K Ilspechu, Krome pocasi, ktere se jako zazrakem umoudfilo, snad az moc, prispela kvalita kapel a v)'borne organizacni zajisteni celeho festil'alu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K Ilspechu, Krome pocasi, ktere se jako zazrakem umoudfilo, snad az moc, prispela kvalita kapel a v)'borne organizacni zajisteni celeho festil'alu"

Transkript

1 TR-HOVOJVINtNJKE LlfTY ZPMVODAJ OB~NLJ MEJTA TRHrnCH JVINLJ A OKOLr Zari 2000 Cislo 3 Rocnik X. Svatek dechove hudby se vydaril Yyvrcholenim trhosvinenskeho kulturniho leta byl jistc III rocnik Festivalu dechov)'ch hudeb Karel Yaldauf 2000, ktery poradaji Mcsto Trhove Sviny a Agentura Sumava Ceskc Budejovice. Konal se ve dnech 12. a 13. ~rpna Ctitele tohoto zanru si opet prisli na sve. I kdyz hlavnim festivalov)'fd dnem je nedcle, vesele se vyhravalo jiz od sobotniho odpoledne. Y Trhovych Svinech nam zahnily dechovy orchestr lithl ZUS z Trhovych Svinu, Rozmarynka z Rapotina, De Dongelander Muzikanten z Holandska, Krajanka Z Prahy, Slovakia z Bratislavy, Bojane z jihomoravskych Dolnich Bojanovic a Yaldaufinka Ady Skolky z Ceskych Budejovic. Y doprovodn)'ch programech hrala v Ledenicich Podhoranka z Trhov)'ch Svinil, I' Borol'anech Stavovanka z Horsovskeho Tyna a v Novych Hradech Babouci z Nemcic. Yeccr hrala v hotelu Atos cimbalova muzika Siovacko. Y nedeli rano, aby se nam l!~pe vstavalo, byl budicek I' proveden[ kapel Podhoranka, Rozmarynka a Stal'ovanka. Festivalov}' maraton otevrela Ii 10 hodin slavnostni fanfara a Ii vodni slovo starosty mesta ing. Radislava Buska. Potom jiz jako perly na source mi "Iedovaly pisnicky od kapel, ktere se sjely z cele republiky i ze zahranii:i..lako prvni se predstavila Pos<"ldkova hudba z Karlovych Yarn, srdecnost z kraje domazlickeho prinesla sv)'m vystoupenim Stavovanka z Horsovskeho Tyna, misledovala Rozmarynka z Rapotina s nczapomenuteln)' mi hlasy svych zpcl'acek. Pote zahnila nase Podhoranka, jejiz pisnicky si liue s chuti zazpivali. Letosnimi reprezentanty zahranici byly kapel)' De Dongelander Muzikanten z Holandska a dechol'y orchestr z Rakouska. Dale bych mel napsat i dechol'y orchestr Slovakia z Bratislavy. Ale pro vet~inu z nas Slovensko liplnym zahranii:im jeste neni. Pokracol'ala Krajanka z Prahy a samozrejme nemohl chybet hit poslednich let Babouci z Nemcic se svymi chamkteristickymi pisnickami. Yyvrcholenim celcho dne bylo vystoupeni Smyccovcho orchestru Karla Yaldaufa, ktery ridil Ada Skolka zakladatel tohoto festivalu. Orchestr vystmlpil I'e stejnem obsazeni jako puvodni orchestr Karla Yaldallfa. Pana Skolku v prubehu vystoupeni vystridal dirigent Orchestru Narodniho divadla v Praze, pan Frantisek Preisler. S orchestrem si pfijel zazpival take Josef Zima, pevecka legenda dechove hudby. Dalsimi hosty byji clenol'e Jihoceskeho divadla Ii Ceskych Budejovicich - Miroslal'a a Miloslal' Yesel);ch. Bylo tel. pokfteno nove CD za pritomnosti p. Karla Yagnera a ostatnich hostu. Dustojnou teckou za festivalem bylo vystoupeni kapely Bojane z Dolnich Bojanovic, jejiz clenove nezapreli svuj jihomoravsky temperament. Celym festivalem mis zasvecene a vtipne provazela dl'ojice konferencieni Ivana Simankova a Petr Hlavacek a tim pfispela k hezkemu zazitku z techto dvou dnil. Pine souhlasim s I. Simankovou, ze ta nejhezci atmosfera I'zdy vrcholi na s\<inenskem namestf s pfichazejicim soumrakem, kdy denni svetlo nahradi zare reflektonl a nebe pine hvi!zd. Po shlednuti festivalu a poslechu vsech hostu snad muzeme smize doufat v platnost rceni, ze nase zeme je konzervatof'i Evropy. Le!Osni festival navstivilo v Trhov)'ch Svinech I' obou dnech pfiblizne 2000 mivstevniko z domova i zahranici, v Ledenicich, Borol'anech a v Novych Hradech asi 700 navstevniko. K Ilspechu, Krome pocasi, ktere se jako zazrakem umoudfilo, snad az moc, prispela kvalita kapel a v)'borne organizacni zajisteni celeho festil'alu ze strany Mestskeho Madu v Trhovych Svinech. Je nutno tez ocenit praci zamestnancil (jdaby mesta Trhove Sviny, kterou odvedli pri pfiprave podia, lavic, stotil a pri rychlem a perfektnim liklidu pred i po festivalu. Je treba tez podekol'3t vsem sponzonim, bez jejichz financni pomoci by se festi val v teto sii'i tezko uskutecnil. Diky!Omuto festivalu se nase mesto dostava do povedomi nejen mildvniku dechove hudby, ak i ostatnich nuvstevniku a turistu z domova i zahranici. A to je jen dobre. o prubchu festivalu si muzeme na podzim poslechnout rozhlasovy porad Milone Cepelky na CR 2. PfiSti festi val se bude konat ve dnech 25. a I. Takie kdo jste letos nepfisli, pfijdte pristi rok zazit tu krasnou atmosferu I'elke hudebni rodiny. VacIav Heidinger Foro: Perr Hnilic"ka - 1

2 Valby 2DDD Po dvou letech jdeme opet k volbam. Tentoknit poprve k volbam do zastupitelstev kraju. Volby do semitu, ktere probehnou napf. v C. Budejovicich se nas tentokr{1t netykaji, protoze eatfime do senatniho obvodu C. Krumlov, kde se volby v tomto terminll nekonaji. Volby do zastupitelstva krajll, u nas do kraje ceskobudejovickeho, budou po technickc strance v podstate stejne jako volby do parlamentu. To znamen(l, ze bude me volit volebni strany s molnosti preferencn!ch hlasii pro maxima/ne ctyri kandidaty na zvolene kandidatce, a to pomoci tzv. "krouzkovani". Kandidatu v nasem haji bude na kazdc kandidatce maximalne 55. Volebni okrsky, kde budeme konkretne vol it, jsou stejne, jako u vsech predeslych voleb, volebni komise rovnez. HJasovaci listky obdrzi kazdy volic pravdepodobne opel prostfednictvim posty. Az potud je tedy vse jako ph jinych volbach. Zavazne zmeny u lechto voleb oproti predchozim jsou vlastne jen dve. ledna se t)'ka pouze mestskeho ufadu. Vysledky voleb nebudou totiz volebni komise odvazet do C: Budejovic, ale predaval na MeU v T. Svinech. Tyk{1 se to i komisi z naseho spravniho obvodu, to je napr. z Borovan, Ledenic, Kamenne, OleSnice, Slavce, Locenic atd., abych jmenoval alespon ty vetsi, ktere k n{tm budou vysledky voleb vozit. Nas Mel) proto musi pro tyto komise vytvorit cca 8 pfedavacich mist, vybavenych pocitaci S obsluhou pracovniky MeO. Druha zmena se tyka primo volicii. Volby totiz probehnou, na rozdil ode vsech minul)ic h, pouze v jeden den, a to v nedeli 12. II v dobe od 8.00 do h. To by bylo asi vse, co jsem chtel uvest k tcchnicke strance voleb. Douf'i m. ze v nascm meste probehnou volby po teto strance v pouldku. Jake bude slozeni krajskeho zastupitelslva, to uz zalezi na n[ls vsech. kteff se voleb svymi hlasy zucastnime. Zdellek Valll/, wjenllzik MeV Pro obcansky prukaz i cestovni pas na mestsky urad Od I. cervence letosniho roku v souvislosti s ueinnosti noveho zakona 0 obeanskych priikazech a ceslovnich dokladech je mozne podat zadost 0 vydanl obcanskeho prukazu a cestovlliho pasu i Ila matrice Mestskeho Madu v Trhov}'ch Svinech. (Zadost s doklady muze obean osobne predlozit u okresniho uradu nebo Ufadu povereneho vedenim matrik.) K vyhotoveni dokladu jc zakonmllhuta 30 dnu. Znamena to, ze pokud zadatel o vydani cestov)1iho pasu specm a pozaduje vydani ve Ihule kratsi 30 dnu, musi svou zadost podat primo na okresnfm urade. Or-edni dny Mestskeho uradu Trhove Sviny k vyrizeni techto zalezitosti jsoll kazde pondiw a streda od 8 do 17 hodin. Eva Pokomd. matrikdfka Hhiseni mestskym rozhlasem V budoucnu bez hudby Bohuzel v~im mllsim podat kratkou informaci 0 zmene v hlaseni mestskym rozhlasem. Mestsky Mad obdrzel od Ochranneho svazu autorskcho (OSA) fakturaeni vymer pro pdva k hudebnim dilllm za reprodukovanou hudbu pred hlasenim mestskeho rozhlasu. Oproti roku 1998 byla eastka temer trojnasobne vyssi. Pokusili jsme se s OSA dohodnollt kompromisni reseni vyse tohoto poplatku tak, aby jehu vyse byla akceptovatelnil pro mesto. Bohuzel OSA jakekoliv snizeni odmitla. Proto rozhodla mestsk~1. rada, a to i vzhledem k tomu, ze OSA nepozaduje uvadet seznam skladeb a neni prolo jasne, jak by mezi autory k rozuctov~ini poplatku doch{lzelo, a k eemu by tedy vubec slouzil, tento poplatek nez3 platit. HUseni proto jiz nebudou uvddena tak, jak jste zvyklf, ale jinym zpusobem, napr. gongem nebo podobn)'m zpusobem. Pokud by k rozllmne dohode s OSA doslo v budoucnosti, vnltime se opet k nynejsimu zpusobu. Zdellek Va/III, tajelllllik MeV -2 VELKA VODA PfUSLA V POLOVINE PRAZDNIN v noci ze 6. lia 7. srpna 2000 postihly Trhovosvinensko velmi silne pfivalove deste. Na snimku je rozlity Farsky potok v dolni casti Trocnovske ulice. NOvy kanalizai:ni sberae nastesti dokazal C(lst vody odvest, ale i presto vznikly nekterym spoluobeamim nemale skody. Spr{lvce lokll - Povodi Viltavy - ma co doh,inet, zejmena na toku Svinenskeho potoka, jehoz koryto by potrebovalo rucne proeistit. Na druhem snimku jsou svinensli hasiei, ktefi spolu se svymi kolegy z fad dobrovolniku provadeli odcerpavani vody a odstraneni padlych stromu, a tak lavky u "studynky", ktera byla vodou znicena. Text if%: F,; Slipka

3 Ohlednuti mestske policie za letem Protoze nastal konec turisticke sezony, dovolim si kr;\tke ohlednuti za letnimi mesici z pohledu mcstske policie. LelOS zaealo letni porasi velmi brz a zda se, it: palici slunce ma u nekoho negativni vliv na mozkovou einnost, protoze jinak si nedovcdu vysvetlit udalost z kvetna, kdy po tradicnim ohnostroji parta mlad)'ch pod vii vern alkoholu a pravdepodobnc i drog zdemolovala dvere u kostela a pote, co jsme proti nim spoleeni' s Policii CR zasahli, pomoci prenosne dopravni znacky v nepricetnem vzteku vazne poskodili osobni automobil parkujid na parkovisti u Zizkova mimestf. Pachatele techto trestnych einu byli vypatnlni, ale jinak se takoveto skutky bez pfispeni obcanu tezko objasnujf. Podobnymi prfpady je demolovani dopravniho znaceni, niceni odpadkovych kosu ci verejne zelene (z posledni doby napi'. vyvraceni nove vysazenych stromu na Ziikove mimesti). Vandalismus je cinem us lapnuteho zbabelce, ktery si posiluje sebevedomi pi'ed partou, ale kdyz rna nest za sve einy odpovednost, schovava se v rohu, kryty davem. Praci druhych niei jen ti, ktei'i sami nikdy nic nevytvofili. V letnim obdobi je aktualnim problemem ruseni nocniho klidu. I nam bylo adresovano nekolik stiznosti na hlucne chov[li1i podnapilych v nocnich hodinach. Bohuzel na stiznosti obeanu typu "veera tu byl zase rachot" se neda aktualne reagovat. Ma-li kdokoliv pocit, ie je rusen jeho nocnf klid, je nutne, pokud chce ruseni zamczit, aby neprodlene pfivo 1al policii. Protoze mestska policie vzhledem ke svemu pocetnimu stavu slouzi I10eni sluzby nepravidelne, je iit:l TISSOT ~ 1853 nutno se v takovych pripadech obnitit na tisilove vol~\i1i Policie CR 158, a tam jiz zai'idi vse potrebne. Vsichni obeane jiste s povdekem pfijali dokoneeni upravy Zizkova luimesti. Po nckolik tydnii bylo nutno respektovat urcita dopravni omezenf. Ti, kdo je odmitali respektovat, zbyteene zneprijemnovali zivot stavbarum, nam a nakonec i sobe, potazmo svym penezenkam. Dovolim si napsal. ze ted je namesti krasnejsi a prehlednejsi. Rozsii'ily se parkovaci plochy, takze nechapu fidice, kteri stale parkuji na chodnicich a v mi5 tech, kde je to zakazano dopravnimi znackami. Nemusim pripominat, ze na rozdil od velkych mest Je v Trhovych Svinech nedovolene stani motorovych vozidel kontrolovano a postihovano. V teto souvislosti si neodpustim maly soukrom)' vzkaz pro dva pohodlne pany Uednoho autodopravce a jednoho pana s akademickym titulem): v)'iezd ze dvora mestskeho llfadu a protilehleho parkoviste i podle vyjadreni dopravni policie skutecne neni kfizovatkoll a tudiz neml'ize rusit zakazove znacky (staei nahlednout do Vyhlasky 0 pravidlech silnicniho provozu). Podzim je eascm sklizne a my tellto cas ph svych obchllzkach pozname velmi rychle - castcji nachazime rozsii'ujici se nepovolene skladky odpadku, zejmena v blizkosti zahradkarskych kolonii. Upozomuji puvodce takovych sklidek na skutecnost, ze i biologicky odpad je udpadem, a ie nutno ho likvidovat v souladu se' zakonem (napc. vc sbernem dvorel Pripomimim, ze tomu. kdo odklad,j odpady nebo odpadky mimo vyhrazena mista. muze obec vymerit pokutu az do vyse Kc. Protoze nasledujici cislo Trhovosvinenskych listu vyjde az v zimnich mesicich. s pfedstihem upozornuji majitele nemovitosti na jejich povinnost vcasne zimn, lldrlby pfilehlych chodnikii a hdice na to, aby nespravnym st{lnim neztezovali praci pri udrzbc komunikaci zamestnancum mesta. Na zaver jen malou poznamku. Pokud obean oznamuje jakekoliv naruseni vef'ejneho poradku, je nutno, aby se obratil na pfislusnika Policie CR nebo straznika mestske policie. Starosta mesta ei jiny urednik radnice stejne pi-eda takove podani k vyl'izeni temto dvema inslitucim. M. Bartos, mestska policie 55. vyroci ukonceni druhe svetove valky V Ietosnim jubilejnim roce 55. vyroci ukonceni druhe svetove valky byly uspoi'adany Ceskym svazem bojovniku za svobodu vzpomfnkovc akce. 15. kvetna 2000 se v zasedaci mistnosli radnice naseho mesta konalo slavnostni setkani ucastniktl boju za osvobozeni v letech 1939 at Pritumni byli plivitani starostou Trhov)'ch Svinu ing. Radislavem Buskem, tajemnikem oblastniho 1'9 boru Svazu bojovniku ing. Rudolfem Sindelai'em a zastupcem Uzemni 1'0 jenske spravy podplukovnikem Karlem Machacem. Pri teto pl'ilezitosti pi'evzali clenove mistni odbocky svazu medaile a pametni list)', podepsane pfedsedou vlady Milosem Zemanem a ministrem obrany CR Vladimirem Vetchym. Byli to: Vaclav Babak z Hluboke u Borovan, Kfesislav Bendl z Novych Hradu, Jan Cadek z Hojne Vody, Miroslava Fucikova z Novych Hradu, Jan Kysela z Ti'ebieka, Vlasta Mik~ickova z Trhovych Svinu. Za nemocne pany Cadka a Bendla pfevzali vyznamenani pfislusnici jejich rodin. &;r ~, ZLATNICTVI 1ft ~ MAURICE LAcROIX Jl;-lnI Trhove Sviny, ZiZkovo namesti /322482, SEIKO CITIZEN -3 Podplukovnik Machac pripomnel h~~ke obdobi druhe svetove v<ilky a podekoval ueastnikum odboje za jejich nemale a nezistne oheti, za jejich ulrpeni a stnidani. DalSi akci mistni odbocky svazu k tomuto vyroci bylo uspoi'adani celodenniho autobusoveho zajezdu do naseho regionu. Odjezd ucastnikil z cele oblasti (tj. z Cesk)'ch Budejovic, Jindrichova Hradce, Kaplice a Pisku) byl z Ceskych Budejovic. Prvni zastavka. byla u Zizkova pomniku a v muzeu v Trocnove, druha na Buskove hamru u Trhovych Svinu. Tam ucastniky z,\jezdu mile pfivital starosta naseho mesta ing. Busek, kratce je scznamil s historii mesta. Po prohlidce pamatniku sturobyleho hamerniclvi na eeskcm jihu jsme odjeli na obm do restaurace Junior. Zde 0 kvetnovych udalostech roku 1945 promluvil l1a besede s ueastniky zajezdu pamctnik teto doby Frantisek StraskY. Zasvecene odpovcdcl na vsechny dotazy. Nektei'i ucastnici se vydali na kratkou prohlidku mesta. Na mimesti jsme polozili kytici k pomniku padlych v obou svctovych v<ilkach a pak jsme odjeli do Zumberka, opet se zastavkou a polozenim kytice se vzpominkou na zavrazdene bojovniky na konci drum svetove valky na Rejtech. V Zumberku se v ~em vel ice libi 10. Po prohlidce opevnene obce, ktwi je evropsky unikut, a po prohlidce muzea selskeho nabytku jsme odjeli do Novych Hradu na knlsne opraveny stary hrad. Musim jeste konstatovat. ze nas vsude provazeli kvalifikovani pruvodci. Zajezd byl ukoncen v Ceskych Budejovicich. odkud se vsichni ueaslnici rozjeli domti. Douf{uTI, ze jsme i my, mala organizacc svazu bojovnikti za svobodu, pfispeli k propagaci naseho m~ s ta a jeho okoli. Za Cesky svaz bojovniku za svobodu, zakl. organizaci Trhove Sviny, Vlasta MikSickova, predsedkyne

4 Behem poslednich let se v Trhovych Svinech podstatne zmenila ituaee vytapeni jak bytu. tak i rodinnych domu. Plynofikace mesta se prehoupla do druhe poloviny. V letosnim roce by mel byt dokoneen prakticky cely levy breh Svinenskeho potoka. Do pi'fslich let zbyva z hlediska zmeny vytapeni Kozinovo nlljnesti a polehle ulice, Nove mesto a Budovatelska ulice. Velkou cast obyvatel i institucf zasobuje teplem centr(llni kotelna. Z vyse uvedeneho vyplyv<\, ze v naslednyeh letech bude malokdo ve mesle topit uhlim. Tim se "nizl mnozstvi tezkeho odpadu v popelnici. A prave prolo, ze se v popelnicfch (sam nevim. jak vlastne popelnice nyni vystizne nazyvat) meni struklura odpadu - libyva lakou zvolit nadotiu na odpad? popel z uhli, pfipravili jsme pro ctenme struene porovnani nekterych odpadovych nadob. V 'oueasne d be nejcasteji vyuzivjme pozinkovane popelniceo Ale i tam mohou byt rozdfly v kvalile materi~hu - nasledne i v cene. Pozinkova popelnice o objemu 110 litrll v zakladnim provedeni stojl 730 Kc. Tlousrka plechll je 0,8 mm. Stejmi nadoba s plechem I mm se da poridit za Kc;. Kvalitnejsi popelnice zurove zinkovana je dodavana za 1160 Ke. Nevyhodou plechovych popelnic je. ze se velice snadno poskodi. Napriklad v pi'lpadi:, ze se ohne viko a radne nedoseda, do popelnice snadneji pronika vzduch (kyslik), odpad rychleji hnije, a tim i vice zapachao Pokud jste koupili nejlevnejsi nactobu, mate ji pravdepodobne v zakladnim provedeni a z nejtenciho plechu. Tyto popel nice dale popisovat nebudu, protoze dlollholetou zkusenost s nimi ma asi kazdy z mls. Na doplneni je vsak nutno uvest, ze existuje vozik na popelnice. Je to vlastne kovova rye s uehyty pro popel nice a s jednoduchym podvozkem. Popelnice se da vel ice jednodllse zahaknout a dovezt na urcene misto. Vozik je vyhodny jak pro starsi obeany, tak i pro ry, ktefi maji popelnici umistenou daleko od svozoveho mista. Cena voziku se pohybuje factove okolo 450 Kc. ned a pri normalnim pouzivani rozbit, ani ohnout, jako se dcje 1I plechov)'ch popelnic. Plast se snadno vymyv,\. Plastove nadoby rovnez prodavaji plastove popelnice bez koleeek ItO litru. ktere vypadaji jako poz,inkovane. Jejich cena se pohybuje okolo 950 Piastova odpndovd,uidoba S {Joclvo zkem 120 i a 240 i se dodavaji v provedcni 120 a 240 litrll za ceny 1120 a 1550 korun. Proti zakladnim p zinkovaoym Lipravam j ~ ou dra l..~f. Je vsak nn nich po p vneo podvozek. Ve1ice snadno e premislllji. Mnji de ~i zivotnost. Je mozne vybirat z sesti barevnych odstlnti. Na okraj j e~ t~ dodam. ~e se korun. Zkllsenosti jllk odolavnji S\'()zov)'m firmam (poskozenf), jsem nezjistil. Maji 2 barevne odsuny. Pro v~tsi podniky a instituce se dodavaji kontejnery na koleckach 0 objemu 1100 lilrll. Zde je rychlejsj n jednod u.~i manipulace. h ou rovnez pozinkovane. zaiove Vo zfk nn POzillkovanoll popeinici Doposud nullo ufivane nmoby j sou plastove. Jej ich nevyhoda je, ::i.e se do nich n mi davat teply neb zhavy POpt!. Vzhledem k. novemu trendu vytapeni se v ak 0 nich mllze u vetsiny z nas uvazovat. Jejich vyhodou.ie, ze maji pomeme hladke plochy a odpad na stenach hclfe ulpi V(I, jsou odolne v(lei chemickym, biologickym a atmosferickym vlivum - nekoroduji. DalSi vyhodou je. ze viko pomerne hladee dosed,! na vlaslni tela nadoby. Tim je omezen pfistup hmyzu a zaroverl zapach zejmena v lete neni tollk cftit. Podle vyrobce se KOl1lejner Ila odvoz odpadll 1100 i pozinko\f(/ily -4

5 ,~ TABULKACEN lakou zvolit oadobu oa odpad? - -, Ceny v Kc jsou pouze orientaenl Je treba si je v danem obdobi provefit. Pfiblizl1<i zivotnost* Popelnice I J0 I PQzink 0,8 mm let Popelnice 110 I pozink I mm 830, Pope/nice 110 I zarove zinkovana I - I 160 let Vozik na popelnice 450 Plastova obycejna popelnice 950 " PI<lstova nadoba 120 I s kolecky J let a vice, Plastova n,idoba 240 I s kolecky let a vice Kontejner I 100 I I<lkovany KOllt~iner I 100 I zarove zinkovany 9638 Plastovy kontejner 9638 ';' Serioznej.i{[ podklady lze z[skat II vvrobetl. Tel/to kol1lejner /I00 I IW odvoz odpmili je plastovy pozinkov<lne a plastove. Viko se koleckach 0 objemu I 100 litvetsinou sarno zavira, coz u men- Ill. sfch popelnic muze kdokoliv za- V zadnem pfipade jsem nepomenout. U techto vetsich na- chtel timto clankem davat navod, dob je na pfani rovnez pofidit jak postupovat ph porizovani po nozni otevin\ni vika. pelnic, ale slo mi 0 ukazani dal sich moznostl Sam jsem sice Tipy: poi'fdil plastovou l1<idobu a mam ji 2 roky, ale to je pl'ilis kratka Kdo netopi uhlim, muze uva doba na objektivnf zavery, i kdyz zovat 0 plastove nadobe je zatim bezproblelllova. Pres to Pro obeana, ktery potrebuje jedna objektivni zasada piau prevazet nadobu na delsi vzdy: Pi'ed nakupem netradicni vzdalenost a potfebuje pod nadoby si dopredu ljistete, zda je vozek je levnejsi plastova firma varni vybranou popelnici, nadoba, ktera je vybavena ko ktera vyvazi odpad v Trhovych leeky Svinech, schopna vyvezt. Pro male firmy, kde je vice od lng. Jan Nepras padu, vyjde v souctu levneji odbor ZiVOU1 iho prostredi plastova midoba 0 objemu 240 I misto dvou klasickych DodavateLe nekterych odpad popelnic nich nadob v Trhovych Svi U vetsich podniku je vyhod nech: nejsi vyllzivat kontejnery na lednota - prodejna stavebnin Pnlmyslove zbozi Vladimir Guslbauer Hospodarsky dum Karel Vales Velkoobchod s celvm sortimentern v teskych Budejovicich: Meva Ceske Budejovice spol. s r.o. DaISi dodavatele: Technicke sluzby TIebon spo\. S 1'.0. Marius Pedersen a. s. Podrobnejsi informaee mllzete ziskat na odboru zivotniho prostredi. PLATEBNI KARTY A MY (2) V prcdehozim eisle Zpravodaje v prvni casti WIn '1I 0 platebnieh kartach jsme se venovali debetnim platebnim kar18 m, ktere jsou prozatilll rozsffenejsi a vlastni je mnoho z lias. Ones pro Vas rna me Z<lkladnf infonnaee 0 nove l3vauen m bankovnim prodllktll - KREDlTNi PLATEBN1 KARTt. zapadnich zemich je tento typ karet velmi rozsifeny. V na ~ i republice se v ~ ak kreditni karty liplatiiujf az nyni. Pouhym pohledem na kartu nepoznate, 0.iakY typ platebni karty Se jed mi.. Rozdil je ve zpusobu zuctovlll11 transakci. Zatimco v pfipade d b tnich karet ~ e rp aji klienti I utlll vlastni pellfz.e proshellnietvirn kreditni km-ry si klient od banky piljclije a Li er vceu1e urokt'l postuplie spl<lcf. V Komercni banee Vam jako kreditni k, rt u nabidneme ka lu InterCard E urocard/mastercard, kter(1 je mzillarodni, lakie j i motete pouzfvat i v zahraniei. Siouzi jak k vyberlllll v bankomatech, tak k plaeeni v obchodech. Prozatfm ji 1I lias vydavame fyzickym osobam. Nez zajemei kartu vydame, musime zadateli urcitou dobu vest bezny ucet. Pote banka zhodnoti bonitu klientu (zejmena vysi pi'ijmu) a prideli mll liverovy limit (to znamen(1 maximalni vysi uveru). Muze byt stanoven az do vyse konm. Pokud klient l-<idne splaci, rna LiVer k dispozici stale. Tento uver muze bez dalslbo schvalovani kdykoli v cerpat podle svych potreb, Cerpany liver klient splaci pravidelnyllli mesfenfmi splatkami. Vyhodou pro klienta je, ze 0 v)'si splatky je v pfedstihu infofl!lovan mesicnilll v)'pisem a prevod splatky za klienta zaridf banka. Uver je ovsem mozne splatit i ryehleji formou mimoradne splatky, treba jednonizove, Daisl vyhodou karty ie take skuteenost, ze pro poskytnuti liveru se nevyzaduje zadne dalsi z~jisteni, napr. nemovitosti nebo rucenim dalsi osoby. Karta rna dvouletou platnost a roene stoji 350 Kc. Za spravovanf uverll majitel kreditni karty zaplatf 50 Kc mesicnc. Urokova sazba se vyhlaslije pravidelne a v soucasne dobe je mesiene 1,375 "k; z dluzne castky. Souciisti karty je i cestovni a urazove poji.steni pro cesty do zahranie i, ktere e vztahuje nejen na drzitele karty, ale i na prime rodinne pfi lusnik)'. Doufame, ie jsme Vam 0 platebnich kartach sdelili need noveho, co jste treba nevcdeli. Ted je jen na Vas, zda Vas nove moinosti, ktere nabizi kreditni karta, zaujmou. Na dalsi setkani' s Varni na trank:'ich Zpravodaje nebo na setkani s Varni osobne se resi pracovnice expozitury Komercni banky v Trhovych Svineeh. -5

6 At!: YOU NEED IS LOVE (Vse, co potrebujes, je hiska) PiSe se 22. srpen Theet dvfl let a jeden den uplynulo od za~atku ruske okupace Ceskoslovenska. Tentokrat v~ak nepfijela do naseho mesta po zuby ozbrojena armada z vyehodu, ale zavitaly k mlm hudebnimi nastroji vyzbrojene skupiny, tentokrat z opacne svetove strany. Na pozvani Cesko-angliekeho gymnazia v Ceskych Budejovicich pfijela do Cech parta muzikantu z m(!sta Frome Idid v an!!liekem hrabswi Somerset, a'lly ;dehrala sve koneerty v Ceskych Budejovicich, Praze a diky prof. Eve Kordove take v Trhovyeh Svinech. Tn hudebni skupiny slozene z ueitchi, studentu a lakci Skol zmineneho mesta vystoupily se svym programem na zimnim stadi6nu. Jako prvni vystoupila na reflektory rozzarene podium skupina Abbariginal s repertoarem, kostymy a VlzaZl legendarn! svedske ctvefice ABB A. Skladby jako " foney Money", "Fernando" nebo "Chiquitita" dostavaly pomalu lidi do varu. Doslova bouri na parkete pak slrhla part a mladikll hrajid v atapultovskem" slozen!, Neon Monkey. Svym tvrdsim pojetim pfe vzatych skladeb z duny skupin Bli nk 182 a Green Day roztancila a rozdovadl!la eely stadi6n. Zaver pak patfil dalsi iegende, v podani skupiny Sergeant Pepper's Only Dart Board Band (na snimku), Beatles. Notorieky zname hity vytahly na tanecoi parket jak mladd, tak i ty odrostlejsi. Bezmala 500 nav~tevnikll vytvofilo spolecne Jak nas vidi Anglicane? Cesko-anglicke gymnazium Ces klid a I'elebllost klastera Ilellaru il ke Budejovice obdrzelo od brit nd 1I0tni vpdd, kdy f. jsme se vrati/i skyeh skupin dopis, ve kterem hod pozdl I' noci roljai'ent po koncerte notl svuj tydennl pobyt v Cechach. ve Svillech. Show v Trhovvch Svi V mls1edujlcieh hidcfch otiskujeme neeh - IW to se Iledd zapomenout. jeho cesky pfeklad. Text dopisu pfe Stal jsem vzadll 1Ia stadiollll a vnilozila z anglickeho originalu prof. mal jselll olrrolr!1lou odezvlt, jakou Eva Kordova. lia~'i liejmlad f kluci vyvolali u 500 Dmz{ prate/e, divdkti - reflektol)' hazely barevlla cely zajezd byl abravskj tispich svetla IIG jevi~'te a v dalce nad Raa jsme vdm vdecnl za va i pol!ostill- kollskem s ki'izovaly b/es!..)'. Pordd 1I0st a skve/oll organizaci. to ve mil vyvoldvd sillly poeit. Stale se mi vrad vzpom{nky lia Vystoupelli v Praze bylo pamatlle okamiiky, ktere byly nejsilnehi. ze dvoll dtivodu. Karlovy lazlle, kde Dojem zbudejovickiho /lamesti, kde jsme vystttpovali, jsou v tesllem SOli jsme se oculi pozde l'der po pnjez sedsrvi Karlova mostu a protoze du, s jantastickoll atmosjerou svltel lieni prakticky moille dostat se tam a oiivenem lidmi. Vynikajici kon atttobllsem, museu jsme najmoul ti'i cert, v jehoi zuviru byl Jan Za taxiky. Taxi/am /las samozrejml hradnik jako orga/lizalor lilulelll za zkasli 0 vic nei je zvykem a slejne drien policii pro "tuierzi vei'ejlleho /lds vysadili 100 m pi'ed klubem, pofddku". Bylo to skora jako kdyz takie jsme museli teikolt aparaturtl Beatles hrdli svt! posledlli pi'edsta a rekvizity dotahlloctt lia mislo a tam velli na stre!e studia Apple v LOII jdte vyjedlldvat, aby lids pusti/i liejdyne a policie se je slia1.ila dostat bliijim scilodi tlm do suterellll, kde dolli. se hraje live. Kdyljsme se ve sklepl A potom 01' em krasnd scellerie kolle6re ocitli, stalo to za ta. Bylo to Nov)'ch Hradli. DOlljam jell, ze tell jako v liverpoolskem Cavem klubu. -6 s ucinkujiclmi bezvadnou show s vynikajici. neopakovatelnou atmosferou, ph ktere tak troehu pfijemne mrazilo v zactech. PlSe se rok Thcet let uplynulo od rozpadu BeaUes, dvacet let od smrti Johna Lenona a jejieh plsne jsou stale zive. I kdyt ve ti'ech horniclr patrech Karlovych Idzlli jsol/ diskoteky, padamo se ndm pfitcillll!!lit IIlladi a nadse/le publiku11i na parket lla.reho klubu, kde jsme Imili 2 april hodilly. Blhem pre. tdvkyjsme se vyda, Ii lid Karlrlv most v kosrymech l/delat si par forek. Cdi, A1IIeric'alle, Nemci a v icillli mozl1i wriste lia Iliis I' riiasu zatali volat "Befttles! Ahoj Jolme! To je George!" a zacali liam zpil'at "Yellow Submarine ". A to v,l'echno se odehralo v nddhemem teplem pocasi. Bohove llrim pfalij Ted' jselll doma a snazim se pfivolat to zplt. Allg/ie je pod 1IImky, rvari se podzimne a je to docela depresivni. Vsichni bycholll byli radi zpatky ve va i liadileme ze1lli, a to nejen kvlili levllemu pivli! n z mis, ktei'i jsme byli \I Cechdch ul pi'edtim, vn/mume, co vsechllo se lose za ne"kalik let Zlllellilo k lep imlt. Kohourkyjullgu}i! Zdchody jsou (iste! Je IIInohem vlts'[ v)!bir restaltf{! A tak vefte tomu, ~e v pisni "All you need is love" ( V~e, co potrebujes, je laska) je hodne pravdy, i kdyz to nekdy kolem nas vypada spis podle hesla "Vk co potfebujes, jsou praehy". Franlisek Herbst ci s rozmallitlj { liabidkalt. Praha je silnri kmrkure/lce JiIV kterikoli Illristicky vyhledava/ll! mlsto Ii Evrope. jak svaji architeklllrolt, tak ruris{.ickoll vybavellosti. fum presvi!dcyell, le Ceskd republika se bliz{ vice /let. kterdkoli jilla zeme l1ekdej iho \I)ichor/ni/to blokll k hospoddl'ske prosperite. Av ak pro mile osobne ndvsteva jil.nich Cecil pi'ed61a Prallll. Nove opravend mesta a mestei'ka, nad heme I)'bniky a lesy si zas/oltzi, aby Zlistaly ltchranelle komercnilto zaj11llt a zachovaly si SVOll nenarri enost. Vlfim, ie se za;'e vratim, a mad na delsi dobtl. Pfeje11le valli t{tsilly koilli rok a za v ec!lily licinkujici i neri6nkujici posilam srdecne pozdravy za ne zapolllelllllelll,v rydell. Upi'imny pozdrav v~'e11l pos[[a Martill Dimer)' (j taky Anile, Tom, Lester, Rob rt, Olivia a Ii drtlzi POD KovANt Pracovnici Mi! st~keho kultumlho stfediska Trhove Sviny d/!kuji touto cestou zamestnanctim Udrzby m/!sta Trhove Sviny za pomoc ph pi'ipravi! koncertil a zabav konanych v letnich meslclch na BuSkov/! hamru a na zimnim stadionu v Trhovych Svineeh. Za pracovnlky MeKS feditel Frantisek Herbst

7 * Ctyriadvacet deti zachraneno, * * * zly kral otraven mrtvou vodou v borovanskem stfedisku Bonivka se 0 techto pnlzdnimich odehraly tezko uveritelne veci. Hned prvni den pfi obede pfisla starenka a pfinesla hada, praveho tihofe. Pry pro pana knile. Jelikoz mezi detmi ani pecovateli zadny krill nebyl, byl had spolecne sneden k vecefi. 1enze pak pfi el z:ly knll a shanel se po hadovi. Velmi se rozzufil a chtel dat vsechny zkratit 0 hlavu. Mohou si zachranit bvot jedine tak, ze mu pfivedou princeznu Zlatovlasku za nevestu. Od nasledujiciho rana se vsichni. deti i pecovatele, dali do prace. Bylo tfeba vyfesit radu zavaznych problemu. Nastestl st:ha v cele celeho t}'mu schopna manazerka Regina. Sla na vec metodicky: Kde najit tu Zlatovlasku? Zlatovlaska je princezna a princezny bydlivaji na nimku. Je v Borovanech nejak)' zamek? Samozfejme, dokonce nedaleko. Tedy vzhuru tam l Dal asi vetsina ctenaru vi. co bude nasledovat. Na zamku byl hodny pan kral, otec Zlatovhlsky, a tcn slibil Zlatovlasku vydat, kdyz splnime tfi tikoly. Najit r(jz- Byiu pekne (en'/wve reinu, net'peiive jsme (ekaii, af se obiev{ aulobus a udvezf mis n(l Nuve Hrady (I Zumberk. Cestou mis mlljaia ",hl{e{ se krajilla, pi/valine ndmesli v Trhov):ch Svillech, slhbhtd krajina rylj/l{ka Zeim. ii's), a puie, ale i dne.ln{ provoz n(l siillicich. Pr"ed khister,1(1 Nove Hrady jsllle dorazili v 8.30 hod. Zde Sf mis uc/wlne IIjal otec Gerhard. N~jdNve jsllle si prahiedii kuslel S1'. Petra a Pavia a spoldne se polllodlili. Pore nds olec Gerhard pravedi kid.llerl'm Sl'rvil1l a povyprril'et 0 jejich c/zaritalivn{ l'illlwsli. I'eikd kidslemf zahrad(l ndm pfipomneia dobll, kd)' jsme sami na svych z.ahraddch pesiovi/!i 7.e1eninil (/ ovoee. Iiklristde jsme Sl' raz/ull6!i a maioll procillizkoll jsml' do.m Ita names Ii v Novych Hradecir, /wsedii do aulobusu a mueii do ZUn/berka. Pfivilaia mis ohec ZlIInberk.Ie mamoll tvrzi. Prohledi! jime si jeji sypane perly na louee, prsten v morske (rybnicnf) hlubine a konee ne pfinest zivou a mrtvou vodu. Pokaidc to bylo na vlasku, ale presto se dafilo llkoly plnit. Perlicky byly nastesti velike jako poradna tresell, takze i dite s hor St mot()rikou bylo schopno ji sebrat, a tu posledni nam samozrejme prinesl mal)1 mravenecek, kteremu jsme pi'edtim pomohli. Nebudu unavovat podrobnym licenim, vseehno ve skutecnosti probihalo jako v te pohadce, jenom si neodpustim popsat yam drama, ktere se odehralo kolem mrtve a zive vody. Ani na mestskem tii'adu ani duchodei v parku nevedeli, kde by se dala sehnat, sehnali jsme ji pak ciste nahodou v kiosku u nactrazi, ale to vsechno nebylo to hlavni. Hlavni bylo, ze uz od pocatku se nam zdalo moraine:: pochybene dat knisnou a jiste hodnou Ziatovlasku takovemu krobi.inovi, jako byl ten zly kral. Museli jsme se ho proste nejak zbavit. Tfeba Il1U d,it napit te mrtve vod y. Jenomze to by se muselo pi'eclem zkusit - ale na kom. Nasel se hrdinny dobrovolnik, mb eivilkar Ilel'eiki nadvun,.i o!mul'elloll sgrafilovoll v)izdoboll. JiZjsme dlii! na sobi' liliai'll, a wk jsllle za fi Ila male ob('ersiijfllf do Pellsio/1/1. Kdva se.flehal'kol.i, ZIII rzlino V)' pohdr /lebo klobcisa, byly pro lids pnjemnym,peslfellilt! /1a.fi eesty. David, a neehal se mrtvou vodou postiikat. Pad I jako podiaty. Teprve potom jsme si s hruzou uvedomili, ze zivou vodu jsil1e jeste nesehnali. Co delat? Kdo nam pomuze? Jeste ze jsme pfede\'cirem pomohli do hnfzda vypadlemu krkavcimu Il11adeti, kterc by jinak bidne zahynulo. Volali jsme, krkavce (v kr[lsneil1 kostymu z dilny p. Budilov':) pfiletelo, melo v zobacku jeste par kapek zive vody a David byl vzkfisen, mladsi a krasnejsi nez dfiv. To bylo radosti I Snad tohle liceni troehu pi'ibllzi atil10sferu na rozsifcnem a integrovancm respitnim pobytu, ktery probehl od 17. do 23. cervence. Ctyriadvacet klientll, vetsinou deti a mladych Iidi, k to IIlU veskery personal Boru\'ky a patnact liobrovolniku. Proti minulemu roku se podstatne zvetsila narocnost pece, mnoho klicntu meld tezk[1 kombinovana post i zeni a vyzadovalo individualni a neprentitoll peci. Z klientu s nejtezsim handicapem jsme vy [vorili oddl!lenoll sku pinku 'e zv l a~ tnfm programem a svefili jsm j i profesioo<!dim pecovarelum. Tam byl st{lly dohled celych ctyfiadvacet hodin. Chtel bych podekovat vsem pecovatelum, zamestnancum i dobrovolnikum, hlavni vedouci Mgr. Regine Sah:lnkove (autorce a realizatorce projektu "Zlatovlaska"), kuchafce Veron ice Stojdlove (nakrmit skoro padesat krku byl pekny vykon) i ostatnim zamestnancum a pratelum Boruvky, ktefi nam pomohli treba jako pohadkove postavy (ono nechat se nacernit a jeste tahat za sebotj nacpany jutovy pytel jako mravenct zadecek neni jen tak). Dik za financni pomoc patri Ceske televizi a Nadaci rozvoje obcanske spolecnosti, ktera nas podpofila ze spolecne verejne sbirky Pomozte detem (kufatko se zachrannym pasem, jiste znate z televize). ZavereIl1 jeste prosbll. Pokud by nekomll do rna "pfebzel" sid stroj, nase devcata z chranene dony by jej velmi dobfe vyuzila. Totez plat! 0 stolnim fot balu nebo hokeji, ten by se zase moc hodil kluklll11 z respitnieh pobytll. lvtiroslay Valenz Chvalkovstf se tisi na dalsi vylet Dopoiedne weklo jako I'oda. Kdyf llrilll IIrC/wi seslm sd('liia, f.e je (as k IldvralU doilili, vllbec se "dill neehteio, aie tbillle se opel na dal pravu veliee deklijeme sponzo rovi Hvy/el, V. Poppovi. Za ~poiehlivoll a bezpee/loll do ObyvateliDD Cllvalkov -7

8 Kam za kulturou Kam za kulturou Kam za kulturou NAjE F.'MOVE r.py 20. fijen 2. Iislopad 3. a 4. lislopad 30. lislopad 3. a 4. prosinec J. a 2. fijen 21. a 22. Mjen 6.lislopad 22. a 23. prosinec Cerna koch bill' kuconr StaIfci Grgu a Za~ia jsoll pf:1tejc od nepam ~ [i. Cl vrt stoleti se nevidcli. o to vic sc Irsi nu se tk o. ni, klert! se vsak odehraje f a velmi pohnut}'ch udalosii. klerym.line nemcne pohnuk udalosli pledchazej i... V pofaui Se'l)' film Emir" Kuslurici Cerna kocka. bill' kocour byl po prye uveden na MFF v Benalkach kde ziskal Slfibrneho Iva za reo zii. ByJ to us~~ny' start filmu, kter)' zbkuva nevidan)' uspcch "slide, kde se ve... v~te objevil - na festivalech i v kinech. Slepii'i.,Iel Celov~ccrni animovan;i kame-die.,slepici ulet" nczapini zdroj inspira ce Vi'... lavnem velkotlllllu "Velk)"' utek" Jejimi hrdiny ov~em nejsoll ZJ jali spojenecti vojaci. ale zdanlive prostoduchc slcpice a kohouti. vy tvoteni ve studiu Armand Animations. Ov~em odhodl<lnl nasazcni d hlavnt: nekonecnou fantazii, ktere vkl<idaji do kalcteho l1oveho pro jeklu SYO ce.sly ke,vobom. by jim jejieh armadni piedchudci Illohli pra vem zavid~t. Cesta z mesta / nov:1 c~sk,i komedie Program<.lror Honza (Tomas Hanak) tr,l\' [ \'etsinu sveho casu v softwa rovem dome: mailuje. upgraduje, scnduje, a[ouchuje a loaduje. KdYL bere n;j v)'let do pfirody sveho pubcrtjjn[ho syna (Michal Vorel) z roz vcdeneho manzelstv!. nezapomene samozfejm~ pfihalit mobil. note book" uigil,ilni karneru. V m<.lle P<xthorske \'es-nicce, kde str<ivi Honza se synem ncjvcselcjsi chvile Shiho tivola. se spfaleli, plivabnou Marketou. jeji lrhlou babic lou, rcbdujicirn statk ~ h::m Ludvou. bodr)'m vcelarem, s my~livcem samotmcm a dabjrni s\'edznymi post~\vami. HOl1ia poslupne propadu kouzln l\-1arkety i vabi\.'e vuni habictinych likeru" Oo"onal:l bour. Dramaticky thrillcr nato~ en)1 podle bcst-.ellcru Sebastiana Jungcfa sic duje zivolni osudy posadky rybaf'kc lodi Andrea Gail. klera se ehysl,j na posjedni plavbu sezlin). Hraji: George Cloo ney, Mark Wahlberg a dalli. Cesla Samurajo Ncjkomercn cj~ i film llina JamlUsehe. Znaky osobih~ho JarmuschovJ stylu v pfibehu myslickebo m~iemneho vraha." Parodie ccm,i iako n~e, ve ktcre si zabij~ik - neviditeln)' "Ghost Dog" - vybir:\ svc ob~ti... FILMY PRO DETI Tygrin' pmbeh Dobrodruz.stvi "-'1edvidka PU a jeho pr{hel v kreslcn'~m filmu studia Walta Disneye. Flinlsloneovi II Obrov,k)' cclovvnov)' u~~ch prvnich..hr.myeh" HnlSloncovych. kle N dali kre,lenelllu,en,\lu Wtlli;1Il1a Hanny a Josepha Barbery novy roznh~r i lccla specifick)' humor. byl ncklamn)'111 znamcnim. ze volne pokracovuni na s..:bc ncnech[, dlouho 0ckal. A tak jsou tu znovn n<im u) dobfe zn,imi hru inove. V novem hcreckem obsjzen [ a s phb~hcj11, kte r)' vlastne predch<lzi prvnimu dllu. Hurd no medyed. Dan3 V{\vrova, n~kdejsi detska hvbdicka ceskeho fj!rnu (At' ziji du chove, Brontosauru:"j a nyni rnimafadne uspe~na nemeck,i herecka, scen,iristka a producentka sc vmci v teto cesko-nemeck0 koprodukci k nejlepsim tradicim dnskeho nxjinn~ho filmu. Dinosaurus Ncuvei'itelne dobrodfllls1vi z dumo zmileleho sveta dinosauru ve fan ta.srickem filmu studia \Valta Disllcye. DIVADLA KONCERTY stfeda od hodin ONDREJ HAVELKA & MELODY MAKERS Koncert spickoveho swingoveho orchestm. Vstupne: 190,-, 180 -, 160,- Kc utery od hodin 400 LET OPERY A HUDEBNtHO DIVADLA Porad sestaveny z poplll<irnich arii a muzikalovych pisni. ljcinkuji: posluchaci konzervatoi'i v Brne a Ceskych Budejovicich. Vstupne: 30,- Kc, deli, studenti a duchodci 20,- Kc stfeda od hodin EVA HENYCHOVA Zpevacka, kytaristka a folkova sansonierka Eva Henychova je v sou casnosti zrejme jedinoll pravidelne vystuplijici profesionalni s610vou pisnickarkou (tzn. zaroven skladatelka, textafka i interpretka) ceske folkove sceny. Na svych koncertech oslovuje pllblikum vseho veku. ale predevsim lidi premyslive, tazajici se a hledajici. Kaidorocne ab sol vllje okolo 130 vystollpeni a od minuleho roku i asi stovku rozho vorti do rllznych medii, od televize pres rozhlas a tisk ai k internetu. Poprve na sebe upozornila v roce 1991, kdy vyhrala Portu v kategorii pisnickari. Tehdy ji bylo sestnact let a stala se tak zfejme vubec nej mladsim souteiicim, ktery kdy tuto cenu ziskal zajednotlivce. Na fol kova p6dia se vratila po maturite, pote co zacala studovat kytaru a zpev na Konzervatori laroslava Jeika, a roku J996 vlastnim nakla dem vydala kazetu s nazvem.. Svitani". Od te do by ji muieme slyset jednak na folkovych prehlidkach (pravidelne napf. na festivalech..zahrada" a.. Pnizdniny v TelCi"), ale hlavne na samostatnych recita lech v Cechach, na Morave i na Slovensku. Vstupne: 40,- Kc i'i,'rlck od hod s\fed. od hod uler)' od hod. Cecho\'o pro1.atimn~ us,'obozen~ dhadlo Praha FratlliS,k R. eeeh: DlVct VALKA Po dcvitilet~ ptcs[~ivcl ~c \Tad na sc~nu Cechova ~tar,l garda. Hraii: F R. Cech. Oldhch Navralil. ~'Ioimir Maderi". Ow Jirilk. Zdenek Sr~t-ka. Katefina Komova. /-\lena Seredova. Jana $vandov,i, VSlupne: ,, 150, K" Oivadelni spolefnosl H.Ta Praha Neil Simon: BOSE NOHY V PARKl! Kom~dj;iln~ ladeny' pfibeh ze souca.'in~ho l ivota rnl ad~ ho wuerickeho p;:iru je znamj' pfed ev ~ irn svym filmovym zpracovimim. Hr<Di: Lucie Zednickova. Manin ZOllnar, Dana Sy,lova. Josef Zima nebo Vaclav Poslranec"v. MIChal Such,jnek neb" Marlin Sobolka. Relie: Vaelav Poslrj neck~'. VSlupne: ,., 100,. Kc PKS Praha M Schi.sgal: TYCR N~1 ne d lli n ~? Amelick<i? komedie 0 i ivott\ 0 IOUze po ne \l ~ednosti. o ~mlltku. samote. scxu a hlavne 0 l<i.sce. V boii TUu/e se zcnou na livol a 113 smrt uvidite v necekan\'ch... iruacich Luka.~e Vaculika a Janu Kra OVOU. Rdie: Jurij Galin," VSlupne: 100,,90,,70, Ki' V (~ervllll Ilav;~t{vi/ materskoll.'iko/u starosta /w eho mesta Ing. Rudis/av BlI ek a jejfm abso/ventllnl, dnes jiz pnl/'icickllm, pophil lispbi1~v vstup do ti.{ko/y opravdovi. -8

9 o turnaji fotbalovych pripravek 0 pohar starosty mesta Do dna 24. cervna se po celonocnim desti nejmensi fotbaliste probudili do zamraceneho poca Sl. Az jsme se bali, ze des! cely turnaj pokazl Ale s ptijezdem prvnich druzstev sou peru zacalo slunicko nesmele vysouset mirne podmoceny travnik. Jeste pl-ed prvnim hvizdem pisfalky okukovali fotbalovi mmousove jednotlive ceny. TUfllaje se zucastnilo celkem 8 druzstev, bohuzel se na posledni chvili odhl<lsila dfky nemoci druzstva Weitry a Roudueho. Za Trhovc Sviny bojovala 2 druzslva. Ti rnladsi (rocnik narozeni 1993) si na turnaji pouze ot'uk,\vali soupere. pro mnohe z nich 'e jednalo 0 prvni turnaj v zivoti!' vubec, a lak i poslednf osme m1s1o bylo vlaslne vitezslvim. Zato ti starsf me!i moznost porovnat svou vykonnost s naprostou spickou pffpravkoveho fotbalu v kraji - s druzstvy SK C. Budejovice a Jindrichova Hradce. Muzstva byla rozdelena do dvou skupin po ctyrech druz zaver se velmi vydaril stvech. Starsimu druzstvu (roc vsichni si stihli OPt~ct u tabonik narozeni 1991) se podar-ilo ni ku vuhy, i kdyz v podvecer prisuverenne vyhrat svou skupinu sel opet ke slovu dest, kterj nebez ztraty bodu, ale v semi finale cekane posezenf a eely turnaj byli kluci uz tolik nerv6zni, ze ukonci!. vyborne rozehrane utkani v poslednich ttech minutach ztratili, Za celosez6nnf podporu fotslav se otocil z 1:0 na 1:2 pro ba,love pripravky dekujeme: J. Hraclec. V boji 0 Iretf mfsto neklerf hnlci pres slzy zklam{mf KJempirstvi - tepelne izolaee temei' nevideli mic, ale presto Radek Plach)1 uhrnli cennou remizu s SK A. Schmeied, s. r. o. C. Budejovice, ktere ve skupine Doppler Prag uverenne porazili. Bohuzel vi Prumyslovc zbozi Guslbauer tezstvi uz nezopakovali, pri penaltach podjehli a celkove tudiz QPM dfevostavby obsaclili ctvrtc misto. Presto se Intercom Bohemia jedna 0 obrovsk)' uspech, protoze Fa Fleismann dok,izali s vynikajidmi souperi Plyn-voda-topeni Janecek driet krok, nictnene nakonee Knihy Kaucka zvitezila souperova vetsi zkuse Bufet Dedouehova nost. Cukrarna Ki'iha Sport - papirnictvl Polasek Pred semifiml!ov)'mi boji pro Hracky a jizdni kola JarosJav behly pro zpestrenf tllrnaje dovednostni SOlltere pro hrace i tre Vanis nery. Nlltno podotknout, i e tern ADIDAS - Milan Van is malym mohli i veld zavidet uz Potraviny Valterova temer dokonalou fotbalovou Konslanta - masna vy roba techniku. Plyn-voda-topeni Valut Pel!'. Z{lroven oznamujeme, ze tre ninky fotbalovc pl'jjravky jsou v pondeli od hod. a ctvrtek od hod. Rlicli uvltame nove zajemce 0 fotba!. Muslm zduraznit, ze takhle kvaliln" b~azeny tumaj by se nikdy nemohl uskutecnit bez podpory pana starosty Buska. bez zajmu vecleni oddilu kopane v cele s panem Vrehotou a samozfej me bez ochoty sponlorll, kter! venovali kr{lsne vecne ceny. Petr Sulista treoer fqtbalove pl'ipravky U prileiitosti k mi ni 3. rocniku festivalu dechovych hudeb vydalo Mesto Trhove Sviny hudebni nahravku skladeb Karla Valdaufa "Nej krasnejsi pisnicky Karla Valdaufa Ill". Prodej zajisfuje Infocentrum a Mestskj" urad, kancelar c. 6, pani Bartosova. Cena CD Kc, MC - 95 Kc Na Mestskem urade je take mozne St objednat videokazetu v cene 200 Kc. Na nosici jsou n:bledujid Ted' hrajte mim - polka skladby: (2: 17) I. Ada Skolka / Milon Cepel 9, Karel Valdauf / Ladislav ka Jacura Pisnickovy kral polka Sver se mi - valcik (3:05) (2:50) /0, Karel Valdauf / Ladislav 2. Karel Valdauf / Ladislav Jaeura Jacura Povez mi - polka (3:00) Valdaulinko, hraj - pocho II, Karel Valdauf dov{1 pise!) (3:0 I) Chomutovska - orchestr. pol 3. Karel Valdauf / Miluna ka (3:25) Pokorna /2, Karel Valdauf / Miluna Az si budes jinou brat - val Pokorna elk (2:20) Neodchazej mi - tango (4:34) 4. Karel Valdau.f / Ladislav 13. Karel Valdauf / Bohuslav Jacura Nadvornik StreSovick.8 - polka (3:20) Ma laska tanci - polka (2:41) 5. Karel Valdauf / Bohuslav 14, Karel Valdauf / Bohuslav NMvornik Nadvornlk DivWn se, divam - tango Nam je spolu krasne - waltz (3: 19) (3:38) 6. Karel Valdauf / Ladislav Jacum / VladimIr Sykora Hraje: Tenkrat - waltz (4:04) Valdaufinka 7. Karel Valdauf / Bohuslav Dirigent a kapelnik: Nadvomik Ada Skolka Zpiva celli vesnice - polka Zpivaji: (2:41 ) Helena Hynova, Jindra 8. Karel Valdauf / Bohuslav Novotna, Miroslav Vesely, N:1dvornik JiH Vondrak -9

10 SPOLECENSKA KRONIKA NovE NAROZENI OBCANCI Katefina Spirkova. Budovatelska 91 J. Trhovc! Sviny - narozena Monika Sediva, Na spofilovc! 754. Trhove Sviny - narozena ROZWUCILI JSME SE Drozdova ROt.ena. Nove mesto 22. Trhovc Sviny - zcmrela ve vc!ku 79 let Klimova Marie. Veselka 6 zemrela ve vc!ku 100 let Mach;i~kova R6~ena. BudovalelsU 911. zemfela ve vl!ku 71 lei Pancirova Katefin:l. OIC!vC!k 31 - zemrela ve vc!ku 81 let Zakon musi byt dodrzen lmena nove narozenych obcanku mesta, jubilantll i jmena tech, se kterymi jsme se jiz. rozloucili, v Trhosvinenskych listech jiz zverejilovana nebudou. Dllvodem tohoto rozhodnuti je nabyti ucinnosti zak. c. 101/2000 Sb. o 0 ochrane osobnich udaju. Zverejnenym osobnim udajem je i osobni udaj zpristupneny hromadnymi sdelovacimi prostredky. Dalsim duvodem tohoto rozhodnuti je skutecnost, ze od I. cervence, tj. oct doby ucinnosti noveho z(lkona 133/ evidenci obyvatel, je evidence obyvatel vedena v informacnim systemu, jehoz spr{lvcem je ministerstvo. Obec je pouze uzivatelem udajll z inforrnacniho systemu 0 obyvatelich, kteri se pl'ihlasili k trvaiemu pobytu. V praxi to znamena, ze v soucasne dobe nejsoll k dispoziei udaje, podle kteryeh Ize spolecenskou kroniku spolehlive sestavit. Z teehto pricin prozatim spolecenska kronika v te podobe, na ktcrou ctenmi byji zvykli jiz uvadena nebude. Zaroveii timto vyzyvame obeany, kteti maji zajem, aby narozenijejich ditete, ci oslavajejich fivotniho jubilea, pfipadne ozn{tmeni silatku nebo llmrti bylo zvefejneno, podali zadost 0 uvetejneni na mestskem iifade. Eva Pokorml. matrikarka Mal/ zete Otto a B1azena Sell warzm iillero vi jiste Il(l ieloc,'n [ f2. hi'ezell nezapomenou - ()siavili IOtiz diamalltovou svatbu. Firma PETRUV ZDAR s. r. 0., rybafstvi Nove Hrally nabizi k prodeji PAL IYOyE DiEYO. Jedno se 0 polosuche di'evo listnate i jehlicnote. Cena vcetne doprovy do 50 km je 300 Kc za m 3 Rukopisy dnesniho UsIa byly pf'edany do tisku ve stl'edu 20. zari UZ3verka pi'istiho C1s1a je v pondihi 27. listopadu. Sve namety. pi'ipominky a informace, ktere eheete sdelit svym spoluobeanllln, pfedejte pani Vrchotove na Mestskem Made. Tak taklo dnes vypadd nm'e Zilkovo Ilcimesli po dokollcell[ tiprav chodllikti a i'dsli parkll. FOIO:.f. lane/ova TRHOVOSVINENSKE LlSTY Zpravodaj obcanu mesta Trhove Sviny a okolr Vydava Mestsky urad v Trhovych Svinech Predsedkyne redakcnr rady Petra Vickova Technicka redakce Mgr. Marie Duskova Naklad 650 vytisku Tiskne Tiskarna Jarosik, Ceske Budejovice Cena tohoto vytisku 5 Kc -10

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA

KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA č. 4 duben 2010 KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA 23. 4. 18:00 Princezna a ţabák anim. pohádka 30. 4. 18:00 Nějak se to komplikuje romantická 7. 5. 18:00 Ţeny v pokušení 14. 5. 18:00 Doktor od jezera hrochů 21.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

Do konce roku 2012 chystá Kašpárek v rohlíku tři velké originální akce

Do konce roku 2012 chystá Kašpárek v rohlíku tři velké originální akce Do konce roku 2012 chystá Kašpárek v rohlíku tři velké originální akce Pod stromeček vyjde také postřelená bejbypanková kniha Letní kino Houšťka - Brandýs nad Labem 23. září 2012 od 13 do 18 hodin Městské

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury Akce 2016 datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury změna vyhrazena 29.1. POLOLETÍ V MUZEU Muzeum

Více

Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012

Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012 Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012 o mistnim poplatku za provoz systemu shromazd'ovani, sberu, prepravy, trideni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadu Zastupitelstvo obce Francova

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 1/2016

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 1/2016 BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 1/2016 Milí spoluobčané, máte v rukou jarní číslo zpravodaje Branišovské novinky a zároveň jubilejní vydání, jelikož je to přesně rok, co jste do svých stránek dostali úplně první

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 2.část Lidová slovesnost většina obrozenců sbírala a vydávala lidovou slovesnost k nejvýznamnějším patřil: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) František Ladislav Čelakovský

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech Yauwais Cup 2013 Obsah: Část A obecné informace Část B představení týmů a los Část C rozpis a časový harmonogram Část A - obecné informace:

Více

Týden otevřených dveří v Mateřském klubu při DDM-SVČ Junior Chotěboř datum začátku akce: 28.02.2011 datum ukončení akce: 04.03.2011 stručný popis akce: ukázka kroužků, vstup zdarma PO 9:15-9:30 hod. Hudební

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

pořádá národní turnaj v boccie pro sportovce s centrálními poruchami hybnosti zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4 (O březejckého medvěda)

pořádá národní turnaj v boccie pro sportovce s centrálními poruchami hybnosti zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4 (O březejckého medvěda) TJ Dětské středisko Březejc, o.s ve spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Městem Velké Meziříčí a Nadací Charty 77 pořádá národní turnaj v boccie OZP

Více

Zpravodaj. obce Lesonice 1 / 2007

Zpravodaj. obce Lesonice 1 / 2007 Zpravodaj obce Lesonice 1 / 2007 ÚVODNÍ SLOVO S novým rokem byla zahájena plesová sezóna v obci. Jako každý rok se pořádaly ples myslivecký, školní a koncem měsíce února bude masopustní ples spojený s

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 BLAHOPŘEJEME v 1. čtvrtletí roku 2016 se dožijí životního jubilea tito naši občané: Turek Ladislav Horská Dagmar Václavová Drahomíra Cibulková Marta Čampula Jaroslav Kaslová

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENI. c.402 ze dne 20. 12. 2005

USNESENI. c.402 ze dne 20. 12. 2005 . c.j.: 700/2005 MESTSKA CAST PRAHA 3 Zastupitelstvo mestske casti USNESENI c.402 ze dne 20. 12. 2005 k revokaci usneseni Zastupitelstva mestske casti c. 318 ze dne 24. 3. 2005 k Zasadam postupu pfi prodeji

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola

XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola 30. června 2012 se sokolové slétli do Prahy na XV. Všesokolský slet. 1. července se od 10 hodin konal sletový průvod Prahou z Václavského

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Èíslo 3 6. 5. 2014 OBEC VÁCLAVOVICE OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starostka obce Václavovice podle zákona è. 62/2003 Sb. 32, odst. 2 oznamuje 1. Volby do Evropského parlamentu

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník září 2011

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník září 2011 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník září 2011 Staffovy mlýny: 2. mlýn čp. 11 Gabriel Staffa se postaral také o svého mladšího syna Franze (nar. 1878). Koupil mu výše proti

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA prosinec 2012 Číslo: 8/2012 ZDARMA SPORTOVNÍ ÚSPĚCH MLÁDEŽE V sobotu 1. prosince se konal jeden z turnajů O pohár Králického venkova, který pořádala Komise pro Osadní výbory

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007 města Třebechovice pod Orebem o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007 města Třebechovice pod Orebem o nakládání s komunálním a stavebním odpadem OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007 města Třebechovice pod Orebem o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Třebechovice pod Orebem se na svém zasedání dne 30.1.2007 usneslo vydat

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy:

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy: ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTO POLNÁ NABÍZÍ K PRODEJI 6 stavebních parcel pro sídliště rodinných domů v lokalitě Vrchlického (pod vodárnou) v Polné. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Základní

Více

CI. 1. Úvodní ustanovení

CI. 1. Úvodní ustanovení Obecne závazná vyhláška c. 1/2001 obce Paseka o stanovení systému shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálních odpadu vznikajících na katastrálním území obce, vcetne systému

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 40

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 40 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 40 NÁZEV: DNE: 18. 4. 2016 Žádost společnosti ODAS JEDNACÍ ČÍSLO: 601/2016/ŠKS ANOTACE: Společnost ODAS, Žďár nad Sázavou žádá město o pronájem prostor

Více

Ročník I. číslo druhé vánoční prosinec 2012

Ročník I. číslo druhé vánoční prosinec 2012 Ročník I. číslo druhé vánoční prosinec 2012 Ve starých číslech časopisů jsme našli spoustu vánočních i novoročních doporučení a našim čtenářům předkládáme jedno z nich: KRÁČEJ. USMÍVEJ SE NA VŠECHNY KOLEM.

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Miki Volek. Divadlo SEMAFOR SEdm MAlých FORem

Miki Volek. Divadlo SEMAFOR SEdm MAlých FORem Miki Volek král českého rock'n'rollu, populární asi od roku 1960 působil s kapelou Olympic když přestal být rock'n'roll moderní, Olympic změnil styl rock Volek odešel z Olympiku o jeho životě a kariéře

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Věra Korčaková Nepřítomen: Hosté: Program jednání: 1. EKO-Kom, smlouva o zajištění zpětného

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník srpen 2012. Srpen. Historie továrny v Dolní Brusnici II.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník srpen 2012. Srpen. Historie továrny v Dolní Brusnici II. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník srpen 2012 Historie továrny v Dolní Brusnici II. Ve zpravodaji naleznete: Historie továrny v Dolní Brusnici str. 1 a 2 Pivní slavnosti Brusnický

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 23.7.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

INFOKANÁL OBCE TVRDONICE

INFOKANÁL OBCE TVRDONICE INFOKANÁL OBCE TVRDONICE Obec Tvrdonice nám. Míru 96/31 691 53 Tvrdonice Tel.: 519 339 203 www.tvrdonice.cz OBECNÍ ÚŘAD Úřední hodiny: PO 8.00 11.30 12.30 17.00 UT 8.00 11.30 12.30 14.00 ST 8.00 11.30

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin.

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík, Bedřich

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 UŽIJTE SI KAŽDÝ DEN ROKU 2016! LEDEN 14. 1. Husův sbor O SKAUTINGU A JIZERSKÝCH HORÁCH vyprávění Jiřího Veselého doprovázené promítáním 16. 1. Restaurace a minipivovar Veselka

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 DNE: 16. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 440/2015/OF NÁZEV: Úvěr Relax centrum ANOTACE: Návrh snížení úrokové sazby úvěru přijatého v roce 2011 ve výši

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

FJC. Folk, jazz a country

FJC. Folk, jazz a country FJC Folk, jazz a country 2016-2017 Předplatné folk, jazz a country: Základní informace Všechny potřebné informace pro zakoupení předplatného obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu

Více

Ariane Mnouchkinová. Tisková zpráva. Národní divadlo Činohra Umělecký šéf Michal Dočekal

Ariane Mnouchkinová. Tisková zpráva. Národní divadlo Činohra Umělecký šéf Michal Dočekal Národní divadlo Činohra Umělecký šéf Michal Dočekal Ariane Mnouchkinová DOKONALÉ ŠTĚSTÍ ANEB 1789 Bojíte se dějin? Přijďte do divadla! Milujete dějiny? Přijďte tam též. Inscenace, na jejímž počátku stál

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J Září 2006 ČÍSLO 16 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005

Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 1 Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 Upr. rozpočet Plnění % Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 000 000,- 2 138 652,- 35 Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 000 000,- 835 516,- 27 Daň z př. fyz.

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

OBČASNÍK KŘINICE. Založení a poloha vesnice

OBČASNÍK KŘINICE. Založení a poloha vesnice OBČASNÍK KŘINICE květen 2005 Vydává OÚ Křinice Čas í jako bláznivý a za několik málo týdnů budeme vzpomínat na vznik života v této naší krásné obci. Členové obecního zastupitelstva v současné době věnují

Více

RockZone 105,9 je Co u nás uslyšíte: Kdo nás poslouchá:

RockZone 105,9 je Co u nás uslyšíte: Kdo nás poslouchá: RockZone 105,9 je rádio, které letos oslavilo 9 let své existence jediná rozhlasová stanice v ČR orientovaná na moderní rock unikátní mix různých aktuálních rockových trendů a stylů stanice, jejíž posluchači

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více