FINACOVÁNÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINACOVÁNÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ"

Transkript

1 FINACOVÁNÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Vědci pro chemickou praxi Markéta Borovcová

2

3 OBSAH 1. Úvod 5 2. Financování z veřejných zdrojů Účelové a institucionální podpora Státní rozpočet Reforma výzkumu, vývoje a inovací Mezinárodní audit českého výzkumu Užitečné odkazy a dokumenty ke stažení 9 Shrnutí kapitoly 9 3. Jednotliví podporovatelé z veřejných financí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Program ALFA Program BETA Program OMEGA Centra kompetence Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Program VAK Výzkum v agrárním sektoru Ministerstvo kultury Ministerstva vnitra Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu ( ) Program bezpečnostního výzkumu České republiky ( ) Ministerstvo obrany obranný výzkum a vývoj Agentura CzechInvest 17 Shrnutí kapitoly Financování výzkumu, vývoje a inovací ze soukromých zdrojů Soukromý sektor v číslech Nejvýznamnější odvětví v soukromé sféře Spolupráce podniků s univerzitami Proč financovat univerzitní výzkum ze soukromých zdrojů Propojení výzkumu a praxe - možnosti Spin-off firmy Příklady spin-off firem vzniklých na VUT Vědecké inkubátory Vědecko technologické parky Inovační vouchery Inovační akademie Další možnosti financování inovací 25 3

4 4.7. Příklad spolupráce aplikační a akademické sféry FNUSA ICRC Užitečné odkazy 27 Shrnutí kapitoly Možnosti financování vědy, výzkumu a vývoje Evropskou unií Strategické dokumenty týkající se VaVaI Evropský výzkumný prostor (ERA) Strategie Evropa Unie Inovací Komunitární programy a strukturální fondy Komunitární programy Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Kdo se může 7.RP zúčastnit Struktura 7. rámcového programu Typy projektů v 7.RP Jak podat projekt Struktura projektové žádosti Formální požadavky na úpravu textu projektu Hodnocení evropských projektů Pomoc při podávání projektu - Technologické centrum AV Komunitární programy Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) Enterprise Europe Network Strukturální fondy Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Podnikání a inovace Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost Jak získat podporu ze strukturálních fondů Výhled na 8. rámcový program HORIZON Informace k rámcovým programům a institucionální podpora Užitečné odkazy 49 Shrnutí kapitoly Další možnosti financování mezinárodní spolupráce Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska Mnohostranná mezivládní spolupráce program COST EUREKA a EUROSTARS KONTAKT KONTAKT II European Science Foundation (ESF) INGO, CENTROPE a mezinárodní vouchery 54 Shrnutí kapitoly Závěrem 55 4

5 1. Úvod Systém českého vysokého školství se proměňuje ze systému založeného na reputaci v systém, který je naopak založen na výkonnosti, proto existuje stále zřetelnější tendence posuzovat a hodnotit vysoké školy a výzkumné instituce na základě publikační činnosti v impaktovaných časopisech, na základě jejich vývojářské a výzkumné činnosti, prostřednictvím realizovaných patentů, účasti v mezinárodních projektech a dalších hmatatelných výsledků. Na stále větším významu tak získává schopnost vědeckých pracovníků získat pro své výzkumné záměry finanční podporu z jiných než institucionálních zdrojů. Následující text představí možnosti financování výzkumu vývoje a inovací jak z veřejných zdrojů, tak i ze zdrojů soukromých. Speciální kapitolu pak tvoří možnosti financování výzkumných záměrů z prostředků Evropské unie, na kterou navazuje kapitola věnující se financování výzkumu a vývoje dalšími mezinárodními organizacemi. Součástí je i popis nových možností pro rozvoj výzkumného záměru a jeho financování, mezi které se v současnosti řadí vytváření spin-off firem, vědecké inkubátory, vědecko technologické parky a řada dalších. Tyto nové prostředky nenabízejí jen nové možnosti, ale vytvářejí také nové výzvy, na něž je potřeba se připravit. Cílem textu je poskytnout vědeckým pracovníkům přehled o aktuálních možnostech financování a nových postupech či prostředcích, které se v této oblasti v současnosti využívají. V neposlední řadě je text určen také potencionálním investorům, kteří vidí inovace a komercionalizaci výsledků vědecké práce jako vhodný prostředek k zefektivnění jejich podnikatelského záměru. 5

6 2. Financování z veřejných zdrojů Průvodce Tato kapitola se zaměřuje na základní principy fungování systému veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Součástí je představení hlavních aktérů, fungování systému i jeho reforma, na reformu pak navazuje mezinárodní audit, který hledá odpovědi na otázky spojené s efektivnějším nastavením systému podpory výzkumu, vývoje a inovací. Text je doplněn o grafy mapující postupný nárůst podpory z veřejných financí, i procentuální vyjádření ve srovnání s HDP. Systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VaVaI) je založen na realizaci opatření, která vyplývají z národní politiky výzkumu, vývoje a inovací 4 a současně také na plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády k této problematice. Z výše uvedeného vyplývá, že v této otázce má hlavní slovo vláda, potažmo její poradní orgán Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a současně také jednotlivá ministerstva, která ze svých rozpočtových kapitol na danou oblast přispívají, z nichž mezi nejdůležitější patří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V předchozích letech docházelo k tomu, že jednotlivé dokumenty neměly návaznost na související oblasti, existovalo jich velké množství a nepřispívalo to k přehlednosti celého systému. Tento trend se ale postupně začal měnit od r. 2005, kdy začal být výzkum propojován s inovační politikou a současně se v souvislosti s realizací Lisabonské strategie 5 a vytvářením Evropského inovačního a výzkumného prostoru 6 začala propojovat národní politika výzkumu, vývoje a inovací s obdobnými politikami členských států EU. Tento vývoj vyvrcholil r. 2009, kdy byl schválen komplexní dokument pokrývající celou tuto oblast Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta Tento dokument považuje za hlavní východisko aplikaci reformních opatření, které by vedly k větší efektivitě celého systému, velkou váhu přikládá strukturálním fondům EU a zejména třem operačním programům první operační program Výzkum, vývoj a inovace, druhý operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a třetí operační program Podnikání pro inovace tyto programy by totiž měly vést k většímu využití inovací, zvýšené podpoře výzkumu ze strany soukromého sektoru a podpoře excelence. V tomto dokumentu se také hovoří o posílení závislosti výše příspěvku na dosažených výsledcích. Tvůrci národní politiky se domnívají, že rozdělování finančních prostředků formou institucionální podpory není dostatečně spojeno s hodnocením výsledků výzkumné práce, což má za důsledek nedostatečnou kvalitu výstupů. 4 Dokument, který schvaluje vláda a obsahuje základní cíle podpory výzkumu, vývoje a inovací a její věcné zaměření. 5 Dokument přijala EU v r na období do r Cílem strategie je učinit Evropu nejdynamičtější znalostní ekonomikou. Informace dostupné na: 6 Cílem této strategie je zvýšit soudržnost a efektivitu výzkumu realizovaného v rámci EU, usměrňovat celoevropské aktivity v oblasti výzkumu a inovační politiky, zvyšovat konkurenceschopnost členských států. 6

7 2.1. Účelové a institucionální podpora Veřejná podpora VaVaI se provádí dvěma formami, buď účelovým financováním, nebo institucionálním financováním. Účelové financování je založeno na podpoře výzkumných projektů a dalších aktivit (např. grantových projektů, programových projektů, specifického vysokoškolského výzkumu), kdy je poskytována podpora správci rozpočtových kapitol ve formě dotace či zvýšením dosavadních výdajů. Institucionální financování je poskytnutí institucionálních prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, na mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje či na operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích. V současnosti je deklarována tendence zvýšit podíl institucionální podpory, která je určena pouze výzkumným organizacím, které splní následující podmínky: jejich hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj a své výsledky zveřejňují prostřednictvím výuky, publikační činností či transferem technologií svůj zisk investují do činnosti, která souvisí s vědou, výzkumem či inovacemi k jejich výzkumným výsledkům nemají přednostní přístup subjekty provádějící ekonomickou činnost Státní rozpočet Hlavní charakteristikou systému veřejného financování VaVaI v ČR je jeho decentralizovanost, protože do tohoto systému přispívají ze svých rozpočtů nejen všechna ministerstva, ale také další instituce jako např. Grantová Agentura ČR (GA ČR), BIS, Akademie věd a další (celkově byl rozpočet pro r pro tuto oblast složen z 25 rozpočtových kapitol). V rámci hierarchie systému financování VaVaI má hlavní slovo MŠMT a poradní orgán vlády Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). RVVI byla zřízena zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. K hlavním úkolům RVVI patří především zpracování dlouhodobých základních směrů a priorit rozvoje výzkumu a vývoje ČR, zpracování návrhu střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje, zpracování ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v ČR a jejich srovnání se zahraničím, předkládání těchto analýz vládě. RVVI dále vykonává úlohu provozovatele a správce informačního systému výzkumu a vývoje (www.vyzkum.cz), k jejím úkolům patří i jednání s poradními orgány pro výzkum a vývoj Evropských společenství a s radami pro výzkum a vývoj jednotlivých členských států i dalších zemí. V neposlední řadě Rada navrhuje výši celkových výdajů na VaVaI podle jednotlivých rozpočtových kapitol. Jak tedy vyplývá z výše zmíněného, RVVI zásadní měrou participuje na vytváření rozpočtu pro VaVaI, jehož definitivní výši schvaluje ministerstvo financí. Celý proces vytváření státního rozpočtu je poměrně zdlouhavý, protože návrhy jednotlivých kapitol rozpočtu se zpracovávají pro každý příští rok v období únor červen a přidělené finanční prostředky jsou uvolňovány až od počátku následujícího roku. Poté, co návrh státního rozpočtu schválila Poslanecká sněmovna, následuje do jednoho měsíce rozpis a teprve poté je možno prostředky uvolňovat příjemcům. Aby byly příjemci poskytnuty prostředky, musí splňovat zákonnou podmínku, a sice že bude zařazovat údaje o projektech a dalších aktivitách ve VaVaI do informačního systému. 7

8 Musí tak učinit do 60 dnů od rozhodnutí o poskytnutí podpory ( 25, odst. 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb.). Následující graf ukazuje vývoj výše podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných zdrojů v časovém období od r až po r Z grafu zřetelně vyplývá, že podpora dané oblasti s výjimkou let 2002 a 2008 rostla, a ani částky schválené pro tento a příští rok nejsou dramaticky nižší. Současně je ale důležité připomenout, že v porovnání s procentním vyjádřením vůči celkovému objemu HDP v ČR se vydaná částka na oblast výzkumu, vývoje a inovací příliš nemění a zůstává za průměrem zemí EU (V ČR 1,5 % HDP na VaVaI, průměr v zemích EU je 1,8 % HDP, přičemž vytčeným cílem pro r jsou 3 % HDP na vědu toho již v současnosti dosahují některé severské země, zejména Švédsko a Dánsko) Reforma výzkumu, vývoje a inovací Na přelomu r připravila RVVI vlastní návrh reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, kterou schválila Topolánkova vláda. Reforma se však nesetkala s pozitivním ohlasem, kritizována je především metodika hodnocení výzkumu a vývoje, na jejímž základě má daná instituce nárok na finance z veřejných zdrojů. Tato metodika vytvořená RVVI je založena na bodovacím systému, který hodnotí výstupy dané instituce. V čem podle kritiků reformy celý problém spočívá, je absolutní nepromyšlenost celého systému, zejména upřednostnění kvantity výstupů nad jejich kvalitou, metodika boduje zcela rozdílné výstupy naprosto nesouměřitelných oborů (i proto se mezi odbornou veřejností vžilo pro tento systém označení kafemlejnek ) Mezinárodní audit českého výzkumu Reakcí na reformu VaVaI byla nestranná mezinárodní analýza, kterou realizovala britská společnost Technopolis Limited. Ta prováděla až do konce r audit českého výzkumu, 8

9 vývoje a inovací. Závěrečná zpráva firmy Technopolis upozorňuje na extrémně nízký podíl průmyslové sféry na financování VaVaI vysokých škol, nízkou výkonnost VaVaI v porovnání se západní Evropou nebo na nízkou institucionální podporu v porovnání s mezinárodním standardem. Zpráva jednoznačně doporučuje opustit současnou metodiku hodnocení výsledků VaVaI a na ni navázaný mechanický výpočet výše institucionálního financování. Audit aplikaci takto navržené metodiky považuje za rizikovou pro celý systém VaVaI a navrhuje jeho zastavení s tím, že je to pro český výzkum, vývoj a inovace lepší, než se řídit likvidačními návrhy. Závěry mezinárodního auditu nevyznívají pro Českou republiku příliš pozitivně, za hlavní problémy české vědy a výzkumu označuje podfinancování, nízkou úroveň spolupráce s průmyslem, a především špatnou vědní politiku. Ta je reprezentována škodlivým systémem hodnocení výsledků, přílišnou centralizací, netransparentností rozhodnutí, absencí důvěry vědců a výzkumníků v práci centrálních orgánů a špatnou personální politikou. Chybí celková strategie, slabá je ochrana autorských práv Užitečné odkazy a dokumenty ke stažení Rada pro výzkum vývoj a inovace: Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice: Národní politika výzkumu, vývoje a inovací v ČR na období : Závěrečná zpráva auditu vědy a výzkumu v ČR: Shrnutí kapitoly Ačkoliv nelze opomenout skutečnost, že Česká republika patří mezi nejvýznamnější podporovatele výzkumu, vývoje a inovací z nově přistoupivších zemí v rámci EU, za původní EU 15 stále výrazně zaostáváme a podle aktuální zprávy evropské komise patříme mezi tzv. mírné inovátory, čímž naznačují, že ČR nedostatečně podporuje výzkum, vývoj a inovace. Nejde přitom ani tak o objem financí, jako spíše o zásadní nepřehlednost systému, který není dostatečně transparentní, natož efektivní. V tomto světle se jeví problematické výstupy reformy veřejného systému financování výzkumu, vývoje a inovací jako obzvláště závažný problém. 9

10 3. Jednotliví podporovatelé z veřejných financí Průvodce Kapitola navazuje na předchozí oddíl a zabývá se podrobněji jednotlivými přispěvateli, kteří ze svých rozpočtových kapitol vyčleňují finance na podporu výzkumu, vývoje a inovací. V rámci tohoto textu budou představeni ti nejvýznamnější přispěvatelé a jejich programy, které jsou v současnosti aktuální, popřípadě programy, jejichž prodloužení se předpokládá. Jedná se zejména o programy jednotlivých ministerstev, grantové agentury ČR a také Technologické agentury ČR, v závěru bude zmíněna rovněž agentura CzechInvest jako další možná alternativa poskytující státní peníze na zakládání technologických parků a center transferu technologií, a TC AC ČR jako významný aktér poskytující podporu a zpětnou vazbu vědcům Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) MŠMT je ústředním orgánem státní správy odpovědným za výzkum a vývoj včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti. K povinnostem ministerstva v oblasti výzkumu a vývoje patří především příprava a sestavení národního programu: Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR. Národní politika určuje nejdůležitější cíle a hlavní priority v oblasti VaVaI. Kromě toho MŠMT navrhuje právní předpisy, které se výzkumu a vývoje týkají. Jedním z nejdůležitějších odborů ministerstva v oblasti VaVaI je Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, který zabezpečuje komunikaci a jednání s orgány a institucemi Evropské unie v oblasti výzkumu, domlouvá bilaterální a multilaterální smlouvy o vědeckotechnické spolupráci a zajišťuje účast České republiky v mezinárodních programech či aktivitách (Rámcové programy EU, KONTAKT II, EUREKA, COST, NATO Science programme, OECD, atd.). V roce 2011 poskytlo prostředky na celou řadu oblastí, k nejvýznamnějším programům, které byly v roce 2011 ukončeny, patří: Výzkumná centra Centra základního výzkumu Informační zdroje pro výzkum Program na podporu výzkumných center byl sice vyhlášen na období Tento program má pro české výzkumné prostředí velký význam, protože od r se podařilo založit 36 výzkumných center. Činnost center vymezuje předmět jejich výzkumné činnosti v aplikovaném výzkumu a vývoji, popř. vazbou na základní výzkum. Současně s žádostí o grant musely být uvedeny cíle výzkumného centra, strategie jejich dosažení a předpokládané výsledky v období 5 7 let. Významnou podmínkou bylo, že činnost center musí mít ucelený charakter, tedy nesmí být tvořena jednotlivými projekty, které spolu nesouvisejí. V případě center základního výzkumu bylo cílem podpořit spolupráci špičkových pracovišť za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a současně i podpory mladých výzkumníků. Program byl vyhlášen na období , do současnosti vzniklo 51 center. 10

11 Pro potřeby tohoto textu je významnou oblastí i program s názvem Informační zdroje pro výzkum. Tento program je zaměřen na podporu nezbytné infrastruktury výzkumu a vývoje a nemá výslovně výzkumný charakter, je spíše zacílený na zajištění informačního zabezpečení české vědy a výzkumu. Prakticky se projevuje např. v zabezpečení chodu národních a oborových výzkumných databází, elektronický přístup k odborným periodikům a dokumentům. Od r jsou aktuální další programy s názvem NÁVRAT ERC CZ Hlavním cílem programu NÁVRAT je vytvoření podmínek k návratu špičkových pracovníků VaVaI do České republiky. V rámci projektů programu NÁVRAT musí být zajištěny podmínky pro další rozvoj odbornosti těchto osob po jejich návratu ze zahraničí, rychlý kariérní růst podpořený zajištěním dostatečně kvalitního pracovního a materiálního zázemí pro jejich výzkumné aktivity. Období trvání programu Návrat je vyhlášeno na rozmezí let Program NÁVRAT je synergickým programem podpory k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Veřejné soutěže proto budou vyhlašovány komplementárně k výzvám OP VK; tj. zejména v letech 2012 a 2013 bude program NÁVRAT vyhlašován pro příjemce pouze mimo regiony dopadu uvedeného operačního programu. Podpořeny budou pouze víceleté projekty, zpravidla na 3 až 5 let. Program ERC CZ je zaměřen na podporu vysoce perspektivních a kvalitních projektů hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech hodnocení mezinárodních hodnotících panelů některé z výzev Evropské rady pro výzkum (7. Rámcový program, aktivita MYŠ- LENKY ), ale z důvodů nedostatků finančních prostředků nebyly dosud podpořeny a zahájeny, a uchazeč se rozhodne je zrealizovat ve výzkumné organizaci na území ČR. Zahájení prvních projektů a čerpání podpory je plánováno od roku Podpora poskytovaná na řešení jednotlivých vybraných projektů bude ukončena nejpozději k Aktuální výzvy jsou v předstihu zveřejňovány na stránkách MŠMT spolu se zadávací dokumentací. V r se předpokládá vypsání výzev do obou výše zmíněných programů MŠMT. Současně jsou pravidelně zveřejňovány v sekci Mezinárodní spolupráce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1) výzvy k podávání projektu dvoustranné a mnohostranné spolupráce, termíny veřejné soutěže do programů COST, KONTAKT a mnoho dalších. Kontakt: mezinárodní spolupráce: Ing. Naděžda Witzanyová 3.2. Grantová agentura ČR (GA ČR) Vznikla r jako nezávislá instituce podporující základní výzkum v ČR. Každoročně na základě soutěže uděluje granty nejlepším projektům ze všech vědních oborů. GA ČR podporuje základní výzkum v pěti základních oborech: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy a zemědělské vědy, přičemž se každý z těchto oborů dále dělí na několik podoborů. GA ČR podporuje několik typů projektů základního výzkumu. Témata těchto projektů si volí sami navrhovatelé. 11

12 Jak vyplývá z Centrální evidence projektů, GA ČR od svého vzniku podpořila bezmála projektů a průměrně na jeden projekt věnovala 1,57 milionů Kč. GA ČR poskytuje finanční podporu z rozpočtové kapitoly 321 státního rozpočtu a tyto peníze jdou na standardní vědecké projekty, doktorské projekty, postdoktorské projekty a také na projekty v rámci EUROCORES, což je program, který spravuje Evropská vědecká nadace (více informací viz 6. kapitola). Součástí podporovaných projektů jsou i bilaterální mezinárodní projekty. Jak bylo uvedeno výše, GA ČR rozlišuje několik typů udělovaných grantů Standardní granty: jejich téma si navrhovatelé volí sami Postdoktorské granty: jedná se o program pro mladé vědce do 35 let s ukončeným doktorským studiem. Cílem tohoto programu je vytvořit pro mladé vědce atraktivní platové podmínky a zabránit tak jejich odchodu z vědecké praxe. Doktorské granty: podpora pro doktorské týmy, které sdružují doktorandy v dané oblasti bádání. Účelem je učinit vědeckou dráhu atraktivnější pro studenty magisterských oborů. EUROCORES (European Collaborative Research): protože je GA ČR od r spolu s Akademií věd součástí Evropské vědecké nadace (European Science Foundation), uděluje granty na mezinárodní vědecké programy v rámci tematicky vymezených oblastí. Žádost se podává elektronicky a požadavkem je minimální počet 4 spolupracujících vědců, ideálně ze 4 různých zemí Evropské unie. Na serveru GA ČR jsou dostupné i informace k vyhlášeným výzvám je nutné si přečíst zadávací dokumentaci spolu s textem vyhlášení. Výzvy bývají pravidelně publikovány na jaře s předpokládaným termínem začátku úspěšných projektů v lednu dalšího roku (výzvy pro projekty se začátkem v lednu 2013 jsou zveřejněny v březnu 2012). Projekty jsou podávány jak prostřednictvím elektronické aplikace, tak i fyzicky, v tištěné podobě. Projektová žádost musí být napsána jak v českém jazyce, tak v jazyce anglickém. Výsledný projekt hodnotí panel mezinárodních odborníků (peer-review). Kontakt: Technologická agentura ČR (TA ČR) Technologická agentura byla zřízena v r a je prezentována jako důležitý implementační krok v rámci reformy výzkumu a vývoje. Technologická agentura ČR totiž centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. Prvním vyhlášeným programem byl v roce 2010 program ALFA. Na jaře roku 2011 byl následně vyhlášen program veřejných zakázek pro potřeby orgánů státní správy s názvem BETA. V červnu a červenci 2011 byly spuštěny ještě dva nové programy. Jedná se o program Centra kompetence, jehož cílem je podporovat rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem a program OMEGA, který je zaměřený na podporu projektů aplikovaného společenskovědního výzkumu a vývoje. Ačkoliv ve všech programech je kladen velký důraz na aplikační potenciál výsledků projektů, jedná se o naprosto rozdílné programy lišící se nejen svým odborným zaměřením, objemem finančních prostředků, ale i cíli a způsobem výběru projektů. Obsah výše zmíněných programů Technologické agentury přibližují následující podkapitoly. 12

13 Program ALFA Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Získané poznatky, aplikované v podobě inovací, povedou k posílení výkonnosti ekonomických subjektů, růstu konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České republiky. Zvýší se tak kvalita života obyvatel a celková kvalita životního prostředí. Program ALFA je rozdělen do 3 podprogramů: Progresivní technologie, materiály a systémy Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí Udržitelný rozvoj dopravy Program je koncipován na šestileté období ( ), během něhož by mělo být rozděleno celkem 7,5 mld. Kč. První výzva do veřejné soutěže byla vyhlášena 24. března 2010, další výzvy proběhnou v letech 2011 a Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 24 měsíců, maximální pak na 72 měsíců. Příjemci podpory na projekt mohou být samostatné podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) i výzkumné organizace, v programu ALFA budou zejména podporovány jejich společné projekty Program BETA Na začátku roku 2011 zahájila TAČR první kolo výběru v programu BETA. Technologická agentura dopisem orgány státní správy, které se účastní programu BETA, k identifikaci výzkumných potřeb pro letošní rok. Výzkumnými potřebami se nazývají konkrétní projekty, které chce daný orgán státní správy řešit veřejnou zakázkou. Délka řešení projektů v programu BETA je stanovena na 12 až 36 měsíců. Projekty v programu BETA mohou předkládat podniky i výzkumné organizace TA ČR bude v programu BETA zadávat veřejné zakázky pro následující orgány státní správy: Český báňský úřad; Český úřad zeměměřický a katastrální; Ministerstvo dopravy; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo pro místní rozvoj; Ministerstvo vnitra; Ministerstvo zahraničních věcí; Ministerstvo životního prostředí; Státního úřad pro jadernou bezpečnost Program OMEGA Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na aplikovaný výzkum, připouští také podporu projektů experimentálního vývoje 13

14 (např. vývoj specializovaného software pro modelování či simulace ekonomických či demografických trendů) Projekty v programu OMEGA mohou předkládat výzkumné organizace i podniky. Doba trvání programu se předpokládá v letech 2012 až 2017, tj. 6 let. Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen veřejná soutěž ) bude vyhlašována ve třech po sobě vyhlašovaných veřejných soutěžích. Poprvé bude vyhlášena v roce 2011 se zahájením poskytování podpory v roce Minimální délka řešení projektů v tomto programu stanovena na 12 měsíců. Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 24 měsíců. Doba řešení projektů z jednotlivých výzev se nebude překrývat Centra kompetence Program Centra kompetence je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR. Vzniklá centra by měla vytvořit podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem. Důraz je kladen na skutečnou realizaci výsledků v praxi. Stěžejním předpokladem pro vznik a činnost centra je formulace strategické výzkumné agendy (SVA), tj. dlouhodobých strategických a operativních cílů (na 6 10 let) ve výzkumu, vývoji a inovacích, kterých chtějí uchazeči společně dosáhnout. SVA je strukturována do tzv. pracovních balíčků, ve kterých se řeší jednotlivé dílčí úkoly. Délka trvání programu je 8 let ( ) s termíny vyhlášení tří dvoustupňových veřejných soutěží v letech 2011, 2013 a Celkově by mělo být v rámci programu Centra kompetence rozděleno mil. Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) V r bude MPO poskytovat finanční podporu vědeckým projektům v rámci programu TIP Technologie, Informační systémy, Produkty. Doba trvání tohoto projektu je stanovena na období Délka řešení jednotlivých projektů je stanovena na dobu do čtyř let. Účelem těchto programů je podpora produkce, program si klade za cíl propojení vědeckých poznatků s průmyslovou sférou. Projekt musí přinést motivační účinek pro další výzkumnou a vývojovou činnost. Významně by měl být podpořen výzkum a vývoj pro malé a střední podniky. Podporovány budou takové projekty, které zajistí implementaci nových myšlenek do vývoje konkurenceschopných materiálů a materiálů dosud neznámých vlastností. Současně budou podpořeny i projekty optimalizující výrobní postupy a technologie, nové informační a řídící postupy. Podmínky: Předpokladem pro poskytnutí dotace je účast ve veřejné soutěži, podporu ale obdrží pouze ten uchazeč, který zajistí 50 % plnění projektu vlastními zaměstnanci. Náklady na pořízení hmotného i nehmotného majetku mohou v projektu činit max. 20 % z celkových uznaných nákladů. Hmotný i nehmotný majetek musí být v žádosti přesně specifikován. Příjemcem podpory může být jak podnikatelský subjekt, tak výzkumné organizace a vysoké školy. V programu budou podporovány zpravidla menší projekty průmyslového výzkumu a vývoje z celého spektra výroby českého průmyslu. Předpokládají se projekty řešící 14

15 výzkum a vývoj nových výrobků, zlepšených technologií, postupů šetrných vůči životnímu prostředí. Každý podporovaný projekt musí vykázat alespoň jeden z níže uvedených druhů výsledků: patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný vzor, specializované mapy s odborným obsahem ostatní výsledky podle RIV, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledků Kontakt: Ing. Faltus, 3.5. Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví bude od r do r poskytovat účelovou podporu na řešení projektů ve výzkumném programu Resortní program výzkumu III. (RPV III.). Základním cílem tohoto programu je naplnění zákona č.211/2009sb. a realizace reformy systému výzkumu, vývoje a inovací pro oblast zdravotnictví. Cílem je zvýšení efektivity aplikovaného zdravotnického výzkumu a jeho praktické využití pro potřeby zdravotnictví. Byly stanoveny následující cíle programu: zvýšení konkrétního přínosu pro zdravotní péči v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu podpora molekulárně biologických postupů v odpovídajících oblastech zdravotnického výzkumu a vývoje podpora výzkumu v oblasti prevence nových infekčních chorob a chorob hromadného výskytu zlepšit léčebné výsledky využívající nejnáročnější moderní postupy zajistit kontinuitu našeho zdravotnictví s rozvojem světové vědy zajistit rozvoj stávajících špičkových výzkumných pracovišť v oblasti zdravotnictví Poskytnutí účelové podpory na zdravotnický výzkum navrhuje Interní grantová agentura ministerstva zdravotnictví. Kontakt: Mgr. Aleš Kapucián, 3.6. Ministerstvo zemědělství MZe poskytuje prostředky na řešení nových projektů v těchto výzkumných programech: Program výzkumu v agrárním sektoru a Program VAK Výzkum v agrárním sektoru ( ). Vzhledem k tomu, že první jmenovaný program dospěl ke svému konci, bude text zaměřen na popis v současnosti běžícího programu VAK Program VAK Výzkum v agrárním sektoru I tento program se skládá z dvou doplňujících podprogramů. První z nich je Udržitelný rozvoj agrárního sektoru, jehož cílem je mimo jiné zvýšení ekonomické efektivnosti ekologického zemědělství, zlepšení podmínek podnikání pro malé zemědělské podniky, zvýšení spotřeby domácích potravin, rozšíření krajových specialit a dalších výrobků 15

16 z místních zdrojů. Druhý podprogram nese označení Rozvoj venkova prostřednictvím udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Cíle tohoto programu se zaměřují na vypracování nových postupů hospodaření s ohledem na klimatické změny, podporu biodiverzity. Výběr, kontrolu, vedení a dokumentaci projektů ministerstva zemědělství zajišťuje Národní agentura pro zemědělský výzkum, ta současně poskytuje služby spojené s organizací a řízením zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu. Kontakt: 3.7. Ministerstvo kultury V r poskytne Ministerstvo kultury podporu v rámci programu s názvem Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity. Tento program bude trvat až do r Hlavním cílem tohoto programu je zvýšení ekonomického a společenského přínosu jeho výstupů. Dílčí cíle programu se zaměřují např. na kulturní dědictví s národní identitou, nemovité kulturní dědictví, movité kulturní dědictví, nehmotné kulturní dědictví, na území s kulturně historickými hodnotami. Tematických priorit je celá řada a krom ochrany kulturního dědictví se zaměřují také na výzkum národní identity, multikulturní společnosti, kulturní tradice národností. Program si klade za cíl lepší využití moderních technologií v dané oblasti, tvorba nových metodik, vytvoření nových nástrojů pro zkoumání a identifikaci nových jevů. Součástí tematických priorit je ale i vzdělávání, technologie postupy a materiály s důrazem na dokumentační evidenční, konzervační technologie či infrastruktura pro vědeckou a technologickou podporu uchování národní a kulturní identity. Financování výzkumu a vývoje ze zdrojů ministerstva zajišťuje Odbor výzkumu a vývoje. Právě tento orgán vyhlašuje veřejné soutěže pro výzkum a vývoj. Kontakt: informace o jednotlivých výběrových řízeních dostupné na Ministerstva vnitra Ministerstvo vnitra poskytuje prostředky na základě následujících dvou programů Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu ( ) Cílem je zajištění rozvoje teorie kriminalistické vědy a praxe, zpracování nových metodik, aplikace nových metod a technologií, zvýšení ochrany společnosti před hrozbou terorismu, navržení nových opatření ke zvýšení bezpečnosti, zabezpečení funkčnosti bezpečnostního systému ČR, zvýšení informovanosti obyvatelstva o stávajících hrozbách, zavedení poznatku z biometrické identifikace osob Program bezpečnostního výzkumu České republiky ( ) Hlavním cílem tohoto programu je zvýšení bezpečnosti státu a jeho občanů. Dílčí cíle programu jsou realizovány v několika dílčích oblastech, kterými jsou např. 16

17 zvýšení bezpečnosti občanů s využitím nejnovějších technologií zkvalitnění identifikace, prevence a ochrany proti hrozbám ohrožujícím bezpečnost zkvalitnění technologií, procesů, postupů a jejich aplikace do praxe. Kontakt: 3.9. Ministerstvo obrany obranný výzkum a vývoj Program si klade za cíl podporu ozbrojených sil ČR, realizován je v období Za využití nových technologií chce zvýšit znalostní úroveň armády. Od programu je očekáváno, že přispěje ke zkvalitnění analýzy charakteru bezpečnostního a operačního prostředí, k rozvoji nástrojů pro zvýšení ekonomické efektivity řízení vojsk a podpory jejich činnosti, přispět by ale měl i k přípravě nevojenských specialistů, zdravotnického zabezpečení. Dílčí cíle jsou realizovány také v oblastech, jako jsou radiolokace, navigace, světlo technické letištní systémy. Kontakt: Ing. Milan Bajtoš, Agentura CzechInvest V neposlední řadě je důležité zmínit jako významný nástroj zprostředkování vědecké spolupráce na mezinárodní i národní úrovni agenturu CzechInvest. Ta od počátku svého založení v roce 1992 lákala zahraniční investory zejména do oblasti průmyslové výroby, ovšem tato strategie se v roce 2000 změnila rozhodnutím získávat pro Českou republiku i odborné projekty typu technologických center pro průmyslový výzkum a vývoj a design produktů. V návaznosti na toto rozhodnutí CzechInvest připravil tzv. rámcový program na podporu technologických center a strategických služeb, který byl schválen vládou v roce 2003 (rok 2003 byl totiž rokem intenzivní přípravy České republiky na budoucí využívání finanční pomoci prostřednictvím tzv. strukturálních fondů v návaznosti na vstup do Evropské unie). Od roku 2004 na sebe CzechInvest převzal i další roli roli zprostředkujícího subjektu operačního programu pro rozvoj průmyslu a podnikání. Vedle podpory českých podnikatelů byl tento program zaměřen i na rozvoj infrastruktury pro průmyslový výzkum a vývoj. Prostřednictvím programu Prosperita byly od roku 2004 podpořeny projekty na vznik 17 vědeckotechnických parků, 21 podnikatelských inkubátorů a 12 center pro transfer technologií. Program Prosperita doplnil program Potenciál, který pomáhá společnostem zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Příjem registračních žádostí v programu Prosperita pokračuje až do konce září r Program Spolupráce je zaměřený na podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení Klastrů a Technologických platforem. Obecným cílem programu je vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou. Na konci března 2012 bylo vyhlášeno prodloužení II. Výzvy k předkládání projektů v programu podpory SPOLUPRÁCE TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY. Příjem registračních žádostí bude zahájen 2. dubna 2012 prostřednictvím internetové aplikace eaccount a bude ukončen 15. května Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. června 2012, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. srpna

18 Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 70 mil. Kč. Dotace je poskytována maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů. Kontakt: Shrnutí kapitoly Vzhledem ke skutečnosti, že je státní rozpočet pro vědu, výzkum a inovace značně diverzifikovaný, podporuje tuto oblast ze svých rozpočtových kapitol hned několik subjektů (jedná se o více než dvě desítky ministerstev a organizací). V rámci této kapitoly byli zmíněni nejvýznamnější přispěvatelé a jejich hlavní programy, vzhledem ke skutečnosti, že tyto programy mají často řadu podprogramů, prioritních os a tematických os, nebývá rovněž výjimkou, že se vypsané podmínky v rámci jednotlivých výzev mění (což je často kritizováno), proto je nutné výzvy k nim pravidelně sledovat na stránkách daných subjektů. 18

19 4. Financování výzkumu, vývoje a inovací ze soukromých zdrojů Průvodce Financování ze soukromých zdrojů představuje významnou alternativu, tato sféra se ale dlouhodobě potýká s několika základními nedostatky, které souvisí nejen s nedostatečnou komercionalizací výsledků výzkumu, ale mimo jiné např. i s nedostatečným využitím potenciálu takových nástrojů, jakými je zakládání spin off firem, využívání inovačních voucherů a dalších. Nejedná se ale o bezvýhradně pozitivní procesy, je potřeba si uvědomit také rizika, kterým musí univerzity a výzkumná pracoviště čelit v souvislosti se zvažováním financování ze soukromých zdrojů. Na tyto nové možnosti, ale současně i nové výzvy poukazuje následující kapitola Soukromý sektor v číslech Analýza Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyvrátila poměrně rozšířenou představu o tom, že zahraniční investice v ČR jsou soustředěny výlučně do vlastních výrob, ale výzkum a vývoj zůstávají v mateřských zemích. ČSÚ na základě následujících faktických údajů prokazuje opak: v roce 2005 stoupl podíl výdajů na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru meziročně o 21,8 %, v roce 2006 o dalších 21,4 %. ve firmách se zahraniční majetkovou účastí stouply v roce 2006 výdaje na výzkum vývoj dokonce proti roku 2005 dokonce o více než 38 %. Analytici ČSÚ se současně domnívají, že podnikatelská sféra je v oblasti prostředků na výzkum a vývoj v podstatě samo financovatelná. Usuzují tak z několika příkladů, např. když ze 33 mld. korun použitých v roce 2006 na výzkum a vývoj pocházelo 84 % z vlastních soukromých zdrojů této sféry. O dominanci průmyslu pak svědčí fakt, že plných 23,4 mld. korun směřovalo do technických věd Nejvýznamnější odvětví v soukromé sféře Vzhledem k významnému postavení automobilového průmyslu v ekonomice ČR není překvapením, že velký objem peněz na výzkum a vývoj směřuje právě do tohoto odvětví (v roce 2006 získal automobilový průmysl 7,3 mld. korun proti 2,3 mld. korun v roce 1995). Samotné odvětví výzkumu a vývoje zahrnující např. výzkumné ústavy absorbovalo v roce 2006 celkem 4,4 mld. korun (proti 1,9 mld. v roce 1995). Dalším velmi významným odvětvím je výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken, které získalo v roce 2006 přes 4,7 mld. korun. Šlo o velmi výrazný nárůst, protože v roce 1995 zde bylo vydáno na výzkum a vývoj pouze 0,7 mld. korun. Struktura výdajů, pokud jde o financující sektory, se tak v ČR může začít přibližovat např. struktuře financování výzkumu a vývoje ve Finsku, kde připadá na zdroje pocházející ze soukromé podnikatelské sféry 69,4 % celkových výdajů na výzkum (Finsko i ČR jsou srovnatelné díky podobnému modelu založenému ve Finsku na telekomunikačních 19

20 technologiích a v ČR s výrobou automobilů). Zatím je ČR s 54,1 % investovanými do vědy a výzkumu zhruba na evropském průměru, který činí 54,5 % Následující body představí nejdůležitější závěry z analýzy Českého statistického úřadu, který zveřejnil podrobné údaje o výzkumu a vývoji v České republice za rok 2009 včetně mezinárodního srovnání a vývoje v posledních 10 letech. Z této analýzy můžeme vyčíst následující: V roce 2009 byl v České republice VaVaI prováděn na 2345 pracovištích, které náležely 2155 ekonomickým subjektům. Největší část těchto pracovišť byla z institucionálního hlediska v sektoru podnikatelském (1899), ale jen 25 % z nich utratilo za výzkum, vývoj a inovace více jak 10 mil. Kč. Pro 10 % (odpovídá 246 subjektům) provádějících VaVaI, šlo o jejich převažující ekonomickou činnost. Z těchto 10 % patřilo 98 subjektů do vládního sektoru (jedná se o jednotlivé veřejné výzkumné instituce, jako jsou pracoviště AV ČR a resortní výzkumná pracoviště), 144 do podnikatelského sektoru a pouze 6 do soukromého neziskového sektoru. Pokud se podíváme na regionální členění, pak nejvíce pracovišť VaVaI najdeme v Praze (627) a v Jihomoravském kraji (365). 64 % pracovišť VaVaI v podnikatelském sektoru náleží soukromým domácím podnikům a 28 % podnikům pod zahraniční kontrolou. 4 % připadají na veřejné národní podniky a 4 % na živnostníky. Zpráva Českého statistického úřadu také odhalila, že ve vládním sektoru převažují pracoviště, jejichž výzkumné a vývojové činnosti spadají do oblasti přírodních a sociálních věd, zatímco ve vysokoškolském sektoru je nejvíce pracovišť v oblasti technických a humanitních věd. Tato zpráva také přichází se statistickými údaji týkajícími se výdajů v tomto sektoru V roce 2009 dosáhly v celkové výdaje na VaVaI v České republice hodnoty 55,35 mld. Kč, tj. 2,3krát více než před deseti lety. Meziročně, po mírném poklesu v roce 2008, došlo v roce 2009 opět k nárůstu celkových výdajů na VaVaI, a to o 1,2 mld. Kč. Pokud se podíváme na druh nákladů na VaVaI, tvořily v roce 2009 neinvestiční (mzdové a ostatní) náklady 89 % a investiční pak zbylých 11 % celkových výdajů na VaVaI. Mzdové náklady jsou u nás nejrychleji rostoucí nákladovou položkou na VaVaI. Pro srovnání, v roce 2000 tvořily 29 % (7,7 mld. Kč), v roce 2009 to bylo již 41 % (22,9 mld. Kč) z celkových výdajů na VaVaI. Nejvíce finančních prostředků podle typu výzkumných a vývojových činností připadalo v roce 2009 na experimentální vývoj (25,1 mld. Kč, tj. 45 %), což souvisí s faktem, že největší objem prostředků na VaVaI byl využit v podnikatelském sektoru. Na základní výzkum, který je dominantou vládního i vysokoškolského sektoru, bylo určeno 31 % (16,9 mld. Kč) a na aplikovaný výzkum pak zbylých 24 % (13,3 mld. Kč). Z hlediska vědních oborů, ve kterých je VaVaI prováděn, bylo nejvíce finančních prostředků v roce 2009 vynaloženo ve vědách technických (31,3 mld. Kč, 56,5 %) a přírodních (13,5 mld. Kč, 24,4 %). Technické vědy jsou doménou podnikatelského a vysokoškolského sektoru, přírodní pak vládního sektoru především v Akademii věd ČR. Výdaje na VaVaI lze odlišit také podle regionálních kritérií dlouhodobě jsou výdaje směřovány Prahy (37,8 % z celkových výdajů na VaVaI v roce 2009). Dalšími kraji, jež podle objemu vynaložených financí na VaVaI vykazují významné VaVaI aktivity, jsou kraje Středočeský (18,2 %), Jihomoravský (14,7 %) a Moravskoslezský (5,5 %). Výdaje 20

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA

Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR poradkyně předsedy vlády pro oblast vědy a výzkumu L.

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Regionální setkání a expertní workshop ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399

TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399 Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR od stanovisek Rady programu OMEGA v případě projektů TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399 a TD020195 Předsednictvo TA

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

OKO AVO. Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s.,

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2012

GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2012 GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2012 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Tento seminář je spolufinancován z

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Financování výzkumu v ČR Jak se připravoval návrh rozpočtu 2013 Metodika hodnocení VaV - jaká bude? IPN Metodika

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs KD 17.12.2008 Informace z oblasti VaV Informace z oblasti ZS Informace z oblasti DS ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs ) Strana 1 Informace z oblasti VaV (1) Hodnocení

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Přehled programů v období 2014 2020

Přehled programů v období 2014 2020 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Přehled programů v období 2014 2020 Březen 2014 Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1

Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 Základní informace pro zájemce o účast v 7. Rámcovém programu EK pro výzkum a technický vývoj (2007 2013) RIKoC, květen 2010 1 7. RP základní informace Doba trvání: 2007 2013 Rozpočet: Zaměření: 50,52

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky ÚVOD Cílem těchto přehledů je prezentovat vybrané kvantitativní charakteristiky, které se týkají zejména majetkových a ekonomických charakteristik obchodních společností, dále podnikajících fyzických osob,

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více