Aplikace green managementu v hotelnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace green managementu v hotelnictví"

Transkript

1 Aplikace green managementu v hotelnictví Bakalářská práce Alena Kašpárková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislava Belešová, PhD. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Green management application in hotel industry Alena Kašpárková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel management Major: Hotel management Thesis Advisor: Ing. Stanislava Belešová, PhD. Date od Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Aplikace green managementu v hotelnictví zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze, dne 14. dubna Alena Kašpárková

4 Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí práce Ing. Stanislavě Belešové za poskytnutí mnoha odborných rad a ochotu pomoci při psaní této práce. Dále bych chtěla poděkovat řediteli hotelu Adalbert panu Romanovi Maňákovi za vyplnění dotazníku o aplikaci green managementu v daném hotelu. Za tuto pomoc jsem mu velice vděčna. Stejně tak děkuji panu Petrovi Saifrídovi z organizace CENIA za poskytnutí odpovědí na mé dotazy.

5 Abstrakt KAŠPÁRKOVÁ, Alena. Aplikace green managementu v hotelnictví. [bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha : Celkový počet stran 73. Bakalářská práce se zabývá provozem ubytovacích zařízení ve vztahu k životnímu prostředí. Cílem práce je analyzovat aplikaci green managementu ve vybraných hotelových zařízeních, vymezit jeho výhody a nevýhody a navrhnout úpravu technické směrnice. Po nastínění situace v cestovním ruchu v České republice, včetně negativního dopadu na environment, byl popsán postup zavedení green managementu. Byla představena organizace CENIA spolu s ekologickými certifikáty, které může ubytovací zařízení získat. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že jednotlivá ekologická ubytovací zařízení se liší pouze malým počtem zavedených ekologických opatření. Nakonec byla navržena možná změna Technické směrnice , kterou se stanovují požadavky a ekologická kritéria pro propůjčení ochranné známky ubytovacím službám pro turisty. Byla navržena ve třech zněních podle kapacity ubytovacích zařízení. Každá tato technická směrnice byla rozčleněna na jednotlivé oblasti, energie, vody a odpady, obecný systém řízení a jiné služby. Největší pozornost přitom byla věnována oblasti energie. Zmíněna také byla příručka Going Green, minimum standards toward a sustainable hotel, kterou lze považovat za vhodný zdroj informací pro případné zájemce o green management. Autorka došla k závěru, že cestou k udržitelnému cestovnímu ruchu je aplikace green managementu. Aby cestovní ruch mohl existovat i do budoucna, je tak nutné snížit jeho negativní dopady na životní prostředí. Zde je ale nutná podpora ze strany státu a spolupráce mezi jednotlivými ubytovacími zařízeními. Důležitá je také důsledná výchova obyvatel k ekologickému myšlení a etickému přístupu k přírodě. Klíčová slova: Ekohotel, Ekologicky šetrná služba, EMS, Green management, Hotel.

6 Abstract KAŠPÁRKOVÁ, Alena. Green management application in hotel industry. [Bachelor s Dissertation]. The Institute of Hospitality Management. Prague : Number of pages: 73. This bachelor thesis deals with the operation of accommodation facilities in relation to the environment. The aim of this the work is to analyse the application of green management of selected ecological accommodations, define its advantages and disadvantages and propose a change of the technical directive. After outlining the situation of the tourist industry in the Czech Republic, including the negative impact on the environment that it has, the term green management was introduced. The organisation CENIA was introduced along with ecological certificates, which the ecological accommodations can receive. From results research it became evident that the individual ecological accommodation varies only by a small number of established environmental measures., a At the end was proposed a suggestion of possible change of the Technical Directive , which lays down the requirements and ecological criteria for the awarding of marks for the tourist accommodation service. It was designed in three versions, depending on the capacity of accommodation. Each of these technical guidelines were divided into different areas; energy, water and waste management, general management and other services. The most attention was paid to the energy domain. The Going Green pamphlet was also mentioned minimum standards toward a sustainable hotel. It can be considered as a useful source of information for those interested in green management. The author concluded that the way to sustainable tourism is the application of green management. For tourism to exist even in the future, it is necessary to reduce its negative impacts on the environment. It is key that the state and different accommodation facilities cooperate. It is also important to teach about the environment in schools of all types, especially in primary schools. Key words: Ecohotel, Environmentally-friendly service, EMS, Green management, Hotel.

7 Obsah Úvod Charakteristika green managementu v hotelnictví Ekologické hotelnictví Ekologie a ekologický hotel Green management EMAS ČSN EN ISO Agentury a certifikáty CENIA Green Globe BIO potraviny Ocenění Energy Globe Award ČR Analýza green managementu vybraných hotelů Analýzy hotelů s ekologickým certifikátem Hotel Adalbert Hotel Adria Praha Hotel Plaza Alta Praha Hotel Mosaic House Veronica Hostětín Vyhodnocení ubytovacích zařízení s ekologickými certifikáty Návrhy na změnu technické směrnice Úprava technické směrnice Technická směrnice pro nově vznikající ubytovací zařízení Technická směrnice pro ubytovací zařízení malé a střední kapacity Technická směrnice pro ubytovací zařízení velké kapacity Závěr... 55

8 LITERATURA PŘÍLOHY... 61

9 Úvod Podnětem k napsání této práce byla existence malého počtu hotelů, které berou při svém provozu ohled na stále se zhoršující životní prostředí, hotelů, které se pokoušejí nejen vyhovět těm zákazníkům, kteří o environment zájem mají, ale také mohou zákazníky v tomto směru alespoň jistým způsobem vychovávat. Situace v cestovním ruchu v České republice se výrazně změnila po pádu komunistického režimu v roce S otevřením hranic došlo k nebývalému boomu cestovního ruchu, ať už šlo o příliv zahraničních návštěvníků, či o cesty českých turistů do zahraničí. Hotely v té době neměly o klienty nouzi, stoupla však také zátěž na životní prostředí. S postupem let došlo ke snížení zájmu, což pro hotely znamenalo nutnost přesměrovat se na jiné skupiny klientů. Úměrně se snížením kvality životního prostředí začal v Evropě stoupat zájem o ekologický cestovní ruch jako formu trvale udržitelného cestovního ruchu a hotelnictví. Také pro naše hotely by ekologický přístup znamenal šanci na zvýšení počtu návštěvníků, kterým není stav životního prostředí lhostejný. V České republice pravděpodobně roste počet lidí, kteří si uvědomují nebezpečí našeho současného chování k přírodě. Přesto je příliš nízký počet těch, kteří jsou ochotni pro změnu nepříznivého stavu něco dělat. Nezájem a často i odpor lidí ke změnám v této oblasti je ovlivněn podle mého názoru, již samotným slovem ekologie. Ekologie je vnímána jako synonymum nesmíš něco dělat, a musíš se něčeho vzdát, dělat něco navíc. Změnit vlastní způsob života je ale pro lidského jedince obtížné již z důvodu působení našeho genomu. Další příčinou pak je přesvědčení o racionalitě konkurenčního boje o osobní výhody a rovněž konzumní způsob života, který plyne z takto vedené globální ekonomiky, kdy momentální osobní zisk je prioritou. V této souvislosti je vhodné vzpomenout slova našeho bývalého prezidenta Václava Havla: Žijeme v civilizaci, která ztratila vztah k nekonečnu a věčnosti. Proto má u ní vždy převahu zisk krátkodobý nad ziskem dlouhodobým. Důležité je, zda se nějaká investice vrátí do deseti či patnácti let, méně důležité je, jak poznamená život našich potomků za sto let. 1 1 PELIKÁN, V Smělí jako Islanďané, šťastní jako Bhútánci. In Sedmá generace, roč. 22, 2013, číslo 1. Brno : Hnutí Duha. ISSN , s

10 Lze konstatovat, že zájem o životní prostředí a trvalou udržitelnost mezi zákazníky roste zejména v případě zákazníků severní Evropy. 2 Pracovníci hotelového marketingu se nemusí těchto klientů obávat, mohou jejich požadavky chápat jako výzvu a možnost získat konkurenční výhodu. V době celosvětové krize a zaostřeného boje o zákazníka může být zelený hotel a jeho aktivity v tomto směru významným prostředkem ke zlepšení konkurenceschopnosti. Sektor služeb, kam hotely náleží, má vysoké nároky na energii. Čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu to je běžný provoz hotelu. Ať už je závislý na plynných či tuhých palivech nebo na energii z nich vyrobených, nelze v tomto případě mluvit o trvalé udržitelnosti. Množství odpadu produkované hotelem představuje značnou zátěž pro životní prostředí. Pokud hotely nezavedou recyklační systémy, nebudou používat recyklovaný materiál všude tam, kde je to možné, nebudou používat ekologicky nezávadné tkaniny a prací a čisticí prostředky, rovněž nemůže být o trvalé udržitelnosti řeč. Přímá závislost dlouhodobého chodu ubytovacího zařízení na kvalitě životního prostředí v daném místě je zde zásadním faktem. Cílem mé bakalářské práce je analyzovat aplikaci green managementu vybraných ubytovacích zařízení, vymezit výhody a nevýhody green managementu a navrhnout možný způsob změny technické směrnice požadavků a kritérií pro propůjčení ochranné známky ubytovacím službám. Práce je pro splnění stanoveného cíle rozdělena na tři části teoretickou, praktickou a návrhovou. První kapitola je zaměřena na objasnění termínů a definic, týkajících se green managementu v hotelnictví a etické odpovědnosti. Hlavními zdroji pro napsání této části byly publikace Moderní hotelový management a elektronická publikace Program EMAS v ČR, kterou vydala Agentura EMAS. Budou objasněny pojmy hotel, ekologie a ekohotel. Dále se bude zabývat green managementem, postupem jeho zavedení a také možnostmi aplikace. Konec této kapitoly bude zaměřen na agentury, které se zabývají udělováním ekologických certifikátů v České republice. Druhá kapitola se bude zabývat průzkumem hotelů s ekoznačkou v Praze. Ve třetí kapitole pak bude navržena možná změna technické směrnice a ekologická opatření, která by měla být zavedena v každém hotelu. 2 HORNER, S.; SWARBROOKE, J Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha : Grada, s

11 Byly také předloženy tyto hypotézy: H1: Předpokládáme, že zpřísnění technických směrnic je jedním z důvodů, proč na území ČR stagnuje počet ekologických hotelů. H2: Předpokládáme, že jednotlivé hotely vlastnící ekoznačku EU se liší pouze malým počtem zavedených ekologických opatření. H3: Předpokládáme, že ekologická ubytovací zařízení v České republice se zaměřují především na oblast energie. Subjekt výzkumu: Green management ve vybraných ekologických hotelech v České republice. Objekt výzkumu: Vybraná ubytovací zařízení vlastnící ekologickou značku hotel Adalbert, hotel Adria, hotel Plaza Alta, hotel Mosaic House a penzion Veronica Hostětín. Materiály: V práci jsou použity primární i sekundární zdroje. Sekundární informace jsou získány z domácí knižní literatury i zahraniční a domácí časopisné literatury. Dále jsou sekundární údaje získány z webových stránek vybraných ubytovacích zařízení. Primární údaje jsou získány technikou dotazníku. Ke zkoumání green managementu a ekologických opatření ve vybraných hotelech byl sestaven dotazník, který vychází z Technické směrnice , kterou se stanovují požadavky a ekologická kritéria pro propůjčení ochranné známky ubytovacím službám pro turisty. Tento dotazník obsahuje především otázky uzavřené doplněné o několik otázek otevřených (viz příloha 1). Dále byl vypracován krátký dotazník určený pro organizaci CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) s cílem získat údaje o vývoji žádostí o udělení ekoznačky EU a ekoznačky Ekologicky šetrná služba (viz příloha 2). Vědecké metody: Práce je napsána pomocí metody deskripce a komparativní analýzy. Dále je v práci použito dedukce a syntézy. 11

12 1. Charakteristika green managementu v hotelnictví Průmysl cestovního ruchu se v poslední době stává jedním z nejvýznamnějších odvětví světové ekonomiky, a tak se stává globálním fenoménem. Na dynamickém růstu se podle UNWTO (World Tourism Organization Světová organizace cestovního ruchu) bude stále velmi výrazně podílet evropský kontinent a v jeho rámci poroste podíl zemí střední a východní Evropy a tedy lze předpokládat, že i České republiky. 3 Pokud se budou hotely, a nejen v České republice, snažit prosadit na evropském či světovém trhu cestovního ruchu, bude hrát velmi důležitou úlohu nejen kvalita, ale také etika a míra společenské odpovědnosti. Zřetel na dopad činnosti podniku na životní prostředí by dnes již měl být zásadním, ať již při výstavbě, modernizaci či samotném provozu podniku nebo při hodnocení a výběru ze strany zákazníka. 1.1 Ekologické hotelnictví Hotely, tak jak je známe dnes, se začaly objevovat teprve v 1. polovině 19. století. Největším impulzem k výstavbě nových hotelů, v nichž si ovšem ubytování po dlouhou dobu mohla dovolit jen vyšší vrstva, byl rozvoj železniční dopravy. S postupem času došlo k jejich rozvoji a rozsah poskytovaných služeb se postupně zvyšoval. Hotely vznikaly především za účelem poskytnutí přechodného ubytování. Asociace hotelů a restaurací České republiky definuje hotel jako: ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených. 4 S postupem času došlo k vytvoření několika kritérií, podle nichž se následně ubytovací zařízení členila. Mezi tato hlediska patří: Dělení podle zaměření: kongresové, wellness, lázeňské, sportovní, relax, 3 HORNER, S.; SWARBROOKE, J Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha : Grada, s AHR ČR Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky

13 rodinné. Dělení podle velikosti: malé ubytovací zařízení do 50 pokojů, střední v rozmezí pokojů, velké obvykle pokojů, mega ubytovací zařízení s více jak 400 pokoji pro hosty. Dělení podle umístění: horské, přímořské, městské, lázeňské, rekreační Ekologie a ekologický hotel Ekologie je věda o vztazích organizmů a prostředí, ve kterém žijí, a organizmů k sobě navzájem. 6 Jiná definice chápe ekologii jako část biologie, zabývající se vzájemnými vztahy a vzájemným působením organismů (mikroorganismů, živočichů a rostlin) a prostředí. 7 Tyto dvě definice jsou prakticky stejné. Přestože je člověk v případě obou těchto definic pravděpodobně chápán jako organismus, nejvýstižnější je třetí definice, v níž je člověk přímo jmenován a je poukazováno na to, jak ovlivňuje vlastní biotop: ekologie je věda, jež zkoumá vztah živých společenství k jejich prostředí čili ekosystémy. Zvláštního významu nabyla ekologie člověka, neboť se stále víc ukazuje, že prostředí, v němž lidstvo žije, není samozřejmé. Je třeba o ně pečovat a chránit je zejména před důsledky lidské činnosti. 8 Vzhledem k povaze této práce je vhodné definovat pojem environment: prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost. Zahrnuje ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, 5 KŘÍŽEK, F.; NEUFUS, J Moderní hotelový management. Praha : Grada, s KRAUS, J a kol Nový akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, s BLECHA, I. a kol Filosofický slovník. Olomouc : nakladatelství Olomouc, s SOKOL, J Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha : Vyšehrad, s

14 rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy. 9 Je zřejmé, že vybudovat hotel je náročné nejen z finančního hlediska, ale především z hlediska ekologického, neboť se jedná o zastavění velké plochy, zvýšení počtu lidí v místě a samotný chod hotelu má rovněž negativní vliv na životní prostředí. O stavu životního prostředí, změnách klimatu a nutnosti něco dělat se hodně píše, hodně mluví, ale vzhledem k vážnosti této otázky se dělá dost málo. Řada lidí si sice uvědomuje, že nám reálně hrozí ekologická katastrofa, ale jen příliš malé množství lidí je ochotno něco pro to dělat, něčeho se vzdát a vzdorovat tlaku okolí a institucí. Od kodaňské klimatické konference v roce 2009 ekologové očekávali, že budou přijata závazná opatření, která přinesou výraznou změnu v přístupu vlád k tomuto závažnému problému. Očekávání se však nenaplnila. Prosincová klimatická konference v Kodani nebyla pouze nevítaným krachem. Byla koncem éry, v níž můžeme věřit, že nám elity bez našeho přičinění a dokonce proti naší vůli, zajistí lepší budoucnost. Odteď je nad míru zřejmé, že nebudeme-li se snažit všichni, nic se nezmění. A tento fakt se týká rovněž hotelového průmyslu, protože právě hotely mají možnost, ať už samostatně, nebo prostřednictvím AHR (Asociace hotelů a restaurací) řadu důležitých věcí ovlivnit. Nejedná se samozřejmě jen o globální oteplování, ale mimo jiné také o nebezpečně rychlé odlesňování jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky, nebezpečné šíření pouští a zrychlující se nárůst produkce skleníkových plynů v industrializovaných zemích. Již roku 1992 se v Rio de Janeiro konala konference nazvaná Summit Země, tato akce byla pořádána Spojenými národy. O rok dříve byl přijat Montrealský Protokol na ochranu ozónové vrstvy a roku 1997 Kyótský Protokol o globálním oteplování. Toto jsou tři nejvýznamnější jednání, která sice přímo nepřinesla tolik potřebné radikální změny v přístupu lidstva k životnímu prostředí, přesto se stala podnětem pro pozitivní ekologické iniciativy a na počátku 90. let 20. století tak odstartovala běh na dlouhou trať. Soukromý sektor, tedy i podnikatelé v ubytovacích službách, zareagovali na výsledky těchto mezinárodních jednání snahou o zavedení zelených certifikátů i pro toto odvětví. 9 VEBER, J Management kvality a environmentu: Učební text vedlejší specializace management kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Praha : VŠE, S. 153 SKALÍK, J Co se (ne)upeklo v Kodani. In Sedmá generace, roč. 19, 2010, číslo 1. Brno : Hnutí DUHA. ISSN , s

15 První dokumenty sloužící jako návod pro možné ekologické řízení hotelů jako je například Green Hotel Initiative vnikly ve Spojených státech amerických. 10 Ekohotel, nebo také jeho často užívané synonymum Zelený hotel, je označení pro ubytovací zařízení vlastnící evropský certifikát The Flower Ekologicky šetrná služba nebo domácí českou značku Ekologicky šetrná služba. 11 Další obdobná definice zní: Označení ekohotel znamená, že dané zařízení snížilo svůj vliv na životní prostředí na minimum. 12 V zahraničí jsou tato zařízení definována jako hotely šetrné k životnímu prostředí, jejichž manažeři zavádějí programy, které šetří vodu, energii a snižují množství odpadu, a zároveň šetří finanční prostředky. Jsou to programy, které pomáhají chránit naši jedinečnou planetu. 13 Definice ekohotelů jsou si evidentně podobné, protože podstatou těchto zařízení je zkrátka šetrnější přístup k přírodě. K získání ekoznačky Ekologicky šetrná služba musí ubytovací zařízení splňovat kritéria stanovená technickou směrnicí č , kterou se stanovují požadavky a ekologická kritéria pro propůjčení ochranné známky ubytovacím službám pro turisty. Pro získání ekoznačky EU, pak musí být splněna evropská kritéria, která jsou ale nicméně s českou směrnicí identická. Plné znění této směrnice je k nalezení na webových stránkách organizace CENIA (www.cenia.cz). Směrnice je rozčleněna na dva oddíly, označené písmeny A, B. Oddíl A obsahuje kritéria povinná a oddíl B (viz příloha 3) pak obsahuje kritéria volitelná. K tomu, aby mohlo ubytovací zařízení získat ekoznačku, musí splňovat tato kritéria: musí spadat do vymezené kategorie ubytovací služby pro turisty musí splňovat všechna kritéria stanovená v oddílu A přílohy této směrnice 10 VEBER, J Environmentální management. Praha : VŠE, s Green management. Praha : Ministerstvo místního rozvoje. [cit ] Dostupné na internetu: 12 Ekohotel. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 13 What are Green Hotels? Houstun : Green Hotels Association. [cit ]. Dostupné na internetu: 15

16 musí splňovat dostatečný počet kritérií uvedených v oddílu B přílohy této směrnice, aby získaly požadovaný počet nejméně 20 bodů za hlavní službu 14 Jak již bylo řečeno výše, oddíl A technické směrnice obsahuje kritéria povinná a musí je tedy splňovat všechna ubytovací zařízení, která chtějí pro své zařízení získat ekoznačku. Tato část směrnice je dále členěna podle jednotlivých oblastí týkajících se provozu ubytovacích zařízení. Energie Hotelový provoz je velmi náročný na spotřebu elektrické energie a tak je pochopitelné, že technická směrnice vyžaduje v případě ubytovacích zařízení, u nichž je to možné, získávat alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů (nejčastějším způsobem jsou solární panely). Hotel se samostatným vytápěcím systémem nesmí používat těžké oleje, které obsahují více jak 0,1 síry a uhlí. Požadována je i tepelná a zvuková izolace oken, klimatizace by měla být nastavitelná. Pokud není nainstalováno automatické zhasínání světel při odchodu z pokoje, musí být na viditelném místě upozornění pro hosta, aby zhasínal při odchodu všechna světla. V prostorách, kde se svítí více jak pět hodin denně, musí být v zařízení nainstalovány úsporné žárovky minimálně v 80% z celkového počtu. Pro vytápění venkovních prostorů může být použita pouze energie získaná z obnovitelných zdrojů. Voda a odpady Hotely spotřebovávají velké množství vody, přičemž záleží i na struktuře středisek a poskytovaných službách. Spotřeba na jeden pokoj za rok se může pohybovat mezi 60 až 220 m 3. Vzhledem k tomu, že voda není nevyčerpatelný zdroj, měla by ubytovací zařízení jejímu správnému hospodaření přikládat velkou váhu. Hotel produkuje také určité množství odpadu, plechovky, lahve, sklo, odpad z kuchyně ale i staré zařízení, škodlivé látky apod., proto se jej týkají následující kritéria Technické směrnice. 14 Technická směrnice MŽP č , kterou se stanovují požadavky a ekologická kritéria pro propůjčení ochranné známky ubytovacím službám pro turisty. Praha : CENIA. [cit ]. Dostupné na internetu: 16

17 Průtok z kohoutků nesmí překročit 9 litrů za minutu, splachování pisoárů musí být ruční, aby nedocházelo ke zbytečnému protékání vody. Výměna ručníků a ložního prádla se provádí na požádání nebo podle intervalu stanoveného hotelem. Jednorázová balení toaletních potřeb musí být odstraněna. Pokoje musí být vybaveny odpadkovými koši na tříděný odpad nebo tyto koše musí být umístěny v jejich blízkosti. K třídění odpadu pak dochází v celém hotelu. Jiné služby a obecný systém řízení Tato oblast se týká především informovanosti a nabádání k ohleduplnému chování k životnímu prostředí a to jak zaměstnanců, tak hostů. Nekuřácká část musí být k dispozici v každé vnitřní společenské místnosti. Hostům i zaměstnancům musí být poskytovány informace o možném využití veřejné dopravy. Musí být vypracována politika ochrany životního prostředí, pro kterou musí být stanoven vhodný akční program. Ubytovací zařízení musí zajistit řádné školení personálu, poskytnout mu písemné dokumenty či příručky, které se týkají dodržování environmentálních aspektů. Hosté musí být řádně informováni o environmentální politice ubytovacího zařízení a to aktivní formou při příjezdu na recepci, ale také pomocí různých brožur a upozornění, která mají za úkol hosta vyzývat k zapojení se do ochrany životního prostředí. Ubytovací zařízení je také povinno neustále sledovat údaje o spotřebě energie a vody. Tato šetření je vhodné provádět každý měsíc nebo alespoň jednou za rok a zjištěné informace musí být sděleny příslušné organizaci, která v ubytovacím zařízení posuzovala žádost o ekoznačku. Stejně tak provádí ubytovací zařízení zjišťování údajů o spotřebě chemikálií Green management Green management se do českého jazyka překládá jako zelený management. Jde o filozofii, která je zaměřena na optimalizaci dopadu provozu hotelu na životní prostředí. Jedná se zejména o šetrné zacházení s energií, přírodními zdroji a snahu všeobecně snížit negativní dopady své činnosti na životní prostředí. Cílem green managementu je snaha o maximální propojení ekonomiky a ekologie v lidském povědomí tak, aby se principy 15 Technická směrnice MŽP č , kterou se stanovují požadavky a ekologická kritéria pro propůjčení ochranné známky ubytovacím službám pro turisty. Praha : CENIA. [cit ]. Dostupné na internetu: 17

18 udržitelného rozvoje odrazily ve filozofii podniku a způsobu jeho řízení. 16 Následující definice je stručná a jasná: Pojmem green management (zelený management) označujeme filozofii, technologii a metodiku řízení hotelu zaměřenou na optimalizaci vlivu hotelového provozu na životní prostředí. 17 Lütfi, Emre, Mehmet zdůvodňují nutnost a důvod vzniku zelených hotelů a aplikaci green managementu jako snahu zredukovat negativní dopad cestovního ruchu na životní prostředí. Ohled na nakládání s odpady, úsporu vody a energie a ochranu biodiverzity je tedy znakem zelených hotelů. Opatření, která podniká hotel pro ochranu přírody, a trvale udržitelný cestovní ruch ukazují, jak zelený management pomáhá šetřit energii a eliminuje poškozování přírody. Green management vznikl z důvodu nedostatečné ochrany životního prostředí, jejíž význam v tomto sektoru postupně narůstá. Proto zelené hotely dále vyvíjejí různé aktivity k odstranění tohoto nedostatku. 18 Správné fungování zeleného managementu lze ilustračně rozdělit na čtyři základní fáze: Schéma 1 Schéma interakce fází green managementu Zdroj: Národní federace hotelů a restaurací ČR, Green management. Praha : Ministerstvo místního rozvoje. [cit ] Dostupné na internetu: 17 BERÁNEK, J. a kol Moderní řízení hotelového provozu. Praha : MAG CONSULTING s.r.o., s LÜTFI, A.; EMRE, D.; MEHMET, Y Green Hotel Management and Green Star Practice: A Case Study of Best Western President Istanbul Hotel. In Seyahat ve Otel Işletmeciliģi Dergisi/Journal of Travel and Hospitality Management, roč. 10, 2013, číslo 1. ISSN , s

19 Motivace pokud se vedení hotelu rozhodne pro zavedení green managementu, pak nejprve musí jmenovat osobu, která bude odpovědna za zavádění tohoto programu a za jeho plynulé fungování. Každý zaměstnanec musí vědět, o co jde a proč. Měl by strategii zaměstnavatele přijmout za vlastní, protože jen tak bude ochoten a schopen své nové úkoly spolehlivě plnit. Samozřejmě je důležité, aby pověřená osoba šla zaměstnancům příkladem. Pokud někdo z pracovníků přijde s nějakým nápadem, či návrhem, pak je určitě nutné, aby byl vyslyšen a případně i odměněn. Vhodné je také zaměstnance v této oblasti školit, informovat o vývoji a poskytnou jim možnost účastnit se konferencí, které jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí; Akční plán pokud jsou zaměstnanci správně informováni a motivováni o novém způsobu řízení a hospodaření hotelu, pak je nutné vše dále zpracovat. Je třeba posoudit nynější stav hotelu a možnosti, jakým způsobem by se dal chod hotelu vylepšit. Následně se musí připravit plán, stanovit priority a postup, kterým nejlépe stanovených cílů dosáhnout; Realizace po důkladném propracování postupů následuje realizace. Každému zaměstnanci musí být jasné, co je náplní jeho práce. Všechny úkoly musí být podrobně rozebrány. Nutné je také zaměstnance průběžně proškolovat, informovat o jakýchkoliv změnách a výsledky jejich úsilí zveřejňovat. Každý pracovník musí vědět, že dělá něco pro dobrou věc; Sledování výsledku je poslední fází tohoto cyklu. Pomocí kvalitních sledovacích metod, lze zpětně posoudit proces realizace a míru dosažení stanovených cílů. Intervaly kontroly závisí na jednotlivých službách. Pokud dojde k odhalení chyb, je nutné přijmout taková opatření, která povedou k jejich odstranění. 19 Z jednotlivých fází realizace green managementu lze vyvodit tyto možné nevýhody (4, 10, 16): výše vynaložených investic, delší doba návratnosti investic, ekologická nezainteresovanost českých turistů, vyšší ceny ekologických materiálů a prostředků, některé technologie jsou náročné na prostor, na zaškolení zaměstnanců a na obsluhu 19 Národní federace hotelů a restaurací ČR. Green management. Praktické kroky pro řízení hotelového a restauračního zařízení

20 To vše by měly ovšem jednoznačně vyvážit tyto výhody (4, 10, 16): snížení nákladů na provoz, zlepšení image hotelu, prodloužení životaschopnosti životního prostředí v okolí hotelu, dobrý pocit, podpora místních výrobců, zvýšení konkurenceschopnosti, získání nových zákazníků. EMS EMS je systém environmentálního řízení (Environmental Management Systems) a jeho zavedením se podnik zavazuje k neustálému sledování, řízení a postupnému snižování negativních dopadů své činnosti na životní prostředí. Organizace s tímto systémem musí také více a vhodně komunikovat se svým okolím. EMS nepřináší výhody jen životnímu prostředí a subjektům, které přicházejí s podnikem do kontaktu, ale také podniku samotnému. A to například formou snížení nákladů na suroviny, energie, či konkurenční výhodou. EMS je zcela dobrovolný. Pokud se podnik rozhodne pro jeho zavedení, má dvě možnosti provedení: podle evropského EMAS podle mezinárodních norem ISO (především podle ISO 14001) EMAS EMAS neboli systém řízení podniku a auditů z hlediska ochrany životního prostředí (Eco-Management and Audit Scheme) vstoupil v platnost v dubnu 1995 z nařízení Evropské rady č. 1836/1993. V České republice byl tento program schválen na základě Usnesení vlády České republiky č. 466/1998. Na základě tohoto usnesení byly zřízeny odpovědné orgány Programu EMAS v ČR a vydány následující dva dokumenty: Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a Pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. 20 KŘÍŽEK, F.; NEUFUS, J Moderní hotelový management. Praha : Grada, s

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Ekoznačení - Dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí; řízeno směrnicemi

Více

The European Eco-label. Europe goes green. Seminář o EU Ekoznačce pro turistická ubytovací zařízení a kempy Europa Culture Centre, 17. 9.

The European Eco-label. Europe goes green. Seminář o EU Ekoznačce pro turistická ubytovací zařízení a kempy Europa Culture Centre, 17. 9. The European Eco-label Europe goes green Seminář o EU Ekoznačce pro turistická ubytovací zařízení a kempy Europa Culture Centre, 17. 9. 2008 Program 12:00-12:10 Zahájení/ Monika Bílková, Enviros, s.r.o.

Více

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2008 Definice Ekoznačení Ecolabelling označování produktů (tj. výrobků i služeb),

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Zpracováno podle informací na www.europeangreencapital.eu V základním textu jsou uvedeny údaje požadované dle formuláře

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

Marketingová značka Ekoregionu Úhlava

Marketingová značka Ekoregionu Úhlava Jak je na tom váš podnik s ekologickou účinností? Dotazník ke zjištění stavu provozovny a kvality nabízených služeb pro udělení Marketingové značky Ekoregionu Úhlava Verze pro pension Jednotlivé dotazy

Více

DOBROVOLNÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ. Květoslava Remtová

DOBROVOLNÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ. Květoslava Remtová ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 290 295 ISSN 1335-0285 DOBROVOLNÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ Květoslava Remtová Vysoká škola ekonomická v Praze,

Více

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu Vydavatel: IREAS, Institut pro strukturální politiku o.p.s.

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Daniel Hájek Odbor nástrojů politiky ŽP Ministerstvo životního

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Používání vody Kapitola 1 Význam udržitelného rozvoje Obsah Udržitelný rozvoj Definice Pozadí Význam pro prádelny Opatření

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Základní

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Vynález, který změnil svět

Vynález, který změnil svět Společnost Carrier, vybudovaná na vynálezu Willise Carriera, který v roce 1902 postavil moderní klimatizaci, je přední světový dodavatel topenářských, klimatizačních a chladících řešení. Společnost Carrier

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Závěry z kulatých stolů

Závěry z kulatých stolů Závěry z kulatých stolů Analýza současného stavu a možností využívání EPD ve firmách - SWOT Analýza právního a institucionálního rámce EPD v ČR PS Udržitelné materiály Česká rada pro šetrné budovy, o.

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

Návrh uplatnění metodiky čistší produkce u činností. zdravotnických zařízení kraje Vysočina

Návrh uplatnění metodiky čistší produkce u činností. zdravotnických zařízení kraje Vysočina Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta kraje Vysočina Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta kraje Vysočina Návrh uplatnění metodiky čistší produkce u činností zdravotnických zařízení kraje

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

Projekt CEC5, hodnocení CESBA Projekt CEC5, hodnocení CESBA Ing. arch. Martin Šimůnek, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT Projekt CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách CEC5:

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Energetický management v praxi

Energetický management v praxi Seminář "Vápno, cement, ekologie 2012" Skalský Dvůr Petr Cermánek - DNV KEMA Energy & Sustainability Obsah DNV KEMA Energy & Sustainability kdo jsme Energetická účinnost Energetický management trocha teorie

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2 MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ Panorama Business Center Škrétova 12/49, 12, Praha 2 Klient: Vypracováno: Deka Praha First Real Estate, s.r.o. Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1569/2c PSČ 17 IMPACT-CORTI a.s.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Trocha čísel 37.000 km 2, 18% voda, 16.8 mil. obyvatel ne střecha

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více