FINACOVÁNÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINACOVÁNÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ"

Transkript

1 FINACOVÁNÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Vědci pro chemickou praxi Markéta Borovcová

2

3 OBSAH 1. Úvod 5 2. Financování z veřejných zdrojů Účelové a institucionální podpora Státní rozpočet Reforma výzkumu, vývoje a inovací Mezinárodní audit českého výzkumu Užitečné odkazy a dokumenty ke stažení 9 Shrnutí kapitoly 9 3. Jednotliví podporovatelé z veřejných financí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Program ALFA Program BETA Program OMEGA Centra kompetence Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Program VAK Výzkum v agrárním sektoru Ministerstvo kultury Ministerstva vnitra Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu ( ) Program bezpečnostního výzkumu České republiky ( ) Ministerstvo obrany obranný výzkum a vývoj Agentura CzechInvest 17 Shrnutí kapitoly Financování výzkumu, vývoje a inovací ze soukromých zdrojů Soukromý sektor v číslech Nejvýznamnější odvětví v soukromé sféře Spolupráce podniků s univerzitami Proč financovat univerzitní výzkum ze soukromých zdrojů Propojení výzkumu a praxe - možnosti Spin-off firmy Příklady spin-off firem vzniklých na VUT Vědecké inkubátory Vědecko technologické parky Inovační vouchery Inovační akademie Další možnosti financování inovací 25 3

4 4.7. Příklad spolupráce aplikační a akademické sféry FNUSA ICRC Užitečné odkazy 27 Shrnutí kapitoly Možnosti financování vědy, výzkumu a vývoje Evropskou unií Strategické dokumenty týkající se VaVaI Evropský výzkumný prostor (ERA) Strategie Evropa Unie Inovací Komunitární programy a strukturální fondy Komunitární programy Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Kdo se může 7.RP zúčastnit Struktura 7. rámcového programu Typy projektů v 7.RP Jak podat projekt Struktura projektové žádosti Formální požadavky na úpravu textu projektu Hodnocení evropských projektů Pomoc při podávání projektu - Technologické centrum AV Komunitární programy Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) Enterprise Europe Network Strukturální fondy Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Podnikání a inovace Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost Jak získat podporu ze strukturálních fondů Výhled na 8. rámcový program HORIZON Informace k rámcovým programům a institucionální podpora Užitečné odkazy 49 Shrnutí kapitoly Další možnosti financování mezinárodní spolupráce Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska Mnohostranná mezivládní spolupráce program COST EUREKA a EUROSTARS KONTAKT KONTAKT II European Science Foundation (ESF) INGO, CENTROPE a mezinárodní vouchery 54 Shrnutí kapitoly Závěrem 55 4

5 1. Úvod Systém českého vysokého školství se proměňuje ze systému založeného na reputaci v systém, který je naopak založen na výkonnosti, proto existuje stále zřetelnější tendence posuzovat a hodnotit vysoké školy a výzkumné instituce na základě publikační činnosti v impaktovaných časopisech, na základě jejich vývojářské a výzkumné činnosti, prostřednictvím realizovaných patentů, účasti v mezinárodních projektech a dalších hmatatelných výsledků. Na stále větším významu tak získává schopnost vědeckých pracovníků získat pro své výzkumné záměry finanční podporu z jiných než institucionálních zdrojů. Následující text představí možnosti financování výzkumu vývoje a inovací jak z veřejných zdrojů, tak i ze zdrojů soukromých. Speciální kapitolu pak tvoří možnosti financování výzkumných záměrů z prostředků Evropské unie, na kterou navazuje kapitola věnující se financování výzkumu a vývoje dalšími mezinárodními organizacemi. Součástí je i popis nových možností pro rozvoj výzkumného záměru a jeho financování, mezi které se v současnosti řadí vytváření spin-off firem, vědecké inkubátory, vědecko technologické parky a řada dalších. Tyto nové prostředky nenabízejí jen nové možnosti, ale vytvářejí také nové výzvy, na něž je potřeba se připravit. Cílem textu je poskytnout vědeckým pracovníkům přehled o aktuálních možnostech financování a nových postupech či prostředcích, které se v této oblasti v současnosti využívají. V neposlední řadě je text určen také potencionálním investorům, kteří vidí inovace a komercionalizaci výsledků vědecké práce jako vhodný prostředek k zefektivnění jejich podnikatelského záměru. 5

6 2. Financování z veřejných zdrojů Průvodce Tato kapitola se zaměřuje na základní principy fungování systému veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Součástí je představení hlavních aktérů, fungování systému i jeho reforma, na reformu pak navazuje mezinárodní audit, který hledá odpovědi na otázky spojené s efektivnějším nastavením systému podpory výzkumu, vývoje a inovací. Text je doplněn o grafy mapující postupný nárůst podpory z veřejných financí, i procentuální vyjádření ve srovnání s HDP. Systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VaVaI) je založen na realizaci opatření, která vyplývají z národní politiky výzkumu, vývoje a inovací 4 a současně také na plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády k této problematice. Z výše uvedeného vyplývá, že v této otázce má hlavní slovo vláda, potažmo její poradní orgán Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a současně také jednotlivá ministerstva, která ze svých rozpočtových kapitol na danou oblast přispívají, z nichž mezi nejdůležitější patří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V předchozích letech docházelo k tomu, že jednotlivé dokumenty neměly návaznost na související oblasti, existovalo jich velké množství a nepřispívalo to k přehlednosti celého systému. Tento trend se ale postupně začal měnit od r. 2005, kdy začal být výzkum propojován s inovační politikou a současně se v souvislosti s realizací Lisabonské strategie 5 a vytvářením Evropského inovačního a výzkumného prostoru 6 začala propojovat národní politika výzkumu, vývoje a inovací s obdobnými politikami členských států EU. Tento vývoj vyvrcholil r. 2009, kdy byl schválen komplexní dokument pokrývající celou tuto oblast Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta Tento dokument považuje za hlavní východisko aplikaci reformních opatření, které by vedly k větší efektivitě celého systému, velkou váhu přikládá strukturálním fondům EU a zejména třem operačním programům první operační program Výzkum, vývoj a inovace, druhý operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a třetí operační program Podnikání pro inovace tyto programy by totiž měly vést k většímu využití inovací, zvýšené podpoře výzkumu ze strany soukromého sektoru a podpoře excelence. V tomto dokumentu se také hovoří o posílení závislosti výše příspěvku na dosažených výsledcích. Tvůrci národní politiky se domnívají, že rozdělování finančních prostředků formou institucionální podpory není dostatečně spojeno s hodnocením výsledků výzkumné práce, což má za důsledek nedostatečnou kvalitu výstupů. 4 Dokument, který schvaluje vláda a obsahuje základní cíle podpory výzkumu, vývoje a inovací a její věcné zaměření. 5 Dokument přijala EU v r na období do r Cílem strategie je učinit Evropu nejdynamičtější znalostní ekonomikou. Informace dostupné na: 6 Cílem této strategie je zvýšit soudržnost a efektivitu výzkumu realizovaného v rámci EU, usměrňovat celoevropské aktivity v oblasti výzkumu a inovační politiky, zvyšovat konkurenceschopnost členských států. 6

7 2.1. Účelové a institucionální podpora Veřejná podpora VaVaI se provádí dvěma formami, buď účelovým financováním, nebo institucionálním financováním. Účelové financování je založeno na podpoře výzkumných projektů a dalších aktivit (např. grantových projektů, programových projektů, specifického vysokoškolského výzkumu), kdy je poskytována podpora správci rozpočtových kapitol ve formě dotace či zvýšením dosavadních výdajů. Institucionální financování je poskytnutí institucionálních prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, na mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje či na operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích. V současnosti je deklarována tendence zvýšit podíl institucionální podpory, která je určena pouze výzkumným organizacím, které splní následující podmínky: jejich hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj a své výsledky zveřejňují prostřednictvím výuky, publikační činností či transferem technologií svůj zisk investují do činnosti, která souvisí s vědou, výzkumem či inovacemi k jejich výzkumným výsledkům nemají přednostní přístup subjekty provádějící ekonomickou činnost Státní rozpočet Hlavní charakteristikou systému veřejného financování VaVaI v ČR je jeho decentralizovanost, protože do tohoto systému přispívají ze svých rozpočtů nejen všechna ministerstva, ale také další instituce jako např. Grantová Agentura ČR (GA ČR), BIS, Akademie věd a další (celkově byl rozpočet pro r pro tuto oblast složen z 25 rozpočtových kapitol). V rámci hierarchie systému financování VaVaI má hlavní slovo MŠMT a poradní orgán vlády Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). RVVI byla zřízena zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. K hlavním úkolům RVVI patří především zpracování dlouhodobých základních směrů a priorit rozvoje výzkumu a vývoje ČR, zpracování návrhu střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje, zpracování ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v ČR a jejich srovnání se zahraničím, předkládání těchto analýz vládě. RVVI dále vykonává úlohu provozovatele a správce informačního systému výzkumu a vývoje (www.vyzkum.cz), k jejím úkolům patří i jednání s poradními orgány pro výzkum a vývoj Evropských společenství a s radami pro výzkum a vývoj jednotlivých členských států i dalších zemí. V neposlední řadě Rada navrhuje výši celkových výdajů na VaVaI podle jednotlivých rozpočtových kapitol. Jak tedy vyplývá z výše zmíněného, RVVI zásadní měrou participuje na vytváření rozpočtu pro VaVaI, jehož definitivní výši schvaluje ministerstvo financí. Celý proces vytváření státního rozpočtu je poměrně zdlouhavý, protože návrhy jednotlivých kapitol rozpočtu se zpracovávají pro každý příští rok v období únor červen a přidělené finanční prostředky jsou uvolňovány až od počátku následujícího roku. Poté, co návrh státního rozpočtu schválila Poslanecká sněmovna, následuje do jednoho měsíce rozpis a teprve poté je možno prostředky uvolňovat příjemcům. Aby byly příjemci poskytnuty prostředky, musí splňovat zákonnou podmínku, a sice že bude zařazovat údaje o projektech a dalších aktivitách ve VaVaI do informačního systému. 7

8 Musí tak učinit do 60 dnů od rozhodnutí o poskytnutí podpory ( 25, odst. 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb.). Následující graf ukazuje vývoj výše podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných zdrojů v časovém období od r až po r Z grafu zřetelně vyplývá, že podpora dané oblasti s výjimkou let 2002 a 2008 rostla, a ani částky schválené pro tento a příští rok nejsou dramaticky nižší. Současně je ale důležité připomenout, že v porovnání s procentním vyjádřením vůči celkovému objemu HDP v ČR se vydaná částka na oblast výzkumu, vývoje a inovací příliš nemění a zůstává za průměrem zemí EU (V ČR 1,5 % HDP na VaVaI, průměr v zemích EU je 1,8 % HDP, přičemž vytčeným cílem pro r jsou 3 % HDP na vědu toho již v současnosti dosahují některé severské země, zejména Švédsko a Dánsko) Reforma výzkumu, vývoje a inovací Na přelomu r připravila RVVI vlastní návrh reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, kterou schválila Topolánkova vláda. Reforma se však nesetkala s pozitivním ohlasem, kritizována je především metodika hodnocení výzkumu a vývoje, na jejímž základě má daná instituce nárok na finance z veřejných zdrojů. Tato metodika vytvořená RVVI je založena na bodovacím systému, který hodnotí výstupy dané instituce. V čem podle kritiků reformy celý problém spočívá, je absolutní nepromyšlenost celého systému, zejména upřednostnění kvantity výstupů nad jejich kvalitou, metodika boduje zcela rozdílné výstupy naprosto nesouměřitelných oborů (i proto se mezi odbornou veřejností vžilo pro tento systém označení kafemlejnek ) Mezinárodní audit českého výzkumu Reakcí na reformu VaVaI byla nestranná mezinárodní analýza, kterou realizovala britská společnost Technopolis Limited. Ta prováděla až do konce r audit českého výzkumu, 8

9 vývoje a inovací. Závěrečná zpráva firmy Technopolis upozorňuje na extrémně nízký podíl průmyslové sféry na financování VaVaI vysokých škol, nízkou výkonnost VaVaI v porovnání se západní Evropou nebo na nízkou institucionální podporu v porovnání s mezinárodním standardem. Zpráva jednoznačně doporučuje opustit současnou metodiku hodnocení výsledků VaVaI a na ni navázaný mechanický výpočet výše institucionálního financování. Audit aplikaci takto navržené metodiky považuje za rizikovou pro celý systém VaVaI a navrhuje jeho zastavení s tím, že je to pro český výzkum, vývoj a inovace lepší, než se řídit likvidačními návrhy. Závěry mezinárodního auditu nevyznívají pro Českou republiku příliš pozitivně, za hlavní problémy české vědy a výzkumu označuje podfinancování, nízkou úroveň spolupráce s průmyslem, a především špatnou vědní politiku. Ta je reprezentována škodlivým systémem hodnocení výsledků, přílišnou centralizací, netransparentností rozhodnutí, absencí důvěry vědců a výzkumníků v práci centrálních orgánů a špatnou personální politikou. Chybí celková strategie, slabá je ochrana autorských práv Užitečné odkazy a dokumenty ke stažení Rada pro výzkum vývoj a inovace: Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice: Národní politika výzkumu, vývoje a inovací v ČR na období : Závěrečná zpráva auditu vědy a výzkumu v ČR: Shrnutí kapitoly Ačkoliv nelze opomenout skutečnost, že Česká republika patří mezi nejvýznamnější podporovatele výzkumu, vývoje a inovací z nově přistoupivších zemí v rámci EU, za původní EU 15 stále výrazně zaostáváme a podle aktuální zprávy evropské komise patříme mezi tzv. mírné inovátory, čímž naznačují, že ČR nedostatečně podporuje výzkum, vývoj a inovace. Nejde přitom ani tak o objem financí, jako spíše o zásadní nepřehlednost systému, který není dostatečně transparentní, natož efektivní. V tomto světle se jeví problematické výstupy reformy veřejného systému financování výzkumu, vývoje a inovací jako obzvláště závažný problém. 9

10 3. Jednotliví podporovatelé z veřejných financí Průvodce Kapitola navazuje na předchozí oddíl a zabývá se podrobněji jednotlivými přispěvateli, kteří ze svých rozpočtových kapitol vyčleňují finance na podporu výzkumu, vývoje a inovací. V rámci tohoto textu budou představeni ti nejvýznamnější přispěvatelé a jejich programy, které jsou v současnosti aktuální, popřípadě programy, jejichž prodloužení se předpokládá. Jedná se zejména o programy jednotlivých ministerstev, grantové agentury ČR a také Technologické agentury ČR, v závěru bude zmíněna rovněž agentura CzechInvest jako další možná alternativa poskytující státní peníze na zakládání technologických parků a center transferu technologií, a TC AC ČR jako významný aktér poskytující podporu a zpětnou vazbu vědcům Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) MŠMT je ústředním orgánem státní správy odpovědným za výzkum a vývoj včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti. K povinnostem ministerstva v oblasti výzkumu a vývoje patří především příprava a sestavení národního programu: Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR. Národní politika určuje nejdůležitější cíle a hlavní priority v oblasti VaVaI. Kromě toho MŠMT navrhuje právní předpisy, které se výzkumu a vývoje týkají. Jedním z nejdůležitějších odborů ministerstva v oblasti VaVaI je Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, který zabezpečuje komunikaci a jednání s orgány a institucemi Evropské unie v oblasti výzkumu, domlouvá bilaterální a multilaterální smlouvy o vědeckotechnické spolupráci a zajišťuje účast České republiky v mezinárodních programech či aktivitách (Rámcové programy EU, KONTAKT II, EUREKA, COST, NATO Science programme, OECD, atd.). V roce 2011 poskytlo prostředky na celou řadu oblastí, k nejvýznamnějším programům, které byly v roce 2011 ukončeny, patří: Výzkumná centra Centra základního výzkumu Informační zdroje pro výzkum Program na podporu výzkumných center byl sice vyhlášen na období Tento program má pro české výzkumné prostředí velký význam, protože od r se podařilo založit 36 výzkumných center. Činnost center vymezuje předmět jejich výzkumné činnosti v aplikovaném výzkumu a vývoji, popř. vazbou na základní výzkum. Současně s žádostí o grant musely být uvedeny cíle výzkumného centra, strategie jejich dosažení a předpokládané výsledky v období 5 7 let. Významnou podmínkou bylo, že činnost center musí mít ucelený charakter, tedy nesmí být tvořena jednotlivými projekty, které spolu nesouvisejí. V případě center základního výzkumu bylo cílem podpořit spolupráci špičkových pracovišť za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a současně i podpory mladých výzkumníků. Program byl vyhlášen na období , do současnosti vzniklo 51 center. 10

11 Pro potřeby tohoto textu je významnou oblastí i program s názvem Informační zdroje pro výzkum. Tento program je zaměřen na podporu nezbytné infrastruktury výzkumu a vývoje a nemá výslovně výzkumný charakter, je spíše zacílený na zajištění informačního zabezpečení české vědy a výzkumu. Prakticky se projevuje např. v zabezpečení chodu národních a oborových výzkumných databází, elektronický přístup k odborným periodikům a dokumentům. Od r jsou aktuální další programy s názvem NÁVRAT ERC CZ Hlavním cílem programu NÁVRAT je vytvoření podmínek k návratu špičkových pracovníků VaVaI do České republiky. V rámci projektů programu NÁVRAT musí být zajištěny podmínky pro další rozvoj odbornosti těchto osob po jejich návratu ze zahraničí, rychlý kariérní růst podpořený zajištěním dostatečně kvalitního pracovního a materiálního zázemí pro jejich výzkumné aktivity. Období trvání programu Návrat je vyhlášeno na rozmezí let Program NÁVRAT je synergickým programem podpory k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Veřejné soutěže proto budou vyhlašovány komplementárně k výzvám OP VK; tj. zejména v letech 2012 a 2013 bude program NÁVRAT vyhlašován pro příjemce pouze mimo regiony dopadu uvedeného operačního programu. Podpořeny budou pouze víceleté projekty, zpravidla na 3 až 5 let. Program ERC CZ je zaměřen na podporu vysoce perspektivních a kvalitních projektů hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech hodnocení mezinárodních hodnotících panelů některé z výzev Evropské rady pro výzkum (7. Rámcový program, aktivita MYŠ- LENKY ), ale z důvodů nedostatků finančních prostředků nebyly dosud podpořeny a zahájeny, a uchazeč se rozhodne je zrealizovat ve výzkumné organizaci na území ČR. Zahájení prvních projektů a čerpání podpory je plánováno od roku Podpora poskytovaná na řešení jednotlivých vybraných projektů bude ukončena nejpozději k Aktuální výzvy jsou v předstihu zveřejňovány na stránkách MŠMT spolu se zadávací dokumentací. V r se předpokládá vypsání výzev do obou výše zmíněných programů MŠMT. Současně jsou pravidelně zveřejňovány v sekci Mezinárodní spolupráce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1) výzvy k podávání projektu dvoustranné a mnohostranné spolupráce, termíny veřejné soutěže do programů COST, KONTAKT a mnoho dalších. Kontakt: mezinárodní spolupráce: Ing. Naděžda Witzanyová 3.2. Grantová agentura ČR (GA ČR) Vznikla r jako nezávislá instituce podporující základní výzkum v ČR. Každoročně na základě soutěže uděluje granty nejlepším projektům ze všech vědních oborů. GA ČR podporuje základní výzkum v pěti základních oborech: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy a zemědělské vědy, přičemž se každý z těchto oborů dále dělí na několik podoborů. GA ČR podporuje několik typů projektů základního výzkumu. Témata těchto projektů si volí sami navrhovatelé. 11

12 Jak vyplývá z Centrální evidence projektů, GA ČR od svého vzniku podpořila bezmála projektů a průměrně na jeden projekt věnovala 1,57 milionů Kč. GA ČR poskytuje finanční podporu z rozpočtové kapitoly 321 státního rozpočtu a tyto peníze jdou na standardní vědecké projekty, doktorské projekty, postdoktorské projekty a také na projekty v rámci EUROCORES, což je program, který spravuje Evropská vědecká nadace (více informací viz 6. kapitola). Součástí podporovaných projektů jsou i bilaterální mezinárodní projekty. Jak bylo uvedeno výše, GA ČR rozlišuje několik typů udělovaných grantů Standardní granty: jejich téma si navrhovatelé volí sami Postdoktorské granty: jedná se o program pro mladé vědce do 35 let s ukončeným doktorským studiem. Cílem tohoto programu je vytvořit pro mladé vědce atraktivní platové podmínky a zabránit tak jejich odchodu z vědecké praxe. Doktorské granty: podpora pro doktorské týmy, které sdružují doktorandy v dané oblasti bádání. Účelem je učinit vědeckou dráhu atraktivnější pro studenty magisterských oborů. EUROCORES (European Collaborative Research): protože je GA ČR od r spolu s Akademií věd součástí Evropské vědecké nadace (European Science Foundation), uděluje granty na mezinárodní vědecké programy v rámci tematicky vymezených oblastí. Žádost se podává elektronicky a požadavkem je minimální počet 4 spolupracujících vědců, ideálně ze 4 různých zemí Evropské unie. Na serveru GA ČR jsou dostupné i informace k vyhlášeným výzvám je nutné si přečíst zadávací dokumentaci spolu s textem vyhlášení. Výzvy bývají pravidelně publikovány na jaře s předpokládaným termínem začátku úspěšných projektů v lednu dalšího roku (výzvy pro projekty se začátkem v lednu 2013 jsou zveřejněny v březnu 2012). Projekty jsou podávány jak prostřednictvím elektronické aplikace, tak i fyzicky, v tištěné podobě. Projektová žádost musí být napsána jak v českém jazyce, tak v jazyce anglickém. Výsledný projekt hodnotí panel mezinárodních odborníků (peer-review). Kontakt: Technologická agentura ČR (TA ČR) Technologická agentura byla zřízena v r a je prezentována jako důležitý implementační krok v rámci reformy výzkumu a vývoje. Technologická agentura ČR totiž centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. Prvním vyhlášeným programem byl v roce 2010 program ALFA. Na jaře roku 2011 byl následně vyhlášen program veřejných zakázek pro potřeby orgánů státní správy s názvem BETA. V červnu a červenci 2011 byly spuštěny ještě dva nové programy. Jedná se o program Centra kompetence, jehož cílem je podporovat rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem a program OMEGA, který je zaměřený na podporu projektů aplikovaného společenskovědního výzkumu a vývoje. Ačkoliv ve všech programech je kladen velký důraz na aplikační potenciál výsledků projektů, jedná se o naprosto rozdílné programy lišící se nejen svým odborným zaměřením, objemem finančních prostředků, ale i cíli a způsobem výběru projektů. Obsah výše zmíněných programů Technologické agentury přibližují následující podkapitoly. 12

13 Program ALFA Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Získané poznatky, aplikované v podobě inovací, povedou k posílení výkonnosti ekonomických subjektů, růstu konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České republiky. Zvýší se tak kvalita života obyvatel a celková kvalita životního prostředí. Program ALFA je rozdělen do 3 podprogramů: Progresivní technologie, materiály a systémy Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí Udržitelný rozvoj dopravy Program je koncipován na šestileté období ( ), během něhož by mělo být rozděleno celkem 7,5 mld. Kč. První výzva do veřejné soutěže byla vyhlášena 24. března 2010, další výzvy proběhnou v letech 2011 a Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 24 měsíců, maximální pak na 72 měsíců. Příjemci podpory na projekt mohou být samostatné podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) i výzkumné organizace, v programu ALFA budou zejména podporovány jejich společné projekty Program BETA Na začátku roku 2011 zahájila TAČR první kolo výběru v programu BETA. Technologická agentura dopisem orgány státní správy, které se účastní programu BETA, k identifikaci výzkumných potřeb pro letošní rok. Výzkumnými potřebami se nazývají konkrétní projekty, které chce daný orgán státní správy řešit veřejnou zakázkou. Délka řešení projektů v programu BETA je stanovena na 12 až 36 měsíců. Projekty v programu BETA mohou předkládat podniky i výzkumné organizace TA ČR bude v programu BETA zadávat veřejné zakázky pro následující orgány státní správy: Český báňský úřad; Český úřad zeměměřický a katastrální; Ministerstvo dopravy; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo pro místní rozvoj; Ministerstvo vnitra; Ministerstvo zahraničních věcí; Ministerstvo životního prostředí; Státního úřad pro jadernou bezpečnost Program OMEGA Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na aplikovaný výzkum, připouští také podporu projektů experimentálního vývoje 13

14 (např. vývoj specializovaného software pro modelování či simulace ekonomických či demografických trendů) Projekty v programu OMEGA mohou předkládat výzkumné organizace i podniky. Doba trvání programu se předpokládá v letech 2012 až 2017, tj. 6 let. Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen veřejná soutěž ) bude vyhlašována ve třech po sobě vyhlašovaných veřejných soutěžích. Poprvé bude vyhlášena v roce 2011 se zahájením poskytování podpory v roce Minimální délka řešení projektů v tomto programu stanovena na 12 měsíců. Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 24 měsíců. Doba řešení projektů z jednotlivých výzev se nebude překrývat Centra kompetence Program Centra kompetence je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR. Vzniklá centra by měla vytvořit podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem. Důraz je kladen na skutečnou realizaci výsledků v praxi. Stěžejním předpokladem pro vznik a činnost centra je formulace strategické výzkumné agendy (SVA), tj. dlouhodobých strategických a operativních cílů (na 6 10 let) ve výzkumu, vývoji a inovacích, kterých chtějí uchazeči společně dosáhnout. SVA je strukturována do tzv. pracovních balíčků, ve kterých se řeší jednotlivé dílčí úkoly. Délka trvání programu je 8 let ( ) s termíny vyhlášení tří dvoustupňových veřejných soutěží v letech 2011, 2013 a Celkově by mělo být v rámci programu Centra kompetence rozděleno mil. Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) V r bude MPO poskytovat finanční podporu vědeckým projektům v rámci programu TIP Technologie, Informační systémy, Produkty. Doba trvání tohoto projektu je stanovena na období Délka řešení jednotlivých projektů je stanovena na dobu do čtyř let. Účelem těchto programů je podpora produkce, program si klade za cíl propojení vědeckých poznatků s průmyslovou sférou. Projekt musí přinést motivační účinek pro další výzkumnou a vývojovou činnost. Významně by měl být podpořen výzkum a vývoj pro malé a střední podniky. Podporovány budou takové projekty, které zajistí implementaci nových myšlenek do vývoje konkurenceschopných materiálů a materiálů dosud neznámých vlastností. Současně budou podpořeny i projekty optimalizující výrobní postupy a technologie, nové informační a řídící postupy. Podmínky: Předpokladem pro poskytnutí dotace je účast ve veřejné soutěži, podporu ale obdrží pouze ten uchazeč, který zajistí 50 % plnění projektu vlastními zaměstnanci. Náklady na pořízení hmotného i nehmotného majetku mohou v projektu činit max. 20 % z celkových uznaných nákladů. Hmotný i nehmotný majetek musí být v žádosti přesně specifikován. Příjemcem podpory může být jak podnikatelský subjekt, tak výzkumné organizace a vysoké školy. V programu budou podporovány zpravidla menší projekty průmyslového výzkumu a vývoje z celého spektra výroby českého průmyslu. Předpokládají se projekty řešící 14

15 výzkum a vývoj nových výrobků, zlepšených technologií, postupů šetrných vůči životnímu prostředí. Každý podporovaný projekt musí vykázat alespoň jeden z níže uvedených druhů výsledků: patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný vzor, specializované mapy s odborným obsahem ostatní výsledky podle RIV, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledků Kontakt: Ing. Faltus, 3.5. Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví bude od r do r poskytovat účelovou podporu na řešení projektů ve výzkumném programu Resortní program výzkumu III. (RPV III.). Základním cílem tohoto programu je naplnění zákona č.211/2009sb. a realizace reformy systému výzkumu, vývoje a inovací pro oblast zdravotnictví. Cílem je zvýšení efektivity aplikovaného zdravotnického výzkumu a jeho praktické využití pro potřeby zdravotnictví. Byly stanoveny následující cíle programu: zvýšení konkrétního přínosu pro zdravotní péči v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu podpora molekulárně biologických postupů v odpovídajících oblastech zdravotnického výzkumu a vývoje podpora výzkumu v oblasti prevence nových infekčních chorob a chorob hromadného výskytu zlepšit léčebné výsledky využívající nejnáročnější moderní postupy zajistit kontinuitu našeho zdravotnictví s rozvojem světové vědy zajistit rozvoj stávajících špičkových výzkumných pracovišť v oblasti zdravotnictví Poskytnutí účelové podpory na zdravotnický výzkum navrhuje Interní grantová agentura ministerstva zdravotnictví. Kontakt: Mgr. Aleš Kapucián, 3.6. Ministerstvo zemědělství MZe poskytuje prostředky na řešení nových projektů v těchto výzkumných programech: Program výzkumu v agrárním sektoru a Program VAK Výzkum v agrárním sektoru ( ). Vzhledem k tomu, že první jmenovaný program dospěl ke svému konci, bude text zaměřen na popis v současnosti běžícího programu VAK Program VAK Výzkum v agrárním sektoru I tento program se skládá z dvou doplňujících podprogramů. První z nich je Udržitelný rozvoj agrárního sektoru, jehož cílem je mimo jiné zvýšení ekonomické efektivnosti ekologického zemědělství, zlepšení podmínek podnikání pro malé zemědělské podniky, zvýšení spotřeby domácích potravin, rozšíření krajových specialit a dalších výrobků 15

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka Karel Šperlink PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013

Marek Blažka Miloš Chvojka Karel Šperlink PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Marek Blažka Miloš Chvojka Karel Šperlink PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doc. Ing. Karel Šperlink,

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (PRAŽSKÁ ris3) [ září 2014 ] 1 Regionální inovační strategii hlavního města Prahy schválilo Zastupitelstvo

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace říjen 2011 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Předběžný návrh Praha 20. březen 2013 OPPIK_verze_0-2_Platforma 2_03-2013.docx Poznámky

Více

Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie

Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Pražský institut pro globální politiku Glopolis Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie V

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Předběžný návrh (První fáze přípravy operačního programu) 21. 3. 2013 1 Obsah 1. Úvod... 5 2. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii EU zaměřené

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE - 2010 1 Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2009

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2009 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2009 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace 1 Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Radmila Herzánová Anna Kovářová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více