naznačují, že trend rychlejšího růstu vývozu před dovozem pokračuje i letos. Jedním z charakteristických rysů AZO ČR je trvalý schodek jeho bilance. Ačkoli absolutní výše schodku v minulých letech rostla, relativní ukazatele vykazovaly i v těchto obdobích v důsledku zvyšujícího se objemu vývozu pozitivní trend. Loňský rok znamenal nejen pokračování pozitivního vývoje poměrného ukazatele krytí dovozu vývozem, ale dokonce i obrat ve vývoji absolutní výše schodku AZO. Pasivum bilance AZO se v roce 2012 oproti předchozím obdobím výrazně snížilo, a to na necelých 25 mld. Kč, a krytí dovozu vývozem dosáhlo v historii členství ČR v dosud nezaznamenané vysoké hodnoty (85,65 %). Tento ukazatel je navíc v prvním pololetí letošního roku ještě o necelé 2 % vyšší. Dynamický růst obratu českého AZO tak spíše svědčí o stále lepším zapojení českých podnikatelů do mezinárodní výměny zboží a rostoucím působení v mezinárodních hodnotových řetězcích. Důvodem 1 Položky agro-potravinářského obchodu obsahují kapitoly celního sazebníku

8 Charakteristika posledního vývoje agro-potravinářského zahraničního obchodu ČR pro rostoucí vývozy i dovozy je nepochybně i sortimentní výměna, která rozšiřuje nabídku produktů pro stále náročnější spotřebitelský trh. Dalším typickým rysem AZO ČR je jeho dominantní orientace na trh 2, která se projevuje zejména na straně vývozu. Zatímco na přelomu tisíciletí dosahoval podíl vývozu do zemí mimo nynější kolem 20 %, (např. v roce 2000 byl tento podíl 19,6 %), po vstupu ČR do podíl mimounijních zemí na českém agrárním vývozu prudce klesal a v roce 2008 dosáhl minimální úrovně 7,8 %. Od té doby se tento ukazatel pohybuje mírně nad hranicí 8 % a k jeho významnějšímu růstu dochází v dosavadním průběhu roku, kdy atakuje 10% hranici. Tento rys je pochopitelný vzhledem ke geografi cké poloze ČR ležící uvnitř kontinentu, bez přístupu k moři a sousedící výhradně se zeměmi. Nicméně neočekávané výkyvy v evropské konjunktuře se do výsledků českého AZO promítají daleko bezprostředněji, o čemž svědčí výkyv vývozu z roku 2009, kdy vývoz do zemí mimo téměř neklesl a veškerý pokles celkového agrárního vývozu byl na vrub sníženého vývozu do. Mimounijní země představují jistě významný absorpční potenciál a mohou se stát náhradním odbytištěm pro případ dalších problémů v v budoucnosti. Podíl těchto zemí na českém agrárním dovozu je tradičně vyšší než v případě vývozu, což je mj. dáno tím, že ze zemí mimo dovážíme celou řadu nekompetitivního zboží, tj. produktů, které nelze v našich klimatických podmínkách vyprodukovat. Tab. č. 2: AZO ČR podle jeho směrování rok vývoz (mil. Kč) podíl na celk. vývozu vývoz mimo (mil. Kč) podíl na celk. vývozu dovoz (mil. Kč) podíl na celk. dovozu dovoz mimo (tis. Kč) podíl na celk. dovozu ,72 % ,28 % ,14 % ,86 % ,27 % ,73 % ,89 % ,11 % ,69 % ,31 % ,43 % ,57 % ,16 % ,84 % ,31 % ,69 % ,19 % ,81 % ,85 % ,15 % ,03 % ,97 % ,73 % ,27 % ,52 % ,48 % ,26 % ,74 % ,73 % ,27 % ,70 % ,30 % ,28 % ,72 % ,15 % ,85 % 1 6/ ,48 % ,52 % ,36 % ,63 % Zdroj: Výpočet dle ČSÚ 2 Pro účely této publikace není za členský stát považováno Chorvatsko, které vstoupilo do 1. července, a statistiky jsou tak kalkulovány na bázi 27

9 6-7 Podle výše uvedených souhrnných údajů je český AZO zejména v posledních letech v docela dobré kondici, nelze ovšem zapomínat na skutečnost, že skladba vyváženého zboží není optimální. Ve vývozu stále zaujímají přední pozice položky s nízkou mírou zpracování a přidané hodnoty, jako je pšenice, surové mléko, semeno řepky olejky nebo surový cukr, který byl v roce 2012 nejvyváženějším druhem zboží i ve vztahu k mimounijním zemím. Přitom vyšší přidaná práce, vyšší míra zpracování a jedinečnost výrobků jsou faktory významně ovlivňující směnné relace daného odvětví a možnost dosažení vyššího zhodnocení pomáhá snižovat podíl přímých obchodních nákladů v ceně výrobku, což umožňuje se více prosazovat i na vzdálenějších trzích. Navíc existují druhy zboží mající vyšší úroveň přidané hodnoty, které se prosazují lépe na trzích mimo než uvnitř unie (např. některé druhy sýrů, sušené mléko a syrovátka).

10 Srovnání agrárního vývozu ČR s jinými členskými státy 2. Srovnání agrárního vývozu ČR s jinými členskými státy Porovnání hodnot celkových vývozů vybraných středoevropských zemí 3 dokládá, že Česká republika se svým objemem vývozu zemědělských výrobků a potravin řadí na čtvrté místo z šesti posuzovaných zemí, a to i přesto, že se vyznačuje nejnižším podílem agrárního zahraničního vývozu na celkovém zahraničním vývozu a potvrzuje tak charakter průmyslové ekonomiky. Obecně je dle statistik zřejmé, že agrární zahraniční vývoz všech sledovaných zemí postupně narůstá. Tabulka č. 3: Agrární vývoz vybraných členských států za období (mil. R) Polsko Rakousko Maďarsko ČR Slovensko Slovinsko Tabulka č. 4: Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu vybraných členských států za období (%) Zdroj: Výpočet dle Eurostat ČR 4,8 4,2 4,2 4,8 Slovensko 4,8 4,5 5,1 6,0 Slovinsko 5,7 5,8 5,3 6,3 Rakousko 8,0 7,4 7,4 7,7 Maďarsko 8,6 8,2 9,0 10,1 Polsko 11,7 11,2 11,1 12,3 Zdroj: Výpočet dle Eurostat Z pohledu teritoriální diverzifi kace exportu je situace nejpříznivější v Rakousku, Polsku a Slovinsku, zatímco ČR a Slovensko jsou velmi silně orientovány na trhy. Nicméně, jsou země, které 3 Rakousko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika

11 8-9 postupně zvyšují zaměření svého vývozu za hranice (Polsko, Rakousko) a země, u nichž dochází naopak k navyšování orientace na (Slovinsko, Maďarsko). Výrazný posun v budoucích statistikách poměru intraobchod/extraobchod lze očekávat v souvislosti se vstupem Chorvatska do v červenci. Tabulka č. 5: Podíl agrárního vývozu do na celkovém agrárním vývozu u vybraných členských států za období (%) Slovinsko 68,1 70,9 71,2 72,6 Polsko 80,7 79,2 78,2 76,3 Rakousko 80,3 79,3 77,8 76,8 Maďarsko 84,4 82,6 83,3 83,8 ČR 92,1 91,6 91,8 91,3 Slovensko 96,4 96,5 96,4 96,2 Zdroj: Výpočet dle Eurostat

12 Novinky v obchodní politice 3. Novinky v obchodní politice Vstup nových členů do WTO Po vstupu Číny (2001) a Ruska (2012) do Světové obchodní organizace (WTO) již neexistuje mnoho ekonomicky významných zemí, které by nebyly jejími členy. Pokud jde právě o uvedený vstup Ruska do WTO, představuje tento krok významný mezník znamenající pozitivní signál i pro české podnikatele. Především se jedná o zvýšení transparentnosti, předvídatelnosti a zjednodušení přístupu na ruský trh. Přijetím svých závazků Rusko fi xovalo maximální hranice dovozních cel, v případě citlivých druhů zboží se zavázalo umožnit přiměřený přístup na svůj trh vytvořením celních kvót a započalo se sbližováním ruských předpisů (veterinárních, fytosanitárních, zdravotních) s mezinárodními standardy. Rovněž proces přijímání nové obchodní legislativy bude transparentnější. Nezanedbatelný je i prvek vyrovnávání konkurenčních podmínek, a to jak v oblasti obchodování, tak v oblasti samotné produkce. Při vstupu do WTO se totiž Rusko zavázalo k eliminaci všech vývozních subvencí a také stanovilo maximální roční limit pro podpory domácích producentů, který se bude v následujících letech ještě postupně snižovat. Z hlediska obchodního významu pro ČR čekají na členství ve WTO ještě Srbsko, Bosna a Hercegovina, Bělorusko, Kazachstán a Ázerbájdžán. Zejména přístupový proces Bosny a Hercegoviny se poměrně rychle blíží svému uzavření a je pravděpodobné, že bude, stejně jako u Jemenu a Afghánistánu, dokončen v rámci 9. zasedání Konference ministrů členských zemí WTO (Bali, prosince ). Ve stádiu závěrečných jednání je i přístup Kazachstánu, nicméně není pravděpodobné, že by byl ukončen do konce letošního roku. Nové obchodní dohody V důsledku toho, že probíhající kolo mnohostranných obchodních jednání ve Světové obchodní organizaci nepostupuje kupředu dostatečně rychle, rozhodla se zvýšit svoji aktivitu směrem k uzavírání dvoustranných obchodních dohod. Tento krok neznamená upozadění významu mnohostranného obchodního systému ze strany, ale parametry sjednávaných dohod naznačuje Evropská unie své ambice, kterých by chtěla následně dosáhnout na multilaterální úrovni. Od roku 2009 sjednává Evropská unie tzv. prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu (Deep and Comprehensive Free Trade Agreements/DCFTAs), jejichž obsahem je vyšší liberalizace jak v celní, tak regulatorní oblasti a dále ochrana práv duševního vlastnictví. Po první dohodě tohoto nového typu platné mezi a Koreou od r , následovaly DCFTA dohody se zeměmi Latinské Ameriky Peru, Kolumbie, Honduras, Nikaragua, Kostarika, Salvador, Panama a Guatemala. V platnosti je prozatím dohoda s Peru (od března ) a Kolumbií (od srpna ). Na straně došlo k postupné eliminaci cel u všech produktů, na straně Kolumbie a Peru byla 4 Úřední věstník L 127/2011

13 10-11 redukována cla např. u mléčných výrobků, chmele, sladu, pektinů a nečokoládových cukrovinek. Dohoda zajišťuje ochranu zeměpisných označení pro cca 120 označení (ČR má na území Kolumbie chráněné označení Českobudějovické pivo). U jednotlivých středoamerických zemí probíhá, v závislosti na postupu národní ratifi kace, zahájení platnosti rozdílně. Nejrychlejší vstup dohody v platnost proběhl u trojice Honduras, Nikaragua a Panama (srpen ). V případě Kostariky a Salvadoru vstoupily dohody o volném obchodu v platnost v říjnu. Nejpomaleji při domácích schvalovacích procedurách postupuje Guatemala, nicméně i zde se platnost dohody očekává v blízkém horizontu. Podmínky této první bi-regionální dohody obsahují okamžitou nebo postupnou eliminaci dovozních cel např. u výrobků z mořských ryb a mořských živočichů, ovoce a zeleniny čerstvé i zpracované a vín. Na straně zemí střední Ameriky dojde k redukci celních sazeb např. u cukrovinek, piva, minerálních vod, některých druhů vín a alkoholických nápojů. Dohoda zajišťuje vzájemnou ochranu zeměpisných označení. Asociační dohoda -Ukrajina, jejíž součástí je prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu, byla parafována 30. března Ratifi kační proces však v současné době brzdí především politické důvody. K podpisu by mělo dojít na listopadovém summitu Východního partnerství ve Vilniusu za předpokladu, že dojde ze strany Ukrajiny k pokroku zejména v justičních oblastech. Dohoda předpokládá liberalizaci cel u nejvýznamnějších vývozních komodit ČR na Ukrajinu, a to u minerálních slazených vod, nečokoládových cukrovinek, potravinářských přípravků, máku, piva, sladu, chmele a kávy a jejích náhražek. U dovozu se zlepší přístup na trh vybraného jižního ovoce, stolního vína a hroznové šťávy. Dohoda zavádí plnou ochranu kompletního seznamu názvů zeměpisných značení potravin, vín a lihovin, tedy i vč. 29 českých názvů. Významného pokroku bylo dosaženo se zeměmi Východního partnerství. sjednala s Arménií, Gruzií a Moldavskem Asociační dohody, jejichž součástí jsou i dohody o volném obchodu. Pokud jde o přínos pro české obchodníky, tak na straně dojde vstupem dohod v platnost zpravidla k odstranění většiny dovozních cel. Na vybrané produkty však bude aplikována ochranná doložka, díky které bude možno při výrazném navýšení dovozů uplatnit zvýšené dovozní clo. V případě Arménie budou navíc na straně uplatňovány celní kvóty na hovězí maso, ryby, vybrané druhy ovoce a zeleniny, džusů, stolních vín a alkoholických nápojů. Na straně Arménie budou dovozní cla pro citlivé zemědělské položky snižována v rámci přechodných období (nejdelší 10 let) a u některých se bude jednat pouze o částečnou redukci cla (vybrané druhy ovoce a zeleniny, med, některé druhy sýrů a stolní vína). Dohoda zahrnuje i dohodu o ochraně zeměpisných označení, která zaručí ochranu všech evropských názvů vč. českých. U obchodní dohody -Moldavsko budou na dovoz citlivých zemědělských položek do Moldavska stanovena přechodná období (maximálně na 10 let) a tarifní kvóty pro vepřové maso, drůbeží maso, mléčné výrobky, zpracované masné produkty, cukr a cukrovinky. Na straně dovozu se zlepší přístup na trh pro většinu agrárního zboží na vybrané položky (vepřové maso, drůbeží maso, mléčné produkty, vajíčka, obilniny a výrobky z obilí, cukr, česnek a cigarety) bude uplatňována výše zmíněná ochranná doložka. Dohoda mezi a Moldavskem o ochraně zeměpisných označení vín, lihovin, zemědělských produktů a potravin, která vstoupila v platnost 1. dubna, zahrnuje kompletní seznam evropských chráněných označení (včetně 33 českých) a bude do nové obchodní dohody začleněna. Pokud jde o Dohodu a volném obchodu -Gruzie, bude po jejím vstupu v platnost, přínosem pro ČR odstranění dovozních cel Gruzie např. na pivo, slad, chmel, potravinové přípravky, cukrovinky a kečup. Pro dovoz zemědělských produktů z Gruzie do budou odstraněna dovozní cla vstupem

14 Novinky v obchodní politice dohody v platnost, avšak vyjma vybraných položek (masa, mléčných produktů, obilnin, vajíček, cukru, hub, kukuřice, cigaret a česneku), pro které bude uplatňována ochranná doložka. Dohoda mezi a Gruzií o ochraně zeměpisných označení vín, lihovin, zemědělských produktů a potravin vstoupila v platnost 1. dubna 2012 a rovněž zahrnuje kompletní seznam evropských chráněných označení (tj. včetně 28 českých). Dohoda bude opět včleněna do obchodní dohody. Mezi zeměmi Západního Balkánu (Republika Srbsko, Republika Makedonie, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Albánská republika) a jsou v platnosti jednotlivé Dohody o stabilizaci a přidružení (SAA), příp. Prozatímní dohody (IA), jejichž součástí jsou i koncese na zemědělské zboží a potraviny. Na straně je pro zboží původem ze zemí Západního Balkánu zajištěn bezcelní přístup pro téměř všechny položky, kromě vína, produktů baby beef, cukru (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Albánie, Černá Hora) a některých druhů ryb a konzervovaných rybích produktů, pro které jsou stanoveny celní kvóty. Dále se u některých produktů ovoce a zeleniny, ruší valorická část cla a u některých zpracovaných výrobků jsou cla snížena (Srbsko vybrané ochucené jogurty, margaríny a mléčné pomazánky, cukrová kukuřice, některé druhy karamel, lihovin, etylalkoholu, cigaret a tabákových výrobků; Srbsko, Bosna a Hercegovina, Albánie, Černá Hora přípravky a konzervy z ryb). Na straně zemí Západního Balkánu jsou uplatňovány celní kvóty na víno a na některé další zemědělské produkty a potraviny (Bosna a Hercegovina živá hospodářská zvířata a některé druhy masa; Albánie některé druhy pšenice a soureže; Makedonie vepřové maso, drůbeží maso, sušené mléko, máslo, sýry a tvaroh, některé citrusové plody, některé semena kukuřice, uzeniny a konzervy z masa a drobů, surový slunečnicový, řepkový a sojový olej, cukrová řepa a třtina a některé přípravky k výživě zvířat; Černá Hora některé druhy ryb a konzervovaných rybích produktů). Ve většině ostatních případů se zboží z vyváží bezcelně nebo se sníženým clem. Dohody dále zahrnují ochranu zeměpisných označení a označení původu vín a lihovin a v některých případech i ochranu zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora). Koncem července byl Radou schválen mandát pro zahájení jednání o SAA mezi a Kosovem, která by měla nahradit nyní uplatňovaný systém preferenčního přístupu Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 z listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení. V květnu 2009, za Předsednictví České republiky v Radě, byla zahájena jednání o Komplexní ekonomické a obchodní dohodě s Kanadou. I přes původní předpoklad, že jednání potrvají maximálně dva roky, došlo k jejich ukončení až v říjnu. Výsledkem zemědělské části negociací, která patřila mezi jednu z nejcitlivějších oblastí, je mj. i stanovení bezcelních kvót na dovoz sýrů z do Kanady a na dovoz hovězího, vepřového masa a sladké kukuřice z Kanady do. Pokud jde o zájmy ČR v oblasti zemědělství, vedle zlepšení přístupu na trh Kanady formou uvolnění dovozních cel u mléčných výrobků, se mezi hlavní cíle řadila ochrana zeměpisných označení českých piv a chmele. Finální podoba dohody však nebyla k datu předložení publikace do tisku známa. V červnu t.r. byl Radou schválen mandát pro zahájení jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi a Spojenými státy americkými (USA). Dle předpokladů bude zemědělství a potravinářství patřit mezi klíčové oblasti vyjednávání. Vedle zlepšení přístupu na trh v obchodu se zbožím budou mezi hlavní oblasti negociací patřit regulatorní otázky, tj. konkrétně ve vztahu k zemědělství jde o sanitární a fytosanitární opatření, pro která obě země uplatňují zcela rozdílné systémy. V červenci se uskutečnilo první kolo jednání, druhé kolo bylo z důvodu politické situace v USA odloženo. ČR bude v dohodě prosazovat odstranění a zlepšení administrace celních kvót USA a zlepšení přístupu na trh USA zejména u mléčných výrobků, cukrovinek, alkoholických a nealkoholic-

15 12-13 kých nápojů, sladu a chmele. U SPS otázek má ČR zájem především na odstranění stávajících a minimalizaci uplatňování nových sanitárních opatření představujících neodůvodněné překážky obchodu (nyní např. kauzy BSE, TSE, Schmallenberg virus). Zároveň ČR podporuje zachování stávajících sanitárních standardů zejména v oblasti ošetřování masa, a to i přes jejich vazbu na obchodní spory USA ve WTO. V roce 2007 bylo na straně rozhodnuto o zahájení jednání zaměřeného na uzavření biregionální dohody o volném obchodu (FTA) -ASEAN 5. Poté, co se tento přístup ukázal jako nepružný a komplikovaný, začala jednat bilaterálně s jednotlivými členskými zeměmi uskupení ASEAN. Jednání se Singapurem byla dokončena v prosinci 2012 s tím, že parafování dohody proběhne ve 2. polovině roku. Sjednání dohody zcela uvolní již tak liberální podmínky dovozu zemědělských a potravinářských produktů do Singapuru, protože od okamžiku vstupu dohody v platnost sníží Singapur veškerá svá dovozní cla na úroveň 0 %. Dohoda rovněž zajišťuje ochranu pěti českých zeměpisných označení (České pivo, Žatecký chmel, Českobudějovické pivo, Budějovický měšťanský var, Budějovické pivo), přičemž pro označení týkající se budějovických piv je dojednána koexistence s obchodními známkami pivovaru Anheuser Bush (Budweiser). Pokrok v negociacích s Malajsií je pomalejší a v současné době se jejich intenzita podstatně snížila. ČR v jednáních prosazuje snížení celních sazeb především u piva, cukrovinek a alkoholických nápojů. Dohoda by měla zajistit ochranu pěti českých zeměpisných označení (České pivo, Žatecký chmel, Českobudějovické pivo, Budějovický měšťanský var, Budějovické pivo). Jednání o FTA s Vietnamem a Thajskem byla zahájena v červnu 2012, resp. v březnu a jsou tedy na samém počátku. Ofenzivními oblastmi ČR jsou snížení dovozních celních sazeb, zajištění široké ochrany zeměpisných označení a maximální konvergence SPS legislativy partnerských zemí s legislativou. Indie je obchodní partner uplatňující poměrně protekcionistickou dovozní politiku s malou ochotou otevírat svůj trh dovozům ze zahraničí. Navíc uplatňuje řadu netarifních překážek obchodu 6, z nichž některé jsou používány diskriminačním způsobem. Bohužel v důsledku nemožnosti najít kompromis ve vzájemných nabídkách koncesí se jednání o DCFTA mezi a Indií v loňském roce zabrzdila a jejich obnovení čeká na rozhodnutí indické vlády, která vzejde z příštích parlamentních voleb (jaro 2014). Po důkladné studii o přínosech a po intenzivní diskusi s podnikateli (zejména v automobilovém průmyslu) započaly negociace o DCFTA mezi a Japonskem v březnu. Zájmem ČR v těchto jednáních je v oblasti zemědělského a potravinářského zboží snížení japonských celních sazeb na mléčné výrobky, sblížení veterinárních a fytosanitárních předpisů a ochrana zeměpisných označení. Pokud jde o negociační proces, očekávají se velice složitá jednání zejména v nezemědělské oblasti (průmyslové výrobky, služby, veřejné zakázky) a není vyloučeno, že by mohlo dojít k suspenzi jednání, nebudou-li tato jednání probíhat uspokojivě co do jejich rychlosti i ambicí. S cílem zabránit klamání spotřebitelů neoprávněným používáním zeměpisných označení zejména pro zemědělskou a potravinářskou produkci zahájila v roce 2010 jednání s Čínou o Dohodě o ochraně zeměpisných označení. Dohoda bude zahrnovat omezené množství označení původem z (pro ČR Evropská komise navrhuje Českobudějovické pivo a Žatecký chmel, ČR dále požaduje ochranu i pro České pivo) a reciproční počet označení původem z Číny. Nicméně podrobnosti dohody jsou stále nejisté, neboť nepanuje shoda na stupni ochrany, rozsahu chráněných zeměpisných označení 5 Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko, Brunej, Vietnam, Laos, Barma a Kambodža. 6 překážky jiné než celní

16 Novinky v obchodní politice (Čína prosazuje zařazení i nezemědělských produktů) ani na krocích vedoucích k dalšímu rozšiřování registru. Jedním z nejvýznamnějších cílů Euro-Středomořského partnerství je vytvoření Euro-středomořské zóny volného obchodu, jejímiž základními stavebními kameny jsou obchodní části asociačních dohod, které má s příslušnými zeměmi uzavřeny. Obchodní část Asociačních dohod s řadou zemí ROMEDu (Tunisko, Maroko, Jordánsko, Egypt, Izrael, Alžírsko, Libanon, Palestina, Sýrie, Libye a Turecko) je již implementována, proto má záměr s některými z nich přikročit ke kvalitativně vyšší smluvní základně, a to formou Komplexní a prohloubené dohody o volném obchodu (DCFTA). V dubnu byla zahájena jednání o DCFTA s Marokem, mandát pro jednání existuje ještě ve vztahu k Egyptu, Jordánsku a Tunisku. Vzhledem k tomu, že má se všemi čtyřmi zmíněnými zeměmi sjednán protokol o dodatečné liberalizaci obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky, lze přínosy budoucích DCFTA z hlediska agrárního zahraničního obchodu spatřovat spíše ve sjednocování regulatorních předpisů a pravidel (SPS) a vyšší ochraně zeměpisných označení produktů původem z a potažmo ČR.

17 Prioritní a zájmové země z pohledu MZe V souladu s projektem Ministerstva zemědělství na podporu vyhledávání exportních příležitostí pro agrobyznys 7 bylo vytipováno 14 zemí mimo Evropskou unii, které jsou pro český obchod významné nebo představují potenciální příležitosti pro české exportéry do budoucna. Vzhledem k rozdílným kritériím pro výběr byly země rozděleny do dvou skupin, a to na skupinu zemí prioritních a skupinu zemí zájmových. Prioritní země představují teritoria, ve kterých ČR realizuje významný podíl svého zemědělského a potravinářského vývozu, má zde dlouhodobé historické renomé, existuje v nich zájem o české technologie a/nebo současně patří mezi země přednostního zájmu české zahraniční politiky (iniciativa ČR/ pro země Východního partnerství apod.). S výjimkou zemí celní unie Rusko, Bělorusko, Kazachstán se všemi prioritními zeměmi existuje či je vyjednávána dohoda o volném obchodu. Patří sem tyto státy: Rusko Bělorusko Gruzie Srbsko Čína Ukrajina Kazachstán Arménie Bosna a Hercegovina Vietnam Mezi zájmové země patří rozvinuté ekonomiky, které jsou rovněž významnými hospodářskými partnery v oblasti celkového zahraničního obchodu, nicméně hlavní potenciál pro český agrární vývoz spočívá v exportu tradičních a kvalitních zpracovaných zemědělských výrobků a speciálních potravin. Jsou zde zahrnuty státy, které nejvíce dováží zpracované zemědělské produkty. S těmito zeměmi je buď ze strany uzavřena dohoda o volném obchodu, či plánováno zahájení negociací o takovémto aktu. Sem byly zahrnuty tyto státy: Japonsko Spojené státy americké Korea Kanada Vzhledem k současnému zaměření proexportní politiky ČR na vývoz výrobků s vyšší přidanou hodnotou byly pro potřebu dalšího směřování proexportní politiky státu vyhodnoceny statistiky zahraničního obchodu ČR se zpracovanými zemědělskými výrobky, u kterých: existují tradiční vývozy, výrobky jsou z mezinárodního hlediska konkurenceschopné existuje u nich exportní potenciál do budoucna. 7 Agrobyznys = obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty + obchod se zemědělskými a potravinářskými technologiemi

18 Prioritní a zájmové země z pohledu MZe Skupina sledovaných zpracovaných zemědělských výrobků pak zahrnuje tyto položky: mléčné výrobky (KN 0402, 0403, 0404, 0405, 0406), slad (KN 1107), chmel (KN 1210), rostlinné výtažky a pektiny (KN 1302), uzeniny (KN 1601), masné konzervy a paštiky (KN 1602), cukrovinky (KN 1704, 1806), droždí (KN 2102), omáčky, polévky apod. (KN 2103, 2104), zmrzliny (KN 2105), ostatní potravinářské přípravky (KN 2106) a alkoholické nápoje (KN 2203, 2204, 2208) dále jen Vybraná skupina zpracovaných výrobků. Pro samotný výběr prioritních zemí pak byla použita tato kritéria: agrární vývozy 8 ČR do dané mimounijní země; celkové agrární dovozy dané mimounijní země; agrární vývozy do dané mimounijní země; vývozy ČR zemědělských a potravinářských technologií do dané země 9 ; podíl českého dovozu vybraných zpracovaných výrobků do dané země na celkových dovozech vybraných zpracovaných výrobků do této země; podíl českého dovozu vybraných zpracovaných výrobků do dané země na dovozech vybraných zpracovaných výrobků do této země; historické vazby; obchodně-politické podmínky vzhledem k ČR/Evropské unii. Prioritní země Tradičně nejvýznamnějším mimounijním obchodním partnerem ČR v oblasti agrárního obchodu je Ruská federace. Agrární obchod s Ruskem je dlouhodobě výrazně přebytkový a jeho obrat činil v roce 2012 zhruba 94,4 milionů R (z toho vývozy ČR představovaly 93,7 %). Vývozy skupiny vybraných zpracovaných výrobků z ČR se podílely na celkovém vývozu zhruba polovinou hodnoty (50,2 mil. R). Na celkových dovozech vybraných zpracovaných výrobků do Ruska se ČR ale podílela jen 1,8 % a je zde zřejmý potenciál pro další zvyšování českých vývozů. V případě vývozů zemědělských a potravinářských technologií, a pokud mluvíme o mimounijních zemích, vykazuje ČR vzhledem k Rusku nejvyšší hodnotu exportu (43,7 mil. R) 10. Ruská federace vstoupila v roce 2012 do WTO, což by mělo v budoucnu vést ke zlepšení tržního prostředí v této zemi i v oblasti zemědělství. Neopomenutelným faktorem je existence Celní unie Rusko, Bělorusko, Kazachstán, ve které platí jednotné obchodní podmínky (jejich základem jsou právě celní koncese Ruské federace). Ukrajina je z hlediska mimounijního agrárního obchodu ČR druhou nejvýznamnější destinací, a to nejen díky tradičně blízkým vzájemným vztahům. I přes silnou orientaci Ukrajiny na zemědělskou produkci vykazuje bilance vzájemného agrárního obchodu na straně ČR přebytek. V roce 2012 byl obrat AZO 56 mil. R (z toho vývozy ČR tvořily přibližně 74 % 41,7 mil. R). Skupina vybraných zpracovaných výrobků se na vývozech podílela zhruba polovinou (18,4 mil. R). Podstatný je rovněž 8 Agrární vývoz vývoz kapitol kombinované celní nomenklatury Pro potřeby této publikace byly vybrány tyto položky celní nomenklatury , , , 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, , 8701, Údaj za rok 2012.

19 16-17 podíl dovozů vybraných zpracovaných výrobků ČR na těchto dovozech Evropské unie na Ukrajinu (5,3 %), stejně jako podíl na světových dovozech těchto produktů na Ukrajinu (cca 2 %). Současně i zemědělské a potravinářské technologie tvoří podstatnou část hodnoty celkových českých vývozů do této země. Velkou příležitost pro české vývozce bude představovat vstup dohody o volném obchodu -Ukrajina v platnost, který se předpokládá do konce r.. Ukrajina patří mezi prioritní země zahraniční politiky ČR (iniciativa Východní partnerství), kam směřuje fi nanční a politická pomoc. Z hlediska historie je tradiční partnerskou obchodní zemí ČR i Bělorusko, se kterým měla ČR v roce 2012 při vzájemném obratu agrárního obchodu ve výši 8,4 mil. R výrazně aktivní saldo a vývozy ČR představovaly zhruba 85 % (7,1 mil. R). Skupina vybraných zpracovaných výrobků se na vývozech podílela 4,1 mil R. Ze všech mimounijních zemí vykazuje ČR právě u Běloruska nejvyšší podíl dovozů vybraných zemědělských výrobků pocházejících z (5,8 %). V roce 2012 byly do Běloruska vyvezeny zemědělské a potravinářské technologie za 9,4 mil. R. S Kazachstánem má ČR aktivní saldo vzájemného agrárního obchodu. V roce 2012 tvořily vývozy z ČR zhruba 87 % (4,8 mil. R) celkového obratu, který dosáhl přibližně 5,5 mil. R. Skupina zpracovaných výrobků se na vývozech podílela hodnotou 0,9 mil. R. I do této země se ČR daří tradičně vyvážet zemědělské a potravinářské technologie v roce 2012 zhruba v hodnotě 4,7 mil. R. Kazachstán je spolu s Ruskem a Běloruskem součástí celní unie a lze tak v tomto prostoru využít výhod jednotného trhu (bezbariérový obchod). Dovozní potenciál Gruzie lze navázat na velmi úzké hospodářsko-investiční vazby, které nyní ČR v této zemi má (ČR je v Gruzii významným investorem). Dále je možné navázat na probíhající projekty zahraniční rozvojové spolupráce (v sektoru zemědělství se v roce 2012 realizovaly projekty zaměřené na podporu kooperace drobných farmářů, rozvoj jejich kapacit a posklizňové skladové hospodářství). V roce 2012 činil obrat vzájemného agrárního obchodu ČR-Gruzie zhruba 7,6 mil. R, avšak agrární vývozy z ČR představují pouze zhruba 17 % z této částky (1,3 mil. R). Nicméně, vývozy skupiny zpracovaných výrobků dosáhly v roce 2012 částky 0,9 mil. R, tj. 80 % agrárních vývozů. V roce 2012 činil vývoz zemědělských a potravinářských technologií z ČR do Gruzie hodnoty 2,6 mil. R. V současnosti probíhají jednání o Asociační dohodě -Gruzie, jejíž součástí je Prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu. Země patří mezi prioritní země zahraniční politiky ČR (iniciativa Východní partnerství), kam směřuje fi nanční a politická pomoc. Historické vazby na ČR hrají roli i v případě Arménie. Země patří mezi prioritní země zahraniční politiky ČR a od roku 2010 probíhají jednání o Asociační dohodě -Arménie, jejíž součástí je Prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu. I přes nízký obrat vzájemného agrárního obchodu (v roce 2012 to bylo zhruba 1,3 mil. R), představuje podíl českých agrárních dovozů do Arménie na agrárních dovozech z relativně vysokou část 2,8 %. Mezi tradiční obchodní partnery ČR patří i země bývalé Jugoslávie. V roce 2012 dosáhl obrat vzájemného agrárního obchodu se Srbskem 22,8 mil. R, z toho vývoz ČR činil 8,9 mil. R. Podíl skupiny vybraných zpracovaných výrobků na vývozech byl zhruba 65 % (5,8 mil. R). Za zmínku stojí i skutečnost, že podíl dovozů ČR do Srbska na celkovém dovozu těchto produktů do Srbska patří mezi nejvyšší. Příležitosti se nabízí také v navázání na projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Na politické úrovni byl učiněn pokrok ve směřování Srbska do, který ČR podporuje. Od 1. září je v platnosti Stabilizační a asociační dohoda -Srbsko. Bosna a Hercegovina patří mezi země, se kterými vykazuje ČR pozitivní saldo vzájemného agrárního obchodu. V roce 2012 tvořil vývoz ČR do této země zhruba 88 % (4 mil. R) z celkového obratu 4,5 mil. R. Skupina zpracovaných výrobků se na této hodnotě podílela zhruba 1,6 mil. R.

20 Prioritní a zájmové země z pohledu MZe I do této země se daří úspěšně vyvážet zemědělské a potravinářské technologie, zejména traktory. V roce 2012 dosahovaly vývozy v této oblasti hodnoty 1,6 mil. R. Bosna a Hercegovina má od roku 2008 podepsánu Stabilizační a asociační dohodu s s cílem směřování ke členství v. V roce 2010 byla také uzavřena dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny o hospodářské spolupráci. Navíc v Bosně a Hercegovině probíhá zahraniční rozvojová spolupráce fi nancovaná ČR, ve které zemědělství představuje jednu z priorit. Dle výše obratu vzájemného agrárního obchodu (111 mil. R) představuje Čína jednoho z předních obchodních partnerů ČR. I přesto, že je saldo vzájemného agrárního obchodu výrazně pasivní a vývozy ČR v roce 2012 dosáhly pouze 17,3 mil. R, vývozy do Číny trvale rostou. Skupina vybraných zpracovaných výrobků se podílela na vývozech ČR do Číny z více než 90 % (16 mil. R). Příležitosti pro české exportéry spočívají především ve stále rostoucí kupní síle obyvatel Číny a rostoucích nárocích obyvatel jak na šíři sortimentu potravin, tak i na jejich kvalitu. Současně probíhají jednání Čína o dohodě o ochraně zeměpisných označení potravin, vín a lihovin, která by měla zajistit ochranu i českým zeměpisným označením potravin na čínském trhu (např. pivo, chmel). V roce 2012 dosáhl obrat vzájemného agrárního obchodu mezi ČR a Vietnamem 34,8 mil. R, přičemž český vývoz činil pouze necelých 7 % z této částky (2,3 mil. R). Hodnota vývozů skupiny zpracovaných produktů představovala 1,7 mil. R. Mimo to ČR vyvezla v roce 2011 do Vietnamu zemědělské a potravinářské technologie v hodnotě 0,9 mil. R. Vzhledem k historické provázanosti obou zemí se zde skrývá obrovský potenciál pro české vývozce. Mnoho vietnamských občanů zná české zemědělské produkty. V letech 2006 až 2010 se ve Vietnamu uskutečnily projekty rozvojové spolupráce v oblasti zemědělství, na které je možné navázat. Další perspektivu skýtají nedávno zahájená jednání o dohodě o volném obchodu s. Zájmové země I přes zeměpisnou vzdálenost i Japonsko představuje potenciální příležitost pro české exportéry, protože jde o jednoho z největších světových dovozců potravin. Relativně malý obrat agrárního obchodu v roce 2012 (17,4 mil. R) je tvořen z více než 90 % (15,9 mil. R) českým exportem a agrární obchod je tedy výrazně přebytkový. Skupina vybraných zpracovaných výrobků se na vývozech podílela podstatně, a to 15,5 mil. R (většinu vývozu však představují chmelové pelety). V případě těchto komodit se Japonsko řadí mezi jedny z předních dovozců potravin z. Trvalý zájem japonské strany je o chmel a pivo ze sladu. Příležitosti může představovat nedávno zahájené jednání Japonsko o dohodě o volném obchodu. Vývozy ČR do Jižní Koreje s obratem AZO 8,9 mil. R v roce 2012 zaznamenaly v porovnání s rokem 2011 nárůst o více než 55 procent na hodnotu 5,4 mil. R. Hodnota vývozů referenční skupiny produktů byla 2,6 mil. R. Vzhledem k tomu, že i Jižní Korea představuje významného dovozce potravin, je příležitostí pro české exportéry skutečnost, že vstupem v platnost dohody o volném obchodu v červenci 2011 došlo k okamžitému odstranění dovozních cel pro většinu výrobků na obou stranách a další liberalizace bude pokračovat do roku Spojené státy americké představují perspektivní (největší dovozce zemědělských produktů ), avšak velmi náročný trh. Obrat vzájemného agrárního obchodu ČR USA v roce 2012 činil 91,8 mil. R

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE Právní rámec obchodování členských států Evropské unie s třetími (nečlenskými) zeměmi Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Únor 2005 O B S A H strana

Více

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY Prosinec 2012 Vydává Ministerstvo zemědělství 1 Odbor rostlinných komodit MZe Odpovědný redaktor: Jana Potměšilová MZe Ředitel odboru rostlinných komodit: Ing. Jiří

Více

Obchod. Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Obchod. Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Obchod Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu Otevírání nových trhů vede k růstu našich ekonomik a toho docílíme pouze aktivní politikou EU v oblasti volného obchodu a investic.

Více

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 II. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 Obsah Úvod... 3 Vyhodnocení výsledků realizovaných opatření za období 2012-2014... 4 Předběžné

Více

4. Mezinárodní obchodní dohody a smlouvy a jejich historie projevy liberální MOP zemí 4.1 Historické dohody 4.2 Současné (minulé) dohody 4.2.

4. Mezinárodní obchodní dohody a smlouvy a jejich historie projevy liberální MOP zemí 4.1 Historické dohody 4.2 Současné (minulé) dohody 4.2. Mezinárodní obchod 4. Mezinárodní obchodní dohody a smlouvy a jejich historie projevy liberální MOP zemí 4.1 Historické dohody 4.2 Současné (minulé) dohody 4.2.1 Všeobecná dohoda o clech a obchodu - GATT

Více

Úvod do české rozvojové politiky

Úvod do české rozvojové politiky A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Úvod do české rozvojové politiky Vladimír Bartovic EUROPEUM Prague 2013 Historický přehled Česká republika, jakožto

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ. Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ. Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.3.2015 COM(2015) 127 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015) CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ Zpráva o překážkách obchodu a investic

Více

Vize českého zemědělství po roce 2010

Vize českého zemědělství po roce 2010 Vize českého zemědělství po roce 2010 27.5.2010 Úvodní slovo Váţené čtenářky, váţení čtenáři, kolegyně, kolegové, je mi potěšením, ţe Vám mohu předloţit materiál nazvaný Vize českého zemědělství po roce

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více

Výroční zpráva. Potravinářské komory České republiky PKČR

Výroční zpráva. Potravinářské komory České republiky PKČR Výroční zpráva Potravinářské komory České republiky 2008 PKČR Obsah výroční zprávy 3 4 8 10 11 12 16 18 20 26 32 32 32 32 33 33 36 Úvodní slovo Rok 2008 a Potravinářská komora ČR Rozvoj českého potravinářského

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

Situační a výhledová zpráva je také k dispozici na síti Internet na adrese: http://www.mze.cz.

Situační a výhledová zpráva je také k dispozici na síti Internet na adrese: http://www.mze.cz. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Český statistický úřad, Praha Evropská komise FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) - Organizace pro výživu a zemědělství

Více

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ:

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Fieh und Fleisch ATIS Slovensko Český statistický úřad Praha Úřední věstník ES Statistika zahraničního obchodu ČSÚ ÚZEi Praha Office de

Více

Materiál Hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize

Materiál Hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize Materiál Hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize Obsah I. Úvod... 3 II. Právní aspekty sankcí... 8 III. Sankce dopad na sektor zemědělství... 11 IV. Sankce dopad na sektor průmyslu... 13 V. Energetika/chemický

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU DÁNSKO ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU Oficiální název státu (v českém i místním úředním jazyku) Česky: Dánské království Dánsky: Kongeriget Danmark Anglicky: Kingdom of Denmark Rozloha Vlastní Dánsko:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Semestrální projekt. 2013 Jana Radová

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Semestrální projekt. 2013 Jana Radová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Semestrální projekt 2013 Jana Radová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Obchodní dohody Evropské

Více

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., a kol. Zpracováno v rámci projektu: Posilování sociálního

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Situační a výhledová zpráva. Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Situační a výhledová zpráva. Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Situační a výhledová zpráva OBILOVINY Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let Osevní plochy ozimých obilovin na úrovni před

Více

VIETNAM souhrn informací o VSR

VIETNAM souhrn informací o VSR VIETNAM souhrn informací o VSR Oficiální název státu : Vietnamská socialistická republika Noc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam Rozloha : 331 114 km2 Počet obyvatel, hustota na km2, podíl ekonomicky činného

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

Situační a výhledová zpráva okrasné rostliny

Situační a výhledová zpráva okrasné rostliny Situační a výhledová zpráva okrasné rostliny prosinec 2013 Zdroje informací, zpracovatelé podkladů: Český statistický úřad, Praha Generální ředitelství cel, Praha Ministerstvo zemědělství, Praha Svaz květinářů

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2007

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2007 PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2007 2008 2 PA N O R A M A P O T R AV I N Á Ř S K É H O P R Ů M Y S L U 2 0 0 6 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2007 vypracoval pod gescí odboru potravinářské

Více

POZNÁMKA Budoucí italské, lotyšské a lucemburské předsednictví. Předmět: Osmnáctiměsíční program Rady (1. července 2014 31.

POZNÁMKA Budoucí italské, lotyšské a lucemburské předsednictví. Předmět: Osmnáctiměsíční program Rady (1. července 2014 31. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. června 2014 (OR. en) 11258/14 POLGEN 105 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Budoucí italské, lotyšské a lucemburské předsednictví Delegace Předmět: Osmnáctiměsíční program Rady

Více

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha. WTO a zemědělství 1. Pracovní příručka. Praha 2006

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha. WTO a zemědělství 1. Pracovní příručka. Praha 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha WTO a zemědělství 1 Pracovní příručka Praha 2006 1 Aktualizovaný výtah z příručky Leitfaden WTO und Landwirtschaft zpracované Spolkovým ministerstvem zemědělství,

Více

Společná zemědělská politika EU

Společná zemědělská politika EU Speciální analýzy červen 2004 Společná zemědělská politika EU Jan Jedlička EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 EU 00 OFFICE Praha 4 tel.: Česká +420 spořitelna,

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více