Úvod do UNIXu. Jirka Boháč Gymnázium Jaroslava Seiferta 2003/2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do UNIXu. Jirka Boháč Gymnázium Jaroslava Seiferta j.bohac@gymjs.net 2003/2004"

Transkript

1 Úvod do UNIXu Jirka Boháč Gymnázium Jaroslava Seiferta 2003/2004 Abstrakt souborový systém, práce se shellem, přesměrování, job control, standardní unixové utility,...? Úvod do UNIXu

2 Operační systém UNIX vznik v letech v Bell Labs pokračování vývoje v akademickém prostředí (Berkeley) víceuživatelský systém multitasking - běh více programů najednou přístupová práva k souborům práce více uživatelů zároveň - terminály autor předstíral vývoj kancelářského systému pr zpracování textu velké množství utilit pro práci s textem mnoho různých variant unixu open-source software varianty (linux, BSD) Úvod do UNIXu strana 1

3 Terminály z doby drahých a velkých sálových počítačů hloupé zařízení, zobrazuje (přidává) na obrazovku přijaté znaky a posílá počítači informaci o stisknutí klávesy chytřejší terminály uměly pohybovat kurzorem stovky různých druhů terminálů a jejich emulátorů (xterm) vzdálené přihlášení přes telnet/ssh grafické terminály (X-terminály) Úvod do UNIXu strana 2

4 Hierarchie souborového systému jediný kořen stromu VFS - virtual filesystem, mountování jiných FS různé typy souborů file (soubor) directory (adresář) symbolic link - symlink (odkaz) device (zařízení) named pipe cesta oddělena lomítky (slashes) absolutní/relativní cesta, aktuální adresář speciální adresáře. a.. Úvod do UNIXu strana 3

5 Shell - interpret příkazů jeden shell se spustí po přihlášení uživatele (login shell) čeká na uživatelovy příkazy, umí spouštět programy a manipulovat s běžícími programy. pokud skončí login shell, uživatel se odhlásí shell často umí i další funkce (cykly, podmínky, počítání,...) příkazy lze uložit do souboru a sputit dávkově - shell script nejpoužívanější UNIXový shell - bash (Bourne-Again SHell) Úvod do UNIXu strana 4

6 spuštění programu, parametry, man, help Ke spuštění programu stačí zadat jeho jméno. Programy mívají parametry, ovlivňující jejich chování. Parametry které jen zapínají nebo vypínají určitou funkci se nazývají přepínače (switches): -x Zadáním jména v shellu spustíme program nebo interní příkaz. prikaz -f parametr [nepovinný parametr]: Většina instalovaných programů má v systému manuál, popisující použití a parametry. K jeho zobrazení slouží program man: man [sekce] jméno programu K prohledávání hlaviček manuálových stránek je program apropos. Nápovědu k interním příkazům shellu získáme příkazem help příkaz, nebo z manuálové stránky shellu: man bash Úvod do UNIXu strana 5

7 Pohyb po adresářovém stromu: cd, ls, pwd cd Change Directory - příkaz shellu, který změní aktuální adresář: cd cesta pwd Print Working Directory - program, který vytiskne celou cestu k aktuálnímu adresáři ls List - vypíše obsah aktuálního adresáře ls [-l] [-d] [-a] [...] přepínač -l (long) ukáže podrobné informace o souborech, 1 na řádku přepínač -d (directory) ukáže informace o adresáři, namísto obsahu přepínač -a (all) ukáže i skryté soubory, začínající tečkou Úvod do UNIXu strana 6

8 Vytváření & mazání souborů: mkdir, touch, rmdir, rm mkdir [-p] cesta vytvoří adresář rmdir cesta smaže prázdný adresář touch cesta vytvoří prázdný soubor rm [-r] [-f] [-i] cesta smaže soubor (ne adresář). přepínač -r (recursive) povolí rekurzivní smazání celého podstromu (vše včetně adresářů) přepínač -i (interractive) zeptá se uživatele u každého souboru jestli to myslí vážně. V některých systémech je tento přepínač defaultně zapnut pro superuživatele (root) přepínač -f (force) ignoruje chyby, potlačuje volbu -i rm -rf / Úvod do UNIXu strana 7

9 Vstup a výstup programů K otevřeným souborům program interně přistupuje pomocí čísel (file descriptors), jejichž pole má každý program někde ve své paměti uloženo. Deskriptory číslo 0, 1 a 2 mají zvláštní postavení: 0 standardní vstup (standard input, stdin) většina programů ho používá jako vstupní data, pokud jim neřekneme že mají použít soubor 1 standardní výstup (standard output, stdout) většina programů na něj píše výsledek své práce, pokud jim neřekneme že mají použít soubor 2 standardní chybový výstup (standard error, stderr) Obvykle na něj program vypisuje případné chybové hlášky Úvod do UNIXu strana 8

10 Vstup a výstup programů - přesměrování Když jeden program spouští druhý, může mu nastavit příslušné filedescriptory jak chce. Shell, jako program určený na spouštění dalších programů, poskytuje mnoho možností jak stdin, stdout a stderr u spouštěných programů měnit. login-shell má většinou stdin připojen přes terminál na klávesnici, a stdout a stderr na terminálovou obrazovku. Pokud neurčíme při spouštění programů jinak, dědí se toto nastavení na synovské procesy (programy které spouštíme) Přesměrování do souboru: pomocí > se přesměruje stdout do souboru: program > výstupní soubor pomocí < se přesměruje stdin na soubor: program < vstupní soubor pomocí 2> se přesměruje stderr na soubor: program 2> soubor Úvod do UNIXu strana 9

11 program cat concatenate zřetězení souborů: cat [soubor1 [soubor2...]] pokud je spuštěn bez parametrů, čte ze stdin pokud nahradíme jeden ze souborů znakem -, bude se místo souboru číst stdin program všechny vstupní soubory pospojuje a vypíše na stdout Úvod do UNIXu strana 10

12 programy head, tail a wc head vypiš prvních n řádků vstupu (default=10) head -n počet řádků [ soubor1... ] tail vypiš posledních n řádků vstupu (default=10) tail -n počet řádků [ soubor1... ] wc word count umí počítat nejen slova ve vstupu: wc -l počítá počet řádek wc -w počítá počet slov wc -c počítá počet písmen Úvod do UNIXu strana 11

13 roura (pipe) Umožňuje přesměrovat výstup (stdout) jednoho programu na vstup (stdin) jiného programu. program1 [ parametry ] program2 [ parametry ]... Řetězit lze samozřejmě i více programů. Oba programu jsou spuštěny zároveň, a stdout prvního je přesměrován na stdin druhého Pokud druhý program skončí (například nějakou chybou), ukončí se i první Příklad: cat a.txt b.txt head -n 100 wc -w Slepí soubory a.txt a b.txt, z výsledku vezem prvních 100 řádek a spočítá kolik je v nich slov. Úvod do UNIXu strana 12

14 programy cut a sort cut vybere z každé řádky vstupu jen některé znaky ( -cseznam) nebo pole (-fseznam). Pokud se pracuje s poli (-f) tak je možné nastavit oddělovač (delimiter): -d oddělovač. Příklad: cut -d: -f 1,5 /etc/passwd vypíše login a skutečné jméno všech uživatelů systému. sort třídí vstup - defaultně třídí vzestupně podle abecedy celé řádky. -n třídí čísla (10 > 2) -k pozice1 [pozice2...] určuje pole podle kterého (kterých) se má třídit. -t oddělovač polí (totéž jako -d u cut) -r obrácené pořadí (reverse) Příklad: sort -t: -k 5 /etc/passwd setřídí uživatele podle jména Úvod do UNIXu strana 13

15 programy echo a tr echo vypíše svoje parametry na výstup -n neukončí řádku -e umožní tisk speciálních escape tr sada1 sada2 nahrazuje znaky ze sada1 znaky ze sada2. Příklad: tr A-Z a-z nahradí všechna velká písmena malými. Úvod do UNIXu strana 14

16 regulární výrazy - stručně Regulární výrazy (regular expressions, regexps) využívá mnoho programů jako způsob zadání vyhledávaného textu (a případně nahrazení). O textu který se dá výrazem vygenerovat se říká že mečuje s regulárním výrazem (matches a regexp). speciální znaky:. libovolný znak [seznam] libovolný ze znaků v seznamu. (např: [a-z0-9] jsou všechna malá písm [ˆseznam] libovolný znak, kromě znaků ze seznamu. * libovolný počet opakování posledního výrazu + dtto, ale alespoň jedno opakování (extenze) {n} n opakování {n,m} n až m opakování ˆ začátek (např. řádku) $ konec (např. řádku) Úvod do UNIXu strana 15

17 program grep grep regexp prohledává vstup, a tiskne jen řádky které obsahují řetězec mečující s regexp -i ignoruje malá a velká písmena -v inverze tiskne jen řádky neobsahující příslušný řetězec -r rekurzivně prohledává adresář... a mnoho dalších (viz man grep) Úvod do UNIXu strana 16

18 environment variables v shellu součástí každého běžícího procesu jsou jeho proměnné prostředí envronment variables proměnné jsou řetězcové, v některých případech můžou být interpretovány jinak (např. jako čísla) seznam nastavených proměnných vypíše příkaz set proměnné se nastavují operátorem = příklad: x=hodnota proměnné, jsou lokální pro proces; pokud chceme nějaké proměnné dostat do nově spuštěného programu (např. dalšího shellu), je třeba je exportovat příkazem export Úvod do UNIXu strana 17

19 expanze Některé speciální znaky mají při zpracování příkazové řádky zvláštní význam a způsobí, že část řádky je nahrazena nějakým jiným řetězcem. Expanze probíhají v následujícím pořadí: expanze složených závorek v závorkách je seznam slov, těmi je postupně v řetězci kolem závorky nahrazena celá závorka. příklad: mkdir /tmp/{aa,bb,cc} vytvoří adresáře /tmp/aa, /tmp/bb a /tmp/cc expanze vlnovky znak se nahradí obsahem proměnné HOME, tj. cestou k uživatelovu home-directory. Pokud není následován lomítkem, vezme se řetězec mezi a / jako uživatelské jméno, a výsledek je home-directory daného uživatele. Úvod do UNIXu strana 18

20 expanze (pokračování) expanze parametrů a proměnných ${jméno proměnné} je nahrazeno obsahem proměnné. Pokud je jméno proměnné číslo, chápe se jako parametr skriptu. Složené závorky je možno vynechat. Příklad: echo $x vypíše obsah proměnné x Při expanzi parametrů shell umožňuje mnoho dalších funkcí, např. doplňování defaultní hodnoty, podřetězce obsahu proměnné,... expanze výstupu: $(příkaz) nebo příkaz (zpětné apostrofy!) spustí příkaz a do příkazové řádky vloží celý jeho výstup příklad: cat echo a.txt vypíše obsah souboru a.txt aritmetická expanze $((výraz)) se nahradí spočteným výrazem Úvod do UNIXu strana 19

21 expanze (pokračování 2) expanze jmen souborů - pokud jsou nalezeny znaky *,?, nebo [, expanduje se slovo ve kterém se vyskytují na jména všech souborů, které lze ze slova dostat pomocí pravidel: znak * lze nahradit libovolnou (i prázdnou) posloupností znaků znak? lze nahradit právě jedním libovolným znakem [seznam] lze nahradit libovolným ze znaků v seznamu [!seznam] nebo [ˆseznam] lze nahradit libovolným ze znaků mimo seznam. Chování lze ještě ovlivnit nastavením různých proměnných a parametrů shellu (např. GLOBIGNORE) Příklad: rm [ab]*.txt smaže všechny soubory začínající na a nebo b, a končící na.txt Úvod do UNIXu strana 20

22 escape, quotes Často potřebujeme například programu zadat parametr, který obsahuje speciální symboly (symboly pro expanzi, pro přesměrování, mezeru, konec řádku,...). znak backslash (\) ruší speciální funkci následujícího znaku (tzv. escape ) uzavřením řetězce do apostrofů ( ) se ruší speciální význam všech znaků mezi nimi uzvřením řetězce do uvozovek ( ) se ruší význam speciálních znaků mezi nimi, s výjimkou dolaru ($), zpětného apostrofu( ), a backslashe(\) (ten má pak jen omezenou funkci) Všechny tyto znaky na příkazové řádce zrušeny po provedení expanze. Úvod do UNIXu strana 21

23 přístupová práva k souborům Součástí informace, ketrou si systém pamatuje o každém souboru je číslo uživatele (UID) vlstnícího soubor číslo skupiny (UID) vlastnící soubor sada devíti bitů, definující přístupová práva Devět bitů je rozděleno do tří trojic po třech bitech. První trojice definuje přístupová práva pro vlastníka souboru. Druhá trojice definuje práva pro členy skupiny, která soubor vlastní. No a třetí skupina Úvod do UNIXu strana 22

24 přístupová práva k souborům, význam bitů Každá trojice bitů, definující přístupová práva má následující význam: první (zprava!) bit, odpovídá právu čtení souboru (označován r) - u adresářů odpovídá právu prohlížení seznamu souborů v adresáři druhý bit odpovídá právu zápisu (w). U adresářů je to právo přidávat a mazat soubory. třetí bit má u souborů význam provádění (execute x) - je-li soubor skript nebo binární program, a máme na něj právo x, můžemej jej spustit. U adresářů nám dává tento bit právo použít jejich obsah (přistoupik k souboru můžeme i když adresář nemůžeme číst, jen musíme znát přesně jeho jméno Práva se obvykle zapisují ve formátu: rwxrw-r--, nebo v podobě čísla v osmičkové soustavě: význam: rwx pro vlastníka, rw pro skupinu, a r pro všechny ostatní. Úvod do UNIXu strana 23

25 přístupová práva k souborům, povolení přístupu Když program po systému požaduje nějakou operaci se souborem, kontroluje systém práva v následujícím pořadí: pokud UID pod kterým je spuštěn program odpovídá UID souboru, použijí se bity odpovídající vlastníkovi prochází se všechny skupiny jejichž je UID běžícího programu členem. Pro každou se porovná její GID a GID souboru. Pokud souhlasí, použijí se práva pro skupinu. použíjí se práva pro ostatní Paradoxně, kvůli tomuto algoritmu, má li soubor práva např. r--rw-rw-, tak do něj vlastník nemůže zapisovat a všichni ostatní ano. Úvod do UNIXu strana 24

26 program chmod Přístupová práva se občas nazívají mód souboru. Program na jejich změnu se menuje chmod chmod -R práva soubor1 [soubor2... ] změní souborům práva podle parametru práva Práva můžeme určit buď absolutně (například číslem v osmičkové soustavě), a nebo přidat/ubrat práva k již existujícím právům. Například: chmod nastaví práva na 664, tj rw-r--r-- chmod u+x... přidá uživateli (u=user), právo x chmod go+rw... přidá skupině a ostatním (g=group, o=other), práva rw chmod a+rx... přidá všem (a=ugo), práva rx Úvod do UNIXu strana 25

27 návratová hodnota příkazu Každý příkaz nebo program vrací číselnou hodnotu (return-value) Výsledek posledního provedeného příkazu je uložen v proměnné? Výsledek 0 je považován za úspěch, nenulový výsledek za chybu. Shell má logické operátory && (AND), (OR) a! (NOT) && a s částečným vyhodnocováním (tj. druhý z operandů se nevyhodnocuje, není li třeba). Toho se využívá k jednoduchým podmínkám: příkaz1 && příkaz2 příkaz2 se provede pokud příkaz1 uspěje příkaz1 příkaz2 příkaz2 se proved pokud příkaz1 neuspěje Úvod do UNIXu strana 26

28 podmínkové výrazy Konstrukce [[ výraz ]] vyhodnotí výraz a vrátí 0 nebo 1. Podporované výrazy např.: -a soubor 0 pokud soubor existuje -f adresář 0 pokud adresář existuje -f adresář 0 pokud adresář existuje -z string 0 pokud string je prázdný string1 == string2 0 pokud jsou řetězce shodné string1!= string2 0 pokud jsou řetězce různé a mnoho dalších... viz CONDITIONAL EXPRESSIONS v dokumentaci k bashi Úvod do UNIXu strana 27

29 podmínky Ke složitějším podmínkám, kde nestačí && a, můžeme použít konstrukci if/then/else: if příkazy ; then příkazy2 ;fi nebo if příkazy ; then příkazy1 ;else příkazy2 ; fi Provedou se příkazy, a podle výsledku posledního z nich se provede/neprovede příslušná větev příkazy1 nebo příkazy2 Úvod do UNIXu strana 28

30 while cyklus, příkaz read while příkazy ; do příkazy2 ; done Provádí příkazy2 dokud poslední z příkazy vrací 0 (úspěch) while-cyklus se často používá s příkazem read. read proměnná1 [proměnná2... ] načte ze vstupu řádku textu, první slovo dá do první proměnné, druhé do druhé... do poslední proměnné dá celý zbytek řádky. Oddělovač slov je definován v proměnné IFS (standardně mezera/tab) IFS=: while read login pw uid gid fn home shell; do echo $fn $login; done </etc/passwd Vytiskne jména a loginy všech uživatelů Úvod do UNIXu strana 29

31 for cykly bash má dva typy for cyklů: standardní for jako v C for ((i=0; i< 10; ++i)) do...; done iterační: for proměnná in a b c d ; do...; done postupně do proměnné přiřadí a b c d, a provede vždy jednu iteraci cyklu. velmi hojně využívaný cyklus, například pro manipulaci se soubory: for i in *; do mv "$i" "$i.bak"; done přidá všem souborům na konec jména.bak Úvod do UNIXu strana 30

Úvod do Unixu. man: příkaz pro zobrazení nápovědy k danému příkazu, programu (pokud je k dispozici), např. man cp. pwd: vypíše cestu k aktuální pozici

Úvod do Unixu. man: příkaz pro zobrazení nápovědy k danému příkazu, programu (pokud je k dispozici), např. man cp. pwd: vypíše cestu k aktuální pozici Základní příkazy Úvod do Unixu man: příkaz pro zobrazení nápovědy k danému příkazu, programu (pokud je k dispozici), např. man cp vypíše nápovědu o příkazu cp, manuálová stránka se ukončí stisknutím klávesy

Více

Unix je víceuživatelský a víceúlohový OS

Unix je víceuživatelský a víceúlohový OS Unix je víceuživatelský a víceúlohový OS Mezi základní úkoly každého OS patří: - Správa hardwareových prostředků - Správa souborového systému - Správa procesů - U víceuživatelských systémů rovněž řízení

Více

Základní příkazy OS UNIX

Základní příkazy OS UNIX 1 Základní příkazy OS UNIX Výpis obsahu adresáře ls [přepínače] [soubor]! výpis informací o zadaných souborech! pokud zadáme jméno adresáře, je vypsán obsah adresáře (seznam souborů, které jsou v adresáři

Více

Linux-příkazový řádek

Linux-příkazový řádek Linux-příkazový řádek Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

Přednáška 2. Systémy souborů OS UNIX. Nástroje pro práci se souborovým systémem. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 2

Přednáška 2. Systémy souborů OS UNIX. Nástroje pro práci se souborovým systémem. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 2 Přednáška 2 Systémy souborů OS UNIX. Nástroje pro práci se souborovým systémem. 1 Systém souborů (FS) I 2 Systém souborů II Logický systém souborů pro běžného uživatele se jeví jako jediná homogenní struktura

Více

Základní příkazy UNIXu (Linuxu)

Základní příkazy UNIXu (Linuxu) Základní příkazy UNIXu (Linuxu) Ostatní clear smazání obrazovky man nápověda k příkazům (zkus man man) Ovládání příkazu man PgUp, b stránka vzhůru PgDn, mezerník stránka dolů šipky nahoru a dolů pohyb

Více

LINUX SOUBORY. Zadejme příkaz ls l! V této lekci se odrazíme od dlouhého výpisu příkazu ls a uvidíme, kam nás to zanese. SPŠ Teplice - 3.

LINUX SOUBORY. Zadejme příkaz ls l! V této lekci se odrazíme od dlouhého výpisu příkazu ls a uvidíme, kam nás to zanese. SPŠ Teplice - 3. LINUX SOUBORY Zadejme příkaz ls l! V této lekci se odrazíme od dlouhého výpisu příkazu ls a uvidíme, kam nás to zanese. Dlouhý výpis příkazu ls Zadejte příkaz ls s parametrem l. Před každou položkou (souborem

Více

C2110 Operační systém UNIX a základy programování

C2110 Operační systém UNIX a základy programování C2110 Operační systém UNIX a základy programování 5. lekce Petr Kulhánek kulhanek@chemi.muni.cz Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno C2110 Operační systém

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SHELLU

PROGRAMOVÁNÍ V SHELLU PROGRAMOVÁNÍ V SHELLU Prostředí, jazyk, zdrojový kód chceme-li posloupnost jistých příkazů používat opakovaně, případně z různých míst adresářové struktury, můžeme tuto posloupnost uložit souboru, který

Více

Základní příkazy pro práci se soubory

Základní příkazy pro práci se soubory A7B38UOS Úvod do operačních systémů 3. Cvičení Základní příkazy pro práci se soubory Obsah cvičení Informace o souborech a adresářích Informace o obsahu souborů Vytváření souborů a adresářů Manipulace

Více

PSK3-9. Základy skriptování. Hlavička

PSK3-9. Základy skriptování. Hlavička PSK3-9 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Základy skriptování v unixovém shellu Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Více

Systém souborů (file system, FS)

Systém souborů (file system, FS) UNIX systém souborů (file system) 1 Systém souborů (file system, FS)! slouží k uchování dat na vnějším paměťovém médiu a zajišťuje přístup ke struktuře dat! pro uživatele možnost ukládat data a opět je

Více

BASH. Kouzla s příkazovou řádkou. Petr Koloros

BASH. Kouzla s příkazovou řádkou. Petr Koloros BASH Kouzla s příkazovou řádkou Petr Koloros Obsah příkazová řádka proměnné prsaté závorky {hot! hot!} manipulace se soubory vstup, výstup, přesměrování hlídače regularní výrazy filtry skriptování pitfalls

Více

Úloha 3 editor a skripty. připojte se vzdáleně na dray6.feld.cvut.cz heslo získáte na adrese https://service.felk.cvut.cz/heslo

Úloha 3 editor a skripty. připojte se vzdáleně na dray6.feld.cvut.cz heslo získáte na adrese https://service.felk.cvut.cz/heslo Domácí příprava k předmětu YD38UOS Úloha 1 vzdálené připojení připojte se vzdáleně na dray6.feld.cvut.cz heslo získáte na adrese https://service.felk.cvut.cz/heslo pro připojení použijte protokol ssh (pokud

Více

LINUX přesměrování a roury

LINUX přesměrování a roury LINUX přesměrování a roury Trocha teorie: Veškerá komunikace uživatelů a jednotlivých procesů v LINUXu probíhá přes vstupně/výstupní (I/O) kanály. STDIN - standardní vstup (klávesnice) STDOUT - standardní

Více

Úvod do UNIXu. Okruh č. 1 - přihlášení, historie, práce se soubory. Jakub Galgonek. verze r1. inspirováno materiály Davida Hokszy

Úvod do UNIXu. Okruh č. 1 - přihlášení, historie, práce se soubory. Jakub Galgonek. verze r1. inspirováno materiály Davida Hokszy Okruh č. 1 - přihlášení, historie, práce se soubory verze 1.0.1-r1 inspirováno materiály Davida Hokszy Obsah Práce se soubory Textové editory Uživatelé a práva Regulární výrazy Programování v shellu Administrace

Více

PSK3-3. Základní příkazy. Zápis cesty

PSK3-3. Základní příkazy. Zápis cesty PSK3-3 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Přehled základních příkazů systému Unix Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Více

Cvičení 3. Plán. Procesy. procesy, jobs Find Wildcards Příklad uživatelé. ZOS 2005, L. Pešička. eryx4> ps x

Cvičení 3. Plán. Procesy. procesy, jobs Find Wildcards Příklad uživatelé. ZOS 2005, L. Pešička. eryx4> ps x Cvičení 3. ZOS 2005, L. Pešička Plán procesy, jobs Find Wildcards Příklad uživatelé Procesy eryx4> ps x PID TTY STAT TIME COMMAND 15055 pts/6 S 0:00 -tcsh 15256 pts/6 R 0:00 ps x eryx4> top & [1] 15260

Více

Nastroje na zpracovani textu:

Nastroje na zpracovani textu: Nastroje na zpracovani textu: head - vypise prvnich x radku, standartne x=10 tail vypise poslednich x radku, standartne x=10 nl vypise a ocisluje radky v souboru a vysledek posle na STDOUT, soubor se nemeni

Více

Sekvenční a podmíněné provádění

Sekvenční a podmíněné provádění Programování v Bourne shellu Sekvenční a podmíněné provádění Sekvenční provádění znamená vykonávání jednoho příkazu za druhým bez ohledu na okolnosti. Pro oddělení příkazů při sekvenčním provádění se používá

Více

Skripty - úvod. Linux - skripty 2

Skripty - úvod. Linux - skripty 2 Linux - skripty Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.03 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 03 BASH rozbory a psaní skriptů DUM naučí psát elementární BASH skripty, ukáže zásady psaní cyklů a přepínačů Ing.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.02 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 02- Zásady psaní a řetězení příkazů, jednoduchý skript DUM naučí žáky zásady práce s příkazy shellu BASH, zásady psaní

Více

Základy operačního systému LINUX část III

Základy operačního systému LINUX část III Základy operačního systému LINUX část III Přesměrování standardního vstupu a výstupu Přídavná zařízení jsou v systému reprezentována svými řídícími soubory. Řídící soubory umožňují procesům pracovat s

Více

X36UNX 16. Numerické výpočty v sh příkazy expr, bc, dc. Zdeněk Sojka

X36UNX 16. Numerické výpočty v sh příkazy expr, bc, dc. Zdeněk Sojka X36UNX 16 Numerické výpočty v sh příkazy expr, bc, dc Zdeněk Sojka sojkaz1@fel.cvut.cz dc desk calculator - zadávání příkazů postfixově - data se ukládají do stacku - příkazy obyčejně pracují s jedním

Více

ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY

ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY Pokusíme se rozvětvit sktipt v Bashi ŘÍDÍCÍ STRUKTURY - PODMÍNKY V této lekci budeme probírat podmínkové, tj., které nám pomohou rozvětvit skript a provádět určité pouze při

Více

Systém souborů (File System)

Systém souborů (File System) (File System) Základní pojmy Běžný uživatel vidí logický systém souborů jako jeden strom. Kořen stromu je kořenový adresář ( / = Root Directory ). Uzly stromu jsou adresáře (d = Directory). Listy stromu

Více

FILTRY V GNU/LINUXU ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

FILTRY V GNU/LINUXU ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště FILTRY V GNU/LINUXU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Filtry v GNU/Linuxu Autor Martin Šimůnek Datum 6. 1.

Více

more Program se zastaví vždy po vypsání jedné stránky textu. Ukončení Ctrl+C less Umožňuje pohybovat se v souboru dopředu i dozadu.

more Program se zastaví vždy po vypsání jedné stránky textu. Ukončení Ctrl+C less Umožňuje pohybovat se v souboru dopředu i dozadu. GREP, AWK, SED a jiné filtry v LINUXu Vybrané filtry more Program se zastaví vždy po vypsání jedné stránky textu. Ukončení Ctrl+C less Umožňuje pohybovat se v souboru dopředu i dozadu. head [-n] tail [-n]

Více

Proměnné a parametry. predn_08.odt :00:38 1

Proměnné a parametry. predn_08.odt :00:38 1 Proměnné a parametry predn_08.odt 16.04.2007 14:00:38 1 Proměnné a parametry Jméno proměnné - identifikátor [a-za-z_][a-za-z_0-9]* Hodnota proměnné textový řetězec celočíselná hodnota - ne v sh Přesun

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

Přednáška 4. Regulární výrazy. Filtry grep, sed a awk. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 4

Přednáška 4. Regulární výrazy. Filtry grep, sed a awk. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 4 1 Přednáška 4 Regulární výrazy. Filtry grep, sed a awk. 2 grep grep [přepínače] vzor [soubory] Implicitně vypíše na standardní výstup řádky, které obsahují zadaný vzor. Vzor může být definován základním

Více

PSK3-5. Přesměrování vstupu a výstupu. Vstup a výstup

PSK3-5. Přesměrování vstupu a výstupu. Vstup a výstup PSK3-5 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Standardní vstup, výstup a jejich přesměrování Vzdělávací oblast: Informační a komunikační

Více

Úvod, jednoduché příkazy

Úvod, jednoduché příkazy A7B38UOS Úvod do operačních systémů cvičení LS 2012/13 1. Cvičení Úvod, jednoduché příkazy Přednášející Cvičící Kdo je kdo v UOS doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc. Ing. Jan Koller, Ph.D. Ing. Radek Havlíček,

Více

Administrace Unixu a sítí. Tomáš Kouba <

Administrace Unixu a sítí. Tomáš Kouba < Administrace Unixu a sítí Tomáš Kouba , < tomas@jikos.cz> Obsah přednášky I. Co je UNIX Vztah UNIX vs. Linux Opakování z pohledu uživatele (příkazová řádka) Správa uživatelů Disky,

Více

Úvod do UNIXu. Libor Forst

Úvod do UNIXu. Libor Forst Úvod do UNIXu Libor Forst Úvod, charakteristika Historie, principy Systém souborů, organizace, příkazy Procesy, životní cyklus, komunikace Shell: koncepce, typy, příkazy Zpracování textu (ed, grep, sed,

Více

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. KOŘENOVÝ ADRESÁŘ kořen = root tak se mu říká Ve skutečnosti se jmenuje / (lomítko, slash). Vše ostatní je v ubuntu

Více

Pro všechny příkazy jsou k dispozici podrobné manuálové stránky, proto zde. find adresář -name "maska_souboru" [-print] [-exec proces {} \;]

Pro všechny příkazy jsou k dispozici podrobné manuálové stránky, proto zde. find adresář -name maska_souboru [-print] [-exec proces {} \;] 1 Základní příkazy UNIXu Pro všechny příkazy jsou k dispozici podrobné manuálové stránky, proto zde pouze upozorníme na nejčastě používané přepínače. Dohledání jejich významu je na každém uživateli. 1.1

Více

Příkazová řádka. predn_02.odt :55:55 1

Příkazová řádka. predn_02.odt :55:55 1 Příkazová řádka predn_02.odt 28.03.2007 14:55:55 1 Zpracování příkazové řádky shellem Shell je interpret příkazů programovacíhojazyka. Zpracovává příkazy nebo přiřazení hodnot poměnným. Vstupem shellu

Více

Úvod do Operačních Systémů

Úvod do Operačních Systémů Úvod do Operačních Systémů 2. cvičení Seznámení se shellem, editor vi 1 Obsah Zpracování příkazové řádky Práce se znaky se speciálním významem Práce s proměnnými, prompt Aliasy Historie Editor vi 2 Formátování

Více

Úvod do Operačních Systémů

Úvod do Operačních Systémů Úvod do Operačních Systémů 1. cvičení Úvod, práce v grafickém prostředí, jednoduché příkazy. 1 Obsah Organizace cvičení Seznámení s učebnou Přihlašování a odhlašování Práce v grafickém prostředí Příkazová

Více

Operační systém UNIX

Operační systém UNIX UNIX z pohledu uživatele 1 Operační systém UNIX Nejzákladnější komponenty:! jádro (kernel)! shell! utility Jádro operačního systému! v podstatě představuje vlastní operační systém! fyzicky je to jediný

Více

Přednáška 1. Úvod. Historie OS Unix. Architektura OS Unix. Interpret příkazů SHELL. Zpracování příkazové řádky. Speciální znaky. Zkratky příkazů.

Přednáška 1. Úvod. Historie OS Unix. Architektura OS Unix. Interpret příkazů SHELL. Zpracování příkazové řádky. Speciální znaky. Zkratky příkazů. Přednáška 1 Úvod. Historie OS Unix. Architektura OS Unix. Interpret příkazů SHELL. Zpracování příkazové řádky. Speciální znaky. Zkratky příkazů. Úvod Informace a materiály k předmětu http://edux.felk.cvut.cz

Více

Tvorba výrazu: speciální znaky shellu se uvádějí do apostrofů jednotlivé části výrazu se oddělují mezerou

Tvorba výrazu: speciální znaky shellu se uvádějí do apostrofů jednotlivé části výrazu se oddělují mezerou Příkaz expr Tvorba výrazu: speciální znaky shellu se uvádějí do apostrofů jednotlivé části výrazu se oddělují mezerou výraz1 výraz2 vrátí první výraz, pokud není nulový a není prázdným řetězcem, jinak

Více

Programovací jazyk Pascal

Programovací jazyk Pascal Programovací jazyk Pascal Syntaktická pravidla (syntaxe jazyka) přesná pravidla pro zápis příkazů Sémantická pravidla (sémantika jazyka) pravidla, která každému příkazu přiřadí přesný význam Všechny konstrukce

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

Rozdělení operačních systémů

Rozdělení operačních systémů Rozdělení operačních systémů OS1 Přednáška číslo 2 Podle počtu ovládaných procesorů Jednoprocesorové (monoprocesorové) Víceprocesorové (multiprocesorové) Asymetrický processing (ASMP) na jednom procesoru

Více

Úvod. unx-predn_01-uvod.odt 25.02.2008 16:13:43 1

Úvod. unx-predn_01-uvod.odt 25.02.2008 16:13:43 1 Úvod unx-predn_01-uvod.odt 25.02.2008 16:13:43 1 Operační systém UNIX Přednášky Jan Zajic, zajic@fel.cvut.cz, K226 Web service.felk.cvut.cz/courses Cíl předmětu pokročilý uživatel začínající administrátor

Více

PRACUJEME S SHELLEM Ať žije BASH.

PRACUJEME S SHELLEM Ať žije BASH. PRACUJEME S SHELLEM Ať žije BASH. V této lekci nakoukneme do základů shellu Bash. Trocha nudné teorie. Název je akronym pro Bourne again shell, což poukazuje na jeho základ v dříve nejpoužívanějším unixovém

Více

Tahák na UOS 2008/2009

Tahák na UOS 2008/2009 OBSAH OBSAH... 1 TYPOGRAFICKÁ POZNÁMKA... 2 NAZEV_PRIKAZU... 2 SPECIÁLNÍ ZNAKY... 2 SPOJOVÁNÍ PŘÍKAZŮ... 2 PŘÍKAZY PRÁCE S PROSTŘEDÍM... 3 TYPE... 3 WHICH... 3 WHO... 4 WHOAMI... 4 WHEREIS... 4 DATE...

Více

Identita uživatele (procesu)

Identita uživatele (procesu) (procesu) Vnější identita, identita uživatele Je tvořena přihlašovacím jménem a heslem Slouží k: přihlášení do systému pojmenování domovského adresáře jako jméno pro mail... Vnitřní identita, identita

Více

Stručný návod k programu Octave

Stručný návod k programu Octave Stručný návod k programu Octave Octave je interaktivní program vhodný pro technické výpočty. Je nápadně podobný programu MATLAB, na rozdíl od něho je zcela zadarmo. Jeho domovská vebová stránka je http://www.octave.org/,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ISOSY. 2010 Matěj Trakal

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ISOSY. 2010 Matěj Trakal Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ISOSY 2010 Matěj Trakal Obsah 1 4. přednáška 2 1.1 Práva................................. 2 1.1.1 Obecné informace....................... 2 1.1.2

Více

PŘESMĚROVÁNÍ VÝSTUPU DO SOUBORU

PŘESMĚROVÁNÍ VÝSTUPU DO SOUBORU PŘESMĚROVÁNÍ VÝSTUPU DO SOUBORU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Přesměrování výstupu do souboru Autor Martin

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Správce virtuálních strojů

Západočeská univerzita v Plzni. Správce virtuálních strojů Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Správce virtuálních strojů Týmová semestrální práce z předmětu Operační systémy Kontakt na tým: kalwi@students.zcu.cz

Více

Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými

Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými (X36UNX, Jan Skalický, 2006) Pole homogenní lineární struktura implicitn ě s číselným rozsahem index ů 0...1023 (někde 4095) implicitn ě řetězcov ě orientovaná

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 12. října 2009 Organizace výuky Přednášky Teoretické základy dle normy jazyka C Cvičení Praktické úlohy odpřednášené látky Prostřední

Více

Zápis programu v jazyce C#

Zápis programu v jazyce C# Zápis programu v jazyce C# Základní syntaktická pravidla C# = case sensitive jazyk rozlišuje velikost písmen Tzv. bílé znaky (Enter, mezera, tab ) ve ZK překladač ignoruje každý příkaz končí ; oddělovač

Více

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Definice funkce Funkce je pojmenovaná část programu, kterou lze dále zavolat v jiné části programu. V Pythonu je definována klíčovým slovem def. Za tímto

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu }

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu } 5. Operátor čárka, - slouží k jistému určení pořadí vykonání dvou příkazů - oddělím-li čárkou dva příkazy, je jisté, že ten první bude vykonán dříve než příkaz druhý. Např.: i = 5; j = 8; - po překladu

Více

Předmluva 23 1 Vítejte ve světě Linuxu 33. ČÁST 1 Operační systém Linux 49

Předmluva 23 1 Vítejte ve světě Linuxu 33. ČÁST 1 Operační systém Linux 49 Stručný obsah Stručný obsah 5 Předmluva 23 1 Vítejte ve světě Linuxu 33 ČÁST 1 Operační systém Linux 49 2 Začínáme 51 3 Nástroje příkazového řádku 69 4 Souborový systém Linuxu 99 5 Shell 129 ČÁST 2 Editory

Více

Operační systémy 2: Zápočtové úkoly

Operační systémy 2: Zápočtové úkoly Operační systémy 2: Zápočtové úkoly 18. listopad 2010 1 Paralelní Mergesort Implementujte paralelní verzi algoritmu Merge sort, který bude řadit celá čísla uložená v textovém souboru. Program bude mít

Více

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES Systém bez uživatele je jedině Matrix? Uživatelé se seskupují a řídí práci. Group = skupina uživatelů Trocha teorie: LINUX je systémem víceuživatelským. Tzn. Že k dané instanci

Více

Otázka 28 Zadání Identita uživatelů, procesů a souborů v OS Unix, přístupová práva a jejich nastavení

Otázka 28 Zadání Identita uživatelů, procesů a souborů v OS Unix, přístupová práva a jejich nastavení Otázka 28 Zadání Identita uživatelů, procesů a souborů v OS Unix, přístupová práva a jejich nastavení Předmět: YD38UOS Z ákladní pojmy uživatel fyzická osoba užívající počítačový systém uživatelské jméno

Více

LINUX uživatelské účty (1)

LINUX uživatelské účty (1) LINUX uživatelské účty (1) Trocha teorie: Jak bylo již mnohokrát řečeno, LINUX je systémem víceuživatelským. Tzn. Že k dané instanci OS se může v reálném čase připojit současně více uživatelů, a to jak

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky!

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

Lekce 25 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Lekce 25 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian 02 konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian Kernighan v r. 1973 přepsán do jazyka C Psát programy,

Více

Domácí příprava k předmětu YD38UOS Úloha 10 práce s lokálními soubory pokračování

Domácí příprava k předmětu YD38UOS Úloha 10 práce s lokálními soubory pokračování Domácí příprava k předmětu YD38UOS Úloha 10 práce s lokálními soubory pokračování nastudujte si programy find, chmod, ls nastudujte si problematiku přidělování práv v unixových systémech (práva pro uživatele,

Více

Regulární výrazy a grep

Regulární výrazy a grep A7B38UOS Úvod do operačních systémů 5. Cvičení Regulární výrazy a grep Grep grep [přepínače] vzor [soubory] Implicitně vypíše na standardní výstup řádky, které vyhoví zadanému vzoru. -i nerozlišuje malá

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Identita uživatele. predn_04.odt 28.03.2007 15:47:03 1

Identita uživatele. predn_04.odt 28.03.2007 15:47:03 1 Identita uživatele predn_04.odt 28.03.2007 15:47:03 1 Identita uživatele (procesu) Vnější identita - identita uživatele Je tvořena přihlašovacím jménem a ověřována např. heslem Slouží k: přihlášení do

Více

Téma 2: Práce s commands. Téma 2: Práce s Commands

Téma 2: Práce s commands. Téma 2: Práce s Commands Téma 2: Práce s Commands 1 Teoretické znalosti V této kapitole se naučíte používat základní příkazy při práci s terminálem v prostředí linux. Zjistíte jak vytvořit uživatele, složku, soubor, dále jak nastavit

Více

Implementace LL(1) překladů

Implementace LL(1) překladů Překladače, přednáška č. 6 Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 30. října 2007 Postup Programujeme syntaktickou analýzu: 1 Navrhneme vhodnou LL(1) gramatiku

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Maturitní téma: Operační MS-DOS

Maturitní téma: Operační MS-DOS Maturitní téma: Operační MS-DOS OS - základní softwarové vybavení každého, počítače. DOS byl diskový operační systém určený pro práci na počítačích kompaktabilních s počítači IBM PC. MSDOS poskytoval uživateli

Více

Operační systém GNU/Linux

Operační systém GNU/Linux Operační systém GNU/Linux Operační systém - obecně:...základní softwarové vybavení počítače, které se stará o správu systémových zdrojů OS není primárně charakterizován tím jak vypadá (uživatelské rozhraní),

Více

umenugr JEDNOTKA PRO VYTVÁŘENÍ UŽIVATELSKÝCH GRAFICKÝCH MENU Příručka uživatele a programátora

umenugr JEDNOTKA PRO VYTVÁŘENÍ UŽIVATELSKÝCH GRAFICKÝCH MENU Příručka uživatele a programátora umenugr JEDNOTKA PRO VYTVÁŘENÍ UŽIVATELSKÝCH GRAFICKÝCH MENU Příručka uživatele a programátora SofCon spol. s r.o. Střešovická 49 162 00 Praha 6 tel/fax: +420 220 180 454 E-mail: sofcon@sofcon.cz www:

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury 1 / 34 Obsah přednášky Základní řídící struktury posloupnost příkazů podmínka cyklus s podmínkou na začátku cyklus s podmínkou na konci cyklus s pevným počtem opakování Jednoduchá

Více

Architektura systému. Tomáš Borland Valenta

Architektura systému. Tomáš Borland Valenta Architektura systému Tomáš Borland Valenta Spouštění počítače 1) Zapneme počítač 2) Proběhne POST (Power On Self Test) 3) BIOS spustí program v MBR (Master Boot Record) 4) Nastartuje zavaděč (LILO, Grub)

Více

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h> 9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include int main(void) { int dcislo, kolikbcislic = 0, mezivysledek = 0, i; int vysledek[1000]; printf("zadejte

Více

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 KAPITOLA 1 Úvod do programo vání v jazyce C++ 17 Základní pojmy 17 Proměnné a konstanty 18 Typy příkazů 18 IDE integrované vývojové

Více

Začínáme vážně programovat. Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů

Začínáme vážně programovat. Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů Začínáme vážně programovat Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů Podmínky a cykly Dokončení stručného přehledu řídících struktur jazyka C. Složený příkaz, blok Pascalské

Více

Tomáš Borland Valenta

Tomáš Borland Valenta Architektura GNU/Linuxu Tomáš Borland Valenta Přehled stavebních prvků operačního systému GNU/Linux aneb od základů až po okna... Základní rozdělení Hardware Software Hardware Základní deska CPU Paměť

Více

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 4: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Řídící struktury Funkce Dynamická alokace paměti Ladění programu Kde najít další informace Poznámka: uvedené příklady jsou dostupné

Více

Webový server lapache

Webový server lapache Webový server lapache Abstrakt lapache (lukas light apache) je jednoduchý UNIXový webový server podporující: podmnožinu HTTP 1.0/1 protokolu virtuální servery (s vlastními chybovými stránkami a kořenem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Správce virtuálních strojů

Správce virtuálních strojů Katedra informatiky a výpočetní techniky Operační systémy Správce virtuálních strojů mail: novotny@students.zcu.cz Jiří Novotný A09N0032P Zdeněk Janda A09N0076P Miroslav Hauser A09N0037P 1 Zadání Navrhněte

Více

Základy PERLu snadno a rychle

Základy PERLu snadno a rychle Základy PERLu snadno a rychle Začínáme Začneme tak, že si vytvoříme třeba soubor hellopl, do souboru napíšeme: print "Hello world\n"; Pak soubor nastavíme jako spustitelný: $ chmod +x hellopl A teď si

Více

Operační systémy. Cvičení 1: Seznámení s prostředím

Operační systémy. Cvičení 1: Seznámení s prostředím Operační systémy Cvičení 1: Seznámení s prostředím 1 Obsah cvičení Organizace cvičení Učebna K311 Unixová učebna K327 (Solárium) Přihlášení do Unixu Spouštění vzorových příkladů vzdáleně (Unix) lokálně

Více

Úvod do programování 6. hodina

Úvod do programování 6. hodina Úvod do programování 6. hodina RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Katedra informatiky a matematiky Fakulta ekonomických studií Vysoká škola finanční a správní 2015 Umíme z minulé hodiny Algoritmy Třídění pole: Selection

Více

Semestrální práce 2 znakový strom

Semestrální práce 2 znakový strom Semestrální práce 2 znakový strom Ondřej Petržilka Datový model BlockFileRecord Bázová abstraktní třída pro záznam ukládaný do blokového souboru RhymeRecord Konkrétní třída záznamu ukládaného do blokového

Více