MISIONARITA JAKO ZÁKLADNÍ ZNÁMKA KŘESŤANSKÉ ZRALOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MISIONARITA JAKO ZÁKLADNÍ ZNÁMKA KŘESŤANSKÉ ZRALOSTI"

Transkript

1 MISIONARITA JAKO ZÁKLADNÍ ZNÁMKA KŘESŤANSKÉ ZRALOSTI Jsem rád, že mám tu možnost k vám promlouvat, i když nevím, do jaké míry pro vás to, co řeknu, bude novinkou. Určitě jako katecheté o tématu misie všechno víte, protože se už řadu let snažíte na různých úrovních právě na tomto tématu spolupracovat, např. v rámci farní pastorace nebo katecheze, kterou ve vašich farnostech vedete, apod. Pokusme se nicméně zastavit nad několika texty, které jsem záměrně zvolil, jsou podstatné a můžeme v nich najít spoustu zajímavých myšlenek právě pro naši katechetickou činnost. Katka Lachmanová říkala, že neměla čas dostat se k dokumentu Redemptoris missio. My jsme se nijak nedomlouvali, nicméně já právě z tohoto dokumentu hodně čerpám, takže doufám, že z tohoto pohledu budete spokojeni. Dalšími dokumenty, o nichž tady budeme občas hovořit, je samozřejmě Evangelii nuntiandi a také Novo millenio ineunte. Možná se objeví ještě nějaký další církevní dokument, na který vás případně upozorním. Téma, které jsem zvolil a které bylo na plakátcích uvedené jako Misionarita, nezní příliš česky a nevíme, co si pod tím máme představit; jde o misijní zaměření člověka, které je zároveň známkou křesťanské zralosti. Otázkou je, jakým způsobem toto v sobě pěstovat a jakým způsobem by to měl člověk zapracovat do svého každodenního života. Budu se pokoušet nad tím v několika bodech zastavit. První bod se bude týkat tématu misie jako znamení zralosti víry. 1. Misie - znamením zralosti víry. Víra jako taková je pro člověka vždy odpovědí na Boží lásku. Je to vlastně odevzdání se Bohu, který člověka oslovuje a zjevuje se mu. A jak víme, víra není pouhým souhlasným přijetím historických událostí nebo nějakých dogmat, ale je to postoj celého člověka, který se otevírá Bohu a jeho výzvám. Víra totiž na jedné straně předpokládá primární iniciativu Boha, ale na druhé straně jako odpověď na tuto Boží iniciativu očekává konkrétní zapojení člověka, který ho kromě vyznání víry také reálně následuje. A tady konstituce Dei verbum v článku pátém říká, že zjevujícímu Bohu je třeba prokazovat poslušnost víry (srov. Řím 16,26; také Řím 1,5; 2 Kor 10,5-6), jíž se celý člověk svobodně odevzdává Bohu tím, že se rozumem i vůlí plně podřizuje zjevujícímu Bohu a dobrovolně přijímá zjevení, které dal Bůh. Odpověď ze strany člověka na Boží výzvu je tedy velice důležitá a podstatná. Bůh se zjevuje člověku a člověk může Bohu vědomě a dobrovolně odpovědět aktivním vytvářením vztahu s ním. Když tedy Bůh člověka zve do vztahu se sebou, člověk vědomě a dobrovolně odpovídá a ví, že do tohoto vztahu chce také vstoupit. Zapojuje se tedy také do budování tohoto vztahu. Víra je dar a milost, ale má také dynamický ráz. Je to setkání člověka s Bohem. A Bůh se zjevuje a realizuje v dějinách svůj plán spásy; člověk pak odpovídá na tento plán svým postojem víry. Člověk může ve světle víry přijmout Boží plán spásy za vlastní a podle něj prožívat svůj život. II. vatikánský koncil zdůraznil, že tajemství křesťanské víry poskytuje člověku vynikající podněty a pomoc k tomu, aby usiloval s větším zaujetím, každý podle svého povolání a dispozic, o vybudování lidštějšího světa (Gaudium et Spes, čl. 57). Jak jsem říkal, Bůh člověka oslovuje, ve své lásce se obrací na člověka a zve ho ke společenství a spolupráci. A podstatou aktu víry není jenom pouhé přijetí za pravdu toho, co Bůh člověku zjevil, ale především, a to je právě podstata, živý kontakt s Ježíšem Kristem, který přináší potom konkrétní plody v životě člověka. Pravé setkání člověka s Bohem rodí v srdci touhu po sdílení onoho štěstí, které je prožíváno ve vztahu s Ježíšem zmrtvýchvstalým, s druhým člověkem. Je to věc přirozená a normální: když jsem prožil setkání s živým Kristem, které je pro mne setkáním, které mne opravdu hluboce zasáhlo, jsem toho zážitku

2 plný a mám snahu o tom vyprávět a vydávat o tom svědectví. Tento živý kontakt s Ježíšem pak přináší konkrétní plody v životě člověka. V encyklice Redemtoris missio, v článku jedenáctém, Jan Pavel II. píše, že misie je otázka víry, je správným ukazatelem naší víry v Krista a jeho lásky k nám. A to, že misie je otázka víry, bych viděl pro naši úvahu jako klíčové motto. A na druhé straně ukazuje, jaký je náš vztah ke Kristu a jaký je vztah jeho lásky k nám; do jaké míry je to opravdové, hluboké a autentické. Tento papežův výrok znamená, že zralá víra nemůže nerodit misijní angažovanost nebo misijní činnost, ale je také plodem a prubířským kamenem živého vztahu s Kristem. Každý, kdo zažil pravou radost ze setkání se Zmrtvýchvstalým, by ji měl ze sebe vyzařovat a dělit se o ni s druhým člověkem. A naše víra je živá a silná, pokud se stává darem pro druhé, který nás otevírá ve vztahu k těm, kteří nemají zkušenost osobního setkání s Kristem. Základní úlohou církve ve všech epochách a zvláště v naší době je proto obrátit pohled lidí a zaměřit uvědomění a zkušenost celého lidstva na Kristovo tajemství (Redemptor hominis, čl. 10). Vidíme tedy, že zdroj a pravý smysl misie je v Ježíši Kristu, a celosvětovým poslání církve je také misijní působení nebo zaměření, které vychází z víry v Ježíše Krista (Redemptoris missio, čl. 4). Závěrem bych k tomu bodu chtěl ještě říct, že víra je milost, která nás vede sílou Ducha svatého ke sjednocení s Kristem a k ztotožnění se s jeho posláním. A každý křesťan je tedy nejen pozván k hlásání evangelia, ale je přímo zodpovědný za zvěstování evangelia o Kristu. Víra se totiž rodí ze zvěstování evangelia o zmrtvýchvstalém Kristu (srov. Řím 10,17) a z toho důvodu je to naše povinnost a jsme za toto hlásání zodpovědní. Víra se rodí ze zvěstování evangelia o zmrtvýchvstalém Kristu. Misie jsou tedy otázkou víry a na základě křtu jsou všichni křesťané za misie spoluodpovědní. Účast společenstev a jednotlivých věřících na tomto právu a na této povinnosti označujeme jako misijní spolupráci a je znamením zralé víry a křesťanského života, který nese ovoce (Redeptoris missio, čl. 77). To byl první bod a nyní se podívejme, jakou úlohu v tomto procesu otevření se misiím, hraje modlitba. Tento bod bych pojmenoval Modlitba jako příprava k vydávání svědectví o Kristu. 2. Modlitba jako příprava k vydávání svědectví o Kristu. Tvrzení, že misie jsou otázkou víry, má své opodstatnění právě v perspektivě modlitby, bez ní však, jak víme, není možné budovat opravdový a hluboký vztah s živým Kristem. První a nejvážnější povinností při šíření víry je žít životem hluboce křesťanským (Ad gentes, čl. 36). K němu patří modlitba, která člověka připravuje k vydávání svědectví o Kristu skrze zasvěcení svého života hlásání evangelia. Teď se budeme věnovat tomu, co je to modlitba; o tom už jsme asi slyšeli mnohé, že je to dar, milost, prostředek, skrze který komunikujeme s Bohem Je to dar, který se především rodí právě z lásky k Bohu, který se zjevuje, z lásky ke Kristu, s kterým jsem se osobně setkal. Skrze tento dar lásky se rodí v člověku nová citlivost, nová vnímavost a také zodpovědnost, jež ho nutí myslet nejenom na sebe, ale také na druhé žijící třeba na opačném konci světa, nejen na ty v jeho okolí. A křesťanská modlitba je také projevem víry. A vzorem a učitelem modlitby je pro křesťana samozřejmě samotný Kristus. Právě v jeho modlitbě nacházíme péči o každodenní lidské potřeby, například pokrm, vzájemné odpuštění, uznání Boha za Otce a vzdávání mu náležité cti (srov. Lk 11,2-4); tam najdeme modlitbu Páně, která je krásnou a opravdovou křesťanskou modlitbou. Ježíšova modlitba, která zahrnuje celého a každého člověka, nás učí setkání s Bohem a vede nás k misijní solidaritě. Můžeme říci, že neexistuje víra bez modlitby. Proto církev, která

3 se dívá na své poslání očima víry, považuje modlitbu za výraz základní zodpovědnosti za úspěšný rozvoj misií. Modlitba musí doprovázet cestu misionáře, jak čteme v jednom z dokumentů, aby hlásání slova z milosti Boží působilo. Svatý Pavel ve svých listech často prosí věřící o modlitbu za sebe, aby byl schopen hlásat evangelium s důvěrou a s odvahou (Redemptoris missio, čl. 78). A modlitba za ty, kteří působí na misiích, z nás činí nejen lidi víry, ale i pravé spolupracovníky misionářů. Vědomí toho, že misie je především záležitostí samotného Boha, který touží učinit šťastným každého člověka, v nás rodí touhu po modlitbě a odhodlání k ní. Spása je především milost, kterou vyprošujeme modlitbou nejenom sobě, ale také druhým lidem, kterým se také zvěstuje evangelium. Úsilí zvěstování evangelia, z kterého se pak rodí víra, předchází právě modlitba za tyto lidi. Připravil jsem vám několik obrázků misionářů, s nimiž mám kontakt už mnoho let. Samozřejmě jsou tady mezi námi otcové salesiáni, kteří také misijně působí, nebo sestry, které také působí na misiích; omlouvám se, že jsem nezvolil právě vaše fotky, ale se vší úctou se před vámi v tomto ohledu skláním. Nicméně tady vidíte obrázek sv. Arnolda Janssena, německého kněze, kterému velmi leželo na srdci misijní dílo v Číně. A právě on založil kromě mužské větve Společnosti Božského Slova (lat. Societas Verbi Divini) v holandském klášteře ve Steylu řád sester tzv. růžové sestry (lat. Congregatio Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua), které se modlí za celé misijní dílo. Sv. Arnold Janssen totiž založil opravdu tři větve, z nichž se jedna věnuje jakožto klauzurní, modlitbám za misie a doprovází tedy činnost jak otců, které založil (Verbisté); obrázek z jejich svěcení můžete vidět v právo, tak sester Služebnic Ducha svatého (lat. Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti), dole je k dispozici obrázek z jejich misií na Sibiři. Misie v mínus padesáti stupních Celsia si možná ani nedovedeme představit; ony však působí také v Africe i na jiných místech. Chtěl jsem jenom zdůraznit myšlenku, že všichni, kdo se doopravdy věnují misiím, cítí, že modlitba musí předcházet skutečnou činnost celého misijního díla. Takže zakladatel těchto řádů nebo kongregací Sv. Arnold Janssen začal své zakládání právě od větve, která se věnuje modlitbě za misie. Z tohoto pohledu je modlitba téma, o kterém jsem hovořil takovou přípravou k vydávání svědectví o Kristu. Nyní se podívejme na další bod, který jsem vám připravil k přemýšlení, a sice na svědectví života jako základní a první formu misií. 3. Svědectví života základní a první formou misii. V dnešní době se hodně mluví o křesťanské zralosti, o tom, že bychom měli nabídnout všem lidem, kteří věří, určitou permanentní formaci, aby byli zralými křesťany. Právě zralost víry, o které se v dnešní době hodně hovoří, uschopňuje člověka k vydávání svědectví; člověk je pak schopen ve svém každodenním životě přesvědčivým a autentickým způsobem vydávat svědectví o živém vztahu s Kristem. Zralost víry uschopňuje člověka k vydávání svědectví a zároveň snaha o misijní horlivost má vliv na oživování a prohlubování víry. Víra a svědectví jsou totiž vzájemně propojeny, a slábne-li víra, slábne také misijní horlivost. A nedostatek misijního ducha byl a je vždy známkou krize víry (Redemptoris missio, čl. 2). Naopak misijní působení je nejlepší protilátkou na krizi víry.

4 Svědectví křesťanského života má svůj velký význam a můžeme dokonce říci, že je konstitutivním prvkem poslání církve. Budu opět parafrázovat slova dokumentu: člověk dnešní doby věří víc svědectví než učitelům, víc zkušenosti než nauce, víc životu a skutkům než teorii. Svědectví křesťanského života je nenahraditelnou formou misií. (Poselství ke Dni misií papeže Jana Pavla II. 1996, čl. 2; Redemptoris missio, čl. 42). Svědectví aktualizuje Kristovu přítomnost mezi námi a kolem nás a svědectví o lásce Boha a bližního je nejlepším způsobem předávání víry. Hlásat evangelium znamená především vydávat prostým a přímým způsobem svědectví o Bohu, jehož nám zjevil Ježíš Kristus v Duchu svatém (Evangelii nuntiandi, čl. 26). Církev přivede svět k evangeliu především svým chováním a životem ve věrnosti Kristu (Evangelii nuntiandi, čl. 41). V tomto dokumentu se také dozvídáme, že vydávat svědectví o Kristu znamená v každodenním životě přesvědčivě předložit takzvanou vysokou míru běžného křesťanského života. Znamená to nespokojit se s nějakým minimem, s všedností, monotónní formou prožívání víry, ale vždy usilovat o maximum a snažit se o to, aby můj život měl nějakou úroveň. Abych byl člověkem, který ví, jaký dar od Boha přijal, který ví, co skrze tento dar získal, a který také ví, co může druhému člověku nabídnout a v čem právě toto bohatství tkví. Je si vědom, co přijal, co má, kým je a také podle toho žije a svůj život prožívá naplno. V dnešní době je totiž dost velký problém to možná vidíme v praxi, že jsme tak zahlceni různými starostmi, povinnostmi, prací, že nestačíme reflektovat všechno, co prožíváme, nestačíme všechno prožívat v nějaké hloubce a spíše se necháváme někdy jakoby unášet celým během událostí, jejichž jsme součástí. A je to škoda, protože se pak ztrácí všechno, co prožíváme, jak to prožíváme a kým jsme. A právě dokument Evangelii nuntiandi nás vyzývá k tomu, abychom v sobě měli nastavenou tuto laťku, stanovovali si opravdu vysokou úroveň a snažili se podle ní prožívat svůj život. V praxi to znamená snažit se milovat, cítit, činit, pečovat o spásu druhých, podobně jako to dělal Kristus. Musíme se mu v maximální míře opravdu připodobňovat a tímto způsobem se snažit stávat opravdovými křesťany. Výrazem toho všeho je praktikování přikázání lásky k Bohu a bližnímu. A vydávat svědectví o tom, že Kristus je Pánem mého života a já skutečně chci stavět svůj život na něm, znamená v první řadě chtít se mu odevzdat a podřídit mu svůj život. Je to samozřejmě veliký dar pro člověka, ale je to samozřejmě také náročnější. My víme, že Pán Ježíš je náročným partnerem, který nám ale na druhé straně vrátí vše, co jsme mu odevzdali, v daleko větší míře. My stejně nakonec prožíváme naplnění z tohoto vztahu jako vnitřní štěstí a cítíme, že jiným způsobem náš život ani nemůže být prožíván. Bez víry, bez živého vztahu s Kristem by náš život byl povrchním životem a dokonce bychom ztratili možná jeho smysl. V tomto duchu hovoří dokument Novo millenio ineunte ve článku 30 a 31 o objektivní svatosti, která se nabízí každému pokřtěnému a proměňuje se v úkol, jímž se má řídit celý život křesťana (srov. 1 Sol 4,3). Svědectví, které má svůj původ v živé víře, má velký dopad nejen na ostatní lidi, ale také na samotné křesťany, protože církev je obnovována a obohacována misijní činností. Misie totiž, říká papež Jan Pavel II. v Redemptoris missio čl. 2, obnoví církev, upevní víru a křesťanskou identitu a vnese novou horlivost a nové stimuly. A dále se zde dozvídáme, že víra zesílí předáváním; tehdy roste nebo se prohlubuje. Misijní angažovanost má na zřeteli především vnitřní cíl, obnovu víry a křesťanského života, to je vnitřní cíl. A každodenní svědectví života by se mělo dotýkat srdcí lidí, kteří neznají Krista. Toto svědectví pak působí, že církev je opravdu vnímána jako znamení spásy, jako svátost spásy. Evangelium se nejeví jako pouhá lidská teorie a svědectví našeho života je podmínkou chápání a také dá se říci kredibility evangelia (Evangelii nuntiandi, čl. 41). O svědectví života se samozřejmě snaží snad každý svým vlastním způsobem podle povolání, stavu a místa, kde žije. A v tomto ohledu má, myslím si, každý člověk ojedinělé místo a význam, protože každý z nás je originálem Božím, který Bůh stvořil a kterému nabízí

5 tuto možnost. Když každý bude jednotlivě pracovat přesvědčivě a naplno, může mít naše působení i působení církve široký dopad a může opravdu oslovovat na všech úrovních života. Po těchto úvahách se nyní dostáváme k bodu, který je také důležitý, a sice materiální pomoc jako důsledek daru víry. 4. Materiální pomoc - následek daru víry. Kromě modlitby a křesťanského života se úsilí o poznání Krista samozřejmě projevuje také materiální podporou misionářů a misijních děl. V dějinách církve tato forma misijní spolupráce měla a má veliký význam, ovšem plnohodnotný je teprve tehdy, pokud křesťan nabízí materiální podporu z lásky; více radosti je totiž v dávání daru než v přijímání. Blaženější je dávat než dostávat; to je výrok, který zaznívá také v Redemptoris missio čl. 81. Můžeme se také podívat na to, jak to prožívala prvotní církev. Všechno prodávala, měla všechno společné a Pán dennodenně rozmnožoval počet věřících. Bylo to totiž opravdu autentické a vyplývalo to z hloubky víry (srov. Sk 20,35). Tady cítíme nebo vidíme, že také materiální podpora misijní činnosti by měla pramenit z víry. A materiální a hospodářské potřeby misií jsou různé: jedná se nejen o založení místní církve a její vybavení nejnutnějším zařízením, jako jsou kaple, školy pro katechety a seminaristy, ale též o zabezpečení charitativního díla, o výchovu a o rozvoj lidí, obzvláště v chudých zemích. Místní církev dává to, co dostane, a rozděluje mezi chudé, co jí lépe zabezpečené církve dají k dispozici. Při hmotné podpoře je důležité přihlížet k tomu, v jakém duchu se poskytuje. Je nutné, aby štědrost v dávání byla vždy posvěcována a podněcována vírou. Pouze tak je blaženější dávat než dostávat (Redemptoris missio, čl. 81). A na základě této obšírné citace můžeme říci, že v misijním úsilí není zdaleka nejpodstatnější aspekt materiální či ekonomický, ale motivace víry a ušlechtilost ducha; je důležitá nejenom samotná pomoc, ale i spoluzodpovědnost a společný podíl na misijním poslání církve. Vědomí toho, že život i materiální dobra nám doopravdy nepatří, že nejsme jejich majiteli, ale jsou nám pouze svěřena; pěstování této mentality je velice důležité. Materiální pomoc pramenící z víry by měla také vnímat potřeby církve, které se jeví jak v rovině univerzální, tak i partikulární. A zde papež zřizuje misijní díla: existují dvě takové organizace, ale potom také místní složky, např. různé diecéze, podporují misijní činnost svým vlastním způsobem, nebo se třeba snaží rozvíjet a nějak podporovat charitativní činnost na svém vlastním území. A na závěr odstavce k materiální pomoci nás papež vybízí: Nemůžeme si jen tak klidně žít, když myslíme na milióny bratří a sester, kteří, ač také vykoupeni Kristovou krví, žijí, aniž by o Boží lásce věděli. Pro jednotlivé věřící, právě tak jako pro celou církev, musí stát misionářské zájmy na prvním místě, protože se týkají věčného osudu člověka a odpovídají na tajuplné a milosrdné Boží plány (Redemptoris missio, čl. 86). To bylo několik úvah nebo myšlenek, které jsem na základě různých církevních dokumentů dal dohromady; základní téma, že misie jsou opravdu otázkou víry a pramení hlavně z ní. První bod byl, že misie jsou známkou zralosti víry. Druhým bodem byla modlitba jako příprava k vydávání svědectví o Kristu, pak byl třetí bod: svědectví života jako základní a první forma misie a pak čtvrtý bod: materiální pomoc jako důsledek daru víry. Samozřejmě my jakožto katecheté máme možnost ovlivňovat formaci nebo výchovu dětí a mládeže a předpokládá se, že právě v rámci našich kompetencí, které nám byly svěřeny, třeba konkrétně církví skrze kanonickou misi, souhlas faráře a podobně, se budeme snažit právě těmto mladým lidem tuto mentalitu vštěpovat. Tady možná jenom naznačím možné okruhy témat, které by, někdy v budoucnu, stálo za to prohloubit nebo nějak rozvinout: 1. Důležitost misijní výchovy, formace.

6 1.1. Intelektuální dimenze (týká se vzdělání na téma misie, cíl, potřeby, prostředky, atd.) Emocionální dimenze (týká se motivace směřující k zapojení se do misijní činnosti) Volní dimenze (praktická stránka misijní činnosti) 2. Rodina základní společenství pěstování misijní zralosti. 3. Katecheze jakožto místo misijní formace. 4. Farnost jakožto společenství misijně formované: - Liturgický Rok - neděle Dobrého Pastýře - Světový den misii - Den modliteb za misie - Papežská misijní díla - Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola - Charitativní spolupráce s misiemi. - Misijní hnuti mládeže (volontariát) - Mezinárodní setkávání mládeže zdrojem misijního entusiasmu - Školy misijní animace. - Návštěvy misionářů. Důležitost misijní výchovy nebo formace, by se měla promítnout do různých katechetických nebo pastoračních plánů a podobně. V této misijní výchově nebo formaci je důležitá intelektuální dimenze, která bere v potaz nebo se týká vzdělání na téma misie: jaký je cíl misií, jaké jsou potřeby, jaké jsou prostředky atd., ale je zde i emocionální dimenze, která se týká motivace směřující k zapojení se do misijní činnosti, nakonec je tady volní dimenze, týkající se vůle, tam by se jednalo o praktickou stránku misijní činnosti: jak v praxi vypadá, jakým způsobem se organizuje, jak se můžeme zapojit my apod. V rámci misijní výchovy se jeví jako důležité místo rodina, která je vždy základním společenstvím, a v ní se právě může pěstovat misijní zralost nebo misijní vědomí. A pak samozřejmě katecheze jakožto místo misijní formace. Nakonec pak širší pole působnosti, a sice farnost jako společenství misijně formované. V rámci této třetí varianty máme možnost využít liturgický rok, veškeré svátky, podívat se pořádně, kde a jakým způsobem působili světci v misiích, jak se od nich můžeme poučit, jaký odkaz nám zanechali To všechno pak můžeme zapojit třeba do nějakých promluv nebo do setkání, formací, které pak můžeme rozvinout v rámci farnosti. V rámci liturgického kalendáře je tady samozřejmě neděle Dobrého pastýře, která nás vždycky inspiruje k tomu, abychom se podívali na samotného Krista, který nechává ty, kteří jsou zajištění, hledat ovci, která se ztratila, protože pastýři na ní záleží. Pak existuje Světový den misií nebo Den modliteb za misie, pak jsou tady samozřejmě Papežská misijní díla, nebo Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola, která se snažíme podporovat finančně, ale můžeme třeba do činnosti zapojit i děti, přihlásit je na nějaké setkání, nebo pozvat někoho z těchto center, aby nám o misiích řekli více. Dále konkrétní spolupráce s misiemi; když je farnost vedena řeholí, např. salesiány, mohou se podporovat nějaké konkrétní farnosti v jiných zemích a pozvat misionáře do farnosti, aby něco řekli o své činnosti apod. Děti se v rámci přípravy na Velikonoce, v postním období,

7 můžou také učit nějakému sebezáporu, a ten malý penízek věnovat třeba dětem někde jinde atd. Pak samozřejmě existují také misijní hnutí mládeže, takže je tady možnost zapojit děti nebo mládež do nich. Existuje zajímavá myšlenka volontariátu, který může nabídnout mladým lidem nějakou perspektivu života, mladý člověk může jet třeba někam do Afriky atd. a působit tam třeba rok a dát své síly do služeb misií. Myslím si, že celkové otevřenosti může být nápomocné mezinárodní setkání mládeže jako zdroj misijního entuziasmu. Během těch setkání potkáváme lidi různých kultur, jazyků, národností a dostáváme se z takové xenofobní uzavřenosti, kterou máme v sobě vypěstovanou, a vidíme, že na světě žije hodně krásných a skvělých lidí a dělá spoustu dobrých věcí a že vlastně můžeme navázat pěkný kontakt nebo spolupráci atd. Zvláště v dnešní době pro děti a mládež, když cestují na různé výměnné pobyty, a znají tedy jazyky, to není vůbec problém. Ve světě existují ještě školy tzv. misijní animace, které nabízejí nějakou podobu formace, a já osobně jsem právě možná z toho důvodu už asi patnáctým rokem v České republice, protože jsem se už od malička setkával s misionáři, kteří nám vyprávěli o misiích, ukazovali nám třeba krásné fotky, donesli nějaké rekvizity, kytaru, zazpívali jsme si, udělali nějaký táborák a to mne natolik zasáhlo a formovalo, že aniž by to člověk nějak cítil nebo tušil, stala se misijní otevřenost samozřejmostí. Vůbec se nechci dávat za příklad, ale myslím si, že je to ten nejlepší způsob: živý kontakt s lidmi, kteří skutečně něco podnikají, něco dělají a dělají to autentickým a přesvědčivým způsobem. Toto všechno byly pouze náznaky, které jsem vám předložil; ty pak můžeme využít právě v rámci činnosti, která nám byla svěřena. Přeji nám všem, vám a sobě také, abychom to opravdu dělali s nadšením, s vědomím toho, že Pán Ježíš potřebuje také nás.

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav ZÁKONNÉ NORMY O KATECHEZI CIC (1) Normy týkající se organizace katecheze Kán. 773 - Povinností hlavně pastýřů duší je péče o katechezi křesťanského

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ Úvod Niterná povaha církve [Intima Ecclesiae natura] se vyjadřuje v trojí službě: zvěstování Božího slova (kérygma martyria), slavení

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE BISKUPSKÁ SYNODA III. MIMOŘÁDNÉ GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE Přípravný dokument Vatikán 2013 1 I. Synoda: rodina a evangelizace Poslání hlásat evangelium

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST MANŽELSTVÍ

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST MANŽELSTVÍ 17 13. května 1996 PŘÍPRAVA NA SVÁTOST MANŽELSTVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. Příprava na manželství, na manželský a rodinný život, má velký význam

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Setkání kandidátů k biřmování CÍRKEV, KTERÁ SE ANGAŽUJE metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Život církve má čtyři základní dimenze: koinonia

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2)

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Sám Bůh posláním svého Syna utišil naši žízeň Anotace: 1. Vlastní jméno pro touhu či lidské hledání je naděje: Pokušení proti naději: domněnky a skepse.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA BŮH NÁM POSLAL SVÉHO SYNA O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA Pracovní verze metodiky pro Královéhradeckou diecézi Celoroční program pro systematickou katechezi dětí ve věku přibližně kolem devíti let nebo

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více