Aktuální gynekologie a porodnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální gynekologie a porodnictví"

Transkript

1 Aktuání gynekoogie a porodnictví AGP Supementace magnézia v porodnictví a gynekoogii Pave Cada Gynekoogicko-porodnická kinika 1. LF UK a VFN v Praze Korespondenční adresa: prof. MUDr. Pave Cada, CSc., Gynekoogicko-porodnická kinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apoinářská 18, Praha 2, , te.: , e-mai: Pubikováno: Přijato: Akceptováno: Actua Gyn 2013, 5, ISSN , Aprofema s.r.o. Čánek ze stáhnout z Citujte tento čánek jako: Cada P. Supementace magnézia v porodnictví a gynekoogii. Actua Gyn. 2013;5:81-90 MAGNESIUM SUPPLEMENTATION IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Review artice Abstract Objectives: Magnesium is the fourth most common cation in the human body, and the second cation to potassium in the intraceuar space. It participates as a cofactor of enzymes in the metaboic reactions, creation and utiization of energy and is necessary for the maintenance of eectroyte baance. The body of an adut contains about 0.043% ( mmo) of magnesium, which is the equivaent of about g (60% in the bony skeeton, 40% intraceuar in musces and soft tissue, 1% ( mmo) in extraceuar fuid). The daiy requirement of magnesium is estimated at 10 to 20 mmo, i.e mg. As for dosage, the higher the dose, the ower the percentage of absorption from the intestine. Of the recommended daiy dose of 15 mmo (365 mg), ony about a third is absorbed. The importance of magnesium in pregnancy: impications of a manifest ack of magnesium may incude: 1. increased risk of misca - rriage preterm abor (cervica incompetence, premature rupture of membranes); 2. pacenta insufficiency and feta hypotrophy; 3. deveopment of materna gestosis; 4. increased risk of asthma and eczema in neonates. Magnesium sufate given to pregnant women with threatened preterm abor ( ) reduces the risk of cerebra pasy in surviving infants. Summary: In cases of threatened preterm abor it is not recommended to administer magnesium sufate intravenousy for more than 5-7 days. This restriction does not appy to the ora appication of magnesium. Key words: magnesium, suppementation, pregnancy, gynecoogy Přehedový čánek Abstrakt Přehed probematiky: Magnézium je čtvrtým nejčastějším kationtem v idském organizmu a po drasíku druhým kationtem v intraceuárním prostoru. Účastní se jako kofaktor enzymů metaboických reakcí, tvorby a utiizace energie a je nezbytný k udržení eektroytové rovnováhy. Těo dospěého čověka obsahuje asi 0,043 % ( mmo) magnézia, což je v přepočtu asi g (60 % v kostěném skeetu, 40 % intraceuárně ve svaovině a měkkých tkáních, 1 % (7,5-10 mmo) je obsaženo v extraceuární tekutině). Denní potřeba magnézia se odhaduje na mmo, tj mg. Ve vztahu k podané dávce pak patí, že čím vyšší podaná dávka, tím nižší procento rezorbce ze střeva. Z doporučené denní dávky 15 mmo (365 mg) se rezorbuje pouze okoo 1/3. Význam magnézia v těhotenství: Důsedkem manifestního nedostatku magnézia může být: 1. zvýšené riziko potratu - předčasný porod (inkompetence hrda děožního, předčasný odtok vody podové), 2. pacentární insuficience a hypotrofizace podu, 3. rozvoj gestózy u matky, 4. zvýšené riziko astmatu a ekzému u dětí. Magnézium sufát, podávaný těhotným ohroženým předčasným porodem ( ), snižuje riziko dětské mozkové obrny u přežívajících novorozenců. Souhrn: Nedoporučuje se používat intravenózní magnézium sufát v indikaci éčby hrozícího předčasného porodu dée jak 5-7 dní. Tato omezení se nijak nevztahují na perorání užívání magnézia. Kíčová sova: magnézium, supementace, těhotenství, gynekoogie 81

2 Úvod Hořčík by dříve označován jako zapomenutý iont (1). V roce 1808 Davy (Veká Británie) hořčík izoova, v roce 1926 Leroy označi hořčík za esenciání prvek pro myš, v roce 1931 by izoován v ATP ze svau (Lohmann), v roce 1932 McCoum se spoupracovníky popsa řadu sym - ptomů, způsobených deficitem hořčíku u potkanů a psů, včetně tetanie. Hirschfeder v roce 1933 potvrdi nutnost přívodu hořčíku pro idský organizmus. U nás profesor J. Bečka v roce 1926 zaved do humánní medicíny magnéziový přípravek Poysan (dermatoogikum 13% mast hydroxidu hořečnatého a v podobě 1% roztoku k parenteránímu užití). V roce 1956 Shis popsa deficit hořčíku u čověka a v roce 1969 pak význam edvin pro reguaci magnéziových iontů (2). Bioogické aktivity magnézia Magnézium je čtvrtým nejčastějším kationtem v idském organizmu a druhým kationtem v pořadí (po drasíku) v intraceuárním prostoru. Účastní se jako kofaktor enzymů metaboických reakcí, tvorby a utiizace energie a je nezbytný k udržení eektroytové rovnováhy. Udržování homeostázy magnézia v těchto metaboických systémech je předpokadem normáních funkcí organizmu. Těo dospěého čověka obsahuje asi 0,043 % ( mmo) magnézia, což je v přepočtu asi g (3). Z toho se přibižně 60 % vyskytuje v kostěném skeetu a asi 40 % je intraceuárně ve svaovině a měkkých tkáních. Jen asi 1 % cekového obsahu magnézia v idském těe (7,5 10 mmo) je obsaženo v extraceuární tekutině (4). Tab. 1 Zastoupení magnézia v organizmu (5) cca 60 % kostěný skeet cca 40 % intraceuárně svaovina a měkké tkáně cca 1 % extraceuárně v těesných tekutinách V těesných tekutinách je magnézium přítomno ve třech formách: voné, jako bivaentní magnéziový iont, nebo jako magnézium vázané (Tab. 2). Odhaduje se, že % obsahu magnézia (voné a bivaentní ionty) jsou přístupny utrafitraci. Zbývajících % je vázáno na bíkoviny. Mezi intra- a extraceuárním kompartmentem je dynamická rovnováha. Intraceuární koncentrace magnézia činí ve většině těesných buněk 5 20 mmo/, zatímco koncentrace magnézia v jednotivých buněčných organeách je různá. Vysoký obsah magnézia je v mitochondriích (6). Magnézium je schopno vstupovat do reverzibiních cheátových vazeb s organickými substancemi. Tak vznikají různé moekuární vazby, které umožňují průběh řady biochemických reakcí. Magnézium se účastní výstavby a odbourávání DNA a RNA v buněčných jádrech a v ribozomech. Aminové kyseiny, sacharidy, sacharidový, tukový a steroidní metaboizmus, potřebují magnézium jako koenzym. Magnézium katayzuje zejména reakce závisé na ATP tvorbou reativně stabiních ATP - kompexů. ATP má rozhodující význam jako zdroj energie pro kontrakce svaových buněk a aktivní transport iontů přes membrány, a dáe pro udržení koncentračního gradientu v buněčných membránách. Magnézium je přirozeným antagonistou kacia (7). Mezi magnéziem a drasíkem existuje úzký vztah. Intraceuární průnik magnézia je podporován přítomností drasíku, tzn. pro dosažení pného účinku magnézia je vyžadováno určité množství drasíku. Depece K + zvyšuje ztráty Mg2 + močí snížením jeho zpětné rezorbce v edvinných tubuech. Obdobně nedostatek Mg2 + vede k úniku K + z buněk pro dysfunkci membránové Na/K-ATPázy a násedně k jejich zvýšené ztrátě močí. Vede infuzí existují též éky, tzv. granuáty, které se podávají ve formě nápoje a vede magnézia obsahují i drasík. To je důežité zejména u osob, které trpí vekými ztrátami magnézia, neboť edvinami se spou s magnéziem vždy uvoňuje i drasík. Tab. 2 Zastoupení magnézia v séru % ve formě voných iontů 5 10 % ve formě kompexních součenin fosfátových, sufátových, oxaátových a vázáno na daší ionty % vázáno na bíkoviny Normání sérová koncentrace magnézia = 0,75 1,1 mmo/ = 1,8 2,6 mg % = 1,5 2,2 mva/ Magnéziový metaboizmus Denní potřeba magnézia se odhaduje na mmo, tj mg, ae sožení a zpracování stravy může zásadně ovivnit množství dostupného magnézia (Tab. 3). Magnézium se vstřebává v tenkém a tustém střevě, v ceé jeho déce. V tenkém střevě se jedná o přenos pasivní, paraceuární, zatímco ve střevě tustém jde o mechanizmus aktivní, transceuární. Nevstřebané magnézium, získané stravou, se vyučuje stoicí. Podí vstřebaného peroráního magnézia činí asi 30 % z dodaného množství, v závisosti na formě. Množství vstřebaného magnézia se neřídí jeho potřebou v organizmu, ae jeho obsahem ve stravě. Reguační mechanizmy, které řídí rezorbci magnézia v závisosti na jeho množství v potravě, nejsou zcea jasné. Vstřebávání magnézia závisí na kinetice sycení magnéziem. Mezi veikostí a směrem transepiteiáního přenosu vody a magnézia je v experimentu ineární závisost, takže se část magnézia zřejmě vstřebává pasivně. Druhá část se transportuje aktivně, asi za účasti parathormonu. Podí hormonání reguace, tj. parathormonu, není zcea jistý, protože současně působí na kaciový a fosfátový metaboizmus. Předpokádá se, že parathormon ovivňuje metaboizmus magnézia v závisosti na jeho hadině v séru, obdobně jako metaboizmus kacia. Parathormon podporuje tvorbu 1,25-dehydroxychoekaciferou, přičemž pravděpodobně stoupá absorpce magnézia. Proto také existuje kompetice mezi magnéziem a kaciem na spo- Tab. 3 Referenční hodnoty příjmu magnézia v dietě (doporučené dietní dávky pro magnézium pro muže a ženy v mg) Věk Muži Ženy Těhotenství Kojení (et) (mg/den) (mg/den) (mg/den) (mg/den) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A = není stanoveno 82

3 Graf 1 Vyučování magnézia (Magnosov-granuate 15 mmo) močí po jeho peroráním podání (po napnění pooů magnézia ze měřit přeneseně vstřebávání magnézia jako míru vyučování nadbytečného magnézia močí) (13) Graf 2 Sérové hadiny magnézia po perorání apikaci 15 mmo Magnosov-granuate během 24 hodin (sérové hadiny magnézia jsou udržovány kompexními reguačními mechanizmy na konstantní úrovni a nekoreují s příjmem magnézia) (14) Obr. 1 Metaboizmus magnézia ečném transportním systému a při zvýšené nabídce kacia je snižován transport magnézia (8,9). Homeostáza magnézia je reguována exkrecí, resp. reabsorpcí magnézia v edvinách. Při jeho nadbytku vyučuje edvina magnézium, které byo buď přijato v nadbytečném množství ze střeva, nebo byo mobiizováno z kostí. Při nedostatku magnézia dochází k téměř úpné reabsorpci fitrovaného magnézia. Množství magnézia utrafitrovaného v gomeruech činí asi 100 mmo za den a normání vyučování magnézia tvoří koem 3 % cekového gomeruáního fitrátu. Ke zpětné rezorbci dochází v tubuech, % v proximáním tubuu, % v Heneově kičce a asi 10 % fitrovaného magnézia se rezorbuje zpět v distáním tubuu. Zatímco na úrovni proximáních tubuů a Heneovy kičky se magnézium rezorbuje pasivně, na úrovni distáního tubuu se jedná o rezorbci aktivní, kterou umožňuje TRPM6 (transient receptor potentia meastin 6), kationt seektivní iontový kaná pro Mg2 +. Reguace exprese a aktivity TRPM6 je pak rozhodující pro kontrou homeostázy těesného magnézia. Havní viv na reguaci hadiny magnézia v edvinách má samotná koncentrace Mg2 + v tubuárních buňkách, ae mechanizmus této reguace není zcea jasný. Reguace magnéziového metaboizmu je ovivňována zřejmě i řadou hormonů, ae viv na magnézium nestojí v popředí jejich působení. Led - viny, jako cíový orgán těchto hormonů, ovivňují reguaci hadiny magnézia. Na reguaci hadiny magnézia mají viv i parathormon (snížení vyučování Mg2 + močí) a adosteron (zvýšení vyučování Mg2 + močí). Při podání peroráního magnézia neze provést kasické farmakokinetické studie (10). Koncentrace magnézia v séru je udržována na konstantní úrovni (Graf 1). Přednostně se po perorání apikaci ukádá magnézium v kostech, takže ani u jedinců trpících nedostatkem magnézia, neze prokázat zvýšení hadiny magnézia v séru. Rychostní konstanty, které ze apikovat pro farmakokinetické kakuace, jsou ovivněny stupněm depece jednotivých pooů. Měření množství absorbovaného magnézia se proto provádí tak, že se nejprve napní pooy douhodobým podáváním magnézia studovaným dobrovoníkům. Teprve potom ze provést měření množství vstřebaného magnézia po jeho peroráním podání měřením změny koncentrace magnézia v moči (11) (Graf 2). Ve vztahu k podané dávce pak patí, že čím vyšší podaná dávka, tím nižší procento rezorbce ze střeva. Z doporučené denní dávky 15 mmo (365 mg) se rezorbuje pouze okoo 1/3 (12). Nedostatek magnézia by pozorován u řady onemocnění, např. u diabetu, hypertenze, kardiovaskuárních onemocnění či akohoizmu (15,16). Stanovení množství magnézia v organizmu zůstává však nadáe probematické. Mg je intraceuární kation, kde jen méně jak 1 % jeho cekového množství obsaženého v těe je v extraceuárních tekutinách. Koncentrace magnézia v séru představuje jen zomek (0,3 %) cekového těesného magnézia (16) a je předmětem striktní homeostatické reguace. Pro praxi to znamená, že hadiny magnézia v séru jsou jen vemi necitivým ukazateem skutečného množství magnézia v organizmu. Koncentrace magnézia v séru koreuje pouze s hadinami v intersticiání tekutině (17). Přesto se sérové nebo pazmatické hadiny magnézia používají v praxi, protože jejich stanovení je snadné a evné. Takto ze odhait jen opravdu těžkou deficienci magnézia. Nedostatek intraceuárního magnézia se měřením sérových hadin neodhaí. 99 % cekového těesného magnézia se nachází intraceuárně, a proto stanovení intraceuárního magnézia je pochopiteně spoehivější než stanovení sérového magnézia. Svay a kosti obsahují většinu těesného magnézia a nabí- 83

4 zejí se proto jako zdroj měření intraceuárního magnézia. Bohuže, svaová či kostní biopsie je invazivní a časově náročný úkon, v běžné praxi nepoužitený. Měření intraceuárního magnézia v erytrocytech a eukocytech byo navrženo jako méně invazivní, ae výsedky jsou neinformativní, resp. nejasné a pro praxi opět nevyužitené (18). Pro nedostatek jednoduchých a spoehivých metod ke stanovení množství magnézia v organizmu by navržen magnéziový zátěžový test (19). Podstatou testu je měření množství magnézia, které je zadrženo v organizmu po i.v. podání definované dávky magnézia. Obvyke se podává dávka 5 30 mmo Mg v infuzi během někoika hodin a měří se obsah magnézia v moči během 24 hodin. Z rozdíu mezi přijatým a vyoučeným magnéziem se vypočítá množství zadrženého magnézia. Magnéziová deficience se projeví vyšší retencí podaného magnézia. Tyto testy byy apikovány a hodnoceny různými autory jako způsob ke stanovení množství magnézia v organizmu (21). Retence intravenózně podaného magnézia koreuje dobře s koncentrací magnézia ve svaech a kostech pacientů s deficitem magnézia. Havní nevýhodou tohoto testu je jeho možné ovivnění příjmem magnézia ve stravě, stejně jako bazání exkrecí magnézia v moči a stoici. Tyto faktory ovivňují vyučování magnézia při zátěžovém testu. Zátěžový test je také časově náročný a vyžaduje hospitaizaci (20). Větší výpovědní hodnotu, než ceková koncentrace Mg2 + v pazmě, má stanovení koncentrace ionizovaného hořčíku v séru. Metaboizmus sacharidů Význam hořčíku pro metaboizmus gukózy je zmiňován v posední době vemi často. Magnézium se upatňuje v řadě biochemických reakcí. Hořčík se výrazně podíí na procesu gykoýzy, resp. zvyšování tvorby ATP. Hořčík také podporuje ukádání gukózy v podobě poymerovaného gykogenu v jaterní tkáni. Lze tvrdit, že přítomnost hořčíku zepšuje utiizaci gukózy v buňce, ae neovivňuje sekreci inzuinu. Deficit Mg2 + mění vzájemný vztah inzuin-inzuinového receptoru změnou aktivity tyrosinkinázy a zvyšuje inzuinorezistenci. Daším z možných mechanizmů s vivem na inzuinorezistenci je defekt v inzuinovém signáu na postreceptorové úrovni. Metaboizmus proteinů Hořčík aktivuje na úrovni buněčného jádra reparační procesy DNA a napomáhá udržení její struktury. Ani kontroa repikace DNA se neobejde bez přítomnosti hořčíkových iontů. V cytopazmě se magnézium podíí na udržení buněčné integrity, na reguaci buněčné proiferace, diferenciaci, na pánovaném zániku buňky apoptóze. Stimuuje tvorbu repikace DNA v buněčném jádře a původního řetězce mikrotubuů cytoskeetu. Odhaduje se, že hořčík je součástí asi 320 enzymů. Metaboizmus ipidů V reakcích předcházejících vzniku succiny-coa na úrovni citrátového cyku je přítomnost magnézia spoečně s vitaminem B1 (thiaminem) nezbytná (stejně tak, jako u sacharidů a proteinů). V případě ischemie myokardu způsobuje nedostatek hořčíku a vitaminu B1 omezení získávání energie buňkou. Současné metaboické zpomaení citrátového cyku podporuje nežádoucí uvoňování mast - ných kysein i choesterou do krevního oběhu. Daším významným mezistupněm v metaboizmu ipidů je jejich štěpení na dvouuhíkaté součeniny aktivované mastné kyseiny, které násedně vstupují do citrátového cyku. Zvýšení podíu ipidů ve stravě samo o sobě snižuje rezorbci hořčíku, protože s ipidy vytváří nerozpustná, těžce rezorbovatená mýda. Funkce signání Hořčík se významně podíí na moduování signáu na post - synaptické membráně nervosvaového zakončení. Uvoňování acetychoinu do nervosvaové štěrbiny je primárně pod vivem extraceuárních vápenatých iontů. Jejich vstup přes membránu nervového zakončení snižují ionty hořčíku, které tak ovivňují násedné vypavení mediátoru acetychoinu. Tohoto efektu ze využít pro zmírnění projevů křečí, stejně jako nižších nároků na myoreaxancia během operace. Magnéziové ionty ovivňují N-methy-D-aspartate receptor receptorový kaná (NMDA-receptorový kaná). Tento kaná se nachází např. na buňkách CNS, kde hořčík může moduovat jeho propustnost pro vápenaté ionty a ve svém důsedku prodoužit a zvýšit účinek anagetik. V praxi to potom může znamenat sníženou potřebu dávek anagetik a zvýšení prahu boestivosti při porodních kontrakcích. Příčiny nedostatku magnézia Zemský povrch by původně bohatý na magnézium a čověk by během evouce vystaven jeho nadbytku. Obsah magnézia v půdě díky hnojení drasenými hnojivy kesá, takže i zeměděské produkty nemohou obsahovat dostatek magnézia. Daším faktorem nedostatečného přívodu magnézia je skadba stravy. Poysacharidy (brambory, obioviny, uštěniny) transportují ve vodě rozpustné vitaminy a mineráy, včetně magnézia. Spotřeba sacharidů však kesá a zvyšuje se spotřeba potravin bohatých na tuky a bíkoviny. Při příjmu většího podíu tuků ve stravě je inhibována absorpce magnézia. Potrava bohatá na bíkoviny a kacium (maso, méko) také snižuje absorpci magnézia. Příčiny nedostatku magnézia můžeme děit z různých hedisek. Z hediska patofyzioogického na omezený přísun, zvýšené ztráty a potřeby, či z hediska orgánového, onemocnění gastrointestináního traktu, edvin, jater a daších. Depece je porucha reguace metaboizmu hořčíku. Deficit je porucha, spojená buď s nedostatečným příjmem hořčíku, jeho zvýšenou potřebou či zvýšenou exkrecí ed - vinami (např. jako projev orgánových onemocnění). Hypomagneziémie pouze konstatuje sníženou koncentraci hořčíku v pazmě (séru) < 0,70 mmo/. Depece i deficit mohou, ae nemusí, být spojeny s hypomagneziémií. Obecně ze tedy děit stavy s nedostatkem magnézia na ty, které souvisí s omezení přísunu, zvýšenými ztrátami či zvýšenou potřebou, nebo na průvodní projevy orgánových onemocnění. 1. Omezení přísunu, zvýšené ztráty či zvýšená potřeba a) Nedostatečný přísun: nevhodně upravená strava (pootovary, ohřívaná strava), podvýživa nebo nevyvážené diety (hadovění, odtučňovací diety, diety bohaté na proteiny), voda a půda s nedostatečným obsahem mineráů, závodní a nemocniční stravování, parenterání výživa bez magnéziové supementace. b) Zvýšené ztráty: průjem, zvracení, diabetes, pocení, akohoizmus, snížená rezorbce, éky (diuretika, gykosidy, gentamycin, amphotericin B, cispatina, hormony 84

5 (kortikosteroidy, inzuín, D-peniciamin, cykosporin), diaýza, posuny ph nebo eektroytů (hyperkacemie, hypofosfátémie, acidóza), hyperadosteronizmus. c) Zvýšená spotřeba: chronický stres, trauma, výkonnostní sport, nadměrná digitaizace, rychý růst, hypertyreóza či tyreoideání hormony (T3, T4), těhotenství, kojení. 2. průvodní projev orgánových onemocnění a) Gastrointestinání: enteritis, coitis, maabsorpce, resekce tenkého střeva b) Renání: poyurie, chronické a akutní edvinné sehání, diabetes meitus a insipidus c) Endokrinní: primární hyperparathyreoidizmus, primární a sekundární hyperadosteronizmus, thyreotoxikozis d) Onemocnění jater a pankreatu: cirhóza, pankreatitis, akohoizmus Nedostatek magnézia je průvodním příznakem u pacientů douhodobě éčených na jednotkách intenzivní péče. Příznaky nedostatku magnézia jsou zastíněny probémy vyvoanými zákadním onemocněním. Stres je považován za významnou příčinu nedostatku magnézia, protože vypavování katechoaminu v důsedku stresu stimuuje enzymové systémy závisé na magnéziu. Magnéziový metaboizmus může být chronicky narušen při trvae zvýšené stresové pohotovosti. Akutní působení akohou zvyšuje diurézu a renání vyučování magnézia. Při chronickém akohoizmu dominuje snížený přívod magnézia a sekundární hyperadosteronizmus, vedoucí k magnéziové depeci. Symptomy magnéziového deficitu při diabetes meitus se iší pode kinické formy diabetu. Nedostatek magnézia u diabetu je typickým příkadem deficitu vznikého depecí. Oproti prostému nedostatku nemůže být tato ztráta vyrovnána pouhým zvýšením přívodu magnézia. Diabetes meitus je často provázen hypermagneziurií. Čím vyšší je potřebná dávka inzuínu, tím více je vyjádřena hypomagnéziemi a magneziuriemi. Hypomagnéziemie je tím horší, čím hůře je diabetes kompenzován. Dáe přichází v úvahu nedostatek kacia a fosfátů, které jsou samy o sobě příčinou nedostatku magnézia. Chronická medikamentózní éčba ékové interakce Příčinou nedostatku při organických onemocněních může být chronická medikamentózní éčba diuretiky, digitaisem, aminogykosidy a cispatinou. Různá diuretika mají viv na vyučování magnézia, ae záeží na jejich typu. Furosemid a kyseina etakridinová indukují nejsinější hypermagneziurii. Osmotická diuréza vyvoaná manitem, gukózou nebo močovinou, magneziurii zvyšují. Thiazidy zvyšují kaciurii, ae krátkodobě mají jen minimání viv na magneziurii. Douhodobá terapie thiazidy může vést stejně k podstatným ztrátám magnézia. Různé adjuvantní faktory mohou ještě zhoršovat tyto magnéziové deficity. Srdeční gykosidy zvyšují magneziurii především v kombinaci s diuretiky. Z antibiotik jsou to amninogykosidy (gentamicin, tobramycin, amykacin), které jsou zodpovědné za ztráty magnézia v moči. Spekuuje se o úoze magnézia při oto- a nefrotoxicitě aminogykosidů. Možná existuje souvisost mezi ztrátami magnézia a přítomností těchto závažných kompikací při éčbě aminogykosidy. Cytostatikum cis - patina snižuje hadinu magnézia a působí na magnézium v mitochondriáních membránách a nukeových kyseinách. Terapie cispatinou je téměř ve všech případech kompikována tubuopatií seektivní pro vyučování magnézia. Tab. 4 Interakce éků s metaboizmem magnézia Lék Možná interakce Thiazidová diuretika Tyto éky zvyšují ztráty magnézia Onkoogika močí. Douhodobější užívání (např. cispatina) těchto éků může vést Antibiotika k magnéziové depeci (22,23). (např. gentamicin, amphotericin, cykosporin) Tetracykinová Magnézium váže tetracykin ve antibiotika střevě a snižuje jeho absorpci (24). Antacida a axativa Mnohá antacida a axativa obsahující obsahují magnézium. Pokud magnézium se užívají často a ve větších dávkách, mohou tyto éky vést ke zvýšenému vstřebávání magnézia a hypermagneziémii (25,26). Některé ékové interakce s magnéziem uvádí Tab. 4. Ordinované nebo dobrovoné diety mohou sekundárně vyvoávat nedostatek magnézia. Různé terapeutické rady, které vedou k jednostrannosti výživy, a tedy nevyváženým dietám, mohou vést k nedostatku magnézia. Vysoké dávky kacia nebo fosfátů vedou k negativní magnéziové bianci. Farmakoogické dávky vitaminu D se mohou účast nit na vyvoání nedostatku magnézia. Nadbytek méčných produktů, zejména méka obohaceného vitaminem D, spojuje tyto různě podmíněné faktory. Tzv. méčný akaický syndrom představuje jednu z příčin hyperkacemie s nedostatkem magnézia. Kinické příznaky nedostatku magnézia Nedostatek magnézia v organizmu se kinicky vyskytuje často, ae ze ho aboratorně jen obtížně prokázat. Přibižně v 50 % případů se jedná o intraceuární nedostatek magnézia, který se neprojeví na jeho sérových hadinách. Kinické symptomy nedostatku magnézia jsou mnohostranné a týkají se řady orgánových systémů (centrání a periferní nervový systém, gastrointestinání trakt, srdce a oběh). De iterárních údajů postihuje magnéziový deficit dvě třetiny pacientů jednotek intenzivní péče a 13 % pacientů éčených pro interní a gynekoogická onemocnění. Ve 40 % je hypomagneziémie provázena také hypokaémií. Syndrom nedostatku magnézia je nutno děit na primární (např. kongenitání porucha rezorbce) a sekundární (např. onemocnění různých orgánových systémů). Sekundární formy dominují nad formami primárními. Jsou spojeny s řadou onemocnění vnitřních orgánů, ae týkají se také otorhinoaringoogie, gynekoogie a neuroogie. Syndrom nedostatku magnézia je možno rozděit do 4 forem: 1. cerebrání 2. viscerání 3. vaskuárně stenokardiání 4. svaově tetanická 85

6 Cerebrání forma postihuje CNS a vyznačuje se obtížemi, jako jsou tranzitorní cerebrání ischemické ataky, únava, taková boest havy, tak v havě, závratě, zvýšená citivost na akustické podněty, tiky, poruchy koncentrace a spánku, stavy zmatenosti, haucinace, deprese, strach. Viscerání forma je důsedkem nedostatku magnézia vyvoaného zvýšenou neuromuskuární dráždivostí autonomních nervových center v břiše, v jejichž důsedku dochází ke zvýšené peristatice a zvýšenému tonu hadké svaoviny v dutých orgánech. Projevuje se koikami, pyorospasmem, hyperemézou, zvýšenou motiitou střevní. Vaskuárně stenokardická forma postihuje nervové dráhy a centra, koronární cévní svaovinu, kontrakční děje a metaboizmus srdečního svau. Vzhedem ke kíčovému postavení magnézia v energetickém hospodářství srdce postihuje jeho nedostatek eektrofyzioogické, eektromechanické a hemodynamické poměry. Při nedostatku magnézia může nárazově docházet k anginózním záchvatům, či poruchám rytmu. Nejčastějšími EKG náezy jsou prodoužení PQ, QRS a QT intervau, snížená votáž, změny v ST-T úseku, špičaté T vny a někdy i inverze vny T. Muskuárně tetanická forma je vyvoána zvýšenou neuromuskuární dráždivostí příčně pruhovaného svastva. Průvodními symptomy jsou hyperrefexie, svaové křeče v ýtku či krční svaovině. Hypomagneziémie pouze konstatuje sníženou koncentraci hořčíku v pazmě (séru) < 0,70 mmo/. Depece i deficit mohou, ae nemusí, být spojeny s hypomagneziémií. Možný výskyt deficitů může být v kinické praxi mnohem častější, než by se na první pohed moho zdát, a to zejména v podobě skryté, kdy se ještě nemanifestuje v podobě aboratorně verifikované hypomagneziémie. VÝZNAM MAGNÉZIA V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII Těhotenství Těhotenství představuje obecně stav magnéziového nedostatku, hadina magnézia v séru kesá asi o 10 %. V těhotenství je zvýšená spotřeba magnézia, s růstem podu stoupají nároky na spotřebu magnézia ke stavbě orgánů, tvorbě kostí a vývoje CNS. Současně se zvyšuje vyučování magnézia edvinami matky, což může deficit magnézia ještě prohoubit. Gomeruární fitrace magnézia se během těhotenství zvýší až o 30 %, ae zpětná rezorbce v distáním oddíu Heneovy kičky kesá v důsedku zvýšené rezorbce sodíku. Proto dochází v těhotenství často k pokesu sérových koncentrací magnézia a jeho nejnižší hadiny ze naměřit mezi týdnem gravidity. Důsedkem manifestního nedostatku magnézia může být: 1. zvýšené riziko potratu předčasný porod (inkompetence hrda děožního, předčasný odtok vody podové) 2. pacentární insuficience a hypotrofizace podu 3. rozvoj gestózy u matky 4. zvýšené riziko astmatu a ekzému u novorozenců Neuroprotektivní účinky magnézia (27) V současnosti se považuje za prokázané, že magnézium sufát, podávaný těhotným ohroženým předčasným porodem, snižuje riziko dětské mozkové obrny u přežívajících novorozenců. Doporučení k provádění této profyaxe je více, ae v podstatě se shodují v těchto bodech: 1. profyaxe magnéziem by se měa provádět mezi týdnem těhotenství 2. u žen s pravidenou děožní činností s předpokadem porodu během násedujících 12 hodin 3. po předčasném odtoku vody podové 4. u prokázané cervikání insuficience s pravděpodobností porodu do 12 hodin 5. u pánovaného ukončení vemi nezraého těhotenství z jiné indikace Magnézium sufát je v současnosti doporučován, na zákadě kvaitních studií, jako neuroprotektivum pro těhotné s hrozícím předčasným porodem před 30. týdnem těhotenství. Crowther et a. (28) studují v současnosti v prospektivní randomizované studii u dvouetých dětí, zda tento protektivní účinek ze prokázat i mezi týdnem těhotenství, tj. zda ze podáváním magnézium sufátu snížit mortaitu a frekvenci mozkové obrny. Výsedky nebudou známy dříve jak za 2 roky. Tokoytická terapie I když je tendence provádět tokoýzu pomocí átek ovivňujících receptory oxytocinu, pro jejich stáe ještě vemi vysokou cenu se v praxi více užívají beta-2 mimetika. Betamimetika mají řadu vedejších nepříznivých účinků, ze - jména na srdeční sva. Pomocí magnézia ze při tokoýze pomocí betamimetik dosáhnout zepšení toerance tokoytické éčby a myokard je chráněn před zvýšeným přívodem kacia. Magnézium může mít viv na snížení potřeby betamimetik, stejně tak jako může zabránit vzniku toerance při douhodobé tokoýze betamimetiky. Déka po - dávání magnézium sufátu z této indikace by neměa překročit 5 7 dní. Pacentární insuficience a fetání hypotrofie Magnézium je aktivátorem asi 320 různých enzymů. K normání funkci pacenty (aktivnímu a pasivnímu trans - portu átek, aktivitě enzymů a syntéze bíkovin) jsou nezbytné enzymatické systémy závisé na moekuárním kysíku a oxydoredukčních potenciáech. Magnézium aktivuje přísušné enzymy, reguuje membránovou permeabiitu a ovivňuje syntézu bíkovin. Kaciem stimuovaná aktivita fibrocytů spojená s tvorbou koagenu může vést ke skonu k vazivové pacentární degeneraci, infarktům a kacifikaci. Při zvýšené tvorbě koagenu se zvyšuje hadina hydroxyproinu, což ze prokázat měřením koncentrace hydroxyproinu ve vodě podové. Při nedostatku magnézia ze proto předpokádat poruchu fetopacentární jednotky. Gestóza a preekampsie Příčina těhotenské gestózy není dosud známa. Nedostatek magnézia může být součástí její patogeneze. Gestóza bývá provázena fetopacentární insuficiencí a násednou fetání hypotrofií (29). Tento stav může být pozitivně ovivněn apikací magnézia. Vysoké dávky magnézia nejen reaxují děohu, ae také vedou k diataci cév a zepšení perfuze. Preekampsii možno vidět jako generaizované vazospastické onemocnění s poruchami mikrocirkuace. Pacenta uvoňuje presorické substance a ovivňuje tak renin-angiotenzin-adosteronový systém (30). Při gestóze převažuje zvýšení angiotenzinu s násednou převahou vazokonstrikčních substancí, zejména tromboxanu. Stoupá citivost cév na angiotenzin. Angiotenzin a daší působky 86

3000 pediatrických i všeobecných praktických lékařů absolvovalo celkem 67 kurzů.

3000 pediatrických i všeobecných praktických lékařů absolvovalo celkem 67 kurzů. Průduškové astma na sebe ve světě na začátku 90. et soustředio pozornost pro svoji narůstající prevaenci, spojenou v mnoha zemích s vemi aarmující mortaitou a pro vemi významné důsedky v sociáně-ekonomické

Více

90 tablet. zdraví a vitalita

90 tablet. zdraví a vitalita zdraví a vitalita 90 tablet» pro zdravé kosti a zuby» podporuje růst a výživu vlasů a nehtů» udržuje mladistvý vzhled kůže, její pružnost a hebkost» podporuje tvorbu kolagenu a elastinu» urychluje hojení

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral PRODUKTOVÁ DOKUMENTace Fytomineral Platnost od 5. května 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 8 Složení Fytomineralu 11 Význam prvků nezbytně potřebných pro organismus 12

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

Specifika potřeby vitaminů u zdravých těhotných a kojících žen, dětí a seniorů

Specifika potřeby vitaminů u zdravých těhotných a kojících žen, dětí a seniorů 196 Specifika potřeby vitaminů u zdravých těhotných a kojících žen, dětí a seniorů Tereza Hendrychová 1, 2, Josef Malý 1, 3 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,

Více

Osteoporóza u postmenopauzálních žen

Osteoporóza u postmenopauzálních žen Osteoporóza u postmenopauzálních žen Pavel Novosad 1, Petr Hrdý 1, Petr Fojtík 2 1 Osteologické centrum Mediekos Labor, s. r. o., Zlín 2 Centrum pro zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava-

Více

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Metodika pro kurz: Tvorba a evauace E-earningu Progresivní Pastové Konstrukce AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Obsah Evauace e-earningu 3 Vymezení pojmu evauace 3

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET Platnost od 1. dubna 2010 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 8 Složení Fytovetu 11 Význam prvků nezbytně potřebných pro organismus 12 Celkové

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc.

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. Vybrané kapitoly z klinické biochemie Petr Schneiderka a kolektiv Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. MUDr.Mgr.Milan Jirsa prof.mudr.antonín Kazda, DrSc. MUDr.Petr Kocna, CSc. Mgr.Lukáš

Více

Aminokyseliny ve výživě člověka

Aminokyseliny ve výživě člověka Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Aminokyseliny ve výživě člověka Absolventská práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Arnoštová Vypracovala: Zuzana Linhartová

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?...

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?... Nezávislý informační bulletin Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři Ročník VIII číslo 1 Březen 2010 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Klinika nefrologie 1. LF

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48, Praha 10, 100 42 ZDRAVOTNÍ VÝZNAM SODÍKU VE VODÁCH

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48, Praha 10, 100 42 ZDRAVOTNÍ VÝZNAM SODÍKU VE VODÁCH STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48, Praha 10, 100 42 ZDRAVOTNÍ VÝZNAM SODÍKU VE VODÁCH Leden 2002 Vypracováno v rámci výzkumného záměru Zdravotní rizika životního prostředí, jehož nositelem je Státní

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Parenterální výživa v nemocniční lékárně

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Parenterální výživa v nemocniční lékárně Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Parenterální výživa v nemocniční lékárně Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PharmDr. Michal Janů Vypracovala:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva Anna Fialová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souvislosti výživy s rakovinou tlustého střeva neboli kolorektálním

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_2ciso13.qxd 4.4.2013 14:28 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Výživa v pediatrii. Pavel Frühauf Peter Szitányi

Výživa v pediatrii. Pavel Frühauf Peter Szitányi Výživa v pediatrii Pavel Frühauf Peter Szitányi Pavel Frühauf, Peter Szitányi Výživa v pediatrii Vydal: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha 10 Jazyková a technická redakce:

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

Porovnání různých metod ke stanovení rizika podvýživy

Porovnání různých metod ke stanovení rizika podvýživy Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Porovnání různých metod ke stanovení rizika podvýživy Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D. Autor: Bc. Dagmar Pifková Brno

Více

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS s.r.o., Čelákovice Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Studijní obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. Jakub Balušík

Více

PREVENTIVNÍ A KLINICKÁ VÝŽIVA

PREVENTIVNÍ A KLINICKÁ VÝŽIVA Studijní opora PREVENTIVNÍ A KLINICKÁ VÝŽIVA Doc. MUDr. Pavel Dlouhý Ph.D., MUDr. Jolana Rambousková, CSc., Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Rozsah: 10 hodin výuky, 5 hodin konzultací Hodnocení nutričního stavu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Amesos 10 mg/5 mg tablety Amesos mg/10 mg tablety Amesos mg/5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Amesos 10 mg/5 mg tablety: Jedna tableta

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i ř í j e n 2 0 1 1 r o č n í k 1 č í s lo 1 Terapie hypertenze Léčba diabetu 2. typu Osteoporóza Terapie erektilní dysfunkce Insomnie

Více

Obsah: Diabetes mellitus

Obsah: Diabetes mellitus Obsah: Úvod... 2 Definice... 2 Fyziologie... 2 Glukóza... 2 Inzulín... 3 Účinek inzulínu... 3 Fenomén inzulínové resistence/inzulínové senzitivity... 4 Patofyziologie metabolické poruchy při DM... 5 Stanovení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Zuzana Neubertová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH A BIOCHEMICKÝCH VĚD Zapojení kyseliny

Více