STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1"

Transkript

1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů Maximální délka studia: 5 let Kreditní systém studia Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru náročnosti předmětu (jednomu kreditu by mělo odpovídat cca 28 hodin práce studenta (docházka do výuky, samostudium atd.). Tyto kredity student získá absolvováním předmětu, tj. včasným splněním všech podmínek, které jsou stanoveny v sylabu předmětu (viz IS STAG). Standardní studijní tempo je 30 kreditů za semestr, minimálně však 20 kreditů za semestr (resp. 40 kreditů za dva semestry a 80 kreditů za čtyři po sobě jdoucí semestry). Získáním stanoveného počtu kreditů v předepsané struktuře (viz níže) je podmíněn zápis do dalšího semestru i možnost vykonat státní závěrečnou zkoušku a úspěšně ukončit studium. Podmínkou úspěšného dokončení studia není absolvování počtu studijních let, ale získání stanoveného počtu kreditů v předepsané struktuře a složení státní závěrečné zkoušky, a to v rámci doby vymezené maximální délkou studia. Struktura studijního plánu Studijní plán zahrnuje: povinné předměty (A), které je student v průběhu studia povinen absolvovat všechny; povinně volitelné předměty (B) v několika blocích; v rámci každého bloku je student povinen vybrat si tolik předmětů, aby celkový součet kreditů získaných v průběhu celého studia odpovídal alespoň stanovenému minimu; doporučené výběrové předměty (C), přičemž za výběrový předmět se považuje kterýkoli předmět nabízený Jihočeskou univerzitou, který v tomto studijním plánu není zařazen jako povinný nebo povinně volitelný; absolvováním výběrových předmětů si student doplní nezbytný počet kreditů, které musí získat nad rámec kreditů za povinné a povinně volitelné předměty, tak aby v průběhu celého studia získal celkem 180 kreditů nebo více, má-li zájem studovat nad rámec svých povinností. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice 1

2 Doporučený průběh studia (počet kreditů, které je třeba získat) Ročník Semestr Povinné (A) Povinně volitelné (B) Výběrové (C) 1 ZS LS ZS LS ZS LS Celkem Poznámky ke studijnímu plánu Povinně volitelný blok Cizí jazyk : Studenti absolvují dva semestry studia jednoho zvoleného cizího jazyka (volí anglický, nebo německý jazyk). V roce 2012 došlo k přesunu studijního plánu z programu Sociální péče do programu Sociální práce a současně k rozdělení zkratek identifikujících předměty prezenčního a kombinovaného studia. Tato změna má ryze administrativní charakter, na studijních povinnostech ani struktuře studijního plánu nic nemění, nicméně může mít vliv na to, že IS STAG automaticky správně nekontroluje splnění předmětů podle jejich zkratek. Kontrolu studijních výsledků tedy provádějí příslušné studijní referentky, které mohou studentům v případě pochybností poskytnout aktuální informace k plnění jejich studijního plánu. Kontakty V případě nejasností ohledně studijního plánu se můžete obrátit na garanta oboru Sociální a charitativní práce (doc. Michal Opatrný, Dr.theol.), případně na vyučující konkrétních předmětů (viz sylaby předmětů v IS STAG) nebo na svoji studijní referentku (http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/studijni-oddeleni/referentky-studijnich-oboru). Obecné poznámky k organizaci studia Studium na TF JU se řídí Studijním a zkušebním řádem JU a opatřeními děkana TF JU. Povinností studenta je se s těmito dokumenty seznámit. Obsah studia studijního oboru je dán studijním plánem. Student je povinen získat stanovený minimální počet kreditů za první semestr, za první dva semestry a za každé čtyři po sobě následující semestry i za celé studium. Svůj postup studiem si může student volit do jisté míry individuálně (nakolik to umožňuje rozvrh, kapacita předmětů a systém vzájemně se podmiňujících nebo vylučujících předmětů), protože přiřazení předmětů určitému ročníku studia je pouze doporučené. Student si zápisem na začátku každého semestru vytváří svůj vlastní rozvrh studia. Zápis se koná každý semestr v termínu stanoveném opatřením děkana. Student si prostřednictvím IS STAG zapisuje předměty povinné, povinně volitelné a výběrové tak, aby mohl jejich absolvováním získat ideálně 30 kreditů za semestr (minimálně 20 kreditů za semestr a maximálně 90 kreditů za akademický rok). V případě, že se studentovi nepodaří některý předmět absolvovat a získat za něj kredity, může si tento předmět zapsat ještě TF JU, Kněžská 8, České Budějovice 2

3 jednou (celkem tedy nejvýše dvakrát). Neuspěje-li student v předmětu povinném dvakrát, bude mu studium ukončeno. Neuspěl-li student v předmětu povinně volitelném nebo výběrovém, může si místo něj zapsat předmět jiný, ovšem musí přitom respektovat ostatní stanovené podmínky (např. nutnost volit z určeného bloku). TF JU, Kněžská 8, České Budějovice 3

4 Studijní program: B Sociální práce Kreditní limit: 180 kro Studijní obor: Sociální a charitativní práce Studium: Kombinované Specializace: O Etapa: první Verze: 2006 Kreditní limit: 180 kro Povinné předměty - 1. ročník (statut bloku: A) Po{:et předmětú: 20 kreditú: 59 Počet ltozsah \r~luk~' Doporuč. KaL/Zkr. N áze',t pí"edrnětu Zakouč. hecl. Pí+Cv+Sern llak Sem. KFI/KCF C vod do filosofického myšlení 2 4S+0S+0S Zp 1 Z KCHP /K'IOP1 O becná psychologie 1 2 OS+OS+OS Zk 1 Z KCHP /KPlvlKO Psychologie mezilidské komunikace 4 OS+OS+OS Zp,Zk 1 Z KCHP/KPP1 Teorie a praxe 1. pomoci 1 2 OS+OS+OS Zp 1 Z KCHP/KPP2 Teorie a praxe 1. pomoci 2 2 OS+OS+OS Zp 1 Z KCHP/KPSV V }'vojová psydlologi~ 2 6S+0S+0S Zk 1 Z KCHP/KPZ Problematika "dnwí a nemoci 3 6S+0S+0S Zk 1 Z KCHP/KSOC1 Sociologi~ Zp 1 Z KCHP/K8P81 80ciální psychologie Zk 1 Z KCHP/KÚCHP C vod do sociální práce Zk 1 Z KCHP/KZTSP Základy teologie pro sociální práci S+0S Zp 1 Z KTEO/KlvlE Metodick~' seminář S+0S Zp 1 Z KCHP /K'IOP2 Obecná psychologie Zk 1 L KCHP/K80C2 80ciologi~ Zk 1 L KCHP/K8PA1 80ciální patologie Zp 1 L KCHP /KTMP1 Teorie a metody sociální prác~ Zp 1 L KTEO/KBIET Biblická etika Zp 1 L KTEO/KCIPl Civilní právo Zk 1 L KTEO/KTA Teologická antropologie Zk 1 L OPR!KPRl Odborná praxe a supervize (8CHP) 1 H) S+28 Zp 1 L Povinné předměty - 2. ročník (statut bloku: A) Poč,ct přcdmčlú: 15 kreditů: 5'2 Foi:et Rozsah v)'uky Doporuč', Kat./Zkr. Název předmětu Zakonl:, KFI/KFILE Filosofická etika S+0S Zk 2 Z KCHP/K8PA2 Sociální patologie Zk 2 Z KCHP/K8PI1 80ciální politika a sociální instituc~ Zk 2 Z KCHP /KTMP2 Teorie a metody sociální prác~ 2 2* Zp 2 Z KCHP/KÚŘKO C vod do řízení neziskových organizací Zp 2 Z KCHP/KV08P Vybrané okruhy soc. a char. práce 4* Zp,Zk 2 Z KCHP/KP08 Psychologie osobnosti Zk 2 L KCHP/KPZP1 Sociální práce s os. se zdrav. postiž Zp 2 L KCHP/K8PI2 Sociální politika a sociální instituce Zk 2 L KCHP/KTK81 Teologicko-etická kritéria v soc. práci S+0S Zk 2 L KCHP /KTMP3 Teorie a metody sociální prác~ 3 2* Zp 2 L KCHP/KZP Základy psydloterapie Zp 2 L KCHP(VIT8V Metody a techniky sociálních výzkum!'! Zp 2 L KTEO/KCIP2 Civilní právo Zk 2 L OPR/KPR2 Odborná praxe a supervize (8CHP) Zp 2 L

5 2 B7508 Sociální práce Povinné předměty - 3. ročník (statut bloku: A) Po{:et předmětú: 1:; kreditú: 4:; Počet Kat./Zkr. Název předmětu ltozsah \r~luk~' Zakonl:, Doporuč. KCHP/KLD Lidská dústojnost Zp 3 Z KCHP/KPŽK Psychologie životních krizí Zp 3 Z KCHP/K5El 50ciální etika Zk 3 Z KCHP/KTK52 Teologicko-etická kritéria v soc. práci Zk 3 Z KCHP/KTMP4 Teorie a metody sociální práce 4 2* Zp.Zk 3 Z OPR/KPR3 Odborná praxe a supervihe (5CHP) Zp 3 Z KCHP/KPZP2 50ciální práce s os. se zdrav posti~ Zk 3 L KCHP /K5PJ\! 50ciální práce s menšinami 3* Zk 3 L KCHP/N5ZP5 Psychologie O zv 3 L KCHP/N5Z50 50ciální politika O zv 3 L KCHP/N5Z5P 50ciální práce O zv 3 L KCHP/N5ZTE Teologická a sociální etika O zv 3 L KCHP/OBHB Obhajoba bakalářské práce O Ozp 3 L KTEO/BABVK 5eminář k bakalářské práci Zp 3 L KTEO/K5DDK 5tarost o druhého v dějinách a kulturách Zk 3 L Cizí jazyk: Angličtina (statut bloku: B) Volba min.: 4 kl'. Poi:et Rozsah v)'uky Doporuč', Kat./Zkr. Název předmětu Zakonl:, OJA/KAJl Anglický jazyk Zp 1 Z O.JA/KA.J2 AnglickS' jazyk Zp 1 L Cizí jazyk: Němčina (statut bloku: B) Volba min.: 4 kl'. PočeL ROhsah výuky Doporuč,. Ka.L/Zkr. Název přcdmčlu ZakonČ. krcd. Př+C\.+Scrn Rok Sem. O.JA/KK.J1 Kčmecký jazyk Zp 1 Z O.JA/KK.J2 Kčmecký jazyk Zp 1 L Povinně volitelný blok I (statut bloku: B) Volba min.: 8 kl'. Počet ltozsah \r~luk~' Doporuč. KaL/Zkr. N áze',t pí"edrnětu Zakouč. KFI/KZRL Základy religionistiky Zp 1 Z KCHP/K5CHC 50c. a chal'. činnost v jih.regionu Zp 1 Z KTEO/KKM:-.J Křesťanští mučedníci nacistické éry Zp 1 Z KFI/KR5K Religionistika - světová náboženství Zp 1 L KCHP/KPOD Péče o dítč a její hvláštnosti Zp 1 L KTEO/KKM:-.JK Křesť. mučedníci totalitní éry Zp 1 L KCHP/K5TEl 5eminář teologické etiky Zp 2 Z KCHP/KPE:-.J Teorie a praxe vězeřlství Zp 2 L KCHP/KPMO 50ciální práce s maladjust. osobami Zp 2 L KCHP/K5TE2 5eminář teologické etiky Zp 2 L KPD/KLOG Logoterapie Zp 2 L KPD/KMPR Marketing, fundraising a PR NO Zp 2 L KPD/KŘ.LZ Ř.ízení lidských zdrojú Zp 2 L

6 67:UROOG Sociální a charitativní práce :1 KPD/KSOPE Sociální pedagogika 4 6S+0+0 Zk 2 L KFI/KL'lP Islám na prahu 3. tisíciletí 3 OS+OS+OS Zp 3 Z KCHP/KDSU Dějiny sociálního učení 2 OS+O+OS Zp 3 Z KCHP/KPSP1 Psychopatologie 1 1 OS+OS+OS Zl' 3 Z KCHP/KSOZ Sociální,mbeh!wčení 3 OS+OS+OS Zl' 3 Z KCHP/KTPZ Trh práce a politika zamčstnanosti 3 OS+OS+OS Zl' 3 Z KTEO/KBIB Bible 3* 2S+0S+0S Zl' 3 Z KTEO/KVGES Vítězové - galerie evropských světců 3 OS+OS+OS Zl' 3 Z KFI/KAE Aplikovaná etika 4 8S+0S+0S Zk 3 L KFI/KSETI Seminář z etiky 3 OS+OS+OS Zp 3 L KFI/KSFAl'\ Seminář z filosofické antropologie 3 OS+OS+OS Zp 3 L KFI/KSOF Sociální a politická filosofie 3 OS+OS+OS Zl' 3 L KCHP/KART (; vod do arteterapie 2 OS+OS+OS Zl' 3 L KCHP/KPCZ Soc. práce s mládeží v círk. zařízeních 2* 4S+0+0 Zl' 3 L KCHP/KPSP2 Psychopatologie 2 1 OS+OS+OS Zl' 3 L KCHP/KSPSY Speciální psychopatologie 3 OS+OS+OS Zl' 3 L KTEO/KFSC Fenomén smrti a umírání 3 OS+O+O Zk 3 L Doporučené výběrové předměty (statut bloku: C) PočeL ROhsah výuky Doporuč,. Ka.L/Zkr. Název předmčlu ZakonČ. kred. Př+C\.+Sem Rok Sem. KCHP/KE'IO Ekonomika nehiskovs'ch organihací 3 OS+OS+OS Zl' 2 Z KCHP/KFCNO Financování a účetnictví '10 3 OS+OS+OS Zl' 2 L KFI/KSOT1 Seminář ze stylistiky odborného textu 1 3 OS+OS+OS Zl' 3 Z KPD/KDPS Duchovní potřeby ve stáří 2 OS+OS+OS Zl' 3 Z KFI/KSOT2 Seminář ze stylistiky odborného textu 2 3 OS+OS+2S Zl' 3 L KFI/KMARX Zrod, vývoj a současný stav marxismu 3 OS+OS+OS Zp Z KCHP /KKl'\H Kázání na hoře 3 OS+OS+OS Zp Z KCHP/KPASP Pastorace v sociální práci 3 OS+OS+OS Zp Z KCHP/KSŽZP Sociologie ~ivotního hptlsobu 4 8S+0S+0S Zk Z KPD/DIAL1 Dialog víry s nevíron Zl' Z KPD/SICZ Skup. a indiv. cvič. pamčti n seniortl Zl' Z KTEO/KVPDl Všeobecný přehled obecných dějin 1 2 OS+OS+OS Zl' Z KFI/KKA'IT Kulturní antropologie 3 OS+OS+OS Zk L KFI/KMOSE Moderna a sekularizace 3 OS+OS+OS Zp L KFI/KTEK Teologie kultury 4 OS+OS+OS Zp L KCHP/KAECH Aplikovaná etika pro SP (CHP) 3 OS+OS+OS Zp L KCHP/KTSPV Techniky soc.psydlol.výcviku pro PVČ 3 OS+OS+12S Zl' L KPD/DIAL2 Dialog víry s nevíron 2 2 OS+0+8S Zl' L KPD/KANDR Andragogika 2 4S+0+0 Zl' L KPD/SICL Skup. a indiv. cvič. paměti u seniorll Zl' L KTEO/KKSK Křesťanské symboly v krajině 3 OS+OS+8S Zl' L KTEO/KVKVD Vybrané kapitoly ze všeobecných dějin 2 OS+OS+OS Zp L KTEO/KVPD2 Všeobecný přehled obecných dějin 2 2 OS+OS+OS Zp L

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Základní principy kreditního systému

Základní principy kreditního systému Kreditní systém ECTS V rámci studia na vysoké škole získávají studenti za absolvování jednotlivých předmětů určitý počet kreditů. Kreditní systém (ECTS - European Credit Transfer System) byl zaveden na

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Studijní programy a dokumentace

Studijní programy a dokumentace PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA UNINOVA o. p. s. Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 Praha 2010 UNINOVA o. p. s., 2010 >> Obsah Úvodní slovo...4 Kontakty...6 Harmonogram akademického roku

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

Bakalářské studijní programy 2015/2016 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2015/2016

Bakalářské studijní programy 2015/2016 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2015/2016 Bakalářské studijní programy 2015/2016 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2015/2016 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská 1, 613 00 Brno tel.: 545 132 701 email: studijni@pef.mendelu.cz

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 344 01, Domažlice, Erbenova 184 75-32-N /.. a sociální pedagogika Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 344 01 Domažlice, Erbenova 184 Vzdělávací program Obor vzdělání 75-32-N/..

Více

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Akademický rok 2005/2006 Studijní programy

Více

Univerzita Palackého Filozofická fakulta

Univerzita Palackého Filozofická fakulta CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Univerzita Palackého Filozofická fakulta Katedra germanistiky KATEDRA GERMANISTIKY Křížkovského 10 Germanistika jako filologický obor je zaměřena především na poznání jazyka a literatury

Více

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Platnost Studijního a zkušebního řádu Vyšší odborné školy cestovního

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia studijního oboru Studia občanského sektoru

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D.

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A O R G A N I Z A C E S T U D I A O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. OSTRAVA 2006

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ. Část první Základní ustanovení

PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ. Část první Základní ustanovení PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ Část první Základní ustanovení Článek 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více