Problematika mimořádného nadání v současném českém školství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika mimořádného nadání v současném českém školství"

Transkript

1 Problematika mimořádného nadání v současném českém školství Renata Kovářová Igor Hampl Ostrava 2012 Publikace vznikla v rámci projektu OP VK reg.č. CZ.1.07./1.2.00/ Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

2 Autoři Renata Kovářová Igor Hampl Editoři Markéta Janíková Roman Zajíc VŠB TU Ostrava 2012 ISBN

3 Obsah Problematika mimořádného nadání v současném českém školství Úvod Identifikace nadaných jedinců Rozvoj mimořádného nadání v rámci školní docházky Závěr Rozvoj mimořádného nadání v podmínkách středních škol v České republice Úvod Oblasti rozvoje nadaných žáků Sociální dovednosti a emoční rozvoj Kreativita Vytváření strategií Hodnocení a sebehodnocení Formy rozvoje nadaných žáků Formy rozvoje nadaných žáků ve škole Formy rozvoje nadaných žáků v rámci mimoškolní činnosti Mentoring Korespondenční formy rozvoje nadání Další možnosti rozvoje nadání na národní i mezinárodní úrovni Metody vhodné k rozvoji nadaných žáků Případová studie Závěr... 54

4 CČa st prvnı Problematika mimořádného nadání v současném českém školství 1

5 1. Úvod Problematika vzdělávání nadaných není v naší republice zcela novou záležitostí. Začátkem šedesátých let tehdejší Československo zareagovalo na celosvětový trend a začalo zvažovat společenskou potřebu podporování talentů (srov. Dočkal, 1987, Laznibatová, 2003). Postupem času se ukázalo, že někteří žáci podávají vysoce nadprůměrné výkony v porovnání se svými vrstevníky a začaly se tudíž pro ně otevírat na základních školách speciální výběrové třídy: matematické, jazykové a sportovní. V těchto třídách byla sice zvýšená dotace předmětů (např. matematiky, fyziky, jazyků podle zaměření třídy), přesto neexistovala žádná pregnantní teorie, práce se opírala zejména o pedagogickou empirii. Nelze však říci, že by výsledek působení na žáky nezanechal pozitivní následky. Mnoho z nich se účastnilo soutěží, které stimulovaly rozvoj talentů, jednalo se o různé předmětové olympiády, v nichž tito žáci (podle zaměření) často obsazovali přední místa. (Laznibatová, 2003) Ani v současnosti činnost tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, jazyků, tělesné, výtvarné i hudební výchovy nepozbyla zcela na významu a nadále na základních školách pokračuje. Kromě toho však přibývá i dalších forem práce s nadanými žáky, jako je individuální integrace, zřizování samostatných tříd pro nadané, popř. samostatných škol pro intelektově nadané žáky. Obdobně jako základní školy, snaží se o specifickou profilaci i školy střední, zejména gymnázia. Již před rodem 1989 byla v České republice gymnázia s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Jednalo se o 4 stěžejní gymnázia: Gymnázium Miloše Koperníka v Bílovci www. gmk.cz Gymnázium kpt. Jaroše v Brně www. marodka.cz Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové www. gjkt.cz Gymnázium na Mikulášském náměstí v Plzni www. mikulasske.cz Tato gymnázia byla ustanovena jako gymnázia matematická na základě úzké spolupráce s blízkými univerzitami, jejichž pracovníci na gymnáziích dané předměty vyučovali. V současné době se i další gymnázia začala orientovat na rozšířenou výuku různých předmětů. Co se týká matematiky, jedná se např. o Wichterlovo gymnázium v Ostravě Porubě (www.gym669ova.cz) nebo Gymnázium Christiana Dopplera v Praze (www.gchd.cz). Obdobně od 90. let 20. století vznikala i gymnázia s rozšířenou výukou jazyků. V Ostravě se jedná o Gymnázium Pavla Tigrida, které získalo od září 1991 jako jediné v kraji statut gymnázia se zaměřením na cizí jazyky. V pozdějších letech se tímto způsobem profilovala i další gymnázia, zejména soukromá. Od 90. let vznikala v České republice také gymnázia 2

6 bilinguální, např. v roce 1990 byla na žádost českého ministerstva školství zřízeny česko francouzské sekce na následujících gymnáziích: Jana Nerudy v Praze (www.gjn.cz) Slovanské gymnázium v Olomouci (www.sgo.cz) Matyáše Lercha v Brně (www.gml.cz) a v roce 1991 Pierra de Coubertina v Táboře (www.gymta.cz) V roce 1990 vznikla v Praze na Gymnáziu Budějovická (www.gybu.cz) možnost dvojjazyčného česko-španělského studia. V roce 2004 bylo v Moravskoslezském kraji otevřeno 1. dvojjazyčné gymnázium (www.hladnov.cz), které nabízí intenzivní studium španělského jazyka. I když nelze říci, že by problematika vzdělávání nadaných jedinců byla v naší republice zcela novou záležitostí, o systematické řešení se pokoušíme v podstatě od roku 2005, tj. s účinností nového školského zákona č. 561/2004 Sb. 3

7 1. Identifikace nadaných jedinců Nejen Česká republika, nýbrž všechny země řeší otázku včasné a efektivní identifikace nadaných dětí a žáků. Následná podpora nadaným je pak v různých zemích orientována dvěma základními směry, tzn. podporou integrovaného vzdělávání nebo vytvářením speciálních tříd a škol pro nadané. Česká republika se přiklání k integrovanému vzdělávání nadaných jedinců, což je zakotveno i ve školské legislativě. Ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. jsou žáci s mimořádným nadáním 1 řazeni na stejnou úroveň jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Než přejdeme k praktickým záležitostem, je nezbytné vymezit si termín mimořádné nadání tak, jak jej definuje česká legislativa. Mimořádně nadaným žákem se pro účely této vyhlášky rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. (Vyhláška č. 73/2005 Sb. 12, odst. 1. Mimořádné nadání musí být diagnostikováno školským poradenským zařízením, to znamená pedagogicko-psychologickou poradnou, popř. speciálně pedagogickým centrem v případě dvojí výjimečnosti 2. V Koncepci péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období (dále Koncepce ) jsou stanoveny dílčí kroky vedoucí k určení diagnózy mimořádného nadání. Vstupní komplexní vyšetření zahrnuje podrobnou analýzu anamnestických dat, vyšetření rozumových schopností, kreativity, osobnosti, zájmů a strategií myšlení. Dále se zde uvádí, že kontrolní vyšetření se provádí jednou ročně, nicméně nelze opomenout upozornění, že řada PPP nedokáže z důvodu kapacitních a odborných diagnostiku nadaných plnohodnotně zajistit. Základním momentem diagnostiky mimořádného nadání je identifikační proces, který probíhá na běžných školách a v rodinách. Problémem je, že v současné době neexistuje dostatek nástrojů, které by k identifikaci využili pedagogové a speciální pedagogové. Tento názor je obsažen i ve výše uvedené Koncepci , a proto se skupina odborníků, která působí v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (dále IPPP), podílí na přípravě didaktických testů určených k identifikaci nadaných žáků osmých tříd v oblasti jazyka českého, matematiky a přírodních věd. 1 Na tomto místě je třeba připomenout nejednotnost v terminologii. V naší legislativě se preferuje termín mimořádně nadaní. My pro účely tohoto textu budeme považovat termíny nadaný jedinec, nadprůměrně nadaný nebo mimořádně nadaný za synonyma. 2 Dvojí výjimečností rozumíme společný výskyt mimořádného nadání a zdravotního postižení. 4

8 Na identifikaci nadání lze nazírat z pohledu vertikálního či horizontálního. Ve směru vertikálním můžeme hovořit o identifikaci podle věku dítěte. Jedná se pak o identifikaci nadaného dítěte v předškolním věku, mladším školním věku, starším školním věku identifikaci u mládeže, popř. dospělých. Je nabíledni, že raná identifikace je velmi důležitá zejména z pohledu včasného zařazení do speciálně pedagogického programu. V této době však může dojít i k omylům, které mohou být v pozdějších letech těžce napravitelné. Porterová (In: Jurášková, 2006) uvádí dva možné typy chyb: Pozitivní chyba, tzv. neúčinná identifikace dítě je identifikováno jako mimořádně nadané, přestože ve skutečnosti takové není Negativní chyba, tzv. neefektivní identifikace identifikace mimořádně nadané dítě nezachytí Navíc musíme mít neustále na zřeteli, že u mnoha mimořádně nadaných dětí mohou být potenciální vysoké schopnosti vyvažovány nedostatky v jiných oblastech, velmi často je to v sociálních vztazích. Proto se objevují názory některých odborníků, aby se v mladším věku místo označení nadané dítě používalo termínu nadané (talentované) chování. (In: Hříbková, 2005). Z horizontálního pohledu můžeme uvažovat o různých druzích nadání, jako je intelektové, výtvarné, hudební, sportovní apod. Jelikož nám se jedná o vzdělávání ve školách, ve většině případů je pro nás prioritou zejména nadání intelektové. U žáků s nadáním primárně jiným než intelektovým je v mnoha případech nepřehlédnutelný silný zájem dítěte o zmíněnou oblast. Základní postupy v identifikaci nadaných žáků na základních školách: Vycházíme z nezáměrné identifikace, jejíž základními metodami jsou pozorování, analýza výsledků práce a jejich porovnávání s výkony ostatních žáků ve třídě. Jestliže se žák jeví jako mimořádně nadaný, v tomto okamžiku nastupuje záměrná identifikace, která si pozorně všímá celkového profilu žáka o Sleduje sociální začlenění žáka v kolektivu vrstevníků. o Vyhodnocuje emoční charakteristiky. o Sleduje schopnost kooperace při plnění konkrétních úkolů. o Pozoruje specifické faktory jako jsou motivace, vytrvalost, rozsah zájmů apod. o Sledují úroveň tvořivosti ve školních pracích. o Cíleně žákovi připravují náročnější úkoly a vyhodnocují, jak se s nimi vyrovná. 5

9 Na základě analýzy všech učitelových zjištění následuje rozhovor se zákonnými zástupci, který má za úkol dokreslit celkový obraz žáka. V případě, že učitel i rodič se shodnou na další úrovni identifikace, tj. diagnostika na školském poradenském zařízení, vyplní zprávu o žákovi a odešlou na příslušné školské poradenské zařízení. Po úvodním vstupu do problematiky identifikace mimořádně nadaných žáků se zaměříme na oblast středních škol. Od školního roku 2009/2010 se gymnáziích a vybraných odborných středních školách žáci vzdělávají podle Školních vzdělávacích programů, které si jednotlivé školy sestavovaly na základě Rámcových vzdělávacích programů (dále RVP) a přizpůsobovaly specifikům školy. Ve všech RVP je obsažena kapitola o vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Předpokládá se, že takovýto žák byl již diagnostikován na základní škole, popř. dříve a hlavním úkolem střední školy je spolupracovat se základní školou, odkud žák přichází, úzce spolupracovat s rodiči a nadále maximálně rozvíjet schopnosti žáka. Toto řešení se jeví jako optimální. Nicméně může nastat situace, že na střední školu nastoupí mimořádně nadaný žák, u kterého zatím stupeň nadání nebyl diagnostikován. Je tedy na učitelích dané školy, aby mimořádné nadání odhalili a podporovali žáka v jeho rozvoji. Při identifikaci mimořádného nadání na střední škole je nezbytné zohlednit následující fakta: Nadaný žák nemusí vynikat ve školních předmětech, nepředpokládejte, že jeho prospěch bude vynikající. Žák může své nadprůměrné schopnosti maskovat ve snaze, aby se nelišil od ostatních spolužáků. Žák se může oproti autoritám stavět do opozice, vyrušuje, popř. ztrácí veškerou motivaci. Žák má pocit, že mu nikdo nerozumí. Žák má negativní zkušenosti se školou. Žák má nízké sebevědomí i sebehodnocení. Žák se snaží, aby jeho výsledky byly perfektní, pokud na to nemá prostor, rezignuje. Žák může mít zdravotní postižení (tělesné, smyslové), které brání projevům mimořádného nadání. U žáka může být skrytá nebo zjevná specifická porucha učení, která negativně ovlivňuje výsledky žáka. 6

10 Žák může pocházet ze slabého sociokulturního prostředí, které rozvoj jeho nadání nejen nepodporuje, ale mnohdy mu i brání. Žák neumí pracovat pod tlakem, bojí se selhání. Žák je emocionálně nevyrovnaný. Žák nenavazuje adekvátní sociální vztahy. Je pochopitelné, že veškeré výše uvedené problémy se nemusí a ani většinou nevyskytují u všech mimořádně nadaných jedinců, ale je nutné s těmito eventualitami počítat. Otázkou identifikace a následné edukace mimořádně nadaných žáků se zabývají i pracovníci České školní inspekce (ČŠI). Z Výroční zprávy za rok 2007/2008 nebyly tyto činnosti hodnoceny právě nejlépe. V rámci identifikace mimořádného nadání byly stanoveny následující závěry. Ze zkoumaného vzorku škol se identifikaci mimořádného nadání nejvíce věnují základní umělecké školy (v 96%). Toto zjištění je pochopitelné, jelikož činnost těchto škol je primárně orientována na rozvoj zejména neintelektového talentu. Po základních uměleckých školách následují gymnázia s 58%, dále základní školy ve 43%, odborná učiliště v 28%, mateřské školy v 21% a střední odborná učiliště s pouhými 10%. Konkrétní zastoupení nadaných žáků v jednotlivých typech škol je ještě více alarmující. V rámci celkového počtu navštívených škol ve školním roce 2007/2008 dospěla ČŠI k závěrům, že v MŠ bylo identifikováno 0,2% dětí z celkového počtu ve všech navštívených MŠ, stejné procento je i v základních školách, ve středních školách pak se jedná o 0,8%. Jestliže srovnáme tyto údaje s předpokládanými daty, která vycházejí z Gaussovy křivky, kde předpokládáme 2-3% mimořádně nadaných dětí a žáků, zjistíme, že procento identifikovaných jedinců je velmi nízké. Co se týká edukace mimořádně nadaných žáků, ani tam není situace výrazně lepší. Většina škol sice ve svých ŠVP deklaruje vzdělávání mimořádně nadaných žáků, ale na základě analýzy inspekčních zpráv bylo prokázáno, že práce s nadanými žáky není systematická. Nejčastěji je orientována pouze na zapojení žáků do školních a mimoškolních soutěží a olympiád. Výsledky inspekční zprávy ukazují spíše na vyhlašovanou odhodlanost škol k práci s nadanými žáky než na pozitivní realitu vytváření tvořivého motivačního prostředí. 3 3 Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2007/2008, s. 34. [on line] [cit ] Dostupné z: 7

11 2. Rozvoj mimořádného nadání v rámci školní docházky Podpora mimořádně nadaných žáků vyplývá z legislativních opatření a musí být zakotvena ve ŠVP jednotlivých škol. Již výše bylo řečeno, že v České republice je preferováno integrované vzdělávání. V rámci tohoto přístupu jsou doporučovány dva základní postupy při vzdělávání mimořádně nadaných žáků na základních a středních školách, a to akceleraci (acceleration) a obohacování (enrichment). Akcelerací (acceleration) rozumíme urychlování vyučovacího procesu, jestliže se prokáže, že dítěti dané tempo nevyhovuje. Podle použitých organizačních forem můžeme akceleraci rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější akcelerací chápeme posun mezi jednotlivými třídami, popř. školami. Jedná se o následující možnosti: Předčasný vstup do základní školy - na základě zákona č. 49/2009 Sb. je dítěti mimořádným nadáním umožněn na žádost zákonných zástupců předčasný nástup do základní školy. U každého dítěte, které nastupuje povinnou školní docházku předčasně, musí být žádost zákonných zástupců doložena doporučením školského poradenského zařízení. V případě, že dítě dosáhne 6 let v období leden červen následujícího roku, musí být doloženo i doporučení pediatra. Postup do vyššího ročníku bez absolvování předchozího tato eventualita je zakotvena ve školském zákoně a rozpracována ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. V případě doporučení školského poradenského zařízení a pediatra může zákonný zástupce požádat o zařazení svého dítěte do vyššího ročníku. Podmínkou pak je vykonání zkoušek, jejichž obsah stanoví ředitel. Zároveň jmenuje komisi, před kterou bude žák zkoušky vykonávat. Bližší informace ohledně průběhu zkoušek najdeme ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. v 14. Absolvování určitého předmětu, ve kterém se mimořádné nadání manifestuje, ve vyšším ročníku daného typu školy. Tato situace je organizačně náročná a vyžaduje zajištění návaznosti rozvoje nadání v dalších letech, zejména po přechodu na střední školu. V současné době se tento typ nejčastěji v ČR realizuje na 1. stupni základní školy. Absolvování dvou ročníků v jednom školním roce, tzv. rychlíkové třídy. 8

12 Vnitřní akcelerací rozumíme rychlejší tempo práce v rámci dané třídy. To nám umožňuje přeskakování pro žáka známého učiva, věnování méně času opakování, vynechávání jednoduchých úloh. Akcelerační postup musí úzce korespondovat s dalším uvedeným, a tím je obohacování (enrichment). Oba postupy se v průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka vzájemně doplňují. Cílem obohacování je nejen učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace, ale také stimulovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma nabízí. Vzdělávací programy jsou obohacovány v souladu s přiměřeností věku žáka, vytvářejí podmínky pro tvořivost a zabraňují stereotypu ve vyučovacích hodinách. Při obohacování učiva je nutné vybírat komplexní a abstraktní témata, která respektují divergentní povahu myšlení žáků. Obohacování učiva je zaměřeno zejména na rozvoj vyšších mentálních procesů a rozvoj tvořivosti. Důraz je kladen především na řešení problémových úloh žákem, na strategii plánování řešení úloh a na rozvoj strategií myšlení. Obohacování vzdělávání respektuje tři základní roviny: Rozšiřování učiva tak, aby byly postiženy mezioborové vztahy. Prohlubování učiva tak, aby obsahovalo další podrobnosti a detaily o probíraném učivu/tématu. Obohacování učiva, které je již nad rámec vzdělávacího programu, a pracuje také se specifiky zájmů vzdělávaných. Výběr vhodných postupů řešíme na základě doporučení školského poradenského zařízení a jsou obsaženy v individuálním vzdělávacím plánu (dále IVP). Sestavení IVP vyplývá ze školského zákona č. 561/2004 Sb. a je rozpracováno ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. a Informaci ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. V současné době je struktura IVP pouze doporučena, není striktně stanovena. Na základě zjištěných nejasností a nepřesností v rámci tvorby IVP řešil Výzkumný ústav pedagogický v roce 2008 úkol, který byl zaměřen na strukturalizaci IVP. V rámci řešení tohoto úkolu byla předložena doporučená struktura IVP, která je návrhem ke komplexnímu sjednocení (viz příloha 1). V souladu s tím, že skupina mimořádně nadaných žáků byla legislativně vymezena až od roku 2005, bylo dosud nejvíce mimořádně nadaných žáků identifikováno na 1. stupni ZŠ a následně pak v předškolním věku. Není proto divu, že nejvíce zkušeností je právě s těmito 9

13 skupinami dětí a žáků. Nicméně i na druhém stupni ZŠ a na středních školách se bezesporu vyskytují žáci mimořádně nadaní a nadále budou ve vyšší míře, alespoň co se týká identifikace. Výchova a vzdělávání starších žáků mimořádně nadaných má na rozdíl od mladšího školního věku svá specifika, která se pokusíme postihnout v tabulce 1. Tabulka 1 - Rozdíly v přístupu k mimořádně nadaným podle věku Mladší školní věk Starší školní věk + adolescence Většinou se hovoří o potenciálním nadání Těžiště rozvoje nadání spočívá v učiteli Je nutné podporovat zájem dětí i vnější motivací Učitel dětem vyhledává témata odpovídající náročnosti Je nutné žáky podporovat při neobvyklých řešeních úkolů Respektujeme přání žáků, pokud se týká nezájmu o skupinovou práci. Skupinová práce se dá využít v případě, že je ve třídě skupinka několika mimořádně nadaných žáků. Respektujeme vlastní tempo při řešení úkolů Mimořádné nadání se již demonstruje, což s sebou může přinášet i problémy Těžiště rozvoje nadání spočívá v práci žáka Je nutné podněcovat vnitřní motivaci žáka Je třeba žákům poskytnout volnost při výběru témat Je nutná podpora divergentního přístupu k řešení úkolů Respektujeme přání žáka, častá je preference individuální práce, maximálně práce ve dvojicích. Podporujeme snahu žáka o dokonalé řešení úkolu, poskytujeme prostor k prezentaci výsledků před svými vrstevníky Rozdíly naznačené v tabulce 1 nelze brát jako dogma, spíše jen orientačně, závisí na osobnosti každého jedince, stupni a druhu mimořádného nadání. Pro starší žáky a adolescenty jsou v současné době nejvíce využívány soutěže a olympiády, ve kterých žáci mohou své výkony jednoznačně prokázat. V současné době se prosazují i různé on line soutěže, kterých se žáci mohou účastnit. V příloze 2 uvádíme seznam internetových stránek, které se určitým způsobem dotýkají problematiky mimořádně nadaných jedinců. Důležitá je také návaznost v dalším studiu, proto je nezbytné, aby ZŠ zajistily nadaným žákům vazby na odpovídající střední školy a ty pak dále na univerzity. To úzce souvisí s kariérovým poradenstvím, které na základních a středních školách zajišťuje zejména výchovný poradce. 10

14 3. Závěr Problematika identifikace a edukace mimořádně nadaných žáků je v České republice poměrně novou záležitostí. Přesto velký pokrok již zaznamenala zakotvením do soudobé školské legislativy. Školství i vzdělávání v současnosti prochází systémem transformace, který souvisí nejen s hospodářskými a ekonomickými změnami, ale také s vytvářením demokratické a humánní struktury české školy. Cílem snah je zajištění rovných šancí ve vzdělávání všech členů společnosti. Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků musíme pak respektovat jisté premisy, které vycházejí jednak z osobnostních charakteristik žáků, ale také z možností škol a potažmo celé společnosti. Velmi důležitou oblastí je také vzdělávání učitelů, a to jak v pregraduálním, tak i postgraduálním studiu, aby byli na práci s mimořádně nadanými žáky teoreticky připraveni. 11

15 Literatura: HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, ISBN X. JURÁŠKOVÁ, J. Základy pedagogiky nadaných. Praha: IPPP, ISBN KOVÁŘOVÁ, R. Nadané dítě na základní škole. Distanční text. Ostrava, LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: IRIS, ISBN X. Legislativa Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Koncepce péče o mimořádně nadaná děti a žáky pro období Internetové zdroje Umí školy pracovat s nadanými žáky : Tematická zpráva české školní inspekce [online] Praha : 2008 [cit ]. Dostupný z: <http://www.csicr.cz/upload/tz_- _umi_skoly_pracovat_s_nadanymi_zaky.pdf>. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2007/2008, s. 34. [on line] [cit ] Dostupné z: 12

16 Příloha 1 I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída Školní rok Bydliště Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka/žákyně podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech žáka/žákyně, důvody k integraci žáka/žákyně, specifika chování a sociální vztahy, postoj rodičů) Zpráva o žákovi/žákyni obsahující např.: intelektové charakteristiky a projevy schopnost vyhledávání a zpracování informací, chápání vztahu příčiny a následku a vztahů mezi jevy, schopnost strukturace a vytváření systémů, schopnost zobecňování, úroveň kritického myšlení, slovní zásoba a zacházení s abstraktními pojmy, doba koncentrace pozornosti, flexibilita a originalita myšlení, paměť apod.; sociální charakteristiky a projevy potřeba volnosti a aktivity, míra pozornosti k vlastní osobě a zájmům, pozice v sociální skupině, úroveň sociálních dovedností, odvaha riskovat a schopnost argumentace před skupinou, specifika smyslu pro humor, sebepojetí, vztah k autoritám apod.; tělesné charakteristiky a projevy soulad mezi intelektuálním a tělesným vývojem, specifika, zájem o tělesné aktivity, vyspělost motoriky apod.; emocionální charakteristiky a projevy citlivost a emocionální vyzrálost, impulsivnost, míra potřeby emocionální podpory a přijetí apod.; učební styl pracovní tempo, schopnost adaptace na nové učební prostředí, preference individuální či skupinové práce, samostatnost apod.; motivaci vztah vnější a vnitřní motivace, cílevědomost chování a jednání, vytrvalost, unavitelnost; rodinnou anamnézu; způsob identifikace s vrstevníky a inventáře a úroveň jeho zájmů; aktivity mimo školu. Předměty, jejichž výuka je realizována podle individuálního vzdělávacího plánu Školská poradenská, zdravotnická a jiná zařízení, která se podílejí na péči o žáka/žákyni Názvy vyučovacích předmětů v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se žák/žákyně vzdělává. Odborná zařízení např.: pedagogicko-psychologická poradna speciálně pedagogické centrum 13

17 II. Vyplní školské poradenské zařízení: Název a adresa školského poradenského zařízení Výsledky vyšetření žáka/žákyně ve školském poradenském zařízení Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Vyšetření dne Kontrolní vyšetření dne Bydliště Výsledky vyšetření žáka/žákyně ve školském poradenském zařízení Rozsah a typ nadání žáka/žákyně, oblast nadání* Druh a stupeň postižení žáka/žákyně* Např.: mimořádně nadprůměrná úroveň rozumových schopností nadprůměrná úroveň rozumových schopností (celková, ve verbální oblasti, v oblasti matematického myšlení, ) Vzdělávací potřeby žáka/žákyně Např.: zvýšené poznávací potřeby potřeba nových podnětů velká zvídavost a zvědavost schopnost rychlého učení zájem o diskutování svých názorů individuální přístup k činnostem (preciznost, originální způsoby řešení apod.) obliba komplikovanosti v úkolech (např. snaha udělat si úkol těžším), individuální pracovní tempo (např. pomalé, překotné) výkyvy, kolísání ve výkonnosti Míra podpůrných opatření Např. nízká střední vysoká * nehodící se škrtněte Způsob poskytování individuální, speciálně pedagogické nebo psychologické péče Např. integrace v běžné třídě práce ve speciální skupině samostudium zařazení do speciální skupiny na určité vyučovací předměty mimo kmenovou třídu výuka ve speciální třídě pro nadané žáky výuka určitých vyučovacích předmětů ve vyšším ročníku odborné konzultace samostudium e-learning individuální vzdělávání 14

18 jiné organizační formy včetně jejich kombinací Specifika práce s učivem (odborná doporučení pro pedagogickou práci se žákem/žákyní) Např.: respektovat aktuální úroveň znalostí a dovedností, dle potřeby obohacovat učivo (probírat více do hloubky, zadávat zvláštní úkoly problémy k řešení, využívat učební materiály vyšších ročníků apod.) respektovat případné vlastní způsoby řešení respektovat individuální tempo; vyhnout se časovému stresu, v případě potřeby prodloužit čas na práci i kontrolu kontrolovat pochopení zadání úkolu, instrukce, správnost postupu kontrolovat zaznamenání si zadání domácích úkolů věnovat žákovi zvýšenou pozornost při přechodech k jiné činnosti multisenzoriální přístup, zapojení všech smyslů při učení častěji využívat názor (náčrtky, obrázky, grafy, tabulky, časové osy, schémata, přehledy) omezit mechanické učení faktů bez širších souvislostí (letopočty, jména, výroky, definice) nehodnotit pouze výsledek, ocenit každou dobře provedenou část úkolu hodnotit především obsahovou stránku písemných prací (nikoli úpravu) další postupy dle uvážení učitele Doporučené učební, kompenzační a rehabilitační pomůcky Např.: encyklopedie, slovníky, krásná literatura didaktické hry deskové a karetní hry pro rozvoj jazyka, paměti, strategického a logického myšlení, vizuální představivosti, tvořivého přístupu soupravy pro přírodovědné pokusy a pozorování výtvarné, rukodělné materiály a jiné potřeby DVD a CD-romy osobní PC Vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka Např.: psycholog speciální pedagog asistent pedagoga tlumočník terapeut Návrh snížení počtu žáků a žákyň ve třídě Např.: ano, zdůvodnění; ne Potřeba navýšení finančních prostředků Časové a obsahové rozvržení výuky 15

19 Např. sociální vztahy. Jedná se o situace, kdy má žák/žákyně: potíže při navazování sociálního kontaktu preferování společnosti dospělých nebo naopak mladších dětí zvýšená nejistota, potíže s adaptací v nových situacích snížená schopnost orientace v sociálních situacích konflikty způsobené ztrátou orientace v sociální situaci potíže s dodržováním pravidel vnímání dospělých jako partnerů zvýšená kritičnost vůči sobě i okolí, opravování spolužáků i vyučujících, časté diskutování (i s učiteli) smysl pro spravedlnost specifický smysl pro humor atd. Další doporučení, významné informace z průběhu vyšetření V rámci pravidelné péče o žáka lze doporučit např.: nácvik schopnosti žáků využít dovednosti k předcházení či řešení sociálních problémů a konfliktů v sociálních interakcích VTI relaxační cvičení individuální terapie interakční hry krabice řešení problémů rozlišování a porozumění emocím rozvoj empatie portfolio sociálních dovedností bodovací systémy Dokážu to Další doporučení a důležité informace např.: důslednost a srozumitelnost v přístupu k dítěti jasně a srozumitelně stanovovat pravidla, důsledně, ale empaticky vyžadovat jejich plnění preferovat kladnou zpětnou vazbu všímat si spíše momentů, kdy dítě dodržuje stanovená pravidla, ocenit ihned jeho chování často chválit, oceňovat i snahu a zájem dítěte, oceňovat konkrétní úspěchy posilovat samostatnost a zodpovědnost umožnit častější pohybové uvolnění, střídání činností při nedostatečné zátěži: kolísání pozornosti a výkyvy ve výkonech, krátkodobé soustředění, snížená motivace ke školní práci, vykřikování, nevhodné upozorňování na sebe, neklid, hraní si s učebními pomůckami, nepořádek na lavici Závěry vyšetření Zpracoval Podpis, razítko Jméno a příjmení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, kontakt 16

20 III. Vyplní vyučující předmětu, jehož výuka je realizována podle individuálního vzdělávacího plánu: Vyučovací předmět Název vyučovacího předmětu v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se žák/žákyně vzdělává. Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení žáka/žákyně Třída Vyučující; datum, od kdy žáka/žákyni předmětu vyučuje Změna vyučujícího v průběhu školního roku, datum změny Školní rok Vstupní pedagogická diagnostika (aktuální stupeň dosažených vědomostí, dovedností, návyků) Priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka/žákyně Učební dokumenty Informace, týkající se např.: úrovně znalostí a dovedností žáka v daném vyučovacím předmětu specifik nadání žáka v rámci daného vzdělávacího oboru efektivity žákem volených učebních strategií při osvojování, ukládání, reprodukci i aplikaci učiva a jejich preferenční adekvátnost ve vztahu k osvojovanému učivu a k aktuální situaci rychlosti osvojování, vytrvalosti a trpělivosti, specifika projevů zájmu o daný vyučovací předmět. Např.: rozvoj komunikace rozvoj schopnosti týmové spolupráce sociální adaptabilita akcent např. na slovní vyjadřování písemný projev Název vzdělávacího programu, podle kterého se žák/žákyně vzdělává Organizace výuky Způsob organizace výuky např.: integrace v běžné třídě práce ve speciální skupině zařazení do speciální skupiny na určité vyučovací předměty mimo kmenovou třídu výuka ve speciální třídě pro nadané žáky výuka určitých vyučovacích předmětů ve vyšším ročníku odborné konzultace samostudium e-learning individuální vzdělávání jiné organizační formy včetně jejich kombinací 17

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán. Jméno a příjmení dítěte. Datum narození. Školní rok

I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán. Jméno a příjmení dítěte. Datum narození. Školní rok I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Zkušenosti v přístupu péče o mimořádně nadané žáky ve starším školním věku

Zkušenosti v přístupu péče o mimořádně nadané žáky ve starším školním věku PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ Zkušenosti v přístupu péče o mimořádně nadané žáky ve starším školním věku Ing. Jiří Žebrák- katedra společenských věd Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 Koncepce

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Platná legislativní ukotvení podpory mimořádně nadaných žáků, tvorba IVP a současná situace v ČR

Platná legislativní ukotvení podpory mimořádně nadaných žáků, tvorba IVP a současná situace v ČR Platná legislativní ukotvení podpory mimořádně nadaných žáků, tvorba IVP a současná situace v ČR - obsahová analýza strategických legislativních dokumentů a souvisejících předpisů, včetně detailní informace

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732 31 75

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Individuální vzdělávací plán pro praxi

Individuální vzdělávací plán pro praxi Individuální vzdělávací plán pro praxi Individuální vzděláváací plán (IVP) je závazný pracovní materiál sloužící všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka. Vzniká na základě spolupráce

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více