Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1

2 Část I. Název školy: Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace Telefon: ZŠ, MŠ IČO: REDIZO/IZO: / Bankovní spojení: / Internetové stránky: odloučené pracoviště MŠ a ŠJ, Olšany 75 spádová škola pro ZŠ Olšany je ZŠ Ruda nad Moravou Ředitelka: Mgr. Jana Kuchtíková Zástupkyně /pro případ nepřítomnosti ředitele/: Mgr. Blanka Turková Vedoucí odloučeného pracoviště: Michaela Bačiková Gerka Vedoucí školní kuchyně: Michaela Bačiková Gerka Účetní: Jitka Krystková Školská rada při ZŠ a MŠ Olšany - byla založena v říjnu 2012 ve složení: za obec Olšany: Ing. Jaroslav Pospíšil, Anna Vicencová za rodiče: Ladislav Žiška, Jana Drtilová za ZŠ a MŠ: Taťána Heclová, Michaela Krňávková Zřizovatel: Obec Olšany Adresa: Olšany 75 Starosta: Ing. Libor Haken Telefon: Základní charakteristika školy Základní škola v Olšanech je dvojtřídní s ročníkem. V tomto školním roce školu navštěvovalo 32 žáků. První třídu navštěvovali žáci 1. a 2. ročníku, druhou třídu pak žáci 3., 4. a 5. ročníku. V první třídě bylo 17 a ve druhé 15 žáků. Žáci 5. ročníku byli v jazyce českém vyučováni samostatně. Výuka probíhala převážně ve 2 učebnách v 1. poschodí, v prostorách školní družiny a v učebně pohybové výchovy. Dále k výuce sloužila školní zahrada s atriem a nově vybudované multifunkční hřiště. Stravování žáků bylo i v tomto školním roce zajišťováno v místní mateřské škole, kam žáci pravidelně pod dohledem zaměstnanců školy docházeli. Materiálně je škola celkem dobře vybavená. V obou učebnách jsou výškově nastavitelné lavice, které bohužel pro žáky velmi malého vzrůstu nelze nastavit. V příštím období bude potřeba pořídit výškově nastavitelné lavice se židličkami pro žáky malého vzrůstu. Obě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, samozřejmostí je magnetofon s CD přehrávačem. 2

3 V obou učebnách jsou nainstalovány počítače pro žáky, které jsou připojeny k internetu. Žáci je mohou vhodně využívat nejen ve vyučování, ale i v mimoškolních aktivitách. Fond učebnic a učebních pomůcek odpovídá potřebám školy a je stále doplňován. Mateřská škola je jednotřídní. V tomto školním roce do ní bylo zapsáno 24 tří až šestiletých dětí. Činnost MŠ probíhala ve dvou místnostech herně a přilehlé pracovně VV. Tyto vnitřní prostory byly stísněné a vybaveny starým nábytkem. V době hlavních prázdnin byla proto herna vybavena novým kobercem a zčásti i novým nábytkem. Prostor se tak nejen opticky zvětšil. Z pracovny VV byl uvolněn přístup do kanceláře, ve které bude zřízen koutek pro individuální práci s dětmi. Pro pobyt venku využívá MŠ prostornou zahradu, která byla v závěru školního roku zrekonstruována. Nyní na ní jsou herní prvky odpovídající bezpečnostním normám, nové pískoviště a na vydlážděném prostoru minidopravní hřiště. Pro dopravní hřiště byly pořízeny nové dopravní prostředky, pro které zatím nemáme dostatečné úložné prostory. V dalším období plánujeme zřízení koutku pro individuální práci s dětmi., bude potřeba dořešit úložné prostory v pracovně VV a úložné prostory pro dopravní prostředky. Část II. Přehled učebních plánů V ročníku výuka probíhala podle ŠVP pro ZV ZŠ Olšany, Sedm divů světa Část III. Údaje o pracovnících školy Prac. zařazení Úvazek Praxe v oboru Kvalifikace Ředitelka 1 27 ano Učitelka ZŠ 1 20 ano Učitelka ZŠ 0,5 1 ano Učitelka ZŠ 0, ne Vychovatelka ŠD 0,6 26 ano Školnice 0,875 4 ano Učitelka MŠ 1 8 ano Učitelka MŠ 0,8 1 ano Učitelka MŠ 0,2 1 ano Školnice 0,5 4 ano Vedoucí ŠJ 0,2 5 ne Kuchařka 1 11 ano Účetní 0, ano Asistentka pedagoga 0,3 ano Fyzický počet pracovníků 11 Přepočtený počet pracovníků 8,36 3

4 Část IV. Údaje o zařazování dětí K zápisu do 1. ročníku konaného dne se dostavilo 5 děti (3 chlapci). Všech 5 bylo zapsáno do prvního ročníku k plnění povinné školní docházky. Všichni rodiče byli seznámeni s rozhodnutím o zařazení do prvního ročníku. K zápisu do MŠ konaného dne se dostavilo 11 dětí. Všechny byly zapsány a následně přijaty k předškolnímu vzdělávání. Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání Třída Ročník Počet žáků Chlapců Dívek Třídní učitel I Mgr. Jana Kuchtíková II Mgr. Blanka Turková Celkem Všech 32 žáků postupuje do vyššího ročníku. Nikomu nebyla snížená známka z chování. Žáci pátého ročníku odcházejí do ZŠ v Rudě nad Moravou, kde budou pokračovat v plnění povinné školní docházky. Všichni žáci byli hodnoceni známkami. V průběhu roku jsme mimo známek používali i slovní hodnocení. Opět jsme se zaměřovali na různé formy sebehodnocení žáků. Nové pokusy se setkaly s příznivým ohlasem jak u žáků, tak i u rodičů. Rodiče mají volný přístup do vyučování, ale tuto možnost moc nevyužívají, i když návštěvy rodičů ve škole mají příznivý vliv na spolupráci s rodiči a dochází k snadnějším nápravám potíží u dětí. Na pedagogických radách nebyly řešeny žádné vážnější kázeňské přestupky. Žáci byli průběžně motivování ústními i písemnými pochvalami v žákovských knížkách. V žádném pololetí nebyly neomluvené hodiny, ani snížené známky z chování. Žáci čtvrtého a pátého ročníku byli testováni prostřednictvím testů v projektu Čtenář od firmy Scio. Výsledky naší školy v testu čtenářských dovedností ve 4. ročníku byly nadprůměrné, patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. 50% žáků se umístilo výborně, a 50% průměrně v porovnání se všemi testovanými žáky. Výsledky naší školy v testu čtenářských dovedností v 5. ročníku byly podprůměrné, 70% zúčastněných škol mělo lepší výsledky. 83% žáků se umístilo průměrně a 17% podprůměrně v porovnání se všemi testovanými žáky. Z hodnocení vyplývá, že bude potřeba se zaměřit na čtení s porozuměním, naučit žáky rozpoznat informace, které jsou podstatné pro danou situaci. Vést je k pozornosti a vnímání toho, co čtou a vhodně je motivovat k dalšímu čtení. Věříme, že se nám to podaří a žáci najdou ve čtení nejenom nutnost, ale i zálibu. Na přelomu měsíce května a června se naši žáci zúčastnili celoplošné zkoušky ověřování výsledků žáků 5. ročníků z matematiky, českého jazyka a angličtiny. 4

5 Základním úkolem testování bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Nejlépe si žáci vedli v angličtině, průměrná úspěšnost žáků školy byla 96,68%. V českém jazyce to bylo 78,89% a v matematice 68,06%. Z výsledků testování vyplývá, že se v matematice budeme více zaměřovat na problémové úlohy, které rozvíjejí logické myšlení, na rozvíjení dovednosti získávat informace z tabulek a grafů a účelně s nimi pracovat. V českém jazyce bude potřeba se zaměřit na rozšiřování slovní zásoby, na rozvoj čtenářské gramotnosti s cílem rozpoznávat důležité informace od nepodstatných. Věříme, že se nám to podaří. Do školní družiny se přihlásilo 25 žáků a její provoz byl stanoven do hod. V rámci školní družiny pracovaly kroužky: sportovní výtvarný dovedné ruce míčové hry práce s počítačem Do činnosti těchto kroužků byli zapojeni všichni žáci. Výsledky vzdělávání: rekapitulace za školu viz příloha č. 1 Část VI. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí V letošním školním roce na naší škole žádná inspekční činnost neproběhla. Část VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mgr. Jana Kuchtíková 2013/2014 Kvalifikační studium pro ředitele škol NIDV Olomouc Úvod do tvorby digitálních učebních materiálů Schola servis Prostějov Nebojme se komunitních projektů Vila Doris Šumperk Mgr. Blanka Turková Jak využít čtenářskou gramotnost Schola servis Prostějov v prvouce v ročníku Mgr. Blanka Kroupová Rozvoj ústního a písemného projevu Oxford university press žáků v angličtině Podpora integrace nově vytvořených Nová škola s.r.o. materiálů do výuky AJ 5

6 Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost Škola hrou Mgr. Hana Sedláčková Taťána Heclová Aktiv vychovatelek ŠD a ŠK SVČ DORIS Michaela Bačiková Gerka Hudba a zvířátka Vila Doris Michaela Šimková Techniky k rozvoji čtenářské gramotnosti PAU I nadané děti mají své potřeby PAU umíme jim vyhovět? Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost Škola hrou Vzdělávání pedagogů 1. stupně ZŠ ESF v oblasti EVVO písničky na prázdniny Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ AVDO Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Cvičení v přírodě (ZŠ - zásady chování v mimořádných situacích, orientace v prostředí ) Přírodovědný program pro 5. ročník ve SVČ Jeseník Divadelní představení pro MŠ a ZŠ Malá čarodějnice Šumperk Jsem cyklista praktická výuka na dopravním hřišti v Mohelnici - ZŠ Princezna písnička hudební pohádka se zapojením žáků (ZŠ + MŠ) Svátek Slabikáře slavnostní předání Slabikářů prvňáčkům s ukázkou jejich školní práce rodičům Adventní dílna pro děti a rodiče společné vyrábění adventní výzdoby Filmové představení Doba ledová - Země v pohybu (ZŠ + MŠ) Odpolední bobování, návštěva vánoční výstavy v Domově Paprsek - MŠ Mikulášská nadílka ve spolupráci s Domovem Paprsek (ZŠ + MŠ) Adventní vystoupení pro veřejnost v kině (ZŠ + MŠ) Vánoční Zábřeh Pohádková výstava v muzeu, vánoční výstava v Tunklově dvorci - (ZŠ + MŠ) Vánoční besídka v MŠ tvoření s koledováním a nadílkou Vánoční nadílka zvířátkům v lese ZŠ Filmové představení v kině Olšany Na půdě (ZŠ + MŠ) Jak být zdravý a nebát se lékařů beseda o zdraví v MŠ (MŠ + 1. a 2. ročník ZŠ) Tonda obal na cestách interaktivní program o třídění odpadů ZŠ Ladovy obrazy hudební program pro MŠ a ZŠ Maškarní karneval - (ZŠ + MŠ) Jarní dílna pro děti a rodiče Filmové představení v kině Olšany animovaný film Velikonoční výstava výstava v domově PAPRSEK Sedlařina to je dřina environmentální program ve SVČ VILA DORIS Šumperk Den Země - environmentální program v Šumperku - ZŠ Výlet do MŠ v Postřelmůvku Výtvarná dílna v Zábřehu KVĚTEN VÝSTAVA ZŠ A MŠ V GALERII TUNKLŮV DVŮR V ZÁBŘEHU 6

7 Divadlo ZŠ Bušín (ZŠ + MŠ) Na divadle v ZŠ Bohutín Den matek vystoupení pro maminky (ZŠ + MŠ) Den regionu vystoupení našich dětí v Bušíně Dramaterapie Zábřeh - ZŠ Barevný týden projektový týden spojený s barevným oblékáním (ZŠ + MŠ) Výlet do Bušína - MŠ Školní výlet na Helfštýn (ZŠ + MŠ) Spaní ve škole aneb jak to bylo v pravěku Jsem chodec dopravní výchova, jízda zručnosti, předpisy ZŠ Jak se starat o zuby preventivní program s čištěním zubů ZŠ + předškoláci Plavání rodičů a dětí v Šumperku - MŠ Celorepublikové a mezinárodní projekty Recyklohraní aneb ukliďme si svět Děti MŠ i žáci ZŠ se zapojili do mezinárodního projektu sledování příletu stěhovavých ptáků Jaro ožívá Žáci 5.ročníku se zapojili do internetové soutěže Hravě, žij zdravě. ZŠ se zapojila do internetového projektu firmy DATABOX a získala certifikát Aktivní škola Žáci ročníku se zapojili do republikového projektu Čtení pomáhá Pomoc při veřejné sbírce Občanského sdružení Život dětem Spolupráce se SPC Pramínek Šumperk Školní projekty Celoroční projekt Poznáváme svět (několik projektových dnů.. Škola v přírodě environmentální dlouhodobý projekt (několik projektových dnů a aktivit) Olšany čtou dětem čtení babiček, maminek a dalších Olšanských čtenářů dětem v MŠ i ZŠ Zdravé zuby Barevný týden Jak to bylo v pravěku 7

8 Část IX. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu Začátkem školního roku byli všichni vyučující seznámeni s minimálním preventivním programem. Byl úspěšně plněn komplexní program preventivní péče. Rodiče byli pravidelně na třídních schůzkách seznamováni s problematikou prevence. V oblasti zdravého životního stylu bylo na žáky vhodně působeno v průběhu celého roku, a to v především v hodinách prvouky, přírodovědy a tělesné výchovy. Zdravá výživa byla propagovaná a zajišťovaná v možnosti stravování v jídelně MŠ. Zapojili jsme se do celorepublikových akcí Ovoce do škol a Mléko do škol pro žáky to znamenalo, že jednou v měsíci dostávali na svačinu čerstvé ovoce a zeleninu a každý měsíc si mohli objednat dotované mléčné výrobky. Ve všech oblastech nám byly výrazným pomocníkem interaktivní tabule. Učitelé si připravili vhodné programy, které byly v hodinách i mimo vyučování intenzivně využívány. Důležitý podíl v preventivní péči mělo rozšíření nabídky mimoškolních aktivit. Významným přínosem je i pobočka ZUŠ Zábřeh, která na naší škole pracuje už několik let. V příštím roce chceme navázat na tuto činnost a dále ji rozšiřovat. Část X. Zhodnocení a závěr Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle plánu schváleného pedagogickou radou. Můžeme konstatovat, že všechny nejdůležitější úkoly se nám dařily plnit. Pro děti v MŠ, žáky, učitele i pro rodiče jsme se snažili vytvářet příjemné a komunikativní školní prostředí. V ZŠ i v MŠ jsme společně vytvářeli podmínky pro všestranný rozvoj dětí a žáků, postupně rozvíjeli jejich jednotlivé kompetence. V neposlední řadě také podporovali zapojení dětí do mimoškolních aktivit, účastnili jsme se různých soutěží vzdělávacích, výtvarných i environmentálních. Určitě se nám dařilo přistupovat ke všem dětem individuálně a věnovat se nejen jejich zájmům, ale také případným problémům. Ve výchovně vzdělávací práci byl kladen důraz na to, aby žáci dovedli aktivně využívat získané vědomosti při praktických činnostech a v reálném životě. V tomto školním roce nám pomohly zjistit klady a nedostatky práce testy SCIO a celoplošné testování žáků 5. ročníků. Výsledky těchto testů jsou měřítkem úspěšnosti naší práce a jsou nám zpětnou vazbou pro další úkoly. Na základě těchto testů jsme zjistili, že výsledky našich žáků jsou v průměru ostatních škol. Spolupráce se spádovou školou v Rudě nad Moravou a malotřídními školami v regionu byla na dobré úrovni. Spolupráce s rodiči byla již tradičně také na dobré úrovni. Rodiče pravidelně navštěvovali třídní schůzky, účastnili se i některých akcí konaných ve škole. V průběhu tohoto školního roku jsme obdrželi dotaci od SZIF na rekonstrukci zahrady v MŠ, kterou jsme využili na pořízení nových bezúdržbových herních prvků a laviček z recyklovaného plastu, výměnu pískoviště a vytvoření minidopravního hřiště na vydlážděné ploše. Na toto hřiště jsme z dotace zakoupili také sadu přenosných dopravních značek, tři semafory a dopravní prostředky. Vzhledem k tomu, že naše škola i školka leží přímo u silnice 1. třídy, je potřeba věnovat zvýšenou pozornost dopravní výchově a toto minidopravní hřiště nám v tom bude jistě dobrým pomocníkem. 8

9 MATEŘSKÁ ŠKOLA Hodnocení bylo provedeno 1. Práce MŠ 2. Vztah učitelek k dětem 3. Vztah dětí k MŠ 4. Radost dětí z pobytu a zážitků v 5. Informování rodičů o práci a 6. Jednání učitelek s rodiči 7. Výše finanční náročnosti MŠ na 8. Vybavení školy hračkami, 9. Estetické prostředí MŠ 10. Prostorové podmínky MŠ 11. Hygienické podmínky MŠ 12. Vzájemné vztahy mezi děti v 13. Působení mateřské školy na 14. Vzájemná spolupráce MŠ a 15. Práce školní jídelny, Koncem školního roku obdrželi rodiče v MŠ i ZŠ anonymní evaluační dotazníky. Uvádím výsledky, které nejsou příliš objektivní, neboť vyplněný dotazník odevzdalo pouze 26% rodičů. 3,5 MATEŘSKÁ ŠKOLA 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Komentář ke třem nejhůře hodnoceným bodům 8., 10, a 11: Všechny tři body spolu souvisí hygienické, prostorové podmínky a materiálové vybavení MŠ. Prostorové podmínky MŠ jsou dané a nelze s nimi téměř nic udělat. Hygienické podmínky souvisí částečně s prostorovými chybí nám sprchový kout. Příští rok (2014) plánujeme jeho vybudování společně s částečnou rekonstrukcí v umývárně. Příští školní rok plánujeme i organizační změnu v zajišťování pitného režimu dětí během dne. Materiálové vybavení hračkami a pomůckami je zatím dostačující, každý rok dokupujeme nové Hračky i pomůcky pro děti. V současné době se provádí modernizace zahrady MŠ nové pískoviště, Pružinové houpačky, skluzavka, kolotoč a nové dopravní prostředky. V prázdninových měsících bude Modernizována i herna MŠ. 9

10 2. Vztah vyučujících k dětem 3. Vztah dětí ke škole 4. Pomoc vyučujících dítěti v 5. Vzbuzování zájmu o učení 6. Radost dítěte z pobytu a 7. Informování rodičů o 8. Úrověň jednání učitelů s 9. Národky na domácí 10. Nabídka zájmových 11. Úrověň vybavení školy 12. Úrověň vybavení školy 13. Úrověň prostorových a 14. Úroveň vzájemných 15. Práce školní družiny 16. Práce školní jídelny, 17. Působení školy jako 18. Úroveň vzájemné 19. Úroveň a přínos 3 2,5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2 1,5 1 0,5 0 Komentář k bodům 13. a 4., které přesáhly hodnocení 2: 13. Úroveň prostorových a hygienických podmínek školy budeme se snažit ve spolupráci se zřizovatelem školy o jejich zlepšování. Hygienické podmínky školy jsou na celkem dobré úrovni, prostorové by byly možné zlepšit pouze při rekonstrukci školy. 14. Úroveň vzájemných vztahů mezi dětmi zlepšování vztahů mezi dětmi bude jednou z priorit příštího školního roku. V Olšanech dne Mgr. Jana Kuchtíková, ředitelka školy Ladislav Žižka, předseda Školské rady 1 0

11 1 1

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1 Část

Více

Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Bohutíně 15. 9. 2014 zpracoval Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy 1 I. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva.

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva. % % Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2013 / 2014 Zpracováno podle Zákona č.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 a 2014 str. 36. Str. 2

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 a 2014 str. 36. Str. 2 Str. 1 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3 1.1 Škola str. 3 1.2 Zřizovatel str. 5 1.3 Základní údaje o součástech školy str. 5 1.4 Školská rada str. 6 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. Obsah

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. Obsah Obsah Základní údaje o škole 3 Přehled oborů vzdělání 5 Popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 8 Výsledky vzdělávání žáků 9 Prevence

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013-2014 Tato zpráva byla vypracována podle zákona č. 561/2004 Sb. ( 10 odst. 3), vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7 10. Název školy: Základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Projednána na

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy / Obsah Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání 4 Popis personálního zabezpečení činnosti školy 5 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 7 Výsledky

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-80/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-80/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-80/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 22 Soběšovice 141 E-mail právnické osoby IČO 70 989 451 Identifikátor 600 134 156 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Zpracovala: Mgr. Dagmar Chvapilová 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Škola... 3 1.2 Zřizovatel...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více