Výroní zpráva o innosti školy za školní rok podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7"

Transkript

1 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: Telefon: ZŠ MŠ Adresa:. 50, eské Hemanice, 90/2008 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok podle vyhlášky MŠMT. 15/ A Název školy: Základní škola a Mateská škola eské Hemanice Sídlo školy: eské Hemanice. 50, eské Hemanice Zizovatel: Obec eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí Právní forma organizace: Píspvková organizace Charakteristika: Organizace vykonává innost uvedených druh škol a školských zaízení. Druhy škol: Základní škola, Mateská škola. Druhy školských zaízení: Školní družina, Školní jídelna, Závodní jídelna. Všechny souásti jsou umístny ve spolené budov. MŠ je v pízemí budovy, kde se nachází herna, jídelna, ložnice, kancelá, šatna a sociální zaízení. Práv dtské sociální zaízení bylo letos ásten zrekonstruováno. K MŠ také patí pkná zahrada, která byla v roce 2005 zrekonstruována, vybavena skluzavkou, kolotoem, pružinovým houpadlem a houpakou se šplhadlem. Pozdji byl vybudován zahradní altánek a opravena obruba pískovišt. Kuchy pro ZŠ i MŠ a její zamstnance, jídelna MŠ, zázemí kuchaky a vedoucí ŠJ je také v pízemí. Obdy pro ZŠ jsou penášeny do jídelny ZŠ v prvním pate. Ob školy mají svj samostatný vchod osazený novými plastovými dvemi. V pízemí je ješt šatna ZŠ. Ostatní prostory ZŠ jsou v prvním pate. Dv tídy, kabinet, sborovna, a oddlená sociální zaízení. Školní družina má svj prostor, který byl z ásti vybaven novým nábytkem. V dob vydávání obd a svain slouží tato místnost také jako školní jídelna pro žáky a zamstnance ZŠ. Tém celá školní budova byla v prbhu roku nov vymalovaná. Na tyto práce navázala další potebná oprava. Ve tídách ZŠ byly pebroušeny a znovu nalakovány parkety. Statutární orgán: Mgr. Jana Jandová Dálkový pístup: Školská rada: zízena pracovala ve složení: Pedseda:Vladimíra Marcalová, bytem eské Hemanice. 88 ( volená zástupkyn rodi žák ) len: Veronika Švecová, bytem Tisová. 132 (volená zástupkyn pedagogických pracovník školy) len: Ladislav Jirsák, bytem eské Hemanice. 72 ( volený zástupce zizovatele ). Po volbách, které se konaly v lednu 2008 a po pedání podklad na spolené schzi pracovala školská rada v následujícím složení : Pedseda: Jana Hudeková, bytem eské Hemanice. 2 ( volená zástupkyn rodi žák ), len: Mgr. Jaroslava Kafková, bytem.h..16 (volená zástupkyn pedagog. pracovník školy), len: Josef Pánek, bytem Neteby. 27 ( volený zástupce zizovatele ). B Organizace školy podle školského rejstíku Jednotídní MŠ 24 dtí celodenní pedškolní výchova Dvoutídní ZŠ 24 žák 1. stupn ZŠ I. Tída: ( spojený 1. roník a 2. roník v potu žák ), II. tída: ( spojený 3. a 5. roník v potu žák ) vzdlávání a výchova v rámci povinné školní docházky a zájmové kroužky Školní družina 1 oddlení 24 dtí Jídelna MŠ - 24, ZŠ - 24, dosplí

2 Vzdlávací programy: Základní škola.j /96-2 byl pevažující program a výuka podle tohoto dokumentu probíhala ve druhém, tetím a pátém roníku. Bhem školního roku byly zaazeny podle plánu práce pravidelné projekty, kde bhem modelových situací mohli žáci prakticky poznat a prožít, zpracovat i vyhodnotit svou pipravenost na ešení konkrétních úkol. Smyslem projekt je práv propojení jednotlivých kompetencí do úelné kombinace a jejich využití v kooperující vkov nehomogenní skupin. Na píprav projekt vždy spolupracovali všichni pedagogové. Do vtšiny projekt byly pímo nebo zprostedkovan zapojeny rodiny žák. Na projektových dnech se opakovan podíleli také žáci spolupracujících základních škol, mateská škola a Obecní úad eské Hemanice. V lednu 2006 jsme se pihlásili do sít tvoivých škol a uplatujeme pi výuce prvky programu Tvoivá škola, eské innostní uení. Od 1. záí 2007 se na naší škole zaalo uit v prvním roníku ZŠ podle nového školního vzdlávacího programu Letem svtem internetem.j. 93/2007, se kterým byla seznámena školská rada na svém setkání ŠVP je zpracováván v souladu s RVP pro celé období 1. stupn základního vzdlávání, (tj. pro roníky, ve kterých škola realizuje základní vzdlávání). Je zpracován celým kolektivem pedagog naší školy tak, aby jim umožoval rozvíjet tvoivý styl práce a neomezoval je pi uplatnní pípadných asových i metodických odlišností, které vycházejí ze zkušeností uitel s efektivními zpsoby výuky a z konkrétních poteb žák. Jedná se o materiál, jehož pípadné zmny v uebním plánu a v uebních osnovách nezasáhnou negativn do vzdlávání žák v uritém zapoatém cyklu. Pi rozdlení disponibilních hodin jsme zohlednili to, že všichni pedagogové ZŠ vetn editelky mají dosaženou úrove ICT vzdlání minimáln kompletní P nebo vyšší. V prbhu vyuování využívají v obou tídách ve všech ronících poítae. Naši žáci i uitelé mají nadstandardní možnost využívat PC. Pro málotídní školu je výhodnjší nechat v hodinách pracovat na PC jednu skupinu ( v našem pípad roník ), zatímco druhý zpracovává samostatný úkol a tetímu se pedagog mže pln vnovat pímo. Žáci mají na poítaích nainstalováno pouze to, co v dané tíd potebují a dokáží využít. Bhem dne pak mohou pracovat na poítaích v libovolných hodinách, bez ohledu na režim ostatních tíd. Mžeme techniku využívat v rzných fázích vzdlávacího procesu, operativn je zaadit do hodiny a poskytnout tak prostor pro rozvoj individuální poteby nadaných žák. Respektujeme také omezení žák s menší mírou nadání nebo se specifickými poruchami uení. S výukou informatiky zaínáme tedy od tvrtého roníku. Zavádt poítae, Internet a výuku ICT chceme souasn s budováním schopnosti uit se tuto techniku využívat jako efektivní nástroj. Naším cílem je harmonický a všestranný rozvoj našich žák. Smujeme k tomu, aby nám poítae as šetily a umožnily nám tak získat vtší prostor na sport, kulturu, pátele a pírodu. Prioritou našeho ŠVP je výuka eského jazyka. Proto jsme se rozhodli použít tady další disponibilní hodiny posílit i tuto oblast. Tetí oblast, kterou jsme se rozhodli posílit jednou disponibilní hodinou je zamena na posílení vztahu žák k pírod a domovu. Za plnní vzdlávacího programu zodpovídá Mgr. Jana Jandová. ŠVP MŠ zpracovala vedoucí uitelka tak, aby byl v souladu s Rámcovým programem pro MŠ. Prvním rokem byl v MŠ realizován projekt alternativního modelu Zdravá mateská školka. Program vypracovala ze vzorových dokument Edita Lipavská. Byl projednán leny školské rady 27. srpna Tídní program MŠ pod názvem Letí ptáek širým svtem, všechnu krásu nese dtem byl zpracován do tématických blok, témat a podtémat, aby výchovn vzdlávací práce naplovala jasné kompetence a cíle v prbhu školního roku. Ve vztahu k dtem se osvdil motivaní prvek ptáka Hemana, který dtský kolektiv Ptáata provázel celým školním rokem. Výchovn vzdlávací proces byl obohacen hrou na flétnu, hravou anglitinou, dtskou jógou a lerngymnastikou. Cviení bylo zameno na psychomotorické problémy dtí pedškolního vku Za dodržování závazných úkol RVP v ŠVP pro MŠ zodpovídá editelce školy vedoucí uitelka MŠ Edita Lipavská. ŠVP ŠD zpracovala vychovatelka ŠD Veronika Švecová podle vzorových dokument. innost a vzdlávací psobení vychovatelky vychází z požadavk pedagogika volného asu. (Ovlivování volného asu, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomcek, her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a pitažlivosti.) Pro rozvoj talentovaných jedinc bude nabízet školní družina další doplkové aktivity v oblastech jejich zájm podle svých personálních a materiálních možností. Cíle výchovn-vzdlávací práce - 2 -

3 Vycházejí z obecných cíl vzdlávací soustavy 2, odst.2 Školského zákona, navazují na cíle, stanovené naším vlastním ŠVP. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho uení a poznání, osvojování základ hodnot, na nichž je založena naše spolenost, rozvoj kompetencí, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost psobící na své okolí. Školní družina umožuje odpoinkové innosti (aktivní a klidové) a pípravu na vyuování. C Pehled pracovník organizace Pedagogití pracovníci: Mgr. Jana Jandová editelka organizace, je tídní uitelka 1. a 2. roníku základní školy. Mgr. Jaroslava Kafková po dobu pracovní neschopnosti pí Jandové byla povena vedením školy a pracovala jako zástupkyn editelky, tídní uitelka 3. a 5. roníku ZŠ, vedoucí zájmového kroužku Hrajeme si s PC. Veronika Švecová uitelka ZŠ, vychovatelka školní družiny, vedoucí zájmového kroužku Sportovní hry a Hra na zobcovou flétnu, je také správce školních internetových stránek. Po dobu nepítomnosti zastupovala Jana Jiskrová uitelka ZŠ. Edita Lipavská vedoucí uitelka MŠ, vede kroužek Veselá flétnika. Lenka Nádvorníková uitelka MŠ, vede kroužek anglitiny pro nejmenší. Provozní zamstnanci: Helena Nmcová školnice, Eva Jirsáková vedoucí školní jídelny, uklizeka, Alena Kunartová kuchaka. D Údaje o pijímacím ízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném pijetí do školy Zápis dtí do první tídy ZŠ pro školní rok se uskutenil Slavnostního zápisu se zúastnilo 6 pedškolák s rodii. Na zápisu se podíleli jako každoron žáci a všichni pedagogové ZŠ. Pohádkovým programem provázely dti známé postaviky z veerník Mach a Šebestová. Po úspšném plnní hravých úkol si všichni spolen posedli nad oberstvením a zavzpomínali si na doby, kdy do naší školy chodili rodie dnešních budoucích prvák. Nikdo z rodi ani z pedagog nedal podnt k ízení o odkladu povinné školní docházky. Všichni budoucí prváci byli pijati do základní školy. Zápis dtí do mateské školy se uskutenil v beznu Zapsáno bylo 6 dtí. Do záí 2008 byly pijaty ješt další dv dti.. Za prbh zápisu do MŠ a evidenci žádostí odpovídá vedoucí uitelka MŠ. Vzhledem k tomu, že není pln využita kapacita MŠ, byly opt pijaty i dti s trvalým bydlištm mimo územní obvod eských Hemanic. E Údaje o výsledcích vzdlávání žák Struný pehled z pohledu jednotlivých škol a školských zaízení. Základní škola Žáci pátého roníku postoupili do vyššího roníku a pestoupili na druhý stupe pln organizovaných škol. tyi pešli na Základní školu Litomyšl ul. T.G. Masaryka 1145, okres Svitavy, jeden na Základní školu Jiráskova ul. 317/IV Vysoké Mýto a jeden na Základní školu Sloupnice. Jedenáct žák tetího roníku postoupilo do tvrtého, 1 žák postoupil z druhého roníku do tetího. Pt žák prvního roníku postoupilo do druhého roníku. Jedna žákyn prvního roníku neprospla, na žádost rodi se nedostaví ke zkoušce a bude opakovat. Nikdo z žák nebyl klasifikován sníženou známkou z chování. Šestnáct žák prosplo s vyznamenáním. Školní vzdlávací program Základní škola j /96-2 byl obohacen úastí v celostátním projektu Les ve škole, škola v lese. Celá škola pracuje na programu rozšíení výchovy k ochran životního prostedí a její zapojení do praktického života školy. Bhem roku aktivn tídíme odpad - 3 -

4 a opt jsme spolen s OÚ uspoádali sbr papíru v celé obci. Využíváme kontejnery na tídný odpad ve všech našich školních zaízeních. Údaje získané z nezávislého hodnocení výsledk vzdlávání v naší škole Žáci 5. roník se úastnili srovnávacích test Scio. Do test se celkem zapojilo 443 škol, v kraji pardubickém 32 škol. Všechny zapojené školy otestovaly své žáky v eském jazyku, matematice a obecných studijních pedpokladech. Celkem byli otestováni žáci. Test byl vyhodnocen celorepublikov a výsledky byly zaslány všem zúastnným školám. Relativní postavení naší školy v matematice je 41 percentil ( percentil je poadí úastníka testu pepotené na stupnici 0 až100), v eském jazyku 38 a v obecných studijních pedpokladech 54 percentil.v j a v M byla nejlépe hodnocena znalost a nejmén aplikace, v OSP nejlépe slovní zásoba a nejmén orientace v obrázku. Nkteí naši žáci dosáhli velmi dobrých výsledk pohybovali se až kolem 90 percentil. Výuka plavání se uskutenila v rámci TV v Plavecké škole AAA ve Vysokém Mýt. Plaveckého výcviku se zúastnili 23 žáci ZŠ. Na plavecký výcvik spolen se školou jezdily i dti z MŠ. Výuku oživovaly pravidelné projektové dny. Záí : Svt zvíat vycházka do pírody zvíata v pírod, návštva u Jv, domácí zvíata, íjen : noc ve škole. Spolený výlet se ZŠ Zámrsk návštva ZOO a Dinoparku ve Vyškov. Drakiáda spolená akce s Mš, pouštní drak vyrobených i koupených ve spolupráci s rodii. Listopad: Šikovné ruiky výtvarná dílna zamená na výrobu drobných dárk, adventních dekorací a píprava na jarmark. Prosinec: Jarmark spolen s MŠ adventní a vánoní atmosféra, lidové zvyky a koledy, den otevených dveí. Leden: Poklad jménem zdraví život lidí s postižením, malování se zavázanýma oima, malování ústy, malování nohou, souástí projektu byl také blok vnovaný protidrogové prevenci. Únor: Kniha vytváení vlastní knihy, jako autor, ilustrátor, výstava vytvoených knih. Beseda na téma oblíbené dtské knížky Bezen : Kultura a slušné chování návštva Smetanova divadla v Litomyšli, prohlídka budovy divadla, pohádkové pedstavení, setkání s herci ped i za oponou, módní pehlídka zamená na vhodné obleení do divadla a na koncert. Duben: Bezpen na kole, ve spolupráci s organizací BESIP, aktivní úast na ekologické akci Den Zem ve Vysokém Mýt. Kvten : Den matek, oslava Dne matek s tradiním vystoupením žák ZŠ spolen s dtmi MŠ, pohádkový program pro všechny maminky a babiky v kulturním dom. erven : Les ve škole, škola v lese pravideln zakonen na škole v pírod, praktické úkoly i porovnávání úrovn teoretických znalostí, výtvarné zpracování hlavních témat, proložení sportovními disciplínami v prostedí lesa a louky. Soutže v rámci školy: poznávání pírodnin, sbr léivých bylin, atletický trojboj,, vdomostní soutž z dopravní výchovy, matematická soutž Cvrek a Klokánek a další. Turistická vycházka s plnním úkol zamených na znalost pírody, orientaci, fyzickou zdatnost. Draz je kladen také na kooperaci žák v družstvech. Soutžní programy na škole v pírod. Nkteré soutže jednotlivc jsou postupn nahrazovány soutžemi družstev. Snažíme se tak podpoit rozvoj schopnosti spolupráce ve skupin a schopnosti organizovat práci skupiny. Soutže pesahující hranice naší školy: turnaj ve vybíjené a kopané málotídních škol letos poádala ZŠ Zámrsk. Ve vybíjené ani v kopané jsme letos poprvé nepostoupili do finálových boj. Na Školympiád naší školu reprezentovalo 7 závodník. Sportovní akcí poádanou každoron naší mateskou školou je Lehkoatletický trojboj mateských škol. Získali jsme 2. místo v závod družstev a medaile z jednotlivých disciplín. Na školním hišti a zahrad MŠ soutžilo pes sto dtí z šesti mateských škol ( Tisová, Dobíkov, Sruby, Zámrsk, Sloupnice a eské Hemanice ). V ervnu se konalo tradiní závrené pohádkové a sportovní odpoledne pro rodie a dti z MŠ. Dti se zapojily i do nkolika výtvarných soutží v prbhu roku vypsaných na rzná témata. Regionálního kola pírodovdné soutže v poznávání rostlin, živoich a minerál, které poádá ZO SOP Zlatá studánka v eské Tebové, se zúastnilo 5 žák. V poli soutžících se na výsledkové listin pohybovali na 8., 12.,15., 22., 25. a 49., míst (jedna soutžící si vyzkoušela dv kategorie)

5 Odborná spolupráce: V prbhu celého školního roku spolupracujeme s logopedickou ambulancí ve Vysokém Mýt. Praktickou logopedickou péi v mateské i základní škole zajišuje Mgr. Stanislava Burešová pi pravidelných návštvách. Následnou péi a konzultaci s rodii provádí asistentka Edita Lipavská. MŠ spolupracovala s PPP Proximity ve Vysokém Mýt. S Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí spolupracuje základní škola pi ešení výukových problém žák na základ doporuení pedagogické rady a ve spolupráci s rodii. ešili jsme pomoc pro tyi žáky, z toho jedna žákyn byla do této spolupráce zaazena letos nov. Návštva kulturních a spoleenských akcí Výstavy: Muzeum ve Vys. Mýt ped vánoními prázdninami Zimní Ladovy obrázky, Divadelní pedstavení a výchovné koncerty pro MŠ: divadlo Trubadúr z Kornelia Pardubice, divadlo Na cest z Liberce, Bílkovo kratochvilné divadlo z Hradce Králové. Divadelní pedstavení a výchovné koncerty spolené pro MŠ a ZŠ: Divadélko jednoho herce Jan Havel z Vysokého Mýta, výchovný koncert O flétn Adélce Martina Brunnera z Hradce Králové, Staré pohádky eské inspirováno Jiráskem. Nkterá pedstavení putovních scén se uskutenila pímo v prostorách naší MŠ a pozvali jsme také dti z MŠ Sloupnice a MŠ Tisová. V rámci spolupráce dti z MŠ navštívily nkterá spolená pedstavení v budov MŠ Sloupnice. Exkurze: Den Zem ve Vysokém Mýt je akce, do které se každoron aktivn zapojujeme, je nedílnou souástí programu environmentální výchovy. MŠ absolvovala ekovýchovný program sdružení Krajina se zamením na ochranu lesních zvíat. Dále sem patí pravidelná návštva Regionálního muzea ve Vysokém Mýt. Návštvy ve škole: Beseda s paní Vakovou na téma užité umní - malování na šátky s ukázkou i vlastní malbou dtí. Paní Hánlová nám ukázala výrobu adventních vnc a pomohla pi jejich výrob. Každý žáek si dom odnesl malý vneek. V MŠ ve spolupráci se Sdružením mladých výtvarník Vysoké Mýto si vyzkoušeli malování na hedvábí. V tomto roce se dti také zapojily pod vedením lektorky ekologického centra do interaktivní hry Pišlo jaro do vsi, která probhla ve spolupráci se sdružením Paleta Pardubice na zahrad MŠ Prevence: Všechny dti ze ZŠ i MŠ se zúastnily preventivního programu kynologické stanice Interhaf. Program byl zamen na pravidla bezpeného soužití a porozumní mezi lovkem a psem. Souástí programu byl nejenom návod, ale i praktické ešení rzných životních situací, které mohou nastat mezi díttem a psem. MŠ absolvovala exkurzi s ochutnávkou produkt v prodejn zdravé výživy a exkurzi v lékárn s výkladem zameným na prvenci vzniku chorob a zdravý životní styl. Mateská škola Výuka probíhala podle výše uvedeného programu. Ve škole pracovalo v zájmovém kroužku celkem 15 dtí ve dvou oddleních pro pokroilé a zaáteníky Veselá flétnika pod vedením Edity Lipavské. Druhý kroužek Anglitina hrou urený pedškolákm a zapojilo se do nj 9 dtí, které vedla Lenka Nádvorníková. Mateská škola také po celý školní rok rozvíjela a prohlubovala spolupráci s rodii a tvoiv zapojovala rodinné píslušníky svých dtí do nkterých odpoledních akcí. innosti obou škol jsou programov propojeny a jsou popsány výše. Spolupráce se projevuje i v setkávání nkterých dtí v MŠ ráno ped vyuováním. Akce Ahoj kamaráde poádaná MŠ pro ZŠ. Projekt zvíata zase pipravila ZŠ pro MŠ. Tradiní je i návštva pedškolák ped Vánoci v první tíd ZŠ a zapojení do práce školák. Bhem akce Spolu svtem internetem si vzali starší žáci ZŠ k sob dti z MŠ a pedvedli jim prakticky své základní dovednosti pi využívání PC a internetu pímo v uebn ZŠ. Školní družina innost ŠD se ídí vlastním plánem, ale je i cílen propojena s nkterými akcemi ZŠ. Podílí se celoron na všech projektech a celoškolních akcích. K rekreaním innostem využíváme pedevším školní zahradu. Žáci picházejí do ŠD bhem velké pestávky a po skonení vyuování. V zájmových innostech se každoron seznamují s rznými výtvarnými technikami. Na podzim se uskutenila soutž o nejlépe vyrobeného draka za pomoci rodi. Každý rok pipravujeme s dtmi výrobky na Vánoní jarmark, kde dti mají možnost pochlubit se svou prací

6 Pravideln své práce a fotografie z naší innosti vystavujeme ve fotogalerii na našich internetových stránkách. Na jae se vnujeme pevážn dramaticko-literárním innostem a hudebním innostem. Pipravujeme se na velké pohádkové vystoupení pro všechny maminky na sále ve spolupráci s Obecním úadem v eských Hemanicích. Pi odpoinkové innosti mohou dti pracovat na PC, je vylenn as i na video. Odpolední innost žák zpestují zájmové kroužky. Sportovní hry navštvovalo 18 dtí. Do druhého kroužku, Hry na zobcovou flétnu, se zapojilo 9 dtí. Oba kroužky vedla vychovatelka Veronika Švecová. Mimo ŠD pracovalo v tetím zájmovém kroužku Hrajeme si s PC 18 dtí pod vedením Mgr. Jaroslavy Kafkové. Všichni pedagogové pi své práci užívají rzné komunikaní techniky a individuální pístup k dtem cílen také jako prevenci sociáln patologických jev. F Údaje o dalším vzdlávání pedagog Nejvtší akcí zamenou na vzdlávání pedagog byl projekt, který napsala editelka Mgr. Jana Jandová. Podaný projekt byl spolu s žádostí o dotaci na DVPP od MŠMT úspšný. Škola tak získala pro pedagogy úelovou dotaci vy výši K. Projekt byl vypracován ve spolupráci s editelkou Základní školy a Mateské školy Dobíkov, okres Ústí nad Orlicí, Mgr. Vrou Palikovou. Pidlené prostedky byly rozsedny mezi všechny pedagogy. Každý z pedagog absolvoval semináe, které souvisely s jeho aprobací a praxí. Byly to tyto semináe: Zvládání stresu, krizí a zátže.. v celostním pohledu - Jandová, Lipavská Nekáze ve školním prostedí Švecová Metoda dobrého startu prevence poruch uení Nádvorníková, Jandová Pohybová školika, zábavná cviení Švecová, Nádvorníková Krtkova domácnost, ekologie Švecová Zážitková pedagogika, vzdlávání pomocí prožitk Lipavská Seminá pro vedoucí pracovníky Jandová Nadané dti s poruchami uení a chování Kafková Metody aktivizace a motivace žák ve vyu na 1. stupni Kafková Na vtšin z nich jsme se potkávali s kolegynmi z Dobíkova. Celý projekt byl ukonen spolenou pedagogickou radou, na které probhlo pedání informací z jednotlivých seminá ostatním a hodnocení pínosu celé akce pro jednotlivce i pro školu. Mgr. Jaroslava Kafková absolvovala v rámci rozvojového programu metodické a jazykové pípravy pro uitele 1. stupn ZŠ jazykový kurz anglického jazyka pod názvem Brána jazyk otevená, innostní uení ve výuce anglitiny ve 3. roníku a spolen s Lenkou Nádvorníkovou z MŠ absolvovaly seminá Anglitina pro nejmenší studentíky. Dále se v dob zastupování editelky zúastnila školení editel v ZŠ Krouna. Paní uitelka Lenka Nádvorníková ješt absolvovala seminá Metodika protidrogové prevence pro MŠ a 1. stupe ZŠ, Hudební rok v rámcovém vzdlávacím programu Hudební pohádka. Vedoucí školní jídelny Eva Jirsáková si doplnila své vzdlání na Stední škole obchodu a služeb Choce, kde úspšn složila maturitní zkoušku. G Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veejnosti editelka školy byla dlouhodob nemocná a v období srpen 2007 až únor 2008 ji zastupovala Mgr. Jaroslava Kafková. Ob se úastnily veejných zasedání zastupitelstva obce a pravideln informovaly veejnost o innosti školy. Zizovatele a rodiovskou veejnost informovaly prostednictvím školské rady. Ostatní spoluobané se o život školy mohli doíst v pravidelných píspvcích do místního Hemánku a na našich internetových stránkách. V rubrikách stránek jsou nejen pravideln aktualizované informace, oficiální dokumenty, kontakty na zamstnance, prostor pro píspvky a komentáe a v galerii fotografie z jednotlivých akcí, ale i odkazy, kvízy, hry, ankety a soutže pro návštvníky našich stránek. Jejich sledovanost se postupn v souvislosti se zlepšováním vybavení domácností ICT zvyšuje

7 Tradiní Vánoním jarmark jsme uspoádali souasn se Dnem otevených dveí. Budova školy byla zkrášlena svátení vánoní výzdobou z rukou dtí a zamstnanc školy. Pozvání pijaly desítky host nejen z ad rodi a pátel školy, ale i z ad minulých zamstnanc. Pozdravili jsme se s oficiálními hosty, našimi absolventy i budoucími žáky. Žáci spolen s dtmi z MŠ vystoupili s vánoním programem ped budovou školy a spolen uspoádali výstavu svých výtvarných prací a výrobk. Ve spolupráci s podnikem Lesy R jsme vysadili sazenice strom ( borovice, smrk, jedle, buk, javor ) o které peujeme. Pée o náš malý lesík pokrauje již tetím rokem. Pro všechny maminky a babiky k jejich svátku jsme opt pipravili spolen s mateskou školou pohádkové odpoledne s roztomilým programem. Dti pedaly maminkám a babikám vyrobené dáreky a páníka. Jako podkování pak samy dostaly malé oberstvení. ZŠ vyrazila opt spolen s MŠ na školu v pírod ozdravný pobyt. Ubytovali jsme se v hotelu Renospond. V termínu od do zde probíhaly soutže, turistické vycházky, plnní tematických úkol, karneval, celotýdenní hry s lesními zvíátky zamená na poznávání pírody a utužování vzájemných vztah pro ZŠ. Škola v pírod byla také vyvrcholením programu Les ve škole, škola v lese. MŠ mla pipravený týden mezi indiány. Nechybla ani oekávaná noní hra. Díky sponzorm se celou akci podailo zorganizovat za píjemné ceny. Ve spolupráci s obcí dti z MŠ také vystoupily opakovan na vítání obánk. Jejich programy jsou tradiní souástí tchto milých slavností. Spolupráce s Obanským sdružením Berenika letos pokraovalo návštvou klient z uvedeného zaízení u nás ve škole. Spolen spolu s dtmi z MŠ si vyzkoušeli netradiní výtvarné techniky. H Údaje o výsledcích inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí Ve školním roce 2007/2008 naši školu eská školní inspekce nenavštívila. Výsledky poslední kontroly eské školní inspekce Pardubického inspektorátu z ervence 2005 jsou zpístupnny na www stránkách školy. I Základní údaje o hospodaení školy Hospodáský výsledek naší organizace z roku 2007 je 2627,27 K. Hospodáskou innost škola nemá. Pímá dotace ze státního rozpotu ve výši K byla vyerpána. K tomu na DVPP jsme získali na základ úspšného projektu a podle nj i využili K. Další dotace získané na SIPVZ na rok 2007 v celkové výši K byly využity beze zbytku na nákup barevné tiskárny, skeneru a výukových program na PC. Uvedené prostedky byly investovány podle sestaveného ICT plánu školy. Schválený letošní rozpoet prostedk od zizovatele ve výši K jsme dodrželi. Obec dorovnala v souvislosti se schválenou výjimkou z potu žák prostedky na mzdy ve výši K. V rezervním fondu bylo k ,57 K. Škola získala v roce 2007 dary ve výši K a poítaové sestavy v cen K. Na Fondu kulturních a sociálních služeb bylo ,15 K. Zizovateli byl v závazných termínech pedložen vypracovaný výkaz zisku a ztrát souasn s rozvahou bilancí naší píspvkové organizace. Kontroly ze strany zizovatele i jiných institucí, které probhly ve škole, nezjistily žádné nedostatky. Podklady o ŠD pipravila Veronika Švecová. Podklady o MŠ pipravila vedoucí uitelka Edita Lipavská Podklady pro ZŠ spolen zpracovaly Mgr. Jana Jandová a Mgr. Jaroslava Kafková V eských Hemanicích 8. íjna 2007 Výroní zpráva byla schválena Školskou radou dne

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více