E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO"

Transkript

1 Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace VY_32_INOVACE_01.pdf Datum vytvoření: základní slovní zásobu a základy gramatiky. Kromě dovednosti samostatného čtení a pochopení smyslu se procvičuje dovednost práce s textem. Žáci vyhledávají a pracují s určenými výrazy, spojují je do širších souvislostí, osvojují si jejich význam a použití. Materiál přináší souvislý text rozčleněný na odstavce. V každém odstavci žáci plní zadaný úkol (vyhledávání slov příbuzných z hlediska tvoření/tématu, slovní spojení daná valencí slovesa, odhadování významů daných slovních spojení, tvoření dalších tvarů daného slova). Novou slovní zásobu je možné využít při diskusi na aktuální téma.

2 02 O spánku a váze pracovní list VY_32_INOVACE_02.pdf Datum vytvoření: základní slovní zásobu a základy gramatiky. Žáci mohou pracovat ve dvojicích, samostatně. Souvislý text je rozčleněn do kratších celků, do nichž je nutné doplnit chybějící výrazy (obtížnost úkolů se postupně zvyšuje). Typy doplňování: - potřebný výraz je uveden v nápovědě v základním tvaru, je nutné ho skloňovat/časovat, - potřebný výraz je uveden v nápovědě česky, je nutné ho přeložit. Další aktivita odpovědi na otázky zařazuje získané věcné informace do širšího kontextu zdravého způsobu života. Na závěr je uvedeno časování čtyř frekventovaných sloves a cvičení na doplnění jejich tvarů. 03 Odpustit vrahovi? - prezentace VY_32_INOVACE_03.pdf Datum vytvoření: základní slovní zásobu a základy gramatiky. Materiál rozšiřuje dosavadní slovní zásobu žáků o výrazy z oblasti automobilismu (dopravní nehoda) a zákonodárství (problém potrestání).

3 Jednotlivé texty jsou určené k nácviku porozumění neznámému specifickému tématu, nejedná se o zařazení všech výrazů do aktivní slovní zásoby žáků. Materiál je možné využít pro diskusi, při které se fixují určité větné modely (můj názor je, myslím si, že, souhlasím/nesouhlasím ) v souvislosti s aktuálním tématem. 04 Odpustit vrahovi? pracovní list VY_32_INOVACE_04.pdf Datum vytvoření: základní slovní zásobu a základy gramatiky. Ve cvičeních pracují žáci s novou slovní zásobou z uvedených základních tvarů slov tvoří souvislé výpovědi. Další aktivita se týká výrazů tématu automobil, výrazy je možné užít při nácviku modelové situace v autoservisu. 05 Bankovní služby - prezentace VY_32_INOVACE_05.pdf Datum vytvoření: základní slovní zásobu a základy gramatiky. V použitých textech je uvedena slovní zásoba k tématu bankovnictví, půjčky. Jednotlivé texty jsou určené k nácviku porozumění neznámému specifickému tématu, nejedná se o zařazení všech výrazů do aktivní slovní zásoby žáků. Materiál je možné využít pro nácvik modelové situace (vyřizování půjčky, zřizování účtu).

4 06 Bankovní služby pracovní list VY_32_INOVACE_06.pdf Datum vytvoření: základní slovní zásobu a základy gramatiky. V použitých textech je uvedena slovní zásoba k tématu bankovnictví, půjčky. S neznámou slovní zásobou se pracuje způsobem vyhledávání a spojování správných výrazů. Dále se žáci seznamují s bankovním formulářem a způsobem jeho vyplňování. 07 V hotelu - prezentace VY_32_INOVACE_07.pdf tercie/6, kvinta/4 Datum vytvoření: Materiál je určený žákům středně pokročilým, kteří zvládají základní gramatická pravidla. Jedná se o nácvik modelové situace při zařizování ubytování. Nová slovní zásoba se ve cvičeních postupně upevňuje, žáci nakonec sami tvoří výpovědi s novými výrazy.

5 08 V hotelu pracovní list VY_32_INOVACE_08.pdf tercie/6, kvinta/4 Datum vytvoření: Materiál je určený žákům středně pokročilým, kteří zvládají základní gramatická pravidla. V jednotlivých cvičeních se postupně upevňuje nová slovní zásoba, žáci jsou vedeni k jejímu aktivnímu používání. 09 Zájmy a volný čas - prezentace VY_32_INOVACE_09.pdf tercie/6, kvinta/4 Datum vytvoření: Na základě přečtených textů a uvedených výrazů vyprávějí žáci o svých zájmech a aktivitách. Slovní zásoba je tematicky uspořádaná do okruhů: počítač, sport, domácí mazlíček, kultura, zájmy dospělých. Je vhodné, aby žáci hovořili o volném čase z různých pozic monolog/dialog v čase přítomném/minulém, beseda, anketa, organizace volného času Zároveň s novou slovní zásobou se procvičuje a upevňuje užití slovesných tvarů.

6 10 Zájmy a volný čas pracovní list VY_32_INOVACE_10.pdf tercie/6, kvinta/4 Datum vytvoření: Žáci pracují ve cvičeních s novou slovní zásobou, upevňují výslovnost a psanou podobu nových výrazů. Při popisu obrázků je vhodné klást důraz na mluvenou podobu, psát jen jednoduché věty. Otázky uvedené ve cvičeních prověří stupeň osvojení nových výrazů a schopnost vyjadřovat se k danému tématu. 11 Nálady a emoce - prezentace VY_32_INOVACE_11.pdf sexta Datum vytvoření: Materiál je určený pro středně pokročilé žáky, kteří ovládají základní slovní zásobu, zvládli časování běžných sloves a skloňování podstatných jmen. Téma nabízí množství přídavných jmen, která ve spojení s podstatnými jmény umožní podvědomý nácvik pádových koncovek. Některé z uvedených výrazů je vhodné zařadit do aktivní slovní zásoby žáků.

7 12 Nálady a emoce pracovní list VY_32_INOVACE_12.pdf sexta Datum vytvoření: Materiál je určený pro středně pokročilé žáky, kteří ovládají základní slovní zásobu, zvládli časování běžných sloves a skloňování podstatných jmen. Žáci pracují s novou slovní zásobou, upevňují její psanou a mluvenou podobu, zároveň užívají správné tvary přídavných jmen (většinou tvrdých) Počasí - prezentace VY_32_INOVACE_13.pdf sexta Datum vytvoření: Materiál je určený pro středně pokročilé žáky, kteří ovládají základní slovní zásobu, zvládli časování běžných sloves a skloňování podstatných jmen. Kromě slovní zásoby tématu počasí žáci procvičují a upevňují koncovky přídavných jmen. V autentické předpovědi počasí si žáci ověří, nakolik rozumí běžně mluvené řeči týkající se právě probíraného tématu. Na základě dané slovní zásoby žáci charakterizují jednotlivé roční doby, dovedou hovořit o projevech počasí.

8 14 - Počasí pracovní list VY_32_INOVACE_14.pdf sexta Datum vytvoření: Materiál je určený pro středně pokročilé žáky, kteří ovládají základní slovní zásobu, zvládli časování běžných sloves a skloňování podstatných jmen. Ve cvičeních se postupně upevňují návyky správného používání koncovek přídavných jmen doplňování koncovek do slovních spojení, třídění přídavných jmen (uvědomění si přízvuku), samostatné tvoření výpovědí. Práci s textem mohou žáci plnit samostatně, nebo ve skupinách. V 5. cvičení je nová slovní zásoba použita ve větných modelech vyjadřujících nutnost, možnost, nemožnost Zima (Slovesa a podstatná jména) - prezentace VY_32_INOVACE_15.pdf tercie/6, kvarta/6 Datum vytvoření: Text je rozčleněný na části, žáci pracují vždy s malou částí nové slovní zásoby. Hlavním úkolem je nácvik čtení. Při nácviku je nutné klást důraz na melodii a rytmus řeči. Po zvládnutí čtení je možné pohádku zdramatizovat. V závěrečném cvičení s doplňováním výrazů si žáci ověří zvládnutí nové slovní zásoby a schopnost reprodukovat neúplný jednoduchý text.

9 16 Zima (Slovesa a podstatná jména) pracovní list VY_32_INOVACE_16.pdf tercie/6, kvarta/6 Datum vytvoření: Žáci pracují s textem, do kterého podle nápovědy doplní vynechané výrazy. Následující cvičení vycházejí z doplněného textu, se kterým se dále pracuje. Důraz je kladen na procvičení slovesných tvarů. Ve cvičení 6 si žáci uvědomí tvrdých a měkkých koncovek podstatných jmen. Text cvičení 7 žáci doplní společně s vyučujícím, koncovky podstatných jmen doplňují intuitivně, skloňování podstatných jmen není systematicky probrané. V závěrečných cvičeních žáci pracují se slovní zásobou. 17 Nakupování - prezentace VY_32_INOVACE_17.pdf kvinta/4, tercie/6, kvarta/8 Datum vytvoření: a čtení azbuky. Žáci se postupně seznamují se slovní zásobou daného tématu, reprodukují nebo předvádějí jako rozhovor jednoduchý text.

10 18 Nakupování pracovní list VY_32_INOVACE_18.pdf kvinta/4, tercie/6, kvarta/8 Datum vytvoření: a čtení azbuky. V úvodním textu se žáci seznamují se slovní zásobou daného tématu, se slovy dále pracují, jedná se o přiřazování slov k obrázkům. Dále se procvičuje časování sloves spojených s tématem. Žáci sestavují věty s danými výrazy. 19 Můj typický den - prezentace VY_32_INOVACE_19.pdf kvarta/8, kvinta/4 Datum vytvoření: V jednoduchých textech se žáci seznamují se základní slovní zásobou daného tématu jedná se hlavně o slovesa, která vyjadřují základní činnosti v průběhu dne. Žáci na základě uvedených textů tvoří svoje výpovědi (monology, dialogy, sestavení denního programu).

11 20 Můj typický den pracovní list VY_32_INOVACE_20.pdf kvarta/8, kvinta/4 Datum vytvoření: Hlavním úkolem materiálu je seznámení se slovesy daného tématu a procvičení používání jejich tvarů. Hledání významu slov ve slovníku je vhodné provádět ve dvojicích. Na závěr se žáci přesvědčí o tom, jak zvládli novou slovní zásobu, mohou pracovat ústně i písemně.

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Ruský jazyk koordinoval Mgr. Vladimír Böhm. Časová dotace: Nižší

Více

Anglický jazyk nižší gymnázium

Anglický jazyk nižší gymnázium Anglický jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk ZV. Cílem vzdělávání v anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Ruský jazyk vyšší gymnázium

Ruský jazyk vyšší gymnázium Ruský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

6.6 Španělský jazyk. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Španělský jazyk. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Španělský jazyk 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací oblasti

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ

5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 1. stupeň 5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ 5.1.1VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...2 5.1.1.1Vyučovací

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Střední zdravotnická škola Kroměříž Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Ředitelka školy, Mgr. Dagmar Ondrušková, vydává po projednání se členy

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání:

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět ruský jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Francouzský jazyk (druhý cizí jazyk) (FRJ) Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více