BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU"

Transkript

1 BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 010

2 B U L L E T I N /10 Česká společost pro mechaiku Asociovaý čle Europea Mechaics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof. Ig. Miloslav Okrouhlík, CSc. Ig. Jiří Dobiáš, CSc. Dolejškova 140/5, Praha 8 Ústav termomechaiky AV ČR, v.v.i. tel , fax RNDr. Eva Hrubatová Tajemice sekretariátu Ig. Jitka Havlíová Sekretariát Dolejškova 140/5, Praha 8 tel , tel./fax Domovská stráka IČO Společosti Bulleti je urče čleům České společosti pro mechaiku. Vydává Česká společost pro mechaiku, Dolejškova 140/5, Praha 8 - Libeň Vychází: 3x ročě Místo vydáváí: Praha De vydáí: 30. září 010 ISSN Evid. č. UVTEI MK ČR E Tiske: ČVUT Praha, CTN Česká techika, Nakladatelství ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

3

4 Pozámky k diskrétím strukturám a odpovídajícím kotiuálím modelům Remarks o the Discrete Structures ad Correspodig Cotiuum Models Cyril Höschl Summary Two examples are discussed i the paper. I the first oe, the vibratios i a thi rod ad i a correspodig oedimesioal lattice structure are thoroughly aalyzed. The restorig iteractive forces actig o particles of mass stem either from liear sprigs coectig the adjoiig particles or they are derived from a potetial. It is to be show i the latter case that uder certai coditios the vibratios of the same frequecy but with differet wave umber ca be geerated. The secod example is cocered with problem of calculatig the deformatio of a straight rail which ca be regarded as a beam lyig either o cotiuous Wikler elastic foudatio, or more likely o equidistat railroad ties. The differeces betwee solutios i both cases are aalysed. Úvod Zeptáme-li se ěkoho, kdo je vzdělá v humaitárích vědách, co považuje za opak slova diskrétí, odpoví, že idiskrétí. Zeptáme-li se zalce mechaiky, pravděpodobě alespoň ěkterý řeke, že opakem je slovo spojitý. My budeme mít v tomto příspěvku a mysli právě teto druhý případ. Při výpočtu statických deformací i vibrací modelujeme ěkdy pravidelé struktury složeé z jedotlivých kostrukčích prvků jako soustavy s koečým počtem stupňů volosti, jidy je zjedodušujeme tím, že je ahrazujeme spojitým hladkým modelem, který má těchto stupňů ekoečý počet. Někdy postupujeme obráceě. Záleží a tom, jaké výsledky sledujeme a jakou požadujeme jejich přesost, a ovšem také a tom, jaké výpočtové prostředky máme

5 k dispozici. Na jedoduchých příkladech uvedeme rozdíly, které takovým postupem vzikají. Nejprve se budeme zabývat řešeím podélých vibrací v ekoečé teké elastické homogeí tyči. Platí-li Hookeův záko, je teorie vibrací s malými amplitudami lieárí a řešeí je sadé. Je uvedeo sad v každé učebici auky o kmitáí. Šíří-li se takovou tyčí vla, eměí svůj tvar. Říkáme, že prostředí je bezdisperzí. Pro umerický výpočet ahrazujeme kotiuálí tyč apříklad soustavou (řetězcem) hmotých bodů spojeých pružiami. Tyto hmoty jsou odděleé, soustava je proto diskrétí. Vykazuje disperzi obecého tvaru vly, protože rychlost šířeí každé její harmoické složky závisí a frekveci této složky. Jelikož jde o úpravu fyzikálího modelu, mluvíme o fyzikálí diskretizaci. Někdy zasahujeme obdobým způsobem do matematického modelu. Řešíme apříklad deformaci pružého prostě podepřeého osíku, který má espočeté možství stupňů volosti. Průhybovou čáru můžeme vyjádřit třeba Fourierovou řadou a amplitudy jedotlivých harmoických složek považovat za zobecěé souřadice. Těch bude rověž ekoečě moho, ale jejich možství bude spočeté. Když se spokojíme jeom se složkami ižších řádů, budeme mít zobecěých souřadic koečý počet. Samozřejmě tím poěkud utrpí přesost výpočtu. Zde však k odděleí kompoet kostrukce edochází, proto ejde o diskrétí soustavu ve fyzikálím, ale je matematickém smyslu slova. Jestliže však takový osík leží a pražcích a ty spočívají a pružém podkladu, pak jde fyzikálě o diskrétí soustavu (pražce jsou odděleé kostrukčí prvky), kterou můžeme k usaděí výpočtu přibližě ahradit spojitým pružým podkladem. To ukážeme a druhém příkladu. Netřeba pozameat, že úlohy z mechaiky kotiua vedou a soustavy parciálích difereciálích rovic, kdežto úlohy o diskrétích modelech s koečým počtem stupňů volosti se obvykle řeší s použitím matic. Jde-li o pravidelé kostrukčí struktury, můžeme hledaá řešeí ěkdy výhodě získat řešeím příslušých diferečích rovic. Ve svém pojedáí se omezíme a jedorozměré struktury. K výpočtu kmitáí řetězců vyjdeme z lieárích ebo z liearizovaých rovic. V takovém případě je 3

6 výhodé použít komplexí proměé. Ty lze vektorově zázorit v Gaussově roviě. iϕ Například komplexí číslo z = x + iy = re = r(cosϕ + i siϕ) lze zázorit vektorem r o složkách x = r cosϕ, y = r siϕ. Odtud ihed plye vztah, který budeme později potřebovat: N 1 πi / k N e k = 0 = 0, resp. N 1 k = 0 e πikp / N = 0. (1) Jedotlivé sčítace jsou totiž jedotkové vektory avzájem pootočeé o úhly π/n (resp. jejich p-ásobky, p je celé číslo), které tvoří uzavřeý polygo (jejich výsledice je ulová). V Gaussově roviě je rověž ihed zřejmé, že umocěí komplexího čísla zameá eje změu délky příslušého vektoru, ale i jeho otočeí, eboť z iϕ iϕ = r (e ) = r e, a tedy z = r (cosϕ + i siϕ) = r (cos ϕ + i siϕ). () V této rovici pozáváme zámou Moivreovu poučku. Stačí krátit výrazem r = 1. r ebo volit Vlěí v jedorozměrém řetězci modelujícím pružou tekou tyč Na obr. 1 je zázorěa soustava hmotých bodů o stejé hmotosti m, spojeých lieárími pružiami s tuhostí (pružiovou kostatou) k. Rozteč bodů je a. m k k m k m k u -1 u 0 u +1 Obr. 1 Má-li být tato soustava modelem pružé teké tyče s modulem pružosti E, průřezem S a hustotou ρ, musí být 4

7 ES k =, m = ρsa. (3) a Budeme předpokládat, že řetězec je ekoečý; posuvy hmotých bodů budou tvořit posloupost K, u, u uk. Pohybová rovice pro -tou hmotu bude u 1 0 1, d u m = k( u 1 1) + u + u. (4) dt Dosadíme-li (3) do (4) a přejdeme k limitě rovici 1 a 0, dostaeme parciálí difereciálí t u E u = ρ x platou pro tekou pružou tyč. Je to dobře zámá vlová rovice, jejíž obecé řešeí lze apsat v d Alembertově tvaru u( x, t) = f ( x ct), (6) kde c je rychlost šířeí vly (je-li kladá, postupuje vla ve směru osy x). (5) Přitom c = E ρ. Fukce f popisuje při pevém t tvar vly (průběh posuvů u v závislosti a x). Šíří-li se tyčí harmoická vla, je výhodé apsat řešeí rovice (5) pomocí komplexí fukce ve tvaru i ( κ x-ω t) u ( x, t) = Ae, (7) kde A je obecě komplexí číslo, jehož absolutí hodota je amplitudou harmoické vly, κ začí vlové číslo a ω úhlovou frekveci. Fyzikálí výzam má reálá část. Pro rychlost c šířeí vly, délku vly L a periodu T zřejmě platí vztahy ω c =, κ π L =, κ π T =. (8) ω Protože L, T jsou kladé veličiy, jsou kladé i κ, ω, a tedy i c. Kdybychom chtěli popsat šířeí harmoické vly v opačém směru (s rychlostí c < 0), musely by mít oba čley v expoetu a pravé straě rovice (7) stejá zaméka. Dosazeím (7) do (5) se 1 Čteář si jistě všiml, že a pravé straě (4) je druhá diferece poslouposti u. 5

8 přesvědčíme, že rychlost c šířeí vly je stejá jako v rovici (6). Ostatě harmoická vla je jeom zvláštím případem obecé vly. K disperzi edochází. Vrátíme se k rovici (4) a budeme studovat, jaký v í může vzikout pohyb, který by byl periodický vzhledem k prostorové souřadici. Budeme požadovat, aby pro každé a celé číslo N platila podmíka u + = u. Délka vly tedy bude L = Na. N Abychom se zbavili diferečího vztahu a pravé straě rovice (4), zavedeme ové proměé podle vzorce N pk N v p 1 1 π i / = e N k = 1 u k. (9) Rovici (4) vyásobíme čiitelem k (9) dostaeme po úpravě vzorec πi p / N e a sečteme od = 0 do N 1. S přihlédutím d v p + p p dt ω v = 0, (10) kde k πp ω p = si. (11) m N Rovici (9) můžeme sado ivertovat, eboť 1 N N 1 p= 0 e πip / N v p 1 = e N k, p π i p(k )/N u k = u. (1) K úpravě posledího vztahu jsme využili (1). Sčítá-li se podle p, vymizí všechy součty při pevém k 0. Zbude N stejých sčítaců u. Řešeím rovice (10) dostaeme v p p iω pt = A e, (13) kde je komplexí amplituda. Když se vrátíme k původím proměým podle (1), bude A p u N 1 1 = Ap exp i( ω pt πp / N). (14) N p= 0 6

9 Komplexí amplitudu můžeme apsat jako vektor délky Ap otočeý o fázový úhel α p, tj. A p A p iα = e P. Výraz výzam je reálá část. S ozačeím tvaru πp πp κ p = = je vlové číslo. Z výrazu (14) má fyzikálí Na L x = a akoec dostaeme hledaé řešeí ve u N = 1 1 N p= 0 A p cos [( ω pt κ p x ) + α p ]. (15) Disperzí vztah, tedy závislost úhlové frekvece a vlovém čísle, je dá rovicí (11). Tuto závislost stačí zázorit v itervalu p N 0, 1 (viz obr. ). ω ω max 0 1/ p/n Obr. Je zřejmé, že úhlová frekvece žádé harmoické složky, která se řetězcem šíří, emůže překročit hodotu ω k m. max = Pozámka. V literatuře [1] ajde čteář poěkud jié odvozeí. Zároveň se tam dokazuje, že pokud bychom se pokusili vybudit vlu vyšší frekvece ež ω max, apříklad tak, že bychom touto vysokou frekvecí budili jedu hmotu řetězce, podařilo by se ám rozkmitat hmoty je v ejbližším okolí a vzruch by se dále ešířil, vla by expoeciálě se vzdáleostí od místa buzeí odezěla. 7

10 Vlěí v jedorozměrém řetězci, v ěmž jsou iteraktiví síly odvozey z poteciálu Opět budeme posuzovat řetězec vytvořeý stejými hmotami m rozděleými po přímce s roztečí a. Tetokrát ebudou sériově spojey lieárími pružiami, ale budou a sebe vzájemě působit silami odvozeými z poteciálu V = V K,, ξ, ξ, ) tak, že síla působící a -tou částici je F ( ξ K V =. Přitom ξ = a + u = x + u, kde u je ξ posuv -té hmoty (hmoté částice). Ta má v rovovážém stavu souřadici x = a. Síla působící a tuto částici v rovovážém stavu musí být ulová (částice se V epohybuje), takže = 0. Poteciál V yí rozvieme v okolí rovovážé polohy ξ x v Taylorovu řadu, v které poecháme čley pouze do druhého řádu (což stačí pro liearizovaou teorii). Protože a kostatě ezáleží (při derivaci odpade) a prví parciálí derivace jsou jak jsme právě ukázali ulové, bude akoec V = 1 r, s V ξ ξ r s x u r u s. (16) Na poteciál musíme klást určité fyzikálí požadavky. Například budeme předpokládat, že vzájemé působeí dvou hmot ezávisí a ostatích hmotách, takže hodota poteciálu pro teto pár bude záviset je a souřadicích ξ, ξ hmotých částic tohoto páru. Poteciál bude mít proto tvar 1 V = Vrs ( ξ r, ξs ), r s. (17) r, s Působeí r-té hmoty a s-tou musí být stejé jako s-té hmoty a r-tou. Proto bude platit podmíka souměrosti V ξ, ξ ) = V ( ξ, ξ ). (18) Pro r s rs ( r s sr s r budeme tedy mít r s 8

11 V ξ ξ r s x = Vrs ξ ξ r s x = W rs, přičemž W rs = Wsr, (19) zatímco ξ V r = Vrs s ξ r = w r. (0) Hmoté částice jsou rozděley rovoměrě, takže vzájemé působeí žádého páru se ezměí, přičteme-li k idexům r, s stejé celé číslo (kladé ebo záporé). Takže W r+ p, s+ p = Wrs = Wr s, 0 = W0, r s. Zavedeme-li pro vzdáleost dvou hmotých částic ( r s) a ozačeí qa, bude W rs = W q0 = W0q = Wq. Rovici (16) můžeme s tímto ozačeím přepsat do tvaru V = 1 wrur r + 1 r s W rs u r u s, rs Wq W =. (1) Jsou-li posuvy ulové, je teto poteciál ulový (rovovážý stav). Změíme-li polohu částic tak, že je z rovovážého stavu posueme o reálou vzdáleost δ, zůstae rovováha zachováa, takže (po zkráceí posledí rovice čiitelem δ ) w r + W q = 0. () r s To ukazuje, že w r ezávisí a r, takže teto idex můžeme vyechat, w r = w. Bude proto w + Wq = w + Wq = 0. (3) q, q 0 q> 0 S využitím vztahu (1) můžeme apsat pohybovou rovici pro -tou částici ve tvaru u d m dt = wu W, u, aebo s použitím (3) u d m dt = k q q, q> 0 ( u q + u q u ) kq = Wq +,. (4) 9

12 Pravá straa této rovice má jedoduchý fyzikálí výzam. Představuje působeí soustavy lieárích pruži spojujících -tou částici s každou z ostatích částic. Řešeí i( κ x ωt) posledí rovice budeme předpokládat ve tvaru u = Ae, takže qa ± q = e ±iκ. Dosazeím tohoto výrazu do (4) dostaeme po úpravě disperzí vztah u u κqa mω 4 kq si = 0. (5) q> 0 Obdobě jako (11) ukazuje teto vztah závislost úhlové frekvece a vlovém čísle. Jeli κ qa << 1, můžeme fukci sius aproximovat hodotou jeho argumetu a vypočítat pro teto případ úhlovou frekveci ze vzorce ω = q >0 k q m q κa = E κ. (6) ρ Teto vztah se shoduje s prvím ze vztahů (8), jestliže výraz pro modul pružosti ak a E = v rovicích (3) změíme a E = S S q> 0 k q q. To zameá, že řetězec může být vhodým modelem homogeí lieárě pružé teké tyče, platí-li uvedeá silá erovost. Jde-li o řetězec atomů ve mřížce, a to jedodimezioálí, pak půjde o velice tekou tyč, spíše vláko (whisker). Skutečá jeho struktura je ovšem diskrétí a ikoli spojitá. K zajímavým závěrům dospějeme, omezíme-li se ve vztahu (5) a hodoty q. To zameá, že každá hmotá částice bude v iterakci je se dvěma ejbližšími sousedími částicemi po každé straě. Poteciál od vzdáleějších částic bude mít zaedbatelý účiek. Po rozepsáí dá rovice (5) 1 k1 κa k si si π ω = + κa, κ 0,. (7) m m a 10

13 k1 Je-li > 1, je ω mootóě rostoucí fukcí κ a abývá maxima k 4. Je- k li však 1 < 1 k 4, roste ω pouze v itervalu (,κ ) 0 do hodoty ω ( k1 k ) 1 4k κ = + m, přičemž 1 k = 1 κ arccos, a 4k k 1 pro m a pak zase klesá, jak ukazuje obr. 3. To zameá, že se mohou v tomto případě v jistém frekvečím itervalu řetězcem šířit se stejou úhlovou frekvecí dvě vly o růzých vlových číslech. ω κ = π a 0 κ * π a κ Obr. 3 Omezili jsme se a jedorozměré řetězce. Vlěí v prostorových soustavách (krystalických mřížkách) je aalyzováo apříklad v literatuře []. Kolejice uložeá a odpružeých pražcích Vyšetříme deformace přímé velmi dlouhé (ekoečé) kolejice uložeé s pravidelou roztečí a a pražcích. Pražce jsou uložey a Wiklerově pružém podloží, kolejice je zatížea ad jediým pražcem osamělou silou F 0 = F (obr. 4). Poecháme straou možosti řešit tuto úlohu umerickými postupy, apříklad metodou koečých prvků, protože úloha je jedoduchá a aalytické metody vedou rychle k cíli. 11

14 F Obr. 4 x R Přeáší-li -tý pražec reakci R, posue se do podloží o průhyb δ. Tuhost c = / δ ezávisí podle Wiklerovy hypotézy a průhybech ostatích pražců. Každý pražec je podle této představy ulože a vlastí pružiě, ezávisle a ostatích pružiách. Pro osík a pružých podpěrách platí pětimometová rovice odvozeá apř. v literatuře [3] α M = Δ, (8) + βm 1 + γm + βm αm + kde je celé číslo ozačující podpěru, α = 6EJ / ca, β = a 4α, γ = 4 a + 6α, Δ = α a F + F F ). Síly F jsou vější síly, které působí a kolejici v místě ( podpěr. Protože je zatíže je pražec = 0, bude Δ = 0 pro 0. Vzhledem k symetrii budeme řešit je poloviu osíku (kolejice) x 0, takže, a pak dosadíme M = M. Řešeí diferečí rovice (8) je obdobé jako řešeí difereciálí rovice, tj. je součtem obecého řešeí homogeí rovice (pro ehomogeí (úplou) rovici. Pro uvedeou poloviu osíku Δ = 0 ) a řešeí partikulárího pro ( ) bude diferečí rovice zřejmě homogeí. Řešeí homogeí rovice lze předpokládat ve tvaru geometrické řady Jde o zobecěí zámé Clapeyroovy třímometové rovice. 1

15 M ( homog) = kost. λ. (9) Dosadíme-li (9) do (8) s hodotami Δ = 0, dostaeme reciprokou rovici pro kvociet λ 1 1 α λ + = 0. + β λ + + γ (30) λ λ Použijeme substituci příklad [4]: λ + 1 λ = Χ. Obecé výrazy jsou epřehledé, a tak zvolíme F = N, a = 0,53 m, EJ = 4, N.m -, c = N.m -1. Vyjde α = 14,854 m, β = m, γ = 91,44 m. Kořey rovice (30) budou λ 1, = 1,4340 ± i.0,7483 = r 1(cosϕ ± i siϕ), kde r 1 = 1, 6176, ϕ = 0,4809 rad, λ =,5481± i.0,860 = r (cosϕ ± i si ), 618 3,4 0 ϕ r = 0,. Má-li být řešeí reálé, musí být itegračí kostaty komplexí. Nakoec vyjde M = M ( C ϕ + C si ϕ) + r ( C cos ϕ C si ϕ) (homog) = r cos 4 (31). Protože je r1 > 1, musí být C 1 = 0, C = 0. 3 Toto řešeí doplíme o partikulárí itegrál a kostaty C 3, C 4 určíme tak, aby byly splěy okrajové podmíky v řezu x = 0 (fyzikálí a geometrická). To je poěkud zdlouhavé. Rychle vede k cíli difereciálí rovice, kterou dostaeme, když diskrétí model uložeí kolejice ahradíme spojitým, tj. kolejici budeme považovat za osík spočívající a spojitém Wiklerově pružém podkladu o ekvivaletí tuhosti k 6 = c / a = 6.10 / 0,53 = 1, N.m -. Pro průhyb w (x) bude platit difereciálí rovice (homogeí, eboť a osík epůsobí spojité vější zatížeí) 3 S rostoucím se podpěrové momety zmešují a v ekoeču vymizí. 13

16 4 d w EJ + kw = 0 (3) 4 dx s řešeím platým pro pravou poloviu osíku x 0 (itegračí kostaty jsou A, B) ϑ x ( Acosϑx B si ϑx) w( x) = e +, kde ϑ = 4 k 4EJ. (33) Tato rovice představuje expoeciálě tlumeou harmoickou vlu o vlové délce L = π/ϑ. Pro daé hodoty vypočteme L = π/0,9075 = 6,94 m. Také rovice (31) má svou zobecěou periodu, pokud připustíme i ecelé hodoty. Vyjde (per) = π / ϕ a tomu odpovídá vlová délka L = a = πa / ϕ (per) = 6, 95 m. Obě hodoty se téměř přesě shodují, což zameá, že jsme oprávěi považovat daou kolejici uložeou a pražcích za osík a spojitém pružém podkladu a použít rovice (3) místo rovice (8). Dopustíme se tím zaedbatelé chyby. Literatura [1] BREPTA, R. OKROUHLÍK, M. VALEŠ, F.: Vlové a rázové děje v pevých tělesech a jejich řešeí. Studie 16-85, Nakladatelství ČSAV, Praha [] ROSEAU, M.: Vibratios des systèmes mécaiques. Méthodes aalytiques et applicatios. Masso, Paris [3] BAŽANT, Z. a kol.: Nauka o pružosti a pevosti. Techický průvodce sv. 3, Česká matice techická, Praha [4] HÖSCHL, C.: Studium mechaiky jako hledáí souvislostí. I: Aplikovaá mechaika 000, Techická uiverzita v Liberci, 000. *** 14

17 Podivý život a dílo Gerolama Cardaa ( ) Strage Life ad Work of Gerolamo Cardao ( ) Cyril Höschl Summary The most famous Cardao s ivetio is the joit coectig two cocurret shafts. The author of this article presets solutio to kiematics of the Cardao s joit i terms of the spherical trigoometry, which is very simple. Mathematicias may brush up the Cardao s formulae for solutio to the algebraic equatios of the third degree ad also the casus irreducibilis. These formulae were published by Cardao i his book Ars Maga Liber. However, hardly ay reader kows that he also published the book O the Bad Practice of Medicie i Commo Use. His groudbreakig book Book o Games of Chace was published early iety years after his death. He wrote it whe he was approximately thirty years old, i.e. i the days whe the probability theory had ot existed. Just as his work was varied, so his life was colourful ad dramatic. Každý automobilista ví, co je to Cardaův kloub, který spojuje dva růzoběžé hřídele. Osy hřídelů spolu svírají úhel ϑ ( 0 ϑ < π / ). Prví i druhý hřídel jsou zakočey vidlicemi, do ichž je otočě zavěše další čle. Te je tvoře dvěma čepy spojeými do tvaru pravoúhlého rovorameého kříže. Obě vidlice jsou a těchto čepech zavěšey tak, jak je zázorěo a obr. 1. Je-li rotace prvího hřídele rovoměrá, je rotace druhého hřídele erovoměrá (s výjimkou případu ϑ = 0 ). Zajímá ás, jak spolu souvisí obě úhlové rychlosti. Řešit tuto úlohu eí příliš přehledé ai sadé, používáme-li roviou trigoometrii. S použitím vzorců zámých ze sférické trigoometrie je však řešeí velmi jedoduché. To yí ukážeme. 15

18 o o 1 A O B ϑ Obr. 1 Protože sférická trigoometrie se už a školách běžě evyučuje 1, uvedeme ejdříve ěkteré defiice a zvyklosti v ozačováí veliči. Představme si plášť jehlau, jehož bočí stěy tvoří trojúhelíky (lhostejo, ejsou-li shodé, ai kolik jich je). Kolem vrcholu jakožto středu opíšeme kouli o poloměru r. Pak každá stěa jehlau prote povrch koule v oblouku, jehož délka závisí a protějším vrcholovém úhlu. Te spolu svírají příslušé hray jehlau. Oblouk spadá do hlaví kružice, která má ve sférické trigoometrii týž výzam jako přímka v euklidovské geometrii, svým úsekem totiž spojuje dva pevé body ejkratším možým způsobem. Oblouky a kouli tvoří jakýsi polygo, obdobý mohoúhelíku v roviě. Proto se tyto oblouky ozačují jako stray. Podělíme-li délku této stray poloměrem r, dostaeme arcus vrcholového úhlu, tedy hodotu ezávislou a poloměru koule. Bude to bezrozměrová veličia, kterou budeme měřit délku stray. Proto ji ozačíme písmeem latiské abecedy. Naproti tomu úhly, které spolu svírají stěy jehlau, budou ozačováy písmey řecké abecedy. Po této průpravě se vrátíme k obr. 1. Osy obou hřídelů mají v prostoru pevou polohu a protíají se ve středu Cardaova kloubu. Při rotaci se rameo OA třetího čleu (kříže) pohybuje eustále v roviě ρ 1 kolmé k ose o 1 prvího hřídele, protože je v této roviě udržuje vidlice hřídele. Druhé rameo OB se obdobě otáčí v roviě ρ kolmé k ose o druhého hřídele. To je azačeo a obr.. 16

19 ρ 1 ρ ϑ A c = 90 0 B a b O P Obr. Průsečice obou rovi je kolmá k oběma osám hřídelů a prochází středem kloubu. Pohyb kříže v těchto roviách zprostředkuje rotaci mezi oběma hřídeli. Nás bude zajímat převodový poměr úhlových rychlostí ω /ω1. Úhel, který svírá rameo OA kříže s průsečicí OP rovi ρ 1, ρ, ozačíme a. Je to úhel mezi OP a OA. Rameo OB bude s touž polopřímkou svírat úhel b. Když ze středu kloubu opíšeme kouli, vytvoří jehla o těchto třech hraách (OA, OB a OP) a kulovém a 0 c = 90 ϑ Obr. 3 b 0 povrchu sférický trojúhelík o straách a, b, c = 90 straami a, b se rová úhlu. Úhel mezi ϑ os obou hřídelů (podle pravidla o úhlech s ramey avzájem kolmými). Dostaeme tedy sférický trojúhelík zázorěý a obr Duch doby paradoxě matematice epřeje. V Lidových oviách se de dokoce psalo o tom, že ám opět hrozí teror matematiky, totiž opěté zavedeí matematiky jako poviého maturitího předmětu. 17

20 Nyí stačí aplikovat kosiovou větu pro strau zámou ze sférické trigoometrie [1], abychom dostali cos acos b + si asibcosϑ = cos c = 0. (1) Protože d 1 a = ω dt, b = ω dt, () d dostaeme difereciací (1) a dosazeím do () převodový poměr ω ω 1 si a cosb cos asi bcosϑ =. (3) cos asi b + si a cosbcosϑ Vyloučíme strau b pomocí vztahu (1) a dostaeme po úpravě ω ω 1 cosϑ =. (4) cos a + si a cos ϑ Je-li ve zvláštím případě a = 0, je ω = ω1 cosϑ. Je-li aopak a = 90, vyjde 0 ω = ω1 / cosϑ. Za rotace osciluje převodový poměr mezi těmito hodotami, platí tedy ohraičeí cosϑ ω ω1 1/ cosϑ. (5) Závislost (4) převodového poměru a otočeí a prvího hřídele je pro hodotu 0 ϑ = 60 zakreslea a obr

21 ,5 převodový poměr 1,5 1 0, úhel otočeí 1. hřídele (stupňů) Obr. 4 Zámé jsou i Cardaovy vzorce z algebry, které Cardao uveřejil v kize Ars Maga Liber (Kiha o uměí ejvětším). Tím si zepřátelil matematika samouka Nicolu Tartaglia, který prý metodu řešeí jistých algebraických rovic zal, ale chtěl ji utajit. Odboré zájmy Cardaovy však byly mohem širší. Původě si jeho otec přál, aby vystudoval práva, protože by v takovém případě dostával stipedium. Cardao si však usmyslel, že bude studovat lékařství, čehož dosáhl až po rodié roztržce. Odešel z domova v Miláě a utekl do Pávie, chyběly mu však peíze. Učil proto geometrii, alchymii a astroomii, ale peíze estačily. Tak se rozhodl, že si vydělá v hazardích hrách. Ty roztřídil a hry vyžadující ějakou strategii a dovedost a a hry, v ichž hrála rozhodující roli áhoda. Usoudil, že i áhodé jevy mají své zákoitosti, a když je ovláde, může potřebé peíze získat. Skutečě si zaedlouho vydělal v hazardích hrách více, ež kolik by získal a stipediu za deset let. V roce 150 se pak zapsal jako studet medicíy a krátce potom začal psát kihu o hazardí hře. Je třeba si uvědomit, že 19

22 v té době eměl o teorii pravděpodobosti ikdo poětí a že sama aritmetika byla ještě v plekách. V patáctém století se zaméka + a používala jeom pro ozačeí odchylek váhy bede se zbožím oproti správé váze. Zaméko rovosti = zavedl Robert Recorde v Cambridge teprve roku 1577, tedy rok po Cardaově smrti. A zaméko pro ásobeí zavedl vyálezce logaritmického pravítka, episkopálí kěz William Oughtred, teprve v sedmáctém století. Cardaův spis se jmeoval Pojedáí o hrách a áhodě. Kihu se mu epodařilo vydat a akoec dospěl k závěru, že by to ai ebylo vhodé, kdyby jié učil, jak mohou v hazardích hrách vyhrávat. Vyšla až za ecelých devadesát let po jeho smrti. Abychom si uvědomili Cardaovu geialitu, připomeeme čláek Martia Gardera z časopisu Scietific America z říja 1959, v kterém apsal, že v žádé jié oblasti matematiky se edokážou experti tak blamovat, jako v teorii pravděpodobosti. Dokládá to a problému, který yí stručě uvedeme. Představme si soutěž, ve které si má vítěz svou výhru sám vybrat otevřeím jeděch ze tří stejých dveří. Za jeděmi z ich je dejme tomu luxusí auto, za dalšími dvěma vycpaá koza. Když soutěžící ozačí jedy áhodě vybraé dveře, má je třetiovou aději, že je za imi auto. Vtom do hry vstoupí moderátor, otevře jedy z eozačeých dveří, za imiž auto eí, a ptá se, zda soutěžící echce svou volbu změit. Otázka je, zda je to pro ěho výhodé. Soutěžící má yí a výběr je dvě možosti. Protože auto může být se stejou pravděpodobostí za jeděmi zavřeými dveřmi jako za druhými, tak je to jedo, jestli soutěžící svou volbu změí ebo e. Tak usuzovali i výzamí matematici. Teto úsudek je však chybý. Předpokládejme ejprve, že prví volba byla šťastá, tj. za ozačeými dveřmi je auto (což soutěžící dosud eví). Zůstae-li hráč u své prví volby, zvítězí. Ovšem to, že za dveřmi opravdu auto bude, má pravděpodobost je 1/3. Zato pravděpodobost, že volba byla špatá, je /3. Hráč zvítězí při špaté prví volbě je tehdy, když volbu změí. Shreme-li tyto dvě možosti, pak hráč při ezměěé volbě zvítězí s pravděpodobostí 1/3, při změěé volbě s pravděpodobostí /3. Statistika vítězů 0

23 opakovaé soutěže potvrzuje, že ti, kteří volbu změí, zvítězí přibližě dvakrát častěji ež ti, kteří volbu ezměí. Tuto hru lze poměrě sado simulovat a počítači, a tak si mohý čteář může toto statistické ověřeí celé hry doma ověřit. Nevyhraje přitom ovšem ic, ai auto, ba ai tu vycpaou kozu. Zvládutí podobých problémů umožilo zakladateli počtu pravděpodobosti a hazardímu hráči Gerolamu Cardaovi, aby si v hazardích hrách vydělal a živobytí, kdykoli se mu v životě edařilo. Když se Cardao vrátil do Miláa s lékařským diplomem v kapse, eašel tam zaměstáí. Ještě jako studet uveřejil totiž stať azvaou O růzosti lékařských ázorů, v které azval lékařskou obec badou mastičkářů. Miláská lékařská komora ho proto odmítla jmeovat svým čleem. Cardao se tedy odebral do malého městečka Sacco, kde bylo moho emocých a žádý lékař. Tetokrát byl Cardaův úsudek chybý, emocí totiž žádého lékaře eměli, protože ho echtěli. Vystačili si se zaříkávači a kězi. Miláská komora epřijala Cardaa ai po pěti letech, kdy svou žádost opakoval. A tak mohl léčit emocé je tajě. Většiou to byli lidé velmi chudí ebo bezadějě emocí. Cardao apsal o této době ve svém životopisu (citováo podle []): Abych si přivydělal, abych uživil maželku, byl jsem uce uchýlit se opět ke kostkám; a tady mi moje zalosti matematiky pomáhaly zvítězit ad áhodou a měli jsme zač koupit si jídlo a přežívat, i když aše bydleí bylo v zoufalém stavu. Jeho život se rázem změil, když se mu podařilo vydat kihu s přitažlivým ázvem O špatých lékařských postupech v běžé praxi. Pomohlo mu také, že se áhle zlepšil zdravotí stav jedoho jeho tajého pacieta, dobře zámého pátera augustiiáského řádu. Lékařská komora eježe ho přijala za člea, ale jmeovala ho rovou rektorem. Mezitím publikoval spisy o algebře, a tak se ocitl kolem roku 1555 a vrcholu bohatství a slávy. Ježe všecha sláva polí tráva. Z velké části za Cardaův pád mohou jeho děti. Když bylo dceři Chiaře šestáct let, svedla svého staršího bratra Giovaiho a otěhotěla. Po potratu zůstala eplodá, přesto se vdala a akazila syfilidou. Giovai vystudoval lékařství, ale proslul jako krimiálík. Byl přiuce vzít si evěstu z rodiy, 1

24 která měla zálusk a Cardaovy peíze. Věděla, že Giovai otrávil ějakého městského úředíka. Mezitím Aldo, Cardaův mladší sy, který jako dítě rád týral zvířata, zaměil tuto zálibu za pracoví áplň, když se dával ajímat ikvizicí k mučeí lidí. Byla to odměa za to, že předtím podle ávodu matematika Tartaglia udal svého otce. Z obou bratrů se stali podvodíci. Pár let po svatbě dal Giovai jedomu sloužícímu záhadou směs, aby ji přidal do dortu pro svou maželku. Po její smrti byl akoec usvědče a skočil a popravišti. Miláský seát dal vyškrtout Cardaovo jméo ze sezamu těch, kdo smějí předášet, obviil ho ze sodomie a icestu a dal ho vyhat z provicie. Tehdy apsal do své biografie: Jsem zova v hadrech, bez peěz, bez příjmů, můj plat je pozastave, moje kihy zabavey Po krátkém pobytu ve vězeí dožil Cardao pár zbývajících let v zapomeutí v Římě. Tak zemřel muž, jehož otec byl přítelem Leoarda da Viciho. Literatura [1] REKTORYS, K. a kol.: Přehled užité matematiky. SNTL, 3. vyd., Praha [] MLODINOW, L.: Život je je áhoda. Slovart, Praha 009 (překlad z agl. orig.). ***

25 Kroika Chroicle Ig. Oldřich Kropáč, DrSc. ( ) Ig. Oldřich Kropáč, DrSc. se arodil v Brě. V roce 194 maturoval a brěské reálce a pak absolvoval abiturietský kurz a Vyšší průmyslové škole strojické. Po válce astoupil a Vysokou školu techickou v Brě, kterou úspěšě dokočil složeím druhé státí zkoušky v roce V roce 195, po skočeí základí vojeské služby, astoupil do Leteckého výzkumého ústavu v Letňaech. Tam byl zpočátku řadovým pracovíkem, postupě získal i své další tituly, stal se vedoucím střediska teorie, iformace a automatizace a později vedoucím odděleí aplikovaé matematiky a kyberetiky. Toto místo zastával až do svého odchodu do důchodu v roce V dalším textu jeho odborý život výstižě popisují kolegové M. Špric juior a P. Múčka. Ig. Kropáč byl mimo jié i pilým přispěvatelem do Bulletiu České společosti pro mechaiku. Napsal řadu popularizačích čláků, apříklad o fraktálech, o stochastických modelech v teoretické a experimetálí mechaice, o statistických a mediáových filtrech, apod. Pod pseudoymem C. A. Pork, což je KROPAC psáo pozpátku, též publikoval ěkolik úsměvých fejetoů, v ichž si pohrává s áměty jako je matematická teorie výročí zde k tomu používá osmičkovou číselou soustavu, takže ukazuje, že dekadický čtyřiašedesátík vlastě může slavit osmičkové sté arozeiy ebo rozšířeý model odměňováí, či se zamýšlí ad vědeckou prací a uděluje dobře míěé rady začíajícím výzkumíkům (ale eje jim). Je to ispirující četba. 3

26 Sezam jeho příspěvků do Bulletiu Společosti je ásledující. 3/1986 C. A. Pork: Systémové a jié obecé zákoy 1/1986 O. Kropáč: Stochastické modely v teoretické a experimetálí mechaice pevých těles 3/1988 do kroiky čláek k 65. arozeiám Doc. Ig. J. Drexlera, CSc. 1/1989 C. A. Pork: Příspěvek k matematické teorii výročí 1/1993 C. A. Pork: Rozšířeý model odměňováí 1/1995 O. Kropáč: Fraktály a jejich uplatěí 3/1995 O. Kropáč: Vzpomíky a dvě zasloužilé osobosti ašeho letectví (Z. Růzha, M. Golobov) 3/1997 O. Kropáč: Mediáové a ěkteré další statistické a hybridí filtry 1/000 C. A Pork: Rok 000 rok eaplěých očekáváí? /004 C. A. Pork: Několik rad začíajícím výzkumíkům (ale eje jim) 1/005 receze čláku Weiberg, S.: Tváří v tvář. Věda a její itelektuálí protivíci /005 C. A. Pork: Stovkaři mezi ámi, aeb další pozámky k teorii výročí Čteář si je může připomeout a potěšit se s imi a webovských strákách Čláky ke Kropáčovým 70., 75. a 80. arozeiám ajde čteář v Bulletiech 1/1995, 1/000 a 1/005. Dr. Kropáč v roce 005 poslal tehdejšímu předsedovi Společosti dopis ásledujícího zěí. 4

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

NEWSLETTER. Pár slov k setkání Fenomén Knížák * KVĚTNOVÝ GRAF IVK

NEWSLETTER. Pár slov k setkání Fenomén Knížák * KVĚTNOVÝ GRAF IVK květe / 2015 NEWSLETTER NEWSLETTER květe /2015 Václav Klaus: Pár slov k setkáí Feomé Kížák Jiří Weigl: Pět let pomoci Řecku Ladislav Jakl: Jsme o pět let chytřejší? Spíše spoutaější Pavel Ryska, Ja Průša:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus:

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus: dube / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER dube /2014 Václav Klaus: Deset let ašeho čleství v EU eí důvod slavit Jiří Weigl: Evropská uie a její krize Ladislav Jakl: Kampaě a fráze zmrzačeá demokracie Ja Skopeček:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich.

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich. Fukce. Základí pojmy V kpt.. jsme mluvili o zobrazeí mezi možiami AB., Připomeňme, že se jedá o libovolý předpis, který každému prvku a A přiřadí ejvýše jede prvek b B. Jsou-li A, B číselé možiy, azýváme

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Petr Otipka Vladislav Šmajstrla Vytv ořeo v rámci projektu Operačího programu Rozv oje lidských zdrojů CZ.04..03/3..5./006

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ České vysoké učeí techické v Praze Fakulta stroí Ústav techiky prostředí Disertačí práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ Ig. Michal Duška Studií obor: Techika prostředí

Více

NEWSLETTER. Co pro nás plyne z překvapení polských prezidentských voleb ČERVNOVÝ GRAF IVK

NEWSLETTER. Co pro nás plyne z překvapení polských prezidentských voleb ČERVNOVÝ GRAF IVK červe / 2015 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2015 Jiří Weigl: Co pro ás plye z překvapeí polských prezidetských voleb Václav Klaus: Malá pozámka k jarí ávštěvě Berlía Otázka IVK: Přiesou polské prezidetské

Více