Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení"

Transkript

1 Návod k pouïití Automat na pfiípravu espressa CafeRomatica 730, 750, 770 *dle modelu a vybavení

2 Struãné instrukce k pfiístroji VáÏení zákazníci, dûkujeme, Ïe jste se rozhodli ke koupi kvalitního v robku znaãky NIVONA. Aby Vám nov elektrospotfiebiã slouïil co nejdéle, pfieãtûte si prosím nejprve pozornû návod k obsluze a dodrïujte bezpeãnostní pokyny popsané v jeho úvodu. Návod k obsluze prosím peãlivû uschovejte pro dal í pouïití a pfiípadnû ho spolu se spotfiebiãem pfiedejte novému uïivateli. Vá prodejce a NIVONA t m vûfií, Ïe si vychutnáte bájeãnou kávu a budete nesmírnû spokojeni s vysokou kvalitou NIVONA v robku. 1

3 Vybavení A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 A B C D E F G H I J textov displej s tlaãítky programování samostatn zásobník na vodu odkládací plocha k ohfievu álkû otoãn spínaã na dávkování vody tlaãítko pro nastavení síly kávy tlaãítko pro pfiípravu 1 álku kávy tlaãítko pro pfiípravu 2 álkû kávy tlaãítko zapnuto / vypnuto (On/Off) servisní tlaãítko S v kovû nastaviteln v stup kávy K L M N O P Q R ohfiev álkû (spínaã pro zapnutí/vypnutí, pouze u modelu NICR 770) typov títek s oznaãením otoãn regulátor pro nastavení jemnosti mletí kávy (uvnitfi) zásobník na zrnkovou kávu s víkem zásobník na mletou kávu tlaãítko pro nahfiívání páry otoãn spínaã pro odbûr páry / horké vody úloïn prostor na dokumentaci (na zadní stranû) S T U V W X Y Z koleãka pro snadnûj í manipulaci (dole, vzadu pfiístroje, pouze u NICR750/770) tryska k odbûru páry / horké vody k napûnûní mléka ( spumatore ) zásobník na kávovou sedlinu (uvnitfi) úloïn prostor na pfiívodní ÀÛru (na zadní stranû) osvûtlení álku (pouze u NICR750/770) nádoba na mléko (pfiíslu enství, standardnû pouze u modelu NICR770) mfiíïka misky na zachycení odkapávající tekutiny miska na zachycení odkapávající tekutiny 2

4 Vybavení f a b c d e f otoãn spínaã ventil pro sání vzduchu trubice pro prûchod nasátého vzduchu sací ventil tryska pro v stup páry / horké vody sací hadiãka b c a d e 3

5 Obsah 1. Bezpeãnostní informace Uvedení do provozu Pfiíprava spotfiebiãe Uvedení do provozu Nastavení stupnû jemnosti mletí VyuÏití funkce ohfievu álkû Pfiíprava Nastavení síly kávy MnoÏství vody Pfiíprava jednoho álku kávy Pfiíprava dvou álkû kávy Pfiíprava espressa z mleté kávy Odbûr horké vody Odbûr páry Napûnûní mléka, pfiíprava horkého mléka a cappuccina Programování Moje káva Individuální programování (pouze NICR770) Filtr Nasazování filtru: Provoz bez filtru Tvrdost vody Teplota Automatické vypnutí Jazyk Statistika Proplachování Energie/EKO mód âi tûní a údrïba Nasazování filtru V mûna filtru Manuální v mûna / prûplach filtru Program ãi tûní Manuální ãi tûní OdstraÀování vodního kamene Manuální odstraàování vodního kamene âi tûní spotfiebiãe obecné pokyny âi tûní varné jednotky Systémová hlá ení OdstraÀování závad Dal í pokyny Náhradní díly / pfiíslu enství Zákaznick servis Ekologická likvidace

6 1. Bezpeãnostní informace Spotfiebiã lze pouïívat jen k úãelûm, ke kter m je urãen (vyuïití v domácnostech). Není vhodn pro vyuïití v Ïivnostenském provozu (více neï 3000 varn ch cyklû roãnû). V opaãném pfiípadû nebude uznána reklamace v robku. SíÈové a provozní napûtí musí b t bezpodmíneãnû shodné. Vûnujte prosím pozornost údajûm na typovém títku spotfiebiãe (obr.1/l). Spotfiebiã neuvádûjte do provozu, pokud pfiívodní ÀÛra ãi spotfiebiã navenek vykazují známky po kození. Pfiívodní ÀÛra se nesmí dostat do kontaktu s hork mi ãástmi spotfiebiãe ani jin mi hork mi pfiedmûty. Vidlici nevytahujte ze zásuvky za pfiívodní ÀÛru, vïdy uchopte za zástrãku. VÏdy dodrïujte pokyny t kající se ãi tûní a odstraàování vodního kamene ze spotfiebiãe. V opaãném pfiípadû nebude uznána reklamace v robku. Pfied údrïbou a ãi tûním se vïdy ujistûte, zda je spotfiebiã vypnut a pfiívodní ÀÛra vytaïená ze zásuvky. Spotfiebiã umístûte na rovnou a stabilní podloïku. Spotfiebiã provozujte jen v interiéru. Spotfiebiã nestavte na horkou plochu ani v blízkosti otevfieného ohnû. Spotfiebiã umístûte mimo dosah dûtí a ujistûte se, aby si s ním nehrály.. Pfii nûkolikadenní nepfiítomnosti vytáhnûte vidlici pfiívodní ÀÛry ze zásuvky. Pokud spotfiebiã právû nepouïíváte, nenechávejte ho zbyteãnû zapnut. Spotfiebiã se nesmí ponofiit do vody. Spotfiebiã ani jednotlivé díly pfiíslu enství nelze m t v myãce. V opaãném pfiípadû nebude uznána reklamace. Pokud se spotfiebiã chová nestandardnû nebo vykazuje závadu, okamïitû vytáhnûte vidlici pfiívodní ÀÛry ze zásuvky (natahejte za pfiívodní ÀÛru ãi samotn pfiístroj, uchopte zástrãku). Pfii nesprávné obsluze, nepfiimûfieném zpûsobu pouïití ãi v pfiípadû neodborn ch zásahû do spotfiebiãe za úãelem opravy nepfiebírá v robce ani dovozce zodpovûdnost za pfiípadné kody. Zaniká tak nárok na záruku. Integrovan kávoml nek pouïívejte v hradnû k mletí praïené kávy a Ïádn ch jin ch potravin! Pfiesvûdãte se vïdy, Ïe se mezi zrnky kávy nenachází jiné cizí tûleso jinak zaniká nárok na záruku. Spotfiebiã nesmûjí pouïívat osoby (vãetnû dûtí), které k této ãinnosti na základû sv ch tûlesn ch, smyslov ch ãi mentálních schopností nejsou zpûsobilé. To se t ká i osob, které nemají dostateãnou zku enost nebo znalosti nutné k obsluze spotfiebiãe nejprve musejí projít náleïitou instruktáïí a obsluhovat spotfiebiã pod dohledem osoby, která za nû nese zodpovûdnost. Neniãte a neodstraàujte typov títek na vnitfiní stranû pfiístroje. Je velmi dûleïit pro servisní úãely. Jeho odstranûním se zbavujete ve kerého práva na záruãní opravy. JestliÏe je nutné vymûnit pfiívodní kabel, tak v prvé fiadû kontaktujte autorizovan servis. JestliÏe je pfiívodní ÀÛra spotfiebiãe po kozena, musí b t nahrazena oddûlením autorizovaného zákaznického servisu v robce, aby jste se vyhnuli jakémukoliv riziku. Upozornûní: Elektrické spotfiebiãe musí b t opravovány kvalifikovan m personálem. Neprofesionální oprava mûïe uïivatele vystavit závaïnému nebezpeãí. Odpovûdnost za vzniklé kody nemûïe b t uznána, jestliïe je pfiístroj pouïíván jinak, neï je uvedeno v návodu, nevhodnû udrïováno nebo servisováno. Upozornûní: Aktivace (stisknutí) tlaãítka Zapnuto/Vypnuto (On/Off) (obr. 1/H) bûhem pfiípravy kávy mûïe vést k po kození spotfiebiãe. Spotfiebiã mûïete vypnout jen v pfiípadû, Ïe neprobíhá Ïádná ãinnost spotfiebiãe. Upozornûní: Nebezpeãí opafiení Pfii odbûru páry nebo horké vody po celou dobu sledujte páru nebo horkou vodu vycházející z napûàovací trysky (obr. 1/T). Nebezpeãí opafiení! Parní trysky (obr. 1/T) se dot kejte jen v místû umûlohmotn ch ãástí. Tryskou nikdy nemifite na jiné osoby ani na sebe. Parní tryska (obr. 1/T) se pfii provozu zahfiívá na VELMI VYSOKOU TEPLOTU. Nedot kejte se jí, dokud nezchladne (nûkolik minut). CE spotfiebiã splàuje platné smûrnice EC Technické parametry: SíÈové napûtí: V Pfiíkon: 1465 W Upozornûní: V zadní ãásti spotfiebiãe se nachází úloïn prostor na pfiívodní ÀÛru, kterou tak lze vyuïít vïdy jen v potfiebné délce (obr. 1/V). 5

7 2. Uvedení do provozu 2.1 Pfiíprava spotfiebiãe Ze spotfiebiãe i v ech dílû pfiíslu enství opatrnû odstraàte obalové materiály. Upozornûní: Spotfiebiã lze po tou odeslat na adresu zákaznického servisu v pûvodním obalu. Uchovejte proto prosím pro tyto úãely ve keré originální obalové materiály. Vyndejte zásobník na vodu (obr. 1/B a obr. 2) a vypláchnûte ho ãistou studenou vodou z vodovodního kohoutku. Do zásobníku pak nalijte vodu aï k rysce s oznaãením MAX. a zásobník umístûte zpût do spotfiebiãe. Ovûfite, zda pfii nasazování správnû dosedl na místo. Upozornûní: Do zásobníku vïdy lijte jen ãistou studenou vodu z kohoutku. NepouÏívejte sycenou vodu s bublinkami ani jiné tekutiny! V opaãném pfiípadû nebude uznána reklamace. Otevfiete víko zásobníku na zrnkovou kávu (obr. 1/N) a zásobník naplàte kávov mi zrny. Upozornûní: NepouÏívejte kávu, která byla pfii nebo po praïení upravena cukrem ãi jin mi pfiísadami. Mohlo by dojít k po kození mechanismu ml nku. Takto zpûsobenou kodu nelze opravit v rámci záruky. Zkontrolujte prosím, zda se otoãn spínaã pro odbûr páry / horké vody (obr. 1/Q a obr. 7) nachází v pozici Uvedení do provozu Z úloïného prostoru (obr. 1/V) vyndejte pfiívodní ÀÛru a zástrãku zasuàte do zásuvky. Stisknûte spínaã Zapnuto/Vypnuto (On/Off) (obr. 1/H). Na displeji se zobrazí údaj SYSTÉM SE NAH ÍVÁ (* v pfiípadû, Ïe se údaj nezobrazí, podívejte se na níïe uvedené poznámky) Jakmile se spotfiebiã nahfieje, bude blikat servisní tlaãítko (obr. 1/I) a na displeji se zobrazí PROPLÁCHNùTE P ÍSTROJ. Pod otvor pro v stup kávy, jehoï v ku lze pfiizpûsobit (obr. 1/J a obr. 5), nyní umístûte prázdn álek a stisknûte servisní tlaãítko (obr. 1/I). Do soustavy se nasaje voda a celá soustava se tak propláchne. Voda proteãe otvorem pro v stup kávy (obr. 1/J a obr. 5). Spotfiebiã je nyní pfiipraven k provozu. Upozornûní: Pro zmûnu jazyka viz. bod 4.5 *Upozornûní: Pfii prvním uvedení do provozu se mûïe stát, Ïe trubice v soustavû budou prázdné. Je to zpûsobeno v robnû-technick mi faktory. Spotfiebiã tuto skuteãnost ohlásí následujícím zpûsobem: Po zapnutí spotfiebiãe pomocí spínaãe Zapnuto/Vypnuto (On/Off) (obr. 1/H) se na displeji bude stfiídavû zobrazovat SYSTÉM SE PLNÍ a OTOâTE VENTIL. PodrÏte nádobu pod tryskou a otoãte spínaãem pro odbûr páry / horké vody (viz obr. 1/Q a obr. 7) smûrem doprava. Soustava se naplní a z trysky mûïe zaãít vytékat voda (obr. 1/T). Jakmile se na displeji znovu objeví OTOâTE VENTIL, mûïete ventil, smûrem doleva (obr. 1/Q a obr. 7) opût zavfiít. Jakmile je soustava nahfiátá, bliká servisní tlaãítko (obr. 1/I) a na displeji se zobrazí PROPLÁCHNùTE P ÍSTROJ. Stisknûte servisní tlaãítko (obr. 1/I) a soustava se propláchne z otvoru pro v stup kávy (obr. 1/J a obr. 5) bude vytékat voda. Spotfiebiã je nyní pfiipraven k provozu. 2.3 Nastavení stupnû jemnosti mletí Upozornûní: StupeÀ jemnosti mletí lze nastavit, jen pokud je mechanismus ml nku spu tûn. Po upraïení kávov ch zrn mûïete pfiizpûsobit stupeà mletí, doporuãujeme v ak ponechat nastavení uprostfied. Otevfiete víko zásobníku na zrnkovou kávu (obr. 1/N). Otoãn m regulátorem (obr. 1/M a obr. 3) otoãte za provozu ml nku do Ïádané polohy. âím men í je symbol koleãka, o to jemnûj í bude namletá káva. Pfiitom platí, Ïe svûtle upraïená káva potfiebuje jemnûj í namletí, tmavû upraïená káva hrub í namletí. Nastavení vyzkou ejte a upravte dle Va í individuální chuti. 2.4 VyuÏití funkce ohfievu álkû Kávovar je vybaven funkcí pasivního ohfievu álkû nahofie na spotfiebiãi je odkládací plocha na álky, která vyuïívá provozní teplotu kávovaru a álky tak lze nahfiát (pokud je spotfiebiã zapnut ). 6

8 2. Uvedení do provozu Model NICR 770 pouze: Kávovar 770 je vybaven kvalitní aktivní funkcí ohfievu álkû, kterou lze zvlá È zapnout stiskem postranního tlaãítka ohfiev álkû (obr. 1/K a obr. 10). Spotfiebiã pfiitom mûïe b t zapnut nebo vypnut. Funkci ohfievu álkû lze vypnout opûtovn m stiskem tlaãítka ohfiev álkû (obr. 1/K a obr. 10). Kontrolka umístûná na spínaãi signalizuje, zda je funkce ohfievu právû zapnutá, nebo vypnutá. Díky této funkci mûïete optimalizovat teplotu a aroma pfiipravované kávy. 3. Pfiíprava Upozornûní: Z v roby je spotfiebiã nastaven tak, abyste si mohli první kávu uvafiit ihned. Doporuãujeme v ak, abyste si nejdûleïitûj í základní nastavení upravili dle vlastních preferencí. Nejprve proto proveìte kroky popsané v kapitole 4 Programování a nastavte jazyk, filtr a tvrdost vody. Tip: Plnû automatizovan kávovar NIVONA NICR 770 je vybaven funkcí Moje káva (standardní nastavení je 120 ml, normální síla kávy). Stisknûte tlaãítko na pfiípravu 1 nebo 2 álkû na 3 vtefiiny a spustí pfiíprava programu Moje káva - odpovídající nastavení mûïe b t kdykoliv a velmi snadno zmûnûno, jak je vysvûtleno v kapitole 4 Programování. Upozornûní: Pfii prvním pouïití nebo po del í dobû, kdy spotfiebiã nebyl v provozu, nemá první pfiipravená káva náleïité aroma, a doporuãujeme ji proto nekonzumovat. Modely, poãínaje modelem NICR 750, jsou vybaveny automatick m osvûtlením álkû pro lep í vizuální poïitek. V prûbûhu celého procesu pfiípravy kávy je toto osvûtlení v provozu, vypne se nûkolik vtefiin po dokonãení kávového cyklu. 3.1 Nastavení síly kávy Pfii pfiípravû kávy si mûïete pfiedem urãit, jak bude káva silná. Nastavit lze tfii úrovnû (NICR 770: 5 úrovní). Na displeji se zobrazují jako: * VELMI SLABÁ = ménû neï 7 g kávy, na pfiípravu velmi jemné Latte Macchiato; SLABÁ = cca 7 g kávy na kávu s mlékem nebo cappuccino; NORMÁLNÍ = cca 9 g kávy napfi. na Americkou kávu; SILNÁ = cca 11 g kávy napfi. na espresso nebo silnou kávu. * VELMI SILNÁ = více neï 11 g kávy na velmi silné espresso (*pouze model NICR 770) Jakmile je spotfiebiã pfiipraven k provozu, zobrazí se na displeji pûvodní nastavení z v roby, a sice NORMÁLNÍ. Toto nastavení mûïete zmûnit tím, Ïe stisknete pfiíslu né tlaãítko pro zmûnu nastavení (obr. 1/E a obr. 6) tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí poïadovan stupeà, jak silnou chcete mít kávu (obr. 1/A a obr. 4). 3.2 MnoÏství vody Pomocí otoãného spínaãe (obr. 1/D a obr. 6) mûïete zvolit mnoïství vody podle naznaãené stupnice (prázdn álek vlevo dole znamená málo vody, pln álek vpravo dole velké mnoïství vody). Na horním fiádku displeje se zobrazí zvolené mnoïství vody. Nastavit lze postupnû v krocích po 10 ml objem vody od 20 ml do 240 ml pomocí otoãného spínaãe pro dávkování vody, kter m budete otáãet zleva doprava. 20 ml aï 70 ml espresso nebo cappuccino 80 ml aï 130 ml Americká káva 140 ml aï 240 ml káva s mlékem Tip: MnoÏství vody lze zmûnit i bûhem probíhající pfiípravy. Dle velikosti álku a individuální chuti vyzkou ejte a vyberte nejvhodnûj í nastavení právû pro Vás. 3.3 Pfiíprava jednoho álku kávy Pod otvor pro v stup kávy (obr. 1/J, pfiíp. obr. 5) umístûte (nahfiát ) álek. V stup kávy lze v kovû upravit, a mûïete ho tedy pfiizpûsobit velikosti álku. Pro funkci Moje káva stisknûte tlaãítko na 1 álek pfiibliïnû na 3 vtefiiny Více informací najdete v kapitole 4.1 Moje káva. Jinak: Nastavte sílu kávy a dávkování vody (obr.1/d a 1/E) 7

9 3. Pfiíprava Stisknûte tlaãítko pro pfiípravu 1 álku kávy (obr. 1/F). Následuje namletí kávy a pfiíprava nápoje. Pfiípravu kávy lze kdykoli pfieru it stiskem tlaãítka pro pfiípravu 1 álku kávy (obr. 1/F) nebo tlaãítka pro pfiípravu 2 álkû kávy (obr. 1/G). Upozornûní: Pokud pfiipravujete kávu poprvé, je ml nek je tû prázdn. MÛÏe se stát, Ïe se na displeji objeví upozornûní DOPL TE KÁVOVÁ ZRNA a kávovar nezahájí pfiípravu nápoje. V takovém pfiípadû staãí znovu stisknout tlaãítko pro pfiípravu 1 álku kávy (obr. 1/F), aby se postup zopakoval. Tip: Abyste si snáze urãili, kolik vody ideálnû odpovídá Va í chuti nebo velikosti Va eho álku, postupujte pfii pfiípravû prvního álku následujícím zpûsobem: Otoãn spínaã pro dávkování vody (obr. 1/D a obr. 6) umístûte do této polohy: pfii pfiípravû espressa do malého álku: 100 ml, pfii pfiípravû kávy do velkého álku: 240 ml. Stisknûte tlaãítko pro pfiípravu 1 álku kávy (obr. 1/F). Kávovar zahájí pfiípravu kávy. Krátce pfiedtím, neï bude v álku poïadované mnoïství kávy, otoãte spínaãem pro dávkování vody (obr. 1/D a obr. 6) pomalu doleva, dokud kávovar nepfiestane pracovat. Na displeji si pak mûïete pfieãíst, kolik vody je v álku (tedy jaké je ideální mnoïství vody pro dan álek). 3.4 Pfiíprava dvou álkû kávy Pokud zvolíte pfiípravu dvou álkû kávy, automaticky se umele potfiebná dávka kávy dvakrát (postupnû nejprve jedna dávka, pak druhá). Pod otvor pro v stup kávy (obr. 1/J a obr. 5) umístûte oba (nahfiáté) álky. Pro funkci Moje káva stisknûte tlaãítko na pfiípravu 2 álkû pfiibliïnû na 3 vtefiiny. Více informací je uvedeno v kapitole 4.1 Moje káva. Jinak: Nastavte sílu kávy a dávkování vody pro jeden álek (pomocí pfiíslu n ch tlaãítek, obr. 1/D a 1/E). Stisknûte tlaãítko pro pfiípravu 2 álkû kávy (obr. 1/G). Následuje namletí kávy a pfiíprava nápoje. Upozornûní: Pfiípravu kávy lze kdykoli pfieru it stiskem tlaãítka pro pfiípravu 1 álku kávy (obr. 1/F) nebo tlaãítka pro pfiípravu 2 álkû kávy (obr. 1/G). Pokud by se stalo, Ïe právû pfied namletím druhé porce kávy dojde voda nebo zrnková káva, pfiíp. je tfieba vylít tekutinu zachycenou v misce, zobrazí se pfiíslu n pokyn na displeji a k pfiípravû druhé kávy nedojde. iìte se pokyny na displeji a pro pfiípravu druhého álku kávy pak jiï stisknûte jen tlaãítko pro pfiípravu jednoho álku ( obr. 1/F). 3.5 Pfiíprava espressa z mleté kávy Spínaã pro dávkování vody (obr. 1/D a obr. 6) nejprve otoãte do polohy, která odpovídá poïadovanému mnoïství na jeden álek. Otevfiete kryt zásobníku na mletou kávu (obr. 1/O). Na displeji se objeví DOPL TE MLETOU KÁVU. Do zásobníku nasypte zarovnanou odmûrku mleté kávy a kryt opût zavfiete. Na displeji se zobrazí údaj MLETÁ KÁVA P IPRAVENA. Pod otvor pro v stup kávy (obr. 1/J a obr. 5) umístûte álek a stisknûte tlaãítko pro pfiípravu 1 álku kávy (obr. 1/G). Upozornûní: Pokud nedopatfiením zapomenete zásobník na mletou kávu zavfiít nebo po doplnûní mleté kávy nestisknete Ïádné tlaãítko, kávovar se za jednu minutu poté, co kryt zásobníku (obr. 1/J a obr. 5) zavfiete, automaticky propláchne a poté bude opût pfiipraven k provozu. Pozor: Zásobník na mletou kávu neslouïí k dlouhodobému uchování kávy. Nikdy do nûj proto nedávejte více neï jednu porci kávy; vïdy pouïívejte jen ãerstvû namletou nebo vakuovû balenou mletou kávu. Rozpustnou (instantní) kávu nelze pouïít! 3.6 Odbûr horké vody (napfi. pfii pfiípravû ãaje) Pod tryskou (obr. 1/T) drïte álek. Otoãn m regulátorem pro odbûr páry / horké vody (obr. 1/Q a obr. 7) otoãte smûrem doprava. Po dobu, kdy z trysky teãe horká voda, je na displeji údaj HORKÁ VODA. 8

10 3. Pfiíprava AÏ bude v álku dostateãné mnoïství vody, umístûte otoãn regulátor (obr. 1/Q a obr. 7) zpût do polohy 0. Upozornûní: Nebezpeãí opafiení! Po celou dobu sledujte horkou vodu vycházející z napûàovací trysky. Tryska je v okamïiku, kdy je pouïívána, velmi horká, proto ji nejprve nechte nûkolik minut zchladnout, neï se jí dotknete, pfiíp. se dot kejte jen umûlohmotn ch ãástí. 3.7 Odbûr páry Stisknûte tlaãítko pro nahfiívání páry (obr. 1/P a obr. 7). NAH ÍVÁNÍ PÁRY. Jakmile je soustava pfiipravená, zobrazí se na displeji stfiídavû PÁRA P IPRAVENA a OTOâTE VENTIL. Pod v kyvnou tryskou (obr. 1/T) drïte nádobu s tekutinou, kterou chcete ohfiát. Trysku (obr. 1/T) ponofite do tekutiny urãené k ohfievu. Ujistûte se, Ïe otoãn regulátor spumatore (obr. 11a) je v neutrální pozici, (ukazuje na symbol páry). Regulátor pro odbûr páry / horké vody (obr. 1/Q a obr. 7) otoãte doprava. Pozor! Z trysky se nejprve uvolní trochu vody a aï poté zaãne vystupovat pára. Odbûr ukonãíte tím, Ïe otoãn regulátor (obr. 1/Q a obr. 7) vrátíte zpût do pozice 0. Upozornûní: Odbûr páry mûïe trvat cca 2 min. Pak spotfiebiã tento proces automaticky ukonãí. Odbûr páry mûïe pokraãovat poté, co regulátorem (obr. 1/Q a obr. 7) otoãíte vpfied a zase zpût. Pozor: Nebezpeãí opafiení! Pára vystupující z trysky je velmi horká! Trysky se proto dot kejte jen v místech, která jsou chránûná ãern mi umûlohmotn mi kryty. Zaschlé neãistoty na trysce po napûnûní mléka se velmi obtíïnû odstraàují, proto trysku vïdy dûkladnû oãistûte hned poté, co zchladne nejlep í je zopakovat postup s ãistou vodou, tedy pomocí páry ohfiát ãistou vodu v álku. âas od ãasu je potfieba pro dûkladné vyãi tûní cel systém spumatore rozebrat na jednotlivé díly a ty pak um t v ãisté vodû. Jednotlivé díly staãí rozloïit, resp. zasunout zpût do sebe (viz obr. 11). 3.8 Napûnûní mléka, pfiíprava horkého mléka a cappuccina Díky speciálnímu nástavci spumatore (obr. 1/T a obr. 8) lze ohfiát mléko pfiímo z pfiíslu né nádoby a napûnit je v álku. Pfiímo do mléka (v pfiíslu né nádobû/kartonu) ponofite sací hadiãku (obr. 11f). Pod trysku spumatore (obr. 1/T a obr. 8) nyní umístûte álek. Stisknûte tlaãítko pro nahfiívání páry (obr. 1/P a obr. 7). Jakmile bude soustava pfiipravená, zobrazí se na displeji stfiídavû PÁRA P IPRAVENA a OTOâTE VENTIL. Pfiíprava cappuccina: otoãn spínaã spumatore (obr. 11a) nyní otoãte doleva, aby ukazoval nahofie na pozici Pûna/ Cappuccino. Ohfiev mléka: otoãn spínaã spumatore (obr. 11a) nyní otoãte doprava, aby ukazoval nahofie na pozici Horké mléko/cafe Latte. Regulátorem pro odbûr páry / horké vody (obr. 1/Q a obr. 7) nyní pomalu otáãejte doprava. AÏ získáte potfiebné mnoïství mléãné pûny nebo horkého mléka, otoãte regulátor pro odbûr páry / horké vody (obr. 1/Q a obr. 7) zpût doleva do pozice 0. Pak znovu stisknûte tlaãítko pro nahfiívání páry (obr. 1/P a obr. 7). Pod otvor pro v stup kávy (obr. 1/J a 5) nyní umístûte álek s napûnûn m nebo hork m mlékem a dle v e popsaného postupu pfiipravte pfiímo do álku poïadované mnoïství kávy. Upozornûní: Zaschlé zbytky mléka na koncovce pro napûnûní i na trysce se obtíïnû odstraàují, proto trysku dûkladnû oãistûte hned po zchladnutí. Do nádoby nalijte ãistou vodu a ponofite do ní sací hadiãku. Pod trysku spumatore (obr. 1/T a obr. 8) umístûte prázdnou nádobu. SpusÈte odbûr páry (jak je popsáno v e v kap. 3.7 a 3.8) a vyãkejte, dokud nebude do nádoby vytékat jen ãistá smûs vody a páry. Poté by mûl b t kompletní systém spumatore zase ãist a pfiipraven k dal ímu pouïití. 9

11 3. Pfiíprava âi tûní: âas od ãasu je potfieba pro dûkladné vyãi tûní cel systém spumatore rozebrat na jednotlivé díly a ty pak um t v ãisté vodû. Jednotlivé díly staãí rozloïit, resp. zasunout zpût do sebe (viz obr. 11). Upozornûní: Odbûr páry mûïe trvat cca 2 min. Pak spotfiebiã tento proces automaticky ukonãí. Odbûr páry mûïe pokraãovat poté, co regulátorem (obr. 1/Q a obr. 7) otoãíte vpfied a zase zpût. 4. Programování 4. Programování Pfii programování se pouïívají funkãní tlaãítka pod textov m displejem (obr. 1/A a obr. 4). P = mód programování > = tlaãítko pro v bûr ok = tlaãítko pro potvrzení exit = pfieru ení nebo ukonãení programování Upozornûní: Programování lze provést jen tehdy, pokud se spínaã Zapnuto/Vypnuto (On/Off) (obr. 1/H) nachází v poloze zapnuto (rozsvícen displej). Naprogramovat, pfiíp. pfieprogramovat mûïete následující nastavení: Moje káva individuální programování Provoz s filtrem / bez filtru Tvrdost vody a teplota Teplota Automatické vypnutí Jazyk Proplachování Energie / ECO reïim 4.1 Moje káva individuální programování (pouze NICR 770) K naprogramování 1 a 2 álkû kávy dle osobní preference následuje toto snadné nastavení: Stisknûte programové tlaãítko P a pfiejdete tak do modu programování. Displej zobrazí PROGRAMOVÁNÍ MOJE KÁVA. Stisknûte tlaãítko ok. Displej zobrazí MOJE KÁVA AROMA Stisknûte tlaãítko ok a stisknûte tlaãítko > dokud vámi se poïadované nastavení nezobrazí na displeji. Nastavení potvrìte stisknutím tlaãítka ok. Znovu stisknûte tlaãítko > displej zobrazí MOJE KÁVA MNOÎSTVÍ Stisknûte tlaãítko ok a stisknûte tlaãítko > dokud vámi se poïadované nastavení nezobrazí na displeji. Nastavení potvrìte stisknutím tlaãítka ok. Poté stisknûte tlaãítko exit. V tuto chvíli mûïete pfiímo pokraãovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit mod programování pomocí tlaãítka exit. PfiidrÏením tlaãítka 1 álek na krátkou dobu (cca 3 vtefiiny dokud se nezobrazí na displeji Moje Káva ) mûïete kdykoliv získat vá álek kávy odpovídající va emu v bûru (a obdobnû 2 álky pfii stisku tlaãítka 2 álkû) 4.2 Filtr Nasazování filtru: Souãástí speciálního pfiíslu enství tohoto spotfiebiãe je také filtr do zásobníku na vodu. Pokud je tento filtr fiádnû pouïíván, není tfieba provádût tak ãasto odstraàování vodního kamene (doporuãujeme cca 2x roãnû, viz kap. 5.4 OdstraÀování vodního kamene ). Aby spotfiebiã poznal, Ïe filtr je nasazen, je potfieba naprogramovat nastavení filtru na moïnost ANO. Základní nastavení z v roby je totiï pûvodnû nastaveno na pouïití bez filtru, tedy moïnost NE. Aktuální nastavení signalizují údaje na displeji: Stisknûte programovací tlaãítko P a pfiejdete tak do modu programování. nezobrazí údaj PROGRAMOVÁNÍ FILTR Stisknûte tlaãítko ok. Stisknûte jednou tlaãítko >, dokud se na displeji nezobrazí FILTR ANO. Nastavení potvrìte stiskem tlaãítka ok. Na displeji se budou stfiídavû zobrazovat údaje VLOÎTE FILTR a OTOâTE VEN- TIL Vyprázdnûte zásobník na vodu (obr. 1/B a obr. 2) a pomocí pomûcky pro montáï, která se nachází na konci dávkovací odmûrky, na roubujte filtr na pfiíslu né místo v zásobníku na vodu. Do zásobníku nalijte ãistou vodu a pak zásobník nasaìte zpût do spotfiebiãe. Pod trysku pro odbûr páry / horké vody (obr. 1/T) umístûte nádobu a ventil (obr. 1/Q a obr. 7) otoãte smûrem doprava. Soustava se tak propláchne. 10

12 4. Programování Poãkejte, neï z trysky krátce pfiestane vytékat voda a ventil (obr. 1/Q a obr. 7) otoãte zpût smûrem doleva. (Upozornûní: Pokud z trysky vytéká voda del í dobu, je soustava rovnûï pfiipravená k provozu. Také v tomto pfiípadû otoãte regulátor smûrem doleva). Soustava se bude krátce nahfiívat (na displeji se zobrazí SYSTÉM SE NAH ÍVÁ a poté bude opût pfiipravena k provozu. Upozornûní: MÛÏe se stát, Ïe servisní tlaãítko (obr. 1/I) bude je tû blikat. Tlaãítko (obr. 1/I) tedy stisknûte a bude následovat krátk prûplach soustavy (voda proteãe otvorem pro v stup kávy obr. 1/J a obr. 5). DÛleÏité upozornûní: Pokud v kávovaru pouïijete filtr a systém naprogramujete na moïnost pouïití filtru FILTR ANO jiï se nezobrazí moïnost nastavení tvrdosti vody a manuální odstraàování vodního kamene. Vnitfiní zafiízení automaticky naprogramuje stupeà tvrdosti vody 1. To znamená, Ïe odstraàování vodního kamene provedete pfiíleïitostnû vïdy, kdyï k tomu budete vyzváni zprávou na displeji a vïdy, kdyï budete mûnit filtr. Po odbûru cca 50 l vody je úãinnost filtru vyãerpána (informace k v mûnû filtru viz kap. 5.2) Upozornûní: PfiestoÏe se na displeji neobjeví informace VYMù TE FILTR je nezbytné i v pfiípadû, Ïe pomocí spotfiebiãe bylo pfiipraveno jen men í mnoïství kávy, vymûnit filtr po dvou mûsících (viz kap. 5.2 Manuální v mûna / prûplach filtru ). Provoz bez filtru Pokud si jiï nepfiejete pouïívat filtr, je nezbytné znovu zmûnit nastavení a pfieprogramovat pouïití filtru na moïnost FILTR NE. Tato zmûna je dûleïitá, neboè v pfiípadû pouïívání kávovaru bez filtru je nutné odstraàovat vodní kámen ãastûji (pûvodní nastavení z v roby je bez filtru!). Stisknûte programovací tlaãítko P a pfiejdete tak do modu programování. nezobrazí údaj PROGRAMOVÁNÍ FILTR. Stisknûte tlaãítko ok. nezobrazí FILTR NE Nastavení potvrìte stiskem tlaãítka ok. Na displeji se zobrazí: PROGRAMOVÁNÍ FILTR V tuto chvíli mûïete pfiímo pokraãovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit mod programování pomocí tlaãítka exit. Upozornûní: NezapomeÀte nyní nastavit tvrdost vody (viz kap. 4.3). 4.3 Tvrdost vody V závislosti na tvrdosti vody v místû Va eho bydli tû a také v pfiípadû, Ïe pouïíváte kávovar bez nasazeného filtru (viz kap. 4.2), bude nutné dfiíve ãi pozdûji odstranit ze spotfiebiãe vodní kámen. Aby mohla soustava vãas signalizovat, kdy je potfieba tuto údrïbu provést, je nezbytné pfied prvním pouïitím spotfiebiãe nastavit správnou tvrdost vody. Ne bûhem pouïívání filtru bûhem ãinnosti s filtrem, souvisejícího programování je tvrdost vody nastavena automaticky na stupeà 1. Základní nastavení z v roby je StupeÀ 3. Pomocí pfiiloïeného testovacího prouïku nejprve proveìte test vody: Ponofite prouïek krátce do vody a zlehka jím zamávejte. Po uplynutí cca 1 minuty bude viditeln v sledek spoãítejte ãervené puntíky na prouïku. Jednotlivé stupnû odpovídají následujícímu nastavení: Testovací prouïek / stupeà tvrdosti = údaj na displeji 1 ãerven puntík / 1 7 = TVRDOST ÚROVE 1 2 ãervené puntíky / 8 14 = TVRDOST ÚROVE 2 3 ãervené puntíky / = TVRDOST ÚROVE 3 4 ãervené puntíky / >21 = TVRDOST ÚROVE 4 Upozornûní: Pokud se na prouïku neukáïe Ïádn ãerven puntík, zvolte nastavení na úroveà 1. Stisknûte programovací tlaãítko P a pfiejdete tak do modu programování. nezobrazí údaj PROGRAMOVÁNÍ TVRDOST VODY. (Pokud je filtr nastaven na moïnost FILTR ANO nastavení tvrdosti vody se na displeji neobjeví, viz kap. 4.2.) Stisknûte tlaãítko ok. nezobrazí úroveà, kterou chcete nastavit. 11

13 4. Programování Nastavení potvrìte stiskem tlaãítka ok. Na displeji se zobrazí PROGRAMOVÁNÍ TVRDOST VODY V tuto chvíli mûïete pfiímo pokraãovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit modus programování pomocí tlaãítka exit. 4.4 Teplota Dle pfiání mûïete nastavit také teplotu kávy, a sice ve stupních NORMÁLNÍ, VYSOKÁ ãi MAXIMÁLNÍ. PÛvodní nastavení z v roby odpovídá vysoké teplotû. Stisknûte programovací tlaãítko P a pfiejdete tak do modu programování. nezobrazí údaj PROGRAMOVÁNÍ TEPLO- TA Stisknûte tlaãítko ok. nezobrazí stupeà, kter chcete nastavit. Nastavení potvrìte stiskem tlaãítka ok. Na displeji se zobrazí PROGRAMOVÁNÍ TEP- LOTA V tuto chvíli mûïete pfiímo pokraãovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit mod programování pomocí tlaãítka exit. 4.5 Automatické vypnutí Díky této funkci mûïete nastavit, za jak dlouhou dobu od okamïiku, kdy byl kávovar naposledy pouïit, má automaticky pfiejít do módu switch off / vypnuto. Základní nastavení z v roby je 0,5 hodin. Stisknûte programovací tlaãítko P a pfiejdete tak do modu programování. nezobrazí PROGRAMOVÁNÍ âasovaâ Stisknûte tlaãítko ok. Na displeji se zobrazí P ÍSTROJ VYPNOUT ZA Volbu potvrìte stiskem tlaãítka ok. Stisknûte a drïte stlaãené tlaãítko >, dokud se na displeji nezobrazí poïadovaná hodina (je moïné nastavení v rozmezí 0,5-12 hodin) Volbu potvrìte stiskem tlaãítka ok. Stiskem tlaãítka exit pfiejdete zpût do programovacího modu PROGRAMOVÁNÍ âasovaâ. V tuto chvíli mûïete pfiímo pokraãovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit mod programování pomocí tlaãítka exit. 4.6 Jazyk Textov displej komunikuje s uïivateli ve 14 jazycích. Vybrat si mûïete nûmãinu, angliãtinu, francouz tinu, ital tinu, holand tinu, pol tinu, ru tinu, eston tinu, âe TINU, véd tinu, dán- tina, litev tinu, maìar tinu, tureãtinu. Jako základní jazyk je z v roby nastavena nûmãina. Stisknûte programovací tlaãítko P a pfiejdete tak do modu programování. nezobrazí údaj ZVOLTE JAZYK / WÄHLE SPRACHE Stisknûte tlaãítko ok. nezobrazí jazyk, kter chcete nastavit. Volbu potvrìte stiskem tlaãítka ok. Na displeji se zobrazí ZVOLTE JAZYK V tuto chvíli mûïete pfiímo pokraãovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit modus programování pomocí tlaãítka exit. 4.7 Statistika Díky tomuto nastavení získáte pfiehled o tom, kolikrát byly zvoleny následující funkce od okamïiku, kdy byl spotfiebiã uveden do provozu: 1 ÁLEK 2 ÁLKY MLETÁ KÁVA CELKEM (poãet pfiipraven ch káv) VODA PÁRA âi TùNÍ ODVÁP OVÁNÍ VYMEN. FILTR Stisknûte programovací tlaãítko P a pfiejdete tak do modu programování. nezobrazí údaj STATISTIKA. Stisknûte tlaãítko ok. nezobrazí poïadovan údaj. Stiskem tlaãítka ok se z kterékoli pozice vrátíte zpût k zobrazení STATISTIKA. V tuto chvíli mûïete pfiímo pokraãovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit mód programování pomocí tlaãítka exit. 12

14 4. Programování 4.8 Proplachování Program na proplachování (ruãnû aktivovan ) je pfiednastaven a instalován jiï z továrny. Jakmile spotfiebiã zapneme, vyãistíme jej a propláchneme je tû pfied tím, neï se zaãne zahfiívat a voda v nûm bude vroucí. PoÏadavek na propláchnutí bude ukázán na displeji a stisknutím tlaãítka S mûïete zaãít manuálnû (obr. 1/I). Individuálnû si mûïete naprogramovat automatické proplachování, poté co se spotfiebiã vypne: Stisknutím programového tlaãítka P se dostanete do modu programování. Tisknûte tlaãítko > dokud se nezobrazí ZVOLTE PROPLACH Stisknûte tlaãítko ok. Stisknûte tlaãítko > pro v bûr VYP. PRO- PLACH ANO / VYP. PROPLACH NE. Potvrìte tlaãítkem ok. Systém zobrazí ZVOLTE PROPLACH V tuto chvíli mûïete pfiímo pokraãovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit mod programování pomocí tlaãítka exit. Upozornûní: VYP. PROPLACH ANO bude uskuteãnûno pouze tehdy, jestliïe byla pfiedtím pfiipravena káva. 4.9 Energie/ EKO mód Vá spotfiebiã má naprogramovánu novou moderní etfiící funkci EKO mód, která je nastavena z továrny a je tím mínûno, Ïe spotfiebiã upozorní na etfiení energie v EKO módu s minimálním tepeln m v konem, 3 minuty po posledním pouïití proto spotfiebujete ménû elektfiiny. Kávovar bude potfiebovat více ãasu (na nahfiátí), po nastartování z módu EKO REÎIM. Tuto funkci mûïete také zru it, kdyï je spotfiebiã v pozici stand-by, ale je zapnut : Stisknûte programové tlaãítko P a pfiejdûte do modu programování Tisknûte tlaãítko>dokud se nezobrazí PROGRAMOVÁNÍ EKO-REÎIM Stisknûte tlaãítko ok, na displeji se zobrazí EKO REÎIM ANO. Stisknûte pro potvrzení tlaãítko ok. V tuto chvíli mûïete pfiímo pokraãovat s programováním jiného nastavení, anebo opustit mód programování pomocí tlaãítka exit. 5.âi tûní a údrïba 5.1 Nasazování filtru Viz kap. 4.2 Filtr, Nasazování filtru. 5.2 V mûna filtru Po odbûru cca 50 l vody je úãinnost filtru vyãerpána. Na displeji se zobrazí v zva VYMù TE FILTR, která se bude stfiídat s obvykl mi provozními pokyny, a dále bude blikat servisní tlaãítko (obr. 1/I). Tip: Servisní tlaãítko (obr. 1/I) stisknûte aï v okamïiku, kdy opravdu chcete vymûnit filtr. Jinak mûïete dále pokraãovat v pfiípravû kávy ãi odbûru horké vody nebo páry. Doporuãujeme vám v ak provést v mûnu filtru bezprostfiednû poté, co se na displeji kávovaru objeví pfiíslu ná v zva. Ze zásobníku (obr. 1/B a obr. 2) vylijte zbylou vodu a vymûàte filtr (kap. 4.2). Stisknûte servisní tlaãítko (obr. 1/I). Na displeji se zobrazí VYMù TE FILTR/OTOâTE VENTIL Pod tryskou pro odbûr páry / horké vody (obr. 1/T) drïte nádobu a otoãn spínaã (obr. 1/Q a obr. 7) otoãte smûrem doprava. Soustava se nyní propláchne. Poãkejte, neï z trysky krátce pfiestane vytékat voda a regulátor (obr. 1/Q a obr. 7) otoãte zpût smûrem doleva. (Upozornûní: Pokud z trysky vytéká voda del í dobu, je soustava rovnûï pfiipravená k provozu. Také v tomto pfiípadû otoãte regulátor smûrem doleva). Soustava se bude krátce nahfiívat a poté bude opût pfiipravena k provozu. Na displeji se zobrazí bûïné pokyny doprovázející pfiípravu kávy. Manuální v mûna / prûplach filtru Upozornûní: I v pfiípadû, Ïe pomocí kávovaru pfiipravíte jen relativnû malé mnoïství kávy, je nutné nejpozdûji po dvou mûsících filtr 13

15 5. âi tûní a údrïba vymûnit. Na displeji se nezobrazí Ïádná v zva, nov filtr budete muset manuálnû propláchnout. Datum v mûny lze nastavit na speciálním otoãném kotouãi na hlavici filtru (pfiíslu n mûsíc). Ze zásobníku (obr. 1/B a obr. 2) vylijte zbylou vodu a vymûàte filtr. Do zásobníku pak nalijte ãistou vodu a zásobník nasaìte zpût do kávovaru. Stisknûte programovací tlaãítko P a pfiejdete tak do modu programování. nezobrazí údaj PROGRAMOVÁNÍ FILTR Stisknûte tlaãítko ok, na displeji se zobrazí údaj FILTR ANO Stisknûte znovu tlaãítko ok. Na displeji se zobrazí FILTR RUâNù VYMù TE Volbu potvrìte stiskem tlaãítka ok. Na displeji se bude stfiídavû zobrazovat VYMù TE FILTR a OTOâTE VENTIL. Pod tryskou pro odbûr páry / horké vody (obr. 1/T) podrïte nádobu a otoãn spínaã (obr. 1/Q a obr. 7) otoãte smûrem doprava. Soustava se nyní propláchne. Poãkejte, neï z trysky krátce pfiestane vytékat voda a regulátor (obr. 1/Q a obr. 7) otoãte zpût smûrem doleva. (Upozornûní: Pokud z trysky vytéká voda del í dobu, je soustava rovnûï pfiipravená k provozu. Také v tomto pfiípadû otoãte regulátor smûrem doleva). Soustava se bude krátce nahfiívat a poté bude opût pfiipravena k provozu. Na displeji se zobrazí bûïné pokyny doprovázející pfiípravu kávy. 5.3 Program ãi tûní JestliÏe je nutné spotfiebiã vyãistit, objeví se na displeji pokyn VYâISTùTE P ÍSTROJ a bliká servisní tlaãítko (obr. 1/I). Tip: Servisní tlaãítko (obr. 1/I) stisknûte aï v okamïiku, kdy opravdu chcete spustit ãi - tûní. Jinak mûïete dále pfiipravovat kávu nebo vyuïít odbûr horké vody ãi páry. Doporuãujeme v ak, aby program ãi tûní probûhl co nejdfiíve. Upozornûní: Právû probíhající program ãi tûní nesmí b t pfieru en. âisticí tabletu prosím vloïte aï v okamïiku, kdy k tomu budete vyzváni. Stisknûte nejprve servisní tlaãítko (obr. 1/I). Na displeji se bude stfiídavû zobrazovat VYPRÁZDNùTE ODKAP. MISKU a DOPL TE VODU. Ze spotfiebiãe vyndejte misku na zachycení odkapávající tekutiny i nádobu na kávovou sedlinu (obr. 1/Z a 1/U) a obû vyãistûte. Do zásobníku (obr. 1/B a obr. 2) nalijte ãistou vodu a nasaìte ho spolu s miskou na tekutinu (obr. 1/Z) zpût do kávovaru. Spotfiebiã se krátce propláchne a na displeji se zobrazí VLOÎTE âistící TAB./ZÁSOBNÍK NA MLETOU KÁVU. Tip: Pod otvor pro v stup kávy (obr. 1/J a obr. 5) umístûte dostateãnû velkou nádobu (cca 0,5 l). Do zásobníku na mletou kávu (obr. 1/O) vloïte ãisticí tabletu a zavfiete víko zásobníku. Na displeji se zobrazí STISKNETE TLAâÍTKO S. Stisknûte servisní tlaãítko (obr. 1/I). Spustí se program ãi tûní. PrÛbûh ãi tûní je automatick a trvá cca 10 minut. Jakmile se cyklus dokonãí, zobrazí se na displeji VYPRÁZDNùTE ODKAP. MISKU. Vyprázdnûte misku na zachycení tekutiny (obr. 1/Z) a prázdnou ji nasaìte zpût do spotfiebiãe. V pfiípadû potfieby dolijte do zásobníku (1/B a obr. 2) ãistou vodu. Spotfiebiã se poté bude krátce nahfiívat a následnû je opût pfiipraven k provozu. Manuální ãi tûní V pfiípadû potfieby lze spustit program ãi tûní manuálnû, aniï by se pfiedtím na displeji zobrazila pfiíslu ná v zva: Stisknûte programovací tlaãítko P a pfiejdete tak do modu programování. <nezobrazí údaj ZVOLTE âi TùNÍ. Stisknûte tlaãítko ok. Na displeji se zobrazí VYâISTùTE RUâNù. Stisknûte tlaãítko ok. Na displeji se bude stfiídavû zobrazovat VYPRÁZDNùTE ODKAP. MISKU a DOPLNTE VODU Dál pokraãujte dle pokynû popsan ch v e v kap. 5.3, a sice od kroku Vyprázdnûte misku na zachycení tekutiny 14

16 5. âi tûní a údrïba 5.4 OdstraÀování vodního kamene Upozornûní: Jakmile je potfieba odstranit ze spotfiebiãe vodní kámen, zobrazí se na displeji PROSÍM ODVÁPNùTE a bliká servisní tlaãítko (obr. 1/I); program lze manuálnû spustit i jindy (viz Manuální odstraàování vodního kamene ). Tip: Servisní tlaãítko stisknûte aï v okamïiku, kdy opravdu chcete odstranûní vodního kamene provést; dodrïujte prosím pfiesnû pofiadí níïe uveden ch pokynû. Nadále mûïete pfiipravovat kávu nebo vyuïít odbûr horké vody ãi páry. Doporuãujeme v ak provést odstranûní vodního kamene co nejdfiíve. Upozornûní: Právû probíhající program nesmí b t pfieru en. K odstraàování vodního kamene nepouïívejte ocet ani prostfiedky na bázi octa. VÏdy pouïijte tekuté ãisticí prostfiedky dostupné na trhu, které jsou doporuãené speciálnû k pouïití v automatick ch espresech. Stisknûte servisní tlaãítko (obr. 1/I). Na displeji se zobrazí VYPRÁZDNùTE ODKAP. MISKU Vyprázdnûte misku na zachycení tekutiny (obr. 1/Z) a ãistou ji nasaìte zpût do spotfiebiãe. Na displeji se zobrazí VYJMùTE NÁDRÎKU. Vyjmûte zásobník na vodu (obr. 1/B a 2), na displeji se zobrazí DOPL TE VODU a ODVÁP OVAâ DO NÁDRÎKY, coï je pokyn k pfiidání odvápàovacího prostfiedku do nádrïky s vodou. Nalijte do nádrïky nejprve vodu aï k rysce 0,5 l a poté dolijte pfiípravek na odstraàování vodního kamene. (Pozor! Uvedené pofiadí je dûleïité! iìte se pokyny v robce). Zásobník na vodu nasaìte zpût do spotfiebiãe. Na displeji se zobrazí OTOâTE VENTIL Tip: Pod otvor pro v stup kávy (obr. 1/J a obr. 5) a pod trysku pro odbûr páry / horké vody (obr. 1/T a obr. 8) umístûte dostateãnû velkou nádobu (cca 0,5 l). Regulátorem pro odbûr páry / horké vody (obr. 1/Q a obr. 7) otoãte smûrem doprava, aby se otevfiel. OdstraÀování vodního kamene probûhne automaticky, roztok bude postupnû vytékat tryskou pro odbûr páry / horké vody (cca 10 minut). Vyãkejte, neï se na displeji zobrazí dal í pokyn, a sice OTOâTE VENTIL, a regulátor (obr. 1/Q a obr. 7) pak otoãte zpût doleva. Roztok bude nyní postupnû vytékat otvorem (cca 15 minut). Vyãkejte, neï se na displeji zobrazí dal í pokyn, a sice VYPRÁZDNùTE ODKAP. MISKU. Vyprázdnûte misku na zachycení tekutiny (obr. 1/Z). Na displeji se zobrazí DOPL TE VODU. Do zásobníku nalijte ãistou vodu a zásobník nasaìte spoleãnû s miskou na zachycení odkapávající tekutiny zpût do spotfiebiãe. Na displeji se zobrazí OTOâTE VENTIL Regulátorem pro odbûr páry / horké vody (obr. 1/Q a obr. 7) otoãte smûrem doprava, aby se otevfiel. Soustava se postupnû je tû jednou propláchne a tekutina bude vytékat tryskou pro odbûr páry / horké vody (obr. 1/T), cca 5 minut. Jakmile se na displeji zobrazí pokyn OTOâTE VENTIL, otoãte regulátor (obr. 1/Q a obr. 7) zpût doleva, aby se otvor zavfiel. Soustava se postupnû je tû jednou propláchne a roztok bude nyní postupnû vytékat vnitfiním otvorem (cca 5 minut). Jakmile se prûplach dokonãí, zobrazí se na displeji VYPRÁZDNùTE ODKAP. MISKU. Vyprázdnûte misku na zachycení tekutiny (obr. 1/Z) a nasaìte ji zpût do spotfiebiãe. Soustava se nyní bude krátce nahfiívat. Na displeji se poté zobrazí pokyn PROPLÁCHNùTE P ÍSTROJ a bliká servisní tlaãítko (obr. 1/I). Stisknûte servisní tlaãítko (obr. 1/I) a soustava se propláchne (tekutina bude vytékat otvorem pro v stup kávy, obr. 1/J a obr. 5). Spotfiebiã je nyní opût pfiipraven k provozu. Upozornûní: Zbytky odvápàovacího prostfiedku odstraàte ihned navlhãen m hadfiíkem. Manuální odstraàování vodního kamene V pfiípadû potfieby lze spustit program odstra- Àování vodního kamene také manuálnû, aniï by se pfiedtím na displeji zobrazila pfiíslu ná v zva: Stisknûte programovací tlaãítko P a pfiejdete tak do modu programování. 15

17 5. âi tûní a údrïba nezobrazí údaj ZVOLTE ODVÁP OVÁNÍ. Stisknûte tlaãítko ok. Na displeji se zobrazí RUâNù ODVÁPNùTE. Stisknûte tlaãítko ok. Na displeji se zobrazí VYPRÁZDNùTE ODKAP. MISKU. Dál pokraãujte dle pokynû popsan ch v e v kap. 5.4, a sice od kroku Vyprázdnûte misku na zachycení tekutiny 5.5 âi tûní spotfiebiãe obecné pokyny Upozornûní: Spotfiebiã se nesmí ponofiit do vody! Pfii ãi tûní nepouïívejte hrubé abrazivní prostfiedky, které by mohly spotfiebiã po kodit. Spotfiebiã uvnitfi i na povrchu pouze otfiete mûkkou navlhãenou textilií. Misku na zachycení odkapávající tekutiny (obr. 1/Z) i nádobu na kávovou sedlinu (obr. 1/U) vyprazdàujte jen na základû v zvy na displeji (pouze kdyï je spotfiebiã zapnut ). Pfii ãi tûní obãas pfiidejte do vody trochu jemného ãisticího prostfiedku. DÛleÏité upozornûní: Pfii ãi tûní misky na zachycení odkapávající tekutiny (obr. 1/Z) vïdy zkontrolujte, zda jsou oba kontakty na zadním konci nádobky stále ãisté a suché! Zásobník na ãistou vodu (obr. 1/B a obr. 2) byste mûli kaïd den vypláchnout a nalít do nûj vïdy ãerstvou studenou vodu. Trysku pro odbûr horké vody a páry (obr. 1/T) po kaïdém pouïití vïdy otfiete navlhãenou textilií nebo pouïijte ãistou studenou vodu, aby se tryska zcela oãistila (viz pokyny k ãi tûní v kap. 3.8). âi tûní varné jednotky Varnou jednotku lze v pfiípadû potfieby vyjmout a opláchnout ji pod tekoucí vodou. K ãi tûní v Ïádném pfiípadû nepouïívejte jakékoli ãisticí prostfiedky, vïdy jen ãistou vodu. Z hygienick ch dûvodû doporuãujeme vyjmout a dûkladnû vyãistit varnou jednotku po kaïdém kompletním ãistícím programu (bod 5.3). Otevfiete prav kryt uvolnûte oba rouby (napfi. pomocí mince). Stisknûte ãerven spínaã a drïákem otáãejte smûrem doleva aï k zaráïce (obr. 9). Poté varnou jednotku pomocí drïáku opatrnû vytáhnûte. Varnou jednotku opláchnûte pod tekoucí vodou a osu te ji. Opatrnû varnou jednotku nasaìte zase zpût a zajistûte ji stisknûte ãerven pákov spínaã a drïákem otoãte doprava, aby se zacvakl. Následnû vraète kryt a znovu upevnûte rouby. POUZE U MODELÒ 750 A 770: Vá spotfiebiã je vybaven pohybliv mi koleãky v zadní ãásti,(obr. 1/S). To dovoluje snadnûj í manipulaci po pracovní plo e. ZároveÀ vám to dovoluje vyãistit prostor pod spotfiebiãem lehce a bez námahy. 16

18 6. Systémová hlá ení Hlá ení NAPL TE SYSTÉM DOPL TE VODU DOPL TE KÁVOVÁ ZRNA V znam Je tfieba naplnit nebo propláchnout systém PouÏívan filtr na ãistou vodu mûïe b t vadn Zásobník na vodu (obr. 2) je prázdn Chybí zásobník na vodu (obr. 2) nebo není správnû nasazen Nedostatek zrnkové kávy Zrnková káva nepropadla do ml nku (jsou pfiilepená ) e ení Regulátor pro odbûr horké vody (obr. 1/Q a obr. 7) otoãte doprava OdstraÀte nebo vymûàte kazetu s filtrem Dolijte ãerstvou vodu Nasaìte správnû zásobník na vodu Do zásobníku (obr. 3) nasypte zrnkovou kávu Zrnkovou kávu v zásobníku promíchejte napfi. lïící, aby se uvolnil prûchod Upozornûní: Text na displeji DOPL TE KÁVOVÁ ZRNA zmizí aï po následujícím odbûru kávy! VYPRÁZDNùTE ODKAP. MISKU CHYBÍ ODKAP. MISKA P EH ÁT SYSTÉM VYâISTùTE P ÍSTROJ PROSÍM ODVÁPNùTE Miska na zachycení odkapávající tekutiny (obr. 1/Z) a/nebo zásobník na kávovou sedlinu (obr. 1/U) jsou plné Kontaktní místa odkapávajícího tácku v zadní ãásti nejsou ãisté Chybí miska na zachycení odkapávající tekutiny (obr. 1/Z) a/nebo zásobník na kávovou sedlinu (obr. 1/U), pfiíp. nejsou správnû nasazené Kontaktní místa vzadu na misce na zachycení odkapávající tekutiny nejsou ãisté, Soustava je pfiehfiátá Je tfieba spotfiebiã vyãistit Je tfieba odstranit vodní kámen Misku nebo nádobu vyprázdnûte Kontaktní místa oãistûte Nasaìte misku na zachycení odkapávající tekutiny a zásobník na kávovou sedlinu Kontaktní místa oãistûte Proveìte odbûr horké vody (viz kap. 3.6), aby soustava zchladla Spotfiebiã vyãistûte (viz kap. 5.3) Ze spotfiebiãe odstraàte vodní kámen (viz kap. 5.4) 17

19 6. Systémová hlá ení Hlá ení VYMù TE FILTR CHYBÍ VARNÁ JEDNOTKA V znam Úãinnost filtru je vyãerpána Varná jednotka není správnû nasazená e ení VymûÀte filtr (viz kap. 5.2) Zkontrolujte a zajistûte varnou jednotku 7.OdstraÀování závad Závada Nelze provést odbûr horké vody nebo páry Málo mléãné pûny nebo tekutá pûna Káva vytéká jen po kapkách Káva nemá pûnu Hluãn provoz kávoml nku V znam Tryska (obr. 1/T) je ucpaná Systém mûïe b t zavápnûn Nevhodné mléko Ucpaná tryska Systém mûïe b t zavápnûn Vzdu n vypou tûcí ventil je nekompletní (obr. 11b) Pfiíli jemn stupeà mletí kávy Káva je umletá pfiíli najemno Systém mûïe b t zavápnûn Nevhodn druh kávy Káva není ãerstvá Zvolen stupeà mletí neodpovídá druhu kávy V ml nku se nachází cizí tûleso, napfi. kamínek e ení Trysku dûkladnû oãistûte Prosím pouïijte velké mnoïství odvápàovacího prostfiedku (bod 5.4) PouÏijte studené mléko Trysku rozloïte a vyãistûte (obr. 11) Prosím pouïijte velké mnoïství odvápàovacího prostfiedku (bod 5.4) Kontaktujte servis Nastavte hrub í stupeà mletí PouÏijte kávu namletou více nahrubo Prosím pouïijte velké mnoïství odvápàovacího prostfiedku (bod 5.4) Zkuste jin druh kávy PouÏijte ãerstvou kávu Upravte stupeà mletí kávy Kontaktujte zákaznick servis, dále lze pfiipravovat jen espresso z jiï umleté kávy (nikoli ze zrnkové) 18

20 8. Dal í pokyny Náhradní díly / pfiíslu enství K uchování va í kávové pfiíznû.. CLARIS, KAZETA S FILTREM NIRF 700 Filtr obsahuje organické materiály, bez chemick ch pfiímûsí, pravidelnou v mûnou filtru zajistíte co nejmen í zavápnûní spotfiebiãe NIVONA Tekut ãistiã CreamClean NICC 705 snadno odstraní zbytky mléka z trysky na napûnûní mléka, plnû automatizovaného kávovaru. âisticí tablety NIRT 700 Vá plnû automatizovan kávov pfiístroj poskytuje komplexní ãistící program. âistící tablety jsou speciálnû vyvinuty za úãelem kompletního odstraàování neãistot, jako tfieba vznikl ch skvrn nebo kávové sedliny. Nádoba mléka NICT 500: standardnû u modelu NICR 770, jako pfiíslu enství pro v echna NIVONA plnû automatizovaná kávová centra s pfiístrojem na tvorbu mléãného napûnûní: termoska na chlazení mléka je vyrobena z vysoce kvalitní oceli, která dokáïe zajistit mléko chladné na del í dobu, abychom získali nejlep í v sledek napûnûní mlékem. Tekut odvápàovaã NIRK 703 Vá plnû automatizovan kávov pfiístroj poskytuje komplexní odvápàující program. OdvápÀovaã spolehlivû odstraní vodní kámen bez po kození pfiístroje. Nov doplàkov sortiment si mûïete zakoupit u specializovaného prodejce. V robce si vyhrazuje právu na zmûnu designu a technick ch úprav. 19

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. OBSAH Obsah

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Návod k obsluze. Fritéza VERSALIO. model 6151. tento model není vybaven ãasovaãem

Návod k obsluze. Fritéza VERSALIO. model 6151. tento model není vybaven ãasovaãem Návod k obsluze Fritéza VERSALIO model 6151 tento model není vybaven ãasovaãem Popis pfiístroje (obr. viz orig. návod) 1. Víko komory filtru 2. Pachov filtr 3. âasov nebo ruãní vypínaã (podle modelu) 4.

Více

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa.

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1 C-960ZOOM Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße 14 16 D-20097 Hamburg Tel. *49-40 23773-0 Fax *49-40 23773-864 Technical Hotline (toll-free)

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

P800 Návod k pouïití

P800 Návod k pouïití P800 Návod k pouïití 2 Obsah Úvod...7 Zaãínáme... 9 Základní funkce... 20 Telefon... 39 Kontakty... 54 Zprávy... 64 Internet... 76 Kalendáfi... 85 Úkoly... 89 Zápisník... 92 Hry... 95 Hlasové poznámky...

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem CZ Pfied instalací a pfied pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz obrázek

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE)

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) s elektronikou Bosch Heatronic a s vodou chlazen m lamelov m hofiákem ThermoStar Obsah Strana Úvod 3 Technické

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

NÁVOD K OBSLUZE Elektrické víceúãelové vysavaãe Elektrické viacúãelové vysávaãe

NÁVOD K OBSLUZE Elektrické víceúãelové vysavaãe Elektrické viacúãelové vysávaãe NÁVOD K OBSLUZE Elektrické víceúãelové vysavaãe Elektrické viacúãelové vysávaãe 9-15 16-22 22 2 1 2 3 4a ETA 1404 4b ETA 2404 ETA 3404 5 ETA 1404 6 7 8 8a 8b 9 3 9a 10a 10b ETA 1404 ETA 2404 ETA 3404 10c

Více

Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody

Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody Solární systémy Junkers pro pfiípravu teplé vody Základy solární techniky JUNKERS 1 Základy solární techniky Sluneãní energie Slunce nám poskytuje energetick potenciál, kter lze bez omezení vyuïívat. Slunce,

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více