V Ý R OČN Í Z P R Á V A O ČIN N O STI ŠK O L Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R OČN Í Z P R Á V A O ČIN N O STI ŠK O L Y"

Transkript

1 Květnového vítězství 1554, Praha 4 tel.: tel./fax: ZÁKLADNÍ Š K O L A V Ý R OČN Í Z P R Á V A O ČIN N O STI ŠK O L Y Školní rok 2007/2008 Zpracoval Mgr. Pavel Kopečný Schváleno školskou radou

2 1. Základní údaje o škole název školy: Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 jméno ředitele školy: do Mgr. Vladimír Kokšal statutární zástupkyně Mgr. Libuše Vosková od Mgr. Pavel Kopečný kontaktní údaje - telefon Fax www stránky 2. Zkušenosti s realizací vzdělávacích programů pro základní vzdělávání: ŠVP pro základní vzdělávání je platný od Ve školním roce 2007/2008 probíhala výuka dle tohoto programu v 1., 2., 6. a 7.třídě. Vyhodnocení bude prováděno na základě náslechových hodin a hospitací v příštím školním roce. Vzdělávací program by měl projít určitými úpravami na základě poznatků učitelů i vedení školy. 3. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 41 35, ,75 nepedagogičtí 15 14, ,20 celkem 56 49, ,95 b) průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy 46 c) kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v % 94% d) další vzdělávání pedagogických pracovníků (název, počet účastníků a časový rozsah) jazyky hrou 3h/týdně - 2 účastníci činnostní učení (ZŠ Horáčkova) - 2 účastníci Teaching English in Primary school (Angličtina na 1.stupni) - 1 účastník 4. Prostorové podmínky: a) Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičny) b) Koexistence s dalšími vzdělávacími subjekty Škola sídlí v 1 budově. Vyučování probíhalo v 8 pavilonech, kde je 19 kmenových tříd a 14 odborných učeben (3 počítačové, 2 jazykové, multimediální, keramická, dřevo a kovodílna, hudebna, fyzika, kreslírna, sál pro aerobik, knihovna a cvičná kuchyň). K dispozici jsou 2 tělocvičny a prostory školního klubu. Školní družina používala 3 učebny I. stupně a 3 vlastní herny. 1

3 5. Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k předpoklad k z toho počet specializovaných tříd ( uvést zaměření) na: I. stupni: II. stupni: 6. Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k k Počet žáků: Z jiné městské části Z jiné obce Název městské části Počet dětí Název obce, kraj Počet dětí Praha 3 1 Čestín 1 Praha 4 6 Dobřejovice 1 Praha 5 2 Doubek 1 Praha 9 3 Hlubočina 1 Praha Jesenice 5 Kunice 1 Říčany 3 Vestec 10 Celkem: 32 Celkem: Průměrný počet žáků I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 22,6 22,9 22,7 9. Zaměření tříd s rozšířenou výukou ( uvést kterých předmětů) předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd 5 počet žáků 117 2

4 10. Počet integrovaných dětí celkem: 37 Z toho postižení: SPU zrakové sluchové Řeči tělesné mentální kombinované 37 Počet integrovaných dětí s individuálním učebním plánem: Výsledky zápisů do prvních tříd Počet prvních tříd Počet zapsaných dětí Počet odkladů na pro šk. rok 2008/09 školní rok 2008/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 6 1 soukromá gymnázia 1 2 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: Gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: Gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků

5 13. Chování žáků (v textové části lze doplnit o nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny) zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2006/2007 počet hodin Šk. rok 2006/2007 počet žáků, kteří se podíleli na vzniku neomluv. hod. Šk. rok 2007/2008 počet hodin Šk. rok 2007/2008 počet žáků, kteří se podíleli na vzniku neomluv. hod. I. stupeň II. stupeň Celkem Výchovné komise: 3x kázeňské problémy 3x neomluvené hodiny 14. Prospěch žáků celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,24 1,27 II. stupeň 1,85 1,82 Celkem 1,59 1, Školní družina klub počet oddělení Školní družina 5 oddělení 150 Školní klub není počet žáků Hodnocení činnosti : Školní družina svými prostředky, metodami a limitovanými časovými možnostmi působila na žáky, podporovala a rozšiřovala poznatky, které žák získal ve škole. Během celého školního pracovala podle ŠVP pro ŠD, úkolem práce bylo položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, rozvíjet praktické dovednosti, využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, rozvíjet kamarádství a komunikaci mezi jednotlivci i v kolektivu, respektovat druhé, jejich práci i úspěchy. 16. Účast žáků v soutěžích 4

6 Matematická olympiáda 4 úspěšní řešitelé školního kola (dva 7.A, po jednom 7.B, 5.A) postoupili do obvodního kola, tam o 1 bod se Šimůnek 7.B nestal úspěšným řešitelem. Získat žáky pro tuto náročnou soutěž je rok co rok nesnadnější, protože školní kolo znamená práci ve volném čase (říká se mu také domácí kolo). Žákům je většinou třeba pomoci (volný čas žáka i učitele, event.někoho dalšího); úspěšný řešitel školního kola pak v obvodním kole často nebývá úspěšný (získat aspoň polovinu bodů). Přínosem je hlavně výchova zodpovědného přístupu k plnění dlouhodobých úkolů (postupné zadávání úloh od podzimu do jara) -významná složka profesních a vůbec pracovních kompetencí žáka. Nejmasovější zapojení jsme měli díky volitelnému předmětu -semináři z matematiky v sedmých ročnících, který měla celá třída v letech 2004/5 a 2005/6 - bylo hodně žáků v obvodním kole. Pythagoriáda - do obvodního kola postoupili 3 žáci ze 7.A, 1žák z 6.A KLOKAN mezinárodní matematická soutěž -z maximálního počtu 120 bodů nejvíce získali ve 4 kategoriích: Šimůnek 7.B, Oukropec 9.C, Jaroschy 5.A, Bára 2.B Počítačová soutěž pro Prahu 11-začínající tradice, zatím účast jen 3 škol, obstáli jsme výborně-ve třech kategoriích jsme z 9-ti medailových pozic obsadili 3 první místa a 1 druhé. Obvodní kolo počítačové soutěže-v silné konkurenci z celé Prahy 4 (účastnily se i školy zaměřené na informatiku) jsme v různých kategoriích obsadili 3 medailová místa-dvakrát zlatí, jednou bronz, a 4.místo Sportovní soutěže Poprask obvodní kolo Starší žáci 1.m.malá kopaná, florbal, volejbal, atletika 2.m.přespolní běh, stolní tenis, cyklistika Mladší žáci 1.m.přespolní běh, stolní tenis, florbal, vybíjená, cyklistika Starší žákyně 1.mházená 2.m.přespolní běh, cyklistika 3.m.volejbal Mladší žákyně 2.m.cyklistika, 3.m.atletika Poprask Praha Starší žáci florbal 1.m.,malá kopaná 1.m., atletika 6.m. Mladší žáci přespolní běh 5.m., florbal 7.-9.m., stolní tenis m. Starší žákyně přespolní běh m., házená 6.m. Poprask ČR Starší žáci florbal 6.m., malá kopaná 7.m. Atletický čtyřboj starší žáci 1.m. na obvodě, 4.m. v Praze Mac Donalds cup žáci 4.-5.tř. 1.m. na obvodě, 3.m. v Praze Výtvarná soutěž MENŠINY Hodnocení sezóny AEROBIC

7 Letošní sezóna byla opět velmi úspěšná. Dívky secvičily deset závodních sestav: - předškolní děti přípravka Tužka ušatá - žákyně 1. tříd skladba Krokodýl - 2. třída skladba Motýlci třída Witch - společná skladba skupin Kapky a Trosky (11 16 let) Země fantazie elfky - výběr Světlušky sestava Rockerky - výběrová sk. mladší Candy Man - výběr starší skladba Pink kisses - dabl mladší Lolipop - dabl starší Rock Zúčastnily se devíti závodů v nichž získaly celkem 15 nových pohárů za čtyři 1. místa, šest 2. míst, pět 3. míst a čtyřikrát byla děvčata na 4. místě. V celorepublikové soutěži BASIC ATS, ve které soutěžily se dvěma skladbami získaly 5. a 12. místo. 17. Poradenské služby škol - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů (počet), spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty Na škole pracuje 1 výchovná poradkyně (volba povolání a výchovně vzdělávací problémy), která má snížený úvazek. Spolupracuje s třídními učiteli 5. a 7. tříd (konzultace a společné zpracování přihlášek na víceletá gymnázia). V oblasti volby povolání nabízíme konzultace, doporučujeme Dny otevřených dveří, zveřejňujeme propagační materiály škol, umožňujeme školám provádět nábor, byla uspořádána třídní schůzka rodičů 9. tříd ( předání a vyplňování přihlášek), organizujeme přípravu na přijímací zkoušky a Volba povolání je součástí tématických plánů Ov a Rv, děti pracují s internetovou poradnou, navštívily Scholu Pragensia. Výchovná poradkyně zpracovala data po přijímacích řízeních. Ve spolupráci s PPP jsou nabízeny žákům 9. tříd profitesty usnadňující výběr dalšího studia. Výchovné problémy byly řešeny na 6 výchovných komisích ( spolupráce se sociálními kurátory, PPP a Policií ČR). Spolupráce s PPP probíhala na základě vyhlášky 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Výchovná poradkyně se pravidelně účastní porad a školení PPP. 6

8 18. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů V rámci plnění programu prevence sociálně patologických jevů jsme se na naší škole zaměřili především na zkvalitnění výchovné práce učitelů v třídních kolektivech a plnění stanovených cílů v jednotlivých třídách. Program primární prevence se prolínal především učivem prvouky, vlastivědy, občanské a rodinné výchovy. Dalším těžištěm preventivního programu bylo rozvíjení dlouholeté spolupráce s Policií ČR poručíkem Holubem, který pokračoval na prvním stupni v akcích programu AJAX. Z finančních prostředků získaných z grantu MČ P11 mohla škola ve spolupráci s o.s.život bez závislosti zorganizovat besedy pro žáky na druhém stupni. Výstupy z těchto besed (rozbory třídních kolektivů) jsou k dispozici třídním učitelům. Tento grant rovněž umožnil žákům druhého stupně návštěvu věznice s následnými besedami. Díky prostředkům z grantu JPD3 realizovala škola svůj vlastní program na podporu žáků cizinců, což významnou měrou přispělo k předcházení rizikových jevů rasismu a xenofobie. V rámci projektového vyučování (Den vzdělanosti) žáci tříd navštívili muzeum Policie ČR, Lidice a Terezín. Zpracované materiály z těchto exkurzí byly vystaveny na chodbách školy. Ve školním roce bude opět naše škola čerpat prostředky z grantu MČ P11 na oblast primární prevence. Součástí programu primární prevence bylo i soustavné a cílevědomé působení na žáky i v době mimo vyučování. Škola vytvářela žákům velmi kvalitní podmínky pro mimoškolní činnost (organizování zájmových kroužků a celé řady celoregionálních akcí) 19. Zkušenosti s péčí o nadané děti Žádný žák nebyl diagnostikován poradnou jako nadaný. 20. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Na škole funguje Informační centrum s podtextem Každý potřebuje někdy pomoc aneb všichni jsme na jedné lodi. Začalo pracovat a slouží především žákům naší školy, kteří mají chuť trávit odpoledne smysluplně, a také dětem cizinců i z jiných škol, kterým napomáhá v začleňování do prostředí ZŠ. Je vždy připraven program, který je zveřejňován na nástěnce školy na začátku měsíce. Program je zaměřen i na to, jak zlepšit své výsledky školní práce, co udělat proto : abychom byli úspěšní aby se nám ve škole vše dařilo aby se nám ve škole líbilo abychom nebrali školu jen jako nutné zlo abychom měli kamarády a našli i svoji cestu životem hodin - program ( tvůrčí dílny zaměřené na zájmy účastníků) Další podpůrná, preventivní a poradenská činnost ZŠ zaměřená na prevenci patologických jevů využívá kromě klasických pomůcek počítačové programy určené pro nápravu poruch učení: Pondělí žáci 4.tříd Dysklub knihovna + PC1 p. Růžičková Středa žáci 2.-3.tříd doučování SPU knihovna p.trčková Pátek žáci 5.tříd náprava SPU knihovna p.lukášová 7

9 21. Počet dětí cizinců a) ze zemí EU Stát EU počet dětí Slovenská republika 5 Celkem 5 c) z ostatních zemí Stát počet dětí Čínská lidová republika 1 Gruzie 1 Irácká republika 3 Korejská lidově demokratická republika 1 Ruská federace 1 Ukrajina 9 Vietnamská socialistická republika 21 Celkem 37 Doplňte o zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ. 22. Školní stravování počty stravovaných žáků: 486 z toho počty žáků z jiných škol: 18 počet jídelen počet výdejen ZŠ: 1 ZŠ: 1 MŠ: MŠ: Informaci doplňte o případné problémy, které řešíte v souvislosti s provozem ŠJ. 23. Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy 2 80 ŠvP lyžařské kurzy 0 0 8

10 24. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 1) kontroly Úřadu městské části Praha 11 a) zahájení kontroly veřejnosprávní finanční kontrola hospodaření s finančními prostředky s tímto závěrem: Hospodaření příspěvkové organizace vykazuje nedostatky především v oblasti hospodaření s prostředky FKSP (vedení pokladny) a hospodaření s finančními prostředky v hotovosti. b) zahájení kontroly veřejnosprávní kontrola pokladní hotovosti s tímto závěrem: - hlavní pokladna bez závad - pokladna školní jídelny bez závad - pokladna FKSP bez závad c) zahájení kontroly následná veřejnosprávní finanční kontrola hospodaření s finančními zaměřená na nedostatky zjištěné předchozí kontrolou hospodaření s tímto závěrem: Opatření přijatá ředitelem organizace dne byla účinná. Na nově zjištěný nedostatek v oblasti účtování nákladů na energie doplňkové činnosti vydal v průběhu kontroly ředitel příkaz k jeho odstranění. d) zahájení kontroly veřejnosprávní mimořádná kontrola hospodaření s tímto závěrem: - Významné nedostatky byly zjištěny v oblasti účetnictví a výkaznictví, v oblasti majetkoprávních úkonů (pronájem nebytových prostor svěřených do užívání ZŠ) a v oblasti vnitřního kontrolního systému. e) zahájení kontroly veřejnosprávní kontrola pokladní hotovosti s tímto závěrem: - hlavní pokladna bez závad - pokladna školní jídelny bez závad - pokladna FKSP bez závad f) zahájení kontroly veřejnosprávní kontrola se zaměřením na dodržování schváleného rozpočtu s tímto závěrem: Organizace nedodržela schválený rozpočet, neoprávněně měnila způsob odepisování DHM, nesprávně účtovala a evidovala DHM, vnitřní kontrolní systém měl zásadní nedostatky g) zahájení kontroly veřejnosprávní kontrola se zaměřením na nákup a evidenci výpočetní techniky s tímto závěrem: Účtování, evidence a inventarizace výpočetní techniky byla prováděna nesprávně, neprůkazně a nepřehledně. 2) kontroly MHMP a) zahájení kontroly finanční kontrola veřejné finanční podpory poskytnuté na projekt Chceme tu žít s Vámi z grantů hl.m.prahy s tímto závěrem: použití grantu je v souladu s předloženým projektem, čerpání je vedeno odděleně na samostatných analytických účtech, byl splněn účel čerpání, termín realizace i termín předložení vyúčtování. Ve vyúčtování je uveden chybný název položky správa sítě. b) zahájení kontroly finanční kontrola veřejné finanční podpory poskytnuté na projekt Chceme tu žít s Vámi z grantů hl.m.prahy s tímto závěrem: použití grantu je v souladu s předloženým projektem a čerpání je vedeno odděleně na samostatných analytických účtech. 9

11 25. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, účast škol v rozvojových programech Ke spolupráci s rodiči dochází prostřednictvím Klubu přátel školy. Třídní zástupci KPŠ byli pravidelně informováni o nejdůležitějších akcích, záměrech a plánech školy a tyto informace předávali ostatním rodičům na třídních schůzkách. K neformálním setkáním s rodiči dochází na pravidelných akcích školy ( pálení čarodějnic, karneval, koncerty) 26. Další aktivity školy ( např. kulturní, sportovní a společenské akce, zájmová činnost organizovaná školou, školní klub, internetový klub, využití školního hřiště pro veřejnost, školní časopis, web. stránky, prázdninový provoz, nově aplikované programy atd. ) Tradiční akce školy pro veřejnost jsou velmi úspěšné a hojně navštěvované žáky i jejich rodiči. Jarní a podzimní zahradní slavnosti, Pálení čarodějnic, společenský večer školy, karneval, Mikulášká veselice, Den otevřených dveří Škola nanečisto se staly příjemným prostorem pro setkání zaměstnanců školy, žáků a jejich rodičů. Pravidelná celoroční zájmová činnost: Zájmovou činnost při ZŠ Květnového vítězství 1554 ve uplynulém školním roce zajišťovalo Ekocentrum Jižní Město 01/44. ZO ČSOP. Zájmová činnost probíhá formou kroužků s pravidelnou prací vždy 1 2x týdně. Činnost probíhá v prostorách základní školy podle náplně jednotlivých kroužků v učebnách výpočetní techniky, v modelářské dílně, v tělocvičně, v baletním sále apod. nebo v prostorách Ekocentra Jižní Město klubovna a vybavená keramická dílna (pec, hrnčířský kruh ). Otevřené aktivity, tj. pro všechny děti: Sportovně zaměřené kroužky: balet, mažoretky, cvičení rodičů s dětmi, aerobik, sportovní příprava pro první stupeň ZŠ, celkem 6 kroužků s cca 75 dětmi Umělecky zaměřené kroužky: výtvarné činnosti, keramika, výuka hry na klávesové nástroje celkem 5 kroužků s cca 60 dětmi Technicky zaměřené kroužky: modelářské činnosti, výpočetní technika celkem 4 kroužků s cca 80 dětmi Zájmové oddíly s celoroční prací: celkem 5 oddílů s 70 členy florbalový oddíl DRACI turisticko ochranářský oddíl KOMPAS Poplatky za zájmovou činnost se liší podle náročnosti a technického vybavení k činnosti kroužků, pohybují se od cca 800,-Kč (sport pro první stupeň) do 2400,- (keramika) za školní rok. 10

12 Uzavřené aktivity, organizované pouze pro děti ZŠ: Příprava na přijímací zkoušky z ČJ Příprava na přijímací zkoušky z MA 20 účastníků, roční poplatek 800,-Kč Klubová činnost při ZŠ Při základní škole bylo možno využít nabídky Klubu SOVA, jehož organizaci a provoz ve školním roce zajišťovalo Ekocentrum Jižní Město 01/44. ZO ČSOP ve spolupráci se ZŠ. V rámci činnosti tohoto klubu bylo možné využít nabídky programů v klubovně Ekocentra vždy v pondělí a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin, a dále pak nabídky využití počítačové učebny ZŠ počítačové hry a internet, každý den vždy od 16 do 18 hodin. Využití klubu ve školním roce 2007/2008 žáky ZŠ bylo podmíněno členstvím v klubu SOVA za poplatek 50,-Kč za vystavení legitimace a na jejím základě pak bylo možno využívat klub zdarma, na jeho provoz přispívala základní škola díky získaným grantům od MČ Praha 11. V rámci činnosti klubu bylo možné využívat i nainstalovaných výukových programů na PC. Akce pro žáky školy a veřejnost ve školním roce 2007/2008. Svatováclavská zahradní slavnost Akce pro MŠ ukázkové hodiny Tv Den otevřených dveří zájmové činnosti Škola nanečisto Mikulášská nadílka Vánoční jarmark Vánoční koncert Dětský karneval Pálení čarodějnic Jarní koncert Den dětí 11

13 Na organizování většiny akcí se podílí Ekocentrum Jižní Město a žákovská samospráva Školní hřiště je využíváno veřejností do 21 hodin v souladu s řádem školního hřiště. Webové stránky vynikají aktuálností informací. Školní časopis má elektronickou podobu a je umístěn na webových stránkách školy a jeho redakce má výrazný podíl na tvorbě www stránek. 27. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) Důležitým zásahem do fungování školy bylo odvolání Mgr. Vladimír Kokšal z funkce ředitele RMČ Praha 11 v listopadu Funkcí byla pověřena statutární zástupkyně Mgr. Libuše Vosková, od 1.března byl po konkursu jmenován ředitelem Mgr. Pavel Kopečný. Významnou humanitární akcí školy je tzv. adopce na dálku. Školou adoptovaný chlapec sirotek žije v Indii. Jeho vzdělání financují děti a rodiče již pátým rokem. V hodinách anglického jazyka a informatiky si naši žáci s tímto chlapcem pravidelně dopisují a o této činnosti informují na stránkách školního časopisu a na nástěnce žákovské samosprávy. Pravidelnou humanitární činností jsou tzv. Srdíčkové dny, při kterých jsme vybrali více než ,-Kč, které byly použity na nákup zdravotnického zařízení pro děti. Velký dík za pomoc při organizaci těchto akcí patří žákovské samosprávě, která byla po celý školní rok každodenní součástí života školy. Přicházela s novými podněty a návrhy, poukazovala na problémy, spolupracovala s vedením školy a učiteli. Organizovala dále rozhlasové relace k významným svátkům a výročím, podporovala sběr víček a papíru a podílela se na zabezpečení mnoha tradičních školních akcí (Mikulášská besídka, Vánoční jarmark, karneval, Den učitelů, Pálení čarodějnic, Den dětí ) a zápisu do 1.tříd. S velkým úspěchem se opakovala akce ke Dni učitelů Deváťáci před katedrou. ŽS společně s vedením školy i učiteli vyhodnocovala jednotlivé třídy v prospěchu, chování a celkové aktivitě. Slavnostní vyhlášení této soutěže bylo vyhlášeno na škole v přírodě. O své činnosti informovala žáky i učitele prostřednictvím školního rozhlasu na své nástěnce a na webových stránkách školy. V tomto školním roce pokračovala realizace grantu z fondů EU JPD3 Květňák a moderní směry výuky v přípravě absolventů ZŠ. 28. Stížnosti na školu (i ŠJ) Žádné oficiální stížnosti nebyly řešeny 29. Připomínky a návrhy ke spolupráci se zřizovatelem Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni. 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ Š K O L A Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha 4 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Výroční zpráva základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel./fax: 267227511, info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval Mgr. Pavel Kopečný Schváleno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006

Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12 Praha 4, Modřanská 1375/10a tel/fax: 241 773 132, tel.: 241 773 192 (241 774 913,914) e-mailová adresa : škola@zstgm-praha.cz www.zstgm-praha.cz Výroční zpráva za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PRAHA ZÁŘÍ 2013 1 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2012 Výroční

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroèní zpráva o èinnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výroèní zpráva o èinnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády, Praha 6,

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO: 00 231 312

(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO: 00 231 312 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Zpracoval: RNDr. Miroslav Foltýn Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje a charakteristika

Více

Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA Za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2005/2006 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Základní škola, Generála Janouška 1006, Praha 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 PRAHA ZÁŘÍ 2012 2011-2012 V Praze dne 30.9.2012 Mgr. Ilona Šťastná ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 PRAHA ZÁŘÍ 2010 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2009/2010

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8. Výroční zpráva. o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8. Výroční zpráva. o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 22. října 2014 a projednána a schválena školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová ředitelka Mgr. Magda Fuksíková zástupkyně ředitelky 1 Výroční zpráva Základní školy Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39 za školní rok 2008/2009 1. Přesný

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 září 2014 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 19. 9. 2012

Více