Diagnostika a specifika práce s nadanými dětmi na základní škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika a specifika práce s nadanými dětmi na základní škole"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra Rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Diagnostika a specifika práce s nadanými dětmi na základní škole Diplomová práce Vedoucí práce: Vypracovala: RNDr. et Mgr. Alice Prokopová, PhD. Eva Bartesová Brno 2007

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jsem jen literaturu uvedenou v seznamu literatury, který je v práci uveden. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Eva Bartesová 2

3 Na tomto místě je mou milou povinností poděkovat vedoucí práce paní RNDr. et Mgr. Alici Prokopové, Ph.D. za poskytnutí cenných podnětů, laskavost a trpělivost, kterou mi poskytla při vedení mé diplomové práce a panu PaedDr. Jiřímu Vallovi za velmi užitečnou metodickou pomoc. Dále pak děkuji všem, kteří se podíleli na mém výzkumném šetření, bez jejichž vstřícné pomoci, by nebylo možné diplomovou práci vytvořit. 3

4 Obsah Úvod Talent Nadání Základní složky nadání [Dočkal a kol., 1987] Instrumentální složka nadání Aktivační složka nadání Lidské Já (označované jako Ego nebo Self) Jednotlivé modely nadání Tannenbaumův hvězdicový model nadání Rezulliho tříkomponentový (tříkruhový) model nadání Mönksův triádický model Gagneho diferenciální model Sternbergův triádický model Druhy nadání Historický vývoj zkoumání nadání a talentu Testování inteligence Biologický faktor nadání x vliv sociálního prostředí Inteligence a tvořivost Inteligence Model inteligence Duhy inteligence dle Howarda Gardnera [Gardner 1999: ] Tvořivost Diagnostika nadaných dětí Mýty o nadání zažité polopravdy a nepřesnosti Charakteristické rysy nadaných dětí Obecné osobnostní charakteristiky nadaných dětí podle V. Dočkala [2005:127] Obecné osobnostní charakteristiky nadaných dětí podle Joan Freemanové [2] Charakteristiky dle Ellen Winner Rozdíly mezi nadaným dítětem a dítětem bystrým Obecné problémy spojené s nadáním Sociálně emoční problémy nadaných dětí Asociované problémy spojené s pozitivní charakteristikou nadaných Talentovaní chlapci a talentované dívky Vliv sociokulturního prostředí na nadání Vliv vzdělání rodičů na nadání dítěte Je nadání výsadou elity?

5 4.4.7 Rozvoj a formování nadaného dítěte v rodině Formy vzdělávání nadaných dětí Legislativní ustanovení spojené se vzděláváním nadaných dětí, žáků a studentů Identifikace a výběr nadaných dětí Poradenská oblast Rodičovská péče Školská zařízení pro nadané děti Integrovaná forma výuky Podpůrná opatření ve škole Mimoškolní možnosti podpory nadání O nadané děti pečuje v ČR několik institucí [1]: Sociologický výzkum Cíle výzkumu Dílčí cíle Pozorování Kazuistika Jany Vlastní pozorování během výuky Rozhovor Rozhovor s paní učitelkou třídní Rozhovor se školní psycholožkou Rozhovor s Janou Vyhodnocení výzkumu Závěr Literatura Internetové zdroje Resumé Přílohy A Strom Kristýna 2. roky (nadané dítě) B Cesta Tereza 6. let (nadané dítě) C Rodina Karolína 5. let (nadané dítě) D Cesta do školy Aleš 6. let (I. třída ZŠ) E Já Filip 7. let (I. třída ZŠ roční odklad) F Adresy center pro podporu výchovy a vzdělávání nadaných dětí G Škola pro nadané pohledem dětí H Nadaný Honzík (pohled matky) I Vybrané pasáže Školského zákona

6 Úvod V diplomové práci jsem se zabývala problematikou Diagnostika a specifika práce s nadanými dětmi na základní škole. Mezi nadané děti nejsou už dávno počítáni pouze vzorní jedničkáři, se kterými nejsou žádné potíže, a kteří se svými učiteli beze zbytku spolupracují. Rovněž neplatí pravidlo, že by nadané děti byly úspěšné ve všech předmětech stejně nebo že by nutně musely být oblíbené a obdivované svými spolužáky. Formy nadání jsou velice různorodé a s nadanými dětmi se můžeme setkat na všech stupních vzdělání. Přestože se mluví o 2 3 % výskytu nadaných v dětské populaci, výzkumy dokazují, že až kolem % dětí, by dokázalo vyniknout v některých oblastech lidské činnosti. Velká část talentů tak zůstává z různých důvodů nerozeznána nebo zanedbána. Při psaní tohoto textu jsem se zamýšlela jak termín nadání vnímá okolí a zda je nadané dítě jen pouhou nálepkou. Ačkoliv veškeré psychologické přednášky zní v duchu symbiózy lidských vlastností, jejichž součástí je právě inteligence, talent a nadání. Většina z nás se přiklání k jisté důležitosti a nadřazování inteligence. Tento fakt je také znatelný v běžném mediálním světě. V následujícím textu, se pokusím objektivně posoudit nejen pozitivní teorie týkající se nadání, ale také negativní vlivy provázející nadané děti. 6

7 1. Talent Talent byl v minulosti nejvyšší starořeckou jednotkou hmotnosti a početní jednotkou. Athénský talent představoval více než 26 kilogramů. Ten, kdo ve starověkém Řecku vlastnil talent stříbra, byl považován za neobyčejně bohatého člověka. Později se talentu užívalo v Egyptě jako peněžní jednotky. V Palestině a u Babyloňanů reprezentoval talent hodnotu odpovídající ceně příslušného množství stříbra. Nešlo o hodnotu zanedbatelnou. Talent se dále dělil na šedesát mín po stu drachmách1. Později se termín přenesl na označení duchovního bohatství.v křesťanském Novém zákoně v Evangeliu sv. Matouše najdeme kromě jiných také podobenství o talentech, které Pán daroval svým služebníkům. Od té doby se slovo talent začalo používat jako synonymum výrazu dar Boží a označovalo se jím všechno, co je člověku dané, aby mohl úspěšně vykonávat nějakou činnost - tedy nadání. Dnes nabylo slovo talent zcela jiného významu, třebaže také představuje hodnotu a to ne ledajakou. Talent je mimořádné nadání (např. hudební, pohybové, matematické apod.) ve smyslu mimořádné vrozené vlohy2. V hovorovém jazyce se slova nadání a talent používají jako synonyma. Ovšem ve vztahu k všeobecnému nebo intelektovému potenciálu se častěji používá termínu nadání než talentu. V 70. letech se pokoušeli čeští psychologové v čele s Miloslavem Kodymem (1978) o diferenciaci pojmů talent a nadání. Nadání mělo vztah k dědičným dispozicím (z hlediska genetiky ke genotypu3), zatímco talent měl podobu rozšířenou vlivem prostředí a edukaci. Jde li však o identifikaci nadání, zkoumání probíhá na základě aktuálních výkonů, nikoli však na základě DNA4. Německý psycholog Alfred Sander [1967] rozlišuje nadání genotypové a fenotypové. Nadání zkoumané pedagogy a psychology je vždy fenotypické. 1 Drachma byla starořecká početní a nakonec i mincovní jednotka. Doslovně znamená termín drachma uchopení. Toto označení se odvozuje z doby, kdy se platilo neraženým kovem, který měl na řeckém území tvar malých hůlek, které bylo možné uchopit do ruky. Drachmy byly raženy ze stříbra. Od dob Alexandra Velikého byla drachma základní měnovou jednotkou i v oblasti Blízkého východu až po Indii. 2 Vloha je biologický, vrozený předpoklad pro rozvinutí schopností nebo senzomotorické činnosti. 3 Slovník cizích slov [2000: 237] definuje genotyp jako soubor veškeré genetické informace organismu. 4 DNA Deoxyribonukleová kyselina DNK, je nositelkou genetické informace všech organismů s výjimkou nebuněčných organismů [Stloukal 1986: 204] 7

8 2. Nadání Nadání bylo považováno stejně jako talent, za dar. Dobře to vystihuje ruský termín darovanosť nebo odarjonnosť. S tímto darem je třeba hospodařit a rozvíjet jej, jinak o něj člověk může přijít. Z hlediska psychologie je nadání soubor dobře rozvinutých schopností5 pro určitou oblast lidské činnosti, např. nadaní pro matematiku, jazyky a oblast umění. V některých odborných publikacích se setkáme s výrazem nadání, jako souborem vloh [Čáp 2005]. Odborníci na tuto problematiku se v současnosti nesnaží vytvářet definice nadání a talentu, ale spíše nás seznamují s šířeji koncipovanými modely, které se snaží postihnout nadanou osobnost v celém jejím rozsahu. Jde o tzv. multidimenzionální přístup a týká se nadání nebo talentu jakožto výsledku vzájemného působení osobnostních faktorů, faktorů prostředí a někdy i dalších proměnných. Abraham J. Tannenbaum [1983:86] definuje nadaní takto: Pokud uvažujeme, že rozvinutý talent existuje pouze u dospělých, potom by navrhovaná definice nadání u dětí byla formulována tak, že jejich potenciál stačí k tomu, aby se staly uznávanými umělci nebo významnými producenty myšlenek v oblastech činností, které zvyšují morální, fyzický, emocionální, sociální, intelektuální a estetický život lidskosti. 2.1 Základní složky nadání [Dočkal a kol., 1987] Instrumentální složka nadání Obsahuje vlastnosti, které se uplatňují jako jakési nástroje činnosti. Patří k ní: Tělesné vlastnosti Nadání zahrnuje psychologickou osobnost a somatickou osobnost. Tělesné charakteristiky rozhodují o uplatnění v pohybových a mnohých uměleckých činnostech, ale také se podílí na každém lidském výkonu. 5 Schopnosti jsou vlastnosti, které umožňují člověku naučit se určitým činnostem a dobře je vykonávat. Schopnosti rozlišujeme na různé druhy: verbální (slovní porozumění a myšlení), prostorové (schopnosti prostorových představ, názorného řešení problémů), paměťové, percepční (dobře vnímat, rozlišovat barvy, zvuky aj.) umělecké, sportovní, sociální (schopnosti k sociální percepci a komunikaci, ke spolupráci a jejímu řízení). [Čáp, Mareš 2001: 152] 8

9 Schopnosti Schopnosti jsou nejen rozumové (intelektuálové), ale i sensorické (zrakové, sluchové...) a motorické (pohybová koordinace). Jde o schopnosti obecné nebo speciální, a to na více úrovních hierarchie. Př. umělecké schopnosti jsou speciálnější než schopnosti intelektové, ale obecnější než schopnosti hudební. Zručnost, dovednost a vědomosti Jsou to naučené formy chování. Pro osvojení těchto schopností je nutné mít nějaké primární schopnosti, ale pouze na základě získaných dovedností může člověk své schopnosti rozvíjet Aktivační složka nadání Je odpovědná za to, že příslušné komponenty instrumentální složky budou v činnosti použity. Aktivita a motivace výkonu Je zaměřena na dosažení úspěchu, ale také vyhnutí se neúspěchu. Může být všeobecná (snaha mít úspěch vždy a všude) a speciální (snaha dosáhnout něčeho v konkrétní oblasti to souvisí se zaměřením osobnosti). Vlastnosti vůle Součásti vůle je cílevědomost, houževnatost, vytrvalost a jsou spoluodpovědné za to, zda člověk své schopnosti rozvine, zda překoná překážky a zda své aktivity dovede k úspěšnému konci. Zaměření osobnosti Reguluje směr snažení jedince. Nejdůležitější jsou zájmy, které podobně jako schopnosti vytváří celou hierarchii. O zaměření talentu rozhodují i postoje, které člověk zaujme k okolnímu světu nebo systému jeho hodnot. Dominantní zájem bývá zcela konkrétní, ale pojí se se zájmy z příbuzné oblasti a pro skutečně nandaného člověka je charakteristické, že se mu jako zajímavé jeví téměř všechno. 9

10 2.1.3 Lidské Já (označované jako Ego nebo Self) Jednotlivé vlastnosti obou předchozích složek nepůsobí izolovaně. Spoluvytváří osobnost, která není pouze jejich součtem, ale integrací. Aspekty Já jsou ve vztahu k činnosti adekvátním obrazem a sebehodnocení, sebevědomí, důvěra jsou ve vlastní schopnosti, snaze po seberealizaci. 2.2 Jednotlivé modely nadání Tannenbaumův hvězdicový model nadání Tannenbaum uvádí pět faktorů, které ovlivňují úspěch v rozvoji nadání. Obr. 2.1 Tannenbaumův hvězdicový model nadání [3] Patří mezi ně: nadprůměrná obecná inteligence (superior general inteligence), výjimečné speciální schopnosti (exceptional special aptitudes), neintelektové facilitátory (nonintellective facilitators), vlivy prostředí (environmental influences), náhoda nebo štěstí (chance or luck). 10

11 2.2.2 Rezulliho tříkomponentový (tříkruhový) model nadání Jak uvádí Renzulli [1986] lidé, kteří dosahují výrazných výkonů, mají dobře definovanou sadu tří vzájemně se prolínajících skupin. Mezi těmito skupinami je vzájemná interakce, každá jednotlivě stojící skupina nadání netvoří. Obr. 2.2 Rezulliho tříkomponentový model nadání [3] Nadprůměrná schopnost Tímto termínem Renzulli [1986] označuje schopnost získávání informací, integrování zkušeností, čímž vznikají odpovídající adaptivní odezvy na nové situace. Mezi tyto schopnosti patří paměť, prostorové vztahy, verbální a prostorové usuzování. Vyjmenované schopnosti lze měřit testy obecných schopností nebo obecnými testy inteligence. Angažovanost v úkolu Podle Renzulliho [1986] jde o jistou formu motivace. Na rozdíl od motivace, která se definuje jako obecně stimulující proces, který spouští odezvu organismu, angažovanost v úkolu znamená koncentraci na specifický problém nebo specifickou oblast. Patří sem vytrvalost, víra ve vlastní schopnosti, trpělivost, schopnost zvládnout obtížný úkol. Tvořivost Do této skupiny patří originalita myšlení, flexibilita, fluence6. Na základě diferenciace jednotlivých částí tříkomponentového modelu, definuje Renzulli [1986:54] nadání následujícím způsobem: Nadání se skládá z interakcí mezi 6 Slovník cizích slov [2000: 212] vysvětluje pojem fluence jako plynulost slovního projevu, schopnost podat za určitou dobu co nejvíce odpovědí. 11

12 třemi základními shluky lidských vlastností - tedy nadprůměrné obecné schopnosti, angažovanosti v úkolu a vysoké úrovně tvořivosti. Nadané a talentované děti jsou ty, které mají nebo jsou schopny rozvinout tuto sadu schopností a použít je v jakékoliv společensky hodnotné oblasti. Dětem, které manifestují nebo jsou schopny vyvinout interakci mezi těmito třemi shluky, vyžadují velkou šíři vzdělávacích příležitostí a služeb, které nejsou běžně poskytovány v normálních programech Mönksův triádický model Obr. 2.3 Mönksův triádický model [3] Mönks modifikoval model Renzulliho a do vlastního modelu začlenil triádu osobních faktorů a triádu faktorů prostředí. Angažovanost v úkolu nahradil motivací, která tak lépe vystihuje podstatu problému a zahrnuje angažovanost v úkolu, schopnost riskovat, plánování a vyhlídky do budoucna. Nadprůměrnou schopnost nahrazuje pojem vysoká intelektová schopnost. Pro Mönkse je důležitým faktorem sociální oblast, ve které se dítě nebo adolescent pohybuje. Jde o oblast rodiny, školy a skupiny vrstevníků. Vznik a vývoj tak závisí z velké části na podporujícím prostředí. 12

13 2.2.4 Gagneho diferenciální model Gagneho model [1993] představuje systematicky rozvíjené schopnosti, které vytváří odbornost v určité oblasti lidské činnosti. Výskyt talentů je závislý na uplatnění jedné nebo více schopností v určité oblasti, jejichž rozvoj je urychlován tzv. intrapersonální katalýzou (motivace, sebedůvěra) a tzv. katalýzou prostředí (škola, rodina, společnost), prostřednictvím systematického učení a získávání dovedností. Schopnosti mají dle Gagneho [1993] původ v genetické struktuře lidských organismů. Obr. 2.4 Gagneho diferenciální model [3] Model definuje 5 oblastí schopností: intelektové, tvořivé, socioafektivní, senzomotorické. 13

14 2.2.5 Sternbergův triádický model Obr. 2.5 Sternbergův triádický model [Machů 2006:11] R. Sternberg v roce 1985 navrhl svůj triádický model, který zahrnuje tři elementy nadání, jimiž jsou vzorce praktické, tvořivé a analytické. Pro definování nadaného jedince Sternberg stanovil pět kritérií: Výtečnost (excellence criterion) Jedinec musí vynikat v jedné nebo více dimenzích nad svými vrstevníky. Kritérium excelentnosti vystihuje jedince, který vykazuje znamenité schopnosti či dovednosti v jedné nebo více oblastí ve srovnání s ostatními vrstevníky. Posuzovaným hlediskem je především kvalita. Výjimečnost (rarity criterion) Dovednost jedince je na vysoké úrovni oproti jeho vrstevníkům. Jde o výskyt nadaných jedinců v populaci. Procentuálně se nadaní jedinci vyskytují přibližně ve dvou až deseti procentech populace. Produktivita (productivity criterion) Oblast, ve které jedinec vyniká, musí vést k produktivitě, nebo potenciální produktivitě. Nadaný v oblastí svého nadání prokazuje svoji produktivitu dosaženými výsledky nebo alespoň cílenou činností vedoucí k těmto výsledkům. 14

15 Prokazatelnost (demonstrable criterion) Výtečnost, která je jedinci vlastní, musí být prokazatelná v jednom nebo více validních testech a měřeních. Prokazatelnost nadání se týká především schopnosti demonstrovat a to i opakovaně jedincovo nadání. Výkony by neměly být ovlivnitelné náhodou. Hodnota (value criterion) Výtečnost vlastní jedinci musí být oceňována společností, ve které jedinec žije. Užitečnost nadaní se týká jak osobnostních vlastností a možností nadaného, tak i celé společnosti. 2.3 Druhy nadání Druhy nadání se vztahují ke konkrétním aktivitám. Tyto aktivity se dále dělí na specifické kategorie. Do základní oblasti nadání se nejčastěji zařazují druhy podle autorů [Webb 2002, Mönks, Ypenburgová 2002, Dočkala 2005]. Intelektové nadání Mezi intelektové nadání patří obecné, verbální, početní, paměťové a další schopnosti, které při své kombinaci tvoří základ pro další druhy nadání. Specifické akademické vlohy Tyto vlohy umožňují realizaci intelektových schopností ve specifických oblastech (např. nadání pro přírodní vědy). Kreativní nadání Kreativní nadání se často pokládá za součást každého nadání. Umožňuje jedinci vytvářet zajímavé nápady. Využívat nové materiály a produkty pro svoji činnost. Vědecké schopnosti Podstatou vědeckých schopností je realizace intelektových a kreativních schopností. Lze je členit na matematické aj. nadání. 15

16 Vůdcovství ve společnosti Vůdcovské schopnosti umožňují kvalitnější mezilidské vztahy, komunikaci mezi lidmi a také organizaci a vedení osob. Mechanické schopnosti (zručné schopnosti) Mechanické schopnosti jsou spojeny s talentem v umění, vědě, schopnosti vnímat podobnosti, rozdíly, dále jde o představivost, schopnost manipulovat s vizuálními vzory, detaily atd. Nadání v krásném umění Kreativní nadání se objevuje především v oblastech hudebních, výtvarných, hereckých a tanečních. Psychomotorická schopnost Je realizací pohybových vloh. Zahrnuje nadání na různé druhy sportu nebo umělecké pohybové aktivity. Jednotlivé druh nadání se navzájem doplňují a ovlivňují Historický vývoj zkoumání nadání a talentu Hledání vztahu mezi myšlením, úsudkem a chytrostí se objevuje již v starověkém Egyptě. Egypťané předpokládali, že sídlem myšlenek je srdce, pro úsudek vyhradili hlavu nebo játra. Pythagoras a Platon předpokládali, že mysl sídlí v mozku. Filozof Aristoteles, měl zato, že život sídlí v srdci, Descartes umístil duši do šišinky mozkové. Ač by se tyto teorie zdály úsměvné nebyli vědci dvacátého století zdaleka prvními, kteří se pokoušeli rozčlenit lidský intelekt na jednotlivé schopnosti. Už Platon a Aristoteles znali rozmanité typy myšlení a formy poznávání. Dokonce i hinduistické upanišády7 popisují sedm druhů vědění. Období křesťanského středověku se potýkalo s konfliktem rozumu a víry, duše a těla. Křesťanská dogmatika jasně nadřadila víru rozumu, duši tělu. Středověký člověk 7 Upanišády jsou součástí posvátných véd. Tvoří filozofické a etické jádro hinduismu. Jejich vznik je datován mezi lety let př.n.l. Jde o tajné výklady véd určené pouze pro zasvěcené. 16

17 se měl poznáním odvracet od věcí pozemských a směřovat k Bohu. To ovlivnilo samozřejmě i středověké názory na inteligenci. Aurelius Augustinus rozdělil poznání na dvě složky: stientia, což je empirické poznání světa pomocí přírodních zákonů a sapientia, moudrost, duchovní poznání vyplývající z poznání světa. Poznání božské a dosažení moudrosti je největší blaženost, které člověk může na zemi dosáhnout. Proto by se měl odvracet od všeho pozemského a směřovat k ní. Tomáš Akvinský považoval rozum za nekonečný, protože existuje mimo prostor a čas. Poznání rozlišil na intelektuální a rozumové. Intelektuální poznání spočívá ve vyjádření absolutní pravdy, proto není vlastní člověku, jsou ho schopni pouze andělé, protože jsou nositeli pravého poznání. Poznání rozumové, vlastní lidem, je pohyb myšlenek od jednoho předmětu k druhému. Člověku nepřísluší čisté poznání, protože je bytost nedokonalá. Pravého poznání je možno dosáhnout pouze v Bohu. Člověk se však může pokusit dosáhnout poznání rozumem. To, co je v souladu s rozumem je dobré, kdežto co je v protikladu k rozumu je zlé. V renesanci přišli učenci s názorem, že rozum je nadřazen víře a tedy že člověk není nikdy schopen dosáhnout pravého poznání. Naopak se snaží tuto dřívější dogmatiku hodnotit kritickým rozumem a hledat objektivní pravdu, která by se stala přínosem pro člověka. V souvislosti s příchodem novověku vznikalo mnoho složitých filozofických teorií. S novým pojetím vědy vznikaly i nové teorie poznání. Lidé přehodnocovali dosavadní postupy a hledali nové metody vědecké práce. Jedním z fenomenálních filozofů novověku byl Immanuel Kant8. Ve své Kritice čistého rozumu uvedl koncepci, která znamenala doslova přelom v dosavadním chápání inteligence jako jednotného celku. Inteligenci nazval vyšší mohutnost poznání a rozdělil ji na tři složky: porozumění, posuzování a usuzování. Snažil se rozlišit rozum, který je apriori daný a poznání, které člověk získává během života. Poznání je nižší - smyslové a vyšší - rozumové. Inteligenci rozlišil na kreativní a imaginativní. Ve druhé polovině osmnáctého století si Franz Joseph Gall ( ) povšiml vztahů mezi mentální charakteristickou dětí a tvarem jejich hlavy. Založil vědní obor 8 Immanuel Kant ( ) Byl vynikajícím pruským filozofem, který významně ovlivnil filozofický směr v 19.stol. Dílo: 1781 Kritika čistého rozumu, 1788 Kritika praktického rozumu, 1790 Kritika soudnosti. 17

18 nazvaný frenologie9. I přesto, že tato věda měla jisté mezery získala i v Evropě a také v USA velkou popularitu. Dnes však víme, že velikost mozku s inteligencí jedince nijak přímo nesouvisí. Franz Gall se však stal jením z prvních moderních vědců, kteří tvrdili, že různé části mozku slouží různým funkcím. V druhé polovině devatenáctého století se objevuje nový vědní obor a tím je psychologie. Jedna větev psychologie směřovala k hledání nejobecnějších zákonů lidského poznávání. Druhá větev se zabývala výzkumem, který představoval hledání individuálních rozdílů mezi jednotlivci. První práce, která se s touto tématikou objevila před sto lety, byla práce, jejímž autorem byl britský polyhistor Sir Francis Galton10 ( ). Na základě studia géniů11, proslulých osobností a vynikajících výkonů se Galtonovi podařilo vytvořit statické metody, které umožňovaly klasifikovat lidi podle jejich fyzických a intelektuálových schopností a hledat mezi zjištěnými veličinami statistické závislosti. S počátkem snahy o měření kvalit jedinců se objevila potřeba vytvořit vhodné úkoly a míry, kterými by bylo možné jedince měřit a porovnávat. Měřit jednotlivé psychické vlastnosti se pokoušela celá řada psychologu jakými byl již zmíněný Francis Galton a Američan James McKeen Cattell, který je autorem termínu mentální testy 12. Používal stejně jako Galton velice jednoduché metody. Zaznamenával elementární tělesné a senzomotorické reakce jako např. rychlost pohybu ruky, reakční čas na zvuk a počet písmen zapamatovaných po jediné prezentaci Testování inteligence První, komu se podařilo sestavit skutečný psychologický test, publikovaný v roce 1905, byl vedoucí psychologické laboratoře na pařížské Sorbonně Alfred Binet ( ). Spolu s kolegou Theodorem Simonem ( ) vytvořili řadu lehčích a těžších úkolů, které vyžadovaly jistou míru vynalézavosti a chápání vztahů. Oba vědci 9 Frenologie je věda, která určuje povahu a duševní vlastnosti člověka, tedy i jeho nadání, na základě měření tvaru jeho mozkovny [Dočkal 2005: 82] 10 Francizs Galton (bratranec Charlese Darwina) jeho myšlenky o inteligenci mají kořeny v evoluční teorii na základě přírodního výběru. 11 Vznik z lat. Genius loci = ochranný duch, též anděl strážný. Génius a geniální se nejvíce užívalo v 19. století dnes je nahrazeno termínem nadaný člověk. Obdobný termínem je Ingenium, kterým bylo označováno nadání. Latinský výraz Igenium používali pro dar Boží učenci středověku, renesance a rodícího se novověku. Jedním z učenců, který svůj pohled na nadání vysvětlil, byl i J. A. Komenský v díle De rerum humanarum emendatione consultatio catholica Obecná porada o nápravě věcí lidských. 12 Termín mentální testy James McKeen Cattell poprvé použil v roce

19 předpokládali, že budou-li úlohy různorodé a bude-li jich dostatečné množství, umožní odhadnout duševní potenciál dítěte. Tímto potenciálem však Binet nemyslel inteligenci. Byl si zcela jistý, že duševní potenciál nepředstavuje nic trvalého ani dědičně determinovaného. Testy se používaly k určení mentálního věku 13 Objeví-li se slabý výsledek tohoto testu, nelze v žádném případě označovat dítě za vrozeně neschopné, ale hledat způsob, jak tomuto dítěti pomoci.[gould 1998] Binetovy interpretační zásady však nedodrželi američtí psychologové, kteří test a jeho pozdější úpravu provedenou Lewisem M. Termanem a Maud A. Merrillovou začali ve velkém používat. Robert M. Yerkes ( ) docílil, že v USA otestovali přes milion sedm set tisíc branců a dalších dospělých osob. Výsledky považovali za míru biologicky daných vlastností, nepřipouštěli další možný výklad. Testy bez patřičných objektivních posudků se tak daly lehce zneužívat. Příkladem byla diskriminace Afroameričanů, jejichž výsledky byly velice slabé. Byli testováni testy, které obsahovaly úkoly z prostředí střední bílé vrstvy a tak došlo k vědeckému potvrzení mylných předsudků o intelektuálové méněcennosti černé rasy. Na základě těchto testů byl ve dvacátých letech v USA přijat restriktivní imigrační zákon, který značně omezoval přistěhovalectví z mnoha zemí.14 [Gould 1998] Přesto, že si klasické inteligenční testy vysloužily oprávněnou kritiku, dodnes jsou velice populární. IQ (intelligence quotient) inteligenční kvocient, zkratka pro vystižení úrovně intelektových schopností jedince, zavedená roku 1912 německým psychologem W. Sternem. Stern15 definoval inteligenční kvocient (IQ) jako poměr mentálního a fyzického věku: IQ = 100 x mentální věk/fyzický věk 13 Testy se používaly pro určení mentálního věku. Dítěti, které dobře absolvovalo testy pro šestileté, ale nevyhovělo testům pro sedmileté, byl určen mentální věk 6 let [Binet a Simon 1905]. V současné psychologické terminologii se termín mentální věk nahradil koncepcí mentálního kvocientu, inteligenčního kvocientu neboli IQ. 14 Blíže k problému viz Gould, S., J.: Jak neměřit člověka: pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence, Lidové noviny, Praha Wiliam Louis Stern byl německý psycholog a filozof, profesor univerzity v Hamburku. Po roce 1933 působil v USA. 19

20 Jako normu průměrné inteligence zvedl hodnotu 100. Vystihuje míru rozumových schopností subjektu ve vztahu k určitému standardu. Původně IQ sloužil k vystižení míry odlišnosti rozumového vývoje dítěte od normy (průměru) a udával se jako poměr mentálnímu věku ke kalendářnímu násobený stem. První IQ test, který se stal vzorem pro všechny další testy a v revidované podobě se používá dodnes. Podobu dnes užívaných testů, vytvořil Američan Lewis M. Terman pod názvem Stanford-Binetův test. Skládal se z deseti testů, z nichž každý byl pro děti jedné věkové kategorie od 3 do 14 let. Každý test obsahoval 6 různých úkolů. Stanford Binetův test (příklad testu pro devítileté děti) Test: 1. Data: Který den v týdnu dnes je? Který je rok? 2. Seřaď pět závaží od nejtěžšího po nejlehčí. 3. Mentální počítání. 4. Počítej pozpátku od jedné do čtyř. 5. Vymysli větu, která bude obsahovat tato tři sova (př. kolo, slunce, děti) 6. Vymysli rým. Obr. 2.6 Stanford Binetův test [Mackintosh 2000:23] IQ vychází z předpokladu, že intelektové schopnosti zjišťované inteligenčními testy jsou v lidské populaci rovnoměrně rozloženy podle Gaussovy křivky. Rozdělení inteligence, stejně jako jiných lidských vlastností, v celkové populaci lze znázornit pomocí Gaussovy křivky normálního rozdělení (Obr. 2.7). Z grafu vyplývá, že inteligence většiny obyvatelstva se pohybuje kolem průměru, v pásmu podprůměrné a nadprůměrné inteligence se vyskytuje již nižší procento lidí, méně lidí v oblasti nízké a vysoké inteligence, ještě méně v oblasti velmi nízké a velmi vysoké inteligence a pouze zlomek lidí se nachází v pásmech extrémně nízké a vysoké inteligence. Obyvatel s nízkou a velmi nízkou inteligencí je oproti předpokladu Gaussovy křivky poněkud více, protože inteligence části z nich byla snížena v důsledku onemocnění nebo nehody. 20

21 Obr. 2.7 Gaussova křivka rozložení inteligence v populaci [1] Formy nadání jsou velice různorodé s nadanými dětmi se setkáváme na různých stupních vzdělávání. Přestože Gaussova křivka uvádí poměrně nízké procento nadaných ve společnosti, jsou mnozí vědci zabývající se inteligencí dětí optimističtější a procentuálně vyjadřují výskyt nadaných dětí ve společnosti, až ve % v případě, že nadané dítě má optimální podmínky pro rozvoj svého nadání. Většina nadaných jedinců tak zůstává neodhaleno, neboť neměli optimální podmínky pro rozvoj svého nadání Biologický faktor nadání x vliv sociálního prostředí Představy o profilu mentálních schopností člověka se konkretizují a začínají se vyčleňovat klinické a laboratorní experimenty, které mají doložit vztah mezi určitými oblastmi mozku a jednotlivými kognitivními funkcemi. [Gardner 1999:44]. Během zkoumání nadání a talentu se vědci dělili na dva tábory. Na skupinu, která uváděla jako nejvýznamnější faktor biologické hledisko a skupinu, jenž kladla důraz především na sociální hledisko. Vědci zkoumající nadání z hlediska biologického využívali nových objevů v oblasti genetiky, anatomie a fyziologie nervové soustavy. V době rozmachu vědeckých oboru jako byla genetika nastala změť různých teorií, týkajících se nadání a talentu. Mezi přední zastánce biologické podstaty patří americká psycholožka Barbara Clark, jejíž studie se opírají o neuropsychologický výzkum Barbara Clark uvádí, že rozumově nadaní (vysoce skórující v inteligenčních testech) se vyznačují několika charakteristickými znaky mozkové anatomie a fyziologie. Mají více gliových buněk podpo- 21

Nadané děti a jejich výchova. Eva Palečková

Nadané děti a jejich výchova. Eva Palečková Nadané děti a jejich výchova Eva Palečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce Nadané děti a jejich výchova se zabývá výchovou a výchovnými problémy nadaných dětí. Úvodní kapitoly jsou věnovány

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE Diagnostika talentovaného žáka DIPLOMOVÁ PRÁCE Marta Šantorová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Léta studia (2006 2014) Vedoucí práce PhDr.

Více

NADANÉ DÍTĚ. Kristýna Vaňková

NADANÉ DÍTĚ. Kristýna Vaňková NADANÉ DÍTĚ Kristýna Vaňková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Podpora nadaných dětí v rodinách je pro odborníky zatím jen krajní záležitostí. Nelze opomíjet důležitost rodiny a pevných rodinných vztahů

Více

Příručka pro práci s nadanými žáky

Příručka pro práci s nadanými žáky Příručka pro práci s nadanými žáky Jan Šťáva Magdalena Novotná Miroslav Janda Gabriela Věchtová Jiří Dan Jana Škrabánková Ostrava 2012 Publikace vznikla v rámci projektu OP VK reg. č. CZ.1.07./1.2.00/08.0126

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE o práci s talentovanými žáky na středních školách

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE o práci s talentovanými žáky na středních školách PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE o práci s talentovanými žáky na středních školách spoluautorské kolektivní dílo pro projekt Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Vzdělávání a rozvoj talentované

Více

Petra Růžičková NADANÉ DĚTI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky

Petra Růžičková NADANÉ DĚTI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Petra Růžičková 4. ročník prezenční studium obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ NADANÉ DĚTI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Diplomová práce

Více

Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol

Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol Bakalářská práce Barbora Janoušková Předškolní a mimoškolní

Více

Co bychom měli vědět o nadání

Co bychom měli vědět o nadání Co bychom měli vědět o nadání Jana M. Havigerová, Blanka Křováčková a kol. Recenzenti: PhDr. Jana Čihounková PhDr Jaroslava Dosedlová, PhD. Složení autorského týmu: Mgr. Žaneta Doucková Petra Hamplová

Více

Pět pohledů na nadání. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

Pět pohledů na nadání. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. Pět pohledů na nadání PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a

Více

CZ.1.07/1.2.08/02.0017 Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi

CZ.1.07/1.2.08/02.0017 Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi CZ.1.07/1.2.08/02.0017 Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi NADÁNÍ A TALENT 1. Nadání Poprvé se pokusili vysvětlit nadání už starověcí Řekové, podle kterých byly vlastnosti odvislé

Více

Krok za krokem s nadaným žákem. Krok 1. Individuální vzdělávací plán

Krok za krokem s nadaným žákem. Krok 1. Individuální vzdělávací plán Krok za krokem s nadaným žákem Krok 1. Individuální vzdělávací plán 1 Na tvorbě příručky se podílel kolektiv autorů ve složení: PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. Mgr. Ivana Jeřábková PaedDr. Jarmila Ješetická

Více

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte METODIKA PRO NADANÉ DĚTI Vyhledávání nadaných = identifikace - je proces, obvykle s několika fázemi 1) Nominace - nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy

Více

Edukace nadaných dětí a žáků

Edukace nadaných dětí a žáků Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Renata Renata Kovářová Kovářová Iva Iva Klugová Klugová Edukace nadaných dětí a žáků Tato studijní opora je spolufinancována

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Pavel Calábek

Univerzita Palackého v Olomouci. Pavel Calábek Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Péče o matematické talenty v České republice Pavel Calábek Jaroslav Švrček Vladimír Vaněk Olomouc 2008 Oponenti: doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. doc.

Více

Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy

Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Specifické poruchy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogická Nadané děti na prvním stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: Doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. Autor práce: Bc. Monika Dokoupilová

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI V ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Tato práce mohla

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

1. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ SOUČASNÁ SITUACE. VYMEZENÍ VZTAHŮ ZEJMÉNA K PORADENSKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII.

1. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ SOUČASNÁ SITUACE. VYMEZENÍ VZTAHŮ ZEJMÉNA K PORADENSKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII. 1. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ SOUČASNÁ SITUACE. VYMEZENÍ VZTAHŮ ZEJMÉNA K PORADENSKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGII. Pedagogická psychologie je jedno z nejstarších odvětví psychologie, které zkoumá psychologické

Více

Strategie přípravy žáka na vyučování na Hotelové škole Plzeň

Strategie přípravy žáka na vyučování na Hotelové škole Plzeň ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie Strategie přípravy žáka na vyučování na Hotelové škole Plzeň Bakalářská práce Václava Babková Učitelství praktického vyučování a odborného

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Krok za krokem s nadaným žákem. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka. metodika 6

Krok za krokem s nadaným žákem. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka. metodika 6 Krok za krokem s nadaným žákem Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka 3 8 7 2 9 8 6 3 9 2 4 8 metodika 6 8 5 1 6 5 7 2 6 3 2 6 3 1 9 Rozvíjíme kurikulum pro budoucnost Garantujeme

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Vypracovala:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

Vzdělávání v alternativní a tradiční mateřské škole. Jana Lungová

Vzdělávání v alternativní a tradiční mateřské škole. Jana Lungová Vzdělávání v alternativní a tradiční mateřské škole Jana Lungová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá alternativním a tradičním typem vzdělávání dětí a rodičů. V teoretické části

Více

OP INSPEC. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd. Psychologie učení. 2. část

OP INSPEC. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd. Psychologie učení. 2. část OP INSPEC Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd Psychologie učení 2. část Autor: PhDr. Václava Nývltová, CSc. Praha 2015 Inovace studijního programu Specializace

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva,

Více