NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,"

Transkript

1 MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: Vyvěšeno: Sejmuto: Účinnost: Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: ,

2 Rada města Třince se na svém zasedání dne usnesla vydat na základě 18 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení : Článek 1 Účel nařízení 1) Na území města Třince je možno mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) nabízet a prodávat zboží, (dále jen prodej zboží) nebo nabízet a poskytovat služby, (dále jen poskytování služeb), jen na místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení. 2) Toto nařízení se nevztahuje 2) na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) při slavnostech, sportovních akcích nebo při podobných příležitostných akcích, prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, prodej zboží a poskytování služeb v restauračních zahrádkách, vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí, velikonoční prodej kraslic a pomlázek, prodej při památce zesnulých, prodej zboží v pojízdných prodejnách a obdobném zařízení sloužícím k prodeji zboží nebo k poskytování služeb, prodej zboží a poskytování služeb na předsunutých prodejních místech a na místa pro nabídku zboží. Pro účely tohoto nařízení se rozumí: Článek 2 Základní pojmy a) tržním místem prostor umožňující na jednom nebo několika prodejních místech celoroční prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1), b) restaurační zahrádkou, prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1), který je vybaven k poskytování služeb v rámci živnosti hostinská činnost, funkčně souvisí s provozovnou určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1), ve kterém se provozuje hostinská činnost a je provozována stejným podnikatelem jako uvedená provozovna, c) předsunutým prodejním místem, prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1), na kterém je umístěno na zpevněném povrchu prodejní zařízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného charakteru jako v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1), se kterou funkčně souvisí, je provozováno stejným podnikatelem a zřizuje se bezprostředně u uvedené provozovny, d) místem pro nabídku zboží, místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1), na kterém se vystavuje zboží stejného druhu jako v provozovně, se kterou funkčně souvisí a je provozováno stejným podnikatelem jako uvedená provozovna,

3 e) provozovatelem, právnická nebo fyzická osoba, která organizuje prodej zboží a poskytování služeb na tržních místech, f) prodejcem, fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboží nebo poskytuje služby, g) prodejní zařízení, přenosné stánky, stoly, pulty, stojany a mobilní zařízení, jako jsou například účelově upravené vozíky apod., h) vánočním prodejem, prodej zboží v průběhu měsíce prosince, i) velikonočním prodejem, prodej zboží během 4 týdnů před Velikonočním pondělím. j) prodej při památce zesnulých, prodej zboží během 4 týdnů před Památkou zesnulých k) podomním prodejem, nabídka a prodej zboží nebo poskytování služeb formou obchůzky mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých bytů, rodinných domů, obytných budov apod. bez předchozí objednávky, l) pochůzkovým prodejem, nabídka a prodej zboží nebo poskytování služeb formou pochůzky nebo stání na veřejně přístupných místech, u kterých není umístěno prodejní zařízení na veřejném prostranství a prodej se uskutečňuje např. z drženého prodejního zařízení, tašky nebo ruky. Pochůzkovým prodejem nejsou akce spojené s výtěžkem na charitativní činnost. Článek 3 Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti 1) Kapacita jednotlivých tržních míst, která je určena počtem prodejních míst, je tímto nařízením stanovena v příloze č. 1 tohoto nařízení. 2) Tržní místa musí být v době prodeje zboží a poskytování služeb vybavena prodejním zařízením umístěným na prodejním místě na zpevněném povrchu. Mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování. 3) Tržní místa musí být dle charakteru prodávaného zboží nebo poskytované služby dále vybavena takto: a) u potravin v souladu se zvláštními právními předpisy 3), b) u ovoce, zeleniny a dalšího zboží musí být zajištěna vhodná prodejní zařízení, popřípadě na ně navazující podložky tak, aby zboží nebylo uloženo přímo na zpevněné ploše. 4) Prodejní místa musí být viditelně a trvale označena po dobu prodeje takto: a) u právnických osob nepodnikajících dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen živnostenský zákon, obchodní firmou nebo názvem 4), adresou sídla, identifikačním číslem, b) u fyzických osob nepodnikajících dle živnostenského zákona, jménem a příjmením, kontaktní adresou a identifikačním číslem, bylo-li přiděleno, c) u právnických a fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona, v souladu s tímto zákonem.

4 Článek 4 Doba prodeje zboží a poskytování služeb 1) Tržní místa mohou být provozována po dobu celého roku, prodejní doba je tímto nařízením stanovena v příloze č. 1 tohoto nařízení. 1) Provozovatel tržního místa je povinen: a) dohlížet na řádný provoz, Článek 5 Povinnosti provozovatele b) přidělit konkrétní prodejní místa prodejcům a poskytovatelům služeb, c) dohlížet na udržování čistoty a pořádku. Článek 6 Povinnosti prodejců a poskytovatelů služeb 1) Prodejci a poskytovatelé služeb na tržních místech jsou povinni: a) dodržovat zásady osobní čistoty, b) udržovat čistotu stánků a prodejních míst, c) odkládat odpad pouze do učených nádob a likvidovat odpady v souladu s příslušným zákonem 5) d) prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před nepříznivými vlivy, e) k prodeji používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a čistitelného materiálu, f) k prodeji zboží a poskytování služeb užívat jen přidělené místo, g) označit zboží viditelně cenami, a jedná-li se o poskytování služeb, umístit viditelně ceník služeb, h) označit prodejní zařízení v souladu s ustanovením článku 3 odstavce 4. Článek 6a Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb 1) Podomní prodej je na území města zakázán. 2) Pochůzkový prodej je na území města zakázán. Článek 7 Kontrola 1) Při kontrole je povinností prodejců a poskytovatelů služeb předložit: a) průkaz totožnosti,

5 b) průkaz živnostenského oprávnění, jedná-li se o podnikatele, c) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k zemědělské půdě, jedná-li se o drobného pěstitele d) osvědčení o zápisu do evidence, jedná-li se o samostatně hospodařícího rolníka. e) doklad o nabytí zboží, f) zdravotní průkaz (dle povahy prodávaného zboží), g) osvědčení prokazující znalost hub v případě, že prodávající uvádí do oběhu nebo používá k výrobě volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby určené k prodeji spotřebiteli, nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely 6). 2) Kontrolu dodržování tržního řádu provádí pověření pracovníci Městského úřadu Třinec a Městská policie Třinec. 3) Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů 7) Článek 8 Ustanovení přechodná a závěrečná 1) Tímto nařízením se ruší nařízení č. 10/2004 Tržní řád. 2) Toto nařízení nabývá účinnosti 15-tým dnem následujícím po dni vyhlášení RNDr. Věra Palkovská Ing. Ivo Kantor starostka města místostarosta města 1) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 2) 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 3) např. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 4) zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 5) 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 6) vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí písm. a), d), h), i), j), a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich 7) zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

6 Příloha č. 1 Seznam tržních míst : Adresa místa počet prodejních prodejní doba doba provozu míst Třinec, ul Poštovní, 2 prodejní stánky 5:00-20:00 celoročně parc. č. 804/1 Třinec, parc. č. 849/1 7 a více stabilních 5:00-20:00 celoročně stánků,2 pojízdné stánky, WC Třinec, Horní Líštná, 2 prodejní stánky 5:00-20:00 celoročně parc. č. 2084/5 Třinec, Lyžbice 4 prodejní stánky 5:00-20:00 celoročně parc. č. 3311/1 Třinec, k.ú.oldřichovice 1-2 mobilní prodejní 5:00 20:00 sezónní prodej parc. č stánky

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 16.1.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Tržní řád podle stavu k 23.12.2009

Tržní řád podle stavu k 23.12.2009 Tržní řád podle stavu k 23.12.2009 Úplné znění tržního řádu (pracovní znění) s promítnutím změn, provedených nařízeními č. 5/2006 Sb.hl.m.Prahy, č. 19/2006 Sb.hl.m.Prahy, č. 7/2007 Sb.hl.m.Prahy, č. 17/2007

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD

NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Lanškrouna na svém zasedání dne 18.04.2011 usnesením č.132/2011, vydala na základě ustanovení 18, odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení

TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO SLANÝ Nařízení č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Slaný se na svém zasedání dne 26.2.2014 usnesla vydat na základě 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí

Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí Rada městské části Brno-střed (dále též RMČ BS), na svém 17. zasedání, konaném dne 13. 4. 2015 schválila

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Technické služby Beroun, s. r. o., IČ: 271 32 340, se sídlem Viničná 910, 266 70 Beroun 2. PROVOZNÍ ŘÁD TRŽIŠTĚ Beroun, Husovo náměstí

Technické služby Beroun, s. r. o., IČ: 271 32 340, se sídlem Viničná 910, 266 70 Beroun 2. PROVOZNÍ ŘÁD TRŽIŠTĚ Beroun, Husovo náměstí Technické služby Beroun, s. r. o., IČ: 271 32 340, se sídlem Viničná 910, 266 70 Beroun 2 PROVOZNÍ ŘÁD TRŽIŠTĚ Beroun, Husovo náměstí 1. Základní ustanovení 1. Provozní řád je sestaven v souladu s Tržním

Více

Nařízení, kterým se vydává trţní řád

Nařízení, kterým se vydává trţní řád 9. Nařízení, kterým se vydává trţní řád Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 4. 6. 0 podle 44 odst. zákona č. 3/000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 30/00 Sb., a 8 zákona č. 455/99 Sb.,

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

455_1991_Sb.txt. 455/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 2. října 1991. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455_1991_Sb.txt. 455/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 2. října 1991. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993 Sb. Změna: 42/1994

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Obec Nepřevázka. okres Mladá Boleslav. I. Základní ustanovení

Obec Nepřevázka. okres Mladá Boleslav. I. Základní ustanovení Obec Nepřevázka okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Nepřevázka č. 1/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Nepřevázka schválilo a vydává

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD MALOOBCHOD - ZÁSILKOVÝ A PŘÍMÝ PRODEJ Pro Hospodářskou komoru

Více

základě které dojde k vyhledání a doporučení nejvhodnějšího

základě které dojde k vyhledání a doporučení nejvhodnějšího ZPRAVODAJ OBCE KRÁSENSKO ŘÍJEN 2013 Slovo starostky Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou další číslo našeho zpravodaje, ve kterém Vás chceme informovat o všem, co se v naší obci děje. Od vydání minulého

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY TABÁKU, ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK. Hlava I Obecná ustanovení.

N á v r h ČÁST PRVNÍ OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY TABÁKU, ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK. Hlava I Obecná ustanovení. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami) Parlament

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování. a) povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně,

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování. a) povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně, K ČÁSTI DRUHÉ Platné znění 2a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 2a (1) Česká obchodní inspekce kontroluje

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1940 Sbírka zákonů č. 184 / 2014 Částka 75 184 ZÁKON ze dne 31. července 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Úplné znění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 18.12.2003 usneslo

Více

ČÁST PRVNÍ Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými t... - znění dle 247/14 Sb. 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k

Více