Problematika mimořádného nadání v současném českém školství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika mimořádného nadání v současném českém školství"

Transkript

1 Problematika mimořádného nadání v současném českém školství Renata Kovářová Igor Hampl Ostrava 2012 Publikace vznikla v rámci projektu OP VK reg.č. CZ.1.07./1.2.00/ Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

2 Autoři Renata Kovářová Igor Hampl Editoři Markéta Janíková Roman Zajíc VŠB TU Ostrava 2012 ISBN

3 Obsah Problematika mimořádného nadání v současném českém školství Úvod Identifikace nadaných jedinců Rozvoj mimořádného nadání v rámci školní docházky Závěr Rozvoj mimořádného nadání v podmínkách středních škol v České republice Úvod Oblasti rozvoje nadaných žáků Sociální dovednosti a emoční rozvoj Kreativita Vytváření strategií Hodnocení a sebehodnocení Formy rozvoje nadaných žáků Formy rozvoje nadaných žáků ve škole Formy rozvoje nadaných žáků v rámci mimoškolní činnosti Mentoring Korespondenční formy rozvoje nadání Další možnosti rozvoje nadání na národní i mezinárodní úrovni Metody vhodné k rozvoji nadaných žáků Případová studie Závěr... 54

4 CČa st prvnı Problematika mimořádného nadání v současném českém školství 1

5 1. Úvod Problematika vzdělávání nadaných není v naší republice zcela novou záležitostí. Začátkem šedesátých let tehdejší Československo zareagovalo na celosvětový trend a začalo zvažovat společenskou potřebu podporování talentů (srov. Dočkal, 1987, Laznibatová, 2003). Postupem času se ukázalo, že někteří žáci podávají vysoce nadprůměrné výkony v porovnání se svými vrstevníky a začaly se tudíž pro ně otevírat na základních školách speciální výběrové třídy: matematické, jazykové a sportovní. V těchto třídách byla sice zvýšená dotace předmětů (např. matematiky, fyziky, jazyků podle zaměření třídy), přesto neexistovala žádná pregnantní teorie, práce se opírala zejména o pedagogickou empirii. Nelze však říci, že by výsledek působení na žáky nezanechal pozitivní následky. Mnoho z nich se účastnilo soutěží, které stimulovaly rozvoj talentů, jednalo se o různé předmětové olympiády, v nichž tito žáci (podle zaměření) často obsazovali přední místa. (Laznibatová, 2003) Ani v současnosti činnost tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, jazyků, tělesné, výtvarné i hudební výchovy nepozbyla zcela na významu a nadále na základních školách pokračuje. Kromě toho však přibývá i dalších forem práce s nadanými žáky, jako je individuální integrace, zřizování samostatných tříd pro nadané, popř. samostatných škol pro intelektově nadané žáky. Obdobně jako základní školy, snaží se o specifickou profilaci i školy střední, zejména gymnázia. Již před rodem 1989 byla v České republice gymnázia s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Jednalo se o 4 stěžejní gymnázia: Gymnázium Miloše Koperníka v Bílovci www. gmk.cz Gymnázium kpt. Jaroše v Brně www. marodka.cz Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové www. gjkt.cz Gymnázium na Mikulášském náměstí v Plzni www. mikulasske.cz Tato gymnázia byla ustanovena jako gymnázia matematická na základě úzké spolupráce s blízkými univerzitami, jejichž pracovníci na gymnáziích dané předměty vyučovali. V současné době se i další gymnázia začala orientovat na rozšířenou výuku různých předmětů. Co se týká matematiky, jedná se např. o Wichterlovo gymnázium v Ostravě Porubě (www.gym669ova.cz) nebo Gymnázium Christiana Dopplera v Praze (www.gchd.cz). Obdobně od 90. let 20. století vznikala i gymnázia s rozšířenou výukou jazyků. V Ostravě se jedná o Gymnázium Pavla Tigrida, které získalo od září 1991 jako jediné v kraji statut gymnázia se zaměřením na cizí jazyky. V pozdějších letech se tímto způsobem profilovala i další gymnázia, zejména soukromá. Od 90. let vznikala v České republice také gymnázia 2

6 bilinguální, např. v roce 1990 byla na žádost českého ministerstva školství zřízeny česko francouzské sekce na následujících gymnáziích: Jana Nerudy v Praze (www.gjn.cz) Slovanské gymnázium v Olomouci (www.sgo.cz) Matyáše Lercha v Brně (www.gml.cz) a v roce 1991 Pierra de Coubertina v Táboře (www.gymta.cz) V roce 1990 vznikla v Praze na Gymnáziu Budějovická (www.gybu.cz) možnost dvojjazyčného česko-španělského studia. V roce 2004 bylo v Moravskoslezském kraji otevřeno 1. dvojjazyčné gymnázium (www.hladnov.cz), které nabízí intenzivní studium španělského jazyka. I když nelze říci, že by problematika vzdělávání nadaných jedinců byla v naší republice zcela novou záležitostí, o systematické řešení se pokoušíme v podstatě od roku 2005, tj. s účinností nového školského zákona č. 561/2004 Sb. 3

7 1. Identifikace nadaných jedinců Nejen Česká republika, nýbrž všechny země řeší otázku včasné a efektivní identifikace nadaných dětí a žáků. Následná podpora nadaným je pak v různých zemích orientována dvěma základními směry, tzn. podporou integrovaného vzdělávání nebo vytvářením speciálních tříd a škol pro nadané. Česká republika se přiklání k integrovanému vzdělávání nadaných jedinců, což je zakotveno i ve školské legislativě. Ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. jsou žáci s mimořádným nadáním 1 řazeni na stejnou úroveň jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Než přejdeme k praktickým záležitostem, je nezbytné vymezit si termín mimořádné nadání tak, jak jej definuje česká legislativa. Mimořádně nadaným žákem se pro účely této vyhlášky rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. (Vyhláška č. 73/2005 Sb. 12, odst. 1. Mimořádné nadání musí být diagnostikováno školským poradenským zařízením, to znamená pedagogicko-psychologickou poradnou, popř. speciálně pedagogickým centrem v případě dvojí výjimečnosti 2. V Koncepci péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období (dále Koncepce ) jsou stanoveny dílčí kroky vedoucí k určení diagnózy mimořádného nadání. Vstupní komplexní vyšetření zahrnuje podrobnou analýzu anamnestických dat, vyšetření rozumových schopností, kreativity, osobnosti, zájmů a strategií myšlení. Dále se zde uvádí, že kontrolní vyšetření se provádí jednou ročně, nicméně nelze opomenout upozornění, že řada PPP nedokáže z důvodu kapacitních a odborných diagnostiku nadaných plnohodnotně zajistit. Základním momentem diagnostiky mimořádného nadání je identifikační proces, který probíhá na běžných školách a v rodinách. Problémem je, že v současné době neexistuje dostatek nástrojů, které by k identifikaci využili pedagogové a speciální pedagogové. Tento názor je obsažen i ve výše uvedené Koncepci , a proto se skupina odborníků, která působí v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (dále IPPP), podílí na přípravě didaktických testů určených k identifikaci nadaných žáků osmých tříd v oblasti jazyka českého, matematiky a přírodních věd. 1 Na tomto místě je třeba připomenout nejednotnost v terminologii. V naší legislativě se preferuje termín mimořádně nadaní. My pro účely tohoto textu budeme považovat termíny nadaný jedinec, nadprůměrně nadaný nebo mimořádně nadaný za synonyma. 2 Dvojí výjimečností rozumíme společný výskyt mimořádného nadání a zdravotního postižení. 4

8 Na identifikaci nadání lze nazírat z pohledu vertikálního či horizontálního. Ve směru vertikálním můžeme hovořit o identifikaci podle věku dítěte. Jedná se pak o identifikaci nadaného dítěte v předškolním věku, mladším školním věku, starším školním věku identifikaci u mládeže, popř. dospělých. Je nabíledni, že raná identifikace je velmi důležitá zejména z pohledu včasného zařazení do speciálně pedagogického programu. V této době však může dojít i k omylům, které mohou být v pozdějších letech těžce napravitelné. Porterová (In: Jurášková, 2006) uvádí dva možné typy chyb: Pozitivní chyba, tzv. neúčinná identifikace dítě je identifikováno jako mimořádně nadané, přestože ve skutečnosti takové není Negativní chyba, tzv. neefektivní identifikace identifikace mimořádně nadané dítě nezachytí Navíc musíme mít neustále na zřeteli, že u mnoha mimořádně nadaných dětí mohou být potenciální vysoké schopnosti vyvažovány nedostatky v jiných oblastech, velmi často je to v sociálních vztazích. Proto se objevují názory některých odborníků, aby se v mladším věku místo označení nadané dítě používalo termínu nadané (talentované) chování. (In: Hříbková, 2005). Z horizontálního pohledu můžeme uvažovat o různých druzích nadání, jako je intelektové, výtvarné, hudební, sportovní apod. Jelikož nám se jedná o vzdělávání ve školách, ve většině případů je pro nás prioritou zejména nadání intelektové. U žáků s nadáním primárně jiným než intelektovým je v mnoha případech nepřehlédnutelný silný zájem dítěte o zmíněnou oblast. Základní postupy v identifikaci nadaných žáků na základních školách: Vycházíme z nezáměrné identifikace, jejíž základními metodami jsou pozorování, analýza výsledků práce a jejich porovnávání s výkony ostatních žáků ve třídě. Jestliže se žák jeví jako mimořádně nadaný, v tomto okamžiku nastupuje záměrná identifikace, která si pozorně všímá celkového profilu žáka o Sleduje sociální začlenění žáka v kolektivu vrstevníků. o Vyhodnocuje emoční charakteristiky. o Sleduje schopnost kooperace při plnění konkrétních úkolů. o Pozoruje specifické faktory jako jsou motivace, vytrvalost, rozsah zájmů apod. o Sledují úroveň tvořivosti ve školních pracích. o Cíleně žákovi připravují náročnější úkoly a vyhodnocují, jak se s nimi vyrovná. 5

9 Na základě analýzy všech učitelových zjištění následuje rozhovor se zákonnými zástupci, který má za úkol dokreslit celkový obraz žáka. V případě, že učitel i rodič se shodnou na další úrovni identifikace, tj. diagnostika na školském poradenském zařízení, vyplní zprávu o žákovi a odešlou na příslušné školské poradenské zařízení. Po úvodním vstupu do problematiky identifikace mimořádně nadaných žáků se zaměříme na oblast středních škol. Od školního roku 2009/2010 se gymnáziích a vybraných odborných středních školách žáci vzdělávají podle Školních vzdělávacích programů, které si jednotlivé školy sestavovaly na základě Rámcových vzdělávacích programů (dále RVP) a přizpůsobovaly specifikům školy. Ve všech RVP je obsažena kapitola o vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Předpokládá se, že takovýto žák byl již diagnostikován na základní škole, popř. dříve a hlavním úkolem střední školy je spolupracovat se základní školou, odkud žák přichází, úzce spolupracovat s rodiči a nadále maximálně rozvíjet schopnosti žáka. Toto řešení se jeví jako optimální. Nicméně může nastat situace, že na střední školu nastoupí mimořádně nadaný žák, u kterého zatím stupeň nadání nebyl diagnostikován. Je tedy na učitelích dané školy, aby mimořádné nadání odhalili a podporovali žáka v jeho rozvoji. Při identifikaci mimořádného nadání na střední škole je nezbytné zohlednit následující fakta: Nadaný žák nemusí vynikat ve školních předmětech, nepředpokládejte, že jeho prospěch bude vynikající. Žák může své nadprůměrné schopnosti maskovat ve snaze, aby se nelišil od ostatních spolužáků. Žák se může oproti autoritám stavět do opozice, vyrušuje, popř. ztrácí veškerou motivaci. Žák má pocit, že mu nikdo nerozumí. Žák má negativní zkušenosti se školou. Žák má nízké sebevědomí i sebehodnocení. Žák se snaží, aby jeho výsledky byly perfektní, pokud na to nemá prostor, rezignuje. Žák může mít zdravotní postižení (tělesné, smyslové), které brání projevům mimořádného nadání. U žáka může být skrytá nebo zjevná specifická porucha učení, která negativně ovlivňuje výsledky žáka. 6

10 Žák může pocházet ze slabého sociokulturního prostředí, které rozvoj jeho nadání nejen nepodporuje, ale mnohdy mu i brání. Žák neumí pracovat pod tlakem, bojí se selhání. Žák je emocionálně nevyrovnaný. Žák nenavazuje adekvátní sociální vztahy. Je pochopitelné, že veškeré výše uvedené problémy se nemusí a ani většinou nevyskytují u všech mimořádně nadaných jedinců, ale je nutné s těmito eventualitami počítat. Otázkou identifikace a následné edukace mimořádně nadaných žáků se zabývají i pracovníci České školní inspekce (ČŠI). Z Výroční zprávy za rok 2007/2008 nebyly tyto činnosti hodnoceny právě nejlépe. V rámci identifikace mimořádného nadání byly stanoveny následující závěry. Ze zkoumaného vzorku škol se identifikaci mimořádného nadání nejvíce věnují základní umělecké školy (v 96%). Toto zjištění je pochopitelné, jelikož činnost těchto škol je primárně orientována na rozvoj zejména neintelektového talentu. Po základních uměleckých školách následují gymnázia s 58%, dále základní školy ve 43%, odborná učiliště v 28%, mateřské školy v 21% a střední odborná učiliště s pouhými 10%. Konkrétní zastoupení nadaných žáků v jednotlivých typech škol je ještě více alarmující. V rámci celkového počtu navštívených škol ve školním roce 2007/2008 dospěla ČŠI k závěrům, že v MŠ bylo identifikováno 0,2% dětí z celkového počtu ve všech navštívených MŠ, stejné procento je i v základních školách, ve středních školách pak se jedná o 0,8%. Jestliže srovnáme tyto údaje s předpokládanými daty, která vycházejí z Gaussovy křivky, kde předpokládáme 2-3% mimořádně nadaných dětí a žáků, zjistíme, že procento identifikovaných jedinců je velmi nízké. Co se týká edukace mimořádně nadaných žáků, ani tam není situace výrazně lepší. Většina škol sice ve svých ŠVP deklaruje vzdělávání mimořádně nadaných žáků, ale na základě analýzy inspekčních zpráv bylo prokázáno, že práce s nadanými žáky není systematická. Nejčastěji je orientována pouze na zapojení žáků do školních a mimoškolních soutěží a olympiád. Výsledky inspekční zprávy ukazují spíše na vyhlašovanou odhodlanost škol k práci s nadanými žáky než na pozitivní realitu vytváření tvořivého motivačního prostředí. 3 3 Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2007/2008, s. 34. [on line] [cit ] Dostupné z: 7

11 2. Rozvoj mimořádného nadání v rámci školní docházky Podpora mimořádně nadaných žáků vyplývá z legislativních opatření a musí být zakotvena ve ŠVP jednotlivých škol. Již výše bylo řečeno, že v České republice je preferováno integrované vzdělávání. V rámci tohoto přístupu jsou doporučovány dva základní postupy při vzdělávání mimořádně nadaných žáků na základních a středních školách, a to akceleraci (acceleration) a obohacování (enrichment). Akcelerací (acceleration) rozumíme urychlování vyučovacího procesu, jestliže se prokáže, že dítěti dané tempo nevyhovuje. Podle použitých organizačních forem můžeme akceleraci rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější akcelerací chápeme posun mezi jednotlivými třídami, popř. školami. Jedná se o následující možnosti: Předčasný vstup do základní školy - na základě zákona č. 49/2009 Sb. je dítěti mimořádným nadáním umožněn na žádost zákonných zástupců předčasný nástup do základní školy. U každého dítěte, které nastupuje povinnou školní docházku předčasně, musí být žádost zákonných zástupců doložena doporučením školského poradenského zařízení. V případě, že dítě dosáhne 6 let v období leden červen následujícího roku, musí být doloženo i doporučení pediatra. Postup do vyššího ročníku bez absolvování předchozího tato eventualita je zakotvena ve školském zákoně a rozpracována ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. V případě doporučení školského poradenského zařízení a pediatra může zákonný zástupce požádat o zařazení svého dítěte do vyššího ročníku. Podmínkou pak je vykonání zkoušek, jejichž obsah stanoví ředitel. Zároveň jmenuje komisi, před kterou bude žák zkoušky vykonávat. Bližší informace ohledně průběhu zkoušek najdeme ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. v 14. Absolvování určitého předmětu, ve kterém se mimořádné nadání manifestuje, ve vyšším ročníku daného typu školy. Tato situace je organizačně náročná a vyžaduje zajištění návaznosti rozvoje nadání v dalších letech, zejména po přechodu na střední školu. V současné době se tento typ nejčastěji v ČR realizuje na 1. stupni základní školy. Absolvování dvou ročníků v jednom školním roce, tzv. rychlíkové třídy. 8

12 Vnitřní akcelerací rozumíme rychlejší tempo práce v rámci dané třídy. To nám umožňuje přeskakování pro žáka známého učiva, věnování méně času opakování, vynechávání jednoduchých úloh. Akcelerační postup musí úzce korespondovat s dalším uvedeným, a tím je obohacování (enrichment). Oba postupy se v průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka vzájemně doplňují. Cílem obohacování je nejen učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace, ale také stimulovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma nabízí. Vzdělávací programy jsou obohacovány v souladu s přiměřeností věku žáka, vytvářejí podmínky pro tvořivost a zabraňují stereotypu ve vyučovacích hodinách. Při obohacování učiva je nutné vybírat komplexní a abstraktní témata, která respektují divergentní povahu myšlení žáků. Obohacování učiva je zaměřeno zejména na rozvoj vyšších mentálních procesů a rozvoj tvořivosti. Důraz je kladen především na řešení problémových úloh žákem, na strategii plánování řešení úloh a na rozvoj strategií myšlení. Obohacování vzdělávání respektuje tři základní roviny: Rozšiřování učiva tak, aby byly postiženy mezioborové vztahy. Prohlubování učiva tak, aby obsahovalo další podrobnosti a detaily o probíraném učivu/tématu. Obohacování učiva, které je již nad rámec vzdělávacího programu, a pracuje také se specifiky zájmů vzdělávaných. Výběr vhodných postupů řešíme na základě doporučení školského poradenského zařízení a jsou obsaženy v individuálním vzdělávacím plánu (dále IVP). Sestavení IVP vyplývá ze školského zákona č. 561/2004 Sb. a je rozpracováno ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. a Informaci ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. V současné době je struktura IVP pouze doporučena, není striktně stanovena. Na základě zjištěných nejasností a nepřesností v rámci tvorby IVP řešil Výzkumný ústav pedagogický v roce 2008 úkol, který byl zaměřen na strukturalizaci IVP. V rámci řešení tohoto úkolu byla předložena doporučená struktura IVP, která je návrhem ke komplexnímu sjednocení (viz příloha 1). V souladu s tím, že skupina mimořádně nadaných žáků byla legislativně vymezena až od roku 2005, bylo dosud nejvíce mimořádně nadaných žáků identifikováno na 1. stupni ZŠ a následně pak v předškolním věku. Není proto divu, že nejvíce zkušeností je právě s těmito 9

13 skupinami dětí a žáků. Nicméně i na druhém stupni ZŠ a na středních školách se bezesporu vyskytují žáci mimořádně nadaní a nadále budou ve vyšší míře, alespoň co se týká identifikace. Výchova a vzdělávání starších žáků mimořádně nadaných má na rozdíl od mladšího školního věku svá specifika, která se pokusíme postihnout v tabulce 1. Tabulka 1 - Rozdíly v přístupu k mimořádně nadaným podle věku Mladší školní věk Starší školní věk + adolescence Většinou se hovoří o potenciálním nadání Těžiště rozvoje nadání spočívá v učiteli Je nutné podporovat zájem dětí i vnější motivací Učitel dětem vyhledává témata odpovídající náročnosti Je nutné žáky podporovat při neobvyklých řešeních úkolů Respektujeme přání žáků, pokud se týká nezájmu o skupinovou práci. Skupinová práce se dá využít v případě, že je ve třídě skupinka několika mimořádně nadaných žáků. Respektujeme vlastní tempo při řešení úkolů Mimořádné nadání se již demonstruje, což s sebou může přinášet i problémy Těžiště rozvoje nadání spočívá v práci žáka Je nutné podněcovat vnitřní motivaci žáka Je třeba žákům poskytnout volnost při výběru témat Je nutná podpora divergentního přístupu k řešení úkolů Respektujeme přání žáka, častá je preference individuální práce, maximálně práce ve dvojicích. Podporujeme snahu žáka o dokonalé řešení úkolu, poskytujeme prostor k prezentaci výsledků před svými vrstevníky Rozdíly naznačené v tabulce 1 nelze brát jako dogma, spíše jen orientačně, závisí na osobnosti každého jedince, stupni a druhu mimořádného nadání. Pro starší žáky a adolescenty jsou v současné době nejvíce využívány soutěže a olympiády, ve kterých žáci mohou své výkony jednoznačně prokázat. V současné době se prosazují i různé on line soutěže, kterých se žáci mohou účastnit. V příloze 2 uvádíme seznam internetových stránek, které se určitým způsobem dotýkají problematiky mimořádně nadaných jedinců. Důležitá je také návaznost v dalším studiu, proto je nezbytné, aby ZŠ zajistily nadaným žákům vazby na odpovídající střední školy a ty pak dále na univerzity. To úzce souvisí s kariérovým poradenstvím, které na základních a středních školách zajišťuje zejména výchovný poradce. 10

14 3. Závěr Problematika identifikace a edukace mimořádně nadaných žáků je v České republice poměrně novou záležitostí. Přesto velký pokrok již zaznamenala zakotvením do soudobé školské legislativy. Školství i vzdělávání v současnosti prochází systémem transformace, který souvisí nejen s hospodářskými a ekonomickými změnami, ale také s vytvářením demokratické a humánní struktury české školy. Cílem snah je zajištění rovných šancí ve vzdělávání všech členů společnosti. Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků musíme pak respektovat jisté premisy, které vycházejí jednak z osobnostních charakteristik žáků, ale také z možností škol a potažmo celé společnosti. Velmi důležitou oblastí je také vzdělávání učitelů, a to jak v pregraduálním, tak i postgraduálním studiu, aby byli na práci s mimořádně nadanými žáky teoreticky připraveni. 11

15 Literatura: HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, ISBN X. JURÁŠKOVÁ, J. Základy pedagogiky nadaných. Praha: IPPP, ISBN KOVÁŘOVÁ, R. Nadané dítě na základní škole. Distanční text. Ostrava, LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: IRIS, ISBN X. Legislativa Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Koncepce péče o mimořádně nadaná děti a žáky pro období Internetové zdroje Umí školy pracovat s nadanými žáky : Tematická zpráva české školní inspekce [online] Praha : 2008 [cit ]. Dostupný z: <http://www.csicr.cz/upload/tz_- _umi_skoly_pracovat_s_nadanymi_zaky.pdf>. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2007/2008, s. 34. [on line] [cit ] Dostupné z: 12

16 Příloha 1 I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída Školní rok Bydliště Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka/žákyně podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech žáka/žákyně, důvody k integraci žáka/žákyně, specifika chování a sociální vztahy, postoj rodičů) Zpráva o žákovi/žákyni obsahující např.: intelektové charakteristiky a projevy schopnost vyhledávání a zpracování informací, chápání vztahu příčiny a následku a vztahů mezi jevy, schopnost strukturace a vytváření systémů, schopnost zobecňování, úroveň kritického myšlení, slovní zásoba a zacházení s abstraktními pojmy, doba koncentrace pozornosti, flexibilita a originalita myšlení, paměť apod.; sociální charakteristiky a projevy potřeba volnosti a aktivity, míra pozornosti k vlastní osobě a zájmům, pozice v sociální skupině, úroveň sociálních dovedností, odvaha riskovat a schopnost argumentace před skupinou, specifika smyslu pro humor, sebepojetí, vztah k autoritám apod.; tělesné charakteristiky a projevy soulad mezi intelektuálním a tělesným vývojem, specifika, zájem o tělesné aktivity, vyspělost motoriky apod.; emocionální charakteristiky a projevy citlivost a emocionální vyzrálost, impulsivnost, míra potřeby emocionální podpory a přijetí apod.; učební styl pracovní tempo, schopnost adaptace na nové učební prostředí, preference individuální či skupinové práce, samostatnost apod.; motivaci vztah vnější a vnitřní motivace, cílevědomost chování a jednání, vytrvalost, unavitelnost; rodinnou anamnézu; způsob identifikace s vrstevníky a inventáře a úroveň jeho zájmů; aktivity mimo školu. Předměty, jejichž výuka je realizována podle individuálního vzdělávacího plánu Školská poradenská, zdravotnická a jiná zařízení, která se podílejí na péči o žáka/žákyni Názvy vyučovacích předmětů v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se žák/žákyně vzdělává. Odborná zařízení např.: pedagogicko-psychologická poradna speciálně pedagogické centrum 13

17 II. Vyplní školské poradenské zařízení: Název a adresa školského poradenského zařízení Výsledky vyšetření žáka/žákyně ve školském poradenském zařízení Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Vyšetření dne Kontrolní vyšetření dne Bydliště Výsledky vyšetření žáka/žákyně ve školském poradenském zařízení Rozsah a typ nadání žáka/žákyně, oblast nadání* Druh a stupeň postižení žáka/žákyně* Např.: mimořádně nadprůměrná úroveň rozumových schopností nadprůměrná úroveň rozumových schopností (celková, ve verbální oblasti, v oblasti matematického myšlení, ) Vzdělávací potřeby žáka/žákyně Např.: zvýšené poznávací potřeby potřeba nových podnětů velká zvídavost a zvědavost schopnost rychlého učení zájem o diskutování svých názorů individuální přístup k činnostem (preciznost, originální způsoby řešení apod.) obliba komplikovanosti v úkolech (např. snaha udělat si úkol těžším), individuální pracovní tempo (např. pomalé, překotné) výkyvy, kolísání ve výkonnosti Míra podpůrných opatření Např. nízká střední vysoká * nehodící se škrtněte Způsob poskytování individuální, speciálně pedagogické nebo psychologické péče Např. integrace v běžné třídě práce ve speciální skupině samostudium zařazení do speciální skupiny na určité vyučovací předměty mimo kmenovou třídu výuka ve speciální třídě pro nadané žáky výuka určitých vyučovacích předmětů ve vyšším ročníku odborné konzultace samostudium e-learning individuální vzdělávání 14

18 jiné organizační formy včetně jejich kombinací Specifika práce s učivem (odborná doporučení pro pedagogickou práci se žákem/žákyní) Např.: respektovat aktuální úroveň znalostí a dovedností, dle potřeby obohacovat učivo (probírat více do hloubky, zadávat zvláštní úkoly problémy k řešení, využívat učební materiály vyšších ročníků apod.) respektovat případné vlastní způsoby řešení respektovat individuální tempo; vyhnout se časovému stresu, v případě potřeby prodloužit čas na práci i kontrolu kontrolovat pochopení zadání úkolu, instrukce, správnost postupu kontrolovat zaznamenání si zadání domácích úkolů věnovat žákovi zvýšenou pozornost při přechodech k jiné činnosti multisenzoriální přístup, zapojení všech smyslů při učení častěji využívat názor (náčrtky, obrázky, grafy, tabulky, časové osy, schémata, přehledy) omezit mechanické učení faktů bez širších souvislostí (letopočty, jména, výroky, definice) nehodnotit pouze výsledek, ocenit každou dobře provedenou část úkolu hodnotit především obsahovou stránku písemných prací (nikoli úpravu) další postupy dle uvážení učitele Doporučené učební, kompenzační a rehabilitační pomůcky Např.: encyklopedie, slovníky, krásná literatura didaktické hry deskové a karetní hry pro rozvoj jazyka, paměti, strategického a logického myšlení, vizuální představivosti, tvořivého přístupu soupravy pro přírodovědné pokusy a pozorování výtvarné, rukodělné materiály a jiné potřeby DVD a CD-romy osobní PC Vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka Např.: psycholog speciální pedagog asistent pedagoga tlumočník terapeut Návrh snížení počtu žáků a žákyň ve třídě Např.: ano, zdůvodnění; ne Potřeba navýšení finančních prostředků Časové a obsahové rozvržení výuky 15

19 Např. sociální vztahy. Jedná se o situace, kdy má žák/žákyně: potíže při navazování sociálního kontaktu preferování společnosti dospělých nebo naopak mladších dětí zvýšená nejistota, potíže s adaptací v nových situacích snížená schopnost orientace v sociálních situacích konflikty způsobené ztrátou orientace v sociální situaci potíže s dodržováním pravidel vnímání dospělých jako partnerů zvýšená kritičnost vůči sobě i okolí, opravování spolužáků i vyučujících, časté diskutování (i s učiteli) smysl pro spravedlnost specifický smysl pro humor atd. Další doporučení, významné informace z průběhu vyšetření V rámci pravidelné péče o žáka lze doporučit např.: nácvik schopnosti žáků využít dovednosti k předcházení či řešení sociálních problémů a konfliktů v sociálních interakcích VTI relaxační cvičení individuální terapie interakční hry krabice řešení problémů rozlišování a porozumění emocím rozvoj empatie portfolio sociálních dovedností bodovací systémy Dokážu to Další doporučení a důležité informace např.: důslednost a srozumitelnost v přístupu k dítěti jasně a srozumitelně stanovovat pravidla, důsledně, ale empaticky vyžadovat jejich plnění preferovat kladnou zpětnou vazbu všímat si spíše momentů, kdy dítě dodržuje stanovená pravidla, ocenit ihned jeho chování často chválit, oceňovat i snahu a zájem dítěte, oceňovat konkrétní úspěchy posilovat samostatnost a zodpovědnost umožnit častější pohybové uvolnění, střídání činností při nedostatečné zátěži: kolísání pozornosti a výkyvy ve výkonech, krátkodobé soustředění, snížená motivace ke školní práci, vykřikování, nevhodné upozorňování na sebe, neklid, hraní si s učebními pomůckami, nepořádek na lavici Závěry vyšetření Zpracoval Podpis, razítko Jméno a příjmení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, kontakt 16

20 III. Vyplní vyučující předmětu, jehož výuka je realizována podle individuálního vzdělávacího plánu: Vyučovací předmět Název vyučovacího předmětu v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se žák/žákyně vzdělává. Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení žáka/žákyně Třída Vyučující; datum, od kdy žáka/žákyni předmětu vyučuje Změna vyučujícího v průběhu školního roku, datum změny Školní rok Vstupní pedagogická diagnostika (aktuální stupeň dosažených vědomostí, dovedností, návyků) Priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka/žákyně Učební dokumenty Informace, týkající se např.: úrovně znalostí a dovedností žáka v daném vyučovacím předmětu specifik nadání žáka v rámci daného vzdělávacího oboru efektivity žákem volených učebních strategií při osvojování, ukládání, reprodukci i aplikaci učiva a jejich preferenční adekvátnost ve vztahu k osvojovanému učivu a k aktuální situaci rychlosti osvojování, vytrvalosti a trpělivosti, specifika projevů zájmu o daný vyučovací předmět. Např.: rozvoj komunikace rozvoj schopnosti týmové spolupráce sociální adaptabilita akcent např. na slovní vyjadřování písemný projev Název vzdělávacího programu, podle kterého se žák/žákyně vzdělává Organizace výuky Způsob organizace výuky např.: integrace v běžné třídě práce ve speciální skupině zařazení do speciální skupiny na určité vyučovací předměty mimo kmenovou třídu výuka ve speciální třídě pro nadané žáky výuka určitých vyučovacích předmětů ve vyšším ročníku odborné konzultace samostudium e-learning individuální vzdělávání jiné organizační formy včetně jejich kombinací 17

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán. Jméno a příjmení dítěte. Datum narození. Školní rok

I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán. Jméno a příjmení dítěte. Datum narození. Školní rok I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Zkušenosti v přístupu péče o mimořádně nadané žáky ve starším školním věku

Zkušenosti v přístupu péče o mimořádně nadané žáky ve starším školním věku PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ Zkušenosti v přístupu péče o mimořádně nadané žáky ve starším školním věku Ing. Jiří Žebrák- katedra společenských věd Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 Koncepce

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Obsah. Definice nadání. Modely nadání. Identifikace nadaných. Legislativa. Nadání v praxi. Problémy nadaných. Nadání v chemii

Obsah. Definice nadání. Modely nadání. Identifikace nadaných. Legislativa. Nadání v praxi. Problémy nadaných. Nadání v chemii Obsah Definice nadání Modely nadání Identifikace nadaných Legislativa Nadání v praxi Problémy nadaných Nadání v chemii PT Didaktika anorganické chemie 2 Definice nadání Jev, na nějž se názory průběžně

Více

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice Palackého 535, 407 21 Česká Kamenice 412 584 468, fax: 412 582 214 e-mail: skola@zs-tgm.cz internet: www.zs-tgm.cz Dodatek k ŠVP č. 1 Školní vzdělávací

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Platná legislativní ukotvení podpory mimořádně nadaných žáků, tvorba IVP a současná situace v ČR

Platná legislativní ukotvení podpory mimořádně nadaných žáků, tvorba IVP a současná situace v ČR Platná legislativní ukotvení podpory mimořádně nadaných žáků, tvorba IVP a současná situace v ČR - obsahová analýza strategických legislativních dokumentů a souvisejících předpisů, včetně detailní informace

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

2. obohacování učiva 3. akceleraci vzdělávání žáka (2) M (dále jen IVP) je ve své podstatě realizací procesu vzdělávání identifikovaného mimořádně nad

2. obohacování učiva 3. akceleraci vzdělávání žáka (2) M (dále jen IVP) je ve své podstatě realizací procesu vzdělávání identifikovaného mimořádně nad ! " # $ % & ' ( ' ) * +, -. ). / +, 0 / 1 2. ( 3 % 4 0 5 + ' 0 3 $ 6 $ " 7. +, % + % 8 & 9 * % : ' * ; ' < 5 = / & / # ' % - 6 * % & 6 5 4 0 % " ) ' / >? @ *. ( " % < A B C? D E F F G H : A %

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732 31 75

Více

Plán pedagogické podpory

Plán pedagogické podpory Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrné opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě

Více

Hospitační záznam SV

Hospitační záznam SV Základní údaje o hodině Typ střední školy o a) G4 o b) G6 o c) G8 o d) SOVm o e) SOVz o f) Konzervatoř Hospitační záznam SV Kód a název oboru dle soustavy oborů vzdělávání Vzdělávací předmět/oblast V případě

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY. ZŠ a MŠ Václava Vaňka BEZNO. Schválení Řádu školy a Dodatku k ŠVP ZV

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY. ZŠ a MŠ Václava Vaňka BEZNO. Schválení Řádu školy a Dodatku k ŠVP ZV Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY ZŠ a MŠ Václava Vaňka BEZNO Den konání: 31.8.2016 Místo: Mateřská škola BEZNO Předmět jednání: Schválení Řádu školy a Dodatku k ŠVP ZV Přítomni: Jméno Telefon Email Zástupce

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Škola: Základní škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace Ředitel

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Změny v kapitole Charakteristika Školního vzdělávacího programu Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných ve Školním vzdělávacím programu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Nadané dítě, nadaný žák. Vymezení, definice nadaného žáka Charakteristické projevy nadání (chování a projevy ve školním prostředí)

Nadané dítě, nadaný žák. Vymezení, definice nadaného žáka Charakteristické projevy nadání (chování a projevy ve školním prostředí) Nadané dítě, nadaný žák Vymezení, definice nadaného žáka Charakteristické projevy nadání (chování a projevy ve školním prostředí) Kdo jsou nadané děti? Definice nadaného žáka v české literatuře: Žák svými

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 788 Termín konání inspekce: 14. března

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava Poruba tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz; www.jazgym.cz čj.: JGPT/1314/2016

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

ZMĚNY V ŠVP k :

ZMĚNY V ŠVP k : ZMĚNY V ŠVP k 1. 9. 2016: 1. V celém textu se používá terminologie v souladu s právními předpisy (s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více