DPIC / EPIC. (Verze dokumentu: 1/98) ASIX s.r.o. Grafická Praha 5 - Smíchov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPIC / EPIC. (Verze dokumentu: 1/98) ASIX s.r.o. Grafická 37 150 00 Praha 5 - Smíchov"

Transkript

1 DPIC / EPIC Uživateská pøíruèka (Verze dokumentu: 1/98) ASIX s.r.o. Grafická Praha 5 - Smíchov E-mai: WWW: Te./fax: (02)

2

3 Obsah 1. Úvodní informace Popis hardware emuátoru EPIC16A Pøední pane Popis emuaèního konektoru: Popis konektoru sond Barevné oznaèení sond Zadní pane Pøipojení emuátoru k PC Popis napájecího konektoru: Integrované vývojové prostøedí DPIC Pracovní pocha Programové objekty integrovaného prostøedí Menu Okna výpisù Pohyb oknem po pracovní poše Pohyb textem okna Diaogová okna Roovací išta Taèítka Øádkové editory Seznamy Podpùrné programové objekty Havní menu Nabídka Nabídka Fie Nabídka Window Nabídka Edit Nabídka Views Nabídka Run Nabídka Debug Nabídka Option... 26

4 3.3 Zdrojový text, projekt a objekt Organizace adresáøù Zdrojový text a projekt Soubor objektu Projekt Editor zdrojového textu Editace textu Daší pomocné funkce editoru Editor datové a programové pamìti Zpìtný pøekadaè (Disassember) Výpis trasovací pamìti (Trace Buffer) Uspoøádání trasovací pamìti Nastavení a voby Uživateské výpisy promìnných (Watch) Formátování a editace hodnoty Výpis a editace zásobníku Editor poožky zásobníku Editor ukazatee zásobníku Výpisy a editace udáostí Výpisy udáostí Editace udáostí Gobání udáosti Nastavení emuátoru Chip options Nastavení parametrù pøekadaèe Nastavení parametrù prostøedí Nastavení parametrù výpisu pamìtí Data Seector Editor nastavení výpisu Nastavení výpisu trasovací pamìti... 47

5 3.18 Nastavení barev prostøedí Pomocné objekty na pracovní poše Status Programový manažer Indikátor dostupné pamìti Okno chybových hášení pøekadaèe ASCII tabuka Cacuator Videostop Information Chybová hášení integrovaného prostøedí Informaèní hášení prostøedí Pøekadaè jazyka ASSEMBLER Zdrojový text programu Konstanty Èísené konstanty Textové konstanty Výrazy Symboy Symboická jména konstant Datové typy Návìští Instrukèní soubor procesorù PIC Bajtovì orientované instrukce Bitovì orientované instrukce Instrukce pracující s konstantou Øídící instrukce Pøehed instrukcí rodiny PIC 16C5X Instrukèní soubor rodiny PIC 16CXX... 71

6 4.6 Direktivy pøekadaèe Pøehed direktiv Direktiva BANK Direktiva BIT Direktiva BYTE Direktiva CONST BYTE Direktiva DB Direktiva DW Direktiva END Direktiva EQU Direktivy IF - ELSE - ENDIF Direktiva INCLUDE Direktivy MACRO - LOCAL -ENDM Direktiva ORG Direktiva PRAGMA Direktiva SET Direktiva TABLE Chybová hášení pøekadaèe a varování Poznámky: DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

7 1. Úvodní informace Bahopøejeme Vám, že jste si vybrai náš emuátor EPIC16A. Tento pøístroj jsme koncipovai tak, aby Vám pøines maximání efektivitu práce pøi vývoji programù pro nejužívanìjší mikrokontroéry Microchip PIC. Unikátní konstrukce emuátoru nepoužívá bìžný emuaèní èip, ae moderní programovatené ogické obvody (ASIC). Umožnia dosáhnout všech standardních funkcí, a navíc øady vastností, z nichž mnohé nejsou obvyké nebo principiánì dostupné ani u emuátorù podstatnì vyšší cenové kategorie: i za pného bìhu emuovaného procesoru ze zobrazovat nebo modifikovat veškeré registry (tj. Fie registry i speciání interní registry jako napø. PC, STACK, PORT, TRIS, LATCH, OPTION, PRESCALER, WREG,...). Výjimkou je pouze zakázaná modifikace STACKu v režimu Run. rozsáhé možnosti zastavení procesoru (Break) na zákadì mnoha rùzných podmínek, nejen obvyké ibovonì nastavitené breaky v pamìti kódu, ae i breaky v datové pamìti s vobou pro pøístup k registru, zápis do registru, zápis hodnoty omezené maskou a speciání breaky: pøeteèení èasovaèe, pøeteèení trasovacího bufferu, pøeteèení WDT, pøeteèení/podteèení stacku, break z externí sondy emuátoru (s vobou nábìžné nebo sestupné hrany) mimoøádnì fexibiní nastavení hodinové frekvence emuovaného procesoru v rozsahu 20 khz až 20 MHz s krokem 40 Hz pomocí interního frekvenèního syntezátoru oddìené napájení vnitøních obvodù emuátoru a I/O pinù emuovaného procesoru umožòuje pracovat s apikaèním napájením v pném rozsahu napájecích napìtí mikrokontroérù PIC (3 až 6V), tj. uživate není nucen používat pouze napìtí 5 V na emuátoru je k dispozici i stabiizovaný zdroj napìtí 5 V s proudovým omezením 100 ma pro napájení periferií emuovaného procesoru režim off-ine: po opuštìní øídícího programu mùže emuátor pokraèovat v emuaci nezávise na øídícím poèítaèi standardu IBM PC pøehedná indikace režimu pomocí rùznobarevných LED pro sedování èinnosti emuátoru (i v off-ine režimu): oranžová LED - power on/emuaèní obvod nakonfigurován, èervená LED - Hated, žutá LED - Break, zeená LED - Run/Step, modrá LED - Seep je-i emuátor v èinnosti pøi spuštìní ovádacího software, nastaví se prostøedí do stavu, ve kterém byo pøed jeho opuštìním. Informace o tomto stavu se ukádají do speciání pamìti pøímo v hardware emuátoru, ne pouze do konfiguraèního souboru v PC. Úvodní informace 7

8 možnost povoení nebo potaèení resetu z pinu -MCLR a od pokesu napájecího napìtí (rozhodovací úroveò je v tomto pøípadì 2V), detekce i krátkého resetu fexibiní trasování - vypnuto, zapnuto, nebo trasování pouze vybraných èástí programu (ze napø. potaèit trasování èekacích smyèek, a trasovat pouze prùbìh havního programu). Kapacita trasovacího bufferu je 32 kb, tj instrukcí. osm sond pro voitené trasování externích signáù synchronnì se ètením I/O pinù emuovaného procesoru výstup CLKOUT má správnou frekvenci i fázi odpovídající nastavenému režimu korektní emuace pøeteèení èítaèù Watchdog, TMR0 (RTCC) a zápisu do interní EEPROM (PIC16C8x) i v režimu Hated/Step, kdy se pøísušné èítaèe pozastavují mimo patný instrukèní cykus fexibiita interních obvodù emuátoru umožòuje softwarové upgrady hardware emuátoru (napø. prostøednictvím Internetu), event. individuání modifikace pode pøání uživatee Integrované vývojové prostøedí DPIC je urèeno pro vývoj apikací s jednoèipovými mikropoèítaèi øady 16C5X a 16CXX firmy Microchip. Obsahuje všechny potøebné nástroje: editor zdrojového textu, pøekadaè a prostøedky pro ovádání emuátoru firmy ASIX Praha. Prostøedí standardnì obsahuje demonstraèní verzi simuátoru všech podporovaných konù rodin 16C5X a 16CXX. Pná verze simuátoru (bez omezení) je dostupná jako samostatný produkt nezávise na emuátoru. Integrované prostøedí obsahuje pøekadaè jazyka assember, jehož zákadní charakteristiky jsou: jedná se o øádkový pøekadaè, tj. na jednom øádku mùže být pouze jeden pøíkaz pracuje se symboy na vyšší úrovni abstrakce, než bývá zvykem u obdobných produktù, umožòuje definovat a používat sožitìjší datové typy (bajty, bity, konstanty, poe, tabuky) podmínìné øízení pøekadu makroinstrukce možnost voby pøednastavené èísené soustavy na dekadickou a hexadecimání (viz. konstanty) výstupní binární kód ve formátu INHEX-16 nebo INHEX-8M kompatibiní s pøekadaèem firmy Microchip Integrovaném prostøedí doporuèujeme provozovat na osobním poèítaè standardu IBM PC s procesorem 486 a 16MB pamìti RAM a s pøibižnì 4MB voného místa na pevném disku. Minimání konfigurace poèítaèe, na níž je možné integrované prostøedí spustit, pøedstavuje poèítaè s procesorem 386SX a aespoò 2MB pamìti RAM. 8 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

9 2. Popis hardware emuátoru EPIC16A Rozmìry: 168 (š) x 140 (h) x 42 (v) mm Tepota okoí pøi provozu: C 2.1 Pøední pane Konektor externích sond Emuaèní konektor ON OFF LED Seep (modrá) LED Stop (èervená) LED Break (žutá) LED Run (zeená) LED Power (oranžová) Vypínaè napájení LED Power: bikání resp. trvaé svícení oznaèuje nenakonfigurovaný resp. nakonfigurovaný emuaèní obvod Popis emuaèního konektoru: V / 100 ma 10 - OSC1/CLKIN 19 - PORTA PORTC V / 100 ma 11 - nezapojeno 20 - PORTC PORTB2 3 - GND 12 - OSC2/CLKOUT 21 - PORTA PORTB7 4 - GND 13 - GND 22 - PORTC PORTB3 5 - nezapojeno 14 - PORTC PORTA PORTB6 6 - nezapojeno 15 - nezapojeno 24 - PORTC PORTB4 7 - TOCKI (RTCC) 16 - PORTC PORTB PORTB MCLR 17 - PORTA PORTC1 9 - VDD 18 - PORTC PORTB1 Popis hardware emuátoru EPIC 16A 9

10 2.1.2 Popis konektoru sond 1 - PROBE PROBE PROBE PROBE PROBE PROBE PROBE GND 5 - PROBE GND Barevné oznaèení sond PROBE 0- bíá PROBE 1- šedá PROBE 2- fiaová PROBE 3- modrá GND - èerná 2.2 Zadní pane PROBE 4 - zeená PROBE 5 - žutá PROBE 6 - oranžová PROBE 7 - èervená Napájecí konektor Konektor k PC Pøipojení emuátoru k PC Konektor emuátoru je Cannon 25 femae, kabe Cannon 25M-25M, propojení 1:1, maximání déka kabeu 2 m. Upozornìní: Pozor na zámìnu pøedepsaného kabeu s jinak zapojenými kabey, napø. køížovì propojeným kabeem Lapink pro LPT! 1 - STROBE 6 - DATA BUSY 16 - INIT 21 - GND 2 - DATA DATA PE 17 - SLCTIN 22 - GND 3 - DATA DATA SLCT 18 - GND 23 - GND 4 - DATA DATA AUTOLF 19 - GND 24 - GND 5 - DATA ACK 15 - ERR 20 - GND 25 - GND 10 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

11 2.2.2 Popis napájecího konektoru: Konektor AMP Shieded Miniature Circuar DIN Pug 8 Pin P/N nebo ekvivaent. Napájecí napìtí 5 V ±5% / 1 A, 12 V ±5% / 500 ma. Doporuèený typ napájecího zdroje: Computer Products SCL Dùežité upozornìní: Pøi nesprávném pøipojení napájecích napìtí mùže dojít k vážnému poškození emuátoru! V 5 - GND V 6 - GND V 7 - GND V 8 - GND Popis hardware emuátoru EPIC 16A 11

12 3. Integrované vývojové prostøedí DPIC. Integrované vývojové prostøedí je tvoøeno nìkoika zákadními moduy. Do tìchto moduù poèítáme textový editor, nástroje pro editaci pamìti emuovaného èipu, systém pro zadávání a editaci udáostí, manažer projektù, pøekadaè a ovadaèe pro jednotivé typy emuovaných mikropoèítaèù. Všechny funkce prostøedí jsou dostupné pøes zákadní menu, pøièemž nejužívanìjší funkce mají pøiøazeny horké kávesy anaogicky prostøedí pøekadaèù firmy Borand. Pnì je podporováno ovádání pomocí myši. 3.1 Pracovní pocha Pracovní pocha je zákadní obrazovka obsahující informace užiteèné pøi práci v integrovaném prostøedí. Tato zákadní obrazovka obsahuje v horní èásti ištu havního Havní menu Aktuání stav emuátoru Aktivní okno Pasivní okno Aktivní nápovìda Jméno projektu Dostupná pamì 12 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

13 menu spou se zobrazením aktuáního stavu emuátoru. Doní išta obrazovky je tvoøena aktivní nápovìdou tøí nejvýznamnìjších horkých káves, zobrazením jména programu pøítomného v emuaèní pamìti a informací o veikosti dostupné pamìti v poèítaèi. Zbytek pracovní pochy je urèen na umístìní oken pro jednotivé programové nástroje a objekty Programové objekty integrovaného prostøedí Pojmem programové objekty integrovaného prostøedí se oznaèují zákadní typy zobrazení údajù o stavu systému na obrazovku poèítaèe: Menu - objekt soužící k vyvoání zvoených pøíkazù akcí apod. Okna výpisù - objekt ohranièuje jednotivé výpisy na obrazovce poèítaèe. Diaogy - okna, pomocí nichž je reaizováno zadávání hodnot, nastavení systému apod. Od oken výpisù se iší tím, že v daném okamžiku je aktivní (schopné pøijímat pøíkazy) pouze jediné, tj. do okamžiku jeho uzavøení jsou ostatní objekty na pracovní poše neaktivní. Roovací išta - jedná se o objekt, kterým jsou obvyke vybavena okna výpisù. Objekt reaguje na myš a umožòuje pohyb výpisu v oknì. Používá se pøedevším v okamžiku, kdy je poèet soupcù èi øádkù výpisu vìtší než prostor vymezený oknem výpisu. Taèítka - taèítka nebo jejich skupiny se používají na nastavení a voby typu ano/ne, a na potvrzení nebo zrušení vyvoané akce. Taèítka mohou být bez aretace, tzn., že akce je vyvoána prostým stiskem. Reagují na myš nebo na stisk kávesy zvýraznìného písmena v názvu. Taèítka s aretací mohou být suèovací nebo vyuèovací. Suèovací taèítka je možné zapnout nebo vypnout nezávise na sobì. U vyuèovacích taèítek, která se vyskytují vždy v sadì, je možné zapnout pouze jediné v dané sadì. Øádkové editory - jedná se o objekt, pomocí nìhož jsou zadávány øetìzce znakù nebo èísené konstanty. Editory jsou obvyke vybaveny historií, tj. seznamem, který obsahuje soupis øetìzcù z pøedchozích provedených zadání. V øadì pøípadù jsou editory vybaveny i soupisem dostupných jmen, tj. napø. seznamem jmen známých promìnných. Tento soupis promìnných se vždy napní po úspìšném pøekadu zdrojového textu. Seznamy - seznamy jsou objekty, které sdružují soubor poveù nebo možností voby. Voba se provádí pomocí kurzoru a stisku kávesy Enter. Integrované vývojové prostøedí DPIC 13

14 3.1.2 Menu Všechny poožky menu je možné ovádat buï z kávesnice nebo pomocí myši. Pro vstup do menu souží kávesa F10, pohyb v menu se provádí pomocí kurzorových káves po jednotivých poožkách nebo stiskem zvýraznìného znaku v názvu poožky. Poožky havního menu a nìkterých pøíkazù mají pøiøazeny ještì horké kávesy pro usnadnìní výbìru poožky. Horké kávesy poožek išty havního menu jsou konstruovány jednotnì v systému zvýraznìné písmeno a kávesa At (napø. Fie At-F, Debug At-D). Voba pøíkazu menu pomocí myši je sožena z vyhedání poožky menu kurzorem myši a ze stisku evého taèítka. F10 = Menu At-Sp At-F At-W At-E At-V At-R At-D At-O Okna výpisù Okna výpisù, editorù, atd. se pøi práci nacházejí buï v aktivním (vybraném) stavu nebo ve stavu neaktivním. Tyto stavy oken jsou rozišeny typem rámeèku (jednoduchý rámeèek = neaktivní okno, dvojitý rámeèek = aktivní okno). Okno v aktivním stavu pøijímá povey z kávesnice a pøíkazy menu. V neaktivním stavu na tyto akce okno nereaguje. Na pracovní poše mùže být aktivní vždy jen jediné okno. Aktivitu okna je možné voit buï z kávesnice pomocí pøíkazù Window Next (F6) a Window Previous (Shift-F6) nebo kursorem myši se souèasným potvrzením voby aktivity pomocí stisku evého taèítka. Mezi daší atributy okna patøí: Jméno okna - jméno je umístìné uprostøed horní hrany rámeèku. Informuje v pøípadì textového editoru o jménu editovaného souboru a v ostatních pøípadech o typu výpisu v oknì. Roovací išty - umožòují posun textu v oknì vodorovným nebo svisým smìrem. Ikona pro uzavøení okna - reaguje na myš a vyvoá uzavøení okna a jeho odstranìní z pracovní pochy. Je umístìna na rámeèku v evém horním rohu okna. Uzavøení okna je možné provést též pøíkazem Window Cose (At-F3) z havního menu. Ikona rozmìru okna - je umístìna na pravém doním rohu rámeèku okna. Umožòuje mìnit pynue veikost okna a reaguje na myš nebo na pøíkaz havního menu Window Resize (Ctr-F5). 14 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

15 Ikona zvìtšování - je umístìna v pravém horním rohu a reaguje na myš nebo na pøíkaz Window Zoom (F5). Ikona pøepíná maximání a nastavený rozmìr okna. Indikátor øádkù a soupcù - je umístìn v evém doním rohu okna a ukazuje u textového editoru poohu kurzoru ve formátu [øádek:soupec]. Ikona pro uzavøení Jméno okna Ikona zvìtšování Roovací išty Indikátor øádkù a soupcù Ikona rozmìru okna Pohyb oknem po pracovní poše Okna po pracovní poše je možné pøesouvat, zvìtšovat a nebo zmenšovat. a) Pøesunutí okna myší - kurzor myši umístíme na rámeèek aktivního okna mimo ikonu rozmìru okna, uzavøení okna a zvìtšování okna. Stiskneme evé taèítko a pøi jeho držení pohybujeme myší. Okno seduje pohyb myši. V okamžiku, kdy jsme s jeho poohou spokojeni, uvoníme taèítko myši a tím okno umístíme. b) Pøesunutí okna kávesnicí - pøíkazem Window Resize pøepneme okno do režimu editace rozmìru. Pomocí kursorových káves vyhedáme požadovanou poohu okna a umístíme ho stiskem kávesy Enter. c) Úprava rozmìru pomocí myši - kurzor myši umístíme na ikonu rozmìru okna a stiskneme evé taèítko. Pohybujeme kursorem myši za souèasného držení taèítka. Levý doní roh okna seduje pohyb kurzoru, zatímco zbytek okna poohu nemìní. Tímto zpùsobem nastavíme požadovanou veikost okna a okno zafixujeme uvonìním taèítka myši. d) Úprava rozmìrù pomocí kávesnice - pøíkazem havního menu Window Resize pøepneme okno do režimu editace rozmìru. Pomocí kombinace kávesy Shift s kursorovými kávesami nastavíme požadovanou veikost okna a zafixujeme ji stiskem kávesy Enter. Integrované vývojové prostøedí DPIC 15

16 e) Zvìtšení okna pomocí myši - zvìtšení okna na maximání rozmìr nebo zpìt na rozmìr pùvodní provedeme umístìním kurzoru myši na ikonu zvìtšování a stiskem evého taèítka. f) Zvìtšení okna pomocí kávesnice - zvìtšení okna na maximání rozmìr nebo zpìt provedeme stiskem horké kávesy F5 nebo pøíkazem Window Zoom havního menu Pohyb textem okna a) Pohyb textem okna pomocí myši - myší je možné pohybovat textem v oknì za pomoci roovacích išt. Posunutí textu o jeden znak nebo øádek provedeme umístìním kurzoru myši na ikonu jednotkového posunu a stiskneme evé taèítko. Text se posune v závisosti na zvoené ikonì a roovací ištì o jeden znak vevo nebo vpravo (horizontání išta) resp. o jeden øádek nahoru nebo doù (vertikání išta). Podobnì je možné posunout text o stránku umístìním kurzoru myši na ištu mezi ikonu jednotkového posunu a kurzor išty s násedným stisknutím evého taèítka myši. Posun do obecné poohy provedeme umístìním kurzoru myši na kurzor roovací išty. Poté souèasným stiskem evého taèítka myši a posunem kurzoru myši pøemístíme kurzor roovací išty na požadovanou poohu. Uvonìní taèítka myši vyvoá posun textu v oknì. b) Pohyb textem okna pomocí kávesnice - nejprve pøemístíme kurzor ke kraji okna v požadovaném smìru pro pohyb textu. Poté stisknutím odpovídající kurzorové kávesy posunujeme text v požadovaném smìru Diaogová okna Diaogová okna souží obvyke k nastavení rùzných pøedvoeb integrovaného prostøedí. Na pracovní poše je možné umístit pouze jediné okno tohoto typu, pøièemž aktivita ostatních objektù je až do uzavøení diaogu potaèena. Uvnitø diaogového okna jsou nastavovací objekty (nejèastìji taèítka, øádkové editory). Z tìchto objektù je vždy aktivní pouze jeden, a tudíž pouze s jedním je možné pracovat. Chceme-i pøejít na nastavování parametrù v jiném objektu, stiskneme opakovanì kávesu Tab, až je aktivován požadovaný objekt. Druhou možností je umístit kurzor myši na požadovaný objekt a stisknout evé taèítko myši. Posední možností je použít horké kávesy pro vybraný objekt. Horká kávesa je konstruována z kombinace zvýraznìného znaku v názvu objektu s kávesou At. Editace a nastavování parametrù v jednotivých objektech je popsáno v kapitoách Taèítka s aretací, Øádkový editor, Seznamy, Objekt historie, Objekt nabídky. Každé diaogové okno je vybaveno ikonou uzavøení, která reaguje na myš, a má význam ignorování zmìn v nastavení. Dáe pak jsou diaogová okna vybavena taèítky 16 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

17 bez aretace, která souží v pøevážné míøe k akceptování èi zrušení zmìn v nastavení s násedným uzavøením okna po jejich stisku. Jedno z taèítek diaogového okna je vždy vybráno, a je možné vyvoat jeho funkci z jakéhokoi objektu diaogového okna stiskem kávesy Enter Roovací išta Roovací išta je pomocný ovádací objekt pøevážnì pro okna výpisù. Objekt má tøi obasti, které reagují na kurzor myši za souèasného stisku evého taèítka. Jedná se o obasti: a) Ikony jednotkového posunu - tyto ikony jsou umístìny na okrajích roovací išty a pøi jejich stisknutí se pøedává pove odpovídajícímu oknu s údajem o smìru pohybu s jednotkovým krokem. b) Kurzor išty - kurzor roovací išty se mùže pohybovat v rozmezí ikon jednotkového posunu. Kurzorem myši najedeme na kurzor roovací išty. Poté stikneme evé taèítko myši a souèasnì pohybujeme kurzorem myši v požadovaném smìru. Kurzor roovací išty náseduje kurzor myši. Po uvonìní taèítka se pøedá pove s údajem o pozici kurzoru roovací išty a pode hodnoty se provede posun textu na požadovaný øádek nebo soupec. c) Prostor na ištì - prostor na ištì mezi ikonami a kurzorem roovací išty reaguje na myš vysáním poveu na odstránkování textu pøísušného okna o stránku vpøed èi vzad. Vertikání išta Horizontání išta Kurzor išty Ikony jednotkového posuvu Integrované vývojové prostøedí DPIC 17

18 3.1.6 Taèítka Taèítka mohou být tøech typù: a) Taèítko bez aretace - taèítko bez aretace je objekt, který souží k potvrzování èi rušení voby. Reaguje na ovádání myší, tj. na kurzor myši a stisk evého taèítka myši. Z kávesnice se taèítka ovádají pomocí stisku kávesy odpovídající zvýraznìnému znaku ve jménu taèítka. b) Suèovací taèítka - suèovací taèítka jsou obvyke sdružena po skupinách do jediného objektu. Jsou oznaèena jménem se zvýraznìným znakem, který odpovídá horké kávese konstruované z kávesy At a zvýraznìného znaku. Pro pohyb kurzoru ve skupinì suèovacích taèítek jsou urèeny kurzorové kávesy. Zapnutí resp. vypnutí taèítka provedeme stiskem mezerníku na vybraném taèítku. Myší se taèítka zapínají resp. vypínají tak, že umístíme kurzor myši na ikonu taèítka ([ ] resp. [X]) a stiskneme evé taèítko myši. c) Vyuèovací taèítka (radio taèítka) - vyuèovací taèítka jsou uspoøádána do skupin, a od suèovacích taèítek se iší tím, že mùže být zapnuto vždy pouze jediné taèítko ve skupinì. Ovádání zapínání taèítka pomocí kávesnice a myši je stejné jako ovádání taèítek suèovacích. Vyuèovací taèítka Suèovací taèítka Øádkový editor Taèítka bez aretace (potvrzení/zrušení voby) 18 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

19 3.1.7 Øádkové editory Pomocí øádkových editorù zadáváme èísený nebo textový údaj. Øádkové editory jsou ve vìtšinì pøípadù vybaveny objektem historie a objektem nabídky dostupných symboù. Editaci textu provádíme pomocí standardních káves editorù: kurzorové kávesy pro pohyb kurzoru Ins pro pøepínání režimu vkádání a pøepisování textu De pro mazání znaku Home pro pøesunutí kurzoru na zaèátek textu End pro pøesunutí kurzoru na konec textu Pro vyvoání podpùrných programových objektù používáme: šipka doù pro vyvoání objektu historie Ctr-Enter pro vyvoání objektu dostupných symboù Podpùrné programové objekty jsou tvoøeny seznamy, jejichž ovádání je popsáno v kapitoe a Pomocí objektu historie, ve kterém jsou uoženy všechny pøedcházející editované øetìzce znakù, mùžeme snáze a rycheji zadávat již jednou zadané øetìzce. V objektu dostupných symboù jsou pro usnadnìní zadávání k dispozici všechna aktuánì známá jména a symboy generované pøi úspìšném pøekadu zdrojového textu. Øádkový editor Objekt historie Objekt dostupných symboù Integrované vývojové prostøedí DPIC 19

20 3.1.8 Seznamy Seznamy jsou objekty obsahující soupisy jmen a symboù, pøièemž s tìmito soupisy pracují jako s databází. Kurzorem je možné vybrat zvoenou poožku a pomocí kávesy Enter ji potvrdíme. Poožku mùžeme taktéž vybrat pomocí myši. Umístíme na ni kurzor myši a stiskneme evé taèítko. Je-i v seznamu více poožek než je možné v odpovídajícím prostoru zobrazit, pak je seznam dopnìn roovací ištou. Pomocí roovací išty pak mùžeme istovat seznamem pøes všechny jeho poožky Podpùrné programové objekty Podpùrné programové objekty jsou urèeny pro usnadnìní zadávání jmen a symboù popøípadì matematických výrazù. Integrované prostøedí nabízí tyto podpùrné programové objekty. Historie [ ] - objekt historie souvisí vždy s øádkovým editorem. Na pracovní poše diaogového okna má vyhrazenu ikonu, která reaguje na kávesnici nebo myš pouze v okamžiku, je-i aktivován jí pøísušející editor. Stiskneme-i kávesu šipka doù (kurzorová kávesa), pak se ikona historie rozvine v seznam, který obsahuje všechny pøedešé textové øetìzce zadávané editorem do prostøedí. Po stisku kávesy Enter je vožen vybraný øetìzec do editoru a seznam je zpìt nahrazen ikonou. Uzavøení seznamu bez vožení textu provedeme kávesou Esc. Dostupné symboy [ ] - objekt dostupných symboù je seznam obdobný seznamu historie. Má stejné ovádání a úèinky. Od seznamu historie se iší tím, že je pnìn po úspìšném pøekadu pøekadaèem. Pod pojmem dostupné symboy rozumíme jména, která ze v zadaném výrazu vyhodnotit. 20 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

21 3.2 Havní menu Havní menu integrovaného prostøedí tvoøí ovádací išta v horní èásti pracovní pochy. Zákadní nabídku tvoøí poožky, Fie, Window, Edit, Views, Run, Debug a Options Nabídka Nabídka oznaèená znakem obsahuje pomocné nástroje a informace, které pomáhají pøi vývoji apikací. Nabídka je tvoøena poožkami: Ascii - zobrazení rozšíøené tabuky ASCII znakù, vèetnì pøevodù na èísené kódy. Cacuator - vyvoání programového moduu reaizujícího kakuátor v pevné øádové èárce, zákadními operacemi vèetnì pøevodù èíse mezi jednotivými èísenými soustavami. Videostop - jednoduchá hra pro chvíe úpného vyèerpání Information - zobrazení zákadních informací o verzi integrovaného prostøedí, pøekadaèe a emuátoru. About - zobrazení jmen a informací o autorech programu Nabídka Fie Nabídka Fie je souhrnem pøíkazù pro práci se soubory, projekty, adresáøi atp. Obsahuje násedující poožky rozdìené do nìkoika skupin. Skupina pro práci se soubory: New Fie - umožní otevøít a pomocí editoru editovat nový soubor Open Fie (F3) - umožní otevøít již existující, popø. zaožit nový soubor zdrojového textu. Save Fie (F2) - pøíkaz k uožení obsahu ibovoného objektu na pracovní poše. Objektem je mínìn Integrované vývojové prostøedí DPIC 21

22 textový soubor nebo obsah ibovoného programového nástroje pro editaci pamìti emuaèního obvodu. Save as - pøíkaz souží k uožení textu zdrojového souboru pod novým zadaným názvem. Skupina pro práci s projektem: Tato skupina je urèena k ovádání manažeru projektù. Manažer projektù umožòuje efektivnì pracovat souèasnì na více projektech tím, že zabezpeèuje uožení nastavení rozpracovaného probému pøi pøerušení práce. Pøi opìtovném otevøení projektu je prostøedí z aktuáního stavu pøenastaveno pode definic uožených v projektu. New Project - pøíkaz umožòuje otevøít zcea nový projekt s tím, že prostøedí je nastaveno na impicitní hodnoty. Open Project (Shift-F3) - otevøení již exitujícího projektu Save Project (Shift-F2) - uožení nastavení projektu do definièního souboru projektu Cose Project (Ctr-F3) - ukonèení práce v aktuánì otevøeném projektu Save Project as - uožení nastavení projektu pode zadaného jména Skupina vstupù a výstupù: Load Hex - iniciaizace emuaèní pamìti obsahem souboru ve formátu Inte HEX-16. Save Hex - uožení obsahu emuaèní pamìti ve formátu Inte Hex-16. Ostatní pøíkazy: Change Dir - zmìna pracovního adresáøe DOS She - spuštìní programové øádky DOSu. Vzhedem k pomìrnì znaènému využití konvenèní pamìti není obvyke možné spustit z pøíkazové øádky daší program. Exit (At-X) - ukonèení práce a opuštìní programu. 22 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

23 3.2.3 Nabídka Window Nabídku Window tvoøí pøíkazy pro práci s okny jednotivých programových nástrojù pro editaci emuaèní pamìti a pro textový editor zdrojového textu. Nabídka obsahuje násedující pøíkazy: Next (F6) - pøepnutí z aktivního okna na násedující. Aktivní okno je zvýraznìno dvojitou èarou rámeèku Previous (Shift-F6) - pøepnutí z aktivního okna na pøedcházející okno v øadì. Zoom (F5) - pøepnutí aktivního okna z aktuání veikosti na veikost maximání a zpìt. Cose (At-F3) - uzavøení aktivního okna. Resize (Ctr-F5) - pøepnutí okna do režimu zvìtšování a zmenšování, pøípadnì pohybu oknem po pracovní poše. Tie - uspoøádání oken po poše obrazovky tak, aby bya všechna otevøená okna viditená. Tento režim je vhodný pøi pomìrnì maém poètu otevøených oken. Cascade - uspoøádání oken za sebe. Uspoøádání pøipomíná jednotivé ístky kartotéky Nabídka Edit Nabídka Edit zahrnuje pøíkazy a nástroje pro textový editor. Nabídka se skádá z tìchto poveù: Undo - vrácení posední úpravy textu napø. vymazání sova èi øádku. Cut (Shift-De) - vystøižení boku oznaèeného textu (pøed vystøižením je oznaèený text zkopírován do pomocného editoru) Copy (Ctr-Ins) - zkopírování oznaèeného textu do pomocného editoru (Cipboard) Paste (Shift-Ins) - pøenesení textu z pomocného editoru do editovaného textu. Integrované vývojové prostøedí DPIC 23

24 Show Cipboard - zobrazení obsahu pomocného editoru. Cear (Ctr-De) - vymazání oznaèeného textu bez náhrady Find - vyhedání zadaného øetìzce znakù (sova) Repace - vyhedání øetìzce znakù a jeho nahrazení øetìzcem zadaným. Search again - opìtovné vyhedání zadaného øetìzce v textu. Mark - umístìní znaèky na øádek textu, který odpovídá pozici kurzoru. Funkce souží k oznaèení místa textu, na které se chceme vrátit pomocí pøíkazu Goto Mark Goto Mark - návrat na øádek oznaèený znaèkou. Øádek oznaèíme pomocí pøíkazu "Mark" Nabídka Views Nabídka Views sdružuje pøíkazy na spouštìní jednotivých nástrojù pro editaci emuaèní pamìti. K dispozici jsou pøíkazy: Watch - spuštìní zobrazování a editace programových promìnných pode uživateské voby. Data Memory (At-M) - zobrazení ceého obsahu datové pamìti (registrové) banky emuovaného mikropoèítaèe. Breaks - zobrazení databáze udáostí. Mezi udáosti jsou zahrnuty všechny typy breakù (bod zastavení bìhu programu) a udáosti podmínìného trasování. Stack (At-S) - zobrazení obsahu zásobníku se zvýraznìním ukazatee zásobníku (Stack Pointer). Program (At-P) - zobrazení obsahu programové pamìti. Trace (At-T) - zobrazení obsahu trasovací pamìti Disassember - zobrazení obsahu programové pamìti vèetnì disasembování do mnemoniky instrukèního souboru. 24 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

25 Errors & Messages (At-A) - zobrazení okna chyb a varování vznikých pøi pøekadu. Cear Error Reference (At-C) - potaèení barevného podsvícení chybné øádky ve zdrojovém textu Nabídka Run Nabídka Run je urèena pro pøíkazy související se zpracováním zdrojového textu pøekadaèem a s rùznými druhy spouštìní a bìhu programu apikace. Nabídka zahrnuje tyto povey: Compie (At-F9) - pøekad zdrojového textu programu apikace Run (Ctr-F9) - spuštìní programu v emuaèní pamìti. Spuštìní programu není bokováno ani pøi neúspìšném pøekadu z dùvodu chyb. V takovém pøípadì bude provádìn buï program pode posedního úspìšného pøekadu a nebo program pode náhodného obsahu programové pamìti. Goto (F4) - pøíkaz provede spuštìní programu k pozici kurzoru ve zdrojovém textu Emuator reset (Ctr-F2) - provede se reset emuátoru tj. emuovaný procesor se nastaví shodnì s kataogovou specifikací stavu reset. Step Over (F8) - program se spustí pode aktuáního obsahu programové pamìti na jeden krok, pøièemž jeden krok mùže odpovídat buï jedné instrukci, podprogramu nebo makru. V tomto pøípadì se tedy jedná o krokování programem s tím, že makra a podprogramy jsou provádìny pnou rychostí. Trace Into (F7) - krokování programu po instrukcích Line Asm - vyvoání øádkového pøekadaèe. Nejèastìji se tento pove upatní pøi drobných korekturách programu pøímo v programové pamìti. Pozor - pøíkaz sice zmìní obsah programové pamìti, ae tato zmìna není promítnuta do zdrojového textu. Dochází tak k nekonzistenci zdrojového textu a programu. Integrované vývojové prostøedí DPIC 25

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz SIMPLE 4 Popis programovacího jazyka SIMPLE verze 4 pro vývoj aplikací s PLC MICROPEL edice 03.2004 2. verze dokumentu doplnìn popis editorù doplnìn popis spec. funkcí doplnìn popis sdílených sí ových

Více

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7.

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7. GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KDF =============================== KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR =============================== UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA * SUPERVIZOR * verze

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Uživatelská pøíruèka URÈENO PRO WINDOWS 95/98/NT/2000 OBSAH I. NEŽ ZAÈNETE INSTALOVAT............................ 4 1. SLOVO ÚVODEM....................................... 4 2. ÚVODNÍ OBRAZOVKA...................................

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

ROÈNÍK XII/2007. ÈÍSLO 11 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor...1 Nové knihy...2 Svìtozor...3 AR mládeži: Základy elektrotechniky...4 Jednoduchá zapojení pro volný èas...6 Cellar - 4smyèková zabezpeèovací ústøedna...

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) OBSAH 1. Technické

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ Bruse, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní poitika pro rok 2010: èas rozhodnout 2001 Pro ÈD, s.o., odštìpný závod DATIS vydao Nakadateství dopravy a turistiky,

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Informace v tomto dokumentu není smluvní a může býti modifikována bez předběžného upozornění. Software popsaný v tomto manuálu je dodáván s uživatelskou

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více