Perspektivní obory pro vývoz do USA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Perspektivní obory pro vývoz do USA"

Transkript

1 Perspektivní obory pro vývoz do USA 1) Úvod V průběhu 90. let se hospodářské a obchodní styky ČR s USA postupně získaly velkou dynamiku a dostaly na vysokou úroveň. Pro rozvoj českého vývozu do USA mělo zásadní význam udělení doložky nejvyšších výhod v roce 1990 a preferenčního všeobecného celního režimu GSP v roce 1991, čímž byl přístup pro české zboží na americký trh usnadněn. V roce 1998 přiznala americká administrativa ČR statut země s tržní ekonomikou. Spojené státy považují ČR za standardního obchodního partnera vzhledem ke stabilitě jejího ekonomického a politického prostředí a skutečnosti, že ČR se stala členskou zemí EU. V bilaterální obchodně-politické oblasti neexistují zásadní překážky obchodní a ekonomické spolupráce. Pro ČR je rovněž důležité, že v roce 2010 byla vyňata ze seznamu zemí Watch List, porušujících ochranu duševního vlastnictví. ČR strana má zájem na dalším rozvoji vzájemných obchodně ekonomických vztahů, rozvoji a zvýšení vzájemného obchodu, investic a spolupráce v oblasti vědy a výzkumu v mnoha oblastech znalostní ekonomiky. V prosinci loňského roku byl během návštěvy ministra průmyslu a obchodu ČR M. Kocourka ve Washingtonu zahájen Ekonomický a obchodní dialog ČR s USA (EOD) a byla podepsána Společná deklarace o průmyslové a obchodní spolupráci v civilní jaderné energetice. Jako konkrétní výsledek EOD se v letošním roce připravuje podnikatelská mise z ČR do USA (Texas, Kalifornie, Washington, DC) vedená ministrem zahraničních věcí ČR K. Schwarzenbergem. Mise bude zaměřená na oblast vyspělých informačních a komunikačních technologií, filmový průmysl a vědeckou spolupráci v jaderné energetice. Jednou z hlavních zbožových skupin českého vývozu do USA jsou i nadále stroje a strojní zařízení, na čemž se podílí pumpy a čerpadla pro vznětové motory (dodávky pro firmu John Deere), ruční nářadí (Black & Decker) a vývoz proudových leteckých motorů. Další důležitou skupinou jsou elektrické stroje a přístroje, elektrotechnické prvky s hlavní zbožovou položkou spínače a ochrany elektrických obvodů, tantalové kondenzátory (AVX; vývoz však meziročně klesá), izolované elektrické vodiče, optické kabely. Podstatnými položkami jsou elektromotory, elektrické přístroje a elektrotechnické prvky. Roste podíl lékařských nástrojů, léků a mikroskopů. Příkladem úspěšné proexportní politiky státu na náročném a vysoce konkurenčím americkém trhu může být prosazení výrobků českého dopravního strojírenství. Velmi důležité jsou aktivity české firmy Inekon Group, a. s. při dodávkách tramvají pro město Washington, DC. V USA existují mnohé příležitosti v dalších amerických městech (Dallas, Los Angels, Tucson). ZÚ Washington je v kontaktu s předsaviteli firmy Inekon a poskytuje jejím zájmům informační a lobbystickou podporu. Velice dobré jsou reference z dřívějších projektů na západním pobřeží USA (tramvaje pro město Portland ve státě Oregon a pro město Tacoma, stát Washington). Tradiční vývozní zboží jako křišťál, sklo, porcelán, bižuterie a pivo a další nápoje, hračky, hudební nástroje, zbraně a munice, textil a oděvy, cukrovinky, sýry a máslo si zachovává s většími či menšími výkyvy stabilní úroveň, jejich potenciál růstu je však vyčerpán; navíc u textilu a oděvů se český vývoz po zrušení kvót v rámci WTO trvale snižuje. 1

2 Více informací o vzájemných ekonomických vztazích ČR s USA je možné nalézt na portálu BusinessInfo.cz. 2) Silné a slabé stránky, příležitosti a omezení v česko-us obchodní relaci Analýza exportní pozice ČR vůči USA: Silné stránky: Vysoce rozvinutý a prestižní trh, standardní prostředí pro podnikání, obchod a investice; Prakticky neomezený potenciál růstu českého exportu Dostupné finanční zdroje a nabídka financování obchodu americkými bankami a finančními investory Business and Trade (tzv. B2B) je od Government (G2B) striktně oddělen a jakýkoliv institucionální zásah z úrovně vlády (kromě příslušné legislativy) do firemních (soukromých) obchodních vztahů je pokládán za nestandardní Dobře propracovaný právní rámec a zavedené zvyklosti podnikání Ease of Doing Business Hlavní zásadou obchodního vztahu je slušné a korektní jednání, poctivost, fair play, slušné jednání, vstřícnost, respekt a čestnost Po vstupu do EU považují USA ČR za standardního obchodního partnera ČR získala jako členská země EU větší důvěryhodnost u americké firemní sféry. Slabé stránky: Slabý dolar - američtí dovozci (bez zastoupení či amerického zprostředkovatele nelze do USA dovážet přímo) mnohdy plně nechápou aspekt směnného kursu a odmítají cenové navýšení z důvodu kurzových změn, čímž přenášejí důsledky slabé domácí měny na zahraniční dodavatele Prioritní zaměření amerických obchodně politických zájmů na vnitroamerickou spolupráci a některé hlavní mimoevropské relace Čína, Japonsko, Indie, Brazílie Fragmentovanost amerického trhu na regionální pod-trhy, společně s odlišně koncipovanými zákony a předpisy, které bez znalosti místních reálií není jednoduché pochopit. Odlišnosti v právních systémech mezi jednotlivými státy Unie nutnost pečlivého zvážení kde a jakým způsobem začnu v USA podnikat, nutná trvalá spolupráce s místními právníky Některá specifika při celním odbavení - v netarifní oblasti patří k překážkám obchodu některé technické standardy a požadavky a zdlouhavý schvalovací postup, např. atestace výrobků ze strany Federal Drug Administration (FDA, např. schvalovací proces u léčiv, potravin) Na širší americko-evropskou spolupráci ve vojenském a leteckém průmyslu může mít v některých případech dopad americký licenční režim vývozu vojenského materiálu, techniky či informačních systémů. Tento režim znesnadňuje kooperační vazby, vývoz a reexporty techniky, neboť vyžaduje licenční řízení i při vývozu zboží z druhé země (i zemí NATO), které obsahuje americkou technologii klasifikovanou jako vojenský materiál nebo materiál dvojího užití Fiskální problémy USA i jednotlivých států vedou často k omezení nebo odložení dlouhodobě plánovaných veřejných investic a preference místních US dodavatelů.. 2

3 Příležitosti: Americká business schopnost neustále inovovat, aktivní podnikatelský duch, neustálá poptávka po nových řešeních Zdravotní reformy - reforma rozšíření počtu lidí, kterým má být dostupná lékařská péče Dohody o volném obchodu (FTAs) se zeměmi střední a jižní Ameriky (Kolumbie, Panama) a Jižní Kreou, NAFTA možnost dodávek z USA na menší trhy na americkém kontinentu bez placení cla. Např. Miami na Floridě je hlavním centrem obchodu se zeměmi na jih od USA, pořádají se tam mnohé významné mezinárodní veletrhy a setkávají se tam obchodníci z těchto zemí Existence národnostních komunit z celého světa možnost zaměřit se na dodávky konkrétní komunitě, s jejíž mateřskou zemí má již česká firma zkušenosti (např. Indie, Polsko, Německo), toto platí především pro spotřební zboží Aktivity agentury CzechInvest v Silicon Valley a plánované aktivity na východním pobřeží ve státě Massachusetts (Boston) podpora českých start-up a malých firem s inovačními nápady a řešeními Kombinace právní jistoty a velikého trhu ideální pro zahájení podnikání přímo v USA jako zahraniční investice české firmy. Hrozby: O klasických hrozbách pro podnikání a obchodování se v případě USA téměř nedá hovořit. Lze uvést pouze některá potenciální nebezpečí: Možnost zavádění nových netarifních překážek obchodu v souvislosti s posilováním bezpečnosti a bojem proti terorismu Jako na každém trhu jsou určitým rizikem platby za zboží. U velkých amerických firem jsou tato rizika minimální, složitější situace je u menších a středních firem. Sídlo firmy v USA není stoprocentní zárukou platební schopnosti. Nejběžnějším nástrojem k dosažení úhrady nedobytných pohledávek z titulu bankrotu kupujícího je v USA ustanovení dodavatele do pozice tzv. prioritního věřitele. V případě, že český exportér nemá dostatek znalostí a ekonomické síly, aby se dostal do této pozice, a zároveň nemůže využít zajištění své pohledávky prostřednictvím akreditivu ( Letter of Credit ), je nejúčinnějším způsobem minimalizace rizika sjednání pojištění exportních pohledávek. Pozn.: Exportní pohledávky do USA se splatností do 2 let pojišťují komerční úvěrové pojišťovny vč. Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a. s. Pro dodávky financované odkladem nebo úvěrem delším než 2 roky lze využít úvěrového pojištění se státní podporou, které poskytuje a.s. EGAP Hrozba obchodních sporů - součástí americké obchodní a podnikatelské praxe je vedení nebo hrozba právních sporů mezi obchodními partnery soudní cestou (v USA působí nejvíce na světě právních kanceláří a právníků v přepočtu na počet obyvatel; je zde také nejvíce právních sporů a žalob, které se mnohdy mohou zdát až paradoxní). Vymáhání vlastního cíle na základě výhrůžky soudním sporem může být strategií firmy. Americké firmy mnohdy využijí a dovedou jednání k vlastnímu prospěchu jen díky určitému strachu cizinců ze soudních sporů na základě mimosoudního vyrovnání. Většina obchodních sporů není nakonec vyřešena soudem či arbitráží, ale stranami sporu krátce po zahájení soudního řízení na základě vzájemné dohody. Zároveň je ale třeba zdůraznit, že americké soudy se vyznačují přesným dodržováním pravidel a jsou velmi nestranné 3

4 Absence odběratelské loajality nejistota ohledně jistoty budoucích dodávek. Při získání výhodnější nabídky se americké firmy ihned přeorientují na jiné dodavatele; Oslabování americké měny - slabý dolar negativně ovlivňuje naše vývozy, zvláště tradičních exportních položek vyvážených malými a středními českými firmami. 3) Perspektivní obory Vyspělé informační a telekomunikační technologie, výpočetní technika, vývoj software USA jsou světovým lídrem inovačních technologií ve výpočetní technice. Vzhledem k bouřlivému vývoji odvětví existují možnosti uplatnění malých českých firem schopných rychle reagovat na poptávku, zvláště v oblasti softwaru Energetika - Národní energetický plán počítá s výstavbou nových elektráren v příštích 20 letech, výstavbou nových distribučních sítí v délce cca 420 tis. km ve směru východ-západ, rekonstrukcí jaderných elektráren, renovací elektráren na tuhá paliva). Nutno sledovat legislativu, velice politicky citlivé téma. Velice důležitý já také oblast tzv. zelených/čistých technologií a obnovitelné zdroje energie Biotechnologie a nanotechnologie V USA jedny z nejrychleji se rozvíjejících oborů. V ČR jsou firmy, které jsou schopny na americkém trhu v tomto špičkovém sektoru obstát Letecký a obranný průmysl Americké nadnárodní společnosti vyhledávají možnosti výrobních kooperací s cílem zlevnění výroby ve vysoce konkurenčním odvětví. Zbrojní průmysl jeví zájem spolupracovat na aliančním základě s vědeckovýzkumnými i vývojovými pracovišti v ČR Systémy městské veřejné dopravy V podmínkách globální recese, která zasáhla silně automobilový průmysl, roste zájem o alternativní dopravní prostředky (příměstská lehká vlaková doprava, městská hromadná doprava). ČR má dobré reference z dodávky tramvají do USA Průmyslová zařízení - Týká se prakticky všech průmyslových odvětví, zejména strojírenství, chemického průmyslu, potravinářství Zdravotnická technika Zdravotnictví je jedním z oborů, který administrativa B: Obamy podporuje a investuje Výrobní kooperace, výroba na zakázku pro americké firmy - Obecně platí pro všechna průmyslová odvětví a služby Soukromé vzdělávání V USA velice drahé, možnost strávit část studia (semestr) na kvalitní české škole je pro Američany atraktivní a žádaný. Pozn.: Vzhledem k velikosti americké ekonomiky, rozsahu amerického trhu, objemu dovozů a schopnosti absorpce zahraničního zboží lze považovat za potenciální oblasti pro vývoz do USA všechny sektory včetně trhu spotřebního zboží. Závěr Nový koncept prioritních zemí vznikl v úzké spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, rovněž je podpořila Česká rada pro obchod a investice, podnikatelská sféra koncept prioritních zemí jakožto užitečný nástroj pro efektivní koncentrování zdrojů státu pro podporu vývozu také podporuje. Nejedná se o výlučný koncept, ale o systém komunikace mezi státní správou a podnikatelskou sférou a společné plánování akcí. 4

5 Pro každou prioritní zemi byly vytvořeny expertní týmy, vedené pracovníky Ministerstva průmyslu a obchodu, jichž se vedle ústředních orgánů státní správy účastní též nominovaní zástupci podnikatelských organizací (Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy, oborové svazy a asociace a vývozní aliance atd.). Vedoucím týmu pro USA je Ing. Ludmila Kundratová., tel: Expertní tým mimo jiné projednává plány nejvýznamnějších proexportních akcí, publikovaný na BusinessInfo. Potřebujete-li jakékoliv informace týkající se podnikatelských aktivit souvisejících s USA, vstupem na jejich trh, překonávání překážek na hranici nebo obchodních příležitostí, je vhodným zdrojem Souhrnná teritoriální informace (STIje publikovaná na portále BusinessInfo). K dispozici máte též bezplatnou zelenou linku pro export na telefonním čísle , Jakýkoliv námět můžete signalizovat vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade, tel.: / , vedoucímu ekonomického úseku velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC, tel.: / , obchodně ekonomickému konzulovi GK ČR v New Yorku, tel.: / nebo vedoucímu expertního týmu. 5

Export do USA. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu 2012. Josef Dvořáček, ZÚ Washington. Stanislav Beneš, GK New York

Export do USA. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu 2012. Josef Dvořáček, ZÚ Washington. Stanislav Beneš, GK New York Export do USA manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu 2012 Autor: Josef Dvořáček, ZÚ Washington Stanislav Beneš, GK New York Úvodní slovo proč USA? Spojené státy americké představují

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU DÁNSKO ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU Oficiální název státu (v českém i místním úředním jazyku) Česky: Dánské království Dánsky: Kongeriget Danmark Anglicky: Kingdom of Denmark Rozloha Vlastní Dánsko:

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace 15. 6. 2014 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Dokument informuje o perspektivních oborech pro vývoz do Ruska, mezi které patří především dopravní

Více

Export do Mexika. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Mexiku 2012. Autoři Milena Petříčková Josef Kostiha Klára Redondo

Export do Mexika. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Mexiku 2012. Autoři Milena Petříčková Josef Kostiha Klára Redondo Export do Mexika manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Mexiku 2012 Autoři Milena Petříčková Josef Kostiha Klára Redondo Vstoupit na mexický trh s prakticky jakýmkoli zbožím dnes znamená utkat se

Více

Střednědobě perspektivní obory v nově navržených prioritních zemích

Střednědobě perspektivní obory v nově navržených prioritních zemích Střednědobě perspektivní obory v nově navržených prioritních zemích Brazílie Energetika Rozvojové projekty brazilské vlády předpokládají velké investice do výstavby nových zdrojů energie; uplatní se zvláště

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BUDOUCNOST ČESKÉHO EXPORTU Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry CzechTrade Ostrava, 29. 5. 2015 www.czechtrade.cz 1. Proč CzechTrade? Odborníci v Praze i

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Úvod do české rozvojové politiky

Úvod do české rozvojové politiky A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Úvod do české rozvojové politiky Vladimír Bartovic EUROPEUM Prague 2013 Historický přehled Česká republika, jakožto

Více

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 II. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 Obsah Úvod... 3 Vyhodnocení výsledků realizovaných opatření za období 2012-2014... 4 Předběžné

Více

Export do Turecké republiky

Export do Turecké republiky Export do Turecké republiky manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Ankaře 2012 Arnošt Kareš Exportní manuál Turecká republika Autor: Arnošt Kareš, ZÚ Ankara 1 Úvodník autora proč zrovna Turecká republika?

Více

Služby CzechTrade pro exportéry

Služby CzechTrade pro exportéry Služby CzechTrade pro exportéry Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry milan.raz@czechtrade.cz 29. 4. 2015, Plzeň www.czechtrade.cz Služby CzechTrade Znalosti, zkušenosti a kontakty ve 48 zemích,

Více

Nové formy podpory exportu v ČR

Nové formy podpory exportu v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Nové formy podpory exportu v ČR Bakalářská práce Autor: Adéla Popelková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup, CSc.

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU A PODPORA EXPORTU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU A PODPORA EXPORTU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU A PODPORA EXPORTU Tento materiál byl vypracován jako podklad pro debatu Společná obchodní politika a podpora exportu, která se koná dne 5. září od 17.00h do 18.30h v Evropském

Více

Podpora exportu priorita hospodářské a zahraniční politiky ČR

Podpora exportu priorita hospodářské a zahraniční politiky ČR Podpora exportu priorita hospodářské a zahraniční politiky ČR Hospodářská politika každého státu je především limitována objektivními zdrojovými možnostmi a vnitrostátní i zahraniční hospodářskou situací.

Více

Export do Ruské Federace. manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Moskvě 2012. Jan Krs Jiří Pytlíček

Export do Ruské Federace. manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Moskvě 2012. Jan Krs Jiří Pytlíček Export do Ruské Federace manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Moskvě 2012 Jan Krs Jiří Pytlíček Vážení kolegové, budoucnost podnikání s ruskými subjekty je v exportu. Hospodářský prostor čítající

Více

VIETNAM souhrn informací o VSR

VIETNAM souhrn informací o VSR VIETNAM souhrn informací o VSR Oficiální název státu : Vietnamská socialistická republika Noc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam Rozloha : 331 114 km2 Počet obyvatel, hustota na km2, podíl ekonomicky činného

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., a kol. Zpracováno v rámci projektu: Posilování sociálního

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc.

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc. Teritoriální seminář Praha 29.4.2010 Ing. Jan Erben CSc. 1. Základní údaje o zemi: Oficiální název státu: Ukrajina ( nezávislost od 24. 8. 1991) Geografická poloha: Země leží na vnější hranici EU (spojnice

Více

Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu

Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu Bakalářská práce Autorka: Alyona Kolchina Ekonomika a

Více