Číselné soustavy: Druhy soustav: Počítání ve dvojkové soustavě:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číselné soustavy: Druhy soustav: Počítání ve dvojkové soustavě:"

Transkript

1 Přednášející : Ing. Petr Haberzettl Zápočet : práce na doma hlavně umět vysvětlit Ze 120 lidí udělá maximálně 25 :D Literatura : Frištacký - Logické systémy Číselné soustavy: Nevyužíváme 10 Druhy soustav: Binární (2) Oktanová (8) Desítková (10) Hexadecimální (16) Máme stejný počet čar v každé soustavě vyjádříme jinak 16(10) -> 20(8) -> 100(4) Boolova algebra řídí počítání ve dvojkové soustavě, sestavil George Bool 19. st, zakladatel logiky. Počítání ve dvojkové soustavě: a) sčítání = = =1 0+0=0 b) odčítání = = =0 0-1=1 (1)

2 c) násobení při násobení se postupuje tak, že 1. činitel vynásobím 2. činitelem zprava doleva a výsledky pak sečtu s fázovým posunem Převody z jedné číselné soustavy do soustavy jiné Převod z a do desítkové soustavy (váhové kódy) 5492 = Převod z dvojkové do desítkové soustavy = 89 Provádíme jednotlivé součty součinů a výsledkem je číslo v desítkové soustavě. Převod z dvojkové do osmičkové soustavy 8 = odzadu rozdělíme na trojice, pokud je třeba, dopíšeme na začátek nuly , ( ) 2 = (131) 8 Převod z dvojkové do šestnáctkové soustavy 16 = odzadu rozdělíme na čtveřice, pokud je třeba, dopíšeme na začátek nuly ,

3 5 9 0 E ( ) 2 = (59) 16 Převod z desítkové do osmičkové soustavy 130 : 8 = 16 : 8 = 2 : 8 = Směr čtení je opět pozpátku, začíná se tedy nulou, která stojí na pravé straně rovnice (ta se však podle úmluv na začátek čísla nepíše) a pak se pokračuje s připisováním zbytků po dělení zprava doleva, z čehož plyne: (130) 10 = (202) 8 Převod z osmičkové do desítkové soustavy (202) 8 = = (130) 10 Převod na římská čísla a naopak I když se s Římskými číslicemi v počítači setkáváme minimálně, je dobré se seznámit i s jejich převodem do desítkové soustavy (s převodem na Arabská čísla) a naopak. To ukazuje následující tabulka. římské desítkové I 1 V 5 X 10 L 50 C 100 D 500 M Znaky se skládají psaním od nejvyšší hodnoty k nejnižší. Menší hodnota před větší znamená odečet (Př. IV = 4). Takto se odečítá jen jediná číslice. (1975) 10 = MCMLXXV Převod z desítkové do dvojkové soustavy (postupné dělení) 130 : 2 = 65 : 2 = 32 : 2 = 16 : 2 = 8 : 2 = 4 : 2 = 2 : 2 = 1 : 2 = Směr čtení je pozpátku, začíná se nulou, která stojí na pravé straně rovnice (ta se však podle úmluv na začátek čísla nepíše) a pak se pokračuje s připisováním zbytků po dělení zprava doleva, z čehož plyne: (130) 10 = ( ) 2

4 Převádět lze též i desetinná čísla. Pro tento převod se používá metoda postupného násobení. Ta spočívá v tom, že číslo násobíme dvěmi tak dlouho, dokud není výsledek větší než jedna. Poté jedničku odřízneme a počítáme s číslem opět menším než jedna podle předchozího postupu. To opakujeme do té doby, než se nám začnou násobená čísla opakovat nebo již dále nemáme po odříznutí jedničky co s čím násobit. 0,3 2 = 0,6 2 = 1,2 0,2 2 = 0,4 2 = 0,8 2 = 1,6 0,6 2 = 1, (0,3) 10 = (0,01001) 2... číslo 1001 je periodické Převod ze šestnáctkové do desítkové soustavy (D7) 16 = = = (215) 10 Následující tabulka může sloužit jako jednoduchá pomůcka pro převod z desítkové do šestnáctkové soustavy (i naopak). Např. desítkově číslo 215 je v šestnáctkové soustavě vyjádřeno jako D7 (tam, kde se protnou řádky a sloupce je výsledek) A B C D E F 0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ B_ C_ D_ E_ F_ d) celá záporná čísla Celé kladné číslo je uloženo v RAM jako 16 bitů. Zobrazení záporných čísel: přímé a nepřímé. Přímé Když je 15 bit 0 jde o číslo kladné, když je 1 je záporné.

5 Nepřímé Nepřímé lze provádět pomocí dvou variant: Inverzní kód nevýhodou je, že 0 může mít hodnotu +0 nebo 0, tuto eventualitu řeší kódování za pomoci doplňkového kódu Doplňkový kód Ke kódu inverznímu přičteme jedničku HČ bez přímé inverzní doplňkový kód BČ znaménka A B C D E F Necelá čísla Lze použít dvě metody: Uložení s pevnou řádovou čárkou Číslo se vždy převede na tvar 0,.. 15 bit značí znaménko. 14 bit 2-1 = 0,5 13 bit 2-2 = 0,25 12 bit 2-3 = 0,125...

6 Uložení s pohyblivou řadovou čárkou Jde o častější způsob vyjádření, kde jakékoliv číslo lze ve tvaru x=m*z e. m mantisa, z základ soustavy, e exponent. 123 = 0,23*10 2 0,123*10 3 U dvojkové soustavy je z = 2. Mantisa se bere ve tvaru menší než je, ale větší než 0,1. Tím se nemusí zobrazovat desetinná čárka, ta se zobrazí automaticky před největším řádem mantisy. Obsazení jednotlivých bitů 31 znaménko exponentu exponent 23 znaménko mantisy 22 0 mantisa Příklad 45, ,11 36, ,101 82, ,011 0, = 0,5 2-2 = 0,25 0, = 0,5 2-3 = 0,125 Kombinační obvody Z matematiky znáte logické funkce - negaci, logický součet, logický součin, implikaci a ekvivalenci. Zde je jejich přehled s pravdivostními tabulkami. Negace NOT Negace výroku A je výrok, který je pravdivý právě tehdy, když je výrok A nepravdivý (a opačně). A NOT A

7 Logický součet OR (+, ) Výrok A AND B je pravdivý právě tehdy, když je alespoň jeden z výroků A, B pravdivý. Logický součin AND (., ) A B A OR B (A + B) Výrok A OR B je pravdivý právě tehdy, když jsou oba výroky A, B pravdivé. Implikace => A B A OR B Výrok A=>B je NEPRAVDIVÝ právě tehdy, když A je nepravdivý a B je pravdivý. V ostatních případech je výrok A=>B pravdivý. Ekvivalence <=> A B A => B Výrok A<=>B je pravdivý právě tehdy, když jsou oba výroky A, B pravdivé nebo oba nepravdivé. A B A <=> B Prakticky se používají i další logické funkce: NOR, NAND a EXCLUSIVE-OR.

8 NOR Výrok A NOR B je pravdivý právě tehdy když je výrok A OR B nepravdivý ( NOR je negace logického součtu OR ). NAND A B A NOR B Výrok A NAND B je pravdivý právě tehdy když je výrok A AND B nepravdivý ( NAND je negace logického součinu AND ). EXCLUSIVE-OR (neekvivalence) A B A NOR B Výrok A EXCLUSIVE-OR B je pravdivý právě tehdy když je právě jeden z výroků A, B pravdivý ( EXCLUSIVE-OR je negace ekvivalence ). A B A NOR B Libovolnou logickou funkci je možné vyjádřit pomocí operace negace a kombinací logického součtu nebo logického součinu. Vyjádření implikace: výrok A=>B je totéž jako výrok (NOT A) OR B. Vyjádření ekvivalence: výrok A<=>B je totéž jako {(NOT A) AND (NOT B)} OR {A AND B} Vyjádření NOR: výrok A NOR B je totéž jako NOT(A OR B) Vyjádření NAND: výrok A NAND B je totéž jako NOT(A AND B) Vyjádření neekvivalence: výrok A EXCLUSIVE-OR B je totéž jako {(NOT A) AND B} OR {A AND (NOT B)} Chceme-li tedy sestrojit obvod, který by modeloval nějakou zadanou logickou funkci, musíme mít k dispozici obvody, které generují tyto základní logické funkce (NOT, AND, OR).

9 Elektronické obvody pro generaci uvedených funkcí nazýváme po řadě: invertor, hradlo AND a hradlo OR. Vezměme nejjednodušší možnou realizaci uvedených obvodů tzv. diodovou logiku. Používá se pozitivní logika i negativní logika. Přiřazení logických stavů 0 a 1 napěťovým úrovním je totiž zcela libovolné a záleží na tom kterém přístroji, jakého přiřazení používá. Pakliže stav logické 0 odpovídá nižšímu napětí na výstupu logického členu nežli stav logické 1, hovoříme o tzv. pozitivní logice. Je-li tomu naopak, tj. logické 0 odpovídá vyšší napětí nežli logické 1, pak se jedná o negativní logiku. Přitom je třeba zdůraznit, že nezáleží na velikosti napětí, obě mohou být kladná nebo obě záporná nebo jedno kladné a druhé záporné; pakliže logická 1 odpovídá kladnějšímu napětí, jedná se o pozitivní logiku, jinak je to logika negativní. Stejným způsobem se označuje logika tzv. dynamická (na rozdíl od právě popsané statické, neboli úrovňové logiky), kdy ovšem příslušné úrovně jsou na vstupech logických členů pouze po velmi krátkou dobu, tedy ve formě napěťových impulsů. Vzhledem k tomu, že parametry reálného logického členu se různí kus od kusu (užívají se odpory s určitou tolerancí, tranzistory a diody, které mohou mít různé parametry), není možné stanovit přesnou hodnotu napětí odpovídající logické 0 resp. 1 v té které logické síti. Místo toho se logické členy konstruují tak, aby nebyly citlivé na změnu napětí vstupních parametrů pokud tyto leží v určitém intervalu napětí. Viz obr.1. obr. 1 Například pro hradla TTL (transistor-transistor-logic) jsou příslušné intervaly následující: U vst (0) = max. 0,8 V U vst (1) = min. 2 V neboli pro logickou 0 je povolený interval vstupních napětí 0-0.8V pro logickou V. Hradlo samo má zaručovaná výstupní napětí:

10 U výst (1) = min. 2,4 V U výst (0) = max. 0,4 V tj. hluboce v povolené toleranci napětí vstupních. Napájecí napětí je (5± 0,25) V. Uvedené hodnoty jsou typické pro tzv. tranzistorovou logiku a byly implementovány u celé řady výrobců logických obvodů. Zdaleka to však nejsou jediné napěťové úrovně u logických obvodů používané. Hradla s tranzistory řízenými elektrickým polem mají logické úrovně okolo 0 V a 9 V a existuje i tzv. logika s vysokou šumovou imunitou HLL (high-level-logic), kde napěťová úroveň logické 1 je řádu V. S takovými napěťovými logickými úrovněmi pracují řídicí systémy v provozech, kde je zvýšená úroveň elektromagnetického rušení. Na druhé straně pro speciální přístroje s nízkým napájecím napětím (náramkové hodinky) byly vyvinuty obvody, kde jsou logické úrovně mezi 0 V a 3 V i níže. Nadále se budeme zabývat pouze pozitivní logikou. Logická hradla Hradlo OR Hradlo tohoto typu je vybaveno (na jeho výstupu je úroveň logické 1), je-li alespoň jeden z jeho vstupů vybaven. X Y X+Y obr. 2 Jestliže předpokládáme ideální diody (tj. nekonečný odpor v závěrném směru a nulový v propustném směru), je funkce obvodu následující: Pro vstupní napětí U x > u nebo U y > u je odpovídající dioda otevřena a výstupní napětí kombinace je rovno U x nebo U y (předpokládáme-li, že zdroje napětí U x a U y i zdroj napětí u mají vnitřní odpor nulový). Je-li

11 např. napětí U x na vstupu X, pak dioda D y je uzavřená, pokud napětí na vstupu U y není větší než U x. Pak se naopak zavře dioda D x, vede D y a výstup kopíruje napětí na vstupu Y. Pokud používáme reálné diody a reálné zdroje napětí logických úrovní X a Y, musíme počítat s jejich vnitřním odporem r i, odporem diod v propustném směru a se zbytkovým napětím na diodách U D (u germaniových diod 0,2V, u křemíkových 0,7V). Zbytkové napětí na diodách má tu výhodu, že není třeba používat zdroj napětí, který nám předtím vytvářel oblast napětí pro úroveň logické 0 (logická 0 byla od 0V do u V), neboť diody se neotevřou, pokud vstupní napětí nepřekročí U D. Zahrneme-li odpor diod v propustném směru do vnitřních odporů zdrojů logických úrovní, bude při aplikaci napětí U x = U v napětí na výstupu rovno Jsou-li oba vstupy na úrovni E, bude výstupní napětí Zkuste si tyto vztahy odvodit. Hradlo AND Hradlo tohoto typu je vybaveno (na jeho výstupu je úroveň logické 1), jsou-li všechny jeho vstupy vybaveny. X Y XY obr. 3

12 Hradlo NOT (invertor) obr. 4 Je ho možno vytvořit transistorovým zesilovačem, pracujícím ovšem ne v lineárním, ale ve spínacím režimu. Je zřejmé, že zapojíme-li tranzistor do obvodu podle obr. 4 a budeme-li zvětšovat proud do jeho báze, bude napětí mezi kolektorem a emitorem klesat. Od určitého proudu báze však zjistíme, že napětí U KE se prakticky nesnižuje - transistor je ve stavu nasycení. Je to stav, kdy jak emitorový přechod, tak kolektorový jsou pólovány v propustném směru, a napětí mezi kolektorem s emitorem je v podstatě dáno rozdílem napětí na přechodu báze-emitor a na přechodu báze - kolektor. Prakticky u křemíkového tranzistoru je toto tzv. saturační napětí U sat asi 0,2 V a u germaniového tranzistoru asi 0,1 V. Báze je při tom nasycena minoritními nosiči náboje a veškerý přírůstek proudu báze jde na úkor přírůstku proudu emitoru. Přestaneme-li dodávat proud do báze tranzistoru, uzavřou se obě diody (BE, BK) a přebytek minoritních nosičů v bázi je opět odsáván el. polem v oblasti kolektorového přechodu. Je zřejmé, že čím více minoritních nosičů bylo v bázi před vypnutím, tím déle bude trvat, než kolektor odsaje všechny minoritní nosiče v bázi a kolektorový proud klesne na nulu. Proto je vhodné zabezpečit, aby tranzistor v sepnutém stavu pracoval na okraji oblasti nasycení: toho lze dosáhnout např. použitím tzv. desaturačních diod, zapojených mezi bázi a kolektor. Kondenzátor C B napomáhá urychlení přechodového procesu odstranění minoritních nosičů z báze, když měníme napětí vstupu z 1 na 0. Funkce obvodu na obr. 4 je tedy následující: při aplikaci napětí o logické úrovni 1 na vstup X invertoru zvětšíme proud báze natolik, že tranzistor uvedeme do saturace. Na výstupu NOT X je tedy napětí U, které je obvykle ¼ až 1/3 povoleného rozsahu napětí pro logickou 0. Přivedeme-li na vstup zařízení napětí o logické úrovni 0, je tranzistor vypnut a na jeho

13 kolektoru (tedy na výstupu invertoru) je plné napájecí napětí volené tak, aby odpovídalo úrovni logické 1. Obvod tedy plní logickou funkci negace. De Morganovy zákony: de Morganovy zákony určují vztah mezi sjednocením, průnikem a doplňkem množiny. Mějme množiny A,B a nechť označuje doplněk dané množiny. Potom platí vztahy De Morganovy zákony se uplatňují především v Booleově algebře. Karnaughova mapa umožňuje: zápis disjunkční funkce nebo pravdivostní tabulky. její minimalizaci nebo jiné logické úpravy, příkladem možných úprav je rozvoj funkce až do úrovně UDNT. inverzi funkce. určení duální funkce, vzhledem k zápisu zpravidla v konjunkčním tvaru. Vidíme, že díky mapě můžeme realizovat prakticky všechny operace, jimiž jsme se doposud zabývali na základě Booleovy algebry. Z toho vyplývá, že mezi algebraickým vyjádřením funkce, pravdivostní tabulkou a Karnaughovou mapou musí existovat systém vzájemného přiřazení jednotlivých proměnných a logických operátorů. Je zajištěn na úrovni elementárních konjunkcí UDNT, které jsou v mapě topologicky seřazeny v definovaném pořadí podle principu sousedních mintermu. Jednotlivá políčka mapy, se ve všech směrech (nahoru, dolů, doleva a doprava) mohou a musí odlišovat od druhého pouze inverzí jedné jediné proměnné. Tím je zcela zaručen definovaný souřadnicový systém mapy. Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita, orientace ve všech mapách různého původu a nakonec také přehlednost vlastní práce, dodržuje se zásada umisťování mintermu se všemi proměnnými v inverzním tvary /A /B /C /D do levého horního rohu mapy. Tím je definována jednotná struktura mapy pro libovolný počet proměnných.

14 Pro názornost je v každém políčku vyznačeny tvary (přímý i inverzní) všech proměnných příslušného mintermu. Pro mapu o dvou proměnných platí pouze proměnné A, B. Pro mapu o třech proměnných zase proměnné A, B, C. Ve skutečnosti prostor uvnitř každého políčka slouží k vepsání logické hodnoty jeho mintermu, adresa je určena souřadnicovým systémem proměnných, vyznačených na okraji mapy. Přitom se zapisují jen proměnné v přímém tvaru, za jejich inverze se považují všechna zbylá, neoznačená políčka na stejné vnější straně mapy. Následující obrázky ukazují Karnaughovy mapy pro 2, 3 a 4 proměnné. Mapa dvou proměnných, odpovídá dvourozměrnému plošnému znázornění. Mapa tří proměnných, odpovídá třírozměrnému (kubickému) znázornění. Mapa čtyř proměnných, odpovídá čtyřrozměrnému prostoru. Pokud jde o způsob hodnotového vyjádření políčka, je zvykem, že se zapisuje pouze 1. Nevyplněný minterm se považuje za 0. Minterm neúplně definované tabulky se většinou označuje jako velké písmeno X. Cílem souřadnosti mintermu pochopitelně není zavést souřadný systém mapy. Ten je nutnou podmínkou k tomu, aby pomocí mapy bylo možno realizovat logické operace. U mapy dvou proměnných lze jednou souřadnou definovat všechny mintermy v příslušném sloupci nebo řádku, protože všechny obsahují tutéž proměnnou ve shodném (přímém) nebo inverzním tvaru. U mapy tří proměnných lze obdobným způsobem, jednu proměnnou, definovat všechny (podobné) mintermy jednoho řádku a dvou sloupců. U mapy čtyř proměnných stačí pro obdobný popis jedna proměnná jak pro dva řádky, tak pro dva sloupce. Tato skutečnost umožňuje při minimalizaci funkce v určitých případech chápat a používat taková políčka mapy, která vytvářejí sdružené řetězce mintermu (souvislé plochy sudého

15 počtu mintermu se shodnýma hodnotami 1) jako vyjádření DNT jejich společné funkce. Přitom se podle rozsahu řetězce vylučuje jedna, dvě či tři proměnné a tedy i patřičným způsobem se zjednodušuje celý zápis funkce.

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů Číslicová elektronika Ondřej Novák a kolektiv autorů Liberec 24 Bibliografická reference těchto skript: NOVÁK, O. a kol. Číslicová elektronika.. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta

Více

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Úvod do informatiky texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 ČÍSELNÉ SOUSTAVY, PŘEVODY

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MATEMATIKA. ve studiu učitelství 1. stupně základní školy. Vilma Novotná, Bohuslav Pisklák

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MATEMATIKA. ve studiu učitelství 1. stupně základní školy. Vilma Novotná, Bohuslav Pisklák OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MATEMATIKA ve studiu učitelství 1. stupně základní školy Vilma Novotná, Bohuslav Pisklák Ostrava 2003 Obsah I. Úvod do teorie množin a matematické logiky

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY ČÍSLIOVÁ TEHNIK SÍRK PŘÍKLŮ Z ČÍSLIOVÉ TEHNIKY UČENÍ TEXTY Ing Vladimír VLOUH Projekt č: Z107/110/030018 Obsah 1 ČÍSELNÉ SOUSTVY 3 PŘEVOY MEZI ČÍSELNÝMI SOUSTVMI 7 3 RITMETIKÉ OPERE V ČÍS SOUSTVÁH 17 4

Více

Mikroprocesorová technika

Mikroprocesorová technika FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Mikroprocesorová technika Garant předmětu: Ing. Václav Michálek, CSc. Autoři textu: Ing. Jiří Šebesta Mikroprocesorová

Více

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 ii Úvodem Máte před sebou text k přednášce Diskrétní matematika pro první ročník na

Více

6. Členění počítačového hardware Architektura procesoru, Paměťová hierarchie, Systémová rozhranní, Uživatelská rozhraní

6. Členění počítačového hardware Architektura procesoru, Paměťová hierarchie, Systémová rozhranní, Uživatelská rozhraní 1. Základní vlastnosti číslicového počítače: Nespojité diskrétní (digitální, číslicové) zobrazení dat 2. Mooreův zákon o vývoji hustoty integrace Procesory: Logická kapacita: o 30% za rok, Hodinová frekvence:

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN

ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN Ing. Pavel Přívětivý ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1988 Lektorovali RNDr. Antonín Vrba, CSc., a Marko Genyk-Berezovskyj Vydalo Státní

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Řešení úhoh z oblasti elektrických obvodů Filip Devera Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Více

Elektronické součástky

Elektronické součástky FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Elektronické součástky Garant předmětu: Ing. Jaroslav Boušek, CSc. Autoři textu: Prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. Prof.

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Ostrava, 2002 Mgr. Rostislav Fojtík 2 Obsah Organizace kurzu... 7 Organizace výukových lekcí... 8 Úvodní lekce... 11 Cíl lekce... 11 Architektura počítačů - ARPOC... 11 Obsah kurzu...

Více

2 Ukládání dat do paměti počítače

2 Ukládání dat do paměti počítače Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ..7/../8.8 Cíl Studenti budou umět zapisovat čísla ve dvojkové, osmičkové, desítkové a v šestnáctkové soustavě

Více

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Numerické metody Garant předmětu: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. Ústav matematiky

Více

1. Vlastní a nevlastní vodivost 2. Pohyblivost volných nábojů 3.Přechod PN v monokrystalickém polovodiči přechod PN.

1. Vlastní a nevlastní vodivost 2. Pohyblivost volných nábojů 3.Přechod PN v monokrystalickém polovodiči přechod PN. 1. Vlastní a nevlastní vodivost vlastní vodivost - vzniká fononovou generací (pár elektron - díra) nevlastní vodivost - způsobená atomovými poruchami krystalové mříže, zejména substitučními poruchami nevlastní

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák Elektronika Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák 5. ledna 2004 2 Obsah 1 Úvod 7 2 Základní pasivní součástky 9 2.1 Rezistor... 9 2.1.1 Cojetorezistor... 9 2.1.2 Jakjerezistorkonstruován... 9 2.1.3 Značenírezistoru...

Více

Základy polovodičové techniky

Základy polovodičové techniky rčeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah 1. Úvod str. 2 2. olovodičové prvky str. 2 2.1. olovodičové diody str. 3 2.2. Tyristory str. 7 2.3. Triaky str. 8 2.4. Tranzistory str. 9

Více

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf Elektronika Ing. Jaroslav Bernkopf 8. května 204 Obsah. Zákony... 7. Ohmův zákon... 7.2 Kirchhoffův zákon I o proudech... 7.3 Kirchhoffův zákon II o napětích... 8 2. Pasivní součástky lineární... 8 2.

Více

MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch

MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch Marie Hojdarová Jana Krejčová Martina Zámková RNDr. Marie Hojdarová, CSc., RNDr. Jana Krejčová, Ph.D., RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. ISBN: 978-80-87035-94-8

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc. Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Excel 2010 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze

Více

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Kódování cyklické kódy Coding cyclic code. Jakub Kettner

Kódování cyklické kódy Coding cyclic code. Jakub Kettner Kódování cyklické kódy Coding cyclic code Jakub Kettner Bakalářská práce 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRONIKA Ing. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Elektrické obvody...4 Základní pojmy...4 Polovodičové součástky...6 Polovodič typu P,typu N,přechod

Více