PEDAGOGICKÉ SNAHY VOJTY NÁPRSTKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEDAGOGICKÉ SNAHY VOJTY NÁPRSTKA"

Transkript

1 PEDAGOGICKÉ SNAHY VOJTY NÁPRSTKA Milena Secká Anotace: Vojta Náprstek ( ) byl mužem mnoha zájmů a aktivit, které vždy směřovaly k jednomu cíli: pozvednout úroveň českého národa. Prostředkem mu byla osvěta a vzdělávání, které šířil od dob svých studií, přes americkou emigraci a naplno je rozvinul po návratu do vlasti v roce V domě U Halánků na Betlémském náměstí v Praze vytvořil společnsko-politický salon, kde se diskutovalo o politice, kultuře i nových objevech ve védě a technice a také se připravovaly důležité akce (založeni Národních listů, příprava na Zemskou jubilejní výstavu apod.). V roce 1865 podpořil vznik prvního ženského spolku v českých zemích, který byl orientovaný na vzdělávání - Amerického klubu dam. Ten se pod jeho patronací věnoval i charitativní činnosti, do které byli zahrnuti nemocní, postižení, osiřelí i zdravé školní děti. Velké pole pro své působení našel Náprstek také z pozice pražského radního, kdy mnohokrát zasahoval do sféry školství a osvěty. Klíčová slova: ženské vzdělávání, školní výlety, sociální ústavy, péče o postižené, modernizace výuky, celoživotní vzdělávání. Vojta Náprstek (* ) byl vychováván od svých sedmi let přísnou, zbožnou a podruhé ovdovělou matkou, která i když sama neměla vzdělání, uvědomovala si jeho sílu a snažila se je svým dětem umožnit. Měl v ní vzor ženy silného charakteru, přísných zásad a neobyčejné pracovitosti, která jí přinášela velké zisky. V domě U Halánků na Betlémském plácku vařila pivo, vyráběla alkoholické nápoje a vedla pívárnu" a hostinec. Vojta, vlastním jménem Fingerhut, si začal od svých gymnazijních studií uvědomovat postavení českého národa v rámci rakouské monarchie, stal se zapáleným vlastencem, přeložil si své jméno do češtiny, se spolužáky četl české knihy, pořádal pro ně vycházky s deklamacemi českých básní a o prázdninách cestoval po českém a moravském venkově. 1 Navštěvoval české vlastence, učitele, lékaře, kněze a utužoval s nimi národní povědomí. Brzy si uvědomoval se svými přáteli, že pro myšlenku národního obrození je třeba získat širší vrstvy a na prvním místě ženy. Pro vlastenecké cíle je 1 Josef Václav Frič: Paméti. Praha, 1886, díl 1, s

2 však bylo třeba nejen získat, ale také jim umožnit určité vzdělání, aby samy mohly působit na své rodiny a přátele. Náprstek byl od studentských let velmi společenský, účastnil se pražského společenského života a začal do několika rodin docházet a vyučovat jejich dcery 2 Bylo třeba seznamovat je s historií, nově vznikající českou literaturou, češtinou jako jazykem a také se zeměpisem. Když odešel na studia práv do Vídně (1846), pokračoval ve svých vlasteneckých a vzdělávacích aktivitách i tam. Shromažďoval kolem sebe slovanské studenty, půjčoval jim knihy, učil je diskutovat a také pokračoval ve vzdělávání dívek. Bedlivě sledoval z dopisů Amerlingovy snahy o povznesení ženského vzdělávání a sám dokonce vystoupil s veřejnou přednáškou o nutnosti ženského vzdělávání pro Čechy žijící ve Vídni. 3 Aktivní účast Náprstkova na revolučním dění v roce 1848 jak ve Vídni, tak i v Praze měla za následek jeho policejní pronásledování. Náprstek svou situaci řešil emigrací do Severní Ameriky. Když se nakonec usadil ve wiskonsinském Milwaukee, otevřel si zde knihkupectví a posléze i knihovnu, 4 kterou početná německá menšina zde žijící označovala za vzdělávací ústav pro dospělé občany". 5 Mimo jiné také stál u zrodu zdejší Vyšší němeokoanglické školy (German and English Academy) a pro školní déti organizoval na výletech zábavu. 6 Ke konci svého devítiletého pobytu zažil první velké vlny vystéhovalců z českých a uherských krajů. Nabádal krajany, aby si zakládali vlastní školy, vzdělávací spolky a knihovny. S mnoha pak udržoval kontakty až do své smrti a dodával jim potřebné učebnice, beletrii a noviny. V roce 1858 se Vojta Náprstek mohl konečné vrátit domů a ač byl policejně sledován, ihned začal s osvětou. Duchovní zaostalost svých vlasteneckých přátel se rozhodl řešit vybudováním veřejné knihovny, která měla přinášet nejnovější informace ze světa vědy, techniky i kultury. Nedostatek informací považoval za nejvétší nedostatek, a tak alespoň objednával zahraniční periodika (Times, Harper's Weekly, LTllustration aj.), která přinášela neuvěřitelné zprávy z celého světa. Ve své době byla Náprstkova knihovna nejlépe zásobenou soukromou knihovnou v českých zemích. Nabízela literaturu ze všech vědních oborů, mimo jiné i z vzdělavatelství". Náprstek měl důležité spisy od Komenského, ale především díla autorů 19. století, a to jak v češtině, tak i v němčině a angličtině. Vyhledávaná byla rovněž speciální pedagogická periodika. 7 K okruhu Náprstkových nejbližších přátel patřili mnozí významní pedagogové a propagátoři! Deník Vojty Náprstka za rok Rukopis, archiv Náprstkova muzea, trezor. 1 Julius Zeyer: Kostra deníku Vojty Náprstka. Rukopis, archiv Náprstkova muzea, s , trezor. 4 Julius Zeyer, c.d., s Rudolf A. Koss: Milwaukie. Milwaukie, 1871, s * Beseda učitelská, Moravský pěstoun, Paedagogium, Pedagogické listy, Pěstoun, Posel z Budče aj. ' Jan Borecký: Ze života a působnosti Vojty Náprstka v Americe. Slavia (Racine, USA), Týž: Památce Náprstkové. In Památce Vojty Náprstka ve sté výročí jeho narozenin. Redakce Renata Tyršová. Praha, 1926, s

3 pokrokových vzdělávacích metod (Jan Krejčí, bratři Durdíkové, Jan Evangelista Purkyně, Antonín Novotný, Josef Klika, František Studnička, P. Karel Škoda a jiní). Knihovna se zároveň stala politicko-společenským salonem, kde se začali pravidelně setkávat přední čeští politici, vědci, literáti a žurnalisté, vyměňovali si informace a připravovali různé akce. Jednou z nejdůležitějších událostí, která nakonec ovlivnila celý Náprstkův život, byla příprava hromadné cesty na světovou výstavu do Londýna v roce 1862." Náprstek obdržel policejní povolení k cestě jako reprezentant Průmyslové jednoty, pro kterou měl domluvit výměnu odborných publikací s nejrůznějšími londýnskými vzdělávacími i sociálními ústavy. Česká delegace v čele s dr. Ladislavem Riegrem odcestovala a na výstavě se chtěla inspirovat nejnovějšími metodami při výstavních prezentacích. V Praze se chystala reprezentativní budova pro Národní muzeum a bylo třeba plánovat moderní instalace sbírek. Návštěva průmyslového muzea v Kensingtonu nakonec vedla k rozhodnutí založit v Praze podobnou instituci, která měla nejen seznamovat s nejnovějšími vynálezy, ale také vzdělávat. Členové delegace mezi sebou vybrali peníze a Náprstek byl pověřen nákupem prvních exponátů. Nakoupil zhruba dva typy, a to nové přístroje pro domácnost, ale také novinky pro školní kabinety, modely strojů, edukativní tabule a názorné pomůcky pro výuku nejrůznéjších oborů. Po návratu do Prahy se však nenašla instituce, která by myšlenku průmyslového muzea realizovala, a policie všemožně zdržovala i založení spolku pro založení průmyslového muzea. Náprstek proto vystavil nakoupené předměty spolu s dr. Antonínem Fricem na Střeleckém ostrově, kde si jako soukromník pronajal výstavní prostory. Výstava byla doplněna přednáškami obou protagonistů. Jako první ( ) zazněl projev dr. Friče na téma výchova a vzdělání dětí a mládeže se zřetelem na polytechniku. Druhou přednášku věnoval Náprstek ( ) práci žen v domácnosti, speciálně vaření a praní. Po Novém roce následovaly další jeho přednášky, v nichž předváděl moderní stroje (šicí a chladicí) pro domácnost a při dalších příležitostech seznamoval s významnými ženami z anglosaského světa, které se ve svých zaměstnáních dokázaly vyrovnat mužům. Velký důraz kladl na ženské vzdělávání, které považoval za nezbytnou nutnost. Zatímco přednášky se setkaly s nebývalým zájmem veřejnosti, úřady dál vznik muzea neulehčovaly. Kromě muzea měla být v muzejní budově městská knihovna, střední odborná škola a dívčí sirotčinec zajišťující chovankám i odborné vzdělání. Průmyslové muzeum bylo s požehnáním" císaře povoleno ve Vídni, ale v Praze se podpora nenašla. Pozvolna bylo jisté, že pokud bude moci vzniknout, pak jen jako soukromý podnik tohoto nadšeného mecenáše za finanční podpory jeho matky. Náprstek dál pořádal ve své knihovně pravidelné dýchánky, kde se návštěv- 1 Jan Krejčí: Cesta po Némecku, Švýcarsku, Francii, Anglii a Belgii roku Praha,

4 níci seznamovali mimo jiné i s novými objevy a vynálezy. V lednu 1865 pozval na přednášku dr. Josefa Studničky, známého popularizátora astronomie, Karolínu Světlou a pražské vlastenky, které se u ní občas scházely. Přednáška se setkala s velkým ohlasem, posluchačky si vyžádaly pokračování a ještě téhož večera založily Americký klub dam, ženský vzdělávací spolek. Zeny měly získat v klubu základní vědomosti, všeobecný přehled, ale také sebevědomí. Ke vzdělání sloužila Náprstkova knihovna, v zimních měsících odborné přednášky, jazykové kurzy, hudební i tělocvičné aktivity a v létě exkurze a výlety. V rámci odborných přednášek se členky vzdělávaly rovněž v oboru vychovatelství a mnohé z nich si zvolily dráhu učitelky, pěstounky v mateřské škole či se pedagogice věnovaly teoreticky. 9 Kromě již zmiňovaných odborníků je třeba upozornit na dvě přednášky prof. Karla Sobotky, který přednášel o speciální výuce hluchoněmých. Protože členky pracovaly i s postiženými lidmi, svědčí to o jejich důkladné a zodpovědné přípravě. Kromě vzdělání se klub věnoval také charitativní činnosti, která byla orientována na školní děti, nemocné v městském chorobinci a hendikepované v ústavech. Kromě toho členky podporovaly Náprstkovy aktivity, jako byly jeho přednášky, snaha o vybudování dívčího sirotčince či průmyslového muzea. Již před vznikem tohoto klubu existovaly pokusy o ženské vzdělávací instituce, měly však buď krátkou životnost, malý záběr, nebo omezenou klientelu. Americký klub dam dával šance všem ženám, a to bez rozdílu věku nebo sociálního postavení. Již na jaře roku 1865 vystoupil Náprstek opět s cyklem veřejných přednášek na Žofíně. Hlavním tématem byly vzdělávací a sociální ústavy v anglofonním světě a součástí byla výstava více než sta obrazů příslušných budov, které namaloval Alois Studnička. Snahou bylo jednak inspirovat ke vzniku podobných institucí u nás, ale také ukázat, že za mnohými těmito organizacemi stáli mecenáši a nadace. Byla to výzva, jak investovat do veřejně prospěšných podniků, které v té době u nás citelně chyběly. Dámy z klubu zde měly pořadatelskou službu a výtěžek ze vstupného šel na budoucí průmyslové muzeum. O zájmu veřejností svědčí především ohlas v dobovém tisku. 10 Již od prvních měsíců Americký klub dam rozvíjel svou činnost a především přibíral nové členky. 1 když členství ' K nejvýznamnéjším pracovnicím na poli vzdéláváhí a péče o déti a mládež patřily v 2. polovině 19. století: Bořková Hana, Cardová Anna, Fryšová Emilie, Fugnerová Renáta, Gebauerová Marie, Haissingerová Terezie, Hanušová Klementina, Ledvinková Barbora, Maternová Pavla, Němcová Marie, Pervolfová Božena Podlipská Sofie, Priknerová Emílie, Riegrová Marie, Riegrová-Červinková Marie, Řeháková Eliška, Srbová Anna, Studničková Božena, Tesařová Ludmila ad. 10 Články v Národních listech nebo Hospodářských novinách velmi detailně informovaly ( dle zápisek stenografických") o všech přednáškách (25.3., 26.3., 2.4.). Náprstek mluvil o odborných školách středních i vysokých, o sirotčincích, ústavech a knihovnách v Anglii, Skotsku, ve Spojených obcích amerických a také v Austrálii. Viz Národní listy č , č. 86 z , č. 93 z Hospodářské noviny č. 14 z , č. 15 z , č. 16 z , č. 17 z

5 bylo jen na doporučení dvou stávajících členek, záhy se ze čtyřiceti devíti paní a dívek řady klubu rozrostly na téměř dvě stě. Jeho založení přišlo v době, kdy si ženy začínaly uvědomovat potřebu vzdělání ve větší míře a tato nabídka byla velmi lákavá pro ženy všech věkových i sociálních kategorií. Soupisy členek ukazují, že členkami byly ženy nemajetné i bohaté, služebné, umělkyně i ženy se šlechtickým titulem. Demokratické poměry v klubu majetkové rozdíly stíraly a všechny si byly navzájem sestrami. Co se týká školních déti, přišly klubistky, jistě podporovány Náprstkem, s novinkou pořádat pro žáky školní výlety. Byly vybírány děti ze škol na Starém Městě pražském, kde byly nejhorší životní podmínky a vždy žáci jedné školy šli jednou za rok na vycházku za město." Náprstek zajistil pohoštění, sportovní náčiní, ale také papírové označení všech žáků, aby byl přehled o jejich pohybu a příslušném dozoru. Děti tak objevovaly nejen kouzlo prostných cvičení v přírodě, ale i badminton, kroket, míčové hry, hru v kroužky, s kolovadlem, bumerangy či společný zpěv doprovázený bubnováním a pískáním. Každá akce byla dopodrobna připravena, aby se děti nenudily a také aby se jim nic nestalo. 12 První akcí byla dětská zábava (tak se výletům říkalo) hluchoněmých dětí v Roztokách ( ). Další akce, se kterými klubistky začaly, bylo zavádění vánočních stromků do nemocnic, ústavů a sirotčinců. Samozřejmě i s nadílkou, která obsahovala doma vyráběné oblečení a dětské knížky. Šily a pletly klubistky,"knížky zajišťoval pan Náprstek. 13 Na nadílce se členky nepodílely samy, ale vybízely ke sbírkám i veřejnost. Shromážděné dary pak byly vystaveny na malé předvánoční výstavce v domé U Halánků, aby bylo vidět, co vše se podařilo získat. Na výstavu byla zvána veřejnost tištěnými pozvánkami a pochopitelně to byla prestižní záležitost. Náprstek byl v té dobé již velmi známou osobností a bylo jisté, že jím pořádané akce se setkají s úspěchem. Zvláštní pozornost byla věnována lidem zrakové a sluchově postiženým. Slepým chodily klubistky do ústavu předčítat, hluchoněmé déti braly na výlety a také byly každoročně zvány na Náprstkovy tradiční novoroční dýchánky. V té době bylo neobvyklé snažit se zapojovat postižené lidi do společenského života a pozastavoval se nad tím i dobový tisk. 11 Za dvacet let bylo takto uspořádáno více než padesát výletů na Nebozízek, do Stromovky, do Roztok, na Cibulku nebo do Šáreckého údolí. Nakonec se účastnili vždy všichni žáci jedné školy, tzn. do pěti set dětí. Památník třicetileté činnosti bývalého Amerického klubu dam v Praze ( ). Praha 1896, s Eduard Jelínek, Z Náprstkova domu. Světozor Na druhé akci, které se účastnilo na 1400 dětí na Rohanském ostrově ( ) byla dokonce i zdravotnická služba. Viz Posel z Prahy, Národní škola, Národní listy ( ) aj. " Byly vybrány tři ústavy (sirotčinec na Hrádku, Vlašský a u sv. Štěpána) a za šestnáct let bylo obdarováno na čtyři tisíce dětí. Viz Výstřižkové knihy AKD 1-6, knihovna Náprstkova muzea. Památník třicetileté činnosti bývalého Amerického klubu dam v Praze ( ), Praha, 1896, s Památce Vojty Náprstka ve sté výročí jeho narozenin. Redakce Renata Tyršové. Praha,

6 Náprstek stejně jako klubistky si uvědomovali důležitost vzdělávání a také to, že samostudium v Náprstkově knihovně a odborné přednášky nemohou nahradit soustavné a systematické studium pod odborným vedením. Zásadním kladem Amerického klubu dam je to, že si již v 70. letech 19. století dokázaly členky samy (s tichou podporou V. Náprstka) založit vzdělávací instituce. První byl v roce 1871 Ženský výrobní spolek český (ŽVSČ), který vedl školu obchodní, průmyslovou a navíc kurzy literní pro vychovatelky a ošetřovatelky nemocných a také poptavárnu" po společnicích a služebných. 14 Dalšími důležitými kroky bylo v roce 1885 založení Domácnosti, české školy kuchařské, 15 a aktivity, které vyústily v otevření prvního dívčího gymnázia - Minervy - v roce Od roku 1873 byl Vojta Náprstek zvolen do sboru obecních starších města Prahy a od roku 1881 byl zvolen i členem městské rady. Svými názory se snažil změnit a hlavně zmodernizovat život Prahy (kanalizace, vodovod, elektrifikace, plynofikace aj.). Co se týká vzdělávání, zde velmi často zasahoval, jak již bylo naznačeno, především v otázkách ženského vzdělávání a zrovnoprávnění. Pro svou charitativní činnost byl Náprstek zvolen do vedení v městském chudobinci a chorobinci a ustaven tam dozorcem. Mimo jiné také přispíval dary knih. V roce 1881 se jednalo o záchraně a vychování zpustlé mládeže" a pro své názory byl Náprstek zvolen do pětičlenného kuratoria ochranovny", jejíž první sídlo bylo v budově libeňského zámečku. Později byl ústav nazván Vychovatelnou, Náprstek se stal jejím hospodářským správcem a i sem věnoval knihy a mapy. 17 Nesporné zde zúročil své vědomosti a informace, které získal již v roce 1862 při cestě na světovou výstavu do Londýna. Při této příležitosti tehdy navštívil několik speciálních vzdělávacích a sociálních ústavů. Do deníku si zapisoval nejen počty chovanců, ale i náklady na jejich pobyt, stravu i možnosti dalšího vzdělávání. 18 Se vzděláváním souvisela i otázka církevních škol. Náprstek poukazoval na to, že mnohdy jeptišky (zvláště cizinky) nemohou dát žákyním odborné vzdělaní. Otázku dalšího vzdělávání nejen učitelů, ale např. i úředníků považoval za velmi důležitou. Navrhoval studijní pobyty, výuku jazyků a návštěvy zahraničních výstav, 14 Ředitelkou byla zvolena Emilie Priknerová a do učitelského sboru byli přijati renomovaní pedagogové v čele s prof. Albínem Bráfem. ls V čele stála známá spisovatelka a členka Věnceslava Lužická-Srbová a ve vedení byla až do své smrti i Josefa Náprstková. Viz Anna Podlipná: Dvě vzpomínky na Vojtu Náprstka. In Památce Vojty Náprstka ve sté výročí jeho narozenin. Redakce Renata Tyršová. Praha, 1926, s " V čele Minervy stála rovněž známá spisovatelka Eliška Krásnohorská, které při prosazení gymnázia vydatně pomohla Náprstkova přímluva. Viz Eliška Krásnohorská: Hlasatel pokroku žen. In Památce Vojty Náprstka ve sté výročí jeho narozenin. Redakce Renata Tyršová. Praha, 1926, s Stanislav Kodym: Činnost Vojty Náprstka v zastupitelských sborech hlavního města Prahy. Praha, 1928, rukopis, archiv Náprstkova muzea. " Deník Vojty Náprstka za rok 1862, rukopis, archiv Náprstkova muzea. 144

7 které byly v té době důležitým zdrojem nejnovějších informací. Již jeho první průmyslová výstava ukazovala nové didaktické pomůcky a požadavek na modernizaci školních kabinetů prosazoval vždy, když k tomu byla příležitost. Podobně mu vadil zkostnatělý způsob výuky, který vedl žáky k odříkávání textů zpaměti a nepřipouštěl vlastní názor. Mnohé z jeho názorů byly příliš moderní a trvalo ještě mnoho let, než byly realizovány." Náprstkovy zájmy byly široké a jeho názory byly silně ovlivněny desetiletým pobytem mimo rakouské země, sledováním zahraničních periodik a kontakty s krajany po celém světě. V osvětě viděl lék a přísunem informací, které díky své knihovně a později i muzeu zprostředkovával, ovlivnil životy tisíců lidí. Příspěvek vznikl na základě vědeckého výzkumného záměru Národního muzea Osobnosti české vědy a kultury", který je finančně podporován Ministerstvem kultury (MK ). Zpracovává materiály uložené především v knihovně Náprstkova muzea. LITERATURA KLIKA, J. Vojta Náprstek, přítel české mládeže a české školy. Praha, KODYM, S. Dům U Halánků. Praha : Československý spisovatel, LENDNEROVÁ, M. K hříchu i modlitbě. Praha : Mladá fronta, LENDNEROVÁ, M., KOP1ČKOVÁ, B BU- REŠOVA, J., MAUR, E. Zena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha : Lidové noviny, NEUDORFLOVÁ, M.L. České ženy v 19. století. Praha: Janua, Památce Vojty Náprstka ve sté výročí jeho narozenin. Redakce Renata Tyršová. Praha, Památník třicetileté činnosti bývalého Amerického klubu dam v Praze ( ). Praha, SEČKÁ, M. Vojta Náprstek vlastenec, sběratel, mecenáš. Praha : Národní muzeum, ŠOLLE, Z. Vojta Náprstek a jeho doba. Praha : Felis, ŠTĚPÁNOVÁ, I., SOCHOROVÁ, L., SEČKÁ, M. Ženy rodiny Náprstkovy. Praha : Argo, " Podrobné viz Klika Josef Vojta Náprstek, přítel íeské mládeže a české školy. Praha,

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner Gustav Adolf Lindner 11. 3. 1828 16. 10. 1887 1 Je považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga po J. A. Komenském. Život 2 *1828 Rožďalovice (okres Nymburk) matka byla Češka, otec Němec rodina

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

1. Anna Řeháková z posledních školních let (z knihy Řeháková, A.: V milém domově, Praha 1925)

1. Anna Řeháková z posledních školních let (z knihy Řeháková, A.: V milém domově, Praha 1925) 128 9. Obrazová příloha 1. Anna Řeháková z posledních školních let (z knihy Řeháková, A.: V milém domově, Praha 1925) 2. Anna Řeháková v mládí, (z knihy Řeháková, A.: Zašlé časy, Praha 1932) 3. Učitelka

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Matematika v 19. století

Matematika v 19. století Matematika v 19. století Martina Němcová František Josef Studnička a Americký klub dam In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Matematika v 19. století. Sborník přednášek z 15. letní školy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

P12 Ukázka rozhovoru s podrobným kódováním. P14 Ukázka rozhovoru s barevným kódováním. P15 Internetové odkazy na muzea, projekty a vědecká pracoviště

P12 Ukázka rozhovoru s podrobným kódováním. P14 Ukázka rozhovoru s barevným kódováním. P15 Internetové odkazy na muzea, projekty a vědecká pracoviště Přílohy 1 Seznam příloh P1 Informační dopis pro rodiče P2 Obrázek vědce (Ivan) P3 Obrázek vědce (Karel) P4 Obrázek vědce (Anna) P5 Obrázek vědce (Bára) P6 Obrázek vědce (Cecil) P7 Obrázek vědce (David)

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ Název projektu: Učebnice fyziky v základním školství a na gymnáziu v Českých zemích Odpovědný řešitel: Mgr. Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dukovany, okres Třebíč 675 56 Dukovany 64 Identifikátor školy: 600 121 925 Termín

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIS-2648/11-S. Mateřská škola Tuřany, okres Kladno. Tuřany 125, 273 79 Tuřany

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIS-2648/11-S. Mateřská škola Tuřany, okres Kladno. Tuřany 125, 273 79 Tuřany Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 75 033 135 Identifikátor: 600 044 025 Právní forma: Zastoupená: Mateřská škola

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-457/13-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 378 73 Dešná 17 E-mail právnické osoby Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010. Mgr. Martin Horn

Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010. Mgr. Martin Horn Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010 Mgr. Martin Horn SRBSKO - Bela Crkva, Kruščica, Češko Selo, Gaj Krajanské spolky Matice česká, Češi jižního Banátu Základní informace o destinaci a krajanech Češi

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12 Zvonková 12/2901 106 00 Praha 10, Záběhlice Identifikátor školy: 600 040 828 Termín konání komplexní inspekce:

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063 674 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Mgr. Adam Rychtecký Tematická oblast: Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti století Název DUMu:

Mgr. Adam Rychtecký Tematická oblast: Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti století Název DUMu: Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 2, 398 07 Identifikátor školy: 600 062 104 Termín

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén Uměleckoprůmyslová muzea jako nový fenomén Vznik muzeí Zakládání uměleckoprůmyslových muzeí v 2. polovině 19. století bylo podmíněno mezinárodním reformním hnutím, které chtělo odstranit roztržkumeziuměleckým

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z listopadové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy 1912 1949 (1950) Číslo evidenčního listu NAD: 1324-663 - Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Z důvodu potřeby výchovy dorůstajících dívek byla v roce

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_06_Vla5E_9 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Soukromé základní školy PIANETA

VÝROČNÍ ZPRÁVA Soukromé základní školy PIANETA VÝROČNÍ ZPRÁVA Soukromé základní školy PIANETA Školní rok 2013/2014 počet stran: 12 Obsah: 1. Základní charakteristika školy... 3 1.1. Obecná charakteristika školy... 3 1.2. Název a sídlo právnické osoby

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Střední odborné učiliště stavební, Vyškov, Sochorova 15 Sochorova 15, 682 01 Vyškov Identifikátor školy: 600 015 670 Zřizovatel: MŠMT ČR,

Více