Platební karty, nové trendy a bezpečnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platební karty, nové trendy a bezpečnost"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finanční obchody Platební karty, nové trendy a bezpečnost Diplomová práce Autor: Bc. Miloslava Dofková Finance, FHÚS Vedoucí práce: Ing. Petr Musil, Ph.D Praha Červen, 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím literatury uvedené v seznamu. V Břeclavi dne Miloslava Dofková 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala a konzultace během vypracování této diplomové práce. Ing. Petrovi Musilovi PhD. za odborné rady 3

4 Anotace Tato diplomová práce s názvem Platební karty, nové trendy a bezpečnost pojednává o platebních kartách, neboť ty se postupně stávají nedílnou součástí našeho života. Je rozdělena do pěti částí. V první části definuji platební kartu, rozebírám právní aspekty a popisuji náležitosti. Ve druhé kapitole se zabývám historickým vývojem. Ne všechny platební karty jsou stejné, tříděním karet dle určitých kritérií se věnuji v kapitole třetí typologie platebních karet. Jednotlivé typy karet jsou zde popsány, nastíněny jsou jejich technologie, protože každý druh karty představuje zcela jiné výhody a rizika s nimi spojená pro běžný život uživatele. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány vývojové trendy a je načrtnuta krátká predikce tohoto platebního prostředku do budoucna. V závěrečné části práce, v kapitole páté, se věnuji podvodům s platebními kartami jednotlivým metodám, jak se vydavatelé snaží platební karty chránit a zabezpečit. Annotation This dissertation titled Payment cards, new trends and security discusses payment (cash/credit/charge) cards since they are becoming an integral part of our lives. It is divided into five chapters. The first chapter defines a cash/debit/credit card, analyses legal issues and describe its features. The second chapter deals with historical development. Not all cards are identical, and I sort the cards into particular categories in the third chapter card typology. Individual card types are described and the technologies are outline there because each card type represents a different set of advantages and risks associated with a particular card for routine chores of its user. The fourth chapter analyses development trends and a short prediction of this payment product future is outlined. The fifth, final chapter is dedicated to card scams and individual methods used by card issuers trying to protect and secure cards. 4

5 Obsah Úvod Definice a základní údaje o platebních kartách Definice Právní aspekty platebních karet Náležitosti platebních karet Přední strana platební karty Zadní strana platební karty Historie platebních karet Historie vývoje karet v Evropě Historie platebních karet v České republice Typologie platebních karet Členění dle uživatele platební karty Osobní karty Služební karty Členění karet dle teritoriálního použití Karty tuzemské (národní) versus karty mezinárodní Členění dle asociace vydávající kartu Bankovní asociace: Nebankovní společnosti Způsob účtování Charge karty Kreditní karty ( Credit Cards) Karty debetní Elektronické peněženky Členění dle způsobu provedení a druhu záznamu Karty embosované Elektronické karty Laserové karty Karty s magnetickým proužkem Karty s čipem Hybridní karty (duální karty)

6 3.5.7 Karty Pay Pass Karty virtuální Způsob použití karty jako rozlišovací kriterium Platební karta Bankomatová karta Předplacená karta Minikarta Členění dle úrovně služeb a segmentace trhu Základní karty Prestižní karty Výběrové karty Nové trendy Rozvoj bezhotovostního placení Rozvoj debetních karet Převaha bankovních systémů Globalizace trhu Nové technologie, distribuční kanály, volitelný design Spolupráce maloobchodu s malobankovnictvím Centrální acquiring Trendy a vydané statistiky Výhody a nevýhody platebních karet Budoucnost platebních karet Bezpečnost platebních karet Druhy podvodů s platebními kartami Bezpečnostní metody karetních asociací a jednotlivých bank Výběr vhodných klientů (Credit Scoring, Behaviour Scoring) Bezpečnostní prvky na kartě (Card Authentication Metod CAM) Závěr

7 Úvod V průběhu historického vývoje lidské společnosti existovaly různé formy placení. Obyčejnou zbožní výměnu postupně nahradily peníze, směnky, dlužní úpisy a platební šeky. S moderní dobou, vyspělou technologií a vědeckotechnickým pokrokem roste i životní úroveň občanů, vznikají nové potřeby, nové možnosti a poskytují se nové služby. Mění se životní styl, je preferována svoboda, komfort a standardem dnešního trhu je různorodost služeb. Současné komunikační technologie realizují platební transakce během několika málo vteřin. Na trhu se začínají prosazovat další a další finanční produkty mimo jiné i platební karty. Platební karty představují moderní platební instrument zjednodušující platební styk, využívaný zejména k úhradě spotřebních výdajů a výběru hotovosti. Jejich počet přibývá a platební karty se stávají neodmyslitelnou součástí našeho života. Dnes je používá téměř každý a mnoho lidí se bez nich prakticky neobejde. Jsou pohodlné, skladné a rychlé při použití. Můžeme říci, že tento platební prostředek do jisté míry ovlivňuje každodenní život několika miliónů lidí, kteří je vlastní. I já osobně používám platební kartu velmi často, téměř denně, protože nerada nosím u sebe peněžní hotovost a přesto velmi ráda utrácím a nakupuji. Zároveň však musím přiznat, že moje znalosti o platebních kartách jsou velmi malé. Neznám vůbec jejich vlastnosti, jednotlivé druhy, rozdíly mezi nimi a výhody či rizika s nimi spojená a velmi špatně se orientuji na dnešním nepřehledném kartovém trhu. Proto jsem si téma platebních karet vybrala záměrně, a jedním z důvodů bylo, aby odpovídalo mým velmi malým zkušenostem a abych se při vypracování své diplomové práce s touto problematikou seznámila hlouběji a získané znalosti poté uplatnila v denní praxi. Tato diplomová práce zpracovává problematiku platebních karet od definice počínaje, přes právní aspekty, historický vývoj, jednotlivá hlediska členění, nové trendy, statistické údaje, technologické prvky či možné zamyšlení o budoucnosti až po ochranu karet. Cílem práce bylo poskytnout ucelený a uspořádány přehled platebních karet, popis nových trendů a metod zabezpečení, který by běžnému držiteli případně zájemci, umožnil snadnější orientaci v širokospektré kartové sféře. 7

8 Z hlediska vnitřního členění jsem diplomovou práci rozdělila na pět základních částí. V literární rešerši nejdříve definuji platební kartu jako takovou, následně se zabývám její právní specifikací, dále popisuji její náležitosti. Jen málokdo z nás si umí představit, jakým vývojem prošel tento malý kousek plastu, který tak často držíme v ruce. V kapitole druhé, se proto orientuji na velmi poučnou historii tohoto platebního prostředku. Ne všechny platební karty jsou stejné, mají různé vlastnosti, poskytují různé služby na odlišné úrovni. Tříděním karet dle určitých kritérií se věnuji v kapitole třetí, typologie platebních karet. Ve čtvrté kapitole hovořím o soudobých trendech na kartovém trhu, věnuji se statistickým údajům, zabývám se obecnými výhodami, které platební karty přinášejí, tuto kapitolu uzavírám úvahou o budoucím vývoji karet. V páté - závěrečné kapitole se zabývám problematikou bezpečnosti a ochranou platebních karet. 8

9 1 Definice a základní údaje o platebních kartách 1.1 Definice Vezmeme-li platební kartu do ruky a podíváme-li se na ni, uvidíme malý kousek plastiku a na něm řadu specifických symbolů. U novějších druhů karet můžeme na kartě zaznamenat i speciální elektronický čip. Co na kartě neobjevíme, jsou data neviditelná, která jsou určená pouze pro speciální snímací zařízení. Můžeme ji definovat jako ceninu, druh identifikačního dokladu, jehož žádané vlastnosti jsou stanoveny mezinárodní normou (ISO 3554). Do současné podoby, se vyvíjela po řadu let. Vzhledem k tomu, že platební karta je určená k užívání a užívaná je, musí být vyrobena z takových materiálů, které budou zaručovat určitý stupeň odolnosti. Současná technologie výroby zaručuje spolehlivost karet vůči mechanickým vlivům, odolnost proti fyzickým a chemickým vlivům a schopnost karty vyrovnávat běžné deformace. Dnes jsou karty vyrobeny z třívrstvého PVC o klasických rozměrech 85,6 x 54,0 x 0,76 mm, (rozměry stanovuje výše citovaná norma). Materiál PVC je zdravotně nezávadný a je použitelný při běžných teplotách Na platební karty existuje mnoho pohledů a z těchto pozic je můžeme i definovat, z hlediska právního nalezneme definici platebních karet v následující kapitole. V nejširším slova smyslu se jedná o moderní platební prostředek, nástroj poskytující peněžní služby jeho držitelům, lze je považovat za produkt historického vývoje společnosti a její ekonomiky. 1.2 Právní aspekty platebních karet Právní vymezení platebních karet jako nástroje bezhotovostního platebního styku, nalezneme především v normativních právních aktech tj. vydaných zákonech regulujících platební styk. Zákonné normy jsou obvykle konkretizovány prováděcími vyhláškami, prováděcími předpisy, obecnými a obchodními podmínkami. Všemi těmito prostředky lze docílit požadované chování subjektů v rámci celého platebního styku. 9

10 Základní právní úpravu platebních karet nalezneme v samostatném právním předpise, kterým je zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o platebním styku). Zákon o platebním styku se zaměřuje na posílení právní jistoty spotřebitelů, regulaci platebních systémů, v jednotlivých ustanoveních ukládá a konkretizuje práva a povinnosti bankám a vymezuje odpovědnost banky při zneužití jí vydané platební karty třetí osobou. V zákoně o platebním styku je poprvé v českém právním řádu definován elektronický platební prostředek (ustanovení 15), který je chápán jako prostředek vzdáleného přístupu k peněžní hodnotě a elektronický peněžní prostředek, při jehož užívání se vyžaduje identifikace držitele osobním identifikačním číslem (PIN) nebo identifikace jiným způsobem. Elektronickým platebním prostředkem je prostředek placení uchovávající hodnotu peněz v elektronické podobě, který je přijímán i jinými osobami než pouze vydavatelem. 1 Z dikce právní úpravy lze odvodit, že prostředkem vzdáleného přístupu k peněžní hodnotě a elektronickým platebním prostředkem je například klasická platební karta. Zákon dále vymezuje, že emitenty elektronických platebních prostředků mohou být pouze licencované instituce. V české republice jsou za stanovených podmínek emitenty platebních prostředků banky, pobočky zahraničních bank a osoby k tomuto výkonu oprávněné. Jednotnou bankovní licenci uděluje v souladu se zákonem pouze ČNB. V ustanoveních 16 téhož zákona se uvádí, že Česká národní banka za účelem ochrany držitelů i vydavatelů elektronických platebních prostředků, vydává vzorové obchodní podmínky (dále jen VOP). Změny VOP jsou zveřejňovány ve Věstníku ČNB, ale obecně závazné pro banky nejsou, neboť se nejedná o normu s relevantní právní závazností. Jsou pouhým doporučením a bankovní instituce je mohou implementovat do obchodních podmínek vlastních. 1 Ustanovení 15, odst. 1, zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech, ve znění pozdějších předpisů. 10

11 Kromě již výše zmíněných právních aktů je to rovněž zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi v platném znění. Jeho zavedením došlo k posílení právního postavení subjektů a finančních institucí v České republice. Finanční arbitr zahájil svoji činnost dnem 1. ledna 2003, jako zvláštní orgán s kompetencí pro spory, které vzniknou mezi převádějícími institucemi a klienty. Jednalo se o nový právní atribut vyplývající z požadavků ES č. 97/5/ o příhraničních platbách. Účinností tohoto zákona došlo k harmonizaci českého práva s právem EU. Z hlediska bezpečnosti a ochrany oprávněných držitelů platebních karet je a měla by být, garancí jistot a práva, speciální právní norma, kterou je český trestní zákon. Ve sféře platebních karet se můžeme setkat s více druhy různých trestních činů a na to pamatuje i náš trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se opět o normu veřejnoprávní, která poskytuje ochranu elektronických platebních prostředků a vymezuje trestní odpovědnost (v oddíle tři, ustanovení 140 až 143 a ve zvláštní části, hlavě deváté, kde jsou v jednotlivých ustanoveních vymezeny a kvalifikovány trestné činy krádeže, zpronevěry, podvodů a neoprávněného držení platební karty). Například v ustanoveních 249b (neoprávněné držení platební karty) citovaného zákona se říká: trestný čin spáchá ten, kdo si neoprávněně opatří nepřenosnou platební kartu jiného, identifikovatelnou podle jména nebo čísla, nebo předmět způsobilý plnit její funkci. 2 Jako trestní čin je kvalifikováno padělatelství platebních karet a držení padělatelského náčiní. Uvedené činnosti patří dnes k nejvíce výnosným praktikám a dají se trestně stíhat v souladu s ustanovením 140 a s ustanovením 143 citovaného zákona b českého trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění 11

12 1.3 Náležitosti platebních karet Platební karta musí odpovídat mezinárodním normám, je opatřena grafickými a textovými znaky a obsahuje povinné bezpečnostní prvky, které jsou různě rozmístněny na obou stranách karty Přední strana platební karty Údaje důležité pro ověření platnosti karty nejdříve pohledovou kontrolou a poté prostřednictvím mechanických snímačů obsahuje přední strana platební karty. Jedná se o identifikační údaje, které jsou na kartě zaznamenány zvláštním a speciálním druhem písma, zvaným odborně OCR 7B Optical Charakter Recognition. Údaje představují číslo karty, číslo udávající platnost karty, číslo vydavatelské banky BIN (Bank Identification Number), jméno držitele a vydavatele karty, která o vydání karty požádala. Povinná data se nacházejí v dolní polovině přední části karty a standardizovaná norma jim přiděluje obvykle tři až čtyři řádky: 1. Account Number Line - obsahuje 12 až 19 místné číslo karty. První dvě číslice určují oblast použití karty (Industry Code). Například bankovní karty MasterCard začínají vždy číslicí 5, VISA 4. Číslo 9 je vyhrazeno pro národní systémy. Za nimi následuje identifikace vydavatele karty (zpravidla dalších 5 míst), přidělovaná orgány ISO (International Standard Organisation). Zbývajících 8 až 13 míst je určeno pro identifikaci konkrétního kartového produktu vydavatele a klienta. 2. Valid Date Line - uvádí se v ní období platnosti karty (měsíc a rok), buď v podobě uvádějící začátek i konec nebo jen konec platnosti. Navíc je v této oblasti uváděno u karet MasterCard a VISA čtyřmístné identifikační číslo banky (ICA). Maximální počet znaků je Name line - ve třetí řádce je určen maximální počet 27 znaků pro jméno a příjmení držitele karty. 12

13 4. Company line - čtvrtá řádka obsahuje u služebních karet jméno společnosti, k jejímuž účtu je karta vydána. Maximální počet znaků je Obrázek č. 1 přední strana embasované kreditní karty VISA od Živnostenské banky, Název a logo banky Embosované číslo karty Název, logo a ochranný hologram karetní asociace BIN Embosované jméno držitele Embosované období platnosti Embosovaný ochranný prvek letící V Zdroj:www. Sdružení bankovních karet galerie platebních karet Název, logo karetní asociace je umístěno obvykle v pravé části karty a je doplněno ochrannými prvky hologramem a mikrotextem. Z výše uvedeného obrázku vidíme, že hologram karetní asociace VISA, je holubice mávající křídly Zadní strana platební karty Na zadní straně karty je umístěn podpisový proužek, magnetický proužek, CVC kód a další informace. Podpisový proužek obsahuje vzorový podpis (tj. podpis držitele) podle kterého by se měl klient vždy podepsat na všechny účtenky při platbě kartou. Shoda obou podpisů je nutná, neboť tímto prokazuje, že je oprávněný držitel karty a může jí skutečně disponovat. 3 Studijní materiály k předmětu BNK. Univerzita HRADEC KRÁLOVÉ. Fakulta informatiky a managementu. Katedra ekonomie a managementu,. r. 2007, str. 148 a násl., [cit ] dostupný z WWW: <http://www:lide.uhk.cz/fim/ucitel/dittrja1/bankovnictvi/bnk_studijni%20mat_skripta.doc> 13

14 Magnetický proužek byl poprvé použit začátkem 60. let na platebních kartách vydaných společností London Transit Autority pro londýnské metro. Je nosičem informací a je složen ze tří stop a každé z nich je připsaná určitá struktura a účel: Stopa I (Track I) slouží pro vnitrostátní a mezinárodní off-line i on-line transakce, rozsah 79 alfanumerických znaků umožňuje pouze čtení dat, obsahuje jméno držitele karty a stejné údaje jako stopa II. Stopa II (Track II) slouží pro vnitrostátní i mezinárodní on-line transakce, rozsah 40 numerických znaků umožňuje pouze čtení dat, obsahuje číslo karty (PAN), termín platnosti, servisní kódy, bezpečnostní údaje. Stopa III (Track III) slouží pouze pro vnitrostátní off-line provoz, rozsah 107 numerických znaků umožňuje čtení i zápis dat, norma ISO dává vydavateli karty určitou volnost při využití této stopy. Servisní kódy na stopě II definují základní vlastnosti karty, což umožňuje technickým zařízením rozpoznat, zda použití dané karty je přípustné před provedením autorizace transakce. 4 Magnetický proužek, je dnes postupně nahrazován případně kombinován s jinými novějšími metodami. Card Verification Code (zkráceně CVC) Je bezpečnostní prvek, poprvé zavedený v roce 2001 společností VISA, kód mající podobu dodatečného čísla. Tvoří jej poslední trojčíslí v podpisovém proužku karty. Prvek představuje kontrolu identifikace držitele karty u elektronických transakcí. 4 JUŘÍK Pavel, Svět platebních karet, Praha, RADIX, spol. s r. o., r

15 2 Historie platebních karet Historické kořeny předchůdců platebních karet můžeme nalézt koncem 19. století. Do té doby se k placení používaly různé cestovní šeky a poštovní poukázky. Přiblížením k dnešní platební kartě byly kovové úvěrové mince (zvané metal charge coims, metal credit tokens). Obchodníci tyto mince vydávali svým stálým zákazníkům a ti je používali vždy, kdy u sebe neměli hotovost. Tzn., že obchodník vedl úvěrový účet svého zákazníka, který tento dluh v hotovosti uhradil na začátku dalšího měsíce. Aby si obchodník nemusel pamatovat každého zákazníka, vydal jim minci, kterou při placení ukázali pokladníkovi. Útrata byla zaevidována v pokladní knize pod číslem této kovové známky. 5 Úplně první platební karty vyrobené z tvrdého papíru začala vydávat firma AmEx roku Tyto karty se nazývaly Charge Card a byly v USA velmi populární. Zákazníci podepisovali účty, které se shromažďovali v účtárně firmy, a ta rozesílala klientům faktury, které najednou hradili. Obrázek č. 2: První tzv. Charge karta na světě Zdroj:Pavel Juřík, Platební karty velká encyklopedie V roce 1914 byla vydána první kreditní karta americké telegrafní a telefonní společnosti Western Union Telegraph Company, která byla dostupná širší veřejnosti a zprostředkovávala telegrafní a telefonní spojení bez okamžitého placení. Zákazníci 5 JUŘÍK Pavel, Encyklopedie platebních karet historie, současnost a budoucnost peněz, 1. vydání Praha: Grada Publishing,a.s., r. 2003, str. 18, ISBN

16 Western Union Telegraph Comapy je využívali zdarma a jednorázové platby za jejich použití se realizovaly prostřednictvím soupisu všech telefonátů (faktury) na konci měsíce. Jednalo se vlastně o poskytnutí jednorázového obchodního úvěru touto společností svým zákazníkům. Takováto forma placení byla pro zákazníky mnohem snazší a pohodlnější a zákazník tak mohl utratit více peněz, či nakoupit dráže. To pozitivně ovlivnilo celkové tržby společnosti, které byly mnohem větší, služby společnosti byly využívány ve větší míře a společnost si udržela své dobré klienty. Proto jsou tyto karty obecně označovány jako karty věrnostní. Problém věrohodného záznamu o obchodní transakci byl vyřešen vynálezem, kterému říkáme mechanický snímač tzv. imprinter. Tento přístroj otiskl údaje z platební karty na prodejní doklad. Vynález byl patentován v roce 1915 americkou firmou Adressograph. Obrázek č. 3: Imprinter: lidově řečeno žehlička Zdroj: www. Sdružení bankovních karet V roce 1924 nabídla věrnostní kreditní kartu společnost General Petroleum Corporation of California (později Mobil Oil), nejdříve pro své zaměstnance, následně pro své klienty a v omezeném rozsahu i pro širší veřejnost. Karty sloužily k bezhotovostnímu placení pohonných hmot, náhradních dílů a služeb v síti jejich čerpacích stanic ve Spojených státech. Karta byla zákazníkovi nabídnuta a platila 3 měsíce tyto karty jsou označovány jako Courtesy Card. Systém tzv. Buy now, pay later. Později začaly věrnostní karty emitovat nejdříve skupiny obchodníků a po nich velké obchodní domy, restaurace a další benzínové pumpy, které emitovaly platební karty s dlouhodobým úrokem zatíženým úrokovou sazbou. 16

17 Roku 1928 zavedly některé firmy plechové karty charge plates, označované jako tzv. metal money nebo shopers plate, protože byly vyrobeny z plechu a podobaly se vojenským identifikačním štítkům. Na podporu věrnosti svých zákazníků zavedla Společnost American Telephone and Telegraph (AT T) kartu Bell Systém Credit Card. To se zalíbilo i dalším společnostem zejména telegrafním a železničním a některým restauracím a hotelům. Tyto karty jsou známé jako věrnostní karty tzv. Fidelity Cards. Způsob použití prvních platebních karet byl jednoduchý a v podstatě zůstal doposud zachován. Klient předložil kartu, podepsal účet, obsluha ověřila platnost karty a porovnala podpis klienta s podpisovým vzorem. Účet klienta byl veden v účtárně, která vystavovala měsíční faktury. V té době představovala kreditní karta prestiž svého majitele. Platební karty se staly prostředkem konkurenčního boje a jejich rozvoj pozastavila až třicátá léta krize amerického hospodářství a definitivní útlum přinesla 2. světová válka. Ve čtyřicátých letech začaly emitovat platební karty i americké banky. Za nejstarší formu bankovní karty se považuje systém Charge-It, který v roce 1947 vyvinul specialista newyorské banky Flatbush National Bank John C. Biggins V tomtéž roce 1947 emitovalo několik amerických železničních společností tzv. Travel Card na podporu cestování. Cílem bylo udržení obchodní klientely. Obrázek č 4: Ukázka cestovní karty, tzv. Travel card Zdroj Juřík Pavel., Platebních karty velká encyklopedie , 1. vydání Praha: Grada Publishing, a.s r. 2006, str. 29, ISBN Ve stejném roce nabídlo několik leteckých společností svým věrným zákazníkům kreditní kartu Universal Air Travel Card za podmínky složení vkladu ve výši 425 USD, za které 17

18 zákazníci dostali credit ve výši 500 USD. Použití těchto karet bylo omezeno pouze na obchodní síť, která kartu vydala. Převrat v oblasti platebních karet nastává v roce 1950, kdy společnost Diners Club v čele s Frankem Mc.Namarou, vydává první univerzální platební kartu Diners Club Credit Identification Card, použitelnou v hotelích, obchodech, restauracích. O jejím vzniku se vypráví velmi zajímavý příběh. Newyorský podnikatel a obchodní manager firmy Ford Frank McNamara, jednou pozval na večeři své přátele a při placení zjistil, že nemá u sebe peněženku. Tato nepříjemná situace (přestože peníze mu za chvíli přinesla jeho manželka) ho přivedla na myšlenku založit klub nazvaný Diners Club, který by vydával svým členům úvěrové karty, nazvané Charge Card. Karty umožňovaly bezhotovostní placení v restauracích a později ve všech smluvních hotelích, s kterými měl Diners Club uzavřenou smlouvu. Poprvé kartičku DinersClubu předložil McNamara symbolicky po večeři v oné restauraci, kde se mu stala výše uvedená nepříjemnost. Tento akt se nazývá First Dinner. Obrázek č. 5: První univerzální platební karta na světě Zdroj: Juřík Pavel., Platebních karty velká encyklopedie , 1. vydání Praha: Grada Publishing,a.s r. 2006, str. 39, ISBN V 60. letech se Diners Club stal slavnou kartovou ikonou a posloužil jako inspirace pro řadu dalších společností. Používání platebních karet bylo stále běžnější záležitostí, platby kartou si klienti oblíbili a začali využívat i nově vydávané karty dalších společností. Mezi nimi byla například Americká hotelová asociace, The Franklin National Bank, půjčovny aut Avia a Hertz, časopis Esquirea a konečně i společnost American Express. Společnost American Express byla založena jako dopravní firma, později se přeměnila na cestovní kancelář a jejím největším přínosem se stal cestovní šek. Z cestovního šeku 18

19 se později vyvinula platební karta. První karta American Express byla vydána na podzim roku 1958, byla z papíru a měla fialovou barvu. Karty American Express byly vlastně prvními platebními kartami, které bylo možno použít při nákupu více druhů zboží a služeb v mnoha provozovnách, přesto byl tento projekt první čtyři roky ztrátový (důvod - hlavně nedisciplinovanost klientů, kteří nespláceli úvěry). Zisku dosáhla společnost až roku 1962, díky politice George Waterse, který vynakládal tlak na neplatiče, zavedl nové provozní postupy a zvýšil roční poplatky. 6 Obrázek č. 6 platební karta American Express Zdroj:Juřík Pavel, Platební karty velká encyklopedie , 1. vydání Praha: Grada Publishing,a. s, r. 2006, str. 88, ISBN Do poloviny šedesátých let byly platební karty určeny především pro vyšší vrstvy americké společnosti. To se postupně změnilo, se vznikem a vydáním první bankovní platební karty. První bankovní platební kartu vydala Franklin National Bank v New Yorku v roce 1951 (nyní European American Bank). Karta byla vydávaná zdarma klientům a tito platili bance poplatek za provedené služby. Své nákupy hradili v předem stanovených termínech, a to ve lhůtě 30, 60 nebo 90 dní. Bankovní karty začaly vydávat i banky jiné, ale ty od vydávání karet postupně ustoupily z důvodů počátečních vysokých ztrát a poměrně vysokých investic. 6 V roce 1969 se uprostřed karet společnosti American Express poprvé objevil obraz Centuriona, který společnost zavedla již v roce 1951 na cestovních šecích. Centurion se stal nejznámějším symbolem firmy a základní karty získaly zelenou barvu- barvu peněz. 19

20 Větších úspěchů v oblasti bankovních karet v té době dosáhla jen Bank of America, tehdy největší a nejúspěšnější banka, která od 30. let zastávala vedoucí pozici v oblasti poskytování úvěrů. Bankovní karta Americké banky fungovala na novém principu a nepožadovala žádné poplatky, provize za zprostředkování plateb, ale účtovala si úrok z poskytnutého úvěru. První platební karta této banky se jmenovala Bank Americard a byla nabídnuta v rámci zakoupené licence i dalším bankám. Označení Bank Of America na těchto kartách se jevila jako nevýhoda pro ostatní banky, a proto hledaly další možnosti, jak získat větší volnost. Snaha o nezávislost ve vydávání platebních karet vyvrcholila vznikem společností VISA a společností MasterCharge, kterou známe nyní pod názvem MasterCard. Od roku 1961 jsou vydávány platební karty společností Japan Credit Bureau ( JCB) i pro japonské banky. V evropské části začíná platební karty vydávat společnost Eurocard, později Eurocard International, která v roce 1968 uzavírá strategickou smlouvu o spolupráci s dnešní společností MasterCard. 2.1 Historie vývoje karet v Evropě Průkopníkem v oblasti platebních karet v Evropě se stala zejména Velká Británie a Francie. V roce 1965 byla vydána pravděpodobně první plastová identifikační karta britskou National Provincial Bank. Karta byla vydávaná svým klientům a sloužila k výběru hotovostí v pobočkách banky do výše 20 britských liber. Později byl projekt rozšířen a zapojily se do něj i další banky. Jednotný způsob identifikace, způsob zúčtování transakcí zvýšil zájem obchodníků. V roce 1965 vydává první mezinárodní platební kartu Westminster Bank. Vybraným klientům nabídla Charge Card vydávanou ve spolupráci s Diners Club International. 20

21 Dne Barclays Bank koupila licenci Bank Americard jako první banka mimo území USA. Banka vytipovala potenciální klienty z řad svých zákazníků a do konce roku vydala 1 milion karet nazvaných Barclaycard. O rok později zavedla první automaty Cash Point na světě. V dalších letech se tyto platební karty rozšířily i do ostatních zemí. Graf č 1. Vývoj počtu karet Barclaycard Zdroj: Juřík Pavel, Encyklopedie platebních karet - historie,současnost a budoucnost peněz a platebních karet, 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s., 2003, str. 55, ISBN Ve Francii byly nejdříve v roce 1967 vydávány děrné štítky sloužící k výběrům hotovosti z prvních bankomatů, později finanční společnost SOVAC vydala první zlaté karty Carte Dór později transformované do Eurocard France. Transakce s penězi probíhaly hlavně prostřednictvím šeků, počet šeků rostl, rostly i náklady na jejich zpracování a ztráty z šeků nekrytých. V té době si francouzské banky nesměly účtovat poplatky za jejich vydání a zúčtování, a proto hledaly řešení, jak růst šeků zastavit. Iniciativy zavedení společného systému platebních karet se chopila společnost Société Générale a spolu s ostatními bankovními institucemi založila mezibankovní skupinu nazvanou Carte Bleue (Modrá karta). V dalším roce společně vydaly těchto karet, které přijímalo ve Francii obchodníků. 7 V ostatních částech Evropy se začaly vydávat nejdříve debetní karty a trh s kreditními kartami se začal rozvíjet až koncem 90. let minulého století. 7 JUŘÍK Pavel., Encyklopedie platebních karet historie, současnost a budoucnost peněz a platebních karet. 1. vydání Praha: Grada Publishing,a.s., r , str. 93, ISBN

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost

QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost Pavel Juřík Senior Business Consultant Obsah Milníky 100. výročí platebních karet Milníky 25. výročí platebních karet v České republice Technologické

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2704.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Druhy a typy platebních karet Charakteristika: Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Druhy a typy platebních karet PLKARTY Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet. Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe

Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet. Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe 1 Závěrečné dekády 20.století Vznik procesingového centra v Československu Rok 1968 Vydány

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality JJ Mois Année Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality Elektronické platby v dopravě 21.2.2008 Monika Truchliková, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví KB

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Pokladní systémy Společná pro celou sadu oblast

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE fakulta provozně ekonomická ANALÝZA VYUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET V ČR

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE fakulta provozně ekonomická ANALÝZA VYUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET V ČR ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE fakulta provozně ekonomická ANALÝZA VYUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET V ČR DIPLOMOVÁ PRÁCE TEZE Autor: Šárka Seemannová Vedoucí DP: Ing. Daniela Pfeiferová Praha 2003 ANALÝZA

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Update 11/2014 obsah: proč ještě ne......

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : PLKARTY Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich platnosti. Použití číselníku

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET www.gemoney.cz zákaznická linka: 224 443 636 Podle Vašich představ 082012 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, zapsáno u MS v Praze,

Více

B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E

B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Martina Bělohlavová 2009 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet Klientský formát elektronického (pro obchodníky přijímající platební karty) platný od 18. 6. 2012 Pozn. Pokud obchodník realizuje transakce v cizí měně (EUR, USD, GBP nebo RUB) jsou elektronické výpisy

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Bezhotovostní platební styk. Petr Mrkývka

Bezhotovostní platební styk. Petr Mrkývka Bezhotovostní platební styk Petr Mrkývka Rozvinutá ekonomika Platby předáváním oběživa Bezhotovostní platební styk prosté převody*platební karty*šeky*jiné Předepsaná bezhotovostní forma plateb Zákon 254/2004

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Bezkontaktníplatebnínástroje a mobilníaplikace. Wincor Nixdorf Michal Prázný Head of Professional Services Wincor Nixdorf, s.r.o.

Bezkontaktníplatebnínástroje a mobilníaplikace. Wincor Nixdorf Michal Prázný Head of Professional Services Wincor Nixdorf, s.r.o. Bezkontaktníplatebnínástroje a mobilníaplikace Wincor Nixdorf Michal Prázný Head of Professional Services Wincor Nixdorf, s.r.o. Bezhotovostní platby Bezhotovostní platby Využití Obchodníků: Platba Věrnost

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Platební karta slaví sto let

Platební karta slaví sto let Jiří Böhm Email: jiri.bohm@grayling.com Tel.: 601 592 123 VISA EUROPE TISKOVÁ ZPRÁVA Začalo to kartami místo šeků, pokračovalo to přes papírové, až po dnešní plastikové. I těm už ale zvoní umíráček na

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Revoluce na tuzemském bankovním trhu! Bezkontaktní technologie na platebních kartách

Revoluce na tuzemském bankovním trhu! Bezkontaktní technologie na platebních kartách Revoluce na tuzemském bankovním trhu! Bezkontaktní technologie na platebních kartách Miloslav Křečan, ředitel kartového centra České spořitelny Marie Hešnaurová, ředitelka odboru rozvoj platebních karet

Více

VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY

VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY Pro Vaší lepší orientaci jsme pro Vás připravili přehled názvů původních Citi karet s novými kartami od Raiffeisenbank, na které se původní karty převádí

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny. Pavel Šulc 6.4.2009, Hradec Králové

AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny. Pavel Šulc 6.4.2009, Hradec Králové AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny Pavel Šulc 6.4.2009, Hradec Králové Obsah Představení České spořitelny, a.s. Přijímání platebních karet prostřednictvím České spořitelny, a.s.

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO151

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více