Aktuální gynekologie a porodnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální gynekologie a porodnictví"

Transkript

1 Aktuání gynekoogie a porodnictví AGP Supementace magnézia v porodnictví a gynekoogii Pave Cada Gynekoogicko-porodnická kinika 1. LF UK a VFN v Praze Korespondenční adresa: prof. MUDr. Pave Cada, CSc., Gynekoogicko-porodnická kinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apoinářská 18, Praha 2, , te.: , e-mai: Pubikováno: Přijato: Akceptováno: Actua Gyn 2013, 5, ISSN , Aprofema s.r.o. Čánek ze stáhnout z Citujte tento čánek jako: Cada P. Supementace magnézia v porodnictví a gynekoogii. Actua Gyn. 2013;5:81-90 MAGNESIUM SUPPLEMENTATION IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Review artice Abstract Objectives: Magnesium is the fourth most common cation in the human body, and the second cation to potassium in the intraceuar space. It participates as a cofactor of enzymes in the metaboic reactions, creation and utiization of energy and is necessary for the maintenance of eectroyte baance. The body of an adut contains about 0.043% ( mmo) of magnesium, which is the equivaent of about g (60% in the bony skeeton, 40% intraceuar in musces and soft tissue, 1% ( mmo) in extraceuar fuid). The daiy requirement of magnesium is estimated at 10 to 20 mmo, i.e mg. As for dosage, the higher the dose, the ower the percentage of absorption from the intestine. Of the recommended daiy dose of 15 mmo (365 mg), ony about a third is absorbed. The importance of magnesium in pregnancy: impications of a manifest ack of magnesium may incude: 1. increased risk of misca - rriage preterm abor (cervica incompetence, premature rupture of membranes); 2. pacenta insufficiency and feta hypotrophy; 3. deveopment of materna gestosis; 4. increased risk of asthma and eczema in neonates. Magnesium sufate given to pregnant women with threatened preterm abor ( ) reduces the risk of cerebra pasy in surviving infants. Summary: In cases of threatened preterm abor it is not recommended to administer magnesium sufate intravenousy for more than 5-7 days. This restriction does not appy to the ora appication of magnesium. Key words: magnesium, suppementation, pregnancy, gynecoogy Přehedový čánek Abstrakt Přehed probematiky: Magnézium je čtvrtým nejčastějším kationtem v idském organizmu a po drasíku druhým kationtem v intraceuárním prostoru. Účastní se jako kofaktor enzymů metaboických reakcí, tvorby a utiizace energie a je nezbytný k udržení eektroytové rovnováhy. Těo dospěého čověka obsahuje asi 0,043 % ( mmo) magnézia, což je v přepočtu asi g (60 % v kostěném skeetu, 40 % intraceuárně ve svaovině a měkkých tkáních, 1 % (7,5-10 mmo) je obsaženo v extraceuární tekutině). Denní potřeba magnézia se odhaduje na mmo, tj mg. Ve vztahu k podané dávce pak patí, že čím vyšší podaná dávka, tím nižší procento rezorbce ze střeva. Z doporučené denní dávky 15 mmo (365 mg) se rezorbuje pouze okoo 1/3. Význam magnézia v těhotenství: Důsedkem manifestního nedostatku magnézia může být: 1. zvýšené riziko potratu - předčasný porod (inkompetence hrda děožního, předčasný odtok vody podové), 2. pacentární insuficience a hypotrofizace podu, 3. rozvoj gestózy u matky, 4. zvýšené riziko astmatu a ekzému u dětí. Magnézium sufát, podávaný těhotným ohroženým předčasným porodem ( ), snižuje riziko dětské mozkové obrny u přežívajících novorozenců. Souhrn: Nedoporučuje se používat intravenózní magnézium sufát v indikaci éčby hrozícího předčasného porodu dée jak 5-7 dní. Tato omezení se nijak nevztahují na perorání užívání magnézia. Kíčová sova: magnézium, supementace, těhotenství, gynekoogie 81

2 Úvod Hořčík by dříve označován jako zapomenutý iont (1). V roce 1808 Davy (Veká Británie) hořčík izoova, v roce 1926 Leroy označi hořčík za esenciání prvek pro myš, v roce 1931 by izoován v ATP ze svau (Lohmann), v roce 1932 McCoum se spoupracovníky popsa řadu sym - ptomů, způsobených deficitem hořčíku u potkanů a psů, včetně tetanie. Hirschfeder v roce 1933 potvrdi nutnost přívodu hořčíku pro idský organizmus. U nás profesor J. Bečka v roce 1926 zaved do humánní medicíny magnéziový přípravek Poysan (dermatoogikum 13% mast hydroxidu hořečnatého a v podobě 1% roztoku k parenteránímu užití). V roce 1956 Shis popsa deficit hořčíku u čověka a v roce 1969 pak význam edvin pro reguaci magnéziových iontů (2). Bioogické aktivity magnézia Magnézium je čtvrtým nejčastějším kationtem v idském organizmu a druhým kationtem v pořadí (po drasíku) v intraceuárním prostoru. Účastní se jako kofaktor enzymů metaboických reakcí, tvorby a utiizace energie a je nezbytný k udržení eektroytové rovnováhy. Udržování homeostázy magnézia v těchto metaboických systémech je předpokadem normáních funkcí organizmu. Těo dospěého čověka obsahuje asi 0,043 % ( mmo) magnézia, což je v přepočtu asi g (3). Z toho se přibižně 60 % vyskytuje v kostěném skeetu a asi 40 % je intraceuárně ve svaovině a měkkých tkáních. Jen asi 1 % cekového obsahu magnézia v idském těe (7,5 10 mmo) je obsaženo v extraceuární tekutině (4). Tab. 1 Zastoupení magnézia v organizmu (5) cca 60 % kostěný skeet cca 40 % intraceuárně svaovina a měkké tkáně cca 1 % extraceuárně v těesných tekutinách V těesných tekutinách je magnézium přítomno ve třech formách: voné, jako bivaentní magnéziový iont, nebo jako magnézium vázané (Tab. 2). Odhaduje se, že % obsahu magnézia (voné a bivaentní ionty) jsou přístupny utrafitraci. Zbývajících % je vázáno na bíkoviny. Mezi intra- a extraceuárním kompartmentem je dynamická rovnováha. Intraceuární koncentrace magnézia činí ve většině těesných buněk 5 20 mmo/, zatímco koncentrace magnézia v jednotivých buněčných organeách je různá. Vysoký obsah magnézia je v mitochondriích (6). Magnézium je schopno vstupovat do reverzibiních cheátových vazeb s organickými substancemi. Tak vznikají různé moekuární vazby, které umožňují průběh řady biochemických reakcí. Magnézium se účastní výstavby a odbourávání DNA a RNA v buněčných jádrech a v ribozomech. Aminové kyseiny, sacharidy, sacharidový, tukový a steroidní metaboizmus, potřebují magnézium jako koenzym. Magnézium katayzuje zejména reakce závisé na ATP tvorbou reativně stabiních ATP - kompexů. ATP má rozhodující význam jako zdroj energie pro kontrakce svaových buněk a aktivní transport iontů přes membrány, a dáe pro udržení koncentračního gradientu v buněčných membránách. Magnézium je přirozeným antagonistou kacia (7). Mezi magnéziem a drasíkem existuje úzký vztah. Intraceuární průnik magnézia je podporován přítomností drasíku, tzn. pro dosažení pného účinku magnézia je vyžadováno určité množství drasíku. Depece K + zvyšuje ztráty Mg2 + močí snížením jeho zpětné rezorbce v edvinných tubuech. Obdobně nedostatek Mg2 + vede k úniku K + z buněk pro dysfunkci membránové Na/K-ATPázy a násedně k jejich zvýšené ztrátě močí. Vede infuzí existují též éky, tzv. granuáty, které se podávají ve formě nápoje a vede magnézia obsahují i drasík. To je důežité zejména u osob, které trpí vekými ztrátami magnézia, neboť edvinami se spou s magnéziem vždy uvoňuje i drasík. Tab. 2 Zastoupení magnézia v séru % ve formě voných iontů 5 10 % ve formě kompexních součenin fosfátových, sufátových, oxaátových a vázáno na daší ionty % vázáno na bíkoviny Normání sérová koncentrace magnézia = 0,75 1,1 mmo/ = 1,8 2,6 mg % = 1,5 2,2 mva/ Magnéziový metaboizmus Denní potřeba magnézia se odhaduje na mmo, tj mg, ae sožení a zpracování stravy může zásadně ovivnit množství dostupného magnézia (Tab. 3). Magnézium se vstřebává v tenkém a tustém střevě, v ceé jeho déce. V tenkém střevě se jedná o přenos pasivní, paraceuární, zatímco ve střevě tustém jde o mechanizmus aktivní, transceuární. Nevstřebané magnézium, získané stravou, se vyučuje stoicí. Podí vstřebaného peroráního magnézia činí asi 30 % z dodaného množství, v závisosti na formě. Množství vstřebaného magnézia se neřídí jeho potřebou v organizmu, ae jeho obsahem ve stravě. Reguační mechanizmy, které řídí rezorbci magnézia v závisosti na jeho množství v potravě, nejsou zcea jasné. Vstřebávání magnézia závisí na kinetice sycení magnéziem. Mezi veikostí a směrem transepiteiáního přenosu vody a magnézia je v experimentu ineární závisost, takže se část magnézia zřejmě vstřebává pasivně. Druhá část se transportuje aktivně, asi za účasti parathormonu. Podí hormonání reguace, tj. parathormonu, není zcea jistý, protože současně působí na kaciový a fosfátový metaboizmus. Předpokádá se, že parathormon ovivňuje metaboizmus magnézia v závisosti na jeho hadině v séru, obdobně jako metaboizmus kacia. Parathormon podporuje tvorbu 1,25-dehydroxychoekaciferou, přičemž pravděpodobně stoupá absorpce magnézia. Proto také existuje kompetice mezi magnéziem a kaciem na spo- Tab. 3 Referenční hodnoty příjmu magnézia v dietě (doporučené dietní dávky pro magnézium pro muže a ženy v mg) Věk Muži Ženy Těhotenství Kojení (et) (mg/den) (mg/den) (mg/den) (mg/den) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A = není stanoveno 82

3 Graf 1 Vyučování magnézia (Magnosov-granuate 15 mmo) močí po jeho peroráním podání (po napnění pooů magnézia ze měřit přeneseně vstřebávání magnézia jako míru vyučování nadbytečného magnézia močí) (13) Graf 2 Sérové hadiny magnézia po perorání apikaci 15 mmo Magnosov-granuate během 24 hodin (sérové hadiny magnézia jsou udržovány kompexními reguačními mechanizmy na konstantní úrovni a nekoreují s příjmem magnézia) (14) Obr. 1 Metaboizmus magnézia ečném transportním systému a při zvýšené nabídce kacia je snižován transport magnézia (8,9). Homeostáza magnézia je reguována exkrecí, resp. reabsorpcí magnézia v edvinách. Při jeho nadbytku vyučuje edvina magnézium, které byo buď přijato v nadbytečném množství ze střeva, nebo byo mobiizováno z kostí. Při nedostatku magnézia dochází k téměř úpné reabsorpci fitrovaného magnézia. Množství magnézia utrafitrovaného v gomeruech činí asi 100 mmo za den a normání vyučování magnézia tvoří koem 3 % cekového gomeruáního fitrátu. Ke zpětné rezorbci dochází v tubuech, % v proximáním tubuu, % v Heneově kičce a asi 10 % fitrovaného magnézia se rezorbuje zpět v distáním tubuu. Zatímco na úrovni proximáních tubuů a Heneovy kičky se magnézium rezorbuje pasivně, na úrovni distáního tubuu se jedná o rezorbci aktivní, kterou umožňuje TRPM6 (transient receptor potentia meastin 6), kationt seektivní iontový kaná pro Mg2 +. Reguace exprese a aktivity TRPM6 je pak rozhodující pro kontrou homeostázy těesného magnézia. Havní viv na reguaci hadiny magnézia v edvinách má samotná koncentrace Mg2 + v tubuárních buňkách, ae mechanizmus této reguace není zcea jasný. Reguace magnéziového metaboizmu je ovivňována zřejmě i řadou hormonů, ae viv na magnézium nestojí v popředí jejich působení. Led - viny, jako cíový orgán těchto hormonů, ovivňují reguaci hadiny magnézia. Na reguaci hadiny magnézia mají viv i parathormon (snížení vyučování Mg2 + močí) a adosteron (zvýšení vyučování Mg2 + močí). Při podání peroráního magnézia neze provést kasické farmakokinetické studie (10). Koncentrace magnézia v séru je udržována na konstantní úrovni (Graf 1). Přednostně se po perorání apikaci ukádá magnézium v kostech, takže ani u jedinců trpících nedostatkem magnézia, neze prokázat zvýšení hadiny magnézia v séru. Rychostní konstanty, které ze apikovat pro farmakokinetické kakuace, jsou ovivněny stupněm depece jednotivých pooů. Měření množství absorbovaného magnézia se proto provádí tak, že se nejprve napní pooy douhodobým podáváním magnézia studovaným dobrovoníkům. Teprve potom ze provést měření množství vstřebaného magnézia po jeho peroráním podání měřením změny koncentrace magnézia v moči (11) (Graf 2). Ve vztahu k podané dávce pak patí, že čím vyšší podaná dávka, tím nižší procento rezorbce ze střeva. Z doporučené denní dávky 15 mmo (365 mg) se rezorbuje pouze okoo 1/3 (12). Nedostatek magnézia by pozorován u řady onemocnění, např. u diabetu, hypertenze, kardiovaskuárních onemocnění či akohoizmu (15,16). Stanovení množství magnézia v organizmu zůstává však nadáe probematické. Mg je intraceuární kation, kde jen méně jak 1 % jeho cekového množství obsaženého v těe je v extraceuárních tekutinách. Koncentrace magnézia v séru představuje jen zomek (0,3 %) cekového těesného magnézia (16) a je předmětem striktní homeostatické reguace. Pro praxi to znamená, že hadiny magnézia v séru jsou jen vemi necitivým ukazateem skutečného množství magnézia v organizmu. Koncentrace magnézia v séru koreuje pouze s hadinami v intersticiání tekutině (17). Přesto se sérové nebo pazmatické hadiny magnézia používají v praxi, protože jejich stanovení je snadné a evné. Takto ze odhait jen opravdu těžkou deficienci magnézia. Nedostatek intraceuárního magnézia se měřením sérových hadin neodhaí. 99 % cekového těesného magnézia se nachází intraceuárně, a proto stanovení intraceuárního magnézia je pochopiteně spoehivější než stanovení sérového magnézia. Svay a kosti obsahují většinu těesného magnézia a nabí- 83

4 zejí se proto jako zdroj měření intraceuárního magnézia. Bohuže, svaová či kostní biopsie je invazivní a časově náročný úkon, v běžné praxi nepoužitený. Měření intraceuárního magnézia v erytrocytech a eukocytech byo navrženo jako méně invazivní, ae výsedky jsou neinformativní, resp. nejasné a pro praxi opět nevyužitené (18). Pro nedostatek jednoduchých a spoehivých metod ke stanovení množství magnézia v organizmu by navržen magnéziový zátěžový test (19). Podstatou testu je měření množství magnézia, které je zadrženo v organizmu po i.v. podání definované dávky magnézia. Obvyke se podává dávka 5 30 mmo Mg v infuzi během někoika hodin a měří se obsah magnézia v moči během 24 hodin. Z rozdíu mezi přijatým a vyoučeným magnéziem se vypočítá množství zadrženého magnézia. Magnéziová deficience se projeví vyšší retencí podaného magnézia. Tyto testy byy apikovány a hodnoceny různými autory jako způsob ke stanovení množství magnézia v organizmu (21). Retence intravenózně podaného magnézia koreuje dobře s koncentrací magnézia ve svaech a kostech pacientů s deficitem magnézia. Havní nevýhodou tohoto testu je jeho možné ovivnění příjmem magnézia ve stravě, stejně jako bazání exkrecí magnézia v moči a stoici. Tyto faktory ovivňují vyučování magnézia při zátěžovém testu. Zátěžový test je také časově náročný a vyžaduje hospitaizaci (20). Větší výpovědní hodnotu, než ceková koncentrace Mg2 + v pazmě, má stanovení koncentrace ionizovaného hořčíku v séru. Metaboizmus sacharidů Význam hořčíku pro metaboizmus gukózy je zmiňován v posední době vemi často. Magnézium se upatňuje v řadě biochemických reakcí. Hořčík se výrazně podíí na procesu gykoýzy, resp. zvyšování tvorby ATP. Hořčík také podporuje ukádání gukózy v podobě poymerovaného gykogenu v jaterní tkáni. Lze tvrdit, že přítomnost hořčíku zepšuje utiizaci gukózy v buňce, ae neovivňuje sekreci inzuinu. Deficit Mg2 + mění vzájemný vztah inzuin-inzuinového receptoru změnou aktivity tyrosinkinázy a zvyšuje inzuinorezistenci. Daším z možných mechanizmů s vivem na inzuinorezistenci je defekt v inzuinovém signáu na postreceptorové úrovni. Metaboizmus proteinů Hořčík aktivuje na úrovni buněčného jádra reparační procesy DNA a napomáhá udržení její struktury. Ani kontroa repikace DNA se neobejde bez přítomnosti hořčíkových iontů. V cytopazmě se magnézium podíí na udržení buněčné integrity, na reguaci buněčné proiferace, diferenciaci, na pánovaném zániku buňky apoptóze. Stimuuje tvorbu repikace DNA v buněčném jádře a původního řetězce mikrotubuů cytoskeetu. Odhaduje se, že hořčík je součástí asi 320 enzymů. Metaboizmus ipidů V reakcích předcházejících vzniku succiny-coa na úrovni citrátového cyku je přítomnost magnézia spoečně s vitaminem B1 (thiaminem) nezbytná (stejně tak, jako u sacharidů a proteinů). V případě ischemie myokardu způsobuje nedostatek hořčíku a vitaminu B1 omezení získávání energie buňkou. Současné metaboické zpomaení citrátového cyku podporuje nežádoucí uvoňování mast - ných kysein i choesterou do krevního oběhu. Daším významným mezistupněm v metaboizmu ipidů je jejich štěpení na dvouuhíkaté součeniny aktivované mastné kyseiny, které násedně vstupují do citrátového cyku. Zvýšení podíu ipidů ve stravě samo o sobě snižuje rezorbci hořčíku, protože s ipidy vytváří nerozpustná, těžce rezorbovatená mýda. Funkce signání Hořčík se významně podíí na moduování signáu na post - synaptické membráně nervosvaového zakončení. Uvoňování acetychoinu do nervosvaové štěrbiny je primárně pod vivem extraceuárních vápenatých iontů. Jejich vstup přes membránu nervového zakončení snižují ionty hořčíku, které tak ovivňují násedné vypavení mediátoru acetychoinu. Tohoto efektu ze využít pro zmírnění projevů křečí, stejně jako nižších nároků na myoreaxancia během operace. Magnéziové ionty ovivňují N-methy-D-aspartate receptor receptorový kaná (NMDA-receptorový kaná). Tento kaná se nachází např. na buňkách CNS, kde hořčík může moduovat jeho propustnost pro vápenaté ionty a ve svém důsedku prodoužit a zvýšit účinek anagetik. V praxi to potom může znamenat sníženou potřebu dávek anagetik a zvýšení prahu boestivosti při porodních kontrakcích. Příčiny nedostatku magnézia Zemský povrch by původně bohatý na magnézium a čověk by během evouce vystaven jeho nadbytku. Obsah magnézia v půdě díky hnojení drasenými hnojivy kesá, takže i zeměděské produkty nemohou obsahovat dostatek magnézia. Daším faktorem nedostatečného přívodu magnézia je skadba stravy. Poysacharidy (brambory, obioviny, uštěniny) transportují ve vodě rozpustné vitaminy a mineráy, včetně magnézia. Spotřeba sacharidů však kesá a zvyšuje se spotřeba potravin bohatých na tuky a bíkoviny. Při příjmu většího podíu tuků ve stravě je inhibována absorpce magnézia. Potrava bohatá na bíkoviny a kacium (maso, méko) také snižuje absorpci magnézia. Příčiny nedostatku magnézia můžeme děit z různých hedisek. Z hediska patofyzioogického na omezený přísun, zvýšené ztráty a potřeby, či z hediska orgánového, onemocnění gastrointestináního traktu, edvin, jater a daších. Depece je porucha reguace metaboizmu hořčíku. Deficit je porucha, spojená buď s nedostatečným příjmem hořčíku, jeho zvýšenou potřebou či zvýšenou exkrecí ed - vinami (např. jako projev orgánových onemocnění). Hypomagneziémie pouze konstatuje sníženou koncentraci hořčíku v pazmě (séru) < 0,70 mmo/. Depece i deficit mohou, ae nemusí, být spojeny s hypomagneziémií. Obecně ze tedy děit stavy s nedostatkem magnézia na ty, které souvisí s omezení přísunu, zvýšenými ztrátami či zvýšenou potřebou, nebo na průvodní projevy orgánových onemocnění. 1. Omezení přísunu, zvýšené ztráty či zvýšená potřeba a) Nedostatečný přísun: nevhodně upravená strava (pootovary, ohřívaná strava), podvýživa nebo nevyvážené diety (hadovění, odtučňovací diety, diety bohaté na proteiny), voda a půda s nedostatečným obsahem mineráů, závodní a nemocniční stravování, parenterání výživa bez magnéziové supementace. b) Zvýšené ztráty: průjem, zvracení, diabetes, pocení, akohoizmus, snížená rezorbce, éky (diuretika, gykosidy, gentamycin, amphotericin B, cispatina, hormony 84

5 (kortikosteroidy, inzuín, D-peniciamin, cykosporin), diaýza, posuny ph nebo eektroytů (hyperkacemie, hypofosfátémie, acidóza), hyperadosteronizmus. c) Zvýšená spotřeba: chronický stres, trauma, výkonnostní sport, nadměrná digitaizace, rychý růst, hypertyreóza či tyreoideání hormony (T3, T4), těhotenství, kojení. 2. průvodní projev orgánových onemocnění a) Gastrointestinání: enteritis, coitis, maabsorpce, resekce tenkého střeva b) Renání: poyurie, chronické a akutní edvinné sehání, diabetes meitus a insipidus c) Endokrinní: primární hyperparathyreoidizmus, primární a sekundární hyperadosteronizmus, thyreotoxikozis d) Onemocnění jater a pankreatu: cirhóza, pankreatitis, akohoizmus Nedostatek magnézia je průvodním příznakem u pacientů douhodobě éčených na jednotkách intenzivní péče. Příznaky nedostatku magnézia jsou zastíněny probémy vyvoanými zákadním onemocněním. Stres je považován za významnou příčinu nedostatku magnézia, protože vypavování katechoaminu v důsedku stresu stimuuje enzymové systémy závisé na magnéziu. Magnéziový metaboizmus může být chronicky narušen při trvae zvýšené stresové pohotovosti. Akutní působení akohou zvyšuje diurézu a renání vyučování magnézia. Při chronickém akohoizmu dominuje snížený přívod magnézia a sekundární hyperadosteronizmus, vedoucí k magnéziové depeci. Symptomy magnéziového deficitu při diabetes meitus se iší pode kinické formy diabetu. Nedostatek magnézia u diabetu je typickým příkadem deficitu vznikého depecí. Oproti prostému nedostatku nemůže být tato ztráta vyrovnána pouhým zvýšením přívodu magnézia. Diabetes meitus je často provázen hypermagneziurií. Čím vyšší je potřebná dávka inzuínu, tím více je vyjádřena hypomagnéziemi a magneziuriemi. Hypomagnéziemie je tím horší, čím hůře je diabetes kompenzován. Dáe přichází v úvahu nedostatek kacia a fosfátů, které jsou samy o sobě příčinou nedostatku magnézia. Chronická medikamentózní éčba ékové interakce Příčinou nedostatku při organických onemocněních může být chronická medikamentózní éčba diuretiky, digitaisem, aminogykosidy a cispatinou. Různá diuretika mají viv na vyučování magnézia, ae záeží na jejich typu. Furosemid a kyseina etakridinová indukují nejsinější hypermagneziurii. Osmotická diuréza vyvoaná manitem, gukózou nebo močovinou, magneziurii zvyšují. Thiazidy zvyšují kaciurii, ae krátkodobě mají jen minimání viv na magneziurii. Douhodobá terapie thiazidy může vést stejně k podstatným ztrátám magnézia. Různé adjuvantní faktory mohou ještě zhoršovat tyto magnéziové deficity. Srdeční gykosidy zvyšují magneziurii především v kombinaci s diuretiky. Z antibiotik jsou to amninogykosidy (gentamicin, tobramycin, amykacin), které jsou zodpovědné za ztráty magnézia v moči. Spekuuje se o úoze magnézia při oto- a nefrotoxicitě aminogykosidů. Možná existuje souvisost mezi ztrátami magnézia a přítomností těchto závažných kompikací při éčbě aminogykosidy. Cytostatikum cis - patina snižuje hadinu magnézia a působí na magnézium v mitochondriáních membránách a nukeových kyseinách. Terapie cispatinou je téměř ve všech případech kompikována tubuopatií seektivní pro vyučování magnézia. Tab. 4 Interakce éků s metaboizmem magnézia Lék Možná interakce Thiazidová diuretika Tyto éky zvyšují ztráty magnézia Onkoogika močí. Douhodobější užívání (např. cispatina) těchto éků může vést Antibiotika k magnéziové depeci (22,23). (např. gentamicin, amphotericin, cykosporin) Tetracykinová Magnézium váže tetracykin ve antibiotika střevě a snižuje jeho absorpci (24). Antacida a axativa Mnohá antacida a axativa obsahující obsahují magnézium. Pokud magnézium se užívají často a ve větších dávkách, mohou tyto éky vést ke zvýšenému vstřebávání magnézia a hypermagneziémii (25,26). Některé ékové interakce s magnéziem uvádí Tab. 4. Ordinované nebo dobrovoné diety mohou sekundárně vyvoávat nedostatek magnézia. Různé terapeutické rady, které vedou k jednostrannosti výživy, a tedy nevyváženým dietám, mohou vést k nedostatku magnézia. Vysoké dávky kacia nebo fosfátů vedou k negativní magnéziové bianci. Farmakoogické dávky vitaminu D se mohou účast nit na vyvoání nedostatku magnézia. Nadbytek méčných produktů, zejména méka obohaceného vitaminem D, spojuje tyto různě podmíněné faktory. Tzv. méčný akaický syndrom představuje jednu z příčin hyperkacemie s nedostatkem magnézia. Kinické příznaky nedostatku magnézia Nedostatek magnézia v organizmu se kinicky vyskytuje často, ae ze ho aboratorně jen obtížně prokázat. Přibižně v 50 % případů se jedná o intraceuární nedostatek magnézia, který se neprojeví na jeho sérových hadinách. Kinické symptomy nedostatku magnézia jsou mnohostranné a týkají se řady orgánových systémů (centrání a periferní nervový systém, gastrointestinání trakt, srdce a oběh). De iterárních údajů postihuje magnéziový deficit dvě třetiny pacientů jednotek intenzivní péče a 13 % pacientů éčených pro interní a gynekoogická onemocnění. Ve 40 % je hypomagneziémie provázena také hypokaémií. Syndrom nedostatku magnézia je nutno děit na primární (např. kongenitání porucha rezorbce) a sekundární (např. onemocnění různých orgánových systémů). Sekundární formy dominují nad formami primárními. Jsou spojeny s řadou onemocnění vnitřních orgánů, ae týkají se také otorhinoaringoogie, gynekoogie a neuroogie. Syndrom nedostatku magnézia je možno rozděit do 4 forem: 1. cerebrání 2. viscerání 3. vaskuárně stenokardiání 4. svaově tetanická 85

6 Cerebrání forma postihuje CNS a vyznačuje se obtížemi, jako jsou tranzitorní cerebrání ischemické ataky, únava, taková boest havy, tak v havě, závratě, zvýšená citivost na akustické podněty, tiky, poruchy koncentrace a spánku, stavy zmatenosti, haucinace, deprese, strach. Viscerání forma je důsedkem nedostatku magnézia vyvoaného zvýšenou neuromuskuární dráždivostí autonomních nervových center v břiše, v jejichž důsedku dochází ke zvýšené peristatice a zvýšenému tonu hadké svaoviny v dutých orgánech. Projevuje se koikami, pyorospasmem, hyperemézou, zvýšenou motiitou střevní. Vaskuárně stenokardická forma postihuje nervové dráhy a centra, koronární cévní svaovinu, kontrakční děje a metaboizmus srdečního svau. Vzhedem ke kíčovému postavení magnézia v energetickém hospodářství srdce postihuje jeho nedostatek eektrofyzioogické, eektromechanické a hemodynamické poměry. Při nedostatku magnézia může nárazově docházet k anginózním záchvatům, či poruchám rytmu. Nejčastějšími EKG náezy jsou prodoužení PQ, QRS a QT intervau, snížená votáž, změny v ST-T úseku, špičaté T vny a někdy i inverze vny T. Muskuárně tetanická forma je vyvoána zvýšenou neuromuskuární dráždivostí příčně pruhovaného svastva. Průvodními symptomy jsou hyperrefexie, svaové křeče v ýtku či krční svaovině. Hypomagneziémie pouze konstatuje sníženou koncentraci hořčíku v pazmě (séru) < 0,70 mmo/. Depece i deficit mohou, ae nemusí, být spojeny s hypomagneziémií. Možný výskyt deficitů může být v kinické praxi mnohem častější, než by se na první pohed moho zdát, a to zejména v podobě skryté, kdy se ještě nemanifestuje v podobě aboratorně verifikované hypomagneziémie. VÝZNAM MAGNÉZIA V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII Těhotenství Těhotenství představuje obecně stav magnéziového nedostatku, hadina magnézia v séru kesá asi o 10 %. V těhotenství je zvýšená spotřeba magnézia, s růstem podu stoupají nároky na spotřebu magnézia ke stavbě orgánů, tvorbě kostí a vývoje CNS. Současně se zvyšuje vyučování magnézia edvinami matky, což může deficit magnézia ještě prohoubit. Gomeruární fitrace magnézia se během těhotenství zvýší až o 30 %, ae zpětná rezorbce v distáním oddíu Heneovy kičky kesá v důsedku zvýšené rezorbce sodíku. Proto dochází v těhotenství často k pokesu sérových koncentrací magnézia a jeho nejnižší hadiny ze naměřit mezi týdnem gravidity. Důsedkem manifestního nedostatku magnézia může být: 1. zvýšené riziko potratu předčasný porod (inkompetence hrda děožního, předčasný odtok vody podové) 2. pacentární insuficience a hypotrofizace podu 3. rozvoj gestózy u matky 4. zvýšené riziko astmatu a ekzému u novorozenců Neuroprotektivní účinky magnézia (27) V současnosti se považuje za prokázané, že magnézium sufát, podávaný těhotným ohroženým předčasným porodem, snižuje riziko dětské mozkové obrny u přežívajících novorozenců. Doporučení k provádění této profyaxe je více, ae v podstatě se shodují v těchto bodech: 1. profyaxe magnéziem by se měa provádět mezi týdnem těhotenství 2. u žen s pravidenou děožní činností s předpokadem porodu během násedujících 12 hodin 3. po předčasném odtoku vody podové 4. u prokázané cervikání insuficience s pravděpodobností porodu do 12 hodin 5. u pánovaného ukončení vemi nezraého těhotenství z jiné indikace Magnézium sufát je v současnosti doporučován, na zákadě kvaitních studií, jako neuroprotektivum pro těhotné s hrozícím předčasným porodem před 30. týdnem těhotenství. Crowther et a. (28) studují v současnosti v prospektivní randomizované studii u dvouetých dětí, zda tento protektivní účinek ze prokázat i mezi týdnem těhotenství, tj. zda ze podáváním magnézium sufátu snížit mortaitu a frekvenci mozkové obrny. Výsedky nebudou známy dříve jak za 2 roky. Tokoytická terapie I když je tendence provádět tokoýzu pomocí átek ovivňujících receptory oxytocinu, pro jejich stáe ještě vemi vysokou cenu se v praxi více užívají beta-2 mimetika. Betamimetika mají řadu vedejších nepříznivých účinků, ze - jména na srdeční sva. Pomocí magnézia ze při tokoýze pomocí betamimetik dosáhnout zepšení toerance tokoytické éčby a myokard je chráněn před zvýšeným přívodem kacia. Magnézium může mít viv na snížení potřeby betamimetik, stejně tak jako může zabránit vzniku toerance při douhodobé tokoýze betamimetiky. Déka po - dávání magnézium sufátu z této indikace by neměa překročit 5 7 dní. Pacentární insuficience a fetání hypotrofie Magnézium je aktivátorem asi 320 různých enzymů. K normání funkci pacenty (aktivnímu a pasivnímu trans - portu átek, aktivitě enzymů a syntéze bíkovin) jsou nezbytné enzymatické systémy závisé na moekuárním kysíku a oxydoredukčních potenciáech. Magnézium aktivuje přísušné enzymy, reguuje membránovou permeabiitu a ovivňuje syntézu bíkovin. Kaciem stimuovaná aktivita fibrocytů spojená s tvorbou koagenu může vést ke skonu k vazivové pacentární degeneraci, infarktům a kacifikaci. Při zvýšené tvorbě koagenu se zvyšuje hadina hydroxyproinu, což ze prokázat měřením koncentrace hydroxyproinu ve vodě podové. Při nedostatku magnézia ze proto předpokádat poruchu fetopacentární jednotky. Gestóza a preekampsie Příčina těhotenské gestózy není dosud známa. Nedostatek magnézia může být součástí její patogeneze. Gestóza bývá provázena fetopacentární insuficiencí a násednou fetání hypotrofií (29). Tento stav může být pozitivně ovivněn apikací magnézia. Vysoké dávky magnézia nejen reaxují děohu, ae také vedou k diataci cév a zepšení perfuze. Preekampsii možno vidět jako generaizované vazospastické onemocnění s poruchami mikrocirkuace. Pacenta uvoňuje presorické substance a ovivňuje tak renin-angiotenzin-adosteronový systém (30). Při gestóze převažuje zvýšení angiotenzinu s násednou převahou vazokonstrikčních substancí, zejména tromboxanu. Stoupá citivost cév na angiotenzin. Angiotenzin a daší působky 86

7 se podíí na vzniku hypertenze při preekampsii aterací takové diurézy. Magnézium může snad pozitivně ovivnit sensibiitu cév k angiotenzinu. Byo potvrzeno, že vysoké dávky magnézia působí nepřímo zábranu agregace trombocytů, což může pozitivně ovivnit rozvoj diseminované intravaskuární koaguace. Weintraub et a. (31) studovai efekt magnézium sufátu na expresi vaskuárního endotheiáního růstového faktoru u preekampsie a zjistii, že perfuze MgSO 4 má rozdíný viv na preekamptické a normotenzní pacenty. Zvýšená produkce pacentáního VFGF při preekampsii může hrát roi při terapeutickém působení MgSO 4. Buarbo et a. (32) v prospektivní dvojitě zasepené randomizované studii podávai peroráně 300 mg magnézium citrátu od 25. týdne těhotenství. Ve skupině s magnéziem by průměrný diastoický tak ve 37. týdnu signifikantně nižší než ve skupině s pacebem. Také byo signifikantně méně těhotných, u kterých došo k vzestupu krevního taku o 15 mmhg. Dospěi tudíž k závěru, že supementace magnéziem zabránia vzestupu taku na konci těhotenství. Vztah mezi hodnotou diastoického taku a močovou exkrecí magnézia může souviset s tím, že magnézium se podíí na reguaci krevního taku a že vzestup diastoického taku v těhotenství může být způsoben nedostatkem magnézia. Výsedky metaanaýz studujících viv hořčíkové supementace na hypotrofizaci podu, preekampsii a nízkou porodní hmotnost Předpokádá se, že hořčíková supementace v těhotenství může být schopna snížit výskyt hypotrofizace podu a preekampsie a pozitivně ovivnit porodní hmotnost. Makrides a Crowther (Cochrane Database of Systematic Reviews) (33) anayzovai sedm studií zahrnujících 2689 žen. Perorání podávání hořčíku před 25. týden těhotenství byo spojeno s nižší frekvencí předčasného porodu, reativní riziko (RR) 0,73, při 95% intervau spoehivosti (CI) 0,57 až 0,94, nižší frekvence nízké porodní hmotnosti (RR 0,67, 95 % CI 0,46 až 0,96) a méně SGA dětí (RR 0,70, 95% CI 0,53 až 0,93) ve srovnání s pacebem. Kromě toho, peroráně hořčíkem éčené ženy byy méně hospitaizovány během těhotenství (RR 0,66, 95% CI 0,49 0,89) a také byo méně případů předporodního krvácení (RR 0,38, 95 % CI 0,16 0,90) ve srovnání s pacebem. Bohuže ze sedmi studií zahrnutých do hodnocení, bya jen jedna vyhodnocena jako vysoce kvaitní. Špatná kvaita studií může mít za důsedek, že tyto výsedky ve prospěch peroráního magnézia nemusí být zcea spoehivé. Autoři uzavírají konstatováním, že v současnosti není dostatečně kvaitní evidence, která by prokázaa prospěšnost (předpokádané) perorání magnéziové supementace. Zvýšené riziko astmatu a ekzému u dětí Nwaru, Erkkoa et a. (34) studovai viv užívání antioxidantů v těhotenství na rozvoj aergií a astmatu u dětí v 5 etech života. Vycházei z hypotézy, že antioxidanty mohou hrát roi při rozvoji aergií u dětí. Neprokázai, že by užívání antioxidantů byo spojeno s rizikem astmatu či ekzému u dětí. Zjistii však, že užívání peroráního magnézia v těhotenství měo signifikantně protektivní účinek proti ekzému u dětí (OR 0,78, 95% CI 0,62-0,97). Apikace magnézia Při nedostatku magnézia jsou používané 2 formy po - dávání magnéziových přípravků, perorání a intravenózní. Perorání apikace je profyakticky doporučována při nedostatku magnézia bez kinických symptomů v dávce 5 10 mmo denně. Při anamnesticky zjištěném zátěžovém stavu bez současných kinických potíží je vhodné podávání mmo denně peroráně. Jedná se o pacientky s diabetem, se skonem ke křečím, anamnézou potratu, předčasného porodu, insuficience děožního hrda, předčasného odtoku podové vody, s porodem hypotrofického podu či gestózou v anamnéze. Pokud se projeví kinické příznaky nedostatku magnézia, podáváme mmo denně. Nejčastěji se setkáváme se stavem zvýšené neuromuskuární dráždivosti projevuje se jako ýtkové křeče či parestezie. Při perorání apikaci magnézia může dojít k výskytu závažných vedejších účinků pouze u pacientů s těžkou edvinnou insuficiencí. Neškodným projevem předávkování peroráním magnéziem u pacientů s normáními edvinnými funkcemi je průjem. Intravenózní apikace magnézia v množství 2 8 mmo/hod je indikována při kinických příznacích nedostatku magnézia typu zvracení, adynamie, anxiety či tachykardie. Po ústupu příznaků po - dáváme mmo/den p.o. Při preekampsii či ekampsii je doporučovaná dávka 8 24 mmo i.v. během prvních minut, pak 8 16 mmo/hod i.v., po ústupu příznaků mmo/den v perorání formě. Ústup tonicko konických křečí je dáván do souvisosti odstraněním vazospazmů v mozkových cévách, intravenózní apikace magnézia je považována za ék voby a její efekt nastává při hadině magnézia 2,5 3,3 mmo/. Při intravenózní terapii by měa být sedována hadina Mg v séru, kinické příznaky hypermagneziémie se objevují při hadině nad 1,5 mmo/. Nejčastěji se objevuje hypotenze, nauzea či zvracení, při vyšších sérových hodnotách je možnost výskytu hyporefexie a změn EKG až benigní dechové zástavy či kómatu. Srdeční zástava je popisována při sérových hodnotách nad 7 mmo/. Při známkách intoxikace podáváme m 10% kacium gukonátu i.v. Parenterání podání může zmírnit aktuání deficit, ae nejspíše neobnoví fyzioogickou koncentraci hořčíku v buňce, protože současně dochází k jeho rychému vyučování močí. Omezení intravenózního podávání magnézium sufátu v graviditě Podávání magnézium sufátu v prevenci křečí u preekampsie či éčbě ekampsie je v současnosti jedinou indikací intravenózního podávání magnézium sufátu (35). Preekampsie a ekampsie jsou život ohrožující stavy, které mohou vést k orgánovému sehání a smrti těhotné a/nebo podu. Deší injekční podávání magnézia sufátu může vést k nízkým hadinám kacia a kostním probémům vyvíjejícího se podu, včetně osteopenie či dokonce patoogických fraktur (36). V důsedku těchto nových zjištění by magnézium sufát převeden z bezpečnostní kategorie A do kategorie D (kategorizace de americké ékové agentury FDA). Bezpečnostní kategorie D znamená, že je prokázáno riziko pro vyvíjející se pod, ae ék ze použít, 87

8 pokud přínos použití v těhotenství převažuje toto riziko. Na rozdí od toho, v bezpečnostní kategorii A, kam se dosud až do roku 2013 magnézium sufát řadi, jsou éky, kde je adekvátními a dobře kontroovanými studiemi prokázáno, že ék nemá riziko pro vyvíjející se pod v prvním ani v daších trimestrech těhotenství. Nově se proto nedoporučuje používat intravenózní magnézium sufát v indikaci éčby hrozícího předčasného porodu dée jak 5 7 dní, i když nejkratší doba, při které může dojít k osteopenii či patoogickým frakturám u po - du, není známa. Tato omezení se nijak nevztahují na perorání užívání magnézia. Hořčík v období aktace Zatímco potřeba hořčíku v době těhotenství se zvyšuje o procent, v období kojení pak až o % u matky. Důvody pro dostatečný příjem tohoto kationtu v tomto období je nejenom významný růst skeetu podu a dítěte, ae i podí na zvýšených metaboických dějích. V koostru a v mateřském méce (prvních 5 dnů po porodu) je hořčík přítomen v průměrné koncentraci 42 mg/ (31 82 mg/), od 6. do 10. dne pak v koncentraci 35 mg/ (26 54 mg/) a od 15. dne do 15. měsíce v koncentraci 35 mg/ (18 57 mg/). Gynekoogie Dysmenorhoické obtíže často souvisí se zvýšením děožní kontraktiity a děožního taku, stejně tak se sníženou reaxací endometria. V důsedku zvýšené tvorby prostagandinů vzniká ischemie v patoogicky kontrahovaném myometriu a to způsobuje zesíení sensibiizace při vedení boesti. Preventivní po - dávání a éčba magnéziem může vést k podstatnému zepšení dysmenorhoických obtíží, což je přičítáno ovivnění patoogicky zvýšené kontraktiity děohy a vazodiatačnímu účinku, který zepšuje cekové prokrvení děohy. Jako daší symptomy provázené nedostatkem magnézia v organizmu ženy jsou považovány pozdní menarche, poruchy menstruačního cyku a hypomenorhoea. Magnézium a osteoporóza Kostěný metaboizmus a funkce kosti jsou udržovány mnoha faktory. Významnou roi hraje kacium a vitamín D. Některé práce přinášejí důkazy o vivu magnéziové deficience, jako dašího rizika pro postpmenopauzání osteoporózu. Vysvětením může být skutečnost, že nedostatek magnézia negativně ovivňuje kaciový metaboizmus a hormony, které mají vztah k metaboizmu kacia. Některé studie na idech potvrzují, že magnéziová supementace může zepšovat kostní minerání denzitu. Ve studii starších dospěých idí mě vyšší příjem magnézia pozitivnější viv na udržení kostní denzity, než nižší příjem magnézia. Diety, které obsahují dostatek magnézia, jsou přínosem 88 Graf 3 Percentuání množství eementárního magnézia v jednotivých součeninách (nekoreuje s bioogickou dostupností) (38) pro zdraví kostí, ae pro definitivní potvrzení roe magnézia v kostním metaboizmu a osteoporózy jsou zapotřebí daší kvaitní studie. Jak se vyvarovat nedostatku magnézia Dostatek rozmanitých ceozrnných potravin, uštěnin a zeeniny (zejména tmavozeené istnaté zeeniny) v každodenním jídeníčku pomůže získat doporučený přísun magnézia a udržet normání hadiny v rezervoárech tohoto mineráu (37). Zvýšení přísunu magnézia v dietě může upravit předchozí mírný nedostatek magnézia v organizmu. Těžký deficit magnézia se změnou diety většinou upravit nepodaří. Při vemi nízkých hadinách magnézia je doporučována supementace magnéziem. Perorání užívání magnézia je imitované jeho vstřebáváním. To se iší u jednotivých typů přípravků. O způsobu podání magnézia se musí ékař rozhodnout v každém jednotivém případě s ohedem na příčinu nedostatku a cekový stav pacienta. Napříkad při edvinných onemocněních je snížena schopnost vyučovat magnézium, takže opatrnost je na místě. Perorání preparáty obsahují kombinaci magnézia s daší átkou, nejčastěji soí. Jsou to oxid magnézia, magnézium sufát a magnézium karbonát. Eementární magnézium se vztahuje k množství magnézia v každé součenině. Graf 3 srovnává množství eementárního magnézia v různých typech magnéziových supementů. Množství eementárního magnézia ve součenině a jeho bioogická dostupnost mají kíčový viv na efektivitu dotyčného éku (potravinového dopňku). Bioogická dostupnost se vztahuje na množství magnézia v jíde, écích a supementech, která se absorbují ve střevě a jsou dostupná pro bioogické aktivity v buňkách a tkáních. Potahované tabety mohou mít sníženou bioogickou dostupnost. Ve studii, která porovnávaa čtyři formy magnéziových preparátů, měy chorid a aktát vyšší bioogickou dostupnost, než oxid magnézia. Toto zjištění podporuje přesvědčení, že jak množství magnézia, tak ae i bioogická dostupnost,

9 hrají důežitou roi při éčbě magnéziového nedostatku. Závěr Magnézium je esenciání prvek. Jeho hadina v séru je udržována sožitým mechanizmem na konstantní úrovni. Magnézium je nepostradatené pro metaboizmus enzymů, eektroytů a pro energetický metaboizmus. Důsedkem jeho nedostatku je široká škáa symptomů, týkajících se řady orgánových systémů. V těhotenství je potřeba magnézia zvýšena a možnost kinických projevů z jeho nedostatku je reáná. Perorání podání je považováno obecně za bezpečné, zatímco injekční forma má řadu významných omezení. Literatura 1. Ein RJ. Magnesium: The fifth but forgotten eectroyte. American Journa of Cinica Pathoogy. 1994;102: Wihem Z. Co je dobré vědět o hořčíku. Praktické ékárenství. 2007;3 3. Suter PM. Checkiste Ernährung. Stuttgart: Georg Thieme Verag; 2002, 434 s. 4. Wacker WEC, Parisi AF. Magnesium metaboismus. N Eng J Med. 1968;278(13): Cada P. Magnesium v gynekoogii a porodnictví. Praha: Aprofema s.r.o.; 2006:8, 16 19, 24, 34-35, Hotmeier HJ. Das Magnesiummangesyndrom: Bedeutung fuer Mensch, Tier und Pfanze. Stuttgart: Hippokrates Verag; Gunther T. Biochemistry and pathobiochemistry of magnesium. Magnesium buetin. 1981;3(1a): Huff HJ, Lippert TH. Pharmakoogie von Magnesium. In: Weidinger H. Magnesium und Schwangerschaft. Meinheim & Base: Pez Verag; 1983:21 9. Dahman T, Sjoberg HE, Bucht E. Cacium homeostasis in norma pregnancy and puerperium. A ongitudina study. Acta Obstet Gyneco Scand. 1994;73(5): Bohmer T, Roseth A, Hom H, et a. Bioavaiabiity of Ora Magnesium Suppementation in Femae Students Evauated from Eimination of Magnesium in 24 - Hour Urine. Magnesium Trace Eem. 1990;9: Lindberg JS, Zobitz MM, Poindexter JR, et a. Bioavaiabiity from Magnesium Citrate and Magnesium Oxide. J Am Co Nutrition. 1990;1: Kerstan D, Quamme GA. Intestina absorption of magnesium. In: Mori H, et a. Cacium in interna medicine. London: Springer; 2002: Appe LJ. Nonpharmacoogic therapies that reduce bood pressure: A fresh perspective. Cin Cardio. 1999; 22: Luecker PW, Nester T. Zur therapeutischen Verwertbarkeit von Magnesiumzubereitungen. Magnesium buetin. 1985: Nader JL, Rude RK. Disorders of magnesium metaboism. Endocrino Metab Cin N Am. 1995;24: Shis ME. Experimenta human magnesium depetion. Medicine (Batimore). 1969;48: Ein RJ. Assessment of magnesium status. Cin Chem. 1987;33: Ein RJ. Laboratory tests for the assessment of magnesium status in humans. Magnesium Trace Eem. 1991;10: Lasserre B, Choet D, Vioet R, Bigie A, Cassassa F, Duruz M, et a. Intravenous Mg-oading procedures to assess Mg-status in humans. Magnes Bu. 1996;18: Wati MK, Waczyk T, et a. Urinary excretion of an intravenous 26Mg dose as an indicator of margina magnesium deficiency in aduts. European Journa of Cinica Nutrition. 2006;60(2): Denge JL, Manges AR, et a. Magnesium homeo - stasis: conservation mechanism in actating women consuming a controed-magnesium diet. Am. J. Cin. Nutr. 1994;59(5): Ladefoged K, Hessov I, Jarnum S. Nutrition in shortbowe syndrome. Scand J Gastroentero. 1996;31: Ramsay LE, Yeo WW, Jackson PR. Metaboic effects of diuretics. Cardioogy. 1994;84(Supp 2): Takahashi M, Degenkob J, Hien W. Determination of the equiibrium association constant between Tet repressor and tetracycine at imiting Mg2+ concentrations: a generay appicabe method for effectordependent high-affinity compexes. Ana Biochem. 1991;199(2): Xing JH, Soffer EE. Adverse effects of axatives. Dis Coon Rektum. 2001;44: Qureshi T, Meonakos TK. Acute hypermagnesemia after axative use. Ann Emerg Med. 1996;28: Doye LW, Crowther CA, Middeton P, Marret S, Rouse D. Magnesium suphate for women at risk of preterm birth for neuroprotection of the fetus. Cochrane Database Syst Rev Jan 21;(1):CD004661,DOI: / CD pub3 28. Crowther CA, Middeton PF, Wikinson D, Ashwood P, Hasam R. Magnesium suphate at 30 to 34 weeks gestationa age: neuroprotection tria (MAGENTA) study protoco MAGENTA Study Group. BMC Preg - nancy Chidbirth Apr 9;13:91,DOI: / Szczepaniak-Chiche L, Breborowicz GH, Tykarski A. Treatment of arteria hypertension in pregnancy. Archives of Perinata Medicine. 2007;13(2): Stepan H, Faber R, Dornhofer N, Huppertz B, et a. New insights into the Bioogy of Preecampsia. Bioogy of Reproduction. 2006;74(5): Weintraub AY, Amash A, Eshkoi T, Pitcher Haber E, Bronfenmacher B, Sheiner E, Hocberg G, Hueihe M. The effects of magnesium sufate on pacenta vascuar endotheia growth factor expression in preecampsia. Hypertens Pregnancy May;32(2):178-88,DOI: / Buarbo M, Odman N, Nester A, Niesen T, Koisek M, Vormann J, Ryander R. Magnesium suppementation to prevent high bood pressure in pregnancy: a randomised pacebo contro tria. Arch Gyneco Obstet May 30,DOI: /s Makrides M, Crowther CA. Magnesium suppe mentation in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2001;4:CD000937,DOI: / CD (revize 2012) 34. Nwaru BI, Erkkoa M, Ahonen S, Kaia M, Kronberg- Kippiä C, Ionen J, Sime O, Knip M, Veijoa R, Virta- 89

10 nen SM. Intake of antioxidants during pregnancy and the risk of aergies and asthma in the offspring. Eur J Cin Nutr Aug;65(8):937-43,DOI: /ejcn U.S. Food and Drug Administration Drug Safety Communication: FDA Recommends Against Proonged Use of Magnesium Sufate to Stop Pre-term Labor Due to Bone Changes in Exposed Babies. htm, 2013 May Yokoyama K, Takahashi N, Yada Y. Proonged materna magnesium administration and bone metaboism in neonates. Eary Hum Dev. 2010;86: U.S. Department of Agricuture, Agricutura Research Service USDA Nationa Nutrient Database for Standard Reference, Reease 16. Nutrient Data Laboratory Home Page. Podpořeno MZ ČR - RVO VFN

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody

Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody Technické pyny pro zepšení kvaity pitné vody Voda - nejdůežitější a nejpřísněji kontroovaná potravina Impementace směrnice 98/83/EC Evropské rady do národních egisativ čenských zemí EU přinesa nové, nižší

Více

sp.zn. sukls159475/2010

sp.zn. sukls159475/2010 sp.zn. sukls159475/2010 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Magnesium lactate Biomedica 500 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje magnesii lactas dihydricus

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls188660/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma N 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Thiamini hydrochloridum 100 mg Pyridoxini hydrochloridum 100

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Resical prášek pro přípravu perorální nebo rektální suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ prášku obsahuje: 1 g prášku obsahuje: Calcii polystyrensulfonas

Více

Název: Studium kmitání matematického kyvadla

Název: Studium kmitání matematického kyvadla Název: Studium kmitání matematického kyvada Autor: Doc. RNDr. Mian Rojko, CSc. Název škoy: Gymnázium Jana Nerudy, škoa h. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biooie Ročník: 3. (1. ročník

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls198250/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Magnerot Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje magnesii orotas dihydricus 500 mg (odpovídá 32,8 mg magnesia)

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cardiket retard 20 tablety s prodlouženým uvolňováním Cardiket retard 40 tablety s prodlouženým uvolňováním Cardiket retard 120 tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním Souhrn údajů

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Nedostatek vitaminu D v tìhotenství Význam suplementace a testování vitaminu D u gravidních žen

Nedostatek vitaminu D v tìhotenství Význam suplementace a testování vitaminu D u gravidních žen MUDr. Oga Báková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Nedostatek vitaminu D v tìhotenství Význam supementace a testování vitaminu D u gravidních žen Hodnì suníèka neznamená automaticky dostatek vitaminu

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VINPOCETIN-RICHTER tablety

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VINPOCETIN-RICHTER tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VINPOCETIN-RICHTER tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Vinpocetinum 5 mg v 1 tabletě. Pomocné látky: monohydrát laktosy. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety.

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SALBUTAMOL WZF POLFA 2 SALBUTAMOL WZF POLFA 4 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angizidine 35 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls32261/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PYRIDOXIN LÉČIVA INJ Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Pyridoxini

Více

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky 1 Pracovní úkoy 1. Změřte závisost stočení poarizační roviny na koncentraci vodního roztoku gukozy v rozmezí 0 500 g/. Pro jednu zvoenou koncentraci proveďte 5 měření úhu stočení poarizační roviny. Jednu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin 100 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje léčivou látku:

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum. sp.zn.sukls48957/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin HCl Teva 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Thiamini hydrochloridum ( vitamin

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin AD SLOVAKOFARMA 2. Kvalitativní a kvantitavní složení retinoli acetas (vitamin A) 25 000 m. j., ergocalciferolum (vitamin D 2 ) 5 000 m. j. v 1 měkké

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni 4 T? Hypoterm ie? Hypoxi e? Hypovolémi e? Sakra, co tam ještě bylo za H? DRASLÍK

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONO MACK DEPOT MONO MACK 50 D tablety s proslouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls142554/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vamadrid 320 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREDUCTAL MR tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum

Více

sp.zn.sukls188553/2014

sp.zn.sukls188553/2014 sp.zn.sukls188553/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU tablety s prodlouženým uvolňováním. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje pentoxifyllinum

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nasic pro děti nosní sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 10 gramů roztoku obsahuje 5 mg xylometazolini hydrochloridum a 500 mg dexpanthenolum.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp. zn. sukls197984/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Asicord 1mg/ml koncentrát pro infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Asicord je sterilní roztok milrinonu odpovídající

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HEMINEVRIN 300 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: clomethiazolum

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SANDOMIGRAN 0,5 mg obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně sp.zn.sukls17828/10 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně sp.zn.sukls17828/10 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně sp.zn.sukls17828/10 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROSTIN 15 M 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr injekčního roztoku obsahuje 0,332 mg

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187009/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje glucosaminum

Více

Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. Sp.zn.sukls97430/2013 1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Tannex 2 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls4312/2006, sukls4308/2006 a přílohy ke sp. zn sukls22191/2008, sukls 22193/2008. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SPIROPENT SPIROPENT

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls25846/2010 a sukls25848/2010 a příloha ke sp. zn. sukls156917/2010 a sukls157010/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Pentasa Sachet

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls103914/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neuromultivit injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ampule obsahuje: Thiamini hydrochloridum (vitamín B 1 ) Pyridoxini

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls83906/2012, sukls83908/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ROCALTROL 0,25 mikrogramu ROCALTROL 0,50 mikrogramu měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Rocaltrol 0,25

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by OCHRANA PROTI HLUKU V DŘEVOSTAVBÁCH Úvod do probematiky ochrany proti huku v dřevostavbách by mě projektantům, zhotoviteům a investorům v obasti dřevostaveb poskytnout všeobecný zákad pro diskuzi a objasnění

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls247542/2011 1. Název přípravku Lactulose AL sirup Souhrn údajů o přípravku 2. Kvalitativní a kvantitativní složení 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

sp.zn. sukls157387/2012 a sukls134225/2013

sp.zn. sukls157387/2012 a sukls134225/2013 sp.zn. sukls157387/2012 a sukls134225/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Vigantol perorální kapky, roztok colecalciferolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

VÝSLEDKY STUDIE STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ NAŠICH OBYVATEL (SE ZAMĚŘENÍM NA KONZUMACI VÁPNÍKU A VITAMINU D)

VÝSLEDKY STUDIE STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ NAŠICH OBYVATEL (SE ZAMĚŘENÍM NA KONZUMACI VÁPNÍKU A VITAMINU D) VÝSLEDKY STUDIE STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ NAŠICH OBYVATEL (SE ZAMĚŘENÍM NA KONZUMACI VÁPNÍKU A VITAMINU D) P. TLÁSKAL FN MOTOL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU VÁPNÍK VÁPNÍK - jeho ionty jsou nezbytné pro život buněk

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna měkká tobolka obsahuje clomethiazolum 192 mg (odp. clomethiazoli edisilas 300mg) v jedné tobolce.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna měkká tobolka obsahuje clomethiazolum 192 mg (odp. clomethiazoli edisilas 300mg) v jedné tobolce. sp.zn. sukls178890/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HEMINEVRIN 300 mg měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna měkká tobolka obsahuje clomethiazolum 192 mg (odp. clomethiazoli

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls103444/2011 a sukls103455/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium-Sandoz forte 500 mg Calcium-Sandoz FF 1000 mg calcii lactogluconas

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl Hlavní autorka a editorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Martina Cahová, Mgr.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

Farmakoterapie v těhotenstvt hotenství osnova realita a současný stav teratogeny, teratogenní působení LČ rizika vybrané skupiny léčiv potraviny po zvláštní výživu závěr realita a současný stav - ČR neexistence

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Benfogamma 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 obalená tableta obsahuje: Benfotiaminum 50,0 mg Pomocné látky viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Obalené tablety.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Natrii chloridum: 9,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg natrii chloridum mmol/l: Na + : 154

Více

Metody separace CO2. L. Veselý, P. Slouka, CTU in Prague 8.4.2015

Metody separace CO2. L. Veselý, P. Slouka, CTU in Prague 8.4.2015 Metody separace CO2 L. Veseý, P. Souka, CTU in Prague 8.4.2015 Separace CO2 Obecné metody Zákadní druhy separace CO2 v pokročié fázi vývoje. Účinnost separace se iší pode zvoené technoogie Obvyke počítáno

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více