MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTLA"

Transkript

1 MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTL Měřií potřeby 1) Základní jednotka se zdrojem a detektorem světla 2) Měřií dráha s délkovou stupnií 3) Měřič frekvene (čítač) 4) Dvojité zradlo, dvě spojné čočky 5) Osiloskop, spojovaí kabely 6) Blok syntetiké pryskyřie 7) Trubie s vodou Obená část Uspořádání experimentu Jako zdroj světla Z je použita červená dioda LED modulovaná harmonikou frekvení 50,0 MHz. Spojná čočka L 1 (nastavená tak, aby zdroj byl v jejím předmětovém ohnisku) vytvoří rovnoběžný svazek světla ( paprsek ), pohybujíí se podél základny přístroje ve směru měřií dráhy. Po odrazu na dvojitém zradle M se vraí svazek podél základny zpět a dopadá na detektor D umístěný v ohnisku druhé spojné čočky L 2. Obr. 1 Uspořádání experimentu Přijímaný signál má stejnou frekveni jako signál vysílaný zdrojem, ale jinou fázi, jako důsledek časového zpoždění na proběhnuté dráze. Mezi oběma signály tedy vzniká určitý fázový rozdíl. Pro zobrazení na osiloskopu je jejih frekvene redukována na 50 khz ve směšovačíh S 1 a S 2 (je do nih přiveden kmitočet 50,05 MHz z pomoného generátoru G), přitom však nedohází ke změně fázového rozdílu signálů. Vysílaný a přijímaný signál jsou přivedeny na vodorovné a svislé vyhylovaí destičky osiloskopu (X a Y vstup). Na obrazove vzniká Lissajoussův obraze elipsa. Fázi přijímaného signálu lze ručně upravit fázovaím článkem ϕ a tím ovlivnit počáteční tvar elipsy.

2 Teoretiké základy Rovinné elektromagnetiké vlnění (ve vakuu nebo ve vzduhu), vysílané ze zdroje ve směru osy x lze popsat rovnií (předpokládáme nulovou fázovou konstantu): u =. sin( ω t kx) Pro parametry vlnění úhlovou frekveni ω, úhlový vlnočet k, fázovou ryhlost, frekveni f a vlnovou délku λ platí známé vztahy: ω 2π f 2π ω = 2π f, k = = =, = λ f. λ Po proběhnutí dráhy délky l (ve směru osy x) má přijímaná vlna tvar: u = B sin( ω t k( x + l)) = B sin( ωt kx kl) mplituda přijímaného vlnění může být menší v důsledku jeho absorpe a rozptylu, pro nás je však důležitější vzniklé fázové zpoždění (fázový rozdíl) ϕ mezi vlnou sledovanou v místě x a vlnou sledovanou v místě x + l : 2π f 2π ϕ = k. l = = l λ Fázový rozdíl φ mezi oběma vlněními je tedy způsoben dráhou l, kterou nazýváme také dráhovým rozdílem dvou vlnění. Pokud zavedeme na vstup X vodorovného vyhylování osiloskopu vysílaný signál, bude výhylka stopy: x = sin( ωt) Výhylka ve svislém směru Y bude úměrná naopak signálu z detektoru: y = B sin( ω t +ϕ1) pro polohu zradla x 1 y = B sin( ω t +ϕ2 ) pro polohu zradla x 2 Fázové konstanty ϕ 1, ϕ 2 jsou dány zpožděním signálu ve vysílači, dráhou vlny, zpožděním signálu v detektoru, elektronikýh obvodeh a také nastavením fázovaího článku. Díky přiváděným signálům vznikne na obrazove y osiloskopu, jako výsledek skládání dvou kolmýh kmitů B stejné frekvene, obená elipsa popsaná rovnií (odvození viz např. učební texty základního kurzu fyziky FY1): 2 2 x y xy osϕ = sin ϕ B B Je vidět, že tvar elipsy závisí zejména na fázovém rozdílu kmitů ϕ a že hodnotu této veličiny lze z rovnie vypočítat Obr. 2 Elipsa po dosazení souřadni libovolného bodu a amplitud. Nejpřesněji lze ale stanovit hodnoty fázového rozdílu rovné libovolnému elistvému násobku čísla π, tedy vyhovujíí rovnii: ϕ = K 3 π, 2π, π,0, + π, + 2π, + 3π, K = mπ, kde m je elé číslo. To je případ, kdy signály jsou buď ve fázi, nebo v protifázi a elipsa přehází v úsečku (jak se lze snadno přesvědčit dosazením za ϕ = 0 nebo π). Pro sudé m prohází úsečka kvadranty I. a III. a pro lihé m kvadranty II. a IV. (viz obr. 3). x

3 Obr. 3 Tvar elipsy pro různý fázový posun ϕ Fázovaí článek při měření nastavujeme tak, aby bylo ϕ 1 = 0. Pak je přijímaný signál Y pro zradlo v poloze x 1 ve fázi se signálem na vstupu X osiloskopu a na obrazove máme úsečku proházejíí I. a III. kvadrantem. Při posunutí zradla z polohy x 1 do polohy x 2 se prodlouží dráha vlny o hodnotu 2( x2 x1) = 2 x. Všehny faktory, ovlivňujíí velikost ϕ 1 a ϕ 2 zůstávají s výjimkou dráhy vlny nezměněny. Proto musí být fázový rozdíl ϕ 2 ϕ 1 dán pouze dráhovým rozdílem vlny l = 2 x: ω 2π ϕ = ϕ2 ϕ1 = l = 2 x. λ Mezi dvěma sousedními polohami přímek je vždy fázový rozdíl rovný číslu π. Tomu odpovídá příslušný dráhový rozdíl: λ λ λ 2 x = ϕ = π = 2π 2π 2 Prodloužíme-li tedy dráhu prijímané vlny tak, aby úsečka na obrazove změnila sklon (přešla z jedné dvojie protilehlýh kvadrantů do dvojie sousední), bude tato změna délky dráhy právě rovna polovině vlnové délky. Vlnová délka pak bude dvojnásobkem změny délky dráhy: λ = 2l = 4 x. Změnu elipsy v přímku lze na obrazove osiloskopu velmi dobře optiky detekovat, proto je možno uvedeným způsobem dosti přesně stanovit vlnovou délku elektromagnetikého vlnění (v prinipu jakéhokoliv vlnění). Ideální uspořádání experimentu by mělo umožnit proměření řady například dvaeti po sobě jdouíh výše popsanýh poloh elipsy, abyhom mohli výsledky zpraovat postupnou metodou (vytvořit deset dvoji měření, aritmetiký průměr a směrodatnou hybu). Při použité frekveni 50,0 MHz však vlnová délka činí: λ = = & = 6 m 6 f Potřebovali byhom tedy měřií dráhu délky asi 30 metrů. V našem experimentálním uspořádání s dvaetkrát menší drahou můžeme proto změřit jen dvě takové polohy a pro stanovení přesnosti měření lze provést pouze prosté opakování tohoto měření. Jestliže současně změříme elektronikým čítačem frekveni použitého vlnění, můžeme jednoduše určit fázovou ryhlost světla: = λ. f = 4 x. f (1)

4 Pro stanovení nepřesnosti (hyby) výsledku musíme standardním způsobem zjistit hyby měření obou jednotlivýh veličin (jako vždy jde o součet nepřesnosti vlastního měřidla a hyby vzniklé z metody jeho používání) při měření frekvene by nám měl poradit manuál čítače, při měření vlnové délky si všimneme přesnosti délkové stupnie a pro odhad hyby metody měření posunu x můžeme pouze opakovat víekrát měření. Chybu metody zde výrazně ovlivňuje kvalita a ostrost zobrazení elipsy na osiloskopu. Fázová ryhlost světla (a jakéhokoliv elektromagnetikého vlnění) je vždy menší v hmotném prostředí (voda, sklo, pryskyřie, i vzduh) než ve vakuu. Pro vzduh je tato odhylka zanedbatelná, řádu 0,02 %. Platí ale vždy, že. Protože frekvene vlnění zůstává zahována (je to základní parametr periodikýh změn fyzikálníh veličin, které popisují vlnění), musí se zmenšit vlnová délka (a poklesnout úhlový vlnočet). Všehny rovnie ovšem stále platí, to znamená, že zůstává v platnosti také výše uvedený vztah pro fázovou ryhlost: f = 4 x. f = λ. 1 (indexem označujeme fázovou ryhlost a vlnovou délku v prostředí ). Vidíme jasně lineární vztah mezi vlnovou délkou a fázovou ryhlostí (a fázovým i dráhovým rozdílem), pokles všeh těhto veličin ve hmotném prostředí je proto vždy proporionální. Měření fázové ryhlosti v hmotném prostředí by prinipiálně mohlo probíhat naprosto stejně jako ve vzduhu, je tu ovšem tehniká potíž vyplývajíí z tehnologie měření: odrazná zradla by se musela pohybovat v měřeném prostředí, tj. v kapalině (to by ještě šlo), nebo v pevné láte (neproveditelné). Změníme proto mírně metodu měření: hmotné prostředí omezené délky l pouze přidáme do původní dráhy paprsku ve vzduhu. Úvahou pak dospějeme ke stanovení dvou konkrétníh možnosí, dvou metod: 1. metoda V poloze x 1 zradla (poblíž základní jednotky), když prohází paprsek pouze 1. měření vzduhem, se nastaví fázovaím článkem na obrazove (libovolná) přímka. Fázový rozdíl mezi vysílaným a přijímaným signálem tak bude roven nule: ϕ 1 = 0. Pak posuneme zradlo víe vpravo, 2. měření l do dráhy paprsku vsuneme měřené prostředí, a dále pokračujeme v posunu zradla do konečné polohy x 2, ve které se Obr. 4 První metoda elipsa na obrazove změní na opačně orientovanou přímku, tj. fázové zpoždění přijímaného signálu vzniklé na elkové dráze 2 x bude rovno hodnotě π. Část této dráhy prohází světlo vzduhem, část měřenou látkou. Celkové fázové zpoždění vlny je proto součtem fázového zpoždění ϕ, vzniklého na dráze vlny

5 vzduhem, a zpoždění ϕ, které vzniklo na dráze vlny měřenou látkou. Platí tedy rovnie: 2π π ϕ = ϕ + ϕ = f f elk (2 x l ) + 2 l = π Po úpravě pak dostaneme fázovou ryhlost světla v měřeném prostředí: 2 f l 2 f l = = 2 f (2 x l ) 2 f (2) 1 (2 x l ) Dále stanovíme index lomu světla měřeného prostředí, který udává, kolikrát je ryhlost světla v daném hmotném prostředí menší než ve vakuu (vzduhu): n = (3) Index lomu je bezrozměrná veličiny a je vždy větší než jedna. Vztah (2) také můžeme s pomoí indexu lomu upravit na jednodušší tvar: n 2 f (2 x l ) 4 f x = = = 1+ 2 f l 2 f l (4) Vztah (4) můžeme použít primárně pro zpraování výsledků, ze získaného indexu lomu pak vypočteme ryhlost v daném prostředí. 2. metoda V této metodě neháme nejprve vlnu na části elkové dráhy proházet zkoumaným prostředím délky l a na zbylé dráze vzduhem. Zradlo se tedy nastaví do 1. měření l polohy x 1 tak, aby bylo možno vložit x zkoumané prostředí. Fázovaím článkem dorovnáme fázi vysílaného a přijímaného signálu tak, aby byla 0 nebo π, tj. 2. měření nastavíme (libovolnou) přímku. Celkové fázové zpoždění vlny můžeme zapsat jako: Obr. 5 Druhá metoda ϕ 1 = k. l + k(2x1 l ) + C, kde do konstanty C můžeme zahrnout všehna zpoždění v obvodeh vysílače a přijímače (a také zpoždění na dráze mezi zradly). Pak vyjmeme zkoumané prostředí, čímž jej vlastně nahradíme stejně dlouhým úsekem vzduhu, takže první člen v rovnii se změní na k.l. Celková fáze se změní, přímka na obrazove přejde na obenou elipsu. Nyní posuneme zradlo do polohy x 2, abyhom tuto změnu fáze opět vrátili (vykompenzovali) na původní hodnotu tj. nastavíme původní polohu přímky. Fáze v této nové poloze bude: ϕ k x + C. 2 = 2 2

6 Obě fázová zpoždění jsou si rovna, ϕ 1 = ϕ 2, takže: k. l + k(2x1 l ) + C = k2x2 + C Po úpravě a dosazení za úhlové vlnočty dostaneme: 2 π f 2 f l = π (2 x + l ). Z rovnie pak můžeme získat vztah pro index lomu zkoumaného prostředí: n = l = + 2 x 2 x = 1+ l l Hledanou ryhlost světla ve zkoumaném prostředí určíme z indexu lomu. Na rozdíl od první metody nepotřebujeme ke stanovení indexu lomu znát ani ryhlost světla ve vakuu, ani frekveni. Při měření zjistíme, že x je kladné je potřeba delší dráhy abyhom vykompenzovali změnu fáze po vyjmutí zkoumaného prostředí. Je to důsledek větší fázové ryhlosti světla ve vzduhu. Ze vztahu vidíme přímo, že index lomu je vždy větší než 1 ( x je kladné). Toto měření je příkladem kompenzační metody změnu fáze vlnění neznámé fázové ryhlosti vykompenzujeme stejnou změnou fáze vlnění o známé fázové ryhlosti. Měření Zapněte základní jednotku, osiloskop a měřič frekvene (čítač). Propojte čítač s konektorem T základní jednotky a odečtěte frekveni vlnění (vezměte v úvahu dělič kmitočtu R 1:1000 na shématu přístroje). Spojte vstupy X a Y osiloskopu s příslušnými konektory základní jednotky (zdroj a detektor světla). Dvojité zradlo umístěte poblíž počátku délkové stupnie. Spojné čočky postavte asi 3 až 5 m před zdroj a detektor do jejih osy. Malými změnami polohy čoček (ve všeh směreh) je potřeba nastavit maximální intenzitu přijímaného signálu, tj. výhylku paprsku v ose Y na osiloskopu. To v prinipu znamená, že je potřeba zajistit o nejmenší ztráty světla na jeho dráze od zdroje až po detektor, tj. o nejmenší rozbíhavost vysílaného svazku, jeho dopad do entrálníh částí zradel, symetriký dopad svazku v ose detektoru a jeho zaostření do minimální plošky a přesně do středu detektoru. Jde vlastně o seřízení optiké soustavy složené ze dvou spojnýh čoček a dvou zradel, aby vznikl o nejintenzivnější a nejmenší obraz předmětu zdroje světla a aby tento obraz dopadl přesně na detektor. Zdroj světla má vysokou svítivost, proto lze hod vysílaného světelného svazku dobře sledovat pomoí například listu papíru. Na dvoupaprskovém osiloskopu v normálním časovém režimu můžete přitom zobrazit současně vysílaný i přijímaný signál, porovnávat jejih intenzity, i fázový posuv, případně působení fázovaího článku ϕ. Pro vznik Lissajoussova obraze je pak nutné přepnout osiloskop do režimu XY (na přepínači časové základny).

7 I při nastavení maxima přijímaného signálu se při posunu zradla dál od zdroje bude intenzita signálu výrazně zmenšovat (neboť divergujíí svazek půjde částečně mimo zradel), elipsa se bude zplošťovat ve svislém směru, a proto bude nutno zvýšit itlivost osiloskopu ve vertikálním směru, v nouzi i poopravit dopad světla na detektor. Při měření použijte poznatky získané v kapitole Obená část s přihlédnutím k těmto bodům: - u měření ryhlosti světla ve vzduhu a u 1. metody volte polohu x 1 na počátku délkové stupnie - u druhé metody vložte měřené prostředí do dráhy paprsku tak, aby dvojité zradlo bylo přibližně ve dvou třetináh stupnie (poloha x 1 ) - zradlo posunujte pomalu a nezapomeňte upravovat podle potřeby itlivost osiloskopu ve vertikálním směru - měření opakujte pokaždé desetkrát s mírně odlišnou počáteční polohou zradla, abyste mohli spočítat směrodatnou hybu - nezapomeňte stanovit přesnost čítače - u měření v hmotném prostředí nezapomeňte změřit délku prostředí l a určit její hybu - jestliže hmotné prostředí (blok pryskyřie) vložíte do dráhy obou paprsků, potom délka dráhy v něm je rovna dvojnásobku délky bloku! Praovní úkol 1) Proveďte měření ryhlosti světla ve vzduhu 2) Stanovte směrodatnou hybu veličiny x. Tu dále použijte spolu s hybou měření frekvene ke stanovení výsledné hyby ryhlosti světla (viz. kapitola Chyby měření skript Fyzikální praktikum) a proveďte standardní zápis výsledku měření. 3) Stanovte ryhlost světla v kapalině a pryskyřii. Podle pokynu vyučujíího použijte buď 1. nebo 2. metodu měření. 4) Opět stanovte elkovou směrodatnou hybu měření podobně jako v bodu 2). 5) Standardně zapište výsledky (viz str. 19, kapitola E. Konečný tvar výsledku měření ), porovnejte s tabulkovými hodnotami a zhodnoťte měření.

8

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca Hydrologie Návody ke cvičením Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca ČZU v Praze 2009 Obsah Cvičení 1.... 4 Vyšetření základní hydrologické jednotky povodí (návod pro ArcGIS)... 4 Vykreslení rozvodnice...

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Manuál pro vývoj LED svítidel

Manuál pro vývoj LED svítidel Manuál pro vývoj LED svítidel Tento dokument poskytuje návod a rady pro vývoj svítidel obsahujících výkonové LED diody jako zdroj světla. V textu je uveden jako příklad rozbor návrhu interiérového svítidla

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více