ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ŠKOLA KAVÍ HORY Mateská škola, Základní škola, Stední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK IO : TEL.: FAX.:

2 Motto: Aktivita, samostatnost a tvoivost ve škole = obnovení významu školy jako centra prosazování myšlenek. Optimální vzdlávání - Optimální podmínky - Optimální metody - Optimální dovednosti Mateská škola, Základní škola a Stední odborná škola služeb psobí jako jeden celek ( ZŠ a SOŠ již 14.rokem, MŠ Kaplická je souástí školy od ). Škola je fakultní každoron zajišujeme praxe student Pedagogické, Filozofické a Teologické fakulty Univerzity Karlovy Praha. Vyuujeme tyto cizí jazyky: anglitina, nmina, francouzština, italština, španlština, ruština. Výuka anglitiny probíhá již od 1. tídy podle našeho školního vzdlávacího programu "Optimální škola". Své jazykové dovednosti ( anglitina ) konverzace. mohou žáci a studenti rozvíjet v hodinách Naše škola, jejímž zizovatelem je Mstská ást Praha 4, je jedinou vzdlávací institucí v Praze, která integruje dti a mládež od tí do dvaceti let, zajišuje jejich vzdlávání, výchovu a adu mimoškolních aktivit. Zamujeme se pedevším na kultivování a optimální všestranný rozvoj osobnosti dtí a student, draz klademe na individuální pístup ke každému dítti, na pestrost vzdlávacích a výchovných forem a posilování zájmových aktivit. Diferencovaným posílením pedmt (rozšíená výuka jazyk, informatika a výpoetní technika, mediální výchova, ekonomické pedmty, zamení na estetickou výchovu na prvním stupni... ), nabídkou práce v zájmových kroužcích a neustálým dotváením obsahu vzdlávání jednotlivých uebních program uskuteujeme postupnou profilaci žák s ohledem na jejich individuální schopnosti, dovednosti a zájmy. Naším další cílem je krom individuálního pístupu k dtem i vytváení optimálního vnitního klimatu školy, což považujeme za dležitý pedpoklad pro získání nezbytných kompetencí žák a vyvolání poteby celoživotního vzdlávání. Po rekonstrukci boních kídel budovy, která probhla ve školním roce 2005/2006, pišla na adu další etapa renovace školy. Tentokrát se jedná o hlavní budovu a následn prostor šaten. Jde o další zásadní investiní poin Mstské ásti Praha 4, jehož cílem je nejen další zlepšení podmínek pro naše dti, žáky a studenty, ale i pemna naší školy na jednu z nejmodernjších škol 21. století. Po dobu rekonstrukce zstává na Kavích horách Základní škola a naše Stední škola se ásten pesunula do ZŠ Na Líše. Víme, že letošní školní rok s tou trochou nepohodlí pekáme a v záí 2008 se všichni sejdeme v krásném, novém prostedí Školy Kaví hory. 2

3 Konzultaní hodiny pro veejnost Mgr. H. Pondlíková povena ízením pondlí 15,30 17,00 školy PaedDr. J. Koláová zástupce editele pro úterý 15,30 17,00 zájmovou in. a praxe Na Líše steda 14,00-15,00 Kaví hory L. Peterová ekonomka školy po t 8,00 10,00 13,30 15,00 L. Hašková sekretariát školy denn 7,00 11,30 Mgr. M. Minská vedoucí uitelka SŠ výchovný poradce SŠ 12,00 15,30 úterý 13,50-14,35 Na Líše tvrtek 15,30 16,30 Kaví hory Mgr. J. Zelenková výchovný poradce ZŠ úterý 14,30-15,30 po tel. domluv i jindy Mgr. Z. Svobodová vedoucí uitelka 1. st. pondlí 12,50 13,35 Mgr. E. Štiková vedoucí uitelka 2. st. tvrtek 14,45 15,45 Mgr. J. Vinterová vedoucí uitelka MŠ úterý 13,00-14,00 Mgr. M. Kabuová metodik prevence sociálnpatologických jev pondlí 14,00-14,45 Mgr. J. Seidlová speciální pedagog pondlí 12,40-13,30 Mgr. M. Šedivá školní psycholog steda 8,00-11,00 L. Teclová vedoucí vychovatelka tvrtek 16,00-17,00 školní družiny Z. Kejvalová, uitelky 1. tíd denn 7,00-8,00 J. Šimonová J. Holá vedoucí školní denn 7,00-9,00 jídelny O. Hatina školník denn 7,30-7,50 Konzultovat mžete i s ostatními vyuujícími a odborníky, podrobné informace o konzultaních hodinách najdete na webových stránkách školy. TELEFONNÍ ÍSLA Sekretariát pí Hašková Kancelá Z Mgr. H Pondlíková PaedDr.J. Koláová Ekonomka pí Peterová FAX Jídelna pí Holá Školní družina Sborovna Kabinet 1. stupe vyuující 1. stupn Školní psycholog Mgr. Šedivá 3

4 !"#$% Již tetím rokem pracuje na naší škole Centrum poradenských služeb. Odbornou pomoc nabízejí žákm, studentm i jejich rodim výchovní poradci, metodik prevence, školní psycholog a speciální pedagog. Pehled poskytovaných služeb: Výchovný poradce se vnuje primárn problematice kariérového poradenství a procesu integrace žák se speciálními vzdlávacími potebami a problematice nadaných žák. Školní metodik prevence vykonává innosti metodické, koordinaní, informaní a poradenské v oblasti prevence sociáln patologických jev. Školní psycholog vykonává innosti konzultaní, poradenské, diagnosticko-metodické a informaní, pracuje se žáky, studenty, rodii i pedagogy. Školní speciální pedagog vykonává innosti zamené na odbornou podporu integrovaných žák se speciálními vzdlávacími potebami a všech ostatních žák, kteí potebují speciáln pedagogickou péi. Konzultaní hodiny pro žáky, studenty a veejnost Mgr. M. Kabuová metodik prevence soc. pondlí 14,00-14,45 patologických jev Mgr. M. Šedivá školní psycholog steda 8,00 11,00 Mgr. J. Seidlová speciální pedagog pondlí 12,40 13,30 Mgr. J. Zelenková výchovný poradce ZŠ úterý 14,30-15,30 Mgr. M. Minská výchovný poradce SŠ tvrtek 15,30 16,30 V pípad poteby si telefonicky mžete dohodnout jiný termín. &' Ve školním roce 2005/2006 zaala pi naší škole psobit Školská rada. Tvoí ji šest len volených z ad zástupc obce, rodi, student a pedagog. V letošním školním roce se složení rady zmní, protože nkteí její lenové rezignovali na svou funkci. Za práci pro školu jim patí naše podkování. V íjnu probhnou volby, informace získáte na tídních schzkách a webových stránkách školy. Kontaktní ()' * Pi škole dlouhodob pracuje Klub rodi, jehož pedsedkyní je Mgr. Olga Kuerová. Klub rodi se velkou mrou podílel na financování vnitního vybavení zrekonstruované ásti školy ( nap.: vybavení ueben výpoetní techniky ), pispívá i na dovybavení žákovské knihovny i na odmny do žákovských soutží. S podrobným vyútováním se mžete seznámit na tídních schzkách. V loském školním roce se podílel na Oslavách 40. výroí založení naší školy i na Zahradní slavnosti. 4

5 Zásadní význam mla aktivita rodi pro zachování Školy Kaví hory, která mla být v rámci tzv. optimalizace zrušena. Všem patí velý dík. Zejména paní Kuerové, Hamplové, Vostré, Adamcové, panu Šponarovi a celé rodiovské veejnosti, která za školu bojovala. Kontakt na Klub rodi : +', Vedoucí školní jídelny : Jana Holá hodiny pro rodie denn 7,00 9,00 hodin Kancelá ( škola, jídelna ) tel.: Výdej obd 1. den nemoci dítte: Pondlí a pátek ve 12,00 hod., úterý tvrtek v 11,30 hod. Výdej obd pro žáky: Pondlí a pátek : 12,35 14,00 Úterý tvrtek : 11,40-14,00 Pronájem tlocvien a víceúelového hišt informace u ekonomky školy, tel.: ,.& Kaplická 841 tel.,fax: prezentace: Provozní doba: 6,30 17,00 hodin. Uspoádání a poet tíd: dti jsou rozdleny do ty tíd podle vku. Výchovn vzdlávací práce: od šk. roku 2004/05 pracujeme podle vlastního školního vzdlávacího programu Jaro, léto, podzim, zima ve školce je prost prima v nmž se zamujeme na zdravý tlesný a duševní rozvoj dtí a radostné prožívání dtství nejen v naší mateské škole, na výchovu k ochran pírody a životního prostedí. Vycházíme z poznatk moderní pedagogiky a psychologie pedškolního vku a snažíme se piblížit prostedím, metodami a výchovn vzdlávací inností souasné rodin. Ve výchov a vzdlávání se pizpsobujeme individuálním vývojovým, poznávacím, sociálním a emocionálním potebám dtí. Snažíme se poskytnout každému dítti uritou volnost, podporovat jeho individualitu a respektovat každé dít jako jedince. Akce školy: Pro talentované a mimoádn nadané dti nabízíme další aktivity k jejich rozvoji. Jsou to: - seznamování s anglitinou - jóga - pedplavecký výcvik - tanen pohybový kroužek - keramický kroužek - výtvarný kroužek. Pi zájmu ze strany rodi poádáme školu v pírod, spolené akce dtí s rodii, zábavné akce v MŠ masopustní karneval, ert a Mikuláš, odpoledne plné her ke Dni dtí, divadelní 5

6 pedstavení v MŠ, koncerty, výlety a vycházky, dopolední výlet do ZOO, preventivní a bezpenostní akce, návštvy pedškolák v základní škole, vánoní posezení u stromeku s rodii, rozlouení s pedškoláky, besídky ke Dni matek, vystoupení kroužk, seznamování dtí ( které k nám chtjí nastoupit ) se školkou, dny otevených dveí atd. Tída Myšky Zajíci Krtci Ježci Uitelky J. Lesinová J. Klimentová E. Kuerová J. Astlová V. Veselská Mgr. J. Vinterová A. Bakiová I. Šmerhová /0!"1! 1. stupe tída vzdlávací program tídní uitelka 1. A Optimální škola Mgr. J. Šimonová 1. B Optimální škola Z. Kejvalová 2. Obecná škola Mgr. D. Vašk 3. Obecná škola s RVJ Obecná škola Mgr. M. Pospíšilová 4. Obecná škola Mgr. J. Seidlová 5. Obecná škola Mgr. Z. Svobodová 2. stupe tída vzdlávací program tídní uitelka telefon 6. Optimální škola Mgr. D. Krejbichová A Základní škola s RVJ Mgr. E. Štiková Základní škola 7. B Základní škola tída spec. na specifické poruchy uení Mgr. M. Kabu ová

7 8. Základní škola s RVJ Základní škola Mgr. J. Zelenková A Základní škola s RVJ Ing. Z. Bukovská B Základní škola Mgr. R. Štirská Náš školní vzdlávací program "Optimální škola" je koncipován tak, aby vytváel co nejlepší pedpoklady pro postupné osvojování klíových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdlávací program. Základními zásadami, na kterých náš ŠVP stojí, jsou : klima školy, aktivita žák, kooperace, všeobecnost i specializace vzdlávání, draz na kompetence i osvojení uiva. Za nejdležitjší podmínku pro úspšné vzdlávání považujeme píznivou vnitní atmosféru školy. Snažíme se vytváet atmosféru dvry, tolerance a partnerských vztah. V rámci vzdlávacího procesu jsou využívány formy skupinové práce. V rámci jednotlivých pedmt a vzdlávacích oblastí jsou zaazovány dílí i komplexní projekty. Žáci jsou cílen vedeni k samostatnému nebo týmovému ešení modelových problémových situací vztahujících se k probíranému uivu. Vzdlávání touto formou umožuje aplikovat práci s chybou. Efektivit vzdlávacího procesu napomáhá využívání moderní techniky - personální výpoetní techniky, dataprojektor, interaktivních tabulí, audiovizuální techniky. Snažíme se všestrann rozvíjet každého žáka, uplatovat individuální pístup. V rámci všestrannosti vzdlávání klademe draz na získání jazykové, informaní, metodologické a osobnostní (obanské) gramotnosti. Souasn však rozvíjíme i specifické nadání žák, a to pedevším individuálním pístupem. Organizujeme výuku anglického jazyka od prvního roníku, pro jazykov talentované žáky rozšiující výuku anglitiny od tetího roníku a voliteln druhý cizí jazyk (nmecký nebo francouzský) od šestého roníku. Specializace se projevuje i v pístupu k informaním a digitálním technologiím, a to nejen zaazením píslušných pedmt, ale zejména využíváním tchto technických prostedk v ostatních pedmtech (nap. v J od prvního roníku). Pro žáky, kteí nemají zájem o výuku druhého jazyka, nabízíme volitelný pedmt Komunikaní a mediální výchova. '(2 provoz : 6,30 8,00 ranní družina 8,00 9,00 plené vyuování 11,30 17,30 odpolední vedoucí družiny: Lenka Teclová konzultaní hodiny: tvrtek 16,00 17,00 hodin Akce školní družiny: návštvy pedstavení v divadle Minor 7

8 pedstavení v KC Novodvorská dle aktuální nabídky výstava prací ŠD na Vánoní besídce výroba dárk pro budoucí prváky dny otevených dveí karneval, arodjnice, Den dtí a ada dalších V letošním školním roce bude díky rekonstrukci školní družina pracovat ve ztížených podmínkách. Tšíme se ale, že se v roce 2008/2009 nasthujeme do zrenovovaných prostor urených pro zájmové vzdlávání.! Z dvodu nárstu potu hodin na základní škole v souvislosti s rozvojovým programem vzdlávání MŠMT pibylo dtem odpoledního vyuování. Aby mohly v pohod a teple i pi nepíznivém poasí strávit as pestávek mezi dopoledním a odpoledním vyuováním, nabízíme jim již druhým rokem kroužek otevené tvoivé aktivity OTA. V podmínkách rekonstrukce školy poítáme pedevším s nepravidelnou docházkou podle individuálních poteb dtí v dob pauzy mezi dopoledním a odpoledním vyuováním. I z tchto dvod je letos docházení do "OTY" bez poplatku..)('(34 Milé dti, vážení rodie, zveme Vás srden každé pondlí v 15 hodin do naší 1.A tídy. Budeme se spolen pipravovat na školu, zaínáme Úastí naší školy v mnoha rzných projektech chceme dti vést nejen ke zdravému životnímu stylu, ekologickému myšlení a chování ( tídní odpadu, šetení energií...), ale i k posilování jejich sebevdomí, kultivování a rozvoji osobnosti, sociálních vztah a k osvojení pozitivního chování. Škola je zaazena jako pilotní škola do projektu Jeden svt na školách, dlouhodob bží projekt Minimální preventivní program 3P (prevence, pomoc, pochopení) a projekt Varianty. Spolupracujeme s Multikulturním centrem Praha a spoleností Teen Chalenge. Velmi úspšný a dtmi oblíbený je projekt Komplexní specifická primární prevence vedený lektorem panem V. Hrbákem, na který jsme získali grand od Magistrátu hl.m. Prahy. Akce uskutenné v rámci našeho preventivního programu: Blok primární prevence - mapování vztah, Planetárium, Pohádková škola - akce pro pedškoláky, Scholla Pragensis - volba povolání, Den pro zdraví a další pednášky a exkurze. Projekt Enviromentální výchovy EVVO je zaazen do roního plánu práce školy, rozšiuje formy vyuování, postihuje co nejvíce vzdlávacích okruh. Žáky vede k šíení informací z oblasti vztah lovka k pírod, k péi o životní prostedí školy i okolí. Naší snahou je vytváení etických postoj žák. Žáci sbírají papír, plastová víka, šetí energie, tídí odpad, zúastují se soutží a olympiád. Na základ výsledk sbrové soutže byla naše škola vybrána jako jedna z pilotních škol do projektu na sbr elektronických hraek. Jsme souástí sít škol zabývajících se ekologickou výchovou s názvem MRKEV ( metoda realizace komplexní ekologické výchovy ). 8

9 Spolupracujeme s ekologickými centry Toulcv dvr a KEV. Dále dlouhodob spolupracujeme s o.p.s. lovk v tísni.!!6!7889::;+,<=('3>+,,+ &''2 <?byl další úspšnou akcí. Cílem této soutže je zvýšit právní vdomí žák ZŠ v souvislosti se zákonodárstvím týkajícím se návykových látek. Naše škola se jí opt úspšn zúastnila. Školního kola se úastnili zástupci ze všech tíd II. stupn, vítzné družstvo 9.B reprezentovalo naši školu také v obvodním kole, kde skonilo na druhém Již tradin hodnotili žáky jejich vyuující za aktivitu, píli, ochotu spolupracovat a pomáhat, pipravenost a práci v hodinách. Ocenny a podporovány jsou i mimoškolní aktivity, práce v žákovské rad i redakci školního asopisu a úast v soutžích. Vše bylo prbžn bodováno a v ervnu vyhodnoceno. Nejlepší žáci získali hodnotné ceny. Nejlepší žáci 2. stupn : 1. místo Kanát Vojtch 7.t. 2. místo Jahnová Kristýna 7. t. 3. místo Halža Andrej 9.B místo Bím Miloslav (7.), Cucu Jan (7.),Šandová Michaela (8.A), Pospíšilová Eliška (6.A), Pojer Lukáš (6.A),Vrbová Tereza(6.A),Polák Lukáš (7.) Dti z prvního stupn mimo jiné v loském školním roce malovaly na hedvábí i na hrneky, prohlédly si Vyšehrad, navštívily skanzen, rudné doly, ekocentrum a byly teba na Dnu zdraví. Nechyblo ani kino i koncert. Nejlepší žáci byli odmnni knihou a sladkostmi. Reprezentace školy obvodní a krajská kola soutží: Obvodního kola biologické olympiády se zúastnili Šístková Kristina (9.A) a Štiková Jana (9.A), obsadily 17. a 26. místo. Kristýna Jahnová (7. ) obsadila 3. místo v soutži Stop obezit Další vdomostní a dovednostní soutže, které se v roce 2006/2007 uskutenily: chemická olympiáda, Korchem, olympiáda v eském jazyce, konverzaní soutž z anglitiny, recitaní soutž, pvecká soutž Zlatá snítka a další. Za zmínku stojí i úspchy žák v matematických soutžích Klokan, Pythagoriáda a matematická olympiáda. V matematické olympiád se stali úspšnými ešiteli obvodního kola Prahy 4 Kristýna Jahnová a Vojtch Kanát ze 7. tídy, Karel Denis, Lukáš Pojer a Martin Havlíek ze 6. tídy. Ve školním kole Pythagoriády patili v jednotlivých tídách mezi nejlepší Dominik Semerád (6.A), Kateina Hons (6.B) a Jáchym Diviš, Daniel Vrána, Jan Rychlík a Lucie Kružíková ze 7. tídy, kteí postoupili do obvodního kola. Matematické soutže Klokan se tradin úastní všichni žáci 2. stupn a zde jsou jména nejlepších v jednotlivých tídách: kategorie Benjamín - Alice Milerová (6.A), Matj Richter (6.B), Vojtch Kanát (7.); kategorie Kadet - Denisa Zemková (8.A), Tereza Charvátová (8.B), Jana Štiková a Marek Waldmann (9.A), Andrej Halža (9.B). Dlouholetou tradici mají na škole i výtvarné soutže. Jmenujme jen pro ukázku: Magická Praha, Zimní královna, esko kreslí Ježíška, Požární ochrana oima dtí a další. Žáci z keramického kroužku vystavovali svou práci na výstav Betlémská hvzda a úastnili se 9

10 soutže v KC Novodvorská. Dti z 1. stupn se zúastnily také literární a výtvarné soutže Pražská veverka. Krásné 1. místo obsadil ve výtvarné soutži Daniel Cucu ze 4. tídy. Škola se zapojila do národní výtvarné soutže "Bude mít Zem bílou epici", kterou vyhlásil KEV. Sportovní soutže: Konal se tradiní únorový Bh do schod, kterého se zúastnilo na 130 žák školy. Dívky stední i základní školy se zúastnily soutže v odbíjené, hrála se malá kopaná i florbal. ) I v roce 2006/2007 se žáci 5., 7. a 9. tíd zúastnili tchto celostátních srovnávacích test. V tabulce si mžete porovnat dlouhodobé výborné výsledky našich žák ve srovnání s celostátním prmrem úspšnosti. Prmrná úspšnost znalostí našich žák vzhledem k celostátním výsledkm celostátní výsledky % naše škola celkem % 2003/ / / / / / tída tení a práce s informacemi 68,1 71,4 58,1 73,4 75,2 62,2 Poty 57,9 53,2 49,7 69,0 58,5 47,9 Širší základ vzdlávání 61, , tída eský jazyk 62,8 66,2 69,6 69,1 71,8 73,7 matematika 47,8 37,4 53,2 48,6 46,2 54,6 anglický jazyk 62,9 60,1 58,2 71,1 74,1 60,0 9. tída eský jazyk 59,8 72,2 69,8 65,1 75,2 74,2 matematika 53,4 47,2 44,6 55,8 49,6 43,6 anglický jazyk 62,9 60,5 61,5 63,4 63,0 63,5 celostátní výsledky % naše škola celkem % 2006/ / tída tení a práce s informacemi 62,4 73,0 Poty 47,4 60,1 Širší základ vzdlávání tída eský jazyk 73,0 75,6 matematika 37,7 41,0 anglický jazyk 57,6 62,9 9. tída 9.A 9.B eský jazyk 57,2 62,7 52,0 matematika 43,2 45,2 30,9 anglický jazyk 57,9 67,0 43,5 10

11 Výsledky pijímacího ízení žák 9. tíd: - po prvním kole 89.5% úspšnost - po druhém kole 100% úspšnost 4-letá gymnázia 8 SOŠ, SPŠ 20 3-leté uební obory 3 4-leté studijní obory 1 umlecké školy 2 lyceum 3 Všichni žáci 9. tíd byli v pijímacím ízení úspšní a doufáme, že do stedoškolského studia vkroí tou správnou nohou. &,,&<',3& Práce v zájmových kroužcích nabídnuto v záí, zahájení innosti od Tídní schzky Pohovorové hodiny: vždy od 17 hodin ZŠ ZŠ ZŠ budoucí 1. tídy ZŠ Mimoádné tídní schzky volba zástupc do školské rady ( pravdpodobný termín ) Dny otevených dveí: ,00 12,00 pro rodie budoucích prvák ,00-12,00 pro rodie budoucích prvák ,00 12,00 1. a 2. stupe ,00-12,00 1. a 2. stupe ,00-12,00 1. a 2. stupe odpoledne školní družina a zájmové útvary Zápis do 1. tídy: 17., Píprava na školu seznamování se školou pro budoucí prváky zahájení Barevný den - Vítání jara Pijímací zkoušky ke studiu na SŠ: 1. kolo Sportovní den Zahradní slavnost pro dti i rodie - erven Sbr papíru kvten 2008 vždy od 7.15 do 7,45 Sbr elektronických hraek ( sbrné místo v MŠ Kaplická ) Vydávání školního asopisu Objednávka knih se slevou Klub mladého tenáe Návštva divadelních a filmových pedstavení Klub mladého diváka Spolupráce s knihovnou Na Veselí Plavecký výcvik pro 3. a 4. tídu 11

12 Úast v soutžích sportovních i vdomostních olympiády M, CH, Bi, j, KORCHEM, PIKOMAT, Klokan a dalších, poádaných MŠMT, jinými organizacemi a školou Soutž o nejlepšího žáka ZŠ Výjezdy a exkurze dle nabídky Multikulturní dílny Lyžaský výcvikový kurz pro žáky 7. a 8. tíd ( ) Škola v pírod - 3.,4.,5.,6.,7.AB Stelské Hoštice Škola v pírod ozdravné pobyty 8. 9.A,B ( asi ) Železná Ruda Škola v pírod 1.A,1.B,2. tída ( asi ) Železná Ruda Pvecký sbor Prážátka, Prážata a Resonance Nabídka pro rodie a žáky - KROUŽKY Ve školním roce 2007/2008 budou pro žáky organizovány od zájmové útvary. Útvar bude oteven pi dostateném potu zájemc. Je možná drobná úprava asového rozvrhu. Úast na kroužku volného internetu je limitována kapacitou uebny. ZŠ Zamení Vedoucí Den a hodina Roník Poplatek (1. pol.) Keramický kroužek pí Krejbichová t ,- Keramický kroužek pí Vašk PO ,- Kroužek výtvarných technik sl. Vlková St ,- Základy runích prací pí. Jindráková Út ,- Anglický jazyk sl. Klenovská St ,- Redakce školního asopisu pí Zelenková Dle dohody bez poplatku tenáský klub Pí Zelenková St ,- Volný internet p. Šlamiar t bez poplatku Tvorba www stránek p. Vocílka t ,- Taneky pí Bímová t ,- Míové hry p. Makara Po ,- Florbal p. Makara t ,- Bišní tance zaáteníci a sl. Zindrová Pá ,- mírn pokroilí Bišní tance - pokroilí sl. Zindrová Pá ,- Sebeobrana p. Impseil Út ,- Tanec Hip - Hop sl. Hu ová Út ,- Píprava k pij. zk - j pí Štirská dle dohody 9. hodina á 30,- Píprava k pij. zk. - M pí Bukovská dle dohody 9. hodina á 30,- Pvecký sbor Prážátka pí Pospíšilová Út ,- Pvecký sbor Prážáta pí Pospíšilová Út ,- St Flétna sl. Olivová Út ,- Hra na nástroje Yamaha pí. Váchová Dle dohody ,- 12

13 Soukromoprávní aktivity pi škole Basketbal dívky Sokol, p. Drusa Po ,- Nusle trenér Šachový kroužek p. Vávra Út Hodina á 50,- Biblické píbhy Mgr. Buttová Dle dohody Bez poplatku D"1! Po dobu rekonstrukce budovy Kaví hory ( školní rok 2007/2008 ) - detašované pracovišt budova ZŠ Na Líše Stední odborná škola služeb studijní obory: veejnosprávní innost sociální pée sociáln správní innost tída tídní uitel telefon 1.A Z. Hampl 1.B H. Hofmannová 2.A Mgr. V. Šafránek 2.B L. Fialová 3. A Mgr. M. Minská linka B Mgr. J. Vrbová 3.C Ing. B. Krchová 4. A Mgr. B. Janová 4. B Mgr. J. Mikulášová 4. C Mgr. H. Boutová Studenti mohou využít službu školního psychologa Mgr. M. Šedivá konzultaní hodiny - steda 8, 00-11, 00 hodin tel.: ( Kaví hory ) V loském školním roce 05/06 se naši studenti zúastnili sportovních i vdomostních soutží, humanitárních akcí a projekt. Za zmínku stojí již tradiní úast v literárních soutžích cena Filipa Venclíka, cena Maxe Broda a Jeden svt. Klasikou je již naše zapojení do humanitárních akcí Mezinárodní den boje proti AIDS, Kvtinový den Ligy proti rakovin, nadaní fond Plaváek, Rozum a cit... K nim nov pibyla Svtluška, sbírka pro tžce zrakov postižené, kterou poádá eský rozhlas. Dlouhodobá je spolupráce školy s nadací Drop in, o.p.s. lovk v tísni a Spoleností pro plánovaní rodiny a sexuální výchovu (MUDr. R. Uzel). Naše stední škola je také od záí 2006 zapojena do projektu Vytvoení stedoškolského vzdlávacího programu pro obanskou kompetenci absolvent a je pilotní školou projektu Zaleování prezových témat do školního vzdlávacího programu. Studenti 1. a 2. roník se opt úastnili celostátní matematické soutže Klokan. V rámci profesní orientace, také již tradin, studenti pracují jako lenové volebních komisí. 13

14 Maturita naneisto Jako každý rok se studenti 4. roníku zúastnili programu Maturita naneisto. Všichni vypracovali strukturovanou písemnou práci z eského jazyka a z anglického nebo nmeckého jazyka a podle svého dalšího smování na vysoké a vyšší odborné školy vybírali z test všech nabízených volitelných pedmt, tj. obanský základ (o ten byl tradin nejvtší zájem), matematika, pírodovdn technický základ a informan technologický základ. Poátkem ervna 2007 obdrželi všichni zúastnní studenti podrobné osobní vyhodnocení, podle kterého zjistili nejen procento úspšnosti v ešení jednotlivých úkol a své celkové skóre, ale mohli si také udlat obrázek o tom, jak jsou na tom svými znalostmi ve srovnání s ostatními letošními maturanty v celé republice. &,,&&.,',3& Tídní schzky: Mimoádné tídní schzky volba zástupc do školské rady ( pravdpodobný termín ) Pohovorové hodiny: vždy od 17,00 hodin Práce v zájmových kroužcích zahájení innosti od Úvodní soustední student 1. roník , Sázava a Pecka Den otevených dveí pro zájemce o studium a od 17,00 hod. Maturitní ples, Imatrikulace student 1. roníku, módní pehlídka Lucerna Maturity : písemné : praktické: ústní : Odborné praxe student prbžné od , souvislé od 19. do Zájezdy do zahranií dle nabídky a dle zájmu ( Španlsko, Itálie, Anglie, Nmecko ) Tradiní úast student na humanitárních akcích Den pro pstounské rodiny Besedy a exkurze k uivu, besedy k prevenci kriminality a protidrogové prevenci Zapojení do projektu Minimálního preventivního programu 3P a projektu enviromentální výchovy EVVO Multikulturní dílny Odborné soutže celostátní matematická soutž Klokan, Maturita naneisto, SO a další veletrh vzdlávání Schola Pragensis ( listopad 2007 ) Úast v projektu Právní vdomí student Sportovní dny Návštva divadel Klub mladého diváka Soutž Student roku Vydávání studentského školního asopisu Pjování knih ze studentské školní knihovny Další aktivity pi škole : autoškola, pvecký sbor Prážata a Resonance Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou profiorientace, pée o integrované studenty, školní psycholog. 14

15 Zvonní Vyuovací hodina Hodiny Pestávky Prázdniny Podzimní prázdniny a Vánoní prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikononí prázdniny a Konec školního roku Vedení sboru : =,3E&) 2F,&3, Miloslava Pospíšilová, Markéta Minská Vra Jelínková Pavla eková Zkoušky : multifunkní uebna školy Prážátka ( 3 10 let) úterý 17,00 18, 00 ( 2.patro ) Prážata ( 9 18 let) úterý 18,00-19,00 steda 18,00-19,00 Resonance ( dosplí od 17 let) úterý 19,00-20,30 steda 19,00-20,30 15

16 Natáení nového CD - Prážata, Prážátka :00 hod :00 hod :00 hod :00 hod :00 hod. Chrám sv. Mikuláše CSH na Staromstském námstí - Prážata, Resonance Koncert po nedlní bohoslužb Choovice - kostel - Resonance Koncert Chrám sv. Mikuláše CSH na Staromstském námstí - Resonance Koncert po nedlní bohoslužb Chrám sv. Mikuláše CSH na Staromstském námstí - Prážata Koncert po nedlní bohoslužb Chrám sv. Mikuláše CSH na Staromstském námstí - Prážátka Mikulášská Staromstské námstí - Vánoní trhy - Resonance Vánoní koncert Církevní husitská ZUŠ Harmonie, ZŠ Benita Juáreze, Praha 6, Dejvice - Aula školy - Resonance, Prážata, Prážátka Muzikál Bílý motýl :00 hod :00 hod. Chrám sv. Mikuláše CSH na Staromstském námstí - Resonance Koncert po nedlní bohoslužb - Pedvánoní zpívání Kostel U Salvátora - Prážátka, Prážata, Resonance Tradiní vánoní koncert Škola Kaví Hory Koncert na Vánoní besídce školy Chrám sv. Mikuláše CSH na Staromstském námstí - Resonance Vánoní koncert pro Lékaskou komoru Koncert na objednávku :00 a 18:00 hod :00 hod. Chrám sv. Mikuláše CSH na Staromstském námstí - Prážata, Resonance a pátelé J. J. Ryba: eská mše vánoní Chrám sv. Mikuláše CSH na Staromstském námstí - Resonance, Prážata J.J.Ryba: eská mše vánoní 16

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLA KAVČÍ HORY Mateřská škola, Základní škola, Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK PRAHA IČO : 48134023 TEL.: +420241090230

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ e-mailová adresa ZŠ: info@1zs.brandysnl.cz telefon: 326 911 188 fax: 326 912

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely.

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely. AKTIVITY PRO DTI ESTETICKÉ VECKÝ KROUŽEK TANENÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU, KLAVÍR A KYTARU DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÉ VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ORIGAMI ŠIKOVNÉ RUKY ANGLITINA ANGLICKÁ KONVERZACE

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 Výroní zpráva Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 za školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zaízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky školy

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a Výroní zpráva ZŠ a MŠ Osvtimany 2008/ 2009 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Charakteristika školského zaízení

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah výroní zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Základní charakteristika práce školy v roce 2012/2013 3. Pehled pracovník školy 4. Údaje o zápisu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Audit naneisto projektu Ekoškola

Audit naneisto projektu Ekoškola Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, píspvková organizace, Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224 e-mail zsujezd@iol.cz web: http://zs.ujezdubrna.info Audit naneisto projektu Ekoškola Sdružení

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLA KAVČÍ HORY Mateřská škola, Základní škola, Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK PRAHA IČO : 48134023 TEL.: +420241090230

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více