Diagnostika a specifika práce s nadanými dětmi na základní škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika a specifika práce s nadanými dětmi na základní škole"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra Rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Diagnostika a specifika práce s nadanými dětmi na základní škole Diplomová práce Vedoucí práce: Vypracovala: RNDr. et Mgr. Alice Prokopová, PhD. Eva Bartesová Brno 2007

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jsem jen literaturu uvedenou v seznamu literatury, který je v práci uveden. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Eva Bartesová 2

3 Na tomto místě je mou milou povinností poděkovat vedoucí práce paní RNDr. et Mgr. Alici Prokopové, Ph.D. za poskytnutí cenných podnětů, laskavost a trpělivost, kterou mi poskytla při vedení mé diplomové práce a panu PaedDr. Jiřímu Vallovi za velmi užitečnou metodickou pomoc. Dále pak děkuji všem, kteří se podíleli na mém výzkumném šetření, bez jejichž vstřícné pomoci, by nebylo možné diplomovou práci vytvořit. 3

4 Obsah Úvod Talent Nadání Základní složky nadání [Dočkal a kol., 1987] Instrumentální složka nadání Aktivační složka nadání Lidské Já (označované jako Ego nebo Self) Jednotlivé modely nadání Tannenbaumův hvězdicový model nadání Rezulliho tříkomponentový (tříkruhový) model nadání Mönksův triádický model Gagneho diferenciální model Sternbergův triádický model Druhy nadání Historický vývoj zkoumání nadání a talentu Testování inteligence Biologický faktor nadání x vliv sociálního prostředí Inteligence a tvořivost Inteligence Model inteligence Duhy inteligence dle Howarda Gardnera [Gardner 1999: ] Tvořivost Diagnostika nadaných dětí Mýty o nadání zažité polopravdy a nepřesnosti Charakteristické rysy nadaných dětí Obecné osobnostní charakteristiky nadaných dětí podle V. Dočkala [2005:127] Obecné osobnostní charakteristiky nadaných dětí podle Joan Freemanové [2] Charakteristiky dle Ellen Winner Rozdíly mezi nadaným dítětem a dítětem bystrým Obecné problémy spojené s nadáním Sociálně emoční problémy nadaných dětí Asociované problémy spojené s pozitivní charakteristikou nadaných Talentovaní chlapci a talentované dívky Vliv sociokulturního prostředí na nadání Vliv vzdělání rodičů na nadání dítěte Je nadání výsadou elity?

5 4.4.7 Rozvoj a formování nadaného dítěte v rodině Formy vzdělávání nadaných dětí Legislativní ustanovení spojené se vzděláváním nadaných dětí, žáků a studentů Identifikace a výběr nadaných dětí Poradenská oblast Rodičovská péče Školská zařízení pro nadané děti Integrovaná forma výuky Podpůrná opatření ve škole Mimoškolní možnosti podpory nadání O nadané děti pečuje v ČR několik institucí [1]: Sociologický výzkum Cíle výzkumu Dílčí cíle Pozorování Kazuistika Jany Vlastní pozorování během výuky Rozhovor Rozhovor s paní učitelkou třídní Rozhovor se školní psycholožkou Rozhovor s Janou Vyhodnocení výzkumu Závěr Literatura Internetové zdroje Resumé Přílohy A Strom Kristýna 2. roky (nadané dítě) B Cesta Tereza 6. let (nadané dítě) C Rodina Karolína 5. let (nadané dítě) D Cesta do školy Aleš 6. let (I. třída ZŠ) E Já Filip 7. let (I. třída ZŠ roční odklad) F Adresy center pro podporu výchovy a vzdělávání nadaných dětí G Škola pro nadané pohledem dětí H Nadaný Honzík (pohled matky) I Vybrané pasáže Školského zákona

6 Úvod V diplomové práci jsem se zabývala problematikou Diagnostika a specifika práce s nadanými dětmi na základní škole. Mezi nadané děti nejsou už dávno počítáni pouze vzorní jedničkáři, se kterými nejsou žádné potíže, a kteří se svými učiteli beze zbytku spolupracují. Rovněž neplatí pravidlo, že by nadané děti byly úspěšné ve všech předmětech stejně nebo že by nutně musely být oblíbené a obdivované svými spolužáky. Formy nadání jsou velice různorodé a s nadanými dětmi se můžeme setkat na všech stupních vzdělání. Přestože se mluví o 2 3 % výskytu nadaných v dětské populaci, výzkumy dokazují, že až kolem % dětí, by dokázalo vyniknout v některých oblastech lidské činnosti. Velká část talentů tak zůstává z různých důvodů nerozeznána nebo zanedbána. Při psaní tohoto textu jsem se zamýšlela jak termín nadání vnímá okolí a zda je nadané dítě jen pouhou nálepkou. Ačkoliv veškeré psychologické přednášky zní v duchu symbiózy lidských vlastností, jejichž součástí je právě inteligence, talent a nadání. Většina z nás se přiklání k jisté důležitosti a nadřazování inteligence. Tento fakt je také znatelný v běžném mediálním světě. V následujícím textu, se pokusím objektivně posoudit nejen pozitivní teorie týkající se nadání, ale také negativní vlivy provázející nadané děti. 6

7 1. Talent Talent byl v minulosti nejvyšší starořeckou jednotkou hmotnosti a početní jednotkou. Athénský talent představoval více než 26 kilogramů. Ten, kdo ve starověkém Řecku vlastnil talent stříbra, byl považován za neobyčejně bohatého člověka. Později se talentu užívalo v Egyptě jako peněžní jednotky. V Palestině a u Babyloňanů reprezentoval talent hodnotu odpovídající ceně příslušného množství stříbra. Nešlo o hodnotu zanedbatelnou. Talent se dále dělil na šedesát mín po stu drachmách1. Později se termín přenesl na označení duchovního bohatství.v křesťanském Novém zákoně v Evangeliu sv. Matouše najdeme kromě jiných také podobenství o talentech, které Pán daroval svým služebníkům. Od té doby se slovo talent začalo používat jako synonymum výrazu dar Boží a označovalo se jím všechno, co je člověku dané, aby mohl úspěšně vykonávat nějakou činnost - tedy nadání. Dnes nabylo slovo talent zcela jiného významu, třebaže také představuje hodnotu a to ne ledajakou. Talent je mimořádné nadání (např. hudební, pohybové, matematické apod.) ve smyslu mimořádné vrozené vlohy2. V hovorovém jazyce se slova nadání a talent používají jako synonyma. Ovšem ve vztahu k všeobecnému nebo intelektovému potenciálu se častěji používá termínu nadání než talentu. V 70. letech se pokoušeli čeští psychologové v čele s Miloslavem Kodymem (1978) o diferenciaci pojmů talent a nadání. Nadání mělo vztah k dědičným dispozicím (z hlediska genetiky ke genotypu3), zatímco talent měl podobu rozšířenou vlivem prostředí a edukaci. Jde li však o identifikaci nadání, zkoumání probíhá na základě aktuálních výkonů, nikoli však na základě DNA4. Německý psycholog Alfred Sander [1967] rozlišuje nadání genotypové a fenotypové. Nadání zkoumané pedagogy a psychology je vždy fenotypické. 1 Drachma byla starořecká početní a nakonec i mincovní jednotka. Doslovně znamená termín drachma uchopení. Toto označení se odvozuje z doby, kdy se platilo neraženým kovem, který měl na řeckém území tvar malých hůlek, které bylo možné uchopit do ruky. Drachmy byly raženy ze stříbra. Od dob Alexandra Velikého byla drachma základní měnovou jednotkou i v oblasti Blízkého východu až po Indii. 2 Vloha je biologický, vrozený předpoklad pro rozvinutí schopností nebo senzomotorické činnosti. 3 Slovník cizích slov [2000: 237] definuje genotyp jako soubor veškeré genetické informace organismu. 4 DNA Deoxyribonukleová kyselina DNK, je nositelkou genetické informace všech organismů s výjimkou nebuněčných organismů [Stloukal 1986: 204] 7

8 2. Nadání Nadání bylo považováno stejně jako talent, za dar. Dobře to vystihuje ruský termín darovanosť nebo odarjonnosť. S tímto darem je třeba hospodařit a rozvíjet jej, jinak o něj člověk může přijít. Z hlediska psychologie je nadání soubor dobře rozvinutých schopností5 pro určitou oblast lidské činnosti, např. nadaní pro matematiku, jazyky a oblast umění. V některých odborných publikacích se setkáme s výrazem nadání, jako souborem vloh [Čáp 2005]. Odborníci na tuto problematiku se v současnosti nesnaží vytvářet definice nadání a talentu, ale spíše nás seznamují s šířeji koncipovanými modely, které se snaží postihnout nadanou osobnost v celém jejím rozsahu. Jde o tzv. multidimenzionální přístup a týká se nadání nebo talentu jakožto výsledku vzájemného působení osobnostních faktorů, faktorů prostředí a někdy i dalších proměnných. Abraham J. Tannenbaum [1983:86] definuje nadaní takto: Pokud uvažujeme, že rozvinutý talent existuje pouze u dospělých, potom by navrhovaná definice nadání u dětí byla formulována tak, že jejich potenciál stačí k tomu, aby se staly uznávanými umělci nebo významnými producenty myšlenek v oblastech činností, které zvyšují morální, fyzický, emocionální, sociální, intelektuální a estetický život lidskosti. 2.1 Základní složky nadání [Dočkal a kol., 1987] Instrumentální složka nadání Obsahuje vlastnosti, které se uplatňují jako jakési nástroje činnosti. Patří k ní: Tělesné vlastnosti Nadání zahrnuje psychologickou osobnost a somatickou osobnost. Tělesné charakteristiky rozhodují o uplatnění v pohybových a mnohých uměleckých činnostech, ale také se podílí na každém lidském výkonu. 5 Schopnosti jsou vlastnosti, které umožňují člověku naučit se určitým činnostem a dobře je vykonávat. Schopnosti rozlišujeme na různé druhy: verbální (slovní porozumění a myšlení), prostorové (schopnosti prostorových představ, názorného řešení problémů), paměťové, percepční (dobře vnímat, rozlišovat barvy, zvuky aj.) umělecké, sportovní, sociální (schopnosti k sociální percepci a komunikaci, ke spolupráci a jejímu řízení). [Čáp, Mareš 2001: 152] 8

9 Schopnosti Schopnosti jsou nejen rozumové (intelektuálové), ale i sensorické (zrakové, sluchové...) a motorické (pohybová koordinace). Jde o schopnosti obecné nebo speciální, a to na více úrovních hierarchie. Př. umělecké schopnosti jsou speciálnější než schopnosti intelektové, ale obecnější než schopnosti hudební. Zručnost, dovednost a vědomosti Jsou to naučené formy chování. Pro osvojení těchto schopností je nutné mít nějaké primární schopnosti, ale pouze na základě získaných dovedností může člověk své schopnosti rozvíjet Aktivační složka nadání Je odpovědná za to, že příslušné komponenty instrumentální složky budou v činnosti použity. Aktivita a motivace výkonu Je zaměřena na dosažení úspěchu, ale také vyhnutí se neúspěchu. Může být všeobecná (snaha mít úspěch vždy a všude) a speciální (snaha dosáhnout něčeho v konkrétní oblasti to souvisí se zaměřením osobnosti). Vlastnosti vůle Součásti vůle je cílevědomost, houževnatost, vytrvalost a jsou spoluodpovědné za to, zda člověk své schopnosti rozvine, zda překoná překážky a zda své aktivity dovede k úspěšnému konci. Zaměření osobnosti Reguluje směr snažení jedince. Nejdůležitější jsou zájmy, které podobně jako schopnosti vytváří celou hierarchii. O zaměření talentu rozhodují i postoje, které člověk zaujme k okolnímu světu nebo systému jeho hodnot. Dominantní zájem bývá zcela konkrétní, ale pojí se se zájmy z příbuzné oblasti a pro skutečně nandaného člověka je charakteristické, že se mu jako zajímavé jeví téměř všechno. 9

10 2.1.3 Lidské Já (označované jako Ego nebo Self) Jednotlivé vlastnosti obou předchozích složek nepůsobí izolovaně. Spoluvytváří osobnost, která není pouze jejich součtem, ale integrací. Aspekty Já jsou ve vztahu k činnosti adekvátním obrazem a sebehodnocení, sebevědomí, důvěra jsou ve vlastní schopnosti, snaze po seberealizaci. 2.2 Jednotlivé modely nadání Tannenbaumův hvězdicový model nadání Tannenbaum uvádí pět faktorů, které ovlivňují úspěch v rozvoji nadání. Obr. 2.1 Tannenbaumův hvězdicový model nadání [3] Patří mezi ně: nadprůměrná obecná inteligence (superior general inteligence), výjimečné speciální schopnosti (exceptional special aptitudes), neintelektové facilitátory (nonintellective facilitators), vlivy prostředí (environmental influences), náhoda nebo štěstí (chance or luck). 10

11 2.2.2 Rezulliho tříkomponentový (tříkruhový) model nadání Jak uvádí Renzulli [1986] lidé, kteří dosahují výrazných výkonů, mají dobře definovanou sadu tří vzájemně se prolínajících skupin. Mezi těmito skupinami je vzájemná interakce, každá jednotlivě stojící skupina nadání netvoří. Obr. 2.2 Rezulliho tříkomponentový model nadání [3] Nadprůměrná schopnost Tímto termínem Renzulli [1986] označuje schopnost získávání informací, integrování zkušeností, čímž vznikají odpovídající adaptivní odezvy na nové situace. Mezi tyto schopnosti patří paměť, prostorové vztahy, verbální a prostorové usuzování. Vyjmenované schopnosti lze měřit testy obecných schopností nebo obecnými testy inteligence. Angažovanost v úkolu Podle Renzulliho [1986] jde o jistou formu motivace. Na rozdíl od motivace, která se definuje jako obecně stimulující proces, který spouští odezvu organismu, angažovanost v úkolu znamená koncentraci na specifický problém nebo specifickou oblast. Patří sem vytrvalost, víra ve vlastní schopnosti, trpělivost, schopnost zvládnout obtížný úkol. Tvořivost Do této skupiny patří originalita myšlení, flexibilita, fluence6. Na základě diferenciace jednotlivých částí tříkomponentového modelu, definuje Renzulli [1986:54] nadání následujícím způsobem: Nadání se skládá z interakcí mezi 6 Slovník cizích slov [2000: 212] vysvětluje pojem fluence jako plynulost slovního projevu, schopnost podat za určitou dobu co nejvíce odpovědí. 11

12 třemi základními shluky lidských vlastností - tedy nadprůměrné obecné schopnosti, angažovanosti v úkolu a vysoké úrovně tvořivosti. Nadané a talentované děti jsou ty, které mají nebo jsou schopny rozvinout tuto sadu schopností a použít je v jakékoliv společensky hodnotné oblasti. Dětem, které manifestují nebo jsou schopny vyvinout interakci mezi těmito třemi shluky, vyžadují velkou šíři vzdělávacích příležitostí a služeb, které nejsou běžně poskytovány v normálních programech Mönksův triádický model Obr. 2.3 Mönksův triádický model [3] Mönks modifikoval model Renzulliho a do vlastního modelu začlenil triádu osobních faktorů a triádu faktorů prostředí. Angažovanost v úkolu nahradil motivací, která tak lépe vystihuje podstatu problému a zahrnuje angažovanost v úkolu, schopnost riskovat, plánování a vyhlídky do budoucna. Nadprůměrnou schopnost nahrazuje pojem vysoká intelektová schopnost. Pro Mönkse je důležitým faktorem sociální oblast, ve které se dítě nebo adolescent pohybuje. Jde o oblast rodiny, školy a skupiny vrstevníků. Vznik a vývoj tak závisí z velké části na podporujícím prostředí. 12

13 2.2.4 Gagneho diferenciální model Gagneho model [1993] představuje systematicky rozvíjené schopnosti, které vytváří odbornost v určité oblasti lidské činnosti. Výskyt talentů je závislý na uplatnění jedné nebo více schopností v určité oblasti, jejichž rozvoj je urychlován tzv. intrapersonální katalýzou (motivace, sebedůvěra) a tzv. katalýzou prostředí (škola, rodina, společnost), prostřednictvím systematického učení a získávání dovedností. Schopnosti mají dle Gagneho [1993] původ v genetické struktuře lidských organismů. Obr. 2.4 Gagneho diferenciální model [3] Model definuje 5 oblastí schopností: intelektové, tvořivé, socioafektivní, senzomotorické. 13

14 2.2.5 Sternbergův triádický model Obr. 2.5 Sternbergův triádický model [Machů 2006:11] R. Sternberg v roce 1985 navrhl svůj triádický model, který zahrnuje tři elementy nadání, jimiž jsou vzorce praktické, tvořivé a analytické. Pro definování nadaného jedince Sternberg stanovil pět kritérií: Výtečnost (excellence criterion) Jedinec musí vynikat v jedné nebo více dimenzích nad svými vrstevníky. Kritérium excelentnosti vystihuje jedince, který vykazuje znamenité schopnosti či dovednosti v jedné nebo více oblastí ve srovnání s ostatními vrstevníky. Posuzovaným hlediskem je především kvalita. Výjimečnost (rarity criterion) Dovednost jedince je na vysoké úrovni oproti jeho vrstevníkům. Jde o výskyt nadaných jedinců v populaci. Procentuálně se nadaní jedinci vyskytují přibližně ve dvou až deseti procentech populace. Produktivita (productivity criterion) Oblast, ve které jedinec vyniká, musí vést k produktivitě, nebo potenciální produktivitě. Nadaný v oblastí svého nadání prokazuje svoji produktivitu dosaženými výsledky nebo alespoň cílenou činností vedoucí k těmto výsledkům. 14

15 Prokazatelnost (demonstrable criterion) Výtečnost, která je jedinci vlastní, musí být prokazatelná v jednom nebo více validních testech a měřeních. Prokazatelnost nadání se týká především schopnosti demonstrovat a to i opakovaně jedincovo nadání. Výkony by neměly být ovlivnitelné náhodou. Hodnota (value criterion) Výtečnost vlastní jedinci musí být oceňována společností, ve které jedinec žije. Užitečnost nadaní se týká jak osobnostních vlastností a možností nadaného, tak i celé společnosti. 2.3 Druhy nadání Druhy nadání se vztahují ke konkrétním aktivitám. Tyto aktivity se dále dělí na specifické kategorie. Do základní oblasti nadání se nejčastěji zařazují druhy podle autorů [Webb 2002, Mönks, Ypenburgová 2002, Dočkala 2005]. Intelektové nadání Mezi intelektové nadání patří obecné, verbální, početní, paměťové a další schopnosti, které při své kombinaci tvoří základ pro další druhy nadání. Specifické akademické vlohy Tyto vlohy umožňují realizaci intelektových schopností ve specifických oblastech (např. nadání pro přírodní vědy). Kreativní nadání Kreativní nadání se často pokládá za součást každého nadání. Umožňuje jedinci vytvářet zajímavé nápady. Využívat nové materiály a produkty pro svoji činnost. Vědecké schopnosti Podstatou vědeckých schopností je realizace intelektových a kreativních schopností. Lze je členit na matematické aj. nadání. 15

16 Vůdcovství ve společnosti Vůdcovské schopnosti umožňují kvalitnější mezilidské vztahy, komunikaci mezi lidmi a také organizaci a vedení osob. Mechanické schopnosti (zručné schopnosti) Mechanické schopnosti jsou spojeny s talentem v umění, vědě, schopnosti vnímat podobnosti, rozdíly, dále jde o představivost, schopnost manipulovat s vizuálními vzory, detaily atd. Nadání v krásném umění Kreativní nadání se objevuje především v oblastech hudebních, výtvarných, hereckých a tanečních. Psychomotorická schopnost Je realizací pohybových vloh. Zahrnuje nadání na různé druhy sportu nebo umělecké pohybové aktivity. Jednotlivé druh nadání se navzájem doplňují a ovlivňují Historický vývoj zkoumání nadání a talentu Hledání vztahu mezi myšlením, úsudkem a chytrostí se objevuje již v starověkém Egyptě. Egypťané předpokládali, že sídlem myšlenek je srdce, pro úsudek vyhradili hlavu nebo játra. Pythagoras a Platon předpokládali, že mysl sídlí v mozku. Filozof Aristoteles, měl zato, že život sídlí v srdci, Descartes umístil duši do šišinky mozkové. Ač by se tyto teorie zdály úsměvné nebyli vědci dvacátého století zdaleka prvními, kteří se pokoušeli rozčlenit lidský intelekt na jednotlivé schopnosti. Už Platon a Aristoteles znali rozmanité typy myšlení a formy poznávání. Dokonce i hinduistické upanišády7 popisují sedm druhů vědění. Období křesťanského středověku se potýkalo s konfliktem rozumu a víry, duše a těla. Křesťanská dogmatika jasně nadřadila víru rozumu, duši tělu. Středověký člověk 7 Upanišády jsou součástí posvátných véd. Tvoří filozofické a etické jádro hinduismu. Jejich vznik je datován mezi lety let př.n.l. Jde o tajné výklady véd určené pouze pro zasvěcené. 16

17 se měl poznáním odvracet od věcí pozemských a směřovat k Bohu. To ovlivnilo samozřejmě i středověké názory na inteligenci. Aurelius Augustinus rozdělil poznání na dvě složky: stientia, což je empirické poznání světa pomocí přírodních zákonů a sapientia, moudrost, duchovní poznání vyplývající z poznání světa. Poznání božské a dosažení moudrosti je největší blaženost, které člověk může na zemi dosáhnout. Proto by se měl odvracet od všeho pozemského a směřovat k ní. Tomáš Akvinský považoval rozum za nekonečný, protože existuje mimo prostor a čas. Poznání rozlišil na intelektuální a rozumové. Intelektuální poznání spočívá ve vyjádření absolutní pravdy, proto není vlastní člověku, jsou ho schopni pouze andělé, protože jsou nositeli pravého poznání. Poznání rozumové, vlastní lidem, je pohyb myšlenek od jednoho předmětu k druhému. Člověku nepřísluší čisté poznání, protože je bytost nedokonalá. Pravého poznání je možno dosáhnout pouze v Bohu. Člověk se však může pokusit dosáhnout poznání rozumem. To, co je v souladu s rozumem je dobré, kdežto co je v protikladu k rozumu je zlé. V renesanci přišli učenci s názorem, že rozum je nadřazen víře a tedy že člověk není nikdy schopen dosáhnout pravého poznání. Naopak se snaží tuto dřívější dogmatiku hodnotit kritickým rozumem a hledat objektivní pravdu, která by se stala přínosem pro člověka. V souvislosti s příchodem novověku vznikalo mnoho složitých filozofických teorií. S novým pojetím vědy vznikaly i nové teorie poznání. Lidé přehodnocovali dosavadní postupy a hledali nové metody vědecké práce. Jedním z fenomenálních filozofů novověku byl Immanuel Kant8. Ve své Kritice čistého rozumu uvedl koncepci, která znamenala doslova přelom v dosavadním chápání inteligence jako jednotného celku. Inteligenci nazval vyšší mohutnost poznání a rozdělil ji na tři složky: porozumění, posuzování a usuzování. Snažil se rozlišit rozum, který je apriori daný a poznání, které člověk získává během života. Poznání je nižší - smyslové a vyšší - rozumové. Inteligenci rozlišil na kreativní a imaginativní. Ve druhé polovině osmnáctého století si Franz Joseph Gall ( ) povšiml vztahů mezi mentální charakteristickou dětí a tvarem jejich hlavy. Založil vědní obor 8 Immanuel Kant ( ) Byl vynikajícím pruským filozofem, který významně ovlivnil filozofický směr v 19.stol. Dílo: 1781 Kritika čistého rozumu, 1788 Kritika praktického rozumu, 1790 Kritika soudnosti. 17

18 nazvaný frenologie9. I přesto, že tato věda měla jisté mezery získala i v Evropě a také v USA velkou popularitu. Dnes však víme, že velikost mozku s inteligencí jedince nijak přímo nesouvisí. Franz Gall se však stal jením z prvních moderních vědců, kteří tvrdili, že různé části mozku slouží různým funkcím. V druhé polovině devatenáctého století se objevuje nový vědní obor a tím je psychologie. Jedna větev psychologie směřovala k hledání nejobecnějších zákonů lidského poznávání. Druhá větev se zabývala výzkumem, který představoval hledání individuálních rozdílů mezi jednotlivci. První práce, která se s touto tématikou objevila před sto lety, byla práce, jejímž autorem byl britský polyhistor Sir Francis Galton10 ( ). Na základě studia géniů11, proslulých osobností a vynikajících výkonů se Galtonovi podařilo vytvořit statické metody, které umožňovaly klasifikovat lidi podle jejich fyzických a intelektuálových schopností a hledat mezi zjištěnými veličinami statistické závislosti. S počátkem snahy o měření kvalit jedinců se objevila potřeba vytvořit vhodné úkoly a míry, kterými by bylo možné jedince měřit a porovnávat. Měřit jednotlivé psychické vlastnosti se pokoušela celá řada psychologu jakými byl již zmíněný Francis Galton a Američan James McKeen Cattell, který je autorem termínu mentální testy 12. Používal stejně jako Galton velice jednoduché metody. Zaznamenával elementární tělesné a senzomotorické reakce jako např. rychlost pohybu ruky, reakční čas na zvuk a počet písmen zapamatovaných po jediné prezentaci Testování inteligence První, komu se podařilo sestavit skutečný psychologický test, publikovaný v roce 1905, byl vedoucí psychologické laboratoře na pařížské Sorbonně Alfred Binet ( ). Spolu s kolegou Theodorem Simonem ( ) vytvořili řadu lehčích a těžších úkolů, které vyžadovaly jistou míru vynalézavosti a chápání vztahů. Oba vědci 9 Frenologie je věda, která určuje povahu a duševní vlastnosti člověka, tedy i jeho nadání, na základě měření tvaru jeho mozkovny [Dočkal 2005: 82] 10 Francizs Galton (bratranec Charlese Darwina) jeho myšlenky o inteligenci mají kořeny v evoluční teorii na základě přírodního výběru. 11 Vznik z lat. Genius loci = ochranný duch, též anděl strážný. Génius a geniální se nejvíce užívalo v 19. století dnes je nahrazeno termínem nadaný člověk. Obdobný termínem je Ingenium, kterým bylo označováno nadání. Latinský výraz Igenium používali pro dar Boží učenci středověku, renesance a rodícího se novověku. Jedním z učenců, který svůj pohled na nadání vysvětlil, byl i J. A. Komenský v díle De rerum humanarum emendatione consultatio catholica Obecná porada o nápravě věcí lidských. 12 Termín mentální testy James McKeen Cattell poprvé použil v roce

19 předpokládali, že budou-li úlohy různorodé a bude-li jich dostatečné množství, umožní odhadnout duševní potenciál dítěte. Tímto potenciálem však Binet nemyslel inteligenci. Byl si zcela jistý, že duševní potenciál nepředstavuje nic trvalého ani dědičně determinovaného. Testy se používaly k určení mentálního věku 13 Objeví-li se slabý výsledek tohoto testu, nelze v žádném případě označovat dítě za vrozeně neschopné, ale hledat způsob, jak tomuto dítěti pomoci.[gould 1998] Binetovy interpretační zásady však nedodrželi američtí psychologové, kteří test a jeho pozdější úpravu provedenou Lewisem M. Termanem a Maud A. Merrillovou začali ve velkém používat. Robert M. Yerkes ( ) docílil, že v USA otestovali přes milion sedm set tisíc branců a dalších dospělých osob. Výsledky považovali za míru biologicky daných vlastností, nepřipouštěli další možný výklad. Testy bez patřičných objektivních posudků se tak daly lehce zneužívat. Příkladem byla diskriminace Afroameričanů, jejichž výsledky byly velice slabé. Byli testováni testy, které obsahovaly úkoly z prostředí střední bílé vrstvy a tak došlo k vědeckému potvrzení mylných předsudků o intelektuálové méněcennosti černé rasy. Na základě těchto testů byl ve dvacátých letech v USA přijat restriktivní imigrační zákon, který značně omezoval přistěhovalectví z mnoha zemí.14 [Gould 1998] Přesto, že si klasické inteligenční testy vysloužily oprávněnou kritiku, dodnes jsou velice populární. IQ (intelligence quotient) inteligenční kvocient, zkratka pro vystižení úrovně intelektových schopností jedince, zavedená roku 1912 německým psychologem W. Sternem. Stern15 definoval inteligenční kvocient (IQ) jako poměr mentálního a fyzického věku: IQ = 100 x mentální věk/fyzický věk 13 Testy se používaly pro určení mentálního věku. Dítěti, které dobře absolvovalo testy pro šestileté, ale nevyhovělo testům pro sedmileté, byl určen mentální věk 6 let [Binet a Simon 1905]. V současné psychologické terminologii se termín mentální věk nahradil koncepcí mentálního kvocientu, inteligenčního kvocientu neboli IQ. 14 Blíže k problému viz Gould, S., J.: Jak neměřit člověka: pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence, Lidové noviny, Praha Wiliam Louis Stern byl německý psycholog a filozof, profesor univerzity v Hamburku. Po roce 1933 působil v USA. 19

20 Jako normu průměrné inteligence zvedl hodnotu 100. Vystihuje míru rozumových schopností subjektu ve vztahu k určitému standardu. Původně IQ sloužil k vystižení míry odlišnosti rozumového vývoje dítěte od normy (průměru) a udával se jako poměr mentálnímu věku ke kalendářnímu násobený stem. První IQ test, který se stal vzorem pro všechny další testy a v revidované podobě se používá dodnes. Podobu dnes užívaných testů, vytvořil Američan Lewis M. Terman pod názvem Stanford-Binetův test. Skládal se z deseti testů, z nichž každý byl pro děti jedné věkové kategorie od 3 do 14 let. Každý test obsahoval 6 různých úkolů. Stanford Binetův test (příklad testu pro devítileté děti) Test: 1. Data: Který den v týdnu dnes je? Který je rok? 2. Seřaď pět závaží od nejtěžšího po nejlehčí. 3. Mentální počítání. 4. Počítej pozpátku od jedné do čtyř. 5. Vymysli větu, která bude obsahovat tato tři sova (př. kolo, slunce, děti) 6. Vymysli rým. Obr. 2.6 Stanford Binetův test [Mackintosh 2000:23] IQ vychází z předpokladu, že intelektové schopnosti zjišťované inteligenčními testy jsou v lidské populaci rovnoměrně rozloženy podle Gaussovy křivky. Rozdělení inteligence, stejně jako jiných lidských vlastností, v celkové populaci lze znázornit pomocí Gaussovy křivky normálního rozdělení (Obr. 2.7). Z grafu vyplývá, že inteligence většiny obyvatelstva se pohybuje kolem průměru, v pásmu podprůměrné a nadprůměrné inteligence se vyskytuje již nižší procento lidí, méně lidí v oblasti nízké a vysoké inteligence, ještě méně v oblasti velmi nízké a velmi vysoké inteligence a pouze zlomek lidí se nachází v pásmech extrémně nízké a vysoké inteligence. Obyvatel s nízkou a velmi nízkou inteligencí je oproti předpokladu Gaussovy křivky poněkud více, protože inteligence části z nich byla snížena v důsledku onemocnění nebo nehody. 20

21 Obr. 2.7 Gaussova křivka rozložení inteligence v populaci [1] Formy nadání jsou velice různorodé s nadanými dětmi se setkáváme na různých stupních vzdělávání. Přestože Gaussova křivka uvádí poměrně nízké procento nadaných ve společnosti, jsou mnozí vědci zabývající se inteligencí dětí optimističtější a procentuálně vyjadřují výskyt nadaných dětí ve společnosti, až ve % v případě, že nadané dítě má optimální podmínky pro rozvoj svého nadání. Většina nadaných jedinců tak zůstává neodhaleno, neboť neměli optimální podmínky pro rozvoj svého nadání Biologický faktor nadání x vliv sociálního prostředí Představy o profilu mentálních schopností člověka se konkretizují a začínají se vyčleňovat klinické a laboratorní experimenty, které mají doložit vztah mezi určitými oblastmi mozku a jednotlivými kognitivními funkcemi. [Gardner 1999:44]. Během zkoumání nadání a talentu se vědci dělili na dva tábory. Na skupinu, která uváděla jako nejvýznamnější faktor biologické hledisko a skupinu, jenž kladla důraz především na sociální hledisko. Vědci zkoumající nadání z hlediska biologického využívali nových objevů v oblasti genetiky, anatomie a fyziologie nervové soustavy. V době rozmachu vědeckých oboru jako byla genetika nastala změť různých teorií, týkajících se nadání a talentu. Mezi přední zastánce biologické podstaty patří americká psycholožka Barbara Clark, jejíž studie se opírají o neuropsychologický výzkum Barbara Clark uvádí, že rozumově nadaní (vysoce skórující v inteligenčních testech) se vyznačují několika charakteristickými znaky mozkové anatomie a fyziologie. Mají více gliových buněk podpo- 21

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Inteligence. Mýtus, realita nebo překonaná koncepce?

Inteligence. Mýtus, realita nebo překonaná koncepce? Inteligence Mýtus, realita nebo překonaná koncepce? ÚKOL: Ke každému výroku přiřaďte výši IQ, kterou si myslíte, že vyjadřuje dané tvrzení o popisova- ném člověku. 1. To je ale intelygent. 2. Jde v podstatě

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti ψ Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti Současné otázky psychologické podpory pro nadané děti a jejich rodiny důležitá správná

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Výkonové vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Výkonové vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Výkonové vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického portálu

Více

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka /nejde o úplný seznam a vědecké roztřídění, bylo použito i synonym pro lepší slovní vystižení vlastností žáků/ Intelekt Obecné rozumové schopnosti /inteligence/

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky

Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky Stručná zpráva o výsledcích jednotlivých výzkumných témat NIPOS, 2003-2007 1. šetření: Životní

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Nadaní dospělí. Dalibor Špok! www.daliborspok.cz! Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha

Nadaní dospělí. Dalibor Špok! www.daliborspok.cz! Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha Nadaní dospělí Dalibor Špok www.daliborspok.cz Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha Nadaní dospělí (Gifted adults / gifted people - GP) Mýty v chápání nadání (nejen) u dospělých Typické charakteristiky

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

DÍLČÍ OBLASTI ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A JAK JE ROZVÍJET

DÍLČÍ OBLASTI ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A JAK JE ROZVÍJET DÍLČÍ OBLASTI ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A JAK JE ROZVÍJET Popis jednotlivých oblastí intelektu s výčtem vhodných aktivit pro jejich rozvoj PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. Centrum nadání www.centrumnadani.cz 1.

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více