DPIC / EPIC. (Verze dokumentu: 1/98) ASIX s.r.o. Grafická Praha 5 - Smíchov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPIC / EPIC. (Verze dokumentu: 1/98) ASIX s.r.o. Grafická 37 150 00 Praha 5 - Smíchov"

Transkript

1 DPIC / EPIC Uživateská pøíruèka (Verze dokumentu: 1/98) ASIX s.r.o. Grafická Praha 5 - Smíchov E-mai: WWW: Te./fax: (02)

2

3 Obsah 1. Úvodní informace Popis hardware emuátoru EPIC16A Pøední pane Popis emuaèního konektoru: Popis konektoru sond Barevné oznaèení sond Zadní pane Pøipojení emuátoru k PC Popis napájecího konektoru: Integrované vývojové prostøedí DPIC Pracovní pocha Programové objekty integrovaného prostøedí Menu Okna výpisù Pohyb oknem po pracovní poše Pohyb textem okna Diaogová okna Roovací išta Taèítka Øádkové editory Seznamy Podpùrné programové objekty Havní menu Nabídka Nabídka Fie Nabídka Window Nabídka Edit Nabídka Views Nabídka Run Nabídka Debug Nabídka Option... 26

4 3.3 Zdrojový text, projekt a objekt Organizace adresáøù Zdrojový text a projekt Soubor objektu Projekt Editor zdrojového textu Editace textu Daší pomocné funkce editoru Editor datové a programové pamìti Zpìtný pøekadaè (Disassember) Výpis trasovací pamìti (Trace Buffer) Uspoøádání trasovací pamìti Nastavení a voby Uživateské výpisy promìnných (Watch) Formátování a editace hodnoty Výpis a editace zásobníku Editor poožky zásobníku Editor ukazatee zásobníku Výpisy a editace udáostí Výpisy udáostí Editace udáostí Gobání udáosti Nastavení emuátoru Chip options Nastavení parametrù pøekadaèe Nastavení parametrù prostøedí Nastavení parametrù výpisu pamìtí Data Seector Editor nastavení výpisu Nastavení výpisu trasovací pamìti... 47

5 3.18 Nastavení barev prostøedí Pomocné objekty na pracovní poše Status Programový manažer Indikátor dostupné pamìti Okno chybových hášení pøekadaèe ASCII tabuka Cacuator Videostop Information Chybová hášení integrovaného prostøedí Informaèní hášení prostøedí Pøekadaè jazyka ASSEMBLER Zdrojový text programu Konstanty Èísené konstanty Textové konstanty Výrazy Symboy Symboická jména konstant Datové typy Návìští Instrukèní soubor procesorù PIC Bajtovì orientované instrukce Bitovì orientované instrukce Instrukce pracující s konstantou Øídící instrukce Pøehed instrukcí rodiny PIC 16C5X Instrukèní soubor rodiny PIC 16CXX... 71

6 4.6 Direktivy pøekadaèe Pøehed direktiv Direktiva BANK Direktiva BIT Direktiva BYTE Direktiva CONST BYTE Direktiva DB Direktiva DW Direktiva END Direktiva EQU Direktivy IF - ELSE - ENDIF Direktiva INCLUDE Direktivy MACRO - LOCAL -ENDM Direktiva ORG Direktiva PRAGMA Direktiva SET Direktiva TABLE Chybová hášení pøekadaèe a varování Poznámky: DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

7 1. Úvodní informace Bahopøejeme Vám, že jste si vybrai náš emuátor EPIC16A. Tento pøístroj jsme koncipovai tak, aby Vám pøines maximání efektivitu práce pøi vývoji programù pro nejužívanìjší mikrokontroéry Microchip PIC. Unikátní konstrukce emuátoru nepoužívá bìžný emuaèní èip, ae moderní programovatené ogické obvody (ASIC). Umožnia dosáhnout všech standardních funkcí, a navíc øady vastností, z nichž mnohé nejsou obvyké nebo principiánì dostupné ani u emuátorù podstatnì vyšší cenové kategorie: i za pného bìhu emuovaného procesoru ze zobrazovat nebo modifikovat veškeré registry (tj. Fie registry i speciání interní registry jako napø. PC, STACK, PORT, TRIS, LATCH, OPTION, PRESCALER, WREG,...). Výjimkou je pouze zakázaná modifikace STACKu v režimu Run. rozsáhé možnosti zastavení procesoru (Break) na zákadì mnoha rùzných podmínek, nejen obvyké ibovonì nastavitené breaky v pamìti kódu, ae i breaky v datové pamìti s vobou pro pøístup k registru, zápis do registru, zápis hodnoty omezené maskou a speciání breaky: pøeteèení èasovaèe, pøeteèení trasovacího bufferu, pøeteèení WDT, pøeteèení/podteèení stacku, break z externí sondy emuátoru (s vobou nábìžné nebo sestupné hrany) mimoøádnì fexibiní nastavení hodinové frekvence emuovaného procesoru v rozsahu 20 khz až 20 MHz s krokem 40 Hz pomocí interního frekvenèního syntezátoru oddìené napájení vnitøních obvodù emuátoru a I/O pinù emuovaného procesoru umožòuje pracovat s apikaèním napájením v pném rozsahu napájecích napìtí mikrokontroérù PIC (3 až 6V), tj. uživate není nucen používat pouze napìtí 5 V na emuátoru je k dispozici i stabiizovaný zdroj napìtí 5 V s proudovým omezením 100 ma pro napájení periferií emuovaného procesoru režim off-ine: po opuštìní øídícího programu mùže emuátor pokraèovat v emuaci nezávise na øídícím poèítaèi standardu IBM PC pøehedná indikace režimu pomocí rùznobarevných LED pro sedování èinnosti emuátoru (i v off-ine režimu): oranžová LED - power on/emuaèní obvod nakonfigurován, èervená LED - Hated, žutá LED - Break, zeená LED - Run/Step, modrá LED - Seep je-i emuátor v èinnosti pøi spuštìní ovádacího software, nastaví se prostøedí do stavu, ve kterém byo pøed jeho opuštìním. Informace o tomto stavu se ukádají do speciání pamìti pøímo v hardware emuátoru, ne pouze do konfiguraèního souboru v PC. Úvodní informace 7

8 možnost povoení nebo potaèení resetu z pinu -MCLR a od pokesu napájecího napìtí (rozhodovací úroveò je v tomto pøípadì 2V), detekce i krátkého resetu fexibiní trasování - vypnuto, zapnuto, nebo trasování pouze vybraných èástí programu (ze napø. potaèit trasování èekacích smyèek, a trasovat pouze prùbìh havního programu). Kapacita trasovacího bufferu je 32 kb, tj instrukcí. osm sond pro voitené trasování externích signáù synchronnì se ètením I/O pinù emuovaného procesoru výstup CLKOUT má správnou frekvenci i fázi odpovídající nastavenému režimu korektní emuace pøeteèení èítaèù Watchdog, TMR0 (RTCC) a zápisu do interní EEPROM (PIC16C8x) i v režimu Hated/Step, kdy se pøísušné èítaèe pozastavují mimo patný instrukèní cykus fexibiita interních obvodù emuátoru umožòuje softwarové upgrady hardware emuátoru (napø. prostøednictvím Internetu), event. individuání modifikace pode pøání uživatee Integrované vývojové prostøedí DPIC je urèeno pro vývoj apikací s jednoèipovými mikropoèítaèi øady 16C5X a 16CXX firmy Microchip. Obsahuje všechny potøebné nástroje: editor zdrojového textu, pøekadaè a prostøedky pro ovádání emuátoru firmy ASIX Praha. Prostøedí standardnì obsahuje demonstraèní verzi simuátoru všech podporovaných konù rodin 16C5X a 16CXX. Pná verze simuátoru (bez omezení) je dostupná jako samostatný produkt nezávise na emuátoru. Integrované prostøedí obsahuje pøekadaè jazyka assember, jehož zákadní charakteristiky jsou: jedná se o øádkový pøekadaè, tj. na jednom øádku mùže být pouze jeden pøíkaz pracuje se symboy na vyšší úrovni abstrakce, než bývá zvykem u obdobných produktù, umožòuje definovat a používat sožitìjší datové typy (bajty, bity, konstanty, poe, tabuky) podmínìné øízení pøekadu makroinstrukce možnost voby pøednastavené èísené soustavy na dekadickou a hexadecimání (viz. konstanty) výstupní binární kód ve formátu INHEX-16 nebo INHEX-8M kompatibiní s pøekadaèem firmy Microchip Integrovaném prostøedí doporuèujeme provozovat na osobním poèítaè standardu IBM PC s procesorem 486 a 16MB pamìti RAM a s pøibižnì 4MB voného místa na pevném disku. Minimání konfigurace poèítaèe, na níž je možné integrované prostøedí spustit, pøedstavuje poèítaè s procesorem 386SX a aespoò 2MB pamìti RAM. 8 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

9 2. Popis hardware emuátoru EPIC16A Rozmìry: 168 (š) x 140 (h) x 42 (v) mm Tepota okoí pøi provozu: C 2.1 Pøední pane Konektor externích sond Emuaèní konektor ON OFF LED Seep (modrá) LED Stop (èervená) LED Break (žutá) LED Run (zeená) LED Power (oranžová) Vypínaè napájení LED Power: bikání resp. trvaé svícení oznaèuje nenakonfigurovaný resp. nakonfigurovaný emuaèní obvod Popis emuaèního konektoru: V / 100 ma 10 - OSC1/CLKIN 19 - PORTA PORTC V / 100 ma 11 - nezapojeno 20 - PORTC PORTB2 3 - GND 12 - OSC2/CLKOUT 21 - PORTA PORTB7 4 - GND 13 - GND 22 - PORTC PORTB3 5 - nezapojeno 14 - PORTC PORTA PORTB6 6 - nezapojeno 15 - nezapojeno 24 - PORTC PORTB4 7 - TOCKI (RTCC) 16 - PORTC PORTB PORTB MCLR 17 - PORTA PORTC1 9 - VDD 18 - PORTC PORTB1 Popis hardware emuátoru EPIC 16A 9

10 2.1.2 Popis konektoru sond 1 - PROBE PROBE PROBE PROBE PROBE PROBE PROBE GND 5 - PROBE GND Barevné oznaèení sond PROBE 0- bíá PROBE 1- šedá PROBE 2- fiaová PROBE 3- modrá GND - èerná 2.2 Zadní pane PROBE 4 - zeená PROBE 5 - žutá PROBE 6 - oranžová PROBE 7 - èervená Napájecí konektor Konektor k PC Pøipojení emuátoru k PC Konektor emuátoru je Cannon 25 femae, kabe Cannon 25M-25M, propojení 1:1, maximání déka kabeu 2 m. Upozornìní: Pozor na zámìnu pøedepsaného kabeu s jinak zapojenými kabey, napø. køížovì propojeným kabeem Lapink pro LPT! 1 - STROBE 6 - DATA BUSY 16 - INIT 21 - GND 2 - DATA DATA PE 17 - SLCTIN 22 - GND 3 - DATA DATA SLCT 18 - GND 23 - GND 4 - DATA DATA AUTOLF 19 - GND 24 - GND 5 - DATA ACK 15 - ERR 20 - GND 25 - GND 10 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

11 2.2.2 Popis napájecího konektoru: Konektor AMP Shieded Miniature Circuar DIN Pug 8 Pin P/N nebo ekvivaent. Napájecí napìtí 5 V ±5% / 1 A, 12 V ±5% / 500 ma. Doporuèený typ napájecího zdroje: Computer Products SCL Dùežité upozornìní: Pøi nesprávném pøipojení napájecích napìtí mùže dojít k vážnému poškození emuátoru! V 5 - GND V 6 - GND V 7 - GND V 8 - GND Popis hardware emuátoru EPIC 16A 11

12 3. Integrované vývojové prostøedí DPIC. Integrované vývojové prostøedí je tvoøeno nìkoika zákadními moduy. Do tìchto moduù poèítáme textový editor, nástroje pro editaci pamìti emuovaného èipu, systém pro zadávání a editaci udáostí, manažer projektù, pøekadaè a ovadaèe pro jednotivé typy emuovaných mikropoèítaèù. Všechny funkce prostøedí jsou dostupné pøes zákadní menu, pøièemž nejužívanìjší funkce mají pøiøazeny horké kávesy anaogicky prostøedí pøekadaèù firmy Borand. Pnì je podporováno ovádání pomocí myši. 3.1 Pracovní pocha Pracovní pocha je zákadní obrazovka obsahující informace užiteèné pøi práci v integrovaném prostøedí. Tato zákadní obrazovka obsahuje v horní èásti ištu havního Havní menu Aktuání stav emuátoru Aktivní okno Pasivní okno Aktivní nápovìda Jméno projektu Dostupná pamì 12 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

13 menu spou se zobrazením aktuáního stavu emuátoru. Doní išta obrazovky je tvoøena aktivní nápovìdou tøí nejvýznamnìjších horkých káves, zobrazením jména programu pøítomného v emuaèní pamìti a informací o veikosti dostupné pamìti v poèítaèi. Zbytek pracovní pochy je urèen na umístìní oken pro jednotivé programové nástroje a objekty Programové objekty integrovaného prostøedí Pojmem programové objekty integrovaného prostøedí se oznaèují zákadní typy zobrazení údajù o stavu systému na obrazovku poèítaèe: Menu - objekt soužící k vyvoání zvoených pøíkazù akcí apod. Okna výpisù - objekt ohranièuje jednotivé výpisy na obrazovce poèítaèe. Diaogy - okna, pomocí nichž je reaizováno zadávání hodnot, nastavení systému apod. Od oken výpisù se iší tím, že v daném okamžiku je aktivní (schopné pøijímat pøíkazy) pouze jediné, tj. do okamžiku jeho uzavøení jsou ostatní objekty na pracovní poše neaktivní. Roovací išta - jedná se o objekt, kterým jsou obvyke vybavena okna výpisù. Objekt reaguje na myš a umožòuje pohyb výpisu v oknì. Používá se pøedevším v okamžiku, kdy je poèet soupcù èi øádkù výpisu vìtší než prostor vymezený oknem výpisu. Taèítka - taèítka nebo jejich skupiny se používají na nastavení a voby typu ano/ne, a na potvrzení nebo zrušení vyvoané akce. Taèítka mohou být bez aretace, tzn., že akce je vyvoána prostým stiskem. Reagují na myš nebo na stisk kávesy zvýraznìného písmena v názvu. Taèítka s aretací mohou být suèovací nebo vyuèovací. Suèovací taèítka je možné zapnout nebo vypnout nezávise na sobì. U vyuèovacích taèítek, která se vyskytují vždy v sadì, je možné zapnout pouze jediné v dané sadì. Øádkové editory - jedná se o objekt, pomocí nìhož jsou zadávány øetìzce znakù nebo èísené konstanty. Editory jsou obvyke vybaveny historií, tj. seznamem, který obsahuje soupis øetìzcù z pøedchozích provedených zadání. V øadì pøípadù jsou editory vybaveny i soupisem dostupných jmen, tj. napø. seznamem jmen známých promìnných. Tento soupis promìnných se vždy napní po úspìšném pøekadu zdrojového textu. Seznamy - seznamy jsou objekty, které sdružují soubor poveù nebo možností voby. Voba se provádí pomocí kurzoru a stisku kávesy Enter. Integrované vývojové prostøedí DPIC 13

14 3.1.2 Menu Všechny poožky menu je možné ovádat buï z kávesnice nebo pomocí myši. Pro vstup do menu souží kávesa F10, pohyb v menu se provádí pomocí kurzorových káves po jednotivých poožkách nebo stiskem zvýraznìného znaku v názvu poožky. Poožky havního menu a nìkterých pøíkazù mají pøiøazeny ještì horké kávesy pro usnadnìní výbìru poožky. Horké kávesy poožek išty havního menu jsou konstruovány jednotnì v systému zvýraznìné písmeno a kávesa At (napø. Fie At-F, Debug At-D). Voba pøíkazu menu pomocí myši je sožena z vyhedání poožky menu kurzorem myši a ze stisku evého taèítka. F10 = Menu At-Sp At-F At-W At-E At-V At-R At-D At-O Okna výpisù Okna výpisù, editorù, atd. se pøi práci nacházejí buï v aktivním (vybraném) stavu nebo ve stavu neaktivním. Tyto stavy oken jsou rozišeny typem rámeèku (jednoduchý rámeèek = neaktivní okno, dvojitý rámeèek = aktivní okno). Okno v aktivním stavu pøijímá povey z kávesnice a pøíkazy menu. V neaktivním stavu na tyto akce okno nereaguje. Na pracovní poše mùže být aktivní vždy jen jediné okno. Aktivitu okna je možné voit buï z kávesnice pomocí pøíkazù Window Next (F6) a Window Previous (Shift-F6) nebo kursorem myši se souèasným potvrzením voby aktivity pomocí stisku evého taèítka. Mezi daší atributy okna patøí: Jméno okna - jméno je umístìné uprostøed horní hrany rámeèku. Informuje v pøípadì textového editoru o jménu editovaného souboru a v ostatních pøípadech o typu výpisu v oknì. Roovací išty - umožòují posun textu v oknì vodorovným nebo svisým smìrem. Ikona pro uzavøení okna - reaguje na myš a vyvoá uzavøení okna a jeho odstranìní z pracovní pochy. Je umístìna na rámeèku v evém horním rohu okna. Uzavøení okna je možné provést též pøíkazem Window Cose (At-F3) z havního menu. Ikona rozmìru okna - je umístìna na pravém doním rohu rámeèku okna. Umožòuje mìnit pynue veikost okna a reaguje na myš nebo na pøíkaz havního menu Window Resize (Ctr-F5). 14 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

15 Ikona zvìtšování - je umístìna v pravém horním rohu a reaguje na myš nebo na pøíkaz Window Zoom (F5). Ikona pøepíná maximání a nastavený rozmìr okna. Indikátor øádkù a soupcù - je umístìn v evém doním rohu okna a ukazuje u textového editoru poohu kurzoru ve formátu [øádek:soupec]. Ikona pro uzavøení Jméno okna Ikona zvìtšování Roovací išty Indikátor øádkù a soupcù Ikona rozmìru okna Pohyb oknem po pracovní poše Okna po pracovní poše je možné pøesouvat, zvìtšovat a nebo zmenšovat. a) Pøesunutí okna myší - kurzor myši umístíme na rámeèek aktivního okna mimo ikonu rozmìru okna, uzavøení okna a zvìtšování okna. Stiskneme evé taèítko a pøi jeho držení pohybujeme myší. Okno seduje pohyb myši. V okamžiku, kdy jsme s jeho poohou spokojeni, uvoníme taèítko myši a tím okno umístíme. b) Pøesunutí okna kávesnicí - pøíkazem Window Resize pøepneme okno do režimu editace rozmìru. Pomocí kursorových káves vyhedáme požadovanou poohu okna a umístíme ho stiskem kávesy Enter. c) Úprava rozmìru pomocí myši - kurzor myši umístíme na ikonu rozmìru okna a stiskneme evé taèítko. Pohybujeme kursorem myši za souèasného držení taèítka. Levý doní roh okna seduje pohyb kurzoru, zatímco zbytek okna poohu nemìní. Tímto zpùsobem nastavíme požadovanou veikost okna a okno zafixujeme uvonìním taèítka myši. d) Úprava rozmìrù pomocí kávesnice - pøíkazem havního menu Window Resize pøepneme okno do režimu editace rozmìru. Pomocí kombinace kávesy Shift s kursorovými kávesami nastavíme požadovanou veikost okna a zafixujeme ji stiskem kávesy Enter. Integrované vývojové prostøedí DPIC 15

16 e) Zvìtšení okna pomocí myši - zvìtšení okna na maximání rozmìr nebo zpìt na rozmìr pùvodní provedeme umístìním kurzoru myši na ikonu zvìtšování a stiskem evého taèítka. f) Zvìtšení okna pomocí kávesnice - zvìtšení okna na maximání rozmìr nebo zpìt provedeme stiskem horké kávesy F5 nebo pøíkazem Window Zoom havního menu Pohyb textem okna a) Pohyb textem okna pomocí myši - myší je možné pohybovat textem v oknì za pomoci roovacích išt. Posunutí textu o jeden znak nebo øádek provedeme umístìním kurzoru myši na ikonu jednotkového posunu a stiskneme evé taèítko. Text se posune v závisosti na zvoené ikonì a roovací ištì o jeden znak vevo nebo vpravo (horizontání išta) resp. o jeden øádek nahoru nebo doù (vertikání išta). Podobnì je možné posunout text o stránku umístìním kurzoru myši na ištu mezi ikonu jednotkového posunu a kurzor išty s násedným stisknutím evého taèítka myši. Posun do obecné poohy provedeme umístìním kurzoru myši na kurzor roovací išty. Poté souèasným stiskem evého taèítka myši a posunem kurzoru myši pøemístíme kurzor roovací išty na požadovanou poohu. Uvonìní taèítka myši vyvoá posun textu v oknì. b) Pohyb textem okna pomocí kávesnice - nejprve pøemístíme kurzor ke kraji okna v požadovaném smìru pro pohyb textu. Poté stisknutím odpovídající kurzorové kávesy posunujeme text v požadovaném smìru Diaogová okna Diaogová okna souží obvyke k nastavení rùzných pøedvoeb integrovaného prostøedí. Na pracovní poše je možné umístit pouze jediné okno tohoto typu, pøièemž aktivita ostatních objektù je až do uzavøení diaogu potaèena. Uvnitø diaogového okna jsou nastavovací objekty (nejèastìji taèítka, øádkové editory). Z tìchto objektù je vždy aktivní pouze jeden, a tudíž pouze s jedním je možné pracovat. Chceme-i pøejít na nastavování parametrù v jiném objektu, stiskneme opakovanì kávesu Tab, až je aktivován požadovaný objekt. Druhou možností je umístit kurzor myši na požadovaný objekt a stisknout evé taèítko myši. Posední možností je použít horké kávesy pro vybraný objekt. Horká kávesa je konstruována z kombinace zvýraznìného znaku v názvu objektu s kávesou At. Editace a nastavování parametrù v jednotivých objektech je popsáno v kapitoách Taèítka s aretací, Øádkový editor, Seznamy, Objekt historie, Objekt nabídky. Každé diaogové okno je vybaveno ikonou uzavøení, která reaguje na myš, a má význam ignorování zmìn v nastavení. Dáe pak jsou diaogová okna vybavena taèítky 16 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

17 bez aretace, která souží v pøevážné míøe k akceptování èi zrušení zmìn v nastavení s násedným uzavøením okna po jejich stisku. Jedno z taèítek diaogového okna je vždy vybráno, a je možné vyvoat jeho funkci z jakéhokoi objektu diaogového okna stiskem kávesy Enter Roovací išta Roovací išta je pomocný ovádací objekt pøevážnì pro okna výpisù. Objekt má tøi obasti, které reagují na kurzor myši za souèasného stisku evého taèítka. Jedná se o obasti: a) Ikony jednotkového posunu - tyto ikony jsou umístìny na okrajích roovací išty a pøi jejich stisknutí se pøedává pove odpovídajícímu oknu s údajem o smìru pohybu s jednotkovým krokem. b) Kurzor išty - kurzor roovací išty se mùže pohybovat v rozmezí ikon jednotkového posunu. Kurzorem myši najedeme na kurzor roovací išty. Poté stikneme evé taèítko myši a souèasnì pohybujeme kurzorem myši v požadovaném smìru. Kurzor roovací išty náseduje kurzor myši. Po uvonìní taèítka se pøedá pove s údajem o pozici kurzoru roovací išty a pode hodnoty se provede posun textu na požadovaný øádek nebo soupec. c) Prostor na ištì - prostor na ištì mezi ikonami a kurzorem roovací išty reaguje na myš vysáním poveu na odstránkování textu pøísušného okna o stránku vpøed èi vzad. Vertikání išta Horizontání išta Kurzor išty Ikony jednotkového posuvu Integrované vývojové prostøedí DPIC 17

18 3.1.6 Taèítka Taèítka mohou být tøech typù: a) Taèítko bez aretace - taèítko bez aretace je objekt, který souží k potvrzování èi rušení voby. Reaguje na ovádání myší, tj. na kurzor myši a stisk evého taèítka myši. Z kávesnice se taèítka ovádají pomocí stisku kávesy odpovídající zvýraznìnému znaku ve jménu taèítka. b) Suèovací taèítka - suèovací taèítka jsou obvyke sdružena po skupinách do jediného objektu. Jsou oznaèena jménem se zvýraznìným znakem, který odpovídá horké kávese konstruované z kávesy At a zvýraznìného znaku. Pro pohyb kurzoru ve skupinì suèovacích taèítek jsou urèeny kurzorové kávesy. Zapnutí resp. vypnutí taèítka provedeme stiskem mezerníku na vybraném taèítku. Myší se taèítka zapínají resp. vypínají tak, že umístíme kurzor myši na ikonu taèítka ([ ] resp. [X]) a stiskneme evé taèítko myši. c) Vyuèovací taèítka (radio taèítka) - vyuèovací taèítka jsou uspoøádána do skupin, a od suèovacích taèítek se iší tím, že mùže být zapnuto vždy pouze jediné taèítko ve skupinì. Ovádání zapínání taèítka pomocí kávesnice a myši je stejné jako ovádání taèítek suèovacích. Vyuèovací taèítka Suèovací taèítka Øádkový editor Taèítka bez aretace (potvrzení/zrušení voby) 18 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

19 3.1.7 Øádkové editory Pomocí øádkových editorù zadáváme èísený nebo textový údaj. Øádkové editory jsou ve vìtšinì pøípadù vybaveny objektem historie a objektem nabídky dostupných symboù. Editaci textu provádíme pomocí standardních káves editorù: kurzorové kávesy pro pohyb kurzoru Ins pro pøepínání režimu vkádání a pøepisování textu De pro mazání znaku Home pro pøesunutí kurzoru na zaèátek textu End pro pøesunutí kurzoru na konec textu Pro vyvoání podpùrných programových objektù používáme: šipka doù pro vyvoání objektu historie Ctr-Enter pro vyvoání objektu dostupných symboù Podpùrné programové objekty jsou tvoøeny seznamy, jejichž ovádání je popsáno v kapitoe a Pomocí objektu historie, ve kterém jsou uoženy všechny pøedcházející editované øetìzce znakù, mùžeme snáze a rycheji zadávat již jednou zadané øetìzce. V objektu dostupných symboù jsou pro usnadnìní zadávání k dispozici všechna aktuánì známá jména a symboy generované pøi úspìšném pøekadu zdrojového textu. Øádkový editor Objekt historie Objekt dostupných symboù Integrované vývojové prostøedí DPIC 19

20 3.1.8 Seznamy Seznamy jsou objekty obsahující soupisy jmen a symboù, pøièemž s tìmito soupisy pracují jako s databází. Kurzorem je možné vybrat zvoenou poožku a pomocí kávesy Enter ji potvrdíme. Poožku mùžeme taktéž vybrat pomocí myši. Umístíme na ni kurzor myši a stiskneme evé taèítko. Je-i v seznamu více poožek než je možné v odpovídajícím prostoru zobrazit, pak je seznam dopnìn roovací ištou. Pomocí roovací išty pak mùžeme istovat seznamem pøes všechny jeho poožky Podpùrné programové objekty Podpùrné programové objekty jsou urèeny pro usnadnìní zadávání jmen a symboù popøípadì matematických výrazù. Integrované prostøedí nabízí tyto podpùrné programové objekty. Historie [ ] - objekt historie souvisí vždy s øádkovým editorem. Na pracovní poše diaogového okna má vyhrazenu ikonu, která reaguje na kávesnici nebo myš pouze v okamžiku, je-i aktivován jí pøísušející editor. Stiskneme-i kávesu šipka doù (kurzorová kávesa), pak se ikona historie rozvine v seznam, který obsahuje všechny pøedešé textové øetìzce zadávané editorem do prostøedí. Po stisku kávesy Enter je vožen vybraný øetìzec do editoru a seznam je zpìt nahrazen ikonou. Uzavøení seznamu bez vožení textu provedeme kávesou Esc. Dostupné symboy [ ] - objekt dostupných symboù je seznam obdobný seznamu historie. Má stejné ovádání a úèinky. Od seznamu historie se iší tím, že je pnìn po úspìšném pøekadu pøekadaèem. Pod pojmem dostupné symboy rozumíme jména, která ze v zadaném výrazu vyhodnotit. 20 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

21 3.2 Havní menu Havní menu integrovaného prostøedí tvoøí ovádací išta v horní èásti pracovní pochy. Zákadní nabídku tvoøí poožky, Fie, Window, Edit, Views, Run, Debug a Options Nabídka Nabídka oznaèená znakem obsahuje pomocné nástroje a informace, které pomáhají pøi vývoji apikací. Nabídka je tvoøena poožkami: Ascii - zobrazení rozšíøené tabuky ASCII znakù, vèetnì pøevodù na èísené kódy. Cacuator - vyvoání programového moduu reaizujícího kakuátor v pevné øádové èárce, zákadními operacemi vèetnì pøevodù èíse mezi jednotivými èísenými soustavami. Videostop - jednoduchá hra pro chvíe úpného vyèerpání Information - zobrazení zákadních informací o verzi integrovaného prostøedí, pøekadaèe a emuátoru. About - zobrazení jmen a informací o autorech programu Nabídka Fie Nabídka Fie je souhrnem pøíkazù pro práci se soubory, projekty, adresáøi atp. Obsahuje násedující poožky rozdìené do nìkoika skupin. Skupina pro práci se soubory: New Fie - umožní otevøít a pomocí editoru editovat nový soubor Open Fie (F3) - umožní otevøít již existující, popø. zaožit nový soubor zdrojového textu. Save Fie (F2) - pøíkaz k uožení obsahu ibovoného objektu na pracovní poše. Objektem je mínìn Integrované vývojové prostøedí DPIC 21

22 textový soubor nebo obsah ibovoného programového nástroje pro editaci pamìti emuaèního obvodu. Save as - pøíkaz souží k uožení textu zdrojového souboru pod novým zadaným názvem. Skupina pro práci s projektem: Tato skupina je urèena k ovádání manažeru projektù. Manažer projektù umožòuje efektivnì pracovat souèasnì na více projektech tím, že zabezpeèuje uožení nastavení rozpracovaného probému pøi pøerušení práce. Pøi opìtovném otevøení projektu je prostøedí z aktuáního stavu pøenastaveno pode definic uožených v projektu. New Project - pøíkaz umožòuje otevøít zcea nový projekt s tím, že prostøedí je nastaveno na impicitní hodnoty. Open Project (Shift-F3) - otevøení již exitujícího projektu Save Project (Shift-F2) - uožení nastavení projektu do definièního souboru projektu Cose Project (Ctr-F3) - ukonèení práce v aktuánì otevøeném projektu Save Project as - uožení nastavení projektu pode zadaného jména Skupina vstupù a výstupù: Load Hex - iniciaizace emuaèní pamìti obsahem souboru ve formátu Inte HEX-16. Save Hex - uožení obsahu emuaèní pamìti ve formátu Inte Hex-16. Ostatní pøíkazy: Change Dir - zmìna pracovního adresáøe DOS She - spuštìní programové øádky DOSu. Vzhedem k pomìrnì znaènému využití konvenèní pamìti není obvyke možné spustit z pøíkazové øádky daší program. Exit (At-X) - ukonèení práce a opuštìní programu. 22 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

23 3.2.3 Nabídka Window Nabídku Window tvoøí pøíkazy pro práci s okny jednotivých programových nástrojù pro editaci emuaèní pamìti a pro textový editor zdrojového textu. Nabídka obsahuje násedující pøíkazy: Next (F6) - pøepnutí z aktivního okna na násedující. Aktivní okno je zvýraznìno dvojitou èarou rámeèku Previous (Shift-F6) - pøepnutí z aktivního okna na pøedcházející okno v øadì. Zoom (F5) - pøepnutí aktivního okna z aktuání veikosti na veikost maximání a zpìt. Cose (At-F3) - uzavøení aktivního okna. Resize (Ctr-F5) - pøepnutí okna do režimu zvìtšování a zmenšování, pøípadnì pohybu oknem po pracovní poše. Tie - uspoøádání oken po poše obrazovky tak, aby bya všechna otevøená okna viditená. Tento režim je vhodný pøi pomìrnì maém poètu otevøených oken. Cascade - uspoøádání oken za sebe. Uspoøádání pøipomíná jednotivé ístky kartotéky Nabídka Edit Nabídka Edit zahrnuje pøíkazy a nástroje pro textový editor. Nabídka se skádá z tìchto poveù: Undo - vrácení posední úpravy textu napø. vymazání sova èi øádku. Cut (Shift-De) - vystøižení boku oznaèeného textu (pøed vystøižením je oznaèený text zkopírován do pomocného editoru) Copy (Ctr-Ins) - zkopírování oznaèeného textu do pomocného editoru (Cipboard) Paste (Shift-Ins) - pøenesení textu z pomocného editoru do editovaného textu. Integrované vývojové prostøedí DPIC 23

24 Show Cipboard - zobrazení obsahu pomocného editoru. Cear (Ctr-De) - vymazání oznaèeného textu bez náhrady Find - vyhedání zadaného øetìzce znakù (sova) Repace - vyhedání øetìzce znakù a jeho nahrazení øetìzcem zadaným. Search again - opìtovné vyhedání zadaného øetìzce v textu. Mark - umístìní znaèky na øádek textu, který odpovídá pozici kurzoru. Funkce souží k oznaèení místa textu, na které se chceme vrátit pomocí pøíkazu Goto Mark Goto Mark - návrat na øádek oznaèený znaèkou. Øádek oznaèíme pomocí pøíkazu "Mark" Nabídka Views Nabídka Views sdružuje pøíkazy na spouštìní jednotivých nástrojù pro editaci emuaèní pamìti. K dispozici jsou pøíkazy: Watch - spuštìní zobrazování a editace programových promìnných pode uživateské voby. Data Memory (At-M) - zobrazení ceého obsahu datové pamìti (registrové) banky emuovaného mikropoèítaèe. Breaks - zobrazení databáze udáostí. Mezi udáosti jsou zahrnuty všechny typy breakù (bod zastavení bìhu programu) a udáosti podmínìného trasování. Stack (At-S) - zobrazení obsahu zásobníku se zvýraznìním ukazatee zásobníku (Stack Pointer). Program (At-P) - zobrazení obsahu programové pamìti. Trace (At-T) - zobrazení obsahu trasovací pamìti Disassember - zobrazení obsahu programové pamìti vèetnì disasembování do mnemoniky instrukèního souboru. 24 DPIC/EPIC - uživateská pøíruèka

25 Errors & Messages (At-A) - zobrazení okna chyb a varování vznikých pøi pøekadu. Cear Error Reference (At-C) - potaèení barevného podsvícení chybné øádky ve zdrojovém textu Nabídka Run Nabídka Run je urèena pro pøíkazy související se zpracováním zdrojového textu pøekadaèem a s rùznými druhy spouštìní a bìhu programu apikace. Nabídka zahrnuje tyto povey: Compie (At-F9) - pøekad zdrojového textu programu apikace Run (Ctr-F9) - spuštìní programu v emuaèní pamìti. Spuštìní programu není bokováno ani pøi neúspìšném pøekadu z dùvodu chyb. V takovém pøípadì bude provádìn buï program pode posedního úspìšného pøekadu a nebo program pode náhodného obsahu programové pamìti. Goto (F4) - pøíkaz provede spuštìní programu k pozici kurzoru ve zdrojovém textu Emuator reset (Ctr-F2) - provede se reset emuátoru tj. emuovaný procesor se nastaví shodnì s kataogovou specifikací stavu reset. Step Over (F8) - program se spustí pode aktuáního obsahu programové pamìti na jeden krok, pøièemž jeden krok mùže odpovídat buï jedné instrukci, podprogramu nebo makru. V tomto pøípadì se tedy jedná o krokování programem s tím, že makra a podprogramy jsou provádìny pnou rychostí. Trace Into (F7) - krokování programu po instrukcích Line Asm - vyvoání øádkového pøekadaèe. Nejèastìji se tento pove upatní pøi drobných korekturách programu pøímo v programové pamìti. Pozor - pøíkaz sice zmìní obsah programové pamìti, ae tato zmìna není promítnuta do zdrojového textu. Dochází tak k nekonzistenci zdrojového textu a programu. Integrované vývojové prostøedí DPIC 25

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Podrobný obsah CHARAKTERISTIKA A POROVNÁNÍ ØADY PIC16F87X A PIC16F87XA TYPY POUZDER A PØIØAZENÍ VÝVODÙ PIC16F87X TYPY POUZDER A PØIØAZENÍ

Podrobný obsah CHARAKTERISTIKA A POROVNÁNÍ ØADY PIC16F87X A PIC16F87XA TYPY POUZDER A PØIØAZENÍ VÝVODÙ PIC16F87X TYPY POUZDER A PØIØAZENÍ Obsah 1 Základní popis...17 2 Uspoøádání pamìti...27 3 PORTY...45 4 Pamì EEPROM a FLASH...58 5 Èasové moduly...65 6 Funkèní moduly CAPTURE/COMPARE/PWM (moduly CCP1/CCP2)...80 7 Modul synchronního sériového

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DOKOPO. Komunikaèní karta se samostatným procesorem a dual-port pamìtí. Technická pøíruèka. verze 2.0. A plikace Mikroprocesorové Techniky

DOKOPO. Komunikaèní karta se samostatným procesorem a dual-port pamìtí. Technická pøíruèka. verze 2.0. A plikace Mikroprocesorové Techniky DOKOPO Komunikaèní karta se samostatným procesorem a dual-port pamìtí Technická pøíruèka verze 2.0 R A plikace Mikroprocesorové Techniky 1994 1. Komunikaèní procesor DOKOPO... 1 1.1. Pøerušovací systém

Více

3.7.5 Znaménkové operátory Násobící operátory Rùzné operátory Základní objekty Konstanty Sig

3.7.5 Znaménkové operátory Násobící operátory Rùzné operátory Základní objekty Konstanty Sig OBSAH Úvod 11 Signály v èíslicových systémech 13 2.1 Dvojstavové signály... 14 2.2 Tøístavové signály... 16 2.3 Dynamické parametry èíslicových signálù... 16 Jazyk VHDL 19 3.1 Historie, souèasnost, budoucnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 OBSAH PESpro Komplexní vývojové prostøedí na tvorbu a ladìní aplikací pro automaty systému PES popis verze

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

/2*,.$ 5(6(7 Ë=(1Ë +$/7 *(1(5È725. +2',129é & 6./ $/8. ' /,ý. ýë7$ý 5(*,675 5(*,675. 326891é. 6e5,29é 5(*,675 * $.808/È725 5:0. %8',ý(/ 45(*,675 5(*

/2*,.$ 5(6(7 Ë=(1Ë +$/7 *(1(5È725. +2',129é & 6./ $/8. ' /,ý. ýë7$ý 5(*,675 5(*,675. 326891é. 6e5,29é 5(*,675 * $.808/È725 5:0. %8',ý(/ 45(*,675 5(* Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

28/40VÝVODOVÝ, 8BITOVÝ CMOS MIKROKONTROLÉR S A/D PØEVODNÍKEM, FLASH PAMÌTÍ PRO PROGRAM A SRAM/EEPROM PRO DATA VLASTNOSTI Velmi výkonný kontrolér s arc

28/40VÝVODOVÝ, 8BITOVÝ CMOS MIKROKONTROLÉR S A/D PØEVODNÍKEM, FLASH PAMÌTÍ PRO PROGRAM A SRAM/EEPROM PRO DATA VLASTNOSTI Velmi výkonný kontrolér s arc Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

LCD MODULY 33.01. LCD moduly znakové. LCD moduly grafické

LCD MODULY 33.01. LCD moduly znakové. LCD moduly grafické LD MODULY LD moduly znakové Modul Formát displeje Rozmìr znaku Rozmìry modulu Rozmìry displeje LD Podsvícení Øadiè zn / ø ø mm š (mm) v (mm) š (mm) v (mm) B 0702A 7 2 7.24 x 6.94 85 30 66 16 G, Y LED,

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

LCD MODULY 33.01. LCD moduly znakové. LCD moduly grafické

LCD MODULY 33.01. LCD moduly znakové. LCD moduly grafické LD moduly znakové Modul Formát displeje Rozmìr znaku Rozmìry modulu Rozmìry displeje LD Podsvícení Øadiè zn / ø ø mm š (mm) v (mm) š (mm) v (mm) B 0702A 7 2 7.24 x 6.94 85 30 66 16 G, Y LED, EL RW1068

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Jiøí Hrbáèek MIKROØADIÈE PIC16CXX a vývojový kit PICSTART Kniha poskytuje ètenáøi základní informace o mikroøadièích øady PIC 16CXX, jejich vlastnostech a použití tak, aby je mohl využít pøi vlastních

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL AT89LP2052, AT89LP4052 5. díl Praha 2006 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM

Více

baspelin KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu

baspelin KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu leden 1997 Obsah 1 Typy komunikaèního protokolu 3 2 Protokol typu 1 4 2.1 Propojení regulátoru s automatikou MA-2 4 3 Protokol typu 2 5 3.1 Pøipojení regulátorù

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ 8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ Typ: Regul2.00 - 8 samostatných PID regulátorù - rozšíøené možnosti nastavení parametrù regulace - chránìné klíèkem - zobrazování všech teplot na displeji zároveò - pamì

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Microchip. PICmicro Microcontrollers

Microchip. PICmicro Microcontrollers Microchip PICmicro Microcontrollers 8-bit 16-bit dspic Digital Signal Controllers Analog & Interface Products Serial EEPROMS Battery Management Radio Frequency Device KEELOQ Authentication Products Návrh

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

LCD MODULY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

LCD MODULY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku LD MODULY LD moduly znakové s paralelním rozhraním (moduly 20c s I2 rozhraním) Modul Formát displeje Rozmìr znaku Rozmìry modulu Rozmìry displeje LD Podsvícení 3V Temp Neg V jiné Øadiè zn / ø ø mm š (mm)

Více

UDAQ multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ multifunkèní modul pro rozhraní USB multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478 169 e-mail: podpora_com@tedia.cz

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2 PARALELNÍ ROZHRANÍ Paralelní rozhraní realizuje pøenos dat mezi vnitøní sbìrnicí øídicího systému a vnìjším prostøedím po znacích, neboli po slabiká

2 PARALELNÍ ROZHRANÍ Paralelní rozhraní realizuje pøenos dat mezi vnitøní sbìrnicí øídicího systému a vnìjším prostøedím po znacích, neboli po slabiká Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

PESgsm. GSM BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/GSM

PESgsm. GSM BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/GSM PESgsm GSM BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/GSM 03.2003 PESgsm Nástroj na programování GSM brány edice 03.2003 3. verze dokumentu Zmìny a doplòky proti verzi 2, edice 03.2000

Více

EX05 - interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr. Periferie EX05 je nabízena ve dvou modifikacích: s mìøením teploty

EX05 - interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr. Periferie EX05 je nabízena ve dvou modifikacích: s mìøením teploty EX05 / EX05H interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr INTELIGENTNÍ PERIFERIE PES-EX Technický list - 06.2005 Pro mìøení a zobrazování teploty prostoru, relativní vlhkosti, rosného bodu a dal ích informací

Více

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS Univerzální monitorovací a rídící moduly SDS upload SDS-C programu, HTML stránek a upgrade firmwaru pro SDS-MICRO, SDS MACRO,SDS UPS,SDS TTCPRO technology 1. spuštìní programu WINEXE SDS-C programming

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA ZÁKLADY KONSTRUKTÉRSKÉ PRAXE Praha 2001 David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz

Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Typ 54 Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Z54-000-C_07-98.pdf Doku Art. Nr. 799000105 Elektronický indikátor polohy typ

Více

APT110. Prùmyslový terminál. Technická pøíruèka. verze 1.00. Aplikace Mikroprocesorové Techniky

APT110. Prùmyslový terminál. Technická pøíruèka. verze 1.00. Aplikace Mikroprocesorové Techniky APT110 Prùmyslový terminál Technická pøíruèka verze 1.00 Aplikace Mikroprocesorové Techniky 1997 Veškerá práva vyhrazena. Žádná èást této publikace nesmí být kopírována, pøenášena nebo ukládána na jakémkoli

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

5 ÚVOD DO TESTOVÁNÍ SOFTWARE. 6 Testování software ve vývojovém prostředí MICROSOFT VISUAL STUDIO V hlavním menu volba Debug

5 ÚVOD DO TESTOVÁNÍ SOFTWARE. 6 Testování software ve vývojovém prostředí MICROSOFT VISUAL STUDIO V hlavním menu volba Debug 5 ÚVOD DO TESTOVÁNÍ SOFTWARE Testování software, za účelem dokázání existence chyby v něm, je nejčastěji prováděno na reálných datech, méně již na imitacích reálných dat a ještě méně na datech symbolických.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE návrhový systém plošných spojù pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní pøíruèka 2005 Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní

Více

MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

poèáteèní nastavení vyhodnocení efektivní pøeru¹ení ¹íøka datové sbìrnice: 1 slovo

poèáteèní nastavení vyhodnocení efektivní pøeru¹ení ¹íøka datové sbìrnice: 1 slovo Øadiè v u¾¹ím slova smyslu: øídicí poèítaèe (viz schéma poèítaèe von Neumannova typu) [control unit] v ¹ir¹ím slova smyslu: øídicí vùbec (napø. øadiè tiskárny, øadiè aritmetické jednotky, øadiè poèítaèe

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz SIMPLE 4 Popis programovacího jazyka SIMPLE verze 4 pro vývoj aplikací s PLC MICROPEL edice 03.2004 2. verze dokumentu doplnìn popis editorù doplnìn popis spec. funkcí doplnìn popis sdílených sí ových

Více

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie Adobe PHOTOSHOP 7.0 Obsah: 1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím 1.1 Vektory a bitmapy 1.2 Grafické formáty 1.3 Pracovní plocha 1.3.1 Volba z panelu nástrojù 1.3.2 Panel nástrojù 1.4 Zaèátek 2.0 Lekce 2:

Více

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu Otevøený výukový program Interaktivní výuka 4.2 Professional Pøíruèka správce programu 1 Copyright 2005 Ing. Radomír Kadlec, Ing. Lubomír Kadlec Grafická úprava: Iveta Kadlecová 2 Interaktivní výuka Obsah

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

Mikrokontoléry Atmel AVR ASSEMBLER Vladimír Váòa Praha 2003 Publikace poskytuje základní informace dùležité pro aplikaci jednoèipových mikrokontrolérù AVR firmy ATMEL Klade si za cíl seznámit pøedevším

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Scia Engineer - popis modulu

Scia Engineer - popis modulu Scia Engineer - popis moduu Nástroje produktivity esa.06 Nástroje produktivity nabízejí řadu funkcí pro usnadnění práce a zvýšení produktivity. Ty zasahují do všech částí návrhu konstrukce - definování

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Příloha 6. Palety nástrojů

Příloha 6. Palety nástrojů Příloha 6. Palety nástrojů Palety nástrojů v IDE poskytují zkrácení pro příkazy nabídky. Příkazy jsou rozděleny do několika palet nástrojů, které mohou být nezávisle přeskupeny nebo vloženy do plovoucích

Více

SIC1602A20. Komunikační protokol

SIC1602A20. Komunikační protokol SIC1602A20 Komunikační protokol SIC1602A20 Mechanické parametry Rozměr displeje 80 x 36 mm Montážní otvory 75 x 31 mm, průměr 2.5mm Distanční sloupky s vnitřním závitem M2.5, možno využít 4mm hloubky Konektor

Více

Bezpeènostní uzávìr vody

Bezpeènostní uzávìr vody VODOSTOP MONO Bezpeènostní uzávìr vody Technická dokumentace Obsah 1. Popis zaøízení 2. Montážní návod 3. Popis ovládacích prvkù 4. Návod k obsluze 5. Další možnosti ovládání zaøízení 6. Technické parametry

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

LCD MODULY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

LCD MODULY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku LD MODULY LD moduly znakové s paralelním rozhraním Modul Formát displeje Rozmìr znaku Rozmìry modulu Rozmìry displeje LD Podsvícení 3V Temp Neg V jiné Øadiè zn / ø ø mm š (mm) v (mm) š (mm) v (mm) x =

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V

11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více