VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Ekaterina Zasypkina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Ekaterina Zasypkina"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Ekaterina Zasypkina Funkční stravování pro seniory Diplomová práce 2014

2 Funkční stravování pro seniory Diplomová práce Ekaterina Zasypkina Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra: Hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Zbyněk Vinš Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

3 Master s Dissertation Functional catering for seniors Ekaterina Zasypkina The Institute of the Hospitality Management in Prague 8, Ltd Department Hospitality Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Zbyněk Vinš Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Funkční stravování pro seniory zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne... Jméno, Příjmení

5 Děkuji Ing. Zbyňku Vinšovi, vedoucí/mu své diplomové práce za vedení, trpělivost, cenné rady a připomínky, které mi v průběhu zpracování poskytl/a.

6 Abstrakt ZASYPKINA, Ekaterina. Funkční stravování pro seniory. [Diplomová práce]. Vysoká škola hotelová. Praha stran. Diplomová práce řeší problém organizace funkčního stravování pro seniory z několika hledisek: teoretického hlediska (psychologické, finanční, sociologické aspekty) a praktického hlediska (postup při organizaci funkčního stravování pro seniory). V práci je provedeno několik výzkumů zaměřených na zjištění obecných a speciálních požadavků na organizaci funkčního stravování pro seniory. Je provedena statistická analýza, dotazníkové šetření, rozhovor s nutričním terapeutem, analýza prostředí a podmínek organizace funkčního stravování pro seniory, srovnávací analýzy pražského a moskevského domova důchodců. Cílem diplomové práce je stanovení nezbytných náležitostí při plánování, organizaci a provozu funkčního stravování pro starší věkovou kategorii seniory. Klíčová slova: důchodci, senioři, funkční stravování, domov důchodců, péče, zdravotnická zařízení, nemoci, cukrovka. Abstract This thesis addresses the problem of organization of functional catering to seniors from several perspectives: theoretical perspective (psychological, financial, sociological aspects) and practical aspects (procedure for functional organization catering for the elderly target segment). The work contains several surveys aimed at finding general and special requirements for the organization of functional catering for seniors. It contains statistical analysis, survey, and interview with a nutritional therapist, environment analysis and procedures for the organization of functional food for the elderly, comparative analysis of the Prague and Moscow's retirement houses. The aim of the thesis is to establish all necessary details of

7 planning, organization and operation of functional catering process for the older age group od patients. Key words: pensioners, seniors, function catering, nursing home care, medical devices, diseases, and diabetes.

8 Obsah SEZNAM ILUSTRACÍ A TABULEK... 9 SEZNAM ZKRATEK ÚVOD ODBORNÁ TERMINOLOGIE A TEORETICKÁ VÝCHODISKA FUNKČNÍ STRAVOVÁNÍ A POTRAVINY Funkční potraviny Funkční stravování Specifika organizace veřejného stravování STATISTIKY POČTU SENIORŮ V ČESKÉ REPUBLICE POŽADAVKY PRO STRAVOVÁNÍ U SENIORŮ Na co je potřeba se při stravě seniorů zaměřit? Psychologické aspekty v oblasti organizace stravování pro seniory PRAKTICKÝ PŘÍKLAD ORGANIZACE FUNKČNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO SENIORY STANDARDIZACE NUTRIČNÍ PÉČE V DOMECH DŮCHODCŮ Řešení navržené projektem TYPY DIET PRO SENIORY V NEMOCNICÍCH A DOMOVECH DŮCHODCŮ V ČR STRAVOVACÍ SLUŽBY V DOMOVECH DŮCHODCŮ ROZHOVOR SE SPECIALISTOU NA VÝŽIVU SENIORŮ VÝZKUM ODBORNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE A POŽADAVKY SENIORŮ NA ORGANIZACI VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ VLASTNÍ DOJEM Z NÁVŠTĚVY STRAVOVACÍHO ÚSEKU V DOMOVĚ DŮCHODCŮ POROVNÁNÍ FUNKČNÍHO STRAVOVÁNÍ V ÚSTAVNÍM ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE A V RUSKU NÁVRHY A DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ PRO SENIORY DOPORUČENÍ PRO PŘÍBUZNÉ SENIORŮ DOPORUČENÍ ORGANIZAČNÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ SEZNAM GRAFŮ A TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 72

9 Seznam ilustrací a tabulek Tabulka 1: Základní údaje o projektu FUFOSE, Tabulka 2: Výše starobních důchodů v České republice Tabulka 3: Hospitalizovaní v nemocnicích podle věkových skupin a pohlaví v roce Tabulka 4: Porovnání funkčního stravování pro seniory v Moskvě a v Praze Obrázek 1: Počet důchodců a starobních důchodců v ČR ( ) Obrázek 2: Faktory působící ve výživě starých osob Obrázek 3: Cílové skupiny důchodců Obrázek 4: Zjištění stravovacích požadavků při vstupní prohlídce klienta Obrázek 5: Využití možnosti funkčního stravování klientů Obrázek 6: Nutriční terapeut Obrázek 7: Metody nutričního screeningu Obrázek 8: Používané diety Obrázek 9: Počet stravování Obrázek 10: Způsob zajištění stravování Obrázek 11: Talířková metoda Obrázek 12: Přípravky střevní klinické výživy Obrázek 13: Problém s vyloučením dehydratace u seniorů Obrázek 14: Kvalita stravování Obrázek 15: Jídelna v pražském domově důchodců Obrázek 16: Jídelna v moskevském domově důchodců... 59

10 Seznam zkratek BMI hodnota Body Mass Index Index tělesné hmotnosti DD Domov důchodců DIA potraviny, pokrmy a doplňky stravy určené pro diabetiky a nemocné s nadváhou ČAS Česká asociace sester ČR - Česká republika MNA test Mini Nutrition Assessment SKVIMP Společnost pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči

11 Úvod Rozhodla jsem se psát diplomovou práci na téma Funkční stravování pro seniory. Téma práce je specifické, protože senioři a starší lidé jsou velmi specifickou cílovou skupinou zákazníků, kteří vyžadují zvláštní přístup, pozornost provozovatele veřejného stravování, ale také jsou u nich velmi vysoké požadavky na zdravotní nezávadnost podávaných pokrmů a jídla pro starší lidi. Navíc senioři jsou ohroženou skupinou z hlediska různých zdravotních potíží, které se objevují po šedesátém věku života. Především se jedná o nemoc diabetes (cukrovka), významné zažívací potíže (střevní problémy, žlučník, žaludeční vředy aj.), alergické reakce na některé potraviny (lepek), apod. Toto všechno se musí poskytovatelé stravy uvědomit ještě před tím, než proběhne organizace funkčního stravování a sestavení speciálního jídelního lístku. Z psychologického hlediska jsou senioři též specifickou cílovou skupinou, protože mnohé věci začínají ve starším věku vnímat odlišně. Vyžadují nadstandardní zacházení, větší pečlivost při výběru jídla a pomalejší přístup personálu při obsluhování, ale zároveň mají méně finančních prostředků na zabezpečení základních potřeb. Personál zařízení, v němž je organizováno funkční stravování pro seniory, by měl být vyškolen speciálním způsobem, nebo měli by to být lidé se speciálním vzděláním jako speciální sociologové apod. Diplomová práce řeší problém organizace funkčního stravování pro seniory z několika hledisek: teoretického hlediska (psychologické, finanční, sociologické aspekty) a praktického hlediska (postup při organizaci funkčního stravování pro seniory). V práci je provedeno několik výzkumů zaměřených na zjištění obecných a speciálních požadavků na organizaci funkčního stravování pro seniory. Cílem diplomové práce je stanovení nezbytných náležitostí při plánování, organizaci a provozu funkčního stravování pro starší věkovou kategorii seniory. Stanovíme si hypotézy, které potvrdíme nebo vyvrátíme na konci diplomové práce. Hypotézy jsou následující: Hypotéza č. 1: Senioři jsou značně vybíraví, ale velmi konzervativní při výběru stravy. Bezesporu ocení odborný názor a přípravu vhodné stravy ze strany odborníků, zejména s přihlédnutím ke specifickým potřebám seniora. 11

12 Hypotéza č. 2: Senioři jsou cílovou skupinou, které záleží především na ceně jídla, zejména z důvodu omezených příjmů ve stáří. Peníze šetří i ti senioři, kteří dostávají příspěvek od svých potomků. Hypotéza č. 3: V České republice, zejména v Praze, je velmi pozitivní vztah k této slabé sociální skupině lidí, a proto lze očekávat, že je mnoho fungujících zařízení funkčního stravování pro seniory. Hypotéza č. 4: Se stárnutím obyvatelstva v České republice roste význam organizace funkčního stravování pro seniory. Hypotéza č. 5: Z důvodu speciálních požadavků na obsluhování, přípravu jídla a organizaci funkčního stravování pro seniory jsou mnohem vyšší náklady na provoz zařízení, v němž je organizováno funkční stravování, tedy z finančního hlediska tato aktivita musí být podporována státem. V práci, zejména pro dosažení stanoveného cíle a prověření hypotéz, provedeme několik dílčích výzkumů. Hlavním výzkumem v teoretické části je zjištění stavu odborného poznání v této oblasti, zejména nalezení vhodných informací a teoretických východisek z odborné literatury českých a zahraničních autorů. Velkého rozsahu dosáhla praxe organizace funkčního stravování pro seniory v skandinávských státech, zejména Švédsku, a proto je zajímavé použít některé autory původem z tohoto geografického území. Další analýzou, která podpoří teoretický výzkum, je statistická analýza, která uvede počet důchodců v České republice, výši jejich výdajů na potraviny a stravování a vývoj těchto veličin v posledních letech. Dále v praktické části je provedena analýza postojů seniorů k funkčnímu stravování. Je vytvořen dotazník určený pro starší lidi. Dotazník zahrnuje otázky zaměřené na zjištění očekávání a postojů důchodců k přípravě jídla ve speciálních zařízeních (domovech důchodců, nemocenských jídelnách), jejich zvláštních požadavků na přípravu jídla a rozpočet, který mají k dispozici. Součástí práce je rozhovor s dietologem a výživovým specialistou, který vysvětluje hlavní zásady přípravy jídla pro starší lidi, zdravotní rizika pro seniory. Vysvětluje stravovací požadavky lidí s cukrovkou a jinými nemocemi, během nichž je nutno omezovat příjem některých typů potravin. 12

13 1 Odborná terminologie a teoretická východiska Oblast výživy a nutriční péče pro seniory je velmi úzkým tématem, které předpokládá využití odborné terminologie. Proto je vhodné uvést slova a výrazy, které jsou nejvíc používány v diplomové práci, aby se předešlo riziku neporozumění některých teoretických a praktických zjištění. Slova a výrazy v uváděném slovníku jsou seřazovány podle abecedy; významy slov a výrazů jsou uváděny v kontextu práce, tedy právě v tom významu, který je použit v textu. Odborný slovník Diabetes - (cukrovka, diabetes mellitus) je název onemocnění; choroba se projevuje zvýšenou hladinou cukru v krvi (hyperglykémií). 1 Domov důchodců - je zařízení s poskytováním služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. 2 Důchodce - osoba pobírající důchod. 3 Funkční potravina - potravina, která nějakým způsobem příznivě působí na lidský organismus. 4 Fyziologie - je funkční věda, která zkoumá a vysvětluje činnost organizmu. 5 Laktobakterie to jsou zdraví prospěšné bakterie. Malnutrice - je stav, kdy má jedinec nedostatek živin (cukry, tuky, bílkoviny) nutných pro funkci organismu. 6 1 Diabetická asociace ČR Co je diabetus? [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://www2.diabetickaasociace.cz/co-je-diabetes/>. 2 LOUŽECKÝ, P Senioři, důchodci, penzisté, třetí věk, 60+ aneb Zrádné názvosloví? Pozitivní noviny. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.pozitivninoviny.cz/cz/clanek >. 3 LOUŽECKÝ, P Senioři, důchodci, penzisté, třetí věk, 60+ aneb Zrádné názvosloví? Pozitivní noviny. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.pozitivninoviny.cz/cz/clanek >. 4 Společnost pro výživu Funkční potraviny a legislativa. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/funkcni-potraviny-a-legislativa.html>. 5 Univerzita Karlová v Praze. Lékařská fakulta Co je fyziologie. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://fyziologie.lf1.cuni.cz/fyziologie>. 13

14 Prebiotika - nestravitelná složka stravy, která představuje substrát pro probiotika a vytváří vhodné podmínky pro jejich správný růst a aktivitu. 7 Probiotika - (pro = příznivý, bios = život) je mikrobiální součást stravy, která má při konzumaci v dostatečném množství příznivé účinky na zdraví, zdraví prospěšná bakterie. 8 Psychoza - skupina závažných duševních nemocí, jejichž společným znakem je, že výrazně narušují psychické funkce člověka. 9 Senior - je člověk staršího věku v závěrečné životní fázi se specifickým postavením ve společnosti. Senior je kategorie sociologická a biologická. 10 Standardizovaná nutriční péče - komplexní a kvalifikované řešení výživy klientů a pacientů. 11 Talířková metoda metoda, při které se získává snadný přehled o tom, zda klient dojídá porce. 12 Ústavní zařízení - typ zařízení, ve kterých je prováděn výkon ústavní výchovy Vitalion Podvýživa. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://nemoci.vitalion.cz/podvyziva/>. 7 Doktorka.cz Co jsou to probiotika a prebiotika? [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://zdrava-vyziva.doktorka.cz/co-jsou-to-probiotika-a-prebiotika/>. 8 Doktorka.cz Co jsou to probiotika a prebiotika? [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://zdrava-vyziva.doktorka.cz/co-jsou-to-probiotika-a-prebiotika/>. 9 Nepíše.cz Když se řekne psychóza. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://schizofrenie.nepise.cz/26222-kdyz-se-rekne-psychoza.html>. 10 SYBLÍK, Z Populace seniorů z pohledu ředitele domova pro seniory. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://zdenek-syblik.cssdkladno.cz/clanek/populace-senioru-zpohledu-reditele-domova-pro-seniory-136>. 11 JANÁKOVÁ, A Standardy nutriční péče. Spojená akreditační komise. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://www.sakcr.cz/cz-main/napsali-o-nas/rok-2006/standardynutricni-pece-.280/>. 12 Jeřábkova E Nutriční péče o seniory. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://www.sue-ryder.cz/res/data/094/ pdf>. 13 Středisko náhradní rodinné peče Ústavní peče. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://www.nahradnirodina.cz/ustavni_pece>. 14

15 1.1 Funkční stravování a potraviny Funkční potraviny Funkční potravinou můžeme nazvat potravinu, která má blahodárné účinky na lidský organismus. V odborné a neodborné literatuře lze najít velmi výstižnou podstatu a funkci funkční potraviny, která obsahuje složky, vykonávající v lidském organismu určitou specifickou fyziologickou a zdraví prospěšnou funkci. Nejsou zaměřeny na léčení chorob, ale působí na organismus preventivně a vytvářejí tak předpoklady pro fyzickou a duševní pohodu a udržení zdraví. 14 Co se považuje za funkční potravinu v odborné praxi dietologů, to není dosud stanoveno přesně, takže posouzení, zda potravina je či není funkční, je poněkud subjektivní. Vychází se z platných právních předpisů, které se týkají označování potravin na obalech, zejména 6 odstavec 1: Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu potraviny balené ve výrobě, je povinen způsobem stanoveným vyhláškou potravinu řádně označit na obalu určeném pro spotřebitele nebo pro provozovny stravovacích služeb... písmeno h): údajem o určení potraviny pro zvláštní výživu a m) údajem o výživové (nutriční) hodnotě u potravin, na jejichž obalu je uvedeno výživové tvrzení, dále v případech stanovených prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropských společenství. 15 Jako příklad lze uvést tvrzení o výživové hodnotě, že jogurtové nápoje obsahují laktobakterie, které blahodárně působí na zažívání. Funkční potraviny a potravinářský průmysl zaměřený na speciální výživu zahrnující funkční potraviny se začal rozvíjet na konci dvacátého století, na začátku devadesátých let. Tehdy světově známá organizace nutričních expertů International Life Science Institute 16 - vypracovala vlastní programový směr, který měl název Functional Food Science in Europe. 17 Délka trvání projektu byla původně 3 roky, startoval v roce 1995 a končil v roce V následující tabulce uvedeme základní údaje o prvním projektu věnovaném funkčnímu stravování a potravinám: 14 KOPEC, K Zelenina ve výživě člověka. Praha: Grada Pubishing, s Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 16 Mezinárodní institut vědy o životě Hlavní stránka. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://www.ilsi.org/pages/homepage.aspx.>. 17 Věda o funkčních potravinách v Evropě Evropa. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://www.ilsi.org/europe/pages/fufose.aspx.>. 15

16 Tabulka 1: Základní údaje o projektu FUFOSE, Období Rozpočet 360 tisíc US dolarů Konsorcium 12 partnerů z šesti států (pracovní skupina) Hlavní cíle Projekt byl věnován problematice funkčního stravování, zejména nastavení vědeckého přístupu k pochopení funkčních potravin. Cílem tohoto projektu bylo také vytvoření celoevropské společnosti: Pro kritické zhodnocení, zda a jaké živiny a potraviny pozitivně ovlivňují klíčové zdravotní funkce, Pro kontrolu dostupných údajů a znalostních základů z hlediska výsledných účinků, nikoliv potravin jako takových, Pro dosažení shody v oblasti způsobů a postupů při úpravě potravin a možnosti jejich využití v gastronomickém průmyslu Pro identifikaci klíčových partnerů v oblasti potravinářského a gastronomického průmyslu, sjednocení vládních, nevládních, agrárních a jiných organizací. Tento projekt poskytl jedinečnou možnost vzájemné výměny znalostí, zkušeností a názorů. Hlavní výstupy projektu Odborná publikace Diplocke A.: Vědecká koncepce funkčních potravin v Evropě Konzenzus, Odborný dokument Bellisle F.: Věda o funkčních potravinách v Evropě, 1998 Zdroj: Věda o funkčních potravinách v Evropě Evropa. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://www.ilsi.org/europe/pages/fufose.aspx.>. Po uskutečnění uvedeného projektu se tento problém začal řešit v odborné a laické veřejnosti, a tak i nezávislé nestátní organizace poskytovaly finanční prostředky pro pokračování vývoje v dané oblasti. Za jeden z dalších významných okamžiků lze označit přijetí jednotného dokumentu, o němž je zmíněno v tabulce č. 1: Diplocke, A.: Vědecká koncepce funkčních potravin v Evropě konsenzus, 1998, v níž je uvedena první pracovní definice funkční potraviny, která obsahuje 16

17 několik bodů: Potravina může být označena jako funkční, pokud je uspokojivě prokázáno, že ovlivňuje příznivě jednu nebo více cílových funkcí v těle, mimo přiměřených výživových účinků, a to způsobem, který je relevantní buď pro zlepšení zdravotního stavu a pohody, nebo pro snížení rizika onemocnění. Funkční potraviny musí zůstat potravinami a musí se jejich konzumací prokázat účinky v očekávané míře; nejsou to pilulky nebo kapsle, ale součásti normálního výživového standardu. 18 Za hlavní druhy funkčních potravin Diplocke označuje právě takové potraviny, které: 19 mají příznivý vliv na lidský organismus a jsou přídavnými látkami, například probiotika a prebiotika v mléčných výrobcích; nebo nemají složky, které z nějakého důvodu mohou být zdraví neprospěšné či dokonce ohrožující celkový zdravotní stav člověka, například alergické produkty, složky, gluten, laktózu apod., nebo produkty, u nichž jsou tyto alergeny nahrazeny alternativními látkami, které dané procesy nebo alergii nevyvolávají. potraviny, u nichž poměr některých živin je zvýšen či snížen oproti standardní potravině, například nápoje se sníženým obsahem cukru nebo potravina se zvýšeným obsahem vlákniny. V současné době výrobce nemůže uvádět nějaká výživová tvrzení o potravině, aniž by to bylo vědecky prokázáno a testováno. Kromě již uvedeného zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů existuje řada dalších předpisů, které upravují označování funkčních potravin. Jedná se především o nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. Na základě tohoto nařízení výrobce musí vědecky prokázat, že jeho zdravotní či výživová tvrzení jsou opravdu věrohodná a pravdivá. Jiným právním předpisem, který platí a reguluje uvádění nových funkčních potravin na trh, je nařízení č. 258/1997 o nových potravinách a o nových složkách 18 DIPLOCKE, A Vědecká koncepce potravin v Evropě. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://www.ilsi.org/europe/publications/e1999sci_con.pdf>. 19 Společnost pro výživu Funkční potravina a legislativa. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/funkcni-potraviny-a-legislativa.html>. 17

18 potravin. Toto nařízení stanoví způsob zjištění nových potravin, které dosud nebyly konzumovány na území EU a jsou považovány za nové potraviny. Takové druhy potravin nebo jejich složky musí být nejdříve testovány z hlediska zdravotní nezávadnosti, aby byly uvedeny na evropský trh Funkční stravování Plynule od funkční potraviny se dostaneme k funkčnímu stravování, které je definováno Americkou asociaci pro výživu 20 jako stravování coby součást péče, která má za cíl podpořit zdraví obnovením správného fyziologického fungování organismu. 21 Objeví-li se u jednotlivce více symptomů najednou, pak tělo nefunguje tak, jak by fungovat mělo. To lze napravit buď tím, že člověk se snaží symptomy zaléčit nebo si jich nevšímat, anebo se pokusí tyto odchylky napravit jiným a zásadnějším způsobem změnou životního stylu, stravy. Samozřejmě že funkční stravování nemůže být určeno nekompetentní osobou, například jednotlivcem samotným, pokud se v této problematice nevyzná, nýbrž odborníkem, výživovým poradcem, lékařem, dietologem apod. Po zhlédnutí celkové situace a zdravotního stavu odborník může určit a stanovit nezbytnou dietu, zmírnit symptomy, předepsat určitou léčbu nebo poslat na podrobnější vyšetření apod. Po zjištění všech podrobností pak nařídí funkční stravování pro uspokojení potřeb a zmírnění celkového stavu jednotlivce: námahy, stresu, alergických reakcí, důsledků onemocnění apod. 22 Hlavní výhodou funkčního stravování obecně je, že to není omezující dieta, nýbrž komplexní přístup ke stravování a životnímu stylu, který má za cíl stanovit dlouhodobé nástroje pro odstranění fyziologických příčin nemocí a předčasného stárnutí: přílišnou konzumaci sacharidů, chronického nedostatku spánku, pracovního stresu, konzumaci špatných tuků apod. Funkční stravování nemá kontraindikace jako například léky, jednotlivec nemusí dodržovat přesnou hodinu pro příjem kapsle nebo intenzivně cvičit a navštěvovat fyzioterapeuta. Naopak při 20 Americká asociace pro výživu Centrum pro funkční stravování. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://americannutritionassociation.org/node/1089>. 21 Americká asociace pro výživu Centrum pro funkční stravování. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://americannutritionassociation.org/node/1089>. 22 Americká asociace pro výživu Centrum pro funkční stravování. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <http://americannutritionassociation.org/node/1089>. 18

19 dodržení funkčního stravování se jednotlivec vrací k přirozenému způsobu života, je plný energie, netrpí migrénou nebo jinou moderní nemocí, zbaví se otoků a chronických alergií. Díky pozitivním změnám v organismu, které nastanou díky změně životního stylu a příjmu vyvážených potravin, jež byly určeny odborníkem vzhledem k osobnímu zdravotnímu stavu jednotlivce, se mnohé životní funkce v organismu znovu nastartují. Obzvlášť je to důležité pro seniory nebo starší lidi, kteří pociťují příznaky stáří a symptomy klasických nemocí, například cukrovky, vysokého tlaku, zvýšeného cholesterolu v krvi apod Specifika organizace veřejného stravování Protože diplomová práce je věnována nejenom funkčnímu stravování z hlediska výživy a vlastností jednotlivých funkčních potravin, ale také organizaci stravování pro seniory, teoretická část zahrnuje též pojednání o tom, jaké základní principy by měly být dodrženy v případě organizace veřejného stravování, co je veřejné stravování, a formy společného stravování, které se přímo vztahují k tématu dané diplomové práce. Společné stravování představuje činnost spojenou s hromadnou výrobou, prodejem a spotřebou jídel a nápojů pro velké skupiny spotřebitelů, která je organizovaná mimo domácnost. Stravování může být individuální, když jednotlivec se stravuje ve vlastní domácnosti, a společné, které se dělí na stravování veřejné, závodní, školní, stravování v lázních a ústavní (v nemocnicích, armádě, domovech pro seniory, věznicích apod.). 24 Pro účely této práce se budeme zabývat pouze stravováním v lázních a ústavním stravováním v nemocnicích a domovech pro seniory. Stravování v lázních je součástí procesu léčby a péče o lázeňského hosta. Pobyt v lázních vyžaduje individuální přístup ke stravování hostů, protože hlavním cílem pobytu je právě uzdravení nebo rehabilitace, odpočinek a naladění fyzické rovnováhy. Proto pro každého návštěvníka lázní je předepsána speciální dieta 23 MONASTYRSKÝ, K Základy absolutního zdraví a dlouholetí. Funkční stravování. Moskva: Angeless Press. s ZIMÁKOVÁ, B Food and Beverage management. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, s

20 funkční stravování, které musí dodržovat po dobu svého pobytu v tomto zařízení, ideálně i po návratu domu ze zařízení. Lázeňské stravování je specifické také tím, že po dobu svého pobytu, který je většinou delší, se host musí podřídit pravidlům lázní: dodržovat stanovené časy a rozpis hodin pro stravování, jíst pouze předepsané potraviny a dodržovat další body režimu nastaveného odborníkem. Stravování v nemocnicích je logickou součástí pobytu každého pacienta v nemocnici. Zde se přihlíží nejenom k symptomům, ale především ke zdravotnímu stavu pacienta v daném okamžiku. Hospitalizace znamená mnohem vážnější problémy se zdravím, než objevení symptomů a nasazení preventivních opatření. Proto v nemocnicích je kladen ještě větší důraz na obsah potravin a pokrmů, které jsou podávány pacientům. Funkční stravování vzhledem k potřebám a zdravotní kondici pacienta určuje lékař na základě individuálního posouzení zdravotního stavu. Klasickými znaky stravování v nemocnici je především rozsah ve větších nemocnicích se denně připravuje několik tisíc porcí dietních a funkčních pokrmů. Dále pacienti neodcházejí z prostorů a teritoria nemocnice, a tudíž musí být postaráno o svačiny, snídaně, obědy, večeře apod. Důležité je též věnovat pozornost pitnému režimu. Protože se jedná o stravu pro nemocné lidi, je nutné dodržovat veškerá pravidla pro skladování, přípravu potravin a hlídat jejich trvanlivost. Specifická je i přeprava jednotlivých pokrmů pacientům, zejména nutnost dohlížet, co a jakému pacientovi musí být podáno vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a indikacím lékařů. Ústavní strava musí být v souladu s hygienickými a zdravotními předpisy, které popisují též složení potravin a jejich výživovou hodnotu. Nesmíme zapomenout, že někteří senioři v domovech důchodců mají též chronická onemocnění a potřebují stejnou kompetentní péči ze strany provozovatelů domova seniorů. 25 Český dietní systém je jednotná úředně schválená norma, podle níž se plánuje, připravuje a podává léčebná výživa ve všech nemocnicích, lázeňských léčebných ústavech, dietních jídelnách a dalších zařízeních společenského stravování ZIMÁKOVÁ, B Food and Beverage management. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, s MARÁDOVÁ, E Výživa a hygiena ve stravovacích službách. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, s

21 1.2 Statistiky počtu seniorů v České republice V České republice v posledních letech neustále roste počet osob, které se nacházejí ve starobním věku. Moje statistika se zaměřuje hlavně na osoby ve věku 50 let a výše a v rozmezí let , kterých se týká zdravé stravování, ale z důvodu nižších příjmů si jej mnohdy nemohou dovolit, jak je patrné z tabulky přiložené níže. Protože se v posledních letech v České republice změnila sociální politika, což určitým způsobem dolehlo i na starší lidi, zejména pak důchodového věku, je potřeba si uvědomit několik skutečností. Staří lidé jsou mnohem náchylnější k nemocem, čemuž se bude věnovat moje práce později, dále starší lidé by měli také konzumovat kvalitnější potraviny, což je ale mnohdy problém, neboť právě kvůli menším příjmům si to nemohou dovolit. Obrázek 1: Počet důchodců a starobních důchodců v ČR ( ) Počet důchodců celkem Počet starobních důchodců Zdroj: Český statistický úřad. [online]. [ ] Dostupné na internetu: <www.czso.cz>. Na začátku se podívejme, kolik se v České republice vůbec nachází osob v důchodovém věku. K tomu nám pomůže obrázek č. 1, který je uveden výše. V roce 2013 to bylo v ČR lidí, což je nárůst oproti roku 2009 téměř o více než osob, neboť v roce 2009 to bylo přesně Tento výsledek jasně ukazuje na to, jak se neustále zvyšuje počet osob v důchodovém věku, což je v dnešní době už celosvětový problém. Naproti tomu počet starobních 21

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_11 Název materiálu: Druhy výživy Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Materiál seznámí

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání STRAVOVÁNÍ - DIETY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Základem je neublížit

Základem je neublížit ÚSKALÍ DIETNÍ INTERVENCE U NEMOCNÝCH S RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ O. Mengerová, T. Starnovská 1 Úsek ošetřovatelské péče, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4 Krč 1 Oddělení klinické výživy a

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Název společného projektu: Mám energii na to, abych

Název společného projektu: Mám energii na to, abych Pracovní list Název projektového úkolu: Práce, výkon, energie Třída: 8. Název společného projektu: Mám energii na to, abych Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Prohlédněte si obrázek anatomie

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Aplikace zdravotních a výživových tvrzení na potravinách

Aplikace zdravotních a výživových tvrzení na potravinách Státní zemědělská a potravinářská inspekce Aplikace zdravotních a výživových tvrzení na potravinách Ing. Miriam Bellofattová Označování potravin Povinné údaje Výživová tvrzení Dobrovolné údaje Tvrzení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Page 1 of 5 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Citace pův. předpisu:

Více

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu Hejmalová Michaela Definice potraviny, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu svým: zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem a jsou stanovené pro výživové účely uvedené v této vyhlášce

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití Citace pův. předpisu:

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE Nutriční screening Nutriční screening je jednoduchý nástroj pro zhodnocení nutričního stavu pacienta. Možností nutričního screeningu je celá řada. Obvykle však obsahuje údaj o hmotnosti, BMI (Body Mass

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky. Leidemanová Blanka VNT Nemocnice Jihlava, přísp.org.

Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky. Leidemanová Blanka VNT Nemocnice Jihlava, přísp.org. Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky Leidemanová Blanka VNT Nemocnice Jihlava, přísp.org. Historie: 1. výživové doporučení pod názvem Směry výživy obyvatelstva ČSR vydala Společnost pro

Více

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM 5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM Dieta při diabetu je nejvýznamnější faktor při prevenci vzniku diabetu. Existují poznatky, že nesprávně

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita u dětí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Kdysi převládal názor, že tlusté dítě je zdravé dítě. Dnes je zřejmé, že dětská obezita je spojená se závažnými zdravotními problémy, přičemž některé

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

Zdravý životní styl předškolních dětí

Zdravý životní styl předškolních dětí Zdravý životní styl předškolních dětí Charakteristika předškolního věku dynamika vývoje a rozvoj dovedností ve všech oblastech, zejména v oblasti motorické, kognitivní, řečové a sociální rychlost růstu

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Ověř ěření spolehlivosti dat z dotazníkov kového šetření použit itím m kappa indexu H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Studie realizovaná v rámci grantového projektu IGA MZ ČR č. NJ 6139-3

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více