Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská Želetava IČ: Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská Želetava IČ: Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpráva o hospodaření školy za rok 2009 V Želetavě dne

2 Výroční zpráva Základní školy Ţeletava za školní rok 2009/ Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola Ţeletava je úplná základní škola s právní subjektivitou od roku Škola sdruţovala k : Základní škola 1. stupeň 5 tříd počet ţáků 100 Základní škola 2. stupeň 4 třídy počet ţáků 72 Celkový počet tříd 9 počet ţáků 172 Průměrná naplněnost 19,1 Mateřská škola 2 třídy počet dětí 56 Školní druţina 1 oddělení počet ţáků 25 Školní jídelna ZŠ 95 strávníků z řad ţáků Školní jídelna MŠ 55 strávníků z řad dětí Dle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy je škola zařazena ve školském rejstříku Rozhodnutí o zařazení MŠMT ČR. 2. Učební plán: Ve čtvrtém, pátém a devátém ročníku probíhala výuka dle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2. V 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku probíhala výuka dle ŠVP Základní školy a Mateřské školy Ţeletava. Povinně volitelné předměty pro ţáky ročníku: Informatika, Německý jazyk, Seminář z matematiky Nepovinné předměty : Logopedická péče, Náboţenství. Výuka cizích jazyků : na škole probíhalo vyučování dvou cizích jazyků - anglický jazyk, německý jazyk. Škola se nespecializuje na výuku ţádného předmětu.

3 3. Pedagogický sbor Na škole pracovalo 18 pedagogických zaměstnanců 14 učitelů ZŠ, 3 učitelky MŠ a 1 vychovatelka školní druţiny. 13 učitelů ZŠ má předepsané vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, 1 učitelka je absolventkou VŠE Praha a absolventkou DPS na pedagogické fakultě UJEP Brno. Tři učitelky mateřské školy mají střední pedagogické vzdělání. Vychovatelka ve školní druţině má středoškolské pedagogické vzdělání. Přehled pedagogických pracovníků školy : Mateřská škola: Pavla Táborská Zdeňka Stehlíková Kateřina Drmotová 1. stupeň: Eva Mastná PaedDr.Milena Suchá Jiří Mastný Lubomír Janoušek Mgr. Markéta Halačková Mgr. Vladislava Tománková 1 rok praxe 33 let praxe 16 let praxe 32 let praxe 24 let praxe 35 let praxe 24 let praxe 1 rok praxe 24 let praxe 2. stupeň: Mgr. Marie Dohnalová Iva Zemčíková Ing. Pavla Janoušková Jana Pavlíčková Olga Nováková Mgr. Bohumil Dohnal Mgr. Karel Tobolka Mgr. Radka Řepová 15 let praxe 29 let praxe 24 let praxe 32 let praxe 34 let praxe 20 let praxe 24 let praxe 12 let praxe Školní druţina: Olga Malíková 27 let praxe

4 Výuku římskokatolického náboţenství vykonával D. Pavel Rostislav Novotný Opraem. Koordinátor tvorby ŠVP Iva Zemčíková Koordinátor ICT Mgr. Karel Tobolka Metodik protidrogové prevence Mgr. Marie Dohnalová Logopedická péče Eva Mastná Výchovný poradce Ing. Pavla Janoušková Změny v pedagogickém sboru: Do pracovního poměru přijati: Mgr. Vladislava Tománková smlouva na dobu neurčitou Mgr. Markéta Halačková smlouva na dobu neurčitou Pavla Táborská - smlouva na dobu neurčitou Mgr. Radka Řepová návrat po RD a MD Vzhledem k aprobovanosti stávajících pedagogických pracovníků s platnou pracovní smlouvou na dobu neurčitou byly vyučovány zcela nebo částečně bez odborné způsobilosti tyto předměty: německý jazyk, rodinná výchova, tělesná výchova, zeměpis, dějepis a informatika. Přehled nepedagogických zaměstnanců školy (útvar správní) Ekonomka školy - Ing. Taťána Dostálová Školník ZŠ Jiří Štěpnička Školnice MŠ Dagmar Pacasová Uklízečky Olga Malíková, Jitka Pěchočová, Ilona Musilová Vedoucí školní jídelny Marie Roupcová Kuchařky Věra Nováková, Boţena Houzarová, Marie Houzarová POP Ludmila Brančová (po dobu nemoci samostatné kuchařky) Během roku vykonávalo na našich zařízeních souvislou pedagogickou praxi šest studentek: Pavla Táborská studentka SPgŠ Znojmo Michaela Chalupová studentka SPgŠ Znojmo Iveta Šilhavá studentka SPgŠ Znojmo Stanislava Vrbková - Pedagogická fakulta JČU České Budějovice Hana Randáčková - Pedagogická fakulta JČU České Budějovice Eliška Cvingráfová Pedagogická fakulta Brno

5 4. Zařazování dětí K zápisu do 1. třídy ZŠ konanému ve středu 12. února 2009 se dostavilo 10 dětí. Do první třídy bylo zapsáno v řádném termínu zápisu celkem 10 dětí, 4 děti nastoupí po odkladu. Vzhledem k počtu ţáků byla otevřena jedna první třída. Dle údajů z matriky OÚ v Ţeletavě dojde pravděpodobně v příštích letech k udrţení stávajícího počtu dětí přijímaných k docházce do základní školy. Očekáváme, ţe počet ţáků v nově utvářených třídách umoţní zvýšení kvality výuky a usnadní zavádění nového školního vzdělávacího programu a moţnost rozsáhlejšího individuálního přístupu v péči o ţáky, zejména pak v péči o děti zdravotně postiţené a děti s poruchami učení. Je však nutné předpokládat, ţe sníţení počtu ţáků se negativně projeví na financování školy ze státních prostředků, pokud bude zachován současný normativní systém přidělování prostředků. Na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny bylo odesláno celkem 10 ţáků pro zvýšené výukové obtíţe. Do školy jsou zařazeny děti z těchto obcí: Ţeletava, Bítovánky, Horky, Šašovice, Lesná, Meziříčko, Jindřichovice, Budeč, Cidlina a Knínice. Počet dětí zapsaných k docházce do MŠ 56 dětí. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Povinnou školní docházku ukončilo 11 ţáků 9. ročníku, kteří dle výsledků přijímacího řízení nastoupili na střední školy viz. Příloha Přehled přijatých ţáků na střední školy. 6. Školská rada Na základě ustanovení 167, 168 zákona č. 564/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), pracuje šestičlenná školská rada při Základní škole a Mateřské škole Ţeletava. Na základě výsledků voleb do školské rady a jmenování některých členů zřizovatelem školy má školská rada následující sloţení: Předseda: MVDr. Radek Busta Členové: Ing. Dana Elias Eva Mastná Ivana Silvestrová Ing. Jakub Střítecký Ing. Pavla Janoušková

6 7. Česká školní inspekce V tomto školním roce nebyla prováděna ţádná inspekční činnost. 8. Přehled činností a akcí pro ţáky a) Výchovné - logopedická péče o děti předškolního a mladšího školního věku - protidrogová prevence - individuální příprava ţáků k přijímacím zkouškám na SŠ - individuální vzdělávací plány pro integrované ţáky - členství v KMČ a KMP - spolupráce s hudební školou YAMAHA - školní mléko - sběr starého papíru kg v ceně ,- Kč; rozděleno do jednotlivých tříd dle nasbíraného mnoţství po odečtení nákladů na dopravu - sběr léčivých bylin 244,98 kg v ceně 3.532,- Kč; prostředky převedeny do zdrojů Sdruţení rodičů ) - kurz první pomoci pro ţáky 8. třídy a ukázka činnosti vozu RZP (spolupráce s KÚ Vysočina a pobočkou ČČK Třebíč) - Didakta Třebíč - Úřad práce Třebíč beseda k volbě povolání - exkurze SOU řemesel a sluţeb Moravské Budějovice a návštěva firmy BAST - BESIP 4. a 5. třída Autoškola Kratochvíl Moravské Budějovice - úklid Ţeletavy a okolí ve spolupráci s OÚ Ţeletava pod záštitou Kraje Vysočina - okresní kolo olympiády v matematice - účast na 7. ročníku dějepravného soutěţení v Třebíči - postup do finále v soutěţi Navrhni svůj dům, organizované SPŠ stavební v Třebíči 5. a 8. místo z třiceti finalistů - exkurze Praha - pětidenní poznávací zahraniční pobyt - Londýn - účast na soutěţi Mladý ochránce zákona v Třebíči b) Sportovní - účast na turnaji v kopané starší ţáci - zájezd do Vodního ráje Jihlava ( ) - stolní tenis 3. místo v okresním kole starších ţáků (Hrotovice) - Vánoční desetiboj II. stupeň ZŠ - vánoční sportovní hry I. stupeň ZŠ - účast na turnaji v basketbalu starší ţákyně

7 - účast na okrskevém kole ve vybíjené mladší ţáci - plavecký výcvik třída Plavecká škola Třebíč - lyţařské závody ve slalomu Lyţařský svah Ţeletava - velikonoční volejbalový turnaj ţáků - turnaj v malé kopané 4. místo (4. třída) - okresní kolo volejbal dívky - okrskové a okresní kolo v přehazované 1. místo - 3. místo McDonald Cup - dětský sportovní den 1. stupeň - branný závod 2. stupeň - organizace Obec našim dětem(mikroregion Moravskobudějovicko) - raftování na Vltavě c) Kulturní - O perníkové chaloupce 1., 2., 3. třída - Obrazy z války třicetileté třída - Jak se peče štěští pohádka Dramatického krouţku pro děti z MŠ - vánoční besídky a diskotéka - dětský maškarní ples - Zimní příběhy včelích medvídků Divadlo Pasáţ Třebíč - školní akademie ke Dni matek - vystoupení dětských školních pěveckých sborů d) Školní vlastivědné výlety - 1.,2., 3. a 5. třída Šiklův mlýn - 4. třída Havlišův mlýn ( dvoudenní) - 6. třída Český ráj - 7. třída Biskupice - 8. třída Krkonoše - 9. třída Řásná 9. Přehled zájmových útvarů pro ţáky a) organizované a zajištěné školou - logopedická péče - lezecká stěna - sportovní hry dívky (2 skupiny) - dramatický krouţek - aerobic 3 skupiny - keramika 5 skupin - sborový zpěv - hra na nástroj (kytara, flétna) - internetový krouţek

8 - dobrodruţná angličtina b) ve spolupráci se ZŠ - stolní tenis - kopaná - hudební škola Yamaha - box - cvičení s dětmi 10. Hodnocení prospěchu a chování Výsledky klasifikace ţáků viz. Příloha Přehled klasifikace školy V 1. poletí prospělo s vyznamenáním 98 ţáků, ve 2. pololetí 85 ţáků. V prvním pololetí neprospělo 7 ţáků, ve druhem pololetí neprospělo 11 ţáků, devět bude opakovat ročník. Během školního roku bylo uděleno celkem 83 pochval ţákům za vzorné plnění školních povinností, sběr starého papíru, sběr léčivých bylin a reprezentaci školy. Výchovná opatření: - pochvaly 115 ţáků - NTU 6 ţáků - DTU 11 ţáků - DŘŠ 7 ţáků - sníţená známka z chování o jeden stupeň 13 ţáků - sníţená známka z chování o dva stupně 4 ţáci - absence 1. pololetí celkem hodin (omluvená 4.952) Ø na ţáka 28,30 - absence 2. pololetí celkem hodin (omluvená 6.361) Ø na ţáka 36, Péče o budovy a vybavení školy - údrţba a posílení počítačové sítě - nákup sportovního náčiní a vybavení - běţné opravy a údrţba - kompletní výmalba staré části budovy 1. st. ZŠ - pravidelné revize a kontroly - oprava myčky ŠJ MŠ - oprava střechy a střešních oken budova 1. st. ZŠ - nákup travní benzínové sekačky

9 12. Mateřská škola Základní údaje Charakteristika školy Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ Ţeletava. Ředitelem Základní školy a Mateřské školy Ţeletava je Mgr. Bohumil Dohnal, vedoucí učitelkou pro předškolní výchovu Zdeňka Stehlíková. Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem od 6,30 hodin do 16,00 hodin. Prostředí mateřské školy je esteticky a vkusně upraveno. Poskytuje dostatek hraček, pomůcek i tělovýchovného náčiní pro tvořivé činnosti a záliby dětí. Pro děti jsou vyčleněny i hrací koutky. Pro pobyt venku je vyuţívána školní zahrada s pískovištěm, sportovními a hracími prvky i přírodními koutky pro dětské hry. K bylo do školy zapsáno celkem 56 dětí, z toho 7 dětí na 4 hodiny denně, které postupně po dovršení 4 let přecházely na docházku celodenní. Počet dětí ve třídách: Včeličky: (5-7 let) 28 dětí Berušky: (3-5 let) 28 dětí Celkem: 56 dětí Průměrná docházka: 42 dětí dopoledne, 32 dětí odpoledne Výchovně vzdělávací práce Pracujeme s dětmi podle RVP pro předškolní vzdělávání. Z něho vychází náš Školní vzdělávací plán s názvem Za pohádkou pohádka, pro kluky a děvčátka, který zohledňuje konkrétní podmínky a tradice mateřské školy a navazuje na dosavadní pozitivní výsledky společného působení zaměstnanců mateřské školy a rodičů v oblasti předškolního vzdělávání. Ze ŠVP vychází Třídní vzdělávací plány, které jsou učitelkami uzpůsobeny pro specifické potřeby dětí ve třídách. Velký důraz klademe na proţitkové a situační učení, díky kterému dítě získává neocenitelné ţivotní zkušenosti a je dobře připraveno na vstup do základní školy. Poskytujeme dětem dostatečný čas a prostor pro hru jako nejdůleţitější součást výchovně-vzdělávací práce. Posilujeme vazbu dítěte na rodinu, škola je stále otevřena rodičům, coţ velmi pomáhá v nenásilné adaptaci dítěte. Děti mají moţnost přinést si i hračky z domova. Zajišťujeme pro děti vyhovující výţivu, pitný reţim a dbáme na dostatek času na konzumaci jídla, estetické a samoobsluţné stolování. Specifické dílčí projekty Říkej si se mnou logopedie Malí sportovci cvičení v tělocvičně ZŠ Metoda dobrého startu pro děti s odkladem školní docházky

10 Plavecký výcvik Sboreček Ve školním roce jsme se v rámci projektů - Naše pravidla, Krůčky k bezpečí, Jak plyne čas a ZOH 2010 zaměřili na environmentální výchovu s důrazem na zemi, ve které ţijeme a náš vztah k ní. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Zdeňka Stehlíková vedoucí učitelka Kateřina Drmotová učitelka Pavla Táborská učitelka Všechny tři učitelky mají střední pedagogické vzdělání Provozní pracovníci Dagmar Pacasová školnice Boţena Houzarová kuchařka Vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelky si vybíraly dle vlastního zájmu a také priorit, které jsou zakotveny v ročním plánu školy z aktuální nabídky DVPP. Poznatky ze seminářů byly vyuţívány v praxi spolu se sebevzděláváním. / Na škole je k dispozici dostatečný výběr odborné i dětské literatury/. Během roku vykonávaly v MŠ souvislou pedagogickou praxi dvě studentky: Michaela Chalupová a Iveta Šilhavá ze SOŠPg ve Znojmě. Údaje o zápisu k docházce do mateřské školy 12 dětí odešlo do ZŠ Ţeletava 2 děti se odstěhovaly 14 dětí nově přijatých do MŠ Stav přihlášených dětí na školní rok 2010/2011: Celkem 56 dětí, z toho 1 dítě na 4 hodiny denně a 8 dětí s odkladem školní docházky. Do MŠ nebylo přijato 10 dětí z důvodu naplnění kapacity MŠ (=56 dětí). Přehled činností a akcí Výchovné Charitativní akce Ţivot dětem určená na zakoupení lékařských přístrojů pro děti, odesláno Kč Sběr starého papíru kg v ceně Kč, odvoz zajištěn sponzorskou firmou STROJMONT CZ, a.s. Recyklační program Recyklohraní sběr malých elektrických spotřebičů Akce pro rodiče + akce s aktivním podílem rodičů Dračí slet výroba draků Podzimní řetízkování Nabídka dětských knih pro rodiče Dýňové čarování

11 Včelí pohádka Společné hry u vánočního stromečku Dokument školní zralosti a připravenosti studium rodičů Dětský karneval Masopustní veselí Den otevřených dveří Den Země společný úklid školní zahrady Školní akademie ke Dni matek Den dětí pohádková cesta Malá včelí maturita Společenské a sportovní Slavnostní otevření dětského hřiště Pohádka Perníková chaloupka Fotografování dětí - ateliér Podzimní hrátky s drakem Muzikál Safari Vítání občánků Návštěva Barborky Mikulášská nadílka, čertovské řádění Vánoční cinkání Vánoční vystoupení v DPS Pohádka Jak se peče štěstí Tři králové návštěva betléma v kostele Zápis dětí do ZŠ Zimní miniolympiáda Zabíjačkové hody Výchovný pořad pana Hořáka ze Záchranné stanice dravců a sov Divadlo Pasáţ Příběhy včelích medvídků Velikonoce tradice, zvyky Přání naší Zemi + dárky Čarodějnický slet Pohádka O kocourkovi a slepičce Beseda s Policií ČR s ukázkami Divadlo Pasáţ Obušku z pytle ven Návštěva 1. třídy ZŠ Návštěva hospodářství Bítovánky Slavnostní rozloučení s MŠ se zástupci ZŠ a OÚ Spolupráce se ZŠ Spolupráce při zápisu do 1. třídy

12 Návštěvy předškoláků v 1. třídě, druţině a školní jídelně Účast na společných programech pořádaných pro děti a rodiče Pomoc ţáků ZŠ při organizování akcí v MŠ Všichni zaměstnanci MŠ se iniciativně podílí na zajišťování akcí pro děti, rodiče podle vlastních moţností a schopností. Akce byly průběţně dokumentovány a uloţeny ve fotogalerii na webových stránkách školy. Kontrolní a hospitační činnosti Kontrolní a hospitační činnost byla provedena dle plánu, nebyly zjištěny ţádné závaţné nedostatky, závěry kontrol a hospitací byly zaměstnanci akceptovány. Česká školní inspekce Ve školním roce 2009/2010 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI. Materiální vybavení, opravy Materiální vybavení Hračky, učební pomůcky i materiální vybavení bylo doplněno podle potřeby. Do třídy byla zakoupena dětská obývací stěna a na školní zahradu nová herní sestava a zhotoveny police pro zahradní hračky. Práci s dětmi obohatilo zakoupení nových přístrojů: DVD video přehrávače, kopírky, fotoaparátu a enkaustické ţehličky. Opravy Ve školním roce nebyly v naší mateřské škole prováděny ţádné rozsáhlejší opravy, pouze běţné, malé opravy, které neměly vliv na chod školy. Vymalovány byly prostory 2. třídy. Závěr Vytváříme dětem příjemné, vstřícné prostředí a snaţíme se jim být partnery v jejich světě i ţivotě. Snaţíme se vycházet z potřeb dětí, upřednostňujeme jejich osobnostní vývoj, avšak nedáváme dětem bezbřehou volnost. Snaţíme se jim nenásilně, postupně, ale důsledně vštěpovat pravidla chování ve skupině dětí a dospělých. Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku dětí, slovní zásobu, schopnost porozumět a pochopit zadaný úkol, vědět si rady v nenadálých situacích, poznat nebezpečí a vyvarovat se ho. Našim cílem je, aby dítě při odchodu z mateřské školy mělo v sobě daný základ pro vlastní uplatnění. Akce byly průběţně dokumentovány a uloţeny ve fotogalerii na webových stránkách školy.

13 13. Partneři a sponzoři - OÚ Ţeletava - MěÚ Moravské Budějovice, odbor školství - SR při ZŠ a při MŠ - Strojmont Ţeletava - Brabenec s.r.o. - Leoš Hanzal - Ţeletavská sýrárna - MUDr. Ivana Šabatová - PPP Třebíč, PPP Moravské Budějovice - Autoškola Kratochvíl - Úřad práce Třebíč - František Pokorný autodoprava - ČČK - Krajský úřad kraje Vysočina - Hospodářská komora Třebíč - a další Všem partnerům a sponzorům děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 14. Závěr Během školního roku byl splněn plán práce a plán kontrolní činnosti ve všech podstatných bodech. Škola se hodlá zaměřit zejména na zavádění a realizaci školního vzdělávacího programu, další vyuţití zlepšených prostorových a materiálních podmínek pro vyučování i pro mimoškolní aktivity ţáků, další zkvalitnění výuky všech předmětů se zvláštním zřetelem ke zvládnutí klíčových kompetencí ţáků a k úspěšnému zvládnutí přijímacího řízení na další typy škol a na další zlepšování vztahů všech subjektů výchovně - vzdělávacího procesu. Škola chce dále prohlubovat spolupráci se Sdruţením rodičů formou spolupráce při organizaci kulturních a sportovních akcí pro děti a při financování těchto aktivit. Dále je třeba zajistit úspěšné pokračování

14 nadstandardní spolupráce se zřizovatelem, a zajistit dostatek finančních i materiálních prostředků pro vybavení a provoz školy, zejména s ohledem na nutnost investic do dalších oprav školních budov a rekonstrukce prostor školní zahrady ke sportovnímu vyuţití. Do budoucna je třeba najít moţnost financování i mimo běţné zdroje. I v dalších letech chceme školu profilovat jako otevřenou a přátelskou vůči všem článkům výchovně vzdělávacího procesu, udrţet a dále rozvíjet kvalitu výuky a vychovávat samostatně myslící, funkčně gramotné, asertivní ţáky s přiměřenou mírou znalostí, vědomostí a dovedností vzhledem k jejich moţnostem, podporovat mimořádně nadané děti při rozvíjení jejich talentu a integrovat ţáky se zdravotním postiţením či poruchami učení. Je třeba rozvíjet kompetence ţáků v souladu se státní vzdělávací politikou a reagovat na změny, které s touto politikou souvisí. Je třeba připravit ţáky na srovnávací testování 5. a 9. ročníků školy. Chceme dosáhnou toho, aby škola stala organickou součástí struktury obce a přirozeným centrem kulturního, sportovního a společenského ţivota obce. Přílohy: Přehled klasifikace školy Přehled ţáků přijatých na střední školy Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zprávu zpracoval Mgr.Bohumil Dohnal, ředitel ZŠ Ţeletava. V Ţeletavě dne Tato výroční zpráva stejně jako další informace o škole je ke staţení na :

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V Želetavě dne 30. 9. 2011 Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Želetavě dne 27. 9. 2013 Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ : 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ : 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ : 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 V Želetavě dne 23. 9. 2014 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

Rudíkov 167, 675 05 Rudíkov IČO: 70283001

Rudíkov 167, 675 05 Rudíkov IČO: 70283001 Rudíkov 167, 675 05 Rudíkov IČO: 70283001 Obsah Výroční zpráva za školní rok 2012/2013..3 1) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2009/2010 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Velešín Družstevní 340 IČO 00 58 23 37 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Dle 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Načeradec,okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříţ, Albertova 4062, příspěvková organizace, 767 01 Kroměříţ tel.:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz www.zsvernerice.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková 31.8.2010. Obsah : OBSAH... 2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOL... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Výroční zpráva školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva školy za rok 2014/2015 OBSAH A) Základní škola Vraclav 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální zabezpečení školy 4) Žáci školy 5) Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007-2008 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více