OD MAGIE K PORODNICI: POROD A PORODNICTVÍ V OBDOBÍ NOVOVĚKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OD MAGIE K PORODNICI: POROD A PORODNICTVÍ V OBDOBÍ NOVOVĚKU"

Transkript

1 OD MAGIE K PORODNICI: POROD A PORODNICTVÍ V OBDOBÍ NOVOVĚKU prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice Raně novověké porodnické příručky, přes závislost na omezeném soudobém vědění, znamenaly významnou etapu na cestě k profesionálnímu vedení porodu. Další významnou změnou bylo zavedení školení porodních babiček, lékařů a akušérů v 18. století. Teprve na konci 19. století se přítomnost lékaře u porodu stává běžnější, k úplné medikalizaci a institucionalizaci porodů dochází až po druhé světové válce. Klíčová slova: dějiny porodnictví, porodní báby, porodnické příručky. FROM MAGIC TO THE MATERNAL HOSPITAL: CHILDBIRTH AND MIDWIFERY IN MODERN TIMES Early modern childbirth hand books, although they depended on the narrow contemporary knowledge, can be seen as an important phase in the evolution of the professional leading of childbirth. The other great change followed during 18th century when midwives, doctors and accoucheurs were in a bigger scale trained. But in fact, it was the end of 19th century when the participation of a doctor at childbirth became quite usual. The full medicalisation and institutionalisation of childbirth followed in the period after the World War Two. Key words: history of midwifery, midwives, childbirth hand books. Bez ohledu na typ společnosti se lidské bytí skládá ze sledu několika životních etap: nemine nás narození, dospívání, většinou ani sňatek, rodičovství, proměny sociálního a profesního statusu, nevyhnutelná je smrt. Ke každému z těchto období se vztahují obřady, ať už náboženského či profánního charakteru. Jejich cíl je stejný: stanovit pravidla přechodu od jedné determinované situace k determinované situaci následující. V této souvislosti hovoříme o přechodových rituálech. Především v případě porodu je zřejmé, jak v evropské společnosti ztrácely tyto rituály v průběhu času své iracionální atributy, často zakotvené v magii, a jak postupně převážily atributy racionální, respektující nejrůznější možná nebezpečí této křehké a zranitelné etapy, jak se prosadily techniky chránící matku a dítě způsobem odvozeným z dobového vědění. Cesta k vyhnání smrti od kolébky i lůžka nedělky byla velmi dlouhá. Začala vydáváním tzv. babických řádů středověkými městy, sepisováním rukopisných zdravověd a vyústila v medikalizaci porodů dovršenou kolem poloviny 20. století. Porodu probíhajícímu pod dohledem lékaře tak předcházela staletí pokoutních praktik, pověr, diagnostického i terapeutického tápání. Zmatené představy o podstatě početí shrnul v evropském kontextu francouzský historik Pierre Darmon v práci Le Mythe de la procréation à l âge baroque, která vyšla v roce Darmon pracoval s dobovou lékařskou literaturou, s teologickými a filozofickými spisy, s nařízeními, s Velkou francouzskou encyklopedií. První informace máme o reflexi početí a těhotenství v orientálních despociích, které rozvinula antická lékařská věda a filozofie. Jediným a výhradním činitelem početí byl muž, žena respektive její tělo sloužily jen jako nádoba, v níž má plod uzrát. V těle matčině se prý dítě živí nečistou menstruační krví taková byla ještě středověká představa Lothara ze Segni a Bartholomea Angelica, zformovaná kolem roku Plod rodu mužského ležel v matčině lůně na pravé straně, budoucí děvče na levé. Prenatální život začal až vstupem duše do tělíčka nenarozeného dítěte, k tomu došlo většinou čtyřicátý den po početí. Misogynská aristotelovská představa, dovedená k dokonalosti učením Tomáše Akvinského, byla ještě preciznější: pro mužský plod platila hranice čtyřiceti, pro ženský osmdesáti či devadesáti dnů. Sedmnácté století ukončilo spor mezi přívrženci Aristotela, kteří popírali aktivní podíl ženy při početí, a přívrženci Galéna z Pergamu, přiznávajících i ženě podíl na vzniku nového života. Anglický lékař, chirurg Jakuba a Karla I., William Harvey ( ) prohlásil za prvopočátek všeho vajíčko, čímž otevřel cestu dalším objevům. Za první vědecký názor považuje Darmon až názor nizozemského lékaře a fyziologa Reinira De Graafa, který roku 1672 vystoupil s teorií o existenci vajíčka ve vaječnících a objevil podstatu zrání vajíčka ve folikulu. Tak byl položen základ k rozvoji embryologie. De Graafův objev vzbudil odpor u Aristotelových přívrženců: proslulý lékař osvíceného 18. století Pierre Roussel prohlásil: Nevím, jestli se ženy smíří s názorem, který je staví na úroveň slepic. Třebaže teprve roku 1875 objevil podstatu oplodnění lovaňský zoolog Eduard van Beneden, už starší lékařská literatura hýří návody, jak správně počít, jak zajistit potomkovi půvab a inteligenci, případně jak počít chlapce. Plození bylo považováno za velmi důležitou věc, umění plodit bylo stavěno naroveň např. umění vařit. Demokritos stanovil některá pravidla, jak ovlivnit pohlaví dítěte. Podobné rady najdeme v dílech Hippokratových a Galénových, také renezanční medicína se jimi inspirovala. V 17. století se prokreace stala doslova uměním a zůstala jím až do 19. století. Ještě koncem 19. století objevíme spisky zcela vážně vysvětlující, jak lze sexuálními technikami, složením stravy či výběrem vhodné fáze měsíce ovlivnit pohlaví dítěte. Je jistě výmluvné, že všechny odchylky od normálu (mj. nevěra), vedly údajně k početí postiženého dítěte, v lepším případě k početí děvčete. Potenciální otcové byli varováni před příliš častým pohlavním stykem, který údajně oslabuje sperma a vede k plození debilních a imbecilních dě- 26 Interní medicína mezioborové přehledy 2003 / 2

2 tí, případně opět jen dívek. Pro zplození budoucího génia je nutná přiměřená strava, především maso, malá frekvence pohlavních styků; sperma má přijít na pravou stranu dělohy, aby byl počat chlapec, neboť jen u něj lze genialitu předpokládat. Někteří autoři 19. století (např. německý lékař Heinrich Botho Schenke) se domnívali, že v pohlaví je možno ovlivnit výživou budoucí matky strana bohatá na bílkoviny vede k zárodku chlapce, na sacharidy k početí děvčete. Jiný názor stavěl na převaze vajíčka či spermie: silná buňka vaječná dá vzniknout chlapci, převaha spermie ( silná buňka chámová ) děvčeti. Obdobou této teorie byl názor, že vášnivé ženy mají syny, vášniví muži dcery. Vyskytly se i teorie zohledňující početí podle pokročilosti cyklu: oplodnění v prvním týdnu po skončení menstruace vedlo k početí syna, pozdější k početí dcery. Po staletí zůstávaly v evropském prostředí těhotenství a porod výhradně ženskou záležitostí. Třebaže už antika znala instituci porodní báby, při porodech dlouho převažovala pomoc příbuzných, kmoter či sousedek, tedy žen bez jakékoli kvalifikace. Ostatně formální vzdělání neměly ani existující porodní báby. Jejich řádná kvalifikace, profesní způsobilost, kdy by se empirické dovednosti opíraly o teoretické znalosti, přišla na pořad dne až v souvislosti s osvícenským absolutizmem. K vzdělání babiček sloužily nejen kurzy, pořádané zpravidla při lékařských fakultách, ale také odborná porodnická literatura, nejrůznější návody k babení. K rozšíření těchto příruček vydatně napomohl vynález knihtisku. Zřejmě nejstarší tištěnou porodní knihou byl spis německého lékaře Eucharia Roeslina (zemřel r ve Frankfurtu n. M.) Der Schwangeren Frauen und Hebammen Rosegarten, který byl vytištěn ve Štrasburku roce Byl přeložen do mnoha jazyků, česky vyšel roku 1519 v Mladé Boleslavi u českobratrského vydavatele a lékaře Mikuláše Klaudiána pod názvem Zpráva a naučení ženám těhotným a babám pupkořezným. Klaudián jako překladatel do původního znění spisu několikrát zasáhl, doplnil ho a upravil. Roku 1558 u Jana Güntera v Olomouci spatřila světlo světa Kniha lékařství mnohých v stavu manželském potřebných. Ještě téhož roku následovalo druhé vydání, vydavatelem byl olomoucký Bedřich Milichthaler, jehož dědicové vytiskli roku 1597 vydání třetí. Naposledy kniha vyšla roku 1609 u Jana Milichthalera, opět v Olomouci. Spis se skládá z pěti knih různých autorů spojených v celek. První z nich je překlad Roeslinovy práce: vydavatelé ji ponechali v původním rozsahu a nazvali Těhotných žen a porodních bab ruožená zahrádka. Další část tvořila Lékařství ženská od Johana Kuby, městského lékaře ve Frankfurtu nad Mohanem; třetí část O tajnostech ženských byla uvedena jako spis Alberta Velikého De secretis mulierum et virorum, přeložený jeho žákem Henrikem Saským (Henricus de Saxonia). Čtvrtou část, O nebezpečných případnostech těhotných žen, sepsal lékař Ludvík Bonatiolus působící ve Ferraře. Poslední partii tvořila Náramně užitečná zpráva, kterak v nově zrozený děti chovány a vychovány býti mají autora Bartoloměje Merlingera, lékaře z Augsburku. Dalším raněnovověkým autorem byl Matouš Philomates Dačický z Wolkenberku, autor díla Zahrádka růžová žen plodných. Poprvé vyšla roku 1576 na Starém Městě Pražském u Jiřího Jakuba Dačického, podruhé 1581 tamtéž. Jednu z příruček napsal též saský kazatel Tomáš Günter, působící ve druhé polovině 16. století v Glauchově. Český překlad vydal roku 1567 Jiří Melantrich z Aventýna, tiskař na Starém Městě pražském, pod názvem Knížka potěšitedlná všechněm těhotným a rodícím manželkám. Překlad pořídil strakonický měšťan Jiří Rybák. Spis se praktickými otázkami porodu příliš nezabýval, představoval spíš dílo náboženské, zkoumající otázky postavení žen v rodině, poslání matky atd. Dalším autorem byl Pavel Phaëton Žalanský, kalvínský farář v Ledči a kazatel v kapli Betlémské. Práce nese název O ctných manželkách těhotných a rodičkách křesťanských a vyšla jen jednou, roku 1615 u Daniela Karla z Karlšperka na Novém Městě pražském. Společným jmenovatelem všech těchto (a dalších) spisů byla snaha nabídnout terapeutické postupy použitelné jak při odborném, tak při laickém vedení porodu. Pokud se týče podstaty početí, většina autorů se kloní k Aristotelově teorii, v níž byl zcela dominantní mužský princip. Z námi jmenovaných autorů převzal jediný Wolkenberg názor Galenův: horké a suché mužské semeno se spojuje s vlhkým a studeným semenem ženským. Za příznaky těhotenství považoval Wolkenberg bolest hlavy, závratě, těkavé oči, zřetelnější pulz, bolesti a tvrdnutí prsou, zvracení, bolest v podbřišku, střídání nálad a chuť jíst nepoživatelné látky. Počala-li žena syna, byla prý veselá a měla zdravou barvu, při početí děvčátka byly obtíže takřka pravidlem. Porod chlapce byl údajně snazší než porod děvčátka. Některé příručky obsahují návody k aktivnímu vedení fyziologického i komplikovaného porodu, případně rady při řešení náhlých komplikací. Wolkenberg nabízí stručný popis konkrétní činnost pomocnice při fyziologickém porodu tišení a uklidňování rodičky, přípravu porodního pole, vyšetřování správné polohy dítěte. Pole radí potírat (s jeho dezinfekcí si žádný z jmenovaných autorů hlavu nelámal) směsí liliového a mandlového oleje a slepičího sádla, možno je přidat též vaječný bílek. Vydatné mazání mělo porod urychlit. Byla-li rodička otylá, pomoc spočívala v ulehnutí na její břicho. V případě, že neodtekla včas voda, měla bába provést dysrupci vaku. V příručkách nenajdeme zmínku o kontrole srdečních ozev dítěte, ani o nástřihu či podpoře hráze. Autoři se zabývali rovněž patologickými polohami plodu. Za nejméně nebezpečnou považovali polohu podélnou pánevním koncem, jež podle nich byla ještě poroditelná. Neporoditelná byla poloha příčná. Vedle těchto racionálně podložených rad zde najdeme jak využití magie, tak praktik tzv. špinavé apatyky : drahých kamenů zavěšených na krku nebo levé ruce už během těhotenství, podkuřování rodidel holubím nebo čapím trusem, urychlení porodu pomocí uměle vyvolaného kýchání. Vhodné prý bylo rovněž přivázat na levé stehno srdce z čerstvě zabité slepice. To měla bába hned po porodu odvázat, aby nedošlo k vyhřeznutí střev matky. Rovněž pokud nenastalo spontánní vybavení lůžka, doporučovali lékaři kýchání, mazání rodidel olejem, pokuřování vonnými Interní medicína mezioborové přehledy 2003 / 2 27

3 směsicemi a čichání k směsicím páchnoucím, případně podávání odvarů z myrhy nebo chvojky. Pupečník (zabývá se jím jen Wolkenberk) měl být uříznut asi tři prsty od bříška dítěte, na obou koncích ovázán, pahýl posypán práškem z myrhy a kmínu a ovázán látkou namočenou v oleji. Po odpadnutí pupečníku měla být ranka zasypána popelem. Dítě po narození bylo umyto vodou a pomazáno olejem, prstem namočeným v medu měla bába zkontrolovat, jestli nemá přirostlý jazyk. Novorozeně a kojenec se koupali každý den ve vlažné (děvčátka v teplé) vodě, uši se měly před proniknutím vody chránit. Dítě stahoval pevně povijan; prý aby se mu narovnaly končetiny. Během prvních šesti týdnů bylo chráněno před svitem slunce i měsíce. Autoři většinou nezmiňují poporodní ošetření očí (teprve roku 1884 doporučil lipský gynekolog Carl Sigmund Franz Credé jako profylaxi proti oslepnutí dítěte pohlavně nakažené matky kapat do očí novorozeňat roztok dusičnanu stříbrného), Merlinger radí otírat oči suchým zeleným suknem pro posílení zraku. Raněnovověcí lékaři ještě netrvali na samostatném lůžku dítěte, nicméně v loži matky mělo ležet nalevo od ní, aby bylo blíže k jejímu srdci (i dnes víme, že tlukot matčina srdce dítě uklidňuje). Ve společném loži vytáhla údajně matka z dítěte všechny neduhy (hlavně padoucnici a malomocenství), které odcházely spolu s jejími očistky. Autoři se zabývali i možnými poporodními komplikacemi: vyhřeznutím dělohy, hojením případných porodních poranění, nadměrným krvácením (léčilo se přikládáním pijavic, octovými obklady, vkládáním směsi bylin a kadidla do rodidel). Při vyhřeznutí dělohy nebo konečníku doporučovali mazat orgán mastmi nebo vínem, nahřát a vpravit zpět do těla. Natržení hráze, poranění pochvy nebo svalových svěračů bylo léčeno bylinnými obklady. Jak bylo řečeno, do vcelku benevolentních porodnických praktik raného novověku vnesl pořádek osvícenský absolutizmus, připravený řídit život člověka od narození až do smrti. A tak je 18. století dobou, v níž se začalo se vzděláváním babiček. Roku 1770 byl vydán pro celou habsburskou monarchii Zdravotní řád, který platil jako základní norma doplňovaná dílčími zákony celých 100 let. Vytvořil orgány státní zdravotní správy, určil jejich pravomoc, úkoly a povinnosti. V čele jednotlivých zemí stály zemské zdravotní komise vedené lékařem s titulem zemského protomedika. Řád definoval úkoly krajských a městských fyziků, roku 1786 došlo k zavedení úřadu krajské porodní báby. Na základě téhož zákona bylo zavedeno školení pro babičky také v Praze, prvním přednášejícím byl profesor Franciscus Dutoy. Kvalifikační kurzy pro babičky zaváděly krajské úřady v jednotlivých oblastech Čech. Podle babických řádů byla každá porodní bába povinna složit před zahájením samostatné praxe zkoušku před městským lékařem a některou ze svých vyzkoušených kolegyň. V souvislosti s uzákoněním kvalifikace porodních bab příruček přibývalo. V roce 1773 vyšla moderní příručka pro báby, český překlad spisu vídeňského profesora porodnictví Heinricha Johanna Crantze pod názvem Výborné naučení pro báby a jiné při porodech pomáhající osoby. Nejdéle se těšila oblibě příručka Antonína Jungmanna, bratra jazykovědce Josefa, v letech profesora porodnictví na pražské lékařské fakultě. Jeho Úvod k babení poprvé vyšel roku 1804 a používal se po celou první polovinu 19. století. Původních českých učebnic babení přibývalo: roku 1827 se objevila příručka Františka Mošnera z Olomouce, o jedenáct let později následovalo Babictví olomouckého (později plzeňského) lékaře Vojtěcha Vyšína, roku 1870 hned dvě vydání učebnice Jana Strenga Kniha babická, ku prospěchu žen babictví se učících. S porodnickým atlasem atd. Objevily se i knihy, které nebyly určené výhradně porodním bábám, ale i budoucím matkám, dychtícím vědět o svém stavu víc, než jim byly schopny poskytnout příbuzné či sousedky. Roku 1859 to byla práce Filipa Stanislava Kodyma Mladá matka, stejný název nesla i příručka Jana Jandy, jež se v roce 1887 dočkala druhého vydání. Velké obliby došla původní práce lékaře pražského chorobince Čeňka Křížka Pravá pomoc v těhotenství, podruhé vydaná roku Srozumitelný a podrobný výklad o početí, průběhu těhotenství a porodu určený širší veřejnosti podala rovněž první česká lékařka Anna Bayerová ( ). Jde o zčeštění (nejen jazykové, ale i kulturní) spisu švýcarské lékařky A. Fischerové-Dückelmannové Žena lékařkou. Spis vyšel u J. R. Vilímka poprvé krátce po r. 1900, druhé vydání je z r Od doby Antonína Jungmanna byly povinnosti a dovednosti porodní báby přesně dány. Babička měla být moudrá, zkušená a klidná, nikoli upovídaná či dokonce klevetivá. V její kompetenci bylo pouze vedení fyziologického porodu; měla respektovat, k čemu příroda sama vede (6). V případě komplikací byla povinna zavolat lékaře. Vybavena měla být klystýrem, irigátorem pro výplach pochvy, cévkou na moč (většina autorů však doporučovala, aby si tyto pomůcky opatřila rodička vlastní a zabránila tak možnosti nákazy horečkou omladnic či pohlavní nemocí), nůžkami na přestřihnutí pupečníku, tkaničkami na jeho podvázání, vazelínou, lahvičkami s octem, kapkami skořicovými a Hofmanskými nebo etherem, kartáčkem na omývání rukou a nehtů. S sebou si měla přinést i některou z osvědčených babických příruček. V nich si měla listovat při porodu dlouho trvajícím, kdy nalezne v knize při neobyčejných případech, kde by mohla míti nějaké pochybnosti, nejlepší radu (6). Ne všechny práce 19. století se zabývají podstatou početí, o pohlavním styku se zmiňují velmi zřídka a spíše v souvislosti s těhotenstvím než v souvislosti s početím. Příčina těhotenství bývá jen decentně naznačena, vysvětlena analogií, podle zúrodňování nejnižších organizmů, a sice bylin (6); odmítnuta je souvislost mezi orgasmem ( rozdrážděním ) ženy a početím (4, 6). Ještě v 19. století se ženy většinou obešly bez odborné diagnózy těhotenství, třebaže spolu s uzákoněním instituce porodních babiček přibývalo těch, které si nechaly svůj stav profesionálně potvrdit. I když vaginální vyšetření umožnilo stanovit graviditu s velkou dávkou jistoty i dříve, mohla bába s jistotou diagnostikovat těhotenství až v jeho 28 Interní medicína mezioborové přehledy 2003 / 2

4 druhé polovině, teprve když byl patrný pohyb plodu a slyšitelné jeho srdeční ozvy. Před objevením ultrazvuku (prvně ho použil v r profesor porodnictví na glasgowské univerzitě Ian Donald; obavy, že může poškodit plod, trvaly) se prováděl těhotenský test (Aschheimeova-Zondekova reakce) na základě laboratorního zkoumání moči ženy. Objevil ho již roku 1878 berlínský gynekolog Selmar Aschheim, ale jeho širšímu využití zamezil prostý fakt, že až do uzákonění povinného zdravotního pojištění ženy kvůli určení těhotenství lékaře zpravidla nenavštěvovaly. Ve všech příručkách 19. století najdeme podrobná pojednání o známkách těhotenství. Autoři rozlišují nejisté a jisté příznaky těhotenství. K nejistým patří vynechání menstruace, silnější tlukot srdce, bolesti hlavy, bolesti zubů, závrať, pálení žáhy, přílišná ospalost, nechuť k jídlu, brnění zvláště na doleních končetinách, vizuální přeludy, změny na poševní sliznici, zvětšování dělohy, změny prsů, vznik křečových žil. Tyto změny mohou být jak příznaky těhotenství, tak příznaky některých onemocnění. Ze souhrnu těchto nejistých příznaků může však zkušený lékař diagnostikovat těhotenství (4). Za jisté příznaky lze považovat jen pohyby plodu a jeho srdeční ozvy, zřetelné asi ve 20. týdnu. Křížek spoléhá na komunikaci mezi budoucí matkou a bábou. Ta má zahájit vyšetřování vyptáváním: na poslední menstruaci, na subjektivní pocity a objektivní změny. Při vyšetřování pohmatem musí se pohybovati ve přísných mezích slušnosti, snažit se, aby se těhotné paní co možná žádná bolest nezpůsobila; neboť právě tak, jako slušná řeč a způsobné chování babičku nejvíce může odporučiti, může též šetrné prohlížení těla u těhotné náklonnost a přízeň její babičce úplně získati (6). Křížek doporučuje omezit se jen na toto vyšetřování pohmatem; je-li vaginální vyšetření nezbytné, je třeba respektovat stud těhotné a odhalovat jen tu část těla, která se vyšetřuje, ostatní zakrývat větším šátkem nebo přikrývkou. Vyšetřuje se bez rukavic, umytou, ohřátou rukou s krátkými nehty, ukazováček musí být bez prstenu, natřený nějakou čistou mastnotou, máslem, sádlem nebo olejem: kde je to možné, činí glycerin v každém ohledu výtečně služby (6). Příručky rovněž uvádějí návod k vypočítání termínu porodu, který lze určit od data poslední menstruace, od prvních pohybů, či pokud si matka vzpomene od pohlavního styku, který mohl vést k početí. Janda uvažuje i o poměrně nejistém výpočtu dle velikosti dělohy (4). Přiměřenou pozornost věnují všechny spisy životosprávě v těhotenství. Odmítají přejídání, které vede k přílišné velikosti plodu a obtížnému porodu, strava má být přiměřená, nedráždivá, nemá nadýmat. Destiláty autoři nedoporučují, pivo či víno v rozumné míře ano. Pokud se oblečení týče, nepřípustný je především korzet, který byl běžnou součástí ženského oděvu až do první světové války. Moderní autoři 19. století varují před zbytečně teplým oblečením, jehož následkem je zchoulostivění ženy. Oděv má být volný, nesmí nikde tísnit. Obuv má být na nízkých špalíčkách. Protože spodní kalhotky stále nebyly samozřejmostí, doporučují je lékaři aspoň těhotným. Dostatek spánku a pravidelné procházky jsou rovněž žádoucí. Důležitý byl rovněž v dobách, kdy tělesná čistota nebyla zdaleka samozřejmostí akcent na hygienu těla, především na dosud zanedbávanou hygienu intimní, i hygienu příbytku. Žena má být aktivní, věnovat se běžné práci, na jakou je zvyklá, nemá však pracovat do únavy. Autoři předpokládají ohleduplné chování manžela. Pohlavní styk je nežádoucí, hlavně v prvních týdnech těhotenství má být obcování tělesné zanecháno... Avšak i v pozdější době těhotenství budiž matka v tomto ohledu opatrná. (4). Také příprava ke kojení ošetřováním bradavek, jejich povytahováním, omývání honečků (dvorců) studenou vodou, případně arnikou, je nezbytná (6). Dodejme ještě, že všichni autoři 19. století propagují kojení dítěte vlastní matkou. Pokud se týče dolních středních a dolních vrstev, kde postavení ženy předpokládalo její podíl na často namáhavé fyzické práci, i tam platila alespoň v teoretické rovině jistá omezení: těhotná neměla dělat těžké práce, včetně praní a žehlení (obojí bylo v 19. století vskutku namáhavou činností). Celé 19. století považovalo porodní bolesti za nevyhnutelnou součást porodu, za jakousi přírodní (a náboženskou) zákonitost. S úvahami o porodu coby utrpení se setkáme v soukromé ženské korespondenci, ve vzpomínkách, v ženské preskriptivní literatuře. Vykoupením bolestí bylo dítě jako vysloužená odměna. Bezbolestný porod si ve druhé polovině minulého století nedokázali představit ani babičky, ani lékaři. Pokud příručky babení nabádají k určité psychické přípravě na porod, pak profesor Josef Hamerník, autor článku Porod v první české encyklopedii, Riegrově Naučném slovníku, si skutečně servítky nebral: Rodička chvěje se po celém těle, obličej bývá zardělý a horký,...často sténá a běduje a největší úzkost jeví... Nebývá zřídka, že v okamžiku největší trýzně a úzkosti i nejrozvážnější a jinak rozumná rodička proti své obyčejné povaze a obvyklé slušné šetrnosti stane se urážlivou, surovou, alespoň nelze se jí zdržeti pronikavého výkřiku a vřeštivého sténání, ano i přeludy smyslů se dostavují.... Daleko rozumněji postupuje Křížek. Jednak doporučuje matce, aby se zhruba v sedmém měsíci těhotenství poradila s lékařem, což ji uklidní, jednak nabádá porodní babičky a příbuzné, aby vyprávěním matku zbytečně neděsily, a naopak ji vedly k tomu, aby k porodnímu utrpení přistupovala se vzácnou a rozkošně ženskou vznešenou trpělivostí. Také panický strach z kleští je zbytečný, vždyť mají matce pomoci, nikoli ublížit (6). Vzhledem k tomu, že normou zůstával porod v domácnosti, bylo třeba vše předem připravit. Řadu věcí měla zařídit matka, především vybrat dobrou, zkušenou a zkoušenou porodní babičku. Snazší byl výběr ve velkých městech. V Praze vycházely od roku 1859 tištěné adresáře, které uváděly jméno a adresu porodních babiček. V uvedeném roce bylo v Praze šest zkoušených bab a 30 ranhojičů a porodníků adresář mezi nimi nerozlišoval. V ostatních českých městech se podobné adresáře objevovaly až od konce 19. století. Na venkově byla situace horší jednak zde přetrvávala praxe nekvalifikovaných pomocnic, jednak zde byla Interní medicína mezioborové přehledy 2003 / 2 29

5 možnost výběru skutečně kvalitní babičky menší. Přes nařízení o obligátním zkoušení porodních babiček, přes úřední dohled nad jejich kvalifikací, měla skutečnost do ideálu daleko. Dále bylo nezbytné zvolit vhodnou místnost, čistou, světlou a klidnou, s pouze nezbytným nábytkem. Postel měla být přiměřeně tvrdá, opatřená nepromokavou podložkou. V 19. století se upustilo od těžkých porodních stolic, které dříve bába k porodu přinášela, nedoporučovaly se ani silné šňůry, kterých se rodička v posteli kdysi držela. Žena se měla postarat také o nezbytné potřeby, především dostatek čistého ložního prádla a prádlo pro dítě (obinadlo na pupečník, košilky a pleny ze sepraného plátna, aby byly měkké), dostatek teplé vody na koupání novorozeněte. K porodu měla být rodička přiměřeně oblečena, Křížek doporučoval punčochy, sukni a živůtek. Při křečových žilách radil ovinout nohy obinadly. U probíhajícího porodu mohla být vedle báby i matka rodičky, případně ještě některé starší, rozumné a statečné ženy. Přimlouval se i za přítomnost manžela, který měl stát nebo sedět v hlavách lůžka (6) Na rozdíl od autorů raného novověku odmítla vznikající moderní gynekologie mazání porodního pole tuky: Vymazování rodidel máslem neb olejem, jež se dosud od starších, k novotám se už nehodících babiček pilně provozuje (tak, že až 1 4 kg másla při porodu spotřebují), za tím nerozumným účelem, by stěny poševní povolnějšími se staly, jest zbytečné. Sliznice poševní vylučuje totiž o sobě v míře dostatečné látku slizkou a tučnou... Avšak hojné mazání máslem, sádlem neb řepkovým olejem může také škodným býti, neboť látky ty v teplé pochvě brzy se rozkládají a pak škodlivě působí... (4). Porodní pole stále dezinfikováno nebylo, autoři však propagují úzkostlivou čistotu. Pouze v šestinedělí, pokud bylo podezření na jakýkoli zánět, bylo zvykem (doporučovalo se) třeba vystřikovat rodidla roztokem karbolu. Po porodu měla matka spát, babička nad ní bděla. Autoři vystupují proti pověře, že ve spánku může rodička snadněji vykrvácet. K cévkování se mělo sáhnout jen v nezbytném případě. K posilnění se tradičně doporučovaly silné polévky, v prvních dnech lehká strava, hodně tekutin, po dvou dnech i přiměřené množství piva, případně pivní polévka. Zdravá nedělka měla strávit v posteli alespoň devět dní. Zavinování dělohy bylo urychlováno pevnými zábaly kolem břicha. Lékaři považovali za škodlivý zakořeněný zvyk dávat matce na břicho závaží ať se jednalo o těžkou mísu, velký talíř nebo silnou knihu. Součástí moderních porodnických příruček jsou i rady týkající se narození dítěte, které nejevilo známky života. Aniž bychom se pouštěli do podrobností, uveďme pouze, že pokud se zdálo dítě mrtvé, měla babička přistoupit k oživovacím pokusům: postříkat ho studenou vodou, poplácat po zadečku a okamžitě volat lékaře. V krajním případě měla provést nouzový křest. Ne vždy si porodní babička věděla s nejrůznějšími komplikacemi rady, navíc řada z nich snad díky četným traumatizujícím zážitkům holdovala alkoholu. A tak se u porodů začali postupně objevovat muži, ať již lékaři, či pouze chirurgové, felčaři, akušéři. Jejich znalosti z anatomie, orientace v možnostech použití medikamentů i obratnost v používání nástrojů (od prvních desetiletí osmnáctého století se začalo ojediněle užívat porodnických kleští) byly ve srovnání s porodními bábami hlubší a kvalitnější. První akušéři působili na dvoře francouzského krále Ludvíka XIV., o málo později i v Anglii a Německu. Praxe akušérů se začala takřka lavinovitě šířit v průběhu osmnáctého století. Mezi nimi a porodními bábami vzplanul konkurenční boj. Babičky argumentovaly nutností bránit stud rodičky před pohledy cizího muže, akušéři nezbytností chránit matku před nekompetentními zásahy často opilých babiček. Případů, kdy k obtížným porodům byl povolán chirurg, který měl zachránit dítě umírající rodičky, pomoci porodní bábě s nezvyklou polohou plodu či vyjmout mrtvý plod z těla žijící matky, sice přibývalo, nebyly však dlouho pravidlem. V 19. století zdůrazňují autoři porodnických příruček nezbytnost povolání lékaře při jakýchkoli odchylkách, jedině lékař smí provést nastřižení hráze, disrupci plodového vaku, použít kleště, jedině on si poradí s nenormální polohou plodu atd. Jak dokládají statistické údaje, které máme k dispozici pro Prahu (Staré Město, Nové Město, Malá Strana, Hradčany, Josefov, Vyšehrad, Holešovice-Bubny), nezasahoval lékař ještě na konci 19. století příliš často. Roku 1890 se zde narodilo dětí, z toho 53 dvojčat a jedna mrtvě narozená trojčata; lékaře bylo třeba přivolat 206krát. O rok později přišlo na svět malých Pražanů, z toho 48 dvojčat a 1 trojčata, lékař zasáhl v 289 případech. V roce 1892 bylo z novorozenců 49 dvojčat a 1 trojčata, lékař zasáhl u 217 rodiček. Pokud se týče úmrtnosti matek, ta, bez ohledu na jejich sociální postavení, byla ještě na počátku 19. století při porodu vysoká, hodně žen umíralo i během šestinedělí. V průběhu devatenáctého století se úmrtnost evropských rodiček stále pohybovala kolem deseti procent, v nemocnicích dosahovala ještě vyšších čísel. Teprve kolem roku 1900 poklesla zhruba na dvě procenta. K poklesu došlo nejen díky odbornějšímu vedení porodu, ale také díky pokroku v hygieně a životosprávě těhotné ženy. Součástí osvícenské péče o obyvatelstvo bylo programové zakládání porodnic. První porodnice ve střední Evropě vznikla z iniciativy profesora Georga Roederera v roce 1751 při univerzitě v Göttingen. V letech , v době působení Roedererova nástupce, se v göttingenské porodnici odehrálo porodů; skoro u poloviny z nich muselo být použito kleští. Studijní řád pražské lékařské fakulty z roku 1786 předepsal teoretickou výuku porodnictví i pro budoucí lékaře a ranhojiče. Praxe se odehrávala ve Vlašském špitále, který byl vybrán jako místo klinické výuky pražské lékařské fakulty. Od roku 1776, kdy byl císařským reskriptem k Vlašskému špitálu připojen nalezinec s porodnicí Maří Magdaleny v Soukenické ulici na Novém Městě, existovala při špitále řádně vedená porodnice; svobodné matky a ty, které se prokázaly vysvědčením svého faráře o chudobě, zde rodily zadarmo. Za to pak musely bezplatně kojit špitálské děti. 30 Interní medicína mezioborové přehledy 2003 / 2

6 Roku 1789 se Vlašský špitál přestěhoval k Apolináři, kde vznikla porodnice s útulkem pro svobodné matky, nalezinec, sirotčinec, zemský ústav pro očkování proti neštovicím a středisko pro ženy, které nabízely své služby jako nájemné kojné. O rok později byl na pražské lékařské fakultě jmenován prvním profesorem porodnictví J. J. Ruth, jehož odborná pověst nebyla valná. Vystřídal ho odborník na slovo vzatý, filantrop Jan Melič. Pobyt v porodnici byl ještě na počátku 20. století degradující, znamenal jasný sociální nebo ekonomický handicap. Navíc se zde na rodících ženách zaučovali lékaři a ranhojiči, což pro méně otrlou ženu mohlo být pokořující. Na druhé straně jen díky existenci těchto porodnic se porodnictví a gynekologie mohly ustavit jako vědní obory. Porodnické operace zůstávaly dlouho rizikové pro nízkou úroveň obecných chirurgických znalostí a pro velké nebezpečí infekce. Císařský řez byl sice prováděn již od starověku, ale jen na mrtvých těhotných ženách ty ve většině zemí nesměly být pohřbeny spolu s plodem. Vyobrazení císařského řezu najdeme v lékařské literatuře století. Historicky doloženým prvním císařským řezem na živé ženě byla operace provedená 22. dubna 1610 wittenberským chirurgem Jeremiasem Trauttmannem na Uršule Opitzové, manželce místního bednáře. Matka zemřela tři týdny po operaci, dítě se údajně dožilo devíti let (2). Operací na živých ženách přibývalo, většinou končily špatně jinak tomu ani v časech, které neznaly antisepsi, ba nerespektovaly žádná hygienická pravidla, ani nemohlo být. Literatura 1. Bayerová A. Žena lékařkou. Lékařská kniha, věnovaná péči o zdraví a léčbě nemocí se zvláštním ohledem na ženské a dětské nemoci, pomoc ku porodu a ošetřování dítek. Dle MUDr A. Fischerová Dueckelmannové zpracovala MUDr Anna Bayerová. 2. Cuřínová L. Alchymie času. Porod v dějinách medicíny. Sanquis 1999: Darmon P. Le Mythe de la procréation a l age baroque. Éditions du Seuil Nicméně první císařský řez v Čechách, k němuž se v Praze 21. května 1792 odhodlal Jan Melič ve spolupráci s chirurgem Jáchymem Vrabcem, byl úspěšný. Přežilo nejen dítě, ale i matka. Neměl-li porod normální průběh, zůstávalo však riziko úmrtí matky i dítěte nadále značné. Historici nedokáží jednoznačně určit, zda byla v případě ohrožení obou životů dávána přednost záchraně matky či dítěte. V praxi to bylo zřejmě jedno, neboť terapie chorobných procesů (gynekologických chorob, horečky omladnic, zánětu prsu aj.) vycházela dlouho z tzv. humorální teorie, a tak i ženy, který měly naději přežít, umíraly jako oběti pročišťování, což znamenalo pouštění žilou, podávání dávidel a projímadel. Podobně na tom byly i děti, neboť pouštění žilou se užívalo jako oživující prostředek i u nedonošených dětí a slabých novorozeňat. Medikalizace porodnictví, zahájená v 18. století, se prosazovala jen zvolna. Přítomnost lékaře porodnické příručky doporučovaly: V novější době stalo se dle obyčeje, v Anglii a v Německu dávno již panujícího, také u nás zvykem, zvláště v lepších rodinách, že hned při začátku zábyvu porodního volají mimo bábu porodní také lékaře, kterýž pak buď podle potřeby zcela již zůstane u rodičky, nebo čas po čase k ní dochází a čeho je třeba zařizuje, až je porod ukončen. Zvyk tento můžeme dle nejlepšího svědomí schváliti co prospěšný (4, 6). Medikalizaci porodů pomohl do značné míry snobizmus vždyť lékař byl třikrát až čtyřikrát dražší než porodní bába, takže zavolat k porodu lékaře se stalo potvrzením slušného sociálního statutu. Platilo to všeobecně, nejen v Čechách. 4. Janda J. Mladá matka. Poučení, jak se má žena zachovati od početí až k samostatné výživě dítěte. Druhé, rozmnožené vydání. Fr. A. Urbánek Praha Kasýková J. Od početí k odstavení (Péče o matku a novorozence v raném novověku). Diplomová práce. HÚ JU České Budějovice Křížek Č. Pravá pomoc v těhotenství, při porodu, v šestinedělí a při ženských nemocech. Sbírka užitečných pravidel a naučení pro pohlaví ženské. Jos Kolář Praha Interní medicína mezioborové přehledy 2003 / 2 31

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

FN Olomouc Novorozenecké oddělení Alice Macková Jana Vlčková

FN Olomouc Novorozenecké oddělení Alice Macková Jana Vlčková FN Olomouc Novorozenecké oddělení Alice Macková Jana Vlčková I. Stručný přehled historie porodů II. Pokroky v porodnictví v Čechách III. Přednosti porodů v nemocnicích IV. Problematika domácích porodů

Více

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT. POKUD NA NĚKTEROU OTÁZKU BUDE ZNÁT ODPOVĚĎ, PROSÍM ODPOVÍDEJTE.

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

STATISTIKA PORODNICE 2012

STATISTIKA PORODNICE 2012 STATISTIKA PORODNICE 2012 Nemocnice Český Krumlov a.s. MUDr. Hana Bartoňová PORODNICE V ČESKÉM KRUMLOVĚ Byla založena v roce 1953 Dlouhodobě se profiluje jako malá porodnice s cca 600 700 porody za rok

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Denní péče o dítě. Hygienická péče o děti a adolescenty

Denní péče o dítě. Hygienická péče o děti a adolescenty Denní péče o dítě Děti od útlého věku vedeme a učíme samostatnosti v denních aktivitách.vedeme je k osvojování a ztotožňováním se standardem hygienických a společenských návyků. Pečovatelé spolu s dětmi

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa:

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: 1) vejcovody 8) vaječníky 2) močový měchýř 9) tračník 3) stydká kost 10) děloha 4) bod G 11) poševní klenba 5) klitoris 12) děložní

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

Od kdy mám cítit pohyby plodu? 24 Jak často mají být pohyby plodu? 24 Jak se vyšetřuje, jestli je plod v pořádku? 25 Co znamenají zkratky a čísla při

Od kdy mám cítit pohyby plodu? 24 Jak často mají být pohyby plodu? 24 Jak se vyšetřuje, jestli je plod v pořádku? 25 Co znamenají zkratky a čísla při OBSAH Předmluva 11 1. TĚHOTENSTVÍ 6 Jak poznám, že jsem těhotná? 12 Když mám pozitivní těhotenský test, kdy mám jít poprvé na gynekologii? 12 Jak se mám chovat, když jsem otěhotněla? 13 Jak se pozná mimoděložní

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s.

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Východočeské okresní město Ústí nad Orlicí leží na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky v Pardubickém kraji. Vchod do nemocnice

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Jmelí nať řezaná Podpůrný prostředek při léčbě lehčích forem zvýšeného krevního tlaku a při presklerotických stavech starších osob. Upozornění: Přípravek nenahrazuje medikamentózní léčbu. Užívání čaje

Více

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Onanie se jinak nazývá M masturbace správná odpověď náhradní otázka 2) Hymen znamená

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 52 Souhrn Zpráva o novorozenci 2012 Report on newborn 2012 V roce 2012 se v České republice živě narodilo

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví?

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví? Zdraví Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Zdraví, nemoc, úraz 1. a 2. ročník Zdraví máme jenom jedno. Měli bychom si ho proto chránit. Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník,

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti Sexuální hry pro muže a ženy Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

Epidurální analgezie u porodu

Epidurální analgezie u porodu Epidurální analgezie u porodu Epidurální analgezie je jednou z metod používaných ke zmírnění porodních bolestí. Jde o metodu dobře ověřenou a zároveň nejčastěji používanou. Následující text přináší o této

Více

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1. Téma: Chov

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT?

PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT? FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT? EDUKAČNÍ MATERIÁL POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM Císařský řez patří mezi základní porodnické operace a provádí se na základě komplexního

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Soudní lékařství. Historický přehled. doc. MUDr. Alexander Pilin,CSc.

Soudní lékařství. Historický přehled. doc. MUDr. Alexander Pilin,CSc. Soudní lékařství Historický přehled doc. MUDr. Alexander Pilin,CSc. Definice oboru soudního lékařství Soudní lékařství jest nauka o použití neboli vynaložení vědomostí a zkušeností lékařských k účelům

Více

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství V průběhu těhotenství vám nabídneme testy na zjištění krevní skupiny, a abychom určili, zda máte v krvi protilátky proti červeným krvinkám.

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Erivedge může způsobit závažné vrozené vady Může vést

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.11.26 3 Jednočetná a podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce Singleton

Více

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz Hluchavka květ celá při zánětech horních cest dýchacích, chronické bronchitidě apod. upravuje střevní činnost a reguluje stolici protizánětlivé a mírně diuretické účinky zevně: koupele a obklady při mokvavých

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Primární prevence vrozených vývojových vad MUDr. Antonín Šípek,CSc., odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Vrozená vada je následek nebo projev abnormálních vývojových pochodů,

Více

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

INFORMACE. Bez těchto náležitostí nelze dítě na tábor přijmout.

INFORMACE. Bez těchto náležitostí nelze dítě na tábor přijmout. INFORMACE Při nástupu na tábor předá zákonný zástupce dítěte hlavnímu vedoucímu nebo zdravotníkovi tábora: 1. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 2. průkazku

Více

Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone. www.helago-cz.cz

Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone. www.helago-cz.cz Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone www.helago-cz.cz Každý porod je jiný připravte se s 3B SIMone V případě ohrožení matky nebo plodu je často důležitější dokončit porod co možno nejrychleji.

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D.

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo jiném poškození

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky sp.zn. sukls74884/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky (tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÁRKYNÉ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO ZAMĚSTNÁNÍ TELEFON ULICE A ČÍSLO POPISNÉ MĚSTO PSČ PORODNÍK MINULÉ TĚHOTENSTVÍ počet předchozích porodů počet spontánních

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

ZDRAVOTNÍ STAV V OSMNÁCTI MĚSÍCÍCH

ZDRAVOTNÍ STAV V OSMNÁCTI MĚSÍCÍCH P N 18 /4 Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko Ústav zdraví dítěte při Univerzitě v Bristolu, Velká Británie Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta, Masarykova

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace má za cíl uvést alespoň základní věci NA PRAVOU MÍRU.

Více

Masérská a lázeňská péče

Masérská a lázeňská péče Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_181 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií sportovní a rekondiční masáže. KLÍČOVÁ SLOVA: Starověk, Středověk, Novověk. Historie

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb.

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Informovaný souhlas s epidurální analgezií u porodu

Informovaný souhlas s epidurální analgezií u porodu Informovaný souhlas s epidurální analgezií u porodu Epidurální analgezie je jednou z metod používaných ke zmírnění porodních bolestí. Na naší klinice jde o metodu dobře ověřenou a zároveň nejčastěji používanou.

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

Infekce v graviditě. A. Měchurová

Infekce v graviditě. A. Měchurová Infekce v graviditě A. Měchurová Spolupráce s jinými odbornými společnostmi Cíle: Konsenzuální doporučené postupy Snížit morbiditu novorozence i matky v důsledku infekčních komplikací Snížit náklady spojené

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Cena tábora: 2900,- Kč VS 104 Pobyt je určen dětem ve věku 5 10 let S neukončeným řečovým vývojem S poruchami plynulosti řeči S nesprávnou výslovností hlásek S výukovými obtížemi

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 1.8.2006 Souhrn Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj vajíčka, těhotenství, porod. Opakování - AZ kvíz

SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj vajíčka, těhotenství, porod. Opakování - AZ kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více