Aplikace green managementu v hotelnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace green managementu v hotelnictví"

Transkript

1 Aplikace green managementu v hotelnictví Bakalářská práce Alena Kašpárková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislava Belešová, PhD. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Green management application in hotel industry Alena Kašpárková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel management Major: Hotel management Thesis Advisor: Ing. Stanislava Belešová, PhD. Date od Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Aplikace green managementu v hotelnictví zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze, dne 14. dubna Alena Kašpárková

4 Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí práce Ing. Stanislavě Belešové za poskytnutí mnoha odborných rad a ochotu pomoci při psaní této práce. Dále bych chtěla poděkovat řediteli hotelu Adalbert panu Romanovi Maňákovi za vyplnění dotazníku o aplikaci green managementu v daném hotelu. Za tuto pomoc jsem mu velice vděčna. Stejně tak děkuji panu Petrovi Saifrídovi z organizace CENIA za poskytnutí odpovědí na mé dotazy.

5 Abstrakt KAŠPÁRKOVÁ, Alena. Aplikace green managementu v hotelnictví. [bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha : Celkový počet stran 73. Bakalářská práce se zabývá provozem ubytovacích zařízení ve vztahu k životnímu prostředí. Cílem práce je analyzovat aplikaci green managementu ve vybraných hotelových zařízeních, vymezit jeho výhody a nevýhody a navrhnout úpravu technické směrnice. Po nastínění situace v cestovním ruchu v České republice, včetně negativního dopadu na environment, byl popsán postup zavedení green managementu. Byla představena organizace CENIA spolu s ekologickými certifikáty, které může ubytovací zařízení získat. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že jednotlivá ekologická ubytovací zařízení se liší pouze malým počtem zavedených ekologických opatření. Nakonec byla navržena možná změna Technické směrnice , kterou se stanovují požadavky a ekologická kritéria pro propůjčení ochranné známky ubytovacím službám pro turisty. Byla navržena ve třech zněních podle kapacity ubytovacích zařízení. Každá tato technická směrnice byla rozčleněna na jednotlivé oblasti, energie, vody a odpady, obecný systém řízení a jiné služby. Největší pozornost přitom byla věnována oblasti energie. Zmíněna také byla příručka Going Green, minimum standards toward a sustainable hotel, kterou lze považovat za vhodný zdroj informací pro případné zájemce o green management. Autorka došla k závěru, že cestou k udržitelnému cestovnímu ruchu je aplikace green managementu. Aby cestovní ruch mohl existovat i do budoucna, je tak nutné snížit jeho negativní dopady na životní prostředí. Zde je ale nutná podpora ze strany státu a spolupráce mezi jednotlivými ubytovacími zařízeními. Důležitá je také důsledná výchova obyvatel k ekologickému myšlení a etickému přístupu k přírodě. Klíčová slova: Ekohotel, Ekologicky šetrná služba, EMS, Green management, Hotel.

6 Abstract KAŠPÁRKOVÁ, Alena. Green management application in hotel industry. [Bachelor s Dissertation]. The Institute of Hospitality Management. Prague : Number of pages: 73. This bachelor thesis deals with the operation of accommodation facilities in relation to the environment. The aim of this the work is to analyse the application of green management of selected ecological accommodations, define its advantages and disadvantages and propose a change of the technical directive. After outlining the situation of the tourist industry in the Czech Republic, including the negative impact on the environment that it has, the term green management was introduced. The organisation CENIA was introduced along with ecological certificates, which the ecological accommodations can receive. From results research it became evident that the individual ecological accommodation varies only by a small number of established environmental measures., a At the end was proposed a suggestion of possible change of the Technical Directive , which lays down the requirements and ecological criteria for the awarding of marks for the tourist accommodation service. It was designed in three versions, depending on the capacity of accommodation. Each of these technical guidelines were divided into different areas; energy, water and waste management, general management and other services. The most attention was paid to the energy domain. The Going Green pamphlet was also mentioned minimum standards toward a sustainable hotel. It can be considered as a useful source of information for those interested in green management. The author concluded that the way to sustainable tourism is the application of green management. For tourism to exist even in the future, it is necessary to reduce its negative impacts on the environment. It is key that the state and different accommodation facilities cooperate. It is also important to teach about the environment in schools of all types, especially in primary schools. Key words: Ecohotel, Environmentally-friendly service, EMS, Green management, Hotel.

7 Obsah Úvod Charakteristika green managementu v hotelnictví Ekologické hotelnictví Ekologie a ekologický hotel Green management EMAS ČSN EN ISO Agentury a certifikáty CENIA Green Globe BIO potraviny Ocenění Energy Globe Award ČR Analýza green managementu vybraných hotelů Analýzy hotelů s ekologickým certifikátem Hotel Adalbert Hotel Adria Praha Hotel Plaza Alta Praha Hotel Mosaic House Veronica Hostětín Vyhodnocení ubytovacích zařízení s ekologickými certifikáty Návrhy na změnu technické směrnice Úprava technické směrnice Technická směrnice pro nově vznikající ubytovací zařízení Technická směrnice pro ubytovací zařízení malé a střední kapacity Technická směrnice pro ubytovací zařízení velké kapacity Závěr... 55

8 LITERATURA PŘÍLOHY... 61

9 Úvod Podnětem k napsání této práce byla existence malého počtu hotelů, které berou při svém provozu ohled na stále se zhoršující životní prostředí, hotelů, které se pokoušejí nejen vyhovět těm zákazníkům, kteří o environment zájem mají, ale také mohou zákazníky v tomto směru alespoň jistým způsobem vychovávat. Situace v cestovním ruchu v České republice se výrazně změnila po pádu komunistického režimu v roce S otevřením hranic došlo k nebývalému boomu cestovního ruchu, ať už šlo o příliv zahraničních návštěvníků, či o cesty českých turistů do zahraničí. Hotely v té době neměly o klienty nouzi, stoupla však také zátěž na životní prostředí. S postupem let došlo ke snížení zájmu, což pro hotely znamenalo nutnost přesměrovat se na jiné skupiny klientů. Úměrně se snížením kvality životního prostředí začal v Evropě stoupat zájem o ekologický cestovní ruch jako formu trvale udržitelného cestovního ruchu a hotelnictví. Také pro naše hotely by ekologický přístup znamenal šanci na zvýšení počtu návštěvníků, kterým není stav životního prostředí lhostejný. V České republice pravděpodobně roste počet lidí, kteří si uvědomují nebezpečí našeho současného chování k přírodě. Přesto je příliš nízký počet těch, kteří jsou ochotni pro změnu nepříznivého stavu něco dělat. Nezájem a často i odpor lidí ke změnám v této oblasti je ovlivněn podle mého názoru, již samotným slovem ekologie. Ekologie je vnímána jako synonymum nesmíš něco dělat, a musíš se něčeho vzdát, dělat něco navíc. Změnit vlastní způsob života je ale pro lidského jedince obtížné již z důvodu působení našeho genomu. Další příčinou pak je přesvědčení o racionalitě konkurenčního boje o osobní výhody a rovněž konzumní způsob života, který plyne z takto vedené globální ekonomiky, kdy momentální osobní zisk je prioritou. V této souvislosti je vhodné vzpomenout slova našeho bývalého prezidenta Václava Havla: Žijeme v civilizaci, která ztratila vztah k nekonečnu a věčnosti. Proto má u ní vždy převahu zisk krátkodobý nad ziskem dlouhodobým. Důležité je, zda se nějaká investice vrátí do deseti či patnácti let, méně důležité je, jak poznamená život našich potomků za sto let. 1 1 PELIKÁN, V Smělí jako Islanďané, šťastní jako Bhútánci. In Sedmá generace, roč. 22, 2013, číslo 1. Brno : Hnutí Duha. ISSN , s

10 Lze konstatovat, že zájem o životní prostředí a trvalou udržitelnost mezi zákazníky roste zejména v případě zákazníků severní Evropy. 2 Pracovníci hotelového marketingu se nemusí těchto klientů obávat, mohou jejich požadavky chápat jako výzvu a možnost získat konkurenční výhodu. V době celosvětové krize a zaostřeného boje o zákazníka může být zelený hotel a jeho aktivity v tomto směru významným prostředkem ke zlepšení konkurenceschopnosti. Sektor služeb, kam hotely náleží, má vysoké nároky na energii. Čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu to je běžný provoz hotelu. Ať už je závislý na plynných či tuhých palivech nebo na energii z nich vyrobených, nelze v tomto případě mluvit o trvalé udržitelnosti. Množství odpadu produkované hotelem představuje značnou zátěž pro životní prostředí. Pokud hotely nezavedou recyklační systémy, nebudou používat recyklovaný materiál všude tam, kde je to možné, nebudou používat ekologicky nezávadné tkaniny a prací a čisticí prostředky, rovněž nemůže být o trvalé udržitelnosti řeč. Přímá závislost dlouhodobého chodu ubytovacího zařízení na kvalitě životního prostředí v daném místě je zde zásadním faktem. Cílem mé bakalářské práce je analyzovat aplikaci green managementu vybraných ubytovacích zařízení, vymezit výhody a nevýhody green managementu a navrhnout možný způsob změny technické směrnice požadavků a kritérií pro propůjčení ochranné známky ubytovacím službám. Práce je pro splnění stanoveného cíle rozdělena na tři části teoretickou, praktickou a návrhovou. První kapitola je zaměřena na objasnění termínů a definic, týkajících se green managementu v hotelnictví a etické odpovědnosti. Hlavními zdroji pro napsání této části byly publikace Moderní hotelový management a elektronická publikace Program EMAS v ČR, kterou vydala Agentura EMAS. Budou objasněny pojmy hotel, ekologie a ekohotel. Dále se bude zabývat green managementem, postupem jeho zavedení a také možnostmi aplikace. Konec této kapitoly bude zaměřen na agentury, které se zabývají udělováním ekologických certifikátů v České republice. Druhá kapitola se bude zabývat průzkumem hotelů s ekoznačkou v Praze. Ve třetí kapitole pak bude navržena možná změna technické směrnice a ekologická opatření, která by měla být zavedena v každém hotelu. 2 HORNER, S.; SWARBROOKE, J Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha : Grada, s

11 Byly také předloženy tyto hypotézy: H1: Předpokládáme, že zpřísnění technických směrnic je jedním z důvodů, proč na území ČR stagnuje počet ekologických hotelů. H2: Předpokládáme, že jednotlivé hotely vlastnící ekoznačku EU se liší pouze malým počtem zavedených ekologických opatření. H3: Předpokládáme, že ekologická ubytovací zařízení v České republice se zaměřují především na oblast energie. Subjekt výzkumu: Green management ve vybraných ekologických hotelech v České republice. Objekt výzkumu: Vybraná ubytovací zařízení vlastnící ekologickou značku hotel Adalbert, hotel Adria, hotel Plaza Alta, hotel Mosaic House a penzion Veronica Hostětín. Materiály: V práci jsou použity primární i sekundární zdroje. Sekundární informace jsou získány z domácí knižní literatury i zahraniční a domácí časopisné literatury. Dále jsou sekundární údaje získány z webových stránek vybraných ubytovacích zařízení. Primární údaje jsou získány technikou dotazníku. Ke zkoumání green managementu a ekologických opatření ve vybraných hotelech byl sestaven dotazník, který vychází z Technické směrnice , kterou se stanovují požadavky a ekologická kritéria pro propůjčení ochranné známky ubytovacím službám pro turisty. Tento dotazník obsahuje především otázky uzavřené doplněné o několik otázek otevřených (viz příloha 1). Dále byl vypracován krátký dotazník určený pro organizaci CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) s cílem získat údaje o vývoji žádostí o udělení ekoznačky EU a ekoznačky Ekologicky šetrná služba (viz příloha 2). Vědecké metody: Práce je napsána pomocí metody deskripce a komparativní analýzy. Dále je v práci použito dedukce a syntézy. 11

12 1. Charakteristika green managementu v hotelnictví Průmysl cestovního ruchu se v poslední době stává jedním z nejvýznamnějších odvětví světové ekonomiky, a tak se stává globálním fenoménem. Na dynamickém růstu se podle UNWTO (World Tourism Organization Světová organizace cestovního ruchu) bude stále velmi výrazně podílet evropský kontinent a v jeho rámci poroste podíl zemí střední a východní Evropy a tedy lze předpokládat, že i České republiky. 3 Pokud se budou hotely, a nejen v České republice, snažit prosadit na evropském či světovém trhu cestovního ruchu, bude hrát velmi důležitou úlohu nejen kvalita, ale také etika a míra společenské odpovědnosti. Zřetel na dopad činnosti podniku na životní prostředí by dnes již měl být zásadním, ať již při výstavbě, modernizaci či samotném provozu podniku nebo při hodnocení a výběru ze strany zákazníka. 1.1 Ekologické hotelnictví Hotely, tak jak je známe dnes, se začaly objevovat teprve v 1. polovině 19. století. Největším impulzem k výstavbě nových hotelů, v nichž si ovšem ubytování po dlouhou dobu mohla dovolit jen vyšší vrstva, byl rozvoj železniční dopravy. S postupem času došlo k jejich rozvoji a rozsah poskytovaných služeb se postupně zvyšoval. Hotely vznikaly především za účelem poskytnutí přechodného ubytování. Asociace hotelů a restaurací České republiky definuje hotel jako: ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených. 4 S postupem času došlo k vytvoření několika kritérií, podle nichž se následně ubytovací zařízení členila. Mezi tato hlediska patří: Dělení podle zaměření: kongresové, wellness, lázeňské, sportovní, relax, 3 HORNER, S.; SWARBROOKE, J Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha : Grada, s AHR ČR Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky

13 rodinné. Dělení podle velikosti: malé ubytovací zařízení do 50 pokojů, střední v rozmezí pokojů, velké obvykle pokojů, mega ubytovací zařízení s více jak 400 pokoji pro hosty. Dělení podle umístění: horské, přímořské, městské, lázeňské, rekreační Ekologie a ekologický hotel Ekologie je věda o vztazích organizmů a prostředí, ve kterém žijí, a organizmů k sobě navzájem. 6 Jiná definice chápe ekologii jako část biologie, zabývající se vzájemnými vztahy a vzájemným působením organismů (mikroorganismů, živočichů a rostlin) a prostředí. 7 Tyto dvě definice jsou prakticky stejné. Přestože je člověk v případě obou těchto definic pravděpodobně chápán jako organismus, nejvýstižnější je třetí definice, v níž je člověk přímo jmenován a je poukazováno na to, jak ovlivňuje vlastní biotop: ekologie je věda, jež zkoumá vztah živých společenství k jejich prostředí čili ekosystémy. Zvláštního významu nabyla ekologie člověka, neboť se stále víc ukazuje, že prostředí, v němž lidstvo žije, není samozřejmé. Je třeba o ně pečovat a chránit je zejména před důsledky lidské činnosti. 8 Vzhledem k povaze této práce je vhodné definovat pojem environment: prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost. Zahrnuje ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, 5 KŘÍŽEK, F.; NEUFUS, J Moderní hotelový management. Praha : Grada, s KRAUS, J a kol Nový akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, s BLECHA, I. a kol Filosofický slovník. Olomouc : nakladatelství Olomouc, s SOKOL, J Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha : Vyšehrad, s

14 rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy. 9 Je zřejmé, že vybudovat hotel je náročné nejen z finančního hlediska, ale především z hlediska ekologického, neboť se jedná o zastavění velké plochy, zvýšení počtu lidí v místě a samotný chod hotelu má rovněž negativní vliv na životní prostředí. O stavu životního prostředí, změnách klimatu a nutnosti něco dělat se hodně píše, hodně mluví, ale vzhledem k vážnosti této otázky se dělá dost málo. Řada lidí si sice uvědomuje, že nám reálně hrozí ekologická katastrofa, ale jen příliš malé množství lidí je ochotno něco pro to dělat, něčeho se vzdát a vzdorovat tlaku okolí a institucí. Od kodaňské klimatické konference v roce 2009 ekologové očekávali, že budou přijata závazná opatření, která přinesou výraznou změnu v přístupu vlád k tomuto závažnému problému. Očekávání se však nenaplnila. Prosincová klimatická konference v Kodani nebyla pouze nevítaným krachem. Byla koncem éry, v níž můžeme věřit, že nám elity bez našeho přičinění a dokonce proti naší vůli, zajistí lepší budoucnost. Odteď je nad míru zřejmé, že nebudeme-li se snažit všichni, nic se nezmění. A tento fakt se týká rovněž hotelového průmyslu, protože právě hotely mají možnost, ať už samostatně, nebo prostřednictvím AHR (Asociace hotelů a restaurací) řadu důležitých věcí ovlivnit. Nejedná se samozřejmě jen o globální oteplování, ale mimo jiné také o nebezpečně rychlé odlesňování jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky, nebezpečné šíření pouští a zrychlující se nárůst produkce skleníkových plynů v industrializovaných zemích. Již roku 1992 se v Rio de Janeiro konala konference nazvaná Summit Země, tato akce byla pořádána Spojenými národy. O rok dříve byl přijat Montrealský Protokol na ochranu ozónové vrstvy a roku 1997 Kyótský Protokol o globálním oteplování. Toto jsou tři nejvýznamnější jednání, která sice přímo nepřinesla tolik potřebné radikální změny v přístupu lidstva k životnímu prostředí, přesto se stala podnětem pro pozitivní ekologické iniciativy a na počátku 90. let 20. století tak odstartovala běh na dlouhou trať. Soukromý sektor, tedy i podnikatelé v ubytovacích službách, zareagovali na výsledky těchto mezinárodních jednání snahou o zavedení zelených certifikátů i pro toto odvětví. 9 VEBER, J Management kvality a environmentu: Učební text vedlejší specializace management kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Praha : VŠE, S. 153 SKALÍK, J Co se (ne)upeklo v Kodani. In Sedmá generace, roč. 19, 2010, číslo 1. Brno : Hnutí DUHA. ISSN , s

15 První dokumenty sloužící jako návod pro možné ekologické řízení hotelů jako je například Green Hotel Initiative vnikly ve Spojených státech amerických. 10 Ekohotel, nebo také jeho často užívané synonymum Zelený hotel, je označení pro ubytovací zařízení vlastnící evropský certifikát The Flower Ekologicky šetrná služba nebo domácí českou značku Ekologicky šetrná služba. 11 Další obdobná definice zní: Označení ekohotel znamená, že dané zařízení snížilo svůj vliv na životní prostředí na minimum. 12 V zahraničí jsou tato zařízení definována jako hotely šetrné k životnímu prostředí, jejichž manažeři zavádějí programy, které šetří vodu, energii a snižují množství odpadu, a zároveň šetří finanční prostředky. Jsou to programy, které pomáhají chránit naši jedinečnou planetu. 13 Definice ekohotelů jsou si evidentně podobné, protože podstatou těchto zařízení je zkrátka šetrnější přístup k přírodě. K získání ekoznačky Ekologicky šetrná služba musí ubytovací zařízení splňovat kritéria stanovená technickou směrnicí č , kterou se stanovují požadavky a ekologická kritéria pro propůjčení ochranné známky ubytovacím službám pro turisty. Pro získání ekoznačky EU, pak musí být splněna evropská kritéria, která jsou ale nicméně s českou směrnicí identická. Plné znění této směrnice je k nalezení na webových stránkách organizace CENIA (www.cenia.cz). Směrnice je rozčleněna na dva oddíly, označené písmeny A, B. Oddíl A obsahuje kritéria povinná a oddíl B (viz příloha 3) pak obsahuje kritéria volitelná. K tomu, aby mohlo ubytovací zařízení získat ekoznačku, musí splňovat tato kritéria: musí spadat do vymezené kategorie ubytovací služby pro turisty musí splňovat všechna kritéria stanovená v oddílu A přílohy této směrnice 10 VEBER, J Environmentální management. Praha : VŠE, s Green management. Praha : Ministerstvo místního rozvoje. [cit ] Dostupné na internetu: 12 Ekohotel. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 13 What are Green Hotels? Houstun : Green Hotels Association. [cit ]. Dostupné na internetu: 15

16 musí splňovat dostatečný počet kritérií uvedených v oddílu B přílohy této směrnice, aby získaly požadovaný počet nejméně 20 bodů za hlavní službu 14 Jak již bylo řečeno výše, oddíl A technické směrnice obsahuje kritéria povinná a musí je tedy splňovat všechna ubytovací zařízení, která chtějí pro své zařízení získat ekoznačku. Tato část směrnice je dále členěna podle jednotlivých oblastí týkajících se provozu ubytovacích zařízení. Energie Hotelový provoz je velmi náročný na spotřebu elektrické energie a tak je pochopitelné, že technická směrnice vyžaduje v případě ubytovacích zařízení, u nichž je to možné, získávat alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů (nejčastějším způsobem jsou solární panely). Hotel se samostatným vytápěcím systémem nesmí používat těžké oleje, které obsahují více jak 0,1 síry a uhlí. Požadována je i tepelná a zvuková izolace oken, klimatizace by měla být nastavitelná. Pokud není nainstalováno automatické zhasínání světel při odchodu z pokoje, musí být na viditelném místě upozornění pro hosta, aby zhasínal při odchodu všechna světla. V prostorách, kde se svítí více jak pět hodin denně, musí být v zařízení nainstalovány úsporné žárovky minimálně v 80% z celkového počtu. Pro vytápění venkovních prostorů může být použita pouze energie získaná z obnovitelných zdrojů. Voda a odpady Hotely spotřebovávají velké množství vody, přičemž záleží i na struktuře středisek a poskytovaných službách. Spotřeba na jeden pokoj za rok se může pohybovat mezi 60 až 220 m 3. Vzhledem k tomu, že voda není nevyčerpatelný zdroj, měla by ubytovací zařízení jejímu správnému hospodaření přikládat velkou váhu. Hotel produkuje také určité množství odpadu, plechovky, lahve, sklo, odpad z kuchyně ale i staré zařízení, škodlivé látky apod., proto se jej týkají následující kritéria Technické směrnice. 14 Technická směrnice MŽP č , kterou se stanovují požadavky a ekologická kritéria pro propůjčení ochranné známky ubytovacím službám pro turisty. Praha : CENIA. [cit ]. Dostupné na internetu: 16

17 Průtok z kohoutků nesmí překročit 9 litrů za minutu, splachování pisoárů musí být ruční, aby nedocházelo ke zbytečnému protékání vody. Výměna ručníků a ložního prádla se provádí na požádání nebo podle intervalu stanoveného hotelem. Jednorázová balení toaletních potřeb musí být odstraněna. Pokoje musí být vybaveny odpadkovými koši na tříděný odpad nebo tyto koše musí být umístěny v jejich blízkosti. K třídění odpadu pak dochází v celém hotelu. Jiné služby a obecný systém řízení Tato oblast se týká především informovanosti a nabádání k ohleduplnému chování k životnímu prostředí a to jak zaměstnanců, tak hostů. Nekuřácká část musí být k dispozici v každé vnitřní společenské místnosti. Hostům i zaměstnancům musí být poskytovány informace o možném využití veřejné dopravy. Musí být vypracována politika ochrany životního prostředí, pro kterou musí být stanoven vhodný akční program. Ubytovací zařízení musí zajistit řádné školení personálu, poskytnout mu písemné dokumenty či příručky, které se týkají dodržování environmentálních aspektů. Hosté musí být řádně informováni o environmentální politice ubytovacího zařízení a to aktivní formou při příjezdu na recepci, ale také pomocí různých brožur a upozornění, která mají za úkol hosta vyzývat k zapojení se do ochrany životního prostředí. Ubytovací zařízení je také povinno neustále sledovat údaje o spotřebě energie a vody. Tato šetření je vhodné provádět každý měsíc nebo alespoň jednou za rok a zjištěné informace musí být sděleny příslušné organizaci, která v ubytovacím zařízení posuzovala žádost o ekoznačku. Stejně tak provádí ubytovací zařízení zjišťování údajů o spotřebě chemikálií Green management Green management se do českého jazyka překládá jako zelený management. Jde o filozofii, která je zaměřena na optimalizaci dopadu provozu hotelu na životní prostředí. Jedná se zejména o šetrné zacházení s energií, přírodními zdroji a snahu všeobecně snížit negativní dopady své činnosti na životní prostředí. Cílem green managementu je snaha o maximální propojení ekonomiky a ekologie v lidském povědomí tak, aby se principy 15 Technická směrnice MŽP č , kterou se stanovují požadavky a ekologická kritéria pro propůjčení ochranné známky ubytovacím službám pro turisty. Praha : CENIA. [cit ]. Dostupné na internetu: 17

18 udržitelného rozvoje odrazily ve filozofii podniku a způsobu jeho řízení. 16 Následující definice je stručná a jasná: Pojmem green management (zelený management) označujeme filozofii, technologii a metodiku řízení hotelu zaměřenou na optimalizaci vlivu hotelového provozu na životní prostředí. 17 Lütfi, Emre, Mehmet zdůvodňují nutnost a důvod vzniku zelených hotelů a aplikaci green managementu jako snahu zredukovat negativní dopad cestovního ruchu na životní prostředí. Ohled na nakládání s odpady, úsporu vody a energie a ochranu biodiverzity je tedy znakem zelených hotelů. Opatření, která podniká hotel pro ochranu přírody, a trvale udržitelný cestovní ruch ukazují, jak zelený management pomáhá šetřit energii a eliminuje poškozování přírody. Green management vznikl z důvodu nedostatečné ochrany životního prostředí, jejíž význam v tomto sektoru postupně narůstá. Proto zelené hotely dále vyvíjejí různé aktivity k odstranění tohoto nedostatku. 18 Správné fungování zeleného managementu lze ilustračně rozdělit na čtyři základní fáze: Schéma 1 Schéma interakce fází green managementu Zdroj: Národní federace hotelů a restaurací ČR, Green management. Praha : Ministerstvo místního rozvoje. [cit ] Dostupné na internetu: 17 BERÁNEK, J. a kol Moderní řízení hotelového provozu. Praha : MAG CONSULTING s.r.o., s LÜTFI, A.; EMRE, D.; MEHMET, Y Green Hotel Management and Green Star Practice: A Case Study of Best Western President Istanbul Hotel. In Seyahat ve Otel Işletmeciliģi Dergisi/Journal of Travel and Hospitality Management, roč. 10, 2013, číslo 1. ISSN , s

19 Motivace pokud se vedení hotelu rozhodne pro zavedení green managementu, pak nejprve musí jmenovat osobu, která bude odpovědna za zavádění tohoto programu a za jeho plynulé fungování. Každý zaměstnanec musí vědět, o co jde a proč. Měl by strategii zaměstnavatele přijmout za vlastní, protože jen tak bude ochoten a schopen své nové úkoly spolehlivě plnit. Samozřejmě je důležité, aby pověřená osoba šla zaměstnancům příkladem. Pokud někdo z pracovníků přijde s nějakým nápadem, či návrhem, pak je určitě nutné, aby byl vyslyšen a případně i odměněn. Vhodné je také zaměstnance v této oblasti školit, informovat o vývoji a poskytnou jim možnost účastnit se konferencí, které jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí; Akční plán pokud jsou zaměstnanci správně informováni a motivováni o novém způsobu řízení a hospodaření hotelu, pak je nutné vše dále zpracovat. Je třeba posoudit nynější stav hotelu a možnosti, jakým způsobem by se dal chod hotelu vylepšit. Následně se musí připravit plán, stanovit priority a postup, kterým nejlépe stanovených cílů dosáhnout; Realizace po důkladném propracování postupů následuje realizace. Každému zaměstnanci musí být jasné, co je náplní jeho práce. Všechny úkoly musí být podrobně rozebrány. Nutné je také zaměstnance průběžně proškolovat, informovat o jakýchkoliv změnách a výsledky jejich úsilí zveřejňovat. Každý pracovník musí vědět, že dělá něco pro dobrou věc; Sledování výsledku je poslední fází tohoto cyklu. Pomocí kvalitních sledovacích metod, lze zpětně posoudit proces realizace a míru dosažení stanovených cílů. Intervaly kontroly závisí na jednotlivých službách. Pokud dojde k odhalení chyb, je nutné přijmout taková opatření, která povedou k jejich odstranění. 19 Z jednotlivých fází realizace green managementu lze vyvodit tyto možné nevýhody (4, 10, 16): výše vynaložených investic, delší doba návratnosti investic, ekologická nezainteresovanost českých turistů, vyšší ceny ekologických materiálů a prostředků, některé technologie jsou náročné na prostor, na zaškolení zaměstnanců a na obsluhu 19 Národní federace hotelů a restaurací ČR. Green management. Praktické kroky pro řízení hotelového a restauračního zařízení

20 To vše by měly ovšem jednoznačně vyvážit tyto výhody (4, 10, 16): snížení nákladů na provoz, zlepšení image hotelu, prodloužení životaschopnosti životního prostředí v okolí hotelu, dobrý pocit, podpora místních výrobců, zvýšení konkurenceschopnosti, získání nových zákazníků. EMS EMS je systém environmentálního řízení (Environmental Management Systems) a jeho zavedením se podnik zavazuje k neustálému sledování, řízení a postupnému snižování negativních dopadů své činnosti na životní prostředí. Organizace s tímto systémem musí také více a vhodně komunikovat se svým okolím. EMS nepřináší výhody jen životnímu prostředí a subjektům, které přicházejí s podnikem do kontaktu, ale také podniku samotnému. A to například formou snížení nákladů na suroviny, energie, či konkurenční výhodou. EMS je zcela dobrovolný. Pokud se podnik rozhodne pro jeho zavedení, má dvě možnosti provedení: podle evropského EMAS podle mezinárodních norem ISO (především podle ISO 14001) EMAS EMAS neboli systém řízení podniku a auditů z hlediska ochrany životního prostředí (Eco-Management and Audit Scheme) vstoupil v platnost v dubnu 1995 z nařízení Evropské rady č. 1836/1993. V České republice byl tento program schválen na základě Usnesení vlády České republiky č. 466/1998. Na základě tohoto usnesení byly zřízeny odpovědné orgány Programu EMAS v ČR a vydány následující dva dokumenty: Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a Pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. 20 KŘÍŽEK, F.; NEUFUS, J Moderní hotelový management. Praha : Grada, s

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Ekoznačení - Dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí; řízeno směrnicemi

Více

The European Eco-label. Europe goes green. Seminář o EU Ekoznačce pro turistická ubytovací zařízení a kempy Europa Culture Centre, 17. 9.

The European Eco-label. Europe goes green. Seminář o EU Ekoznačce pro turistická ubytovací zařízení a kempy Europa Culture Centre, 17. 9. The European Eco-label Europe goes green Seminář o EU Ekoznačce pro turistická ubytovací zařízení a kempy Europa Culture Centre, 17. 9. 2008 Program 12:00-12:10 Zahájení/ Monika Bílková, Enviros, s.r.o.

Více

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2008 Definice Ekoznačení Ecolabelling označování produktů (tj. výrobků i služeb),

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi V roce 2009 získalo Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2008 díky zavádění systému EMAS

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management Garant: Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Motto: Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni. B.Pascal Obsah Environmentální

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Udržitelného rozvoje a Místní Agendy 21 na Islandu

Udržitelného rozvoje a Místní Agendy 21 na Islandu Praktická aplikace environmentálního vzdělávání veřejné správy ČR v evropském kontextu Konference, Prague, 11 Nov 2010 Implementace Udržitelného rozvoje a Místní Agendy 21 na Islandu Stefán Gíslason doktor

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Certifikační systémy v lesnictví

Certifikační systémy v lesnictví Certifikační systémy v lesnictví Základní informace o certifikačních systémech v ČR Ing. Andrea Pondělíčková LDF MENDELU Brno 19. 11. 2013 a 21.11.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby.

Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby. Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby. Pro certifikaci kvality budov neexistuje jednotná metoda. V USA, Francii, Velké Británii, Německu Japonsku a dalších

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Trvale udržitelný rozvoj Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Trvale udržitelný rozvoj Co je to TUR Indikátory TUR Nástroje TUR Trvale

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce)

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně:

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje Základní údaje Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Subjekt veřejného sektoru: Sídlo: Kategorie: (*nehodící se škrtá) a) obec s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem

Více

kam směřuje zelený závazek EU?

kam směřuje zelený závazek EU? Energetická účinnost: Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor debata v Evropském domě 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti v Programu švýcarsko-české spolupráce

Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti v Programu švýcarsko-české spolupráce Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti v Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstvo životního prostředí jako zprostředkovatel Fondu environmentální odbornosti vyhlašuje

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Možnosti snižování energetické náročnosti

Možnosti snižování energetické náročnosti Možnosti snižování energetické náročnosti Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Průmysl 4.0 snižuje energetickou náročnost ČR 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 Zachovávající výjimku uvedenou v Článku 6(3) Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 týkající se určitých druhů osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky (mimořádná výzkumná potřeba)

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky (mimořádná výzkumná potřeba) Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky (mimořádná výzkumná potřeba) Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo životního prostředí Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Martina

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI SKUPINA POSTOJŮ, PROCESŮ A PROCEDUR VYŽADOVANÝCH PRO PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝROBY NEBO SLUŽBY V OBLASTI HLAVNÍ

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení o produktu. Veronika Sochorová

Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení o produktu. Veronika Sochorová Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení o produktu Veronika Sochorová Český institut pro akreditaci, o.p.s. Založen k 1.1.1993 Obecně prospěšná společnost Založen státem jako národní akreditační

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Zelené úřadování. Kamila Danihelková, STEP. Třanovice, 23. 2. 2012

Zelené úřadování. Kamila Danihelková, STEP. Třanovice, 23. 2. 2012 Zelené úřadování Kamila Danihelková, STEP Třanovice, 23. 2. 2012 OBSAH CO? PROČ? JAK? KDE? Síť ekologických poraden CÍL EKOPORADENSTVÍ: Preventivní ochrana životního prostředí jako základ každodenního

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Popis nástroje - Energetický audit

Popis nástroje - Energetický audit Popis nástroje - Energetický audit Energetický audit Název nástroje: o Energetický audit Zákonné regulace nástroje: o č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií o č. 213/2001 Sb podrobnosti a náležitosti

Více

Závěry z kulatých stolů

Závěry z kulatých stolů Závěry z kulatých stolů Analýza současného stavu a možností využívání EPD ve firmách - SWOT Analýza právního a institucionálního rámce EPD v ČR PS Udržitelné materiály Česká rada pro šetrné budovy, o.

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Ing. Stanislava Rollová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným,

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu Vydavatel: IREAS, Institut pro strukturální politiku o.p.s.

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti Sekce:Financování, kvalita a legislativa cestovního ruchu v ČR Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti 12. duben 2012, Hospitality& Tourism Summit 2012, Crowne Plaza Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015 STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD pro období 2013 až 2015 1 1. Úvod Plánování v oblasti vod nepředstavuje pouze proces vědecký a odborný. Plánovaná rozhodnutí

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Začleňování speciálních vzdělávacích potřeb a zdravotních postižení OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku Tento projekt

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více