MISIONARITA JAKO ZÁKLADNÍ ZNÁMKA KŘESŤANSKÉ ZRALOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MISIONARITA JAKO ZÁKLADNÍ ZNÁMKA KŘESŤANSKÉ ZRALOSTI"

Transkript

1 MISIONARITA JAKO ZÁKLADNÍ ZNÁMKA KŘESŤANSKÉ ZRALOSTI Jsem rád, že mám tu možnost k vám promlouvat, i když nevím, do jaké míry pro vás to, co řeknu, bude novinkou. Určitě jako katecheté o tématu misie všechno víte, protože se už řadu let snažíte na různých úrovních právě na tomto tématu spolupracovat, např. v rámci farní pastorace nebo katecheze, kterou ve vašich farnostech vedete, apod. Pokusme se nicméně zastavit nad několika texty, které jsem záměrně zvolil, jsou podstatné a můžeme v nich najít spoustu zajímavých myšlenek právě pro naši katechetickou činnost. Katka Lachmanová říkala, že neměla čas dostat se k dokumentu Redemptoris missio. My jsme se nijak nedomlouvali, nicméně já právě z tohoto dokumentu hodně čerpám, takže doufám, že z tohoto pohledu budete spokojeni. Dalšími dokumenty, o nichž tady budeme občas hovořit, je samozřejmě Evangelii nuntiandi a také Novo millenio ineunte. Možná se objeví ještě nějaký další církevní dokument, na který vás případně upozorním. Téma, které jsem zvolil a které bylo na plakátcích uvedené jako Misionarita, nezní příliš česky a nevíme, co si pod tím máme představit; jde o misijní zaměření člověka, které je zároveň známkou křesťanské zralosti. Otázkou je, jakým způsobem toto v sobě pěstovat a jakým způsobem by to měl člověk zapracovat do svého každodenního života. Budu se pokoušet nad tím v několika bodech zastavit. První bod se bude týkat tématu misie jako znamení zralosti víry. 1. Misie - znamením zralosti víry. Víra jako taková je pro člověka vždy odpovědí na Boží lásku. Je to vlastně odevzdání se Bohu, který člověka oslovuje a zjevuje se mu. A jak víme, víra není pouhým souhlasným přijetím historických událostí nebo nějakých dogmat, ale je to postoj celého člověka, který se otevírá Bohu a jeho výzvám. Víra totiž na jedné straně předpokládá primární iniciativu Boha, ale na druhé straně jako odpověď na tuto Boží iniciativu očekává konkrétní zapojení člověka, který ho kromě vyznání víry také reálně následuje. A tady konstituce Dei verbum v článku pátém říká, že zjevujícímu Bohu je třeba prokazovat poslušnost víry (srov. Řím 16,26; také Řím 1,5; 2 Kor 10,5-6), jíž se celý člověk svobodně odevzdává Bohu tím, že se rozumem i vůlí plně podřizuje zjevujícímu Bohu a dobrovolně přijímá zjevení, které dal Bůh. Odpověď ze strany člověka na Boží výzvu je tedy velice důležitá a podstatná. Bůh se zjevuje člověku a člověk může Bohu vědomě a dobrovolně odpovědět aktivním vytvářením vztahu s ním. Když tedy Bůh člověka zve do vztahu se sebou, člověk vědomě a dobrovolně odpovídá a ví, že do tohoto vztahu chce také vstoupit. Zapojuje se tedy také do budování tohoto vztahu. Víra je dar a milost, ale má také dynamický ráz. Je to setkání člověka s Bohem. A Bůh se zjevuje a realizuje v dějinách svůj plán spásy; člověk pak odpovídá na tento plán svým postojem víry. Člověk může ve světle víry přijmout Boží plán spásy za vlastní a podle něj prožívat svůj život. II. vatikánský koncil zdůraznil, že tajemství křesťanské víry poskytuje člověku vynikající podněty a pomoc k tomu, aby usiloval s větším zaujetím, každý podle svého povolání a dispozic, o vybudování lidštějšího světa (Gaudium et Spes, čl. 57). Jak jsem říkal, Bůh člověka oslovuje, ve své lásce se obrací na člověka a zve ho ke společenství a spolupráci. A podstatou aktu víry není jenom pouhé přijetí za pravdu toho, co Bůh člověku zjevil, ale především, a to je právě podstata, živý kontakt s Ježíšem Kristem, který přináší potom konkrétní plody v životě člověka. Pravé setkání člověka s Bohem rodí v srdci touhu po sdílení onoho štěstí, které je prožíváno ve vztahu s Ježíšem zmrtvýchvstalým, s druhým člověkem. Je to věc přirozená a normální: když jsem prožil setkání s živým Kristem, které je pro mne setkáním, které mne opravdu hluboce zasáhlo, jsem toho zážitku

2 plný a mám snahu o tom vyprávět a vydávat o tom svědectví. Tento živý kontakt s Ježíšem pak přináší konkrétní plody v životě člověka. V encyklice Redemtoris missio, v článku jedenáctém, Jan Pavel II. píše, že misie je otázka víry, je správným ukazatelem naší víry v Krista a jeho lásky k nám. A to, že misie je otázka víry, bych viděl pro naši úvahu jako klíčové motto. A na druhé straně ukazuje, jaký je náš vztah ke Kristu a jaký je vztah jeho lásky k nám; do jaké míry je to opravdové, hluboké a autentické. Tento papežův výrok znamená, že zralá víra nemůže nerodit misijní angažovanost nebo misijní činnost, ale je také plodem a prubířským kamenem živého vztahu s Kristem. Každý, kdo zažil pravou radost ze setkání se Zmrtvýchvstalým, by ji měl ze sebe vyzařovat a dělit se o ni s druhým člověkem. A naše víra je živá a silná, pokud se stává darem pro druhé, který nás otevírá ve vztahu k těm, kteří nemají zkušenost osobního setkání s Kristem. Základní úlohou církve ve všech epochách a zvláště v naší době je proto obrátit pohled lidí a zaměřit uvědomění a zkušenost celého lidstva na Kristovo tajemství (Redemptor hominis, čl. 10). Vidíme tedy, že zdroj a pravý smysl misie je v Ježíši Kristu, a celosvětovým poslání církve je také misijní působení nebo zaměření, které vychází z víry v Ježíše Krista (Redemptoris missio, čl. 4). Závěrem bych k tomu bodu chtěl ještě říct, že víra je milost, která nás vede sílou Ducha svatého ke sjednocení s Kristem a k ztotožnění se s jeho posláním. A každý křesťan je tedy nejen pozván k hlásání evangelia, ale je přímo zodpovědný za zvěstování evangelia o Kristu. Víra se totiž rodí ze zvěstování evangelia o zmrtvýchvstalém Kristu (srov. Řím 10,17) a z toho důvodu je to naše povinnost a jsme za toto hlásání zodpovědní. Víra se rodí ze zvěstování evangelia o zmrtvýchvstalém Kristu. Misie jsou tedy otázkou víry a na základě křtu jsou všichni křesťané za misie spoluodpovědní. Účast společenstev a jednotlivých věřících na tomto právu a na této povinnosti označujeme jako misijní spolupráci a je znamením zralé víry a křesťanského života, který nese ovoce (Redeptoris missio, čl. 77). To byl první bod a nyní se podívejme, jakou úlohu v tomto procesu otevření se misiím, hraje modlitba. Tento bod bych pojmenoval Modlitba jako příprava k vydávání svědectví o Kristu. 2. Modlitba jako příprava k vydávání svědectví o Kristu. Tvrzení, že misie jsou otázkou víry, má své opodstatnění právě v perspektivě modlitby, bez ní však, jak víme, není možné budovat opravdový a hluboký vztah s živým Kristem. První a nejvážnější povinností při šíření víry je žít životem hluboce křesťanským (Ad gentes, čl. 36). K němu patří modlitba, která člověka připravuje k vydávání svědectví o Kristu skrze zasvěcení svého života hlásání evangelia. Teď se budeme věnovat tomu, co je to modlitba; o tom už jsme asi slyšeli mnohé, že je to dar, milost, prostředek, skrze který komunikujeme s Bohem Je to dar, který se především rodí právě z lásky k Bohu, který se zjevuje, z lásky ke Kristu, s kterým jsem se osobně setkal. Skrze tento dar lásky se rodí v člověku nová citlivost, nová vnímavost a také zodpovědnost, jež ho nutí myslet nejenom na sebe, ale také na druhé žijící třeba na opačném konci světa, nejen na ty v jeho okolí. A křesťanská modlitba je také projevem víry. A vzorem a učitelem modlitby je pro křesťana samozřejmě samotný Kristus. Právě v jeho modlitbě nacházíme péči o každodenní lidské potřeby, například pokrm, vzájemné odpuštění, uznání Boha za Otce a vzdávání mu náležité cti (srov. Lk 11,2-4); tam najdeme modlitbu Páně, která je krásnou a opravdovou křesťanskou modlitbou. Ježíšova modlitba, která zahrnuje celého a každého člověka, nás učí setkání s Bohem a vede nás k misijní solidaritě. Můžeme říci, že neexistuje víra bez modlitby. Proto církev, která

3 se dívá na své poslání očima víry, považuje modlitbu za výraz základní zodpovědnosti za úspěšný rozvoj misií. Modlitba musí doprovázet cestu misionáře, jak čteme v jednom z dokumentů, aby hlásání slova z milosti Boží působilo. Svatý Pavel ve svých listech často prosí věřící o modlitbu za sebe, aby byl schopen hlásat evangelium s důvěrou a s odvahou (Redemptoris missio, čl. 78). A modlitba za ty, kteří působí na misiích, z nás činí nejen lidi víry, ale i pravé spolupracovníky misionářů. Vědomí toho, že misie je především záležitostí samotného Boha, který touží učinit šťastným každého člověka, v nás rodí touhu po modlitbě a odhodlání k ní. Spása je především milost, kterou vyprošujeme modlitbou nejenom sobě, ale také druhým lidem, kterým se také zvěstuje evangelium. Úsilí zvěstování evangelia, z kterého se pak rodí víra, předchází právě modlitba za tyto lidi. Připravil jsem vám několik obrázků misionářů, s nimiž mám kontakt už mnoho let. Samozřejmě jsou tady mezi námi otcové salesiáni, kteří také misijně působí, nebo sestry, které také působí na misiích; omlouvám se, že jsem nezvolil právě vaše fotky, ale se vší úctou se před vámi v tomto ohledu skláním. Nicméně tady vidíte obrázek sv. Arnolda Janssena, německého kněze, kterému velmi leželo na srdci misijní dílo v Číně. A právě on založil kromě mužské větve Společnosti Božského Slova (lat. Societas Verbi Divini) v holandském klášteře ve Steylu řád sester tzv. růžové sestry (lat. Congregatio Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua), které se modlí za celé misijní dílo. Sv. Arnold Janssen totiž založil opravdu tři větve, z nichž se jedna věnuje jakožto klauzurní, modlitbám za misie a doprovází tedy činnost jak otců, které založil (Verbisté); obrázek z jejich svěcení můžete vidět v právo, tak sester Služebnic Ducha svatého (lat. Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti), dole je k dispozici obrázek z jejich misií na Sibiři. Misie v mínus padesáti stupních Celsia si možná ani nedovedeme představit; ony však působí také v Africe i na jiných místech. Chtěl jsem jenom zdůraznit myšlenku, že všichni, kdo se doopravdy věnují misiím, cítí, že modlitba musí předcházet skutečnou činnost celého misijního díla. Takže zakladatel těchto řádů nebo kongregací Sv. Arnold Janssen začal své zakládání právě od větve, která se věnuje modlitbě za misie. Z tohoto pohledu je modlitba téma, o kterém jsem hovořil takovou přípravou k vydávání svědectví o Kristu. Nyní se podívejme na další bod, který jsem vám připravil k přemýšlení, a sice na svědectví života jako základní a první formu misií. 3. Svědectví života základní a první formou misii. V dnešní době se hodně mluví o křesťanské zralosti, o tom, že bychom měli nabídnout všem lidem, kteří věří, určitou permanentní formaci, aby byli zralými křesťany. Právě zralost víry, o které se v dnešní době hodně hovoří, uschopňuje člověka k vydávání svědectví; člověk je pak schopen ve svém každodenním životě přesvědčivým a autentickým způsobem vydávat svědectví o živém vztahu s Kristem. Zralost víry uschopňuje člověka k vydávání svědectví a zároveň snaha o misijní horlivost má vliv na oživování a prohlubování víry. Víra a svědectví jsou totiž vzájemně propojeny, a slábne-li víra, slábne také misijní horlivost. A nedostatek misijního ducha byl a je vždy známkou krize víry (Redemptoris missio, čl. 2). Naopak misijní působení je nejlepší protilátkou na krizi víry.

4 Svědectví křesťanského života má svůj velký význam a můžeme dokonce říci, že je konstitutivním prvkem poslání církve. Budu opět parafrázovat slova dokumentu: člověk dnešní doby věří víc svědectví než učitelům, víc zkušenosti než nauce, víc životu a skutkům než teorii. Svědectví křesťanského života je nenahraditelnou formou misií. (Poselství ke Dni misií papeže Jana Pavla II. 1996, čl. 2; Redemptoris missio, čl. 42). Svědectví aktualizuje Kristovu přítomnost mezi námi a kolem nás a svědectví o lásce Boha a bližního je nejlepším způsobem předávání víry. Hlásat evangelium znamená především vydávat prostým a přímým způsobem svědectví o Bohu, jehož nám zjevil Ježíš Kristus v Duchu svatém (Evangelii nuntiandi, čl. 26). Církev přivede svět k evangeliu především svým chováním a životem ve věrnosti Kristu (Evangelii nuntiandi, čl. 41). V tomto dokumentu se také dozvídáme, že vydávat svědectví o Kristu znamená v každodenním životě přesvědčivě předložit takzvanou vysokou míru běžného křesťanského života. Znamená to nespokojit se s nějakým minimem, s všedností, monotónní formou prožívání víry, ale vždy usilovat o maximum a snažit se o to, aby můj život měl nějakou úroveň. Abych byl člověkem, který ví, jaký dar od Boha přijal, který ví, co skrze tento dar získal, a který také ví, co může druhému člověku nabídnout a v čem právě toto bohatství tkví. Je si vědom, co přijal, co má, kým je a také podle toho žije a svůj život prožívá naplno. V dnešní době je totiž dost velký problém to možná vidíme v praxi, že jsme tak zahlceni různými starostmi, povinnostmi, prací, že nestačíme reflektovat všechno, co prožíváme, nestačíme všechno prožívat v nějaké hloubce a spíše se necháváme někdy jakoby unášet celým během událostí, jejichž jsme součástí. A je to škoda, protože se pak ztrácí všechno, co prožíváme, jak to prožíváme a kým jsme. A právě dokument Evangelii nuntiandi nás vyzývá k tomu, abychom v sobě měli nastavenou tuto laťku, stanovovali si opravdu vysokou úroveň a snažili se podle ní prožívat svůj život. V praxi to znamená snažit se milovat, cítit, činit, pečovat o spásu druhých, podobně jako to dělal Kristus. Musíme se mu v maximální míře opravdu připodobňovat a tímto způsobem se snažit stávat opravdovými křesťany. Výrazem toho všeho je praktikování přikázání lásky k Bohu a bližnímu. A vydávat svědectví o tom, že Kristus je Pánem mého života a já skutečně chci stavět svůj život na něm, znamená v první řadě chtít se mu odevzdat a podřídit mu svůj život. Je to samozřejmě veliký dar pro člověka, ale je to samozřejmě také náročnější. My víme, že Pán Ježíš je náročným partnerem, který nám ale na druhé straně vrátí vše, co jsme mu odevzdali, v daleko větší míře. My stejně nakonec prožíváme naplnění z tohoto vztahu jako vnitřní štěstí a cítíme, že jiným způsobem náš život ani nemůže být prožíván. Bez víry, bez živého vztahu s Kristem by náš život byl povrchním životem a dokonce bychom ztratili možná jeho smysl. V tomto duchu hovoří dokument Novo millenio ineunte ve článku 30 a 31 o objektivní svatosti, která se nabízí každému pokřtěnému a proměňuje se v úkol, jímž se má řídit celý život křesťana (srov. 1 Sol 4,3). Svědectví, které má svůj původ v živé víře, má velký dopad nejen na ostatní lidi, ale také na samotné křesťany, protože církev je obnovována a obohacována misijní činností. Misie totiž, říká papež Jan Pavel II. v Redemptoris missio čl. 2, obnoví církev, upevní víru a křesťanskou identitu a vnese novou horlivost a nové stimuly. A dále se zde dozvídáme, že víra zesílí předáváním; tehdy roste nebo se prohlubuje. Misijní angažovanost má na zřeteli především vnitřní cíl, obnovu víry a křesťanského života, to je vnitřní cíl. A každodenní svědectví života by se mělo dotýkat srdcí lidí, kteří neznají Krista. Toto svědectví pak působí, že církev je opravdu vnímána jako znamení spásy, jako svátost spásy. Evangelium se nejeví jako pouhá lidská teorie a svědectví našeho života je podmínkou chápání a také dá se říci kredibility evangelia (Evangelii nuntiandi, čl. 41). O svědectví života se samozřejmě snaží snad každý svým vlastním způsobem podle povolání, stavu a místa, kde žije. A v tomto ohledu má, myslím si, každý člověk ojedinělé místo a význam, protože každý z nás je originálem Božím, který Bůh stvořil a kterému nabízí

5 tuto možnost. Když každý bude jednotlivě pracovat přesvědčivě a naplno, může mít naše působení i působení církve široký dopad a může opravdu oslovovat na všech úrovních života. Po těchto úvahách se nyní dostáváme k bodu, který je také důležitý, a sice materiální pomoc jako důsledek daru víry. 4. Materiální pomoc - následek daru víry. Kromě modlitby a křesťanského života se úsilí o poznání Krista samozřejmě projevuje také materiální podporou misionářů a misijních děl. V dějinách církve tato forma misijní spolupráce měla a má veliký význam, ovšem plnohodnotný je teprve tehdy, pokud křesťan nabízí materiální podporu z lásky; více radosti je totiž v dávání daru než v přijímání. Blaženější je dávat než dostávat; to je výrok, který zaznívá také v Redemptoris missio čl. 81. Můžeme se také podívat na to, jak to prožívala prvotní církev. Všechno prodávala, měla všechno společné a Pán dennodenně rozmnožoval počet věřících. Bylo to totiž opravdu autentické a vyplývalo to z hloubky víry (srov. Sk 20,35). Tady cítíme nebo vidíme, že také materiální podpora misijní činnosti by měla pramenit z víry. A materiální a hospodářské potřeby misií jsou různé: jedná se nejen o založení místní církve a její vybavení nejnutnějším zařízením, jako jsou kaple, školy pro katechety a seminaristy, ale též o zabezpečení charitativního díla, o výchovu a o rozvoj lidí, obzvláště v chudých zemích. Místní církev dává to, co dostane, a rozděluje mezi chudé, co jí lépe zabezpečené církve dají k dispozici. Při hmotné podpoře je důležité přihlížet k tomu, v jakém duchu se poskytuje. Je nutné, aby štědrost v dávání byla vždy posvěcována a podněcována vírou. Pouze tak je blaženější dávat než dostávat (Redemptoris missio, čl. 81). A na základě této obšírné citace můžeme říci, že v misijním úsilí není zdaleka nejpodstatnější aspekt materiální či ekonomický, ale motivace víry a ušlechtilost ducha; je důležitá nejenom samotná pomoc, ale i spoluzodpovědnost a společný podíl na misijním poslání církve. Vědomí toho, že život i materiální dobra nám doopravdy nepatří, že nejsme jejich majiteli, ale jsou nám pouze svěřena; pěstování této mentality je velice důležité. Materiální pomoc pramenící z víry by měla také vnímat potřeby církve, které se jeví jak v rovině univerzální, tak i partikulární. A zde papež zřizuje misijní díla: existují dvě takové organizace, ale potom také místní složky, např. různé diecéze, podporují misijní činnost svým vlastním způsobem, nebo se třeba snaží rozvíjet a nějak podporovat charitativní činnost na svém vlastním území. A na závěr odstavce k materiální pomoci nás papež vybízí: Nemůžeme si jen tak klidně žít, když myslíme na milióny bratří a sester, kteří, ač také vykoupeni Kristovou krví, žijí, aniž by o Boží lásce věděli. Pro jednotlivé věřící, právě tak jako pro celou církev, musí stát misionářské zájmy na prvním místě, protože se týkají věčného osudu člověka a odpovídají na tajuplné a milosrdné Boží plány (Redemptoris missio, čl. 86). To bylo několik úvah nebo myšlenek, které jsem na základě různých církevních dokumentů dal dohromady; základní téma, že misie jsou opravdu otázkou víry a pramení hlavně z ní. První bod byl, že misie jsou známkou zralosti víry. Druhým bodem byla modlitba jako příprava k vydávání svědectví o Kristu, pak byl třetí bod: svědectví života jako základní a první forma misie a pak čtvrtý bod: materiální pomoc jako důsledek daru víry. Samozřejmě my jakožto katecheté máme možnost ovlivňovat formaci nebo výchovu dětí a mládeže a předpokládá se, že právě v rámci našich kompetencí, které nám byly svěřeny, třeba konkrétně církví skrze kanonickou misi, souhlas faráře a podobně, se budeme snažit právě těmto mladým lidem tuto mentalitu vštěpovat. Tady možná jenom naznačím možné okruhy témat, které by, někdy v budoucnu, stálo za to prohloubit nebo nějak rozvinout: 1. Důležitost misijní výchovy, formace.

6 1.1. Intelektuální dimenze (týká se vzdělání na téma misie, cíl, potřeby, prostředky, atd.) Emocionální dimenze (týká se motivace směřující k zapojení se do misijní činnosti) Volní dimenze (praktická stránka misijní činnosti) 2. Rodina základní společenství pěstování misijní zralosti. 3. Katecheze jakožto místo misijní formace. 4. Farnost jakožto společenství misijně formované: - Liturgický Rok - neděle Dobrého Pastýře - Světový den misii - Den modliteb za misie - Papežská misijní díla - Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola - Charitativní spolupráce s misiemi. - Misijní hnuti mládeže (volontariát) - Mezinárodní setkávání mládeže zdrojem misijního entusiasmu - Školy misijní animace. - Návštěvy misionářů. Důležitost misijní výchovy nebo formace, by se měla promítnout do různých katechetických nebo pastoračních plánů a podobně. V této misijní výchově nebo formaci je důležitá intelektuální dimenze, která bere v potaz nebo se týká vzdělání na téma misie: jaký je cíl misií, jaké jsou potřeby, jaké jsou prostředky atd., ale je zde i emocionální dimenze, která se týká motivace směřující k zapojení se do misijní činnosti, nakonec je tady volní dimenze, týkající se vůle, tam by se jednalo o praktickou stránku misijní činnosti: jak v praxi vypadá, jakým způsobem se organizuje, jak se můžeme zapojit my apod. V rámci misijní výchovy se jeví jako důležité místo rodina, která je vždy základním společenstvím, a v ní se právě může pěstovat misijní zralost nebo misijní vědomí. A pak samozřejmě katecheze jakožto místo misijní formace. Nakonec pak širší pole působnosti, a sice farnost jako společenství misijně formované. V rámci této třetí varianty máme možnost využít liturgický rok, veškeré svátky, podívat se pořádně, kde a jakým způsobem působili světci v misiích, jak se od nich můžeme poučit, jaký odkaz nám zanechali To všechno pak můžeme zapojit třeba do nějakých promluv nebo do setkání, formací, které pak můžeme rozvinout v rámci farnosti. V rámci liturgického kalendáře je tady samozřejmě neděle Dobrého pastýře, která nás vždycky inspiruje k tomu, abychom se podívali na samotného Krista, který nechává ty, kteří jsou zajištění, hledat ovci, která se ztratila, protože pastýři na ní záleží. Pak existuje Světový den misií nebo Den modliteb za misie, pak jsou tady samozřejmě Papežská misijní díla, nebo Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola, která se snažíme podporovat finančně, ale můžeme třeba do činnosti zapojit i děti, přihlásit je na nějaké setkání, nebo pozvat někoho z těchto center, aby nám o misiích řekli více. Dále konkrétní spolupráce s misiemi; když je farnost vedena řeholí, např. salesiány, mohou se podporovat nějaké konkrétní farnosti v jiných zemích a pozvat misionáře do farnosti, aby něco řekli o své činnosti apod. Děti se v rámci přípravy na Velikonoce, v postním období,

7 můžou také učit nějakému sebezáporu, a ten malý penízek věnovat třeba dětem někde jinde atd. Pak samozřejmě existují také misijní hnutí mládeže, takže je tady možnost zapojit děti nebo mládež do nich. Existuje zajímavá myšlenka volontariátu, který může nabídnout mladým lidem nějakou perspektivu života, mladý člověk může jet třeba někam do Afriky atd. a působit tam třeba rok a dát své síly do služeb misií. Myslím si, že celkové otevřenosti může být nápomocné mezinárodní setkání mládeže jako zdroj misijního entuziasmu. Během těch setkání potkáváme lidi různých kultur, jazyků, národností a dostáváme se z takové xenofobní uzavřenosti, kterou máme v sobě vypěstovanou, a vidíme, že na světě žije hodně krásných a skvělých lidí a dělá spoustu dobrých věcí a že vlastně můžeme navázat pěkný kontakt nebo spolupráci atd. Zvláště v dnešní době pro děti a mládež, když cestují na různé výměnné pobyty, a znají tedy jazyky, to není vůbec problém. Ve světě existují ještě školy tzv. misijní animace, které nabízejí nějakou podobu formace, a já osobně jsem právě možná z toho důvodu už asi patnáctým rokem v České republice, protože jsem se už od malička setkával s misionáři, kteří nám vyprávěli o misiích, ukazovali nám třeba krásné fotky, donesli nějaké rekvizity, kytaru, zazpívali jsme si, udělali nějaký táborák a to mne natolik zasáhlo a formovalo, že aniž by to člověk nějak cítil nebo tušil, stala se misijní otevřenost samozřejmostí. Vůbec se nechci dávat za příklad, ale myslím si, že je to ten nejlepší způsob: živý kontakt s lidmi, kteří skutečně něco podnikají, něco dělají a dělají to autentickým a přesvědčivým způsobem. Toto všechno byly pouze náznaky, které jsem vám předložil; ty pak můžeme využít právě v rámci činnosti, která nám byla svěřena. Přeji nám všem, vám a sobě také, abychom to opravdu dělali s nadšením, s vědomím toho, že Pán Ježíš potřebuje také nás.

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 2 Struktura předmětu Úvod 1. oddíl: Katecheze jako služba Božímu slovu 2. oddíl: Katecheze jako výchova křesťanské víry 3. oddíl: Katecheze jako činnost společenství církve

Více

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Inspirace katecheze prvky katechumenátu Poslání k národům = vzor veškeré misijní činnosti církve, křestní katechumenát, který

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav ZÁKONNÉ NORMY O KATECHEZI CIC (1) Normy týkající se organizace katecheze Kán. 773 - Povinností hlavně pastýřů duší je péče o katechezi křesťanského

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Fundament a jeho strukturace

Fundament a jeho strukturace Fundament a jeho strukturace Fundamentální teologie ThLic. Mgr. Denisa Červenková Obsah 1. Místo fundamentální teologie v celku teologické reflexe 2. Fundament-základ teologie, jeho strukturace A. Předmět

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ Úvod Niterná povaha církve [Intima Ecclesiae natura] se vyjadřuje v trojí službě: zvěstování Božího slova (kérygma martyria), slavení

Více

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Vyučování - společenství Dopoledne - Dana Text - 1. Janova 1:1-2:17 Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Jaké obrazy používá písmo pro společenství?

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

FRANTIŠKÁNSKÁ MLÁDEŽ FraM CESTA FRANTIŠKÁNSKÉHO POVOLÁNÍ. Řím 2004

FRANTIŠKÁNSKÁ MLÁDEŽ FraM CESTA FRANTIŠKÁNSKÉHO POVOLÁNÍ. Řím 2004 FRANTIŠKÁNSKÁ MLÁDEŽ FraM CESTA FRANTIŠKÁNSKÉHO POVOLÁNÍ Řím 2004 1. ÚVOD Komu je dokument určen 1. Tento dokument je určen všem, kdo jsou zodpovědní za společenství Františkánské mládeže, což je rada

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE BISKUPSKÁ SYNODA III. MIMOŘÁDNÉ GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE Přípravný dokument Vatikán 2013 1 I. Synoda: rodina a evangelizace Poslání hlásat evangelium

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017

Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Duchovní doprovázení Zájmový kurz celoživotního vzdělávání v r. 2016/2017 Pod záštitou děkana CMTF UP v Olomouci prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera Tavela, Ph.D. Mgr. František Hylmar SJ Licenciát ze spirituální

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE Mgr. Pavel Moravec 25. 10. 2013 Kojenec (do 1 roku) První půlrok žije človíček v symbióze s matkou, nerozlišuje ji od sebe Matka je pečující osoba, opora človíček získává

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA.

KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA. Katecheze je zvláštní formou služby v církvi. V prvních staletích to znamenalo audire verbum naslouchat slovu. Po II. vatikánském koncilu se katecheze k tomu vrací

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Setkání kandidátů k biřmování CÍRKEV, KTERÁ SE ANGAŽUJE metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Život církve má čtyři základní dimenze: koinonia

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více