STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY SPOLKU Spora, z. s."

Transkript

1 STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. (4) Spolek je dobrovolnou, nevládní, neziskovou organizací sdružující fyzické osoby, které se v něm sdružili pro naplňování společného zájmu uvedeného v článku II těchto stanov. Článek II Účel spolku (1) Účelem spolku je uplatňování křesťanských hodnot a principů ve společnosti. Článek III Hlavní činnost (1) Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu uvedeného v odstavci (1) článku II, co by společného zájmu jeho členů. Účel spolku je naplňován prostřednictvím: a. realizace a ověřování vzdělávacích, výchovných a osvětových aktivit a programů z oblasti osobnostní a sociální výchovy, rodinné výchovy, sexuální výchovy, environmentální výchovy, výchovy k udržitelnému rozvoji a globálního rozvojového vzdělávání; b. publikační činnosti; c. provozu zájmových klubů; d. realizace volnočasových aktivit pro děti a mládež (nízkoprahových zařízení, dětských klubů, kroužků, pobytových akcí, táborů apod.); e. poskytovávání a zprostředkovávání rodinného poradenství a dalších aktivit podporujících funkční rodinu; f. křesťanské pastorační péče; g. programů prevence sociálně patologických jevů; h. charitativní činnosti. Článek IV Vedlejší hospodářská činnost (1) Spolek může vedle hlavní činnosti rovněž vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 1

2 (2) Účelem vedlejší hospodářské činnosti je podpora hlavní činnosti a hospodárné využití spolkového majetku. (3) Spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost v následujících oborech činnosti: a. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; b. zprostředkování obchodu a služeb; c. velkoobchod a maloobchod; d. poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; e. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; f. příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; g. výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; h. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; i. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; j. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; k. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; l. poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Článek V Členství (1) Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí s jeho stanovami. (2) Členství ve spolku vzniká na základě schválení přihlášky valnou hromadou. Uchazeč o členství doručuje přihlášku výboru, který ji předloží ke schválení na nejbližším zasedání valné hromady. (3) Člen spolku má právo: a. účastnit se zasedání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním; b. volit členy orgánů spolku; c. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku; d. podílet se na praktické činnosti spolku. (4) Člen spolku má povinnost: a. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku; b. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku; c. pravidelně se účastnit zasedání valné hromady; d. platit členské příspěvky. (5) Členství ve spolku zaniká: a. doručením oznámení výboru o ukončení členství ve spolku; b. úmrtím člena; c. zánikem spolku; d. vyloučením člena valnou hromadou v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání valné hromady nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje stanovy; e. případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 2

3 (6) Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství. Článek VI Členské příspěvky (1) Výši členských příspěvků na příslušný kalendářní rok stanovuje výbor. Základní roční členský příspěvek jednoho člena však může být stanoven maximálně ve výši 1/10 aktuálně platné měsíční minimální mzdy. (2) Výbor může určit sníženou sazbu členského příspěvku pro nevýdělečně činné členy spolku nebo členy spolku s nízkými příjmy. (3) Výbor sdělí členům výši členských poplatků na příslušný kalendářní rok nejpozději 31. března. Členské příspěvky jsou splatné k 30. červnu příslušného roku. (4) Noví členové přijatí do 30. června příslušného kalendářního roku hradí poplatek v plné výši, noví členové přijatí po tomto datu poplatek za příslušný kalendářní rok neplatí. Článek VII Partnerství (1) Partnerství není formou členství, jedná se o vyjádření úzké spolupráce mezi osobou partnera a spolkem, při které spolek může využít znalosti, dovednosti a kapacitu partnera a partner naopak kapacitu a možnosti spolku k dosahování společných cílů. (2) Partnerem spolku může být fyzická osoba, která souhlasí s účelem spolku a má zájem spolupracovat na jeho naplňování. Partnerství spolku je dobrovolné a partner jej může kdykoliv ukončit. (3) Partner má právo: a. podílet se na praktické činnosti spolku; b. být informován o aktivitách spolku a usneseních orgánů spolku; c. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku. (4) Partner má povinnost dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku. (5) O přiznání a odejmutí statusu partnera rozhoduje výbor. (6) Výbor odejme status partnerovi, který porušuje povinnosti uvedené v bodě 4 tohoto článku. (7) Status partnera zaniká doručením oznámení partnera o ukončení partnerství výboru. Článek VIII Orgány spolku (1) Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: a. valná hromada; b. výbor. 3

4 Článek IX Valná hromada (1) Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých záležitostech týkajících se spolku: a. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov; b. přijímá nové členy; c. volí předsedu, ředitele a další členy výboru a z funkcí je odvolává; d. schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předcházející hospodářský rok; e. určuje a schvaluje plán činnosti spolku na příští období; f. rozhoduje o vyloučení členů; g. rozhoduje o umístění adresy sídla spolku; h. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob; i. rozhoduje o zániku spolku. (2) Valná hromada dále rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. (3) Zasedání valné hromady svolává výbor podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolá zasedání valné hromady rovněž z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li výbor spolku zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, mohou členové, kteří podnět podali, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sami. Informaci o konání zasedání valné hromady zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen pro tyto účely uvedl, a to 30 dní před jejím zasedáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové seznámit s podklady k nejdůležitějším bodům zasedání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny. (4) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. (5) Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. (6) Kdo zasedání valné hromady zahájí, ověří, zda je valná hromada schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání. (7) Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis ověřuje předseda zasedání valné hromady nebo valnou hromadou jiný pověřený člen, který byl zasedání přítomen. Článek X Výbor (1) Výbor je statutárním orgánem spolku. (2) Výbor je minimálně dvoučlenný a tvoří jej předseda, ředitel, případně další členové výboru. 4

5 (3) Za výbor jednají na venek samostatně v plném rozsahu všichni jeho členové. Právní úkon, pro který je předepsána písemná forma, podepisuje samostatně kterýkoliv z členů výboru. (4) Výbor je výkonným orgánem spolku. Za svou činnost odpovídá výbor valné hromadě. Výbor řídí a organizuje jeho běžnou činnost a rozhoduje ve věcech spojených s předmětem činnosti spolku s výjimkou těch věcí, které jsou dle těchto stanov ve výlučné působnosti valné hromady. (5) Členové výboru jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena výboru je 5 let. (6) Člen výboru může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupí-li člen výboru ze své funkce prohlášením došlým spolku, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. (7) Předseda organizuje, svolává a řídí činnost výboru. V případě jeho nepřítomnosti jej v této činnosti zastupuje ředitel. (8) Výbor koná svá zasedání podle potřeby, nejméně však jednou ročně. (9) Každý člen výboru má při schvalování usnesení jeden hlas. (10) Výbor je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. (11) Výbor: a. svolává zasedání valné hromady v souladu s čl. IX odst. (3) těchto stanov; b. rozhoduje o přiznání a odejmutí statusu partnera; c. odpovídá za veškerou agendu spolku; d. archivuje zápisy ze zasedání valné hromady; e. stanovuje výši členských příspěvků na příslušný kalendářní rok. Článek XI Hospodaření spolku (1) Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. (2) Zdroji, kterými spolek zajišťuje svou hlavní činnost, jsou zejména: a. členské příspěvky; b. dary, příspěvky a granty od fyzických a právnických osob; c. výnosy majetku; d. zisk z vedlejší hospodářské činnosti. (3) Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření za předchozí hospodářský rok. (4) Spolek může v mezích platných zákonů přijímat zaměstnance. Článek XII Zánik spolku (1) Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady. (2) Při zániku spolku rozhodne valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. 5

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

Přátelé kolibříků, z. s. Stanovy spolku

Přátelé kolibříků, z. s. Stanovy spolku Přátelé kolibříků, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Přátelé kolibříků, z. s. (dále jen spolek ) mají své sídlo v Brně, na adrese Náměstí svobody 103/5, PSČ 602 00. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

Stanovy zapsaného spolku SDMO SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ, Z. S.

Stanovy zapsaného spolku SDMO SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ, Z. S. Stanovy zapsaného spolku SDMO SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ, Z. S. ČLÁNEK 1 NÁZEV, SÍDLO, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název: SDMO Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně,

Více

S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s.

S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s. S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Jihlavská unie sportu, z.s. (dále jen JUS) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a

Více

Stanovy spolku. Klub Moudrého podnikání žen, z.s.

Stanovy spolku. Klub Moudrého podnikání žen, z.s. Stanovy spolku Klub Moudrého podnikání žen, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Název spolku je: "Klub Moudrého podnikání žen, z.s." (dále jen spolek ). Sídlo spolku je: Na dělostřílnách 1060/4, 162 00 Praha

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. Stanovy spolku

Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. Stanovy spolku Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Liberci, na adrese Cidlinská 920/4,

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Stanovy spolku Vápenka 1912, z.s. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku Vápenka 1912, z.s. čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku Vápenka 1912, zs úplné znění ke dni 3122014 čl I Úvodní ustanovení 1 Název spolku: Vápenka 1912, zs (dále též spolek ) 2 Sídlo spolku: Kozojídky 93, 696 63 Kozojídky-Hroznová Lhota 3 Vápenka

Více

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s.

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s. Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s. STANOVY SPOLKU Úplné znění ke dni 13.11.2014 Stránka 1 z 10 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Česká asociace profesionálních

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Zemědělského družstva v Záboří, z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha Preambule 1. I.Český Lawn - Tennis Klub Praha (dále jen Klub nebo I.ČLTK ) je spolkem, založeným za účelem podpory sportovních aktivit svých členů a rozvoje

Více