K Ilspechu, Krome pocasi, ktere se jako zazrakem umoudfilo, snad az moc, prispela kvalita kapel a v)'borne organizacni zajisteni celeho festil'alu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K Ilspechu, Krome pocasi, ktere se jako zazrakem umoudfilo, snad az moc, prispela kvalita kapel a v)'borne organizacni zajisteni celeho festil'alu"

Transkript

1 TR-HOVOJVINtNJKE LlfTY ZPMVODAJ OB~NLJ MEJTA TRHrnCH JVINLJ A OKOLr Zari 2000 Cislo 3 Rocnik X. Svatek dechove hudby se vydaril Yyvrcholenim trhosvinenskeho kulturniho leta byl jistc III rocnik Festivalu dechov)'ch hudeb Karel Yaldauf 2000, ktery poradaji Mcsto Trhove Sviny a Agentura Sumava Ceskc Budejovice. Konal se ve dnech 12. a 13. ~rpna Ctitele tohoto zanru si opet prisli na sve. I kdyz hlavnim festivalov)'fd dnem je nedcle, vesele se vyhravalo jiz od sobotniho odpoledne. Y Trhovych Svinech nam zahnily dechovy orchestr lithl ZUS z Trhovych Svinu, Rozmarynka z Rapotina, De Dongelander Muzikanten z Holandska, Krajanka Z Prahy, Slovakia z Bratislavy, Bojane z jihomoravskych Dolnich Bojanovic a Yaldaufinka Ady Skolky z Ceskych Budejovic. Y doprovodn)'ch programech hrala v Ledenicich Podhoranka z Trhov)'ch Svinil, I' Borol'anech Stavovanka z Horsovskeho Tyna a v Novych Hradech Babouci z Nemcic. Yeccr hrala v hotelu Atos cimbalova muzika Siovacko. Y nedeli rano, aby se nam l!~pe vstavalo, byl budicek I' proveden[ kapel Podhoranka, Rozmarynka a Stal'ovanka. Festivalov}' maraton otevrela Ii 10 hodin slavnostni fanfara a Ii vodni slovo starosty mesta ing. Radislava Buska. Potom jiz jako perly na source mi "Iedovaly pisnicky od kapel, ktere se sjely z cele republiky i ze zahranii:i..lako prvni se predstavila Pos<"ldkova hudba z Karlovych Yarn, srdecnost z kraje domazlickeho prinesla sv)'m vystoupenim Stavovanka z Horsovskeho Tyna, misledovala Rozmarynka z Rapotina s nczapomenuteln)' mi hlasy svych zpcl'acek. Pote zahnila nase Podhoranka, jejiz pisnicky si liue s chuti zazpivali. Letosnimi reprezentanty zahranici byly kapel)' De Dongelander Muzikanten z Holandska a dechol'y orchestr z Rakouska. Dale bych mel napsat i dechol'y orchestr Slovakia z Bratislavy. Ale pro vet~inu z nas Slovensko liplnym zahranii:im jeste neni. Pokracol'ala Krajanka z Prahy a samozrejme nemohl chybet hit poslednich let Babouci z Nemcic se svymi chamkteristickymi pisnickami. Yyvrcholenim celcho dne bylo vystoupeni Smyccovcho orchestru Karla Yaldaufa, ktery ridil Ada Skolka zakladatel tohoto festivalu. Orchestr vystmlpil I'e stejnem obsazeni jako puvodni orchestr Karla Yaldallfa. Pana Skolku v prubehu vystoupeni vystridal dirigent Orchestru Narodniho divadla v Praze, pan Frantisek Preisler. S orchestrem si pfijel zazpival take Josef Zima, pevecka legenda dechove hudby. Dalsimi hosty byji clenol'e Jihoceskeho divadla Ii Ceskych Budejovicich - Miroslal'a a Miloslal' Yesel);ch. Bylo tel. pokfteno nove CD za pritomnosti p. Karla Yagnera a ostatnich hostu. Dustojnou teckou za festivalem bylo vystoupeni kapely Bojane z Dolnich Bojanovic, jejiz clenove nezapreli svuj jihomoravsky temperament. Celym festivalem mis zasvecene a vtipne provazela dl'ojice konferencieni Ivana Simankova a Petr Hlavacek a tim pfispela k hezkemu zazitku z techto dvou dnil. Pine souhlasim s I. Simankovou, ze ta nejhezci atmosfera I'zdy vrcholi na s\<inenskem namestf s pfichazejicim soumrakem, kdy denni svetlo nahradi zare reflektonl a nebe pine hvi!zd. Po shlednuti festivalu a poslechu vsech hostu snad muzeme smize doufat v platnost rceni, ze nase zeme je konzervatof'i Evropy. Le!Osni festival navstivilo v Trhov)'ch Svinech I' obou dnech pfiblizne 2000 mivstevniko z domova i zahranici, v Ledenicich, Borol'anech a v Novych Hradech asi 700 navstevniko. K Ilspechu, Krome pocasi, ktere se jako zazrakem umoudfilo, snad az moc, prispela kvalita kapel a v)'borne organizacni zajisteni celeho festil'alu ze strany Mestskeho Madu v Trhovych Svinech. Je nutno tez ocenit praci zamestnancil (jdaby mesta Trhove Sviny, kterou odvedli pri pfiprave podia, lavic, stotil a pri rychlem a perfektnim liklidu pred i po festivalu. Je treba tez podekol'3t vsem sponzonim, bez jejichz financni pomoci by se festi val v teto sii'i tezko uskutecnil. Diky!Omuto festivalu se nase mesto dostava do povedomi nejen mildvniku dechove hudby, ak i ostatnich nuvstevniku a turistu z domova i zahranici. A to je jen dobre. o prubchu festivalu si muzeme na podzim poslechnout rozhlasovy porad Milone Cepelky na CR 2. PfiSti festi val se bude konat ve dnech 25. a I. Takie kdo jste letos nepfisli, pfijdte pristi rok zazit tu krasnou atmosferu I'elke hudebni rodiny. VacIav Heidinger Foro: Perr Hnilic"ka - 1

2 Valby 2DDD Po dvou letech jdeme opet k volbam. Tentoknit poprve k volbam do zastupitelstev kraju. Volby do semitu, ktere probehnou napf. v C. Budejovicich se nas tentokr{1t netykaji, protoze eatfime do senatniho obvodu C. Krumlov, kde se volby v tomto terminll nekonaji. Volby do zastupitelstva krajll, u nas do kraje ceskobudejovickeho, budou po technickc strance v podstate stejne jako volby do parlamentu. To znamen(l, ze bude me volit volebni strany s molnosti preferencn!ch hlasii pro maxima/ne ctyri kandidaty na zvolene kandidatce, a to pomoci tzv. "krouzkovani". Kandidatu v nasem haji bude na kazdc kandidatce maximalne 55. Volebni okrsky, kde budeme konkretne vol it, jsou stejne, jako u vsech predeslych voleb, volebni komise rovnez. HJasovaci listky obdrzi kazdy volic pravdepodobne opel prostfednictvim posty. Az potud je tedy vse jako ph jinych volbach. Zavazne zmeny u lechto voleb oproti predchozim jsou vlastne jen dve. ledna se t)'ka pouze mestskeho ufadu. Vysledky voleb nebudou totiz volebni komise odvazet do C: Budejovic, ale predaval na MeU v T. Svinech. Tyk{1 se to i komisi z naseho spravniho obvodu, to je napr. z Borovan, Ledenic, Kamenne, OleSnice, Slavce, Locenic atd., abych jmenoval alespon ty vetsi, ktere k n{tm budou vysledky voleb vozit. Nas Mel) proto musi pro tyto komise vytvorit cca 8 pfedavacich mist, vybavenych pocitaci S obsluhou pracovniky MeO. Druha zmena se tyka primo volicii. Volby totiz probehnou, na rozdil ode vsech minul)ic h, pouze v jeden den, a to v nedeli 12. II v dobe od 8.00 do h. To by bylo asi vse, co jsem chtel uvest k tcchnicke strance voleb. Douf'i m. ze v nascm meste probehnou volby po teto strance v pouldku. Jake bude slozeni krajskeho zastupitelslva, to uz zalezi na n[ls vsech. kteff se voleb svymi hlasy zucastnime. Zdellek Valll/, wjenllzik MeV Pro obcansky prukaz i cestovni pas na mestsky urad Od I. cervence letosniho roku v souvislosti s ueinnosti noveho zakona 0 obeanskych priikazech a ceslovnich dokladech je mozne podat zadost 0 vydanl obcanskeho prukazu a cestovlliho pasu i Ila matrice Mestskeho Madu v Trhov}'ch Svinech. (Zadost s doklady muze obean osobne predlozit u okresniho uradu nebo Ufadu povereneho vedenim matrik.) K vyhotoveni dokladu jc zakonmllhuta 30 dnu. Znamena to, ze pokud zadatel o vydani cestov)1iho pasu specm a pozaduje vydani ve Ihule kratsi 30 dnu, musi svou zadost podat primo na okresnfm urade. Or-edni dny Mestskeho uradu Trhove Sviny k vyrizeni techto zalezitosti jsoll kazde pondiw a streda od 8 do 17 hodin. Eva Pokomd. matrikdfka Hhiseni mestskym rozhlasem V budoucnu bez hudby Bohuzel v~im mllsim podat kratkou informaci 0 zmene v hlaseni mestskym rozhlasem. Mestsky Mad obdrzel od Ochranneho svazu autorskcho (OSA) fakturaeni vymer pro pdva k hudebnim dilllm za reprodukovanou hudbu pred hlasenim mestskeho rozhlasu. Oproti roku 1998 byla eastka temer trojnasobne vyssi. Pokusili jsme se s OSA dohodnollt kompromisni reseni vyse tohoto poplatku tak, aby jehu vyse byla akceptovatelnil pro mesto. Bohuzel OSA jakekoliv snizeni odmitla. Proto rozhodla mestsk~1. rada, a to i vzhledem k tomu, ze OSA nepozaduje uvadet seznam skladeb a neni prolo jasne, jak by mezi autory k rozuctov~ini poplatku doch{lzelo, a k eemu by tedy vubec slouzil, tento poplatek nez3 platit. HUseni proto jiz nebudou uvddena tak, jak jste zvyklf, ale jinym zpusobem, napr. gongem nebo podobn)'m zpusobem. Pokud by k rozllmne dohode s OSA doslo v budoucnosti, vnltime se opet k nynejsimu zpusobu. Zdellek Va/III, tajelllllik MeV -2 VELKA VODA PfUSLA V POLOVINE PRAZDNIN v noci ze 6. lia 7. srpna 2000 postihly Trhovosvinensko velmi silne pfivalove deste. Na snimku je rozlity Farsky potok v dolni casti Trocnovske ulice. NOvy kanalizai:ni sberae nastesti dokazal C(lst vody odvest, ale i presto vznikly nekterym spoluobeamim nemale skody. Spr{lvce lokll - Povodi Viltavy - ma co doh,inet, zejmena na toku Svinenskeho potoka, jehoz koryto by potrebovalo rucne proeistit. Na druhem snimku jsou svinensli hasiei, ktefi spolu se svymi kolegy z fad dobrovolniku provadeli odcerpavani vody a odstraneni padlych stromu, a tak lavky u "studynky", ktera byla vodou znicena. Text if%: F,; Slipka

3 Ohlednuti mestske policie za letem Protoze nastal konec turisticke sezony, dovolim si kr;\tke ohlednuti za letnimi mesici z pohledu mcstske policie. LelOS zaealo letni porasi velmi brz a zda se, it: palici slunce ma u nekoho negativni vliv na mozkovou einnost, protoze jinak si nedovcdu vysvetlit udalost z kvetna, kdy po tradicnim ohnostroji parta mlad)'ch pod vii vern alkoholu a pravdepodobnc i drog zdemolovala dvere u kostela a pote, co jsme proti nim spoleeni' s Policii CR zasahli, pomoci prenosne dopravni znacky v nepricetnem vzteku vazne poskodili osobni automobil parkujid na parkovisti u Zizkova mimestf. Pachatele techto trestnych einu byli vypatnlni, ale jinak se takoveto skutky bez pfispeni obcanu tezko objasnujf. Podobnymi prfpady je demolovani dopravniho znaceni, niceni odpadkovych kosu ci verejne zelene (z posledni doby napi'. vyvraceni nove vysazenych stromu na Ziikove mimesti). Vandalismus je cinem us lapnuteho zbabelce, ktery si posiluje sebevedomi pi'ed partou, ale kdyz rna nest za sve einy odpovednost, schovava se v rohu, kryty davem. Praci druhych niei jen ti, ktei'i sami nikdy nic nevytvofili. V letnim obdobi je aktualnim problemem ruseni nocniho klidu. I nam bylo adresovano nekolik stiznosti na hlucne chov[li1i podnapilych v nocnich hodinach. Bohuzel na stiznosti obeanu typu "veera tu byl zase rachot" se neda aktualne reagovat. Ma-li kdokoliv pocit, ie je rusen jeho nocnf klid, je nutne, pokud chce ruseni zamczit, aby neprodlene pfivo 1al policii. Protoze mestska policie vzhledem ke svemu pocetnimu stavu slouzi I10eni sluzby nepravidelne, je iit:l TISSOT ~ 1853 nutno se v takovych pripadech obnitit na tisilove vol~\i1i Policie CR 158, a tam jiz zai'idi vse potrebne. Vsichni obeane jiste s povdekem pfijali dokoneeni upravy Zizkova luimesti. Po nckolik tydnii bylo nutno respektovat urcita dopravni omezenf. Ti, kdo je odmitali respektovat, zbyteene zneprijemnovali zivot stavbarum, nam a nakonec i sobe, potazmo svym penezenkam. Dovolim si napsal. ze ted je namesti krasnejsi a prehlednejsi. Rozsii'ily se parkovaci plochy, takze nechapu fidice, kteri stale parkuji na chodnicich a v mi5 tech, kde je to zakazano dopravnimi znackami. Nemusim pripominat, ze na rozdil od velkych mest Je v Trhovych Svinech nedovolene stani motorovych vozidel kontrolovano a postihovano. V teto souvislosti si neodpustim maly soukrom)' vzkaz pro dva pohodlne pany Uednoho autodopravce a jednoho pana s akademickym titulem): v)'iezd ze dvora mestskeho llfadu a protilehleho parkoviste i podle vyjadreni dopravni policie skutecne neni kfizovatkoll a tudiz neml'ize rusit zakazove znacky (staei nahlednout do Vyhlasky 0 pravidlech silnicniho provozu). Podzim je eascm sklizne a my tellto cas ph svych obchllzkach pozname velmi rychle - castcji nachazime rozsii'ujici se nepovolene skladky odpadku, zejmena v blizkosti zahradkarskych kolonii. Upozomuji puvodce takovych sklidek na skutecnost, ze i biologicky odpad je udpadem, a ie nutno ho likvidovat v souladu se' zakonem (napc. vc sbernem dvorel Pripomimim, ze tomu. kdo odklad,j odpady nebo odpadky mimo vyhrazena mista. muze obec vymerit pokutu az do vyse Kc. Protoze nasledujici cislo Trhovosvinenskych listu vyjde az v zimnich mesicich. s pfedstihem upozornuji majitele nemovitosti na jejich povinnost vcasne zimn, lldrlby pfilehlych chodnikii a hdice na to, aby nespravnym st{lnim neztezovali praci pri udrzbc komunikaci zamestnancum mesta. Na zaver jen malou poznamku. Pokud obean oznamuje jakekoliv naruseni vef'ejneho poradku, je nutno, aby se obratil na pfislusnika Policie CR nebo straznika mestske policie. Starosta mesta ei jiny urednik radnice stejne pi-eda takove podani k vyl'izeni temto dvema inslitucim. M. Bartos, mestska policie 55. vyroci ukonceni druhe svetove valky V Ietosnim jubilejnim roce 55. vyroci ukonceni druhe svetove valky byly uspoi'adany Ceskym svazem bojovniku za svobodu vzpomfnkovc akce. 15. kvetna 2000 se v zasedaci mistnosli radnice naseho mesta konalo slavnostni setkani ucastniktl boju za osvobozeni v letech 1939 at Pritumni byli plivitani starostou Trhov)'ch Svinu ing. Radislavem Buskem, tajemnikem oblastniho 1'9 boru Svazu bojovniku ing. Rudolfem Sindelai'em a zastupcem Uzemni 1'0 jenske spravy podplukovnikem Karlem Machacem. Pri teto pl'ilezitosti pi'evzali clenove mistni odbocky svazu medaile a pametni list)', podepsane pfedsedou vlady Milosem Zemanem a ministrem obrany CR Vladimirem Vetchym. Byli to: Vaclav Babak z Hluboke u Borovan, Kfesislav Bendl z Novych Hradu, Jan Cadek z Hojne Vody, Miroslava Fucikova z Novych Hradu, Jan Kysela z Ti'ebieka, Vlasta Mik~ickova z Trhovych Svinu. Za nemocne pany Cadka a Bendla pfevzali vyznamenani pfislusnici jejich rodin. &;r ~, ZLATNICTVI 1ft ~ MAURICE LAcROIX Jl;-lnI Trhove Sviny, ZiZkovo namesti /322482, SEIKO CITIZEN -3 Podplukovnik Machac pripomnel h~~ke obdobi druhe svetove v<ilky a podekoval ueastnikum odboje za jejich nemale a nezistne oheti, za jejich ulrpeni a stnidani. DalSi akci mistni odbocky svazu k tomuto vyroci bylo uspoi'adani celodenniho autobusoveho zajezdu do naseho regionu. Odjezd ucastnikil z cele oblasti (tj. z Cesk)'ch Budejovic, Jindrichova Hradce, Kaplice a Pisku) byl z Ceskych Budejovic. Prvni zastavka. byla u Zizkova pomniku a v muzeu v Trocnove, druha na Buskove hamru u Trhovych Svinu. Tam ucastniky z,\jezdu mile pfivital starosta naseho mesta ing. Busek, kratce je scznamil s historii mesta. Po prohlidce pamatniku sturobyleho hamerniclvi na eeskcm jihu jsme odjeli na obm do restaurace Junior. Zde 0 kvetnovych udalostech roku 1945 promluvil l1a besede s ueastniky zajezdu pamctnik teto doby Frantisek StraskY. Zasvecene odpovcdcl na vsechny dotazy. Nektei'i ucastnici se vydali na kratkou prohlidku mesta. Na mimesti jsme polozili kytici k pomniku padlych v obou svctovych v<ilkach a pak jsme odjeli do Zumberka, opet se zastavkou a polozenim kytice se vzpominkou na zavrazdene bojovniky na konci drum svetove valky na Rejtech. V Zumberku se v ~em vel ice libi 10. Po prohlidce opevnene obce, ktwi je evropsky unikut, a po prohlidce muzea selskeho nabytku jsme odjeli do Novych Hradu na knlsne opraveny stary hrad. Musim jeste konstatovat. ze nas vsude provazeli kvalifikovani pruvodci. Zajezd byl ukoncen v Ceskych Budejovicich. odkud se vsichni ueaslnici rozjeli domti. Douf{uTI, ze jsme i my, mala organizacc svazu bojovnikti za svobodu, pfispeli k propagaci naseho m~ s ta a jeho okoli. Za Cesky svaz bojovniku za svobodu, zakl. organizaci Trhove Sviny, Vlasta MikSickova, predsedkyne

4 Behem poslednich let se v Trhovych Svinech podstatne zmenila ituaee vytapeni jak bytu. tak i rodinnych domu. Plynofikace mesta se prehoupla do druhe poloviny. V letosnim roce by mel byt dokoneen prakticky cely levy breh Svinenskeho potoka. Do pi'fslich let zbyva z hlediska zmeny vytapeni Kozinovo nlljnesti a polehle ulice, Nove mesto a Budovatelska ulice. Velkou cast obyvatel i institucf zasobuje teplem centr(llni kotelna. Z vyse uvedeneho vyplyv<\, ze v naslednyeh letech bude malokdo ve mesle topit uhlim. Tim se "nizl mnozstvi tezkeho odpadu v popelnici. A prave prolo, ze se v popelnicfch (sam nevim. jak vlastne popelnice nyni vystizne nazyvat) meni struklura odpadu - libyva lakou zvolit nadotiu na odpad? popel z uhli, pfipravili jsme pro ctenme struene porovnani nekterych odpadovych nadob. V 'oueasne d be nejcasteji vyuzivjme pozinkovane popelniceo Ale i tam mohou byt rozdfly v kvalile materi~hu - nasledne i v cene. Pozinkova popelnice o objemu 110 litrll v zakladnim provedeni stojl 730 Kc. Tlousrka plechll je 0,8 mm. Stejmi nadoba s plechem I mm se da poridit za Kc;. Kvalitnejsi popelnice zurove zinkovana je dodavana za 1160 Ke. Nevyhodou plechovych popelnic je. ze se velice snadno poskodi. Napriklad v pi'lpadi:, ze se ohne viko a radne nedoseda, do popelnice snadneji pronika vzduch (kyslik), odpad rychleji hnije, a tim i vice zapachao Pokud jste koupili nejlevnejsi nactobu, mate ji pravdepodobne v zakladnim provedeni a z nejtenciho plechu. Tyto popel nice dale popisovat nebudu, protoze dlollholetou zkusenost s nimi ma asi kazdy z mls. Na doplneni je vsak nutno uvest, ze existuje vozik na popelnice. Je to vlastne kovova rye s uehyty pro popel nice a s jednoduchym podvozkem. Popelnice se da vel ice jednodllse zahaknout a dovezt na urcene misto. Vozik je vyhodny jak pro starsi obeany, tak i pro ry, ktefi maji popelnici umistenou daleko od svozoveho mista. Cena voziku se pohybuje factove okolo 450 Kc. ned a pri normalnim pouzivani rozbit, ani ohnout, jako se dcje 1I plechov)'ch popelnic. Plast se snadno vymyv,\. Plastove nadoby rovnez prodavaji plastove popelnice bez koleeek ItO litru. ktere vypadaji jako poz,inkovane. Jejich cena se pohybuje okolo 950 Piastova odpndovd,uidoba S {Joclvo zkem 120 i a 240 i se dodavaji v provedcni 120 a 240 litrll za ceny 1120 a 1550 korun. Proti zakladnim p zinkovaoym Lipravam j ~ ou dra l..~f. Je vsak nn nich po p vneo podvozek. Ve1ice snadno e premislllji. Mnji de ~i zivotnost. Je mozne vybirat z sesti barevnych odstlnti. Na okraj j e~ t~ dodam. ~e se korun. Zkllsenosti jllk odolavnji S\'()zov)'m firmam (poskozenf), jsem nezjistil. Maji 2 barevne odsuny. Pro v~tsi podniky a instituce se dodavaji kontejnery na koleckach 0 objemu 1100 lilrll. Zde je rychlejsj n jednod u.~i manipulace. h ou rovnez pozinkovane. zaiove Vo zfk nn POzillkovanoll popeinici Doposud nullo ufivane nmoby j sou plastove. Jej ich nevyhoda je, ::i.e se do nich n mi davat teply neb zhavy POpt!. Vzhledem k. novemu trendu vytapeni se v ak 0 nich mllze u vetsiny z nas uvazovat. Jejich vyhodou.ie, ze maji pomeme hladke plochy a odpad na stenach hclfe ulpi V(I, jsou odolne v(lei chemickym, biologickym a atmosferickym vlivum - nekoroduji. DalSi vyhodou je. ze viko pomerne hladee dosed,! na vlaslni tela nadoby. Tim je omezen pfistup hmyzu a zaroverl zapach zejmena v lete neni tollk cftit. Podle vyrobce se KOl1lejner Ila odvoz odpadll 1100 i pozinko\f(/ily -4

5 ,~ TABULKACEN lakou zvolit oadobu oa odpad? - -, Ceny v Kc jsou pouze orientaenl Je treba si je v danem obdobi provefit. Pfiblizl1<i zivotnost* Popelnice I J0 I PQzink 0,8 mm let Popelnice 110 I pozink I mm 830, Pope/nice 110 I zarove zinkovana I - I 160 let Vozik na popelnice 450 Plastova obycejna popelnice 950 " PI<lstova nadoba 120 I s kolecky J let a vice, Plastova n,idoba 240 I s kolecky let a vice Kontejner I 100 I I<lkovany KOllt~iner I 100 I zarove zinkovany 9638 Plastovy kontejner 9638 ';' Serioznej.i{[ podklady lze z[skat II vvrobetl. Tel/to kol1lejner /I00 I IW odvoz odpmili je plastovy pozinkov<lne a plastove. Viko se koleckach 0 objemu I 100 litvetsinou sarno zavira, coz u men- Ill. sfch popelnic muze kdokoliv za- V zadnem pfipade jsem nepomenout. U techto vetsich na- chtel timto clankem davat navod, dob je na pfani rovnez pofidit jak postupovat ph porizovani po nozni otevin\ni vika. pelnic, ale slo mi 0 ukazani dal sich moznostl Sam jsem sice Tipy: poi'fdil plastovou l1<idobu a mam ji 2 roky, ale to je pl'ilis kratka Kdo netopi uhlim, muze uva doba na objektivnf zavery, i kdyz zovat 0 plastove nadobe je zatim bezproblelllova. Pres to Pro obeana, ktery potrebuje jedna objektivni zasada piau prevazet nadobu na delsi vzdy: Pi'ed nakupem netradicni vzdalenost a potfebuje pod nadoby si dopredu ljistete, zda je vozek je levnejsi plastova firma varni vybranou popelnici, nadoba, ktera je vybavena ko ktera vyvazi odpad v Trhovych leeky Svinech, schopna vyvezt. Pro male firmy, kde je vice od lng. Jan Nepras padu, vyjde v souctu levneji odbor ZiVOU1 iho prostredi plastova midoba 0 objemu 240 I misto dvou klasickych DodavateLe nekterych odpad popelnic nich nadob v Trhovych Svi U vetsich podniku je vyhod nech: nejsi vyllzivat kontejnery na lednota - prodejna stavebnin Pnlmyslove zbozi Vladimir Guslbauer Hospodarsky dum Karel Vales Velkoobchod s celvm sortimentern v teskych Budejovicich: Meva Ceske Budejovice spol. s r.o. DaISi dodavatele: Technicke sluzby TIebon spo\. S 1'.0. Marius Pedersen a. s. Podrobnejsi informaee mllzete ziskat na odboru zivotniho prostredi. PLATEBNI KARTY A MY (2) V prcdehozim eisle Zpravodaje v prvni casti WIn '1I 0 platebnieh kartach jsme se venovali debetnim platebnim kar18 m, ktere jsou prozatilll rozsffenejsi a vlastni je mnoho z lias. Ones pro Vas rna me Z<lkladnf infonnaee 0 nove l3vauen m bankovnim prodllktll - KREDlTNi PLATEBN1 KARTt. zapadnich zemich je tento typ karet velmi rozsifeny. V na ~ i republice se v ~ ak kreditni karty liplatiiujf az nyni. Pouhym pohledem na kartu nepoznate, 0.iakY typ platebni karty Se jed mi.. Rozdil je ve zpusobu zuctovlll11 transakci. Zatimco v pfipade d b tnich karet ~ e rp aji klienti I utlll vlastni pellfz.e proshellnietvirn kreditni km-ry si klient od banky piljclije a Li er vceu1e urokt'l postuplie spl<lcf. V Komercni banee Vam jako kreditni k, rt u nabidneme ka lu InterCard E urocard/mastercard, kter(1 je mzillarodni, lakie j i motete pouzfvat i v zahraniei. Siouzi jak k vyberlllll v bankomatech, tak k plaeeni v obchodech. Prozatfm ji 1I lias vydavame fyzickym osobam. Nez zajemei kartu vydame, musime zadateli urcitou dobu vest bezny ucet. Pote banka zhodnoti bonitu klientu (zejmena vysi pi'ijmu) a prideli mll liverovy limit (to znamen(1 maximalni vysi uveru). Muze byt stanoven az do vyse konm. Pokud klient l-<idne splaci, rna LiVer k dispozici stale. Tento uver muze bez dalslbo schvalovani kdykoli v cerpat podle svych potreb, Cerpany liver klient splaci pravidelnyllli mesfenfmi splatkami. Vyhodou pro klienta je, ze 0 v)'si splatky je v pfedstihu infofl!lovan mesicnilll v)'pisem a prevod splatky za klienta zaridf banka. Uver je ovsem mozne splatit i ryehleji formou mimoradne splatky, treba jednonizove, Daisl vyhodou karty ie take skuteenost, ze pro poskytnuti liveru se nevyzaduje zadne dalsi z~jisteni, napr. nemovitosti nebo rucenim dalsi osoby. Karta rna dvouletou platnost a roene stoji 350 Kc. Za spravovanf uverll majitel kreditni karty zaplatf 50 Kc mesicnc. Urokova sazba se vyhlaslije pravidelne a v soucasne dobe je mesiene 1,375 "k; z dluzne castky. Souciisti karty je i cestovni a urazove poji.steni pro cesty do zahranie i, ktere e vztahuje nejen na drzitele karty, ale i na prime rodinne pfi lusnik)'. Doufame, ie jsme Vam 0 platebnich kartach sdelili need noveho, co jste treba nevcdeli. Ted je jen na Vas, zda Vas nove moinosti, ktere nabizi kreditni karta, zaujmou. Na dalsi setkani' s Varni na trank:'ich Zpravodaje nebo na setkani s Varni osobne se resi pracovnice expozitury Komercni banky v Trhovych Svineeh. -5

6 At!: YOU NEED IS LOVE (Vse, co potrebujes, je hiska) PiSe se 22. srpen Theet dvfl let a jeden den uplynulo od za~atku ruske okupace Ceskoslovenska. Tentokrat v~ak nepfijela do naseho mesta po zuby ozbrojena armada z vyehodu, ale zavitaly k mlm hudebnimi nastroji vyzbrojene skupiny, tentokrat z opacne svetove strany. Na pozvani Cesko-angliekeho gymnazia v Ceskych Budejovicich pfijela do Cech parta muzikantu z m(!sta Frome Idid v an!!liekem hrabswi Somerset, a'lly ;dehrala sve koneerty v Ceskych Budejovicich, Praze a diky prof. Eve Kordove take v Trhovyeh Svinech. Tn hudebni skupiny slozene z ueitchi, studentu a lakci Skol zmineneho mesta vystoupily se svym programem na zimnim stadi6nu. Jako prvni vystoupila na reflektory rozzarene podium skupina Abbariginal s repertoarem, kostymy a VlzaZl legendarn! svedske ctvefice ABB A. Skladby jako " foney Money", "Fernando" nebo "Chiquitita" dostavaly pomalu lidi do varu. Doslova bouri na parkete pak slrhla part a mladikll hrajid v atapultovskem" slozen!, Neon Monkey. Svym tvrdsim pojetim pfe vzatych skladeb z duny skupin Bli nk 182 a Green Day roztancila a rozdovadl!la eely stadi6n. Zaver pak patfil dalsi iegende, v podani skupiny Sergeant Pepper's Only Dart Board Band (na snimku), Beatles. Notorieky zname hity vytahly na tanecoi parket jak mladd, tak i ty odrostlejsi. Bezmala 500 nav~tevnikll vytvofilo spolecne Jak nas vidi Anglicane? Cesko-anglicke gymnazium Ces klid a I'elebllost klastera Ilellaru il ke Budejovice obdrzelo od brit nd 1I0tni vpdd, kdy f. jsme se vrati/i skyeh skupin dopis, ve kterem hod pozdl I' noci roljai'ent po koncerte notl svuj tydennl pobyt v Cechach. ve Svillech. Show v Trhovvch Svi V mls1edujlcieh hidcfch otiskujeme neeh - IW to se Iledd zapomenout. jeho cesky pfeklad. Text dopisu pfe Stal jsem vzadll 1Ia stadiollll a vnilozila z anglickeho originalu prof. mal jselll olrrolr!1lou odezvlt, jakou Eva Kordova. lia~'i liejmlad f kluci vyvolali u 500 Dmz{ prate/e, divdkti - reflektol)' hazely barevlla cely zajezd byl abravskj tispich svetla IIG jevi~'te a v dalce nad Raa jsme vdm vdecnl za va i pol!ostill- kollskem s ki'izovaly b/es!..)'. Pordd 1I0st a skve/oll organizaci. to ve mil vyvoldvd sillly poeit. Stale se mi vrad vzpom{nky lia Vystoupelli v Praze bylo pamatlle okamiiky, ktere byly nejsilnehi. ze dvoll dtivodu. Karlovy lazlle, kde Dojem zbudejovickiho /lamesti, kde jsme vystttpovali, jsou v tesllem SOli jsme se oculi pozde l'der po pnjez sedsrvi Karlova mostu a protoze du, s jantastickoll atmosjerou svltel lieni prakticky moille dostat se tam a oiivenem lidmi. Vynikajici kon atttobllsem, museu jsme najmoul ti'i cert, v jehoi zuviru byl Jan Za taxiky. Taxi/am /las samozrejml hradnik jako orga/lizalor lilulelll za zkasli 0 vic nei je zvykem a slejne drien policii pro "tuierzi vei'ejlleho /lds vysadili 100 m pi'ed klubem, pofddku". Bylo to skora jako kdyz takie jsme museli teikolt aparaturtl Beatles hrdli svt! posledlli pi'edsta a rekvizity dotahlloctt lia mislo a tam velli na stre!e studia Apple v LOII jdte vyjedlldvat, aby lids pusti/i liejdyne a policie se je slia1.ila dostat bliijim scilodi tlm do suterellll, kde dolli. se hraje live. Kdyljsme se ve sklepl A potom 01' em krasnd scellerie kolle6re ocitli, stalo to za ta. Bylo to Nov)'ch Hradli. DOlljam jell, ze tell jako v liverpoolskem Cavem klubu. -6 s ucinkujiclmi bezvadnou show s vynikajici. neopakovatelnou atmosferou, ph ktere tak troehu pfijemne mrazilo v zactech. PlSe se rok Thcet let uplynulo od rozpadu BeaUes, dvacet let od smrti Johna Lenona a jejieh plsne jsou stale zive. I kdyt ve ti'ech horniclr patrech Karlovych Idzlli jsol/ diskoteky, padamo se ndm pfitcillll!!lit IIlladi a nadse/le publiku11i na parket lla.reho klubu, kde jsme Imili 2 april hodilly. Blhem pre. tdvkyjsme se vyda, Ii lid Karlrlv most v kosrymech l/delat si par forek. Cdi, A1IIeric'alle, Nemci a v icillli mozl1i wriste lia Iliis I' riiasu zatali volat "Befttles! Ahoj Jolme! To je George!" a zacali liam zpil'at "Yellow Submarine ". A to v,l'echno se odehralo v nddhemem teplem pocasi. Bohove llrim pfalij Ted' jselll doma a snazim se pfivolat to zplt. Allg/ie je pod 1IImky, rvari se podzimne a je to docela depresivni. Vsichni bycholll byli radi zpatky ve va i liadileme ze1lli, a to nejen kvlili levllemu pivli! n z mis, ktei'i jsme byli \I Cechdch ul pi'edtim, vn/mume, co vsechllo se lose za ne"kalik let Zlllellilo k lep imlt. Kohourkyjullgu}i! Zdchody jsou (iste! Je IIInohem vlts'[ v)!bir restaltf{! A tak vefte tomu, ~e v pisni "All you need is love" ( V~e, co potrebujes, je laska) je hodne pravdy, i kdyz to nekdy kolem nas vypada spis podle hesla "Vk co potfebujes, jsou praehy". Franlisek Herbst ci s rozmallitlj { liabidkalt. Praha je silnri kmrkure/lce JiIV kterikoli Illristicky vyhledava/ll! mlsto Ii Evrope. jak svaji architeklllrolt, tak ruris{.ickoll vybavellosti. fum presvi!dcyell, le Ceskd republika se bliz{ vice /let. kterdkoli jilla zeme l1ekdej iho \I)ichor/ni/to blokll k hospoddl'ske prosperite. Av ak pro mile osobne ndvsteva jil.nich Cecil pi'ed61a Prallll. Nove opravend mesta a mestei'ka, nad heme I)'bniky a lesy si zas/oltzi, aby Zlistaly ltchranelle komercnilto zaj11llt a zachovaly si SVOll nenarri enost. Vlfim, ie se za;'e vratim, a mad na delsi dobtl. Pfeje11le valli t{tsilly koilli rok a za v ec!lily licinkujici i neri6nkujici posilam srdecne pozdravy za ne zapolllelllllelll,v rydell. Upi'imny pozdrav v~'e11l pos[[a Martill Dimer)' (j taky Anile, Tom, Lester, Rob rt, Olivia a Ii drtlzi POD KovANt Pracovnici Mi! st~keho kultumlho stfediska Trhove Sviny d/!kuji touto cestou zamestnanctim Udrzby m/!sta Trhove Sviny za pomoc ph pi'ipravi! koncertil a zabav konanych v letnich meslclch na BuSkov/! hamru a na zimnim stadionu v Trhovych Svineeh. Za pracovnlky MeKS feditel Frantisek Herbst

7 * Ctyriadvacet deti zachraneno, * * * zly kral otraven mrtvou vodou v borovanskem stfedisku Bonivka se 0 techto pnlzdnimich odehraly tezko uveritelne veci. Hned prvni den pfi obede pfisla starenka a pfinesla hada, praveho tihofe. Pry pro pana knile. Jelikoz mezi detmi ani pecovateli zadny krill nebyl, byl had spolecne sneden k vecefi. 1enze pak pfi el z:ly knll a shanel se po hadovi. Velmi se rozzufil a chtel dat vsechny zkratit 0 hlavu. Mohou si zachranit bvot jedine tak, ze mu pfivedou princeznu Zlatovlasku za nevestu. Od nasledujiciho rana se vsichni. deti i pecovatele, dali do prace. Bylo tfeba vyfesit radu zavaznych problemu. Nastestl st:ha v cele celeho t}'mu schopna manazerka Regina. Sla na vec metodicky: Kde najit tu Zlatovlasku? Zlatovlaska je princezna a princezny bydlivaji na nimku. Je v Borovanech nejak)' zamek? Samozfejme, dokonce nedaleko. Tedy vzhuru tam l Dal asi vetsina ctenaru vi. co bude nasledovat. Na zamku byl hodny pan kral, otec Zlatovhlsky, a tcn slibil Zlatovlasku vydat, kdyz splnime tfi tikoly. Najit r(jz- Byiu pekne (en'/wve reinu, net'peiive jsme (ekaii, af se obiev{ aulobus a udvezf mis n(l Nuve Hrady (I Zumberk. Cestou mis mlljaia ",hl{e{ se krajilla, pi/valine ndmesli v Trhov):ch Svillech, slhbhtd krajina rylj/l{ka Zeim. ii's), a puie, ale i dne.ln{ provoz n(l siillicich. Pr"ed khister,1(1 Nove Hrady jsllle dorazili v 8.30 hod. Zde Sf mis uc/wlne IIjal otec Gerhard. N~jdNve jsllle si prahiedii kuslel S1'. Petra a Pavia a spoldne se polllodlili. Pore nds olec Gerhard pravedi kid.llerl'm Sl'rvil1l a povyprril'et 0 jejich c/zaritalivn{ l'illlwsli. I'eikd kidslemf zahrad(l ndm pfipomneia dobll, kd)' jsme sami na svych z.ahraddch pesiovi/!i 7.e1eninil (/ ovoee. Iiklristde jsme Sl' raz/ull6!i a maioll procillizkoll jsml' do.m Ita names Ii v Novych Hradecir, /wsedii do aulobusu a mueii do ZUn/berka. Pfivilaia mis ohec ZlIInberk.Ie mamoll tvrzi. Prohledi! jime si jeji sypane perly na louee, prsten v morske (rybnicnf) hlubine a konee ne pfinest zivou a mrtvou vodu. Pokaidc to bylo na vlasku, ale presto se dafilo llkoly plnit. Perlicky byly nastesti velike jako poradna tresell, takze i dite s hor St mot()rikou bylo schopno ji sebrat, a tu posledni nam samozrejme prinesl mal)1 mravenecek, kteremu jsme pi'edtim pomohli. Nebudu unavovat podrobnym licenim, vseehno ve skutecnosti probihalo jako v te pohadce, jenom si neodpustim popsat yam drama, ktere se odehralo kolem mrtve a zive vody. Ani na mestskem tii'adu ani duchodei v parku nevedeli, kde by se dala sehnat, sehnali jsme ji pak ciste nahodou v kiosku u nactrazi, ale to vsechno nebylo to hlavni. Hlavni bylo, ze uz od pocatku se nam zdalo moraine:: pochybene dat knisnou a jiste hodnou Ziatovlasku takovemu krobi.inovi, jako byl ten zly kral. Museli jsme se ho proste nejak zbavit. Tfeba Il1U d,it napit te mrtve vod y. Jenomze to by se muselo pi'eclem zkusit - ale na kom. Nasel se hrdinny dobrovolnik, mb eivilkar Ilel'eiki nadvun,.i o!mul'elloll sgrafilovoll v)izdoboll. JiZjsme dlii! na sobi' liliai'll, a wk jsllle za fi Ila male ob('ersiijfllf do Pellsio/1/1. Kdva se.flehal'kol.i, ZIII rzlino V)' pohdr /lebo klobcisa, byly pro lids pnjemnym,peslfellilt! /1a.fi eesty. David, a neehal se mrtvou vodou postiikat. Pad I jako podiaty. Teprve potom jsme si s hruzou uvedomili, ze zivou vodu jsil1e jeste nesehnali. Co delat? Kdo nam pomuze? Jeste ze jsme pfede\'cirem pomohli do hnfzda vypadlemu krkavcimu Il11adeti, kterc by jinak bidne zahynulo. Volali jsme, krkavce (v kr[lsneil1 kostymu z dilny p. Budilov':) pfiletelo, melo v zobacku jeste par kapek zive vody a David byl vzkfisen, mladsi a krasnejsi nez dfiv. To bylo radosti I Snad tohle liceni troehu pi'ibllzi atil10sferu na rozsifcnem a integrovancm respitnim pobytu, ktery probehl od 17. do 23. cervence. Ctyriadvacet klientll, vetsinou deti a mladych Iidi, k to IIlU veskery personal Boru\'ky a patnact liobrovolniku. Proti minulemu roku se podstatne zvetsila narocnost pece, mnoho klicntu meld tezk[1 kombinovana post i zeni a vyzadovalo individualni a neprentitoll peci. Z klientu s nejtezsim handicapem jsme vy [vorili oddl!lenoll sku pinku 'e zv l a~ tnfm programem a svefili jsm j i profesioo<!dim pecovarelum. Tam byl st{lly dohled celych ctyfiadvacet hodin. Chtel bych podekovat vsem pecovatelum, zamestnancum i dobrovolnikum, hlavni vedouci Mgr. Regine Sah:lnkove (autorce a realizatorce projektu "Zlatovlaska"), kuchafce Veron ice Stojdlove (nakrmit skoro padesat krku byl pekny vykon) i ostatnim zamestnancum a pratelum Boruvky, ktefi nam pomohli treba jako pohadkove postavy (ono nechat se nacernit a jeste tahat za sebotj nacpany jutovy pytel jako mravenct zadecek neni jen tak). Dik za financni pomoc patri Ceske televizi a Nadaci rozvoje obcanske spolecnosti, ktera nas podpofila ze spolecne verejne sbirky Pomozte detem (kufatko se zachrannym pasem, jiste znate z televize). ZavereIl1 jeste prosbll. Pokud by nekomll do rna "pfebzel" sid stroj, nase devcata z chranene dony by jej velmi dobfe vyuzila. Totez plat! 0 stolnim fot balu nebo hokeji, ten by se zase moc hodil kluklll11 z respitnieh pobytll. lvtiroslay Valenz Chvalkovstf se tisi na dalsi vylet Dopoiedne weklo jako I'oda. Kdyf llrilll IIrC/wi seslm sd('liia, f.e je (as k IldvralU doilili, vllbec se "dill neehteio, aie tbillle se opel na dal pravu veliee deklijeme sponzo rovi Hvy/el, V. Poppovi. Za ~poiehlivoll a bezpee/loll do ObyvateliDD Cllvalkov -7

~1j;iY. JRJ10VOJVINtNJKE. o Infocentrum informuj"e ~~~~~~~~~ii~~k~~~nam, 117 0 ROZPOCET MESTA. NA ROK 1999 (vtis.kc)

~1j;iY. JRJ10VOJVINtNJKE. o Infocentrum informuje ~~~~~~~~~ii~~k~~~nam, 117 0 ROZPOCET MESTA. NA ROK 1999 (vtis.kc) JRJ10VOJVINtNJKE ~1j;iY ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEfTI1 TRHOvYCH JVINLJ 11 OKOLr Cerven 1999 Cislo 2 Rocnik IX. ROZPOCET MESTA NA ROK 1999 (vtis.kc) Zernedelstvl a obeenl rybniky Promijern lesu Doprava celkern

Více

8LAVI11 J8ME 560 LET ME8TA

8LAVI11 J8ME 560 LET ME8TA H\HOVOJV NtNJKE 11 ZPRAVOD!1J OBCANLJ MtfT!1 TfZHOWCH JVINO 11 OKOU Zari 1997 Cislo 3 Rocnik VII. v 8LAVI11 J8ME 560 LET ME8TA "My, Oldrich z Rozmberka, vyznavame tim to!istem vsem nynejsim i budoucim,

Více

Tr\HOVOJV NeNJKE. TfZHOWC H JVINLJ 11 OKOU. Duben 1996 (:{ 10 1 Rocnik VI.

Tr\HOVOJV NeNJKE. TfZHOWC H JVINLJ 11 OKOU. Duben 1996 (:{ 10 1 Rocnik VI. Tr\HOVOJV NeNJKE LlfTY ZPRAVODAJ OB~ N LJ MEJTA TfZHOWC H JVINLJ 11 OKOU Duben 1996 (:{ 10 1 Rocnik VI. TRI INFORMACE 0 ZIVOTNiM PROSTREDi Mozna. ie si to ani neuvedom ujem. ale rozsah zelene v Trhovych

Více

LLfT,( - dostavba LSU (dvorn i cast domu sluzeb) - rekonstrukce samoobsluhy

LLfT,( - dostavba LSU (dvorn i cast domu sluzeb) - rekonstrukce samoobsluhy TrZHOVOJVINtNJKE LLfT,( ZPMVODAJ OBV1N O MtfTA TRHOWC H JVINO I~ OKOLr Duben 1993 CIslo 1 Rocnik TII. Slrucni hospodaren' misla 0 Jaro je pravidelne pro samospravu obce, tedy meslskou radu a mestske zastupltel

Více

LlfTY TR.HOVOJVI E:NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEJTA. TRHOWCH JVINLJ A OKOLr

LlfTY TR.HOVOJVI E:NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEJTA. TRHOWCH JVINLJ A OKOLr TR.HOVOJVI E:NJKE LlfTY ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEJTA TRHOWCH JVINLJ A OKOLr Brezen 2001 Cislo 1 Rocnik XI. JAK BUDEME HOSPODARIT V LETOSNIM ROCE? Nejvfce prostfedku vydame na Cistfrnu odpadnfch vod ZaSlllpile!stvo

Více

TrzHOVOJVINENf KE. Ceryen 2000 Cislo 2 Rocnik X. Nase mesto navstivil prezident republiky

TrzHOVOJVINENf KE. Ceryen 2000 Cislo 2 Rocnik X. Nase mesto navstivil prezident republiky TrzHOVOJVINENf KE LIlY ZPMVODAJ OBV1NLJ MEJTA TRHOWCH JVINLJ A OKOLr Ceryen 2000 Cislo 2 Rocnik X. Nase mesto navstivil prezident republiky Ye ctvrtek 6. dubna 2000 pi'ijel do naseho mesta prezident Ceske

Více

r Obecnicky ZPRAVODAJ

r Obecnicky ZPRAVODAJ r Obecnicky ZPRAVODAJ, v, ZARI 2014 Co najdete v Obecnickem zpravodaji: OU OSLAVY 620 LET ZALOZENI OBCE SOH MZS KNIHOVNA SLAVO) OBECNICE ROCNIK 64 Je pondell, pomalu se probinim ze spanku, budika si nefidim,

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Září 2010 Číslo 9 Ročník XX Sobota 21. a neděle 22. srpna byly v Trhových Svinech ve znamení již 13. ročníku festivalu dechových hudeb

Více

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku Září 2007 Číslo 9 Ročník XVII. Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku I takto by se dala nazvat hezká atmosféra jubilejního 10. ročníku Mezinárodního festivalu dechových

Více

lily 555 LET M ESTEM TR.HOVOJVIN t NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MtrTA TrzH'OvYCH JVINLJ 11 OKOLr 6. i'ijen 1992 CIslo 5 Rocnik II.

lily 555 LET M ESTEM TR.HOVOJVIN t NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MtrTA TrzH'OvYCH JVINLJ 11 OKOLr 6. i'ijen 1992 CIslo 5 Rocnik II. TR.HOVOJVIN t NJKE lily ZPRAVODAJ OBV1NLJ MtrTA TrzH'OvYCH JVINLJ 11 OKOLr 6. i'ijen 1992 CIslo 5 Rocnik II. "V 555 LET M ESTEM My Oldi'lch z Rotmberka, vyznavame timto listam vsem nynejsim i budeucfm,

Více

Imoers enovin VydáváMesto Vlmperk 3/2006 Rocník XII Zdarma

Imoers enovin VydáváMesto Vlmperk 3/2006 Rocník XII Zdarma 8, 8 Imoers enovin VydáváMesto Vlmperk 3/2006 Rocník XII Zdarma Vimperk potrebuje nápady a rychlost... snad po podzimních volbách V minulém vydání Vimperských novin v clánku "Vimperk potrebuje nápady a

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

Zpravodaj. Šťastné a veselé Vánoce! města Kolína

Zpravodaj. Šťastné a veselé Vánoce! města Kolína Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I prosinec 2014 I ročník 20, číslo 12 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Bezpečný Kolín - rok poté Nové zvony pro sv. Bartoloměje Charitní

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

Čihovická farma nabízí čerstvé mléko z automatu

Čihovická farma nabízí čerstvé mléko z automatu NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ 4/2011 Ročník dvacátýprvní cena 8,00 Kč 11. dubna 2011 vychází každé druhé pondělí v měsíci 5. číslo roku 2011 vyjde v pondělí 9. května (uzávěrka čísla

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

Osvětimanský. zpravodaj. leden červenec 2011. Osvětimanský zpravodaj strana 1

Osvětimanský. zpravodaj. leden červenec 2011. Osvětimanský zpravodaj strana 1 Osvětimanský zpravodaj leden červenec 2011 Osvětimanský zpravodaj strana 1 Úvodní slovo starosty Informace Úřadu městyse Osvětimany Vážení spoluobčané. Podruhé mám v tomto volebním ob dobí možnost Vás

Více

Hala žije v létě in line hokejem

Hala žije v létě in line hokejem LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 14 a 15 / 2005 Dvojčíslo 14. a 15. 29. července 2005 Ročník V. Cena 20 Kč Dnes si přečtete: Cesta tam a zase zpátky Str. 10 11 Společenská kronika Str. 12 Hala žije v létě in

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Máme tu opět fotbalovou 1.A třídu Jihočeského kraje!

listy TRHOVOSVINENSKÉ Máme tu opět fotbalovou 1.A třídu Jihočeského kraje! TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Máme tu opět fotbalovou 1.A třídu Jihočeského kraje! To, na co jsme čekali tolik let, se stalo skutečností. Parta kolem trenéra

Více

Co láká turisty do Třeboně?

Co láká turisty do Třeboně? T Ř E B O Ň S K Ý 8 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co láká turisty do Třeboně? redakce čtenáři město Radnice prodána Kasárna Nový Dvůr Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Zprávy z radnice Základní

Více

Imners enovin , " Polemikano ci ne. Tretí do party. 2006 volby do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky.

Imners enovin ,  Polemikano ci ne. Tretí do party. 2006 volby do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky. , " Imners enovin VydáváMesto Vlmperk 5/2006 Rocník XII Zdarma Polemikano ci ne V poslední dobe jsem si vyslechla nekolik nelichotivých poznámek na adresu Vimperských novin. Ve všech prípadech mely spolecného

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY tři měsíce opět velmi rychle uplynuly a vrcholí přípravy dalšího čísla našeho Zpravodaje. Dnes

Více

Reprezentovalo nás mládí

Reprezentovalo nás mládí 11 listopad 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Reprezentovalo nás mládí Zvláštní příloha: Nařízení Rady Města Telče O provádění zimní údržby na místních komunikacích Silák David Maximální úsilí Davida Lupače na

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Po čase začíná být město opět úspěšné při ucházení se o dotace

Více

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Z P R AV O D A J MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ ČERVENEC 2008 Z městského úřadu U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí konaného dne 16.6.2008 A) Schvaluje 1. Závěrečný účet, který

Více

říjen 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MATĚJ TŘASÁK

říjen 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MATĚJ TŘASÁK říjen 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MATĚJ TŘASÁK Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

Maškarní bál Z OBSAHU... Veselice sportovců Z dubské kopané... Společenská kronika Inzerce Poděkování Informace finančního arbitra MKZ zve...

Maškarní bál Z OBSAHU... Veselice sportovců Z dubské kopané... Společenská kronika Inzerce Poděkování Informace finančního arbitra MKZ zve... Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Maškarní bál Z OBSAHU... Slovo starosty Z jednání RM... MP informuje... Počet obyvatel v roce 2011 Instalace E-BOXu Bilance za rok 2011 Výsledky

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Naše Kopečková se vydařila, hezké počasí, tisíce návštěvníků pouti, Letohrad jako každoročně o květnovém víkendu naplno ožil. Chvíli nám teď potrvá dostat se do normálních

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Červenec 2011 Číslo 7 Ročník XXI Muzeum je umístěno ve velké hale za bývalou pilou na výjezdu k Novým Hradům. Je tu i velká parkovací

Více