abú Abdalláh Muhammad ibn Músa, al-chwárizmí, al-madžúsí Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "abú Abdalláh Muhammad ibn Músa, al-chwárizmí, al-madžúsí Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo,"

Transkript

1 Where shall I begin, please, Your Majesty? he asked. Begin at the beginning, the King said, gravely, and go on till you come the end. Then stop. (Lewis CARROLL Alice in Wonderland) Úvod Co musí v dnešní době vědět informatik na vysoké profesionální úrovni, aby mohl obstát před skutečně obtížnými problémy? Programovací jazyk? Určitě. Kromě toho mnoho věcí z oboru, který se nazývá matematická informatika. Mnohdy směřovala výuka pouze k umění ovládat počítač a ke znalosti některého programovacího jazyka, vedly se diskuse o tom, zda je vhodné používat ten či onen programovací jazyk, zda je vhodné používat ten nebo onen počítač. Abychom viděli plastičtěji, že v tom je dosti velké nebezpečí, představme si, že se seznamujeme s chemií tak, že se nejdříve obeznámíme s Bunsenovým hořákem, pak postupně v laboratoři objevíme řadu zajímavých přístrojů a začneme dělat pokusy. Zvládnout aparatury moderní chemie v laboratoři vyžaduje zručnost i otevřenou hlavu, předváděné pokusy jsou poutavé a často i vzrušující. Tak se vždy těšíme do laboratoře a odcházíme z ní někdy očouzeni, vždy však spokojeni. Z toho, co víme o chemii, je nám jasné, že se naše seznamování s chemií minulo cílem, protože celá laboratoř a pokusy v ní jsou jenom nástroj ke zkoumání vlastností, složení, vnitřní stavby a přeměny látek. Tzn. cílem toho všeho je dojít k chemickým rovnicím, vzorcům atd. a k umění je používat. Jinak bychom měli k chemii vztah ztělesněný nezapomenutelným strýcem Františkem z Jirotkova Saturnina: Protože chemii vůbec nerozuměl, byly cesty jeho objevů posety trny a zkropeny potem, ale tím větší byla jeho radost ze získání zkušeností. Nebylo mu lze upřít sportovního ducha. Podobal se člověku, který po zvládnutí malé násobilky prohlásil svým učitelům: Dál už mi nic neříkejte. Nechci nic slyšet o tom, že pan Pythagoras, Eudoxus, Euklides, Archimédes a tak dále, vymyslili to a to. Nepotřebuji týt z toho, co objevili jiní. Dejte mi papír, tužku a kružítko a nechte mne na pokoji. Však já na to přijdu sám. A strýček opravdu na leccos přišel. Tak například zjistil při pokusu, který měl vzrušující průběh, že lít vodu do kyseliny je blbost, a vůbec mu nevadilo, že tento poznatek, korektněji vyjádřený, mohl získat z učebnice chemie pro nižší třídy škol středních, aniž by si přitom popálil prsty a zánovní vestu. Chemie mu byla panenskou pevninou, roztočeným větrným zámkem plným dveří, které se otvíraly tajemnými formulemi. Neznal názvosloví, ignoroval valenční koncovky a žasl, když mu ve zkumavkách a křivulích šuměly prudké chemické reakce. Chemických strýců Františků není mnoho, protože není tak jednoduché opatřit si chemickou laboratoř. Informatickým strýcem Františkem se člověk stane snadněji, neboť je velice jednoduché opatřit si vlastní počítač. Vraťme se tedy od chemie k informatice a odpovězme na otázku, kterou jsme poměrně snadno odpověděli v případě chemie. Co je vlastním předmětem informatiky (a speciálně matematické informatiky), jestliže ovládání počítače, znalost programovacích jazyků a speciálního software jsou pouhé nástroje? Odpověď je jednoduchá a jednoznačná algoritmy. Pojem algoritmus je ústřední pojem informatiky. Algoritmy pronikají téměř všemi oblastmi lidské činnosti. Algoritmické postupy užíváme v denním životě, ve vědecké činnosti, ve výrobě, v řízení podniku atd. Zároveň to ukazuje, že nejde o okrajovou a módní záležitost. Jak jsme uvedli v historii i současnosti matematiky a informatiky (a nejen v nich) hrály a hrají důležitou roli předpisy k řešení konkrétních úloh, např. předpisy pro čtyři základní aritmetické operace s přirozenými čísly zapsanými v desítkové soustavě. Předpisy tohoto charakteru se zabýval počátkem devátého století arabský učenec abú Abdalláh Muhammad ibn Músa, al- Chwárizmí (nebo al-chorezmí), al-madžúsí, latinské zkomolení části jeho jména uvedlo do Syn v Evropě z Pohádek Tisíce a jedné noci známého bagdádského chalífy Hárúna ar-rašída chalífa Abdalláh al-mamún pověřil kolem r. 9 vedením bagdádského Domu moudrosti (což byla tehdejší obdoba jakési akademie věd) abú Abdalláha Muhammada ibn Músu, al-chvárizmího, al-mádžusího (Muhammad, syn Músův, otec Abdalláhův, pocházející z Chorezmu; arabsky بو ع بد ال مح مد بن موسى الخوارز مي,(أ který žil v letech kolem 7 až kolem 5 (prokazatelně žil v letech v Bagdádu). Jméno al-chvárizmí označuje, že pocházel z východoperské provincie Chorezm, což byl pozdější sultanát Chiva (nyní součást Uzbekistánu). Pozdější arabští matematici se odkazovali na jeho díla slovy qala al-chvárizmí, což středověcí evropští matematici překládali do latiny Algorismi dixit (česky tak praví Algorismi). Z jeho díla, které zasahuje do řady vědních oblastí, je pro nás v tomto okamžiku nejzajímavější aritmetika. Ta obsahuje výklad indického početního systému (ztratil se arabský originál, ale existuje latinský překlad z. stol.). Al-Chvárizmího kniha seznámila Evropu s desítkovou poziční soustavou, proto se ještě dnes používá pro námi používaná číslice v desítkové soustavě název arabské číslice, i když měla původ v Indii. Právě desítková soustava umožnila snad poprvé v pravém slova smyslu dětské ovládání i velmi složitých početních operací a automatické zkoušek a kontrol, který tkví

2 evropských jazyků slovo algoritmus. Tento pojem je stěžejní i v matematické informatice. Známe-li etymologii slova, neznamená to, že bychom znali jeho význam. Uveďme filosofické vymezení tohoto pojmu. Algoritmem rozumíme přesný předpis, podle kterého máme vykonat v určitém pořadí konečný počet operací, které vedou k řešení každé úlohy či každého problému daného typu. Uveďme několik příkladů známých algoritmů. () Výše zmíněné čtyři základní aritmetické operace s přirozenými čísly zapsané v desítkové číselné soustavě (nebo v soustavě o jiném základu, např. ). () Stará čínská matematika měla pro řešení nejrůznějších typů úloh zásobu algoritmů, které byly pečlivě předávány z generace na generaci. Ke zjištění, zda přirozené číslo n je prvočíslo, měli čínští matematici jednoduchý algoritmus stačilo zjistit, zda číslo n dělí beze zbytku číslo n. Pokud ano, jde o prvočíslo, pokud je zbytek nenulový, jde o číslo složené. Tento algoritmus má jeden kaz, na který staří Číňané nepřišli jde o nesprávný algoritmus. Nejmenší číslo, které dává chybnou odpověď, je 4, protože číslo 4 je dělitelné číslem 4, ale 4 =., tzn. 4 není prvočíslo, ale číslo složené. Existuje obrana proti takovým nepříjemným překvapením? Odpověď nalezneme, srovnáme-li matematické tradice staré Číny se starou řeckou matematikou. V Číně se uvedl předpis a dále se nezkoumal, tj. zasvěcenec předal algoritmus zasvěcenci ( program přehrál z paměti do paměti ) a ten jej začal používat. V antickém Řecku následovala ještě fáze proč algoritmus skutečně dělá to, co se tvrdí? Tj. algoritmus doprovázel důkaz. () Již ve starověku známý Eukleidův algoritmus popsat takto: Jsou-li m a n kladná přirozená čísla, potom největšího společného dělitele čísel m a n určíme v následujících postupných krocích.. krok dělme číslo m číslem n. Zbytek dělení označme r ( r < n). v samotné soustavě. Muhammad vytvořil první algoritmy pro počítání s čísly, čímž se matematika dostala do škol a do obchodního světa, odkud pak při obchodech Arabů s Evropany také do Evropy. Evropa se tak rovněž seznámila s Indy používanou nulou, která pro Araby byla as sifr (překlad indického prázdnota). Tak k nám proniklo slovo cifra. Až do 9. stol. se obecně nevědělo, jak vzniklo slovo algoritmus, ačkoli se jej používalo již od dob Leibnizových. Předpokládalo se, že jde o zkomolení výrazu logaritmus a rozhodně se uváděla souvislost s řeckým slovem arithmos (číslo). Latinský překlad al-chvárizmího traktátu Algorithmi de numero indorum (Algorithmiho indická čísla) zavedl do všech evropských jazyků termín algoritmus, který je latinizovaným jménem autora. Tento algoritmus sebou nese poučení, jehož důležitost snad ani nelze dostatečně zdůraznit i algoritmus, který byl dlouhou dobu používán a testován, může být špatný. A to natolik špatný, že nejrozumnější náprava je jej zahodit a hledat jiný algoritmus. Eukleidés (řecky Εΰκλείδης; kolem r. 65 př. n. l. kolem r. př. n. l.) řecký geometr, který žil v Alexandrii. Nevíme toho o něm mnoho, neznáme místo jeho narození ani smrti. Z jeho života nevíme skoro nic. Ale jeho opera magna třináctidílné Základy (řecky Στοιχεῖα,tj. Stoicheia) jsou snad vedle Bible doposud nejvydávanější knihou světa. Toto dílo sloužilo až donedávna bez jakýchkoli zásadních úprav za učebnici geometrie na anglických středních školách. Eukleidovy Základy jsou rozděleny do třinácti knih a vrcholí systémem axiómů, totiž systémem nejjednodušších, dále již nedokazatelných a nerozložitelných základních pravd, na nichž spočívá celá geometrie. První kniha Základů pojednává o trojúhelnících a rovnoběžnících a končí důkazem Pythagorovy věty. Druhá kniha rozvíjí planimetrii, kniha třetí a čtvrtá pokračuje ve výkladu planimetrie a pojednává o kruhu, tětivových a tečnových mnohoúhelnících. Kniha pátá se týká nauky o poměrech, kniha šestá se pak věnuje geometrické podobnosti. V dalších knihách podává výklad teorie čísel, hovoří o prvočíslech a podává důkaz, že prvočísel je nekonečně mnoho. Eukleidés se dostává až k teorii iracionálních čísel. Zde se dostal do značných obtíží kvůli zápisu těchto čísel, kdy teorii čísel budoval pomocí geometrie a délek úseček. Jedenáctá dvanáctá a třináctá kniha se zabývají stereometrií, stejně jako knihy zbývající. Při svých úvahách o objemu těles Eukleidés pracuje tak, jako by znal základy infinitezimálního počtu, který objevili až v 7. století Leibnitz a Newton. Vypráví se o něm pověst, že věnoval své dílo panovníkovi, který ho za toto dílo obdaroval. Zároveň se ho ptal, zda není do tajů geometrie snazší cesta, než jsou Základy. Eukleidés mu podle pověsti odpověděl: Ne, pane můj. Není královské cesty ke geometrii. Bez práce nejsou ani koláče, ani geometrie.

3 . krok je-li r =, potom n je největší společný dělitel; je-li r >, potom pokračujme třetím krokem.. krok dosaďme za m číslo n a za n číslo r a opakujme postup od prvního kroku. Všechny algoritmy lze (alespoň teoreticky) realizovat na počítači, a nic jiného než algoritmy není možné na počítači realizovat. To zase vysvětluje, proč se informatika jako věda o algoritmech rozvinula až v éře počítačů a proč počítače jsou v této éře důležitým nástrojem. Celé nepřeberné bohatství algoritmů, které bylo během lidské historie vytvořeno a po tisíciletí se předávalo od rodičů k dětem, od učitele k žákům, od mistra k učedníkům, od staršího referenta k mladšímu referentovi atd., všechny tyto algoritmy je nyní možno preparovat a realizovat na počítačích, tj. naprogramovat je. Spolu s nimi realizovat navě nalézané algoritmy, které by v předpočítačové éře neměly praktické uplatnění. Pro jednotlivé problémy nás zajímají odpovědi na dvě základní otázky: (a) Existuje algoritmus, který řeší tento problém? (b) Pokud existuje algoritmus řešící daný problém, skončí použití algoritmu v reálném čase? Na otázku (a) lze odpovědět, že existují problémy, které nelze algoritmicky řešit. Na otázku (b) budeme hledat odpověď v části věnované výpočtové složitosti algoritmů. abú Abdalláh Muhammad ibn Músa, al-chwárizmí, al-madžúsí Eukleidés Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo,

4 sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat. (OVIDIUS Metamorphoses) 4. Čísla a jejich reprezentace v počítači Symbolem N označíme množinu všech kladných celých čísel, symbolem Z množinu všech celých čísel, symbolem Q všech racionálních čísel a symbolem R množinu všech reálných čísel. Základní početní úkony jsou pokud to posuzujeme z našeho hlediska jednoduché a nenáročné algoritmy, které se děti snadno naučí ovládat již v prvních letech školní docházky. To je ovšem náš pohled. Jestliže například písemně sčítáme dvojici čísel, používáme řadu vynálezů objevených předchozími generacemi myslitelů čísla zapisujeme v desítkové číselné soustavě, oba zápisy vhodně umístíme pod sebe, pomocí znaku + budoucímu čtenáři připomeneme, že jde o sčítání, sčítance podtrhneme a pak pomocí výpočtů od nejnižších k nejvyšším řádům zjišťujeme a na příslušná místa zapisujeme cifry, abychom získali zápis hledaného součtu původních sčítanců. Jak je to všechno samozřejmé! Ve skutečnosti vykonáváme vysoce odbornou činnost, která se nám snadnou pouze zdá. Cesta k našemu způsobu zápisu aritmetických výpočtů byla velmi dlouhá. Ani cesta k zápisu práce s proměnnými, jak si vyžadovala rodící se algebra o něco později, nebyla snadná. Podívejme se na počátky písemných aritmetických operací! Svědčí o neustálém hledání nových způsobů řešení, o důležitosti vhodných algoritmů (vlastně optimalizaci metod) nejen pro praxi, ale i jako podmínky k dalšímu zobecňování a rozvoji vědy. V současnosti známe tři metody sčítání (menších) přirozených čísel: pomocí prstů, kuliček na počitadle či kaménků a písemné sčítání. Sčítání zpaměti zde neuvádím, protože jeho počátky jsou rovněž vázány na představy o předmětech (prsty, kuličky...). První dvě metody nemusí být vázány na číselnou soustavu, jde-li o malá čísla. Pak každý prst či kulička značí jeden počítaný předmět. Jestliže dítě na prstech ukazuje, že dva a jeden jsou tři, používá právě tuto nejstarší pomůcku pro sčítání. Jiná situace nastane, jakmile prsty či kuličky nemají stejný význam, ale mohou podle potřeby znázorňovat různý počet jednotek. Takové metody používali i negramotní lidé (nebylo třeba nic zapisovat), ale ve svých spisech je doporučovali i významní matematikové. Např. Leonardo Pisánský, zvaný Fibonacci, autor knihy Liber abaci z roku, prvního evropského vskutku systematického výkladu zápisů čísel indoarabskými ciframi (dědečky našich současných cifer), zde konečně uznává nulu (tedy cifru, znak pro nic) za plnohodnotné číslo a podrobně zde popisuje, jak výhodně počítat na prstech v pozičním systému. Prsty (digiti) znázorňovaly jednotky, články prstů (articuli) desítky atd. Čísla sama pak dělil na jednotky, desítky a čísla složená. Toto dělení na digiti a articuli užívala středověká aritmetika a anglický název pro jednotky digits na středověké označení navazuje. Výpočty pomocí prstů se mohly praktičtěji provádět na početních deskách. Zapsaná čísla byla názornější a mohlo se pracovat též s čísly podstatně většími. Početní desky byly ploché kameny či jiné rovné plošky pokryté vrstvou písku. Do písku se vyryly rýhy vyznačující jednotlivé řády (jednotky, desítky, stovky...). Do těchto rýh se kladly kaménky zvané calculi. Každý kamének znamenal jednotku příslušného řádu.. Do vývoje tohoto prvního počítacího stroje vstoupila i hlava veškerého tehdejšího křesťanstva. Kolem roku totiž učenec Gerbert, pozdější papež Silvestr II., začal používat místo kaménků značky zvané apices. Byly to na kouscích dřeva či střípcích zapsané cifry. 4 Nejdříve vzešel věk zlatý, kdy bez zákonů a soudců člověk od sebe sám si správně a poctivě vedl. (Ovidius Proměny; překlad I. Bureš)

5 Zde uvedená tabulka znázorňující čísla pomocí prstů pochází ze spisu Summa de arithmetica (autorem je matematik Luca Pacioli), všimněme si, že v tomto systému záleželo nejen na poloze prstů, ale též na tom, zda byla použita ruka pravá či levá

6 Římský abakus Nejprve se budeme věnovat kladným celým, celým a racionálním číslům a jejich vyjádření v číselných soustavách.

7 . Číselné soustavy Číselná soustava je způsob reprezentace čísel. Podle způsobu určení hodnoty čísla z dané reprezentace rozlišujeme dva hlavní druhy číselných soustav: poziční číselné soustavy a nepoziční číselné soustavy. V praxi se však také používaly způsoby reprezentace používající postupy z obou těchto druhů. Dnes se obvykle používají soustavy poziční. Čísla se skládají z uspořádané množiny symbolů, nazývaných číslice a z relací mezi čísly definovaných pro jednotlivé aritmetické operace (sčítání, odčítání, násobení a dělení). Základ či báze 5 číselné soustavy se značí r a definuje maximální počet číslic, které máme v dané soustavě k dispozici. Mezi číselné soustavy nejčastěji používané patří: (a) Desítková (dekadická, r = ), má pravděpodobně původ v počtu prstů na obou rukou, jde o takové zobrazení číselných hodnot, při kterém je jako základu použito mocniny čísla. Zopakujme, proč je 4 rovno právě 4: je to proto, že tato hodnota obsahuje stovky (stovka = ), 4 desítky (desítka = ) a jednotek (jednotka = ), tj = = 4. Nyní rozšiřme opakování o to, proč je 4,65 rovno právě 4,65: = , + 5., = 4,65. Podotkněme jen, že správně by všechna čísla v tomto odstavci zapisovaná měla být důsledně označena základem své soustavy; místo 4 by tedy mělo být lépe zapsáno (4). Zatím však byla použita jen desítková soustava a tedy se to nepletlo. Poslední připomenutí: v zápise čísel může být právě tolik různých hodnot daného řádu, kolik je základ soustavy. To znamená např. žádnou stovku, jednu stovku, dvě stovky,..., osm stovek nebo devět stovek. Deset stovek už ne, protože to by byla jedna tisícovka ( přechod přes řád ). Pro vyjádření těchto deseti různých hodnot je zapotřebí deseti různých symbolů. V našich končinách a našem věku bývá zvykem používat symboly,,,..., a 9. Dekadická soustava je referenční, tzn. většinou převádíme vyjádření do dekadické soustavy. (b) Dvojková (binární, r = ), je číselná soustava která používá pouze dva symboly nejčastěji a. Dvojková soustava je poziční číselná soustava mocnin čísla. Používá se ve všech moderních počítačích, neboť její dva symboly ( a ) odpovídají dvěma stavům elektrického obvodu (vypnuto a zapnuto). Číslo zapsané v dvojkové soustavě se nazývá binární číslo. Jde o číselnou soustavu se základem. Analogii s desítkovou soustavou začněme od konce v zápise čísel může být právě tolik různých hodnot daného řádu, kolik je základ soustavy (tj. dvě). To znamená např. žádnou dvojku nebo jednu dvojku; dvě dvojky už ne, protože to by byl přechod přes řád. Pro vyjádření těchto dvou různých hodnot je zapotřebí dvou různých symbolů. Bývá zvykem používat symboly nebo O (pro počet žádný) a nebo I (pro počet jeden). Každý zápis číselné hodnoty ve dvojkové soustavě proto může obsahovat pouze symboly a. Je tedy např. jistě zápis číselné hodnoty ve dvojkové soustavě. Aby bylo zcela jasné, že jde o zápis právě ve dvojkové soustavě, zapisuje se hodnota jako () nebo (IOOI) na rozdíl např. od (). S ohledem na probíranou problematiku ještě jedna poznámka: obsah jednoho bytu může být interpretován jako zápis právě osmiciferného dvojkového čísla. Nejmenší číselná hodnota je osm nul, tedy nula. Největší číselná hodnota je osm jedniček. Postup uvedený shora dává pro hodnotu () ekvivalent v desítkové soustavě ( ) = = ( 55), všech různých obsahů jednoho bytu je tedy 56. (c) Osmičková (oktalová, r = ), která se používá při programování. (d) Dvanáctková (r = ) dnes málo používaná, ale dodnes z ní zbyly názvy prvních dvou řádů tucet a veletucet, dvanáctková soustava Sumerů je dávána do spojitosti s 5 anglicky radix

8 šestiprstou lidskou rasou, která se vyskytuje v mýtech různých národů, druhým prozaičtějším důvodem pro tuto soustavu je pravděpodobně snazší dělení na třetiny proti desítkové soustavě. (e) Šestnáctková (hexadecimální, r = 6), která se podobně jako osmičková soustava používá při programování. (f) Šedesátková (r = 6) používá se k měření času, číslice 59 se obvykle zapisují desítkovou soustavou Každé číslo vyjádřené v těchto soustavách může mít část celočíselnou (před desetinnou čárkou 6 ) a část desetinnou (za desetinnou čárkou). Uvedené soustavy řadíme mezi polyadické, ve kterých se číslo vyjadřuje součtem mocnin základu dané soustavy vynásobených příslušnými platnými číslicemi 7. Způsoby zápisu (a) Poziční zápis představuje pozice každé číslice v daném čísle její relativní váhu významnosti. Obecně platí, že kladné číslo může být zapsáno pozičně následovně: a ( a a a... a a a a... a ), = k k k l r kde k a je nejvyšší významová číslice, n nejnižší významová číslice 9 a r základ číselné soustavy. Např. číslo 4 v číselné soustavě o základu a s přesností na 5 desetinných míst lze zapsat pozičně následovně: 4 = ( 4,). (b) Polynomiální zápis obecně lze zapsat číslo v číselné soustavě o základu r polynomem k i k k k l následovně: a = air = ak r + ak r + ak r ar + a r a lr. i = l Každá číslice je zde vynásobena vahou danou její pozicí a vyjádřenou mocninou základu r. Např. číslo 4 v číselné soustavě o základu a s přesností na 5 desetinných míst lze zapsat polynomiálně = Převody Pro převod čísla a ze soustavy o základu r do soustavy o základu s lze použít: (a) metodu substituční při použití aritmetiky soustavy o základu s, (b) metoda dělení s n tak, že s n a < s n+, (c) pro čísla celá metodu dělení základem a pro čísla desetinná metodu násobení základem. Substituční metoda zapíšeme-li čísla polynomiálně je základem pro tuto metodu převodu, podle které je číslo a zapsané v soustavě o základu r převedeno do soustavy o základu s v následujících dvou krocích: (a) číslo se vyjádří polynomem v soustavě o základu r, (b) výpočet se provede aritmetikou soustavy o základu s. l 6 či tečkou používanou v anglosaských zemích 7 Existují i soustavy, které využívají odečítání. Příkladem budiž trojková soustava, která obsahuje znaky s významem,, +. Poziční zápis se vyhodnocuje podobně jako u běžné trojkové soustavy, ale tato soustava n umožňuje přímo zapisovat záporná čísla a rozsah čísel o n znacích je. Tato soustava je vhodná pro obvody s třístavovou logikou. Označuje se MSB 9 Označuje se LSB

9 Substituční metoda je vhodná pro vzájemné převody mezi soustavou binární, oktalovou a hexadecimální, dále pro převod z těchto soustav do soustavy dekadické. Nehodí se však pro převod z dekadické do ostatních. Postup Převodu čísel z různých soustav do soustavy dekadické: (a) nejprve se číslo, které chceme převést, vyjádří v původní číselné soustavě polynomem, (b) následně se, již v aritmetice cílové soustavy, spočtou mocniny čísel, každá mocnina se vynásobí hodnotou příslušné číslice a vše se sečte. 4, = ( ) = ( 9,75). = ,5 +,5 = Metoda dělení s n je určena zpravidla pro převod celých čísel v desítkové soustavě do soustavy o základu s. Postup Pro kladné celé číslo a určíme přirozené číslo n tak, aby s n a < s n+.. krok a : s n = b n + c n, kde c n < s n,. krok c n : s n- = b n- + c n-, kde c n- < s n-, n+-ní krok c : s = c : = b, potom a = ( bnbn... bb ). s Číslo 9 v desítkové soustavě vyjádříme ve dvojkové soustavě. 9 : 6 = 9 : 64 = + 45, tj. b 6 =, 45 : 5 = 45 : = +, tj. b 5 =, : 4 = : 6 = +, tj. b 4 =, : = : = + 5, tj. b =, 5 : = 5 : 4 = +, tj. b =, : = : = +, tj. b =, : = : =, tj. b =, tedy ( 9) = ( b6b5b4bbb b ) = ( ). Metoda dělení základem je určena pro převod celých čísel mezi soustavami. Postup Celé číslo a je vyjádřeno na k+ platných číslic v soustavě o základu r polynomem k k k ( a a a... a a a ) = a r + a r a r a r + a r a. a = k k k k k k + r r Vztah lze přepsat podle základu s soustavy, do které chceme číslo převést tak, aby se základy vyskytovaly bez mocnin: a = ( ak ak ak... aaa ) = ( (...( bns + bn ). s... b ). s b ). s b ( bnbn... bbb ). r = s Výsledkem převodu je číslo, které má jednotlivé výsledné číslice zapsané pozičně v soustavě o základu s. ( ) = ( ( ( ( (. + ). + ). + ). + ). + ). + = = = ( ). Způsob, jak vyjádřit číslo v požadovaném tvaru (nejnižší významový bit b lze nalézt jako zbytek při celočíselným vydělením čísla a základem s): n n n n a s = b. s + b s b s + b s : s = b. s + b s b s ( ) ( ). : n n n n + b Celočíselný výsledek dělení je c a zbytek je b ( b < s), jde o poslední platnou číslici čísla a zapsanou v soustavě o základu s.

10 Číslo c opět dělíme s, zbytek představuje předposlední číslici čísla a zapsanou v soustavě o základu s. Pokračujeme dále až do okamžiku, kdy výsledek je, potom zbytek b n představuje první platnou číslici čísla a v soustavě o základu s. Číslo 9 v desítkové soustavě vyjádříme ve dvojkové soustavě metodou dělení základem s =, tzn. ( 9) : = ( 54), zbytek je b =, ( 54) : = ( 7), zbytek je b =, ( 7) : = ( ), zbytek je b =, ( ) : = ( 6), zbytek je b =, ( 6) : = ( ), zbytek je b 4 =, ( ) : = ( ),, zbytek je b 5 =, ( ) : = ( ), zbytek je b 6 =. Tudíž ( 9) = ( b6b5b4bbb b ) = ( ). Číslo v desítkové soustavě vyjádříme ve dvojkové soustavě metodou dělení základem s =, tj. ( ) : = ( 56), zbytek je b =, ( 56) : = ( 5), zbytek je b =, ( 5) : = ( 9), zbytek je b =, ( 9) : = ( 64), zbytek je b =, ( 64) : = ( ), zbytek je b 4 =, ( ) : = ( 6), zbytek je b 5 =, ( 6) : = ( ), zbytek je b 6 =, ( ) : = ( 4), zbytek je b 7 =, ( 4) : = ( ), zbytek je b =, ( ) : = ( ),, zbytek je b 9 =, ( ) : = ( ), zbytek je b =. Tudíž ( ) = ( bb9 bb7b6b5 b4bbbb ) = ( ). Číslo v osmičkové soustavě vyjádříme ve dvojkové soustavě. Uvedeme dvě cesty. (a) Číslo vyjádříme v desítkové soustavě, tj. využijeme polynomiálního tvaru ( ) = = = ( 59). Nyní použijeme metodu dělení základem s =, tj. ( 59) : = ( 69), zbytek je b =, ( 69) : = ( 4), zbytek je b =, ( 4) : = ( 67), zbytek je b =, ( 67) : = ( ), zbytek je b =, ( ) : = ( 6), zbytek je b 4 =, ( 6) : = ( ), zbytek je b 5 =, ( ) : = ( 4), zbytek je b 6 =,

11 ( 4) : ( ), ( ) : ( ), ( ) : ( ), = zbytek je b 7 =, =, zbytek je b =, = zbytek je b 9 =. Tudíž ( ) = ( b9bb7 b6b5b4bbb b ) = ( ). (b) Použijeme metodu dělení základem s = přímo ( ) : = ( 45), zbytek je b =, ( 45) : = ( 6), zbytek je b =, ( 6) : = ( ), zbytek je b =, ( ) : = ( 4), zbytek je b =, ( 4) : = ( ), zbytek je b 4 =, ( ) : = ( ), zbytek je b 5 =, ( ) : = ( 4), zbytek je b 6 =, ( 4) : = ( ), zbytek je b 7 =, ( ) : = ( ),, zbytek je b =, ( ) : = ( ), zbytek je b 9 =. Tudíž ( ) = ( b9bb7 b6b5b4bbb b ) = ( ). Poznámka. Je jedno, kterou cestu vybereme. Při přímém výpočtu je potřebné respektovat dělení v soustavě s původním základem. Číslo ve dvojkové soustavě vyjádříme v osmičkové soustavě. Uvedeme tři cesty. (a) Číslo vyjádříme v desítkové soustavě, tj. využijeme polynomiálního tvaru ( ) = = ( 55). = = Nyní použijeme metodu dělení základem ( 55) : = ( 66), zbytek je b = 7, ( 66) : = ( ), zbytek je b =, ( ) : = ( ), zbytek je b =, ( ) : = ( ), zbytek je b =. Tudíž ( ) = ( bbbb ) = ( 7). (b) Použijeme metodu dělení základem přímo ( ) : = ( ) : ( ) = ( ), zbytek je b = ( ) = ( 7), ( ) : = ( ) : ( ) = ( ), zbytek je b = ( ) = ( ), ( ) : = ( ) : ( ) = ( ), zbytek je b = ( ) = ( ), : = : zbytek je b = ( ) ( ). ( ) ( ) ( ) ( ), = = Tudíž ( ) = ( bbbb ) = ( 7). (c) Zřejmě nejjednodušší cesta je přes polynomiální vyjádření = ( ) +. = = ( ). + ( ). + ( ). = Je vhodné si uvědomit, že ( ) : ( 4). = 5 : = a zbytek je. Je vhodné si uvědomit, že ( ) ( ) 6

12 =.( ) +. ( ) +. ( ) + 7. ( ) = = ( 7). Tudíž ( ) = ( 7). mezi soustavami. Postup Desetinné číslo a větší než a menší než vyjádřené na l platných číslic polynomem v soustavě o základu r má tvar Metoda násobení základem je určena pro převod desetinných čísel z intervalu (, ) l l (, a a... a a ) = a r + a r a r a r. a = l l r l + l Vztah lze přepsat podle základu s soustavy, do které chceme číslo převést tak, aby se základy vyskytovaly bez mocnin: a = (, aa... a l al ) = s.( b s.( b... s.( b n s. b n )...) ) (, b b... b n b n ). r = s Výsledkem převodu je desetinné číslo, které má jednotlivé výsledné číslice zapsané pozičně. (,65) =. ( +.( +. ( +.) )) = = (, ). Způsob jak vyjádřit číslo v požadovaném tvaru (nejvyšší významový bit lze nalézt vynásobením desetinného čísla základem): a. s = s. ( s.( b + s.( b s.( b n + s. b n )...) )) = b + s ( b s.( b n + s. b n )...). Platí, že každá číslice je počítána postupným (iteračním) násobením desetinného výsledku předchozí iterace základem soustavy, do které chceme číslo převést. Po každém iteračním kroku se sepisuje celočíselná část výsledku a převod končí, když je výsledek násobení roven nule nebo se nedosáhne požadované přesnosti. Číslo,65 v desítkové soustavě převedeme do dvojkové soustavy metodou násobení základem s =, (,65). =,5 = +,5 = +,5, (,5). =,5 = +,5 = +,5, (,5)., = +, =,, b tj. b - =, b tj. b - =, = +,65 =, b b b =, b tj. b - =. Tedy ( ) ( ) ( ). Číslo,675 v desítkové soustavě převedeme do dvojkové soustavy metodou násobením základem s =, (,675). =,75 = +,75 = +,75, (,75). =,75 = +,75 = +,75, (,75). =,5 = +,5 = +,5, (,5)., = +, =,, b tj. b - =, b tj. b - =, b tj. b - =, = b 4 + tj. b -4 =.,675 =, b b b b 4 =, Tedy ( ) ( ) ( ). Číslo,65 v desítkové soustavě převedeme do osmičkové soustavy metodou násobení základem s =, (,65). 5, = 5 +, =,, = +,65 =, b =,5 b tj. b - = 5, tedy ( ) ( ) ( ). anglicky fractional

13 Číslo,675 v desítkové soustavě převedeme do osmičkové soustavy metodou násobením základem s =, (,675). = 5,5 = 5 +,5 = b +,5, tj. b - = 5, (,5). = 4, = 4 +, = b +,, tj. b - = 4. Tedy (,675) = (, b b ) = (,54). Číslo, ve dvojkové soustavě převedeme do osmičkové soustavy převodem užitím polynomiálního tvaru, tj. 4 6, = = ( ) ( ) ( ) = =.( ) + 4. ( ) = = (,54), tedy (, ) (,54). = 5 Poznámka. Pokud by měl být desetinný rozvoj dlouhý ukončíme činnost na osmém desetinném místě. Číslo,4 v desítkové soustavě převedeme do dvojkové soustavy metodou násobení základem s =, tzn. (,4). =,64 = +,64 = +,64, (,64). =,64 = +,64 = +,64, (,64). =,76 = +,76 = +,76, (,76). =,476 = +,476 = 4 +,476, (,476). =,947 = +,947 = 5 +,947, (,947). =,944 = +,944 = 6 +,944, (,944 ). =,7 = +,7 = 7 +,7, (,7).,5776 = +,5776 =,5776, b tj. b - =, b tj. b - =, b tj. b - =, b tj. b -4 =, b tj. b -5 =, b tj. b -6 =, b tj. b -7 =, = b + tj. b - =.,4 =, b b b b 4b 5b 6b 7b =, Tedy ( ) ( ) ( ). Máme-li racionální číslo převést do číselné soustavy o základu s, rozdělíme je na část celou, kterou převedeme užitím metody dělení základem s, a část desetinnou, kterou převedeme metodou násobení základem s. Číslo 6,75 v desítkové soustavě převedeme do dvojkové soustavy. Rozdělíme je na celou část 6 a desetinnou část,75. (a) Číslo 6 v desítkové soustavě převedeme užitím metody dělení základem s = do dvojkové soustavy ( 6) : ( 9), ( 9) : ( 59), ( 59) : ( 79), ( 79) : ( 9), ( 9) : ( 9), ( 9) : ( 9), ( 9) : ( 4), ( 4) : ( ), ( ) : ( ), = zbytek je b =, = zbytek je b =, = zbytek je b =, = zbytek je b =, = zbytek je b 4 =, = zbytek je b 5 =, = zbytek je b 6 =, = zbytek je b 7 =, =, zbytek je b =,

14 ( ) : ( ), = zbytek je b 9 =. Tudíž ( 6) = ( b9bb7 b6b5b4bbb b ) = ( ). (b) Desetinnou část,75 v desítkové soustavě převedeme do dvojkové soustavy metodou násobením základem s = (,75). =,75 = +,75 = b +,75, tj. b - =, (,75). =,5 = +,5 = b +,5, tj. b - =, (,5). =, = +, = b +,, tj. b - =. Tedy (,75) = (, b b b ) = (,). (c) Nyní výsledky z částí (a) a (b) sloučíme. ( 6,75) = ( 6) + (,75) = ( ) + (,) = (,). Tedy ( 6,75) = (,). Dvojková (binární) soustava a její reprezentace v počítači Datový typ označovaný jako byte je takové chápání obsahu jednoho bajtu, při kterém je nazírán jako osmice dvojkových cifer (osmiciferný zápis čísla v dvojkové soustavě) a tedy jako nezáporné celé číslo. Takových různých hodnot je 56, hodnotami datového typu byte jsou všechna čísla od do 55 v desítkové soustavě. Byte: Obsah O O O I O O I O Číslo bitu V tabulce je jako datový typ byte zapsáno číslo () = () Datový typ označovaný jako word (také celé číslo bez znaménka) je takové chápání obsahu dvou po sobě jdoucích bytů, při kterém jsou nazírány jako šestnáctice dvojkových cifer (šestnácticiferný zápis čísla v dvojkové soustavě) a tedy jako nezáporné celé číslo. Takových různých hodnot je 65 56, proto hodnotami datového typu word jsou všechna čísla od do v desítkové soustavě. Graficky lze jednu hodnotu typu word znázornit např. takto: Celé číslo bez znaménka: Obsah I O O O O I O O O O O I O O O I Číslo bitu V tabulce je jako datový typ word zapsáno číslo () = (9) Datový typ označovaný jako integer (také celé číslo se znaménkem) je takové chápání obsahu dvou po sobě jdoucích bytů, při kterém jsou nazírány jako patnáctice dvojkových cifer - bitů předcházených jedním bitem nazíraného jako znaménko (nula jako znaménko +, jednička jako znaménko -). Patnácticiferný zápis dvojkové hodnoty tvoří nezáporné celé číslo; takových různých hodnot je 76, proto hodnotami jsou všechna čísla od do 767. Hodnotami datového typu integer jsou všechna čísla od - 76 do v desítkové soustavě. Graficky lze jednu hodnotu typu integer znázornit např. takto: Celé číslo se znaménkem: Obsah I O O O O I O O O O O I O O O I Číslo bitu = 5 znam Nejmenší hodnota by správně měla být Při zobrazení doslova popsaném shora tomu tak skutečně je. Pak se ovšem nula v takové množině hodnot vyskytne jednou jako "kladná" nula, jednou jako "záporná" nula. Nula je ovšem nulou, ať má jakékoliv znaménko. Proto hardware počítačů (procesory Intel) umí šetřit, záporná čísla jakoby "o posunou" a získají tak jednu další číselnou hodnotu navíc: právě onu hodnotu - 76.

15 V tabulce je jako datový typ integer zapsáno číslo (-) = (-4) Datový typ označovaný jako long (také longint, dlouhé celé číslo se znaménkem) je takové chápání obsahu čtyř po sobě jdoucích bytů, při kterém jsou nazírány jako jedenatřicetice dvojkových cifer bitů předcházených jedním bitem znaménkovým (analogie typu integer). Hodnoty datového typu se pohybují od trochu méně než - miliardy až po trochy více než + miliardy. Přesně to je interval 47464, Šestnáctková (hexadecimální) soustava Šestnáctkovým či hexadecimálním 4 zápisem čísla 5 se rozumí zápis čísla v šestnáctkové číselné soustavě, která používá běžné číslice pro hodnoty,,,, 4, 5, 6, 7,, 9 a číslice A, B, C, D, E, F pro hodnoty,,,, 4, 5. Čísla v tomto zápisu se obvykle označují písmenem H připojeným k číslu v dolním indexu, např. ( F) H, což je číslo, které v běžné desítkové soustavě zapíšeme jako 6, protože ( F) H = ( F) 6 = = = ( 6). Hexadecimální zápis čísla se často používá v oblasti kolem počítačů, protože základ této soustavy, číslo 6, je rovno 4, což znamená, že jedna hexadecimální číslice reprezentuje právě 4 bity (jeden nibble). Takže např. všechny hodnoty uložitelné do jednoho bajtu lze vyjádřit právě dvěma šestnáctkovými číslicemi ( ) H až ( FF ) H, tj. od do 55 v desítkové soustavě. Z podobných důvodů se v některých případech používá také osmičkový či oktalový zápis, tzn. zápis v soustavě o základu = ³. Číslo 7 v desítkové soustavě vyjádříme ve šestnáctkové soustavě metodou dělení základem s = 6, tj. ( 7) :6 = ( 79), zbytek je b = (4) = (E) 6, ( 79) :6 = ( 4), zbytek je b = (5) = (F) 6, ( 4) :6 = ( ), zbytek je b = 4. Tudíž ( 7) = ( b bb ) = ( 4FE ) 6 = ( 4FE ). 6 H Číslo,9975 v desítkové soustavě vyjádříme ve šestnáctkové soustavě metodou násobení základem s = 6, tj. (,9975).6 = 5,75 = 5 +,75 = b + 75, tj. b - = (5) = (F) 6, (,75).6 = 4, = 4 +, = b +,, tj. b - = (4) = (E) 6. Tudíž (,9975) = (, b b ) = (, FE ) 6 = (, FE ). 6 H Protože mocniny šestnáctky jsou poměrně velká čísla je výhodná převodní tabulka. Číslo 7,9975 v desítkové soustavě vyjádříme ve šestnáctkové soustavě tak, že použijeme výsledky dvou předcházejících příkladů, tj. 7,9975 = 7 +,9975 = 4FE 6 +, FE 6 = 4FE, FE 6 = 4FE, FE H ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). 4 Slovo hexadecimální pochází z řeckého slova έξι (hexi) znamenajícího šest, a latinského slova decem, které znamená deset. 5 V žargonu je zkracován na hex zápis.

16 Pro převod čísel v rozsahu 55 v desítkové soustavě (hodnoty uložitelné do jednoho bajtu) lze použít tuto tabulku pro převod do šestnáctkové soustavy (dec uvádí čísla v desítkové soustavě a hex čísla v šestnáctkové soustavě). Vyjádření racionálních čísel v semilogaritmickém tvaru Ukládání reálných čísel 6 je založeno na vyjádření čísla a semilogaritmickém tvaru 7, tj. číslo e a zapíšeme ve tvaru a = m. z, kde a je ukládané číslo, m je mantisa čísla a a e je exponent čísla a při základu z (základ určuje také v jaké číselné soustavě je vyjádřena mantisa i exponent), exponent je celé číslo. Základ z je dán, většinou je z =, mantisa musí splňovat podmínku m,. Pokud základ z =, pak mantisa v absolutní hodnotě musí být z v intervalu,5;), tzn. v tomto případě musí mantisa ve dvojkové soustavě vždy začínat (kromě znaménka), Pokud základ z =, pak mantisa v absolutní hodnotě musí být v intervalu,; ), tzn. v tomto případě musí mantisa ve desítkové soustavě vždy začínat (kromě znaménka,m -, kde m - je,,, 4, 5, 6, 7, nebo 9. Vezměme jako příklad teplotu o Kelvina, tj. absolutní nulu. Tato teplota má v stupních Celsia hodnotu -7,6 o, což je běžný číselný zápis, na který jsme si zvykli z každodenního života i 6 Protože ukládáme v počítači pouze konečný rozvoj reálného čísla, ukládáme pouze část racionálních čísel. U čísel s nekonečným rozvojem se uloží pouze počet cifer odpovídající maximálnímu počtu cifer mantisy. 7 Také se toto vyjádření nazývá zápis čísla s pohyblivou desetinnou čárkou (z angl. floating point numbers doslovný překlad plovoucí desetinná tečka).

17 ze školní docházky. Pokud bychom chtěli toto číslo zapsat v semilogaritmickém tvaru, lze to vyjádřit takto a = 7,6 =,76., tj. základ z =, mantisa m =,76 a exponent e =. Reprezentace racionálních čísel v semilogaritmickém tvaru v počítači Jde o složitější datový typ, který má vyjadřovat desetinné číslo. Je to takové chápání obsahu několika po sobě jdoucích bytů, při kterém jsou byty nazírány jako tři skupiny bitů. První skupinou je první bit chápaný jako znaménko celého čísla. Druhou skupinou je několik bitů chápaných jako celé číslo se znaménkem, které vyjadřuje exponent e. Třetí skupinou je několik bitů chápaných jako mantisa m. Graficky lze jednu hodnotu typu znázornit na příkladu dvoubytového desetinného čísla např. Označuje-li e hodnotu exponentu a m hodnotu mantisy (včetně myšlené části,), pak hodnota desetinného čísla je rovna a = m. e, přičemž číslo a je kladné, je-li první bit zleva (bit č. 5), a je záporné, je-li první bit zleva, exponent e je kladný, je-li druhý bit zleva (bit č. 4), a je záporný, je-li druhý bit zleva. Datový typ označovaný jako single (také krátké desetinné číslo nebo číslo v jednoduché přesnosti) je takové chápání obsahu čtyř po sobě jdoucích bytů (tj. bitů), při kterém je. bit považovaný za znaménko čísla, bity.. za exponent a bity.. za mantisu. Přesnost zobrazení je 7 až platných cifer, číslo s největší absolutní hodnotou je přibližně,4., číslo s nejmenší absolutní hodnotou ještě různé od nuly je přibližně, Datový typ označovaný jako double (také double precision, long real nebo dlouhé desetinné číslo, číslo ve dvojnásobné přesnosti) je takové chápání obsahu osmi po sobě jdoucích bytů (tj. 64 bitů), při kterém je 6. bit považovaný za znaménko čísla, bity za exponent (6. bit je znaménko exponentu) a bity 5.. za mantisu. Přesnost zobrazení je 5 až 6 platných cifer, číslo s největší absolutní hodnotou je přibližně,., číslo s nejmenší absolutní hodnotou ještě různé od nuly je přibližně 4, Aritmetické operace s čísly v semilogaritmickém tvaru Při sčítání a odčítání dvou čísel v semilogaritmickém tvaru převedeme mantisy tak, aby obě čísla měla exponent stejný, který odpovídá číslu s větším exponentem. Při násobení se násobí mantisy a sčítají exponenty. Při dělení se dělí mantisy a odčítají exponenty. Uvedeme několik příkladů, ve kterých pro jednoduchost předpokládáme základ z = a mantisu uvedeme pouze na pět desetinných míst. Tj. uvažujeme čísla taková, že a = m.z e, kde m =,m - m - m - m -4 m -5, kde m - =,,, 4, 5, 6, 7, nebo 9. Uvažujme čísla a = a b =, a určíme jejich součet a rozdíl. Obě čísla vyjádříme v semilogaritmickém tvaru, tj. a = =,. 5 a b =, =,.. Abychom čísla mohli sčítat a odčítat, musíme číslo b převést tak, aby exponent byl 5, tzn. b =,. =,. 5, potom a + b =,. 5 +,. 5 = (, +,). 5 = Nebo také exponenciální část čísla a.

18 =,. 5 =,. 5, zde jsme výslednou mantisu uvedli právě na pět desetinných míst, tudíž a + b = a, tzn. chyba ve výpočtu je,. 5 =,; a b =,. 5,. 5 = (,,). 5 = =, =,. 5, i zde jsme výslednou mantisu uvedli právě na pět desetinných míst, tudíž chyba ve výpočtu je, =,779. Uvažujme čísla a = a b =, a určíme jejich součin a podíl. Obě čísla vyjádříme v semilogaritmickém tvaru, tj. a = =,. 5 a b =, =,.. Potom a. b =,. 5.,. = (,). 5 =, = =, =,5. 4, zde jsme výslednou mantisu uvedli právě na pět desetinných míst, tj. chyba ve výpočtu je,74. 4 =,74; 5,. 5 6 a : b = =. =,., v této situaci je chyba.,. Mějme čísla a =,45, b = 5,679 a c =,9. Spočteme (a + b) + c a a + (b + c). Všechna tři čísla vyjádříme v semilogaritmickém tvaru, tj. a =,45., b =,5679. a c =,. -. Nejprve určíme součet a + b. Číslo b vyjádříme s exponentem, tj. b =,5679., potom a + b =,45. +,5679. =,45 +,5679. ( ) = =,99. =,9.. Pro určení součtu (a + b) + c musíme číslo c vyjádřit s exponentem, tj. c =,., potom ( a + b) + c =,9. +,. =,9. =,9. = 9,. Nejprve určíme součet b + c. Číslo c vyjádříme s exponentem, tj. c =,., potom b + c =, ,. = (,5679 +, ). =, Pro určení součtu a + (b + c) musíme číslo b + c vyjádřit s exponentem, tj. b + c =,5669., potom a + ( b + c) =,45. +,5669. =,969. =,9. = 9,. Tyto dva výsledky se liší o,. Výhody a nevýhody vyjádření čísel v semilogaritmické tvaru Výhodou semilogaritmického vyjádření čísel je zejména jeho vysoká flexibilita. Tato reprezentace totiž umožňuje zápis čísel jednoduchým způsobem bez ohledu na jejich absolutní hodnotu. Zápis velmi malého čísla je na počet použitých číslic stejně náročný jako zápis velmi velkého čísla. Tuto flexibilitu umožňuje právě použití exponentu, který vyjadřuje řád čísla, zatímco mantisa uvádí jenom pozici v rámci tohoto řádu. Malé číslo bude mít např. velmi malý exponent (příp. záporný), zatímco velké bude mít hodnotu exponentu velkou. Jako příklad si vezměme čísla a,. Jde o čísla, která se v absolutní hodnotách od sebe významně liší. Použijeme-li vyjádření v semilogaritmickém tvaru dostáváme =,. 7 a, =,. -7, mantisa je stejná, rozdíl je pouze v exponentu. Tato vlastnost odstraňuje nedostatky čísel s pevnou desetinnou čárkou a zápis s pohyblivou desetinnou čárkou je jednoznačně výhodnější pro použití ve vnitřní počítačové reprezentaci racionálních čísel. Při použití semilogaritmického vyjádření čísel jsou čísla zatížena zaokrouhlovací chybou: (a) při vkládání údajů do počítače (tam jsme schopni tuto chybu vyčíslit a identifikovat),

19 (b) při provádění aritmetických operací (zde je obtížné je sledovat a vyčíslit). Pokud chceme zmenšit tuto zaokrouhlovací chybu, musíme ukládat více cifer mantisy, tzn. vyhradit ukládanému číslu místo 4B například prostor B (typ proměnných double). Zaokrouhlovací chyby vznikající při provádění aritmetických operací se liší podle typu aritmetických operací a typy ukládaných čísel. Při ukládání celých čísel a operací sčítání, odčítání a násobení, je výsledek zase celočíselný, potom pokud výsledek je v rozsahu ukládaného typu, pak se spočte a uloží přesně. U operace dělení může být výsledek být neceločíselný a pak pro něj platí, že může při ukládání vzniknout zaokrouhlovací chyba v případě, že mantisa obsahuje více cifer než je možné uložit. Při operacích s čísly vyjádřenými v semilogaritmickém tvaru jsou zaokrouhlovací chyby zpravidla: (a) při sčítání a odčítání, pokud součet má rozsah mantisy větší než maximální rozsah mantisy, toho dosáhneme zejména v případě, že exponenty obou čísel se liší o více než počet cifer mantisy, jestliže například sečítáme číslo 45 a číslo,45 a chceme-li výsledek uložit v pohyblivé čárce s kapacitou mantisy 5 cifer, pak výsledek je 45 a je zřejmé, že druhé číslo se vůbec nepřičetlo; (b) při násobení se násobí mantisy a sčítají exponenty, při násobení mantis může dojít k navýšení platných cifer až dvojnásobně, proto při ukládání mantisy zřejmě dojde ke ztrátě platných cifer mantisy, při sčítání exponentu nedojde k chybě pokud výsledek nepřekročí maximální hodnoty exponentu; (c) při dělení se dělí mantisy a odčítají exponenty, dělením mantis může dojít k navýšení platných cifer mantisy o teoreticky neomezený počet, uložením mantisy opět může dojít ke zkreslení výsledku, odečítání exponentů (tedy celých čísel) je bez chyby, pokud nedojde k překročení maximálního počtu cifer exponentu výsledku. Při výpočtech na počítači dochází tedy k zaokrouhlovacím chybám a pokud těchto výpočtů provádíme velký počet, mohou se tyto zaokrouhlovací chyby kumulovat a pak dojít k znehodnocení celkového výsledku. Omezení vlivu zaokrouhlovacích chyb na výsledek se dosáhne zvýšením rozsahu mantisy pro uložení výsledku (typ ukládání double), případně úpravou algoritmu výpočtu. Cvičení () Vyjádřete číslo a, které je v desítkové soustavě, ve dvojkové, osmičkové i šestnáctkové soustavě, jestliže (a) a = 6; (b) a = 5; (c) a =,75; (d) a =,5; (e) a = 6,75; (f) a = 6,5; (g) a = 5,75; (h) a = 5,5. Výsledky cvičení () (a) a = (6) = () = (574) = (ACB) 6 = (ACB) H ; (b) a = (5) = () = (474) = (9B4) 6 = (9B4) H ; (c) a = (,75) = (,) = (,6) = (,B) 6 = (,B) H ; (d) a = (,5) = (,) = (,64) = (,C) 6 = (,C) H ; (e) a = (6,75) = (,) = (574,6) = (ACB,B) 6 = (ACB,B) H ; (f) a = (6,5) = (,) = (574,64) = (ACB,C) 6 = (ACB,C) H ; (g) a = (5,75) = (,) = (474,6) = (9B4,B) 6 = (9B4,B) H ; (g) a = (5,5) = (,) = (474,64) = (9B4,C) 6 = (9B4,C) H.

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární.

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární. Číselné soustavy V běžném životě používáme soustavu desítkovou. Desítková se nazývá proto, že má deset číslic 0 až 9 a v jednom řádu tak dokáže rozlišit deset různých stavů. Mikrokontroléry (a obecně všechny

Více

Čísla a číselné soustavy.

Čísla a číselné soustavy. Čísla a číselné soustavy. Polyadické soustavy. Převody mezi soustavami. Reprezentace čísel. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.

Více

Základní jednotky používané ve výpočetní technice

Základní jednotky používané ve výpočetní technice Základní jednotky používané ve výpočetní technice Nejmenší jednotkou informace je bit [b], který může nabývat pouze dvou hodnot 1/0 (ano/ne, true/false). Tato jednotka není dostatečná pro praktické použití,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.7. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ..07/.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační technologie

Více

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5 Obsah Obsah 1 Číselné soustavy 1 2 Paměť počítače 1 2.1 Měření objemu paměti počítače................... 1 3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače................. 3 4 Problémy

Více

Mikroprocesorová technika (BMPT)

Mikroprocesorová technika (BMPT) Mikroprocesorová technika (BMPT) Přednáška č. 10 Číselné soustavy v mikroprocesorové technice Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. Obsah přednášky Číselné soustavy v mikroprocesorové technice Dekadická, binární, hexadecimální

Více

1. Základní pojmy a číselné soustavy

1. Základní pojmy a číselné soustavy 1. Základní pojmy a číselné soustavy 1.1. Základní pojmy Hardware (technické vybavení počítače) Souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven. Software (programové vybavení počítače)

Více

Číselné soustavy. Binární číselná soustava

Číselné soustavy. Binární číselná soustava 12. Číselné soustavy, binární číselná soustava. Kódování informací, binární váhový kód, kódování záporných čísel. Standardní jednoduché datové typy s pevnou a s pohyblivou řádovou tečkou. Základní strukturované

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu ázev školy Autor ázev Téma hodiny Předmět Ročník /y/ C.1.07/1.5.00/34.0394 VY_3_IOVACE_1_ČT_1.01_ vyjádření čísel v různých číselných soustavách Střední odborná škola a Střední

Více

Čísla v plovoucířádovéčárce. INP 2008 FIT VUT v Brně

Čísla v plovoucířádovéčárce. INP 2008 FIT VUT v Brně Čísla v plovoucířádovéčárce INP 2008 FIT VUT v Brně Čísla v pevné vs plovoucí řádové čárce Pevnářádováčárka FX bez desetinné části (8 bitů) Přímý kód: 0 až 255 Doplňkový kód: -128 až 127 aj. s desetinnou

Více

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace Kódováni dat Před zpracováním dat například v počítači je třeba znaky převést do tvaru, kterému počítač rozumí, tj. přiřadit jim určité kombinace bitů. Tomuto převodu se říká kódování. Kód je předpis pro

Více

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. Č Í S E L N É O B O R Y 1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A Přirozená čísla (definice, značení, množinový zápis) Číslice (cifry 0 9) Číslo (rozvinutý resp. zkrácený zápis přirozeného čísla v desítkové

Více

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné

Více

2 Ukládání dat do paměti počítače

2 Ukládání dat do paměti počítače Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ..7/../8.8 Cíl Studenti budou umět zapisovat čísla ve dvojkové, osmičkové, desítkové a v šestnáctkové soustavě

Více

Číslo materiálu. Datum tvorby Srpen 2012

Číslo materiálu. Datum tvorby Srpen 2012 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_03_Převod čísel mezi jednotlivými číselnými soustavami Střední odborná škola a Střední

Více

4a) Racionální čísla a početní operace s nimi

4a) Racionální čísla a početní operace s nimi Racionální čísla a početní operace s nimi Množinu racionálních čísel získáme z množiny čísel celých, jejím rozšířením o čísla desetinná s ukončeným des. rozvojem nebo periodická a zlomky, které lze na

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Absolutní chyba. Absolutní chyba přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného

Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Absolutní chyba. Absolutní chyba přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Absolutní chyba Absolutní chyba přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného čísla A a přibližného čísla a = A a. Je třeba rozlišovat dva případy:

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci

Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci Kapitola 4 Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci 4.1 Polyadické číselné soustavy a jejich vlastnosti Polyadické soustavy jsou určeny přirozeným číslem z, kterému se říká základ nebo báze dané

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

Informatika Datové formáty

Informatika Datové formáty Informatika Datové formáty Radim Farana Podklady předmětu Informatika pro akademický rok 2007/2008 Obsah Datové formáty (datové typy). Textové formáty, vlastnosti zdroje zpráv. Číselné formáty, číselné

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Úvod do teorie dělitelnosti

Úvod do teorie dělitelnosti Úvod do teorie dělitelnosti V předchozích hodinách matematiky jste se seznámili s desítkovou soustavou. Umíte v ní zapisovat celá i desetinná čísla a provádět zpaměti i písemně základní aritmetické operace

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10 .. Číselné soustavy I Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato a následující hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti

Více

ARITMETICKÉ OPERACE V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ

ARITMETICKÉ OPERACE V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ Sčítání binárních čísel Binární čísla je možné sčítat stejným způsobem, jakým sčítáme čísla desítková. Příklad je uveden v tabulce níže. K přenosu jedničky do vyššího řádu dojde tehdy, jeli výsledkem součtu

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï

15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï 15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï Čas od času je možné slyšet v pořadech o počasí jména jako Andrew, Mitch, El Ňiňo. otom následuje zpráva o katastrofálních vichřicích, uragánech a jiných mimořádných

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury Data a datové typy 1 / 28 Obsah přednášky Základní datové typy Celá čísla Reálná čísla Znaky 2 / 28 Organizace dat Výběr vhodné datvé struktry různá paměťová náročnost různá

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Čísla v počítači Výpočetní technika I

Čísla v počítači Výpočetní technika I .. Výpočetní technika I Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně pavel.haluza@mendelu.cz Osnova přednášky ergonomie údržba počítače poziční a nepoziční soustavy převody mezi aritmetické operace

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan âíslice, které nestárnou

OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan âíslice, které nestárnou OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan Nejstarší známý početní systém založený na čísle 10 zavedli před 5 000 lety v Egyptě. Egypťané používali skupinu čar pro vyjádření čísel do devítky. Vypadala asi

Více

1.5.1 Číselné soustavy

1.5.1 Číselné soustavy .. Číselné soustavy Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti určitě setkávají

Více

Počítání s neúplnými čísly 1

Počítání s neúplnými čísly 1 Aproximace čísla A: Počítání s neúplnými čísly 1 A = a ± nebo A a, a + Aproximace čísla B: B = b ± β nebo B b β, b + β nebo a A a+ nebo b β B b + β Součet neúplných čísel odvození: a + b β A + B a+ + (b

Více

Historie matematiky a informatiky Cvičení 1

Historie matematiky a informatiky Cvičení 1 Historie matematiky a informatiky Cvičení 1 Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph. D., KAM, FIT ČVUT v Praze 2014 Evropský sociální fond Investujeme do vaší budoucnosti Alena Šolcová Kapitola z teorie čísel Co

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Přednáška 2: Čísla v počítači. Práce s počítačem. Číselné soustavy. Převody mezi soustavami. Aritmetické operace. Uložení čísel v paměti počítače

Přednáška 2: Čísla v počítači. Práce s počítačem. Číselné soustavy. Převody mezi soustavami. Aritmetické operace. Uložení čísel v paměti počítače Ergonomie Ergonomie Osnova přednášky Výpočetní technika I Ing Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně pavelhaluza@mendelucz ergonomie údržba počítače poziční a nepoziční soustavy převody mezi

Více

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY TU v LIBERCI FAKULTA MECHATRONIKY POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY Tematické okruhy středoškolské látky: Číselné množiny N, Z, Q, R, C Body a intervaly na číselné ose Absolutní hodnota Úpravy

Více

v aritmetické jednotce počíta

v aritmetické jednotce počíta v aritmetické jednotce počíta tače (Opakování) Dvojková, osmičková a šestnáctková soustava () Osmičková nebo šestnáctková soustava se používá ke snadnému zápisu binárních čísel. 2 A 3 Doplněné nuly B Číslo

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

1 Teorie čísel. Základní informace

1 Teorie čísel. Základní informace 1 Teorie čísel Základní informace V této výukové jednotce se student seznámí se základními termíny z teorie čísel, seznámí se s pojmy faktorizace, dělitelnost, nejmenší společný násobek. Dále se seznámí

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

STAROVĚKÁ ČÍNA. Nejstarší zprávy o matematice: 2. tisíciletí př. Kr. zkoumání kalendáře

STAROVĚKÁ ČÍNA. Nejstarší zprávy o matematice: 2. tisíciletí př. Kr. zkoumání kalendáře STAROVĚKÁ ČÍNA Nejstarší zprávy o matematice: 2. tisíciletí př. Kr. zkoumání kalendáře (většina obyvatel zemědělci správné určení doby setby a sklizně obilnin nezbytné) velké a malé měsíce po 30 a 29 dnech

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem.

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem. Algoritmus Algoritmus je schematický postup pro řešení určitého druhu problémů, který je prováděn pomocí konečného množství přesně definovaných kroků. nebo Algoritmus lze definovat jako jednoznačně určenou

Více

Už známe datové typy pro representaci celých čísel i typy pro representaci

Už známe datové typy pro representaci celých čísel i typy pro representaci Dlouhá čísla Tomáš Holan, dlouha.txt, Verse: 19. února 2006. Už známe datové typy pro representaci celých čísel i typy pro representaci desetinných čísel. Co ale dělat, když nám žádný z dostupných datových

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Instrukce: Jednotlivé části nejdou přesně po sobě, jak jsme se učili, je to shrnutí.

Instrukce: Jednotlivé části nejdou přesně po sobě, jak jsme se učili, je to shrnutí. Instrukce: Vytiskněte si tenhle přehled, vybarvěte důležité části (zvýrazňovačkou, pastelkami) tak, aby jste se rychle orientovali. Při počítání příkladů jej mějte před sebou! a dívejte se do něj. Možná

Více

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, E-sbírka příkladů Seminář z matematiky Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, Pavla Pavlíková Obsah 1 Úpravy výrazů................................................................

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata?

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata? Čísla a logika Číselné vyjádření hodnoty Au Kolik váží hrouda zlata? Dekadické vážení Když přidám osmé závaží g, váha se převáží => závaží zase odeberu a začnu přidávat závaží x menší 7 závaží g 2 závaží

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika Elementární teorie čísel Ročník 1. Datum tvorby

Více

Souhrnná prezentace. 14. října 2015. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze

Souhrnná prezentace. 14. října 2015. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze Souhrnná prezentace Ondřej Pártl Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze 4. října 205 Ondřej Pártl (FJFI ČVUT) Souhrnná prezentace 4. října 205 / 70 Obsah Čísla 0 20,

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

Variace. Číselné výrazy

Variace. Číselné výrazy Variace 1 Číselné výrazy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Číselné výrazy Číselné výrazy, výpočty

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

LEKCE 6. Operátory. V této lekci najdete:

LEKCE 6. Operátory. V této lekci najdete: LEKCE 6 Operátory V této lekci najdete: Aritmetické operátory...94 Porovnávací operátory...96 Operátor řetězení...97 Bitové logické operátory...97 Další operátory...101 92 ČÁST I: Programování v jazyce

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Obsah Obsah NIŽŠÍ úroveň obtížnosti 4 MAGZD10C0K01 říjen 2010..........................

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

2.4 POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY

2.4 POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY 2.4 POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY Podívejme se například na čínskou počítací desku. Učiníme-li poslední krůček a nahradíme v každém políčku skupinu tyčinek odpovídající číslicí, obdržíme vyjádření čísla v desítkové

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Jednoduché cykly Tento oddíl obsahuje úlohy na první procvičení práce s cykly. Při řešení každé ze zde uvedených úloh stačí použít vedle podmíněných příkazů jen jediný cyklus. Nepotřebujeme používat ani

Více

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více