Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč V Lačnově dne: Zpracovala: Mgr. Olga Jahodová ředitelka ZŠ

2 1. Základní údaje o škole 1. 1 Škola název školy Základní škola Lačnov, okres Vsetín adresa školy Lačnov 96, Horní Lideč právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Olga Jahodová Kontakt tel.: Zřizovatel název zřizovatele Obec Lačnov adresa zřizovatele Lačnov 158, Horní Lideč Kontakt tel.: Údaje o škole 1. stupeň ZŠmálotřídní Počet tříd, počet ročníků Počet žáků Kapacita školy 4 třídy, 5 ročníků (2. a 3. roč. spojeně) (počet žáků se nám snižuje z důvodu stěhování do okolních měst či vesnic)

3 1. 4 Materiálně technické podmínky školy Čtyři třídy, dvě odborné učebny Odborné učebny - učebna IT, učebna k výuce výtvarné výchovy, hudební výchovy a pracovních činností K výchově tělesné výchovy se využívá tělocvična školy a školní hřiště Žákovský nábytek - lavice, židle - jsou plně nastavitelné, tudíž vyhovující Tabule s posuvem je zabudována pouze ve třídě 1. ročníku, dle finančních možností máme v plánu zakoupit tabuli s posuvem i do třídy, kde se vyučují žáci 2. ročníku Vybavení učebními pomůcky se jeví jako relativně dobré, postupně se inovuje a doplňuje, a to podle finančních možností Učebnice i učební texty se každým rokem snažíme doplňovat o nabízené novinky a zajímavé doplňující materiály, využíváme učebnice a pracovní sešity z nakladatelství ve školách nejvíce rozšířeného, a to Nová škola Ve škole jsou k dispozici 4 tiskárny - 1 v ředitelně, 2 v učebně IT (přístupné všem pedagogům), 1 v účtárně (pro práci účetní školy) Výpočetní technika zahrnuje 1 dataprojektor, 9 stolních PC sestav, a to 5 kusů v počítačové učebně, 1 PC v ředitelně, 1 PC - paní účetní, 2 kusy PC ve třídách 1. 5 Školská rada Počet členů školské rady 3 Kontakt p. Marie Vlčková starostka obce Lačnov 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2. 1 Vzdělávací programy Obor vzdělání ŠVP Sluníčko č. j. 01/09/2007 Zařazené ročníky ročník

4 o Výuka AJ probíhala od 3. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. o Výuka informatiky probíhala ve 4. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. o Výuka plavání probíhala ve 2. a 3. ročníku v rozsahu 10 hodin Zájmové aktivity Dramatický kroužek Náboženství zařazeno do rozvrhu Veškerá ostatní zájmová činnost se uskutečňovala v rámci školní družiny, jejíž činnost byla od 1. září 2013 převedena z MŠ Lačnov pod ZŠ Lačnov 3. Přehled zaměstnanců školy 3. 1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 7 Učitelé ZŠ 4 Učitelka HV 1 (DPP - 2 hodiny týdně) Uklízečka 1 (plný úvazek) Účetní 1 (DPP) 3. 2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení Úvazek. Stupeň vzdělání 4 učitelka 1.00 VŠ 1 učitelka (Hv) DPP VŠ 3. 3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci Odborná kvalifikace 4 učitelé 1. stupně 1 učitelé 2. stupně

5 4. Zápis k povinné školní docházce 4. 1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2014/ Výsledky přijímacího řízení na víceleté gymnázium V roce 2013/2014 se na víceleté gymnázium nehlásil žádný uchazeč. Osm žáků pátého ročníku nastoupilo k do ZŠ Horní Lideč, jedna žákyně nastoupila do ZŠ Valašské Klobouky. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků přehled o prospěchu za školní rok 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Komisionální zkoušky Závěrem školního roku 2013/2014 žádný žák(yně) neskládal(a) komisionální zkoušky.

6 5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků přehled o chování žáků Ročník Pochvala tř. učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí Důtky Zameškané hodiny Ročník Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin celkem Údaje o integraci Druh postižení Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 0

7 5.5 Výsledky výchovně vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin je dodržován podle všech zásad psychohygieny. Školní řád je zpracován podle všech povinných zákonitostí, jeho kompletní tištěná verze je umístěna v každé třídě a také při hlavním vstupu do školy, kde je přístupný rodičům, elektronická verze je k dispozici na webových stránkách školy a se zkrácenou verzí s hlavními body se rodiče i děti seznamují v žákovských knížkách. Informační systém ve vztahu k žákům a jejich rodičům funguje přes telefonní kontakty, ovou poštu, osobní konzultace po předchozí dohodě a při pravidelných rodičovských schůzkách. V rámci prevence sociálně - patologických jevů pravidelně spolupracujeme s organizacemi, které připravují různé interaktivní besedy, žáci se účastní zajímavých exkurzí, pořádáme besedy, kdy především volíme témata zaměřená na problematiku patologických jevů a jejich možných následků. Nejen v rámci minimální prevence dbáme na vyhovující klima školy, a to jak v interakci žák - učitel, žák - žák, ale samozřejmě také pedagog - pedagog a pedagog - rodič. V rámci výchovně - vzdělávacího procesu se snažíme podporovat samostatnost a kreativitu žáků, schopnost kooperativního učení, rozvoj prosociálního chování, zařazujeme skupinové práce i práce ve dvojicích, účelně využíváme IT techniku apod Průběh a výsledky vzdělávání Celý výchovně - vzdělávací proces je v souladu se stanovenými obecnými i individuálními zásadami vzdělávání. Cíle výuky jsou stanoveny vhodně a přiměřeně, a to dle klimatu dané třídy, dle složení třídy, dle schopností a potřeb dané třídy, přičemž respektujeme individuální vzdělávací potřeby žáka.

8 Cíle jsou stanoveny podle daných výstupů v RVP ZV a podle výstupů ŠVP, případně dle individuálních potřeb jednotlivých žáků (IVP) Samozřejmostí je návaznost nového učiva na učivo předchozí Materiální podpora výuky Vybavenost a uspořádání učeben vyhovuje cílům výuky a také samozřejmě činnostem, které s výukou souvisí, dle finančních možností se je snažíme stále vylepšovat tak, aby podporovaly a rozvíjely u žáků smysl nejen pro estetičnost. Vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách a vzhledem k prostornosti tříd lze učebny hodnotit jako podnětné k seberealizaci všech zúčastněných. Pravidelně a účelně využíváme školní pomůcky, učebnice a didaktickou techniku, vzhledem ke kreativitě pedagogického sboru mají děti také možnost pracovat s různými šablonami, pracovními listy, kartičkami, obrázky a apod Vyučovací formy a metody Plnění stanovených cílů je posuzováno především zpětnou vazbou v rámci každé vyučovací hodiny, dále pak v rámci hospitačních hodin a taktéž při výměně zkušeností v rámci interakce pedagog - pedagog. Nedílnou součástí vyučování je podpora osobnostního a sociálního rozvoje žáka, posilování sebedůvěry, sebeúcty, vzájemné tolerance a respektu vůči ostatním. Všechny tyto stránky rozvoje dítěte se snažíme podporovat a rozvíjet pomocí rozhovorů, besed, využitím dramatických situací běžného života apod. Seberealizace dětí, využití individuálních schopností a jejich zkušeností se v plné míře uplatňuje zejména v dramatickém kroužku, následně pak při vystoupeních pro veřejnost, při charitativních akcích a regionálních či celorepublikových projektech. Při výuce uplatňujeme všechny formy výuky (frontální, skupinovou, individuální), a to v souladu se skladbou učiva a individuálními schopnostmi žáků.

9 Při každé vyučovací hodině je učitel jak organizátor, tak poskytovatel informací. Vede výuku správným směrem a snaží se tak podporovat aktivitu a zvídavost žáků. Každý pedagog účelně a efektivně využívá formy a metody práce, které pravidelně ověřuje zpětnou vazbou. Při výuce se snažíme co nejvíce respektovat individuální tempo žáků, kdy zároveň dbáme na to, aby se práce kolektivu co možná nejvíce sjednotila Motivace žáků Aktivitu a zájem žáků o výuku hodnotíme veskrze kladně, podle reakcí dětí jsou spokojeni s výukou, která je propojena IT technikou - dataprojektor, vizualizér, didaktické výukové materiály apod. V zájmu každého pedagoga je propojení teorie s praktickými příklady z běžného života, což je při výuce zejména na 1. stupni základní školy velmi přínosné a důležité. Při výuce se učitel snaží dbát na to, aby činnostně využíval a pracoval se získanými zkušenostmi žáků, a to prostřednictvím referátů, samostatných projektů, kde žáci uplatňují své nabyté zkušenosti. Nedílnou součástí výukové procesu je hodnocení, jehož hlavní funkcí má být především motivace a zpětná vazba, jak správně pracovat a k učivu přistupovat. Rovněž je velmi důležitá analýza a hodnocení chyb a patří k základním prvkům každé výuky. Plně je respektován a využíván osobní příklad pedagoga, a to nejen v samotných vyučovacích hodinách Interakce a komunikace Každé složení třídy je specifické a určuje tak klima třídy, je nutné tedy hledat správné formy a metody práce, které budou podporovat rozvoj klimatu tím nejlepším způsobem.

10 V každé třídě si žáci a učitelé stanoví určitá pravidla, která se snaží dodržovat a respektovat, a to jak ve vzájemné interakci učitel - žák, tak v interakci žák - žák. Uplatňují se metody, které podporují vzájemné respektování, výchovu k toleranci, výchovu ke správné spolupráci, odpovědnosti apod. Pečlivě dbáme na to, abychom u dětí co nejvíce rozvíjeli schopnost samostatných řečových projevů, komunikativních dovedností, aby žáci znali a dodržovali základní pravidla slušného chování a aby byl vyvážen verbální projev učitelů a žáků Hodnocení Hodnocení ve všech vyučovacích předmětech je věcné, konkrétní a adresné. V každém ročníku jsou při hodnocení respektovány individuální schopnosti žáků. Od 1. ročníku mají žáci založeno vlastní portfolio, které se využívá nejen k sebehodnocení, ale i ke vzájemnému hodnocení a porovnání sebe sama s ostatními. Každý pokrok, který se žákům dostává, je vždy kladně oceněn, aby působil zejména motivačně k další práci, každé hodnocení je smysluplně zdůvodněno. Snažíme se využívat takové metody a formy hodnocení, aby poskytovaly tu nejlepší zpětnou vazbu jak žákům, tak rodičům a učitelům. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků školy (DVPP) Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Datum iset - e-learning NIQES - Národní Mgr. Olga Jahodová v modulu školního systém inspekčního 5. červen 2014 testování hodnocení vzdělávání

11 Ve školním roce 2013/2014 jsme se seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků neúčastnili tak často jako v minulých letech. Důvodem byly především změny v pedagogickém sboru, a to právě v průběhu daného školního roku, dále pak častější nemocnost učitelů, kteří byli suplováni. S těmito nepředvídanými situacemi nám velmi často právě nekorespondovala časová dotace nabízených seminářů. V letošním školním roce se však situace opět stabilizovala, tudíž se budeme co nejvíce snažit, abychom využili a zúčastnili se zajímavých a finančně dostupných programů. 7. Granty a projekty 7. 1 Projekt EU- peníze školám Dne nám MŠMT v rámci projektu EU peníze školám OP VK schválilo závěrečnou monitorovací zprávu. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100% poskytnuté částky dotace, byly vynaložené výdaje na jejich dosažení považovány za způsobilé. Realizace projektu na naší škole začala a byla ukončena k

12 7. 2 Projekt - Život a historie vypálených obcí aneb " Znáte nás"? Naše škola se zapojila do projektu Život a historie vypálených obcí aneb Znáte nás?, jehož cílem je přiblížit podobné osudy obcí v České republice, které byly za druhé světové války vypáleny, upozornit na tento historický problém a šířit plošně informace dále prostřednictvím našich dětí. Do zaniklé obce Ležáky jsme se tak měli možnost vydat 9. dubna Setkali jsme se se zástupci přilehlých obcí a s žáky okolních škol. Nejen historik Vojtěch Kyncl nám poutavě přiblížil historii těchto pohnutých událostí. V úterý 29. dubna 2014 pro nás druhým dnem tento projekt pokračoval. Po naší návštěvě Ležáků byla tentokrát hostitelem obec Lačnov a naše škola. Přivítali jsme žáky ze základní školy z Nového Malína a studenty šumperského gymnázia. Úvodní obsáhlou přednášku, v níž byl zmíněn i příběh Vařákových pasek, obstaral opět historik Vojtěch Kyncl. Poté následovalo povídání s pamětnicí paní Bohumilou Zvonkovou. Závěrem dopoledního bloku povyprávěl malínským žákům o Josefu Rotreklovi a Josefu Valčíkovi Petr Odehnal z klobouckého muzea. Odpoledne jsme pak vyrazili na Ploštinu, a to se zastávkou u pomníku Josefu Valčíkovi a jeho rodině ve Smolině. Na Ploštině nás čekalo překvapení: v muzejní expozici nám o svých tragických zážitcích z 19. dubna 1945 vyprávěla Božena Húšťová, která ploštinskou hrůzu přežila. Navštívili jsme také památník, mocensky velkolepou oslavu partyzánského odboje, i kapli Panny Marie Bolestné z roku 1947, postavenou na místě usedlosti, v níž tehdy zahynulo nejvíce lidí. A náročný program dne byl vyčerpán. Zároveň tímto dnem skončila první etapa projektu. Nyní je na nás, abychom do konce června vytvořili výtvarná díla a literární práce, inspirované tím, co jsme se dozvěděli, co jsme poznali. Když se nám vydaří, objeví se v knize, která by měla být slavnostně představena v listopadu na závěrečné konferenci v Hlinsku. (autorka příspěvku - Mgr. Marta Odehnalová)

13 Pozvánka na konferenci ZŠ Lačnov, okres Vsetín, Lačnov 96, Horní Lideč

14 Výběr fotografií z daného projektu - naše návštěva obce Ležáky

15 Výběr fotografií z daného projektu - návštěva z Nového Malína v Lačnově a okolí

16 Výběr fotografií z daného projektu - jedna z prací jako materiál pro tvorbu knihy 12

17

18 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. 1 Školní časopis V tomto školním roce vyšlo 12. číslo - prosinec 2013 POŠKOLÁČEK 8. 2 Celoroční aktivity školy Autor obrázku: Vojtěch Kudela Divadelní představení - Docela velké divadlo Litvínov Ferda Mravenec Exkurze do Národní přírodní rezervace Pulčín - Hradisko Hnutí Duha - p. Bojda Šelmy v Beskydech

19 7 Interaktivní beseda sdružení R - EGO Témata: Děkuji, prosím, promiň S úsměvem do školy Hudební vystoupení skupiny Motýl Erika Hudba kolem nás aneb písnička od rána do večera Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku Městské lázně Vsetín Lampionový průvod Akce pořádaná spolu s Obecním úřadem Školní čertovská družina s Mikulášem děti dětem

20 Charitativní akce Vánoční balíček pro Ukrajinu - již po třetí z Lačnova přes Arcidiecézní charitu Olomouc Interaktivní beseda Pomoc na Haiti Irena Klimková - charita Olomouc Tomáš Naňák - charita Valašské Klobouky Svatý Mikuláš a jeho čertovská družina ve škole rozdali dárky dětem Předvánoční výlet do Brna Planetárium Pavilon Anthropos Školní jarmark - 4. ročník tentokrát Vánoční jarmark

21 Posezení u čaje a vánočního cukroví před vánočními prázdninami Vítání dětí u stromečku akce s Obecním úřadem Zpívání u lačnovského Betléma akce v době vánočních svátků Interaktivní beseda sdružení R - EGO Téma: Já a ti druzí Dětský karneval spolu s Obecním úřadem

22 Canisterapie lektorka Martina Junaštíková Návštěva lačnovské knihovny nejen s knihou Pipi Dlouhá punčocha Veselé zoubky preventivní program pro žáky 1. ročníku - zubní hygiena Sněhurka a deset trpaslíků vystoupení dramatického kroužku při ZŠ Lačnov pro děti MŠ Lačnov Ilustrátor Adolf Dudek - ilustrace pro radost Pohádkové kreslení Malování pro děti

23 Život a historie vypálených obcí Projekt o vypálených obcích ČR za druhé světové války, do kterého jsme se zapojili návštěva obce Ležáky ZUŠ Horní Lideč hudební vystoupení žáků ze ZUŠ Horní Lideč Sněhurka a deset trpaslíků vystoupení dramatického kroužku při ZŠ Lačnov pro veřejnost Život a historie vypálených obcí projekt pokračuje návštěva žáků a hostů z Nového Malína v Lačnově Vařákovy paseky pietní akt na vypálených pasekách za 2. světové války

24 Český den proti rakovině celonárodní sbírka na podporu léčby rakoviny Dopravní hřiště ve Vsetíně Žáci 4. ročníku získávali průkaz cyklisty Sněhurka a deset trpaslíků vystoupení dramatického kroužku pro MŠ Valašské Klobouky, ZŠ Lidečko a ZŠ Horní Lideč Rodinné odpoledne vystoupení žáků - zábavné odpoledne nejen pro rodiče Zásady první pomoci interaktivní beseda s praktickými ukázkami pořádaná ve spolupráci s Červeným křížem

25 Den dětí na myslivecké chatě v Lačnově akce k MDD od mysliveckého sdružení v Lačnově Život a historie vypálených obcí žáci se podílí na přípravě knihy, která se bude vydávat v listopadu 2014 Šiklův mlýn celodenní školní výlet Přípravný kurz angličtiny Žáci 2. ročníku získali školní certifikát Rozloučení s žáky 5. ročníku zábavné odpoledne zakončeno spaním ve škole

26 Poslední školní den závěrečné vysvědčení Tablo 5. ročníku - žáci odchází do ZŠ Horní Lideč a ZŠ Valašské Klobouky

27 8. 3 Zapojení do celorepublikových a regionálních soutěží Žáci ročníku se zapojili do celorepublikové matematické soutěže Klokan Vybraní žáci 5. ročníku se zúčastnili vědomostní soutěže z anglického jazyka, a to v rámci okolních škol Činnost dramatického kroužku Činnost dramatického kroužku už patří mezi nedílnou součást naší základní školy. Ve školním roce 2013/2014 odehráli naši herci již sedmé představení - tentokrát pod názvem Sněhurka a deset trpaslíků. Stejně jako v předchozích letech bylo první vystoupení určeno dětem Mateřské školy v Lačnově, následovalo vystoupení pro lačnovskou veřejnost v místním sále a podařilo se nám pokračovat v tradici z loňského roku, kdy jsme se představili na některých okolních školách. Tentokrát jsme dvě představení odehráli v Mateřské škole ve Valašských Kloboukách, jedno představení na Základní škole v Lidečku a zhlédnout naši práci měli možnost také žáci prvního stupně Základní školy v Horní Lidči. Poprvé jsme také vyzkoušeli ozvučení, které se nám podařilo zakoupit. Stejně jako v minulých letech si kulisy, kostýmy a všechno nezbytné, co k divadelnímu představení patří, vyrobili spolu s paní učitelkou Martou Odehnalovou žáci. Jejich práce byla pečlivá a cílevědomá. Žáci si vyrobili své vlastní pozvánky

28 .. a taky svůj vlastní plakát

29 Představení mimo naši půdu 2 představení - Mateřská škola Valašské Klobouky 1 představení - Základní škola Lidečko 1 představení - Základní škola Horní Lideč Autorkou všech kulis byla paní učitelka Marta Odehnalová

30 8. 5 Vánoční jarmark - v pořadí jarmarků již 4. ročník - letos poprvé vánoční Ve školním roce 2013/2014 jsme se rozhodli, že po třech letech, kdy jsme pořádali jarmark velikonoční, přistoupíme na změnu a připravíme se na jarmark vánoční. Podle atmosféry a dobré nálady všech přítomných bylo patrné, že změna byla příjemná. Celou předvánoční pohodu umocnilo vystoupení našich žáčků v krátkém pásmu, kdy jsme si za zvuku koled a vánočních vůní uvědomili, že se blíží jedny z nejhezčích svátků roku. Opět jsme prodávali výrobky, které děti vyrobily, a to jak v pracovních činnostech či výtvarné výchově, tak také v rámci tvořivých činností ve školní družině. Výtěžek z jarmarku byl věnován na veškeré vstupné školního výletu do Šiklova mlýna. FOTO: Martin Kudela

31 8. 6 Hravá školička I v tomto školním roce jsme pokračovali v našem malém školním projektu s názvem Hravá školička, který je určen pro budoucí žáčky 1. ročníku. Děti se tak postupně adaptují na školní prostředí, seznamují se s paní učitelkou a ostatními vyučujícími, což jim zcela jistě v září umožní pozvolný a nenásilný vstup do školního života a jeho nezbytných povinností. Po tři pondělní odpoledne patřila první třída právě našim budoucím prvňáčkům Naše každoroční charitativní činnost Žáci 4. a 5. ročníku opět připravili BALÍČEK PRO UKRAJINU - tentokrát obdarovali dívenku Natalju

32

33

34 Liga proti rakovině Žačky naší školy i letos prodávaly oranžové kytičky - symbol této akce. Přepočtením obnosu ze zapečetěného vaku Českou poštou, jsme společně přispěli na léčbu onkologických pacientů částkou Kč Sběr plastových víček Každoročně se zapojujeme do sběru plastových víček, jejichž sběrem přispějeme na některé z postižených dětí nejen v našem okolí. Ani školní rok 2013/2014 nebyl výjimkou. Tentokrát jsme pomáhali Vládíčkovi z Valašských Klobouk na koupi speciální postýlky a kočárek. Podařilo se.

35

36 Fond Sidus - již čtvrtým rokem jsme přispěli nemocným dětem (o samotném projektu se dočtete více na: Fond Sidus - Certifikát dárce CRM: Potvrzujeme, že Základní škola, Lačnov 96, Horní Lideč, okres Vsetín se zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/958815/2012. Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, o.p.s. Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 625,00 Kč Udělujeme certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus, o.p.s. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Základní škola Lačnov 96, Horní Lideč, okres Vsetín, vydaný dne :48

37 9. Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů pravidelně spolupracujeme s PČR z Horní Lidče, dále se sdružením R-EGO ze Slavičína, s Centrem pro rodinu ve Valašských Kloboukách, s Červeným křížem z Valašských Klobouk a samozřejmě využíváme různé nabídky, kdy se především snažíme vybírat témata, která je v rámci výchovně-vzdělávacího procesu nutné aktuálně řešit nebo kterým chceme cíleně dostatečnou prevencí předcházet. Ve školním roce 2013/2014 se nám sdružení R-EGO představilo s programy specifické primární prevence - Děkuji, prosím, promiň; S úsměvem do školy a Já a ti druzí. Předcházet patologickému chování se snažíme také prostřednictvím uměleckých programů, a to literárních, hudebních či divadelních. V neposlední řadě je naší velkou snahou upevňovat a prohlubovat u dětí prosociální chování prostřednictvím charitativních sbírek či přednášek na téma charita a její specifika.

38 10. Environmentální výchova a vzdělávání Naše škola je od dubna roku 2009 zapojena do celorepublikového projektu Recyklohraní. Za plnění různých úkolů ekologického charakteru, sběrem baterií a nepotřebného elektrotechnického materiálu jsme už získali spousty bodů, za které jsme mohli dětem objednat různé dárky. Naše účast stále trvá a věříme, že se nám i v letošním roce podaří získat bodíky potřebné k výměně za ceny. Stejně tak trvá naše spolupráce s Hnutím Duha, kdy se žáci pod vedením lektora pana Michala Bojdy účastní celodenní exkurze, a to nejčastěji do Národní přírodní rezervace Pulčín - Hradisko. Získávají zde spoustu zajímavých informací o této chráněné lokalitě, řadu poznatků o životě šelem v Beskydech, sledují pobytové znaky lesní zvěře, odlévají do sádry stopy jelena, jezevce, srnek či lišek a v neposlední řadě si zde mají možnost uvědomit zákonitosti přírody. Se životem v přírodě se žáci setkávají každoročně také na myslivecké chatě, kde pro ně Myslivecké sdružení v Lačnově připravuje ke Dni dětí zábavný a také naučný dopolední program. Nejen environmentální výchova se plně uplatňuje také při každoroční pietní akci konané na Vařákových pasekách, jejíž důležitost se v letošním školním roce umocnila zapojením do projektu Život a historie vypálených obcí. Opravdová úcta a vztah k přírodě je u našich dětí - a nejen u nich - posilován každoročně na jaro, kdy právě v této roční době na několik krátkých dnů rozkvétá na lačnovských loukách vzácný a jedinečný šafrán bělokvětý. Ani letošní rok nebyl výjimkou.

39 Prezentace školy na veřejnosti se nám daří také díky spolupráci s ostatními subjekty, kdy se snažíme o následující: snaha o kvalitní spolupráci školy s rodičovskou veřejností propojení školy s regionem, organizování akcí regionálního charakteru prezentace školy na veřejnosti zapojení se do celorepublikových i regionálních soutěží péče o volný čas žáků zájmové kroužky apod. Další aktivity školy, které významně ovlivňují její činnost: spolupráce s Obecním úřadem Lačnov spolupráce s MŠ spolupráce se ZUŠ Horní Lideč spolupráce s mysliveckým sdružením v Lačnově spolupráce s okolními ZŠ spolupráce se sdružením R-EGO ve Slavičíně spolupráce s Městským muzeem ve Valašských Kloboukách spolupráce s Centrem pro rodinu ve Valašských Kloboukách spolupráce s PČR v Horní Lidči spolupráce s Červeným křížem ve Valašských Kloboukách atd. 11. Hodnocení ICT Vybavení školy ICT technikou se za poslední dva roky významně zlepšilo, a to zejména díky projektu EU - peníze školám. Téměř každý den je využíván, vedle ostatního, dataprojektor spolu s notebooky, kdy se každý z pedagogů snaží obohatit výuku vlastními zpracovanými prezentacemi, které jsou dětmi více a více oceňovány a kladně přijímány. ICT technika zcela jistě zkvalitňuje vyučovací proces jako celek.

40 12. Zahájení činnosti školní družiny Na základě žádosti odeslané na MŠMT, po schválení zastupitelstvem obce Lačnov a se souhlasem Krajské hygienické stanice Zlínského kraje jsme od 1. září 2013 zahájili činnost školní družiny, která byla do tohoto data součástí Mateřské školy Lačnov. Provoz školní družiny byl následující: ranní družina: od hodin a odpolední družina: od hodin. Prostory k činnosti máme vyčleněny v části třídy prvního ročníku, kde má vybavení pro družinu své stabilní místo. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo družinu celkem 31 žáků, a to od ročníku. Do náplně výchovně vzdělávací práce školní družiny jsou zařazeny činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, ale také příprava na vyučování v podobě nenásilných didaktických her a úkolů. Abychom naplnili hlavní cíle práce ve školní družině, snažíme se tyto činnosti pravidelně střídat, aby co nejvíce vyhovovaly požadavkům dětí. Rovněž dbáme na estetiku prostředí. Vybavení školní družiny se dle finančních možností snažíme stále doplňovat. Pedagogicko-výchovnou práci zde zajišťují pedagogové naší školy. 13. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 kontrola ČŠI neproběhla. Probíhaly pravidelné kontroly na úseku BOZP, PO a školení První pomoci.

41 14. Závěr výroční zprávy Stejně jako každý rok, tak také ve školním roce 2013/2014 vycházela činnost školy z celoročního plánu, který se sestavuje na začátku každého školního roku. Předběžně se snažíme naplánovat a stanovit takové cíle, které by co nejlepší cestou vedly k rozvoji a spokojenosti všech žáků. Výuka byla a je i nadále realizována podle Školního vzdělávacího plánu, a to ve všech ročnících a ve všech vyučovacích předmětech. I v tomto školním roce se žáci zapojili do nejrůznějších výchovně - vzdělávacích akcí, účastnili se zajímavých interaktivních besed a zábavných programů. Těší nás, že jsme nemuseli v průběhu daného školního roku řešit žádné závažné problémy, které by byly v rozporu se Školním řádem, dále pak s Programem proti šikanování či s Programem proti minimální prevenci. Za jedny z nejdůležitějších výstupů také považujeme plné respektování základních pravidel chování a jednání mezi všemi účastníky vzdělávání, což příznivě působilo na správné klima školy i klima jednotlivých tříd. Velmi kvalitní byla i nadále také spolupráce se zřizovatelem školy a v neposlední řadě samozřejmě s rodiči žáků. Výchovně - vzdělávací proces tak lze hodnotit jako vyhovující. Ve školním roce 2013/2014 škola nepracovala s informacemi, které by podléhaly utajení. V Lačnově: Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Mgr. Jahodová Olga Mgr. Odehnalová Marta Mgr. Brandštetrová Marie Mgr. Brhlová Michaela

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, 756 12 Horní Lideč V Lačnově dne: 23. 8. 2012 Zpracovala: Mgr. Olga Jahodová ředitelka ZŠ 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, 756 12 Horní Lideč V Lačnově dne: 25. 8. 2011 Zpracovala: Mgr. Olga Jahodová ředitelka ZŠ 1. Základní údaje o škole

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 O b s a h : Str. Údaje 2-6 Základní údaje o škole 6-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Laškov,příspěvková organizace Laškov 21, 798 57 Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, Laškov 21, 798 57 Zpracovala: Mgr.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Podklady za

Více