PROFIL ABSOLVENTA. od po ínaje prvním ro níkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL ABSOLVENTA. od 1. 9. 2014 po ínaje prvním ro níkem"

Transkript

1 PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdlávacího programu Dosažený stupe vzdlání Délka a forma vzdlání Zpsob ukonení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plze 78 M/0 stední vzdlání s maturitní zkouškou tyleté denní maturitní zkouška vysvení o maturitní zkoušce od poínaje prvním roníkem A. Uplatnní absolventa Tento obor výhodn kombinuje odborné vzdlání s kvalitní pípravou na další studium, a to edevším na vysokých školách hlavn ekonomického a právnického zamení a na vyšších odborných školách, zamených napíklad na ekonomii, finannictví, veejnou správu, podnikání, služby atd. Úspšné ukonení tohoto oboru zajišuje absolventm také široké uplatnní na trhu práce, protože díky všeobecn zamenému základu mají širší rozhled a zárove mohou využívat i kvalitní odborné znalosti. Osvojené klíové kompetence umožují vykonávat dílí analytické, organizaní, administrativní, poradenské a další innosti ve firmách, ve službách, v cestovním ruchu, v organizacích veejné správy apod. Absolvování oboru vytváí také pedpoklady pro zahájení vlastního podnikání. B. Výsledky vzdlávání Kompetence absolventa Vzdlání v tomto oboru smuje v souladu s cíli stedního odborného vzdlávání k tomu, aby si žáci vytvoili v návaznosti na základní vzdlávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním pedpokladm adu klíových a odborných kompetencí. V praxi to znamená, že absolventi jsou schopni: používat rzné metody myšlení a vhodn volit prostedky a zpsoby pro úspšné vyešení daného problému pracovat nejen individuáln, ale i spolupracovat v týmu získávat znalosti pi školním vyuování, ale také z dalších informaních zdroj pržn získávat informace o možnostech svého dalšího vzdlávání v oboru formulovat a vyjadovat své myšlenky a názory logicky a srozumiteln v písemné i mluvené form zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i jiné texty na bžná i odborná témata získat pozitivní vztah k uení a vzdlávání dokázat pochopit zadání úkolu i identifikovat podstatu problému, získat informace, vyhodnotit je, prezentovat ešení a ovit správnost postupu dosáhnout takové úrovn znalosti nejmén jednoho cizího jazyka, která umožní nejen komunikovat, ale také se pracovn uplatnit v cizojazyném prostedí

2 chápat dležitost dobré znalosti cizích jazyk pro uplatnní na pracovním trhu i v soukromém život, být motivováni ke zdokonalování svých jazykových dovedností v rámci celoživotního vzdlávání hodnotit reáln své fyzické a duševní možnosti a na tomto základ si stanovovat cíle a priority pimené osobním schopnostem dokázat pracovat týmov, odpovdn plnit zadané úkoly, objektivn hodnotit postoje, jednání a výsledky práce ostatních lidí v týmu mít odpovdný vztah ke svému zdraví, dodržovat zásady zdravého životního stylu dodržovat zákony, respektovat práva ostatních, aktivn vyjadovat svj nesouhlas s jakoukoli diskriminací a xenofobií ctít tradice a hodnoty svého národa, uvdomovat si svoji vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu v rámci multikulturního kontextu souasného svta orientovat se v politickém a spoleenském dní u nás i ve sv jednat a chovat se v souladu s morálními principy a zásadami spoleenského chování funk využívat matematické dovednosti v rzných životních situacích (používat pojmy kvantifikujícího charakteru, efektivn aplikovat matematické postupy pi ešení praktických úkol v bžném život, používat, ale také vytváet rzné formy grafického znázor- ní tabulky, grafy, schémata, apod.) pracovat s osobním poítaem a používat další prostedky informaních a komunikaních technologií ovládat bžné základní a aplikaní programové vybavení, orientovat se v nových aplikacích a umt je využívat vyhledávat informace na internetu i v dalších médiích, dokázat kriticky posoudit vrohodnost získaných informací komunikovat elektronickou poštou a pracovat s dalšími prostedky online a offline komunikace odpovdn pistupovat k vlastní profesní budoucnosti a rstu, to znamená nejen svdomit studovat, ale také si uvdomovat význam celoživotního uení, sledovat možnosti uplatnní, pracovní, platové a další podmínky na trhu práce a aktuální zmny ve svém oboru orientovat se v právech a povinnostech zamstnavatel a zamstnanc, dokázat využít poradenských a zprostedkovatelských služeb, vhodným zpsobem komunikovat s potencionálním zamstnavatelem chápat podstatu podnikatelské innosti, mít pehled o právních, ekonomických, administrativních a dalších pedpokladech podnikání orientovat se v právní úprav úetnictví, útovat bžné úetní operace orientovat se v daových zákonech, vypoítat daovou povinnost k obvyklým daním i k sociálnímu a zdravotnímu pojištní využívat úetních i daových právních pedpis pi ešení konkrétních praktických situací, správn je interpretovat, efektivn prezentovat výsledky své práce orientovat se v právní úprav pracovnprávních a závazkových vztah orientovat se v prhu základních podnikových inností (nákup a pejímka zásob, poizování a využívání dlouhodobého majetku, jednání s dodavateli a odbrateli, zamstnanci, mzdová problematika) provádt základní hodnocení efektivnosti innosti podniku

3 vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úprav provádt przkum trhu, využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produkt prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky, úetnictví a práva pi ešení ekonomických problém uplatnit poznatky z psychologie prodeje pi jednání s obchodními partnery pi nákupu i prodeji dbát na zabezpeování parametr kvality proces, výrobk nebo služeb, zohledovat požadavky klienta (zákazníka, obana) vhodným zpsobem reprezentovat firmu a spoluvytváet její image na veejnosti chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku orientovat s v innostech bank, pojišoven, stavebních spoitelen a penzijních fond dokázat efektivn hospodait se svými finanními prostedky provádt reálný odhad výsledku ešení zadaných praktických úkol zvažovat pi plánování a posuzování konkrétní innosti v podnikání, pracovním procesu i bžném život možné náklady, výnosy a zisk, sociální dopady, vliv na životní prostedí osvojit si základní vdomosti a dovednosti potebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit pržn sledovat aktuální dní v národní, evropské a svtové ekonomice, odhadnout dopady opatení hospodáské politiky u nás i v Evropské unii C. Zpsob ukonování studia Studium oboru Ekonomické lyceum je ukoneno maturitní zkouškou podle 77 8 zákona. 56/00 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání ve znní pozdjších pedpis. Podle 78 odst. zákona. 56/00 Sb. se spolená ást maturitní zkoušky skládá z komplexní zkoušky z eského jazyka a komplexní zkoušky z cizího jazyka, nebo didaktického testu z matematiky. se mže dále pihlásit až ke dvma nepovinným zkouškám (cizí jazyk, matematika). V profilové ásti maturity žáci konají ústní zkoušku z ekonomiky a volitelného pedmtu (viz tabulka), praktická maturitní zkouška má formu písemnou. se mže dále pihlásit až ke dvma nepovinným zkouškám stanoveným editelem školy (viz tabulka). Volitelný pedmt v EL u spolené a profilové ásti nesmí být u jednotlivého žáka totožný. Zkouška z cizího jazyka je povinná ve spolené, nebo profilové ásti. Po úspšném vykonání všech ástí maturitní zkoušky žáci obdrží vysvení o maturitní zkoušce, protokol o výsledcích spolené ásti maturitní zkoušky a mezinárodní doklad o kvalifikaci Europass dodatek k osvení. 3

4 ást zkoušky Forma maturitní zkoušky komplexní zkouška z eského jazyka Spolená komplexní zkouška z cizího jazyka, nebo didaktický test z matematiky nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika) maturitní zkouška z ekonomiky (ústní) Profilová maturitní zkouška z volitelného pedmtu (další cizí jazyk, informatika, jepis, úetnictví, matematika - ústní) praktická maturitní zkouška (písemná) nepovinná zkouška (další cizí jazyk, matematika, informatika ústní, matematika + písemná) D. ijímacíízení Uchazei o studium (žáci základních škol, žáci kvart osmiletých gymnázií, sekund šestiletých gymnázií a ostatní uchazei) budou pijímáni na základ studijních výsledk osmé tídy (resp. tercie nebo primy) a studijních výsledk prvního pololetí deváté tídy (resp. kvarty nebo sekundy). Algoritmus urení poadí uchaze Žáci budou pijímáni podle nejnižší hodnoty H: H = S B p * p p 3 S = p + p + p 3 prr z prrného prospchu a klasifikace z matematiky, eského jazyka a cizího jazyka za. pololetí 8. tídy ZŠ (resp. tercie osmiletého gymnázia nebo primy šestiletého gymnázia) prr z prrného prospchu a klasifikace z matematiky, eského jazyka a cizího jazyka za. pololetí 8. tídy základní školy (resp. tercie osmiletého gymnázia nebo primy šestiletého gymnázia) prr z prrného prospchu a klasifikace z matematiky, eského jazyka a cizího jazyka za. pololetí 9. tídy základní školy (resp. kvarty osmiletého gymnázia nebo sekundy šestiletého gymnázia)

5 B BONIFIKACE b uchazei z víceletých gymnázií...,5 b uchazei, kteí podají pihlášku do obou obor... 0,5 b3 umístní do 3. místa v okresních a vyšších olympiádách z matematiky, eského jazyka a cizího jazyka... 0, b sociální dvody (pouze oboustrann osielé dít)... 0, b5 zmná pracovní schopnost (ZPS)... 0, B = b i * píklad výpotu p : má (z 5 známek) studijní prr,7. tyi chvalitebné: z matematiky, chemie, fyziky a tlesné výchovy. Profilující pedmty jsou matematika, eský jazyk a anglický jazyk: matematika =, eský jazyk =, anglický jazyk = prrný prospch z profilujících pedm je,33 p,7,33,30 5

6 Název vyuovacího pedmtu: ESKÝ JAZYK A LITERATURA Obor vzdlání: 78 M/0 Ekonomické lyceum Forma vzdlání: denní Celkový poet hodin za studium: 30 (3) Platnost: od poínaje. roníkem Pojetí vyuovacího pedmtu Obecné cíle - prohlubovat kladný vztah k mateskému jazyku - rozvíjet jazykové vdomosti a dovednosti - rozvíjet komunikaní dovednosti, schopnost vyjadovat se srozumiteln a souvisle - nauit se získávat, kriticky hodnotit a interpretovat informace z rzných zdroj - získat ucelený pehled o vývoji literatury a jednotlivých umleckých sm od poátku do souasnosti - zvládnout efektivní studijní metody - porozumt tenému textu, rozpoznávat a správn urovat jednotlivé funkní styly - pochopit význam, funkci a strukturu literárního díla na základ získaných literárndných poznatk - prohlubovat a rozvíjet jazykovdné vzdlání - rozvíjet estetické cítní, utváet morální profil a podílet se na hodnotové orientaci žák prostednictvím interpretace a rozboru vybraných literárních dl - stovat kladný vztah k vlastní etb, prohlubovat osobní potebu íst - dokázat formulovat a obhajovat srozumiteln své názory a stanoviska - utváet a dále rozvíjet funkní mediální gramotnost - pochopit význam umní v životlovka - získávat pehled o kulturním dní Charakteristika uiva - obecný výklad o jazyce - vývoj eského jazyka a postavení eštiny mezi ostatními evropskými jazyky - gramatika - stylistika - komunikaní dovednosti - práce s textem jeho analýza, reprodukce a vlastní interpretace - základy literární teorie - vývoj eské a svtové literatury v historických a kulturních souvislostech - základy informaní výchovy - vybrané základní pojmy a poznatky z obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie práce 6

7 Rozvržení uiva a pojetí výuky v jednotlivých ronících - edmt eský jazyk a literatura je v prhu studia dotován 3 hodinami podle následujícího rozvržení v jednotlivých ronících: Roník Literatura Jazyk Metody a formy práce využívané pi výuce pedmtu - výklad uitele a ízený dialog - samostatná práce pi školním vyuování (individuální i skupinová) - samostatná domácí práce (referáty, individuální etba ) - projektové vyuování - etba, rozbor a interpretace umleckého textu - multimediální metody (využívání PC, DVD, dataprojektoru a interaktivní tabule) - nická cviení - gramatická a stylistická cviení - slohové práce (školní i domácí) - esteticky tví aktivity (vlastní literární pokusy) - exkurze (knihovny, výstavy, galerie výtvarného umní, muzea) - spolené návštvy vybraných filmových a divadelních pedstavení Hodnocení výsledk žák V ústním i písemném projevu je v pedmtu eský jazyk a literatura hodnocena pedevším obsahová správnost a použití gramatických a stylistických prostedk. V písemném projevu je pak hodnocena též gramatická správnost. Hodnocení žák je provádno na základ kombinace ústního zkoušení a nejrznjších forem písemných test. Nejastji používanými formami zkoušení znalostí, které jsou podkladem pro konenou klasifikaci, jsou: - individuální a frontální ústní zkoušení - zné formy písemných test - souvislé slohové práce - vlastní prezentace individuální i skupinové práce - ednes samostatn zpracovaných referát i hodnocení žáka uitelem bude též využíváno sebehodnocení zkoušeného žáka a hodnocení ze strany ostatních spolužák. Konenou klasifikaci uruje uitel. Kritéria pro hodnocení žák jsou dána klasifikaním ádem školy. ínos k rozvoji klíových kompetencí Komunikativní kompetence by ml umt - vyjadovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování - formulovat své myšlenky srozumiteln a souvisle, v písemné podob pehledn a jazykov správn - dodržovat jazykové i stylistické normy a používat vhodn odbornou terminologii - zaznamenávat písemn podstatné myšlenky a údaje z text a jazykových projev druhých 7

8 - rozebírat a interpretovat text umlecký i odborný - formulovat a obhajovat své názory a postoje - astnit se aktivn diskusí Personální a sociální kompetence by ml být schopen - efektivn se uit a pracovat - reagovat adekvátn na hodnocení svého vystupování - ijímat rady i kritiku - vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok - kriticky zvažovat názory a postoje druhých - dokázat pracovat v týmu a podncovat práci v nm vlastními návrhy - ovovat si získané poznatky - ijímat a odpovdn plnit svené úkoly - nepodléhat pedsudkm a stereotypm v pístupu k jiným lidem a kulturám Kompetence k pracovnímu uplatnní a využívání prostedk informaních a komunikaních technologií by ml umt - zaujímat odpovdný postoj k vlastnímu vzdlávání - ešit bžné pracovní problémy a úkoly samostatn - volit adekvátní prostedky a zpsoby ke splnní jednotlivých aktivit - využívat díve získaných vdomostí, dovedností a zkušeností - získávat informace z otevených zdroj - posuzovat rozdílnou vrohodnost rzných informaních zdroj a kriticky pistupovat k získaným informacím Prezová témata a jejich promítnutí do obsahu pedmtu eský jazyk a literatura Oban v demokratické spolenosti - i vyuovacích hodinách je ve tíd vytváeno demokratické prostedí, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, úasti a dialogu všech subjekt - žáci jsou zapojováni do aktivit, které vedou k poznání fungování demokracie v praxi, jde o besedy a diskuse se žáky o probíraných otázkách v rámci výuky, ešení modelových kontroverzních situací, projednávání aktuálních otázek - na základ píklad z probíraných literárních dl je pozitivn ovlivován žebek takových hodnot student, které jsou pro demokracii zásadní, jako jsou: - úcta k materiálním a duchovním hodnotám - rozvíjení schopností vyhledávat informace a pracovat s nimi - orientace v mediálních obsazích a optimální využívání masových médií pro vlastní poteby - dovednost jednat s lidmi, diskutovat o problémech a hledat jejich ešení - zdvoilost, slušnost a etické jednání - uznávání stejné dstojnosti všech žák a oprávnnosti jejich svobodn zastávaných názor - vhodná míra sebevdomí, vdomí vlastní odpovdnosti a schopnosti morálního úsudku 8

9 lovk a svt práce - i vyuovacích hodinách jsou žáci motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a budoucí úspšné kariée - simulovány jsou pi hodinách konkrétní interpersonální situace, vhodným doplnním jsou exkurze v zamstnavatelských organizacích (knihovny, muzea, galerie) - vhodným prostedkem jsou i žákovské projekty, pi nichž žáci prokazují schopnost samostatné organizace vlastní práce - u žák jsou pedevším rozvíjeny následující dovednosti a schopnosti: - verbální a neverbální komunikace pi dležitých jednáních - prezentace vlastní osobnosti pi jednání s druhými - odpovdné rozhodování na základ vyhodnocených informací - písemné vyjadování pi úední korespondenci - schopnost reáln posuzovat své schopnosti a možnosti pracovního uplatnní - schopnost formulace svých oekávání a priorit pi jednání s potencionálními zamstnavateli Informaní a komunikaní technologie - ve vyuovacích hodinách jsou efektivn využívány prostedky informaních a komunikaních technologií, zvlášt pi samostatné práci student, pi píprav žákovských projekt (vyhledávání informací, práce se SW pro tvorbu prezentací) - žáci jsou vedeni pedevším k následujícím dovednostem: - práce s otevenými zdroji informací - efektivní využívání informací v prhu vzdlávání - používání základního a aplikaního programového vybavení poítae lovk a životní prostedí - i vyuovacích hodinách jsou uplatována ekologická hlediska respektovány zásady úspornosti a hospodárnosti s veškerými zdroji, žáci jsou vedeni k dslednému tídní odpad a péi o rostliny v odborné uebn i v dalších prostorách školy - cílem uplatování ekologických hledisek je vést žáky k následujícím aspektm: - estetické a emocionální vnímání okolí - osvojení zdravého životního stylu - domí odpovdnosti za své zdraví Mezipedmtové vztahy - jepis - obanská nauka - spoleenská kultura - hospodáský zempis - informaní technologie - písemná a elektronická komunikace - spoleenskovdní seminá (psychologie, estetika a etika, sociologie) 9

10 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ edmt: jazyk Roník:. Výsledky a kompetence - v písemném projevu uplatuje znalosti eského pravopisu, - umí používat píruku Pravidla eského pravopisu, - rozlišuje funkní styly, je schopen je rozpoznat v projevech mluvených i psaných, - umí vhodn uplatnit slohové postupy a rozlišit slohové útvary, - umí napsat vypravování, - je schopen napsat výpisek, osnovu, konspekt, tezi, resumé, rejstík a obsah, - orientuje se v psaných a mluvených projevech, - má znalosti o zvukové stránce jazyka, - umí napsat i pednést referát, pitom dokáže prezentovat svou vlastní osobnost a diskutovat o problémech pi respektování názor, úasti a dialogu všech subjekt - má pehled o jazykových pírukách a umí s nimi pracovat Tematické celky Všestranný jazykový rozbor Pravopisný výcvik Sloh - základní pouení, - funkní styly, - útvary Diktát Všestranný jazykový rozbor Vypravování Slohová práce a oprava s rozborem Pravopisný výcvik Poet hodin Termín plnní záí íjen listopad prosinec Diktát leden Výpisek, osnova, konspekt, teze, resumé, rejstík, obsah Pravopisný výcvik Psané a mluvené projevy Všestranný jazykový rozbor Zvuková stránka jazyka Pravopisný výcvik Referát psaný i mluvený Diktát Pravopisný výcvik únor 3 ezen duben kvten Slohová práce a oprava s rozborem Práce se slovníky 3 erven edmt: literatura Roník:. Výsledky a kompetence Tematické celky Poet hodin Termín plnní - chápe umní jako specifickou výpov o skutenosti, - rozezná umlecký text od neumleckého, dovede rozeznat umlecký brak a ký, Úvodní hodina Úvod do literární vdy Teorie literatury Poátky slovesného umní Ústní lidová slovesnost tenáská beseda 6 3 záí íjen 0

11 - rozebere umlecký text za použití znalostí z literární teorie a poetiky, - konkrétní literární díla klasifikuje podle druh a žánr - orientuje se ve folklóru a ÚLS, pozná a dovede charakterizovat jednotlivé formy ÚLS, - umí rozlišit jednotlivé umlecké slohy daného období, zná jejich významné pedstavitele a stžejní díla, - se orientuje v základních vývojových etapách literární historie svtové i eské, - umí zaadit typická díla do jednotlivých umleckých sm a píslušných historických období, - zhodnotí význam daného autora nebo literárního díla pro dobu vzniku i pro souasnost, - umí vyjádit vlastní prožitek z umleckého díla (knihy, divadelního pedstavení, filmu, výtvarného díla aj.). - dokáže zpracovat žákovský projekt a prokáže schopnost samostatnosti pi organizaci vlastní práce - samostatn vyhledává informace a využívá prostedk informaních a komunikaních technologií - zaujímá úctu k duchovním hodnotám - esteticky a emocionáln vnímá vybraná literární díla Starovké mimoevropské literatury a náboženství Antika - ecko Antika ím Stedovká literatura evropská Stedovká literatura orientální Opakování Poátky písemnictví u nás - literatura staroslovnská - literatura latinská - literatura eská Literatura pedhusitská a husitská Renesance úvod tenáská beseda Renesance v evropské literatue Baroko v evropské literatue Opakování Renesance a humanismus v eských zemích Baroko v eských zemích tenáská beseda Opakování Evropský klasicismus Osvícenství Preromantismus tenáská beseda Opakování listopad prosinec leden únor ezen duben kvten erven edmt: jazyk Roník:. Výsledky a kompetence Tematické celky Poet hodin Termín plnní - je schopen napsat popis a charakteristiku rzným funkním stylem - dokáže se orientovat v eské slovní zásob, umí vhodn užívat slova z jednotlivých vrstev eské - slovní zásoby adekvátn ke konkrétní komunikaní situaci Pravopisný výcvik Všestranný jazykový rozbor Slovníky a jejich druhy Indoevropské jazyky záí

12 - chápe systém obohacování eské slovní zásoby, je schopen rozpoznat zpsob vzniku nových slov, má pehled o obohacování eštiny slovy z cizích jazyk - je schopen orientovat se ve významových vztazích mezi slovy - umí napsat osobní dopis - umí napsat obsahov i formáln vhodný úední dopis - ovládá vytvoení textového i strukturovaného životopisu - dokáže se písemn vyjadovat pi ední korespondenci - prokáže zdvoilost a slušnost pi psaní osobního a úedního dopisu - dokáže reáln posuzovat své schopnosti a možnosti pracovního uplatnní pi vytvoení životopisu Nauka o slovní zásob - pojem slovo a jeho vymezení, zvuková a grafická podoba slova, typy slov, pojmenování jednoslovná a víceslovná - význam slova a jeho složky, slova motivovaná a nemotivovaná Popis druhy popisu, nácvik jednotlivých druh popisu, práce s texty cviných prací Slohová práce a oprava s rozborem 3 Nauka o slovní zásob - synonyma, homonyma, polysémantická slova - zmny slovního významu íjen listopad prosinec leden Nauka o slovní zásob - rozvrstvení slovní zásoby dle jednotlivých kritérií - obohacování slovní zásoby ejímáním slov z cizích jazyk Nauka o slovní zásob - tvoení slov odvozováním - tvoení skládáním a zkrac. únor ezen Charakteristika duben Slohová práce a oprava s rozborem 3 kvten Životopis Dopis soukromý a veejný erven

13 edmt: literatura Roník:. Výsledky a kompetence Tematické celky Poet hodin Termín plnní - zná základní umlecké smry daného období, jejich hlavní pedstavitele - interpretuje literární texty a diskutuje o nich - i rozboru literárních text uplat- uje znalosti z literární teorie a poetiky - dovede vystihnout charakteristické rysy rzných literárních text a rozdíly mezi nimi - vyjaduje vlastní prožitky z umleckých dl - umí zaadit typická díla do jednotlivých umleckých sm a píslušných historických období - zaujímá úctu k duchovním hodnotám - esteticky a emocionáln vnímá literární díla - dále rozvíjí schopnost vyhledávání informací a práce s nimi, dokáže pracovat s otevenými zdroji informací - samostatn zpracuje žákovský projekt a prokáže schopnost samostatnosti pi organizace vlastní práce eské národní obrození - historicko-spoleenský úvod, piny a cíle, evropské souvislosti, periodizace národního obrození - eské národní obrození; fáze defenzivní - eské národní obrození; fáze ofenzivní - eské národní obrození; fáze politických požadavk, shrnutí Romantismus - spoleensko-umlecký úvod - romantismus anglický - romantismus francouzský - romantismus ruský eský romantismus - úvod - eský romantismus Mácha - eský romantismus další autoi eská literatura 0. a 50. let 9. století - poátky eského literárního realismu Svtový literární realismus - spoleensko-umlecký úvod 3 záí íjen listopad prosinec Svtový literární realismus - ruský realismus - francouzský realismus - anglický realismus - realismus v dalších evropských zemích leden eská literatura a spolenost v 50. a 60. letech 9. století - východiska generace májovc, ruchovc, lumírovc - májovci 3 únor 3

14 - ruchovci - lumírovci eská venkovská próza. poloviny 9. století eská historická próza. poloviny 9. století Literární opakování tenáská beseda, práce s textem ezen Realistické drama Moderní básnické smry elomu 9. a 0. století duben Moderní básnické smry elomu 9. a 0. století Literární opakování eská moderna Generace bu eská dekadence Závrené opakování a shrnutí iva tenáská beseda 3 3 kvten erven edmt: jazyk Roník: 3. Výsledky a kompetence - vystihne charakteristické znaky úvahy - posoudí kompozici úvahy, její jazykové prostedky a skladbu - je schopen vyjádit pozitivní i negativní postoje - umí argumentovat a obhajovat svá stanoviska - sestaví úvahu a kritiku - vystihne charakteristické znaky publicistického stylu - má pehled o základních publicistických žánrech, o denním i periodickém tisku - sestaví jednoduché zpravodajské útvary - vystihne základní prostedky reklamy Tematické celky Poet hodin Základy morfologie - gramatické kategorie Slovní druhy a pechody mezi nimi - substantiva - adjektiva, pronomina Úvaha, kritika Slovní druhy a pechody mezi nimi - numerale Slohová práce a oprava s rozborem Slovní druhy a pechody mezi nimi - verba - neohebné slovní druhy - vývojové tendence morfologie Termín plnní záí íjen listopad prosinec leden únor

15 - posoudí vliv reklamy na životní styl - umí správn používat gramatické tvary a konstrukce - rozlišuje jednotlivé slovní druhy a pechody mezi nimi - v písemném i mluveném projevu využívá poznatk z morfologie - orientuje se ve vývojových tendencích morfologie - orientuje se v mediálních obsazích a využívá masová média pro vlastní potebu - ovládá dovednost jednat s lidmi, diskutovat o problémech a hledat jejich ešení, pi jednání prokáže slušnost, zdvoilost a etické jednání Publicistický styl - obecné znaky - publicistické žánry Slohová práce a oprava s rozborem Styl reklamy Obtížnjší gramatické jevy písemné komunikace 3 3 ezen duben kvten erven edmt: literatura Roník: 3. Výsledky a kompetence - zná základní umlecké smry daného období, vystihne jejich charakteristické znaky, urí jejich hlavní pedstavitele a stžejní díla - te beletrii, interpretuje samostatn literární texty, diskutuje o nich pi tenáských besedách a prezentuje vlastní osobnost - i diskusi uplatuje zdvoilost, slušnost a etické jednání - i rozboru literárních text uplat- uje znalosti z literární teorie - dovede vystihnout charakteristické znaky rzných literárních text a rozpoznat rozdíly mezi nimi - vyjaduje vlastní prožitky z umleckých dl, esteticky a emocionáln je vnímá a zaujímá úctu k duchovním hodnotám - umí zaadit typická díla do jednotlivých umleckých sm a píslušných vývojových období - dále rozvíjí své schopnosti práce s otevenými zdroji Tematické celky Poet hodin Svtová literatura. poloviny 0. století - historický a kulturní pehled Avantgardní umlecké smry. poloviny 0. století Svtová próza. poloviny 0. století USA tenáské besedy Francie Anglie mecko tenáské besedy mecká pražská próza 3 eská literatura. poloviny 0. století - historický a kulturní pehled eská meziválená poezie - proletáská - poetismus - surrealismus - poezie národního ohrožení a bhem okupace Termín plnní záí záí íjen íjen íjen listopad prosinec 5

16 i samostatném zpracování žákovských projekt - dokáže si samostatn rozvrhnout a zorganizovat práci - významné osobnosti eské meziválené poezie eská meziválená próza - s tématem. sv. války a legionáská - demokratická 7 leden tenáská beseda eská meziválená próza - imaginativní - spoleensko-kritická únor tenáské besedy eská meziválená próza - psychologická - venkovská a ruralistická tenáská beseda ezen Divadlo ve sv v. polovin 0. století - úvod - významní pedstavitelé svtového dramatu duben eské divadlo. poloviny 0. století - klasická divadelní tvorba - avantgardní divadelní tvorba kvten erven edmt: jazyk Roník:. Výsledky a kompetence - rozumí obsahu textu - vybírá informace z textu a tídí je do tematických celk - posoudí kompozici pvodního textu - navrhne vlastní kompozici a obhájí ji - kriticky posoudí jazykovou stránku textu - orientuje se ve výstavb textu - chápe význam árky ve v jednoduché v souvislosti s jejím obsahem - uplatuje znalosti ze skladby pi logickém vyjadování Tematické celky Syntax - základní pojmy, syntaktické vztahy - všestranný jazykový rozbor - ta jednolenná a dvojlenná - základní vtné leny - všestranný jazykový rozbor - rozvíjející vtné leny - pravopisný výcvik - rozvíjející vtné leny - souvtí souadné a podadné Slohová práce a oprava s rozborem Poet hodin 3 3 Odborný styl - výklad 3 Termín plnní záí íjen listopad prosinec leden únor 6

17 - rozliší funkní styly i užité slohové postupy - dokáže diskutovat o problémech i zachování zdvoilosti, slušnosti a etického jednání Slohová práce a oprava s rozborem Slohový výcvik - opakování slohových útvar - stylistické procviování - všestranný jazykový rozbor 3 ezen duben kvten edmt: literatura Roník:. Výsledky a kompetence - chápe význam historických událostí ve sv i u nás po r. 95 a jejich souvislost s literární tvorbou - chápe podstatu ideologií 0. st., jejich odlišné hodnotové systémy i jejich souvislost s vývojem spolenosti - chápe podstatu vybraných filozof. i umlec. sm a umí vyhledat jejich znaky v literárních textech - dokáže padit literární texty obsahující typické znaky k uml., filoz. a ideolog. smm, pípadn k historickým obdobím - dokáže posoudit význam uml. a filozof. sm v souvislosti s vývojem literatury v pozdjších obdobích - interpretuje obsah literárních text - diskutuje o zákl. myšlenkách a názorech obsažených v textu - vhodn argumentuje a obhajuje své názory, respektuje názory druhých, pi diskusi zachovává zdvo- ilost, slušnost a etické jednání - dokáže vyjádit vlastní pocity související s obsahem textu, esteticky a emocionáln vnímá vybraná literární díla - adí literární text k uritému žánru, urí základní slohové postupy i kompoziní prostedky - rozliší druhy témat z hlediska tí základních tematických složek (postav, prostedí, dje) Tematické celky Svtová literatura. pol. 0. století, její hlavní smry a pedstavitelé - tvorba evropská - tvorba mimoevropská eská literatura po roce 95 eská poezie. pol. 0. století - úvod, spoleenská situace - poezie 50. let (téma války a osvobození, budovatelská poezie, poezie všedního dne) - poezie 60. let - poválená tvorba významných osobností naší poezie - noví pedstavitelé poezie let - poezie písových text eská próza. pol. 0. století - téma války a osvobození - židovská tématika - téma souasného lovka - historická beletrie - humor a satira - opakování a systemizace poznatk - nové osobnosti souasné eské prózy Samizdatová a exilová literatura a její pedstavitelé eské drama po roce 95 - vývoj divadla po. svtové válce - divadla malých forem - beseda o vlastní návšt divadelního pedstavení Poet hodin Termín plnní záí íjen listopad prosinec leden únor ezen duben kvten 7

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

VÚP v Praze pilotní verze RVP GV erven 2004

VÚP v Praze pilotní verze RVP GV erven 2004 Obsah OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 3 ÚVOD... 4 ÁST A... 4 1. VYMEZENÍ RÁMCOVÉHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDLÁVÁNÍ...5 1.1 Systém kurikulárních dokument... 5 1.2 Specifické principy Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava náměstí Svobody 1, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: Kolektiv

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Pelhřimov platný od 1. 9. 2006 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA Pelhřimov

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o., Němčická 1749/4, 142 00 Praha 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOŠS ARITA, spol. s r. o. platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání:

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk [ŠVP OA: LEPŠÍ ALTERNATIVA] 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEPŠÍ ALTERNATIVA

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzdlávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyuovací pedmt: Anglický jazyk Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Anglický jazyk je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Laurinova 1049 293 01 Mladá Boleslav Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Obor vzdělání 63-41-M/02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY název školy: Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. adresa: Laurinova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA... 5 2.1

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

Ekonomika a zpracování informací v podnikání

Ekonomika a zpracování informací v podnikání Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Ekonomika a zpracování informací v podnikání 64 41 L/51 Podnikání dálkové studium 3leté Obsah

Více

Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Vzd láním k prosperit

Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Vzd láním k prosperit 1. Identifika ní údaje Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Motiva ní název: Vzd lávací program : Studijní forma vzd lávání : Vzd láním k prosperit nižší a vyšší stupe víceletého

Více

1. eský jazyk a literatura

1. eský jazyk a literatura 1. eský jazyk a literatura 27 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více