Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z"

Transkript

1 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, Příbor IČ: Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil: Datum platnosti: Datum účinnosti: Nový předpis Číslo novelizace: - Data předchozích novelizací: - Derogace: Podepsali: Zastupitelstvo města Příbora ne 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora v oblasti kultury,cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu - na činnost 2. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora v oblasti kultury,cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu - na provoz a údržbu starosta města, místostarosta města Datum podpisu: Výkonný orgán odpovědný za dodržování pravidel: Rada města Příbora Zpracoval: Cíl: Proces (který proces předpis řídí): Proces probíhá jen uvnitř organizace: Cílová skupina (koho proces řídí): Způsob zveřejnění: Originál uložen: Ing.Lenka Filipová, Bc. Petra Podžorná, Eva Srněnská stanovení pravidel pro poskytování veřejné finanční poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora ne žadatelé o veřejnou finanční podporu elektronická evidence vnitřních předpisů, webové stránky města, městská televize, úřední deska odbor organizační a vnitřních věcí (centrální evidence vnitřních předpisů) 1/7 Pravidla pro poskytování veřejné finanční

2 OBSAH str. Čl.1. Úvodní ustanovení 3-4 Čl.2. Všeobecné podmínky poskytnutí veřejné finanční podpory 4 Čl.3. Předkládání žádostí a jejich náležitosti 4 Čl.4. Poskytnutí veřejné finanční podpory 5 Čl.5. Způsob použití a vyúčtování veřejné finanční podpory 5-6 Čl.6. Kontrola použití veřejné finanční podpory 6 Čl.7. Sankce 6-7 Čl.8. Závěrečná ustanovení 7 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č.1: Žádost o poskytnutí veřejné finanční (na činnost). Příloha č.2: Žádost o poskytnutí veřejné finanční (na provoz a údržbu). Příloha č.3: Žádost o poskytnutí veřejné finanční (na prevenci kriminality). Příloha č. 4: Vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu města Příbora Příloha č. 5: Vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu města Příbora (na prevenci kriminality). VYMEZENÍ POJMŮ: efektivní využívání finančních prostředků je takové využívání finančních prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem vynaložených prostředků na jejich plnění příjemce veřejné finanční podpory je ten, komu je poskytnuta veřejná finanční podpora sociálně patologické jevy jsou projevy předcházející kriminalitě veřejnosprávní kontrola je kontrola prováděná u žadatelů o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Příbora nebo u jejich příjemců veřejnou finanční podporou se rozumí příspěvky na podporu činnosti a k dalším účelům a granty na realizaci projektů poskytnuté z rozpočtu města Příbora předběžná veřejnosprávní kontrola je kontrola plánovaných a připravovaných finančních operací průběžná veřejnosprávní kontrola zjišťuje přesný průběh finančních operací v návaznosti na předem dohodnuté smluvní či jiné podmínky 2/7 Pravidla pro poskytování veřejné finanční

3 následná veřejnosprávní kontrola ověřuje, zda hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazuje zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků a zda jsou přezkoumávané finanční operace v souladu s právními předpisy, uzavřenými smlouvami, schválenými rozpočty a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Město Příbor vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákonem č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) tato pravidla k dosažení efektivního využívání finančních prostředků z rozpočtu města Příbora a k zabezpečení kontroly jejich využití. (2) Účelem poskytování veřejné finanční podpory je rozvoj kultury, tělesné výchovy a sportu ve městě, zabezpečení charitativní činnosti, podpora vědy a vzdělání, sociální a různé zájmové činnosti, zlepšení zdravotnické péče o občany města, prevence sociálně patologických jevů a ochrany životního prostředí. (3) Podle těchto pravidel je veřejná finanční podpora poskytována: a) na činnost : kultura - rozvoj amatérské a místní kultury - estetická výchova především dětí a mládeže - publikační činnost - věda a vzdělání cestovní ruch - veřejné jednorázové i dlouhodobé propagační činnosti tělovýchova a sport - pravidelná sportovní činnost (především mládeže) - veřejné náborové a propagační akce - rozšíření činnosti (např. sportovní aktivita v rámci prevence kriminality) zájmová činnost dobrovolných sdružení a spolků - charitativní činnost - zdravotnická péče o občany města - ochrana životního prostředí b) na provoz a údržbu : kultura, cestovní ruch, tělovýchova a sport - údržba, provoz a rozšíření zařízení sloužících pro činnost organizací c) na prevenci kriminality: kultura - kulturní akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů 3/7 Pravidla pro poskytování veřejné finanční

4 tělovýchova a sport zájmová činnost dobrovolných sdružení a spolků - charitativní činnost - zdravotnická péče o občany města (především zapojení dětí a mládeže) - ochrana životního prostředí Čl. 2 Všeobecné podmínky poskytnutí veřejné finanční podpory (1) Žadatelem o veřejnou finanční podporu může být registrovaná fyzická i právnická osoba, neziskové a nestátní organizace, spolek, sdružení, nadace. V případě publikační činnosti neregistrovaná zletilá fyzická osoba působící na území města Příbora. (2) Přidělení veřejné finanční podpory podle těchto pravidel se nevztahuje na organizace zřízené městem Příbor. Těmto může být veřejná finanční podpora poskytnuta pouze v oblasti prevence kriminality. (3) Žadatel o veřejnou finanční podporu musí mít vyrovnány veškeré závazky vůči městu Příboru. Čl. 3 Předkládání žádostí a jejich náležitosti (1) Žádost o veřejnou finanční podporu předkládá žadatel písemně na adresu: Městský úřad Příbor podatelna, nám. S. Freuda 19, Příbor. (2) Žádost předkládá žadatel na předepsaném formuláři podle druhu žádosti (na činnost, provoz a údržbu nebo prevenci kriminality). Žádost musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené na předepsaném tiskopise. Ke každé žádosti je žadatel povinen doložit přílohy uvedené ve formuláři. Formuláře tvoří přílohu č.1, č.2 a č.3 těchto pravidel a žadatel je obdrží na odboru kultury a cestovního ruchu, žádost na prevenci kriminality na Městské policii (či v elektronické podobě na internetové adrese (3) Termín uzávěrky pro podání žádostí o veřejnou finanční podporu je stanoven v termínu do kalendářního roku, ve kterém má být veřejná finanční podpora poskytnuta. Pro splnění termínu uzávěrky je v případě zaslání žádosti prostřednictvím pošty rozhodující datum na poštovním razítku, v případě osobního doručení na podatelnu městského úřadu datum na podacím razítku podatelny městského úřadu. (4) Na žádosti, které nebudou předloženy na řádně vyplněném tiskopise a na žádosti, které nebudou předloženy v uvedeném termínu, nebude brán zřetel a je v kompetenci odboru kultury a cestovního ruchu (u žádosti v oblasti kultury a cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu) a Městské policie (u žádosti v oblasti prevence kriminality) takovou žádost z řízení zcela vyloučit. (5) Žádosti o veřejnou finanční podporu včetně příloh předložené do výběrového řízení se nevracejí. 4/7 Pravidla pro poskytování veřejné finanční

5 Čl. 4 Poskytnutí veřejné finanční podpory (1) Stanovení celkového objemu finančních prostředků určených pro poskytování veřejné finanční podpory fyzickým a právnickým osobám je v rámci schvalování rozpočtu města Příbora v kompetenci Zastupitelstva města Příbora. Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé žadatele, tj. rozhodnutí o poskytnutí veřejné finanční, se uskutečňuje v souladu s 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. (2) Přípravou podkladů pro jednání orgánů města Příbora o přidělení veřejné finanční podpory je pověřen výhradně odbor kultury a cestovního ruchu. V oblasti prevence kriminality je přípravou podkladů pro jednání orgánů města Příbora výhradně pověřena Městská policie. (3) Všichni žadatelé o veřejnou finanční podporu, kteří žádost odevzdají v řádném termínu a na předepsaném formuláři, budou o výsledku projednání a schválení přidělení veřejné finanční podpory v orgánech města písemně vyrozuměni, a to do 15 dnů po rozhodnutí v orgánech města. Tímto je pověřen odbor kultury a cestovního ruchu, v případě prevence kriminality Městská policie. (4) Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do 15 dnů po projednání a schválení v orgánech města na www stránkách města Příbora a na úřední desce po dobu 15 dnů. (5) Příjemce veřejné finanční podpory je povinen neprodleně oznámit odboru kultury a cestovního ruchu každou změnu, která je pro splnění smluvního závazku podstatná (např. změnu adresy, změnu osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby apod.). V případě prevence kriminality tuto změnu oznámí příjemce veřejné finanční podpory Městské policii. (6) Orgány města, které o přidělení veřejné finanční podpory rozhodují nejsou povinny svá rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí veřejné finanční podpory a její výši zdůvodňovat. (7) Žadateli nevzniká na poskytnutí veřejné finanční podpory právní nárok a proti rozhodnutí se nelze odvolat. Město Příbor si vyhrazuje právo neposkytnutí veřejné finanční podpory žádnému ze žadatelů a řízení o poskytnutí veřejné finanční podpory pro příslušný rok zrušit. (8) Veřejná finanční podpora bude žadatelům poskytnuta na základě písemné smlouvy, jejímž vyhotovením je pověřen odbor finanční, v případě prevence kriminality Městská policie. Čl. 5 Způsob použití a vyúčtování veřejné finanční podpory (1) Veřejnou finanční podporu lze použít výhradně na účel stanovený a uvedený ve 5/7 Pravidla pro poskytování veřejné finanční

6 smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory. (2) Veřejnou finanční podporu nelze použít na mzdy, cestovní náhrady (nesouvisející přímo s účelem uvedeným ve smlouvě) a pohoštění. (3) V případě, že ve smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory není uvedeno jinak, musí být poskytnutá veřejná finanční podpora použita nejpozději do toho roku, ve kterém byla poskytnuta. Do čerpání veřejné finanční podpory mohou být zahrnuty faktury vystavené s datem do roku, ve kterém byla veřejná finanční podpora poskytnuta, a to za práce, výkony a služby již vykonané, jejichž bezhotovostní úhrady budou provedeny nejpozději do téhož roku včetně. (4) Příjemce veřejné finanční podpory předloží konečné vyúčtování o použití poskytnuté veřejné finanční podpory, a to na předepsaném formuláři. Formulář tvoří přílohu č.4 (vyúčtování veřejné finanční podpory) a přílohu č.5 (vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté na prevenci kriminality) těchto pravidel a příjemce veřejné finanční podpory jej obdrží na odboru kultury a cestovního ruchu nebo na internetové adrese www. pribor-mesto. cz. v elektronické podobě. Formulář pro vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté na prevenci kriminality obdrží příjemci na Městské policii. (5) Není-li ve smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory uvedeno jinak, je příjemce veřejné finanční podpory povinen předložit vyúčtování včetně kopií účetních dokladů odboru finančnímu v termínu do roku, ve kterém byla veřejná finanční podpora poskytnuta. V případě poskytnuté podpory v oblasti prevence kriminality je povinen předložit vyúčtování včetně kopie účetních dokladů na Městské policii. (6) V případě nedočerpání poskytnuté veřejné finanční podpory musí příjemce vrátit tyto prostředky na účet města současně s předloženým vyúčtováním, a to v termínu do roku, ve kterém byla veřejná finanční podpora poskytnuta. Čl. 6 Kontrola použití veřejné finanční podpory (1) U žadatelů o poskytnutí veřejné finanční podpory bude v souladu s příslušnými právními předpisy namátkově prováděna předběžná veřejnosprávní kontrola. Tato bude provedena oddělením kontroly Městského úřadu Příbor. Výsledek veřejnosprávní kontroly bude jedním z podkladů, které posuzují příslušné orgány města Příbora při rozhodování o poskytnutí veřejné finanční podpory. (2) U příjemců veřejné finanční podpory ve výši nad 50 tis. Kč bude namátkově prováděna průběžná veřejnosprávní kontrola zpravidla na místě (tj. u příjemce). Kontrola bude provedena oddělením kontroly Městského úřadu Příbor. (3) U všech příjemců veřejné finanční podpory bude provedena oddělením kontroly městského úřadu Příbor následná veřejnoprávní kontrola. U příjemců veřejné finanční podpory v částce nad 50 tis. Kč bude tato kontrola provedena zpravidla na místě. 6/7 Pravidla pro poskytování veřejné finanční

7 Čl. 7 Sankce (1) Příjemci veřejné finanční podpory, který nedodrží ustanovení smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory, nebude v následujícím roce veřejná finanční podpora poskytnuta. (2) Veřejná finanční podpora nebude v následujícím roce poskytnuta také tomu, kdo neumožní provedení kontroly podle čl.6 těchto pravidel. Čl. 8 Závěrečná ustanovení (1) Vnitřní předpisy, které jsou touto směrnicí zrušeny: Pravidla pro přidělení veřejné finanční v oblasti kultury, cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu schválené Radou města Příbora dne na činnost. Pravidla pro přidělení veřejné finanční v oblasti kultury, cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu schválené Radou města Příbora dne na provoz a údržbu. (2) Související vnitřní předpisy: Kontrolní řád města Příbora. (3) Výkonný orgán pověřený dodržováním těchto pravidel : Rada města Příbora (4) Tato pravidla budou zveřejněna způsobem v místě a čase obvyklým (úřední deska, informační tabule, městská televize, webové stránky města). (5) Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Příbora dne 6. prosince Ing.Milan S T R A K O Š v.r. starosta města Ing. Bohuslav M A J E R v.r. místostarosta města Rozdělovník: vedení starosta místostarosta tajemník odbory kultury a finanční oddělení komise další cest.ruchu kontrolní Městská policie 7/7 Pravidla pro poskytování veřejné finanční

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Zásady Grantového a podpůrného fondu. čl. I. Právní rámec poskytování grantů

Zásady Grantového a podpůrného fondu. čl. I. Právní rámec poskytování grantů Zásady Grantového a podpůrného fondu Granty se rozumí veřejná finanční podpora poskytovaná z rozpočtu grantového a podpůrného fondu (dále jen grantového fondu)- městské části Praha 3 zřízeného v souladu

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015 Označení dokumentu: S/21/2014 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 18.11.2014 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platná Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: MĚSTO TŘINEC

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže METODIKA dotačních titulů města verze 2.1 platnost od zpracoval Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. Velké nám 115 767 01 Kroměříž krok@mesto-kromeriz.cz Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž

Více

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Základní informace Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních služeb působící v zájmu klientů s trvalým

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e 1/ Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

sociální poradenství: - 37 odborné sociální poradenství služby sociální péče:

sociální poradenství: - 37 odborné sociální poradenství služby sociální péče: Pravidla dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen Pravidla ) Téma dotačního řízení: Podpora

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu integrace romské komunity v roce 2014 V Praze dne 15. 10. 2013 č.j.:msmt

Více