Číslicové obvody základní pojmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslicové obvody základní pojmy"

Transkript

1 Číslicové obvody základní pojmy V číslicové technice se pracuje s fyzikálními veličinami, které lze popsat při určité míře zjednodušení dvěma stavy. Logické stavy binární proměnné nabývají dvou stavů: zapnuto (vyšší napětí H high), pravda, true, log 1 vypnuto (nižší napětí L low), nepravda, false, log 0 U[V] typická amplituda log 1 typická amplituda log 0 horní mez 1 dolní mez 1 rozhodovací amplituda horní mez 0 dolní mez 0

2 Logická proměnná, log. operace, číselné soustavy Logická proměnná veličina, která nabývá pouze dvou hodnot (0, 1) nemůže se spojitě měnit Logické operace popis: pomocí logických operátorů (logický součet, negace...) pomocí pravdivostní tabulky (příklad spínače a žárovky) Dvojková soustava (základ 2) Osmičková soustava (základ 8) Šestnáctková soustava (základ 16)

3 Dvojková a šestnáctková soustava Převod z dvojkové do desítkové soustavy Převod z desítkové do dvojkové soustavy Převod z šestnáctkové do desítkové soustavy Převod z desítkové do šestnáctkové soustavy Převod z dvojkové do šestnáctkové soustavy Převod z šestnáctkové do dvojkové soustavy

4 Dvojkový doplněk Dvojkový doplněk Desítkově

5 Logická proměnná, logické operace Logická proměnná veličina, která nabývá pouze dvou hodnot (0, 1) nemůže se spojitě měnit Logické operace popis: pomocí logických operátorů (logický součet, negace...) pomocí pravdivostní tabulky (příklad spínače a žárovky)

6 Základní logické operace 2 binární operace logický součet logický součin 1 unární operace negace 2 konstanty 0,

7 Zadání logické funkce logická funkce je plně zadaná když je známa její hodnota pro všechny možné kombinace (2 n ) hodnot vstupních proměnných zadání pomocí pravdivostní tabulky index C funkční hodnota minterm * * C * C * C * C C C * * C * * C

8 Zadání logické funkce zadání pomocí základního součtového nebo součinového tvaru Y = * C + * C + C + * * C index C funkční hodnota minterm MS LS * * C * C * C * C C C * * C * * C

9 Převod pravdivostní tabulka součet mintermů součet mintermů pravdivostní tabulka Příklad C C C C C Y * * * * * * * * * * = C Y * * * + + =

10 Kombinační logické obvody C kombinační obvod Y výstupní hodnota závisí pouze na kombinaci vstupních hodnot nemají žádnou vnitřní paměť lze pomocí nich realizovat logické funkce argument vstupní hodnota výsledek operace výstupní hodnota

11 Technologie výroby číslicových obvodů Logika TTL (transistor-transistor-logic) napájeny 5 V obvody, které se vyrábí touto technologií, používají k vytvoření logické funkce bipolární tranzistory CMOS technologie v současné době nejběžnější technologie základní jednotka unipolární tranzistory napájecí napětí je možno volit (1,5 15 V)

12 Logické funkce logický součin (ND) logický součet (OR) negace (NOT) negovaný součin (NND) negovaný součet (NOR) nonekvivalence (XOR) ekvivalence (XNOR)

13 Základní logické funkce + Ā

14 Přiřazení kombinačních obvodů logickým funkcím logická funkce zkratka značka logický součet logický součin negace negovaný součet negovaný součin nonekvivalence ekvivalence OR ND NOT NOR NND XOR XNOR 1 & 1 1 & =1 =1 Y Y Y Y Y Y Y

15 TTL invertor realizuje negaci

16 ooleova algebra použití pro optimalizaci logických výrazů 2 základní binární operace logický součet logický součin +. 1 unární operace negace 2 konstanty ,

17 ooleova algebra základní axiomy komutativní zákon asociativní zákon distributivní zákon neutralita 0 a 1 vlastnosti komplementu agresivita 0 a 1 idempotence (x + x = x, x x = x) absorbce (x + x y = x) Odvozené zákony dvojí negace absorbce negace (a + ā b = a + b) de Morgan

18 Minimalizace logických funkcí hledání nejjednoduššího možného zápisu funkce algebraická minimalizace riskantní minimalizace pomocí Karnaughovy mapy spojování součinů, které se liší v jedné proměnné systematická a jednoduchá metoda Příklad pro 3 vstupní proměnné: C C C C C Y * * * * * * * * * * = C C Y * * * * * * + = + + = C Y * + =

19 Karnaughova mapa Příklad pro 3 vstupní proměnné: C C C C C Y * * * * * * * * * * = C C Y * + =

20 Karnaughova mapa Příklad pro 4 vstupní proměnné: D C

21 Realizace logických funkcí kombinačními obvody pomocí základních hradel (NND) pomocí multiplexoru n adresových vstupů 2 n informačních (datových) vstupů 1 výstup pomocí dekodéru n adresových vstupů 2 n výstupů Příklad: Y = * C + *

22 Multiplexor n adresových vstupů 2 n informačních (datových) vstupů 1 výstup

23 n adresových vstupů 2 n výstupů Dekodér

24 Sekvenční obvody obvody, jejichž výstup je určen: hodnotou vstupů vnitřním, předchozím stavem (závisí na historii vstupů) vzniknou pomocí zpětné vazby v kombinačním obvodu mohou být řízeny hodinovým signálem synchronní obvody reagují na vstupní signály jen v okamžicích, kdy je aktivní hodinový signál asynchronní obvody reagují na všechny změny vstupního signálu

25 Klopné obvody nejjednodušší sekvenční obvody RS klopný obvod funkce je-li aktivní vstup S (set), na výstup se zapíše log 1 je-li aktivní vstup R (reset), na výstup se zapíše log 0 není-li žádný ze vstupů aktivní, zůstane na výstupu předchozí stav oba vstupy aktivní (zakázaný stav) neplatí inverze výstupního signálu, tento stav může vést k nedefinovanému následujícímu stavu

26 RS klopný obvod asynchronní schéma zapojení pravdivostní tabulka R n S n Q n 0 0 Q n ?

27 RS klopný obvod synchronní Obvod reaguje na vstupy R a S pouze tehdy, je-li hodinový vstup (C, Clk, T) nastaven do log 1. schéma zapojení Příklad: železniční přejezd Z K Q n = Z * K + Z * Qn 1

28 D klopný obvod hladinový je vytvořen z RS klopného obvodu signál R je vytvořen ze signálu S pomocí invertoru v případě, že je na hodinovém vstupu nastavena log 1, zapíše se vstupní hodnota ze vstupu D na výstup D klopný obvod je základním prvkem statických pamětí D C Q n 0 0 Q n Q n

29

30 JK klopný obvod řízen hodinovým signálem nemá žádný zakázaný stav funkce: jestliže na oba vstupy přivedeme log 1, obvod se překlopí do opačného stavu, než byl před příchodem hodinového signálu vstup J (S set) nastavuje výstup na log 1 vstup K (R reset) nastavuje výstup na log 0 jestliže na oba vstupy přivedeme log 0, po příchodu hodinového signálu zůstává na výstupu předchozí stav jestliže není přiveden hodinový signál, zůstává na výstupu předchozí stav (pro jakoukoli vstupní kombinaci)

31 JK klopný obvod J K C Q n Q n Q n-1 X X 0 Q n-1 úprava JK klopného obvodu na D klopný obvod: vstup K negace vstupního signálu vstup J vstupní signál (D)

32 Integrované klopné obvody

33 Sekvenční obvody (vyšší konstrukční celky s klopnými obvody) registry čítače paměti

34 Registr n bitový registr vstupy: n datových vstupů, hodinový vstup výstupy: n výstupů funkce: hodinový impuls zajistí přenos hodnot z datových vstupů na výstupy lze realizovat D klopnými obvody i JK klopnými obvody použití: k přenosu informace mezi dvěma kombinačními obvody

35

36 Posuvný registr posuvný n bitový registr vstupy: 1 datový vstup, 1 hodinový vstup výstupy: n výstupů funkce: hodinový impuls zajistí přenos hodnot z datových vstupů na příslušné výstupy, posune informace o jedno místo vpravo nebo vlevo lze realizovat D klopnými obvody i JK klopnými obvody použití: binární násobení a dělení

37

38 Čítač n bitový čítač vstupy: hodinový vstup výstupy: n výstupů funkce: zjišťuje počet došlých hodinových impulsů, každý hodinový impuls zvýší (sníží) hodnotu na vstupu o jedničku lze realizovat D klopnými obvody i JK klopnými obvody použití: základní konstrukční prvek pro sekvenční automaty, tvoří jádro řadiče, měření kmitočtu

39

40 Paměť slouží k uchování informací (v bitech), které jsou ukládány do buněk, kterým je přiřazena určitá adresa Rozdělení pamětí podle uchování obsahu: paměti, které po odpojení napájecího napětí ztrácí svůj obsah paměti, které jsou nezávislé na napájecím napětí Rozdělení pamětí podle přístupu k jednotlivým buňkám: RM paměť s libovolným přístupen SM paměť se sekvenčním přístupem Podle možnosti změny obsahu: RWM paměť s možností opakovatelné změny umožňuje čtení i zápis (RWM-RM se nevžilo) ROM paměť pouze pro čtení, je naprogramována při výrobě (ROM-RM se nevžilo)

41 Paměť RM 7489 umožňuje adresovat čtyřbitová slova na 16 čtyřbitových adresách (kapacita je 64 bitů)

42 /D a D/ převodníky uplatnění: tam, kde je třeba analogový signál číslicově zpracovat tam, kde je třeba analogový signál z číslicového vytvořit umožňují: transformaci číslicově vyjádřené informace na analogovou a naopak propojení mezi analogovou a číslicovou částí řídícího systému většina veličin má analogový charakter: teplota, tlak, pohyb, napětí...

43 nalogověčíslicové převodníky DC analog/digital convertor zajišťují převod vstupního analogového signálu na výstupní číslicový signál vstup: např. napětí výstup: datové slovo o stanoveném počtu bitů převod spojitého analogového signálu na diskrétní číslicový tvar se provádí ve dvou krocích: periodické vzorkování získávání hodnot analogového signálu v pravidelných intervalech kvantizace přiřazuje amplitudám jednotlivých vzorků diskrétní hodnotu (výstupní datové slovo)

44 Digitalizace signálu vzorkování vyměření časových okamžiků odečtu analogové veličiny podmínka pro vzorkovací kmitočet f s : Nyquistův teorém: f s 2 f x max vzorkovací impulsy dostatečně úzké kvantizace přiřazení diskrétních hodnot jednotlivým vzorků nejčastější lineární kvantizace

45 Vzorkování rozdělení časové osy na rovnoměrné úseky v každém úseku se odebere jeden vzorek

46 liasing vznikne v případě, že není dodržen Shannonův teorém příklady

47 Kvantizace rozdělení svislé osy na rovnoměrné úseky počet kvantizačních úrovní: 2 n n počet bitů (16) kvantizační šum velikosti chyb od jednotlivých vzorků vynesené do grafu velikost šumu v d (odstup signálu od šumu SNR) poměr užitečného signálu ku šumu (6,02*n): u 16bitového kvantování: 96,32 d u 24bitového kvantování: 144,48 d

48 Vlastnosti /D převodníků rozlišovací schopnost (kvantizační krok Q) je určena počtem úrovní (n počet bitů) 1 Q = 2 n 1 rozlišení převodníku kvantizační chyba polovina hodnoty změny napětí při změně výstupu o 1 LS vztah mezi vstupním napětím a výstupním slovem U N U U max n U 1 max min vst = výst + n 2 2 U 1 min U min

49 Převodní charakteristika /D převodníku

50 Příklad Jaké je výstupní slovo tříbitového /D převodníku, je-li jeho rozsah 0 5 V a na jeho vstupu jsou 2 V? U N U U 1 max min vst = výst + n 2 U min

51 Číslicově analogové převodníky DC digital/analog convertor zajišťují převod vstupníčíslicové informace (datového slova) na výstupní analogový signál vstup: datové slovo o stanoveném počtu bitů výstup: analogový signál (např. napětí) výstupní signál je schodovitý diskrétní úrovně

52 Vlastnosti DC kvantizační chyba chyba způsobená diskrétními úrovněmi výstupního signálu rozlišovací schopnost (kvantizační krok Q), n je počet bitů vstupního datového slova 1 Q = 2 n 1 rozlišení převodníku U max U min n 2 1 vztah mezi výstupním napětím a vstupním slovem U U U 1 max min výst = Nvst + n 2 U min

53 Převodní charakteristika D/ převodníku

54 Příklad Jaké je výstupní analogové napětí osmibitového D/ převodníku, je-li jeho rozsah ±5 V a na jeho vstupu je binárníčíslo ? U U U 1 max min výst = Nvst + n 2 U min

55 Typy D/ převodníků DC s váhovou strukturou odporové sítě

56 DC s váhovou strukturou odporové sítě součtový operační zesilovač referenční zdroj vstupního napětí odpory nutno volit s různou přesností rychlý ale méně přesný U výst = U ref R R 2 n i= 0 2 i i

57 Typy D/ převodníků DC s příčkovou strukturou odporové sítě

58 DC s příčkovou strukturou odporové sítě elegantní řešení vícebitových převodníků pouze dva typy rezistorů převod součtu proudů na napětí U výst = U ref R R 2 n i= 0 2 i i

59 Typy /D převodníků Paralelní DC flash convertor

60 Vlastnosti flash convertor n-bitový převodník: 2 n 1 komparátorů velký počet výstupů pro vícebitové převodníky využití: rychlé měřící přístroje, osciloskopy

61 Typy /D převodníků DC s postupnou aproximací

62 Funkce převodníku s postupnou aproximací registr (SR) nastaven na: výstup DC je porovnáván s hodnotou analog input výsledek komparace se zapíše na první bit (X) 2. krok: X krok: XX00000 osmibitový převodník: 8 kroků

63 Příklad Osmibitový /D převodník, rozsah 0 5 V, na jeho vstupu je 2,67 V. 6,000 5,000 5,020 rozsah 0-10V 4,000 3,000 2,510 2,000 1,255 1,000 0,000 0,627 0,314 0,157 0,078 0,039 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

64

65

66 Vypočítejte odpory rezistorů R 1 a R 2 tak, aby tranzistor v zesilovači pracoval v zadaném pracovním bodě. Úlohu řešte nejprve obecně. R 2 R 1 R 3 R E + U N 0 U N = 9 V I C = 6 m U GE = 2 V U CE = 3 V R E = 150 Ω R 3 = 1 kω

67 Realizujte pomocí logických obvodů NND funkci zadanou pravdivostní tabulkou. Funkci nejdříve minimalizujte. C Y

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů Číslicová elektronika Ondřej Novák a kolektiv autorů Liberec 24 Bibliografická reference těchto skript: NOVÁK, O. a kol. Číslicová elektronika.. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta

Více

Mikroprocesorová technika

Mikroprocesorová technika FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Mikroprocesorová technika Garant předmětu: Ing. Václav Michálek, CSc. Autoři textu: Ing. Jiří Šebesta Mikroprocesorová

Více

6. Členění počítačového hardware Architektura procesoru, Paměťová hierarchie, Systémová rozhranní, Uživatelská rozhraní

6. Členění počítačového hardware Architektura procesoru, Paměťová hierarchie, Systémová rozhranní, Uživatelská rozhraní 1. Základní vlastnosti číslicového počítače: Nespojité diskrétní (digitální, číslicové) zobrazení dat 2. Mooreův zákon o vývoji hustoty integrace Procesory: Logická kapacita: o 30% za rok, Hodinová frekvence:

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Monolitické počítače

Monolitické počítače Monolitické počítače Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Monolitické počítače Jak ze

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY ČÍSLIOVÁ TEHNIK SÍRK PŘÍKLŮ Z ČÍSLIOVÉ TEHNIKY UČENÍ TEXTY Ing Vladimír VLOUH Projekt č: Z107/110/030018 Obsah 1 ČÍSELNÉ SOUSTVY 3 PŘEVOY MEZI ČÍSELNÝMI SOUSTVMI 7 3 RITMETIKÉ OPERE V ČÍS SOUSTVÁH 17 4

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Ostrava, 2002 Mgr. Rostislav Fojtík 2 Obsah Organizace kurzu... 7 Organizace výukových lekcí... 8 Úvodní lekce... 11 Cíl lekce... 11 Architektura počítačů - ARPOC... 11 Obsah kurzu...

Více

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Úvod do informatiky texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 ČÍSELNÉ SOUSTAVY, PŘEVODY

Více

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Převodníky analogového signálu v číslicový (zkráceně převodník N/ Č nebo A/D jsou povětšině založeny buď na principu transformace napětí na jinou fyzikální veličinu

Více

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

Fázový závěs. 1. Zadání:

Fázový závěs. 1. Zadání: Fázový závěs 1. Zadání: A. Na ázovém závěsu (IO NE 565 ve školním přípravku) změřte: a) vlastní kmitočet 0 oscilátoru řízeného napětím (VCO) b) závislost kmitočtu VCO na řídicím napětí (vstup VCO IN) v

Více

Mřížkové kódování. Ivan Pravda

Mřížkové kódování. Ivan Pravda Mřížkové kódování Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Mřížkové kódování Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Paměti. Návrh počítačových systémů INP 2008

Paměti. Návrh počítačových systémů INP 2008 Paměti Návrh počítačových systémů INP 2008 1 Paměťové prvky v reálném počítači Paměť mikroprogramu Reg 2 Proč paměťová hierarchie? chceme maximalizovat výkonnost počítače (tj. poměr výkon/cena) potřeba

Více

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí)

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí) Otázky z ELI 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí Volt 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud Amper 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor Ohm 4. V jakých jednotkách se vyjadřuje kapacita Farad

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

MVDP 2014. operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec

MVDP 2014. operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec MVDP 2014 1. Komunikační řetězec, vrstvový model datového přenosu, základní operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec Format - digitalizace signálu: vzorkování,

Více

Kurz: Číslicová technika Paměti

Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz je určen pro předmět Číslicová technika 3. ročník obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zaměření a přístroje. V této části kurzu je učivo vztahující se ke kapitole VI.

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, rno, Trnkova 113 Trnkova 113, rno, 628 00 Tel.: +420 544 422 811 http://www.sos-soubrno.cz SÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLIOVÉ TEHNIKY

Více

Organ Transportation Conditions Sensoring

Organ Transportation Conditions Sensoring ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Sonda pro sledování podmínek převozu orgánů Organ Transportation Conditions Sensoring Diplomová práce Studijní program:

Více

vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači

vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači Periferie Periferní zařízení role periferního zařízení vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači klasická periferní zařízení počítače

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRONIKA Ing. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Elektrické obvody...4 Základní pojmy...4 Polovodičové součástky...6 Polovodič typu P,typu N,přechod

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKOFREKVENČNÍ VÍCEKANÁLOVÝ MĚŘIČ VÝKONU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKOFREKVENČNÍ VÍCEKANÁLOVÝ MĚŘIČ VÝKONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf Elektronika Ing. Jaroslav Bernkopf 8. května 204 Obsah. Zákony... 7. Ohmův zákon... 7.2 Kirchhoffův zákon I o proudech... 7.3 Kirchhoffův zákon II o napětích... 8 2. Pasivní součástky lineární... 8 2.

Více

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč.

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 1 Dopuručená literatura... 3 Matematika... 4 Historie matematiky... 4 Pravěk... 4 Starověk... 4 Středověk... 4 Novověk... 4 Historie počítačů... 6 Elektronické kalkulátory... 7 Kalkulátory dělíme na stolní,

Více

Uvěďte metriky hodnocení PC, které lze získat z benchmarků. Doba CPU Hodinová frekvence Počet instrukcí CPI

Uvěďte metriky hodnocení PC, které lze získat z benchmarků. Doba CPU Hodinová frekvence Počet instrukcí CPI Uvěďte metriky hodnocení PC, které lze získat z benchmarků. (2) (Př. 3) Doba CPU provedením programu; Hodinová frekvence; Počet instrukcí získává se obtížně (pomocí simulátorů nebo HW čítačů) závisí na

Více