2. základní škola Dobříš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. základní škola Dobříš"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2. základní škola Dobříš Schváleno školskou radou: Školní 1035, okres Příbram Zpracoval Mgr. Aleš Matějka, bývalý ředitel školy. V Dobříši... října 2012 Pan starosta mne telefonicky informoval, že od 1. srpna 2012 bude jmenována ředitelkou školy Mgr. Bohumila Pallagyová. Rada města Dobříše pod vedením pana starosty Mgr. Jaroslava Melši svým rozhodnutím po 22 letech ukončila mou práci ve funkci ředitele školy. Dovoluji si i touto cestou všem spolupracovníkům a přátelům, kteří se na rozvoji naší školy spolupodíleli, poděkovat. 1

2 Název školy: 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram Zřizovatel: Město Dobříš - zřídilo školu jako příspěvkovou organizaci. IČ: Součásti: základní škola, školní družina, školní jídelna. Vzdělávací program školy. Ve všech ročnících proběhla výuka podle našeho ŠVP Kouzelná škola. Cizí jazyk (Aj) byl zařazen od 2. ročníku. Školská rada: pro školu zřízena Městem Dobříš se scházela ve složení paní Eva Marvanová, zástupce zřizovatele, paní učitelka Iva Bergmanová, zástupce školy, pan Roman Tellinger, zástupce rodičů. I v tomto školním roce se pohyboval počet žáků kolem 500. V 9 ročnících jsou rozděleni ve 22 třídách. Počet útvarů doplňuje 5 oddělení školní družiny. Oddělení školní družiny jsou naplněna na maximálně povolený počet zapsaných žáků. Pro velký zájem lze uvažovat o zřízení dalšího oddělení. Pro dříve přicházející žáky je připravena činnost od ranního příchodu do zahájení výuky. Naši školu navštěvují nejen dobříšské děti, ale i děti z oblastí dopravně dostupných. Podle vyjádření rodičů, kteří k nám děti přihlašují, se jevil jako hlavní důvod otevřenost školy, stabilizovaný kádr kvalitních pedagogů, dalším z důvodů je zřizování tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy a volnočasové aktivity, které škola svým svěřencům nabízí. Školní jídelna zajišťovala stravování žáků a zaměstnanců. Náš ŠVP staví dění ve škole na skutečném partnerství všech účastníků žáků, rodičů i pedagogů, tedy na takovém vztahu, v němž není nikdo důležitější, v němž se všichni navzájem respektují, každý je ochoten plnit svou roli ve společném programu. Na základě vyšetření PPP bylo na 1. stupni 21 žáků se SPU a 3 s SPCh, na 2. stupni 31. Z tohoto počtu na žádost rodičů bylo vzděláváno podle IVP, které jsme pro ně vypracovali. Vzdělávání se neorientuje na tradiční nástroje jako je paměť, memorování, dosazování do hotových vzorců, ale zdůrazňuje dovednosti žáka, schopnosti, rozvoj osobnosti, kreativitu a fantazii. V tomto smyslu je formulován i profil absolventa naší školy: 2

3 umí se samostatně rozhodovat a za svá rozhodnutí nese plnou zodpovědnost formuluje své myšlenky a komunikuje se svým okolím, je schopen pracovat v týmu aplikuje své znalosti a řeší běžné životní situace efektivně pracuje s informacemi a užívá výpočetní techniku ochraňuje životní prostředí, své zdraví i zdraví ostatních chápe a chrání naše tradice, kulturní a historické dědictví má vytvořeny mravní a etické základy své osobnosti Materiálně technické zázemí školy tvoří kmenové třídy a specializované učebny. Jako jedněm z prvních se nám v průběhu let podařilo splnit veškeré náročné administrativní podmínky k získání finančních prostředků a začali jsme ve škole realizovat projekt financovaný z ESF v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, jehož hlavním cílem je zvýšení úrovně výuky zavedením nových interaktivních výukových metod. Interaktivní technologie jsou velmi účinnou pedagogickou pomůckou, která přináší zkvalitnění a zefektivnění výuky a díky mnohem větší názornosti příznivě ovlivňuje proces pochopení a zapamatování si učiva. Její motivační působení je nepopiratelné pro žáky i učitele. V rámci projektu vytvořili učitelé školy interaktivní vzdělávací materiály pro všechny vyučovací předměty, které jsou nyní ověřovány ve výuce. Nedílnou součástí projektu bylo i pořízení 22 kusů interaktivních tabulí, což umožnilo téměř všechny učebny školy vybavit tímto interaktivním řešením, které bude doplněno o internetové hifi připojení. Výuka tělesné výchovy má k dispozici nejen tělocvičnu (podlaha není již dlouhodobě zdaleka ideální jak jsem spolu s revizním technikem opakovaně MěÚ upozorňoval) patřící naší škole, ale také prostory kryté sportovní haly s přilehlými sportovišti (kurty na odbíjenou a tenis, jež lze po dohodě využívat). Atletická dráha, sektor pro vrh koulí a sektory pro skok daleký a vysoký, hřiště na malou kopanou jsou v těsném sousedství školního areálu. Celková úroveň prostředí školy se v posledních letech výrazně zlepšila díky iniciativě celého našeho kolektivu. Spolupráce s představiteli zřizovatele byla pro mne však v posledních letech značně obtížná. Od je ředitelkou školy Mgr. Bohumila Pallagyová se zástupkyněmi Mgr. Janou Seibertovou a Mgr. Evou Kašparovou, které nahradily Mgr. Benákovou a Mgr. Fraita. Bude-li celková změna vedení ku prospěchu školy, i ke zlepšení spolupráce se stávající garniturou MěÚ, nutno tuto pouze uvítat. 3

4 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/12. Personální zajištění školního roku Budova: třída: třídní p. uč.: kabinety: I. P. - ŠD II. Bedřichová 1. r. Kofroňová ŠD V. Kunrtová roč. Karochová Učebna informatiky roč. Dušek 5. A Hornová ŠD Pletichová 1. C Zorková Čj Fulínová 4. A Kloudová Nj Motejlková Aj Svojtková II. P B Motejlková Z Kopal D-On Řehořková 6. A Křivonosková Ch Tulachová 3. A Lišková F Tulachová 5. B Karochová Pv-dílny Formáček 4. B Dušek M Králíček III. P A Kuhnová Vv Kuhnová 7. B Kopal Tv Kopal 9. A Hartmannová Př Melicharová Pracovna dějepisu 7. C Řehořková Pv-Zzv Hartmannová 7. A Fulínová Hv Malá IV. P. - Pracovna jazyků Učebna Hv AVT Formáček 8. C Moravcová Cv. kuch. Svojtková 9. B Králíček Inform. Králíček 9. C Tulachová 8. B Melicharová Propojení- ŠD I. Zůzová pavilony: ŠD IV. Pletichová I. Hornová ŠD III. Ludačková II. Karochová 3. B Kofroňová L. III. Hartmannová Sborovna 1. stupně IV. Vršecký 2. B Jílková V. Szabová 1. B Dušková VI. Králíček 1. A Kofroňová Z. VII. Kuhnová 2. A Švirková ŠD Pletichová Propojení: Dušková Ředitel školy: Aleš Matějka Zástupci ředitele: Věra Benáková, Josef Frait Výchovné poradkyně: Jana Melicharová, asistentka pedagoga Veselá Školní družina: paní učitelky Ludačková. Pletichová, Kunrtová, Zůzová, Bedřichová. Bez třídnictví: p. uč. Bergmanová, Čapek, Čapková, Formáček, Malá, Szabová, Vršecký. 4

5 Během školního roku se pracovníci účastnili různých kursů a seminářů. Nové poznatky byly probírány na pravidelných schůzkách jednotlivých metodických sdružení a přenášeny do praxe. V průběhu školního roku byla částka snížena z důvodu krácení prostředků poskytovatelem. Pro další období škola obdržela ještě nižší rozpočet. Vzhledem k těmto okolnostem, bude realizace DVPP minimalizována. Provoz zajišťovalo 8 pracovnic školní jídelny, 6 správních zaměstnanců a zástupkyně ředitele pro ekonomiku. Ostatní aktivity pracovníků a žáků školy lze zhruba rozdělit do těchto oblastí: 1. Organizace zájmových útvarů. 2. Realizace preventivního programu školy. 3. Krátkodobé, účelové akce. 4. Činnost školní družiny. 1. Podmínky pro využití volného času hodnotím v regionu jako velmi dobré. V městské aglomeraci působí řada organizací nabízející pestrý rejstřík aktivit pro volný čas. Podle průzkumu se mohou žáci v případě zájmu zapojit v dostatečné míře. S nabídkou pro letošní školní rok jsou žáci i rodiče seznámeni prostřednictvím internetových stránek školy a Školáčka, což je náš informační časopis pro rodiče. Pracovníci vedou tyto aktivity na základě uzavřených dohod. Jedná se o kroužky sportovní, výtvarné, pěvecké, turistické, míčových her pro nejmenší, přípravy na psaní, počítačové. 2. Velkou pozornost věnujeme prevenci sociálně patologických jevů. Jsme partnery projektu Fotbal proti zločinu Aktivní prevence a eliminace kriminality, rasismu, xenofobie a gamblerství. 3. Do této oblasti lze zařadit poznávací a vzdělávací vycházky či výjezdy, účast žáků i kolektivů ve sportovních akcích, 12 sportovních akcí jsme pořádali pro oblast či okres. Již řadu let naše pěvecké sbory navštěvují dobříšský domov důchodců a zbraslavský dětský domov. Pro předškoláky organizujeme návštěvní dny. 4. Přemlouvání dětí rodiči k odchodu nejlépe svědčí o činnosti školní družiny. Prázdninová družina na 2. ZŠ. Dva týdny her, soutěži a zábavy prožily děti, které navštěvovaly prázdninovou družinu ve 2. základní škole. Tuto akci jsme realizovali letos opětovně. Jejím cílem bylo pomoci zaměstnaným rodičům v péči o jejich děti během dlouhých letních prázdnin. Družina byla otevřena od 5

6 sedmi hodin a fungovala do půl páté. Přihlásit se mohly děti mladšího školního věku, ale také předškoláci. Děti měly zajištěn oběd ve školní jídelně. Společným námětem většiny her a soutěží byl program. Na konci každého týdne si děti odnesly pěkné odměny. Jsme škola se sportovním zaměřením. Na základě testů přicházejí do pátých tříd sportovně nadané děti. Chlapci se potom specializují na fotbal, děvčata si rozvíjejí všestranné sportovní dovednosti. Pedagogická a trenérská spolupráce se prolíná s MFK Dobříš a dalšími sportovními oddíly ze širokého okolí. Žáci školy mají návaznost i v přechodu do ligových klubů v Příbrami či Praze. Každoročně organizujeme sportovní ligu tříd, ze které nás nejúspěšnější žáci reprezentují v příbramské sportovní lize škol. Pravidlem bývají postupy na finále krajská i republiková. Pro ostatní pod záštitou AŠSK pořádáme obvodní, okresní i oblastní kola. Snažíme se profilovat jako škola, kde mají žáci mimo kvalitní výuky i nadstandardní sportovní možnosti. V minulém roce výuku ve škole oživily projekty šikana Jeden za všechny, všichni za jednoho, Obrazy z 30leté války, Den v pravěku a Doba Rudolfa II., Ochrana člověka za mimořádných událostí, Den Země, či vzdělávací pobyt ve Velké Británii. Velmi úspěšné byly kurzy 1. pomoci na Šumavě a ekologie v centru Křivoklát. Pro žáky 2. stupně organizujeme lyžařský výcvik doma i v zahraničí, pro žáky 2. a 3. tříd plavecký výcvik. V současné době se uvažuje o povinném testování škol v celé republice. Pro nás to nebude žádnou novinkou, řadu let si znalosti žáků prověřujeme. Na výsledcích testů je znám značný vzestup úrovně našich žáků, s tím korespondují i ozvěny ze středního školství, jež chválí připravenost našich absolventů. Vycházející: Do SOŠ bylo přijato 52 absolventů školy, do SOU vycházejících z 8. tříd. 6

7 Řádně jsme spravovali nám svěřený městský majetek. S maximální úsporností efektivně hospodařili s prostředky od zřizovatele. Intenzivně jsme se věnovali programu EU peníze školám. Získali jsme 2, ,-. Z těchto prostředků vybavili učebny interaktivními tabulemi. V rámci projektu vytvořili učitelé školy interaktivní vzdělávací materiály pro všechny vyučovací předměty, které ověřujeme v praxi. V podzimní části sportovních soutěží chlapci vyhráli okresní kolo v kopané a postoupili do jarního krajského kola, kde zvítězili. Atletický 4boj družstev - s našimi vítěznými družstvy jsme reprezentovali okres Příbram v krajském finále v Mladé Boleslavi. Děvčata díky vítězství postoupila do červnového republikového finále v Břeclavi (9. místo.) Kluci byli na 3. místě. V celkovém součtu jsme zvítězili, kdy ostatní okresy reprezentovaly vesměs školy se zaměřením na atletiku. Pohár rozhlasu ze čtyř kategorií jsme ve třech jako vítězové reprezentovali okres Příbram v krajském finále. Všichni vycházející jsou přijati k dalšímu vzdělávání. MŠMT chystá testování základních škol. U nás žáky testujeme již řadu let pomocí testů společnosti SCIO. Z výsledků i z porovnání s ostatními školami v republice vyvozujeme závěry v jednotlivých předmětových komisích. Pro veřejnost se prezentujeme v dobříšském tisku, prostřednictvím internetových stránek, nástěnky na Komenského náměstí + o nás píší jiné subjekty při našich akcích a vystoupeních. Školáček je název našeho občasníku, jehož prostřednictvím informujeme. Prázdninová družina naší školy dva týdny her, soutěží a zábavy. Jejím cílem bylo pomoci zaměstnaným rodičům v péči o jejich děti v době prázdnin. (Otevřena pro všechny děti mladšího školního věku, i předškoláky). Pro ostatní pořádáme okrskové a okresní sportovní soutěže, akce pro MŠ, naši žáci nosí radost do zbraslavského dětského domova, dobříšského domova důchodců. Akce jsou prezentovány i sdělovacími prostředky. Bez problémů a postranních úmyslů vycházíme se všemi subjekty, se kterými máme co do činění. Mgr. Aleš Matějka, nejdéle sloužící ředitel v historii školy. 7

8 Dne předal pan Mgr. Matějka výroční zprávu školy za školní rok 2011/2012. Výroční zpráva je vypracována podle 7 vyhlášky č.15/2005. Základní údaje o škole - doplnění 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram adresa školy Školní 1035, Dobříš právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel:mgr. Aleš Matějka zástupci ředitele:mgr. Věra Benákoví Mgr. Josef Frait kontakt tel.: fax: www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele město Dobříš Město Dobříš Mírové náměstí Dobříš kontakt tel.: fax: 8

9 1.3 součásti školy kapacita Základní škola 800 Školní družina 150 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,9 20,08 2. stupeň ZŠ ,09 13,229 Školní družina Školní jídelna ZŠ x 650 x x Komentář: 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Kmenových tříd a odborných učeben Odborné pracovny, učebna jazyků, hudebna, multimediální učebna, pracovna fyziky Odpočinkový areál, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Plato, multifunkční hřiště, tělocvična Po dohodě sportovní hala, hřiště, tělocvična V areálu školy Vyhovuje současným požadavkům nedostatečné 9

10 sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj nedostačující Nedostačující, zastaralé 15 PC na prvním stupni 12 let starých Nebyl v letošním školním roce realizován. Komentář: 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/001 Základní škola RVP všechny 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Kouzelná škola č.j. 259/12 Přehled pracovníků školy Příloha č.1 a zpráva str.4 10

11 Zápis k povinné školní docházce Zápis proběhl dne počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok 2012/ Přijímání žáků do středních škol a odborných učilišť Na SOŠ bylo přijato 52 žáků, 9 žáků bylo přijato na OU z devátých ročníků a 6 žáků bylo přijato z 8. ročníků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Příloha č.2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy - Nebyly předány a vedeny Inspekční činnost V roce 2011/2012 neproběhla ve škole školní inspekce. Údaje o aktivitách a prezentaci školy Str.5 a7 Údaje o hospodaření školy Příloha č.3 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Škola nebyla v letošním roce zapojena do rozvojových a mezinárodních projektů. Od jsme zapojeni do výzvy EU peníze školám. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nepořádá žádné kurzy celoživotního vzdělávání. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Název soutěže Financováno účastníci 11

12 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Škola nemá zřízenu odborovou organizaci. V Dobříši Mgr. Bohumila Pallagyová Kontroly za uplynulé období: Přílohy: Hospodaření školy za 1/2 roku Kopie výsledků kontrol. Plán rozvoje školy na období Dlouhodobý plán rozvoje školy 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Podklady za

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Adresa školy Sokolovská 328, Liberec13, 460 14 Vypracovala Mgr. Ludmila Moravcová Razítko Telefon

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod Výroční zpráva školy za školní rok 9/. třída 9. třída Předkladatel: Mgr. Helena Martincová ředitelka školy Výroční zpráva za školní rok 9/ Předkladatel:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA - ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA - ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA - ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1983/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1983/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1983/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2007/2008 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3-10 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str. 11 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 777 914 037, 777 914 021 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO 72743476 zsv.hamry@volny.cz

Více