Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2009/2010. Souhrnně za obě pracoviště MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2009/2010. Souhrnně za obě pracoviště MŠ"

Transkript

1 Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2009/2010 Souhrnně za obě pracoviště MŠ

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE a/ Název školy: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE 8.května 67, Velká Bystřice Mateřská škola zahrnuje dvě odloučená pracoviště: Mateřská škola Velká Bystřice, Zámecké náměstí 83 Trojtřídní MŠ s celodenním provozem a výdejnou jídla Mateřská škola Velká Bystřice, Na Svobodě 450 Jednotřídní MŠ s celodenním provozem a výdejnou jídla b/ Zřizovatel školy: město Velká Bystřice c/ Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Štěpánová d/ Vedoucí učitelka obou MŠ: Dana Kutrová e/ Kontakty: ředitelka školy , , vedoucí učitelka , , MŠ Zámecké náměstí , MŠ Na Svobodě , , f/ Provoz školy: MŠ Zámecké náměstí - od 6.00 do hodin MŠ Na Svobodě - od 6.00 do hodin g/ Stravování: Školní jídelna Velká Bystřice vedoucí: paní Alice Dubová, tel.: h/ Výše úplaty za předškolní vzdělávání v tomto školním roce: 270,-Kč na dítě

3 1. Charakteristika mateřské školy MŠ na Zámeckém náměstí č. 83 ve Velké Bystřici Trojtřídní MŠ umístěná v jednopatrové budově v zámeckém parku. I. Oddělení mladší děti adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální a estetické, environmentální výchova, podpora zdraví II.Oddělení- střední děti adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální a estetické, environmentální výchova, podpora zdraví, kroužky II. Oddělení starší děti předškolní program, prosociální dovednosti, logopedická péče, environmentální výchova, podpora zdraví, kroužky a doplňující programy MŠ na ulici Na Svobodě č. 450 ve Velké Bystřici MŠ rodinného typu, jednotřídní, umístěná v klidné vilové čtvrti stejný program rozlišen dle věku dětí 2. Vzdělávací programy a specifika školy Naším cílem je vytvářet vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře a úctě. Úzce spolupracujeme s rodinou, rodinnou výchovu podporujeme a pomáháme rodičům v péči o dítě. O naší práci rodiče informujeme. Máme na zřeteli, že předškolní věk je z hlediska socializace dítěte a jeho společenské adaptace klíčovým obdobím. Důležitým záměrem našeho Školního vzdělávacího programu s názvem Barevné kamínky je rozpoznat individualitu dítěte a najít adekvátní stimulaci, která je bude rozvíjet jemu odpovídajícím tempem a metodou. Klademe důraz především na hravé činnosti dětí, které ve spojitosti s prožitkem tvoří základ dětského učení a poznávání světa. Součástí ŠVP je doplňkový program Podpora zdraví. Podpora zdraví v mateřské škole zahrnuje otužování vzduchem, v letním období vodou, hry a sportovní aktivity na zahradě, výlety a vycházky do okolí, zubní hygienu denně po obědě. Děti mají rády cvičení na nářadí, s míči, pohybové hry s pravidly i s hudbou. Cvičením se snažíme předcházet vadnému držení těla. Zajišťujeme pitný režim. Dětem se snažíme být vzorem v dodržování zásad správné životosprávy. Strava je vyvážená a plnohodnotná, děti si samy volí množství jídla. Respektujeme individuální potřebu spánku. Snažíme se o kvalitu mezilidských vztahů. Rodiče mohou připravovat své dítě na vstup do MŠ v adaptačním programu /společný pobyt s dětmi na zahradě, účast na divadelních představeních, návštěva MŠ při Dni otevřených dveří, individuálně přizpůsobený adaptační režim pro dítě po konzultaci s učitelkou /. Do obou mateřských škol dojíždí 1x týdně klinická logopedka pro nápravu vadné výslovnosti dětí. Vzdělávání dětí probíhalo podle Školního vzdělávacího programu s názvem Barevné kamínky. Od vytvořil kolektiv učitelek nový Školní vzdělávací program s názvem Vláčkem za poznáním. Vychází rovněž z cílů a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Obsahuje 10 integrovaných bloků. Každý blok má stručnou charakteristiku s popsanými záměry, jsou stanoveny dílčí vzdělávací cíle a obsah vzdělávací nabídky. Očekávané výstupy ukazují, co by mohlo dítě v pěti stanovených oblastech umět a dokázat. Jsou také stanovena možná rizika. Školní vzdělávací program je východiskem pro zpracování třídních plánů, podle nichž probíhají konkrétní činnosti v jednotlivých třídách. 1. V oblasti biologické - dítě a jeho tělo byla podporována fyzická pohoda, zlepšována tělesná a fyzická zdatnost, byly rozvíjeny pohybové a manipulační dovednosti dětí. Děti si osvojovaly poznatky o těle o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Osvojovaly si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Děti byly vedeny k sebeobslužným dovednostem a vedeny k vytváření zdravých životních návyků a postojů.

4 2. V oblasti psychologické dítě a jeho psychika byla rozvíjena duševní pohoda dětí, jejich psychická zdatnost, jazyk, řeč, poznávací procesy a jejich funkce, city a vůle. Rozvíjely se jejich vzdělávací dovednosti,myšlenkové operace, představivost a fantazie. 3. V oblasti interpersonální dítě a ten druhý si děti utvářely vztahy k jiným dětem a dospělým, posilovaly si a utvářely jejich vzájemnou komunikaci a pohodu. 4. V oblasti sociokulturní dítě a společnost bylo cílem uvést děti do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci jim osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. 5. V oblasti environmentální dítě a svět bylo cílem probudit v dětech povědomí o okolním světě a jeho dění, probudit zájem o živou a neživou přírodu a vést je ke kladnému přístupu k životnímu prostředí. Naše MŠ byla registrována do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou / environmentální výchovu /. Využíváme nabídek poskytovaných v rámci sítě.. Při plánování výchovných procesů se učitelky zaměřovaly také na rozšiřování aktivit dítěte v budoucím období. K těmto aktivitám patří nejen hra a učení, ale i sféra volného času zájmová činnost, samostatné vystupování a komunikace v prostředí mnohem širším než je rodina a škola. KROUŽKY A AKTIVITY v mateřských školách Kroužky v mateřských školách: Kroužky vedly naše paní učitelky, probíhaly v odpoledních hodinách. Název kroužku Počet kroužků MŠ Zámecké náměstí Hudebně pohybový 1 1 Výtvarný 2 2 Dramatický 1 1 Celkem 4 4 MŠ Na Svobodě je jednotřídní a z organizačních důvodů letos kroužky nabídnuty nebyly. Paní učitelky ale zorganizovaly pro děti celodenní i polodenní výlety, doprovázely děti při kurzu lyžování a plavání. Aktivity Rodiče mohli také využít placené aktivity pro děti v rámci obou MŠ: Lyžařská školička SKI areál Hlubočky, uskutečnilo se všech plánovaných 6 lekcí. Plavání v Centru zdraví v Bohuňovicích se uskutečnilo po celý školní rok. Celý rok jezdily plavat 1x týdně děti z MŠ Na Svobodě. Od 5.2. do opět 1x týdně, se přidaly i děti z MŠ na Zámeckém náměstí. 3. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby pedagogičtí 8 nepedagogičtí 3 celkem 11

5 Provozní pracovnice MŠ Zámecké náměstí: 2 školnice, úklid úklid, výdej jídla MŠ Na Svobodě: 1 školnice, výdej jídla, úklid Pedagogické pracovnice: MŠ Zámecké náměstí: 6 učitelek MŠ Na Svobodě: 2 učitelky b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let let let let nad 60 let z toho včetně důchodci Počet c) průměrný věk pedagogických pracovníků mateřské školy 48 let d) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků počet učitelek MŠ odborně kvalifikovaní odborná kvalif. v % nekvalifikovaní e) získaná odborná kvalifikace SŠ VOŠ VŠ f) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet, odchod do důchodu apod.) 2 učitelky odešly do starobního důchodu g) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet, kvalifikovanost) 1učitelka se středoškolským vzděláním. Přijata od konce srpna 2009 na úvazek 1,00. h) další vzdělávání pedagogických pracovníků Název semináře Počet účastníků Časový rozsah (hodin) TVOŘIVÁ HRA V MATEŘSKÉ ŠKOLE 1 5 JAK INDIVIDUALIZOVAT, KDYŽ JE TŘÍDA PLNÁ DĚTÍ 1 7 ENVIRONMENTÁLNÍ MUZICÍROVÁNÍ 1 5 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO KROK ZA KROKEM 1 5 VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ 1 5 ANDÍLCI PRO ŠTĚSTÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ 1 5 Celkem 6 32 Všechny semináře byly akreditované.

6 4. Předškolní vzdělávání a) počet tříd - obě MŠ Školní rok 2008/2009 Počet tříd Počet učitelek Počet dětí MŠ Zámecké n. Počet dětí MŠ Na Svobodě Celkový počet dětí tř. standardní září leden b) naplněnost tříd - obě MŠ I. oddělení II. oddělení III.oddělení Jednotřídní MŠ Celkem Počet dětí Počet učitelek Průměrná roční docházka 16,6 17,3 18,6 20,9 73,4 e) integrované děti ne f) počet dětí odcházejících do ZŠ a počet dětí s odkladem školní docházky k dětí odcházející do ZŠ 33 k dětí s OŠD 9 g) důvody OŠD a způsob zajištění péče o tyto děti Nezralost dítěte, vadná výslovnost - spolupráce s rodiči a PPP h) průměrná docházka dětí na třídu Průměrný počet docházejících Průměrný počet docházejících dětí ve dětí na jednu třídu ve šk. roce třídě o hlavních prázdninách 18,35 23,85

7 5. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2009/2010 počet podaných žádostí počet přijatých dětí počet vydaných rozhodnutí o nepřijetí počet nepřijatých dětí počet skutečně nastupujících počet volných míst při 28 dětech na třídu Důvody nepřijetí: 3 děti měly bydliště mimo město, rodiče dvou dětí žádali přijetí pouze do MŠ II, kde byla kapacita naplněna, 1 dítě nedosahovalo potřebného věku 6. Prázdninový provoz Prázdninový provoz se uskutečnil v MŠ na Zámeckém náměstí pro děti obou mateřských škol a to od Mateřská škola Na Svobodě byla po celou dobu prázdnin uzavřena. Na prázdninovou docházku bylo přihlášeno z obou MŠ celkem 54 dětí. 7. Školní stravování počet jídelen: 0 výdejna: 2 počet stravovaných dětí: 100 stravování zaměstnanců : Využití poradenských služeb pro MŠ - spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy PPP Olomouc, U sportovní haly 1a, tel Speciální pedagog a logoped - Mgr. Michaela Novotná (poradna 1x týdně v MŠ) 9. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Spolupráce s rodiči dětí probíhá formou individuálních rozhovorů s učitelkou nad aktuálními problémy a připomínkami, dále se setkáváme na akcích pořádaných MŠ. Např. třídní schůzky, besídky, společné akce pro rodiče a děti, při vystoupeních dětí pro veřejnost, na akcích základní školy, při Dni otevřených dveří. Zveme rodiče na závěrečné hodiny kroužků, plavání, mohou se přijet podívat na hodiny lyžování. Mohou využít nabídky fotografování dětí, nákupu knih dle nabídky. Prosíme rodiče také o spolupráci při opravách hraček, práci na zahradě, při organizování společných akcí pro děti, při tvorbě našich www. stránek. O akcích MŠ rodiče informujeme na nástěnkách v šatně MŠ a také na našich webových stránkách - Rodiče přispívají mateřským školám finančními i věcnými sponzorskými dary. Tyto dary jsou řádně evidovány v účetnictví. Finanční dary využíváme na nákup hraček k vánocům nebo Dni dětí. Spolupráci s rodiči hodnotíme jako velmi dobrou. Využíváme dobrých zkušeností ze spolupráce s Knihovnou J. Balcárka, Kulturním střediskem Velké Bystřice /divadla pro děti/ a základní školou /vánoční trhy, velikonoční tvoření, lampiónový průvod, návštěvy ve výuce, aj./ Jezdíme do Olomouce na dětská divadelní představení, do Velkého Týnce na dětská filmová představení. Pro veřejnost vystupujeme s programem při vítání malých občánků, pro seniory v Domě pokojného stáří s vánočním programem a programem ke Dni matek a s vánočním programem pro seniory v KD. Přispíváme články o MŠ do Velkobystřických novin. Spolupráce MŠ Masarykova ZŠ Dům pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici Knihovna Jaromíra Balcárka Velká Bystřice Město Velká Bystřice Kulturní středisko Velká Bystřice Technické služby Velká Bystřice Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc Logopedická poradna /Mgr. Michaela Novotná/ ZUŠ, pobočka ve Velké Bystřici Bublinka, mateřské centrum Policie ČR

8 10. Sponzoři MŠ Rodiče dětí. 11. Výsledky kontrol ČŠI a kontrol dalších Ve dnech prosince 2009 byla v mateřské škole provedena inspekce. Hodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytovaného mateřskou školou. Inspekční zpráva je zveřejněna na stránkách ČŠI nebo k nahlédnutí u ředitelky Masarykovy základní školy a mateřské školy. 12. Logopedie Logopedická péče je v MŠ zajištěna od 14. ledna Díky pochopení MěÚ byly vyčleněny prostředky na logopedickou péči pro děti s vadami řeči obou MŠ a také dětí ze ZŠ. Paní Mgr. Michaela Novotná měla logopedickou poradnu každé úterý dopoledne. Jejím přispěním se podařilo odstranit vady řeči u většiny dětí nastupujících do 1. třídy. Děti, které půjdou do ZŠ a vady řeči u nich ještě přetrvávají, budou do péče dále zařazeny. V péči Ukončeno Děti nastupující do ZŠ Ukončeno MŠ Na Svobodě MŠ I Zámecká, 3.odd MŠ I Zámecká, 2.odd. 7 ZŠ 1.třída 9 7 ZŠ 4.třída 2 ZŠ 5. třída Environmentální výchova Výchova probíhala v tomto přírodním prostředí: školní zahrada, blízký park, les, ZOO, Přírodní ráj Horizont v Bystrovanech, přítomnost na akcích ZŠ. Plnění úkolů daných RVP a ŠVP dle ročních období. MŠ byla zařazena do celostátní sítě mateřských škol - projektu Mrkvička, využíváme nabídnutých aktivit, pomůcek, časopisů. 14. Zkušenosti s péčí o nadané děti Spolupráce s rodiči, účast v kroužcích v MŠ, ZŠ, ZUŠ. 15. Materiálně technické vybavení Průběžně a dle finančních možností vybavujeme MŠ novým nábytkem. V MŠ Na Svobodě byla do místnosti pro uložení lehátek a ložního prádla pořízena nová nábytková sestava. Byla zakoupena nová lednička do výdejny stravy, vysavač a koberec do herny v přízemí. Přesunem starších skříní do skladových prostor se zvětšila herna v přízemí. Ze sponzorských darů rodičů byl zakoupen digitální fotoaparát a k vánocům nové hračky a dětská vozidla. V MŠ na Zámeckém náměstí bylo pořízeno 8 dětských jídelních stolů, dětská kuchyňka do herního koutku a didaktická pomůcka pod názvem Tabule Pamatovák. Do sborovny nový počítač s LCD monitorem. Od sponzorů dostala MŠ notebook a nové hračky pro děti k vánocům. Pro obě MŠ jsme zakoupili knihy a pomůcky, které potřebujeme k plnění ŠVP. V letošním školním roce dále pokračovala rekonstrukce Zámeckého parku. Mateřská škola je jeho součástí. Jednalo se o úpravu terénu, vybudování sítě nových chodníků, stavbu amfiteátru před budovou MŠ, parkovou úpravu dle projektu. Do naší nově oplocené zahrady byly pro děti zřizovatelem pořízeny dřevěné prolézačky s certifikací.stávající železné prvky byly odstraněny. Děti z MŠ na Zámeckém náměstí se tak po letech dočkaly moderních herních sestav, které jsou nejen estetické, ale i bezpečné. Dle dohody se zřizovatelem máme na zahradě i nový dřevěný domeček na uložení zahradního nářadí a vybudovaná dvě pískoviště. Ke hrám i procházkám můžeme využívat všechny prostory parku a v zimě vyzkoušíme nový sáňkařský kopeček. V příštím školním roce bude v MŠ na Zámeckém náměstí provedena výměna oken, zateplení a nová fasáda budovy. Je to díky přidělené dotaci, o kterou město žádalo a uspělo ve velké konkurenci.

9 16. Uskutečněné akce KULTURNÍ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 ZÁŘÍ Jak se veverka Zrzečka chystala na zimu maňáskové divadlo, v každé MŠ Začíná logopedie Kurz plavání v Bohuňovicích 1. pololetí MŠ Na Svobodě ŘÍJEN Krteček a jeho kamarádi pásmo pohádek - Kino Velký Týnec Začínají kroužky v MŠ na Zámeckém náměstí dramatický, oba výtvarné, hudebně pohybový Kouzelnické představení, v každé MŠ Vítání dětí na Zámku, vystoupení Fotografování dětí Kalendář O pejskovi a kočičce divadlo v Kulturním domě ve Velké Bystřici, obě MŠ LISTOPAD Perníková chaloupka maňáskové divadlo, v každé MŠ Ovocný den, Vitamínový den, Na kuchaře tematické dny ve všech třídách MŠ Hrnečku, vař! - maňáskové představení, v každé MŠ Pohádkový Betlém představení v Kulturním domě PROSINEC Psaní Ježíškovi, vánoční pohádka divadlo, v každé MŠ Mikulášování žáci 9. třídy pro děti MŠ na Zámeckém náměstí, Na Svobodě besídku s Mikulášem připravili rodiče dětí Besídka v DPS Besídka v KD pro seniory Vánoční besídky pro děti u stromečku, dárky a balíčky se sladkostmi LEDEN Tři pohádky pro děti maňáskové divadlo, v každé MŠ Začíná kurz lyžování v Hlubočkách Mášenka a zvířátka maňáskové divadlo, v každé MŠ Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ Zápis do mateřské školy a Den otevřených dveří Zpívánky o ZOO hudební pořad pro děti, v každé MŠ Jak Tonda léčil rohatou princeznu pohádka v Kulturním domě, obě MŠ ÚNOR Fotografování dětí ke Dni matek Aladinova kouzelná lampa pohádka v Kulturním domě, obě MŠ Začíná kurz plavání v Bohuňovicích ve 2. pololetí děti z obou MŠ Karneval s Františkovým Veselý divadlem Jak koťátko zapomnělo mňoukat maňáskové divadlo, v každé MŠ BŘEZEN Hastrmánkovo jaro maňáskové divadlo, v každé MŠ Jaro s veverkou Zrzečkou - maňáskové divadlo, v každé MŠ Kouzelnické vystoupení, v každé MŠ DUBEN Výchovný koncert Princezna Písnička, v každé MŠ Jak Kašpárek Honzovi k princezně pomohl divadlo v Kulturním domě, obě MŠ Besídky ke Dni matek ve všech třídách MŠ KVĚTEN Besídka ke Dni matek v DPS Lvíček a bolavý zub maňáskové divadlo, v každé MŠ Beseda s příslušníky Policie ČR obě MŠ ČERVEN MDD v hale ZŠ s žáky 8. a 9.třídy, soutěže, skákací hrad

10 Fotografování tříd Pes, přítel člověka přednáška, v každé MŠ Závěrečná hodina plavání s ukázkou pro rodiče - Bohuňovice Výlet Vyškov děti z MŠ Na Svobodě a 3. třída z MŠ na Zámeckém náměstí Výlet Lešná děti z MŠ Na Svobodě Výlet ZOO Sv. Kopeček všechny třídy Klauniáda představení s klaunem, v každé MŠ Plavání v Aquaparku v Olomouci sponzorský dar dětem z MŠ Na Svobodě Rozloučení s předškoláky v MŠ Rozloučení s předškoláky na Zámku Každý měsíc 1x návštěva v knihovně ČERVENEC Prázdninový provoz v MŠ na Zámeckém náměstí pro obě MŠ 17. Další údaje o mateřské škole. Činnost školy byla ve školním roce stanovena Organizačním řádem a plánem práce a jeho přílohami. Hlavní úkoly Organizačního řádu a plánu práce byly splněny. Rovněž hlavní cíl MŠ uskutečňovat osobnostně orientovanou výchovu a spolupráci s rodiči byl splněn. Zpracovala: Dana Kutrová, vedoucí učitelka mateřských škol ve Velké Bystřici Ve Velké Bystřici

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009 Souhrnně za obě pracoviště MŠ ZÁKLADNÍ INFORMACE a/ Název školy: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE 8.května 67, 783 53 Velká Bystřice

Více

Výroční zpráva mateřských škol 2011/2012

Výroční zpráva mateřských škol 2011/2012 Výroční zpráva mateřských škol / OBSAH:. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.. Základní údaje o škole.. Charakteristika mateřských škol... Zámecké náměstí 8... MŠ Na Svobodě 45.3. Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Úvod Vzdělávání a výchova dětí předškolního věku probíhá v jednom z nejdůležitějších období dětského života. Je to období, které je prvopočátkem celoživotního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 Č. j.: 120/2014 Mateřská škola Velké Hoštice, okres Opava příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 Projednáno: na provozní poradě dne 30.9.2014 Odevzdáno na Obec Velké Hoštice dne

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ dle RVP PV ZŠ a MŠ ŠTĚKEŇ, okr. Strakonice Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016 1 2 HROU POZNÁVÁME SVĚT... Motto : Při káždé hře ať se dítě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 5 SMÍCHOV U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU 2629 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZKRÁCENÁ VERZE 1. Úvod 2. Identifikační údaje o MŠ 3. Obecná charakteristika MŠ 4. Podmínky

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

PŘIJĎ SI S NÁMI TAKY HRÁT, UŽ TEĎ JSI NÁŠ KAMARÁD

PŘIJĎ SI S NÁMI TAKY HRÁT, UŽ TEĎ JSI NÁŠ KAMARÁD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘIJĎ SI S NÁMI TAKY HRÁT, UŽ TEĎ JSI NÁŠ KAMARÁD Základní škola Horní Libchava, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, Horní Libchava 196, 471 11

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.:78/2014 1 Obsah Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 2.1 Typ a velikost školy 5 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 9. 2011 31. 8. 2014 Č.j.: MŠ/252/2011 Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro PV 2012-2015

Školní vzdělávací program pro PV 2012-2015 M a t e ř s k á š k o l a H u d l i c e o k r e s B e r o u n Školní vzdělávací program pro PV 2012-2015 Název: Barevná školka Č. j.: MŠ 71/12 Zpracovala a vydala: Dana Žihlová Spolupracovaly: Božena Davidová,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Perlička vypracovaný na základě RVP PV pod

Více

Mateřská škola Praha 6, Bílá 1

Mateřská škola Praha 6, Bílá 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Praha 6, Bílá 1 Školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Hana Pelikánová Směrnice č. 10 Platnost 2014/15 0 1. CHARAKTERISTIKA MŠ BÍLÁ... 3

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Obsah: Školní vzdělávací program Dětský svět Identifikační údaje o mateřské škole Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu

Více

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped.

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. B MATEŘSKÁ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část B 4. Název školního vzdělávacího programu MŠ Pozoruji, divím se, učím se. Motto programu: Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/99, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Za období: Školní rok 201/2014 Zpracováno na základě: 10 zákona č.561/2004/sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZĎĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZĎĚLÁVÁNÍ Č.j.: MŠ 290 / 2010 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZĎĚLÁVÁNÍ platnost od 1.9.2010 Vypracovala: Zuzana Zahradníčková vedoucí učitelka MŠ Vydal: Mgr. Milan Král ředitel FZŠ 1 Obsah: I. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více