Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč V Lačnově dne: Zpracovala: Mgr. Olga Jahodová ředitelka ZŠ

2 1. Základní údaje o škole 1. 1 Škola název školy Základní škola Lačnov, okres Vsetín adresa školy Lačnov 96, Horní Lideč právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Olga Jahodová Kontakt tel.: Zřizovatel název zřizovatele Obec Lačnov adresa zřizovatele Lačnov 158, Horní Lideč Kontakt tel.: Údaje o škole 1. stupeň ZŠmálotřídní Počet tříd, počet ročníků Počet žáků Kapacita školy 4 třídy, 5 ročníků (2. a 3. roč. spojeně) (počet žáků se nám snižuje z důvodu stěhování do okolních měst či vesnic)

3 1. 4 Materiálně technické podmínky školy Čtyři třídy, dvě odborné učebny Odborné učebny - učebna IT, učebna k výuce výtvarné výchovy, hudební výchovy a pracovních činností K výchově tělesné výchovy se využívá tělocvična školy a školní hřiště Žákovský nábytek - lavice, židle - jsou plně nastavitelné, tudíž vyhovující Tabule s posuvem je zabudována pouze ve třídě 1. ročníku, dle finančních možností máme v plánu zakoupit tabuli s posuvem i do třídy, kde se vyučují žáci 2. ročníku Vybavení učebními pomůcky se jeví jako relativně dobré, postupně se inovuje a doplňuje, a to podle finančních možností Učebnice i učební texty se každým rokem snažíme doplňovat o nabízené novinky a zajímavé doplňující materiály, využíváme učebnice a pracovní sešity z nakladatelství ve školách nejvíce rozšířeného, a to Nová škola Ve škole jsou k dispozici 4 tiskárny - 1 v ředitelně, 2 v učebně IT (přístupné všem pedagogům), 1 v účtárně (pro práci účetní školy) Výpočetní technika zahrnuje 1 dataprojektor, 9 stolních PC sestav, a to 5 kusů v počítačové učebně, 1 PC v ředitelně, 1 PC - paní účetní, 2 kusy PC ve třídách 1. 5 Školská rada Počet členů školské rady 3 Kontakt p. Marie Vlčková starostka obce Lačnov 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2. 1 Vzdělávací programy Obor vzdělání ŠVP Sluníčko č. j. 01/09/2007 Zařazené ročníky ročník

4 o Výuka AJ probíhala od 3. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. o Výuka informatiky probíhala ve 4. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. o Výuka plavání probíhala ve 2. a 3. ročníku v rozsahu 10 hodin Zájmové aktivity Dramatický kroužek Náboženství zařazeno do rozvrhu Veškerá ostatní zájmová činnost se uskutečňovala v rámci školní družiny, jejíž činnost byla od 1. září 2013 převedena z MŠ Lačnov pod ZŠ Lačnov 3. Přehled zaměstnanců školy 3. 1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 7 Učitelé ZŠ 4 Učitelka HV 1 (DPP - 2 hodiny týdně) Uklízečka 1 (plný úvazek) Účetní 1 (DPP) 3. 2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení Úvazek. Stupeň vzdělání 4 učitelka 1.00 VŠ 1 učitelka (Hv) DPP VŠ 3. 3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci Odborná kvalifikace 4 učitelé 1. stupně 1 učitelé 2. stupně

5 4. Zápis k povinné školní docházce 4. 1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2014/ Výsledky přijímacího řízení na víceleté gymnázium V roce 2013/2014 se na víceleté gymnázium nehlásil žádný uchazeč. Osm žáků pátého ročníku nastoupilo k do ZŠ Horní Lideč, jedna žákyně nastoupila do ZŠ Valašské Klobouky. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků přehled o prospěchu za školní rok 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Komisionální zkoušky Závěrem školního roku 2013/2014 žádný žák(yně) neskládal(a) komisionální zkoušky.

6 5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků přehled o chování žáků Ročník Pochvala tř. učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí Důtky Zameškané hodiny Ročník Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin celkem Údaje o integraci Druh postižení Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 0

7 5.5 Výsledky výchovně vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin je dodržován podle všech zásad psychohygieny. Školní řád je zpracován podle všech povinných zákonitostí, jeho kompletní tištěná verze je umístěna v každé třídě a také při hlavním vstupu do školy, kde je přístupný rodičům, elektronická verze je k dispozici na webových stránkách školy a se zkrácenou verzí s hlavními body se rodiče i děti seznamují v žákovských knížkách. Informační systém ve vztahu k žákům a jejich rodičům funguje přes telefonní kontakty, ovou poštu, osobní konzultace po předchozí dohodě a při pravidelných rodičovských schůzkách. V rámci prevence sociálně - patologických jevů pravidelně spolupracujeme s organizacemi, které připravují různé interaktivní besedy, žáci se účastní zajímavých exkurzí, pořádáme besedy, kdy především volíme témata zaměřená na problematiku patologických jevů a jejich možných následků. Nejen v rámci minimální prevence dbáme na vyhovující klima školy, a to jak v interakci žák - učitel, žák - žák, ale samozřejmě také pedagog - pedagog a pedagog - rodič. V rámci výchovně - vzdělávacího procesu se snažíme podporovat samostatnost a kreativitu žáků, schopnost kooperativního učení, rozvoj prosociálního chování, zařazujeme skupinové práce i práce ve dvojicích, účelně využíváme IT techniku apod Průběh a výsledky vzdělávání Celý výchovně - vzdělávací proces je v souladu se stanovenými obecnými i individuálními zásadami vzdělávání. Cíle výuky jsou stanoveny vhodně a přiměřeně, a to dle klimatu dané třídy, dle složení třídy, dle schopností a potřeb dané třídy, přičemž respektujeme individuální vzdělávací potřeby žáka.

8 Cíle jsou stanoveny podle daných výstupů v RVP ZV a podle výstupů ŠVP, případně dle individuálních potřeb jednotlivých žáků (IVP) Samozřejmostí je návaznost nového učiva na učivo předchozí Materiální podpora výuky Vybavenost a uspořádání učeben vyhovuje cílům výuky a také samozřejmě činnostem, které s výukou souvisí, dle finančních možností se je snažíme stále vylepšovat tak, aby podporovaly a rozvíjely u žáků smysl nejen pro estetičnost. Vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách a vzhledem k prostornosti tříd lze učebny hodnotit jako podnětné k seberealizaci všech zúčastněných. Pravidelně a účelně využíváme školní pomůcky, učebnice a didaktickou techniku, vzhledem ke kreativitě pedagogického sboru mají děti také možnost pracovat s různými šablonami, pracovními listy, kartičkami, obrázky a apod Vyučovací formy a metody Plnění stanovených cílů je posuzováno především zpětnou vazbou v rámci každé vyučovací hodiny, dále pak v rámci hospitačních hodin a taktéž při výměně zkušeností v rámci interakce pedagog - pedagog. Nedílnou součástí vyučování je podpora osobnostního a sociálního rozvoje žáka, posilování sebedůvěry, sebeúcty, vzájemné tolerance a respektu vůči ostatním. Všechny tyto stránky rozvoje dítěte se snažíme podporovat a rozvíjet pomocí rozhovorů, besed, využitím dramatických situací běžného života apod. Seberealizace dětí, využití individuálních schopností a jejich zkušeností se v plné míře uplatňuje zejména v dramatickém kroužku, následně pak při vystoupeních pro veřejnost, při charitativních akcích a regionálních či celorepublikových projektech. Při výuce uplatňujeme všechny formy výuky (frontální, skupinovou, individuální), a to v souladu se skladbou učiva a individuálními schopnostmi žáků.

9 Při každé vyučovací hodině je učitel jak organizátor, tak poskytovatel informací. Vede výuku správným směrem a snaží se tak podporovat aktivitu a zvídavost žáků. Každý pedagog účelně a efektivně využívá formy a metody práce, které pravidelně ověřuje zpětnou vazbou. Při výuce se snažíme co nejvíce respektovat individuální tempo žáků, kdy zároveň dbáme na to, aby se práce kolektivu co možná nejvíce sjednotila Motivace žáků Aktivitu a zájem žáků o výuku hodnotíme veskrze kladně, podle reakcí dětí jsou spokojeni s výukou, která je propojena IT technikou - dataprojektor, vizualizér, didaktické výukové materiály apod. V zájmu každého pedagoga je propojení teorie s praktickými příklady z běžného života, což je při výuce zejména na 1. stupni základní školy velmi přínosné a důležité. Při výuce se učitel snaží dbát na to, aby činnostně využíval a pracoval se získanými zkušenostmi žáků, a to prostřednictvím referátů, samostatných projektů, kde žáci uplatňují své nabyté zkušenosti. Nedílnou součástí výukové procesu je hodnocení, jehož hlavní funkcí má být především motivace a zpětná vazba, jak správně pracovat a k učivu přistupovat. Rovněž je velmi důležitá analýza a hodnocení chyb a patří k základním prvkům každé výuky. Plně je respektován a využíván osobní příklad pedagoga, a to nejen v samotných vyučovacích hodinách Interakce a komunikace Každé složení třídy je specifické a určuje tak klima třídy, je nutné tedy hledat správné formy a metody práce, které budou podporovat rozvoj klimatu tím nejlepším způsobem.

10 V každé třídě si žáci a učitelé stanoví určitá pravidla, která se snaží dodržovat a respektovat, a to jak ve vzájemné interakci učitel - žák, tak v interakci žák - žák. Uplatňují se metody, které podporují vzájemné respektování, výchovu k toleranci, výchovu ke správné spolupráci, odpovědnosti apod. Pečlivě dbáme na to, abychom u dětí co nejvíce rozvíjeli schopnost samostatných řečových projevů, komunikativních dovedností, aby žáci znali a dodržovali základní pravidla slušného chování a aby byl vyvážen verbální projev učitelů a žáků Hodnocení Hodnocení ve všech vyučovacích předmětech je věcné, konkrétní a adresné. V každém ročníku jsou při hodnocení respektovány individuální schopnosti žáků. Od 1. ročníku mají žáci založeno vlastní portfolio, které se využívá nejen k sebehodnocení, ale i ke vzájemnému hodnocení a porovnání sebe sama s ostatními. Každý pokrok, který se žákům dostává, je vždy kladně oceněn, aby působil zejména motivačně k další práci, každé hodnocení je smysluplně zdůvodněno. Snažíme se využívat takové metody a formy hodnocení, aby poskytovaly tu nejlepší zpětnou vazbu jak žákům, tak rodičům a učitelům. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků školy (DVPP) Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Datum iset - e-learning NIQES - Národní Mgr. Olga Jahodová v modulu školního systém inspekčního 5. červen 2014 testování hodnocení vzdělávání

11 Ve školním roce 2013/2014 jsme se seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků neúčastnili tak často jako v minulých letech. Důvodem byly především změny v pedagogickém sboru, a to právě v průběhu daného školního roku, dále pak častější nemocnost učitelů, kteří byli suplováni. S těmito nepředvídanými situacemi nám velmi často právě nekorespondovala časová dotace nabízených seminářů. V letošním školním roce se však situace opět stabilizovala, tudíž se budeme co nejvíce snažit, abychom využili a zúčastnili se zajímavých a finančně dostupných programů. 7. Granty a projekty 7. 1 Projekt EU- peníze školám Dne nám MŠMT v rámci projektu EU peníze školám OP VK schválilo závěrečnou monitorovací zprávu. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100% poskytnuté částky dotace, byly vynaložené výdaje na jejich dosažení považovány za způsobilé. Realizace projektu na naší škole začala a byla ukončena k

12 7. 2 Projekt - Život a historie vypálených obcí aneb " Znáte nás"? Naše škola se zapojila do projektu Život a historie vypálených obcí aneb Znáte nás?, jehož cílem je přiblížit podobné osudy obcí v České republice, které byly za druhé světové války vypáleny, upozornit na tento historický problém a šířit plošně informace dále prostřednictvím našich dětí. Do zaniklé obce Ležáky jsme se tak měli možnost vydat 9. dubna Setkali jsme se se zástupci přilehlých obcí a s žáky okolních škol. Nejen historik Vojtěch Kyncl nám poutavě přiblížil historii těchto pohnutých událostí. V úterý 29. dubna 2014 pro nás druhým dnem tento projekt pokračoval. Po naší návštěvě Ležáků byla tentokrát hostitelem obec Lačnov a naše škola. Přivítali jsme žáky ze základní školy z Nového Malína a studenty šumperského gymnázia. Úvodní obsáhlou přednášku, v níž byl zmíněn i příběh Vařákových pasek, obstaral opět historik Vojtěch Kyncl. Poté následovalo povídání s pamětnicí paní Bohumilou Zvonkovou. Závěrem dopoledního bloku povyprávěl malínským žákům o Josefu Rotreklovi a Josefu Valčíkovi Petr Odehnal z klobouckého muzea. Odpoledne jsme pak vyrazili na Ploštinu, a to se zastávkou u pomníku Josefu Valčíkovi a jeho rodině ve Smolině. Na Ploštině nás čekalo překvapení: v muzejní expozici nám o svých tragických zážitcích z 19. dubna 1945 vyprávěla Božena Húšťová, která ploštinskou hrůzu přežila. Navštívili jsme také památník, mocensky velkolepou oslavu partyzánského odboje, i kapli Panny Marie Bolestné z roku 1947, postavenou na místě usedlosti, v níž tehdy zahynulo nejvíce lidí. A náročný program dne byl vyčerpán. Zároveň tímto dnem skončila první etapa projektu. Nyní je na nás, abychom do konce června vytvořili výtvarná díla a literární práce, inspirované tím, co jsme se dozvěděli, co jsme poznali. Když se nám vydaří, objeví se v knize, která by měla být slavnostně představena v listopadu na závěrečné konferenci v Hlinsku. (autorka příspěvku - Mgr. Marta Odehnalová)

13 Pozvánka na konferenci ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč

14 Výběr fotografií z daného projektu - naše návštěva obce Ležáky

15 Výběr fotografií z daného projektu - návštěva z Nového Malína v Lačnově a okolí

16 Výběr fotografií z daného projektu - jedna z prací jako materiál pro tvorbu knihy 12

17

18 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. 1 Školní časopis V tomto školním roce vyšlo 12. číslo - prosinec 2013 POŠKOLÁČEK 8. 2 Celoroční aktivity školy Autor obrázku: Vojtěch Kudela Divadelní představení - Docela velké divadlo Litvínov Ferda Mravenec Exkurze do Národní přírodní rezervace Pulčín - Hradisko Hnutí Duha - p. Bojda Šelmy v Beskydech

19 7 Interaktivní beseda sdružení R - EGO Témata: Děkuji, prosím, promiň S úsměvem do školy Hudební vystoupení skupiny Motýl Erika Hudba kolem nás aneb písnička od rána do večera Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku Městské lázně Vsetín Lampionový průvod Akce pořádaná spolu s Obecním úřadem Školní čertovská družina s Mikulášem děti dětem

20 Charitativní akce Vánoční balíček pro Ukrajinu - již po třetí z Lačnova přes Arcidiecézní charitu Olomouc Interaktivní beseda Pomoc na Haiti Irena Klimková - charita Olomouc Tomáš Naňák - charita Valašské Klobouky Svatý Mikuláš a jeho čertovská družina ve škole rozdali dárky dětem Předvánoční výlet do Brna Planetárium Pavilon Anthropos Školní jarmark - 4. ročník tentokrát Vánoční jarmark

21 Posezení u čaje a vánočního cukroví před vánočními prázdninami Vítání dětí u stromečku akce s Obecním úřadem Zpívání u lačnovského Betléma akce v době vánočních svátků Interaktivní beseda sdružení R - EGO Téma: Já a ti druzí Dětský karneval spolu s Obecním úřadem

22 Canisterapie lektorka Martina Junaštíková Návštěva lačnovské knihovny nejen s knihou Pipi Dlouhá punčocha Veselé zoubky preventivní program pro žáky 1. ročníku - zubní hygiena Sněhurka a deset trpaslíků vystoupení dramatického kroužku při ZŠ Lačnov pro děti MŠ Lačnov Ilustrátor Adolf Dudek - ilustrace pro radost Pohádkové kreslení Malování pro děti

23 Život a historie vypálených obcí Projekt o vypálených obcích ČR za druhé světové války, do kterého jsme se zapojili návštěva obce Ležáky ZUŠ Horní Lideč hudební vystoupení žáků ze ZUŠ Horní Lideč Sněhurka a deset trpaslíků vystoupení dramatického kroužku při ZŠ Lačnov pro veřejnost Život a historie vypálených obcí projekt pokračuje návštěva žáků a hostů z Nového Malína v Lačnově Vařákovy paseky pietní akt na vypálených pasekách za 2. světové války

24 Český den proti rakovině celonárodní sbírka na podporu léčby rakoviny Dopravní hřiště ve Vsetíně Žáci 4. ročníku získávali průkaz cyklisty Sněhurka a deset trpaslíků vystoupení dramatického kroužku pro MŠ Valašské Klobouky, ZŠ Lidečko a ZŠ Horní Lideč Rodinné odpoledne vystoupení žáků - zábavné odpoledne nejen pro rodiče Zásady první pomoci interaktivní beseda s praktickými ukázkami pořádaná ve spolupráci s Červeným křížem

25 Den dětí na myslivecké chatě v Lačnově akce k MDD od mysliveckého sdružení v Lačnově Život a historie vypálených obcí žáci se podílí na přípravě knihy, která se bude vydávat v listopadu 2014 Šiklův mlýn celodenní školní výlet Přípravný kurz angličtiny Žáci 2. ročníku získali školní certifikát Rozloučení s žáky 5. ročníku zábavné odpoledne zakončeno spaním ve škole

26 Poslední školní den závěrečné vysvědčení Tablo 5. ročníku - žáci odchází do ZŠ Horní Lideč a ZŠ Valašské Klobouky

27 8. 3 Zapojení do celorepublikových a regionálních soutěží Žáci ročníku se zapojili do celorepublikové matematické soutěže Klokan Vybraní žáci 5. ročníku se zúčastnili vědomostní soutěže z anglického jazyka, a to v rámci okolních škol Činnost dramatického kroužku Činnost dramatického kroužku už patří mezi nedílnou součást naší základní školy. Ve školním roce 2013/2014 odehráli naši herci již sedmé představení - tentokrát pod názvem Sněhurka a deset trpaslíků. Stejně jako v předchozích letech bylo první vystoupení určeno dětem Mateřské školy v Lačnově, následovalo vystoupení pro lačnovskou veřejnost v místním sále a podařilo se nám pokračovat v tradici z loňského roku, kdy jsme se představili na některých okolních školách. Tentokrát jsme dvě představení odehráli v Mateřské škole ve Valašských Kloboukách, jedno představení na Základní škole v Lidečku a zhlédnout naši práci měli možnost také žáci prvního stupně Základní školy v Horní Lidči. Poprvé jsme také vyzkoušeli ozvučení, které se nám podařilo zakoupit. Stejně jako v minulých letech si kulisy, kostýmy a všechno nezbytné, co k divadelnímu představení patří, vyrobili spolu s paní učitelkou Martou Odehnalovou žáci. Jejich práce byla pečlivá a cílevědomá. Žáci si vyrobili své vlastní pozvánky

28 .. a taky svůj vlastní plakát

29 Představení mimo naši půdu 2 představení - Mateřská škola Valašské Klobouky 1 představení - Základní škola Lidečko 1 představení - Základní škola Horní Lideč Autorkou všech kulis byla paní učitelka Marta Odehnalová

30 8. 5 Vánoční jarmark - v pořadí jarmarků již 4. ročník - letos poprvé vánoční Ve školním roce 2013/2014 jsme se rozhodli, že po třech letech, kdy jsme pořádali jarmark velikonoční, přistoupíme na změnu a připravíme se na jarmark vánoční. Podle atmosféry a dobré nálady všech přítomných bylo patrné, že změna byla příjemná. Celou předvánoční pohodu umocnilo vystoupení našich žáčků v krátkém pásmu, kdy jsme si za zvuku koled a vánočních vůní uvědomili, že se blíží jedny z nejhezčích svátků roku. Opět jsme prodávali výrobky, které děti vyrobily, a to jak v pracovních činnostech či výtvarné výchově, tak také v rámci tvořivých činností ve školní družině. Výtěžek z jarmarku byl věnován na veškeré vstupné školního výletu do Šiklova mlýna. FOTO: Martin Kudela

31 8. 6 Hravá školička I v tomto školním roce jsme pokračovali v našem malém školním projektu s názvem Hravá školička, který je určen pro budoucí žáčky 1. ročníku. Děti se tak postupně adaptují na školní prostředí, seznamují se s paní učitelkou a ostatními vyučujícími, což jim zcela jistě v září umožní pozvolný a nenásilný vstup do školního života a jeho nezbytných povinností. Po tři pondělní odpoledne patřila první třída právě našim budoucím prvňáčkům Naše každoroční charitativní činnost Žáci 4. a 5. ročníku opět připravili BALÍČEK PRO UKRAJINU - tentokrát obdarovali dívenku Natalju

32

33

34 Liga proti rakovině Žačky naší školy i letos prodávaly oranžové kytičky - symbol této akce. Přepočtením obnosu ze zapečetěného vaku Českou poštou, jsme společně přispěli na léčbu onkologických pacientů částkou Kč Sběr plastových víček Každoročně se zapojujeme do sběru plastových víček, jejichž sběrem přispějeme na některé z postižených dětí nejen v našem okolí. Ani školní rok 2013/2014 nebyl výjimkou. Tentokrát jsme pomáhali Vládíčkovi z Valašských Klobouk na koupi speciální postýlky a kočárek. Podařilo se.

35

36 Fond Sidus - již čtvrtým rokem jsme přispěli nemocným dětem (o samotném projektu se dočtete více na: Fond Sidus - Certifikát dárce CRM: Potvrzujeme, že Základní škola, Lačnov 96, Horní Lideč, okres Vsetín se zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/958815/2012. Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, o.p.s. Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 625,00 Kč Udělujeme certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus, o.p.s. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Základní škola Lačnov 96, Horní Lideč, okres Vsetín, vydaný dne :48

37 9. Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů pravidelně spolupracujeme s PČR z Horní Lidče, dále se sdružením R-EGO ze Slavičína, s Centrem pro rodinu ve Valašských Kloboukách, s Červeným křížem z Valašských Klobouk a samozřejmě využíváme různé nabídky, kdy se především snažíme vybírat témata, která je v rámci výchovně-vzdělávacího procesu nutné aktuálně řešit nebo kterým chceme cíleně dostatečnou prevencí předcházet. Ve školním roce 2013/2014 se nám sdružení R-EGO představilo s programy specifické primární prevence - Děkuji, prosím, promiň; S úsměvem do školy a Já a ti druzí. Předcházet patologickému chování se snažíme také prostřednictvím uměleckých programů, a to literárních, hudebních či divadelních. V neposlední řadě je naší velkou snahou upevňovat a prohlubovat u dětí prosociální chování prostřednictvím charitativních sbírek či přednášek na téma charita a její specifika.

38 10. Environmentální výchova a vzdělávání Naše škola je od dubna roku 2009 zapojena do celorepublikového projektu Recyklohraní. Za plnění různých úkolů ekologického charakteru, sběrem baterií a nepotřebného elektrotechnického materiálu jsme už získali spousty bodů, za které jsme mohli dětem objednat různé dárky. Naše účast stále trvá a věříme, že se nám i v letošním roce podaří získat bodíky potřebné k výměně za ceny. Stejně tak trvá naše spolupráce s Hnutím Duha, kdy se žáci pod vedením lektora pana Michala Bojdy účastní celodenní exkurze, a to nejčastěji do Národní přírodní rezervace Pulčín - Hradisko. Získávají zde spoustu zajímavých informací o této chráněné lokalitě, řadu poznatků o životě šelem v Beskydech, sledují pobytové znaky lesní zvěře, odlévají do sádry stopy jelena, jezevce, srnek či lišek a v neposlední řadě si zde mají možnost uvědomit zákonitosti přírody. Se životem v přírodě se žáci setkávají každoročně také na myslivecké chatě, kde pro ně Myslivecké sdružení v Lačnově připravuje ke Dni dětí zábavný a také naučný dopolední program. Nejen environmentální výchova se plně uplatňuje také při každoroční pietní akci konané na Vařákových pasekách, jejíž důležitost se v letošním školním roce umocnila zapojením do projektu Život a historie vypálených obcí. Opravdová úcta a vztah k přírodě je u našich dětí - a nejen u nich - posilován každoročně na jaro, kdy právě v této roční době na několik krátkých dnů rozkvétá na lačnovských loukách vzácný a jedinečný šafrán bělokvětý. Ani letošní rok nebyl výjimkou.

39 Prezentace školy na veřejnosti se nám daří také díky spolupráci s ostatními subjekty, kdy se snažíme o následující: snaha o kvalitní spolupráci školy s rodičovskou veřejností propojení školy s regionem, organizování akcí regionálního charakteru prezentace školy na veřejnosti zapojení se do celorepublikových i regionálních soutěží péče o volný čas žáků zájmové kroužky apod. Další aktivity školy, které významně ovlivňují její činnost: spolupráce s Obecním úřadem Lačnov spolupráce s MŠ spolupráce se ZUŠ Horní Lideč spolupráce s mysliveckým sdružením v Lačnově spolupráce s okolními ZŠ spolupráce se sdružením R-EGO ve Slavičíně spolupráce s Městským muzeem ve Valašských Kloboukách spolupráce s Centrem pro rodinu ve Valašských Kloboukách spolupráce s PČR v Horní Lidči spolupráce s Červeným křížem ve Valašských Kloboukách atd. 11. Hodnocení ICT Vybavení školy ICT technikou se za poslední dva roky významně zlepšilo, a to zejména díky projektu EU - peníze školám. Téměř každý den je využíván, vedle ostatního, dataprojektor spolu s notebooky, kdy se každý z pedagogů snaží obohatit výuku vlastními zpracovanými prezentacemi, které jsou dětmi více a více oceňovány a kladně přijímány. ICT technika zcela jistě zkvalitňuje vyučovací proces jako celek.

40 12. Zahájení činnosti školní družiny Na základě žádosti odeslané na MŠMT, po schválení zastupitelstvem obce Lačnov a se souhlasem Krajské hygienické stanice Zlínského kraje jsme od 1. září 2013 zahájili činnost školní družiny, která byla do tohoto data součástí Mateřské školy Lačnov. Provoz školní družiny byl následující: ranní družina: od hodin a odpolední družina: od hodin. Prostory k činnosti máme vyčleněny v části třídy prvního ročníku, kde má vybavení pro družinu své stabilní místo. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo družinu celkem 31 žáků, a to od ročníku. Do náplně výchovně vzdělávací práce školní družiny jsou zařazeny činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, ale také příprava na vyučování v podobě nenásilných didaktických her a úkolů. Abychom naplnili hlavní cíle práce ve školní družině, snažíme se tyto činnosti pravidelně střídat, aby co nejvíce vyhovovaly požadavkům dětí. Rovněž dbáme na estetiku prostředí. Vybavení školní družiny se dle finančních možností snažíme stále doplňovat. Pedagogicko-výchovnou práci zde zajišťují pedagogové naší školy. 13. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 kontrola ČŠI neproběhla. Probíhaly pravidelné kontroly na úseku BOZP, PO a školení První pomoci.

41 14. Závěr výroční zprávy Stejně jako každý rok, tak také ve školním roce 2013/2014 vycházela činnost školy z celoročního plánu, který se sestavuje na začátku každého školního roku. Předběžně se snažíme naplánovat a stanovit takové cíle, které by co nejlepší cestou vedly k rozvoji a spokojenosti všech žáků. Výuka byla a je i nadále realizována podle Školního vzdělávacího plánu, a to ve všech ročnících a ve všech vyučovacích předmětech. I v tomto školním roce se žáci zapojili do nejrůznějších výchovně - vzdělávacích akcí, účastnili se zajímavých interaktivních besed a zábavných programů. Těší nás, že jsme nemuseli v průběhu daného školního roku řešit žádné závažné problémy, které by byly v rozporu se Školním řádem, dále pak s Programem proti šikanování či s Programem proti minimální prevenci. Za jedny z nejdůležitějších výstupů také považujeme plné respektování základních pravidel chování a jednání mezi všemi účastníky vzdělávání, což příznivě působilo na správné klima školy i klima jednotlivých tříd. Velmi kvalitní byla i nadále také spolupráce se zřizovatelem školy a v neposlední řadě samozřejmě s rodiči žáků. Výchovně - vzdělávací proces tak lze hodnotit jako vyhovující. Ve školním roce 2013/2014 škola nepracovala s informacemi, které by podléhaly utajení. V Lačnově: Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Mgr. Jahodová Olga Mgr. Odehnalová Marta Mgr. Brandštetrová Marie Mgr. Brhlová Michaela

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Ivanišová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Zpracovala: Mgr. Eliška Ivanišová

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, 756 12 Horní Lideč V Lačnově dne: 26. 8. 2013 Zpracovala: Mgr. Olga Jahodová ředitelka ZŠ 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LAČNOV

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LAČNOV HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LAČNOV Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Juráňová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Web: www.zslacnov.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Mateřská škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok: 2012-2013 Předkladatel : Zpracovala: Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ LAČNOV 2012/2013

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ LAČNOV 2012/2013 PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ LAČNOV 2012/2013 Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Ivanišová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Zpracovala: Mgr. Eliška Ivanišová Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIU-948/10-U. okres Most. Sídlo: 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIU-948/10-U. okres Most. Sídlo: 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIU-948/10-U Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most Sídlo: 435 33 Louka u Litvínova,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ LAČNOV 2011/2012

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ LAČNOV 2011/2012 PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ LAČNOV 2011/2012 Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Ivanišová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Zpracovala: Mgr. Eliška Ivanišová Charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Hodnocení preventivního programu

Hodnocení preventivního programu Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Hodnocení preventivního programu Školní rok: 2014-2015 Školní metodik prevence: Mgr. Anna Smahelová 1 I.Analýza stavu

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, 756 12 Horní Lideč V Lačnově dne: 25. 8. 2011 Zpracovala: Mgr. Olga Jahodová ředitelka ZŠ 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více