MISIONARITA JAKO ZÁKLADNÍ ZNÁMKA KŘESŤANSKÉ ZRALOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MISIONARITA JAKO ZÁKLADNÍ ZNÁMKA KŘESŤANSKÉ ZRALOSTI"

Transkript

1 MISIONARITA JAKO ZÁKLADNÍ ZNÁMKA KŘESŤANSKÉ ZRALOSTI Jsem rád, že mám tu možnost k vám promlouvat, i když nevím, do jaké míry pro vás to, co řeknu, bude novinkou. Určitě jako katecheté o tématu misie všechno víte, protože se už řadu let snažíte na různých úrovních právě na tomto tématu spolupracovat, např. v rámci farní pastorace nebo katecheze, kterou ve vašich farnostech vedete, apod. Pokusme se nicméně zastavit nad několika texty, které jsem záměrně zvolil, jsou podstatné a můžeme v nich najít spoustu zajímavých myšlenek právě pro naši katechetickou činnost. Katka Lachmanová říkala, že neměla čas dostat se k dokumentu Redemptoris missio. My jsme se nijak nedomlouvali, nicméně já právě z tohoto dokumentu hodně čerpám, takže doufám, že z tohoto pohledu budete spokojeni. Dalšími dokumenty, o nichž tady budeme občas hovořit, je samozřejmě Evangelii nuntiandi a také Novo millenio ineunte. Možná se objeví ještě nějaký další církevní dokument, na který vás případně upozorním. Téma, které jsem zvolil a které bylo na plakátcích uvedené jako Misionarita, nezní příliš česky a nevíme, co si pod tím máme představit; jde o misijní zaměření člověka, které je zároveň známkou křesťanské zralosti. Otázkou je, jakým způsobem toto v sobě pěstovat a jakým způsobem by to měl člověk zapracovat do svého každodenního života. Budu se pokoušet nad tím v několika bodech zastavit. První bod se bude týkat tématu misie jako znamení zralosti víry. 1. Misie - znamením zralosti víry. Víra jako taková je pro člověka vždy odpovědí na Boží lásku. Je to vlastně odevzdání se Bohu, který člověka oslovuje a zjevuje se mu. A jak víme, víra není pouhým souhlasným přijetím historických událostí nebo nějakých dogmat, ale je to postoj celého člověka, který se otevírá Bohu a jeho výzvám. Víra totiž na jedné straně předpokládá primární iniciativu Boha, ale na druhé straně jako odpověď na tuto Boží iniciativu očekává konkrétní zapojení člověka, který ho kromě vyznání víry také reálně následuje. A tady konstituce Dei verbum v článku pátém říká, že zjevujícímu Bohu je třeba prokazovat poslušnost víry (srov. Řím 16,26; také Řím 1,5; 2 Kor 10,5-6), jíž se celý člověk svobodně odevzdává Bohu tím, že se rozumem i vůlí plně podřizuje zjevujícímu Bohu a dobrovolně přijímá zjevení, které dal Bůh. Odpověď ze strany člověka na Boží výzvu je tedy velice důležitá a podstatná. Bůh se zjevuje člověku a člověk může Bohu vědomě a dobrovolně odpovědět aktivním vytvářením vztahu s ním. Když tedy Bůh člověka zve do vztahu se sebou, člověk vědomě a dobrovolně odpovídá a ví, že do tohoto vztahu chce také vstoupit. Zapojuje se tedy také do budování tohoto vztahu. Víra je dar a milost, ale má také dynamický ráz. Je to setkání člověka s Bohem. A Bůh se zjevuje a realizuje v dějinách svůj plán spásy; člověk pak odpovídá na tento plán svým postojem víry. Člověk může ve světle víry přijmout Boží plán spásy za vlastní a podle něj prožívat svůj život. II. vatikánský koncil zdůraznil, že tajemství křesťanské víry poskytuje člověku vynikající podněty a pomoc k tomu, aby usiloval s větším zaujetím, každý podle svého povolání a dispozic, o vybudování lidštějšího světa (Gaudium et Spes, čl. 57). Jak jsem říkal, Bůh člověka oslovuje, ve své lásce se obrací na člověka a zve ho ke společenství a spolupráci. A podstatou aktu víry není jenom pouhé přijetí za pravdu toho, co Bůh člověku zjevil, ale především, a to je právě podstata, živý kontakt s Ježíšem Kristem, který přináší potom konkrétní plody v životě člověka. Pravé setkání člověka s Bohem rodí v srdci touhu po sdílení onoho štěstí, které je prožíváno ve vztahu s Ježíšem zmrtvýchvstalým, s druhým člověkem. Je to věc přirozená a normální: když jsem prožil setkání s živým Kristem, které je pro mne setkáním, které mne opravdu hluboce zasáhlo, jsem toho zážitku

2 plný a mám snahu o tom vyprávět a vydávat o tom svědectví. Tento živý kontakt s Ježíšem pak přináší konkrétní plody v životě člověka. V encyklice Redemtoris missio, v článku jedenáctém, Jan Pavel II. píše, že misie je otázka víry, je správným ukazatelem naší víry v Krista a jeho lásky k nám. A to, že misie je otázka víry, bych viděl pro naši úvahu jako klíčové motto. A na druhé straně ukazuje, jaký je náš vztah ke Kristu a jaký je vztah jeho lásky k nám; do jaké míry je to opravdové, hluboké a autentické. Tento papežův výrok znamená, že zralá víra nemůže nerodit misijní angažovanost nebo misijní činnost, ale je také plodem a prubířským kamenem živého vztahu s Kristem. Každý, kdo zažil pravou radost ze setkání se Zmrtvýchvstalým, by ji měl ze sebe vyzařovat a dělit se o ni s druhým člověkem. A naše víra je živá a silná, pokud se stává darem pro druhé, který nás otevírá ve vztahu k těm, kteří nemají zkušenost osobního setkání s Kristem. Základní úlohou církve ve všech epochách a zvláště v naší době je proto obrátit pohled lidí a zaměřit uvědomění a zkušenost celého lidstva na Kristovo tajemství (Redemptor hominis, čl. 10). Vidíme tedy, že zdroj a pravý smysl misie je v Ježíši Kristu, a celosvětovým poslání církve je také misijní působení nebo zaměření, které vychází z víry v Ježíše Krista (Redemptoris missio, čl. 4). Závěrem bych k tomu bodu chtěl ještě říct, že víra je milost, která nás vede sílou Ducha svatého ke sjednocení s Kristem a k ztotožnění se s jeho posláním. A každý křesťan je tedy nejen pozván k hlásání evangelia, ale je přímo zodpovědný za zvěstování evangelia o Kristu. Víra se totiž rodí ze zvěstování evangelia o zmrtvýchvstalém Kristu (srov. Řím 10,17) a z toho důvodu je to naše povinnost a jsme za toto hlásání zodpovědní. Víra se rodí ze zvěstování evangelia o zmrtvýchvstalém Kristu. Misie jsou tedy otázkou víry a na základě křtu jsou všichni křesťané za misie spoluodpovědní. Účast společenstev a jednotlivých věřících na tomto právu a na této povinnosti označujeme jako misijní spolupráci a je znamením zralé víry a křesťanského života, který nese ovoce (Redeptoris missio, čl. 77). To byl první bod a nyní se podívejme, jakou úlohu v tomto procesu otevření se misiím, hraje modlitba. Tento bod bych pojmenoval Modlitba jako příprava k vydávání svědectví o Kristu. 2. Modlitba jako příprava k vydávání svědectví o Kristu. Tvrzení, že misie jsou otázkou víry, má své opodstatnění právě v perspektivě modlitby, bez ní však, jak víme, není možné budovat opravdový a hluboký vztah s živým Kristem. První a nejvážnější povinností při šíření víry je žít životem hluboce křesťanským (Ad gentes, čl. 36). K němu patří modlitba, která člověka připravuje k vydávání svědectví o Kristu skrze zasvěcení svého života hlásání evangelia. Teď se budeme věnovat tomu, co je to modlitba; o tom už jsme asi slyšeli mnohé, že je to dar, milost, prostředek, skrze který komunikujeme s Bohem Je to dar, který se především rodí právě z lásky k Bohu, který se zjevuje, z lásky ke Kristu, s kterým jsem se osobně setkal. Skrze tento dar lásky se rodí v člověku nová citlivost, nová vnímavost a také zodpovědnost, jež ho nutí myslet nejenom na sebe, ale také na druhé žijící třeba na opačném konci světa, nejen na ty v jeho okolí. A křesťanská modlitba je také projevem víry. A vzorem a učitelem modlitby je pro křesťana samozřejmě samotný Kristus. Právě v jeho modlitbě nacházíme péči o každodenní lidské potřeby, například pokrm, vzájemné odpuštění, uznání Boha za Otce a vzdávání mu náležité cti (srov. Lk 11,2-4); tam najdeme modlitbu Páně, která je krásnou a opravdovou křesťanskou modlitbou. Ježíšova modlitba, která zahrnuje celého a každého člověka, nás učí setkání s Bohem a vede nás k misijní solidaritě. Můžeme říci, že neexistuje víra bez modlitby. Proto církev, která

3 se dívá na své poslání očima víry, považuje modlitbu za výraz základní zodpovědnosti za úspěšný rozvoj misií. Modlitba musí doprovázet cestu misionáře, jak čteme v jednom z dokumentů, aby hlásání slova z milosti Boží působilo. Svatý Pavel ve svých listech často prosí věřící o modlitbu za sebe, aby byl schopen hlásat evangelium s důvěrou a s odvahou (Redemptoris missio, čl. 78). A modlitba za ty, kteří působí na misiích, z nás činí nejen lidi víry, ale i pravé spolupracovníky misionářů. Vědomí toho, že misie je především záležitostí samotného Boha, který touží učinit šťastným každého člověka, v nás rodí touhu po modlitbě a odhodlání k ní. Spása je především milost, kterou vyprošujeme modlitbou nejenom sobě, ale také druhým lidem, kterým se také zvěstuje evangelium. Úsilí zvěstování evangelia, z kterého se pak rodí víra, předchází právě modlitba za tyto lidi. Připravil jsem vám několik obrázků misionářů, s nimiž mám kontakt už mnoho let. Samozřejmě jsou tady mezi námi otcové salesiáni, kteří také misijně působí, nebo sestry, které také působí na misiích; omlouvám se, že jsem nezvolil právě vaše fotky, ale se vší úctou se před vámi v tomto ohledu skláním. Nicméně tady vidíte obrázek sv. Arnolda Janssena, německého kněze, kterému velmi leželo na srdci misijní dílo v Číně. A právě on založil kromě mužské větve Společnosti Božského Slova (lat. Societas Verbi Divini) v holandském klášteře ve Steylu řád sester tzv. růžové sestry (lat. Congregatio Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua), které se modlí za celé misijní dílo. Sv. Arnold Janssen totiž založil opravdu tři větve, z nichž se jedna věnuje jakožto klauzurní, modlitbám za misie a doprovází tedy činnost jak otců, které založil (Verbisté); obrázek z jejich svěcení můžete vidět v právo, tak sester Služebnic Ducha svatého (lat. Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti), dole je k dispozici obrázek z jejich misií na Sibiři. Misie v mínus padesáti stupních Celsia si možná ani nedovedeme představit; ony však působí také v Africe i na jiných místech. Chtěl jsem jenom zdůraznit myšlenku, že všichni, kdo se doopravdy věnují misiím, cítí, že modlitba musí předcházet skutečnou činnost celého misijního díla. Takže zakladatel těchto řádů nebo kongregací Sv. Arnold Janssen začal své zakládání právě od větve, která se věnuje modlitbě za misie. Z tohoto pohledu je modlitba téma, o kterém jsem hovořil takovou přípravou k vydávání svědectví o Kristu. Nyní se podívejme na další bod, který jsem vám připravil k přemýšlení, a sice na svědectví života jako základní a první formu misií. 3. Svědectví života základní a první formou misii. V dnešní době se hodně mluví o křesťanské zralosti, o tom, že bychom měli nabídnout všem lidem, kteří věří, určitou permanentní formaci, aby byli zralými křesťany. Právě zralost víry, o které se v dnešní době hodně hovoří, uschopňuje člověka k vydávání svědectví; člověk je pak schopen ve svém každodenním životě přesvědčivým a autentickým způsobem vydávat svědectví o živém vztahu s Kristem. Zralost víry uschopňuje člověka k vydávání svědectví a zároveň snaha o misijní horlivost má vliv na oživování a prohlubování víry. Víra a svědectví jsou totiž vzájemně propojeny, a slábne-li víra, slábne také misijní horlivost. A nedostatek misijního ducha byl a je vždy známkou krize víry (Redemptoris missio, čl. 2). Naopak misijní působení je nejlepší protilátkou na krizi víry.

4 Svědectví křesťanského života má svůj velký význam a můžeme dokonce říci, že je konstitutivním prvkem poslání církve. Budu opět parafrázovat slova dokumentu: člověk dnešní doby věří víc svědectví než učitelům, víc zkušenosti než nauce, víc životu a skutkům než teorii. Svědectví křesťanského života je nenahraditelnou formou misií. (Poselství ke Dni misií papeže Jana Pavla II. 1996, čl. 2; Redemptoris missio, čl. 42). Svědectví aktualizuje Kristovu přítomnost mezi námi a kolem nás a svědectví o lásce Boha a bližního je nejlepším způsobem předávání víry. Hlásat evangelium znamená především vydávat prostým a přímým způsobem svědectví o Bohu, jehož nám zjevil Ježíš Kristus v Duchu svatém (Evangelii nuntiandi, čl. 26). Církev přivede svět k evangeliu především svým chováním a životem ve věrnosti Kristu (Evangelii nuntiandi, čl. 41). V tomto dokumentu se také dozvídáme, že vydávat svědectví o Kristu znamená v každodenním životě přesvědčivě předložit takzvanou vysokou míru běžného křesťanského života. Znamená to nespokojit se s nějakým minimem, s všedností, monotónní formou prožívání víry, ale vždy usilovat o maximum a snažit se o to, aby můj život měl nějakou úroveň. Abych byl člověkem, který ví, jaký dar od Boha přijal, který ví, co skrze tento dar získal, a který také ví, co může druhému člověku nabídnout a v čem právě toto bohatství tkví. Je si vědom, co přijal, co má, kým je a také podle toho žije a svůj život prožívá naplno. V dnešní době je totiž dost velký problém to možná vidíme v praxi, že jsme tak zahlceni různými starostmi, povinnostmi, prací, že nestačíme reflektovat všechno, co prožíváme, nestačíme všechno prožívat v nějaké hloubce a spíše se necháváme někdy jakoby unášet celým během událostí, jejichž jsme součástí. A je to škoda, protože se pak ztrácí všechno, co prožíváme, jak to prožíváme a kým jsme. A právě dokument Evangelii nuntiandi nás vyzývá k tomu, abychom v sobě měli nastavenou tuto laťku, stanovovali si opravdu vysokou úroveň a snažili se podle ní prožívat svůj život. V praxi to znamená snažit se milovat, cítit, činit, pečovat o spásu druhých, podobně jako to dělal Kristus. Musíme se mu v maximální míře opravdu připodobňovat a tímto způsobem se snažit stávat opravdovými křesťany. Výrazem toho všeho je praktikování přikázání lásky k Bohu a bližnímu. A vydávat svědectví o tom, že Kristus je Pánem mého života a já skutečně chci stavět svůj život na něm, znamená v první řadě chtít se mu odevzdat a podřídit mu svůj život. Je to samozřejmě veliký dar pro člověka, ale je to samozřejmě také náročnější. My víme, že Pán Ježíš je náročným partnerem, který nám ale na druhé straně vrátí vše, co jsme mu odevzdali, v daleko větší míře. My stejně nakonec prožíváme naplnění z tohoto vztahu jako vnitřní štěstí a cítíme, že jiným způsobem náš život ani nemůže být prožíván. Bez víry, bez živého vztahu s Kristem by náš život byl povrchním životem a dokonce bychom ztratili možná jeho smysl. V tomto duchu hovoří dokument Novo millenio ineunte ve článku 30 a 31 o objektivní svatosti, která se nabízí každému pokřtěnému a proměňuje se v úkol, jímž se má řídit celý život křesťana (srov. 1 Sol 4,3). Svědectví, které má svůj původ v živé víře, má velký dopad nejen na ostatní lidi, ale také na samotné křesťany, protože církev je obnovována a obohacována misijní činností. Misie totiž, říká papež Jan Pavel II. v Redemptoris missio čl. 2, obnoví církev, upevní víru a křesťanskou identitu a vnese novou horlivost a nové stimuly. A dále se zde dozvídáme, že víra zesílí předáváním; tehdy roste nebo se prohlubuje. Misijní angažovanost má na zřeteli především vnitřní cíl, obnovu víry a křesťanského života, to je vnitřní cíl. A každodenní svědectví života by se mělo dotýkat srdcí lidí, kteří neznají Krista. Toto svědectví pak působí, že církev je opravdu vnímána jako znamení spásy, jako svátost spásy. Evangelium se nejeví jako pouhá lidská teorie a svědectví našeho života je podmínkou chápání a také dá se říci kredibility evangelia (Evangelii nuntiandi, čl. 41). O svědectví života se samozřejmě snaží snad každý svým vlastním způsobem podle povolání, stavu a místa, kde žije. A v tomto ohledu má, myslím si, každý člověk ojedinělé místo a význam, protože každý z nás je originálem Božím, který Bůh stvořil a kterému nabízí

5 tuto možnost. Když každý bude jednotlivě pracovat přesvědčivě a naplno, může mít naše působení i působení církve široký dopad a může opravdu oslovovat na všech úrovních života. Po těchto úvahách se nyní dostáváme k bodu, který je také důležitý, a sice materiální pomoc jako důsledek daru víry. 4. Materiální pomoc - následek daru víry. Kromě modlitby a křesťanského života se úsilí o poznání Krista samozřejmě projevuje také materiální podporou misionářů a misijních děl. V dějinách církve tato forma misijní spolupráce měla a má veliký význam, ovšem plnohodnotný je teprve tehdy, pokud křesťan nabízí materiální podporu z lásky; více radosti je totiž v dávání daru než v přijímání. Blaženější je dávat než dostávat; to je výrok, který zaznívá také v Redemptoris missio čl. 81. Můžeme se také podívat na to, jak to prožívala prvotní církev. Všechno prodávala, měla všechno společné a Pán dennodenně rozmnožoval počet věřících. Bylo to totiž opravdu autentické a vyplývalo to z hloubky víry (srov. Sk 20,35). Tady cítíme nebo vidíme, že také materiální podpora misijní činnosti by měla pramenit z víry. A materiální a hospodářské potřeby misií jsou různé: jedná se nejen o založení místní církve a její vybavení nejnutnějším zařízením, jako jsou kaple, školy pro katechety a seminaristy, ale též o zabezpečení charitativního díla, o výchovu a o rozvoj lidí, obzvláště v chudých zemích. Místní církev dává to, co dostane, a rozděluje mezi chudé, co jí lépe zabezpečené církve dají k dispozici. Při hmotné podpoře je důležité přihlížet k tomu, v jakém duchu se poskytuje. Je nutné, aby štědrost v dávání byla vždy posvěcována a podněcována vírou. Pouze tak je blaženější dávat než dostávat (Redemptoris missio, čl. 81). A na základě této obšírné citace můžeme říci, že v misijním úsilí není zdaleka nejpodstatnější aspekt materiální či ekonomický, ale motivace víry a ušlechtilost ducha; je důležitá nejenom samotná pomoc, ale i spoluzodpovědnost a společný podíl na misijním poslání církve. Vědomí toho, že život i materiální dobra nám doopravdy nepatří, že nejsme jejich majiteli, ale jsou nám pouze svěřena; pěstování této mentality je velice důležité. Materiální pomoc pramenící z víry by měla také vnímat potřeby církve, které se jeví jak v rovině univerzální, tak i partikulární. A zde papež zřizuje misijní díla: existují dvě takové organizace, ale potom také místní složky, např. různé diecéze, podporují misijní činnost svým vlastním způsobem, nebo se třeba snaží rozvíjet a nějak podporovat charitativní činnost na svém vlastním území. A na závěr odstavce k materiální pomoci nás papež vybízí: Nemůžeme si jen tak klidně žít, když myslíme na milióny bratří a sester, kteří, ač také vykoupeni Kristovou krví, žijí, aniž by o Boží lásce věděli. Pro jednotlivé věřící, právě tak jako pro celou církev, musí stát misionářské zájmy na prvním místě, protože se týkají věčného osudu člověka a odpovídají na tajuplné a milosrdné Boží plány (Redemptoris missio, čl. 86). To bylo několik úvah nebo myšlenek, které jsem na základě různých církevních dokumentů dal dohromady; základní téma, že misie jsou opravdu otázkou víry a pramení hlavně z ní. První bod byl, že misie jsou známkou zralosti víry. Druhým bodem byla modlitba jako příprava k vydávání svědectví o Kristu, pak byl třetí bod: svědectví života jako základní a první forma misie a pak čtvrtý bod: materiální pomoc jako důsledek daru víry. Samozřejmě my jakožto katecheté máme možnost ovlivňovat formaci nebo výchovu dětí a mládeže a předpokládá se, že právě v rámci našich kompetencí, které nám byly svěřeny, třeba konkrétně církví skrze kanonickou misi, souhlas faráře a podobně, se budeme snažit právě těmto mladým lidem tuto mentalitu vštěpovat. Tady možná jenom naznačím možné okruhy témat, které by, někdy v budoucnu, stálo za to prohloubit nebo nějak rozvinout: 1. Důležitost misijní výchovy, formace.

6 1.1. Intelektuální dimenze (týká se vzdělání na téma misie, cíl, potřeby, prostředky, atd.) Emocionální dimenze (týká se motivace směřující k zapojení se do misijní činnosti) Volní dimenze (praktická stránka misijní činnosti) 2. Rodina základní společenství pěstování misijní zralosti. 3. Katecheze jakožto místo misijní formace. 4. Farnost jakožto společenství misijně formované: - Liturgický Rok - neděle Dobrého Pastýře - Světový den misii - Den modliteb za misie - Papežská misijní díla - Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola - Charitativní spolupráce s misiemi. - Misijní hnuti mládeže (volontariát) - Mezinárodní setkávání mládeže zdrojem misijního entusiasmu - Školy misijní animace. - Návštěvy misionářů. Důležitost misijní výchovy nebo formace, by se měla promítnout do různých katechetických nebo pastoračních plánů a podobně. V této misijní výchově nebo formaci je důležitá intelektuální dimenze, která bere v potaz nebo se týká vzdělání na téma misie: jaký je cíl misií, jaké jsou potřeby, jaké jsou prostředky atd., ale je zde i emocionální dimenze, která se týká motivace směřující k zapojení se do misijní činnosti, nakonec je tady volní dimenze, týkající se vůle, tam by se jednalo o praktickou stránku misijní činnosti: jak v praxi vypadá, jakým způsobem se organizuje, jak se můžeme zapojit my apod. V rámci misijní výchovy se jeví jako důležité místo rodina, která je vždy základním společenstvím, a v ní se právě může pěstovat misijní zralost nebo misijní vědomí. A pak samozřejmě katecheze jakožto místo misijní formace. Nakonec pak širší pole působnosti, a sice farnost jako společenství misijně formované. V rámci této třetí varianty máme možnost využít liturgický rok, veškeré svátky, podívat se pořádně, kde a jakým způsobem působili světci v misiích, jak se od nich můžeme poučit, jaký odkaz nám zanechali To všechno pak můžeme zapojit třeba do nějakých promluv nebo do setkání, formací, které pak můžeme rozvinout v rámci farnosti. V rámci liturgického kalendáře je tady samozřejmě neděle Dobrého pastýře, která nás vždycky inspiruje k tomu, abychom se podívali na samotného Krista, který nechává ty, kteří jsou zajištění, hledat ovci, která se ztratila, protože pastýři na ní záleží. Pak existuje Světový den misií nebo Den modliteb za misie, pak jsou tady samozřejmě Papežská misijní díla, nebo Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola, která se snažíme podporovat finančně, ale můžeme třeba do činnosti zapojit i děti, přihlásit je na nějaké setkání, nebo pozvat někoho z těchto center, aby nám o misiích řekli více. Dále konkrétní spolupráce s misiemi; když je farnost vedena řeholí, např. salesiány, mohou se podporovat nějaké konkrétní farnosti v jiných zemích a pozvat misionáře do farnosti, aby něco řekli o své činnosti apod. Děti se v rámci přípravy na Velikonoce, v postním období,

7 můžou také učit nějakému sebezáporu, a ten malý penízek věnovat třeba dětem někde jinde atd. Pak samozřejmě existují také misijní hnutí mládeže, takže je tady možnost zapojit děti nebo mládež do nich. Existuje zajímavá myšlenka volontariátu, který může nabídnout mladým lidem nějakou perspektivu života, mladý člověk může jet třeba někam do Afriky atd. a působit tam třeba rok a dát své síly do služeb misií. Myslím si, že celkové otevřenosti může být nápomocné mezinárodní setkání mládeže jako zdroj misijního entuziasmu. Během těch setkání potkáváme lidi různých kultur, jazyků, národností a dostáváme se z takové xenofobní uzavřenosti, kterou máme v sobě vypěstovanou, a vidíme, že na světě žije hodně krásných a skvělých lidí a dělá spoustu dobrých věcí a že vlastně můžeme navázat pěkný kontakt nebo spolupráci atd. Zvláště v dnešní době pro děti a mládež, když cestují na různé výměnné pobyty, a znají tedy jazyky, to není vůbec problém. Ve světě existují ještě školy tzv. misijní animace, které nabízejí nějakou podobu formace, a já osobně jsem právě možná z toho důvodu už asi patnáctým rokem v České republice, protože jsem se už od malička setkával s misionáři, kteří nám vyprávěli o misiích, ukazovali nám třeba krásné fotky, donesli nějaké rekvizity, kytaru, zazpívali jsme si, udělali nějaký táborák a to mne natolik zasáhlo a formovalo, že aniž by to člověk nějak cítil nebo tušil, stala se misijní otevřenost samozřejmostí. Vůbec se nechci dávat za příklad, ale myslím si, že je to ten nejlepší způsob: živý kontakt s lidmi, kteří skutečně něco podnikají, něco dělají a dělají to autentickým a přesvědčivým způsobem. Toto všechno byly pouze náznaky, které jsem vám předložil; ty pak můžeme využít právě v rámci činnosti, která nám byla svěřena. Přeji nám všem, vám a sobě také, abychom to opravdu dělali s nadšením, s vědomím toho, že Pán Ježíš potřebuje také nás.

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ Úvod Niterná povaha církve [Intima Ecclesiae natura] se vyjadřuje v trojí službě: zvěstování Božího slova (kérygma martyria), slavení

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Setkání kandidátů k biřmování CÍRKEV, KTERÁ SE ANGAŽUJE metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Život církve má čtyři základní dimenze: koinonia

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA BŮH NÁM POSLAL SVÉHO SYNA O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA Pracovní verze metodiky pro Královéhradeckou diecézi Celoroční program pro systematickou katechezi dětí ve věku přibližně kolem devíti let nebo

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 červen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 6 Obsah: Úvodník 1 Výuka náboženství a systematická katecheze dětí ve školním roce 2009/2010 2-3 Uzavření školního

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO)

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) 101 24. ledna 2005 APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. OSOBÁM ZODPOVĚDNÝM ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XXXIX. SVĚTOVÉMU DNI

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ 2014 2019

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ 2014 2019 PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ 2014 2019 OBSAH Úvodní slovo 5 Pastorační plán 6 1. Základní cíl 8 1.1. Motto 9 1.2. Naše poslání 9 1.3. Základní strategické cíle 9 1.4. Program na jednotlivé roky

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Praha, listopad 2011 strana 2 Formační materiál pro zodpovědné za formaci Milí rádcové pro formaci, vedoucí formačních společenství,

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

27. MIMOŘÁDNÉ SKUTEČNOSTI (ZJEVENÍ, ZÁZRAKY, ODHALENÍ, VIDĚNÍ...): JAK JE HODNOTIT?

27. MIMOŘÁDNÉ SKUTEČNOSTI (ZJEVENÍ, ZÁZRAKY, ODHALENÍ, VIDĚNÍ...): JAK JE HODNOTIT? 27. MIMOŘÁDNÉ SKUTEČNOSTI (ZJEVENÍ, ZÁZRAKY, ODHALENÍ, VIDĚNÍ...): JAK JE HODNOTIT? Co se chápe pod mimořádnými skutečnostmi? V tomto pojednání, když mluvíme o mimořádných skutečnostech, máme záměr zahrnout

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

The Holy See. Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k XXIII. světovému dni mládeže

The Holy See. Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k XXIII. světovému dni mládeže The Holy See Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k XXIII. světovému dni mládeže Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky (Sk 1,8) Drazí mladí lidé! 1. XXIII. světový den

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY. Normy pro postup při rozlišování údajných vidění a zjevení

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY. Normy pro postup při rozlišování údajných vidění a zjevení KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY Normy pro postup při rozlišování údajných vidění a zjevení Předmluva 1. Kongregace pro nauku víry se zabývá otázkami vztahujícími se k podpoře a ochraně nauky víry i morálky.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

36 8. září 2007 VYCHOVÁVAT SPOLEČNĚ V KATOLICKÉ ŠKOLE VYCHOVÁVAT SPOLEČNĚ V KATOLICKÉ ŠKOLE POSLÁNÍ SDÍLENÉ ZASVĚCENÝMI OSOBAMI A VĚŘÍCÍMI LAIKY

36 8. září 2007 VYCHOVÁVAT SPOLEČNĚ V KATOLICKÉ ŠKOLE VYCHOVÁVAT SPOLEČNĚ V KATOLICKÉ ŠKOLE POSLÁNÍ SDÍLENÉ ZASVĚCENÝMI OSOBAMI A VĚŘÍCÍMI LAIKY 36 8. září 2007 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU (SEMINÁŘŮ A STUDIJNÍCH INSTITUTŮ) VYCHOVÁVAT SPOLEČNĚ V KATOLICKÉ ŠKOLE POSLÁNÍ SDÍLENÉ ZASVĚCENÝMI OSOBAMI A VĚŘÍCÍMI LAIKY VYCHOVÁVAT SPOLEČNĚ V KATOLICKÉ

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne.

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne. Základní dokument podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). Základní

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

RŮŽENEC za oblátská povolání 2015 21. 29. květen

RŮŽENEC za oblátská povolání 2015 21. 29. květen RŮŽENEC za oblátská povolání 2015 21. 29. květen ČTVRTEK 21. KVĚTNA SVATÝ EVŽEN DE MAZENOD Slibuji svou absolutní podporu, stejně jako podporu centrálního vedení naší kongregace a vůbec celé generální

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více