Problematika mimořádného nadání v současném českém školství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika mimořádného nadání v současném českém školství"

Transkript

1 Problematika mimořádného nadání v současném českém školství Renata Kovářová Igor Hampl Ostrava 2012 Publikace vznikla v rámci projektu OP VK reg.č. CZ.1.07./1.2.00/ Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

2 Autoři Renata Kovářová Igor Hampl Editoři Markéta Janíková Roman Zajíc VŠB TU Ostrava 2012 ISBN

3 Obsah Problematika mimořádného nadání v současném českém školství Úvod Identifikace nadaných jedinců Rozvoj mimořádného nadání v rámci školní docházky Závěr Rozvoj mimořádného nadání v podmínkách středních škol v České republice Úvod Oblasti rozvoje nadaných žáků Sociální dovednosti a emoční rozvoj Kreativita Vytváření strategií Hodnocení a sebehodnocení Formy rozvoje nadaných žáků Formy rozvoje nadaných žáků ve škole Formy rozvoje nadaných žáků v rámci mimoškolní činnosti Mentoring Korespondenční formy rozvoje nadání Další možnosti rozvoje nadání na národní i mezinárodní úrovni Metody vhodné k rozvoji nadaných žáků Případová studie Závěr... 54

4 CČa st prvnı Problematika mimořádného nadání v současném českém školství 1

5 1. Úvod Problematika vzdělávání nadaných není v naší republice zcela novou záležitostí. Začátkem šedesátých let tehdejší Československo zareagovalo na celosvětový trend a začalo zvažovat společenskou potřebu podporování talentů (srov. Dočkal, 1987, Laznibatová, 2003). Postupem času se ukázalo, že někteří žáci podávají vysoce nadprůměrné výkony v porovnání se svými vrstevníky a začaly se tudíž pro ně otevírat na základních školách speciální výběrové třídy: matematické, jazykové a sportovní. V těchto třídách byla sice zvýšená dotace předmětů (např. matematiky, fyziky, jazyků podle zaměření třídy), přesto neexistovala žádná pregnantní teorie, práce se opírala zejména o pedagogickou empirii. Nelze však říci, že by výsledek působení na žáky nezanechal pozitivní následky. Mnoho z nich se účastnilo soutěží, které stimulovaly rozvoj talentů, jednalo se o různé předmětové olympiády, v nichž tito žáci (podle zaměření) často obsazovali přední místa. (Laznibatová, 2003) Ani v současnosti činnost tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, jazyků, tělesné, výtvarné i hudební výchovy nepozbyla zcela na významu a nadále na základních školách pokračuje. Kromě toho však přibývá i dalších forem práce s nadanými žáky, jako je individuální integrace, zřizování samostatných tříd pro nadané, popř. samostatných škol pro intelektově nadané žáky. Obdobně jako základní školy, snaží se o specifickou profilaci i školy střední, zejména gymnázia. Již před rodem 1989 byla v České republice gymnázia s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Jednalo se o 4 stěžejní gymnázia: Gymnázium Miloše Koperníka v Bílovci www. gmk.cz Gymnázium kpt. Jaroše v Brně www. marodka.cz Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové www. gjkt.cz Gymnázium na Mikulášském náměstí v Plzni www. mikulasske.cz Tato gymnázia byla ustanovena jako gymnázia matematická na základě úzké spolupráce s blízkými univerzitami, jejichž pracovníci na gymnáziích dané předměty vyučovali. V současné době se i další gymnázia začala orientovat na rozšířenou výuku různých předmětů. Co se týká matematiky, jedná se např. o Wichterlovo gymnázium v Ostravě Porubě (www.gym669ova.cz) nebo Gymnázium Christiana Dopplera v Praze (www.gchd.cz). Obdobně od 90. let 20. století vznikala i gymnázia s rozšířenou výukou jazyků. V Ostravě se jedná o Gymnázium Pavla Tigrida, které získalo od září 1991 jako jediné v kraji statut gymnázia se zaměřením na cizí jazyky. V pozdějších letech se tímto způsobem profilovala i další gymnázia, zejména soukromá. Od 90. let vznikala v České republice také gymnázia 2

6 bilinguální, např. v roce 1990 byla na žádost českého ministerstva školství zřízeny česko francouzské sekce na následujících gymnáziích: Jana Nerudy v Praze (www.gjn.cz) Slovanské gymnázium v Olomouci (www.sgo.cz) Matyáše Lercha v Brně (www.gml.cz) a v roce 1991 Pierra de Coubertina v Táboře (www.gymta.cz) V roce 1990 vznikla v Praze na Gymnáziu Budějovická (www.gybu.cz) možnost dvojjazyčného česko-španělského studia. V roce 2004 bylo v Moravskoslezském kraji otevřeno 1. dvojjazyčné gymnázium (www.hladnov.cz), které nabízí intenzivní studium španělského jazyka. I když nelze říci, že by problematika vzdělávání nadaných jedinců byla v naší republice zcela novou záležitostí, o systematické řešení se pokoušíme v podstatě od roku 2005, tj. s účinností nového školského zákona č. 561/2004 Sb. 3

7 1. Identifikace nadaných jedinců Nejen Česká republika, nýbrž všechny země řeší otázku včasné a efektivní identifikace nadaných dětí a žáků. Následná podpora nadaným je pak v různých zemích orientována dvěma základními směry, tzn. podporou integrovaného vzdělávání nebo vytvářením speciálních tříd a škol pro nadané. Česká republika se přiklání k integrovanému vzdělávání nadaných jedinců, což je zakotveno i ve školské legislativě. Ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. jsou žáci s mimořádným nadáním 1 řazeni na stejnou úroveň jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Než přejdeme k praktickým záležitostem, je nezbytné vymezit si termín mimořádné nadání tak, jak jej definuje česká legislativa. Mimořádně nadaným žákem se pro účely této vyhlášky rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. (Vyhláška č. 73/2005 Sb. 12, odst. 1. Mimořádné nadání musí být diagnostikováno školským poradenským zařízením, to znamená pedagogicko-psychologickou poradnou, popř. speciálně pedagogickým centrem v případě dvojí výjimečnosti 2. V Koncepci péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období (dále Koncepce ) jsou stanoveny dílčí kroky vedoucí k určení diagnózy mimořádného nadání. Vstupní komplexní vyšetření zahrnuje podrobnou analýzu anamnestických dat, vyšetření rozumových schopností, kreativity, osobnosti, zájmů a strategií myšlení. Dále se zde uvádí, že kontrolní vyšetření se provádí jednou ročně, nicméně nelze opomenout upozornění, že řada PPP nedokáže z důvodu kapacitních a odborných diagnostiku nadaných plnohodnotně zajistit. Základním momentem diagnostiky mimořádného nadání je identifikační proces, který probíhá na běžných školách a v rodinách. Problémem je, že v současné době neexistuje dostatek nástrojů, které by k identifikaci využili pedagogové a speciální pedagogové. Tento názor je obsažen i ve výše uvedené Koncepci , a proto se skupina odborníků, která působí v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (dále IPPP), podílí na přípravě didaktických testů určených k identifikaci nadaných žáků osmých tříd v oblasti jazyka českého, matematiky a přírodních věd. 1 Na tomto místě je třeba připomenout nejednotnost v terminologii. V naší legislativě se preferuje termín mimořádně nadaní. My pro účely tohoto textu budeme považovat termíny nadaný jedinec, nadprůměrně nadaný nebo mimořádně nadaný za synonyma. 2 Dvojí výjimečností rozumíme společný výskyt mimořádného nadání a zdravotního postižení. 4

8 Na identifikaci nadání lze nazírat z pohledu vertikálního či horizontálního. Ve směru vertikálním můžeme hovořit o identifikaci podle věku dítěte. Jedná se pak o identifikaci nadaného dítěte v předškolním věku, mladším školním věku, starším školním věku identifikaci u mládeže, popř. dospělých. Je nabíledni, že raná identifikace je velmi důležitá zejména z pohledu včasného zařazení do speciálně pedagogického programu. V této době však může dojít i k omylům, které mohou být v pozdějších letech těžce napravitelné. Porterová (In: Jurášková, 2006) uvádí dva možné typy chyb: Pozitivní chyba, tzv. neúčinná identifikace dítě je identifikováno jako mimořádně nadané, přestože ve skutečnosti takové není Negativní chyba, tzv. neefektivní identifikace identifikace mimořádně nadané dítě nezachytí Navíc musíme mít neustále na zřeteli, že u mnoha mimořádně nadaných dětí mohou být potenciální vysoké schopnosti vyvažovány nedostatky v jiných oblastech, velmi často je to v sociálních vztazích. Proto se objevují názory některých odborníků, aby se v mladším věku místo označení nadané dítě používalo termínu nadané (talentované) chování. (In: Hříbková, 2005). Z horizontálního pohledu můžeme uvažovat o různých druzích nadání, jako je intelektové, výtvarné, hudební, sportovní apod. Jelikož nám se jedná o vzdělávání ve školách, ve většině případů je pro nás prioritou zejména nadání intelektové. U žáků s nadáním primárně jiným než intelektovým je v mnoha případech nepřehlédnutelný silný zájem dítěte o zmíněnou oblast. Základní postupy v identifikaci nadaných žáků na základních školách: Vycházíme z nezáměrné identifikace, jejíž základními metodami jsou pozorování, analýza výsledků práce a jejich porovnávání s výkony ostatních žáků ve třídě. Jestliže se žák jeví jako mimořádně nadaný, v tomto okamžiku nastupuje záměrná identifikace, která si pozorně všímá celkového profilu žáka o Sleduje sociální začlenění žáka v kolektivu vrstevníků. o Vyhodnocuje emoční charakteristiky. o Sleduje schopnost kooperace při plnění konkrétních úkolů. o Pozoruje specifické faktory jako jsou motivace, vytrvalost, rozsah zájmů apod. o Sledují úroveň tvořivosti ve školních pracích. o Cíleně žákovi připravují náročnější úkoly a vyhodnocují, jak se s nimi vyrovná. 5

9 Na základě analýzy všech učitelových zjištění následuje rozhovor se zákonnými zástupci, který má za úkol dokreslit celkový obraz žáka. V případě, že učitel i rodič se shodnou na další úrovni identifikace, tj. diagnostika na školském poradenském zařízení, vyplní zprávu o žákovi a odešlou na příslušné školské poradenské zařízení. Po úvodním vstupu do problematiky identifikace mimořádně nadaných žáků se zaměříme na oblast středních škol. Od školního roku 2009/2010 se gymnáziích a vybraných odborných středních školách žáci vzdělávají podle Školních vzdělávacích programů, které si jednotlivé školy sestavovaly na základě Rámcových vzdělávacích programů (dále RVP) a přizpůsobovaly specifikům školy. Ve všech RVP je obsažena kapitola o vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Předpokládá se, že takovýto žák byl již diagnostikován na základní škole, popř. dříve a hlavním úkolem střední školy je spolupracovat se základní školou, odkud žák přichází, úzce spolupracovat s rodiči a nadále maximálně rozvíjet schopnosti žáka. Toto řešení se jeví jako optimální. Nicméně může nastat situace, že na střední školu nastoupí mimořádně nadaný žák, u kterého zatím stupeň nadání nebyl diagnostikován. Je tedy na učitelích dané školy, aby mimořádné nadání odhalili a podporovali žáka v jeho rozvoji. Při identifikaci mimořádného nadání na střední škole je nezbytné zohlednit následující fakta: Nadaný žák nemusí vynikat ve školních předmětech, nepředpokládejte, že jeho prospěch bude vynikající. Žák může své nadprůměrné schopnosti maskovat ve snaze, aby se nelišil od ostatních spolužáků. Žák se může oproti autoritám stavět do opozice, vyrušuje, popř. ztrácí veškerou motivaci. Žák má pocit, že mu nikdo nerozumí. Žák má negativní zkušenosti se školou. Žák má nízké sebevědomí i sebehodnocení. Žák se snaží, aby jeho výsledky byly perfektní, pokud na to nemá prostor, rezignuje. Žák může mít zdravotní postižení (tělesné, smyslové), které brání projevům mimořádného nadání. U žáka může být skrytá nebo zjevná specifická porucha učení, která negativně ovlivňuje výsledky žáka. 6

10 Žák může pocházet ze slabého sociokulturního prostředí, které rozvoj jeho nadání nejen nepodporuje, ale mnohdy mu i brání. Žák neumí pracovat pod tlakem, bojí se selhání. Žák je emocionálně nevyrovnaný. Žák nenavazuje adekvátní sociální vztahy. Je pochopitelné, že veškeré výše uvedené problémy se nemusí a ani většinou nevyskytují u všech mimořádně nadaných jedinců, ale je nutné s těmito eventualitami počítat. Otázkou identifikace a následné edukace mimořádně nadaných žáků se zabývají i pracovníci České školní inspekce (ČŠI). Z Výroční zprávy za rok 2007/2008 nebyly tyto činnosti hodnoceny právě nejlépe. V rámci identifikace mimořádného nadání byly stanoveny následující závěry. Ze zkoumaného vzorku škol se identifikaci mimořádného nadání nejvíce věnují základní umělecké školy (v 96%). Toto zjištění je pochopitelné, jelikož činnost těchto škol je primárně orientována na rozvoj zejména neintelektového talentu. Po základních uměleckých školách následují gymnázia s 58%, dále základní školy ve 43%, odborná učiliště v 28%, mateřské školy v 21% a střední odborná učiliště s pouhými 10%. Konkrétní zastoupení nadaných žáků v jednotlivých typech škol je ještě více alarmující. V rámci celkového počtu navštívených škol ve školním roce 2007/2008 dospěla ČŠI k závěrům, že v MŠ bylo identifikováno 0,2% dětí z celkového počtu ve všech navštívených MŠ, stejné procento je i v základních školách, ve středních školách pak se jedná o 0,8%. Jestliže srovnáme tyto údaje s předpokládanými daty, která vycházejí z Gaussovy křivky, kde předpokládáme 2-3% mimořádně nadaných dětí a žáků, zjistíme, že procento identifikovaných jedinců je velmi nízké. Co se týká edukace mimořádně nadaných žáků, ani tam není situace výrazně lepší. Většina škol sice ve svých ŠVP deklaruje vzdělávání mimořádně nadaných žáků, ale na základě analýzy inspekčních zpráv bylo prokázáno, že práce s nadanými žáky není systematická. Nejčastěji je orientována pouze na zapojení žáků do školních a mimoškolních soutěží a olympiád. Výsledky inspekční zprávy ukazují spíše na vyhlašovanou odhodlanost škol k práci s nadanými žáky než na pozitivní realitu vytváření tvořivého motivačního prostředí. 3 3 Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2007/2008, s. 34. [on line] [cit ] Dostupné z: 7

11 2. Rozvoj mimořádného nadání v rámci školní docházky Podpora mimořádně nadaných žáků vyplývá z legislativních opatření a musí být zakotvena ve ŠVP jednotlivých škol. Již výše bylo řečeno, že v České republice je preferováno integrované vzdělávání. V rámci tohoto přístupu jsou doporučovány dva základní postupy při vzdělávání mimořádně nadaných žáků na základních a středních školách, a to akceleraci (acceleration) a obohacování (enrichment). Akcelerací (acceleration) rozumíme urychlování vyučovacího procesu, jestliže se prokáže, že dítěti dané tempo nevyhovuje. Podle použitých organizačních forem můžeme akceleraci rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější akcelerací chápeme posun mezi jednotlivými třídami, popř. školami. Jedná se o následující možnosti: Předčasný vstup do základní školy - na základě zákona č. 49/2009 Sb. je dítěti mimořádným nadáním umožněn na žádost zákonných zástupců předčasný nástup do základní školy. U každého dítěte, které nastupuje povinnou školní docházku předčasně, musí být žádost zákonných zástupců doložena doporučením školského poradenského zařízení. V případě, že dítě dosáhne 6 let v období leden červen následujícího roku, musí být doloženo i doporučení pediatra. Postup do vyššího ročníku bez absolvování předchozího tato eventualita je zakotvena ve školském zákoně a rozpracována ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. V případě doporučení školského poradenského zařízení a pediatra může zákonný zástupce požádat o zařazení svého dítěte do vyššího ročníku. Podmínkou pak je vykonání zkoušek, jejichž obsah stanoví ředitel. Zároveň jmenuje komisi, před kterou bude žák zkoušky vykonávat. Bližší informace ohledně průběhu zkoušek najdeme ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. v 14. Absolvování určitého předmětu, ve kterém se mimořádné nadání manifestuje, ve vyšším ročníku daného typu školy. Tato situace je organizačně náročná a vyžaduje zajištění návaznosti rozvoje nadání v dalších letech, zejména po přechodu na střední školu. V současné době se tento typ nejčastěji v ČR realizuje na 1. stupni základní školy. Absolvování dvou ročníků v jednom školním roce, tzv. rychlíkové třídy. 8

12 Vnitřní akcelerací rozumíme rychlejší tempo práce v rámci dané třídy. To nám umožňuje přeskakování pro žáka známého učiva, věnování méně času opakování, vynechávání jednoduchých úloh. Akcelerační postup musí úzce korespondovat s dalším uvedeným, a tím je obohacování (enrichment). Oba postupy se v průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka vzájemně doplňují. Cílem obohacování je nejen učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace, ale také stimulovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma nabízí. Vzdělávací programy jsou obohacovány v souladu s přiměřeností věku žáka, vytvářejí podmínky pro tvořivost a zabraňují stereotypu ve vyučovacích hodinách. Při obohacování učiva je nutné vybírat komplexní a abstraktní témata, která respektují divergentní povahu myšlení žáků. Obohacování učiva je zaměřeno zejména na rozvoj vyšších mentálních procesů a rozvoj tvořivosti. Důraz je kladen především na řešení problémových úloh žákem, na strategii plánování řešení úloh a na rozvoj strategií myšlení. Obohacování vzdělávání respektuje tři základní roviny: Rozšiřování učiva tak, aby byly postiženy mezioborové vztahy. Prohlubování učiva tak, aby obsahovalo další podrobnosti a detaily o probíraném učivu/tématu. Obohacování učiva, které je již nad rámec vzdělávacího programu, a pracuje také se specifiky zájmů vzdělávaných. Výběr vhodných postupů řešíme na základě doporučení školského poradenského zařízení a jsou obsaženy v individuálním vzdělávacím plánu (dále IVP). Sestavení IVP vyplývá ze školského zákona č. 561/2004 Sb. a je rozpracováno ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. a Informaci ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. V současné době je struktura IVP pouze doporučena, není striktně stanovena. Na základě zjištěných nejasností a nepřesností v rámci tvorby IVP řešil Výzkumný ústav pedagogický v roce 2008 úkol, který byl zaměřen na strukturalizaci IVP. V rámci řešení tohoto úkolu byla předložena doporučená struktura IVP, která je návrhem ke komplexnímu sjednocení (viz příloha 1). V souladu s tím, že skupina mimořádně nadaných žáků byla legislativně vymezena až od roku 2005, bylo dosud nejvíce mimořádně nadaných žáků identifikováno na 1. stupni ZŠ a následně pak v předškolním věku. Není proto divu, že nejvíce zkušeností je právě s těmito 9

13 skupinami dětí a žáků. Nicméně i na druhém stupni ZŠ a na středních školách se bezesporu vyskytují žáci mimořádně nadaní a nadále budou ve vyšší míře, alespoň co se týká identifikace. Výchova a vzdělávání starších žáků mimořádně nadaných má na rozdíl od mladšího školního věku svá specifika, která se pokusíme postihnout v tabulce 1. Tabulka 1 - Rozdíly v přístupu k mimořádně nadaným podle věku Mladší školní věk Starší školní věk + adolescence Většinou se hovoří o potenciálním nadání Těžiště rozvoje nadání spočívá v učiteli Je nutné podporovat zájem dětí i vnější motivací Učitel dětem vyhledává témata odpovídající náročnosti Je nutné žáky podporovat při neobvyklých řešeních úkolů Respektujeme přání žáků, pokud se týká nezájmu o skupinovou práci. Skupinová práce se dá využít v případě, že je ve třídě skupinka několika mimořádně nadaných žáků. Respektujeme vlastní tempo při řešení úkolů Mimořádné nadání se již demonstruje, což s sebou může přinášet i problémy Těžiště rozvoje nadání spočívá v práci žáka Je nutné podněcovat vnitřní motivaci žáka Je třeba žákům poskytnout volnost při výběru témat Je nutná podpora divergentního přístupu k řešení úkolů Respektujeme přání žáka, častá je preference individuální práce, maximálně práce ve dvojicích. Podporujeme snahu žáka o dokonalé řešení úkolu, poskytujeme prostor k prezentaci výsledků před svými vrstevníky Rozdíly naznačené v tabulce 1 nelze brát jako dogma, spíše jen orientačně, závisí na osobnosti každého jedince, stupni a druhu mimořádného nadání. Pro starší žáky a adolescenty jsou v současné době nejvíce využívány soutěže a olympiády, ve kterých žáci mohou své výkony jednoznačně prokázat. V současné době se prosazují i různé on line soutěže, kterých se žáci mohou účastnit. V příloze 2 uvádíme seznam internetových stránek, které se určitým způsobem dotýkají problematiky mimořádně nadaných jedinců. Důležitá je také návaznost v dalším studiu, proto je nezbytné, aby ZŠ zajistily nadaným žákům vazby na odpovídající střední školy a ty pak dále na univerzity. To úzce souvisí s kariérovým poradenstvím, které na základních a středních školách zajišťuje zejména výchovný poradce. 10

14 3. Závěr Problematika identifikace a edukace mimořádně nadaných žáků je v České republice poměrně novou záležitostí. Přesto velký pokrok již zaznamenala zakotvením do soudobé školské legislativy. Školství i vzdělávání v současnosti prochází systémem transformace, který souvisí nejen s hospodářskými a ekonomickými změnami, ale také s vytvářením demokratické a humánní struktury české školy. Cílem snah je zajištění rovných šancí ve vzdělávání všech členů společnosti. Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků musíme pak respektovat jisté premisy, které vycházejí jednak z osobnostních charakteristik žáků, ale také z možností škol a potažmo celé společnosti. Velmi důležitou oblastí je také vzdělávání učitelů, a to jak v pregraduálním, tak i postgraduálním studiu, aby byli na práci s mimořádně nadanými žáky teoreticky připraveni. 11

15 Literatura: HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, ISBN X. JURÁŠKOVÁ, J. Základy pedagogiky nadaných. Praha: IPPP, ISBN KOVÁŘOVÁ, R. Nadané dítě na základní škole. Distanční text. Ostrava, LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: IRIS, ISBN X. Legislativa Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Koncepce péče o mimořádně nadaná děti a žáky pro období Internetové zdroje Umí školy pracovat s nadanými žáky : Tematická zpráva české školní inspekce [online] Praha : 2008 [cit ]. Dostupný z: <http://www.csicr.cz/upload/tz_- _umi_skoly_pracovat_s_nadanymi_zaky.pdf>. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2007/2008, s. 34. [on line] [cit ] Dostupné z: 12

16 Příloha 1 I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída Školní rok Bydliště Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka/žákyně podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech žáka/žákyně, důvody k integraci žáka/žákyně, specifika chování a sociální vztahy, postoj rodičů) Zpráva o žákovi/žákyni obsahující např.: intelektové charakteristiky a projevy schopnost vyhledávání a zpracování informací, chápání vztahu příčiny a následku a vztahů mezi jevy, schopnost strukturace a vytváření systémů, schopnost zobecňování, úroveň kritického myšlení, slovní zásoba a zacházení s abstraktními pojmy, doba koncentrace pozornosti, flexibilita a originalita myšlení, paměť apod.; sociální charakteristiky a projevy potřeba volnosti a aktivity, míra pozornosti k vlastní osobě a zájmům, pozice v sociální skupině, úroveň sociálních dovedností, odvaha riskovat a schopnost argumentace před skupinou, specifika smyslu pro humor, sebepojetí, vztah k autoritám apod.; tělesné charakteristiky a projevy soulad mezi intelektuálním a tělesným vývojem, specifika, zájem o tělesné aktivity, vyspělost motoriky apod.; emocionální charakteristiky a projevy citlivost a emocionální vyzrálost, impulsivnost, míra potřeby emocionální podpory a přijetí apod.; učební styl pracovní tempo, schopnost adaptace na nové učební prostředí, preference individuální či skupinové práce, samostatnost apod.; motivaci vztah vnější a vnitřní motivace, cílevědomost chování a jednání, vytrvalost, unavitelnost; rodinnou anamnézu; způsob identifikace s vrstevníky a inventáře a úroveň jeho zájmů; aktivity mimo školu. Předměty, jejichž výuka je realizována podle individuálního vzdělávacího plánu Školská poradenská, zdravotnická a jiná zařízení, která se podílejí na péči o žáka/žákyni Názvy vyučovacích předmětů v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se žák/žákyně vzdělává. Odborná zařízení např.: pedagogicko-psychologická poradna speciálně pedagogické centrum 13

17 II. Vyplní školské poradenské zařízení: Název a adresa školského poradenského zařízení Výsledky vyšetření žáka/žákyně ve školském poradenském zařízení Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Vyšetření dne Kontrolní vyšetření dne Bydliště Výsledky vyšetření žáka/žákyně ve školském poradenském zařízení Rozsah a typ nadání žáka/žákyně, oblast nadání* Druh a stupeň postižení žáka/žákyně* Např.: mimořádně nadprůměrná úroveň rozumových schopností nadprůměrná úroveň rozumových schopností (celková, ve verbální oblasti, v oblasti matematického myšlení, ) Vzdělávací potřeby žáka/žákyně Např.: zvýšené poznávací potřeby potřeba nových podnětů velká zvídavost a zvědavost schopnost rychlého učení zájem o diskutování svých názorů individuální přístup k činnostem (preciznost, originální způsoby řešení apod.) obliba komplikovanosti v úkolech (např. snaha udělat si úkol těžším), individuální pracovní tempo (např. pomalé, překotné) výkyvy, kolísání ve výkonnosti Míra podpůrných opatření Např. nízká střední vysoká * nehodící se škrtněte Způsob poskytování individuální, speciálně pedagogické nebo psychologické péče Např. integrace v běžné třídě práce ve speciální skupině samostudium zařazení do speciální skupiny na určité vyučovací předměty mimo kmenovou třídu výuka ve speciální třídě pro nadané žáky výuka určitých vyučovacích předmětů ve vyšším ročníku odborné konzultace samostudium e-learning individuální vzdělávání 14

18 jiné organizační formy včetně jejich kombinací Specifika práce s učivem (odborná doporučení pro pedagogickou práci se žákem/žákyní) Např.: respektovat aktuální úroveň znalostí a dovedností, dle potřeby obohacovat učivo (probírat více do hloubky, zadávat zvláštní úkoly problémy k řešení, využívat učební materiály vyšších ročníků apod.) respektovat případné vlastní způsoby řešení respektovat individuální tempo; vyhnout se časovému stresu, v případě potřeby prodloužit čas na práci i kontrolu kontrolovat pochopení zadání úkolu, instrukce, správnost postupu kontrolovat zaznamenání si zadání domácích úkolů věnovat žákovi zvýšenou pozornost při přechodech k jiné činnosti multisenzoriální přístup, zapojení všech smyslů při učení častěji využívat názor (náčrtky, obrázky, grafy, tabulky, časové osy, schémata, přehledy) omezit mechanické učení faktů bez širších souvislostí (letopočty, jména, výroky, definice) nehodnotit pouze výsledek, ocenit každou dobře provedenou část úkolu hodnotit především obsahovou stránku písemných prací (nikoli úpravu) další postupy dle uvážení učitele Doporučené učební, kompenzační a rehabilitační pomůcky Např.: encyklopedie, slovníky, krásná literatura didaktické hry deskové a karetní hry pro rozvoj jazyka, paměti, strategického a logického myšlení, vizuální představivosti, tvořivého přístupu soupravy pro přírodovědné pokusy a pozorování výtvarné, rukodělné materiály a jiné potřeby DVD a CD-romy osobní PC Vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka Např.: psycholog speciální pedagog asistent pedagoga tlumočník terapeut Návrh snížení počtu žáků a žákyň ve třídě Např.: ano, zdůvodnění; ne Potřeba navýšení finančních prostředků Časové a obsahové rozvržení výuky 15

19 Např. sociální vztahy. Jedná se o situace, kdy má žák/žákyně: potíže při navazování sociálního kontaktu preferování společnosti dospělých nebo naopak mladších dětí zvýšená nejistota, potíže s adaptací v nových situacích snížená schopnost orientace v sociálních situacích konflikty způsobené ztrátou orientace v sociální situaci potíže s dodržováním pravidel vnímání dospělých jako partnerů zvýšená kritičnost vůči sobě i okolí, opravování spolužáků i vyučujících, časté diskutování (i s učiteli) smysl pro spravedlnost specifický smysl pro humor atd. Další doporučení, významné informace z průběhu vyšetření V rámci pravidelné péče o žáka lze doporučit např.: nácvik schopnosti žáků využít dovednosti k předcházení či řešení sociálních problémů a konfliktů v sociálních interakcích VTI relaxační cvičení individuální terapie interakční hry krabice řešení problémů rozlišování a porozumění emocím rozvoj empatie portfolio sociálních dovedností bodovací systémy Dokážu to Další doporučení a důležité informace např.: důslednost a srozumitelnost v přístupu k dítěti jasně a srozumitelně stanovovat pravidla, důsledně, ale empaticky vyžadovat jejich plnění preferovat kladnou zpětnou vazbu všímat si spíše momentů, kdy dítě dodržuje stanovená pravidla, ocenit ihned jeho chování často chválit, oceňovat i snahu a zájem dítěte, oceňovat konkrétní úspěchy posilovat samostatnost a zodpovědnost umožnit častější pohybové uvolnění, střídání činností při nedostatečné zátěži: kolísání pozornosti a výkyvy ve výkonech, krátkodobé soustředění, snížená motivace ke školní práci, vykřikování, nevhodné upozorňování na sebe, neklid, hraní si s učebními pomůckami, nepořádek na lavici Závěry vyšetření Zpracoval Podpis, razítko Jméno a příjmení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, kontakt 16

20 III. Vyplní vyučující předmětu, jehož výuka je realizována podle individuálního vzdělávacího plánu: Vyučovací předmět Název vyučovacího předmětu v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se žák/žákyně vzdělává. Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení žáka/žákyně Třída Vyučující; datum, od kdy žáka/žákyni předmětu vyučuje Změna vyučujícího v průběhu školního roku, datum změny Školní rok Vstupní pedagogická diagnostika (aktuální stupeň dosažených vědomostí, dovedností, návyků) Priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka/žákyně Učební dokumenty Informace, týkající se např.: úrovně znalostí a dovedností žáka v daném vyučovacím předmětu specifik nadání žáka v rámci daného vzdělávacího oboru efektivity žákem volených učebních strategií při osvojování, ukládání, reprodukci i aplikaci učiva a jejich preferenční adekvátnost ve vztahu k osvojovanému učivu a k aktuální situaci rychlosti osvojování, vytrvalosti a trpělivosti, specifika projevů zájmu o daný vyučovací předmět. Např.: rozvoj komunikace rozvoj schopnosti týmové spolupráce sociální adaptabilita akcent např. na slovní vyjadřování písemný projev Název vzdělávacího programu, podle kterého se žák/žákyně vzdělává Organizace výuky Způsob organizace výuky např.: integrace v běžné třídě práce ve speciální skupině zařazení do speciální skupiny na určité vyučovací předměty mimo kmenovou třídu výuka ve speciální třídě pro nadané žáky výuka určitých vyučovacích předmětů ve vyšším ročníku odborné konzultace samostudium e-learning individuální vzdělávání jiné organizační formy včetně jejich kombinací 17

Krok za krokem s nadaným žákem. Krok 1. Individuální vzdělávací plán

Krok za krokem s nadaným žákem. Krok 1. Individuální vzdělávací plán Krok za krokem s nadaným žákem Krok 1. Individuální vzdělávací plán 1 Na tvorbě příručky se podílel kolektiv autorů ve složení: PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. Mgr. Ivana Jeřábková PaedDr. Jarmila Ješetická

Více

Edukace nadaných dětí a žáků

Edukace nadaných dětí a žáků Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Renata Renata Kovářová Kovářová Iva Iva Klugová Klugová Edukace nadaných dětí a žáků Tato studijní opora je spolufinancována

Více

Krok za krokem s nadaným žákem. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka. metodika 6

Krok za krokem s nadaným žákem. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka. metodika 6 Krok za krokem s nadaným žákem Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka 3 8 7 2 9 8 6 3 9 2 4 8 metodika 6 8 5 1 6 5 7 2 6 3 2 6 3 1 9 Rozvíjíme kurikulum pro budoucnost Garantujeme

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE o práci s talentovanými žáky na středních školách

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE o práci s talentovanými žáky na středních školách PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE o práci s talentovanými žáky na středních školách spoluautorské kolektivní dílo pro projekt Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Vzdělávání a rozvoj talentované

Více

Příručka pro práci s nadanými žáky

Příručka pro práci s nadanými žáky Příručka pro práci s nadanými žáky Jan Šťáva Magdalena Novotná Miroslav Janda Gabriela Věchtová Jiří Dan Jana Škrabánková Ostrava 2012 Publikace vznikla v rámci projektu OP VK reg. č. CZ.1.07./1.2.00/08.0126

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI V ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Tato práce mohla

Více

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte METODIKA PRO NADANÉ DĚTI Vyhledávání nadaných = identifikace - je proces, obvykle s několika fázemi 1) Nominace - nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogická Nadané děti na prvním stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: Doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. Autor práce: Bc. Monika Dokoupilová

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků (přehled základních dokumentů) Praha leden 2010 Zpracovali: Martina Kupcová, Simona Šedá, Karel Tomek, Radka

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Kompetence asistentů pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách v regionu Cheb DIPLOMOVÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Název příspěvkové organizace: Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Adresa organizace: Bulharská

Více

Speciální pedagogika ve školním věku

Speciální pedagogika ve školním věku Speciální pedagogika ve školním věku Renata Kovářová Iva Klugová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Metodická příručka pro pedagogické pracovníky v rámci projektu. Nadání je třeba rozvíjet (reg. č. CZ.1.07/1.2.35/02.0025)

Metodická příručka pro pedagogické pracovníky v rámci projektu. Nadání je třeba rozvíjet (reg. č. CZ.1.07/1.2.35/02.0025) Metodická příručka pro pedagogické pracovníky v rámci projektu Nadání je třeba rozvíjet (reg. č. CZ.1.07/1.2.35/02.0025) Autoři: Mgr. Dagmar Malinová specialista na nadané žáky Ing. Petra Maršíčková metodik

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny Místo 66; 431 58 Místo 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE Diagnostika talentovaného žáka DIPLOMOVÁ PRÁCE Marta Šantorová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Léta studia (2006 2014) Vedoucí práce PhDr.

Více