Vítejte, S pozdravem Jitka Čepeláková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte, S pozdravem Jitka Čepeláková"

Transkript

1

2 Vítejte, určitě kaţdý z nás, a to nejen studenti, se těší na dvouměsíční prázdniny, kdy se budeme moci válet u vody, opalovat se a bezstarostně si uţívat volných dnů. Ne však kaţdý můţe proţívat takovou idylku. Upřímně si řekněme, ţe i brigáda je někdy dost nudná. Ale naopak se můţeme těšit na vydělané peníze, které si kaţdý podle svého gusta můţe utratit. Přeji Vám tedy všem krásné prázdniny a spoustu pohody do slunečných dní, které doufám nastanou. Budoucím maturantům přeji pevné nervy v příštím roce. To, ţe je situace momentálně nejistá, určitě nikoho nemůţe rozhodit a pevně věřím, ţe ji zvládnou všichni. Nakonec bych ráda připomněla, ţe školní časopis bude vycházet i příští rok. Určitě neváhejte, přihlaste se a přispívejte svými náměty a články do Benešových listů. S pozdravem Jitka Čepeláková 1. Úvodní stránka... str Akce školy... str Cestou necestou... str Povídka... str Horoskop... str Music news... str Osmisměrka... str Ďábelsky těţké sudoku... str. 11 1

3 Dračí lodě - Fotografie: 2

4 Krátké výlety do okolí Jistě kaţdý se vypraví na nějaký výlet. Někdo k moři a jiní do Čech. Doufám, ţe poznáte spoustu zajímavých míst, která budou nejen poučná, ale i zábavná. Pokud se Vám bude zdát, ţe jste proţili něco hezkého, a chtěli byste se o záţitek podělit, určitě neváhejte a ozvěte se redakci na Určitě budeme nadšení, ţe i Vy se stanete naší součástí. Před prázdninami jsem se rozhodla napsat pár tipů na výlety do okolí. Snad se Vám budou líbit a uděláte si pár sice krátkých, ale krásných výletů. Peruc Peruc je od Slaného vzdálená cca 19 km. Jak jistě víte, tak na Peruci u velkého dubu se setkal kníţe Oldřich s Boţenou, která prala prádlo. V samotné vesnici je potom muzeum české vesnice, kde jsou vystaveny předměty ještě našich babiček. Zajímavé jsou také staré školní lavice s knihami a tabulkami, prací náčiní, zemědělské stroje a další. Tento výlet je naprosto úţasný, protoţe Peruc není daleko, příroda Vás obklopuje ze všech stran a kdyţ chcete zaţít něco zajímavého, tak určitě jeďte vlakem. Alespoň zaţijete něco netradičního. Mayrau Mayrau naleznete ve Vinařicích u Kladna. Dříve se zde těţilo uhlí, ale dnes je to hornický skanzen. Návštěvník můţe uvnitř vidět techniku a je mu přiblíţena i činnost horníků. Uvnitř skanzenu je také strašidelné podzemí pro děti (mladší sourozence), které je plné strašidel. Macau je opravdu velký a zábava číhá na kaţdém kroku. Není to jako v muzeu, kde se díváte a máte být potichu, ale věci se tu hýbají. Vinařice jsou od Slaného daleko cca 9 km. To jistě není daleko a pokud bude hezky, stačí nasednout na kolo a jste tam. Stačí jen, kdyţ si nezapomenete přilbu, pití a hurá na výlet. 3

5 Veltrusy Veltrusy jsou sice ze všech míst, které jsem uvedla, nejdál, ale určitě stojí za to. Vţdy mě fascinovali pávi, kteří se majestátně procházejí po zahradách a před zámkem. Zámek má svou historii, která začíná v roce 1744 a několik zajímavostí, které se jistě dozvíte na místě. Určitě je zde krásná procházka po zahradách a zpříjemnění prázdninového volna výletem. Veltrusy jsou cca 22 km daleko od Slaného. Pokud byste jeli vlakem, konečná by byla v Nelahozevsi, odkud jsou Veltrusy 4,5 km daleko. Pěšky by se to tedy dalo zvládnout a kola by se také dala vzít. Jíťa 4

6 Letní dobrodruţství Je zase léto a s létem přicházejí dva měsíce prázdnin a s nimi i moje brigáda na vesnici poblíţ Rakovníku u strýčka Filipa. Kdo by si nechtěl něco přivydělat v tak příjemném prostředí jako je venkov? Já tedy určitě ano. Nelákají mne jen vydělané peníze na čistém vzduchu, ale hlavně tu mám spoustu přátel a mého nejmilejšího strýčka Filipa. Uţ první týden v červenci jsem u něj a tety Evy nastěhovaná. Strýček nezklame a uţ druhý den mi v jeho obchodě s potravinami s obrovským nápisem ČERSTVÉ POTRAVINY dává instrukce: Budeš především ve skladu a ohlídáš si doplňování pečiva, ovoce, zeleniny a chladícího boxu. To ostatní se dozvíš při práci. Tak to nebude ţádný problém. Říkám si vesele. Výborně, hned zítra v 8:00 otvíráme, tak ať jsi připravená! naporoučí mi strýček! Jsem zvyklá ještě ze školy, a tudíţ mi vstávání nedělá nejmenší problémy. V strýčkově obchůdku to jde jako po másle, aţ na osudný pátek! Panečku, jak se jen mohou všichni ti lidé do tak malého prostůrku vejít? Je tu hrozný frmol. Sotva stíhám doplňovat potraviny. Přijde mi, ţe musí mít strýček v pátek zaručeně nejvyšší trţby. Nejspíš všichni nakupují na víkend, protoţe o soboty a neděle máme zavřeno a jelikoţ široko daleko ţádný jiný obchod s potravinami není, lidé nemají na výběr. Ale ještě tento pátek mě strýček u večeře svou otázkou dost zaskočí: Nevšimla sis dnes nějakého podezřelého chlápka u chladícího boxu? Ne, proč?, ptám se dost vylekaně, děje se něco? Já jen ţe mě Patrik upozorňoval na nějakého týpka v kabátu, který mi chodí jen v pátek, kdyţ je nejvíc lidí a podivně se motá kolem chladícího boxu. Nejdřív jsem si toho ani nevšiml, ale pravda je, ţe uţ několik týdnů jsou ty páteční trţby niţší, neţ by měly být! a poloţí si unaveně hlavu do dlaní. Ať je to, kdo chce, zařekla jsem se, ţe tomu zlodějíčkovi přijdu na kloub. Je mi strýčka tak líto. Vím, ţe jeho obchůdek je část jeho já a někdo ho takhle uţírá! Nejde jen o kradení zboţí ale i o princip. Věřím tomu, ţe v naší malé vísce se nic neutají, a proto hned při první příleţitosti zajdu za svou kamarádkou Petrou. Co já pamatuji, věděla vţdycky o kaţdém šustnutí. A mám pravdu. Nejen, ţe mi zopakovala podrobně to, co strýček, ale měla dokonce i bezva typ, kdo to asi je a kdy si na něj počíhat. Nejspíš jí to přijde jako bezva dobrodruţná akce, a tak se sama od sebe nabídne, ţe za mne v pátek jednou obslouţí. Okamţitě a bezmyšlenkovitě jsem jí na její plán kývla a za informace poděkovala. 5

7 Necelý týden uběhl jako voda. Strýčkovi bylo sice divné, ţe zrovna v pátek mám něco tak neodkladně důleţitého, ţe sluţbu za mne musí vzít Petra, ale tentokrát jsem se dokázala přesvědčivě vymluvit. Zamířím tedy do nedalekého parku na konci vesnice a posadím se na lavičku. Sedím a čekám. Čekám půl hodiny, hodinu, aţ jsou z toho dvě. Stále se nic neděje. Jsem akorát neskutečně naštvaná na Petru, ţe si ze mne udělala dobrý den. Ale co mě mrzí nejvíc? Ţe strýčkovi nepomohu. Asi jsem si od toho slibovala moc, akorát promarněné 2 hodiny! Sbírám se pomalu k odchodu, kdyţ vtom! Proboha, vţdyť to je určitě on! Pomyslela jsem si. Rychle jsem skočila za keř. Blíţil se dlouhými kroky, kaţdou chvíli se zastavil a bojácně se rozhlíţel. Tak přeci jen Petra nelhala. Je stále blíţ a blíţ. Pocítím, jak mě polije ledový pot a na rukou se mi najeţí chlupy. Je to určitě on a byl v našem obchodě. Pod kabátem cosi schovává. Uţ čtvrt roku kaţdý pátek, kdyţ byl největší zmatek se ztrácely sýry, jogurty a mraţené ryby. Sebrala jsem všechnu odvahu a postavila jsem se. Opustila jsem svoji skrýš a nevěřila vlastním očím. Kdyţ jsem tomu člověku zblízka pohlédla do tváře, poznala jsem ho. Sice ho znám jen od vidění, ale znám ho. Je z téhle vesnice. On mě poznal téţ, ale ani ho nenapadlo utíkat a ještě se tvářil ukřivděně. Zřejmě si myslel, ţe takový zlodějíček jako on nemůţe našemu obchodu uškodit. Co jsem měla dělat? Dělala jsem jakoby nic a šla jsem to okamţitě ohlásit na policii. Rozum se mi zastavuje nad tím, jací dokáţou být lidi drzí. Ovšem hlavní pro mne je, ţe strýček po dopadení dotyčného zloděje je zase šťastný a usmívá se. Helísek :) 6

8 Téma: Jak jsou na tom s přetvářkou?? Skopec / / Patří k mistrům přetvářky. Dokáţe se tvářit jako nevinnost sama a přitom být plný černých myšlenek. Usmívá se na protivníka, aby ho vzápětí tvrdě napadl ze zálohy. Přísahá a současně ví, ţe své sliby nikdy nedodrţí. Je velmi dobrý herec. Býk / / Rád je někým, kým ve skutečnosti není. Jeho pozérství je však snadno odhalitelné, stejně jako přetvářka. Jeho bujná fantazie jej nutí, aby se transformoval do pozice, která je co nejefektnější. Nebezpečné bývají ţeny, které někdy dovedou umění přetvářky aţ k dokonalosti. Blíţenci / / Přetvařovat se neumějí a ani nechtějí. Vyznávají pravdomluvnost a opravdovost. Řídí se zásadami poctivosti a slušnosti. Nesnášejí ty, kteří se přetvařovat umějí. Neváţí si jich a neváhají je v případě potřeby usvědčit nebo zesměšnit. Lev / / Lev patří k těm, kteří se umějí výborně přetvařovat, ale nikdy to nedělají, s jedinou výjimkou kdyţ jde o jeho důstojnost a váţnost. Jinak přetvářku nemá rád ani u jiných a poměrně snadno ji pozná. Nebojí se na ni poukázat a dotyčného odsoudit. Panna / / Neumí se přetvařovat a nesnáší ani přetvářku nebo faleš u jiných. Vţdy se dá poznat, co si právě myslí, protoţe své pocity nijak neskrývá. Patří k největším nepřátelům těch, co se přetvařují a dostává se s nimi často do konfliktů, které však pro ni nemusí skončit vítězstvím. Váhy / / Dokáţí velmi dobře vycítit kaţdou faleš nebo přetvářku. Pokud jde ale o příliš silného protivníka nebo by z přetvářky druhého mohly mít samy úspěch, tváří se, jako kdyby vše bylo v nejlepším pořádku. V případě, ţe jim je nepříjemná, neváhají ani chvíli vytáhnout do tvrdého boje. 7

9 Štír / / Patří k mistrům přetvářky, protoţe ji ve svém neklidném ţivotě mockrát potřebuje. Dokáţe oklamat většinu lidí, zvláště tehdy, kdyţ mu hrozí nějaká nepříjemnost nebo můţe něco získat. Mnohdy přetvářkou skrývá svůj strach. U druhých faleš vycítit nedokáţe. Střelec / / Přetvařuje se rád a často, ale většinou za tím nestojí špatný úmysl. Má obrovskou představivost, a proto se vţívá do různých rolí a osob někdy tak dokonale, ţe tomu sám věří. Vůči přetvářce u ostatních je prakticky bezbranný. Kozoroh / / Nesnáší přetvářku u druhých a otevřeně proti ní vystupuje, sám ji však pouţívá poměrně často a většinou s úspěchem. Dokáţe se tvářit naprosto bezelstně a přísahat, aniţ by měl sebemenší výčitky svědomí z toho, ţe uţ v té chvíli ví, ţe jde vlastně o faleš. Vodnář / / Je velkým odpůrcem falše a přetvářky. Pokud zjistí, ţe ho někdo podvedl, nikdy více mu nevěří a neváţí si jej, současně mu ale neublíţí. Pokud se směje, má zcela jistě radost. Pláče-li, skutečně je smutný. Těţko ovládá své pocity, coţ je jedna z jeho slabostí. Ryby / / Samy se nepřetvařují, protoţe jejich devízou je pravdomluvnost, ale nevadí jim, kdyţ se přetvařuje někdo jiný. Tehdy obvykle mlčí, ač přetvářku a faleš vycítí, obvykle proto, ţe si nechtějí dělat nepříjemnosti. S lidmi, kteří se přetvařují, nechtějí mít nic společného. Znamení měsíce: Rak / / Rak přetvářku vlastně ani nezná. Snadno uvěří tomu, kdo má herecký talent a dokáţe na Raka zapůsobit, potom je schopen uvěřit i nesmyslu. Sám se ale přetvařovat nedokáţe. Velmi často se stává obětí přetvářky v lásce, a kdyţ to zjistí, těţce to nese. 8

10 Ahojky hudební maniaci! Jak jistě všichni dobře víte, tak dlouho očekávané dva měsíce letních prázdnin se uţ nezadrţitelným krokem blíţí a ti z Vás, kteří právě přejíţdí očima tyto řádky, čtou můj poslední článek. Tímto článkem se chci s Vámi zároveň rozloučit, protoţe příští školní rok mě čeká maturita, takţe uţ asi nebudu mít čas do školního časopisu přispívat. :( Pro svůj poslední článek jsem vybrala americkou zpěvačku R n B, která pochází z Barbadosu a po celém světě se proslavila hity, jako je Pon De Replay, S.O.S, Unfaithful, Break It Off nebo Umbrella a není jí nikdo jiný neţ: Rihanna Čokoládová kráska Rihanna v současné době připravuje svoje jiţ čtvrté studiové album a podle informací serveru Aceshowbiz.com jiţ dokončila tři skladby. Rihanna se nechala inspirovat svojí těţkou ţivotní krizí, kterou v poslední době proţila (její expřítel Chris Brown ji v předvečer předávání prestiţních cen Grammy brutálně napadl a několik měsíců na to zveřejnil na internetu její nahé fotografie), takţe texty jejích nových písní tím budou do značné míry ovlivněny. Fanoušci se tak mohou těšit jak na skladby v rychlejším tempu, tak i na balady. Rihanna chce na připravovaném albu spolupracovat s Ryanem Tedderem (frontman rockové formace One Republic) a Maxem Martinem, kteří patří mezi přední skladatele a hudební producenty. Vydavatelství Def Jam Records uţ nyní rozšiřuje informace, ţe Rihannino připravované album bude hitem na hudebním poli. Deska sice ještě nedostala svůj název, ale studio ji označuje za kolosální album. Album by se mělo objevit na mezinárodním hudebním trhu na konci letošního roku. V nejbliţší době má Rihanna natočit videoklip s rapperem Kanyem Westem k singlu Paranoid, ve kterém bude hrát paranoidní dívku. A na závěr Vám všem přeji krásné prázdniny, hodně sluníčka, vody, nových přátel a hlavně spoustu skvělé muziky. Vaše Juanita :)) 9

11 I N D I E Z Á Ř E Z T CH Y C U S L T L O K V N B E T N A O CH E A A Ě J R O L T L T Ř S T A A A P S O I E T V S T A T I K Pane Bendo, žádám vás o ruku vaší dcery. A s manželku jste už mluvil? Jo, ale přece jen bych raději CH N I B N É A K P E N T I T A L R Í E U O G E L C C R S R R R Ř A A K L B B R A D A O I Š I Ě A R A L D U I T M M L P L P N N Ž B Ě L O Š I A P L A C O O I I Y M D L Z D R O J R C E E T D N L A O C E T L E T A D L O O A I Ě H G R R Í M I R P O L Y P D CH B L K A N Í T Y R K I U I A T C Ú A T A R A X I E G A L A P Á G Y Agar, Akreditace, Alhambra, Alpa, Architekti, Ataraxie, Baku, Běloši, Bonsaje, Brada, Buldozer, Dcera, Dolar, Dynastie, Emír, Entita, Etna, Galapágy, Gilotina, Holoubek, Chinin, Indie, Ital, Kecal, Klam, Kolchoz, Krytí, Letadlo, Lipany, Lyţař, Niněra, Ocet, Opce, Pistole, Polyp, Potopa, Silo, Statik, Stav, Stratég, Trampolína, Trinidad, Tripartita, Úběl, Úcta, Utopie, Vaření, Zářez, Zdroj, Zlato, Zubaři 10

12 Titulní stranu vytvořila Míša Husáková, grafiku Anča Kerplová. 11

SBOR CÍRKVE ASD. Zlín 8 ZÁŘÍ 10

SBOR CÍRKVE ASD. Zlín 8 ZÁŘÍ 10 SBOR CÍRKVE ASD Zlín 8 ZÁŘÍ 10 Úvodník Prázdniny 2010 jsou uţ nenávratně za námi, ale některé události, záţitky a setkání tohoto léta v nás stále ještě pulzují. Mnozí jste navštívili nové kraje, jiní zase

Více

ÚVODEM... 2 AKCE ŠKOLY... 3 ROZHOVOR... 5 CESTOU NECESTOU... 7 POVÍDKA... 9 HOROSKOP... 11 VAŠE PRÁCE... 13 OSMISMĚRKA... 14 SUDOKU...

ÚVODEM... 2 AKCE ŠKOLY... 3 ROZHOVOR... 5 CESTOU NECESTOU... 7 POVÍDKA... 9 HOROSKOP... 11 VAŠE PRÁCE... 13 OSMISMĚRKA... 14 SUDOKU... Vítejte. Začátkem února jsme tu měli prázdniny. Někteří si je uţívali na horách nebo v jiném prostředí. Věřím, ţe nejen já, jsem si lámala hlavu s tím, co budu celý den dělat. Některé výlety, jako např.

Více

ÚVOD. Zdravím čtenáře, Nikki. MUCIN červen 2010/2011, číslo 7

ÚVOD. Zdravím čtenáře, Nikki. MUCIN červen 2010/2011, číslo 7 ÚVOD Zdravím čtenáře, jak jste si mnozí z Vás uţ stihli všimnout, tak se blíţí prázdniny, na které se nemůţeme dočkat. Písemky uţ se nepíšou, známky se uzavírají, učitelé dávají volné hodiny a i červnový

Více

Titulní stranu vytvořila Míša Husáková, grafiku Jitka Čepeláková. Akce školy

Titulní stranu vytvořila Míša Husáková, grafiku Jitka Čepeláková. Akce školy 1 Úvodem Vánoční svátky jsou již dávno za námi a je tu leden. Leden určitě není příjemným měsícem ve škole. Po prázdninách se píše spousta testů, slohů, odevzdávají se seminární práce, dělají se dodatečné

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství

Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství Moje Inspirace Existuje něco víc, neţ jen náboţenství 1 NĚCO SCHÁZÍ Vítejte! V tomto dokumentu bych Vám chtěla představit a přiblíţit toho, kdo mě inspiruje v celém ţivotě. Je to Bůh. Ano, vím, asi to

Více

Rozcestník Téma: Škola Téma : Zábava

Rozcestník Téma: Škola Téma : Zábava 1 Rozcestník Něco málo na ÚVOD..str. 2 Téma: Škola Plán akcí..... str. 3 Čerti ve škole....str. 4 Velké vánoční rozhovory.....str. 5 10 Návštěva muzea v Jemnici...str. 11 Dějepisná exkurze Brno...str.

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA. Michaela Řepová. Pusinky. reţijní debut Karin Babinské

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA. Michaela Řepová. Pusinky. reţijní debut Karin Babinské JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Michaela Řepová Pusinky reţijní debut Karin Babinské - Film Pusinky v kontextu tzv. ţenského filmu- Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 2 Pierre Franckh (2005) Překlad z němčiny: Mgr. Jana Novotná (2008) Digitalizace (8/2011) Sny se uskutečňují. Kaţdý den, kaţdou minutu, kaţdou vteřinu.

Více

harmonické principy pro lidské žití od POUTNICE MÍRU

harmonické principy pro lidské žití od POUTNICE MÍRU Kroky k vnitřnímu míru harmonické principy pro lidské žití od POUTNICE MÍRU Tuto promluvu všem hledajícím s láskou věnuje Poutnice Míru. OBSAH: Přípravy...9 Očista.14 Odmítání 17 Shrnutí 21 Myšlenky.25

Více

ISBN 978-80-7453-146-0

ISBN 978-80-7453-146-0 Text Andrea Staščáková, 2011 Obálka Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelství Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, 370 01 České Budějovice Tiskárna Nová Forma, s.r.o. 1. vydání ISBN 978-80-7453-146-0 LÁSKA

Více

Základní škola Čimelice. Číslo 26/27 2010/2011

Základní škola Čimelice. Číslo 26/27 2010/2011 Základní škola Čimelice Číslo 26/27 2010/2011 ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2010 1 Úvodem: Drţíte v ruce první číslo zpravodaje pro školní rok 2010/2011. Chvilku nám trvalo, neţ jsme se tyhle letopočty vůbec naučili psát,

Více

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein 2 Věnováno památce mé maminky Jaroslavy in memoriam 3 Obrovské poděkování mé ţeně za podporu,

Více

USS Scorpion Krycí jméno: Operace smršť

USS Scorpion Krycí jméno: Operace smršť MISE 3 USS Scorpion Krycí jméno: Operace smršť Scorpion je vyslán prozkoumat mamutí hvězdokupu. Než může započít rutinní úkol, vše se ale zase poněkud zkomplikuje. Theta Fleet www.thetafleet.org 14.1.2007

Více

Březen 2011. 5. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus

Březen 2011. 5. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus Březen 2011 5. číslo Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, jiţ páté číslo školního časopisu bude tentokrát zaměřeno obecně na lidskou společnost.

Více

Štěstí doručeno.cz. http://stesti-doruceno.webnode.cz. Gabriela Urválková

Štěstí doručeno.cz. http://stesti-doruceno.webnode.cz. Gabriela Urválková Gabriela Urválková Štěstí doručeno.cz 1 Slyšte hlas svého srdce! S událostmi, s nimiž tě osud spojil, se hleď srovnat a lidi, s nimiž tě osud sloučil, miluj, ale opravdově! Markus Aurelius Antonius 2 Dobrý

Více

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička Datum vydání: 18. června 2013 Číslo: 1/2013 Ročník: III Cena: 10,- Kč Nejdůležitější body: Průzkum k DÚ - strana 2 Věřte - nevěřte (o léku Pravopisoreversum) - strana 2 Co plánujete na prázdniny - strana

Více

Jaro, Léto, Podzim, Zima ;-)

Jaro, Léto, Podzim, Zima ;-) 09/3-4 BŘEZEN DUBEN ČÍSLO 5 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŦ ONDŘEJOV Příběh, který mŧžete ovlivnit Rozhovor jako překvapení pro Věru Hudcovou Návštěva v páté třídě Jak jsem se stal deváťákem Welness

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

ŠKOLÁK. Devítka se loučí!

ŠKOLÁK. Devítka se loučí! ŠKOLÁK Číslo 3, Ročník 2013/2014 Devítka se loučí! Devět let uplynulo jako voda a my teď tuto školu musíme opustit. Zkrátka jsme už vyrostli z malých nezkušených prvňáčků. Nyní jsme skoro mladí lidé, pevně

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

S přáním pěkného počteníčka za časopis Fénix šéfredaktorky Hana Vojtová a Radka Smělá

S přáním pěkného počteníčka za časopis Fénix šéfredaktorky Hana Vojtová a Radka Smělá 1 Vážení studenti, učitelé, čtenářky a čtenáři, nastal nový měsíc, což znamená, že jste se konečně dočkali dalšího, již v pořadí 4. čísla časopisu Fénix. Jako v každém z předchozích čísel naleznete Vám

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 4/2003-2004. Úvodník. 5,-Kč. 4. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 4/2003-2004. Úvodník. 5,-Kč. 4. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 4/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Venku nám jaro už pomalu zaklepalo na dveře a s prosluněnými dny přichází i nové číslo EUROSPORŤÁ- KU. Ano, zajisté jste i vy postřehli,

Více

XII. Slovíčko redaktorky Lenky. ročník

XII. Slovíčko redaktorky Lenky. ročník Braunovou 6 téma čísla 11 fotoreportáž 13 příroda 14 Nezapo- mínáme na Den Země 16 anketa 17 kultura 22 život podle rychlotestu 24 horoskopy 26 posilovna mozkovny rychlotestu 24 posilovna mozkovny ročník

Více

Čtvrtletník dětí z Dětského domova Lipová u Šluknova

Čtvrtletník dětí z Dětského domova Lipová u Šluknova Vydává 5. rodinná skupina Čtvrtletník dětí z Dětského domova Lipová u Šluknova Přejeme všem dětem a kolegům krásné léto, plné pohody, sluníčka a odpočinku. Strejda Leoš a teta Soňa 1. rodinná skupina (cvičný

Více

Přeloţila Eva Hauserová

Přeloţila Eva Hauserová 1 2 3 Praha 1999 Přeloţila Eva Hauserová Copyright 1997 by Susan Forward Published by arrangement with HarperCollins Publishers, Inc. Translation Eva Hauserová, 1999 Photography Vendula Vydrová, 1999 ISBN

Více

Finálové literární práce soutěže Čeština je i můj jazyk Čeština je i můj jazyk Zastoupení Evropské komise

Finálové literární práce soutěže Čeština je i můj jazyk Čeština je i můj jazyk Zastoupení Evropské komise Finálové literární práce soutěže Čeština je i můj jazyk Jazykovou a literární soutěž Čeština je i můj jazyk uspořádalo Zastoupení Evropské komise v České republice a META o.s. Sdružení pro příležitosti

Více

Obsah. III. Exkurze, výlety, školní akce Toulky Terezínem Za botami a zvířary Exkurze Pálava Babiččino údolí Romeo Julie a tma

Obsah. III. Exkurze, výlety, školní akce Toulky Terezínem Za botami a zvířary Exkurze Pálava Babiččino údolí Romeo Julie a tma Obsah Obsah I. Uvodník 01 II. Ze života školy a parlamentu 02 Krajský parlament dětí a mládeže Strasburk Den země 2013 Multipolis Pět hodin o penězích Maturita očima maturantky III. Exkurze, výlety, školní

Více

Menšiny mezi námi 2009

Menšiny mezi námi 2009 Menšiny mezi námi 2009 Obsah Editorial předsedkyně ROMEA, o. s. 2 Předmluva koordinátora projektu 3 Výtvarná část kategorie do 10 let Zuzana Gorolová, Jan Kica, Kateřina Bačová, Eva Horváthová, Mario

Více