Výroní zpráva o innosti školy za školní rok podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7"

Transkript

1 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: Telefon: ZŠ MŠ Adresa:. 50, eské Hemanice, 90/2008 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok podle vyhlášky MŠMT. 15/ A Název školy: Základní škola a Mateská škola eské Hemanice Sídlo školy: eské Hemanice. 50, eské Hemanice Zizovatel: Obec eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí Právní forma organizace: Píspvková organizace Charakteristika: Organizace vykonává innost uvedených druh škol a školských zaízení. Druhy škol: Základní škola, Mateská škola. Druhy školských zaízení: Školní družina, Školní jídelna, Závodní jídelna. Všechny souásti jsou umístny ve spolené budov. MŠ je v pízemí budovy, kde se nachází herna, jídelna, ložnice, kancelá, šatna a sociální zaízení. Práv dtské sociální zaízení bylo letos ásten zrekonstruováno. K MŠ také patí pkná zahrada, která byla v roce 2005 zrekonstruována, vybavena skluzavkou, kolotoem, pružinovým houpadlem a houpakou se šplhadlem. Pozdji byl vybudován zahradní altánek a opravena obruba pískovišt. Kuchy pro ZŠ i MŠ a její zamstnance, jídelna MŠ, zázemí kuchaky a vedoucí ŠJ je také v pízemí. Obdy pro ZŠ jsou penášeny do jídelny ZŠ v prvním pate. Ob školy mají svj samostatný vchod osazený novými plastovými dvemi. V pízemí je ješt šatna ZŠ. Ostatní prostory ZŠ jsou v prvním pate. Dv tídy, kabinet, sborovna, a oddlená sociální zaízení. Školní družina má svj prostor, který byl z ásti vybaven novým nábytkem. V dob vydávání obd a svain slouží tato místnost také jako školní jídelna pro žáky a zamstnance ZŠ. Tém celá školní budova byla v prbhu roku nov vymalovaná. Na tyto práce navázala další potebná oprava. Ve tídách ZŠ byly pebroušeny a znovu nalakovány parkety. Statutární orgán: Mgr. Jana Jandová Dálkový pístup: Školská rada: zízena pracovala ve složení: Pedseda:Vladimíra Marcalová, bytem eské Hemanice. 88 ( volená zástupkyn rodi žák ) len: Veronika Švecová, bytem Tisová. 132 (volená zástupkyn pedagogických pracovník školy) len: Ladislav Jirsák, bytem eské Hemanice. 72 ( volený zástupce zizovatele ). Po volbách, které se konaly v lednu 2008 a po pedání podklad na spolené schzi pracovala školská rada v následujícím složení : Pedseda: Jana Hudeková, bytem eské Hemanice. 2 ( volená zástupkyn rodi žák ), len: Mgr. Jaroslava Kafková, bytem.h..16 (volená zástupkyn pedagog. pracovník školy), len: Josef Pánek, bytem Neteby. 27 ( volený zástupce zizovatele ). B Organizace školy podle školského rejstíku Jednotídní MŠ 24 dtí celodenní pedškolní výchova Dvoutídní ZŠ 24 žák 1. stupn ZŠ I. Tída: ( spojený 1. roník a 2. roník v potu žák ), II. tída: ( spojený 3. a 5. roník v potu žák ) vzdlávání a výchova v rámci povinné školní docházky a zájmové kroužky Školní družina 1 oddlení 24 dtí Jídelna MŠ - 24, ZŠ - 24, dosplí

2 Vzdlávací programy: Základní škola.j /96-2 byl pevažující program a výuka podle tohoto dokumentu probíhala ve druhém, tetím a pátém roníku. Bhem školního roku byly zaazeny podle plánu práce pravidelné projekty, kde bhem modelových situací mohli žáci prakticky poznat a prožít, zpracovat i vyhodnotit svou pipravenost na ešení konkrétních úkol. Smyslem projekt je práv propojení jednotlivých kompetencí do úelné kombinace a jejich využití v kooperující vkov nehomogenní skupin. Na píprav projekt vždy spolupracovali všichni pedagogové. Do vtšiny projekt byly pímo nebo zprostedkovan zapojeny rodiny žák. Na projektových dnech se opakovan podíleli také žáci spolupracujících základních škol, mateská škola a Obecní úad eské Hemanice. V lednu 2006 jsme se pihlásili do sít tvoivých škol a uplatujeme pi výuce prvky programu Tvoivá škola, eské innostní uení. Od 1. záí 2007 se na naší škole zaalo uit v prvním roníku ZŠ podle nového školního vzdlávacího programu Letem svtem internetem.j. 93/2007, se kterým byla seznámena školská rada na svém setkání ŠVP je zpracováván v souladu s RVP pro celé období 1. stupn základního vzdlávání, (tj. pro roníky, ve kterých škola realizuje základní vzdlávání). Je zpracován celým kolektivem pedagog naší školy tak, aby jim umožoval rozvíjet tvoivý styl práce a neomezoval je pi uplatnní pípadných asových i metodických odlišností, které vycházejí ze zkušeností uitel s efektivními zpsoby výuky a z konkrétních poteb žák. Jedná se o materiál, jehož pípadné zmny v uebním plánu a v uebních osnovách nezasáhnou negativn do vzdlávání žák v uritém zapoatém cyklu. Pi rozdlení disponibilních hodin jsme zohlednili to, že všichni pedagogové ZŠ vetn editelky mají dosaženou úrove ICT vzdlání minimáln kompletní P nebo vyšší. V prbhu vyuování využívají v obou tídách ve všech ronících poítae. Naši žáci i uitelé mají nadstandardní možnost využívat PC. Pro málotídní školu je výhodnjší nechat v hodinách pracovat na PC jednu skupinu ( v našem pípad roník ), zatímco druhý zpracovává samostatný úkol a tetímu se pedagog mže pln vnovat pímo. Žáci mají na poítaích nainstalováno pouze to, co v dané tíd potebují a dokáží využít. Bhem dne pak mohou pracovat na poítaích v libovolných hodinách, bez ohledu na režim ostatních tíd. Mžeme techniku využívat v rzných fázích vzdlávacího procesu, operativn je zaadit do hodiny a poskytnout tak prostor pro rozvoj individuální poteby nadaných žák. Respektujeme také omezení žák s menší mírou nadání nebo se specifickými poruchami uení. S výukou informatiky zaínáme tedy od tvrtého roníku. Zavádt poítae, Internet a výuku ICT chceme souasn s budováním schopnosti uit se tuto techniku využívat jako efektivní nástroj. Naším cílem je harmonický a všestranný rozvoj našich žák. Smujeme k tomu, aby nám poítae as šetily a umožnily nám tak získat vtší prostor na sport, kulturu, pátele a pírodu. Prioritou našeho ŠVP je výuka eského jazyka. Proto jsme se rozhodli použít tady další disponibilní hodiny posílit i tuto oblast. Tetí oblast, kterou jsme se rozhodli posílit jednou disponibilní hodinou je zamena na posílení vztahu žák k pírod a domovu. Za plnní vzdlávacího programu zodpovídá Mgr. Jana Jandová. ŠVP MŠ zpracovala vedoucí uitelka tak, aby byl v souladu s Rámcovým programem pro MŠ. Prvním rokem byl v MŠ realizován projekt alternativního modelu Zdravá mateská školka. Program vypracovala ze vzorových dokument Edita Lipavská. Byl projednán leny školské rady 27. srpna Tídní program MŠ pod názvem Letí ptáek širým svtem, všechnu krásu nese dtem byl zpracován do tématických blok, témat a podtémat, aby výchovn vzdlávací práce naplovala jasné kompetence a cíle v prbhu školního roku. Ve vztahu k dtem se osvdil motivaní prvek ptáka Hemana, který dtský kolektiv Ptáata provázel celým školním rokem. Výchovn vzdlávací proces byl obohacen hrou na flétnu, hravou anglitinou, dtskou jógou a lerngymnastikou. Cviení bylo zameno na psychomotorické problémy dtí pedškolního vku Za dodržování závazných úkol RVP v ŠVP pro MŠ zodpovídá editelce školy vedoucí uitelka MŠ Edita Lipavská. ŠVP ŠD zpracovala vychovatelka ŠD Veronika Švecová podle vzorových dokument. innost a vzdlávací psobení vychovatelky vychází z požadavk pedagogika volného asu. (Ovlivování volného asu, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomcek, her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a pitažlivosti.) Pro rozvoj talentovaných jedinc bude nabízet školní družina další doplkové aktivity v oblastech jejich zájm podle svých personálních a materiálních možností. Cíle výchovn-vzdlávací práce - 2 -

3 Vycházejí z obecných cíl vzdlávací soustavy 2, odst.2 Školského zákona, navazují na cíle, stanovené naším vlastním ŠVP. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho uení a poznání, osvojování základ hodnot, na nichž je založena naše spolenost, rozvoj kompetencí, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost psobící na své okolí. Školní družina umožuje odpoinkové innosti (aktivní a klidové) a pípravu na vyuování. C Pehled pracovník organizace Pedagogití pracovníci: Mgr. Jana Jandová editelka organizace, je tídní uitelka 1. a 2. roníku základní školy. Mgr. Jaroslava Kafková po dobu pracovní neschopnosti pí Jandové byla povena vedením školy a pracovala jako zástupkyn editelky, tídní uitelka 3. a 5. roníku ZŠ, vedoucí zájmového kroužku Hrajeme si s PC. Veronika Švecová uitelka ZŠ, vychovatelka školní družiny, vedoucí zájmového kroužku Sportovní hry a Hra na zobcovou flétnu, je také správce školních internetových stránek. Po dobu nepítomnosti zastupovala Jana Jiskrová uitelka ZŠ. Edita Lipavská vedoucí uitelka MŠ, vede kroužek Veselá flétnika. Lenka Nádvorníková uitelka MŠ, vede kroužek anglitiny pro nejmenší. Provozní zamstnanci: Helena Nmcová školnice, Eva Jirsáková vedoucí školní jídelny, uklizeka, Alena Kunartová kuchaka. D Údaje o pijímacím ízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném pijetí do školy Zápis dtí do první tídy ZŠ pro školní rok se uskutenil Slavnostního zápisu se zúastnilo 6 pedškolák s rodii. Na zápisu se podíleli jako každoron žáci a všichni pedagogové ZŠ. Pohádkovým programem provázely dti známé postaviky z veerník Mach a Šebestová. Po úspšném plnní hravých úkol si všichni spolen posedli nad oberstvením a zavzpomínali si na doby, kdy do naší školy chodili rodie dnešních budoucích prvák. Nikdo z rodi ani z pedagog nedal podnt k ízení o odkladu povinné školní docházky. Všichni budoucí prváci byli pijati do základní školy. Zápis dtí do mateské školy se uskutenil v beznu Zapsáno bylo 6 dtí. Do záí 2008 byly pijaty ješt další dv dti.. Za prbh zápisu do MŠ a evidenci žádostí odpovídá vedoucí uitelka MŠ. Vzhledem k tomu, že není pln využita kapacita MŠ, byly opt pijaty i dti s trvalým bydlištm mimo územní obvod eských Hemanic. E Údaje o výsledcích vzdlávání žák Struný pehled z pohledu jednotlivých škol a školských zaízení. Základní škola Žáci pátého roníku postoupili do vyššího roníku a pestoupili na druhý stupe pln organizovaných škol. tyi pešli na Základní školu Litomyšl ul. T.G. Masaryka 1145, okres Svitavy, jeden na Základní školu Jiráskova ul. 317/IV Vysoké Mýto a jeden na Základní školu Sloupnice. Jedenáct žák tetího roníku postoupilo do tvrtého, 1 žák postoupil z druhého roníku do tetího. Pt žák prvního roníku postoupilo do druhého roníku. Jedna žákyn prvního roníku neprospla, na žádost rodi se nedostaví ke zkoušce a bude opakovat. Nikdo z žák nebyl klasifikován sníženou známkou z chování. Šestnáct žák prosplo s vyznamenáním. Školní vzdlávací program Základní škola j /96-2 byl obohacen úastí v celostátním projektu Les ve škole, škola v lese. Celá škola pracuje na programu rozšíení výchovy k ochran životního prostedí a její zapojení do praktického života školy. Bhem roku aktivn tídíme odpad - 3 -

4 a opt jsme spolen s OÚ uspoádali sbr papíru v celé obci. Využíváme kontejnery na tídný odpad ve všech našich školních zaízeních. Údaje získané z nezávislého hodnocení výsledk vzdlávání v naší škole Žáci 5. roník se úastnili srovnávacích test Scio. Do test se celkem zapojilo 443 škol, v kraji pardubickém 32 škol. Všechny zapojené školy otestovaly své žáky v eském jazyku, matematice a obecných studijních pedpokladech. Celkem byli otestováni žáci. Test byl vyhodnocen celorepublikov a výsledky byly zaslány všem zúastnným školám. Relativní postavení naší školy v matematice je 41 percentil ( percentil je poadí úastníka testu pepotené na stupnici 0 až100), v eském jazyku 38 a v obecných studijních pedpokladech 54 percentil.v j a v M byla nejlépe hodnocena znalost a nejmén aplikace, v OSP nejlépe slovní zásoba a nejmén orientace v obrázku. Nkteí naši žáci dosáhli velmi dobrých výsledk pohybovali se až kolem 90 percentil. Výuka plavání se uskutenila v rámci TV v Plavecké škole AAA ve Vysokém Mýt. Plaveckého výcviku se zúastnili 23 žáci ZŠ. Na plavecký výcvik spolen se školou jezdily i dti z MŠ. Výuku oživovaly pravidelné projektové dny. Záí : Svt zvíat vycházka do pírody zvíata v pírod, návštva u Jv, domácí zvíata, íjen : noc ve škole. Spolený výlet se ZŠ Zámrsk návštva ZOO a Dinoparku ve Vyškov. Drakiáda spolená akce s Mš, pouštní drak vyrobených i koupených ve spolupráci s rodii. Listopad: Šikovné ruiky výtvarná dílna zamená na výrobu drobných dárk, adventních dekorací a píprava na jarmark. Prosinec: Jarmark spolen s MŠ adventní a vánoní atmosféra, lidové zvyky a koledy, den otevených dveí. Leden: Poklad jménem zdraví život lidí s postižením, malování se zavázanýma oima, malování ústy, malování nohou, souástí projektu byl také blok vnovaný protidrogové prevenci. Únor: Kniha vytváení vlastní knihy, jako autor, ilustrátor, výstava vytvoených knih. Beseda na téma oblíbené dtské knížky Bezen : Kultura a slušné chování návštva Smetanova divadla v Litomyšli, prohlídka budovy divadla, pohádkové pedstavení, setkání s herci ped i za oponou, módní pehlídka zamená na vhodné obleení do divadla a na koncert. Duben: Bezpen na kole, ve spolupráci s organizací BESIP, aktivní úast na ekologické akci Den Zem ve Vysokém Mýt. Kvten : Den matek, oslava Dne matek s tradiním vystoupením žák ZŠ spolen s dtmi MŠ, pohádkový program pro všechny maminky a babiky v kulturním dom. erven : Les ve škole, škola v lese pravideln zakonen na škole v pírod, praktické úkoly i porovnávání úrovn teoretických znalostí, výtvarné zpracování hlavních témat, proložení sportovními disciplínami v prostedí lesa a louky. Soutže v rámci školy: poznávání pírodnin, sbr léivých bylin, atletický trojboj,, vdomostní soutž z dopravní výchovy, matematická soutž Cvrek a Klokánek a další. Turistická vycházka s plnním úkol zamených na znalost pírody, orientaci, fyzickou zdatnost. Draz je kladen také na kooperaci žák v družstvech. Soutžní programy na škole v pírod. Nkteré soutže jednotlivc jsou postupn nahrazovány soutžemi družstev. Snažíme se tak podpoit rozvoj schopnosti spolupráce ve skupin a schopnosti organizovat práci skupiny. Soutže pesahující hranice naší školy: turnaj ve vybíjené a kopané málotídních škol letos poádala ZŠ Zámrsk. Ve vybíjené ani v kopané jsme letos poprvé nepostoupili do finálových boj. Na Školympiád naší školu reprezentovalo 7 závodník. Sportovní akcí poádanou každoron naší mateskou školou je Lehkoatletický trojboj mateských škol. Získali jsme 2. místo v závod družstev a medaile z jednotlivých disciplín. Na školním hišti a zahrad MŠ soutžilo pes sto dtí z šesti mateských škol ( Tisová, Dobíkov, Sruby, Zámrsk, Sloupnice a eské Hemanice ). V ervnu se konalo tradiní závrené pohádkové a sportovní odpoledne pro rodie a dti z MŠ. Dti se zapojily i do nkolika výtvarných soutží v prbhu roku vypsaných na rzná témata. Regionálního kola pírodovdné soutže v poznávání rostlin, živoich a minerál, které poádá ZO SOP Zlatá studánka v eské Tebové, se zúastnilo 5 žák. V poli soutžících se na výsledkové listin pohybovali na 8., 12.,15., 22., 25. a 49., míst (jedna soutžící si vyzkoušela dv kategorie)

5 Odborná spolupráce: V prbhu celého školního roku spolupracujeme s logopedickou ambulancí ve Vysokém Mýt. Praktickou logopedickou péi v mateské i základní škole zajišuje Mgr. Stanislava Burešová pi pravidelných návštvách. Následnou péi a konzultaci s rodii provádí asistentka Edita Lipavská. MŠ spolupracovala s PPP Proximity ve Vysokém Mýt. S Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí spolupracuje základní škola pi ešení výukových problém žák na základ doporuení pedagogické rady a ve spolupráci s rodii. ešili jsme pomoc pro tyi žáky, z toho jedna žákyn byla do této spolupráce zaazena letos nov. Návštva kulturních a spoleenských akcí Výstavy: Muzeum ve Vys. Mýt ped vánoními prázdninami Zimní Ladovy obrázky, Divadelní pedstavení a výchovné koncerty pro MŠ: divadlo Trubadúr z Kornelia Pardubice, divadlo Na cest z Liberce, Bílkovo kratochvilné divadlo z Hradce Králové. Divadelní pedstavení a výchovné koncerty spolené pro MŠ a ZŠ: Divadélko jednoho herce Jan Havel z Vysokého Mýta, výchovný koncert O flétn Adélce Martina Brunnera z Hradce Králové, Staré pohádky eské inspirováno Jiráskem. Nkterá pedstavení putovních scén se uskutenila pímo v prostorách naší MŠ a pozvali jsme také dti z MŠ Sloupnice a MŠ Tisová. V rámci spolupráce dti z MŠ navštívily nkterá spolená pedstavení v budov MŠ Sloupnice. Exkurze: Den Zem ve Vysokém Mýt je akce, do které se každoron aktivn zapojujeme, je nedílnou souástí programu environmentální výchovy. MŠ absolvovala ekovýchovný program sdružení Krajina se zamením na ochranu lesních zvíat. Dále sem patí pravidelná návštva Regionálního muzea ve Vysokém Mýt. Návštvy ve škole: Beseda s paní Vakovou na téma užité umní - malování na šátky s ukázkou i vlastní malbou dtí. Paní Hánlová nám ukázala výrobu adventních vnc a pomohla pi jejich výrob. Každý žáek si dom odnesl malý vneek. V MŠ ve spolupráci se Sdružením mladých výtvarník Vysoké Mýto si vyzkoušeli malování na hedvábí. V tomto roce se dti také zapojily pod vedením lektorky ekologického centra do interaktivní hry Pišlo jaro do vsi, která probhla ve spolupráci se sdružením Paleta Pardubice na zahrad MŠ Prevence: Všechny dti ze ZŠ i MŠ se zúastnily preventivního programu kynologické stanice Interhaf. Program byl zamen na pravidla bezpeného soužití a porozumní mezi lovkem a psem. Souástí programu byl nejenom návod, ale i praktické ešení rzných životních situací, které mohou nastat mezi díttem a psem. MŠ absolvovala exkurzi s ochutnávkou produkt v prodejn zdravé výživy a exkurzi v lékárn s výkladem zameným na prvenci vzniku chorob a zdravý životní styl. Mateská škola Výuka probíhala podle výše uvedeného programu. Ve škole pracovalo v zájmovém kroužku celkem 15 dtí ve dvou oddleních pro pokroilé a zaáteníky Veselá flétnika pod vedením Edity Lipavské. Druhý kroužek Anglitina hrou urený pedškolákm a zapojilo se do nj 9 dtí, které vedla Lenka Nádvorníková. Mateská škola také po celý školní rok rozvíjela a prohlubovala spolupráci s rodii a tvoiv zapojovala rodinné píslušníky svých dtí do nkterých odpoledních akcí. innosti obou škol jsou programov propojeny a jsou popsány výše. Spolupráce se projevuje i v setkávání nkterých dtí v MŠ ráno ped vyuováním. Akce Ahoj kamaráde poádaná MŠ pro ZŠ. Projekt zvíata zase pipravila ZŠ pro MŠ. Tradiní je i návštva pedškolák ped Vánoci v první tíd ZŠ a zapojení do práce školák. Bhem akce Spolu svtem internetem si vzali starší žáci ZŠ k sob dti z MŠ a pedvedli jim prakticky své základní dovednosti pi využívání PC a internetu pímo v uebn ZŠ. Školní družina innost ŠD se ídí vlastním plánem, ale je i cílen propojena s nkterými akcemi ZŠ. Podílí se celoron na všech projektech a celoškolních akcích. K rekreaním innostem využíváme pedevším školní zahradu. Žáci picházejí do ŠD bhem velké pestávky a po skonení vyuování. V zájmových innostech se každoron seznamují s rznými výtvarnými technikami. Na podzim se uskutenila soutž o nejlépe vyrobeného draka za pomoci rodi. Každý rok pipravujeme s dtmi výrobky na Vánoní jarmark, kde dti mají možnost pochlubit se svou prací

6 Pravideln své práce a fotografie z naší innosti vystavujeme ve fotogalerii na našich internetových stránkách. Na jae se vnujeme pevážn dramaticko-literárním innostem a hudebním innostem. Pipravujeme se na velké pohádkové vystoupení pro všechny maminky na sále ve spolupráci s Obecním úadem v eských Hemanicích. Pi odpoinkové innosti mohou dti pracovat na PC, je vylenn as i na video. Odpolední innost žák zpestují zájmové kroužky. Sportovní hry navštvovalo 18 dtí. Do druhého kroužku, Hry na zobcovou flétnu, se zapojilo 9 dtí. Oba kroužky vedla vychovatelka Veronika Švecová. Mimo ŠD pracovalo v tetím zájmovém kroužku Hrajeme si s PC 18 dtí pod vedením Mgr. Jaroslavy Kafkové. Všichni pedagogové pi své práci užívají rzné komunikaní techniky a individuální pístup k dtem cílen také jako prevenci sociáln patologických jev. F Údaje o dalším vzdlávání pedagog Nejvtší akcí zamenou na vzdlávání pedagog byl projekt, který napsala editelka Mgr. Jana Jandová. Podaný projekt byl spolu s žádostí o dotaci na DVPP od MŠMT úspšný. Škola tak získala pro pedagogy úelovou dotaci vy výši K. Projekt byl vypracován ve spolupráci s editelkou Základní školy a Mateské školy Dobíkov, okres Ústí nad Orlicí, Mgr. Vrou Palikovou. Pidlené prostedky byly rozsedny mezi všechny pedagogy. Každý z pedagog absolvoval semináe, které souvisely s jeho aprobací a praxí. Byly to tyto semináe: Zvládání stresu, krizí a zátže.. v celostním pohledu - Jandová, Lipavská Nekáze ve školním prostedí Švecová Metoda dobrého startu prevence poruch uení Nádvorníková, Jandová Pohybová školika, zábavná cviení Švecová, Nádvorníková Krtkova domácnost, ekologie Švecová Zážitková pedagogika, vzdlávání pomocí prožitk Lipavská Seminá pro vedoucí pracovníky Jandová Nadané dti s poruchami uení a chování Kafková Metody aktivizace a motivace žák ve vyu na 1. stupni Kafková Na vtšin z nich jsme se potkávali s kolegynmi z Dobíkova. Celý projekt byl ukonen spolenou pedagogickou radou, na které probhlo pedání informací z jednotlivých seminá ostatním a hodnocení pínosu celé akce pro jednotlivce i pro školu. Mgr. Jaroslava Kafková absolvovala v rámci rozvojového programu metodické a jazykové pípravy pro uitele 1. stupn ZŠ jazykový kurz anglického jazyka pod názvem Brána jazyk otevená, innostní uení ve výuce anglitiny ve 3. roníku a spolen s Lenkou Nádvorníkovou z MŠ absolvovaly seminá Anglitina pro nejmenší studentíky. Dále se v dob zastupování editelky zúastnila školení editel v ZŠ Krouna. Paní uitelka Lenka Nádvorníková ješt absolvovala seminá Metodika protidrogové prevence pro MŠ a 1. stupe ZŠ, Hudební rok v rámcovém vzdlávacím programu Hudební pohádka. Vedoucí školní jídelny Eva Jirsáková si doplnila své vzdlání na Stední škole obchodu a služeb Choce, kde úspšn složila maturitní zkoušku. G Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veejnosti editelka školy byla dlouhodob nemocná a v období srpen 2007 až únor 2008 ji zastupovala Mgr. Jaroslava Kafková. Ob se úastnily veejných zasedání zastupitelstva obce a pravideln informovaly veejnost o innosti školy. Zizovatele a rodiovskou veejnost informovaly prostednictvím školské rady. Ostatní spoluobané se o život školy mohli doíst v pravidelných píspvcích do místního Hemánku a na našich internetových stránkách. V rubrikách stránek jsou nejen pravideln aktualizované informace, oficiální dokumenty, kontakty na zamstnance, prostor pro píspvky a komentáe a v galerii fotografie z jednotlivých akcí, ale i odkazy, kvízy, hry, ankety a soutže pro návštvníky našich stránek. Jejich sledovanost se postupn v souvislosti se zlepšováním vybavení domácností ICT zvyšuje

7 Tradiní Vánoním jarmark jsme uspoádali souasn se Dnem otevených dveí. Budova školy byla zkrášlena svátení vánoní výzdobou z rukou dtí a zamstnanc školy. Pozvání pijaly desítky host nejen z ad rodi a pátel školy, ale i z ad minulých zamstnanc. Pozdravili jsme se s oficiálními hosty, našimi absolventy i budoucími žáky. Žáci spolen s dtmi z MŠ vystoupili s vánoním programem ped budovou školy a spolen uspoádali výstavu svých výtvarných prací a výrobk. Ve spolupráci s podnikem Lesy R jsme vysadili sazenice strom ( borovice, smrk, jedle, buk, javor ) o které peujeme. Pée o náš malý lesík pokrauje již tetím rokem. Pro všechny maminky a babiky k jejich svátku jsme opt pipravili spolen s mateskou školou pohádkové odpoledne s roztomilým programem. Dti pedaly maminkám a babikám vyrobené dáreky a páníka. Jako podkování pak samy dostaly malé oberstvení. ZŠ vyrazila opt spolen s MŠ na školu v pírod ozdravný pobyt. Ubytovali jsme se v hotelu Renospond. V termínu od do zde probíhaly soutže, turistické vycházky, plnní tematických úkol, karneval, celotýdenní hry s lesními zvíátky zamená na poznávání pírody a utužování vzájemných vztah pro ZŠ. Škola v pírod byla také vyvrcholením programu Les ve škole, škola v lese. MŠ mla pipravený týden mezi indiány. Nechybla ani oekávaná noní hra. Díky sponzorm se celou akci podailo zorganizovat za píjemné ceny. Ve spolupráci s obcí dti z MŠ také vystoupily opakovan na vítání obánk. Jejich programy jsou tradiní souástí tchto milých slavností. Spolupráce s Obanským sdružením Berenika letos pokraovalo návštvou klient z uvedeného zaízení u nás ve škole. Spolen spolu s dtmi z MŠ si vyzkoušeli netradiní výtvarné techniky. H Údaje o výsledcích inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí Ve školním roce 2007/2008 naši školu eská školní inspekce nenavštívila. Výsledky poslední kontroly eské školní inspekce Pardubického inspektorátu z ervence 2005 jsou zpístupnny na www stránkách školy. I Základní údaje o hospodaení školy Hospodáský výsledek naší organizace z roku 2007 je 2627,27 K. Hospodáskou innost škola nemá. Pímá dotace ze státního rozpotu ve výši K byla vyerpána. K tomu na DVPP jsme získali na základ úspšného projektu a podle nj i využili K. Další dotace získané na SIPVZ na rok 2007 v celkové výši K byly využity beze zbytku na nákup barevné tiskárny, skeneru a výukových program na PC. Uvedené prostedky byly investovány podle sestaveného ICT plánu školy. Schválený letošní rozpoet prostedk od zizovatele ve výši K jsme dodrželi. Obec dorovnala v souvislosti se schválenou výjimkou z potu žák prostedky na mzdy ve výši K. V rezervním fondu bylo k ,57 K. Škola získala v roce 2007 dary ve výši K a poítaové sestavy v cen K. Na Fondu kulturních a sociálních služeb bylo ,15 K. Zizovateli byl v závazných termínech pedložen vypracovaný výkaz zisku a ztrát souasn s rozvahou bilancí naší píspvkové organizace. Kontroly ze strany zizovatele i jiných institucí, které probhly ve škole, nezjistily žádné nedostatky. Podklady o ŠD pipravila Veronika Švecová. Podklady o MŠ pipravila vedoucí uitelka Edita Lipavská Podklady pro ZŠ spolen zpracovaly Mgr. Jana Jandová a Mgr. Jaroslava Kafková V eských Hemanicích 8. íjna 2007 Výroní zpráva byla schválena Školskou radou dne

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6)

!#$%&'(!)*+,-./01-$%, 2)3*!$2/45)6) 1!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6) 2 Výroní zpráva o innosti školského zaízení DDM I. Charakteristika školského zaízení Název školského zaízení: Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh sídlo: Uherský Ostroh,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Obsah výroní zprávy :

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 Výroní zpráva Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 za školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zaízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky školy

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ e-mailová adresa ZŠ: info@1zs.brandysnl.cz telefon: 326 911 188 fax: 326 912

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a Výroní zpráva ZŠ a MŠ Osvtimany 2008/ 2009 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Charakteristika školského zaízení

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma Další významné ocenní pro naši školu U píležitosti dekády OSN Vzdlání pro udržitelný rozvoj byl naší škole udlen titul Škola udržitelného rozvoje. Získali jsme I. stupe, což je nejvyšší ocenní za aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah výroní zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2012/2013 3. Pehled pracovník školy 4. Údaje o zápisu

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA Naše škola pipravuje promnu školního pozemku za školou na pírodní uebnu. Má vzniknout místo, kde bychom se mohli venku, kdy je hezky, uit pírodopis, prvouku, pírodovdu

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006 ZPRÁVA O INNOSTI píspvkové organizace Domov penzion pro dchodce Vychodilova ZA ROK 2006 Brno, únor 2007 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Hlavní innost organizace str. 4 Rozbor innosti ošetovatelské

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA Školní rok 2006 / 2007 Zpracovala Jana Müllerová editelka školy 1 A Charakteristika školy Rozhodnutím MŠMT R.J. 37 866/05-21 s

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více