Duchovní slovo str. 3-4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duchovní slovo str. 3-4"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: TEL INTERNET: ZPRÁVY CHARITY 4/2008

2 ZPRÁVY CHARIT Y 2 O B S A H Duchovní slovo str. 3-4 Informace DCH Charita Česká republika str. 5 Etický kodex str. 5 Setkání ředitelů FCH a OCH str. 5 Jmenování nové ředitelky FCH Č.Kamenice str. 5 Den charity str. 6 Dobrovolníci charitního šatníku str. 7 Rychlá pomoc na Slovensko str. 8 Dobrovolníci Diecézní charity v Kojaticích str. 9 DCH předala výtěžek Tříkrálové sbírky str. 10 Ekonomické informace str. 9 Co se děje v charitách OCH Most str FCH Česká Lípa str FCH Rumburk str OCH Liberec str FCH Litoměřice str OCH Sobotka str Sbírkové konto str. 27

3 ZPRÁVY CHARIT Y 3 D U CH O V N Í S L O V O Práce Stěžoval si rektor jednoho římského semináře. Dům byl přeplněn studenty teologie z celého světa. Mimo jiné tím vznikala také potíž s prací v kuchyni, sestry na ni nestačily. Bylo tedy určeno, že studenti po pobědě a po večeři, jedna skupina po druhé, vypomohou s utíráním nádobí, jak vyjde z pračky. Nebyla tu potíž, kromě u jedné skupiny z afrického kontinentu. Nikdo je k tomu nemohl přimět. Rektor to nemohl pochopit, ale potěšili ho vypravováním jedné sestry, původem z Koreje. Když se začala zajímat o obrácení ke křesťanství, zavedli ji, aby se přišla podívat do kostela na mši. Ptali se jí potom, čemu z té liturgie porozuměla. Řekla prostě: Pochopila jsem, že tu jde o nějakou hostinu. Ale poprvé jsem viděla, že po ní jeden z mužů umýval nádobí. Každé prostředí má předsudky, že se nějaká práce pro někoho hodí anebo nehodí. V kastovních společnostech je to přísně vyhraněné. Neujde nám proto, že se i v prostředí prvních křesťanů, kteří pocházeli z různých společenských vrstev, často vyskytuje téma práce a že se zdůrazňuje morální povinnost pracovat. O jakou práci jde? Nejčastěji se tu myslí práce manuální, ta, která dostala nespravedlivé označení: práce nízká, služebná. Té se totiž antický svět štítil. Vyšší vrstvy společnosti, lidé svobodní, se mohli zabývat četbou, filosofií a vším tím, čemu se začalo říkat svobodná umění. K pracím manuálním měli otroky, sluhy, jejichž práce byla tedy služebná. Sociolog ovšem prohlásí, že má toto pochybné rozdělení základ v nespravedlivém řádu tehdejší společnosti. Ale ve skutečnosti má i hlubší kořeny psychologické. Jede tu o zásadní problém člověka a jeho činnosti. V docela zjednodušené formě to můžeme vyjádřit takto: stáváme se ponenáhlu tím, co děláme. Jak se stane kdo hudebníkem? Tím, že zpívá a hraje. Sedlákem? Tím, že pracuje na poli. Prací vzniká přerod mentality, myšlení, zájmů. Bývalí spolužáci se po letech setkali. Jak se změnili! Jeden překvapil odměřeným jednáním, které si odnesl z dlouholetí služby jako důstojník. Jiný měl naopak bohémskou nedbalost malíře. Třetí pak byl nezvykle ustaraný, udřený, mluvil o tom, kolik stojí maso a chleba a jak kde ušetří. Vypadal daleko starší než ostatní spolužáci. Pracoval jako topič ve velkém podniku. Ten příklad ukazuje názorně, že obavy antických myslitelů před tělesnou prací nebyly docela marné. Pohlcuje člověka jako každá činnost. Ale protože jde o práci hmotnou, upoutává jeho zájem k hmotným věcem. Po celodenní

4 ZPRÁVY CHARIT Y 4 dřině s lopatou mysl normálně neřeší filosofické záhady bytí. I slovník, řeč, se přiblíží prostředí, ve kterém se žije. Výrazy zhrubnou, tahy obličeje ztvrdnou, ztrácí se lehkost a roztomilost. Vznešeně se říká: Práce šlechtí. Udřený dělník však nedělá ten dojem ve společnosti, která má zájmy kulturní a literární. I socialisté státy, které se chtějí ujímat dělníků, vědí, že musí mít umělci, básníci, hudebníci čas a možnost tvořit, že nesmějí své talenty utápět ve starostech o hmotné potřeby. Nelíbí se nám však a nemůžeme přijmout povýšenou nadřazenost těch, kdo provozují svobodná umění, nad těmi, kdo jsou odsouzeni k pracím služebným a nízkým. Právě proti tomuto nadřazování jedněch lidí nad druhé podle druhu práce horlili opravdově první křesťanští spisovatelé. Připomínají, že byl sám Ježíš dělník, že apoštolové pocházeli z dělnické třídy. Ani sv. Pavel, kterému byla svěřena misie mezi národy, se nestyděl za práci rukou a vydělával si sám na živobytí stanařským řemeslem. Křesťané tedy odmítli považovat duševní práci za zásadně vyšší a dokonalejší. Ale cítili i oni tu zásadní psychologickou potíž, o které jsme se zmínili, že totiž práce člověka přetváří a pohlcuje. Církev tento problém řešila na praktické úrovni svými předpisy o nedělním a svátečním klidu. Smysl těchto církevních nařízení byl ten, která vystihl sv. Jan Zlatoústý: Manuální, hmotné práci musíme stanovit meze, vyměřit jí čas, aby nepohltila svobodnou činnost duše. Církev své svátky rozmnožovala právě v těžkých dobách, kdy žily pracující třídy v porobě, v nevolnictví, měly tedy zvláštní sociální a psychologickou funkci: dát člověku možnost pozvednout mysl od hmotných zájmů. Kam? V této poslední otázce je zásadní rozdíl mezi pojetím přirozeným a nábožensky nadpřirozeným. Z humánních lidských důvodů přejeme všem dělníkům dostatek volného času, aby mohli číst, vzdělávat se, věnovat se alespoň částečně kultuře. Křesťanu však jde především o to, aby neudusil činnost Ducha svatého, život v Kristu, zájem o Boha a mravní hodnoty, aby pozdvihl mysl k hodnotám života věčného. Dělník v továrně, profesor literatury nebo básník, jsou si tu opravdu a v plném smyslu rovni. Všichni tři potřebují, aby se jim opakovala výzva: Vzhůru srdce! Osoba a hodnota člověka se má projevit v každé jeho činnosti tak, aby ho povznášela vzhůru. Zdroj/autor: P. Tomáš Špidlík; upraveno

5 ZPRÁVY CHARIT Y 5 D I E C É Z N Í C H A R I T A - I N F O R M A C E Charita Česká republika PRAHA - Na zasedání ředitelů všech Arcidiecézních a Diecézních charit v České republice, které se uskutečnilo před prázdninami byla oficiálně přijata Charita řeckokatolické církve do Charity Česká republika. Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve tento návrh předložil na 71. plenárním zasedání České biskupské konference, kde tento bod byl projednán a schválen. Etický kodex Diecézní charity Litoměřice LITOMĚŘICE Ve výroční den Posvěcení římské baziliky Panny Marie podepsal P. ICLic. Józef Szeliga, prezident Diecézní charity Litoměřice, Etický kodex Diecézní charity. Etický kodex je rozdělen do pěti částí: Poslání a základní hodnoty, kterými se charitní služba řídí; Specifický charakter služby; Charitní pracovníci; Uživatelé charitních služeb; Vzájemné vztahy mezi farností a Charitou a Diecézní charitou. Největší pozornost je věnována charitním pracovníkům a uživatelům služeb. Etický kodex nabyl účinnost podpisem prezidenta Diecézní charity Litoměřice dne 5. srpna Setkání ředitelů Farních a Oblastních charit a asistentů Tříkrálové sbírky LITOMĚŘICE - Dne 2. října 2008 se uskuteční na Diecézní charitě v Litoměřicích setkání ředitelů všech Farních a Oblastních charit. Mezi hlavní body jednání patří příprava Tříkrálové sbírky a seznámení s novým Etickým kodexem Diecézní charity Litoměřice. Zasedání začíná v 9,30 hod. Jmenování nové ředitelky Oblastní charity Česká Kamenice ČESKÁ KAMENICE/LITOMĚŘICE - Dne 1. července 2008 byla jmenována do funkce ředitelky Oblastní charity Česká Kamenice p. Štěpánka Kecková. Ve funkci tak vystřídala p. Hanu Polákovou. Diecézní charita děkuje p. Haně Polákové za její obětavost a starostlivost, se kterou vedla Oblastní charitu v České Kamenici.

6 ZPRÁVY CHARIT Y 6 I. Celostátní Konference Charity ČR HRADEC KRÁLOVÉ Ve dnech září probíhá I. Celostátní konference Charity ČR pod záštitou České asociace sester o.s. Se svými příspěvky vystoupí ing. Oldřich Haičman s koncepcí rozvoje Charity ČR. Dále na konferenci zazní příspěvky MUDr. Markéty Hofmanové, Miloslavy Machovcové a dalších. Na konferenci se prezentují FCH Neratovice, DCH Hradec Králové, DCH Plzeň, CHOS Šumperk a CHOS Chomutov. Konference Víme o sobě ÚSTÍ NAD LABEM/LITOMĚŘICE - Dne 4. září 2008 proběhla I. Regionální konference s podtitulem Mimořádná událost pomáháme sami a dokážeme to i spolu? Konferenci pořádal Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, humanitární organizace ADRA a Ústecký kraj pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce. Na konferenci s prezentací o Mimořádné události vystoupila za Diecézní charitu Litoměřice ing. Martina Hrabáčová. Den charity LITOMĚŘICE - Česká biskupská konference na svém 71. plenárním zasedání v lednu 2008 oficiálně vyhlásila den 27. září, kdy církev slaví památku sv. Vincence z Paula, jako Den charity. Den Charity není spojen s žádnou finanční sbírkou. Dne ve 14,30 hod Diecézní charita Litoměřice, Dómské náměstí 10, Litoměřice: přednáška o zahraničních rozvojových projektech Diecézní charity Litoměřice (Mongolsko) a vystoupení dětí z Farní charity Lovosice Dne od 10,00 do 12,30 hod prezentace projektů Diecézní charity Litoměřice v kostele Vzkříšení Páně v Terezíně v rámci Josefínských slavností Města Terezín Dne v 17,00 hod koncert skupiny Geshem v kostele sv. Prokopa a Mikuláše v Bohušovicích nad Ohří s předáním daru z Tříkrálové sbírky Pečovatelské službě města Bohušovice nad Ohří a Pečovatelské službě města Terezín

7 ZPRÁVY CHARIT Y 7 Dobrovolníci Charitního šatníku mají co bilancovat LITOMĚŘICE - Diecézní charita Litoměřice provozuje charitativní šatník, který své služby a pomoc poskytuje již více jak patnáct let. Provoz a celé zázemí zajišťují dobrovolnice, které s velkou obětavostí třídí, skládají a připravují oblečení pro všechny potřebné. Od roku 1994, kdy přijel první nákladní vůz s pomocí z partnerské Charity v Německu, do dnešních dnů, tyto obětavé dobrovolnice zpracovaly již na 70 takovýchto zásilek ošacení. Charitativní šatník na Dómském vršku v Litoměřicích vyhledávají převážně klienti z řad maminek s dětmi, ze sociálně slabých rodin, seniorů, ale nejvíce z řad bezdomovců a uprchlíků. Dobrovolnici charitativního šatníku na svém setkání nejenom bilancovali, ale dozvěděli se mnohé z činnosti Diecézní charity. Setkání doplnili zaměstnanci Charity, kteří hovořili o projektech v zahraničí, zejména v Mongolsku a ve Slovenské osadě Kojatice, ale také o jiných projektech: poradně pro zadlužené a projektu Magdala. Projekt Magdala je pomoc ženám, které se živí prostitucí, projekt poskytuje účinnou podporu těmto ženám a jejich dětem, aby mohly žít důstojným a smysluplným životem. Zmírňuje obtížnou životní situaci, přičemž respektuje jejich rozhodování. Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice

8 ZPRÁVY CHARIT Y 8 Rychlá pomoc na Slovensko LITOMĚŘICE - Povodně vyvolané přívalovými dešti, které se v létě přehnaly přes Slovensko, způsobily rozsáhlé škody i na území Košické Arcidiecéze. Své domovy museli opustit desítky lidí a prchnout do bezpečí svých přátel. Na východě Slovenska v okrese Prešov, pomáhali dobrovolníci Diecézní charity Litoměřice, kteří se účastnili projektu zahraniční rozvojové spolupráce v romské osadě Kojatice. Letošní záplavy na východě Slovenska nepamatují ani nejstarší z místních obyvatel. Lidé hovoří o tisícileté vodě. Pomoc pro Arcidiecézní charitu Košice vyjela z Litoměřic dne 26. července Diecézní charita Litoměřice poskytla svým partnerům na Slovensku 20 vysoušečů pro lidi postižených letošními přívalovými dešti. Pomoc jsme díky našim dobrovolníkům, kteří jsou na Slovensku, zrealizovali velmi rychle a naši přátelé v Košické charitě naši nabídku okamžitě přijali, říká ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. V rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce v Kojaticích se realizují především vzdělávací aktivity pro děti předškolního a školního věku, které se konají denně v prostorech klubovny při osadě. Zdroj/autor: Mgr. Milan Čigáš, Diecézní charita Litoměřice

9 ZPRÁVY CHARIT Y 9 Dobrovolníci Diecézní charity pomáhali v romské osadě LITOMĚŘICE/SLOVENSKO - V druhé polovině měsíce července se na třítýdenní pobyt do romské osady Kojatice na Slovensku vypravila tříčlenná skupina dobrovolníků z Diecézní charity Litoměřice, která se v průběhu celého pobytu obměňovala. Na Slovensku se k českým dobrovolníkům připojili i dobrovolníci z řad slovenských středoškoláků, kteří žijí přímo v prešovském okrese. Během pobytu se dobrovolníci Diecézní charity Litoměřice zaměřili na děti staršího školního věku a zapojovali je do zábavných aktivit. Jako hlavní okruh byla tentokrát zvolena zdravověda, ve které děti nabývaly nové poznatky a zábavnou formou si mohly vyzkoušet i praktické nácviky ošetřování zranění různého typu. Velký zájem měly děti o malý kurz šití, kde se učily trpělivosti a zručnosti. Výsledkem jejich velkého snažení byla ručně ušitá a ozdobená kabelka. Pokud dovolilo počasí, využili dobrovolníci a děti nedaleké hřiště k různým pohybovým aktivitám. Jelikož rodiny v romské osadě Kojatice jsou velmi chudé a děti se mimo osadu dostanou jen zřídka, podnikli dobrovolníci s dětmi výlet do Prešova, kde si děti užily příjemné odpoledne s kopcem zmrzliny. Potěšila je také procházka kolem fontán a pohádka, na kterou společně zašli do prešovského kina. Pobyt dobrovolníků v Kojaticích se neobešel bez deštivých dnů. Velké deště způsobily v prešovském okrese lokální záplavy a tamním lidem nemalé škody. Diecézní charita Litoměřice ve spolupráci s dobrovolníky a Charitou v Košicích dovezla na Slovensko vysoušeče, které pomohly při likvidaci škod po povodních. Zdroj/autor: Diecézní charita Litoměřice E K O N O M I C K É I N F O R M A C E Dne 28. září 2008 o Slavnosti sv. Václava proběhne v kostelech Litoměřické diecéze sbírka, jejíž výnos je určen na potřeby Charity v litoměřické diecézi. V září loňského roku bylo vybráno pro potřeby Charity v litoměřické diecézi ,50 Kč. Všem dárcům děkujeme za jejich finanční příspěvky a tím za pomoc v rozvoji sociálních projektů Charit v litoměřické diecézi.

10 ZPRÁVY CHARIT Y 10 Diecézní charita Litoměřice předala výtěžek Tříkrálové sbírky partnerům v Mongolsku LITOMĚŘICE - Během slavnosti Tří králů proběhla na území Litoměřické diecéze Tříkrálová sbírka organizovaná Diecézní charitou Litoměřice, během které skupiny dětských koledníků oslovovaly veřejnost a přijímaly finanční dary určené na pomoc lidem v nouzi. Během své pracovní cesty, v rámci realizace projektů rozvojové spolupráce, uzavřel pracovník Diecézní charity Litoměřice darovací smlouvu s partnerskou organizací Salesiáni Dona Bosca, zastoupenou jejím ředitelem P. Paulem Leungem SDB. Na základě této darovací smlouvy byl převeden výtěžek Tříkrálové sbírky ve výši USD 7.000,- na účet partnerské organizace. Tyto finanční prostředky budou použity na rekonstrukci nevyhovujících podlah a na zakoupení školního minibusu v zařízení Savio Children s Home ve čtvrti Amgalan hlavního města Ulánbátaru. V souvislosti se společenskou transformací mongolské společnosti v 90. letech se v zemi objevilo mnoho nových sociálních problému. Jednou z nejpalčivěji vnímaných výzev byl fenomén tzv. dětí ulice, dětí, které z nejrůznějších důvodů ztratily domov a rodinné zázemí a živořily v ulicích hlavního města Ulánbátaru.

11 ZPRÁVY CHARIT Y 11 Salesiáni Dona Bosca nabízí pomoc těmto dětem ulice od roku 2001, kdy na okraji hlavního města vznikl domov Savio Children s Home, který dětem poskytuje ubytování, stravu a vzdělání. Přes velmi skromné podmínky, ve kterých se snaží Salesiáni dětem pomáhat se v posledních třech letech počet dětí bez domova rapidně snížil a velmi optimistická je i skutečnost, že děti, které dospěly v domovech Salesiánů již dnes zakládají vlastní rodiny a přes strastiplnou minulost žijí běžnými životy. V současné době žije v domově 24 chlapců a 6 dívek ve věku od 7 let. Přes tyto dobré zprávy trvá i dnes potřeba tohoto druhu pomoci a vzhledem k tomu, že toto zařízení je plně odkázáno na dobročinnost dárců byl příspěvek občanů Litoměřicka přijat s velikou radostí a všem dárcům, kteří přispěli svým darem během Tříkrálové sbírky patří veliký dík potřebných mongolských dětí. Zdroj/autor: Roman Striženec, Diecézní charita Litoměřice, Humanitární oddělení Diecézní charita Litoměřice pomáhá v Mongolsku Diecézní charita Litoměřice se od roku 2006 v rámci partnerství s Charitou ČR podílí na realizaci dvou projektů zahraniční rozvojové spolupráce v Mongolsku, které jsou financovány ze zdrojů státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Charitní kolegové v Mongolsku:

12 ZPRÁVY CHARIT Y 12 C O S E DĚ J E V C H A R I T ÁC H O B L A S T N Í C H A R I T A M O S T Přeshraniční aktivity MOST - Počátkem letošního letního období rozšířila Mostecká charita svá přeshraniční partnerství o Lidovou solidaritu Sasko se sídlem ve městě Flöha, a o Charitní svaz Diecéze Drážďany-Míšeň. V obou případech se jedná o sociálně-kulturní kontakty, které budou prospěšné veškeré klientele i zaměstnancům těchto subjektů na obou stranách hranice a zapojeni mají být i dobrovolníci. Několikerá osobní setkání na české i německé straně byla přátelská, věcná a profesionální. Oba zmínění partneři na příklad ihned podpořili Charitní šicí dílnu v Mostě zadanými zakázkami a na pozvání Lidové solidarity jela v půli srpna pětadvacetičlenná skupina dětí a rodičů z Charitního asistenčního centra pro rodinu na výlet na opačnou stranu Krušných hor do obce Leubsdorf, kde se v tamní mateřské škole a sportovní hale uskutečnily německo-české zábavné sportovní hry. Českou delegaci přivítal starosta obce a předseda Regionu Augustusburg Ralf Börner mj. slovy, že se má jednat o další úspěšný společný krok v navazování a upevňování přeshraničního přátelství, jemuž je sám velmi nakloněn. Německé děti nám na uvítanou hezky zazpívaly a společně jsme pak soutěžili a vyhrávali pěkné ceny. Přišli mezi nás i novináři a regionální televize a všichni ochotně sdělovali, že se jim den u německých kamarádů moc líbí, ocenili úsilí organizátorů a vůbec se chovali vzorně. Výlet splnil svůj účel a spokojena se s námi loučila i vedoucí Lidové solidarity Eva Beckmann se svým týmem. Modrý den v Sovičce Zdroj/autor: Brigita Janovská, OCH Most MOST - Oblastní charita Most uspořádala pro nejmenší děti z nízkoprahového zařízení Sovička Modrý den, kterým přivítaly prázdniny. Byl to den plný modré barvy modré oblečení, modré hračky a paní vychovatelky také v modrém. Tento den nastalo loučení se školním rokem a vítání tolik vytoužených prázdnin. Děti dostaly diplomy a malé dárečky. Jako překvapení bylo pro ně připraveno malé občerstvení v restauraci McDonald s. Tento den se dětem moc líbil a už se těší na další. Jaký bude? Třeba zelený. Zdroj/autor: Štiková Jana, Oblastní charita Most

13 ZPRÁVY CHARIT Y 13 Prázdniny se Sovičkou MOST - Stejně jako v loňském roce nabídla Oblastní charita Most svým dětským uživatelům pestré prožití prázdninových dní. Už na konci školního roku měly pracovnice nízkoprahového zařízení Oblastní charity Most Sovička plno práce s přípravou akcí a aktivit na prázdniny. Spolu s dětmi vychovatelky vytvořily prázdninové sluníčko. Každý paprsek znázorňuje jeden den prázdnin jednu akci, jednu aktivitu, jednu činnost. Děti měly možnost z pestrého programu vybírat to, co by chtěly během prázdnin dělat. A z čeho mohly děti vybírat? Např.: návštěva Hornického muzea v Kopistech; návštěva koupaliště Ressl v Mostě; výlet do Litvínova na Loučky Petang; návštěva Hvězdárny na Hněvně nebo tábor Pernštejn a spoustu jiných zajímavých akcí. Na konec prázdnin byl připraven táborový pobyt v Pernštejně, kterého se účastnily také děti z nízkoprahového zařízení Pastelka v Oseku. Díky donátorům, sponzorům a spolupracovníkům mohly děti ze znevýhodněného prostředí mosteckého regionu prožít prázdniny stejně tak jako jejich vrstevníci. Náš dík patří především: sbírkovému kontu Pomozte dětem; Magistrátu města Mostu; MPSV ČR a Městské policii Most. Zdroj/autor: Jana Stiková, Oblastní charita Most

14 ZPRÁVY CHARIT Y 14 F A R N Í C H A R I T A Č E S K Á L Í P A Jonáš má malého Jonáška ČESKÁ LÍPA Farní charita Česká Lípa vybudovala a uvedla do provozu, vedle svého Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Jonáš, malý domeček. Při svém slavnostním otevření dostal i jméno: Jonášek. Jonášek je malý domeček pro naše nejmenší a stojí hned vedle toho velkého Jonáše. Vytváříme a mnohdy nahrazujeme, našim uživatelům služeb, domov. Malý Jonášek bude domovem pro hry našich nejmenších, říká o malém Jonáškovi ředitelka Farní charity Eva Ortová. Hned vedle dřevěného domečku jsou houpačky, pískoviště a prostor pro hry. Maminky s dětmi zde mohou využít i malé posezení, z kterého na své ratolesti dobře vidí a nemusí se o své nejmenší strachovat. Když děti po hře potřebují doplnit síly, nebo když neodkladně musí sdělit své zážitky, mají to k mámě kousek, popisuje spojení malého domku s bezpečím hřiště Hana Devizová. Finanční prostředky na pořízení domečku poskytla Nadace EURONISA. Díky štědrosti této nadace mají děti ve Farní charitě další povyražení i úkryt, prostě mají Jonáška. Nadace EURONISA nám velmi pomohla s realizací našeho projektu. Odměnou pro nás pro všechny je dětská radost, která se nedá zfalšovat, dodává nakonec Eva Ortová. Zdroj/autor: Farní charita Česká Lípa

15 ZPRÁVY CHARIT Y 15 Co je u nás nového? ČESKÁ LÍPA - Pracovníci nonstopu v Domě Jonáš mají neustále rušno. Aby ne. Dům je v současné době plně obsazen a dětmi se jen hemží. V době prázdnin byla jejich přítomnost znát všude. Všichni pracovníci v sociálních službách navštěvují Kurz pro pracovníky v sociálních službách, který je nezbytný pro jejich práci. Do kolektivu nonstopu přišel muž, který do sociální práce vnesl další pohled na řešení aktuálních problémů našich klientek. Novou tváří Poradny pro dlouhodobě legálně usazené cizince na území ČR je Ing. Blanka Krajníková. Charitní šatník. Od září 2008 má šatník novou otevírací dobu, a to pondělí a středu od do hodin. Je přístupný klientkám z Azylového domu Jonáš, klientům (cizincům) z Pobytového střediska ve Stráži pod Ralskem a sociálně slabým občanům, kteří jsou doporučeni sociálním odborem Městského úřadu Česká Lípa. Navíc je šatník přístupný každému, kdo si chce přijít vybrat potřebné věci za minimální částky. Dary lze do šatníku přinášet kdykoliv, věci však musí být nezničené, čisté a použitelné. Nonstop služba v Azylovém domě Jonáš je ochotně převezme. Další úpravy zeleně a nově natřený plot červenou barvou přispěly ke zviditelnění areálu Farní charity zvenku. Zdroj/autor: Zdeňka Čermáková, Farní charita Česká Lípa F A R N Í C H A R I T A R U M B U R K Semináře pro mládež aneb,,kdo šetří má za tři RUMBURK Farní charita Rumburk a její Občanská poradna uspořádala semináře zaměřené na problematiku zadlužování, které proběhly v rámci projektu Dluhové poradenství. V projektu je Farní charita aktivně zapojena a dala si za cíl působit zejména na mládež, která vyrůstá v prostředí, ve kterém je běžnou praxí zadlužování a vytloukání dluhu dluhem. V prostorech klubovny Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Farní charity Rumburk se konaly, na zmíněné téma, již dva semináře, kterých se celkově účastnilo 39 klientů nízkoprahového zařízení od šesti do dvacetišesti let.

16 ZPRÁVY CHARIT Y 16 Obsahem obou seminářů byly hlavně informace týkající se domácího rozpočtu a následků, které nastanou, pokud dlužník nesplácí své dluhy. Přednášející lektor podrobně vysvětlil postup věřitelů, soudů a exekutorů při vymáhání pohledávek na dlužníkovi. Účastníci také dostali návod k správnému postupu v případě, že by se dostali do situace, kdy by nebyli schopni splácet své pohledávky. Jednou z důležitých informací bylo varování před strategií mrtvého brouka. Účastníci nejenom pozorně vnímali nové informace, které jim lektor sděloval, ale zahráli si i interaktivní hry na probíraná témata. Na závěr semináře dostali všichni přítomní dostatečný prostor na své dotazy, které se vztahovaly k dluhové problematice. Tento prostor účastníci obou seminářů jaksepatří využili. Farní charita Rumburk a její Občanská poradna připravuje na konec měsíce září další seminář, který se bude týkat dluhové problematiky. Tento, v pořadí již třetí seminář, bude otevřen široké veřejnosti, nikoliv jen mládeži nízkoprahového centra. Farní charita Rumburk bude širokou veřejnost, v dostatečném předstihu, o termínu konání informovat. Zdroj/autor: Pavla Nekudová, Farní charita Rumburk, vedoucí Občanské poradny

17 ZPRÁVY CHARIT Y 17 Hodnocení kvality bylo úspěšné RUMBURK - Klub Žijeme spolu získal Osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality České asociace streetwork o. s. Zařízení, kterým Farní charita Rumburk pomáhá sociálně znevýhodněným dětem a mládeži od 6 do 26 let, je v provozu již od r Tento nízkoprahový klub úspěšně absolvoval proces hodnocení kvality sociálních služeb realizovaný Českou asociací streetwork o.s. (dále jen ČAS). Nemalý podíl na tomto výsledku má tým pracovníků zařízení, v loňském roce ještě pod vedením Aleny Čechurové, DiS. Zařízení v současné době naplňuje standardy Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a ČAS garantuje kvalitu poskytovaných služeb. Osvědčení bylo uděleno do Zdroj/autor: Martina Škodová, ředitelka FCH Rumburk,,Asistenční služby pro rodiny s dětmi RUMBURK - Asistentky této služby při Farní charitě Rumburk poskytovaly v prvním pololetí tohoto roku službu v devíti rodinách. Působnost asistenční služby je rozšířená nejen v Rumburku, ale i v okolních městech (Šluknov, Krásná Lípa, Staré Křečany). Žádný zájemce o službu nebyl odmítnut a průměrná čekací lhůta činila 43 dnů. V rodinách byla služba poskytnuta celkem 56ti osobám, z toho 22 dospělým a 34 dětem. Asistentky zajišťovaly především přímou práci s klienty v jejich přirozeném prostředí v jejich domácnostech, kde evidují celkem 232 návštěv. Pro rodiny však připravily i sedm jednorázových akcí, které měly vliv na jejich sociální začleňování, získání dovedností a mnohé další. Na přípravě a realizaci některých těchto akcí se aktivně podíleli i samotní klienti a dobrovolníci. Největší úspěch mělo z pohledu klientů,,zábavné odpoledne s muzikou. V rámci služby spolupracovaly asistentky s Frauen-Euro-Zentrem Zittau, které pořádá akce pro česko-nemecko-polské trojzemí. Naše asistentky úspěšně ukončily kurz,,pracovník sociální péče. Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolným pracovníkům a sponzorům, bez kterých se naše služba neobejde. Zdroj/autor: Dáša Minaříková, FCH Rumburk

18 ZPRÁVY CHARIT Y 18 Nečekaní klienti RUMBURK - Pracovníci Farní charity Rumburk jsou zvyklí pomáhat v rámci nabízených sociálních služeb všem klientům, kteří se na ně obrátí s prosbou o pomoc. Ovšem klienty, kteří 16. července navštívili naši farní charitu, jsme ještě nezažili. Paní kachna divoká, která se se svými pěti dětmi při svých průzkumných výletech zatoulala a seskočila z vysoké zídky do právě upravované,,zahrady snů" ve Farní charitě Rumburk a nemohla zpět. Seskok byl pro celou kachní rodinku jednoduchý, ale návrat již nikoliv. Celá rodinka v čele s matkou kachnou zmateně pobíhala po zahradě i přilehlém dvoře a hrozilo nebezpečí, že se vydají špatným směrem, a to rovnou na frekventovanou silnici podél gymnázia. Záchranná akce byla velmi náročná a z pohledu nezasvěcených asi velmi úsměvná. Šest pracovníků charity nahánělo celou kachní rodinku a snažili se ji nasměrovat správným směrem na přistavenou plošinku, která jí měla usnadnit návrat do bezpečí. Matce kačeně se to nelíbilo, syčela a bránila si svých pět pokladů. Rozhodně nemínila jít cestou, na kterou ji pracovníci chtěli nasměrovat. Nezbylo tedy nic jiného, než celou rodinku pochytat a vysadit ji na zídku, odkud by se dostala do bezpečí. Farní charita Rumburk pomáhá opravdu všem. Zdroj/autor: Pavla Nekudová, Farní charita Rumburk

19 ZPRÁVY CHARIT Y 19 O B L A S T N Í C H A R I T A L I B E R E C Domov svatého Vavřince v Chrastavě CHRASTAVA/LIBEREC - Svátek našeho patrona sv. Vavřince, jemuž je zasvěcen i farní kostel v Chrastavě, jsme se rozhodli oslavit také dnem otevřených dveří. Našim cílem bylo ukázat spoluobčanům města, co je v našem domově nového, jak tu naši klienti žijí, čím se baví i co je trápí. Chtěli jsme se zájemcům také trochu pochlubit, jak se nám daří zlepšovat životní podmínky našim klientům. Šlo tedy o to, představit každému, kdo bude mít zájem, Domov pokojného stáří a jeho obyvatele. Především jsme pozvali pana Ing. Michaela Canova, starostu města Chrastavy. Informaci o konání dne otevřených dveří jsme nechali vyhlásit místním rozhlasem. A hlavně, společně s klientkami domova jsme napekli koláče! Poznamenávám, že buďto jsou naše klientky tak šikovné, nebo se tu projevil jako mocná podpora sv. Vavřinec, ale spíše obojí: Jak jsme se později dozvídali od hostů, kteří nás navštívili, i od farníků, pečivo jim zachutnalo. Návštěvníci nebyli zklamáni ani tím, co v domově uviděli. Mohli si prohlédnout nově vymalovanou jídelnu a nový nábytek v ní. Díky sponzorům a dobrovolným pomocníkům se nám podařilo získat další polohovací lůžka pro klienty. A hostům jsme ukázali, kde a jak v nejbližší době postavíme zdvižnou plošinu, která umožní našim klientům pohodlně využívat obou podlaží bez namáhavého vystupování do schodů. Město Chrastava ten den žilo velkou vavřineckou poutí s kolotoči, buřty a zmrzlinou. Byli jsme proto rádi, že i v takové konkurenci jako je městská pouť, přišli zájemci o prohlídku Domova. Vyvrcholením pak bylo, když jsme společně s klienty domova usedli do lavic farního kostela. Administrátor P. Pavel Tomáš Genrt OFM v kázání vyzdvihl mravní vlastnosti sv. Vavřince i potřebu pomoci slabým a potřebným spoluobčanům. Toto označil jako hlavní úkol pro nás, pracovníky ve službách charity. Po mši svaté pak mohli i farníci ochutnat připravené koláče, a také oni si domov se zájmem prohlédli. Věříme, že den otevřených dveří byl předznamenáním dalších změn k lepšímu jak pro domov tak i pro jeho klienty. Všem, kdo se na přípravě tohoto dne podíleli, ještě jednou veliký dík. Zdroj/autor: Květa Zedková, převzato z Obrázku libereckých farností č. 10, roč. 6.

20 ZPRÁVY CHARIT Y 20 Svatba v Domově sv. Moniky LIBEREC - Jednoho sobotního dne se u nás v domově sv. Moniky konala svatba. Samozřejmě se nic nemohlo nechat náhodě, a tak přípravy začaly už od ranních hodin. Nejprve maminky vyzdobily terasu domova a poté se začaly připravovat na nácvik slavnostního obřadu, kterého se zúčastnily všechny včetně svých dětí. Obřad probíhal klasickým způsobem a nechyběly u něj všechny potřebné náležitosti jako je slavnostní řeč, výměna prstýnků a nakonec také novomanželský polibek. Po krátkém obřadu se všichni svatebčané odebrali ke slavnostnímu stolu a tím se zahájila svatební veselka. Všichni hosté se velice dobře bavili, zpívali, tancovali, hodovali a hráli hry. Také je velice důležité zmínit kdo si vlastně koho bral. Ženichem byl Matěj a nevěstou Boženka, která Matěje v domově pojala za svého právoplatného manžela. Po slavnostním obřadu novomanželé odjeli na svatební cestu na nedaleké pískoviště u nás v domově. Všem dětem i maminkám se tato akce velice líbila. Děti mohly poznat, jak jednou bude vypadat jejich velký den až budou dospělé a maminky se pomalu připravovat na budoucí roli tchýně. Zdroj/autor: Oblastní charita Liberec

ZPRÁVY CHARIT Y 2. Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str. 10-11

ZPRÁVY CHARIT Y 2. Ekonomické informace str. 9 Tabulka Sbírka na Charitu str. 10-11 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2008 ZPRÁVY CHARIT Y 2 O B S A H Duchovní slovo str.

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 2/2009 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 2/2009 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 2/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pracovní setkání v polské Legnici...4 Nový prezident ACH Praha...4 Organizační změny...4 Nepodpoří

Více

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 1 OBSAH Duchovní slovo 3 Informace Diecézní charity 4 Ekonomické informace 5 Co se děje v charitách 6 Diececézní charita Litoměřice 6 Farní charita Česká

Více

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2007 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 4/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M.

O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M. DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2008 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Mons. Vlastimil Kročil, 13. českobudějovický biskup. Foto Jitka Marková, Člověk a víra

AKTUALITY. ročník XXV. Mons. Vlastimil Kročil, 13. českobudějovický biskup. Foto Jitka Marková, Člověk a víra D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 4 duben 2015 ročník XXV. Mons. Vlastimil Kročil, 13. českobudějovický biskup. Foto Jitka Marková, Člověk a víra

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 3/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé Jsem ráda, že se znovu po roce společně setkáváme na stránkách naší Výroční zprávy.dovolte

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 3/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě...5 Obchod s lidmi...5 Sedmé multikulturní trhy

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

Dětské tábory. Povodně. na internetu. v Charitě (10) Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Markéta Hofmanová: Ženy o ženách.

Dětské tábory. Povodně. na internetu. v Charitě (10) Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Markéta Hofmanová: Ženy o ženách. Sdružení Česká katolická charita CENA 10 Kč (7) Ponožky na internetu Markéta Hofmanová: Ženy o ženách v Charitě (10) Povodně (8) rok poté (3) Téma: Dětské tábory Kalendář Slovo do vlastních řad Podle chasidských

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4.

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. 2006 Slovácké hody 2006 Opět se blíží měsíc říjen, měsíc, kdy naše obec slaví císařské

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Setkání národů (10) (14) Írán postihlo. zemětřesení. Cesta (8) po Jižní Americe.

Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Setkání národů (10) (14) Írán postihlo. zemětřesení. Cesta (8) po Jižní Americe. Sdružení Česká katolická charita CENA 10 Kč Setkání národů (10) (14) Írán postihlo zemětřesení (3) Téma: Cesta (8) po Jižní Americe Adopce na dálku Kalendář Přišel nepoznán Byla Stříbrná neděle; farář

Více

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL LIBUŠ A PÍSNICE 12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 2 2015 ANKETA: NAŠI ZASTUPITELÉ TERMÍNY SBĚRU ODPADŮ AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 2 3 4 5 6 1

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

OBSAH. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0

OBSAH. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 OBSAH Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Úvodní slovo Ing. Márii Kunčíkové, předsedkyně Rady Charity Zlín... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak.

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 Obsah Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín 2 Slovo P. Františka Sedláčka 3 Vznik a poslání Charity Zlín 4 Kde nás najdete 4 Organizační struktura 5 Občanská

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více