Diagnostika a specifika práce s nadanými dětmi na základní škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika a specifika práce s nadanými dětmi na základní škole"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra Rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Diagnostika a specifika práce s nadanými dětmi na základní škole Diplomová práce Vedoucí práce: Vypracovala: RNDr. et Mgr. Alice Prokopová, PhD. Eva Bartesová Brno 2007

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jsem jen literaturu uvedenou v seznamu literatury, který je v práci uveden. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Eva Bartesová 2

3 Na tomto místě je mou milou povinností poděkovat vedoucí práce paní RNDr. et Mgr. Alici Prokopové, Ph.D. za poskytnutí cenných podnětů, laskavost a trpělivost, kterou mi poskytla při vedení mé diplomové práce a panu PaedDr. Jiřímu Vallovi za velmi užitečnou metodickou pomoc. Dále pak děkuji všem, kteří se podíleli na mém výzkumném šetření, bez jejichž vstřícné pomoci, by nebylo možné diplomovou práci vytvořit. 3

4 Obsah Úvod Talent Nadání Základní složky nadání [Dočkal a kol., 1987] Instrumentální složka nadání Aktivační složka nadání Lidské Já (označované jako Ego nebo Self) Jednotlivé modely nadání Tannenbaumův hvězdicový model nadání Rezulliho tříkomponentový (tříkruhový) model nadání Mönksův triádický model Gagneho diferenciální model Sternbergův triádický model Druhy nadání Historický vývoj zkoumání nadání a talentu Testování inteligence Biologický faktor nadání x vliv sociálního prostředí Inteligence a tvořivost Inteligence Model inteligence Duhy inteligence dle Howarda Gardnera [Gardner 1999: ] Tvořivost Diagnostika nadaných dětí Mýty o nadání zažité polopravdy a nepřesnosti Charakteristické rysy nadaných dětí Obecné osobnostní charakteristiky nadaných dětí podle V. Dočkala [2005:127] Obecné osobnostní charakteristiky nadaných dětí podle Joan Freemanové [2] Charakteristiky dle Ellen Winner Rozdíly mezi nadaným dítětem a dítětem bystrým Obecné problémy spojené s nadáním Sociálně emoční problémy nadaných dětí Asociované problémy spojené s pozitivní charakteristikou nadaných Talentovaní chlapci a talentované dívky Vliv sociokulturního prostředí na nadání Vliv vzdělání rodičů na nadání dítěte Je nadání výsadou elity?

5 4.4.7 Rozvoj a formování nadaného dítěte v rodině Formy vzdělávání nadaných dětí Legislativní ustanovení spojené se vzděláváním nadaných dětí, žáků a studentů Identifikace a výběr nadaných dětí Poradenská oblast Rodičovská péče Školská zařízení pro nadané děti Integrovaná forma výuky Podpůrná opatření ve škole Mimoškolní možnosti podpory nadání O nadané děti pečuje v ČR několik institucí [1]: Sociologický výzkum Cíle výzkumu Dílčí cíle Pozorování Kazuistika Jany Vlastní pozorování během výuky Rozhovor Rozhovor s paní učitelkou třídní Rozhovor se školní psycholožkou Rozhovor s Janou Vyhodnocení výzkumu Závěr Literatura Internetové zdroje Resumé Přílohy A Strom Kristýna 2. roky (nadané dítě) B Cesta Tereza 6. let (nadané dítě) C Rodina Karolína 5. let (nadané dítě) D Cesta do školy Aleš 6. let (I. třída ZŠ) E Já Filip 7. let (I. třída ZŠ roční odklad) F Adresy center pro podporu výchovy a vzdělávání nadaných dětí G Škola pro nadané pohledem dětí H Nadaný Honzík (pohled matky) I Vybrané pasáže Školského zákona

6 Úvod V diplomové práci jsem se zabývala problematikou Diagnostika a specifika práce s nadanými dětmi na základní škole. Mezi nadané děti nejsou už dávno počítáni pouze vzorní jedničkáři, se kterými nejsou žádné potíže, a kteří se svými učiteli beze zbytku spolupracují. Rovněž neplatí pravidlo, že by nadané děti byly úspěšné ve všech předmětech stejně nebo že by nutně musely být oblíbené a obdivované svými spolužáky. Formy nadání jsou velice různorodé a s nadanými dětmi se můžeme setkat na všech stupních vzdělání. Přestože se mluví o 2 3 % výskytu nadaných v dětské populaci, výzkumy dokazují, že až kolem % dětí, by dokázalo vyniknout v některých oblastech lidské činnosti. Velká část talentů tak zůstává z různých důvodů nerozeznána nebo zanedbána. Při psaní tohoto textu jsem se zamýšlela jak termín nadání vnímá okolí a zda je nadané dítě jen pouhou nálepkou. Ačkoliv veškeré psychologické přednášky zní v duchu symbiózy lidských vlastností, jejichž součástí je právě inteligence, talent a nadání. Většina z nás se přiklání k jisté důležitosti a nadřazování inteligence. Tento fakt je také znatelný v běžném mediálním světě. V následujícím textu, se pokusím objektivně posoudit nejen pozitivní teorie týkající se nadání, ale také negativní vlivy provázející nadané děti. 6

7 1. Talent Talent byl v minulosti nejvyšší starořeckou jednotkou hmotnosti a početní jednotkou. Athénský talent představoval více než 26 kilogramů. Ten, kdo ve starověkém Řecku vlastnil talent stříbra, byl považován za neobyčejně bohatého člověka. Později se talentu užívalo v Egyptě jako peněžní jednotky. V Palestině a u Babyloňanů reprezentoval talent hodnotu odpovídající ceně příslušného množství stříbra. Nešlo o hodnotu zanedbatelnou. Talent se dále dělil na šedesát mín po stu drachmách1. Později se termín přenesl na označení duchovního bohatství.v křesťanském Novém zákoně v Evangeliu sv. Matouše najdeme kromě jiných také podobenství o talentech, které Pán daroval svým služebníkům. Od té doby se slovo talent začalo používat jako synonymum výrazu dar Boží a označovalo se jím všechno, co je člověku dané, aby mohl úspěšně vykonávat nějakou činnost - tedy nadání. Dnes nabylo slovo talent zcela jiného významu, třebaže také představuje hodnotu a to ne ledajakou. Talent je mimořádné nadání (např. hudební, pohybové, matematické apod.) ve smyslu mimořádné vrozené vlohy2. V hovorovém jazyce se slova nadání a talent používají jako synonyma. Ovšem ve vztahu k všeobecnému nebo intelektovému potenciálu se častěji používá termínu nadání než talentu. V 70. letech se pokoušeli čeští psychologové v čele s Miloslavem Kodymem (1978) o diferenciaci pojmů talent a nadání. Nadání mělo vztah k dědičným dispozicím (z hlediska genetiky ke genotypu3), zatímco talent měl podobu rozšířenou vlivem prostředí a edukaci. Jde li však o identifikaci nadání, zkoumání probíhá na základě aktuálních výkonů, nikoli však na základě DNA4. Německý psycholog Alfred Sander [1967] rozlišuje nadání genotypové a fenotypové. Nadání zkoumané pedagogy a psychology je vždy fenotypické. 1 Drachma byla starořecká početní a nakonec i mincovní jednotka. Doslovně znamená termín drachma uchopení. Toto označení se odvozuje z doby, kdy se platilo neraženým kovem, který měl na řeckém území tvar malých hůlek, které bylo možné uchopit do ruky. Drachmy byly raženy ze stříbra. Od dob Alexandra Velikého byla drachma základní měnovou jednotkou i v oblasti Blízkého východu až po Indii. 2 Vloha je biologický, vrozený předpoklad pro rozvinutí schopností nebo senzomotorické činnosti. 3 Slovník cizích slov [2000: 237] definuje genotyp jako soubor veškeré genetické informace organismu. 4 DNA Deoxyribonukleová kyselina DNK, je nositelkou genetické informace všech organismů s výjimkou nebuněčných organismů [Stloukal 1986: 204] 7

8 2. Nadání Nadání bylo považováno stejně jako talent, za dar. Dobře to vystihuje ruský termín darovanosť nebo odarjonnosť. S tímto darem je třeba hospodařit a rozvíjet jej, jinak o něj člověk může přijít. Z hlediska psychologie je nadání soubor dobře rozvinutých schopností5 pro určitou oblast lidské činnosti, např. nadaní pro matematiku, jazyky a oblast umění. V některých odborných publikacích se setkáme s výrazem nadání, jako souborem vloh [Čáp 2005]. Odborníci na tuto problematiku se v současnosti nesnaží vytvářet definice nadání a talentu, ale spíše nás seznamují s šířeji koncipovanými modely, které se snaží postihnout nadanou osobnost v celém jejím rozsahu. Jde o tzv. multidimenzionální přístup a týká se nadání nebo talentu jakožto výsledku vzájemného působení osobnostních faktorů, faktorů prostředí a někdy i dalších proměnných. Abraham J. Tannenbaum [1983:86] definuje nadaní takto: Pokud uvažujeme, že rozvinutý talent existuje pouze u dospělých, potom by navrhovaná definice nadání u dětí byla formulována tak, že jejich potenciál stačí k tomu, aby se staly uznávanými umělci nebo významnými producenty myšlenek v oblastech činností, které zvyšují morální, fyzický, emocionální, sociální, intelektuální a estetický život lidskosti. 2.1 Základní složky nadání [Dočkal a kol., 1987] Instrumentální složka nadání Obsahuje vlastnosti, které se uplatňují jako jakési nástroje činnosti. Patří k ní: Tělesné vlastnosti Nadání zahrnuje psychologickou osobnost a somatickou osobnost. Tělesné charakteristiky rozhodují o uplatnění v pohybových a mnohých uměleckých činnostech, ale také se podílí na každém lidském výkonu. 5 Schopnosti jsou vlastnosti, které umožňují člověku naučit se určitým činnostem a dobře je vykonávat. Schopnosti rozlišujeme na různé druhy: verbální (slovní porozumění a myšlení), prostorové (schopnosti prostorových představ, názorného řešení problémů), paměťové, percepční (dobře vnímat, rozlišovat barvy, zvuky aj.) umělecké, sportovní, sociální (schopnosti k sociální percepci a komunikaci, ke spolupráci a jejímu řízení). [Čáp, Mareš 2001: 152] 8

9 Schopnosti Schopnosti jsou nejen rozumové (intelektuálové), ale i sensorické (zrakové, sluchové...) a motorické (pohybová koordinace). Jde o schopnosti obecné nebo speciální, a to na více úrovních hierarchie. Př. umělecké schopnosti jsou speciálnější než schopnosti intelektové, ale obecnější než schopnosti hudební. Zručnost, dovednost a vědomosti Jsou to naučené formy chování. Pro osvojení těchto schopností je nutné mít nějaké primární schopnosti, ale pouze na základě získaných dovedností může člověk své schopnosti rozvíjet Aktivační složka nadání Je odpovědná za to, že příslušné komponenty instrumentální složky budou v činnosti použity. Aktivita a motivace výkonu Je zaměřena na dosažení úspěchu, ale také vyhnutí se neúspěchu. Může být všeobecná (snaha mít úspěch vždy a všude) a speciální (snaha dosáhnout něčeho v konkrétní oblasti to souvisí se zaměřením osobnosti). Vlastnosti vůle Součásti vůle je cílevědomost, houževnatost, vytrvalost a jsou spoluodpovědné za to, zda člověk své schopnosti rozvine, zda překoná překážky a zda své aktivity dovede k úspěšnému konci. Zaměření osobnosti Reguluje směr snažení jedince. Nejdůležitější jsou zájmy, které podobně jako schopnosti vytváří celou hierarchii. O zaměření talentu rozhodují i postoje, které člověk zaujme k okolnímu světu nebo systému jeho hodnot. Dominantní zájem bývá zcela konkrétní, ale pojí se se zájmy z příbuzné oblasti a pro skutečně nandaného člověka je charakteristické, že se mu jako zajímavé jeví téměř všechno. 9

10 2.1.3 Lidské Já (označované jako Ego nebo Self) Jednotlivé vlastnosti obou předchozích složek nepůsobí izolovaně. Spoluvytváří osobnost, která není pouze jejich součtem, ale integrací. Aspekty Já jsou ve vztahu k činnosti adekvátním obrazem a sebehodnocení, sebevědomí, důvěra jsou ve vlastní schopnosti, snaze po seberealizaci. 2.2 Jednotlivé modely nadání Tannenbaumův hvězdicový model nadání Tannenbaum uvádí pět faktorů, které ovlivňují úspěch v rozvoji nadání. Obr. 2.1 Tannenbaumův hvězdicový model nadání [3] Patří mezi ně: nadprůměrná obecná inteligence (superior general inteligence), výjimečné speciální schopnosti (exceptional special aptitudes), neintelektové facilitátory (nonintellective facilitators), vlivy prostředí (environmental influences), náhoda nebo štěstí (chance or luck). 10

11 2.2.2 Rezulliho tříkomponentový (tříkruhový) model nadání Jak uvádí Renzulli [1986] lidé, kteří dosahují výrazných výkonů, mají dobře definovanou sadu tří vzájemně se prolínajících skupin. Mezi těmito skupinami je vzájemná interakce, každá jednotlivě stojící skupina nadání netvoří. Obr. 2.2 Rezulliho tříkomponentový model nadání [3] Nadprůměrná schopnost Tímto termínem Renzulli [1986] označuje schopnost získávání informací, integrování zkušeností, čímž vznikají odpovídající adaptivní odezvy na nové situace. Mezi tyto schopnosti patří paměť, prostorové vztahy, verbální a prostorové usuzování. Vyjmenované schopnosti lze měřit testy obecných schopností nebo obecnými testy inteligence. Angažovanost v úkolu Podle Renzulliho [1986] jde o jistou formu motivace. Na rozdíl od motivace, která se definuje jako obecně stimulující proces, který spouští odezvu organismu, angažovanost v úkolu znamená koncentraci na specifický problém nebo specifickou oblast. Patří sem vytrvalost, víra ve vlastní schopnosti, trpělivost, schopnost zvládnout obtížný úkol. Tvořivost Do této skupiny patří originalita myšlení, flexibilita, fluence6. Na základě diferenciace jednotlivých částí tříkomponentového modelu, definuje Renzulli [1986:54] nadání následujícím způsobem: Nadání se skládá z interakcí mezi 6 Slovník cizích slov [2000: 212] vysvětluje pojem fluence jako plynulost slovního projevu, schopnost podat za určitou dobu co nejvíce odpovědí. 11

12 třemi základními shluky lidských vlastností - tedy nadprůměrné obecné schopnosti, angažovanosti v úkolu a vysoké úrovně tvořivosti. Nadané a talentované děti jsou ty, které mají nebo jsou schopny rozvinout tuto sadu schopností a použít je v jakékoliv společensky hodnotné oblasti. Dětem, které manifestují nebo jsou schopny vyvinout interakci mezi těmito třemi shluky, vyžadují velkou šíři vzdělávacích příležitostí a služeb, které nejsou běžně poskytovány v normálních programech Mönksův triádický model Obr. 2.3 Mönksův triádický model [3] Mönks modifikoval model Renzulliho a do vlastního modelu začlenil triádu osobních faktorů a triádu faktorů prostředí. Angažovanost v úkolu nahradil motivací, která tak lépe vystihuje podstatu problému a zahrnuje angažovanost v úkolu, schopnost riskovat, plánování a vyhlídky do budoucna. Nadprůměrnou schopnost nahrazuje pojem vysoká intelektová schopnost. Pro Mönkse je důležitým faktorem sociální oblast, ve které se dítě nebo adolescent pohybuje. Jde o oblast rodiny, školy a skupiny vrstevníků. Vznik a vývoj tak závisí z velké části na podporujícím prostředí. 12

13 2.2.4 Gagneho diferenciální model Gagneho model [1993] představuje systematicky rozvíjené schopnosti, které vytváří odbornost v určité oblasti lidské činnosti. Výskyt talentů je závislý na uplatnění jedné nebo více schopností v určité oblasti, jejichž rozvoj je urychlován tzv. intrapersonální katalýzou (motivace, sebedůvěra) a tzv. katalýzou prostředí (škola, rodina, společnost), prostřednictvím systematického učení a získávání dovedností. Schopnosti mají dle Gagneho [1993] původ v genetické struktuře lidských organismů. Obr. 2.4 Gagneho diferenciální model [3] Model definuje 5 oblastí schopností: intelektové, tvořivé, socioafektivní, senzomotorické. 13

14 2.2.5 Sternbergův triádický model Obr. 2.5 Sternbergův triádický model [Machů 2006:11] R. Sternberg v roce 1985 navrhl svůj triádický model, který zahrnuje tři elementy nadání, jimiž jsou vzorce praktické, tvořivé a analytické. Pro definování nadaného jedince Sternberg stanovil pět kritérií: Výtečnost (excellence criterion) Jedinec musí vynikat v jedné nebo více dimenzích nad svými vrstevníky. Kritérium excelentnosti vystihuje jedince, který vykazuje znamenité schopnosti či dovednosti v jedné nebo více oblastí ve srovnání s ostatními vrstevníky. Posuzovaným hlediskem je především kvalita. Výjimečnost (rarity criterion) Dovednost jedince je na vysoké úrovni oproti jeho vrstevníkům. Jde o výskyt nadaných jedinců v populaci. Procentuálně se nadaní jedinci vyskytují přibližně ve dvou až deseti procentech populace. Produktivita (productivity criterion) Oblast, ve které jedinec vyniká, musí vést k produktivitě, nebo potenciální produktivitě. Nadaný v oblastí svého nadání prokazuje svoji produktivitu dosaženými výsledky nebo alespoň cílenou činností vedoucí k těmto výsledkům. 14

15 Prokazatelnost (demonstrable criterion) Výtečnost, která je jedinci vlastní, musí být prokazatelná v jednom nebo více validních testech a měřeních. Prokazatelnost nadání se týká především schopnosti demonstrovat a to i opakovaně jedincovo nadání. Výkony by neměly být ovlivnitelné náhodou. Hodnota (value criterion) Výtečnost vlastní jedinci musí být oceňována společností, ve které jedinec žije. Užitečnost nadaní se týká jak osobnostních vlastností a možností nadaného, tak i celé společnosti. 2.3 Druhy nadání Druhy nadání se vztahují ke konkrétním aktivitám. Tyto aktivity se dále dělí na specifické kategorie. Do základní oblasti nadání se nejčastěji zařazují druhy podle autorů [Webb 2002, Mönks, Ypenburgová 2002, Dočkala 2005]. Intelektové nadání Mezi intelektové nadání patří obecné, verbální, početní, paměťové a další schopnosti, které při své kombinaci tvoří základ pro další druhy nadání. Specifické akademické vlohy Tyto vlohy umožňují realizaci intelektových schopností ve specifických oblastech (např. nadání pro přírodní vědy). Kreativní nadání Kreativní nadání se často pokládá za součást každého nadání. Umožňuje jedinci vytvářet zajímavé nápady. Využívat nové materiály a produkty pro svoji činnost. Vědecké schopnosti Podstatou vědeckých schopností je realizace intelektových a kreativních schopností. Lze je členit na matematické aj. nadání. 15

16 Vůdcovství ve společnosti Vůdcovské schopnosti umožňují kvalitnější mezilidské vztahy, komunikaci mezi lidmi a také organizaci a vedení osob. Mechanické schopnosti (zručné schopnosti) Mechanické schopnosti jsou spojeny s talentem v umění, vědě, schopnosti vnímat podobnosti, rozdíly, dále jde o představivost, schopnost manipulovat s vizuálními vzory, detaily atd. Nadání v krásném umění Kreativní nadání se objevuje především v oblastech hudebních, výtvarných, hereckých a tanečních. Psychomotorická schopnost Je realizací pohybových vloh. Zahrnuje nadání na různé druhy sportu nebo umělecké pohybové aktivity. Jednotlivé druh nadání se navzájem doplňují a ovlivňují Historický vývoj zkoumání nadání a talentu Hledání vztahu mezi myšlením, úsudkem a chytrostí se objevuje již v starověkém Egyptě. Egypťané předpokládali, že sídlem myšlenek je srdce, pro úsudek vyhradili hlavu nebo játra. Pythagoras a Platon předpokládali, že mysl sídlí v mozku. Filozof Aristoteles, měl zato, že život sídlí v srdci, Descartes umístil duši do šišinky mozkové. Ač by se tyto teorie zdály úsměvné nebyli vědci dvacátého století zdaleka prvními, kteří se pokoušeli rozčlenit lidský intelekt na jednotlivé schopnosti. Už Platon a Aristoteles znali rozmanité typy myšlení a formy poznávání. Dokonce i hinduistické upanišády7 popisují sedm druhů vědění. Období křesťanského středověku se potýkalo s konfliktem rozumu a víry, duše a těla. Křesťanská dogmatika jasně nadřadila víru rozumu, duši tělu. Středověký člověk 7 Upanišády jsou součástí posvátných véd. Tvoří filozofické a etické jádro hinduismu. Jejich vznik je datován mezi lety let př.n.l. Jde o tajné výklady véd určené pouze pro zasvěcené. 16

17 se měl poznáním odvracet od věcí pozemských a směřovat k Bohu. To ovlivnilo samozřejmě i středověké názory na inteligenci. Aurelius Augustinus rozdělil poznání na dvě složky: stientia, což je empirické poznání světa pomocí přírodních zákonů a sapientia, moudrost, duchovní poznání vyplývající z poznání světa. Poznání božské a dosažení moudrosti je největší blaženost, které člověk může na zemi dosáhnout. Proto by se měl odvracet od všeho pozemského a směřovat k ní. Tomáš Akvinský považoval rozum za nekonečný, protože existuje mimo prostor a čas. Poznání rozlišil na intelektuální a rozumové. Intelektuální poznání spočívá ve vyjádření absolutní pravdy, proto není vlastní člověku, jsou ho schopni pouze andělé, protože jsou nositeli pravého poznání. Poznání rozumové, vlastní lidem, je pohyb myšlenek od jednoho předmětu k druhému. Člověku nepřísluší čisté poznání, protože je bytost nedokonalá. Pravého poznání je možno dosáhnout pouze v Bohu. Člověk se však může pokusit dosáhnout poznání rozumem. To, co je v souladu s rozumem je dobré, kdežto co je v protikladu k rozumu je zlé. V renesanci přišli učenci s názorem, že rozum je nadřazen víře a tedy že člověk není nikdy schopen dosáhnout pravého poznání. Naopak se snaží tuto dřívější dogmatiku hodnotit kritickým rozumem a hledat objektivní pravdu, která by se stala přínosem pro člověka. V souvislosti s příchodem novověku vznikalo mnoho složitých filozofických teorií. S novým pojetím vědy vznikaly i nové teorie poznání. Lidé přehodnocovali dosavadní postupy a hledali nové metody vědecké práce. Jedním z fenomenálních filozofů novověku byl Immanuel Kant8. Ve své Kritice čistého rozumu uvedl koncepci, která znamenala doslova přelom v dosavadním chápání inteligence jako jednotného celku. Inteligenci nazval vyšší mohutnost poznání a rozdělil ji na tři složky: porozumění, posuzování a usuzování. Snažil se rozlišit rozum, který je apriori daný a poznání, které člověk získává během života. Poznání je nižší - smyslové a vyšší - rozumové. Inteligenci rozlišil na kreativní a imaginativní. Ve druhé polovině osmnáctého století si Franz Joseph Gall ( ) povšiml vztahů mezi mentální charakteristickou dětí a tvarem jejich hlavy. Založil vědní obor 8 Immanuel Kant ( ) Byl vynikajícím pruským filozofem, který významně ovlivnil filozofický směr v 19.stol. Dílo: 1781 Kritika čistého rozumu, 1788 Kritika praktického rozumu, 1790 Kritika soudnosti. 17

18 nazvaný frenologie9. I přesto, že tato věda měla jisté mezery získala i v Evropě a také v USA velkou popularitu. Dnes však víme, že velikost mozku s inteligencí jedince nijak přímo nesouvisí. Franz Gall se však stal jením z prvních moderních vědců, kteří tvrdili, že různé části mozku slouží různým funkcím. V druhé polovině devatenáctého století se objevuje nový vědní obor a tím je psychologie. Jedna větev psychologie směřovala k hledání nejobecnějších zákonů lidského poznávání. Druhá větev se zabývala výzkumem, který představoval hledání individuálních rozdílů mezi jednotlivci. První práce, která se s touto tématikou objevila před sto lety, byla práce, jejímž autorem byl britský polyhistor Sir Francis Galton10 ( ). Na základě studia géniů11, proslulých osobností a vynikajících výkonů se Galtonovi podařilo vytvořit statické metody, které umožňovaly klasifikovat lidi podle jejich fyzických a intelektuálových schopností a hledat mezi zjištěnými veličinami statistické závislosti. S počátkem snahy o měření kvalit jedinců se objevila potřeba vytvořit vhodné úkoly a míry, kterými by bylo možné jedince měřit a porovnávat. Měřit jednotlivé psychické vlastnosti se pokoušela celá řada psychologu jakými byl již zmíněný Francis Galton a Američan James McKeen Cattell, který je autorem termínu mentální testy 12. Používal stejně jako Galton velice jednoduché metody. Zaznamenával elementární tělesné a senzomotorické reakce jako např. rychlost pohybu ruky, reakční čas na zvuk a počet písmen zapamatovaných po jediné prezentaci Testování inteligence První, komu se podařilo sestavit skutečný psychologický test, publikovaný v roce 1905, byl vedoucí psychologické laboratoře na pařížské Sorbonně Alfred Binet ( ). Spolu s kolegou Theodorem Simonem ( ) vytvořili řadu lehčích a těžších úkolů, které vyžadovaly jistou míru vynalézavosti a chápání vztahů. Oba vědci 9 Frenologie je věda, která určuje povahu a duševní vlastnosti člověka, tedy i jeho nadání, na základě měření tvaru jeho mozkovny [Dočkal 2005: 82] 10 Francizs Galton (bratranec Charlese Darwina) jeho myšlenky o inteligenci mají kořeny v evoluční teorii na základě přírodního výběru. 11 Vznik z lat. Genius loci = ochranný duch, též anděl strážný. Génius a geniální se nejvíce užívalo v 19. století dnes je nahrazeno termínem nadaný člověk. Obdobný termínem je Ingenium, kterým bylo označováno nadání. Latinský výraz Igenium používali pro dar Boží učenci středověku, renesance a rodícího se novověku. Jedním z učenců, který svůj pohled na nadání vysvětlil, byl i J. A. Komenský v díle De rerum humanarum emendatione consultatio catholica Obecná porada o nápravě věcí lidských. 12 Termín mentální testy James McKeen Cattell poprvé použil v roce

19 předpokládali, že budou-li úlohy různorodé a bude-li jich dostatečné množství, umožní odhadnout duševní potenciál dítěte. Tímto potenciálem však Binet nemyslel inteligenci. Byl si zcela jistý, že duševní potenciál nepředstavuje nic trvalého ani dědičně determinovaného. Testy se používaly k určení mentálního věku 13 Objeví-li se slabý výsledek tohoto testu, nelze v žádném případě označovat dítě za vrozeně neschopné, ale hledat způsob, jak tomuto dítěti pomoci.[gould 1998] Binetovy interpretační zásady však nedodrželi američtí psychologové, kteří test a jeho pozdější úpravu provedenou Lewisem M. Termanem a Maud A. Merrillovou začali ve velkém používat. Robert M. Yerkes ( ) docílil, že v USA otestovali přes milion sedm set tisíc branců a dalších dospělých osob. Výsledky považovali za míru biologicky daných vlastností, nepřipouštěli další možný výklad. Testy bez patřičných objektivních posudků se tak daly lehce zneužívat. Příkladem byla diskriminace Afroameričanů, jejichž výsledky byly velice slabé. Byli testováni testy, které obsahovaly úkoly z prostředí střední bílé vrstvy a tak došlo k vědeckému potvrzení mylných předsudků o intelektuálové méněcennosti černé rasy. Na základě těchto testů byl ve dvacátých letech v USA přijat restriktivní imigrační zákon, který značně omezoval přistěhovalectví z mnoha zemí.14 [Gould 1998] Přesto, že si klasické inteligenční testy vysloužily oprávněnou kritiku, dodnes jsou velice populární. IQ (intelligence quotient) inteligenční kvocient, zkratka pro vystižení úrovně intelektových schopností jedince, zavedená roku 1912 německým psychologem W. Sternem. Stern15 definoval inteligenční kvocient (IQ) jako poměr mentálního a fyzického věku: IQ = 100 x mentální věk/fyzický věk 13 Testy se používaly pro určení mentálního věku. Dítěti, které dobře absolvovalo testy pro šestileté, ale nevyhovělo testům pro sedmileté, byl určen mentální věk 6 let [Binet a Simon 1905]. V současné psychologické terminologii se termín mentální věk nahradil koncepcí mentálního kvocientu, inteligenčního kvocientu neboli IQ. 14 Blíže k problému viz Gould, S., J.: Jak neměřit člověka: pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence, Lidové noviny, Praha Wiliam Louis Stern byl německý psycholog a filozof, profesor univerzity v Hamburku. Po roce 1933 působil v USA. 19

20 Jako normu průměrné inteligence zvedl hodnotu 100. Vystihuje míru rozumových schopností subjektu ve vztahu k určitému standardu. Původně IQ sloužil k vystižení míry odlišnosti rozumového vývoje dítěte od normy (průměru) a udával se jako poměr mentálnímu věku ke kalendářnímu násobený stem. První IQ test, který se stal vzorem pro všechny další testy a v revidované podobě se používá dodnes. Podobu dnes užívaných testů, vytvořil Američan Lewis M. Terman pod názvem Stanford-Binetův test. Skládal se z deseti testů, z nichž každý byl pro děti jedné věkové kategorie od 3 do 14 let. Každý test obsahoval 6 různých úkolů. Stanford Binetův test (příklad testu pro devítileté děti) Test: 1. Data: Který den v týdnu dnes je? Který je rok? 2. Seřaď pět závaží od nejtěžšího po nejlehčí. 3. Mentální počítání. 4. Počítej pozpátku od jedné do čtyř. 5. Vymysli větu, která bude obsahovat tato tři sova (př. kolo, slunce, děti) 6. Vymysli rým. Obr. 2.6 Stanford Binetův test [Mackintosh 2000:23] IQ vychází z předpokladu, že intelektové schopnosti zjišťované inteligenčními testy jsou v lidské populaci rovnoměrně rozloženy podle Gaussovy křivky. Rozdělení inteligence, stejně jako jiných lidských vlastností, v celkové populaci lze znázornit pomocí Gaussovy křivky normálního rozdělení (Obr. 2.7). Z grafu vyplývá, že inteligence většiny obyvatelstva se pohybuje kolem průměru, v pásmu podprůměrné a nadprůměrné inteligence se vyskytuje již nižší procento lidí, méně lidí v oblasti nízké a vysoké inteligence, ještě méně v oblasti velmi nízké a velmi vysoké inteligence a pouze zlomek lidí se nachází v pásmech extrémně nízké a vysoké inteligence. Obyvatel s nízkou a velmi nízkou inteligencí je oproti předpokladu Gaussovy křivky poněkud více, protože inteligence části z nich byla snížena v důsledku onemocnění nebo nehody. 20

21 Obr. 2.7 Gaussova křivka rozložení inteligence v populaci [1] Formy nadání jsou velice různorodé s nadanými dětmi se setkáváme na různých stupních vzdělávání. Přestože Gaussova křivka uvádí poměrně nízké procento nadaných ve společnosti, jsou mnozí vědci zabývající se inteligencí dětí optimističtější a procentuálně vyjadřují výskyt nadaných dětí ve společnosti, až ve % v případě, že nadané dítě má optimální podmínky pro rozvoj svého nadání. Většina nadaných jedinců tak zůstává neodhaleno, neboť neměli optimální podmínky pro rozvoj svého nadání Biologický faktor nadání x vliv sociálního prostředí Představy o profilu mentálních schopností člověka se konkretizují a začínají se vyčleňovat klinické a laboratorní experimenty, které mají doložit vztah mezi určitými oblastmi mozku a jednotlivými kognitivními funkcemi. [Gardner 1999:44]. Během zkoumání nadání a talentu se vědci dělili na dva tábory. Na skupinu, která uváděla jako nejvýznamnější faktor biologické hledisko a skupinu, jenž kladla důraz především na sociální hledisko. Vědci zkoumající nadání z hlediska biologického využívali nových objevů v oblasti genetiky, anatomie a fyziologie nervové soustavy. V době rozmachu vědeckých oboru jako byla genetika nastala změť různých teorií, týkajících se nadání a talentu. Mezi přední zastánce biologické podstaty patří americká psycholožka Barbara Clark, jejíž studie se opírají o neuropsychologický výzkum Barbara Clark uvádí, že rozumově nadaní (vysoce skórující v inteligenčních testech) se vyznačují několika charakteristickými znaky mozkové anatomie a fyziologie. Mají více gliových buněk podpo- 21

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Schopnosti osobnosti

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Schopnosti osobnosti Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma Ročník 1. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Datum tvorby 3.12.2012 Anotace Základy společenských věd Schopnosti

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Střední odborná škola a

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Výkonové vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Výkonové vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Výkonové vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického portálu

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

určité kognitivní (poznávací) schopnosti, které umožňují řešit problémy, učit se, přizpůsobovat se, zobecňovat apod.

určité kognitivní (poznávací) schopnosti, které umožňují řešit problémy, učit se, přizpůsobovat se, zobecňovat apod. Inteligence určité kognitivní (poznávací) schopnosti, které umožňují řešit problémy, učit se, přizpůsobovat se, zobecňovat apod. schopnost efektivně zpracovávat informace, úspěšně se adaptovat v životě

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti ψ Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti Současné otázky psychologické podpory pro nadané děti a jejich rodiny důležitá správná

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka /nejde o úplný seznam a vědecké roztřídění, bylo použito i synonym pro lepší slovní vystižení vlastností žáků/ Intelekt Obecné rozumové schopnosti /inteligence/

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou Tereza Vošahlíková Peter Grahn a kol. (1997) - Porovnání 2 MŠ: moderní městská a lesní vesnická - Rodiče dětí srovnatelné sociometrické ukazatele - Učitelé

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA INTEGRACE OČIMA ASISTENTA ASISTENT PEDAGOGA versus OSOBNÍ ASISTENT Asistent je zaměstnancem školy výhody: je součástí pedagog.sboru je více zapojován do dění ve škole má práva i povinnosti jako ostatní

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více