PEDAGOGICKÉ SNAHY VOJTY NÁPRSTKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEDAGOGICKÉ SNAHY VOJTY NÁPRSTKA"

Transkript

1 PEDAGOGICKÉ SNAHY VOJTY NÁPRSTKA Milena Secká Anotace: Vojta Náprstek ( ) byl mužem mnoha zájmů a aktivit, které vždy směřovaly k jednomu cíli: pozvednout úroveň českého národa. Prostředkem mu byla osvěta a vzdělávání, které šířil od dob svých studií, přes americkou emigraci a naplno je rozvinul po návratu do vlasti v roce V domě U Halánků na Betlémském náměstí v Praze vytvořil společnsko-politický salon, kde se diskutovalo o politice, kultuře i nových objevech ve védě a technice a také se připravovaly důležité akce (založeni Národních listů, příprava na Zemskou jubilejní výstavu apod.). V roce 1865 podpořil vznik prvního ženského spolku v českých zemích, který byl orientovaný na vzdělávání - Amerického klubu dam. Ten se pod jeho patronací věnoval i charitativní činnosti, do které byli zahrnuti nemocní, postižení, osiřelí i zdravé školní děti. Velké pole pro své působení našel Náprstek také z pozice pražského radního, kdy mnohokrát zasahoval do sféry školství a osvěty. Klíčová slova: ženské vzdělávání, školní výlety, sociální ústavy, péče o postižené, modernizace výuky, celoživotní vzdělávání. Vojta Náprstek (* ) byl vychováván od svých sedmi let přísnou, zbožnou a podruhé ovdovělou matkou, která i když sama neměla vzdělání, uvědomovala si jeho sílu a snažila se je svým dětem umožnit. Měl v ní vzor ženy silného charakteru, přísných zásad a neobyčejné pracovitosti, která jí přinášela velké zisky. V domě U Halánků na Betlémském plácku vařila pivo, vyráběla alkoholické nápoje a vedla pívárnu" a hostinec. Vojta, vlastním jménem Fingerhut, si začal od svých gymnazijních studií uvědomovat postavení českého národa v rámci rakouské monarchie, stal se zapáleným vlastencem, přeložil si své jméno do češtiny, se spolužáky četl české knihy, pořádal pro ně vycházky s deklamacemi českých básní a o prázdninách cestoval po českém a moravském venkově. 1 Navštěvoval české vlastence, učitele, lékaře, kněze a utužoval s nimi národní povědomí. Brzy si uvědomoval se svými přáteli, že pro myšlenku národního obrození je třeba získat širší vrstvy a na prvním místě ženy. Pro vlastenecké cíle je 1 Josef Václav Frič: Paméti. Praha, 1886, díl 1, s

2 však bylo třeba nejen získat, ale také jim umožnit určité vzdělání, aby samy mohly působit na své rodiny a přátele. Náprstek byl od studentských let velmi společenský, účastnil se pražského společenského života a začal do několika rodin docházet a vyučovat jejich dcery 2 Bylo třeba seznamovat je s historií, nově vznikající českou literaturou, češtinou jako jazykem a také se zeměpisem. Když odešel na studia práv do Vídně (1846), pokračoval ve svých vlasteneckých a vzdělávacích aktivitách i tam. Shromažďoval kolem sebe slovanské studenty, půjčoval jim knihy, učil je diskutovat a také pokračoval ve vzdělávání dívek. Bedlivě sledoval z dopisů Amerlingovy snahy o povznesení ženského vzdělávání a sám dokonce vystoupil s veřejnou přednáškou o nutnosti ženského vzdělávání pro Čechy žijící ve Vídni. 3 Aktivní účast Náprstkova na revolučním dění v roce 1848 jak ve Vídni, tak i v Praze měla za následek jeho policejní pronásledování. Náprstek svou situaci řešil emigrací do Severní Ameriky. Když se nakonec usadil ve wiskonsinském Milwaukee, otevřel si zde knihkupectví a posléze i knihovnu, 4 kterou početná německá menšina zde žijící označovala za vzdělávací ústav pro dospělé občany". 5 Mimo jiné také stál u zrodu zdejší Vyšší němeokoanglické školy (German and English Academy) a pro školní déti organizoval na výletech zábavu. 6 Ke konci svého devítiletého pobytu zažil první velké vlny vystéhovalců z českých a uherských krajů. Nabádal krajany, aby si zakládali vlastní školy, vzdělávací spolky a knihovny. S mnoha pak udržoval kontakty až do své smrti a dodával jim potřebné učebnice, beletrii a noviny. V roce 1858 se Vojta Náprstek mohl konečné vrátit domů a ač byl policejně sledován, ihned začal s osvětou. Duchovní zaostalost svých vlasteneckých přátel se rozhodl řešit vybudováním veřejné knihovny, která měla přinášet nejnovější informace ze světa vědy, techniky i kultury. Nedostatek informací považoval za nejvétší nedostatek, a tak alespoň objednával zahraniční periodika (Times, Harper's Weekly, LTllustration aj.), která přinášela neuvěřitelné zprávy z celého světa. Ve své době byla Náprstkova knihovna nejlépe zásobenou soukromou knihovnou v českých zemích. Nabízela literaturu ze všech vědních oborů, mimo jiné i z vzdělavatelství". Náprstek měl důležité spisy od Komenského, ale především díla autorů 19. století, a to jak v češtině, tak i v němčině a angličtině. Vyhledávaná byla rovněž speciální pedagogická periodika. 7 K okruhu Náprstkových nejbližších přátel patřili mnozí významní pedagogové a propagátoři! Deník Vojty Náprstka za rok Rukopis, archiv Náprstkova muzea, trezor. 1 Julius Zeyer: Kostra deníku Vojty Náprstka. Rukopis, archiv Náprstkova muzea, s , trezor. 4 Julius Zeyer, c.d., s Rudolf A. Koss: Milwaukie. Milwaukie, 1871, s * Beseda učitelská, Moravský pěstoun, Paedagogium, Pedagogické listy, Pěstoun, Posel z Budče aj. ' Jan Borecký: Ze života a působnosti Vojty Náprstka v Americe. Slavia (Racine, USA), Týž: Památce Náprstkové. In Památce Vojty Náprstka ve sté výročí jeho narozenin. Redakce Renata Tyršová. Praha, 1926, s

3 pokrokových vzdělávacích metod (Jan Krejčí, bratři Durdíkové, Jan Evangelista Purkyně, Antonín Novotný, Josef Klika, František Studnička, P. Karel Škoda a jiní). Knihovna se zároveň stala politicko-společenským salonem, kde se začali pravidelně setkávat přední čeští politici, vědci, literáti a žurnalisté, vyměňovali si informace a připravovali různé akce. Jednou z nejdůležitějších událostí, která nakonec ovlivnila celý Náprstkův život, byla příprava hromadné cesty na světovou výstavu do Londýna v roce 1862." Náprstek obdržel policejní povolení k cestě jako reprezentant Průmyslové jednoty, pro kterou měl domluvit výměnu odborných publikací s nejrůznějšími londýnskými vzdělávacími i sociálními ústavy. Česká delegace v čele s dr. Ladislavem Riegrem odcestovala a na výstavě se chtěla inspirovat nejnovějšími metodami při výstavních prezentacích. V Praze se chystala reprezentativní budova pro Národní muzeum a bylo třeba plánovat moderní instalace sbírek. Návštěva průmyslového muzea v Kensingtonu nakonec vedla k rozhodnutí založit v Praze podobnou instituci, která měla nejen seznamovat s nejnovějšími vynálezy, ale také vzdělávat. Členové delegace mezi sebou vybrali peníze a Náprstek byl pověřen nákupem prvních exponátů. Nakoupil zhruba dva typy, a to nové přístroje pro domácnost, ale také novinky pro školní kabinety, modely strojů, edukativní tabule a názorné pomůcky pro výuku nejrůznéjších oborů. Po návratu do Prahy se však nenašla instituce, která by myšlenku průmyslového muzea realizovala, a policie všemožně zdržovala i založení spolku pro založení průmyslového muzea. Náprstek proto vystavil nakoupené předměty spolu s dr. Antonínem Fricem na Střeleckém ostrově, kde si jako soukromník pronajal výstavní prostory. Výstava byla doplněna přednáškami obou protagonistů. Jako první ( ) zazněl projev dr. Friče na téma výchova a vzdělání dětí a mládeže se zřetelem na polytechniku. Druhou přednášku věnoval Náprstek ( ) práci žen v domácnosti, speciálně vaření a praní. Po Novém roce následovaly další jeho přednášky, v nichž předváděl moderní stroje (šicí a chladicí) pro domácnost a při dalších příležitostech seznamoval s významnými ženami z anglosaského světa, které se ve svých zaměstnáních dokázaly vyrovnat mužům. Velký důraz kladl na ženské vzdělávání, které považoval za nezbytnou nutnost. Zatímco přednášky se setkaly s nebývalým zájmem veřejnosti, úřady dál vznik muzea neulehčovaly. Kromě muzea měla být v muzejní budově městská knihovna, střední odborná škola a dívčí sirotčinec zajišťující chovankám i odborné vzdělání. Průmyslové muzeum bylo s požehnáním" císaře povoleno ve Vídni, ale v Praze se podpora nenašla. Pozvolna bylo jisté, že pokud bude moci vzniknout, pak jen jako soukromý podnik tohoto nadšeného mecenáše za finanční podpory jeho matky. Náprstek dál pořádal ve své knihovně pravidelné dýchánky, kde se návštěv- 1 Jan Krejčí: Cesta po Némecku, Švýcarsku, Francii, Anglii a Belgii roku Praha,

4 níci seznamovali mimo jiné i s novými objevy a vynálezy. V lednu 1865 pozval na přednášku dr. Josefa Studničky, známého popularizátora astronomie, Karolínu Světlou a pražské vlastenky, které se u ní občas scházely. Přednáška se setkala s velkým ohlasem, posluchačky si vyžádaly pokračování a ještě téhož večera založily Americký klub dam, ženský vzdělávací spolek. Zeny měly získat v klubu základní vědomosti, všeobecný přehled, ale také sebevědomí. Ke vzdělání sloužila Náprstkova knihovna, v zimních měsících odborné přednášky, jazykové kurzy, hudební i tělocvičné aktivity a v létě exkurze a výlety. V rámci odborných přednášek se členky vzdělávaly rovněž v oboru vychovatelství a mnohé z nich si zvolily dráhu učitelky, pěstounky v mateřské škole či se pedagogice věnovaly teoreticky. 9 Kromě již zmiňovaných odborníků je třeba upozornit na dvě přednášky prof. Karla Sobotky, který přednášel o speciální výuce hluchoněmých. Protože členky pracovaly i s postiženými lidmi, svědčí to o jejich důkladné a zodpovědné přípravě. Kromě vzdělání se klub věnoval také charitativní činnosti, která byla orientována na školní děti, nemocné v městském chorobinci a hendikepované v ústavech. Kromě toho členky podporovaly Náprstkovy aktivity, jako byly jeho přednášky, snaha o vybudování dívčího sirotčince či průmyslového muzea. Již před vznikem tohoto klubu existovaly pokusy o ženské vzdělávací instituce, měly však buď krátkou životnost, malý záběr, nebo omezenou klientelu. Americký klub dam dával šance všem ženám, a to bez rozdílu věku nebo sociálního postavení. Již na jaře roku 1865 vystoupil Náprstek opět s cyklem veřejných přednášek na Žofíně. Hlavním tématem byly vzdělávací a sociální ústavy v anglofonním světě a součástí byla výstava více než sta obrazů příslušných budov, které namaloval Alois Studnička. Snahou bylo jednak inspirovat ke vzniku podobných institucí u nás, ale také ukázat, že za mnohými těmito organizacemi stáli mecenáši a nadace. Byla to výzva, jak investovat do veřejně prospěšných podniků, které v té době u nás citelně chyběly. Dámy z klubu zde měly pořadatelskou službu a výtěžek ze vstupného šel na budoucí průmyslové muzeum. O zájmu veřejností svědčí především ohlas v dobovém tisku. 10 Již od prvních měsíců Americký klub dam rozvíjel svou činnost a především přibíral nové členky. 1 když členství ' K nejvýznamnéjším pracovnicím na poli vzdéláváhí a péče o déti a mládež patřily v 2. polovině 19. století: Bořková Hana, Cardová Anna, Fryšová Emilie, Fugnerová Renáta, Gebauerová Marie, Haissingerová Terezie, Hanušová Klementina, Ledvinková Barbora, Maternová Pavla, Němcová Marie, Pervolfová Božena Podlipská Sofie, Priknerová Emílie, Riegrová Marie, Riegrová-Červinková Marie, Řeháková Eliška, Srbová Anna, Studničková Božena, Tesařová Ludmila ad. 10 Články v Národních listech nebo Hospodářských novinách velmi detailně informovaly ( dle zápisek stenografických") o všech přednáškách (25.3., 26.3., 2.4.). Náprstek mluvil o odborných školách středních i vysokých, o sirotčincích, ústavech a knihovnách v Anglii, Skotsku, ve Spojených obcích amerických a také v Austrálii. Viz Národní listy č , č. 86 z , č. 93 z Hospodářské noviny č. 14 z , č. 15 z , č. 16 z , č. 17 z

5 bylo jen na doporučení dvou stávajících členek, záhy se ze čtyřiceti devíti paní a dívek řady klubu rozrostly na téměř dvě stě. Jeho založení přišlo v době, kdy si ženy začínaly uvědomovat potřebu vzdělání ve větší míře a tato nabídka byla velmi lákavá pro ženy všech věkových i sociálních kategorií. Soupisy členek ukazují, že členkami byly ženy nemajetné i bohaté, služebné, umělkyně i ženy se šlechtickým titulem. Demokratické poměry v klubu majetkové rozdíly stíraly a všechny si byly navzájem sestrami. Co se týká školních déti, přišly klubistky, jistě podporovány Náprstkem, s novinkou pořádat pro žáky školní výlety. Byly vybírány děti ze škol na Starém Městě pražském, kde byly nejhorší životní podmínky a vždy žáci jedné školy šli jednou za rok na vycházku za město." Náprstek zajistil pohoštění, sportovní náčiní, ale také papírové označení všech žáků, aby byl přehled o jejich pohybu a příslušném dozoru. Děti tak objevovaly nejen kouzlo prostných cvičení v přírodě, ale i badminton, kroket, míčové hry, hru v kroužky, s kolovadlem, bumerangy či společný zpěv doprovázený bubnováním a pískáním. Každá akce byla dopodrobna připravena, aby se děti nenudily a také aby se jim nic nestalo. 12 První akcí byla dětská zábava (tak se výletům říkalo) hluchoněmých dětí v Roztokách ( ). Další akce, se kterými klubistky začaly, bylo zavádění vánočních stromků do nemocnic, ústavů a sirotčinců. Samozřejmě i s nadílkou, která obsahovala doma vyráběné oblečení a dětské knížky. Šily a pletly klubistky,"knížky zajišťoval pan Náprstek. 13 Na nadílce se členky nepodílely samy, ale vybízely ke sbírkám i veřejnost. Shromážděné dary pak byly vystaveny na malé předvánoční výstavce v domé U Halánků, aby bylo vidět, co vše se podařilo získat. Na výstavu byla zvána veřejnost tištěnými pozvánkami a pochopitelně to byla prestižní záležitost. Náprstek byl v té dobé již velmi známou osobností a bylo jisté, že jím pořádané akce se setkají s úspěchem. Zvláštní pozornost byla věnována lidem zrakové a sluchově postiženým. Slepým chodily klubistky do ústavu předčítat, hluchoněmé déti braly na výlety a také byly každoročně zvány na Náprstkovy tradiční novoroční dýchánky. V té době bylo neobvyklé snažit se zapojovat postižené lidi do společenského života a pozastavoval se nad tím i dobový tisk. 11 Za dvacet let bylo takto uspořádáno více než padesát výletů na Nebozízek, do Stromovky, do Roztok, na Cibulku nebo do Šáreckého údolí. Nakonec se účastnili vždy všichni žáci jedné školy, tzn. do pěti set dětí. Památník třicetileté činnosti bývalého Amerického klubu dam v Praze ( ). Praha 1896, s Eduard Jelínek, Z Náprstkova domu. Světozor Na druhé akci, které se účastnilo na 1400 dětí na Rohanském ostrově ( ) byla dokonce i zdravotnická služba. Viz Posel z Prahy, Národní škola, Národní listy ( ) aj. " Byly vybrány tři ústavy (sirotčinec na Hrádku, Vlašský a u sv. Štěpána) a za šestnáct let bylo obdarováno na čtyři tisíce dětí. Viz Výstřižkové knihy AKD 1-6, knihovna Náprstkova muzea. Památník třicetileté činnosti bývalého Amerického klubu dam v Praze ( ), Praha, 1896, s Památce Vojty Náprstka ve sté výročí jeho narozenin. Redakce Renata Tyršové. Praha,

6 Náprstek stejně jako klubistky si uvědomovali důležitost vzdělávání a také to, že samostudium v Náprstkově knihovně a odborné přednášky nemohou nahradit soustavné a systematické studium pod odborným vedením. Zásadním kladem Amerického klubu dam je to, že si již v 70. letech 19. století dokázaly členky samy (s tichou podporou V. Náprstka) založit vzdělávací instituce. První byl v roce 1871 Ženský výrobní spolek český (ŽVSČ), který vedl školu obchodní, průmyslovou a navíc kurzy literní pro vychovatelky a ošetřovatelky nemocných a také poptavárnu" po společnicích a služebných. 14 Dalšími důležitými kroky bylo v roce 1885 založení Domácnosti, české školy kuchařské, 15 a aktivity, které vyústily v otevření prvního dívčího gymnázia - Minervy - v roce Od roku 1873 byl Vojta Náprstek zvolen do sboru obecních starších města Prahy a od roku 1881 byl zvolen i členem městské rady. Svými názory se snažil změnit a hlavně zmodernizovat život Prahy (kanalizace, vodovod, elektrifikace, plynofikace aj.). Co se týká vzdělávání, zde velmi často zasahoval, jak již bylo naznačeno, především v otázkách ženského vzdělávání a zrovnoprávnění. Pro svou charitativní činnost byl Náprstek zvolen do vedení v městském chudobinci a chorobinci a ustaven tam dozorcem. Mimo jiné také přispíval dary knih. V roce 1881 se jednalo o záchraně a vychování zpustlé mládeže" a pro své názory byl Náprstek zvolen do pětičlenného kuratoria ochranovny", jejíž první sídlo bylo v budově libeňského zámečku. Později byl ústav nazván Vychovatelnou, Náprstek se stal jejím hospodářským správcem a i sem věnoval knihy a mapy. 17 Nesporné zde zúročil své vědomosti a informace, které získal již v roce 1862 při cestě na světovou výstavu do Londýna. Při této příležitosti tehdy navštívil několik speciálních vzdělávacích a sociálních ústavů. Do deníku si zapisoval nejen počty chovanců, ale i náklady na jejich pobyt, stravu i možnosti dalšího vzdělávání. 18 Se vzděláváním souvisela i otázka církevních škol. Náprstek poukazoval na to, že mnohdy jeptišky (zvláště cizinky) nemohou dát žákyním odborné vzdělaní. Otázku dalšího vzdělávání nejen učitelů, ale např. i úředníků považoval za velmi důležitou. Navrhoval studijní pobyty, výuku jazyků a návštěvy zahraničních výstav, 14 Ředitelkou byla zvolena Emilie Priknerová a do učitelského sboru byli přijati renomovaní pedagogové v čele s prof. Albínem Bráfem. ls V čele stála známá spisovatelka a členka Věnceslava Lužická-Srbová a ve vedení byla až do své smrti i Josefa Náprstková. Viz Anna Podlipná: Dvě vzpomínky na Vojtu Náprstka. In Památce Vojty Náprstka ve sté výročí jeho narozenin. Redakce Renata Tyršová. Praha, 1926, s " V čele Minervy stála rovněž známá spisovatelka Eliška Krásnohorská, které při prosazení gymnázia vydatně pomohla Náprstkova přímluva. Viz Eliška Krásnohorská: Hlasatel pokroku žen. In Památce Vojty Náprstka ve sté výročí jeho narozenin. Redakce Renata Tyršová. Praha, 1926, s Stanislav Kodym: Činnost Vojty Náprstka v zastupitelských sborech hlavního města Prahy. Praha, 1928, rukopis, archiv Náprstkova muzea. " Deník Vojty Náprstka za rok 1862, rukopis, archiv Náprstkova muzea. 144

7 které byly v té době důležitým zdrojem nejnovějších informací. Již jeho první průmyslová výstava ukazovala nové didaktické pomůcky a požadavek na modernizaci školních kabinetů prosazoval vždy, když k tomu byla příležitost. Podobně mu vadil zkostnatělý způsob výuky, který vedl žáky k odříkávání textů zpaměti a nepřipouštěl vlastní názor. Mnohé z jeho názorů byly příliš moderní a trvalo ještě mnoho let, než byly realizovány." Náprstkovy zájmy byly široké a jeho názory byly silně ovlivněny desetiletým pobytem mimo rakouské země, sledováním zahraničních periodik a kontakty s krajany po celém světě. V osvětě viděl lék a přísunem informací, které díky své knihovně a později i muzeu zprostředkovával, ovlivnil životy tisíců lidí. Příspěvek vznikl na základě vědeckého výzkumného záměru Národního muzea Osobnosti české vědy a kultury", který je finančně podporován Ministerstvem kultury (MK ). Zpracovává materiály uložené především v knihovně Náprstkova muzea. LITERATURA KLIKA, J. Vojta Náprstek, přítel české mládeže a české školy. Praha, KODYM, S. Dům U Halánků. Praha : Československý spisovatel, LENDNEROVÁ, M. K hříchu i modlitbě. Praha : Mladá fronta, LENDNEROVÁ, M., KOP1ČKOVÁ, B BU- REŠOVA, J., MAUR, E. Zena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha : Lidové noviny, NEUDORFLOVÁ, M.L. České ženy v 19. století. Praha: Janua, Památce Vojty Náprstka ve sté výročí jeho narozenin. Redakce Renata Tyršová. Praha, Památník třicetileté činnosti bývalého Amerického klubu dam v Praze ( ). Praha, SEČKÁ, M. Vojta Náprstek vlastenec, sběratel, mecenáš. Praha : Národní muzeum, ŠOLLE, Z. Vojta Náprstek a jeho doba. Praha : Felis, ŠTĚPÁNOVÁ, I., SOCHOROVÁ, L., SEČKÁ, M. Ženy rodiny Náprstkovy. Praha : Argo, " Podrobné viz Klika Josef Vojta Náprstek, přítel íeské mládeže a české školy. Praha,

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Gabriela Dohnalová

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Gabriela Dohnalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2012 Bc. Gabriela Dohnalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Vyšší odborná hospodyňská škola Klášterní Hradisko v Olomouci (1908 1950) a odborné vzdělávání dívek v první polovině 20. století. (bakalářská

Více

POSTAVENÍ ŽEN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI V POSLEDNÍCH 100 LETECH

POSTAVENÍ ŽEN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI V POSLEDNÍCH 100 LETECH UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ I n s t i t u t m e z i o b o r o v ý c h s t u d i í B r n o POSTAVENÍ ŽEN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI V POSLEDNÍCH 100 LETECH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PaedDr.

Více

ROZVOJ VYŠŠÍHO INSTITUCIONALIZOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽEN V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

ROZVOJ VYŠŠÍHO INSTITUCIONALIZOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽEN V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2013, roč. 3, č. 2, s. 26 41 ROZVOJ VYŠŠÍHO INSTITUCIONALIZOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽEN V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU Lucie Zormanová Abstrakt: Článek sleduje vývoj

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Miloslava MATĚJKOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Miloslava MATĚJKOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Miloslava MATĚJKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Paměti Boženy Frídové: rodinné vztahy a komunikace v pramenech osobní povahy

Více

KLAROVA IDEA VZDĚLÁVÁNÍ NEVIDOMÝCH DĚTÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH - 200 LET SOUKROMÉHO ÚSTAVU PRO SLEPÉ DĚTI A NA OČI CHORÉ - HRADČANSKÉHO ÚSTAVU PRO SLEPÉ

KLAROVA IDEA VZDĚLÁVÁNÍ NEVIDOMÝCH DĚTÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH - 200 LET SOUKROMÉHO ÚSTAVU PRO SLEPÉ DĚTI A NA OČI CHORÉ - HRADČANSKÉHO ÚSTAVU PRO SLEPÉ KLAROVA IDEA VZDĚLÁVÁNÍ NEVIDOMÝCH DĚTÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH - 200 LET SOUKROMÉHO ÚSTAVU PRO SLEPÉ DĚTI A NA OČI CHORÉ - HRADČANSKÉHO ÚSTAVU PRO SLEPÉ Monika Mužáková Anotace: Článek připomíná založení Soukromého

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Pavlína LÁRYŠOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Pavlína LÁRYŠOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Pavlína LÁRYŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Pardubická dívčí škola Vesna (1861 1949) Pavlína Láryšová Bakalářská práce 2009

Více

Oslavy Jana Amose Komenského v roce 1892

Oslavy Jana Amose Komenského v roce 1892 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Oslavy Jana Amose Komenského v roce 1892 Pavla Lavičková Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Společenské postavení žen v 1. republice. Srovnání několika osobností Romana Víšková Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918

Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918 Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918 Od národního obrození k obrození vědy In: Martina Bečvářová (author): Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918. (Czech). Praha: Matfyzpress, 2008.

Více

Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století

Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století VYDÁVÁ INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VS ČR 3/2010 Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století Roman John Vězeňská škola ve 20. létech 20. století (foto: Věznice Valdice) OTEVŘÍT

Více

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z obsahu 11/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií ANETA VALOUCHOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogické asistentství HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Bohumila RÁZKOVÁ Barbora Markéta Eliášová: Nippon druhým domovem. První česká samostatná cestovatelka, její život a literární dílo Ve své stati bych ráda shrnula svůj

Více

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno K 90. výročí založení a k 20. výročí obnovení činnosti Charity v brněnské diecézi Zpracovala: Barbora Valešová Korekturu zpracovala: Věra Okénková Graficky

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Bakalářská práce 2010 Oldřich Hanton Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin Bakalářská práce Oldřich Hanton

Více

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ Proměny venkovské školy v letech 1869-1948 Macková Eva Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 4 I. Prolog... 5 1. Obecný vývoj školství do r. 1869... 5 2. První zprávy

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

12/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

12/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 12/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z OBSAHU 12/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011

HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011 HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011 Prof. MVDr. František Ševčík VYDÁNO U PŘÍLEŽITOSTI 125. VÝROČÍ NAROZENÍ 1 MVDr. Richard Harnach, CSc. MVDr. Ladislav Dedek, CSc. MVDr. Pavel Brauner, Ph.D. Brno, 2011

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

Proměny názvů a poslání školy v průběhu její stoleté existence

Proměny názvů a poslání školy v průběhu její stoleté existence Proměny názvů a poslání školy v průběhu její stoleté existence Škola za sto let trvání několikrát změnila název. Měnilo se i pojmenování místa, kde se v roce 1914 poprvé otevřely dveře majestátní budovy,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 (bakalářská diplomová práce) Vladislav Mikmek Vedoucí práce:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 Nikola Miláčková UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Historie Sokola Vyšehrad od jeho vzniku do

Více