FINACOVÁNÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINACOVÁNÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ"

Transkript

1 FINACOVÁNÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Vědci pro chemickou praxi Markéta Borovcová

2

3 OBSAH 1. Úvod 5 2. Financování z veřejných zdrojů Účelové a institucionální podpora Státní rozpočet Reforma výzkumu, vývoje a inovací Mezinárodní audit českého výzkumu Užitečné odkazy a dokumenty ke stažení 9 Shrnutí kapitoly 9 3. Jednotliví podporovatelé z veřejných financí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Program ALFA Program BETA Program OMEGA Centra kompetence Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Program VAK Výzkum v agrárním sektoru Ministerstvo kultury Ministerstva vnitra Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu ( ) Program bezpečnostního výzkumu České republiky ( ) Ministerstvo obrany obranný výzkum a vývoj Agentura CzechInvest 17 Shrnutí kapitoly Financování výzkumu, vývoje a inovací ze soukromých zdrojů Soukromý sektor v číslech Nejvýznamnější odvětví v soukromé sféře Spolupráce podniků s univerzitami Proč financovat univerzitní výzkum ze soukromých zdrojů Propojení výzkumu a praxe - možnosti Spin-off firmy Příklady spin-off firem vzniklých na VUT Vědecké inkubátory Vědecko technologické parky Inovační vouchery Inovační akademie Další možnosti financování inovací 25 3

4 4.7. Příklad spolupráce aplikační a akademické sféry FNUSA ICRC Užitečné odkazy 27 Shrnutí kapitoly Možnosti financování vědy, výzkumu a vývoje Evropskou unií Strategické dokumenty týkající se VaVaI Evropský výzkumný prostor (ERA) Strategie Evropa Unie Inovací Komunitární programy a strukturální fondy Komunitární programy Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Kdo se může 7.RP zúčastnit Struktura 7. rámcového programu Typy projektů v 7.RP Jak podat projekt Struktura projektové žádosti Formální požadavky na úpravu textu projektu Hodnocení evropských projektů Pomoc při podávání projektu - Technologické centrum AV Komunitární programy Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) Enterprise Europe Network Strukturální fondy Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Podnikání a inovace Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost Jak získat podporu ze strukturálních fondů Výhled na 8. rámcový program HORIZON Informace k rámcovým programům a institucionální podpora Užitečné odkazy 49 Shrnutí kapitoly Další možnosti financování mezinárodní spolupráce Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska Mnohostranná mezivládní spolupráce program COST EUREKA a EUROSTARS KONTAKT KONTAKT II European Science Foundation (ESF) INGO, CENTROPE a mezinárodní vouchery 54 Shrnutí kapitoly Závěrem 55 4

5 1. Úvod Systém českého vysokého školství se proměňuje ze systému založeného na reputaci v systém, který je naopak založen na výkonnosti, proto existuje stále zřetelnější tendence posuzovat a hodnotit vysoké školy a výzkumné instituce na základě publikační činnosti v impaktovaných časopisech, na základě jejich vývojářské a výzkumné činnosti, prostřednictvím realizovaných patentů, účasti v mezinárodních projektech a dalších hmatatelných výsledků. Na stále větším významu tak získává schopnost vědeckých pracovníků získat pro své výzkumné záměry finanční podporu z jiných než institucionálních zdrojů. Následující text představí možnosti financování výzkumu vývoje a inovací jak z veřejných zdrojů, tak i ze zdrojů soukromých. Speciální kapitolu pak tvoří možnosti financování výzkumných záměrů z prostředků Evropské unie, na kterou navazuje kapitola věnující se financování výzkumu a vývoje dalšími mezinárodními organizacemi. Součástí je i popis nových možností pro rozvoj výzkumného záměru a jeho financování, mezi které se v současnosti řadí vytváření spin-off firem, vědecké inkubátory, vědecko technologické parky a řada dalších. Tyto nové prostředky nenabízejí jen nové možnosti, ale vytvářejí také nové výzvy, na něž je potřeba se připravit. Cílem textu je poskytnout vědeckým pracovníkům přehled o aktuálních možnostech financování a nových postupech či prostředcích, které se v této oblasti v současnosti využívají. V neposlední řadě je text určen také potencionálním investorům, kteří vidí inovace a komercionalizaci výsledků vědecké práce jako vhodný prostředek k zefektivnění jejich podnikatelského záměru. 5

6 2. Financování z veřejných zdrojů Průvodce Tato kapitola se zaměřuje na základní principy fungování systému veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Součástí je představení hlavních aktérů, fungování systému i jeho reforma, na reformu pak navazuje mezinárodní audit, který hledá odpovědi na otázky spojené s efektivnějším nastavením systému podpory výzkumu, vývoje a inovací. Text je doplněn o grafy mapující postupný nárůst podpory z veřejných financí, i procentuální vyjádření ve srovnání s HDP. Systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VaVaI) je založen na realizaci opatření, která vyplývají z národní politiky výzkumu, vývoje a inovací 4 a současně také na plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády k této problematice. Z výše uvedeného vyplývá, že v této otázce má hlavní slovo vláda, potažmo její poradní orgán Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a současně také jednotlivá ministerstva, která ze svých rozpočtových kapitol na danou oblast přispívají, z nichž mezi nejdůležitější patří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V předchozích letech docházelo k tomu, že jednotlivé dokumenty neměly návaznost na související oblasti, existovalo jich velké množství a nepřispívalo to k přehlednosti celého systému. Tento trend se ale postupně začal měnit od r. 2005, kdy začal být výzkum propojován s inovační politikou a současně se v souvislosti s realizací Lisabonské strategie 5 a vytvářením Evropského inovačního a výzkumného prostoru 6 začala propojovat národní politika výzkumu, vývoje a inovací s obdobnými politikami členských států EU. Tento vývoj vyvrcholil r. 2009, kdy byl schválen komplexní dokument pokrývající celou tuto oblast Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta Tento dokument považuje za hlavní východisko aplikaci reformních opatření, které by vedly k větší efektivitě celého systému, velkou váhu přikládá strukturálním fondům EU a zejména třem operačním programům první operační program Výzkum, vývoj a inovace, druhý operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a třetí operační program Podnikání pro inovace tyto programy by totiž měly vést k většímu využití inovací, zvýšené podpoře výzkumu ze strany soukromého sektoru a podpoře excelence. V tomto dokumentu se také hovoří o posílení závislosti výše příspěvku na dosažených výsledcích. Tvůrci národní politiky se domnívají, že rozdělování finančních prostředků formou institucionální podpory není dostatečně spojeno s hodnocením výsledků výzkumné práce, což má za důsledek nedostatečnou kvalitu výstupů. 4 Dokument, který schvaluje vláda a obsahuje základní cíle podpory výzkumu, vývoje a inovací a její věcné zaměření. 5 Dokument přijala EU v r na období do r Cílem strategie je učinit Evropu nejdynamičtější znalostní ekonomikou. Informace dostupné na: 6 Cílem této strategie je zvýšit soudržnost a efektivitu výzkumu realizovaného v rámci EU, usměrňovat celoevropské aktivity v oblasti výzkumu a inovační politiky, zvyšovat konkurenceschopnost členských států. 6

7 2.1. Účelové a institucionální podpora Veřejná podpora VaVaI se provádí dvěma formami, buď účelovým financováním, nebo institucionálním financováním. Účelové financování je založeno na podpoře výzkumných projektů a dalších aktivit (např. grantových projektů, programových projektů, specifického vysokoškolského výzkumu), kdy je poskytována podpora správci rozpočtových kapitol ve formě dotace či zvýšením dosavadních výdajů. Institucionální financování je poskytnutí institucionálních prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, na mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje či na operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích. V současnosti je deklarována tendence zvýšit podíl institucionální podpory, která je určena pouze výzkumným organizacím, které splní následující podmínky: jejich hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj a své výsledky zveřejňují prostřednictvím výuky, publikační činností či transferem technologií svůj zisk investují do činnosti, která souvisí s vědou, výzkumem či inovacemi k jejich výzkumným výsledkům nemají přednostní přístup subjekty provádějící ekonomickou činnost Státní rozpočet Hlavní charakteristikou systému veřejného financování VaVaI v ČR je jeho decentralizovanost, protože do tohoto systému přispívají ze svých rozpočtů nejen všechna ministerstva, ale také další instituce jako např. Grantová Agentura ČR (GA ČR), BIS, Akademie věd a další (celkově byl rozpočet pro r pro tuto oblast složen z 25 rozpočtových kapitol). V rámci hierarchie systému financování VaVaI má hlavní slovo MŠMT a poradní orgán vlády Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). RVVI byla zřízena zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. K hlavním úkolům RVVI patří především zpracování dlouhodobých základních směrů a priorit rozvoje výzkumu a vývoje ČR, zpracování návrhu střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje, zpracování ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v ČR a jejich srovnání se zahraničím, předkládání těchto analýz vládě. RVVI dále vykonává úlohu provozovatele a správce informačního systému výzkumu a vývoje (www.vyzkum.cz), k jejím úkolům patří i jednání s poradními orgány pro výzkum a vývoj Evropských společenství a s radami pro výzkum a vývoj jednotlivých členských států i dalších zemí. V neposlední řadě Rada navrhuje výši celkových výdajů na VaVaI podle jednotlivých rozpočtových kapitol. Jak tedy vyplývá z výše zmíněného, RVVI zásadní měrou participuje na vytváření rozpočtu pro VaVaI, jehož definitivní výši schvaluje ministerstvo financí. Celý proces vytváření státního rozpočtu je poměrně zdlouhavý, protože návrhy jednotlivých kapitol rozpočtu se zpracovávají pro každý příští rok v období únor červen a přidělené finanční prostředky jsou uvolňovány až od počátku následujícího roku. Poté, co návrh státního rozpočtu schválila Poslanecká sněmovna, následuje do jednoho měsíce rozpis a teprve poté je možno prostředky uvolňovat příjemcům. Aby byly příjemci poskytnuty prostředky, musí splňovat zákonnou podmínku, a sice že bude zařazovat údaje o projektech a dalších aktivitách ve VaVaI do informačního systému. 7

8 Musí tak učinit do 60 dnů od rozhodnutí o poskytnutí podpory ( 25, odst. 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb.). Následující graf ukazuje vývoj výše podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných zdrojů v časovém období od r až po r Z grafu zřetelně vyplývá, že podpora dané oblasti s výjimkou let 2002 a 2008 rostla, a ani částky schválené pro tento a příští rok nejsou dramaticky nižší. Současně je ale důležité připomenout, že v porovnání s procentním vyjádřením vůči celkovému objemu HDP v ČR se vydaná částka na oblast výzkumu, vývoje a inovací příliš nemění a zůstává za průměrem zemí EU (V ČR 1,5 % HDP na VaVaI, průměr v zemích EU je 1,8 % HDP, přičemž vytčeným cílem pro r jsou 3 % HDP na vědu toho již v současnosti dosahují některé severské země, zejména Švédsko a Dánsko) Reforma výzkumu, vývoje a inovací Na přelomu r připravila RVVI vlastní návrh reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, kterou schválila Topolánkova vláda. Reforma se však nesetkala s pozitivním ohlasem, kritizována je především metodika hodnocení výzkumu a vývoje, na jejímž základě má daná instituce nárok na finance z veřejných zdrojů. Tato metodika vytvořená RVVI je založena na bodovacím systému, který hodnotí výstupy dané instituce. V čem podle kritiků reformy celý problém spočívá, je absolutní nepromyšlenost celého systému, zejména upřednostnění kvantity výstupů nad jejich kvalitou, metodika boduje zcela rozdílné výstupy naprosto nesouměřitelných oborů (i proto se mezi odbornou veřejností vžilo pro tento systém označení kafemlejnek ) Mezinárodní audit českého výzkumu Reakcí na reformu VaVaI byla nestranná mezinárodní analýza, kterou realizovala britská společnost Technopolis Limited. Ta prováděla až do konce r audit českého výzkumu, 8

9 vývoje a inovací. Závěrečná zpráva firmy Technopolis upozorňuje na extrémně nízký podíl průmyslové sféry na financování VaVaI vysokých škol, nízkou výkonnost VaVaI v porovnání se západní Evropou nebo na nízkou institucionální podporu v porovnání s mezinárodním standardem. Zpráva jednoznačně doporučuje opustit současnou metodiku hodnocení výsledků VaVaI a na ni navázaný mechanický výpočet výše institucionálního financování. Audit aplikaci takto navržené metodiky považuje za rizikovou pro celý systém VaVaI a navrhuje jeho zastavení s tím, že je to pro český výzkum, vývoj a inovace lepší, než se řídit likvidačními návrhy. Závěry mezinárodního auditu nevyznívají pro Českou republiku příliš pozitivně, za hlavní problémy české vědy a výzkumu označuje podfinancování, nízkou úroveň spolupráce s průmyslem, a především špatnou vědní politiku. Ta je reprezentována škodlivým systémem hodnocení výsledků, přílišnou centralizací, netransparentností rozhodnutí, absencí důvěry vědců a výzkumníků v práci centrálních orgánů a špatnou personální politikou. Chybí celková strategie, slabá je ochrana autorských práv Užitečné odkazy a dokumenty ke stažení Rada pro výzkum vývoj a inovace: Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice: Národní politika výzkumu, vývoje a inovací v ČR na období : Závěrečná zpráva auditu vědy a výzkumu v ČR: Shrnutí kapitoly Ačkoliv nelze opomenout skutečnost, že Česká republika patří mezi nejvýznamnější podporovatele výzkumu, vývoje a inovací z nově přistoupivších zemí v rámci EU, za původní EU 15 stále výrazně zaostáváme a podle aktuální zprávy evropské komise patříme mezi tzv. mírné inovátory, čímž naznačují, že ČR nedostatečně podporuje výzkum, vývoj a inovace. Nejde přitom ani tak o objem financí, jako spíše o zásadní nepřehlednost systému, který není dostatečně transparentní, natož efektivní. V tomto světle se jeví problematické výstupy reformy veřejného systému financování výzkumu, vývoje a inovací jako obzvláště závažný problém. 9

10 3. Jednotliví podporovatelé z veřejných financí Průvodce Kapitola navazuje na předchozí oddíl a zabývá se podrobněji jednotlivými přispěvateli, kteří ze svých rozpočtových kapitol vyčleňují finance na podporu výzkumu, vývoje a inovací. V rámci tohoto textu budou představeni ti nejvýznamnější přispěvatelé a jejich programy, které jsou v současnosti aktuální, popřípadě programy, jejichž prodloužení se předpokládá. Jedná se zejména o programy jednotlivých ministerstev, grantové agentury ČR a také Technologické agentury ČR, v závěru bude zmíněna rovněž agentura CzechInvest jako další možná alternativa poskytující státní peníze na zakládání technologických parků a center transferu technologií, a TC AC ČR jako významný aktér poskytující podporu a zpětnou vazbu vědcům Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) MŠMT je ústředním orgánem státní správy odpovědným za výzkum a vývoj včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti. K povinnostem ministerstva v oblasti výzkumu a vývoje patří především příprava a sestavení národního programu: Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR. Národní politika určuje nejdůležitější cíle a hlavní priority v oblasti VaVaI. Kromě toho MŠMT navrhuje právní předpisy, které se výzkumu a vývoje týkají. Jedním z nejdůležitějších odborů ministerstva v oblasti VaVaI je Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, který zabezpečuje komunikaci a jednání s orgány a institucemi Evropské unie v oblasti výzkumu, domlouvá bilaterální a multilaterální smlouvy o vědeckotechnické spolupráci a zajišťuje účast České republiky v mezinárodních programech či aktivitách (Rámcové programy EU, KONTAKT II, EUREKA, COST, NATO Science programme, OECD, atd.). V roce 2011 poskytlo prostředky na celou řadu oblastí, k nejvýznamnějším programům, které byly v roce 2011 ukončeny, patří: Výzkumná centra Centra základního výzkumu Informační zdroje pro výzkum Program na podporu výzkumných center byl sice vyhlášen na období Tento program má pro české výzkumné prostředí velký význam, protože od r se podařilo založit 36 výzkumných center. Činnost center vymezuje předmět jejich výzkumné činnosti v aplikovaném výzkumu a vývoji, popř. vazbou na základní výzkum. Současně s žádostí o grant musely být uvedeny cíle výzkumného centra, strategie jejich dosažení a předpokládané výsledky v období 5 7 let. Významnou podmínkou bylo, že činnost center musí mít ucelený charakter, tedy nesmí být tvořena jednotlivými projekty, které spolu nesouvisejí. V případě center základního výzkumu bylo cílem podpořit spolupráci špičkových pracovišť za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a současně i podpory mladých výzkumníků. Program byl vyhlášen na období , do současnosti vzniklo 51 center. 10

11 Pro potřeby tohoto textu je významnou oblastí i program s názvem Informační zdroje pro výzkum. Tento program je zaměřen na podporu nezbytné infrastruktury výzkumu a vývoje a nemá výslovně výzkumný charakter, je spíše zacílený na zajištění informačního zabezpečení české vědy a výzkumu. Prakticky se projevuje např. v zabezpečení chodu národních a oborových výzkumných databází, elektronický přístup k odborným periodikům a dokumentům. Od r jsou aktuální další programy s názvem NÁVRAT ERC CZ Hlavním cílem programu NÁVRAT je vytvoření podmínek k návratu špičkových pracovníků VaVaI do České republiky. V rámci projektů programu NÁVRAT musí být zajištěny podmínky pro další rozvoj odbornosti těchto osob po jejich návratu ze zahraničí, rychlý kariérní růst podpořený zajištěním dostatečně kvalitního pracovního a materiálního zázemí pro jejich výzkumné aktivity. Období trvání programu Návrat je vyhlášeno na rozmezí let Program NÁVRAT je synergickým programem podpory k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Veřejné soutěže proto budou vyhlašovány komplementárně k výzvám OP VK; tj. zejména v letech 2012 a 2013 bude program NÁVRAT vyhlašován pro příjemce pouze mimo regiony dopadu uvedeného operačního programu. Podpořeny budou pouze víceleté projekty, zpravidla na 3 až 5 let. Program ERC CZ je zaměřen na podporu vysoce perspektivních a kvalitních projektů hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech hodnocení mezinárodních hodnotících panelů některé z výzev Evropské rady pro výzkum (7. Rámcový program, aktivita MYŠ- LENKY ), ale z důvodů nedostatků finančních prostředků nebyly dosud podpořeny a zahájeny, a uchazeč se rozhodne je zrealizovat ve výzkumné organizaci na území ČR. Zahájení prvních projektů a čerpání podpory je plánováno od roku Podpora poskytovaná na řešení jednotlivých vybraných projektů bude ukončena nejpozději k Aktuální výzvy jsou v předstihu zveřejňovány na stránkách MŠMT spolu se zadávací dokumentací. V r se předpokládá vypsání výzev do obou výše zmíněných programů MŠMT. Současně jsou pravidelně zveřejňovány v sekci Mezinárodní spolupráce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1) výzvy k podávání projektu dvoustranné a mnohostranné spolupráce, termíny veřejné soutěže do programů COST, KONTAKT a mnoho dalších. Kontakt: mezinárodní spolupráce: Ing. Naděžda Witzanyová 3.2. Grantová agentura ČR (GA ČR) Vznikla r jako nezávislá instituce podporující základní výzkum v ČR. Každoročně na základě soutěže uděluje granty nejlepším projektům ze všech vědních oborů. GA ČR podporuje základní výzkum v pěti základních oborech: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy a zemědělské vědy, přičemž se každý z těchto oborů dále dělí na několik podoborů. GA ČR podporuje několik typů projektů základního výzkumu. Témata těchto projektů si volí sami navrhovatelé. 11

12 Jak vyplývá z Centrální evidence projektů, GA ČR od svého vzniku podpořila bezmála projektů a průměrně na jeden projekt věnovala 1,57 milionů Kč. GA ČR poskytuje finanční podporu z rozpočtové kapitoly 321 státního rozpočtu a tyto peníze jdou na standardní vědecké projekty, doktorské projekty, postdoktorské projekty a také na projekty v rámci EUROCORES, což je program, který spravuje Evropská vědecká nadace (více informací viz 6. kapitola). Součástí podporovaných projektů jsou i bilaterální mezinárodní projekty. Jak bylo uvedeno výše, GA ČR rozlišuje několik typů udělovaných grantů Standardní granty: jejich téma si navrhovatelé volí sami Postdoktorské granty: jedná se o program pro mladé vědce do 35 let s ukončeným doktorským studiem. Cílem tohoto programu je vytvořit pro mladé vědce atraktivní platové podmínky a zabránit tak jejich odchodu z vědecké praxe. Doktorské granty: podpora pro doktorské týmy, které sdružují doktorandy v dané oblasti bádání. Účelem je učinit vědeckou dráhu atraktivnější pro studenty magisterských oborů. EUROCORES (European Collaborative Research): protože je GA ČR od r spolu s Akademií věd součástí Evropské vědecké nadace (European Science Foundation), uděluje granty na mezinárodní vědecké programy v rámci tematicky vymezených oblastí. Žádost se podává elektronicky a požadavkem je minimální počet 4 spolupracujících vědců, ideálně ze 4 různých zemí Evropské unie. Na serveru GA ČR jsou dostupné i informace k vyhlášeným výzvám je nutné si přečíst zadávací dokumentaci spolu s textem vyhlášení. Výzvy bývají pravidelně publikovány na jaře s předpokládaným termínem začátku úspěšných projektů v lednu dalšího roku (výzvy pro projekty se začátkem v lednu 2013 jsou zveřejněny v březnu 2012). Projekty jsou podávány jak prostřednictvím elektronické aplikace, tak i fyzicky, v tištěné podobě. Projektová žádost musí být napsána jak v českém jazyce, tak v jazyce anglickém. Výsledný projekt hodnotí panel mezinárodních odborníků (peer-review). Kontakt: Technologická agentura ČR (TA ČR) Technologická agentura byla zřízena v r a je prezentována jako důležitý implementační krok v rámci reformy výzkumu a vývoje. Technologická agentura ČR totiž centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. Prvním vyhlášeným programem byl v roce 2010 program ALFA. Na jaře roku 2011 byl následně vyhlášen program veřejných zakázek pro potřeby orgánů státní správy s názvem BETA. V červnu a červenci 2011 byly spuštěny ještě dva nové programy. Jedná se o program Centra kompetence, jehož cílem je podporovat rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem a program OMEGA, který je zaměřený na podporu projektů aplikovaného společenskovědního výzkumu a vývoje. Ačkoliv ve všech programech je kladen velký důraz na aplikační potenciál výsledků projektů, jedná se o naprosto rozdílné programy lišící se nejen svým odborným zaměřením, objemem finančních prostředků, ale i cíli a způsobem výběru projektů. Obsah výše zmíněných programů Technologické agentury přibližují následující podkapitoly. 12

13 Program ALFA Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Získané poznatky, aplikované v podobě inovací, povedou k posílení výkonnosti ekonomických subjektů, růstu konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České republiky. Zvýší se tak kvalita života obyvatel a celková kvalita životního prostředí. Program ALFA je rozdělen do 3 podprogramů: Progresivní technologie, materiály a systémy Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí Udržitelný rozvoj dopravy Program je koncipován na šestileté období ( ), během něhož by mělo být rozděleno celkem 7,5 mld. Kč. První výzva do veřejné soutěže byla vyhlášena 24. března 2010, další výzvy proběhnou v letech 2011 a Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 24 měsíců, maximální pak na 72 měsíců. Příjemci podpory na projekt mohou být samostatné podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) i výzkumné organizace, v programu ALFA budou zejména podporovány jejich společné projekty Program BETA Na začátku roku 2011 zahájila TAČR první kolo výběru v programu BETA. Technologická agentura dopisem orgány státní správy, které se účastní programu BETA, k identifikaci výzkumných potřeb pro letošní rok. Výzkumnými potřebami se nazývají konkrétní projekty, které chce daný orgán státní správy řešit veřejnou zakázkou. Délka řešení projektů v programu BETA je stanovena na 12 až 36 měsíců. Projekty v programu BETA mohou předkládat podniky i výzkumné organizace TA ČR bude v programu BETA zadávat veřejné zakázky pro následující orgány státní správy: Český báňský úřad; Český úřad zeměměřický a katastrální; Ministerstvo dopravy; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo pro místní rozvoj; Ministerstvo vnitra; Ministerstvo zahraničních věcí; Ministerstvo životního prostředí; Státního úřad pro jadernou bezpečnost Program OMEGA Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na aplikovaný výzkum, připouští také podporu projektů experimentálního vývoje 13

14 (např. vývoj specializovaného software pro modelování či simulace ekonomických či demografických trendů) Projekty v programu OMEGA mohou předkládat výzkumné organizace i podniky. Doba trvání programu se předpokládá v letech 2012 až 2017, tj. 6 let. Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen veřejná soutěž ) bude vyhlašována ve třech po sobě vyhlašovaných veřejných soutěžích. Poprvé bude vyhlášena v roce 2011 se zahájením poskytování podpory v roce Minimální délka řešení projektů v tomto programu stanovena na 12 měsíců. Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 24 měsíců. Doba řešení projektů z jednotlivých výzev se nebude překrývat Centra kompetence Program Centra kompetence je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR. Vzniklá centra by měla vytvořit podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem. Důraz je kladen na skutečnou realizaci výsledků v praxi. Stěžejním předpokladem pro vznik a činnost centra je formulace strategické výzkumné agendy (SVA), tj. dlouhodobých strategických a operativních cílů (na 6 10 let) ve výzkumu, vývoji a inovacích, kterých chtějí uchazeči společně dosáhnout. SVA je strukturována do tzv. pracovních balíčků, ve kterých se řeší jednotlivé dílčí úkoly. Délka trvání programu je 8 let ( ) s termíny vyhlášení tří dvoustupňových veřejných soutěží v letech 2011, 2013 a Celkově by mělo být v rámci programu Centra kompetence rozděleno mil. Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) V r bude MPO poskytovat finanční podporu vědeckým projektům v rámci programu TIP Technologie, Informační systémy, Produkty. Doba trvání tohoto projektu je stanovena na období Délka řešení jednotlivých projektů je stanovena na dobu do čtyř let. Účelem těchto programů je podpora produkce, program si klade za cíl propojení vědeckých poznatků s průmyslovou sférou. Projekt musí přinést motivační účinek pro další výzkumnou a vývojovou činnost. Významně by měl být podpořen výzkum a vývoj pro malé a střední podniky. Podporovány budou takové projekty, které zajistí implementaci nových myšlenek do vývoje konkurenceschopných materiálů a materiálů dosud neznámých vlastností. Současně budou podpořeny i projekty optimalizující výrobní postupy a technologie, nové informační a řídící postupy. Podmínky: Předpokladem pro poskytnutí dotace je účast ve veřejné soutěži, podporu ale obdrží pouze ten uchazeč, který zajistí 50 % plnění projektu vlastními zaměstnanci. Náklady na pořízení hmotného i nehmotného majetku mohou v projektu činit max. 20 % z celkových uznaných nákladů. Hmotný i nehmotný majetek musí být v žádosti přesně specifikován. Příjemcem podpory může být jak podnikatelský subjekt, tak výzkumné organizace a vysoké školy. V programu budou podporovány zpravidla menší projekty průmyslového výzkumu a vývoje z celého spektra výroby českého průmyslu. Předpokládají se projekty řešící 14

15 výzkum a vývoj nových výrobků, zlepšených technologií, postupů šetrných vůči životnímu prostředí. Každý podporovaný projekt musí vykázat alespoň jeden z níže uvedených druhů výsledků: patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný vzor, specializované mapy s odborným obsahem ostatní výsledky podle RIV, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledků Kontakt: Ing. Faltus, 3.5. Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví bude od r do r poskytovat účelovou podporu na řešení projektů ve výzkumném programu Resortní program výzkumu III. (RPV III.). Základním cílem tohoto programu je naplnění zákona č.211/2009sb. a realizace reformy systému výzkumu, vývoje a inovací pro oblast zdravotnictví. Cílem je zvýšení efektivity aplikovaného zdravotnického výzkumu a jeho praktické využití pro potřeby zdravotnictví. Byly stanoveny následující cíle programu: zvýšení konkrétního přínosu pro zdravotní péči v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu podpora molekulárně biologických postupů v odpovídajících oblastech zdravotnického výzkumu a vývoje podpora výzkumu v oblasti prevence nových infekčních chorob a chorob hromadného výskytu zlepšit léčebné výsledky využívající nejnáročnější moderní postupy zajistit kontinuitu našeho zdravotnictví s rozvojem světové vědy zajistit rozvoj stávajících špičkových výzkumných pracovišť v oblasti zdravotnictví Poskytnutí účelové podpory na zdravotnický výzkum navrhuje Interní grantová agentura ministerstva zdravotnictví. Kontakt: Mgr. Aleš Kapucián, 3.6. Ministerstvo zemědělství MZe poskytuje prostředky na řešení nových projektů v těchto výzkumných programech: Program výzkumu v agrárním sektoru a Program VAK Výzkum v agrárním sektoru ( ). Vzhledem k tomu, že první jmenovaný program dospěl ke svému konci, bude text zaměřen na popis v současnosti běžícího programu VAK Program VAK Výzkum v agrárním sektoru I tento program se skládá z dvou doplňujících podprogramů. První z nich je Udržitelný rozvoj agrárního sektoru, jehož cílem je mimo jiné zvýšení ekonomické efektivnosti ekologického zemědělství, zlepšení podmínek podnikání pro malé zemědělské podniky, zvýšení spotřeby domácích potravin, rozšíření krajových specialit a dalších výrobků 15

16 z místních zdrojů. Druhý podprogram nese označení Rozvoj venkova prostřednictvím udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Cíle tohoto programu se zaměřují na vypracování nových postupů hospodaření s ohledem na klimatické změny, podporu biodiverzity. Výběr, kontrolu, vedení a dokumentaci projektů ministerstva zemědělství zajišťuje Národní agentura pro zemědělský výzkum, ta současně poskytuje služby spojené s organizací a řízením zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu. Kontakt: 3.7. Ministerstvo kultury V r poskytne Ministerstvo kultury podporu v rámci programu s názvem Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity. Tento program bude trvat až do r Hlavním cílem tohoto programu je zvýšení ekonomického a společenského přínosu jeho výstupů. Dílčí cíle programu se zaměřují např. na kulturní dědictví s národní identitou, nemovité kulturní dědictví, movité kulturní dědictví, nehmotné kulturní dědictví, na území s kulturně historickými hodnotami. Tematických priorit je celá řada a krom ochrany kulturního dědictví se zaměřují také na výzkum národní identity, multikulturní společnosti, kulturní tradice národností. Program si klade za cíl lepší využití moderních technologií v dané oblasti, tvorba nových metodik, vytvoření nových nástrojů pro zkoumání a identifikaci nových jevů. Součástí tematických priorit je ale i vzdělávání, technologie postupy a materiály s důrazem na dokumentační evidenční, konzervační technologie či infrastruktura pro vědeckou a technologickou podporu uchování národní a kulturní identity. Financování výzkumu a vývoje ze zdrojů ministerstva zajišťuje Odbor výzkumu a vývoje. Právě tento orgán vyhlašuje veřejné soutěže pro výzkum a vývoj. Kontakt: informace o jednotlivých výběrových řízeních dostupné na Ministerstva vnitra Ministerstvo vnitra poskytuje prostředky na základě následujících dvou programů Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu ( ) Cílem je zajištění rozvoje teorie kriminalistické vědy a praxe, zpracování nových metodik, aplikace nových metod a technologií, zvýšení ochrany společnosti před hrozbou terorismu, navržení nových opatření ke zvýšení bezpečnosti, zabezpečení funkčnosti bezpečnostního systému ČR, zvýšení informovanosti obyvatelstva o stávajících hrozbách, zavedení poznatku z biometrické identifikace osob Program bezpečnostního výzkumu České republiky ( ) Hlavním cílem tohoto programu je zvýšení bezpečnosti státu a jeho občanů. Dílčí cíle programu jsou realizovány v několika dílčích oblastech, kterými jsou např. 16

17 zvýšení bezpečnosti občanů s využitím nejnovějších technologií zkvalitnění identifikace, prevence a ochrany proti hrozbám ohrožujícím bezpečnost zkvalitnění technologií, procesů, postupů a jejich aplikace do praxe. Kontakt: 3.9. Ministerstvo obrany obranný výzkum a vývoj Program si klade za cíl podporu ozbrojených sil ČR, realizován je v období Za využití nových technologií chce zvýšit znalostní úroveň armády. Od programu je očekáváno, že přispěje ke zkvalitnění analýzy charakteru bezpečnostního a operačního prostředí, k rozvoji nástrojů pro zvýšení ekonomické efektivity řízení vojsk a podpory jejich činnosti, přispět by ale měl i k přípravě nevojenských specialistů, zdravotnického zabezpečení. Dílčí cíle jsou realizovány také v oblastech, jako jsou radiolokace, navigace, světlo technické letištní systémy. Kontakt: Ing. Milan Bajtoš, Agentura CzechInvest V neposlední řadě je důležité zmínit jako významný nástroj zprostředkování vědecké spolupráce na mezinárodní i národní úrovni agenturu CzechInvest. Ta od počátku svého založení v roce 1992 lákala zahraniční investory zejména do oblasti průmyslové výroby, ovšem tato strategie se v roce 2000 změnila rozhodnutím získávat pro Českou republiku i odborné projekty typu technologických center pro průmyslový výzkum a vývoj a design produktů. V návaznosti na toto rozhodnutí CzechInvest připravil tzv. rámcový program na podporu technologických center a strategických služeb, který byl schválen vládou v roce 2003 (rok 2003 byl totiž rokem intenzivní přípravy České republiky na budoucí využívání finanční pomoci prostřednictvím tzv. strukturálních fondů v návaznosti na vstup do Evropské unie). Od roku 2004 na sebe CzechInvest převzal i další roli roli zprostředkujícího subjektu operačního programu pro rozvoj průmyslu a podnikání. Vedle podpory českých podnikatelů byl tento program zaměřen i na rozvoj infrastruktury pro průmyslový výzkum a vývoj. Prostřednictvím programu Prosperita byly od roku 2004 podpořeny projekty na vznik 17 vědeckotechnických parků, 21 podnikatelských inkubátorů a 12 center pro transfer technologií. Program Prosperita doplnil program Potenciál, který pomáhá společnostem zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Příjem registračních žádostí v programu Prosperita pokračuje až do konce září r Program Spolupráce je zaměřený na podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení Klastrů a Technologických platforem. Obecným cílem programu je vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou. Na konci března 2012 bylo vyhlášeno prodloužení II. Výzvy k předkládání projektů v programu podpory SPOLUPRÁCE TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY. Příjem registračních žádostí bude zahájen 2. dubna 2012 prostřednictvím internetové aplikace eaccount a bude ukončen 15. května Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. června 2012, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. srpna

18 Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 70 mil. Kč. Dotace je poskytována maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů. Kontakt: Shrnutí kapitoly Vzhledem ke skutečnosti, že je státní rozpočet pro vědu, výzkum a inovace značně diverzifikovaný, podporuje tuto oblast ze svých rozpočtových kapitol hned několik subjektů (jedná se o více než dvě desítky ministerstev a organizací). V rámci této kapitoly byli zmíněni nejvýznamnější přispěvatelé a jejich hlavní programy, vzhledem ke skutečnosti, že tyto programy mají často řadu podprogramů, prioritních os a tematických os, nebývá rovněž výjimkou, že se vypsané podmínky v rámci jednotlivých výzev mění (což je často kritizováno), proto je nutné výzvy k nim pravidelně sledovat na stránkách daných subjektů. 18

19 4. Financování výzkumu, vývoje a inovací ze soukromých zdrojů Průvodce Financování ze soukromých zdrojů představuje významnou alternativu, tato sféra se ale dlouhodobě potýká s několika základními nedostatky, které souvisí nejen s nedostatečnou komercionalizací výsledků výzkumu, ale mimo jiné např. i s nedostatečným využitím potenciálu takových nástrojů, jakými je zakládání spin off firem, využívání inovačních voucherů a dalších. Nejedná se ale o bezvýhradně pozitivní procesy, je potřeba si uvědomit také rizika, kterým musí univerzity a výzkumná pracoviště čelit v souvislosti se zvažováním financování ze soukromých zdrojů. Na tyto nové možnosti, ale současně i nové výzvy poukazuje následující kapitola Soukromý sektor v číslech Analýza Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyvrátila poměrně rozšířenou představu o tom, že zahraniční investice v ČR jsou soustředěny výlučně do vlastních výrob, ale výzkum a vývoj zůstávají v mateřských zemích. ČSÚ na základě následujících faktických údajů prokazuje opak: v roce 2005 stoupl podíl výdajů na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru meziročně o 21,8 %, v roce 2006 o dalších 21,4 %. ve firmách se zahraniční majetkovou účastí stouply v roce 2006 výdaje na výzkum vývoj dokonce proti roku 2005 dokonce o více než 38 %. Analytici ČSÚ se současně domnívají, že podnikatelská sféra je v oblasti prostředků na výzkum a vývoj v podstatě samo financovatelná. Usuzují tak z několika příkladů, např. když ze 33 mld. korun použitých v roce 2006 na výzkum a vývoj pocházelo 84 % z vlastních soukromých zdrojů této sféry. O dominanci průmyslu pak svědčí fakt, že plných 23,4 mld. korun směřovalo do technických věd Nejvýznamnější odvětví v soukromé sféře Vzhledem k významnému postavení automobilového průmyslu v ekonomice ČR není překvapením, že velký objem peněz na výzkum a vývoj směřuje právě do tohoto odvětví (v roce 2006 získal automobilový průmysl 7,3 mld. korun proti 2,3 mld. korun v roce 1995). Samotné odvětví výzkumu a vývoje zahrnující např. výzkumné ústavy absorbovalo v roce 2006 celkem 4,4 mld. korun (proti 1,9 mld. v roce 1995). Dalším velmi významným odvětvím je výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken, které získalo v roce 2006 přes 4,7 mld. korun. Šlo o velmi výrazný nárůst, protože v roce 1995 zde bylo vydáno na výzkum a vývoj pouze 0,7 mld. korun. Struktura výdajů, pokud jde o financující sektory, se tak v ČR může začít přibližovat např. struktuře financování výzkumu a vývoje ve Finsku, kde připadá na zdroje pocházející ze soukromé podnikatelské sféry 69,4 % celkových výdajů na výzkum (Finsko i ČR jsou srovnatelné díky podobnému modelu založenému ve Finsku na telekomunikačních 19

20 technologiích a v ČR s výrobou automobilů). Zatím je ČR s 54,1 % investovanými do vědy a výzkumu zhruba na evropském průměru, který činí 54,5 % Následující body představí nejdůležitější závěry z analýzy Českého statistického úřadu, který zveřejnil podrobné údaje o výzkumu a vývoji v České republice za rok 2009 včetně mezinárodního srovnání a vývoje v posledních 10 letech. Z této analýzy můžeme vyčíst následující: V roce 2009 byl v České republice VaVaI prováděn na 2345 pracovištích, které náležely 2155 ekonomickým subjektům. Největší část těchto pracovišť byla z institucionálního hlediska v sektoru podnikatelském (1899), ale jen 25 % z nich utratilo za výzkum, vývoj a inovace více jak 10 mil. Kč. Pro 10 % (odpovídá 246 subjektům) provádějících VaVaI, šlo o jejich převažující ekonomickou činnost. Z těchto 10 % patřilo 98 subjektů do vládního sektoru (jedná se o jednotlivé veřejné výzkumné instituce, jako jsou pracoviště AV ČR a resortní výzkumná pracoviště), 144 do podnikatelského sektoru a pouze 6 do soukromého neziskového sektoru. Pokud se podíváme na regionální členění, pak nejvíce pracovišť VaVaI najdeme v Praze (627) a v Jihomoravském kraji (365). 64 % pracovišť VaVaI v podnikatelském sektoru náleží soukromým domácím podnikům a 28 % podnikům pod zahraniční kontrolou. 4 % připadají na veřejné národní podniky a 4 % na živnostníky. Zpráva Českého statistického úřadu také odhalila, že ve vládním sektoru převažují pracoviště, jejichž výzkumné a vývojové činnosti spadají do oblasti přírodních a sociálních věd, zatímco ve vysokoškolském sektoru je nejvíce pracovišť v oblasti technických a humanitních věd. Tato zpráva také přichází se statistickými údaji týkajícími se výdajů v tomto sektoru V roce 2009 dosáhly v celkové výdaje na VaVaI v České republice hodnoty 55,35 mld. Kč, tj. 2,3krát více než před deseti lety. Meziročně, po mírném poklesu v roce 2008, došlo v roce 2009 opět k nárůstu celkových výdajů na VaVaI, a to o 1,2 mld. Kč. Pokud se podíváme na druh nákladů na VaVaI, tvořily v roce 2009 neinvestiční (mzdové a ostatní) náklady 89 % a investiční pak zbylých 11 % celkových výdajů na VaVaI. Mzdové náklady jsou u nás nejrychleji rostoucí nákladovou položkou na VaVaI. Pro srovnání, v roce 2000 tvořily 29 % (7,7 mld. Kč), v roce 2009 to bylo již 41 % (22,9 mld. Kč) z celkových výdajů na VaVaI. Nejvíce finančních prostředků podle typu výzkumných a vývojových činností připadalo v roce 2009 na experimentální vývoj (25,1 mld. Kč, tj. 45 %), což souvisí s faktem, že největší objem prostředků na VaVaI byl využit v podnikatelském sektoru. Na základní výzkum, který je dominantou vládního i vysokoškolského sektoru, bylo určeno 31 % (16,9 mld. Kč) a na aplikovaný výzkum pak zbylých 24 % (13,3 mld. Kč). Z hlediska vědních oborů, ve kterých je VaVaI prováděn, bylo nejvíce finančních prostředků v roce 2009 vynaloženo ve vědách technických (31,3 mld. Kč, 56,5 %) a přírodních (13,5 mld. Kč, 24,4 %). Technické vědy jsou doménou podnikatelského a vysokoškolského sektoru, přírodní pak vládního sektoru především v Akademii věd ČR. Výdaje na VaVaI lze odlišit také podle regionálních kritérií dlouhodobě jsou výdaje směřovány Prahy (37,8 % z celkových výdajů na VaVaI v roce 2009). Dalšími kraji, jež podle objemu vynaložených financí na VaVaI vykazují významné VaVaI aktivity, jsou kraje Středočeský (18,2 %), Jihomoravský (14,7 %) a Moravskoslezský (5,5 %). Výdaje 20

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Rozpočet TA ČR Výdaje

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Veronika Chudlarská Obsah prezentace informace o programu vyhlášení 2. veřejné soutěže elektronická přihláška Centra kompetence informační

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU Ing. Tomáš Lafek EC CONSULTING A.S. Národní obrany 45 160 00 Praha 6 tomas.lafek@ecconsulting.cz www.ecconsulting.cz

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR Financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 08:06 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením v ČR,

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem 1. Název programu Centra kompetence (dále jen program )

Více

TA ČR - Aktuální programy podpory

TA ČR - Aktuální programy podpory TA ČR - Aktuální programy podpory Pavel Komárek člen předsednictva UTB, Zlín, 27.5.2015 TA ČR v systémupodpory VaVaIv ČR Programy TA ČR ALFA Zaměření Hledání chytrých řešení v oblasti progresivních technologií,

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Epsilon. Informace o programu podpory

Epsilon. Informace o programu podpory Epsilon Informace o programu podpory Program Epsilon Program, který je zpravován Technologickou agenturou České republiky, navazuje na již ukončený program Alfa. Je možné se do něj přihlásit formou veřejné

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST 1. Základní údaje V České republice v roce 2013 dosáhly státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (dále jen GBAORD)

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY Evropská unie se snaží podporovat převážně malé a střední podniky. Ve strukturálních fondech je ale dostatek peněz i pro podporu podnikání velkých podniků. Velké podniky

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více