PROFIL ABSOLVENTA. od po ínaje prvním ro níkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL ABSOLVENTA. od 1. 9. 2014 po ínaje prvním ro níkem"

Transkript

1 PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdlávacího programu Dosažený stupe vzdlání Délka a forma vzdlání Zpsob ukonení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plze 78 M/0 stední vzdlání s maturitní zkouškou tyleté denní maturitní zkouška vysvení o maturitní zkoušce od poínaje prvním roníkem A. Uplatnní absolventa Tento obor výhodn kombinuje odborné vzdlání s kvalitní pípravou na další studium, a to edevším na vysokých školách hlavn ekonomického a právnického zamení a na vyšších odborných školách, zamených napíklad na ekonomii, finannictví, veejnou správu, podnikání, služby atd. Úspšné ukonení tohoto oboru zajišuje absolventm také široké uplatnní na trhu práce, protože díky všeobecn zamenému základu mají širší rozhled a zárove mohou využívat i kvalitní odborné znalosti. Osvojené klíové kompetence umožují vykonávat dílí analytické, organizaní, administrativní, poradenské a další innosti ve firmách, ve službách, v cestovním ruchu, v organizacích veejné správy apod. Absolvování oboru vytváí také pedpoklady pro zahájení vlastního podnikání. B. Výsledky vzdlávání Kompetence absolventa Vzdlání v tomto oboru smuje v souladu s cíli stedního odborného vzdlávání k tomu, aby si žáci vytvoili v návaznosti na základní vzdlávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním pedpokladm adu klíových a odborných kompetencí. V praxi to znamená, že absolventi jsou schopni: používat rzné metody myšlení a vhodn volit prostedky a zpsoby pro úspšné vyešení daného problému pracovat nejen individuáln, ale i spolupracovat v týmu získávat znalosti pi školním vyuování, ale také z dalších informaních zdroj pržn získávat informace o možnostech svého dalšího vzdlávání v oboru formulovat a vyjadovat své myšlenky a názory logicky a srozumiteln v písemné i mluvené form zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i jiné texty na bžná i odborná témata získat pozitivní vztah k uení a vzdlávání dokázat pochopit zadání úkolu i identifikovat podstatu problému, získat informace, vyhodnotit je, prezentovat ešení a ovit správnost postupu dosáhnout takové úrovn znalosti nejmén jednoho cizího jazyka, která umožní nejen komunikovat, ale také se pracovn uplatnit v cizojazyném prostedí

2 chápat dležitost dobré znalosti cizích jazyk pro uplatnní na pracovním trhu i v soukromém život, být motivováni ke zdokonalování svých jazykových dovedností v rámci celoživotního vzdlávání hodnotit reáln své fyzické a duševní možnosti a na tomto základ si stanovovat cíle a priority pimené osobním schopnostem dokázat pracovat týmov, odpovdn plnit zadané úkoly, objektivn hodnotit postoje, jednání a výsledky práce ostatních lidí v týmu mít odpovdný vztah ke svému zdraví, dodržovat zásady zdravého životního stylu dodržovat zákony, respektovat práva ostatních, aktivn vyjadovat svj nesouhlas s jakoukoli diskriminací a xenofobií ctít tradice a hodnoty svého národa, uvdomovat si svoji vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu v rámci multikulturního kontextu souasného svta orientovat se v politickém a spoleenském dní u nás i ve sv jednat a chovat se v souladu s morálními principy a zásadami spoleenského chování funk využívat matematické dovednosti v rzných životních situacích (používat pojmy kvantifikujícího charakteru, efektivn aplikovat matematické postupy pi ešení praktických úkol v bžném život, používat, ale také vytváet rzné formy grafického znázor- ní tabulky, grafy, schémata, apod.) pracovat s osobním poítaem a používat další prostedky informaních a komunikaních technologií ovládat bžné základní a aplikaní programové vybavení, orientovat se v nových aplikacích a umt je využívat vyhledávat informace na internetu i v dalších médiích, dokázat kriticky posoudit vrohodnost získaných informací komunikovat elektronickou poštou a pracovat s dalšími prostedky online a offline komunikace odpovdn pistupovat k vlastní profesní budoucnosti a rstu, to znamená nejen svdomit studovat, ale také si uvdomovat význam celoživotního uení, sledovat možnosti uplatnní, pracovní, platové a další podmínky na trhu práce a aktuální zmny ve svém oboru orientovat se v právech a povinnostech zamstnavatel a zamstnanc, dokázat využít poradenských a zprostedkovatelských služeb, vhodným zpsobem komunikovat s potencionálním zamstnavatelem chápat podstatu podnikatelské innosti, mít pehled o právních, ekonomických, administrativních a dalších pedpokladech podnikání orientovat se v právní úprav úetnictví, útovat bžné úetní operace orientovat se v daových zákonech, vypoítat daovou povinnost k obvyklým daním i k sociálnímu a zdravotnímu pojištní využívat úetních i daových právních pedpis pi ešení konkrétních praktických situací, správn je interpretovat, efektivn prezentovat výsledky své práce orientovat se v právní úprav pracovnprávních a závazkových vztah orientovat se v prhu základních podnikových inností (nákup a pejímka zásob, poizování a využívání dlouhodobého majetku, jednání s dodavateli a odbrateli, zamstnanci, mzdová problematika) provádt základní hodnocení efektivnosti innosti podniku

3 vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úprav provádt przkum trhu, využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produkt prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky, úetnictví a práva pi ešení ekonomických problém uplatnit poznatky z psychologie prodeje pi jednání s obchodními partnery pi nákupu i prodeji dbát na zabezpeování parametr kvality proces, výrobk nebo služeb, zohledovat požadavky klienta (zákazníka, obana) vhodným zpsobem reprezentovat firmu a spoluvytváet její image na veejnosti chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku orientovat s v innostech bank, pojišoven, stavebních spoitelen a penzijních fond dokázat efektivn hospodait se svými finanními prostedky provádt reálný odhad výsledku ešení zadaných praktických úkol zvažovat pi plánování a posuzování konkrétní innosti v podnikání, pracovním procesu i bžném život možné náklady, výnosy a zisk, sociální dopady, vliv na životní prostedí osvojit si základní vdomosti a dovednosti potebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit pržn sledovat aktuální dní v národní, evropské a svtové ekonomice, odhadnout dopady opatení hospodáské politiky u nás i v Evropské unii C. Zpsob ukonování studia Studium oboru Ekonomické lyceum je ukoneno maturitní zkouškou podle 77 8 zákona. 56/00 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání ve znní pozdjších pedpis. Podle 78 odst. zákona. 56/00 Sb. se spolená ást maturitní zkoušky skládá z komplexní zkoušky z eského jazyka a komplexní zkoušky z cizího jazyka, nebo didaktického testu z matematiky. se mže dále pihlásit až ke dvma nepovinným zkouškám (cizí jazyk, matematika). V profilové ásti maturity žáci konají ústní zkoušku z ekonomiky a volitelného pedmtu (viz tabulka), praktická maturitní zkouška má formu písemnou. se mže dále pihlásit až ke dvma nepovinným zkouškám stanoveným editelem školy (viz tabulka). Volitelný pedmt v EL u spolené a profilové ásti nesmí být u jednotlivého žáka totožný. Zkouška z cizího jazyka je povinná ve spolené, nebo profilové ásti. Po úspšném vykonání všech ástí maturitní zkoušky žáci obdrží vysvení o maturitní zkoušce, protokol o výsledcích spolené ásti maturitní zkoušky a mezinárodní doklad o kvalifikaci Europass dodatek k osvení. 3

4 ást zkoušky Forma maturitní zkoušky komplexní zkouška z eského jazyka Spolená komplexní zkouška z cizího jazyka, nebo didaktický test z matematiky nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika) maturitní zkouška z ekonomiky (ústní) Profilová maturitní zkouška z volitelného pedmtu (další cizí jazyk, informatika, jepis, úetnictví, matematika - ústní) praktická maturitní zkouška (písemná) nepovinná zkouška (další cizí jazyk, matematika, informatika ústní, matematika + písemná) D. ijímacíízení Uchazei o studium (žáci základních škol, žáci kvart osmiletých gymnázií, sekund šestiletých gymnázií a ostatní uchazei) budou pijímáni na základ studijních výsledk osmé tídy (resp. tercie nebo primy) a studijních výsledk prvního pololetí deváté tídy (resp. kvarty nebo sekundy). Algoritmus urení poadí uchaze Žáci budou pijímáni podle nejnižší hodnoty H: H = S B p * p p 3 S = p + p + p 3 prr z prrného prospchu a klasifikace z matematiky, eského jazyka a cizího jazyka za. pololetí 8. tídy ZŠ (resp. tercie osmiletého gymnázia nebo primy šestiletého gymnázia) prr z prrného prospchu a klasifikace z matematiky, eského jazyka a cizího jazyka za. pololetí 8. tídy základní školy (resp. tercie osmiletého gymnázia nebo primy šestiletého gymnázia) prr z prrného prospchu a klasifikace z matematiky, eského jazyka a cizího jazyka za. pololetí 9. tídy základní školy (resp. kvarty osmiletého gymnázia nebo sekundy šestiletého gymnázia)

5 B BONIFIKACE b uchazei z víceletých gymnázií...,5 b uchazei, kteí podají pihlášku do obou obor... 0,5 b3 umístní do 3. místa v okresních a vyšších olympiádách z matematiky, eského jazyka a cizího jazyka... 0, b sociální dvody (pouze oboustrann osielé dít)... 0, b5 zmná pracovní schopnost (ZPS)... 0, B = b i * píklad výpotu p : má (z 5 známek) studijní prr,7. tyi chvalitebné: z matematiky, chemie, fyziky a tlesné výchovy. Profilující pedmty jsou matematika, eský jazyk a anglický jazyk: matematika =, eský jazyk =, anglický jazyk = prrný prospch z profilujících pedm je,33 p,7,33,30 5

6 Název vyuovacího pedmtu: ESKÝ JAZYK A LITERATURA Obor vzdlání: 78 M/0 Ekonomické lyceum Forma vzdlání: denní Celkový poet hodin za studium: 30 (3) Platnost: od poínaje. roníkem Pojetí vyuovacího pedmtu Obecné cíle - prohlubovat kladný vztah k mateskému jazyku - rozvíjet jazykové vdomosti a dovednosti - rozvíjet komunikaní dovednosti, schopnost vyjadovat se srozumiteln a souvisle - nauit se získávat, kriticky hodnotit a interpretovat informace z rzných zdroj - získat ucelený pehled o vývoji literatury a jednotlivých umleckých sm od poátku do souasnosti - zvládnout efektivní studijní metody - porozumt tenému textu, rozpoznávat a správn urovat jednotlivé funkní styly - pochopit význam, funkci a strukturu literárního díla na základ získaných literárndných poznatk - prohlubovat a rozvíjet jazykovdné vzdlání - rozvíjet estetické cítní, utváet morální profil a podílet se na hodnotové orientaci žák prostednictvím interpretace a rozboru vybraných literárních dl - stovat kladný vztah k vlastní etb, prohlubovat osobní potebu íst - dokázat formulovat a obhajovat srozumiteln své názory a stanoviska - utváet a dále rozvíjet funkní mediální gramotnost - pochopit význam umní v životlovka - získávat pehled o kulturním dní Charakteristika uiva - obecný výklad o jazyce - vývoj eského jazyka a postavení eštiny mezi ostatními evropskými jazyky - gramatika - stylistika - komunikaní dovednosti - práce s textem jeho analýza, reprodukce a vlastní interpretace - základy literární teorie - vývoj eské a svtové literatury v historických a kulturních souvislostech - základy informaní výchovy - vybrané základní pojmy a poznatky z obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie práce 6

7 Rozvržení uiva a pojetí výuky v jednotlivých ronících - edmt eský jazyk a literatura je v prhu studia dotován 3 hodinami podle následujícího rozvržení v jednotlivých ronících: Roník Literatura Jazyk Metody a formy práce využívané pi výuce pedmtu - výklad uitele a ízený dialog - samostatná práce pi školním vyuování (individuální i skupinová) - samostatná domácí práce (referáty, individuální etba ) - projektové vyuování - etba, rozbor a interpretace umleckého textu - multimediální metody (využívání PC, DVD, dataprojektoru a interaktivní tabule) - nická cviení - gramatická a stylistická cviení - slohové práce (školní i domácí) - esteticky tví aktivity (vlastní literární pokusy) - exkurze (knihovny, výstavy, galerie výtvarného umní, muzea) - spolené návštvy vybraných filmových a divadelních pedstavení Hodnocení výsledk žák V ústním i písemném projevu je v pedmtu eský jazyk a literatura hodnocena pedevším obsahová správnost a použití gramatických a stylistických prostedk. V písemném projevu je pak hodnocena též gramatická správnost. Hodnocení žák je provádno na základ kombinace ústního zkoušení a nejrznjších forem písemných test. Nejastji používanými formami zkoušení znalostí, které jsou podkladem pro konenou klasifikaci, jsou: - individuální a frontální ústní zkoušení - zné formy písemných test - souvislé slohové práce - vlastní prezentace individuální i skupinové práce - ednes samostatn zpracovaných referát i hodnocení žáka uitelem bude též využíváno sebehodnocení zkoušeného žáka a hodnocení ze strany ostatních spolužák. Konenou klasifikaci uruje uitel. Kritéria pro hodnocení žák jsou dána klasifikaním ádem školy. ínos k rozvoji klíových kompetencí Komunikativní kompetence by ml umt - vyjadovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování - formulovat své myšlenky srozumiteln a souvisle, v písemné podob pehledn a jazykov správn - dodržovat jazykové i stylistické normy a používat vhodn odbornou terminologii - zaznamenávat písemn podstatné myšlenky a údaje z text a jazykových projev druhých 7

8 - rozebírat a interpretovat text umlecký i odborný - formulovat a obhajovat své názory a postoje - astnit se aktivn diskusí Personální a sociální kompetence by ml být schopen - efektivn se uit a pracovat - reagovat adekvátn na hodnocení svého vystupování - ijímat rady i kritiku - vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok - kriticky zvažovat názory a postoje druhých - dokázat pracovat v týmu a podncovat práci v nm vlastními návrhy - ovovat si získané poznatky - ijímat a odpovdn plnit svené úkoly - nepodléhat pedsudkm a stereotypm v pístupu k jiným lidem a kulturám Kompetence k pracovnímu uplatnní a využívání prostedk informaních a komunikaních technologií by ml umt - zaujímat odpovdný postoj k vlastnímu vzdlávání - ešit bžné pracovní problémy a úkoly samostatn - volit adekvátní prostedky a zpsoby ke splnní jednotlivých aktivit - využívat díve získaných vdomostí, dovedností a zkušeností - získávat informace z otevených zdroj - posuzovat rozdílnou vrohodnost rzných informaních zdroj a kriticky pistupovat k získaným informacím Prezová témata a jejich promítnutí do obsahu pedmtu eský jazyk a literatura Oban v demokratické spolenosti - i vyuovacích hodinách je ve tíd vytváeno demokratické prostedí, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, úasti a dialogu všech subjekt - žáci jsou zapojováni do aktivit, které vedou k poznání fungování demokracie v praxi, jde o besedy a diskuse se žáky o probíraných otázkách v rámci výuky, ešení modelových kontroverzních situací, projednávání aktuálních otázek - na základ píklad z probíraných literárních dl je pozitivn ovlivován žebek takových hodnot student, které jsou pro demokracii zásadní, jako jsou: - úcta k materiálním a duchovním hodnotám - rozvíjení schopností vyhledávat informace a pracovat s nimi - orientace v mediálních obsazích a optimální využívání masových médií pro vlastní poteby - dovednost jednat s lidmi, diskutovat o problémech a hledat jejich ešení - zdvoilost, slušnost a etické jednání - uznávání stejné dstojnosti všech žák a oprávnnosti jejich svobodn zastávaných názor - vhodná míra sebevdomí, vdomí vlastní odpovdnosti a schopnosti morálního úsudku 8

9 lovk a svt práce - i vyuovacích hodinách jsou žáci motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a budoucí úspšné kariée - simulovány jsou pi hodinách konkrétní interpersonální situace, vhodným doplnním jsou exkurze v zamstnavatelských organizacích (knihovny, muzea, galerie) - vhodným prostedkem jsou i žákovské projekty, pi nichž žáci prokazují schopnost samostatné organizace vlastní práce - u žák jsou pedevším rozvíjeny následující dovednosti a schopnosti: - verbální a neverbální komunikace pi dležitých jednáních - prezentace vlastní osobnosti pi jednání s druhými - odpovdné rozhodování na základ vyhodnocených informací - písemné vyjadování pi úední korespondenci - schopnost reáln posuzovat své schopnosti a možnosti pracovního uplatnní - schopnost formulace svých oekávání a priorit pi jednání s potencionálními zamstnavateli Informaní a komunikaní technologie - ve vyuovacích hodinách jsou efektivn využívány prostedky informaních a komunikaních technologií, zvlášt pi samostatné práci student, pi píprav žákovských projekt (vyhledávání informací, práce se SW pro tvorbu prezentací) - žáci jsou vedeni pedevším k následujícím dovednostem: - práce s otevenými zdroji informací - efektivní využívání informací v prhu vzdlávání - používání základního a aplikaního programového vybavení poítae lovk a životní prostedí - i vyuovacích hodinách jsou uplatována ekologická hlediska respektovány zásady úspornosti a hospodárnosti s veškerými zdroji, žáci jsou vedeni k dslednému tídní odpad a péi o rostliny v odborné uebn i v dalších prostorách školy - cílem uplatování ekologických hledisek je vést žáky k následujícím aspektm: - estetické a emocionální vnímání okolí - osvojení zdravého životního stylu - domí odpovdnosti za své zdraví Mezipedmtové vztahy - jepis - obanská nauka - spoleenská kultura - hospodáský zempis - informaní technologie - písemná a elektronická komunikace - spoleenskovdní seminá (psychologie, estetika a etika, sociologie) 9

10 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ edmt: jazyk Roník:. Výsledky a kompetence - v písemném projevu uplatuje znalosti eského pravopisu, - umí používat píruku Pravidla eského pravopisu, - rozlišuje funkní styly, je schopen je rozpoznat v projevech mluvených i psaných, - umí vhodn uplatnit slohové postupy a rozlišit slohové útvary, - umí napsat vypravování, - je schopen napsat výpisek, osnovu, konspekt, tezi, resumé, rejstík a obsah, - orientuje se v psaných a mluvených projevech, - má znalosti o zvukové stránce jazyka, - umí napsat i pednést referát, pitom dokáže prezentovat svou vlastní osobnost a diskutovat o problémech pi respektování názor, úasti a dialogu všech subjekt - má pehled o jazykových pírukách a umí s nimi pracovat Tematické celky Všestranný jazykový rozbor Pravopisný výcvik Sloh - základní pouení, - funkní styly, - útvary Diktát Všestranný jazykový rozbor Vypravování Slohová práce a oprava s rozborem Pravopisný výcvik Poet hodin Termín plnní záí íjen listopad prosinec Diktát leden Výpisek, osnova, konspekt, teze, resumé, rejstík, obsah Pravopisný výcvik Psané a mluvené projevy Všestranný jazykový rozbor Zvuková stránka jazyka Pravopisný výcvik Referát psaný i mluvený Diktát Pravopisný výcvik únor 3 ezen duben kvten Slohová práce a oprava s rozborem Práce se slovníky 3 erven edmt: literatura Roník:. Výsledky a kompetence Tematické celky Poet hodin Termín plnní - chápe umní jako specifickou výpov o skutenosti, - rozezná umlecký text od neumleckého, dovede rozeznat umlecký brak a ký, Úvodní hodina Úvod do literární vdy Teorie literatury Poátky slovesného umní Ústní lidová slovesnost tenáská beseda 6 3 záí íjen 0

11 - rozebere umlecký text za použití znalostí z literární teorie a poetiky, - konkrétní literární díla klasifikuje podle druh a žánr - orientuje se ve folklóru a ÚLS, pozná a dovede charakterizovat jednotlivé formy ÚLS, - umí rozlišit jednotlivé umlecké slohy daného období, zná jejich významné pedstavitele a stžejní díla, - se orientuje v základních vývojových etapách literární historie svtové i eské, - umí zaadit typická díla do jednotlivých umleckých sm a píslušných historických období, - zhodnotí význam daného autora nebo literárního díla pro dobu vzniku i pro souasnost, - umí vyjádit vlastní prožitek z umleckého díla (knihy, divadelního pedstavení, filmu, výtvarného díla aj.). - dokáže zpracovat žákovský projekt a prokáže schopnost samostatnosti pi organizaci vlastní práce - samostatn vyhledává informace a využívá prostedk informaních a komunikaních technologií - zaujímá úctu k duchovním hodnotám - esteticky a emocionáln vnímá vybraná literární díla Starovké mimoevropské literatury a náboženství Antika - ecko Antika ím Stedovká literatura evropská Stedovká literatura orientální Opakování Poátky písemnictví u nás - literatura staroslovnská - literatura latinská - literatura eská Literatura pedhusitská a husitská Renesance úvod tenáská beseda Renesance v evropské literatue Baroko v evropské literatue Opakování Renesance a humanismus v eských zemích Baroko v eských zemích tenáská beseda Opakování Evropský klasicismus Osvícenství Preromantismus tenáská beseda Opakování listopad prosinec leden únor ezen duben kvten erven edmt: jazyk Roník:. Výsledky a kompetence Tematické celky Poet hodin Termín plnní - je schopen napsat popis a charakteristiku rzným funkním stylem - dokáže se orientovat v eské slovní zásob, umí vhodn užívat slova z jednotlivých vrstev eské - slovní zásoby adekvátn ke konkrétní komunikaní situaci Pravopisný výcvik Všestranný jazykový rozbor Slovníky a jejich druhy Indoevropské jazyky záí

12 - chápe systém obohacování eské slovní zásoby, je schopen rozpoznat zpsob vzniku nových slov, má pehled o obohacování eštiny slovy z cizích jazyk - je schopen orientovat se ve významových vztazích mezi slovy - umí napsat osobní dopis - umí napsat obsahov i formáln vhodný úední dopis - ovládá vytvoení textového i strukturovaného životopisu - dokáže se písemn vyjadovat pi ední korespondenci - prokáže zdvoilost a slušnost pi psaní osobního a úedního dopisu - dokáže reáln posuzovat své schopnosti a možnosti pracovního uplatnní pi vytvoení životopisu Nauka o slovní zásob - pojem slovo a jeho vymezení, zvuková a grafická podoba slova, typy slov, pojmenování jednoslovná a víceslovná - význam slova a jeho složky, slova motivovaná a nemotivovaná Popis druhy popisu, nácvik jednotlivých druh popisu, práce s texty cviných prací Slohová práce a oprava s rozborem 3 Nauka o slovní zásob - synonyma, homonyma, polysémantická slova - zmny slovního významu íjen listopad prosinec leden Nauka o slovní zásob - rozvrstvení slovní zásoby dle jednotlivých kritérií - obohacování slovní zásoby ejímáním slov z cizích jazyk Nauka o slovní zásob - tvoení slov odvozováním - tvoení skládáním a zkrac. únor ezen Charakteristika duben Slohová práce a oprava s rozborem 3 kvten Životopis Dopis soukromý a veejný erven

13 edmt: literatura Roník:. Výsledky a kompetence Tematické celky Poet hodin Termín plnní - zná základní umlecké smry daného období, jejich hlavní pedstavitele - interpretuje literární texty a diskutuje o nich - i rozboru literárních text uplat- uje znalosti z literární teorie a poetiky - dovede vystihnout charakteristické rysy rzných literárních text a rozdíly mezi nimi - vyjaduje vlastní prožitky z umleckých dl - umí zaadit typická díla do jednotlivých umleckých sm a píslušných historických období - zaujímá úctu k duchovním hodnotám - esteticky a emocionáln vnímá literární díla - dále rozvíjí schopnost vyhledávání informací a práce s nimi, dokáže pracovat s otevenými zdroji informací - samostatn zpracuje žákovský projekt a prokáže schopnost samostatnosti pi organizace vlastní práce eské národní obrození - historicko-spoleenský úvod, piny a cíle, evropské souvislosti, periodizace národního obrození - eské národní obrození; fáze defenzivní - eské národní obrození; fáze ofenzivní - eské národní obrození; fáze politických požadavk, shrnutí Romantismus - spoleensko-umlecký úvod - romantismus anglický - romantismus francouzský - romantismus ruský eský romantismus - úvod - eský romantismus Mácha - eský romantismus další autoi eská literatura 0. a 50. let 9. století - poátky eského literárního realismu Svtový literární realismus - spoleensko-umlecký úvod 3 záí íjen listopad prosinec Svtový literární realismus - ruský realismus - francouzský realismus - anglický realismus - realismus v dalších evropských zemích leden eská literatura a spolenost v 50. a 60. letech 9. století - východiska generace májovc, ruchovc, lumírovc - májovci 3 únor 3

14 - ruchovci - lumírovci eská venkovská próza. poloviny 9. století eská historická próza. poloviny 9. století Literární opakování tenáská beseda, práce s textem ezen Realistické drama Moderní básnické smry elomu 9. a 0. století duben Moderní básnické smry elomu 9. a 0. století Literární opakování eská moderna Generace bu eská dekadence Závrené opakování a shrnutí iva tenáská beseda 3 3 kvten erven edmt: jazyk Roník: 3. Výsledky a kompetence - vystihne charakteristické znaky úvahy - posoudí kompozici úvahy, její jazykové prostedky a skladbu - je schopen vyjádit pozitivní i negativní postoje - umí argumentovat a obhajovat svá stanoviska - sestaví úvahu a kritiku - vystihne charakteristické znaky publicistického stylu - má pehled o základních publicistických žánrech, o denním i periodickém tisku - sestaví jednoduché zpravodajské útvary - vystihne základní prostedky reklamy Tematické celky Poet hodin Základy morfologie - gramatické kategorie Slovní druhy a pechody mezi nimi - substantiva - adjektiva, pronomina Úvaha, kritika Slovní druhy a pechody mezi nimi - numerale Slohová práce a oprava s rozborem Slovní druhy a pechody mezi nimi - verba - neohebné slovní druhy - vývojové tendence morfologie Termín plnní záí íjen listopad prosinec leden únor

15 - posoudí vliv reklamy na životní styl - umí správn používat gramatické tvary a konstrukce - rozlišuje jednotlivé slovní druhy a pechody mezi nimi - v písemném i mluveném projevu využívá poznatk z morfologie - orientuje se ve vývojových tendencích morfologie - orientuje se v mediálních obsazích a využívá masová média pro vlastní potebu - ovládá dovednost jednat s lidmi, diskutovat o problémech a hledat jejich ešení, pi jednání prokáže slušnost, zdvoilost a etické jednání Publicistický styl - obecné znaky - publicistické žánry Slohová práce a oprava s rozborem Styl reklamy Obtížnjší gramatické jevy písemné komunikace 3 3 ezen duben kvten erven edmt: literatura Roník: 3. Výsledky a kompetence - zná základní umlecké smry daného období, vystihne jejich charakteristické znaky, urí jejich hlavní pedstavitele a stžejní díla - te beletrii, interpretuje samostatn literární texty, diskutuje o nich pi tenáských besedách a prezentuje vlastní osobnost - i diskusi uplatuje zdvoilost, slušnost a etické jednání - i rozboru literárních text uplat- uje znalosti z literární teorie - dovede vystihnout charakteristické znaky rzných literárních text a rozpoznat rozdíly mezi nimi - vyjaduje vlastní prožitky z umleckých dl, esteticky a emocionáln je vnímá a zaujímá úctu k duchovním hodnotám - umí zaadit typická díla do jednotlivých umleckých sm a píslušných vývojových období - dále rozvíjí své schopnosti práce s otevenými zdroji Tematické celky Poet hodin Svtová literatura. poloviny 0. století - historický a kulturní pehled Avantgardní umlecké smry. poloviny 0. století Svtová próza. poloviny 0. století USA tenáské besedy Francie Anglie mecko tenáské besedy mecká pražská próza 3 eská literatura. poloviny 0. století - historický a kulturní pehled eská meziválená poezie - proletáská - poetismus - surrealismus - poezie národního ohrožení a bhem okupace Termín plnní záí záí íjen íjen íjen listopad prosinec 5

16 i samostatném zpracování žákovských projekt - dokáže si samostatn rozvrhnout a zorganizovat práci - významné osobnosti eské meziválené poezie eská meziválená próza - s tématem. sv. války a legionáská - demokratická 7 leden tenáská beseda eská meziválená próza - imaginativní - spoleensko-kritická únor tenáské besedy eská meziválená próza - psychologická - venkovská a ruralistická tenáská beseda ezen Divadlo ve sv v. polovin 0. století - úvod - významní pedstavitelé svtového dramatu duben eské divadlo. poloviny 0. století - klasická divadelní tvorba - avantgardní divadelní tvorba kvten erven edmt: jazyk Roník:. Výsledky a kompetence - rozumí obsahu textu - vybírá informace z textu a tídí je do tematických celk - posoudí kompozici pvodního textu - navrhne vlastní kompozici a obhájí ji - kriticky posoudí jazykovou stránku textu - orientuje se ve výstavb textu - chápe význam árky ve v jednoduché v souvislosti s jejím obsahem - uplatuje znalosti ze skladby pi logickém vyjadování Tematické celky Syntax - základní pojmy, syntaktické vztahy - všestranný jazykový rozbor - ta jednolenná a dvojlenná - základní vtné leny - všestranný jazykový rozbor - rozvíjející vtné leny - pravopisný výcvik - rozvíjející vtné leny - souvtí souadné a podadné Slohová práce a oprava s rozborem Poet hodin 3 3 Odborný styl - výklad 3 Termín plnní záí íjen listopad prosinec leden únor 6

17 - rozliší funkní styly i užité slohové postupy - dokáže diskutovat o problémech i zachování zdvoilosti, slušnosti a etického jednání Slohová práce a oprava s rozborem Slohový výcvik - opakování slohových útvar - stylistické procviování - všestranný jazykový rozbor 3 ezen duben kvten edmt: literatura Roník:. Výsledky a kompetence - chápe význam historických událostí ve sv i u nás po r. 95 a jejich souvislost s literární tvorbou - chápe podstatu ideologií 0. st., jejich odlišné hodnotové systémy i jejich souvislost s vývojem spolenosti - chápe podstatu vybraných filozof. i umlec. sm a umí vyhledat jejich znaky v literárních textech - dokáže padit literární texty obsahující typické znaky k uml., filoz. a ideolog. smm, pípadn k historickým obdobím - dokáže posoudit význam uml. a filozof. sm v souvislosti s vývojem literatury v pozdjších obdobích - interpretuje obsah literárních text - diskutuje o zákl. myšlenkách a názorech obsažených v textu - vhodn argumentuje a obhajuje své názory, respektuje názory druhých, pi diskusi zachovává zdvo- ilost, slušnost a etické jednání - dokáže vyjádit vlastní pocity související s obsahem textu, esteticky a emocionáln vnímá vybraná literární díla - adí literární text k uritému žánru, urí základní slohové postupy i kompoziní prostedky - rozliší druhy témat z hlediska tí základních tematických složek (postav, prostedí, dje) Tematické celky Svtová literatura. pol. 0. století, její hlavní smry a pedstavitelé - tvorba evropská - tvorba mimoevropská eská literatura po roce 95 eská poezie. pol. 0. století - úvod, spoleenská situace - poezie 50. let (téma války a osvobození, budovatelská poezie, poezie všedního dne) - poezie 60. let - poválená tvorba významných osobností naší poezie - noví pedstavitelé poezie let - poezie písových text eská próza. pol. 0. století - téma války a osvobození - židovská tématika - téma souasného lovka - historická beletrie - humor a satira - opakování a systemizace poznatk - nové osobnosti souasné eské prózy Samizdatová a exilová literatura a její pedstavitelé eské drama po roce 95 - vývoj divadla po. svtové válce - divadla malých forem - beseda o vlastní návšt divadelního pedstavení Poet hodin Termín plnní záí íjen listopad prosinec leden únor ezen duben kvten 7

18 - znalosti z literární teorie uplatuje i pi jazykovém rozboru literárního díla - vytváí vlastní rozsáhlejší žákovské projekty, prokazuje schopnost samostatné organizace vlastní práce a pohotového vyhledávání a získávání informací z otevených zdroj, ovládá práci s SW pro tvorbu prezentací - využívá optimáln masová média pro vlastní potebu 8

19 Název vyuovacího pedmtu: ANGLICKÝ JAZYK První cizí jazyk Obor vzdlání: 78 M/0 Ekonomické lyceum Forma vzdlání: denní Poet vyuovacích hodin za studium: 6 () Platnost: od poínaje. roníkem REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ Anglický jazyk jako první cizí jazyk základní uebnice - Maturita Solutions PRE-INTERMEDIATE nd edition úrove B SERR (. a. roník) - Maturita Solutions INTERMEDIATE nd edition úrove B SERR (3. a. roník) - Obchodní korespondence v anglitin doplkové studijní materiály: - asopisy (Bridge, Gate) - konverzaní uebnice - gramatické uebnice - reálie anglicky mluvících zemí - filmy anglicky mluvících zemí, video, internet edmt: Anglický jazyk. cizí jazyk Roník:. Výsledky vzdlávání ové dovednosti - rozumí souvislému projevu vyu- ujícího i reprodukovanému kultivovanému projevu rodilého mluvího pronášenému v bžném hovorovém tempu obsahujícímu probrané jazykové prostedky i pimené množství neznámých výrazi tvar, - v rozsahu aktivn osvojených jazykových prostedk dokáže vhodn, pohotov a jazykov relativn správn reagovat v žných situacích každodenního života, - umí vést pirozený dialog, zeptat se na smysl nepochopeného výrazu i vty, požádat o zpesující informace a podobné informace podat, Tematické celky. Charakteristika osobnosti - vlastnosti, koníky, zájmy ítomný as prostý a prhový slovesné vazby: sloveso + infinitiv, sloveso + infinitiv bez to sloveso + gerundium výmna názor vyjádení míry vytvoení os. profilu. Sport, hry a volný as min. as prostý: pravidelná, nepravidelná slovesa min. as prhový: zpsob použití v kombinaci s prostým vyprávní o minulosti kovný dopis. PPP Poet hodin as plnní 8 záí íjen 8 listopad prosinec 9

20 - dovede sdlit hlavní myšlenky i informace z vyslechnutého i teného textu obsahujícího známý jazykový materiál i pi- ené množství neznámých výrazi tvar, - dokáže voln reprodukovat jednoduchý nepipravený text, - umí souvisle hovoit v rámci probraných tematických okruh i na základ vizuální opory (obrázek, tabulka, formulá apod.), - te výrazn, foneticky správn vybrané texty, - te s porozumním pimen nároné všeobecni odborn orientované texty, - umí využívat logického odhadu významu neznámých výrazi tvar z kontextu, - dovede využívat dvojjazyný slovník i mluvnické píruky, - je schopen vyplnit rzné typy formulá, - dovede sestavit neformální i jednoduchý formální dopis i jiná písemná sdlení, - dokáže zaznamenat (zformulovat hlavní myšlenky) informace z vyslechnutého i pteného textu, - je schopen písemn vyjádit své myšlenky, - s použitím slovníku dokáže samostatn sestavit popis, vyprávní, charakteristiku osoby, jednoduchý životopis. Jazykové prostedky - systematicky si upevuje návyky správné výslovnosti se zdraz- ním suprasegmentálních prvk (rytmus, pízvuk, intonace, redukce slabik a slov), - aktivn si osvojuje nová slova, idiomy a slovní spojení, vetn frazeologie bžného spoleenského styku 3. Domov a jeho okolí místí pedložky vyjadování kvantity poitatelná, nepoitatelná podst. jména použití len vyjádení (ne)souhlasu popis obrázku blog z dovolené. Film a televize stupování pídavných jmen a porovnávání ídavná jména s koncovkami ed a ing ovení porozumní vyjádení kontrastu shrnutí dje filmu 5. Nakupování a peníze edpítomný as kontrast s min. asem obchody a jejich zboží stížnost v obchod sepsání stížnosti. PPP 8 leden únor 3 ezen duben 6 kvten erven 0

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CJL) Obor vzdělání: 3-1-M/0 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání:

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk Ruský jazyk 223 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY UEBNÍ DOKUMENTY Studium žák a dalších uchaze, kteí splnili povinnou školní docházku Kmenový obor: 53-41-M Ošetovatelství Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Francouzský jazyk (druhý cizí jazyk) (FRJ) Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: LITERÁRNÍ KOMUNIKACE Ročník: Kvinta, I. ročník Úvod do studia literatury Nejstarší světové literatury Základy literární teorie Nejstarší

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více