Bruselské okénko. Plze ský kraj má v Bruselu svého zástupce. P ipravili jsme pro vás proto novou pravidelnou rubriku o jeho innosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bruselské okénko. Plze ský kraj má v Bruselu svého zástupce. P ipravili jsme pro vás proto novou pravidelnou rubriku o jeho innosti."

Transkript

1 ta í ch ipka Od b ezna jsou na portálu lze ského kraje pod složkou Informace k ešení pta í ch ipky respektive pandemie ch ipky pr b žn zve ej ovány informace pro širokou ve ejnost, obce a složky IZS.. Bruselské okénko lze ský kraj má v Bruselu svého zástupce. ipravili jsme pro vás proto novou pravidelnou rubriku o jeho innosti. strana 6 D tská olympiáda Reprezentanti lze ského kraje bojovali se svými vrstevníky z celé republiky na II. zimní Olympiád d tí a mládeže R strana 8 SLOUEK RADNÍHO Mgr. Martin Baxa, radní (ODS) Vážení tená i, p i svých cestách po lze ském kraji se v r zných místech setkávám s mnohdy až p ekvapující aktivitou, a už kulturní i obecn spole enskou. Je n kdy tém neuv itelné, s jakou vehemencí se p es nejr zn jší p ekážky a obtíže v n kterých obcích i m stech rozvíjí kulturní a spole enský život. V mnoha p ípadech je to zásluhou osoby pana starosty i paní starostky, kte í se ve svých ú adech krom praktického zajišt ní základních funkcí ve ejné správy snaží vtisknout i vdechnout svým obcím atmosféru místa, kde je možné žít v plném a dobrém slova smyslu. Místa, kde ob an, obyvatel své obce nebo m sta, získává pocit sounáležitosti se svými sousedy a kde sv j život neohrani uje jenom st nami i plotem svého bytu nebo domku. Kde se zkrátka n co d je, fungují divadelní i p vecký spolek, koncerty, p ehlídky, výstavy i pouze oby- ejné scházení se p i vesnických zábavách nebo tradi ních slavnostech, jako je masopust a jiné. K tomu pat í i postupná obnova památek, návsí, nám stí, domk i dom. Kultura zde hraje naprosto nezastupitelnou úlohu, už jenom proto, aby se z t chto míst nestaly pouhé ubytovny, sloužící jen k p espání, i aby nedocházelo k jejich úplnému vylid ování. Kultura v jakékoliv podob zkrátka dává životu smysl. Uv domuji si, že toto jsou obecn známé myšlenky, nejsem si ale jistý tím, že by byly vždy takto samoz ejm vnímány. Zkusme si pro zajímavost obrátit onu otázku, jakou úlohu sehrává v lidském život kultura: jaký by byl život v míst, kde se nic ned je, kde není kam jít, kde se lidé nedokážou sejít a kde schází i prostor pro tato setkávání, snad krom restaurace, jejíž existence však ješt nutn nemusí znamenat kulturní nebo jakoukoliv spole enskou aktivitu? Znám pár takovýchto míst. okra ování na stran 3 NÁKLAD VÝTISKŮ OVĚŘEN AUDITORSKOU FIRMOU J N DAVID HRDINA edná se o 111 milion korun, což je asi o 40 milion více, než zbylo v minulém roce, tedy z rozpo tu na rok Navýšení p ebytku z roku 2005 zp sobila i zm na v rozpo tovém ur ení daní. V lo ském roce jsme poprvé hospoda ili s v tšími p íjmy zda ových výnos, íká nám stek hejtmana Vladislav Vilímec. odle n j se p ebytku v hospoda ení docílilo zachováním rozpo tové kázn a nastavením správných parametr rozpo tu. Mnohé projekty, které bude kraj spolufinancovat s Evropskou unií, byly v minulém roce teprve ve stadiu schvalování. Ukázalo se, že lze ský kraj dokáže financovat své b žné výdaje z vlastních p íjm a nemusí si pomáhat b žnými ani p eklenovacími úv ry. Stejn, jako se stalo tradicí dobré hospoda ení kraje, stává se tradicí i rozumné rozd lování p ebytku hospoda ení. rioritou pro letošní rozd lení ušet ených pen z bude posílení investic do našich škol. Odhaduji, že ve školství skon í z celkových 111 milion apojení jihozápadního prostoru na dálnici D5 formou zkvalitn ní p eshrani ního spojení s Bavorskem a rozvoj železni ní trat lze - Domažlice Regensburg Donau Moldau Bahn budou hlavní priority rozvoje dopravní infrastruktury lze ského kraje. Shodli se na tom radní v ele s hejtmanem etrem Zimmermannem na seminá i O rozvoji dopravní infrastruktury, který se za ú asti ministra dopravy M. Šimonovského konal v polovin února ve Zbirohu. okra ování na stran 3 korun zhruba 40 milion. oužijeme je hlavn na odstran ní havarijních situací, hygienických závad v jídelnách, dojde i na n jaké rekonstrukce. Škol z izuje kraj p ibližn 110, takže možností, kam peníze investovat, je mnoho, vysv tluje nám stek Vilímec. Rekonstrukce jídelny a topení se tak z ejm do ká St ední elektrotechnická škola v lzni, která by jinak nespl ovala hygienické normy. Zahájena bude také rekonstrukce budovy bývalé poštovní školy v Husov ulici. Aktuáln je tato budova p evedena na Konzervato lze, která pot ebuje získat další zázemí v etn sálu, kam by m la p ístup i ve ejnost. Mohlo by zde také vzniknout nahrávací studio, které by využívali nejen studenti, pokra uje Vladislav Vilímec. V tších pen z se do ká také St ední odborné u ilišt v Horaž- ovicích nebo D tský domov v Kašperských Horách. Vedení kraje také uvažuje o koupi dvou dom v lzni, které jsou v majetku m sta, ale sídlí v nich krajem z izovaná gymnázia. Jedním z hlavních d vod, pro chceme od m sta koupit tyto nemovitosti, je fakt, že pro tyto školy, které nesídlí ve vlastních prostorách, nem žeme žádat dotace z evropských fond. M sto je p ipraveno o prodeji budov jednat, podotýká nám stek Vilímec. Další oblastí, kam budou sm - ovat ušet ené peníze, jsou p ísp vky na nákup hasi ských cisteren. Kraj se, stejn jako minulý rok, p ipojí ke státu, který vybraným žadatel m poskytuje dotaci do výše 2 milión korun. Ve výjime ných p ípadech pom žeme p i odstra ování havárií n kterým obcím, ale to budou ojedin lé p ípady, protože nemáme prost edky na masivn jší podporu v takovéto podob. okra ování na stran 3 Ročník 4 číslo / ro občany lzeňského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu Ušet ené peníze pomohou hlavn školám lze ský kraj pokra uje v dobré tradici a stejn jako v p edchozích obdobích skon ilo jeho hospoda ení za uplynulý rok p ebytkem. Krajští zastupitelé tla í na ministerstvo dopravy Na rozvoj silni ní sít není dostatek pen z ežije eské zdravotnictví rok 2006? osilování centrálního ízení je podle odborník v rozporu s vývojem ve vysp lých evropských zemích D DAVID HRDINA irektivní politika ministra zdravotnictví Davida Ratha a jím schválené vyhlášky pro první pololetí roku 2006, to byla hlavní témata krajské konference o zdravotnictví, která se 9. února konala v lzni pod záštitou hejtmana lze ského kraje etra Zimmermanna. Ú astníci konference z ad léka-, zástupc zdravotnických za ízení, lékárník a len pacientských organizací se shodli na tom, že v tšinu nedávných opat ení lze ozna it spíše za ú etní škrty než za systematický p ístup, sm ující ke zvýšení efektivity zdravotnictví. Ve vlád ani na ministerstvu neexistuje žádná koncepce i dlouhodob jší p edstava o sm ování eského zdravotnictví. Ú astníci konference kritizovali ministerstvo p edevším za schválení úhradové a lékové vyhlášky, snížení marže lékáren a novely zákon o pojiš ovnách a neziskových zdravotnických za ízeních. ráv návrh zákona o neziskových zdravotnických za ízeních podrobil na konferenci analýze advokát Jaroslav Svejkovský: Tento návrh p edstavuje potla ení práv kraj, obcí i dalších vlastník léka ských za ízení. Nemocnice budou prost ednictvím správní rady ovládány ministerstvem a léka skou komorou. odle Svejkovského tento akt spl uje veškeré aspekty zestátn ní. Centralizaci moci v rukou úzké skupiny politik ap edevším kontroverzní zákon razantn kritizoval i hejtman lze ského kraje etr Zimmermann. Je nutné zbavit 3. ples lze ského kraje V M š anské besed v lzni se 10. února 2005 konal již 3. ples lze ského kraje. rogram byl v tomto roce sestaven a lad n v duchu 30. let. r vodcem celého ve era byl Ond ej Havelka a jeho Melody Makers, nechyb ly ani ukázky standardních tanc, latinsko-amerických tanc i swingové tane ní vystoupení. ed p lnocí Melody Makers vyst ídala skupina Timbre Music, v jejímž podání zazn ly nejznám jší sv tové i eské hity a p edstavila i jejich p veckou a kostýmní show. ro ty, kte í si cht li od tance odpo inout, bylo v Klostermannov kavárn p ipraveno po celý ve er improvizovné kino, kde byly promítány staré n mé grotesky, doprovázené stylovou hudbou. Fotoseriál najdete na stran 4 RED- zdravotnictví závislosti na centrálním ízení a vrátit kontrolu samosprávám, jimž byla protiústavn odebrána, vyjád il svoji nespokojenost hejtman, podle kterého byly kraje vždy dobrými a odpov dnými vlastníky nemocnic. okra ování na stran 3

2 2 B ezen Informace z ú adu Vážení tená i, vzhledem k tomu, že jsme nedávno schvalovali rozpo et F inan ní prost edky na eské projekty jsou již tém vy erpány, což se odrazilo také v nízkém po tu p ijatých žádostí o dotaci. eníze k rozd lení v rámci tohoto jednání byly k dispozici pouze v oblasti cestovního ruchu, ostatní infrastruktu e a vzd lávání. Celkem výbor rozhodl o ud lení dotace 13 eským a 15 bavorským žadatel m. Nezbytnou podmínkou pro získání finan ní podpory byl p eshrani ní partner žadatele a také významný dopad projektu na opa nou stranu hranice. V oblasti cestovního ruchu byly v lze ském kraji schváleny necelé 3 miliony korun. Nejvíc pen z, tém 1,5 milionu, p jde na opravu Šumavské cyklotrasy. 38 v úseku Chot šov Radvanice, zhruba 700 tisíc na druhou realiza ní fázi budování esko-bavorského Geoparku a tém 740 tisíc korun na instalaci trojjazy ných informa ních box v obcích Euroregionu Šumava Jihozápadní echy. rojekt Rekvalifikace pracovní síly v hostinské innosti z oblasti vzd lávání získal 360 tisíc, íká radní Ji í Kalista. Vzhledem k tomu, že ješt stále zbývají finan ní prost edky v opat eních v novaných cestovnímu ruchu a ostatní infrastruktu e, bude v nejbližší dob op t zahájen p íjem projekt ve zmín ných oblastech. Až bude Vážené tená ky, vážení tená i, protože se blíží termín podání da ových p iznání, budu se v tomto ísle v novat možnostem, jak co nejsnadn ji podat da ové p iznání s využitím internetu. Na úvod jednu d ležitou informaci. oslanecká sn movna schválila v únoru novelu zákona o informa ních systémech ve ejné správy. Mimo jiné je v n m ustanovení, které umožní vydávání r zných oficiálních výpis (z rejst íku trest, z katastru nemovitostí atd.) v n kterých obcích, na pobo kách eské pošty, u notá nebo na Hospodá ské komo e. Jako v tšina v cí má ale i tato sv j há ek. Tento zákon to umož uje, ale ne íká nic o tom, kdy a jak taková v c musí skute n fungovat. rvní vlaštovkou budou z ejm výpisy z katastru nemovitostí. Jak praví tisková zpráva ministerstva informatiky, eská pošta i katastr nemovitostí se na zm nu p ipravují už dnes tak, aby první pobo ky eské pošty mohly výpisy z katastru nemovitostí za ít vydávat ješt vpr b hu letošního roku. V me, že se takové v ci stanou samoz ejmostí, nebo ješt lépe, že od nás žádný ú ad podobné výpisy v bec chtít nebude a zajistí si je sám. ivítám, pokud mi pošlete váš názor na tuto rubriku, p ípadn váš vlastní tip na internetový odkaz, vše na adresu Daňová přiznání elektronicky (http://cds.mfcr.cz/) SLOVO ZASTUITELE lze ského kraje na rok 2006, dovolím si vás informovat o problematice rozpo tových náklad na dopravu kraje, která je mi profesn a z innosti lena dopravní komise velmi blízká. Rozpo et kapitoly doprava na rok 2006 ve výši ml K byl v i p edchozímu roku snížen o 31,7 ml K. V oblasti investi ních prost edk iní 251,7 ml K (tj. 34,4 ml K ), v oblasti neinvesti ních prost edk iní 1.153,3 ml K ( tj. + 2,7 ml K ). Toto snížení by z hlediska celkových rozpo tovaných náklad nebylo zásadním problémem. i podrobn jším rozboru na jednotlivé druhy doprav a zajišt ní funk nosti dopravního systému kraje je zarážející, že finan n posiluje silni ní hromadná doprava na úkor železni ní dopravy. Jako železni á e m velmi mrzí, že p i sestav rozpo tu není objektivn zhodnocen vst ícný p ístup dopravce D, a. s., k zajiš ování ve ejné služby formou základní dopravní obslužnosti, což lze dokladovat na úhradách za rok i mírném navýšení celkového smluvního výkonu 5,1 milionu vlkm základní dopravní obslužnosti zajiš ované D, a. s., bez nároku na navýšení schválené rozpo tové úhrady ve výši 340,6 ml K v roce rost ednictvím m sí ních ministerstvem pro místní rozvoj stanoven termín, bude uve ejn n na webových stránkách lze ského kraje p ípadn jej rády sd lí pracovnice záloh a následným doplatkem bylo lze ským krajem uhrazeno pouze 290 ml K. V rozpo tu na rok 2006 je p i stejném objemu výkonu vlkm jako v roce minulém schváleno pouze 310 ml K. Z toho vyplývá, že se nejedná o navýšení, jak bylo nedávno publikováno, ale ve skute nosti celkové oslabení kapitoly doprava je na úkor železni ní dopravy a tím úhrady základní dopravní obslužnosti provád né D, a. s. o zkušenostech z roku 2005 nelze p edpokládat, že budou dodrženy sliby o m sí ních zálohách ve výši 1/12 rozpo tovaných náklad. ING. ŠIDLO KAREL (KSČM) Na p eshrani ní projekty ješt zbývají peníze Oud lení evropských dotací eským a bavorským projekt m, rozvíjejícím p eshrani ní spolupráci, jednal koncem února ve Strakonicích ídící výbor Iniciativy Spole enství Interreg IIIA. O dotaci z tohoto programu mohly na eské stran žádat ve ejné instituce lze ského, Jiho eského a Karlovarského kraje, na bavorské stran ve ejné i soukromé subjekty z p íhrani ních region. Sekretariátu Regionální rady etra K sová (tel ) a Ladislava Khaurová (tel ). Užite né internetové odkazy K samotnému p iznání: okud zvolíte v horním menu položku Dan elektronicky, a dále v pravém menu volbu EO elektronické da ové podání, p ivítá vás úvodní strana aplikace. Zde zvolte odkaz Vstoupit. ak následuje konkrétní výb r p íslušného da ového p iznání, prázdné formulá e najdete pod volbou Vyplnit nový formulá. V pr b hu práce s aplikací m žete být vyzváni k tomu, abyste okamžik po kali, že se instalují pot ebné ásti systému. Samotné vypl ování formulá je stejné jako u papírové podoby a formulá e i obdobn vypadají. T m zdatn jším uživatel m mohu doporu it sekci ro zkušené uživatele, kde si m žete mimo jiné stáhnout z internetu program, kterým vyplníte da ové p iznání ve svém po íta i, aniž byste museli být neustále p ipojeni k internetu. To ocení p edevším ti, co se p ipojují p es telefonní linku. Vyplnit p iznání a odeslat je v etn elektronického podpisu na finan ní ú ad je operace, kterou bez problém zvládne b žný uživatel C. D ležité je neleknout se r zných hlášek a upozorn ní p i vstupu do aplikace a p i samotném vypl ování a odesílání. amátky v lzeňském kraji (www.plzensky-kraj.cz) lzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady lzeňského kraje program odpora činnosti informačních center na území lzeňského kraje a schvaluje ravidla pro poskytování finančních prostředků na realizaci tohoto programu. Cíl: odporovat činnost a rozvoj informačních center, poskytujících kompletní turistické informace Aktualizace dat cestovního ruchu pro potřeby Odboru cestovního ruchu a propagace Krajského úřadu lzeňského kraje Konzultační místo a kontaktní osoba: Krajský úřad lzeňského kraje Odbor cestovního ruchu a propagace Ing. Šárka Tomanová, telefon: O dotaci lze žádat osobním doručením vyplněné žádosti na předepsaném formuláři, nejpozději do 12:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu lzeňského kraje, Škroupova 18, lzeň. Více informací najdete na adrese: lzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady lzeňského kraje ravidla pro poskytování finančních prostředků na realizaci programu rogram podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v lzeňském kraji pro rok 2006 Cíl: odporovat obnovu a další budování venkovské a turistické infrastruktury (tradiční výrobu potravin, řemeslnou výrobu, turistické informační systémy, ubytovací zařízení, zařízení pro volný čas a sport) a propagaci turistických cílů prostřednictvím propagačních materiálů. Termín podání žádostí: Žádosti o poskytnutí finanční dotace musí být níže uvedeným způsobem doručeny nejpozději 21. března 2006 do 15 hodin do podatelny Krajského úřadu. Žádosti mohou být podávány poštovní zásilkou na adresu Krajského úřadu lzeňského kraje, odbor cestovního ruchu, Škroupova 18, lzeň, nebo osobně do podatelny Krajského úřadu lzeňského kraje. Kontaktní osoba: Ilona Šnebergerová Odbor cestovního ruchu a propagace Krajského úřadu lzeňského kraje, Škroupova 18, lzeň tel.: , fax Více informací najdete na adrese: Vyhlášení výběrového řízení Rada lzeňského kraje svým usnesení ze dne vyhlásila výběrová řízení na místa ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných lzeňským krajem: Ústav sociální péče Kralovice pro dospělé občany tělesně postižené a Domov-penzion ve Vlčicích. Termín pro podání přihlášek je stanoven na 7. dubna Bližší informace najdete na webových stránkách lzeňského kraje: O každé památce m žete získat bu její jednoduchý popis i velmi detailní informace v etn fotografií a zobrazení v map. Na tomto p íkladu je i dobré ukázat, jak jsou jedna data využívána pro dva r zné ú ely. Stejná data najdete také na turistickém webu našeho kraje v sekci Historické památky. Jsou zde sice trochu jinak len na, aby to bylo p itažliv jší pro turistu, ale všechny informace oba portály tahají z jedné databáze. eji všem, aby i díky této služb na našem portálu našli nap íklad zajímavý tip na ned lní výlet s rodinou. Systém elektronických zdravotních knížek IZI (www.izip.cz) okud chcete podávat da ové p iznání v klidu z domova bez front na finan ních ú adech, m žete využít služby p ístupné prost ednictvím webu ministerstva financí (www.mfcr.cz), p esn ji e eno jeho Da ové správy. o et el. da ových p iznání stoupá exponenciáln a významn rychleji roste po et s elektronickým podpisem. Je patrné, že se tento zp sob komunikace s finan ním ú adem postupn stane hojn využívaným. okud jste milovníkem památek a r zných výlet po zajímavých místech našeho kraje spojených s n jakou historickou zajímavostí, podívejte se na portál kraje do sekce Kultura a památková pé e, kde pod volbou amátky v lze ském kraji najdete tém vy erpávající p ehled všeho z této oblasti. rvotní roz len ní je podle tematických okruh, jako nap. archeologické, technické, vojenské nebo sakrální. Tento p íp vek zde uvádím z toho d vodu, že je v posední dob celá problematika až hystericky p emílána tu n kterým politikem i ministrem, tu v novinách nebo v televizi. itom je celá záležitost velmi racionální a ve svém d sledku jednoduchá. Doporu uji každému, aby si p e- etl v sekci Co je IZI? všechny d vody, které mohou ob ana vést k využívání tohoto systému. Každý se m že svobodn rozhodnout, zda systém chce, nebo nechce používat a zda mu d v uje a bere v úvahu i možná rizika. Osobn si myslím, že tento nebo jiný systém bude pro tyto ú ely fungovat, a to jak pro vým nu dat mezi nemocnicemi a léka- i, tak i pro komunikaci léka e s pacientem. odle po tu uživatel s ním má celá ada z vás i své osobní zkušenosti. VÁCLAV KOUDELE VEDOUCÍ ODBORU INFORMATIKY

3 Informace z kraje SLOUEK RADNÍHO Dokon ení ze strany 1 Musím konstatovat, že již na první vn jškový pohled to lze poznat v tšinou neupravená a zanedbaná ve ejná prostranství, celkový šedivý vzhled vracející nás n kam do dob p edlistopadových, je zkrátka vid t nezájem o d ní kolem sebe. Jist, vždycky to záleží na jedinci (a nemusí to být jen starosta) nebo na n kolika aktivních lidech, kte í však dokážou vydupat ze zem tak ka nemožné a p esv d it lidi kolem sebe. Tak tomu vždycky bylo, je a bude, jinak to nejspíš ani fungovat nem že. Tam se rodí ten základní vztah k lidem okolo, kmístu, kde žiji, tam vzniká již zmi ovaný pocit sounáležitosti, který je mimo jiné tou nejlepší obranou proti nejr zn jším zvrat m i revolucím, obranou demokracie a otev ené a sebev domé spole nosti. I proto lze ský kraj z izuje muzea a galerie a prost ednictvím grantového programu podporuje nejr zn jší spolky, sdružení i kulturní aktivity obcí a jednotlivc s v domím, že taková podpora kultury napomáhá též ve vztahu ke svému regionu. Regionu jako je lze ský kraj, svébytnému, samostatnému a nezam nitelnému. Ušet ené peníze pomohou hlavn školám Dokon ení ze strany 1 V ím, že s p ebytkem bude slušn naloženo, uzavírá nám stek hejtmana Vladislav Vilímec. odle n j nebude p ebytek rozd len celý, ást pen z si kraj ponechá jako rezervu, ást použije na profinancování n kterých evropských projekt. V Na rozvoj silni ní sít není dostatek pen z Sytn u St íbra bylo vyskladn no zhruba 100 tun p edevším textilního odpadu. Ve velké k ln jsou uloženy dávno použité hadry. Skladové prostory pronajala jedna nejmenovaná firma, mající sídlo mimo lze ský kraj, další firm i podnikatelské osob s tím, že uskladn ný odpad m že být ješt použit, t eba pro obchody typu second hand, vysv tluje radní pro oblast životního prost edí Boris Kreuzberg. ozoruhodné je, že n me tí dovozci odpadu i eští skladovatelé si jsou z ejm v domi probíhající diskuse na úrovni Evropské komise v Bruselu, kde se objevují tendence umožnit dovoz odpadu p es hranice jednotlivých stát EU, pakliže m že být n jakým zp sobem zužitkován (nap íklad m že sloužit jako palivo). V i t mto tendencím je však významný odpor ady stát Unie, zejména ze strany t ch, které p istoupily v roce Lze si totiž p edstavit, že v p ípad prosazení sm rnice Evropské komise by nastal velký dovoz odpadu z bohatších stát unie do chudších, protože likvidace odpadu v p vodních 15 zemích EU je mnohem dražší než jejich zavezení p es hranice a uskladn ní. Zárove se již ukázalo, že hamižnost n kterých našich firem nezná mezí, a i když jim hrozí pokuta, odm na, kterou dostanou od p vodc odpad, Dokon ení ze strany 1 editelství silnic a dálnic p edstavilo investice na silnicích I. t ídy. Odhadovaná minimální pot eba ro ního objemu prost edk pro rozvoj silni ní sít I. t ídy v lze ském kraji do roku 2018 iní cca 1,4 miliardy korun (všechny plánované akce do roku 2018 po ítají s celkovou investicí 16,9 miliard). Sou asné prost edky ur ené pro rozvoj této sít silnic tomuto p edpokladu zdaleka neodpovídají, íká radní pro oblast dopravy Miroslav Jaroš. Kraj proto navrhuje posílit finan ní zdroje Evropské unie na rozvoj dopravní infrastruktury ro n o milion korun. Na peníze z EU je však t eba p ipravit kvalitní projekty. Z dalších bych mohl jmenovat zlepšení dopravních systém v severojižní ose Kralovicko - lze - Klatovy, zkvalitn ní železni ní trat ve stejném sm ru (lze - Žatec, lze -Klatovy-Železná Ruda). Zlepšení vztahu krajských center lzn a eských Bud jovic z hlediska silni ního i železni ního spojení a mnoho jiných, vyjmenovává radní Jaroš a dodal, že kraj Zavážení komunálního odpadu ze Spolkové republiky N mecko do ech je jedním ze žhavých témat sou asné doby. Nejvíce vyhrocená situace je v kraji Ústeckém a Libereckém, nicmén ušet en nez stal ani lze ský kraj. Našt stí jde zatím pouze o jednu obec, která byla takto postižena, zdejší situace je však modelová. p esahuje finan ní postih, jejž p i odhalení dostanou od našich ú ad. Jaká je ochrana proti tomuto zavážení republiky odpadem? Samoz ejm na prvém míst stojí zadržení odpadu již na hranicích a d kladná kontrola kamion. Na druhém je vyhledávání ilegálních sklad Inspekcí životního prost edí a významné pokutování p vodc. Jestliže jsou dosavadní pokuty pouze do výše 10 milion korun a n kterým podnikavc m stojí za to riskovat, pak a je možná pokuta zvýšena až na 50 milion. Otázkou by se rozhodn m li zabývat na jednáních i p edstavitelé stát, tedy minist i životního prost edí eské republiky a Spolkové republiky N mecko a možná i Rakouska, míní B. Kreuzberg. odle dosavadních odhalení už bylo do naší republiky takto dovezeno 15 tisíc tun odpadu. Je ovšem dosti ostudné, když bude apelovat na vládu a ministerstvo dopravy, aby dopravní infrastruktura byla prioritou a poda ilo se na ni získat co nejvíce prost edk, nebo na ní závisí rozvoj dalších oblastí. Rozvoj dopravní infrastruktury je pro lze ský kraj prvo adou záležitostí. ozitivní vývoj v dalších odv tvích je totiž v zásad podmín n existencí kvalitní dopravní sít a z ní plynoucí dobré dostupnosti celého území regionu, shrnuje záv ry konference radní pro oblast dopravy Miroslav Jaroš. Seminá byl rozd len na n kolik blok. V úvodu p edstavil kraj i ministerstvo své zám ry v oblasti dopravní politiky a p ítomní se seznámili také s koncepcí dopravy lze ského kraje. Ve druhé ásti hovo ili p ítomní už o konkrétních akcích. Seminá, kterého se zú astnili i senáto i, poslanci, starostové, nám stek Státního fondu dopravní infrastruktury, zástupci D, editelství silnic a dálnic, primátor lzn a zástupci stavebních firem, uspo ádal lze ský kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou. ežije eské zdravotnictví rok 2006? V p íští šestiletém plánovacím období, které za íná v roce 2007, by m lo do eské republiky plynout až 90 miliard korun ro n. Rozd lení tohoto významného balíku pen z je prakticky ponecháno na jednotlivých lenských státech, Brusel pouze stanovuje rámcové mantinely. Vláda R bude v nejbližší dob schvalovat zásadní dokumenty, jejichž sou ástí je i klí k rozd lení finan ních prost edk, které spravují jednotlivá ministerstva a tzv. Regionální opera ní programy, které budou mít ve své kompetenci jednotlivé regiony, sestávající v tšinou ze dvou i více kraj. Krajským zastupitel m jsme proto položili otázku k této problematice. Co íkáte návrhu vládního materiálu, podle kterého mají kraje obdržet pro sv j regionální rozvoj pouze 12% prost edk z pen z Evropské unie a zbylých 88% z stane v pravomoci státu? Dokon ení ze strany 1 Na nejd ležit jší otázku jaký dopad bude mít politika ministra Ratha na pé i o pacienty odpov d l avel Hrobo, expert v oblasti systém zdravotního pojišt ní: Takzvané úspory, které realizuje ministr zdravotnictví, pocítí p edevším chronicky nemocní, tedy nejzraniteln jší skupiny obyvatelstva. Nadále jsou hrazeny banality, a nikoliv životn d ležité léky. Veškeré uspo ené peníze navíc padnou na zvýšení plat léka. Ministerstvem p edepsané limity podle Hrobon zp sobují odkládání nezbytné pé e dramaticky se prodlužují ekací lh ty na operace, u nichž je používán drahý zdravotnický materiál, nap íklad endoprotézy. Jde o ukázkový p íklad sou asného p ístupu ministerstva. roblémy se ne eší, ale v rámci p edstíraných úspor pouze odsouvají. Ze záv r konference vyplynulo, že jediným ešením sou asné kritické situace ve zdravotnictví je co nerychlejší nastartování zm n, ne však sm rem ke státnímu dirigismu ap esunem moci do podru í politik. Je t eba u init zdravotnictví mén závislým na centrálním ízení a politice a umožnit rozvoj iniciativy, lepší ízení a lokáln vhodná ešení. Takové zm ny jsou v souladu s vývojem ve všech zemích Evropské unie. Ji í Kalista (ODS) Administrace tohoto procesu bude stát dvojnásobn více, než kolik dostanou kraje. Navrhovaných 12% si rozd lí 13 kraj, takže každý získá na rozvoj svého území necelé 1% aú edníci, kte í budou rozd lování pen z ídit z centrální úrovn dostanou 2%. Václav ervený (KDU- SL) Toto je p esn v duchu decentralizace podle p edstav sociální demokracie. Domnívám se, že 20% i více je málo a zcela Aktuální situace ve zdravotnictví je charakterizována nepromyšlenými kroky ministerstva zdravotnictví. itom nám na dve e klepou dlouhodobé výzvy, jako je stárnutí obyvatelstva, míní. Hrobo. Ten také vidí hlavní problém v p ístupu ministerstva zdravotnictví. Namísto seriózní diskuse o možnostech ešení ze strany ministra jsou zatím slyšet jen politická prohlášení a urážky všech oponent. roblémy eského zdravotnictví nedokáže vy ešit koncentrace moci v rukou ministra zdravotnictví. Naopak, posilování centrálního ízení je zcela v rozporu s vývojem ve všech vysp lých evropských zemích, dodává avel Hrobo. ur it by bylo možné prost edky v regionech lépe využít, o em sv d í i stávající stav. Václav Šlajs ( SSD) A koliv chápu, že stát si chce zachovat strategické rozhodování, p esto se domnívám, že kraje by m ly mít v tší možnost rozhodovat o rozvoji vlastního území. Stát by m l do zna né míry respektovat návrhy jednotlivých krajských samospráv. Zde ka Hornofová (KS M) Jestliže se stát se zbavuje pravomocí a p enáší je na kraje, je t eba aby na tyto kompetence dostaly kraje p im ené finan ní prost edky a nesouhlasíme s tímto procentuelním p erozd lením. Úloha kraj se dozvídáme, že na skládku textilu v Sytn podnikají nájezdy n kte í naši spoluob ané, hrabou se v hadrech a snaží se z nich vyzískat ješt n co použitelného. Myslím, že jde o odsouzeníhodné aktivity, a to nejen z hlediska hygienického. Domnívám se, že nás mohou degradovat v o ích našich soused a jsou vodou na mlýn n kterým len m Evropské komise, kte í cht jí otev ít 3 B ezen STŘÍKY lzeň Střední odborné učiliště elektrotechnické lzeň bylo pověřeno pořádáním 11. ročníku soutěže odborných dovedností žáků elektrotechnických oborů, která se uskutečnila koncem února v prostorách SOU. Zúčastnilo se jí 30 dvoučlenných družstev z celé republiky. Jako hosté se do soutěže zapojila i tři SOU energetická ze Slovenska, a to z Žiliny, Trnavy a Velkých Kapušan, a dvě družstva z učňovských středisek RWE z Trieru ze SRN. Nepomuk Dotace 2,3 milionu korun pomůže Nepomuku k rozvoji cestovního ruchu. rojekt, se kterým radnice loni uspěla v grantovém řízení Společného regionálního operačního programu lzeňského kraje, má přilákat a udržet co nejvíce návštěvníků v rodišti jednoho z nejznámějších světců ve světě. lzeňský kraj Kraj musí letos podpořit deseti procenty nákladů dotace ministerstva zemědělství na stavbu nových vodovodů, čistíren odpadních vod a opravu kanalizací. okud kraj nepřispěje, nedostanou malé obce, pro něž je tento několikaletý program často jediným investičním zdrojem, žádné peníze. Kraj sice bojoval s ministerstvem proti těmto neočekávaným letošním výdajům, ale nakonec obcím pomůže. Regionální politici cht jí v tší podíl prost edk z EU na rozvoj kraj Václav etrus (SNK) a obcí oproti státu roste a je pot eba, aby m ly dostatek finan ních prost edk ne jednotlivé oblasti správy. ovažuji to za projev velké ned v ry státu v i kraj m, kam by m lo být p eneseno t žišt regionálního rozvoje. Doufám, že Asociace kraj R bude mít možnost o této problematice ješt jednat s vládou a že tato jednání budou pro kraje úsp šná a dojde k posílení prost edk z EU do regionálních projekt. N mecký odpad dorazil i do našeho regionu hranice pro dovoz odpadu. Tyto tendence p icházející z Bruselu rozhodn nejsou tím, co u iní Evropskou unii p itažliv jší vo ích v tšiny našich ob an, dodává radní Kreuzberg.

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009)

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009) 18. b ezna 2009 Ro ník XX. íslo 11 Cena: 9 K Dnes rozší ené vydání Program oslav k 90. výro í založení týdeníku Velkomezi í sko (První íslo vyšlo 1. 3. 1919.) Slavnostní setkání pro pozvané hosty Slavnostní

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM - 2001

KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM - 2001 Sou asná situace, kdy chybí termíny st hování nebo zahájení rekonstrukce nového areálu, vyvolává neklid mezi zam stnanci. Ti se obrátili prost ednictvím odborové organizace na vedení m sta se žádostí o

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

SPRÁVA MAJETKU M STA

SPRÁVA MAJETKU M STA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Libor Novák. Držitel ocenění Restauratér roku 2011 v kategorii hotelových restaurací

Libor Novák. Držitel ocenění Restauratér roku 2011 v kategorii hotelových restaurací Zpravodaj Asociace hotel a restaurací R l ro ník 6 ervenec/srpen 2012 Libor Novák Držitel ocenění Restauratér roku 2011 v kategorii hotelových restaurací Generální partner AHR R Exkluzivní partner AHR

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Vítejte v České Republice

Vítejte v České Republice Vítejte v České Republice 4. doplněné a rozšířené vydání 2010 1. ÚVOD 2 2. VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 3 2.1. Česká republika 3 2.2. Největší města ČR 3 2.3. Typy pobytů v ČR 4 2.4. Vývoj uprchlické problematiky

Více

Kulturní programy m síce b ezna

Kulturní programy m síce b ezna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 B EZEN Kulturní programy m síce b ezna Hank v d m - Réva cimbálová muzika pro I. II. stupe ZŠ. - Záskok - Cimrmanova hra. - Zápis do tane ních. - Reality show

Více

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do Nigrinová R žena 87 Švorcová Emilie 87 Chyšková Erika 86 Vokounová Miluška 86 Jirušová Ji ina 84 P idalová Marie 82 Šikulová Jaroslava 81 Kafková Margita 80 Macá ková Anna 80 Jelínek Antonín 75 Opatovská

Více

Vážení lenové Ovocná ské unie R,

Vážení lenové Ovocná ské unie R, Vážení lenové Ovocná ské unie R, máte v ruce poslední tišt né íslo Zpravodaje Ovocná ské unie R, který v této podob vycházel tém osmnáct let. Letošní Valná hromada naší unie rozhodla o ukon ení jeho vydávání.

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí

Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí Ročník 4 březen/duben 2012 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí Vrábí p edstavuje významný urbanisticko-architektonický fenomén NOVÝ KABÁT

Více

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více