PEDAGOGICKÉ SNAHY VOJTY NÁPRSTKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEDAGOGICKÉ SNAHY VOJTY NÁPRSTKA"

Transkript

1 PEDAGOGICKÉ SNAHY VOJTY NÁPRSTKA Milena Secká Anotace: Vojta Náprstek ( ) byl mužem mnoha zájmů a aktivit, které vždy směřovaly k jednomu cíli: pozvednout úroveň českého národa. Prostředkem mu byla osvěta a vzdělávání, které šířil od dob svých studií, přes americkou emigraci a naplno je rozvinul po návratu do vlasti v roce V domě U Halánků na Betlémském náměstí v Praze vytvořil společnsko-politický salon, kde se diskutovalo o politice, kultuře i nových objevech ve védě a technice a také se připravovaly důležité akce (založeni Národních listů, příprava na Zemskou jubilejní výstavu apod.). V roce 1865 podpořil vznik prvního ženského spolku v českých zemích, který byl orientovaný na vzdělávání - Amerického klubu dam. Ten se pod jeho patronací věnoval i charitativní činnosti, do které byli zahrnuti nemocní, postižení, osiřelí i zdravé školní děti. Velké pole pro své působení našel Náprstek také z pozice pražského radního, kdy mnohokrát zasahoval do sféry školství a osvěty. Klíčová slova: ženské vzdělávání, školní výlety, sociální ústavy, péče o postižené, modernizace výuky, celoživotní vzdělávání. Vojta Náprstek (* ) byl vychováván od svých sedmi let přísnou, zbožnou a podruhé ovdovělou matkou, která i když sama neměla vzdělání, uvědomovala si jeho sílu a snažila se je svým dětem umožnit. Měl v ní vzor ženy silného charakteru, přísných zásad a neobyčejné pracovitosti, která jí přinášela velké zisky. V domě U Halánků na Betlémském plácku vařila pivo, vyráběla alkoholické nápoje a vedla pívárnu" a hostinec. Vojta, vlastním jménem Fingerhut, si začal od svých gymnazijních studií uvědomovat postavení českého národa v rámci rakouské monarchie, stal se zapáleným vlastencem, přeložil si své jméno do češtiny, se spolužáky četl české knihy, pořádal pro ně vycházky s deklamacemi českých básní a o prázdninách cestoval po českém a moravském venkově. 1 Navštěvoval české vlastence, učitele, lékaře, kněze a utužoval s nimi národní povědomí. Brzy si uvědomoval se svými přáteli, že pro myšlenku národního obrození je třeba získat širší vrstvy a na prvním místě ženy. Pro vlastenecké cíle je 1 Josef Václav Frič: Paméti. Praha, 1886, díl 1, s

2 však bylo třeba nejen získat, ale také jim umožnit určité vzdělání, aby samy mohly působit na své rodiny a přátele. Náprstek byl od studentských let velmi společenský, účastnil se pražského společenského života a začal do několika rodin docházet a vyučovat jejich dcery 2 Bylo třeba seznamovat je s historií, nově vznikající českou literaturou, češtinou jako jazykem a také se zeměpisem. Když odešel na studia práv do Vídně (1846), pokračoval ve svých vlasteneckých a vzdělávacích aktivitách i tam. Shromažďoval kolem sebe slovanské studenty, půjčoval jim knihy, učil je diskutovat a také pokračoval ve vzdělávání dívek. Bedlivě sledoval z dopisů Amerlingovy snahy o povznesení ženského vzdělávání a sám dokonce vystoupil s veřejnou přednáškou o nutnosti ženského vzdělávání pro Čechy žijící ve Vídni. 3 Aktivní účast Náprstkova na revolučním dění v roce 1848 jak ve Vídni, tak i v Praze měla za následek jeho policejní pronásledování. Náprstek svou situaci řešil emigrací do Severní Ameriky. Když se nakonec usadil ve wiskonsinském Milwaukee, otevřel si zde knihkupectví a posléze i knihovnu, 4 kterou početná německá menšina zde žijící označovala za vzdělávací ústav pro dospělé občany". 5 Mimo jiné také stál u zrodu zdejší Vyšší němeokoanglické školy (German and English Academy) a pro školní déti organizoval na výletech zábavu. 6 Ke konci svého devítiletého pobytu zažil první velké vlny vystéhovalců z českých a uherských krajů. Nabádal krajany, aby si zakládali vlastní školy, vzdělávací spolky a knihovny. S mnoha pak udržoval kontakty až do své smrti a dodával jim potřebné učebnice, beletrii a noviny. V roce 1858 se Vojta Náprstek mohl konečné vrátit domů a ač byl policejně sledován, ihned začal s osvětou. Duchovní zaostalost svých vlasteneckých přátel se rozhodl řešit vybudováním veřejné knihovny, která měla přinášet nejnovější informace ze světa vědy, techniky i kultury. Nedostatek informací považoval za nejvétší nedostatek, a tak alespoň objednával zahraniční periodika (Times, Harper's Weekly, LTllustration aj.), která přinášela neuvěřitelné zprávy z celého světa. Ve své době byla Náprstkova knihovna nejlépe zásobenou soukromou knihovnou v českých zemích. Nabízela literaturu ze všech vědních oborů, mimo jiné i z vzdělavatelství". Náprstek měl důležité spisy od Komenského, ale především díla autorů 19. století, a to jak v češtině, tak i v němčině a angličtině. Vyhledávaná byla rovněž speciální pedagogická periodika. 7 K okruhu Náprstkových nejbližších přátel patřili mnozí významní pedagogové a propagátoři! Deník Vojty Náprstka za rok Rukopis, archiv Náprstkova muzea, trezor. 1 Julius Zeyer: Kostra deníku Vojty Náprstka. Rukopis, archiv Náprstkova muzea, s , trezor. 4 Julius Zeyer, c.d., s Rudolf A. Koss: Milwaukie. Milwaukie, 1871, s * Beseda učitelská, Moravský pěstoun, Paedagogium, Pedagogické listy, Pěstoun, Posel z Budče aj. ' Jan Borecký: Ze života a působnosti Vojty Náprstka v Americe. Slavia (Racine, USA), Týž: Památce Náprstkové. In Památce Vojty Náprstka ve sté výročí jeho narozenin. Redakce Renata Tyršová. Praha, 1926, s

3 pokrokových vzdělávacích metod (Jan Krejčí, bratři Durdíkové, Jan Evangelista Purkyně, Antonín Novotný, Josef Klika, František Studnička, P. Karel Škoda a jiní). Knihovna se zároveň stala politicko-společenským salonem, kde se začali pravidelně setkávat přední čeští politici, vědci, literáti a žurnalisté, vyměňovali si informace a připravovali různé akce. Jednou z nejdůležitějších událostí, která nakonec ovlivnila celý Náprstkův život, byla příprava hromadné cesty na světovou výstavu do Londýna v roce 1862." Náprstek obdržel policejní povolení k cestě jako reprezentant Průmyslové jednoty, pro kterou měl domluvit výměnu odborných publikací s nejrůznějšími londýnskými vzdělávacími i sociálními ústavy. Česká delegace v čele s dr. Ladislavem Riegrem odcestovala a na výstavě se chtěla inspirovat nejnovějšími metodami při výstavních prezentacích. V Praze se chystala reprezentativní budova pro Národní muzeum a bylo třeba plánovat moderní instalace sbírek. Návštěva průmyslového muzea v Kensingtonu nakonec vedla k rozhodnutí založit v Praze podobnou instituci, která měla nejen seznamovat s nejnovějšími vynálezy, ale také vzdělávat. Členové delegace mezi sebou vybrali peníze a Náprstek byl pověřen nákupem prvních exponátů. Nakoupil zhruba dva typy, a to nové přístroje pro domácnost, ale také novinky pro školní kabinety, modely strojů, edukativní tabule a názorné pomůcky pro výuku nejrůznéjších oborů. Po návratu do Prahy se však nenašla instituce, která by myšlenku průmyslového muzea realizovala, a policie všemožně zdržovala i založení spolku pro založení průmyslového muzea. Náprstek proto vystavil nakoupené předměty spolu s dr. Antonínem Fricem na Střeleckém ostrově, kde si jako soukromník pronajal výstavní prostory. Výstava byla doplněna přednáškami obou protagonistů. Jako první ( ) zazněl projev dr. Friče na téma výchova a vzdělání dětí a mládeže se zřetelem na polytechniku. Druhou přednášku věnoval Náprstek ( ) práci žen v domácnosti, speciálně vaření a praní. Po Novém roce následovaly další jeho přednášky, v nichž předváděl moderní stroje (šicí a chladicí) pro domácnost a při dalších příležitostech seznamoval s významnými ženami z anglosaského světa, které se ve svých zaměstnáních dokázaly vyrovnat mužům. Velký důraz kladl na ženské vzdělávání, které považoval za nezbytnou nutnost. Zatímco přednášky se setkaly s nebývalým zájmem veřejnosti, úřady dál vznik muzea neulehčovaly. Kromě muzea měla být v muzejní budově městská knihovna, střední odborná škola a dívčí sirotčinec zajišťující chovankám i odborné vzdělání. Průmyslové muzeum bylo s požehnáním" císaře povoleno ve Vídni, ale v Praze se podpora nenašla. Pozvolna bylo jisté, že pokud bude moci vzniknout, pak jen jako soukromý podnik tohoto nadšeného mecenáše za finanční podpory jeho matky. Náprstek dál pořádal ve své knihovně pravidelné dýchánky, kde se návštěv- 1 Jan Krejčí: Cesta po Némecku, Švýcarsku, Francii, Anglii a Belgii roku Praha,

4 níci seznamovali mimo jiné i s novými objevy a vynálezy. V lednu 1865 pozval na přednášku dr. Josefa Studničky, známého popularizátora astronomie, Karolínu Světlou a pražské vlastenky, které se u ní občas scházely. Přednáška se setkala s velkým ohlasem, posluchačky si vyžádaly pokračování a ještě téhož večera založily Americký klub dam, ženský vzdělávací spolek. Zeny měly získat v klubu základní vědomosti, všeobecný přehled, ale také sebevědomí. Ke vzdělání sloužila Náprstkova knihovna, v zimních měsících odborné přednášky, jazykové kurzy, hudební i tělocvičné aktivity a v létě exkurze a výlety. V rámci odborných přednášek se členky vzdělávaly rovněž v oboru vychovatelství a mnohé z nich si zvolily dráhu učitelky, pěstounky v mateřské škole či se pedagogice věnovaly teoreticky. 9 Kromě již zmiňovaných odborníků je třeba upozornit na dvě přednášky prof. Karla Sobotky, který přednášel o speciální výuce hluchoněmých. Protože členky pracovaly i s postiženými lidmi, svědčí to o jejich důkladné a zodpovědné přípravě. Kromě vzdělání se klub věnoval také charitativní činnosti, která byla orientována na školní děti, nemocné v městském chorobinci a hendikepované v ústavech. Kromě toho členky podporovaly Náprstkovy aktivity, jako byly jeho přednášky, snaha o vybudování dívčího sirotčince či průmyslového muzea. Již před vznikem tohoto klubu existovaly pokusy o ženské vzdělávací instituce, měly však buď krátkou životnost, malý záběr, nebo omezenou klientelu. Americký klub dam dával šance všem ženám, a to bez rozdílu věku nebo sociálního postavení. Již na jaře roku 1865 vystoupil Náprstek opět s cyklem veřejných přednášek na Žofíně. Hlavním tématem byly vzdělávací a sociální ústavy v anglofonním světě a součástí byla výstava více než sta obrazů příslušných budov, které namaloval Alois Studnička. Snahou bylo jednak inspirovat ke vzniku podobných institucí u nás, ale také ukázat, že za mnohými těmito organizacemi stáli mecenáši a nadace. Byla to výzva, jak investovat do veřejně prospěšných podniků, které v té době u nás citelně chyběly. Dámy z klubu zde měly pořadatelskou službu a výtěžek ze vstupného šel na budoucí průmyslové muzeum. O zájmu veřejností svědčí především ohlas v dobovém tisku. 10 Již od prvních měsíců Americký klub dam rozvíjel svou činnost a především přibíral nové členky. 1 když členství ' K nejvýznamnéjším pracovnicím na poli vzdéláváhí a péče o déti a mládež patřily v 2. polovině 19. století: Bořková Hana, Cardová Anna, Fryšová Emilie, Fugnerová Renáta, Gebauerová Marie, Haissingerová Terezie, Hanušová Klementina, Ledvinková Barbora, Maternová Pavla, Němcová Marie, Pervolfová Božena Podlipská Sofie, Priknerová Emílie, Riegrová Marie, Riegrová-Červinková Marie, Řeháková Eliška, Srbová Anna, Studničková Božena, Tesařová Ludmila ad. 10 Články v Národních listech nebo Hospodářských novinách velmi detailně informovaly ( dle zápisek stenografických") o všech přednáškách (25.3., 26.3., 2.4.). Náprstek mluvil o odborných školách středních i vysokých, o sirotčincích, ústavech a knihovnách v Anglii, Skotsku, ve Spojených obcích amerických a také v Austrálii. Viz Národní listy č , č. 86 z , č. 93 z Hospodářské noviny č. 14 z , č. 15 z , č. 16 z , č. 17 z

5 bylo jen na doporučení dvou stávajících členek, záhy se ze čtyřiceti devíti paní a dívek řady klubu rozrostly na téměř dvě stě. Jeho založení přišlo v době, kdy si ženy začínaly uvědomovat potřebu vzdělání ve větší míře a tato nabídka byla velmi lákavá pro ženy všech věkových i sociálních kategorií. Soupisy členek ukazují, že členkami byly ženy nemajetné i bohaté, služebné, umělkyně i ženy se šlechtickým titulem. Demokratické poměry v klubu majetkové rozdíly stíraly a všechny si byly navzájem sestrami. Co se týká školních déti, přišly klubistky, jistě podporovány Náprstkem, s novinkou pořádat pro žáky školní výlety. Byly vybírány děti ze škol na Starém Městě pražském, kde byly nejhorší životní podmínky a vždy žáci jedné školy šli jednou za rok na vycházku za město." Náprstek zajistil pohoštění, sportovní náčiní, ale také papírové označení všech žáků, aby byl přehled o jejich pohybu a příslušném dozoru. Děti tak objevovaly nejen kouzlo prostných cvičení v přírodě, ale i badminton, kroket, míčové hry, hru v kroužky, s kolovadlem, bumerangy či společný zpěv doprovázený bubnováním a pískáním. Každá akce byla dopodrobna připravena, aby se děti nenudily a také aby se jim nic nestalo. 12 První akcí byla dětská zábava (tak se výletům říkalo) hluchoněmých dětí v Roztokách ( ). Další akce, se kterými klubistky začaly, bylo zavádění vánočních stromků do nemocnic, ústavů a sirotčinců. Samozřejmě i s nadílkou, která obsahovala doma vyráběné oblečení a dětské knížky. Šily a pletly klubistky,"knížky zajišťoval pan Náprstek. 13 Na nadílce se členky nepodílely samy, ale vybízely ke sbírkám i veřejnost. Shromážděné dary pak byly vystaveny na malé předvánoční výstavce v domé U Halánků, aby bylo vidět, co vše se podařilo získat. Na výstavu byla zvána veřejnost tištěnými pozvánkami a pochopitelně to byla prestižní záležitost. Náprstek byl v té dobé již velmi známou osobností a bylo jisté, že jím pořádané akce se setkají s úspěchem. Zvláštní pozornost byla věnována lidem zrakové a sluchově postiženým. Slepým chodily klubistky do ústavu předčítat, hluchoněmé déti braly na výlety a také byly každoročně zvány na Náprstkovy tradiční novoroční dýchánky. V té době bylo neobvyklé snažit se zapojovat postižené lidi do společenského života a pozastavoval se nad tím i dobový tisk. 11 Za dvacet let bylo takto uspořádáno více než padesát výletů na Nebozízek, do Stromovky, do Roztok, na Cibulku nebo do Šáreckého údolí. Nakonec se účastnili vždy všichni žáci jedné školy, tzn. do pěti set dětí. Památník třicetileté činnosti bývalého Amerického klubu dam v Praze ( ). Praha 1896, s Eduard Jelínek, Z Náprstkova domu. Světozor Na druhé akci, které se účastnilo na 1400 dětí na Rohanském ostrově ( ) byla dokonce i zdravotnická služba. Viz Posel z Prahy, Národní škola, Národní listy ( ) aj. " Byly vybrány tři ústavy (sirotčinec na Hrádku, Vlašský a u sv. Štěpána) a za šestnáct let bylo obdarováno na čtyři tisíce dětí. Viz Výstřižkové knihy AKD 1-6, knihovna Náprstkova muzea. Památník třicetileté činnosti bývalého Amerického klubu dam v Praze ( ), Praha, 1896, s Památce Vojty Náprstka ve sté výročí jeho narozenin. Redakce Renata Tyršové. Praha,

6 Náprstek stejně jako klubistky si uvědomovali důležitost vzdělávání a také to, že samostudium v Náprstkově knihovně a odborné přednášky nemohou nahradit soustavné a systematické studium pod odborným vedením. Zásadním kladem Amerického klubu dam je to, že si již v 70. letech 19. století dokázaly členky samy (s tichou podporou V. Náprstka) založit vzdělávací instituce. První byl v roce 1871 Ženský výrobní spolek český (ŽVSČ), který vedl školu obchodní, průmyslovou a navíc kurzy literní pro vychovatelky a ošetřovatelky nemocných a také poptavárnu" po společnicích a služebných. 14 Dalšími důležitými kroky bylo v roce 1885 založení Domácnosti, české školy kuchařské, 15 a aktivity, které vyústily v otevření prvního dívčího gymnázia - Minervy - v roce Od roku 1873 byl Vojta Náprstek zvolen do sboru obecních starších města Prahy a od roku 1881 byl zvolen i členem městské rady. Svými názory se snažil změnit a hlavně zmodernizovat život Prahy (kanalizace, vodovod, elektrifikace, plynofikace aj.). Co se týká vzdělávání, zde velmi často zasahoval, jak již bylo naznačeno, především v otázkách ženského vzdělávání a zrovnoprávnění. Pro svou charitativní činnost byl Náprstek zvolen do vedení v městském chudobinci a chorobinci a ustaven tam dozorcem. Mimo jiné také přispíval dary knih. V roce 1881 se jednalo o záchraně a vychování zpustlé mládeže" a pro své názory byl Náprstek zvolen do pětičlenného kuratoria ochranovny", jejíž první sídlo bylo v budově libeňského zámečku. Později byl ústav nazván Vychovatelnou, Náprstek se stal jejím hospodářským správcem a i sem věnoval knihy a mapy. 17 Nesporné zde zúročil své vědomosti a informace, které získal již v roce 1862 při cestě na světovou výstavu do Londýna. Při této příležitosti tehdy navštívil několik speciálních vzdělávacích a sociálních ústavů. Do deníku si zapisoval nejen počty chovanců, ale i náklady na jejich pobyt, stravu i možnosti dalšího vzdělávání. 18 Se vzděláváním souvisela i otázka církevních škol. Náprstek poukazoval na to, že mnohdy jeptišky (zvláště cizinky) nemohou dát žákyním odborné vzdělaní. Otázku dalšího vzdělávání nejen učitelů, ale např. i úředníků považoval za velmi důležitou. Navrhoval studijní pobyty, výuku jazyků a návštěvy zahraničních výstav, 14 Ředitelkou byla zvolena Emilie Priknerová a do učitelského sboru byli přijati renomovaní pedagogové v čele s prof. Albínem Bráfem. ls V čele stála známá spisovatelka a členka Věnceslava Lužická-Srbová a ve vedení byla až do své smrti i Josefa Náprstková. Viz Anna Podlipná: Dvě vzpomínky na Vojtu Náprstka. In Památce Vojty Náprstka ve sté výročí jeho narozenin. Redakce Renata Tyršová. Praha, 1926, s " V čele Minervy stála rovněž známá spisovatelka Eliška Krásnohorská, které při prosazení gymnázia vydatně pomohla Náprstkova přímluva. Viz Eliška Krásnohorská: Hlasatel pokroku žen. In Památce Vojty Náprstka ve sté výročí jeho narozenin. Redakce Renata Tyršová. Praha, 1926, s Stanislav Kodym: Činnost Vojty Náprstka v zastupitelských sborech hlavního města Prahy. Praha, 1928, rukopis, archiv Náprstkova muzea. " Deník Vojty Náprstka za rok 1862, rukopis, archiv Náprstkova muzea. 144

7 které byly v té době důležitým zdrojem nejnovějších informací. Již jeho první průmyslová výstava ukazovala nové didaktické pomůcky a požadavek na modernizaci školních kabinetů prosazoval vždy, když k tomu byla příležitost. Podobně mu vadil zkostnatělý způsob výuky, který vedl žáky k odříkávání textů zpaměti a nepřipouštěl vlastní názor. Mnohé z jeho názorů byly příliš moderní a trvalo ještě mnoho let, než byly realizovány." Náprstkovy zájmy byly široké a jeho názory byly silně ovlivněny desetiletým pobytem mimo rakouské země, sledováním zahraničních periodik a kontakty s krajany po celém světě. V osvětě viděl lék a přísunem informací, které díky své knihovně a později i muzeu zprostředkovával, ovlivnil životy tisíců lidí. Příspěvek vznikl na základě vědeckého výzkumného záměru Národního muzea Osobnosti české vědy a kultury", který je finančně podporován Ministerstvem kultury (MK ). Zpracovává materiály uložené především v knihovně Náprstkova muzea. LITERATURA KLIKA, J. Vojta Náprstek, přítel české mládeže a české školy. Praha, KODYM, S. Dům U Halánků. Praha : Československý spisovatel, LENDNEROVÁ, M. K hříchu i modlitbě. Praha : Mladá fronta, LENDNEROVÁ, M., KOP1ČKOVÁ, B BU- REŠOVA, J., MAUR, E. Zena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha : Lidové noviny, NEUDORFLOVÁ, M.L. České ženy v 19. století. Praha: Janua, Památce Vojty Náprstka ve sté výročí jeho narozenin. Redakce Renata Tyršová. Praha, Památník třicetileté činnosti bývalého Amerického klubu dam v Praze ( ). Praha, SEČKÁ, M. Vojta Náprstek vlastenec, sběratel, mecenáš. Praha : Národní muzeum, ŠOLLE, Z. Vojta Náprstek a jeho doba. Praha : Felis, ŠTĚPÁNOVÁ, I., SOCHOROVÁ, L., SEČKÁ, M. Ženy rodiny Náprstkovy. Praha : Argo, " Podrobné viz Klika Josef Vojta Náprstek, přítel íeské mládeže a české školy. Praha,

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu. Výroční zpráva 2013

Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu. Výroční zpráva 2013 Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo zakladatele Fond vznikl s vizí, že věda by měla být podporována také ze soukromých prostředků mecenášů, kteří mohou

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Škola: náboženská, nebo světská?

Škola: náboženská, nebo světská? Škola: náboženská, nebo světská? Židovské identity 77 92 Židovská škola v Lužích, do roku 1905 Židovské muzeum v Praze Škola, schopnost číst a psát, a proto i porozumět náboženským textům, patřila k významným

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE PO STOPÁCH BRATŘÍ ČAPKŮ 19. 9. 2013 Realizační tým v rámci projektu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 Výroční zpráva za rok 2007 2 Český červený kříž Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy.

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy. Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0006 Naše

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Výroční zpráva 2 0 1 4. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 4. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 4 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2014 2 1. Základní informace Název, sídlo a

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA. v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014:

Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA. v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014: Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014: Ve dnech 5. až 9. 11. 2014 jsem vykonal cestu do Budapešti v Maďarsku s cílem zúčastnit se výročního jednání FIVA

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD. Druhé české vydání

Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD. Druhé české vydání Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD Druhé české vydání Příklad stránky wrukopisu Camilla Sitteho Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD Druhé české vydání Příklad stránky wrukopisu

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti

Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti 2. část - Učební předmět Teorie informační bezpečnosti JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Anotace: Příspěvek volně navazuje na předchozí

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Studentská společnost. CTF Real group

Studentská společnost. CTF Real group Studentská společnost CTF Real group www.ctfrealgroup.webnode.cz SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., Znojmo, Přímětická 1812/50 Jak to všechno začalo Činnost byla zahájena volbou prezidenta společnosti. Po

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více