PRŮMYSLOVÉ PROCESY A AUTOMATZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮMYSLOVÉ PROCESY A AUTOMATZACE"

Transkript

1 PRŮMYLOVÉ PROCY A AUTOMATZAC VF

2 VŠOBCÉ IFORMAC GRAL IFORMATIO ALLGMI IFORMATIO IFORMATIO GRAL Kapitola Chapter Abschnitt Paragraphe 1 ymbolika a jednotky ymbols and units of measure ymbole und Maßeinheiten ymboles et unités de mesure 2 2 Definice Definitions Definitionen Definitions 4 3 Údržba Maintenance artung ntretien 8 4 elekce election Antriebsauswahl élection 8 5 Verifikace Verification Prüfungen Vérifications 11 6 Instalace Installation Installation Installation 12 7 kladování torage Lagerung tockage 14 8 Dodací podmínky Conditions of supply Lieferbedingungen Conditions de livraison 15 trana Page eite Page ŠKOVÉ PŘVODOVKY ORMGAR CHCKGTRIB RDUCTUR A VI A FI 9 Konstrukční vlastnosti Design features Konstruktive igenschaften Caractéristiques de construction Tvar převodovek Versions Bauformen Formes de construction Tvar Arrangements Bauform xecution de montage Značení Description key Bezeichnung Designation Doplňky převodovek Gearbox options Getriebe Optionen Optionsr educteurs Montážní pozice Mounting position and terminal box inbaulagen und lage des Positions de montage et 25 a poloha svorkovnice angular location klemmenkastens orientation boite a borne 15 Mazání Lubrication chmierung Lubrification Radiální zatížení Overhung loads Radialkräfte Charges radiales osnost Thrust loads Axialkräfte Charges axiales Obecné informace General information Allgemeine Informationen Informations generales Úhlová vůle Angular backlash inkelspiele Jeex angulaires elekce elpřevodovek Gearmotor selection Getriebemotoren-Auswahltabellen Tableaux selection 46 motoreducteur 21 Tabulka s techdaty převodovek peed reducer rating charts Getriebe auswahltabellen Donnees techniques reducteurs Kombinace s motory Motor availability Motor Anbaumöglichkeiten Predisposition moteur Moment setrvačnosti Moment of inertia Trägheitsmoment Moments d i nertie Rozměry Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensioni riduttori peed reducer dimensions Getriebe -Abmessungen Dimensions reducteurs Doplňky Options Optionen Options Příslušenství Accessories Zubehör Accessoires Zákaznická hřídel Customer s shaft Kundenseitige ellen Arbre machine Omezovač krmomentu Torque limiter Rutschkupplung Limiteur de couple Dispositio fine-corsa RV RV limit-stop device ndschalter-vorrichtung RV Dispositif de fin de corse RV Objednací kódy Oredering codes Art-nr für die bestellung References pour la commande Istruzioni per il montaggio del Instructions for the assembling of the Anweisungen für die Instructions de montage du 195 dispositivo fine-corsa sul limit-switch device onto gearbox montage der endschalter- vorrichtung auf dispositif de fin de course sur le riduttore das getriebe reducteur 33 Regolazione delle posizioni di etting of the limit-switch device rvs instellungen der öffnungs- und Reglage des positions 196 apertura e chiusura schliesspositionen d ouverture et de fermeture 34 Značení Designation Bezeichnung Designation elekce elpřevodovek Gearmotor selection Getriebemotorenauswahltabellen Tableaux selection 199 motoreducteur 36 Rozměry Dimensions Abmessungen Dimensions Doplňky Option Optionen Option 206 ÍZKOAPĚŤOVÉ LKTRICKÉ MOTORY LCTRIC MOTOR LKTROMOTOR MOTUR LCTRIQU M1 ymboly a jednotky ymbols and units of measure ymbole und Maßeinheiten ymboles et unités de mesure 207 M2 Obecné charakteristiky General characteristics Allgemeine igenschaften Caractéristiques générales 208 M3 Mechanické vlastnosti Mechanical features Mechanische igenschaften Caractéristiques mécaniques 211 M4 lektrické parametry lectrical characteristics lektrische igenschaften Caractéristiques électriques 216 M5 Asynchronní brzdové motory Asynchronous brake motors Drehstrombremsmotoren Moteurs frein asynchrones 223 M6 tejnosměrná brzda DC u motorů typu B_FD DC brake motors type B_FD Drehstrombremsmotoren mit gleichtrombremse: typ B_FD Moteurs frein en CC, type B_FD 224 M7 třídavá brzda AC u motorů typu B_FA AC brake motors type B_FA echselstrombremsmotoren typ B_FA Moteurs frein en CA, type B_FA 229 M8 Brzdové motorys brzdou na střídavý proud typu B_BA AC brake motors type B_BA Drehstrom-bremsmotoren mit wechselstrombremse vom typ B_BA Moteurs frein en CA, type B_BA 233 M9 Ruční odbrždění Brake release systems Bremslüfthebel ystems de deblocage frein 237 M10 Doplňky Options Optionen Options 239 M11 Technická data elmotorů Motor rating charts Motorenauswahl Tabellen Données techniques 246 des moteurs M12 Rozměry elmotorů Motors dimensions Motorenabmessungen Dimensions moteurs 262 M13 lektromotory série K lectic motors series K lektromotoren serie K Moteurs electriques serie K 273 Změny - revize Odkaz na provedené změny naleznete na straně 284Pro kontrolu navštivte web wwwopiscz nebo wwwbonfigliolicz, kde jsou nejnovější úpravy Revisions Refer to page 284 for the catalogue revision index Visit wwwbonfigliolicom to search for catalogues with up-to-date revisions Änderungen Das Revisionsverzeichnis des Katalogs wird auf eite 284 wiedergegeben Auf unserer ebsite wwwbonfigliolicom werden die Kataloge in ihrer letzten, überarbeiteten Version angeboten Révisions Le sommaire de révision du catalogue est indiqué à la page 284 ur le site wwwbonfigliolicom des catalogues avec les dernières révisions sont disponibles 1

3 1 - YMBOLIKA A JDOTKY 1- YMBOL AD UIT OF MAUUR 1 - VRDT YM- BOL UD IHIT 1- YMBOL T UIT D MUR Jednotka imb ymb Meßeinh Popis Description Beschreibung Description A 1,2 [] Jmenovité axiální zatížení Permissible axial force enn-axialbelastung Charge axiale nominale f s ervisni faktor ervice factor Betriebsfaktor Facteur de service f T Teplotní faktor Thermal factor Temperaturfaktor Facteur thermique f TP Faktor ohřevu Temperature factor ärmefaktor Facteur de température i Převodový stupeň Gear ratio Übersetzung Rapport de rèduction I Činitel opakovatelnosti Cyclic duration factor Relative inschaltdauer Rapport d intermittence J C [Kgm 2 ] Moment setrvačnosti Mass moment of inertia to be driven Massenträgheitsmoment der externen Massen Moment d inertie de la charge J M [Kgm 2 ] Moment setrvačnosti motoru Motor mass moment of inertia Motorträgheitsmoment Moment d inertie du moteur J R [Kgm 2 ] Moment setrvačnosti převodovky Mass moment of inertia for the gear unit Getriebeträgheitsmoment Moment d inertie du réducteur K Faktor zrychlení hmoty Mass acceleration factor Massenbeschleunigungsfaktor Facteur d accélération des masses K r Faktor radiálního zatížení Transmission element factor Belastungs faktor der Radiallast Constante de transmission M 1, 2 [m] Kroutící moment Torque Drehmoment Couple M c 1, 2 [m] Výpočet krmomentu Calculated torque Berechnetes Drehmoment Couple de calcul M n1,2 [m] Jmenovitý krmoment Rated torque ennmoment Couple nominal M r 1, 2 [m] Žádaný krmoment Torque demand Benötigtes Drehmoment Couple nécessaire n 1, 2 [min -1 ] Otáčky peed Abtriebsdrehzahl Vitesse P 1, 2 [k] Výkon Power Leistung Puissance P 1, 2 [k] Jmenovitý výkon Rated power ennleistung Puissance nominale P R 1, 2 [k] Žádaný výkon Power demand Benötigte Leistung Puissance nécessaire R C1,2 [] Výpočet axiálního zatížení Calculated radial force Berechnete Axialbelastung Charge radiale de calcul R 1,2 [] Přípustné radiální přetížení Permissible overhung load Zulässige Radialbelastung Charge radiale nominale Bezpečnostní faktor afety factor icherheitsfaktor Facteur de sécurité t a [ C] Okolní teplota Ambient temperature Umgebungstemperatur Température ambiante t f [min] Provozní čas při nominálním zatížení ork time at constant load Betriebszeit während nennbetrieb Temps de fonctionnement à charge constante t r [min] Doba klidu Rest time tillstandszeit Temps de repos d Dynamická účinnost Dynamic efficiency Dynamischer irkungsgrad Rendement dynamique s tatická účinnost tatic efficiency tatischer irkungsgrad Rendement statique 1 hodnoty pro vstupní hřídel 2 hodnoty pro výstupní hřídel 1 value applies to i/p shaft 2 value applies to o/p shaft 1 erte beziehen sich auf die Antriebswelle 2 erte beziehen sich auf die Abtriebswelle 1 valeurs pour l'arbre rapide 2 valeurs pour l'arbre lent 2

4 Čtěte pozorně Read carefully Bitte lesen ie die arnungen aufmerksam durch Lire attentivement l avertissement úhlový směr radiálního zatížení (při čelním pohledu na hřídel) pohled od náhonu This symbol refers to the angle the overhung load applies (viewing from drive end) Dieses ymbol gibt die inkelbezugswerte für die Angabe der Richtung der Radialkräfte an (tirnansicht der elle) Ce symbole présente les références angulaires pour l indication de la direction de la charge radiale (l arbre est vu de face) Váha (hmotnost) převodovky, nebo elektropřevodovky Hodnoty jsou udávany pro čtyř polové motory včetně olejové náplně pokud je v převodovce deklarovaná ymbol refers to weight of gearmotors and speed reducers Figure for gearmotors incorporates the weight of the 4-pole motor and for life lubricated units, where applicable, the weight of the oil ymbol für das Gewicht der Getriebe und der Getriebemotoren Die in der Getriebemotoren-Tabelle genannten erte schließen das Gewicht des vierpoligen Motors und die eingefüllte chmierstoffmenge ein, sofern von BOFIGLIOLI RIDUTTORI vorgesehen ymbole se référant aux poids des réducteurs et des motoréducteurs Les valeurs indiquées dans les tableaux des motoréducteurs comprennent tant le poids du moteur à 4 pôles que le poids du lubrifiant contenu, lorsque prévu par BOFIGLIOLI RIDUTTORI ymbol pro odkaz na stránku s příslušnou informací (stránka) The symbol shows the page the information can be sorted from Das ymbol Kennzeichnet die eite, auf die die Information gefunden werden kann Le symbole idendifie la page à laquelle l'on peut trover l'information lektropřevodovky (integrovaná elektropřevodovka) Gearmotor with compact motor Getriebemotor mit Kompaktmotor Motoréducteur avec moteur compact Převodovky s elektromotorem IC Gearmotor with IC motor Getriebemotor mit IC-Motor Motoréducteur avec moteur nor malisé CI Převodovky s motorovou přírubou IC Gear unit with IC motor interface Getriebe vorbereitet für IC-motor Rèducteur prédisposé pour liaison a moteur IC Převodovky s vstupní válcovou hřídeli peed reducer with solid input shaft Getriebe mit cylindrischer Antriebswelle Réducteur avec arbre rapide Cyllindrique 3

5 DFIIC GRAL I ásledující odstavce objasňují názvosloví použité v tomto katalogu a propůjčují mu důležité informace selekce,uvedení do chodu a údržby převodovek DFIITIO ALL Following paragraphs explain terminology used within the catalogue and lend important information on selection, use and maintenance of gearboxes DFIITIO IFORM Die folgenden Abschnitte enthalten eine Reihe von Informationen über die Aspekte, die in Hinblick auf die ahl und den sachgemäßen Betrieb von Getriebemotoren unbedingt zu berücksichtigen sind DFIIO Les paragraphes qui suivent présentent une série d informations sur les éléments indispensables pour le choix et l utilisation correcte des motoréducteurs 2 - VÝTUPÍ KR MOMT 2 - OUTPUT TORQU 2 - ABTRIBMOMT 2 - COUPL ORTI Jmenovitý kroutící moment M n2 [m] Rated output torque M n2 [m] enn-drehmoment M n2 [m] Couple nominal M n2 [m] Je to kroutící moment, který přenáší výstupní hřídel při rovnoměrném zatížení Hodnota je vztažena na na tabulkové vstupní otáčky n 1 a výstupní otáčky n 2 při servisním faktoru f s =1 Torque output transmissible under uniform loading Value is speed sensitive and it is calculated for service factor f s =1 Dies ist das an der Abtriebswelle übertragbare Drehmoment bei gleichförmiger Dauerbelastung bezogen auf die Antriebsdrehzahl n 1 und die entsprechende Ab- triebsdrehzahl n 2 Das Drehmoment wird auf Grundlage eines Betriebsfaktor f s =1berechnet C est le couple transmissible en sortie avec une charge continue uniforme se référant à la vitesse en entrée n 1 et à celle correspondante en sortie n 2 Il est calculé sur la base d un facteur de service f s =1 Žádaný kroutící moment M r2 [m] Torque demand M r2 [m] Verlangtes Drehmoment M r2 [m] Couple requis M r2 [m] Jedná se o požadovaný kr moment pro danou aplikaci Jeho hodnota je menší nebo rovna jmenovitému výstupnímu kr momentu Mn2 zvolené převodovky Torque calculated based on application requirements It must be equal to or less than rated output torque M n2 for the captioned gear unit Dies ist das von der Anwendung verlangte Drehmoment, das stets kleiner oder gleich dem enn-abtriebsmoment M n2 des gewählten Getrie bes sein muß Il représente le couple requis par l application et devra toujours être inférieur ou égal au couple en sortie nominal M n2 du réducteur choisi Vypočtený krmoment M c2 [m] Calculated torque M c2 [m] oll-drehmoment M c2 [m] Couple de calcul M c2 [m] Je pro vybranou převodovku rozhodující Je ovlivněn přenášeným kroutícím momentem M r2 a serviním faktorem f s jak zobrazuje následujicí vztah: Torque value to be compared with rated torque when selecting the gear unit Value works out from the following equation: Dies ist das bei der ahl des Getriebes zugrundezulegende Drehmoment, wobei das übertragene Drehmoment M r2 und der Betriebsfaktor f s zu berücksichtigen sind; das oll-drehmoment wird mit folgender Gleichung berechnet: C est la valeur de couple à utiliser pour la sélection du réducteur en considérant le couple requis M r2 et le facteur de service f s et s obtient avec la formule: M c2 =M r2 f s M n2 (1) 3 - PŘÍKO 3 - POR 3 - LITUG 3 - PUIAC Příkon P n1 [k] Rated input power P n1 [k] Leistung Antriebswelle P n1 [k] Puissance en entrée P n1 [k] Je udán v tabulce pro selekci převodovek pro vstupní otáčky n 1 a je pojmut pro servisní faktur f s = 1 This is the torque value applicable to gearbox input shaft and corresponding to service factor f s =1 Value is speed (n 1 ) sensitive In den Tabellen für die ahl der Getriebe ist die an der Antriebswelle übertragbare Leistung auf die Drehzahl n 1 bezogen und es wurde ein Betriebsfaktor f s =1 angenommen Dans les tableaux de sélection des réducteurs, c est la puissance applicable en entrée se rapportant à la vitesse n 1 et en considérant un facteur de service f s =1 4 - ÚČIOT 4 - FFICICY 4 - IRKUGGRAD 4 - RDMT Dynamická účinnost d Dynamic efficiency d Dynamischer irkungsgrad d Rendement dynamique d Dynamickou účinností rozumíme pomer výkonu na výstupu P2 ku příkonu P 1 : The dynamic efficency is the relationship of power delivered at output shaft P 2 to power applied at input shaft P 1 : r ist gegeben durch das Verhältnis der Abtriebsleistung P 2 zur Antriebsleistung P 1 : Il est donné par le rapport entre la puissance en sortie P 2 et celle en entrée P 1 : d 2 = P P1 (2) utno poznamenat, že katalogem uváděný krmoment M n2 bere v úvahu dynamickou účinnost It may be worth noticing that values of rated torque M n2 given in the catalogue take the dynamic s soll hier insbesondere daran erinnert werden, daß die Katalogangaben für das Drehmoment n particulier, il est opportun de rappeler que les caractéristiques de couple M n2 du catalogue ont 4

6 d převodovky po době záběhu Po záběhu povrchová teplota převodovky klesne až se konečně stabilizuje Pracovní teplota je pak ovlivněná jak okolní teplotou prostředí, tak i teplotou vznikající v převodové skříni v ose šnekové hřídele v rozpětí 80 C C bez toho, aby učinnost převodovky se projevila nepříznivě Jestliže se povrchová teplota převodové skříně pohybuje v rozmezí 90 C -100 C doporučujeme zvolit "Vitonová" těsnění specifikovaná v objednávce doplňkovým údajem PV tatická účinnost efficiency into consideration Values for d refer to gearboxes after sufficient running-in period After the running-in period the surface temperature in operation drops and finally stabilises The operating temperature is affected by both the duty and the ambient temperature and may result into values, measured onto the gear case at midpoint of the worm shaft, in the range of C without this affecting the operation of the gear unit adversely If however surface temperatures in the C range are to be expected in may be recommended to specify Viton oil seal throgh the option PV tatic efficiency M n2 auf Basis des dynamischen irkungsgrads d nach der inlaufphase berechnet wurden ach der inlaufszeit erreicht man auch eine Reduzierung und endlich eine tabilisierung der Betriebstemperatur Die Temperatur unter Last wird vom Betriebsart und von der Umweltstemperatur beeinflußt und kann erte erreichen, die auf die Gehäuse neben der chneckenachse gegen C gemessen werden, ohne die Mechanik des Getriebes zu schaden enn man höheren Temperaturen - gegen ca C, sich erwartet, ist es notwendig das Getriebe mit Viton-Dichtringen auszrüsten und in der Bestellung die Option PV anzugeben tatischer irkungsgrad été calculées sur la base du rendement dynamique d que l on obtient sur les groupes fonctionnant en régime après rodage Après une période de rodage on constate également une réduction et finalement la stabilisation de la température de fonctionnement La température en charge est influencée par le type de service et par la température ambiante et peut atteindre des valeurs, mesurées sur le carter au niveau de l axe de la vis sans fin, qui avoisinent C, sans que cela porte aucun préjudice à la mécanique du réducteur il y la lieu que la température de fonctionnement puisse atteindre la limite supérieure dans l ordre de C il est conseillé d équiper le réducteur de bagues d étanchéité en Viton, en rappelant sur la commande l option PV Rendement statique O statické účinnost ve fázi rozjezdu převodovky I když to u převodovek s ozubenými koly není podstatné, jedná se o důležitý prvek pro volbu velikosti motoru, který má být připojen k šnekové převodovce pro aplikace se střídavým provozem (například při zdvihu) fficiency obtained at start-up of the gearbox Although this is not significant in helical gear units, it is a very important element in the selection of motor size to be connected to worm gearboxes for use in intermittent duty applications (eg hoisting) Dies ist der irkungsgrad beim Anlaufen des Getriebes, der, obgleich er bei Zahnradgetrieben vernachlässigt werden kann, bei der ahl von Antrieben mit chneckengetrieben, die für den Aussetzbetrieb (zb Hubbetrieb) bestimmt sind, besondere Beachtung verdient C est le rendement que l on obtient au démarrage du réducteur et, s il peut être négligé pour les réducteurs à engrenages, il doit être pris en considération dans le choix des motorisations avec réducteurs à vis sans fin destinés aux applications caractérisées par un type de service intermittent (ex levages) 5 - PŘVODOVÝ TUPŇ i 5 - GAR RATIO i 5 - GTRIBÜBRTZUG i 5 - RAPPORT D RDUCTIO i Označujeme symbolem [ i ] a definuje poměr otáček na vstupu n 1 ku výstupu n 2 The value for the gear ratio is referred to with the letter [ i ] and calculated through the relationship of the input speed n1 to the output speed n 2 : Die Übersetzung des Getriebes wird mit dem Buchstaben [i]bezeichnet und ist folgendermaßen definiert: Le rapport de réduction est identifiée par la lettre [i]et son calcul s effectue à partir de la vitesse d entrée n1 et de la vitesse de sortie n2 en utilisant la relation suivante : i= n n1 2 (3) Převodový stupeň se obvykle vyjadřucelým číslem, nebo číslem v desetinách Jeli převodový stupeň i >1000 je udán vždy jako celé číslo Pokud potřebujete znát přesnou hodnotu převodového stupně kontaktujte technické odělení firmy OPI ngineering ks Brno, nebo firmu Bonfiglioli Riduttori v Bologni The gear ratio is usually a decimal fraction which in this catalogue is truncated at one digit after the comma (no decimals for i > 1000) If interested in knowing the complete figure please consult Bonfiglioli s Technical ervice In diesem Katalog wird die Übersetzung mit einer telle hinter dem Komma angegeben, bei Übersetzungen > 1000 ohne Dezimalstelle enn genaue Angaben zur Übersetzung benötigt werden, wenden sie sich bitte an den technischen ervice von Bonfiglioli Riduttori Dans le catalogue, le rapport de réduction a une précision d un chiffre après la virgule (sauf pour i > 1000) i une plus grande précision est nécessaire, contacter le ervice Technique de Bonfiglioli 6 - OTÁČKY 6 - PD 6 - DRHZAHL 6 - VIT AGULAIR Vstupní otáčky n 1 [min -1 ] Input speed n 1 [min -1 ] Drehzahl Antriebswelle n 1 [min -1 ] Vitesse d' entrée n 1 [min -1 ] Jsou otáčky na vstupu převodovky, které jsou dány připojeným motorem V katalogu jsou uváděny otáčky pro nejběžnější průmyslové eletromotory dvou, čtyř a šesti pólové Převodovky poháněné externím pohonem by měly pracovat se zřetelem na životnost převodovky se vstupní rychlostí n 1 =1400 min -1 nebo nižší Vyšší otáčky jsou přípustné, avšak je třeba zvážit jeho vhodnost se zřetelem na pokles jmenovitého kroutícího momentu M n2 n 1 is the speed the gearbox is driven at Catalogue rating values refer to speed of motors which are most common in the industry, ie 2, 4 and 6 pole Gear units driven by external transmissions should be operated at the lowest possible speed in order to ensure optimal operating conditions and maximize lifetime Input speeds higher than n 1 = 1400 are permitted, within limits, however a torque derating should be expected in such cases Dies ist die vom gewählten Motortyp abhängige Drehzahl Die Katalogangaben beziehen sich auf die Drehzahl von allgemein-üblichen eintourigen lektromotoren oder von polumschaltbaren lektromotoren Um optimale Betriebsbedingungen zu gewährleisten, ist stets eine Antriebsdrehzahl unter 1400 min -1 zu empfehlen Höhere Antriebsdrehzahlen sind zulässig, wobei die zwangsläufige Herabsetzung des enn-abtriebsdrehmoments M n2 des Getriebes zu berücksichtigen ist C est la vitesse relative au type de motorisation choisie Les valeurs de catalogue se réfèrent aux vitesses des moteurs électriques à simple et double polarité communément utilisés i le réducteur reçoit le mouvement d une transmission en entrée, il est toujours préférable d adopter des vitesses inférieures à 1400 min -1 afin de garantir des conditions optimales de fonctionnement Des vitesses d entrée supérieures sont admises en considérant le déclassement naturel du couple nominal M n2 du réducteur 5

7 7 - MOMT TRVAČOTI J r [Kgm 2 ] 7 - MOMT OF IRTIA J r [Kgm 2 ] 7 - TRÄGHITMOMT J r [Kgm 2 ] 7 - MOMT D'IRTI J r [Kgm 2 ] Moment setrvačnosti specifikovaný katalogem vstupní hřídel převodovky V případě přímého spojení s motorem pak na otáčky tohoto motoru Moments of inertia specified in the catalogue refer to the gear unit input shaft They are therefore related to motor speed, in the case of direct motor mounting Die im Katalog angegebenen Trägheitsmomente sind auf die Antriebswelle des Getriebes bezogen und daher im Falle einer direkten Verbindung schon zur Motordrehzahl in Beziehung gesetzt Les moments d inertie indiqués dans le catalogue se réfèrent à l axe d entrée du réducteur par conséquent, dans le cas d accouplement direct, ils se rapportent déjà à la vitesse du moteur 8 - RVIÍ FAKTOR f s 8 - RVIC FACTOR f s 8 - BTRIBFAKTOR f s 8 - FACTUR D RVIC f s ervisním faktorem rozumíme numerickou hodnotu popisující provoz převodovkypro jeho určení musíme nevyhnutélně vzít v úvahu aproximaci všechny denní podmínky provozu: průběh zatížení,a přetížení v danné aplikaci V grafu (A1) nalezneme po volbě hodin v levém sloupci a počtu startů v ose x servisní faktor na průsečnici jedné z křívek K1, K2 nebo K3 Křívky K znázorněné na grafu jsou přiřazeny k faktorům zrychlení hmoty, setrvačnost motoru a druhu provozu: přibližně označujeme provoz jako (rovnoměrný, střední a těžký) ehledě na takto získaný servisní faktor, podotýkáme, že některé aplikace jako například zdvih břemene vykazují nepřesnosti ve výpočtu převodového stupně a může tak dojít k samotnému poškození převodovky Proto jestliže si nejste jisti kontaktujte technické oddělení firmy OPI ngineering, nebo sametného výrobce Bonfiglioli - technické služky (A1) This factor is the numeric value describing reducer service duty It takes into consideration, with unavoidable approximation, daily operating conditions, load variations and overloads connected with reducer application In the graph (A1) below, after selecting proper daily working hours column, the service factor is given by intersecting the number of starts per hour and one of the K1, K2 or K3 curves K_ curves are linked with the service nature (approximately: uniform, medium and heavy) through the acceleration factor of masses K, connected to the ratio between driven masses and motor inertia values Regardless of the value given for the service factor, we would like to remind that in some applications, which for example involve lifting of parts, failure of the reducer may expose the operators to the risk of injuries If in doubt, please contact our Technical ervice Department Beim Betriebsfaktor handelt es sich um den Parameter, der die Betriebsbelastung, die das Getriebe aushalten muss, in einem ert ausdrückt Dabei berücksichtigt er, auch wenn nur mit einer unvermeidbaren Annäherung, den täglichen insatz, die unterschiedlichen Belastungen und eventuelle Überbelastungen, die mit der spezifischen Applikation des Getriebes verbunden sind Der nachstehenden Grafik (A1) kann, nach der ahl der entsprechenden palte mit der Angabe der täglichen Betriebsstunden der Betriebsfaktor entnommen werden, indem man die chnittstelle zwischen der stündlichen chaltungen und einer der Kurven K1, K2 und K3 sucht Die mit K_ gekennzeichneten Kurven sind über den Beschleunigungsfaktor der Massen K an die Betriebsart gekoppelt (annähernd: gleichmäßige, mittlere oder starke Belastung), der wiederum an das Verhältnis zwischen Trägheitsmoment der angetriebenen Massen und dem des Motors gebunden ist Unabhängig von dem so erhaltenen Betriebsfaktor, möchten wir ie darauf hinweisen, dass es Applikationen gibt, unter denen beispielsweise auch die Hebefunktionen zu finden sind, bei denen das achgeben eines Getriebeorgans, das in dessen ähe arbeitende Personal einer Verletzungsgefahr aussetzen könnte ollten daher Zweifel darüber bestehen, ob die entsprechende Applikation sich in diesem Bezug als kritisch erweist, bitten wir ie sich zuvor mit unseren Technischen Kundendienst in Verbindung zu setzen Le facteur de service est le paramètre qui traduit en une valeur numérique la difficulté du service que le réducteur est appelé à effectuer en tenant compte, avec une approximation inévitable, du fonctionnement journalier, de la variabilité de la charge et des éventuelles surcharges liées à l application spécifique du réducteur ur le graphique (A1) ci-dessous, le facteur de service peut être trouvé, après avoir sélectionné la colonne relative aux heures de fonctionnement journalier, à l intersection entre le nombre de démarrages horaires et l une des courbes K1, K2 et K3 Les courbes K_ sont associées à la nature du service (approximativement : uniforme, moyen et difficile) au moyen du facteur d accélération des masses K, lié au rapport entre les inerties des masses conduites et le moteur Indépendamment de la valeur du facteur de service ainsi trouvée, nous signalons qu il existe des applications parmi lesquelles, à titre d exemple, les levages, pour lesquels la rupture d un organe du réducteur pourrait exposer le personne opérant à proximité immédiate à des risques de lésion n cas de doute concernant les risques éventuels de l application, nous vous conseillons de contacter préalablement notre ervice Technique h /d počet startů za hodinu / ora - starts per hour chaltungen / tunde - démarrages / heure K3 f s K2 K Z r 6

8 Faktor zrychlení hmoty, K Acceleration factor of masses, K Beschleunigungsfaktor der Massen, K Facteur d accélération des masses, K Parametr slouží pro přiřazení přesné křivky typového zatížení Hodnota je pak dána poměrem : This parameter serves for selecting the right curve for the type of load The value is given by the following ratio: Dieser Parameter dient der ahl der Kurve, die sich auf die jeweilige Belastungsart bezieht Der ert ergibt sich aus folgender Formel: Le paramètre sert à sélectionner la courbe relative au type de charge particulier La valeur est obtenue par l équation : K J c (4) J m kde: J c moment setrvačnosti hnamé hmoty působící na hřídel hnacího motoru moment setrvačnosti motoru J m where: J c moment of inertia of driven masses referred to motor driving shaft moment of inertia of motor J m wobei: J c Trägheitsmoment der angetriebenen Massen, bezogen auf die Motorwelle Trägheitsmoment des Motors J m où: J c J m moment d inertie des masses commandées se référant à l arbre du moteur moment d inertie du moteur K 025 křivka K1 rovnoměrné zatížení K 025 curve K1 uniform load K 025 Kurve K1 Gleichmäßige Belastung K 025 courbe K1 charge uniforme 025 < K 3 křivka K2 carico con urti moderati 025 < K 3 curve K2 moderate shock load 025 < K 3 Kurve K2 Belastung mit mäßigen tößen 025 < K 3 courbe K2 charge avec chocs modérés 3<K 10 křivka K3 těžká zatížení 3<K 10 curve K3 heavy shock load 3<K 10 Kurve K3 Belastung mit starken tößen 3<K 10 courbe K3 charge avec chocs importants pro hodnotu K>10prosím kontaktujte naše technické oddělení OPI ngineering ks For K values > 10, please contact our Technical ervice Department Bei erten K>10bitten wir ie, sich mit unseren Technischen Kundendienst in Verbindung zu setzen Pour des valeurs de K > 10, nous vous conseillons de contacter notre ervice Technique 3 - ÚDRŽBA 3 - MAITAC 3 - ARTUG 3 - TRTI ení-li jinak specifikováno převodovky typu 63, 75 a 86 jsou již výrobcem naplněny celoživotní olejovou náplní a nepotřebují periodickou výměnu oleje Převodovky typu 110 musí být před uvedením do chodu naplněny olejem V případě použití minerálního doporučujeme po prvních 300 hod převodovku řádně vyčistit proplachovacím olejem a pak opět převodovku naplnit vhodným olejem a patřičným množstvím Pravidélně kontrolujte stav a hladinu oleje, případně doplňte olej tak, aby výška hladiny byla na středu olejoznaku (A2) Unless otherwise specified gear units type 63, 75 and 86 are lubricated for life and as such do not require periodical oil change 110 units instead must be filled with oil prior to be put into operation After the first 300 hours it is recommended to flush the gear unit and clean internal components with a suitable detergent Replace the oil with fresh lubricant Refer to level gauge for the appropriate oil quantity Check oil level regularly at intervals shown on table below and restore level if necessary Falls nicht anders angefordert, sind die inheiten des Typs 63, 75 und 86 auf Lebensdauer geschmiert und erfordern daher keinerlei regelmäßigen chmiermittelwechsel mehr Die inheiten 110 müssen dagegen vor der Inbetriebnahme noch mit Öl gefüllt werden ach den ersten 300 Betriebsstunden wird empfohlen, unter Anwendung eines geeigneten Reinigungsmittels, den Innenbereich des Getriebes auszuwaschen und ihn daraufhin mit völlig neuem Öl erneut aufzufüllen as die Ölmengen anbelangt, bitten wir ie, immer Bezug auf die Mittellinie der Pegelstandschraube zu nehmen Den chmiermittelpegel regelmäßig zu den nachstehend angegebenen Zeiten kontrollieren und, falls erforderlich, den erforderlichen Pegelstand wieder herstellen auf demande contraire, les groupes type 63, 75 et 86 sont lubrifiés à vie et, par conséquent, ne nécessitent pas de vidange périodique Au contraire, les groupes 110 doivent être remplis avec de l huile avant la mise en service Après les 300 premières heures de fonctionnement, il est conseillé d effectuer un nettoyage interne du réducteur en utilisant un détergent adéquat ; ensuite, procéder au remplissage avec de l huile rigoureusement neuve n ce qui concerne la quantité d huile nécessaire, remplir jusqu à la moitié du bouchon de niveau Contrôler périodiquement le niveau de lubrifiant aux intervalles indiqués ci-après et rétablir le niveau en cas de nécessité Teplota oleje / Oil temperature Öltemperatur / Température huile [ C] Intervalvýměny/ change interval chmierfrist / Intervalle de lubrification [hrs] <

9 4 - LKC 4 - LCTIO 4 - ATRIBAUAHL 4 - LCTIO Pro správnou volbu elektropřevodovek slouží následující tabulka ( A3) aše technické oddělení je Vám k dispozici pomoci při správné sekci Po vyplnění tabulky zašlete jednu kopii na technické oddělení firmy OPI ngineering ks v Brně a požádejte tímto o pomoc Je též možné vyžádat si bezplatné zaškolení Data required for the selection of gearmotors or speed reducers are listed in the following chart hould assistance be required fill in all applicable data and send it to Bonfiglioli Technical ervice who will select the drive accordingly Um die Getriebe und Getriebemotoren richtig auszuwählen zu können, muß man über einige grundlegende Daten verfügen, die wir in der Tabelle (A3) zusammengefaßt haben ine Kopie dieser vom Kunden ausgefüllten Tabelle kann an unseren Technischen Kundendienst geschickt werden, der dann die für die gewünschte Anwendung geeignete Auslegung wählt Pour sélectionner correctement un réducteur ou un motoréducteur, il est nécessaire de disposer de certaines données que nous avons résumé dans le tableau (A3) n particulier, ce dernier pourra être rempli et retourné à notre ervice Technique qui recherchera la motorisation la plus appropriée à l application indiquée (A3) Typ aplikace Type of application Anwendung Type d application P r2 Výstupní výkon při ot n 2 Output power at n2 max max Abtriebsleistung bei n2 max Puissance en sortie à n2 maxi P r2 Výstupní výkon při ot n2 min Output power at n2 min Abtriebsleistung bei n2 min Puissance en sortie à n2 mini M r2 n 2 n 2 n 1 n 1 R c2 Výstupní kroutící moment při n 2 max Output torque at n2 max Abtriebsdrehmoment bei n2 max Moment de torsion en sortie à n2 maxi Maximální výstupní rychlost Maxoutput speed Abtriebsdrehzahl max Vitesse de rotation maxi en sortie Minimální výstupní rychlost Minoutput speed Abtriebsdrehzahl min Vitesse de rotation mini en sortie Maximální vstupní rychlost Maxinput speed Antriebsdrehzahl max Vitesse de rotation maxi en entrée Minimální vstupní rychlost Mininput speed Antriebsdrehzahl min Vitesse de rotation mini en entrée Radiální zatížení na výstupní hřídel Radial load on output shaft Radialkraft auf Abtriebswelle Charge radiale sur arbre de sortie x 2 Vzdálenost zatížení převodovky (*) Load application distance (*) Abstand des Kraftangriffspunktes (*) Distance d application de la charge (*) R c1 k k m min-1 min-1 min-1 min-1 mm Orientace úhlového zatížení na výsthřídeli Load angle at output shaft Orientierung der Last am Abtrieb Orientation de la charge en sortie měr rotace výstupní hřídele (O-AO) (**) Output shaft rotation direction (C-CC) (**) Drehrichtung der Abtriebswelle (U-GU) (**) ens de rotation arbre sortie (H-AH) (**) Radiální zatížení na vstupní hřídeli Radial load on input shaft Radialkraft auf Antriebswelle Charge radiale sur arbre d entrée x 1 Vzdálenost zatížení převodovky (*) Load application distance (*) Abstand des Kraftangriffspunktes (*) Distance d application de la charge (*) Orientace úhlového zatížení na vstupní hřídeli Load angle at input shaft Orientierung der Last am Antrieb Orientation de la charge en entrée mm měr rotace vstupní hřídele (O-AO) ( ** Input shaft rotation direction (C-CC) ( ) ** ) Drehrichtung der Antriebswelle (U-GU) ( ** ) ens de rotation arbre entrée (H-AH) ( ** ) Ac1 Axiální zatížení na výstupní hřídeli (+/ )( *** ) Thrust load on output shaft (+/ )( *** ) Axialkraft auf Abtriebswelle (+/ )( *** ) Charge axiale sur arbre de sortie (+/ )( *** ) A c1 Axiální zatížení na vstupní hřídeli (+/ )( *** Thrust load on input shaft (+/ )( ) *** ) Axialkraft auf Antriebswelle (+/ )( *** ) Charge axiale sur arbre d entrée (+/ )( *** ) Jc t a Z Mb Moment setrvačnosti při zatížení Moment of inertia of the load Trägheitsmoment der Last Moment d inertie de la charge Kgm 2 Okolní teplota Ambient temperature Umgebungstemperatur Température ambiante admořská výška Altitude above sea level Höhe üdm Altitude au-dessus du niveau de la mer Relativní doba běhu podle CI Duty type to IC norms Relative inschaltdauer gemäß CI Type de service selon CI Frekvence startů tarting frequency chaltungshäufigkeit Fréquence de démarrage Jmenovité napětí motoru Motor voltage ennspannung des Motors Tension de alimentation moteur Jmenovité napětí brzdy motoru Brake voltage supply ennspannung der Bremse Tension de alimentation frein Frekvence Frequency Frequenz Fréquence Kroutící moment brzdy Brake torque Bremsmoment Couple de freinage Krytí motoru Motor protection class chutzart des Motors Degré de protection moteur C m /% 1/h V V Hz m IP Třída izolace Insulation class Isolierstoffklasse Classe d isolation (*) x 1-2 je vzdálenost mezi bodem zatížení převodovky a ramenem hřídele ení-li jinak udáno pak pod tímto bodem považujeme střed výstupní hřídele ( * ) X 1-2 is the distance between load application point and shaft shoulder (if not specified, load applying at midpoit of shaft under study will be considered) ( * ) Der Abstand x 1-2 ist der Abstand vom Kraftangriffspunkt zum ellenansatz (wenn nicht anders gegeben, wird davon ausgegan - gen, daß die Kraft auf der Mitte des ellenendes angreift) ( * ) La distance x 1-2 est celle comprise entre le point d application de la force et l épaulement de l arbre (si non precisée l on considerera la force agissant au milieu de la saillie de l arbre) ( **) O = ve směru hodručiček ; AO = proti směru hodručiček ( **) C = clockwise; CC = counterclokwise ( ** ) U = Uhrzeigersinn; GU = Gegenuhrzeigersinn ( **) H = sens horaire; AH = sens antihoraire ( *** ) + = tlačit = táhnout ( *** ) + = push = pull ( *** ) + = DrucK = Zug ( ***)+ = compression = traction 8

10 42 elekce elektropřevodovek 42 election of a gearmotor 42 ahl des Getriebemotors 42 élection des motoréducteurs a) Vymezit servisní faktor f s v závislosti na druhu provozu (faktor K) a počtu startů za hod Z r a) Determine service factor f s according to type of duty (factor K), number of starts per hour Z r and hours of operation a) Den Betriebsfaktor f s in Abhängigkeit von der Belastungsart (Faktor K), den chaltungen /tunde Z r und den Betriebs stunden bestimmen a) Déterminer le facteur de service f s en fonction du type decharge (facteur K), nombre d insertions/heure du Z r et du nombre d heures fonctionnement de b) Z hodnoty krmomentu M r2, rychlosti n 2 a dynamické účinnosti η d vypočteme výstupní výkon : b) From values of torque M r2, speed n 2 and efficiency d the required input power can be calculated from the equation: b) Aus dem Drehmoment M r2 mit ilfe der bekannten erte für n 2 und dem dynamischen irkungsgrad d die Antriebsleistung ableiten: b) A partir du couple M r2, en connaissant n 2 et le rendement dynamique d, calculer la puissance en entrée: P r1 M r2 n d [k] (5) Hodnota d pro šnekové převodovky je uspořádána podle paragrafu 24 v technické tabulce převodovek Je závisla na vstupní rychlosti a převodovém stupni Value of d for the captioned worm gear can be sorted out from paragraph 24 - speed reducer selection charts - and is dependent on input speed and gear ratio Für das spezifische Getriebe kann der ert d in Abhängigkeit zur Antriebsdrehzahl und dem Antriebsverhältnis gemäß Paragraph 24 Technische Datentabelle der Getriebe erhoben werden Il valeur de d pour le réducteur spécifique peut être calculée d après les indications du paragraphe 24 Tableaux données techniques réducteurs en fonction de la vitesse d entrée et du rapport de transmission c) V tabulce s technickými daty převodovek pak zvolený výkon odpovídá výkonu P n c) Consult the gearmotor selection charts and locate the table corresponding to normalised power P n : c) Unter den Tabellen mit den Technischen Daten der Getriebemotoren die Tabelle auswählen, die folgender Leistung entspricht: c) Rechercher parmi les tableaux des caractéristiques techniques des motoréducteurs celui correspondant à une puissance: P n P r1 (6) Pokud není jinak udáno, odvolává se katolog na výkon P n při plynulem provozu 1 U motorů jež mají pracovat v jiném provozu než 1 musíme přihlížet k normě CI 2-3/IC34-1 Pro provoz 2-8 ( motory s osovou výškou menší nebo rovnou 132) musíme pracovat s větším výkonem ze zřetelem na plynulý provoz Výkon pak obdržíme z následujícího poměru: Unless otherwise specified, power P n of motors indicated in the catalogue refers to continuous duty 1 For motors used in conditions other than 1, the type of duty required by reference to CI 2-3/IC 34-1 tandards must be mentioned For duties from 2 to 8 in particular and for motor frame 132 or smaller, extra power output can be obtained with respect to continuous duty Accordingly the following condition must be satisfied: enn nicht anders angegeben, bezieht sich die im Katalog angegebene Leistung P n der Motoren auf Dauerbetrieb 1 Bei Motoren, die unter anderen Bedingungen als 1 eingesetzt werden, muß die vorgesehen Betriebsart unter Bezug auf die CI-ormen 2-3/IC 34-1 bestimmt werden Insbesondere kann man für die Betriebsarten 2 bis 8 (und für Motorbaugrößen gleich oder niedriger als 132) eine Überdimensionierung der Leistung relativ zu der für den Dauerbetrieb vorgesehenen Leistung erhalten; die zu erfüllende Bedingung ist dann: auf indication contraire la puissance P n des moteurs indiquée dans le catalogue se réfère à un service continu 1 Pour les moteurs utilisés dans des conditions différentes du service 1, il sera nécessaire d identifier le type de service prévu en se référant aux normes CI 2-3/IC 34-1 n particulier, pour les services de type 2 à 8 ou pour les tailles de moteurs égales ou inférieures à 132 il est possible d obtenir une majoration de la puissance par rapport à celle prévue pour le service continu Par conséquent, la condition à satisfaire sera: P n Pr1 (7) fm Přizpůsobený faktor f m lze získat tabulkou (A4) The adjustment factor f m obtained from table (A4) can be Der Überdimensionierungs- faktor f m kann der Tabelle (A4) entnommen werden Le facteur de majoration f m peut être obtenu en consultant le tableau (A4) 9

11 (A4) PROVOZ / DUTY / BTRIB / RVIC 2 3* 4-8 Doba cyklu / Cycle duration [min] Relativní doba běhu / Cyclic duration factor (I) Zyklusdauer / Durée du cycle [min] Relative inschaltdauer / Rapport d intermittence (l) utná konzultace Please contact us % 40% 60% Rückfrage ous contacter f m * Doba cyklu musí být menší nebo rovna 10 min Je-li delší kontaktujte naše technické oddělení firmy OPI ngineering ks * Cycle duration, in any event, must be 10 minutes or less If it is longer, please contact our Technical ervice * Die Zyklusdauer muß in jedem Fall kleiner oder gleich 10 min sein; wenn sie darüber liegt, unseren Technisch en Kundendienst zu Rate ziehen * La durée du cycle devra être égale ou inférieure à 10 minutes i supérieure, contacter notre ervice Technique Relativní doba běhu Intermittence ratio Relative inschaltdauer Rapport d intermittence I= t f t f t r 100 (8) t f = pracovní doba při konstantním zatížení t r = zbývající doba t f = work time at constant load t r = rest time t f = Betriebszeit mit konstanter Belastung t r = Aussetzzeit t f = temps de fonctionnement à charge constante t r = temps de repos a základě výstupních otáček n 2 vybereme elektropřevodovku s faktorem bezpečnosti který musí být, větší nebo roven servisnímu faktoru f s Tabulka s technickými daty elektropřevodovek se vztahuje jen na motory 2, 4a 6pólové (50Hz) Máli motor jiné otážky než je dáno tabulkami je volba obdobná Pro zvláštní aplikace, jako je zdvih, posuv konzultujte svůj výběr s technickým oddělením firmy OPI ngineering ks Brno ext, according to output speed n 2, select a gearmotor having a safety factor higher than or equal to service factor fs The gearmotor selection charts refer to 2, 4 and 6 pole motors (50Hz) If motors with different speed shall be used, refer to the selection procedure for speed reducers and choose the most suitable gearmotor For particular applications such as hoisting and travelling consult our Technical ervice Dann auf Grundlage der Abtriebsdrehzahl n 2 den Getriebemotor mit einem icherheitsfaktor wählen, der größer oder gleich dem Betriebsfaktor fs ist Die Tabellen mit den Technischen Daten der Getriebemotoren beziehen sich auf die Drehzahlen von Motoren mit 2, 4 und 6, Polen (50Hz) enn die Verwendung von Motoren mit anderen als den angegebenen Drehzahlen vorgesehen ist, muß die ahl analog der ahl des Getriebes ausgeführt werden Für besondere Anwendungen, wie Hub-und Fahrwerke, unseren Technischen Kundendienst zu Rate ziehen Choisir ensuite, suivant la vitesse en sortie n 2, le motoréducteur avec un facteur de sécurité calculé supérieur ou égal au facteur de service fs Les tableaux des caractéristiques techniques des motoréducteurs se réfèrent aux vitesses de moteurs à 2, 4 et 6 pôles (50 Hz) i l on prévoit l application de moteurs avec des vitesses différentes de celles indiquées, la sélection devra être effectuée en suivant la procédure de sélection des réducteurs Pour les applications particulières telles que levages et translations, contacter notre ervice Technique elekce převodů a převodovek pro spojení s elektromotory IC election of speed reducer and gearbox with IC motor adapter ahl des Getriebes und Getriebe für IC-motoren élection des réducteurs et des réducteurs CI a) tanovit servisní faktor f s b) a základě aplikace požadovaného kroutícího momentu M r2 vypočem určit kroutící moment převodovky M c2 a) Determine service factor f s b) Assuming the required output torque for the application M r2 is known, the computational torque can be then defined as: a) Den Betriebsfaktor f s bestimmen b) Anhand des bekannten von der Anwendung geforderten Abtriebsdrehmoments M r2 das oll-drehmoment bestimmen a) Déterminer le facteur de service f s b) n connaissant le couple M r2 de sortie requis par l application, l on procède à la définition du couple de calcul M c2 =M r2 f s (9) c) Z poměru vstupních ot n1 a námi požadovaných výstupních otáček n 2 vyčíslit převodový poměr i c) The gear ratio is calculated according to requested output speed n 2 and input speed n 1 c) Auf Grundlage der verlangten Abtriebsdrehzahl n 2 und der verfügbaren Antriebsdrehzahl n 1 die Übersetzungs berechnen c) uivant la vitesse en sortie n 2 requise et celle en entrée n 1 disponible, l on calcule le rapport de réduction n1 i (10) n 2 10

12 a základě hodnoty M c2 a převodu i v tabulce se vstupními otáčkami n 1 vybrat vhodný typ převodovky, tak aby převodový stupeň [i] byl co nejblíže žádaněmu a zkontrolovat, zda jmenovitý krmoment M n2 je: Once values for M c2 and i are known consult the rating charts under the appropriate input speed n 1 and locate the gear unit that features the gear ratio closest to [i] and at same time offers a rated torque value M n2 so that: Anhand der erte für M c2 undiin den Tabellen für die Drehzahl n 1 das Getriebe auswählen, das in Abhängigkeit von einer Übersetzung [i], die dem ollwert möglichst nahe ist, folgendes enn-drehmoment erlaubt: n disposant des données Mc 2 et i, l on recherchera dans les tableaux correspondant à la vitesse n 1 le réducteur qui, en fonction du rapport [i] le plus proche de celui calculé, propose un couple nominal M n2 M c2 (11) Má-li být převodovka spojena s el motorem musí být dodrženy geometrické rozměry dle paragrafu 25 o kompatibilitě motorů IC If a IC motor must be fitted to the selected gear unit check geometrical compatibility at paragraph 25 - Motor availability enn das Getriebe mit einem lektromotor verbunden werden soll, die Verträglichkeit anhand der Tabelle der möglichen Anbaumöglichkeiten sicherstellen Au cas où il serait nécessaire d appliquer un moteur électrique normalisé au réducteur choisi, en vérifier la possible adaptation en consultant le tableau des prédispositions possibles présenté 5 - KOTROLA 5 - VRIFICATIO 5 - PRÜFUG 5 - VRIFICATIO Po konečné selekci proveďte náslející kontrolu: After selection is complete it may be worth checking on the following: ach ahl des Getriebemotors folgende Prüfungen ausführen: Après avoir effectué une sélection des motorisations, nous conseillons de proceder aux vérifications suivantes: a) Maximální kroutící moment Maximálním krmomentem (rozumíme krátkodobé vrcholové zatížení), které může být až ve výši 300% jmenovitého zatížení kr momentem M n2 Přesvědčte se proto, že tento limit nebude nikdy překročen V opačném případě použijte omezovač kroutícího momentu (přetěžovací spojky OMC) a) Maximum torque The maximum torque (momentary peak load) transmissible by the gearbox must not, in general, exceed 300% of rated torque M n2 Check that this limit is not exceeded, using suitable torque limiting devices, if necessary a) Max Drehmoment Im allgemeinen darf das max Drehmoment (verstanden als momentane Lastspitze), das auf das Getriebe aufgebracht werden kann, 300 % des en-ndrehmoments M n2 nicht überschreiten icherstellen, daß dieser Grenzwert nicht überschritten wird, und nötigenfalls die entsprechenden Vorrichtungen zur Begrenzung des Drehmoments vorsehen a) Couple maximum Généralement, le couple maximum (à considerer comme une pointe de charge instantanée) appliacable au réducteur ne doit pas dépasser les 300% du couple nominal M n2 Verifier par conséquent que cette limite ne soit pas dépassée en adoptant, si nécessaire, des dispositifs adaptés pour limiter le couple b) Radiální zatížení Ujistěte se, zda radiální síly působící na vstupní/výstupní hřídel jsou v rozsahu tabulky katalogu Pokud jsou vyšší je třeba v převodovce zaměnit ložiska pro větší zatížení Je třeba připomenout, že katalogové hodnoty se vztahují na hodnoty sil, které působí na střed hřídele Tatu skutečnost je třeba míti na paměti a za pomocí vhodného výpočtu vypočíst přípustné síly pro vzdálenost x 1-2 Viz vysvětlívky v tomto katalogu b) Radial loads Make sure that radial forces applying on input and/or output shaft are within permitted catalogue values If they were higher consider designing a different bearing arrangement before switching to a larger gear unit Catalogue values for rated overhung loads refer to midpoint of shaft under study hould application point of the overhung load be localised further out the revised loading capability must be adjusted as per instructions given in this manual b) Radialkräfte icherstellen, daß die auf die Antriebswellen und/oder Abtriebswellen wirkenden Radialkräfte innerhalb der zulässigen Katalogwerte liegen enn sie höher sind, das Getriebe größer dimensionieren bzw die Abstützung der Last verändern ir erinnern daran, daß alle im Katalog angegebenen erte sich auf Kräfte beziehen, die auf die Mitte des ellenendes wirken Diese Tatsache muß bei der Prüfung unbedingt berücksichtigt werden und nötigenfalls muß mit Hilfe der geeigneten Formeln die zulässige Kraft beim gewünschten Abstand x 1-2 bestimmt werdeniehe hierzu die rläuterungen zu den Radialkräften in diesem Katalog b) Charges radiales Vérifier que les charges radiales agissant sur les arbres d entrée et/ou de sortie se situent dans les valeurs de catalogue admises i elles sont supérieures, choisir la taille du réducteur superieure ou modifier la reprise de charge Rappelons que toutes les valeurs indiquées dans le catalogue se réfèrent à des charges agissant au milieu de la longueur disponible de l arbre contrôlé Par conséquent, en phase de vérification, il est indispensable de prendre en considération cette condition en déterminant, si nécessaire, avec les formules appropriées, la charge admissible à la distance x 1-2 désirée e rapporter à ce propos aux paragraphes relatifs aux charges radiales 11

13 c) Axiální zatížení Kratkodobě může být přetížení v rozmezí do 20% nad tabulkovým údajem Pokud by mělo být axiální zatížení extrémně vysoké, nebo v kombinaci s radiálním zatížením kontaktujte servisní oddělení firmy OPI ngineering v Brně d) Počet startů za hodinu Při provozu s vyšším než 1 je třeba počítat s počtem startů za hodinu Tuto hodnotu vyjadřujeme faktorem Z a získáme ji za pomoci definice jež je vysvětlena v kapitole o motorech Počet startů musí být nižší, než je vypočtena hodnota c) Thrust loads Actual thrust load must be found within 20% of the equivalent overhung load capability hould an extremely high, or a combination of radial and axial load apply, consult Bonfiglioli Technical ervice d) tarts per hour For duties featuring a high number of switches the actual starting capability in loaded condition [Z] must be calculated Actual number of starts per hour must be lower than value so calculated c) Axialkräfte Auch die eventuell vorhandenen Axialkräfte müssen mit den im Katalog angegebenen zulässigen erten verglichen werden enn sehr hohe Axialkräfte wirken oder Axialkräfte in Kombination mit Radialkräften, bitte unseren Technischen Kundendienst zu Rate ziehen d) chaltungen/tunde Bei anderen Betriebsarten als 1 mit einem hohen ert für die chaltungen/tunde muß der Faktor Z berücksichtigt werden (er kann mit Hilfe der Angaben im Kapitel Motoren bestimmt werden), der die max zulässige Anzahl von chalten für eine bestimmte Anwendung definiert c) Charges axiales Les éventuelles charges axiales devront être comparées avec les valeurs admissibles i l on est en présence de charges axiales très élevées ou combinées avec des charges radiales, nous conseillons d interpeller notre ervice Technique d) Démarrages/heure Pour les services différents de 1, avec un nombre important d insertions/heure, il faudra prendre en considération un facteur Z (déterminé à l aide des informations reportées dans le chapitre des moteurs) qui définit le nombre maximum de démarrages spécifique pour l application concernée 6 - ITALAC 6 - ITALLATIO 6 - ITALLATIO 6 - ITALLATIO ásledující pokyny jsou závazné pro všechny uživatele převodovek Bonfiglioli: The following installation instructions must be observed: Für die Installation des Getriebes ist es äußerst wichtig, daß folgende ormen beachtet werden: Il est très important, pour l installation du réducteur, de se conformer aux règles suivantes: a) Ubezpečte se, že převodovky jsou řádně ukotveny tak, aby nemohlo dojít k jejich vibracím Předpokládáte-li, že může dojít k nárazovému nebo trvalejšímu přetížení opatřte převodovky omezovačem krmomentu b) Při lakování stroje musí být všechny opracované a těsnící plochy opatřeny ochranou tak,aby se se zabránilo vniknutí laku na tyto plochy To rovnež platí pro olejová těsnění a s olejem souvisejícími šrouby c) kontaktní plochy musí být před montáži čisté a opatřeny ochranným prosředkem proti korozi a a tím případnému zablokování převodovky či časti stroje d) připojovací rozměry dutých výstupních hřídelů převodovek jsou opracovány v toleranci H 7 nebo G 7, a hřídele je třeba o- pracovat v tpleranci h 6 Pokud to vyžaduje zadání je možné pracovat i s tolerancemi spojení (H 7 - j 6 ) e) Před uvedením do chodu je nutno je nutno zkontrolovat, zda je předovka naplněná dostatečným množstvím převodového oleje pro dannou pracovní polohu f) Při venkovní instalaci je třeba se vyvarovat přímému dešti či slunečnímu záření Z tohoto důvodu provedte patřičné opatrení pro ochranu převodovek a) Make sure that the gearbox is correctly secured to avoid vibrations If shocks or overloads are expected, install hydraulic couplings, clutches, torque limiters, etc b) Before being paint coated, the machined surfaces and the outer face of the oilseals must be protected to prevent paint drying out the rubber and jeopardising the oil-seal function c) Mating surfaces must be cleaned and treated with suitable protective products before mounting to avoid oxidation and, as a result, seizure of parts d) Coupling to the gearbox output hollow shaft (tolerance H7) is usually effected with shafts machined to h6 tolerance If the type of application requires it, a slight interference fit (H7 - j6) is possible e) Before starting up the machine, make sure that oil level conforms to the mounting position specified for the gear unit f) For outdoors installation provide adequate guards in order to protect the drive from rainfalls as well as direct sun radiation a) icherstellen, daß die Befestigung des Getriebes stabil ist, damit keine chwingungen entstehen enn es voraussichtlich zu tößen, längerdauernden Überlasten oder zu Blockierungen kommen kann, sind entsprechende chutzelemente wie hydraulische Kupplungen, Kupplungen, Rutschkupplungen usw zu installieren b) Beim Lackieren die bearbeiteten Flächen und die Dichtringe schützen, damit der Anstrichstoff nicht dem Kunststoff angreift und somit die Dichtigkeit der Ölabdichtungen in Frage gestellt wird c) Die Berührungsflächen müssen sauber sein und vor der Montage mit einem geeigneten chutzmittel behandelt werden, um Oxidierung und die daraus folgende Blockierung der Teile zu verhindern d) Die Verbindung mit der Abtriebshohlwelle des Getriebes (Toleranz H7) wird normalerweise mit Zapfen mit Toleranz h6 hergestellt o die Anwendungsart dies verlangt, kann man die Verbindung mit einem leichten Übermaß ausführen (H7 - j6) e) Vor Inbetriebnahme der Maschine sicherstellen, daß die Anordnung der Füllstandschraube der inbaulage angemessen ist f) Bei Inbetriebnahme in Frein, muß man geeigneten chutzgeräte vorsehen, um das Antrieb gegen Regen und direkte onnenstrahlung zu schutzen a) assurer que la fixation du réducteur soit stable afin d éviter toute vibration Installer (en cas de chocs, de surcharges prolongées ou de blocages) des coupleurs hydrauliques, des embrayages, des limiteurs de couple etc b) n phase de peinture, il faudra protéger les plans usinés et le bord extérieur des bagues d étanchéité pour éviter que la peinture ne dessèche le caoutchouc, ce qui risque de nuire à l efficacité du joint c) Les surfaces de contact devront être propres et traitées avec des produits de protections appropriés avant le montage afin d éviter l oxydation et par suite le blocage des pièces d) L accouplement à l arbre de sortie creux du réducteur (tolérance H7) est habituellement réalisé avec des arbres exécutés à la tolérance h6 Lorsque le type d application le demande, on peut prévoir un accouplement avec une légère interférence (H7 - j6) e) Avant la mise en marche de la machine, s assurer que la position du niveau du lubrifiant soit conforme à la position de montage du réducteur f) n cas d installation en plein air, il est nécessaire d appliquer des protections et/ou des caches appropriés de façon à éviter l exposition directe aux agents atmosphériques et aux rayonnements solaires 12

14 62 Uvedení do provozu 62 Commissioning of 62 Inbetriebsnahme der 62 Mise en service des répřevodovek série gear units Getriebeeinheiten ducteures série Před uvedením do provozu zaměňte zaslepovací šroub za odvzdušňovací Pro pracovní polohu B6 nelze zaměnit zaslepovací šroub odvzdušňovacím šroubem Before start-up, be sure to replace the blind plug with the breather plug, as shown in the figure werden mit einem seitlich verstellbaren Abschlussdeckel (A10) geliefert und sind mit einer ntlüftungsschraube ausgerüstet (beim Versand ist an dieser telle ein Blindstopfen vorhanden) Vor der Inbetriebnahme, den Angaben in der Abbildung gemäß, Blindstopfen entfernen und durch die ntlüftungsschraube ersetzen sont équipés d un couvercle latéral de fermeture orientable et sont dotés de bouchon de purge (remplacé par un bouchon borgne durant la phase d expédition) Avant la mise en service, enlever le bouchon borne et le remplacer par le bouchon de purge, comme indiqué sur la figure B3-B7 V5 V6 B8 Díky speciálnímu mazacímu oleji typu long-life jsou převodovky typového označení 63, 75 a 86 bez údržbové ( nevyžadují výměnu oleje po celou dobu žívotnosti) Převodovky typu 110 jsou dodávány suché Z tohoto důvodu je na uživateli, aby před uvedením do provozu převodovky naplnil přes plnící šroub doporučeným olejem a ustavil odzdušňovací šroub do žádané provozní pozice V případě čelního předsoukolí typu R je třeba postupovat podobně Pzn a přání zákazníka mohou být i převodovky typu 63, 75 a 86 dodány suché V tomto případě je nutné v objednací formuli vyznačit doplňující údaj O Obráceně - převodovky typu 110 mohou být dodány naplněné olejem doplníme-li objednací formuli doplňkem LO ote that the blind plug MUT B LFT I PLAC when the reducer is fitted in mounting position B6 peed reducers type 63, 75 and 86 use a special long-life lubricant that need not be changed throughout the whole life of the reducer peed reducers type 110 are supplied dry Before start-up, the User will have to fill oil through the fill, drain and level plugs placed in the suitable positions according to the mounting position specified on order Helical reduction stage, if fitted, has independent lubrication On request, reducer types 63, 75 and 86 can be supplied dry In that case, O option should be specified on order Option LO is also available on units 110 hen this option is specified on order, the speed reducer is factory filled with oil Bei der Ausrichtung B6 darf dieser Blindstopfen jedoch ICHT durch die ntlüftungsschraube ersetzt werden In den Baugruppen 63, 75 und 86 erfordert das Getriebe, dank des besonderen serienmäßigen chmiermittels vom Typ long life über seine gesamte Lebensdauer des Getriebes keinerlei Austausch Die Baugruppen vom Typ 110 werden ohne chmiermittel geliefert, daher muss der Anwender sie vor der Inbetriebnahme über die jeweiligen infüll- Ablass- und Ölstandschrauben, die der im Auftrag angegebenen inbaulage gemäß angeordnet sind, mit Öl füllen Die chrägraduntersetzungsstufe, falls vorhanden, verfügt über eine unabhängige chmierung Auf Anfrage, indem man die Option O spezifiziert, können die Getriebe 63, 75 und 86 ohne chmiermittel geliefert werden Bei den Baugruppen 110 wird dagegen, im Fall der Angabe der Option LO im Auftrag, das Getriebe mit einer ersten, im erk erfolgten chmiermittelfüllung geliefert n revanche, en ce qui concerne l orientation B6, le bouchon fermé doit PA être remplacé par le bouchon de purge Pour les groupes type 63, 75 et 86, le lubrifiant particulier adopté de série, du type long life, ne nécessite aucune vidange au cours de la durée de vie du réducteur Les groupes 110 sont fournis sans lubrifiant, par conséquent, l utilisateur doit se charger de les remplir en huile avant la mise en service au moyen des bouchons de remplissage, vidange et niveau, disposés en fonction de la position de montage spécifiée au moment de la commande L étage de réduction hélicoïdale, si présent, est doté de lubrification indépendante ur demande, les réducteurs 63, 75 et 86 peuvent être fournis sans lubrifiant, dans ce cas, spécifier l option O Vice versa, l option LO est disponible pour les groupe 110 et, à condition qu elle soit précisée à la commande, elle garantit le premier remplissage de lubrifiant en usine 13

15 7 - KLADOVÁÍ 7 - TORAG 7 - LAGRUG 7 - TOCKAG právné uskladnění je důležité pro následná chod převodovky Proto dodržujte tato pravidla: Observe the following instructions to ensure correct storage of the products: Die korrekte Lagerung der Antriebe erfordert folgende Vorkehrungen: Un correct stockage des produits reçus nécessite de respecter les règles suivantes: a) Výrobky nesmějí být uskladněny ve venkovních prostorech, které podléhají vlhkosti a větru b) Výrobek nikdy neukládejte na podlahu ale na podložky např dřevěná paleta c) Při uskladnění převodovek na dobu delší jak 60 dnů musíme všechny plochy převodovek předně hřídele a spojovací části opatřeny antikorozním prostředkem (Molibama 248 nebo jeho ekvivalentem) d) Je-li doba uskladnění delší jak 6 měsíců, je nutno se řídit následujícími pokyny: d 1 ) Výrobky musí být namazány trvalým mazivem a protikorozním prostředkem d 2 Výrobky dodávané bez oleje musí být opatřeny rovněž podle odstavce d 1 ), a kromě toho musí být v horní části převodovky opatřeny ovzdušňovacím šroubem a naplněny skladovacím olejem Před uvedením do chodu, je třeba doplnit převodovky na požadovavé množství oleje a) Do not store outdoors, in areas exposed to weather or with excessive humidity b) Always place wooden boards or other material between floor and the product, to avoid direct contact with the floor c) For storage periods of more than 60 days, all machined surfaces such as flanges and shafts must be protected with a suitable anti-oxidation product (Mobilarma 248 or equivalent) d) For storage periods exceeding 6 months consider taking the following precautions: d 1 ) Products lubricated for life should have machined surfaces greased or coated with a suitable rust inhibiting product to prevent oxidation d 2 ) Products supplied unlubricated should, on top of measures as per point (d 1 ), be placed with the breather plug high up and filled up with oil Before putting them into operation restore correct quantity and type of oil a) Die Produkte nicht im Freien lagern und nicht in Räumen, die der itterung ausgesetzt sind, oder eine hohe Feuchtigkeit aufweisen b) Die Produkte nie direkt auf dem Boden, sondern auf Unterlagen aus Holz oder einem anderen Material lagern c) Bei Lagerzeiten von mehr als 60 Tagen die Oberflächen für die Verbindung, wie Flansche und ellen mit einem geeigneten Oxidationsschutzmittel behandeln (Mobilarma 248 oder ein äquivalentes Mittel) d) Bei Lagerzeiten von mehr als 6 Monaten müssen folgende Vorkehrungen getroffen werden: d 1 ) Bei den Produkten mit Dauerschmierung müssen die maschinell bearbeiteten Außenseiten und die Verbindungsflächen mit Fett vor Oxidation geschützt werden d 2 ) Die Produkte ohne chmiermittel müssen wie unter Punkt d 1 ) behandelt werden und außerdem mit nach oben gerichteter ntlüftungschraube gelagert und mit Öl gefüllt werden Die Getriebe müssen vor ihrer Verwendung mit der angegebenen Menge des vorgesehenen chmiermittels gefüllt werden a) xclure les zones à ciel ouvert, les zones exposées aux intempéries ou avec humidité excessive b) Interposer dans tous les cas entre le plancher et les produits des planches de bois ou des supports d autre nature empêchant le contact direct avec le sol c) Pour les périodes de stockage supérieures à 60 jours, les surfaces concernées par les liaisons telles que les brides et les arbres doivent être protégées avec un produit antioxydant spécial (Mobilarma 248 ou équivalent) d) Pour les périodes de stockage prévues supérieures à 6 mois, les produits doivent être objet des contrôles suivants: d 1 ) les produits fournis avec lubrification permanente devront avoir les parties externes usinées ainsi que celles de liaison recouvertes de graisse pour éviter les oxydations d 2 ) les produits fournis sans lubrifiant, outre les opérations décrites au point d 1 ), devront être positionnés avec le bouchon d évent dans la position la plus haute et remplis d huile Les réducteurs, avant d être utilisés, devront être remplis avec la juste quantité et type de lubrifiant prévu 8 - DODACÍ PODMÍKY Firmy OPI ngineering 8 - CODITIO OF UPPLY 8 - LIFRBDIGUG 8 - CODITIO D LIVRAIO tandardně jsou převodovky dodávány následovně: Gear units are generally supplied as follows: Die Getriebe und Verstellgetriebe werden in folgendem Zustand geliefert: Les réducteurs et les variateurs sont livrés comme suit: a) v konfiguraci specifikované v písemné objednávce; a) configured for installation in the mounting position specified when ordering; a) schon bereit für die Montage in der bei Bestellung festgelegten inbaulage; a) déjà prédisposés pour être installés dans la position de montage comme défini en phase de commande; b) zkontrolovány a funkčně přezkoušeny dle nařízení b) tested to factory specifications; b) nach werksinternen pezifikationen geprüft; b) testés selon les spécifications internes; c) spojovací části nejsou povrchově upraveny c) mating machined surfaces unpainted; c) die Verbindungsflächen sind nicht lackiert; c) les surfaces de liaison ne sont pas peintes; d) motorové příruby IC jsou doplněny montážními šrouby d) nuts and bolts for mounting motors are provided; d) ausgestattet mit chrauben und Muttern für die Montage der Motoren (Version mit Adapter für IC-Motoren); d) équipés d écrous et de boulons pour le montage des moteurs normalisés pour la version CI; e) hřídele jsou opatřeny ochrannou krytkou e) shafts are protected e) alle Getriebe werden mit Kunststoffschutz auf den ellen geliefert e) tous les réducteurs sont fournis avec des embouts de protections en plastique sur les arbres 14

16 9- KOTRUKČÍ TVARY 9 - DIG FATUR 9 - KOTRUKTIV IGCHAFT 9 - CARACTRITIQU D COTRUCTIO Všechny šnekové převodovky Bonfiglioli jsou vybaveny : - ymetrickou výstupní dutou hřídelí, přizpůsobenou pro montáž násuvných hřídelí dodávaných jako dalsí příslušenství v sadě - Zabroušenou šnekovou hřídelí s přesným opracováním tak, že převodovky vykazují vysokou účinnost a tichý chod - Prakticky přizpůsobeným tvarem umožňujícím motáž na patky, redukční přírubu, nebo p ímé nasunutí na dutou hřídel K tomuto účelu lze dokoupit rameno reakce - Dalšími doplňky pro použití do široké oblasti průmyslových aplikací Key features common to all Bonfiglioli worm gears are: - ymmetrical hollow output shaft for facilitated mounting of the gear unit and plug-in shafts (after-sales kit only) on either side - Ground finished wormshafts and precise machining lend optimal efficiency and extremely low noise in operation - umerous product configurations allow for foot, flange or shaft mounting Torque arm is available as an option - xtensive customisation possible through the range of standard options available - Hranaté šnekové převodovky - mají na všech strannách přesně obrobeny styčné plochy jež The cubic shape of the gear case and machining of all sides lend extreme flexibility převodovkám propůjčují extrémě for the installation of the vysokou flexibilitu pro montáž a napojení na další vnější zařízení gearbox vices and ancillary de- Charakteristische igenschaften aller Bonfiglioli chnecken-getriebe: - ymmetrische Hohlwellen ermöglichen eine Montage der Getriebe und der insteckwellen (nur als ervice-kit ) auf beiden eiten - Geschliffene chneckenwellen und ihre präzise Bearbeitung ermöglichen einen hohen irkungsgrad und extrem niedrige Betriebsgeräusche - Zahlreiche Produkt-konfigurationen erlauben eine Motage über Fuß-, Flansch- oder ellenbefestigung Drehmoment-stützen können optional geliefert werden - Durch zusätzliche Optionen lassen sich die Antriebe an unterschiedliche Anwendungen anpassen Les principales caractéristiques des réducteurs à roue et vis sans fin Bonfiglioli sont : - Arbre lent creux symétrique pour une fixation aisée sur chaque face du réducteur, ainsi que pour les arbres lents rapportés (disponibles comme accessoires) - La rectification de la vis sans fin et les usinages de précision autorisent des rendements élevés ainsi qu un grand silence de fonctionnement - ombreuses possibilités de fixation du réducteur comme la configuration à pattes, à bride ou pendulaire (bras de réaction en option) - Possibilité de personnalisation étendue grâce à la liste d options disponibles Charakteristika šnekových převodovek série VF: - U převodovek osové výšky VF27, VF30,VF44 a VF49 je převodovková skříň zhotovena tlakovým litím z hliníku Osové výšky převodovek VF130 až 250 jsou ocelolitinové s povrchovým nátěrem epoxy pryskyřice Key features of VF-style worm gears: - Die cast aluminium gear cases for VF27, VF30, VF44 and VF49 turdy cast iron for VF130 through VF250 The latter group is paint coated with thermo setting epoxy powder Charakteristische igenschaften der VF - erie - Aluminium Druckguss Gehäuse für die Baugrößen: VF27, VF30, VF44 und VF49 Robuster tahlguss für die Baugrößen: VF130 bis VF250 obei die letztere Gruppe mit einem ärmehärtenden epoxyd Pulver überzogen werden Les caractéristiques spécifiques aux groupes du type VF sont : - Carters en aluminium moulé sous pression pour les VF27, VF30, VF44 e VF49 Carters en fonte pour les VF130 à VF250 Ces derniers sont recouverts d une peinture epoxy thermodurcissable Charakteristika hranatých šnek převodovek série : - skříně hranatých šnekových jsou z monobloku vyrobeného tlakovým litím z hliníku Jedná se o šnekové převodovky série 63, 86 a od roku 2008 i o 110 Key features of -style worm gears: - Rigid die cast aluminium monobloc housing for 63, 75 and 86 Cast iron gear case for 110, The latter is paint coated with thermo setting epoxy powder igen- Charakteristische schaften der -erie - Verwindungssteife Aluminium Druckguss Monoblockgehäuse für die Baugrößen: 63, 75 und 86 Das Getriebegehäuse des 110 ist aus tahlguss Die nicht bearbeiteten Flächen werden mit einem epoxyd Pulver versehen - Die kubische Form des Getriebegehäuses und die bearbeiteten Flächen aller Gehäuseseiten verleihen den Getrieben eine extreme Flexibilität bei der Montage Durch zusätzliche Bauteile wird diese Flexibilität erweitert Les caractéristiques spécifiques aux groupes du type sont : - Carters monobloc en aluminium moulé sous pression pour les 63, 75 e 86 Carters en fonte pour les 110 Ce dernier et recouvert d une peinture epoxy thermodurcissable - Grande versatilité et flexibilité d utilisation, permises par la forme cubique et par les nombreuses surfaces usinées pour la fixation du réducteur, et des accessoires 15

17 - Integrované převodovky jsou váhově lehčí, rozměrově kratší a cenově výhodnější - Hřídelové těsnění na vstupní hřídeli šnekových převodovek 63,75 a 86 je vyrobeno z Vitonu pro zvýšení pevnosti a celkové životnosti - The integral gearmotor configuration is lightweight, compact and price effective - Input shaft oil seal of 63, 75 and 86 units is located internally, and made from a Viton compound for improved durability and extended lifetime - Die Getriebe mit integrierten Motoren bauen sehr kompakt, haben geringe Gewichte und sind sehr preiswert - Die ellendichtringe an der ingangswelle der Baugrößen: 63, 75 und 86 sind aus Viton und im Gehäuse integriert Dies erhöht die Haltbarkeit und verlängerte die Lebensdauer - La configuration avec moteur intégré est particulièrement compacte, légère et économique - La bague à lèvres de l arbre rapide des groupes 63, 75 et 86 est en position interne, et est faite en Viton afin d améliorer les conditions de fonctionnement et la durée de vie Mn2 [m] [n 1 = 1400 min -1 ] VF 27 VF 30 VF 44 VF VF VF VF VF VF

18 10 - TVAR 10 - VRIO 10 - BAUFORM 10 - FORM D COTRUCTIO VF VF27VF250 Patkové provedení se šnekem v dolní části Foot mounted, underdriven Füßen und untenliegendet chneckenwelle Pattes et vis horizontale en bas A VF27VF250 Patkové provedení se šnekem v horní části Foot mounted, overdriven Füßen und chneckenwelle oben Pattes et vis horizontale en haut U Universální převodová skříň Universal gear case Universalgehäuse Carter universel V VF27VF250 Vertikální postavení patek Foot mounted, wormshaft vertical Füßen und senkrechter chneckenwelle Pattes et vis verticale F 1 F 2 FA 1 FA 2 F přírubové provedení tandard flange tandardflansch Bride standard FA VF27VF185 VF27VF49 Prodloužené redukční příruby xtended output flange Hohem Flansch Bride haute UF1 UF Hluboká boční příruba tandard mounting flange tandardanbauflansch Bride standard FC VF130VF185 krátké redukční příruby hort flange Kurzem Flansch Bride courte FC 1 FC 2 FR 1 FR 2 FR VF130VF185 Flangia corta e cuscinetti rinforzati hort flange and reinforced bearings Kurze Flansch und verstärkten Lagerni Bride courte et roulements renforcés P VF30VF250 Příruby pro ramena reakce ide cover for shaft mounting Flansch für Drehmomentstütze Bride pendulaire U VF30VF49 Universální patky Foot mount Mit integrierten Füben Carter à pattes monobloc UFC1 UFC ízká boční příruba Mounting flange reduced in length Kurzer Anbauflansch Bride reduit en longeur UFCR1 UFCR2 75 Redukční nízká příruba (lze do ní uložit ložisko) Mounting flange reduced in length and diameter Verkürzter Anbauflansch in Länge und Durchmesser Bride reduit en longeur et diametre 18

19 11- UPOŘÁDÁÍ - TVAR Pro kombinované převodovky platí dohoda, že jejich uspořádání je dáno níže uvedenou tabulkou Pokud toto není zadáno v objednávce, výrobce jej dodá v zákl tvaru - viz - šedý rámeček 11 - ARRAGMT For combined worm gear units, unless otherwise specified at the time of ordering, the arrangements highlighted in grey in the diagrams below will be configured at the factory 11 - BAUFORM Bei Doppelschneckengetrieben werden, wenn nicht anders in der Bestellung spezifiziert, die grau hinterlegten Konfigurationen aus der nachstehenden Tabelle im erk montiert 11 - XCUTIO D MOTAG Les réducteurs combinés, si rien n est spécifié lors de la commande, seront configurés suivant l exécution de montage en gris dans les tableaux ci-dessous C1 CC1 C2 CC2 C3 CC3 C4 CC4 U UF UFC UFRC A V F1 FA1 FC1 FR1 F2 FA2 FC2 FR2 P1 P2 Vstup pro napojení na pohon haft-mount cover Deckel für Aufsteckmontage Couvercle pour fixation pendulaire 19

20 Poloha svorkovnice Terminal box position Ausrichtung des Klemmenkastens Orientation boîte à bornes C1 CC1 C3 C2 C4 CC3 CC2 CC4 Pro šnekpřevodovky se vstupní hřídelí (H) jsou všechny montážní pozice uvedené v tabulce možné Pro šnekpřevodovky se vstupní přírubou P (IC) lze realizovat montážní pozice jen pro vyobrazení v tabulce Převodovky mohou být osazeny jak přírubou IC(B5 nebo B14) For units with the H input (free shaft), all the mounting options shown are available For units with the P (IC), certain mounting options can be obtained only by using IC flanges (B5 or B14) of the same size or smaller than those shown in tables Bei der Ausführung H (Getriebe) sind alle abgebildeten Montageausführungen möglich Bei der Ausführung P (IC) können bestimmte Montageausführungen nur durch Verwendung von IC-Flanschen (B5 oder B14) erreicht werden, die gleich groß oder kleiner als die in den Tabellen angegebenen sind Dans la configuration H (réducteur, il est possible d obtenir toutes les exécutions de montage présentées Dans la configuration P (IC), certaines exécutions de montage ne peuvent être obtenues qu en utilisant des brides CI (B5 ou B14) de taille inférieure ou égale aux tailles indiquées dans les tableaux 20

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA - 2012-1 CONTENTS OBSAH 03 General technical information Obecné technické informace 04 Medium Frequency Capacitors - water cooled, up to

Více

Predator Predator Predator ÚPRAVA RAMENE - Predátor P50R ARM-ADJUSTIERUNG - Predator P50R ARM ADJUSTMENT - Predator P50R

Predator Predator Predator ÚPRAVA RAMENE - Predátor P50R ARM-ADJUSTIERUNG - Predator P50R ARM ADJUSTMENT - Predator P50R Predator Predator Predator ÚPRV RMENE - Predátor P50R RM-DJUSTIERUNG - Predator P50R RM DJUSTMENT - Predator P50R Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue 03 / 2011 2 Pokyny k objednávání

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

KTM Battery Charger KTM Устройство для заряда батарей КТМ Usměrňovač a nabíječ Ftz Gleichrichter und Ladegerät Ftz

KTM Battery Charger KTM Устройство для заряда батарей КТМ Usměrňovač a nabíječ Ftz Gleichrichter und Ladegerät Ftz Usměrňovač a nabíječ KTA Gleichrichter und Ladegerät KTA Rectifier and Batterey Charger KTA Устройство для заря батарей KTA Usměrňovač a nabíječ KTZ Gleichrichter und Ladegerät KTZ Rectifer and Batterey

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Ve spínacích kombinacích rozvodů nn bývají často požadovány 3pólové vývody

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF

PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF VYPÍNAČE S PLYNEM SF 6 PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF 7-38 kv, 800-2500 A, 16-40 ka ABB Power Distribution VŠEOBECNĚ Vypínaãe typové fiady

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Massivholz-Verleimpresse Halbautomatische Anlage zur Lattung / Lis na spárovku Marke und Typ / Značka a typ: SORMEC T 80 L Baujahr / Rok výroby:

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

Lineární jednotka LM-26-KU Jednotka s elektrickým pohonem přes závitovou hřídel, vedení v tyčích a kuličkových klecích (bez vůle)

Lineární jednotka LM-26-KU Jednotka s elektrickým pohonem přes závitovou hřídel, vedení v tyčích a kuličkových klecích (bez vůle) Lineární jednotka LM-26-KU Jednotka s elektrickým pohonem přes závitovou hřídel, vedení v tyčích a kuličkových klecích (bez vůle) víko není při použití příruby motoru nutné Řez A-A dle hřídele motoru příruba

Více

TR 311 TR 319, TR 331 TR 356

TR 311 TR 319, TR 331 TR 356 TR 311 TR 319, TR 331 TR 356 menovité zatížení P N při 25 C typový přehled Nominal load P N at 25 C types summary P N P NED=1% 3W 4W 45W 45W 6W 7W 8W 1W 12W 75W 1W 15W 2W 25W 3W 1W TR 311 125W TR 312 TR

Více

TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika. Upínací pouzdra Clamping Bushes

TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika. Upínací pouzdra Clamping Bushes TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika Upínací pouzdra Clamping Bushes Katalog puzder - Obsah Product Range - Bushes - Content Označení výrobku / Product Strana/Page Upínací pouzdra 1. Upínací

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS Kapitola Dokumentace č. 0 CS Přívod oleje kanálový Sortimentní číslo výrobku 0088-6-5-70040 Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 4 40 4907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 5 499 Wermelskirchen Deutschland Tel.

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Characteristics softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Doplňky Provedení montáže Dostupné funkce Meze napájecího napětí Základní popis Obchodní status Komercializováno Řada výrobků

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Spojky NPX. Spojky. Postup výběru spojek NPX. Příklad výběru spojky NPX. Spojky NPX

Spojky NPX. Spojky. Postup výběru spojek NPX. Příklad výběru spojky NPX. Spojky NPX Postup výběru spojek NPX Založené na výkonu a rychlosti 1] Provozní faktor Z tabulky 1 na str. 247, vyberte koeficient provozu, který je vhodný pro použití 2] Navrhovaný výkon Vynásobte příkon řízeného

Více

Simogear. nová řada elektropřevodovek. Only for internal use / Siemens AG 2012. All rights reserved.

Simogear. nová řada elektropřevodovek. Only for internal use / Siemens AG 2012. All rights reserved. Simogear nová řada elektropřevodovek Only for internal use / Siemens AG 2012. All rights reserved. Nejdůležitější technická fakta nové řady elektropřevodovek SIMOGEAR Jednotlivé typy převodovek dostupné

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

Web Element. Furniture for beautiful environments

Web Element. Furniture for beautiful environments Web Element Furniture for beautiful environments Element Element range chairs boast subtle design and strikingly alluring look of backrest upholstery. Element chairs have been designed as a great working

Více

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002 Catalogue & servicing manual RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002 Převod Gear ratio Základní Standard provedení Příbal Included D-ANA s.r.o. - JRM Divišov Vlašimská 216 257 26 Divišov 1.67 1.59 Kolo

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

Kapitola Dokumentace č. CS

Kapitola Dokumentace č. CS Kapitola Dokumentace č. CS 4 11 103 EU prohlášení výrobce Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 14 40 42907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 125 42929 Wermelskirchen Deutschland Tel. +49 2196 85-0 Fax +49 2196

Více

TKGN4. Ložiska a těsnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

TKGN4. Ložiska a těsnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Ložiska a těsnění TKGN4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Ložiska a těsnění Ložiska jsou součásti, které

Více

Trojfázové a jednofázové asynchronní motory

Trojfázové a jednofázové asynchronní motory Trojfázové a jednofázové asynchronní motory Slavkov u Brna Asynchronní motory řady T JMC jsou trojfázové resp. jednofázové asynchronní motory s rotorem nakrátko v krytí IP54, event. IP55 s vlastním povrchovým

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA. finger jointing / linka délkového napojení. Maschinenart / Druh stroje: KEILZINKENANLAGE /

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA. finger jointing / linka délkového napojení. Maschinenart / Druh stroje: KEILZINKENANLAGE / PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: KEILZINKENANLAGE / finger jointing / linka délkového napojení Marke und Typ / Značka a typ: FX160 LNV6000 Baujahr / Rok výroby: 2008 Hersteller

Více

21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek.

21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek. 21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek. Popis aktivity: Realizace měření zátěžných spekter mechanické automobilní převodovky pomocí měřicího vozidla Škoda Fabia na vybraných

Více

TECHNICAL PRODUCT SHEET

TECHNICAL PRODUCT SHEET TECHNICAL PRODUCT SHEET Lineární kompaktní zářivka DL-S SPECIAL 13W/827 S14s DUOline (60W) Order Number 220000020 EAN13 8595209918444 ILCOS FSQ-10/60/1B-E-G24q=1 General information Product description:

Více

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE typ SP type SP 12, 25, 38,5 kv; 2 100; A Držitel certifikátů TÜV CZ dle: ČSN EN ISO 9001: 2001 Holder of certificates TÜV CZ according to ČSN EN ISO 14001:

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes PouÏití pfiístroj na ãi tûní vzduchu a oddûlení vody (více neï 90 %) Use Device for air cleaning and water separation

Více

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen! Operation by adults only! Do not let

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

INSTALLATION MANUAL PD 0027.01

INSTALLATION MANUAL PD 0027.01 INSTALLATION MANUAL PD 0027.01 OUTDOOR MOTOR DRIVE FOR MV DISCONNECTORS ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE SUP a) STORAGE / SKLADOVÁNÍ The packed devices on wooden pallet it is not allowed

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

Uživatelský manuál PUKY

Uživatelský manuál PUKY PUKY Uživatelský manuál Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použítím této šlapací káry. Uchovejte tento manuál na bezpečném místě pro případnou budoucí potřebu. Uživatelský manuál 1. Úvod

Více

PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY CITY UNDERGROUND CONTAINERS CITY UNTERIRDISCHER CONTAINER CONTENEURS CITY ENTERRES

PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY CITY UNDERGROUND CONTAINERS CITY UNTERIRDISCHER CONTAINER CONTENEURS CITY ENTERRES PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY CITY UNDERGROUND S CITY UNTERIRDISCHER CONTENEURS CITY ENTERRES Všechny typy kontejnerů jsou zhotoveny z vysoce kvalitních materiálů se špičkovým povrchem. Kovové vhazovací sloupky

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter Aktivní ochrana Průmyslové zásuvky IP44, IP66/IP67 P TECHNICKÉ PARAMETRY e shodě s normami EN 60309- IEC 60309- EN 60309-2 IEC 60309-2 EN 60529 IEC

Více

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Characteristics pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Doplňky Ovládání spínače Elektrické připojení Tvar izol. kontaktu Nucené vypnutí Nucené vypnutí minimální silou

Více

5.SY Otočné pohony uzavíracích klapek

5.SY Otočné pohony uzavíracích klapek 5.SY Otočné pohony uzavíracích klapek Obsah Přehled pohonů SY 3 SY1-24-3-T 4 SY1-230-3-T 6 SY2-24-3-T 8 SY2-230-3-T 10 SY3-24-3-T 12 SY3-230-3-T 14 SY4-24-3-T 16 SY4-230-3-T 18 SY5-24-3-T 20 SY5-230-3-T

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS HandiClamp Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS Montážní návod GB CZ Pioneers in pipe solutions INSTALLATION INSTRUCTIONS - English Single Band Repair Clamp 1 2 3

Více

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Originál! Více než 65 let partnerství s našimi zákazníky Zákaznický servis, spolehlivost, kvalita a pružnost jsou základy naší společnosti po více než 65

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160 1999 Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kw a jmenovitými otáčkami mezi

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

SPSN1. Hřídele a hřídelové čepy. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

SPSN1. Hřídele a hřídelové čepy. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Hřídele a hřídelové čepy SPSN1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Wellen und Wellenbolzen Charakteristik

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-001

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-001 Catalogue & servicing manual RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-001 SCHÉMA PØEVODU WHEEL SCHEMA 1 2 3 4 5 Kolo 1 Na přání Včetně Základní provedení Wheel No. 1 (teeth) 1,67 Kolo 4 Kolo 5 Wheel No.4

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-007 CZ 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť

Více

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu *

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu * SPRCHOVÉ VANIKY * SHOWER TRAYS * DUSCHTASSEN * SPRCHOVACIE VANIKY * ZUHANYTÁLCÁK *DUŠO PADKLAI montážní návod * installation instructions * montageanleitung *montážny návod * szerelési utasítás * nontavimo

Více

Rotary Actuators MD Otočné pohony MD

Rotary Actuators MD Otočné pohony MD Stavebnicové automatizační prvky Rotary Actuators MD Otočné pohony MD Model A (MD Provedení S 20) Features: Backlash free External stops Ball bearings Model V (MD 20) pouzdrem Otočný pohon s upínacím Stop

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53

LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53 LED catalog/katalog OBSAH / CONTENT 3 LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53 5 HIGH POWER LED 230V GU10 7 HIGH POWER LED 230V E14, E27 9 HIGH POWER LED 230V E27 11. HIGH POWER LED 230V GU10, E27 13. LED STANDARD

Více

DYNAMICS - Power, input power, efficiency

DYNAMICS - Power, input power, efficiency Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY Q PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY CITY UNDERGROUND CONTAINERS CITY UNTERIRDISCHER CONTAINER CONTENEURS CITY ENTERRES

PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY Q PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY CITY UNDERGROUND CONTAINERS CITY UNTERIRDISCHER CONTAINER CONTENEURS CITY ENTERRES PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY Q PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY CITY UNDERGROUND S CITY UNTERIRDISCHER CONTENEURS CITY ENTERRES 3 Všechny typy kontejnerů jsou zhotoveny z vysoce kvalitních materiálů se špičkovým

Více

Additional information to SOLAS VGM (Verified Gross Mass)

Additional information to SOLAS VGM (Verified Gross Mass) Additional information to SOLAS VGM (Verified Gross Mass) METRANS would like to inform you, based on the first information from 28. 12. 2015 Newsletter 25/2015 that we are prepared for the new SOLAS amendments

Více

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -20 C +80 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 II PROFESSIONAL EQUIPMENT II 201 PROFESSIONAL EQUIPMENT Nová řada vysokoobrátkových

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

OP - DP HARI. (min -1 ) Drehzahl SpeedI. Poèet otáèek n 2 LEGENDA 1 OP - A 2 OP - D 3 DP 100 4 DP 160 5 DP 160H 33 7 7. 6 HARI Iv 34 7 7.

OP - DP HARI. (min -1 ) Drehzahl SpeedI. Poèet otáèek n 2 LEGENDA 1 OP - A 2 OP - D 3 DP 100 4 DP 160 5 DP 160H 33 7 7. 6 HARI Iv 34 7 7. OP - DP HARI Poèet otáèek n 2 (min -1 ) Drehzahl SpeedI VÝKON MOTORU - MOTORLEISTUNG - MOTOR POWER OUTPUT 90 W 120 W 180 W 250 W 370 W 550 W 750 W 1100 W 1500 W 2200 W 3000 W 4000 W 5500 W 7500 W 1 5 5

Více

Sběrné kroužky. Spolehlivost díky Safety-Trans. Flexibilní a robustní. Oblasti použití sběrných kroužků. Modulární SR085

Sběrné kroužky. Spolehlivost díky Safety-Trans. Flexibilní a robustní. Oblasti použití sběrných kroužků. Modulární SR085 Obecně jsou sběrné kroužky použity k přenosu el. proudů, signálů nebo dat, pneumatiky nebo hydrauliky z pevné na otočnou platformu. Přenos mezi statorem a rotorem probíhá přes pohyblivé kontakty a je velice

Více

Tento modul by bez problémů měl vyhovovat Vašemu zadání.

Tento modul by bez problémů měl vyhovovat Vašemu zadání. Čítač kvalitní německé výroby IVO. Tento čítač je určen pro zabudování do panelu (držáku, popř. elektroinstalační krabice). Zástavbové rozměry x x mm (hloubka. mm vč. reset tlačítka). Tento čítač je vybaven

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 PouÏití / Use Konstrukce Construction Konstrukãní materiály Construction

Více

výrobce VOSS Fluid GmbH + Co. KG

výrobce VOSS Fluid GmbH + Co. KG HYDRAULICKÉ SPOJKY - ŠROUBENÍ výrobce VOSS Fluid GmbH + Co. KG Ing. Aleš Veselý Bosch Rexroth spol. s r.o. 29. listopad 2011, Novotného Lávka 5, Praha strategický partner zajištění dodávek flexibilita

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

SERVICE ADVISORY SA-5A

SERVICE ADVISORY SA-5A V510 PROPELLER TYPE SERIES REPLACEMENT OF BLADE BEARING SEAL VRTULE TYPOVÉ ŘADY V510 VÝMĚNA TĚSNÍCÍ MANŽETY ULOŽENÍ LISTU 1. GENERAL A. This document provides disassembly and assembly procedure in the

Více

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0-1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any Pfiipojovací závit Válcov - s tûsnícím

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

STTN2. Obrábění paprskem elektronů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

STTN2. Obrábění paprskem elektronů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Obrábění paprskem elektronů STTN2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM ELEKTRONŮ Obrábění

Více

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. Transportní a upínací přípravky. D Vodící prvky. Přesné díly. Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. Transportní a upínací přípravky. D Vodící prvky. Přesné díly. Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE A Sloupkové stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací přípravky D Vodící prvky E Přesné díly F Pružiny G Elastomery H FIBROCHEMIE J Periferní zařízení K Klínové jednotky L Normálie pro

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Opěradlo židle Lyra je výškově nastavitelné a je možné je vybavit i nastavitelnou bederní opěrkou.

Opěradlo židle Lyra je výškově nastavitelné a je možné je vybavit i nastavitelnou bederní opěrkou. lyra lyra Série Lyra je navržena tak aby splnila všechny požadavky uživatele a přitom v sobě odrážela přívětivý a svěží design. Co se týká technických parametrů židle, je vybavena mnoha funkcemi jež je

Více